UDVALG

Byrådet

MØDE

Referat

STED

Mødesalen - Filsø, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

03-12-2019 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

03-12-2019 20:20:00


PUNKTER

501. Godkendelse af dagsorden
502. Budgetopfølgning 3. kvartal 2019 - Samlet oversigt for Varde Kommune - Drift
503. Budgetopfølgning 3. kvartal 2019 - Samlet oversigt for Varde Kommune - Anlæg
504. Destination Vesterhavet - Dannelse af tværkommunal turismedestination
505. Salgspriser for parcelhus- og erhvervsgrunde i 2020.
506. Fælles ejendomscenter - Budgetbeløb til overflytning
507. Orientering: Opgavefordelingen mellem institutionerne og ejendomscentret
508. Orientering: Status på service- og samarbejdsaftaler
509. Rettelse til Styrelsesvedtægten for Varde Kommune
510. Behandling af beskæftigelsesplan for 2020 - 2023
511. Takster 2020 på børn- og ungeområdet
512. Bekæmpelse af parallelsamfund
513. Takster for 2020 - det tekniske område
514. Orientering. Afgjort klagesag om lokalplan for hotel ved Blåvand Kyst, Hafnia-grunden
515. Ansøgning. Udstykning af Porsevej 27 og 31, Henne
516. Godkendelse af 2020 takster for DIN Forsyning A/S
517. Kommunegaranti Blåbjerg Biogas
518. Orientering: Personale og organisering - Nyt fælles Ejendomscenter - Fortrolig
519. Gensidig orientering - Fortrolig501. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden
Beslutning Byrådet den 03-12-2019

Kort orientering om ændring af status fra lukket til åben i punkt 517 Kommunegaranti Blåbjerg Biogas.

 

Godkendt

Fraværende:

Steen Holm Iversen

502. Budgetopfølgning 3. kvartal 2019 - Samlet oversigt for Varde Kommune - Drift

Budgetopfølgning 3. kvartal 2019 - Samlet oversigt for Varde Kommune - Drift
Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 3. kvartal 2019 for fagudvalgene viser et samlet merforbrug på 13,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2019 eksklusive budgetoverførsler, jf. tabel nedenfor. Merforbruget kan primært henføres til, at der forventes et merforbrug på det specialiserede socialområde (voksne) på 11,6 mio. kr., samt et forbrug af budgetoverførsler fra 2018 til 2019. Desuden forventes et merforbrug på 9,1 mio. kr. på arbejdsmarkedsområdet.

 

 

De væsentlige afvigelser for de enkelte udvalg er:

 

 • For udvalget for Økonomi og Erhverv forventes et samlet mindreforbrug på 11,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler, hvilket bl.a. skyldes et mindreforbrug på forsikringspuljerne, barselspuljen, den centrale uddannelsespulje, samt et mindreforbrug på jobcenteret. Ovenstående opgørelse er eksklusiv den tekniske reserve på 20 mio. kr. i 2019. 

 

 • For Plan og Teknik forventes et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler, hvilket primært skyldes indtægter fra staten i 2019, der vedrører tidligere udgifter i Naturcentret i 2018.

 

 • For udvalget for Børn og Læring forventes et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler, hvilket hovedsageligt skyldes skoleområdet som forventer en mindreforbrug på 3,1 mio. kr. bl.a. grundet fald i elevtal/færre klasser, samt mindreudgifter til SFO-området.

 

 • For udvalget for Kultur og Fritid forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til indeværende års budget ekskl. budgetoverførsler fra sidste år.

 

 • For udvalget for Social og Sundhed forventes et merforbrug på 21,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler. Det samlede merforbrug kan primært henføres til, at der forventes et merforbrug på det specialiserede socialområde på 11,6 mio. kr., samt et forbrug af overførsler fra tidligere år. Derudover forventes et merforbrug på 3,6 mio. kr. på ældreområdet og 1.2 mio. kr. på Sundhed og Rehabilitering som følge af bl.a. forbrug af budgetoverførsler fra tidligere år.

 

 • For udvalget for Arbejdsmarked og Integration forventes et merforbrug på 10,2 mio. kr., hvoraf 1,1 mio. kr. skyldes Guldborgsund-sagen. Afvigelsen skyldes primært et merforbrug på fleksjob, førtidspension, kontanthjælp og sygedagpenge.

 

Serviceudgifterne i 2019 forventes samlet set at ligge på niveau med det korrigerede budget ekskl. overførsler i 2019, jf. tabel nedenfor. Dette er inklusive serviceudgifter fra Guldborgsund-sagen på 16,2 mio. kr., samt den tekniske reserve på 20,1 mio. kr.

