UDVALG

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

MØDE

Referat

STED

AOF Job og Dansk, Laboratorievej 16, 6800 Varde

STARTTIDSPUNKT

12-04-2018 08:00:00

SLUTTIDSPUNKT

12-04-2018 12:00:00


PUNKTER

31. Godkendelse af dagsorden
32. Besøg på AOF Job og Dansk
33. Temadrøftelse - Integration
34. Varde Kommunes Veteran- og pårørendepolitik
35. Omlægning af undervisning for sent ankomne unge flygtninge/indvandrere
36. Bidrag til reduktion af serviceudgifter med 1 % i budget 2019
37. Præsentation af jobcentrets ledelsesinformation
38. Punktet gensidig orientering
39. Gensidig orientering31. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 12-04-2018

Godkendt

32. Besøg på AOF Job og Dansk

Besøg på AOF Job og Dansk

Sagsfremstilling

Udvalgets møde den 12. april holdes hos AOF Job og Dansk. Mødet starter med 30 minutters rundvisning og præsentation af AOF Job og Dansk ved Forstander Betina Johansen og daglig leder Karen Jager Andersen fra 8.00 – 8.30.

 

Sidst på året 2016 indgik Varde Kommune kontrakt på levering af danskuddannelse med AOF Job & Dansk. Kontrakten løber fra 1. januar 2017 til 31. december 2020.

 

Som driftskommune fører vi et administrativt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med AOF Job og Dansk som udbyder.

 

Pia Maria Kirkegaard Nielsen som er tovholder for kontrakten med AOF Job & Dansk deltager i mødet sammen med teamleder for Integration Heidi Osmann Pedersen.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Danskuddannelsesloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at besøget drøftes.


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 12-04-2018

Drøftet

33. Temadrøftelse - Integration

Temadrøftelse - Integration

Sagsfremstilling

Punktet omhandler en temadrøftelse af integrationsområdet på tværs af Børn, Læring og Job.

 

Programmet for temadrøftelsen er:

 

 • Oplæg om Jobcenter Vardes indsats på flygtningeområdet v./ Arbejdsmarkedschef Erik Schultz 
 • Case om en flygtningefamilie v./ Teamleder Heidi Osmann Pedersen
 • Oplæg fra Børn og Læringområdet v/Skolechef Karen A. Mortensen

 

Pejlemærkerne fra temadrøftelsen skal bl.a. munde ud i Jobcenter Vardes Beskæftigelsesplan

2019 på integrationsområdet samt fokuspunkter i forhold til det tværgående samarbejde imellem forvaltningerne.

 

Til orientering er der i Beskæftigelsesplan 2018 fokus på at:

 

un­derstøtte og tydeliggøre, at flygtninge og familie­sammenførte så hurtigt som muligt kommer ud på det ordinære arbejdsmarked

fokus på iværksætteri og henvisning til rette rådgivning omkring iværksætteri

 

Redskaberne er IGU, praktik, løntilskud, vejledning og opkvalificering samt efteruddannelse.

 

Det overordnede mål for indsatsen er, at flest mulige flygtninge og familiesammenførte kommer i selvfor­sørgelse i form af job eller uddannelse.

Indsatsen vil være individuelt tilpasset den enkeltes forudsætninger, med fokus på de brancher der giver flest mulige jobåbninger.”

 

Varde Kommune har en tværfaglig indsats, som sikrer, at modtagelsen af flygtningene og indføringen i det danske samfund sker bedst muligt. For eksempel tager gruppen Koordineret modtagelse sig af boligplacering, integrationsprogram og håndterer specielle sociale problemstillinger. Familieguider hjælper med at skrive børn op til daginstitution/skole etc.

 

Etnisk Konsulent Pia Maria Kirkgaard Nielsen og Teamleder Heidi Osmann Pedersen deltager i drøftelsen fra Jobcentret.

 

Oplæg til temadrøftelsen er vedlagt som bilag.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der arbejdes målrettet med strategier og handlinger på området, der er i tråd med de politiske intentioner.

 

I årene 2015 og 2016 fik vi mange nye indvandrere. Denne tilstrømning er væsentligt reduceret siden, men vi har fortsat mange flygtninge som skal have introduktion til arbejdsmarkedet og samfundet.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Danskuddannelsesloven

Udlændingeloven

Integrationsloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at temaet drøftes.


