UDVALG

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 8, BCV

STARTTIDSPUNKT

08-03-2018 08:00:00

SLUTTIDSPUNKT

08-03-2018 12:00:00


PUNKTER

20. Godkendelse af dagsorden
21. Temadrøftelse - Virksomhedsvendt indsats og hvordan vi skaffer kvalificeret arbejdskraft
22. Opsamling på temadrøftelse om unge
23. Varde Kommunes Veteran- og pårørendepolitik
24. Ministerbrev - Den intensiverede indsats sidst i dagpengeperioden
25. Ministerbrev - Manglende samtaler med ledige
26. Det Regionale Arbejdsmarkedsråds kvittering for Beskæftigelsesplan 2018
27. Regnskab 2017 - Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
28. O Samarbejdsaftale med Dansk Flygtningehjælp
29. O Bevilling af midler fra pulje til opkvalificering
30. Gensidig orientering20. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 08-03-2018

Godkendt – punkt 23 udsættes til næste møde

21. Temadrøftelse - Virksomhedsvendt indsats og hvordan vi skaffer kvalificeret arbejdskraft

Temadrøftelse - Virksomhedsvendt indsats og hvordan vi skaffer kvalificeret arbejdskraft

Sagsfremstilling

Som indledning til drøftelsen giver erhvervschef Lars Buch et kort oplæg om ProVarde og ProVardes vurdering af den aktuelle situation på arbejdsmarkedet.

 

ProVarde og Jobcenter Varde har en aftale om samarbejde, der har fokus på afhjælpning af virksomhedernes behov for arbejdskraft og fokus på vækst.

Lars Buch orienterer sammen med afdelingsleder Marianne Krickau om hvordan samarbejdet er udviklet og illustrerer med konkrete eksempler.

 

Marianne Krickau orienterer om Jobcentrets virksomhedsrettede indsats.

Oplægget tager udgangspunkt i hvad der gøres i dag – handlinger og udfordringer i forhold til:

 

Virksomhedernes behov for arbejdskraft: Hvad kan vi gøre for at mindske gabet mellem virksomhedernes behov for arbejdskraft og den ledige arbejdskraft reserve? Skal vi som jobcenter dække alle områder, eller skal indsatsen prioriteres?

 

Borgernes behov for arbejde: Indbyrdes konkurrence mellem målgrupperne i forhold til brug af virksomhedsvendte tilbud. Hvordan forholder vi os?
Den forebyggende indsats/tidlige indsats. Hvorledes kan vi arbejde med skolerne for at øge det arbejdsmarkedsrettede fokus i en tidlig alder?

 

Udvalgets drøftelse af temaet indarbejdes i beskæftigelsesplanen for 2019.


Forvaltningens vurdering

Beskæftigelsesministeren har endnu ikke udmeldt mål for 2019 for jobcentrets kontakt og dialog med virksomhederne, men det er forventningen at et sådant mål – i lighed med tidligere år – vil være en del af de samlede mål for 2019.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at oplægget til temadrøftelse drøftes.


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 08-03-2018

Oplægget blev drøftet.

Præsentationen vedhæftes som bilag til referatetsagsnr13-15749_doknr30332-18_v1_den virksomhedsvendte indsats 2018 - bilag fra beskæftigelsesplan 2018.docx
sagsnr13-15749_doknr30564-18_v1_aftale mellem jobcenter varde og provarde om samarbejde.docx
sagsnr16-5742_doknr32927-18_v1_power point til drøftelse af budget 2019.pptx

Bilag

Den virksomhedsvendte indsats 2018 - bilag fra Beskæftigelsesplan 2018
Aftale mellem Jobcenter Varde og ProVarde om samarbejde
Power Point til temadrøftelse 8 marts 2018 om den virksomhedsrettede indsats


22. Opsamling på temadrøftelse om unge

Opsamling på temadrøftelse om unge

Sagsfremstilling

Punktet omhandler en opsamling på temadrøftelsen om unge på uddannelseshjælp fra 8. februar 2018 udvalgsmøde. Opsamlingen sker med henblik på at give input til Jobcenter Vardes Beskæftigelsesplan 2019 omhandlende unge.

 

Temadrøftelsen bestod af 4 oplæg:

 

Generel præsentation af unge på uddannelseshjælp ved udviklingskonsulent Karina Juel Winther

 

Præsentation af Jobcenter Vardes Team Ung i Uddannelse ved afdelingsleder Henrik Nielsen

 

Præsentation af opgaven som rådgiver ved rådgiver Mette Plauborg

 

Præsentation af opgaven som uddannelsesmentor ved mentor Helle Pramila Schmidt

 

Til orientering er der i Beskæftigelsesplan 2018 fokus på følgende indenfor ungeområdet:

 

Fremme tværfagligt samarbejde om ungemålgruppen i Varde Kommune, fx fælles sagsbehandling på tværs af Jobcenter og Børn og Familie mv.

