UDVALG

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 8, BCV

STARTTIDSPUNKT

17-01-2018 08:00:00

SLUTTIDSPUNKT

17-01-2018 11:00:00


PUNKTER

5. Godkendelse af dagsorden
6. Godkendelse af referat fra konstituerende møde 06.12.2017
7. Årshjul for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
8. Valg af medlem samt suppleant til Integrationsforum Varde
9. Ansøgning udfordringsretten
10. Orientering - Puljen 'Håndholdt indsats i ressourceforløb'
11. Orientering - Vækstdag med Job- og Uddannelsesmesse 2018
12. Gensidig orientering5. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 17-01-2018

Godkendt

6. Godkendelse af referat fra konstituerende møde 06.12.2017

Godkendelse af referat fra konstituerende møde 06.12.2017

Sagsfremstilling

Byrådet, Udvalget for Økonomi og Erhverv samt de stående udvalg afholdt konstituerende møder den 6. december 2017.

 

Følgende blev godkendt for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration:

 

Formand: Connie Høj

 

Næstformand: Line Berner

 

Udvalgets forretningsorden

 

Udvalgets mødeplan for 2018 blev foreløbigt godkendt, der blev dog udtrykt ønske om flytning af mødedagen fra onsdag til torsdag.


Retsgrundlag

Styrelsesloven
Kommunens styrelsesvedtægt


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at referat fra Udvalget for Arbejdsmarked og Integrations konstituerende møde 6. december 2017 godkendes for så vidt angår formand, næstformand og forretningsorden, og

at udvalget tager endeligt stilling til mødeplanen for 2018, herunder flytning af mødedagen fra onsdag til torsdag formiddag.


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 17-01-2018

Godkendt

Udvalgsmøderne flyttes fra onsdag til torsdag formiddag.

 

7. Årshjul for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Årshjul for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Sagsfremstilling

Jobcenter Varde har udarbejdet et udkast til et årshjul for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration, som beskriver Udvalgets (foreløbige) hovedopgaver for 2018.

 

Temadrøftelserne i årsplanen har til formål at forberede og kvalificere beskæftigelsesplanen for 2019.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at de oplistede temadrøftelser understøtter den løbende proces med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen. Der er ligeledes lagt en række besøg ind på forskellige typer af virksomheder som ønsket.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udkast til Årshjul for 2018 drøftes og godkendes.


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 17-01-2018

Årshjulet blev godkendt.
 

Udvalget ønsker at flytte temaet kvalificeret arbejdskraft til marts mødet, endvidere undersøges, hvorvidt Landboforeningerne kan flyttes tættere på temaet Integration.sagsnr17-13603_doknr195578-17_v1_årshjul udvalg 2018.docx

Bilag

Årshjul udvalg 2018


8. Valg af medlem samt suppleant til Integrationsforum Varde

Valg af medlem samt suppleant til Integrationsforum Varde

Sagsfremstilling

Integrationsforum Varde har til opgave at afgive vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i kommunen og om de integrationsprogrammer, der tilbydes af Varde Byråd.

 

Varde Byråd skal vælge 1 medlem samt 1 suppleant blandt Byrådets medlemmer.


Retsgrundlag

Beslutning godkent af Varde Byråd den 7. november 2017.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Byrådet vælger 1 medlem og 1 suppleant til Integrationsforum Varde.


Beslutning Byrådet den 13-12-2017

Sagen afgøres i Udvalget for Arbejdsmarked og Integration.


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 17-01-2018

Udvalget valgte A. C. Hoxcer som medlem, og Birger Filskov som suppleant

9. Ansøgning udfordringsretten

Ansøgning udfordringsretten

Sagsfremstilling

Varde Kommune har arbejdet med udarbejdelse af ansøgning i forhold til udfordringsretten på 8 områder, hvor lovgivningen udfordrer vor sagsbehandling af sager – det kan være områder, hvor vi ikke kan se på tværs af eks. børnesager, hvor sagen fortsætter i andet forvaltningsområde når barnet fylder 18 år, eller bevillinger hvor lovgivningen giver uforholdsmæssige udfordringer i forbindelse med kommunens behandling af sagerne.

 

For udvalget for Arbejdsmarked og Integration anbefales 4 emner til ansøgning:
 

Efterløn for borgere som er syge – ønske om ændring af efterlønsregler og ophævelse af reglen om at være raskmeldt og fuldtids til rådighed for at kunne gå på efterløn.

Udfordringer i forhold til mulighed for tværsektoriel samarbejde – Her giver de forskellige lovgivninger og fagsystemer ikke mulighed for at arbejde tværgående.

