UDVALG

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 8, BCV

STARTTIDSPUNKT

08-02-2018 08:00:00

SLUTTIDSPUNKT

08-02-2018 11:00:00


PUNKTER

13. Godkendelse af dagsorden
14. Temadrøftelse om unge på uddannelseshjælp
15. Ansøgning - Udfordringsretten
16. Fokusområder for kontrolgruppen 2018
17. O Bevilling af midler fra pulje til opkvalificering
18. O Samarbejdsaftale med Dansk Flygtningehjælp
19. Gensidig orientering13. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 08-02-2018

Godkendt. Pkt. 17, 18 og 19 udsættes til næste møde.

14. Temadrøftelse om unge på uddannelseshjælp

Temadrøftelse om unge på uddannelseshjælp

Sagsfremstilling

Punktet omhandler en temadrøftelse af unge på uddannelseshjælp i Jobcenter Varde. Som baggrund for drøftelsen om unge på uddannelseshjælp er der udarbejdet et notat om ungemålgruppen i Jobcenter Varde. Notatet indeholder målgruppekarakteristik, lovgivning, indsatser, effekter og igangværende udviklingstiltag. Notatet er vedlagt som bilag.

 

Pejlemærkerne fra temadrøftelsen skal munde ud i Jobcenter Vardes Beskæftigelsesplan 2019 omhandlende unge.

 

Til orientering er der i Beskæftigelsesplan 2018 fokus på følgende:

 

Fremme tværfagligt samarbejde om ungemålgruppen i Varde Kommune, fx fælles sagsbehandling på tværs af Jobcenter og Børn og Familie mv.

 

Fremme et tæt samarbejde med de lokale uddannelsesinstitutioner, fx Brobygning til Erhvervsuddannelse, Ny Mesterlære mv

 

Arbejde med en organisering i Jobcentret, hvor den unge har en gennemgående rådgiver, som kan varetage flere funktioner, bl.a. mentor og virksomhedskonsulent. Forskning viser, at chancen for at få en tilknytning til arbejdsmarkedet øges hvis borgeren har en gennemgående rådgiver 

 

På udvalgsmødet vil arbejdet med ungemålgruppen i Jobcentret blive præsenteret i nedenstående rækkefølge:

 

 

 

 


Forvaltningens vurdering

Varde Kommune har en målsætning om at ”Alle-Unge-skal-Med”. Målsætningen dækker over en opgave, hvor vi i fællesskab på tværs af kommunale afdelinger og politiske udvalg arbejder med at understøtte unge i at gennemføre uddannelse og job. Jobcenter Vardes Beskæftigelsesplan 2019 omhandlende unge skal understøtte denne fælles målsætning.

 

Data viser, at der er en gruppe af unge på offentlig forsørgelse med mange udfordringer. Det kræver en tidlig indsats at få disse unge i uddannelse og forebygge tilgangen til offentlig forsørgelse. Derfor vurderer forvaltningen at der skal være et fortsat fokus på at udbygge det tværfaglige samarbejde om unge, både internt i Varde Kommune på tværs af Børn og Familie, Jobcenter, Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og skoleområde samt eksternt med lokale uddannelsesinstitutioner som produktionsskole, Campus, Rybners, landbrugsskoler og Social- og Sundhedsskolen.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget drøfter pejlemærker for arbejdet med unge på uddannelseshjælp i Varde Kommune.


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 08-02-2018

Drøftetsagsnr13-16041_doknr2099-18_v1_unge_feb.udvalg_ai.docx

Bilag

unge_feb.udvalg_ai


15. Ansøgning - Udfordringsretten

Ansøgning - Udfordringsretten

Sagsfremstilling

Varde Kommune har arbejdet med udarbejdelse af ansøgning i forhold til udfordringsretten på 8 områder, hvor lovgivningen udfordrer vor sagsbehandling af sager – det kan være områder, hvor vi ikke kan se på tværs af eks. børnesager, hvor sagen fortsætter i andet forvaltningsområde når barnet fylder 18 år, eller bevillinger hvor lovgivningen giver uforholdsmæssige udfordringer i forbindelse med kommunens behandling af sagerne.

 

For udvalget for Arbejdsmarked og Integration anbefales 4 emner til ansøgning: 

 

Efterløn for borgere som er syge – ønske om ændring af efterlønsregler og ophævelse af reglen om at være raskmeldt og fuldtids til rådighed for at kunne gå på efterløn. Dette er ikke muligt efter de nugældende efterlønsregler (1.1.2018)

 

Udfordringer i forhold til mulighed for tværsektoriel samarbejde – Her giver de forskellige lovgivninger og fagsystemer ikke mulighed for at arbejde tværgående.
 