 

Fremme et tæt samarbejde med de lokale uddannelsesinstitutioner, fx Brobygning til Erhvervsuddannelse, Ny Mesterlære m.v.

 

Arbejde med en organisering i Jobcentret, hvor den unge har en gennemgående rådgiver, som kan varetage flere funktioner, bl.a. mentor og virksomhedskonsulent. Forskning viser, at chancen for at få en tilknytning til arbejdsmarkedet øges, hvis borgeren har en gennemgående rådgiver (Beskæftigelsesindikatorprojektet).

 

Udviklingskonsulent Karina Winther og afdelingsleder Henrik Nielsen deltager i punktet.

 

Forvaltningens vurdering:

Det er forvaltningens vurdering, at en opsamling på temadrøftelsen om unge på uddannelseshjælp giver mulighed for at stille spørgsmål til oplæggene og give input til Jobcenter Vardes Beskæftigelsesplan 2019 vedrørende unge på uddannelseshjælp.

 

I forhold til pejlemærker for Beskæftigelsesplan 2019 er det forvaltningens vurdering, at der er behov for, at Jobcenter Varde fortsætter med at videreudvikle det interne samarbejde i kommunen samt styrker samarbejdet med de lokale uddannelsesinstitutioner.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget drøfter input til Jobcenter Vardes Beskæftigelsesplan 2019 vedrørende unge på uddannelseshjælp.


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 08-03-2018

Drøftet.

Udvalget ønsker forslag til videreudvikling af den tværgående indsats internt og eksternt på tværs af udvalgs- og forvaltningsområder.sagsnr13-16041_doknr2099-18_v1_unge_feb.udvalg_ai.docx
sagsnr13-16041_doknr30269-18_v1_ppt udvalgsmøde ai feb.pptx.pptx

Bilag

unge_feb.udvalg_ai
PPT udvalgsmøde ai feb.PPTX


23. Varde Kommunes Veteran- og pårørendepolitik

Varde Kommunes Veteran- og pårørendepolitik

Sagsfremstilling

VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) har gennemført en undersøgelse af børn af veteraners hverdagsliv og trivsel. Undersøgelsen er bestilt af og udført i samarbejde med Veterancentrets Videncenter under Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

Rapporten er vedlagt som bilag. Steen Holm Iversen har ønsket en drøftelse af rapporten og dens konklusioner i udvalget, herunder Varde Kommunes nuværende indsats på området.

 

Undersøgelsens hovedkonklusioner

Undersøgelsen bygger på spørgeskemabesvarelser fra godt 1500 børn i alderen 7, 11 og 15 år, hvis far er tidligere udsendt. Nogle af undersøgelsens hovedkonklusioner er:

 

At langt de fleste børn af veteraner trives godt. De lever for det meste i velfungerende familier, de kan lide at gå i skole og klarer sig godt, og de ryger og drikker generelt lidt mindre end andre børn
 

At børnene kan få det svært, hvis deres far har psykiske vanskeligheder i en sådan grad, at han er blevet medicineret for det eller har en psykiatrisk diagnose. Undersøgelsen viser, at det særligt blandt de 11-årige sætter sig spor hos børnene, som trives dårligere psykisk og er mere ensomme end andre børn af veteraner på samme alder
 

At der blandt de 15-årige er flere, der opfører sig aggressivt, hvis deres far har det psykisk svært
 

At det store flertal af børnene lever i familier, der på mange måder er mere engagerede i hinanden end andre danske familier. Børnene fortæller fx oftere end andre børn, at man taler meget sammen i deres familie, at de altid kan gå til deres forældre med problemer og at forældrene interesserer sig for deres skolegang. De har dog også flere konflikter med deres forældre end andre børn og føler sig mere pressede i hverdagen.

 

Varde Kommunes Veteran- og pårørendepolitik

Varde Kommune er med Varde Kaserne, Oksbøllejren og Hjemmeværnsskolen i Nymindegab hjemkommune for mange veteraner og pårørende.

 

Varde Kommunes Veteran- og pårørendepolitik (vedlagt som bilag) er udarbejdet af en tværfaglig gruppe med repræsentanter fra forskellige dele af forvaltningen, Veterancenteret, Kontaktofficerer fra garnisonerne i kommunen, en repræsentant fra KFUM’s Soldaterrekreation i Varde, veteranrepræsentanter m.fl. Politikken er udarbejdet med udgangspunkt i faglige anbefalinger og evidens på området – derudover blev alle veteraner i kommunen inddraget gennem en spørgeskemaundersøgelse.