Detailregulering af borgerydelser i forhold til den enkeltes situation, giver administrativt tunge afregningssystemer.

Udfordring ved indførelse af IT systemet Ydelsesrefusion som pålægger kommunen en unødvendig udgift.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen ønsker at udfordre disse emner, for på denne måde at kunne påvirke til en regelforenkling som letter den kommunale sagsbehandling, og som giver borgeren en bedre service.

 


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Ingen


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at disse fire ansøgninger godkendes og indgår i den samlede sag til Byrådet for endelig godkendelse.


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 17-01-2018

Sagen udsættes til næste mødesagsnr17-11465_doknr184862-17_v1_refusionsreform – nyt kommunalt finansieret it-system.docx
sagsnr17-11465_doknr184864-17_v1_kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse - forenkling af regler for ydelser.docx
sagsnr17-11465_doknr184866-17_v1_overgang til efterløn - sygemeldt.docx
sagsnr17-11465_doknr184882-17_v1_samarbejde på tværs af myndighedsområder - jobcenter.docx
sagsnr17-11465_doknr164938-17_v1_8 bud på afbureaukratiseringstiltag og ønsker til lovlempelser.docx

Bilag

udfordringsret - fleksibel iopgaveløsning.docx
udfordringsret - udfordringsret - enklere beregninger af ydelser.docx
udfordringsret - udfordringsret - sygedagpenge.docx
Sagsnr17-11083 Ansøgning - Jobcenter
8 bud på afbureaukratiseringstiltag og ønsker til lovlempelser


10. Orientering - Puljen 'Håndholdt indsats i ressourceforløb'

Orientering - Puljen 'Håndholdt indsats i ressourceforløb'

Sagsfremstilling

Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft den 1. januar 2013.

 

Reformen betyder blandt andet, at personer under 40 år ikke længere kan få tilkendt førtidspension, medmindre det er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle deres arbejdsevne. Nu skal borgere med komplekse problemer som rækker ud over ledighed have en individuel og helhedsorienteret indsats i et ressourceforløb. I ressourceforløbet er der fokus på at udvikle borgernes arbejdsevne og hjælpe dem videre i livet. Målet er, at forløbet på sigt kan hjælpe den enkelte i arbejde eller i gang med en uddannelse.

 

Et ressourceforløb vil ofte bestå af både beskæftigelsesrettede-, sociale- og sundhedsfremmende tilbud, der bliver kombineret og koordineret på tværs af områderne beskæftigelse, social og sundhed.

 

Det kan fx være:

Tilbud om brobygning til uddannelse med nødvendig støtte

Rådgivning og støtte fra psykolog/terapeut/coach

Kurser i at håndtere fx stress/angst

Aktivitetstilbud på væresteder 

Støtte- og kontaktperson

Hjælp til boligproblemer

Socialpædagogisk bistand

Behandling for misbrug

Mentorstøtte

Fritids-/frivillige aktiviteter (frivilligt socialt arbejde, foreningsarbejde)

Motion

 

Koordinerende sagsbehandler

Alle borgere får en koordinerende sagsbehandler i ressourceforløbet, der er gennemgående i forløbet. Den koordinerende sagsbehandler sikrer, at indsatsen bliver koordineret og justeret undervejs, og understøtter den enkelte borger i at gennemføre de indsatser, der bliver sat i værk.

 

Sagsbehandleren har også ansvaret for at koordinere den enkelte borgers sag på tværs af forvaltninger.

 

Varighed

Ressourceforløb kan vare fra et til fem år. Det er muligt at få tilbudt flere forløb, hvis det forrige forløb ikke har ført til, at den enkelte har fået en bedre tilknytning til arbejdsmarkedet, og det vurderes at det fortsat er muligt at udvikle borgerens arbejdsevne.

 

Ydelse

Alle der deltager i ressourceforløb får ressourceforløbsydelse, som er på niveau med kontanthjælp eller uddannelseshjælp.

 

Baggrund for puljen ”Håndholdt indsats i ressourceforløb”:

Inden for beskæftigelsesområdet er der kun sparsomme erfaringer med sagsmængdens betydning for den koordinerende sagsbehandlers organisering af indsatsen til borgere i ressourceforløb. Satspuljepartierne har derfor afsat 21 mio. kroner i perioden 2017-2018 til pilotprojektet ’Håndholdt indsats i ressourceforløb’. I projektet afprøves det, om en reduktion i sagsmængden for den enkelte koordinerende sagsbehandler vil skabe resultater i forhold til en mere fokuseret indsats for borgeren. Kilde STAR.