Detailregulering af kontanthjælp i forhold til den enkeltes situation, giver administrativt tunge afregningssystemer.
 

Udfordring ved indførelse af IT systemet Ydelsesrefusion som pålægger kommunen en unødvendig udgift.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen ønsker at udfordre disse emner, for på denne måde at kunne påvirke til en regelforenkling som letter den kommunale sagsbehandling, og som giver borgeren en bedre service.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Ingen


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at udvalget tilslutter sig, at udfordringsretten anvendes på de 4 beskrevne områder.


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 08-02-2018

De 4 ansøgninger blev sat til afstemning:

 

1. Udfordring i forhold til Efterløn for syge borgere.


For tilslutning stemte: Connie Høj, Line Berner, A.C. Hoxcer Nielsen, Birger Filskov, Peder Foldager Hansen, Steen Holm Iversen.

Imod tilslutning stemte: Ingen

Ingen undlod at stemme

 

 

2. Udfordring i forhold til samarbejde på tværs af myndighedsområder.


For tilslutning stemte: Connie Høj, Line Berner, Peder Foldager Hansen, Steen Holm Iversen.

Imod tilslutning stemte: A.C. Hoxcer Nielsen, Birger Filskov

Ingen undlod at stemme

 

A.C. Hoxcer og Birger Filskov ønsker ført til protokol at forslaget giver anledning til bekymring om borgerens retssikkerhed.

 

3. Udfordring i forhold til tunge afregningssystemer ved detailregulering af kontakthjælp.
 

For tilslutning stemte: Connie Høj, Line Berner, A.C. Hoxcer Nielsen, Birger Filskov, Peder Foldager Hansen, Steen Holm Iversen.

Imod tilslutning stemte: Ingen

Ingen undlod at stemme

 

 

4, Udfordring i forhold til indførelse af IT systemet ydelsesrefusion.

 

For tilslutning stemte: Connie Høj, Line Berner, A.C. Hoxcer Nielsen, Birger Filskov, Peder Foldager Hansen, Steen Holm Iversen.

Imod tilslutning stemte: Ingen

Ingen undlod at stemme

 

 

Anbefalingen blev herefter godkendt.sagsnr17-11465_doknr184862-17_v1_refusionsreform – nyt kommunalt finansieret it-system.docx
sagsnr17-11465_doknr184866-17_v1_overgang til efterløn - sygemeldt.docx
sagsnr17-11465_doknr184864-17_v1_kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse - forenkling af regler for ydelser.docx
sagsnr17-11465_doknr184882-17_v1_samarbejde på tværs af myndighedsområder - jobcenter.docx
sagsnr17-11465_doknr10750-18_v2_ansøgning udfordringsretten.docx

Bilag

udfordringsret - fleksibel iopgaveløsning.docx
udfordringsret - udfordringsret - sygedagpenge.docx
udfordringsret - udfordringsret - enklere beregninger af ydelser.docx
Samarbejde på tværs af myndighedsområder - Jobcenter
Ansøgning udfordringsretten


16. Fokusområder for kontrolgruppen 2018

Fokusområder for kontrolgruppen 2018

Sagsfremstilling

Kontrolgruppen løser opgaver for hele Varde Kommunes organisation med henblik på at sikre korrekt udbetaling af sociale ydelser. Opgaverne består, dels i undersøgelse og belysning af sager for Udbetaling Danmark og dels i modtagelse og håndtering af anmeldelser, som kommunen modtager fra andre myndigheder, kolleger i organisationen og fra borgere.

Som supplement hertil iværksætter kontrolgruppen løbende aktiviteter, som opstår enten på grund af egne erfaringer eller inspiration fra andre kommuner, Udbetaling Danmark eller SKAT.

 

Kontrolgruppen ønsker i 2018 at have særlig fokus på:

At aflægge kontrolbesøg på virksomheder indenfor udvalgte brancher for at følge op på, om der er ansatte, som modtager løn samtidig med sociale ydelser. Som noget nyt vil vi i 2018 rette fokus på rengøringsbranchen i turistområderne.