 

Politikken blev vedtaget i juni 2016 og er hjemmehørende i Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Indsatserne i politikken går på tværs – bl.a. er socialområdet, børneområdet, jobcenteret og sundhedsområdet omfattet. Der er i politikken beskrevet 23 indsatser indenfor de to overordnede målsætninger om anerkendelse og støtte. Uddybning af implementeringen af de enkelte indsatser fremgår af bilaget.

 

Der er også indsatser specifikt for børn af veteraner. Derudover kan børn af veteraner og deres familier benytte sig af de generelle tilbud til børn og familier i Varde. Endvidere gøres en indsats for at klæde frontpersonalet i blandt andet skoler og dagtilbud bedst muligt på til at hjælpe og støtte børn under og efter en forælders udsendelse.

 

Veteran- og pårørendekonsulent Sara Møller Olesen deltager under punktet.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at indsatserne i Veteran- og pårørendepolitikken fremmer politikkens formål: At alle veteraner og pårørende anerkendes for deres indsats og får den nødvendige støtte.

 

Forvaltningen vurderer, at politikken har været medvirkende til at fremme det gode samarbejde mellem de forskellige aktører omkring veteraner og pårørende i Varde Kommune. Politikken og samarbejdet er til gavn for den enkelte veteran og pårørende, der får den nødvendige koordinerede og helhedsorienterede støtte.

 

Varde Kommune er med det tætte samarbejde med de øvrige aktører samt indsatserne i politikken foregangskommune på området. Flere andre kommuner har således hentet inspiration i Varde Kommunes Veteran- og pårørendepolitik.

 

En tværfaglig gruppe har i forbindelse med politikkens implementering sammenholdt behovene hos børn af veteraner med de tilgængelige tilbud til børn og unge i Varde Kommune. Det blev vurderet, at der ikke var behov for yderligere tilbud. Konklusionerne i den aktuelle rapport omkring børn af veteraner er i tråd med de tidligere afdækkede behov, hvorfor forvaltningen vurderer, at de nuværende indsatser er i tråd med rapportens konklusioner.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Økonomien til indsatser afledt af Veteran- og pårørendepolitikken er afholdt indenfor den eksisterende økonomiske ramme. Desuden er der prioriteret medarbejdertid i de relevante afdelinger til implementering og varetagelse af indsatser.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at punktet drøftes.


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 08-03-2018

Sagen udsættes til næste mødesagsnr15-6630_doknr13627-17_v1_veteran- og pårørendepolitik (printversion, 1-sidet).pdf
sagsnr15-6630_doknr28886-18_v1_status over implementering af veteran- og pårørendepolitikken.xlsx
sagsnr15-6630_doknr28994-18_v1_børn af veteraner.pdf

Bilag

Veteran- og pårørendepolitik (printversion, 1-sidet)
Status over implementering af veteran- og pårørendepolitikken
Børn af veteraner


24. Ministerbrev - Den intensiverede indsats sidst i dagpengeperioden

Ministerbrev - Den intensiverede indsats sidst i dagpengeperioden

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har den 8. februar 2018 sendt et brev til landets borgmestre, jobcenterchefer og formænd for beskæftigelsesudvalgene vedrørende den intensive indsats sidst i dagpengeperioden.

 

I brevet henviser ministeren til, at det med beskæftigelsesreformen i 2015 blev indført, at alle forsikrede ledige skal tilbydes en særlig (intensiveret) og individuelt tilrettelagt indsats og jobsøgningsstøtte i den sidste del af dagpengeperioden. Det vil sige senest når dagpengemodtageren har haft sammenlagt 16 måneders ledighed, skal de ledige indkaldes til en samtale, hvor de tilbydes en intensiveret indsats.

 

Ministeren henviser til, at en analyse af den særlige indsats viser, at nogle jobcentre har fortolket og implementeret lovgivningen således, at den intensiverede indsats sidst i dagpengeperioden er et frivilligt tilbud til den ledige. Ministeren indskærper derfor, at de ledige er forpligtet til at deltage i tilbud om en intensiveret indsats sidst i dagpengeperioden.

 

Kort om analysen (42 siders rapport):

Analysen er blevet til som led i en trepartsaftale, der blev indgået i august 2016. Analysen af den særlige indsats viser bl.a. at:

 

Både ledige, a-kasser og jobcentre vurderer, at indsatsen er relevant

Jobcentrene har haft fokus på og arbejdet med implementeringen af den særligt intensiverede indsats til langtidsledige og udarbejdet konkrete strategier for arbejdet med indsatsen

Indsatsen er kendetegnet ved at være jobrettet og tilrettelagt i forhold til den lediges behov

 

I analysen er der gennemført en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse. Derudover er der gennemført en række dybdegående kvalitative analyser i 11 udvalgte kommuner.