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 12-04-2018

Drøftetsagsnr18-69_doknr5286-18_v2_slides til temadrøftelse integration a&i 12. april 2018.pptx
sagsnr18-69_doknr54533-18_v1_slides fra børn og familie til temadrøftelse i ai-udvalget 12.04.2018.pptx

Bilag

Slides til temadrøftelse Integration A&I 12. april 2018
Slides fra Børn og Familie til temadrøftelse i AI-udvalget 12.04.2018


34. Varde Kommunes Veteran- og pårørendepolitik

Varde Kommunes Veteran- og pårørendepolitik

Sagsfremstilling

VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) har gennemført en undersøgelse af børn af veteraners hverdagsliv og trivsel. Undersøgelsen er bestilt af og udført i samarbejde med Veterancentrets Videncenter under Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

Rapporten er vedlagt som bilag. Steen Holm Iversen har ønsket en drøftelse af rapporten og dens konklusioner i udvalget, herunder Varde Kommunes nuværende indsats på området.

 

Undersøgelsens hovedkonklusioner

Undersøgelsen bygger på spørgeskemabesvarelser fra godt 1500 børn i alderen 7, 11 og 15 år, hvis far er tidligere udsendt. Nogle af undersøgelsens hovedkonklusioner er:

 

At langt de fleste børn af veteraner trives godt. De lever for det meste i velfungerende familier, de kan lide at gå i skole og klarer sig godt, og de ryger og drikker generelt lidt mindre end andre børn
 

At børnene kan få det svært, hvis deres far har psykiske vanskeligheder i en sådan grad, at han er blevet medicineret for det eller har en psykiatrisk diagnose. Undersøgelsen viser, at det særligt blandt de 11-årige sætter sig spor hos børnene, som trives dårligere psykisk og er mere ensomme end andre børn af veteraner på samme alder
 

At der blandt de 15-årige er flere, der opfører sig aggressivt, hvis deres far har det psykisk svært
 

At det store flertal af børnene lever i familier, der på mange måder er mere engagerede i hinanden end andre danske familier. Børnene fortæller fx oftere end andre børn, at man taler meget sammen i deres familie, at de altid kan gå til deres forældre med problemer og at forældrene interesserer sig for deres skolegang. De har dog også flere konflikter med deres forældre end andre børn og føler sig mere pressede i hverdagen.

 

Varde Kommunes Veteran- og pårørendepolitik

Varde Kommune er med Varde Kaserne, Oksbøllejren og Hjemmeværnsskolen i Nymindegab hjemkommune for mange veteraner og pårørende.

 

Varde Kommunes Veteran- og pårørendepolitik (vedlagt som bilag) er udarbejdet af en tværfaglig gruppe med repræsentanter fra forskellige dele af forvaltningen, Veterancenteret, Kontaktofficerer fra garnisonerne i kommunen, en repræsentant fra KFUM’s Soldaterrekreation i Varde, veteranrepræsentanter m.fl. Politikken er udarbejdet med udgangspunkt i faglige anbefalinger og evidens på området – derudover blev alle veteraner i kommunen inddraget gennem en spørgeskemaundersøgelse.

 

Politikken blev vedtaget i juni 2016 og er hjemmehørende i Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Indsatserne i politikken går på tværs – bl.a. er socialområdet, børneområdet, jobcenteret og sundhedsområdet omfattet. Der er i politikken beskrevet 23 indsatser indenfor de to overordnede målsætninger om anerkendelse og støtte. Uddybning af implementeringen af de enkelte indsatser fremgår af bilaget.

 

Der er også indsatser specifikt for børn af veteraner. Derudover kan børn af veteraner og deres familier benytte sig af de generelle tilbud til børn og familier i Varde. Endvidere gøres en indsats for at klæde frontpersonalet i blandt andet skoler og dagtilbud bedst muligt på til at hjælpe og støtte børn under og efter en forælders udsendelse.

 

Veteran- og pårørendekonsulent Sara Møller Olesen deltager under punktet.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at indsatserne i Veteran- og pårørendepolitikken fremmer politikkens formål: At alle veteraner og pårørende anerkendes for deres indsats og får den nødvendige støtte.