Hyppigere besøg hos sygemeldte selvstændige erhvervsdrivende. Vi har erfaret, at vejledning om regler for hvor lidt/meget man må arbejde, når man er sygemeldt, har givet gode resultater i de foregående år. I 2017 er der foretaget kontrol hos 67 sygemeldte selvstændige, hvilket har bevirket en samlet fremtidig besparelse på 1,2 mio kr.

Fortsat udvikling af de kontroludtræk vi har adgang til hos Den Fælles Dataenhed, som blev etableret i 2015 under Udbetaling Danmark. Vi får blandt andet udtræk af sager, hvor borgere oplyser at være flyttet ind hos familiemedlemmer, eller hvor man modtager både SU og kontanthjælp. I 2018 vil Den Fælles Dataenhed lave en landsdækkende undersøgelse af EU borgeres adgang til sociale ydelser – her deltager Varde Kommune naturligvis også.

Om der er borgere, der samtidig med de modtager kontanthjælp har indtægter ved udleje af hele eller dele af deres bolig – f.eks. via AirBNB. Vi har i 2017 modtaget en anmeldelse på det, og vi vil undersøge hvor udbredt det er.

Fortsat udbredelse af kendskabet til Kontrolgruppens arbejde. De senere år har vist, at kolleger i hele organisationen er blevet opmærksomme på gruppen og i stadig stigende grad gør brug af vores muligheder for at udrede sager.

Fortsat at behandle de anmeldelser vi får fra borgere, kolleger både i organisationen, hos UDK og hos SKAT.
 

Kontrolgruppen arbejder løbende sammen med Udbetaling Danmark om at undersøge sager. Det gælder både de borgere, hvor der sker udbetaling af sociale ydelser her og hos Udbetaling Danmark og i sager, hvor det alene er Udbetaling Danmark der foretager udbetalinger.

De senere år har SKAT ikke haft det samme fokus på kontrolområdet som tidligere og der er ikke lige nu planer om at genoptage de tidligere fælles kontrolaktioner. Vi holder os orienteret om, hvorvidt SKAT genoptager disse og vil naturligvis deltage, såfremt det sker.

 

I april 2018 forventes der at foreligge en endelig opgørelse over Kontrolgruppens resultater for 2017 – rapport vil blive forelagt umiddelbart herefter.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at de nævnte fokusområder vil føre til:

Fortsat øget kendskab til regler og retningslinjer for sygemeldte selvstændigt erhvervsdrivende

Opmærksomhed på at man skal frasige sig offentlige forsørgelsesydelser, når man kommer i arbejde

Optimering af brugen af Den Fælles Dataenhed’s adgang til at trække på registre på tværs af kommunegrænser og myndigheder

Øget kendskab til Kontrolgruppen i organisationen, så vi i fællesskab kan undgå uberettigede udbetalinger af offentlige ydelser


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Økonomi

Indsatsen på kontrolområdet førte i 2016 til et samlet resultat på kr. 4.160.800.

Beløbet fordeler sig på følgende måde:

 

 

Fremtidige besparelser, Varde Kommune    

2.424.102

 

Tilbagebetalinger, Varde Kommune               

   581.698

 

Udbetaling Danmark                                 

1.155.000

 

I alt                                                         

4.160.800

 

 

Efter Udbetaling Danmark overtog udbetalingen af en række sociale ydelser, er det ikke muligt at opgøre, hvor mange af de besparede midler der er kommunale og hvor mange der er statslige.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at planen for indsatserne i 2018 godkendes.


Beslutning Direktionen den 18-01-2018

Udsat.


Beslutning Direktionen den 24-01-2018

Direktionen anbefaler til udvalgene for Arbejdsmarked & Integration samt Økonomi & Erhverv, at forvaltningens anbefaling godkendes.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 31-01-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 08-02-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr17-640_doknr188601-17_v1_kontrolgruppens fokusområder i 2018.docx

Bilag

Kontrolgruppens fokusområder i 2018


17. O Bevilling af midler fra pulje til opkvalificering

O Bevilling af midler fra pulje til opkvalificering

Sagsfremstilling

Forligskredsen bag beskæftigelsesreformen (V, DF, K, R og S) har i efteråret 2017 aftalt at igangsætte fire nye initiativer for at løfte de basale kompetencer hos ledige og beskæftigede samt forebygge og modvirke begyndende rekrutteringsudfordringer og flaskehalse på arbejdsmarkedet.

 

Et af initiativerne er en ansøgningspulje, som har til formål at kompetenceløfte ledig arbejdskraft til virksomheder med mangelproblemer og dermed bidrage til fremtidens vækst.