Forvaltningens vurdering

I Jobcenter Varde er der i 2015 etableret et pligttilbud ved 16 måneders ledighed for den omtalte målgruppe. Tilbuddet består i, at den ledige får en personlig jobformidler, som i en intensiv 12 ugers periode holder hyppige ugentlige jobrettede samtaler med den ledige, hjælper med CV og jobansøgninger og virksomhedspraktikker. Efterfølgende er fokus hos den lediges sagsbehandler også virksomhedsvendt indsats ligesom den ledige er omfattet af

formidlingsindsatsen til ordinære job.

 

Det er derfor vurderingen, at Jobcenter Varde lever op til intentionen med den lovpligtige indsats i beskæftigelsesreformen fra 2015.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at ministerens henvendelse drøftes.


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 08-03-2018

Drøftetsagsnr15-2795_doknr26158-18_v1_brev fra minister troels lund poulsen (bm id 1452574) - til udsendelse brev til samtlige borgmestr.pdf

Bilag

Brev fra minister Troels Lund Poulsen (BM ID: 1452574) - TIL UDSENDELSE Brev til samtlige borgmestre jobcenterchefer og formænd for beskæftigelsesudvalg - in.pdf


25. Ministerbrev - Manglende samtaler med ledige

Ministerbrev - Manglende samtaler med ledige

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesministeren påpeger i brev af 29. januar 2018 til alle landets kommuner, udfordringer med manglende rettidighed i samtaler med ledige. Ministeren skriver, at en stor del af landets kommuner kun i begrænset omfang overholder minimumsregler for samtaler med ledige og sygemeldte, der er fastsat ved lov.

 

Ministeren skriver bl.a. at ”det er meget bekymrende – både for de mange borgere, der har brug for hjælp i den situation, de er i og for Folketinget, der har vedtaget den lovgivning, der fastsætter rammerne for kontakten med ledige og sygemeldte. Det er ligeledes bemærkelsesværdigt, at der er så stor kommunal spredning i, hvor mange samtaler borgerne får i forhold til det, der er fastsat i loven. Nogle kommuner gør det rigtig godt, men desværre gælder det ikke alle”.

 

Af brevet fremgår afslutningsvist, at ”de kommuner, der stadig ligger markant under, hvad der måtte forventes i forhold til lovgivningen, når vi ser på data fra april 2018, vil jeg indkalde til en drøftelse af situationen”.

 

Ministeriets opgørelse af de enkelte kommuners rettidighed viser, at Varde Kommunes rettidighed for de enkelte målgrupper ligger pænt inden for rammen med undtagelse af dagpengemodtagere med 6-9 måneders ledighed og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med 6-9 måneders ledighed.

 

Da årsagsforklaringerne er forskellige i forhold til de to målgrupper, vil disse blive gennemgået særskilt nedenfor:

 

Dagpengemodtagere: Omfatter 87 personer, hvor 45% har fået det antal samtaler de skulle.

 

Statistikken er trukket i november 2017, hvor Varde Kommune har mange sæsonledige, og der er derfor sandsynlighed for, at en del har et samtaleefterslæb fra året før, fordi de har ledighed med i bagagen men ikke har selvbooket samtaler.

 

Kortvarige afbrydelser af ledighed, så som korte midlertidige job og sygdom gør, at samtaler skubbes og at der ved den lediges selvbooking eller straksbooking, kan opstå mangel samtaletider med rådgiverne.

 

Nogle jobcentre har, i forhold til sidstnævnte, indført afholdelse af kollektive møder for at opnå rettidighed for strakssamtaler. For nogle år siden anvendte Varde Kommune også denne praksis, men valgte denne fra efter en brugertilfredshedsundersøgelse. Prioriteten har herefter været individuelle samtaler.

 

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere: Begrænset målgruppe i udtrækket (10 personer).

 

I forhold til målgruppen har Varde Kommune arbejdet ud fra erfaringer i BeskæftigelsesIndikatorProjektet, hvor resultater viser, at så få sagsbehandlerskift som muligt giver den største effekt i samtaleforløb med den ledige. Jobcenter Vardes sigtelinje med ”så få sagsbehandlere som muligt” understøtter denne prioritet.

 

Antallet af samtaler kan være mindre, hvis der eks. er sygdom hos sagsbehandler og man undlader dette skift.

 

En anden mulig årsag kan være manglende korrekt registreringspraksis af samtaler, hvilket vil sige, at der ikke registreres en ”nulstillende” samtale, som viser, at samtale har været afholdt.

 

Der er i forhold til denne gruppe megen uformel kontakt, hvor borger ringer eller møder uanmeldt op.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen er enig i, at ministerens kritik er berettiget på de 2 områder.

 

I forhold til dagpengemodtagerne vurderes, at der ud over problematikken omkring sæsonledige, kan være problemer og udfordringer med rettidighed i forhold til samtaletider.

 

Der er ligeledes vurderingen, at systemet omkring selvbooking kan optimeres og at der indføres ekstraordinære ledelsestilsyn med henblik på at sikre, at det lovpligtige antal samtaler afholdes rettidigt.