 

Forvaltningen vurderer, at politikken har været medvirkende til at fremme det gode samarbejde mellem de forskellige aktører omkring veteraner og pårørende i Varde Kommune. Politikken og samarbejdet er til gavn for den enkelte veteran og pårørende, der får den nødvendige koordinerede og helhedsorienterede støtte.

 

Varde Kommune er med det tætte samarbejde med de øvrige aktører samt indsatserne i politikken foregangskommune på området. Flere andre kommuner har således hentet inspiration i Varde Kommunes Veteran- og pårørendepolitik.

 

En tværfaglig gruppe har i forbindelse med politikkens implementering sammenholdt behovene hos børn af veteraner med de tilgængelige tilbud til børn og unge i Varde Kommune. Det blev vurderet, at der ikke var behov for yderligere tilbud. Konklusionerne i den aktuelle rapport omkring børn af veteraner er i tråd med de tidligere afdækkede behov, hvorfor forvaltningen vurderer, at de nuværende indsatser er i tråd med rapportens konklusioner.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Økonomien til indsatser afledt af Veteran- og pårørendepolitikken er afholdt indenfor den eksisterende økonomiske ramme. Desuden er der prioriteret medarbejdertid i de relevante afdelinger til implementering og varetagelse af indsatser.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at punktet drøftes.


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 08-03-2018

Sagen udsættes til næste møde


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 12-04-2018

Drøftet. Udvalget ser med tilfredshed på det fokus der er på området.

Rapporten kan bruges som grundlag for videreudvikling af indsatser på området.sagsnr15-6630_doknr13627-17_v1_veteran- og pårørendepolitik (printversion, 1-sidet).pdf
sagsnr15-6630_doknr28994-18_v1_børn af veteraner.pdf
sagsnr15-6630_doknr28886-18_v1_status over implementering af veteran- og pårørendepolitikken.xlsx

Bilag

Veteran- og pårørendepolitik (printversion, 1-sidet)
Børn af veteraner
Status over implementering af veteran- og pårørendepolitikken


35. Omlægning af undervisning for sent ankomne unge flygtninge/indvandrere

Omlægning af undervisning for sent ankomne unge flygtninge/indvandrere

Sagsfremstilling

Tosprogsundervisning for flygtninge/indvandrere, som er kommet til Danmark som 14-17 årige (sent ankomne) og har vanskeligt ved at få et alderssvarende udbytte af folkeskolen, har hidtil fundet sted på Brorsonskolen i et særligt grundskoleforløb. Den nuværende organisering af undervisningen giver en del udfordringer og derfor lægges der op til, at undervisningen organiseres under Ungdomsskolen.

 

Udfordringerne ved den nuværende model er:

 • Unge, der ankommer så sent, ikke opnår det alderssvarende faglige niveau, inden det 18. år
 • At undervisningstilbuddet, jf. lovgivningen omkring de særlige grundskoletilbud, maksimalt kan forløbe over 2 år. Erfaring med denne målgruppe viser, at 2 års undervisning typisk ikke er tilstrækkeligt for at opnå de fornødne kompetencer (særligt sproglige) til at begynde en uddannelse eller få et job
 • At den nuværende økonomiske ramme ikke er dækkende for fuldtidsundervisning
 • At lovgivningen om det særlige grundskoleforløb er en særlov, der bortfalder fra 2021
 • Unge der ikke opnår de adgangsgivende kompetencer til en ungdomsuddannelse inden det 18. år, overgår til offentlig forsørgelse.

 

Disse udfordringer kan imødegås ved at oprette 2 undervisningstilbud under Ungdomsskolen:

 • Et tilbud til de 14-17 årige
 • Et tilbud til de 18-24 årige

 

De 2 tilbud vil sikre en glidende overgang henover det 18. år, så eleverne kan forblive i læringsforløbet indtil ’udslusning’ til ordinær uddannelse/job.  

 

En organisering under ungdomsskolelovgivningen giver mulighed for at oprette disse 2 undervisningstilbud og vil samtidig betyde, at de unge i højere grad bliver selvforsørgende via SU eller beskæftigelse efter det 18. år.