 

Jobcentrene i Esbjerg og Varde har i samarbejde ansøgt puljen om 3.699.455 kr. til projektet ’Styrket flaskehalsindsats i Vadehavs-kommunerne’.

 

Projektresumé:

Projektet sigter på at afhjælpe mangelproblemer – eller begyndende mangelproblemer – i lokale virksomheder i Vadehavsregionen, herunder infrastrukturprojekter og øvrige brancheområder. Projektet har følgende hovedaktiviteter:

  1. Videreudvikling af agilt koncept for en effektiv og koordineret indsats for at afhjælpe mangelproblemer med inddragelse af relevante samarbejdspartnere
  2. Ansættelse af flaskehals-tovholder til at sikre fremdrift i den tværgående flaskehalsindsats
  3. Konkrete opkvalificeringsforløb for ledige målrettet kvalificeret arbejdskraft til lokale virksomheder, herunder infrastrukturprojekter

 

Projektets målgruppe:

Virksomheder, der har behov for rekruttering af arbejdskraft til større infrastrukturprojekter og mangelområder. 85% af de jobparate ledige (fordelt på faglærte og ufaglærte), som opkvalificeres til at matche job for de udpegede mangelområder, opnår ordinær beskæftigelse.

 

Projektets formål:

Virksomhederne skal opleve, at rekruttering/formidling af kvalificeret arbejdskraft fra jobcentrene inden for udpegede områder øges.

 

De ledige skal opleve, at de får tilført specifikke faglige kompetencer, understøttes i et brancheskift mod de udpegede områder og kommer i job.

 

Områderne udpeges og igangsættes i et formaliseret samarbejde mellem jobcentrene, LUU (står for ”lokale uddannelsesudvalg”, der rådgiver skoler, som udbyder erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser), uddannelsesinstitutioner, brancheorganisationer, Business Region Esbjerg, A-kasser m.v.

 

Projektets hovedansøger/tovholder:

Jobcenter Esbjerg er tovholder på projektet. Ansøgningen er indsendt den 13. december 2017 og er godkendt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Integration.

 

Projektperiode:

22. januar 2017 til 31. december 2019.

 


Forvaltningens vurdering

Med projektet ”Styrket flaskehalsindsats i Vadehavs-kommunerne” og dermed ansættelse af en tværkommunal flaskehalstovholder og strategisk kompetenceudvikling af de ledige, lever projektet op til målene i Beskæftigelsesplanen for 2018 samt politiske intentioner i Vækststrategien.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats


Økonomi

Der er søgt om og bevilget 3.699.455 kr. fra puljen under STAR.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 08-02-2018

Udsatsagsnr17-2762_doknr15368-18_v1_ansøgning esbjerg pulje opkvalificering infrastrkturprojekter og flaskehalse.docx

Bilag

Ansøgning Esbjerg pulje opkvalificering infrastrkturprojekter og flaskehalse


18. O Samarbejdsaftale med Dansk Flygtningehjælp

O Samarbejdsaftale med Dansk Flygtningehjælp

Sagsfremstilling

Dansk Flygtningehjælp (DFH) har et ønske om at indgå en samarbejdsaftale med Varde Kommune om en styrket indsats for flygtningebørn i foreningslivet. Formålet med aftalen er at:

 

Styrke fokus på værdien af flygtningebørns deltagelse i det lokale foreningsliv

Styrke det frivillige lokale foreningsliv til at modtage og fastholde flygtningebørn

Udvikle det lokale netværk som understøtter vidensdeling og som bidrager til fælles løsninger på fritidsområdet.

 

Deltagelse i fritidsaktiviteter er en helt central forudsætning for flygtninges trivsel, medborgerskab og integration i det danske samfund. Derfor har DFH etableret Fritidspuljen, som giver økonomisk støtte til fritidskontingenter og udstyr. Målet er, at styrke flygtningebørn og unge flygtninges livskvalitet og integration i det danske samfund gennem aktiv deltagelse i det lokale fritids- og foreningsliv.


Fritidspuljen er et supplement til Varde Kommunes Fritidspas og er den primære ansøgningspulje for flygtningebørn i Varde Kommune. I perioden november 2015 til juni 2017 er der bevilget 193 kontingentbetalinger (0-18 år) hvoraf 72 er ansøgninger fra kommunale medarbejdere, og 36% af bevillingerne er blevet indløst. Fritidspuljen har været lukket for ansøgninger siden 15. juni 2017, men åbner igen den 8. januar 2018 med nye kriterier. 