 

En overvejelse kunne være, om afholdelse af kollektive samtaler er en fremtidig mulighed i forhold til overholdelse af rettidighed. Når det er fravalgt er det fordi kollektive møder erfaringsmæssigt har ringe effekt i forhold til borgeren.

 

I forhold til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere vurderes, at et medarbejder brush-up kursus i forhold til nulstillende samtaler vil have en gavnlig effekt ligesom en drøftelse af, hvordan så få sagsbehandlerskift som muligt håndteres i dagligdagen.

 

Forvaltningen vil analysere tallene nærmere, eventuelt i samarbejde med STAR. Primært i forhold til sæsonledighed.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget afventer udtræk fra april 2018 inden der foretages mere gennemgribende prioriteringer, og at disse drøftes på mødet i juni 2018.


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 08-03-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 

Udvalget tilkendegiver, at de er tilfredse med effekten af indsatserne.

 

Det bemærkes, at fokus på effekt fremfor proceskrav kunne være et emne til udfordringsretten. Udvalget afventer oplæg til afbureaukratisering i forhold til om den indeholder lempelser på området.sagsnr15-2795_doknr26156-18_v1_bilag. kommunefordelte samtaletal..pdf.pdf
sagsnr15-2795_doknr26154-18_v1_bilag. samtaler på tværs af målgrupper.pdf.pdf
sagsnr15-2795_doknr26153-18_v1_brev fra beskæftigelsesminister troels lund poulsen (bm id 1446845) - brev om samtaler til alle kom.pdf

Bilag

Bilag. Kommunefordelte samtaletal..pdf
Bilag. Samtaler på tværs af målgrupper.pdf
Brev fra beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (BM ID: 1446845) - Brev om samtaler til alle kommuner.pdf


26. Det Regionale Arbejdsmarkedsråds kvittering for Beskæftigelsesplan 2018

Det Regionale Arbejdsmarkedsråds kvittering for Beskæftigelsesplan 2018

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplan 2018 er efter godkendelse i Varde Byråd december 2017 sendt til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR Sydjylland) til orientering.

 

RAR Sydjylland har på et møde den 6. februar 2018 behandlet de indsendte kommunalt godkendte beskæftigelsesplaner for 2018 og har nu sendt et kvitteringsbrev for Varde Kommunes Beskæftigelsesplan 2018.

 

I brevet nævner rådet, at det især har bemærket, at Varde Kommune har målsætning om en tæt dialog og en høj samarbejdsgrad med de lokale virksomheder. Der er fokus på mangelområder og på at understøtte kompetenceudvikling hos både ledige og beskæftigede.

 

Rådet anerkender, at Varde Kommune for borgere på kanten af arbejdsmarkedet har stærkt fokus på den helhedsorienterede indsats på tværs af sektorgrænser og organisering.

 

Rådet har også bemærket, at Varde Kommune satser på en tidlig fælles indsats for børn og unge, hvor den helhedsorienterede tænkning er i centrum med hele familien som omdrejningspunkt.

 

Rådet nævner også i brevet de fokuspunkter og handlinger, som RAR Sydjylland ser som helt centrale i beskæftigelsesindsatsen:

 

En koordineret virksomheds- og formidlingsindsats samt et styrket samarbejde med virksomhederne

Motivation til uddannelse og opkvalificering af arbejdsstyrken målrettet beskæftigelse

En tidlig, målrettet indsats til flygtninge/indvandrere med henblik på job og uddannelse

Og en forebyggende, tværfaglig indsats for borgere på kanten af arbejdsmarkedet med vægt på virksomhedsrettede tilbud.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen kvitterer for rådets bemærkninger og hæfter sig ved, at de fokuspunkter og handlinger, som rådet prioriterer, stemmer overens med de prioriteringer Varde Kommune har for 2018.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget tager rådets kvitteringsbrev til efterretning.


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 08-03-2018

Udvalget har taget rådets kvitteringsbrev til efterretning, med tilfredshed.sagsnr17-8622_doknr31508-18_v1_beskæftigelsesplan 2018 - kvitteringsbrev for beskæftigelsesplan - varde.pdf.pdf

Bilag

Beskæftigelsesplan 2018 - Kvitteringsbrev for beskæftigelsesplan - Varde.pdf


27. Regnskab 2017 - Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Regnskab 2017 - Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Sagsfremstilling

Regnskab for 2017 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration fremsendes til behandling og indstilling overfor Udvalget for Økonomi og Erhverv.

 

De sidste år har på landsplan været præget af meget store reformer inden for arbejdsmarkedsområdet:

Førtidspensionsreformen. Der kan som udgangspunkt ikke tildeles førtidspension til borgere under 40 år – etablering af ressourceforløb og muligheden for at oprette mini fleksjob med få timer om ugen.