Forvaltningens vurdering

Fordelene ved at oprette et integreret undervisningstilbud organiseret under Ungdomsskolen er:

 • Det vil sikre, at eleverne ved overgangen til det 18. år kan forblive i de gode relationer og fortsætte deres læringsforløb i et ungemiljø
 • At der gives mulighed for, at de elever, som er indskrevet i folkeskolen, og efter endt folkeskolegang ikke har opnået et alderssvarende fagligt niveau, via denne organisering får mulighed for at modtage en yderligere opkvalificering af de faglige kompetencer.
 • At de unges muligheder for at indgå i en aktiv og engageret fritid øges via Ungdomsskolens fritidsundervisning
 • Et økonomisk rationale på tværs af forvaltningen Børn og Unge
 • At lærerkompetencer og elev/kursistgruppe kan sammensættes efter hvilke behov de unge har
 • Det sikres, at der sker et samspil mellem undervisning, erhvervspraktik og brobygning til ungdomsuddannelserne, så job- og uddannelsessigtet er i fokus igennem hele forløbet.
 • Organiseringen under Ungdomsskolen giver desuden mulighed for, at de unge fortsætter i et SU-finansieret undervisningstilbud fremfor at overgå til offentlig forsørgelse i Jobcentret som 18-årige. Som inspiration henvises til Billund Kommunes integrationsklasse (doknr.33548-18)
 • De 2 undervisningstilbud giver også muligheder for at bygge videre på de positive erfaringer fra det særlige grundskoleforløb i et ungdomsmiljø.

 

Forvaltningen vurderer desuden, at eleverne efter afsluttet tosprogsundervisning i ungdomsskoleregi, vil have opnået de fornødne sproglige, faglige og personlige kompetencer til at fortsætte i ungdomsuddannelse eller i et ordinært job, så de fortsætter som selvforsørgende.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

 Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge, vedtaget af folketinget 3.6.2016. Lov nr. 614 af 8.6.2016.

Ungdomsskoleloven, §3 stk 4. §3

Danskuddannelsesloven


Økonomi

Udgiften til én klasse med 30 lektioner pr. uge er beregnet til 790.000 kr. pr. år.

 

I budgettet for 2018 er der under Børn og Læring - sprogundervisning afsat midler til 2 SG-klasser svarende til 1.123.000 kr. og der er afsat 2,8 mio. kr. til basisdansk på distriktsskolerne. Grundet den store tilgang af elever i alderen 14-17,9 år, har det været nødvendigt at oprette en ekstra klasse, og der mangler således budgetmidler til en tredje SG-klasse.

Da en del af eleverne er over 18 år foreslås det, at én klasse finansieres af Udvalget for Arbejdsmarked og Integrations budget indenfor danskundervisning og integrationsydelse.

Udgiften til klasser for elever mellem 14 og 18 år i ungdomsskoleregi kan finansieres af det nuværende budget til SG-klasser og midler afsat til basisdansk, da elevtilgangen til basisdansk er faldende.

 

Forslaget om, at tosprogsundervisningen for sent ankomne varetages i et SU-forløb under ungdomsskoleregi medfører, at udgifter i jobcenterregi til danskundervisning og integrationsydelser reduceres for de elever, der er fyldt 18 år. Derfor foreslås det, at der i 2018 overføres 790.000 kr. fra budgettet til danskundervisning og integrationsydelser til Ungdomsskolens budget.

 

I forhold til budget for 2019 og fremadrettet foreslås det, at ændringerne indarbejdes i forbindelse med den kommende budgetlægning.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Børn og Læring,

at forslaget om at organisere undervisningen af sent ankomne unge i alderen 14-17 år samt unge over 18 år under Ungdomsskolen godkendes,

at der overføres 790.000 kr. pr. klasse indenfor den nuværende ramme til danskundervisning til Ungdomsskolens budget for undervisning af elever fra 14-18 år,

at undervisningsforløbet under Ungdomsskolen løbende evalueres og udvikles med henblik på at sikre, at flest mulige unge fortsætter i uddannelse eller beskæftigelse efter undervisningens afslutning.

 

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Arbejdsmarked og Integration,

at forslaget om at organisere undervisningen af sent ankomne unge over 18 år under Ungdomsskolen godkendes,

at der overføres 790.000 kr. (svarende til en SG-klasse) fra Udvalget for Arbejdsmarked og Integrations budget til danskundervisning, integration og integrationsydelse til Ungdomsskolens budget for undervisning af elever over 18 år.