 

Ønsket om at indgå en samarbejdsaftale har blandt andet baggrund i to fyraftensmøder, som blev afholdt 17. november 2016 og 23. marts 2017 med deltagere fra foreningslivet, frivillige netværksgrupper, medarbejdere fra Varde Kommune, DFH m.fl. Møderne havde den største opbakning, DFH har set til sådanne møder. Konklusionerne på begge møder var, at der mangler helt konkrete brobygningsindsatser mellem foreningslivet og flygtninge i Varde Kommune.

 

I samarbejdsaftalen har Varde Kommune ansvar for:

At arbejde for at skabe gode rammer, som på sigt sikrer en styrkelse af flygtningebørns integration i foreningslivet

Udpege en tovholder for samarbejdet, som primær kontaktperson til DFH

Stille de nødvendige medarbejderressourcer til rådighed for de aktiviteter, som aftales i samarbejdet.

DFH har ansvar for:

At give støtte til kontingentbetaling for flygtningebørns fritidsaktiviteter gennem fritidspuljen i det omfang puljen har tilgængelige midler

At understøtte kommunens arbejde med at skabe en styrket platform for en bæredygtig integrationsindsats af flygtningebørn i foreningslivet

At bidrage med konsulentstøtte til de aftalte aktiviteter, som fremgår af bilaget.

 

Samarbejdsaftalen er ikke endelig, men med mulighed for at supplere og ændre efter aftale med DFH.


Forvaltningens vurdering

 Der er søgt mange penge til kontingenter i Fritidspuljen, men udnyttelsesgraden kan forbedres. Dette sammenholdt med efterspørgslen på en brobygningsindsats giver god baggrund for at indgå et samarbejde med Dansk Flygtningehjælp om en helhedsorienteret indsats for flygtningebørn i Varde Kommune.

 

Som det fremgår af bilaget til samarbejdsaftalen lægger DFH op til, at der skal dannes et Lokalt Netværk. Forvaltningen foreslår, at dette netværk tager udgangspunkt i Integrationsforum netværket. DFH kan desuden bruges til at understøtte Integrationsforum netværket med viden, sparring og yderligere kontakter.

 

For at sikre et stærkt og effektivt samarbejde med Dansk Flygtningehjælp og en flerstrenget integrationsindsats, bør samarbejdet ske på tværs af forvaltninger som arbejder med målgruppen - Jobcenteret, Børn og Læring, Børn og Familie, Sundhed og Forebyggelse samt Kultur og Fritid.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Integrationsforum


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Kultur og Fritid,

at samarbejdsaftalen godkendes,

at samarbejdsaftalen sendes til høring i Integrationsforum og

at sagen sendes til orientering i Udvalg for Arbejdsmarked og Integration samt Udvalg for Børn og Læring.


Beslutning Direktionen den 20-12-2017

Anbefalingen blev godkendt.

 

Direktionen drøftede det tværgående samarbejde med baggrund i samarbejdsaftalen.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 15-01-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 08-02-2018

Udsatsagsnr16-9996_doknr198413-17_v1_status på fritidspuljen i varde kommune.docx
sagsnr16-9996_doknr195646-17_v1_samarbejdsaftale mellem varde kommune og fritidspuljen, dansk flygtningehjælp.pdf.pdf
sagsnr16-9996_doknr195643-17_v1_bilag til samarbejdsaftale.pdf.pdf

Bilag

Status på Fritidspuljen i Varde Kommune
Samarbejdsaftale mellem Varde kommune og Fritidspuljen, Dansk Flygtningehjælp.pdf
Bilag til samarbejdsaftale.pdf


19. Gensidig orientering

Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Orientering ved formanden

Praktikforløbet i Jobcenteret

 

 

 

Orientering ved direktøren

 

 

 

Gensidig orientering

 

 

Kommende sager

 

Temadrøftelse - Beskæftigelsesplan 2019: Den virksomhedsvendte indsats og hvordan skaffer vi kvalificeret arbejdskraft

Drøftelse af flerårige pejlemærker i beskæftigelsesindsatsen

RAR rapporter om nøgletal for det lokale arbejdsmarked og status på beskæftigelsesreformer

Temadrøftelse - Beskæftigelsesplan 2019: Integration
 


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 08-02-2018

Udsat