Afkortning af dagpengeretten fra 4 til 2 år. For at afbøde virkningerne er der etableret forskellige midlertidige løsninger som uddannelsesordninger for ledige, seniorjob og kontantydelse.

Årlige ændringer vedrørende kontant- og uddannelseshjælp med kontanthjælpsloftet fra 1. oktober 2016 som den sidste.

 

Den sidste store reform var den nye refusionsmodel pr. 1. januar 2016 med en grundlæggende ændring af de statslige refusioner, hvor kommunerne belønnes med en højere refusion for korte forløb på offentlig forsørgelse og lav refusion på langvarige forløb.

 

De væsentligste lovændringer for 2017 har været på integrationsområdet med baggrund i den store tilstrømning af flygtninge fra sommeren 2014. Det betød, at kommunerne meget hurtigt skulle skrue op for indsatsen med integrationstilbud. Nu hvor tilgangen er faldet endnu hurtigere og er tæt på at være gået i stå, skal der skrues ned igen.
 

De mange ekstra flygtninge betød, at Regeringen og KL ved 2-partsaftalen i 2016 blev enige om forskellige ekstra tilskud, bl.a. forhøjet grundtilskud, forhøjet resultattilskud for at få integrationsflygtninge i arbejde/uddannelse samt refusion til udgifter til midlertidig boligplacering.

 

Selv om arbejdsmarkedsområdet er meget lov- og detailstyret, er der fortsat gode muligheder for kommunale initiativer og Varde Kommune har i flere år og særligt fra 2016 prioriteret investerings- og råderumsforslag.

 

Det endelige regnskab:

 

Mio. kr.

Korrigeret budget

653,7

Regnskab

-659,6

Merforbrug

5,8

 

Det korrigerede budget blev ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2017 reduceret med 10,1 mio. kr. De væsentligste ændringer var forventet:

 

 

Mio. kr.

Merudgift til fleksjob

-9,0

Mindre udgift til førtidspension

9,0

Mindre nettoudgift til integration

10,8

 

Integration og Fleksjob er de områder, hvor der har været de væsentligste afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabet.

 

Integration – mindre udgift/merindtægt 2,7 mio. kr.

Den øgede grænsekontrol betyder, at de oprindelige flygtningekvoter er blevet reduceret løbende. Varde Kommunes kvote var 86. Den er reduceret 3 gange til den nyeste på forventet 17.

Det færre antal flygtninge betyder mindre udgifter til bl.a. danskundervisning, tolkeudgift, mentorer og integrationsydelse men også færre grundtilskud. Samtidig har Varde Kommune formået at få væsentlig flere væk fra offentlig forsørgelse og ind på arbejdsmarkedet eller i uddannelse – 72 borgere i 2017 mod 32 i 2016.

Indsatsen har medført resultattilskud på 6,2 mio. kr. mod budgetteret 3,7 mio. kr.

 

Fleksjob – merudgift 7,2 mio. kr.

Årsagen til det store antal personer på fleksjob (839 pr. 31. december 2017) er primært fleksjobreformen fra 2013, hvor det blev muligt at bevilge fleksjob helt ned til få timer om ugen.
 

Udfordringen med fleksjob på få timer om ugen er et betragteligt løntilskud på ca. 200.000 kr. årligt og den laveste refusion på 20 %, jf. den nye refusionsmodel mod tidligere 65 %.
 

Stigningerne i antallet af fleksjob (683 primo 2016 og 764 primo 2017) skal også vurderes i forhold til færre pensionstilkendelser, færre modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Styrelsesloven

Økonomiregulativet


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at de specielle bemærkninger og udvalgsbemærkningen godkendes, og

at opgjort merforbrug på 5,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget godkendes.


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 08-03-2018

Anbefalingen blev godkendt.

Udvalget er opmærksom på, at investeringerne har virket, hvilket blandt andet kan aflæses i regnskabetsagsnr16-2432_doknr13610-18_v1_regnskabsbemærkninger 2017 - specielle - arbejdsmarked og integration.docx
sagsnr16-2432_doknr13294-18_v1_oversigt regnskab 2017, udvalget for arbejdsmarked og integration.xls
sagsnr16-2432_doknr27963-18_v1_generelle bemærkninger 2017 a&i.docx

Bilag

Regnskabsbemærkninger 2017 - specielle - Arbejdsmarked og Integration
Oversigt regnskab 2017, Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
Generelle bemærkninger 2017 A&I


28. O Samarbejdsaftale med Dansk Flygtningehjælp

O Samarbejdsaftale med Dansk Flygtningehjælp

Sagsfremstilling

Dansk Flygtningehjælp (DFH) har et ønske om at indgå en samarbejdsaftale med Varde Kommune om en styrket indsats for flygtningebørn i foreningslivet. Formålet med aftalen er at:

 

Styrke fokus på værdien af flygtningebørns deltagelse i det lokale foreningsliv

Styrke det frivillige lokale foreningsliv til at modtage og fastholde flygtningebørn

Udvikle det lokale netværk som understøtter vidensdeling og som bidrager til fælles løsninger på fritidsområdet.