 

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Arbejdsmarked og Integration, at det indstilles til Byrådet,

at overførsel af 790.000 kr. mellem de 2 udvalgsområder godkendes. 


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 20-03-2018

Godkendt.


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 12-04-2018

Udvalget godkendte anbefalingen.

Udvalget indstiller til byrådet, at overførsel af 790.000 kr. mellem de 2 udvalgsområder godkendes.sagsnr18-668_doknr33548-18_v1_billund ny integrationsklasse skal få flygtninge i uddannelse.pdf.pdf
sagsnr18-668_doknr32298-18_v1_varde kommunes særlige grundskoletilbud for sentankomne unge.docx

Bilag

Billund: Ny integrationsklasse skal få flygtninge i uddannelse.pdf
Varde Kommunes særlige grundskoletilbud for sentankomne unge


36. Bidrag til reduktion af serviceudgifter med 1 % i budget 2019

Bidrag til reduktion af serviceudgifter med 1 % i budget 2019

Sagsfremstilling

Varde Byråd har i forbindelse med budgetprocessen for 2019 besluttet, at hvert fagudvalg skal udarbejde et omprioriteringskatalog med forslag til servicereduktioner på 1 % af budgettet svarende til godt 20 mio. kr. i 2019.

 

Udvalgets andel af serviceudgifterne er et budget på 2,1 mio.kr.

 

Serviceudgifterne omfatter:

 • Midlertidig boligplacering af flygtninge, 0,7 mio. kr
 • Screening af nyankomne flygtninge, 0,2 mio. kr.
 • Løntilskud til forsikrede ledige, 1,2 mio. kr.

 

Afrundet svarer reduktionen til et samlet bidrag på 30.000 kr.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at reduktionen mest hensigtsmæssigt vil kunne foretages i budgettet vedrørende løntilskud til forsikrede ledige (1,2 mio. kr.)

 

Yderligere budgettilpasninger vil indgå i det tekniske budget for 2019, der fremlægges for udvalget på mødet i juni 2018.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats


Økonomi

Reduktion af serviceudgifterne med 30.000 kr. fra budget 2019.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at budgettet for løntilskud til forsikrede ledige reduceres med 30.000 kr. som Udvalgets bidrag til reduktion på 1 % af serviceudgifterne.


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 12-04-2018

Anbefalingen blev godkendt

37. Præsentation af jobcentrets ledelsesinformation

Præsentation af jobcentrets ledelsesinformation

Sagsfremstilling

Udvalget får rundsendt en oversigt over antallet af personer i jobcentrets målgrupper en gang om måneden.

 

Derudover bruger jobcentret KMD Ledelsesinformation til målstyring af data på beskæftigelsesområdet.

 

Dette program, der er rettet mod driften, præsenteres for udvalget.


Forvaltningens vurdering

Ingen


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 12-04-2018

Taget til efterretning

38. Punktet gensidig orientering

Punktet gensidig orientering

Sagsfremstilling

Hvert fagudvalg kan selv beslutte om punktet gensidig orientering skal være åbent eller lukket for offentligheden på deres dagsordener. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration har ønsket at benytte sig af denne mulighed.

 

Som det er i dag, er punktet lukket på dagsordnerne til Udvalget for Plan og Teknik. På alle øvrige udvalg er punktet åbent.


Kigger man ud over Varde Kommunes grænser er praksis vidt forskellig fra kommune til kommune.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at udvalget med fordel kan drøfte fordele og ulemper ved at punktet er hhv. åbent eller lukket for offentligheden.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget tager stilling til hvorvidt punktet gensidig orientering fremadrettet skal være åbent eller lukket på udvalgets dagsordener.

 


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 12-04-2018

Udvalget besluttede, at punktet Gensidig orientering fremover er et lukket punkt på dagsorden.

39. Gensidig orientering

Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Orientering ved formanden

 • Vækstdagen den 13. marts 2018

 

Orientering ved direktøren

 

 

Gensidig orientering

 

 

 

Kommende sager:

 

Første runde budget 19

Temadrøftelse – Ydelse

Temadrøftelse – Fleksjob og sygedagpenge

RAR-rapporter

 


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 12-04-2018

Connie orienterede om Facebooksiden ”Lærepladser i hele Varde Kommune”.

 

Drøftet