 

Jobcenter Varde har fået tilsagn om bevilling af det fulde ansøgte beløb på 1.300.000 kr. Ansøgning og budget er vedlagt som bilag.


Forvaltningens vurdering

I projekt ’Håndholdt indsats i ressourceforløb’ skal den koordinerende sagsbehandler max. varetage 30 – 35 sager i stedet for ca. 60 sager, som det er tilrettelagt i dag. Formålet hermed er at give sagsbehandlerne mere tid til en håndholdt indsats over for borgere i ressourceforløb, så de ikke oplever passive perioder eller stilstand i deres ressourceforløb. Den ekstra tid som koordinerende sagsbehandler får, vil blandt andet give mulighed for, at borgeren og sagsbehandler hurtigt i forløbet kan tilrettelægge en jobrettet plan, der sigter mod ordinære timer for borgeren.

 

Jobcenter Varde har pr. 30.11.17 233 ressourceforløbssager i alt.

 

Målsætning

Jobcenter Varde har pr. november 2017 49 passive borgere i ressourceforløb med mindst 1 års anciennitet, der hverken har deltaget i aktiv beskæftigelsesrettet indsats eller haft mentor. Antallet svarer til en andel på 40 %.

 

Det er Jobcenter Vardes målsætning i projektet, at reducere antallet af 49 passive borgere med 50 - 60 % svarende til 20 – 25 passive borgere i ressourceforløb med mindst 1 års anciennitet, der hverken har deltaget i aktiv beskæftigelsesrettet indsats eller haft mentor ved udløb af projektet.

 

Tilskudsmidlerne skal anvendes i perioden fra den 20. december 2017 til 1. april 2019.

 

Forankring og finansiering efter projektets ophør

Jobcenter Varde forventer at projekt ’Håndholdt indsats i ressourceforløb’ kan vise positive resultater i forhold til at øge borgerens motivation og progression, samt at en øget virksomhedsrettet indsats vil betyde, at flere ressourceforløb kan afsluttes med en tilknytning til arbejdsmarkedet på sigt. 

Forudsat forventningen indfries vil forvaltningen og Udvalget for Arbejdsmarked og Integration tage projektets resultater med i overvejelserne omkring forslag til investeringer på området fremadrettet.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats


Økonomi

1.300.000 kr. i tilskud til ansættelse af tre ekstra koordinerende sagsbehandlere.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 17-01-2018

Taget til efterretningsagsnr17-13529_doknr197399-17_v1_ansøgning til star.pdf
sagsnr17-13529_doknr193890-17_v1_underskrevet budget.pdf.pdf

Bilag

Ansøgning til Star
Underskrevet budget.pdf


11. Orientering - Vækstdag med Job- og Uddannelsesmesse 2018

Orientering - Vækstdag med Job- og Uddannelsesmesse 2018

Sagsfremstilling

Som et led i Vækststrategien afholder Varde Kommune den 13. marts 2018 en Job- og Uddannelsesmesse.

 

Messen afholdes på Campus i tidsrummet 13.00 – 16.00.

 

Der er nedsat en arbejdsgruppe, bestående af Lars Buch fra ProVarde, Jørgen Nielbæk fra Plan og Vækst i Varde Kommune samt Marianne Krickau fra Jobcenter Varde.

 

Der arbejdes med detaljerne, men følgende råskitse er klar:

 

12.00 til 12.10Velkomst og åbning af vækstdagen ved Borgmester Erik Buhl

12.10 til 13.00Oplæg ved forskellige unge iværksættere samt oplæg vedr.

erhvervsuddannelserne. Den primære målgruppe er unge

13.00 til 16.00Job- og uddannelsesmesse. Her er målgruppen alle

16.00 til 19.00Vækstmødet 2018 – særlig indbydelse til virksomhedsledere og

oplæg om vækst og udvikling. Den primære målgruppe er

virksomhederne i Varde Kommune

 

Sidste år var der også fokus på de unge, men evalueringen viste, at udstillerne efterlyste flere unge besøgende. Derfor er der taget initiativ til at invitere en gruppe unge ind fra henholdsvis Varde Gymnasium og Aalborg Universitet for at drøfte, hvad der skal til, for at de unge møder op.

 

Invitationer til at deltage på messen som udstiller sendes ud primo januar. Tidligere deltagere vil få tilsendt en julehilsen og et ønske om gensyn i 2018.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 17-01-2018

Taget til efterretning

12. Gensidig orientering

Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Orientering ved formanden

 

 

Orientering ved direktøren

 

Gensidig orientering

 

 

 

 

Kommende sager


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 17-01-2018

Drøftet

 

Birger Filskov spurgte til status for Produktionsskolen. Britta gav status.