 

Deltagelse i fritidsaktiviteter er en helt central forudsætning for flygtninges trivsel, medborgerskab og integration i det danske samfund. Derfor har DFH etableret Fritidspuljen, som giver økonomisk støtte til fritidskontingenter og udstyr. Målet er, at styrke flygtningebørn og unge flygtninges livskvalitet og integration i det danske samfund gennem aktiv deltagelse i det lokale fritids- og foreningsliv.


Fritidspuljen er et supplement til Varde Kommunes Fritidspas og er den primære ansøgningspulje for flygtningebørn i Varde Kommune. I perioden november 2015 til juni 2017 er der bevilget 193 kontingentbetalinger (0-18 år) hvoraf 72 er ansøgninger fra kommunale medarbejdere, og 36% af bevillingerne er blevet indløst. Fritidspuljen har været lukket for ansøgninger siden 15. juni 2017, men åbner igen den 8. januar 2018 med nye kriterier. 

 

Ønsket om at indgå en samarbejdsaftale har blandt andet baggrund i to fyraftensmøder, som blev afholdt 17. november 2016 og 23. marts 2017 med deltagere fra foreningslivet, frivillige netværksgrupper, medarbejdere fra Varde Kommune, DFH m.fl. Møderne havde den største opbakning, DFH har set til sådanne møder. Konklusionerne på begge møder var, at der mangler helt konkrete brobygningsindsatser mellem foreningslivet og flygtninge i Varde Kommune.

 

I samarbejdsaftalen har Varde Kommune ansvar for:

At arbejde for at skabe gode rammer, som på sigt sikrer en styrkelse af flygtningebørns integration i foreningslivet

Udpege en tovholder for samarbejdet, som primær kontaktperson til DFH

Stille de nødvendige medarbejderressourcer til rådighed for de aktiviteter, som aftales i samarbejdet.

DFH har ansvar for:

At give støtte til kontingentbetaling for flygtningebørns fritidsaktiviteter gennem fritidspuljen i det omfang puljen har tilgængelige midler

At understøtte kommunens arbejde med at skabe en styrket platform for en bæredygtig integrationsindsats af flygtningebørn i foreningslivet

At bidrage med konsulentstøtte til de aftalte aktiviteter, som fremgår af bilaget.

 

Samarbejdsaftalen er ikke endelig, men med mulighed for at supplere og ændre efter aftale med DFH.


Forvaltningens vurdering

 Der er søgt mange penge til kontingenter i Fritidspuljen, men udnyttelsesgraden kan forbedres. Dette sammenholdt med efterspørgslen på en brobygningsindsats giver god baggrund for at indgå et samarbejde med Dansk Flygtningehjælp om en helhedsorienteret indsats for flygtningebørn i Varde Kommune.

 

Som det fremgår af bilaget til samarbejdsaftalen lægger DFH op til, at der skal dannes et Lokalt Netværk. Forvaltningen foreslår, at dette netværk tager udgangspunkt i Integrationsforum netværket. DFH kan desuden bruges til at understøtte Integrationsforum netværket med viden, sparring og yderligere kontakter.

 

For at sikre et stærkt og effektivt samarbejde med Dansk Flygtningehjælp og en flerstrenget integrationsindsats, bør samarbejdet ske på tværs af forvaltninger som arbejder med målgruppen - Jobcenteret, Børn og Læring, Børn og Familie, Sundhed og Forebyggelse samt Kultur og Fritid.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Integrationsforum


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Kultur og Fritid,

at samarbejdsaftalen godkendes,

at samarbejdsaftalen sendes til høring i Integrationsforum og

at sagen sendes til orientering i Udvalg for Arbejdsmarked og Integration samt Udvalg for Børn og Læring.


Beslutning Direktionen den 20-12-2017

Anbefalingen blev godkendt.

 

Direktionen drøftede det tværgående samarbejde med baggrund i samarbejdsaftalen.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 15-01-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 08-02-2018

Udsat


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 20-02-2018

Taget til efterretning.

Udvalget for Børn og Læring opfordrer Kultur og Fritid til på et senere tidspunkt at give udvalget en opfølgning på tiltagene i samarbejdsaftalen.


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 08-03-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

Udvalget opfordrer Kultur og Fritid til at gøre opmærksom på muligheden for at søge midler via Fritidspasset som supplement til kontingent

Udvalget tilslutter sig bemærkningen fra Udvalget for Børn og Læring.sagsnr16-9996_doknr198413-17_v1_status på fritidspuljen i varde kommune.docx
sagsnr16-9996_doknr195646-17_v1_samarbejdsaftale mellem varde kommune og fritidspuljen, dansk flygtningehjælp.pdf.pdf
sagsnr16-9996_doknr195643-17_v1_bilag til samarbejdsaftale.pdf.pdf

Bilag

Status på Fritidspuljen i Varde Kommune
Samarbejdsaftale mellem Varde kommune og Fritidspuljen, Dansk Flygtningehjælp.pdf
Bilag til samarbejdsaftale.pdf


29. O Bevilling af midler fra pulje til opkvalificering

O Bevilling af midler fra pulje til opkvalificering

Sagsfremstilling

Forligskredsen bag beskæftigelsesreformen (V, DF, K, R og S) har i efteråret 2017 aftalt at igangsætte fire nye initiativer for at løfte de basale kompetencer hos ledige og beskæftigede samt forebygge og modvirke begyndende rekrutteringsudfordringer og flaskehalse på arbejdsmarkedet.

 

Et af initiativerne er en ansøgningspulje, som har til formål at kompetenceløfte ledig arbejdskraft til virksomheder med mangelproblemer og dermed bidrage til fremtidens vækst.

 

Jobcentrene i Esbjerg og Varde har i samarbejde ansøgt puljen om 3.699.455 kr. til projektet ’Styrket flaskehalsindsats i Vadehavs-kommunerne’.

 

Projektresumé:

Projektet sigter på at afhjælpe mangelproblemer – eller begyndende mangelproblemer – i lokale virksomheder i Vadehavsregionen, herunder infrastrukturprojekter og øvrige brancheområder. Projektet har følgende hovedaktiviteter:

Videreudvikling af agilt koncept for en effektiv og koordineret indsats for at afhjælpe mangelproblemer med inddragelse af relevante samarbejdspartnere

Ansættelse af flaskehals-tovholder til at sikre fremdrift i den tværgående flaskehalsindsats

Konkrete opkvalificeringsforløb for ledige målrettet kvalificeret arbejdskraft til lokale virksomheder, herunder infrastrukturprojekter

 

Projektets målgruppe:

Virksomheder, der har behov for rekruttering af arbejdskraft til større infrastrukturprojekter og mangelområder. 85% af de jobparate ledige (fordelt på faglærte og ufaglærte), som opkvalificeres til at matche job for de udpegede mangelområder, opnår ordinær beskæftigelse.

 

Projektets formål:

Virksomhederne skal opleve, at rekruttering/formidling af kvalificeret arbejdskraft fra jobcentrene inden for udpegede områder øges.

 

De ledige skal opleve, at de får tilført specifikke faglige kompetencer, understøttes i et brancheskift mod de udpegede områder og kommer i job.

 

Områderne udpeges og igangsættes i et formaliseret samarbejde mellem jobcentrene, LUU (står for ”lokale uddannelsesudvalg”, der rådgiver skoler, som udbyder erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser), uddannelsesinstitutioner, brancheorganisationer, Business Region Esbjerg, A-kasser m.v.

 

Projektets hovedansøger/tovholder:

Jobcenter Esbjerg er tovholder på projektet. Ansøgningen er indsendt den 13. december 2017 og er godkendt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Integration.

 

Projektperiode:

22. januar 2017 til 31. december 2019.

 


Forvaltningens vurdering

Med projektet ”Styrket flaskehalsindsats i Vadehavs-kommunerne” og dermed ansættelse af en tværkommunal flaskehalstovholder og strategisk kompetenceudvikling af de ledige, lever projektet op til målene i Beskæftigelsesplanen for 2018 samt politiske intentioner i Vækststrategien.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats


Økonomi

Der er søgt om og bevilget 3.699.455 kr. fra puljen under STAR.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 08-02-2018

Udsat


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 08-03-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.sagsnr17-2762_doknr15368-18_v1_ansøgning esbjerg pulje opkvalificering infrastrkturprojekter og flaskehalse.docx

Bilag

Ansøgning Esbjerg pulje opkvalificering infrastrkturprojekter og flaskehalse


30. Gensidig orientering

Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Orientering ved formanden

Praktikforløb i Jobcenteret

 

 

Orientering ved direktøren

 

 

Gensidig orientering

 

 

 

Kommende sager:

 

Temadrøftelse - Integration

Første runde budget 19

Temadrøftelse – Ydelse

Temadrøftelse – Fleksjob og sygedagspenge

RAR-rapporter

 

 


Anbefaling

 


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 08-03-2018

Connie orienterede:

 

  • Møde med Dansk Arbejdsgiverforening.
  • Formanden har henvendt sig til Erhvervs- og Handelsstandsforeninger i Varde Kommune i forhold til evt. besøg af virksomhedsservice og udvalgsformanden til et medlemsmøde.