Der bemærkes desuden at kassebeholdningen påvirkes negativt af renteudgifter til Guldborgsund-sagen på 3,1 mio. kr.

 

For overførselsudgifterne forventes et merforbrug på 10,2 mio. kr.

 

 

Forvaltningens vurdering

Det bemærkes, at det fremgår af budgetproceduren, at der arbejdes med en målsætning om stram rammebudgettering, således der i løbet af budgetåret ikke bevilges tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen. I forbindelse med budgetopfølgningen for 3. kvartal vurderer forvaltningen dog at, der bør gives en tillægsbevilling til de områder, der rammes af de ekstraordinære udgifter i forbindelse med Guldborgsund-sagen, der reelt vedrører tidligere år, og således ikke indeværende års drift.

 

På baggrund af en faktisk konsekvensvurdering vurderes det, at områderne skal tilføres 1,4 mio. kr. i 2019 af de tildelte DUT-midler fra lov- og cirkulæreprogrammet mv.

 

Det er afgørende, at Varde Kommune bidrager til, at kommunerne samlet set overholder servicerammen for at undgå sanktioner og dermed en reduktion af statens tilskud til kommunerne. Såfremt kommunerne samlet set overskrider servicerammen, og Varde Kommune eksempelvis overskrider de budgetterede serviceudgifter med 10 mio. kr., kan det medføre en individuel sanktion på 6 mio. kr. til kommunen.

 

Der bemærkes, at regeringen reducerer servicerammen i 2019 grundet, at pris- og lønstigningerne er ca. 0,2 pct. lavere end forudsat i økonomiaftalen for 2019. På baggrund heraf vurderer forvaltningen at, områdernes budgetter til service i 2019 bør tilpasses med det lavere pris- og lønskøn.

Retsgrundlag

Økonomiregulativet

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der i forbindelse med ekstraordinære Guldborgsund-sag gives en tillægsbevilling finansieret af kassen, på henholdsvis 1,4 mio. kr. til Udvalget for Økonomi og Erhverv, 14,8 mio. kr. til Udvalget for Social og Sundhed, 1,1 mio. kr. til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration, samt 3,1 mio. kr. til renter til Guldborgsund-sagen,

at Varde Kommunes budget for 2019 reguleres efter KL’s nye skøn for pris- og lønstigninger,

at områderne tilføres 1,4 mio. kr. via DUT-midler for 2019 fra Lov- og Cirkulæreprogrammet som beskrevet i vedlagte bilag,

at der er opmærksomhed omkring forbrug af budgetoverførsler, og

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-11-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Byrådet den 03-12-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Steen Holm Iversensagsnr19-7_doknr176540-19_v1_notat - tildeling af dut-midler fra lov- og cirkulæreprogrammet mv..docx
sagsnr19-205_doknr178805-19_v1_bilag til budgetopfølgningen pr 31. oktober 2019.docx.docx

Bilag

Notat - Tildeling af DUT-midler fra Lov- og Cirkulæreprogrammet mv.
Bilag til budgetopfølgningen pr 31. oktober 2019.docx


503. Budgetopfølgning 3. kvartal 2019 - Samlet oversigt for Varde Kommune - Anlæg

Budgetopfølgning 3. kvartal 2019 - Samlet oversigt for Varde Kommune - Anlæg
Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 3. kvartal 2019 for fagudvalgenes anlægsudgifter viser et samlet mindreforbrug på 91,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2019 inklusive budgetoverførsler, jf. tabel nedenfor.

 

 

 • For udvalget for Økonomi og Erhverv forventes et mindreforbrug på 13,6 mio. kr. hvoraf 8,7 mio. kr. skyldes køb og salg af grunde. Derudover forventes puljen til imødegåelse af stigende priser på 2,6 mio. kr. ikke at skulle anvendes i indeværende år.
 • Udvalget for Plan og Teknik har et samlet anlægsbudget på 66,8 mio. kr. i 2019. Det forventes, at der overføres et mindreforbrug på 19,7 mio. kr. til 2020. Hvilket bl.a. skyldes mindreforbrug på kloakseparering, udskydelse af cykelsti på Fåborgvej, samt mindreforbrug på en række puljer, deriblandt puljen til nedrivning af kommunale bygninger.
 • Udvalget for Børn og Læring har et samlet budget på 80,3 mio. kr., heraf forventes 36,3 mio. kr. overført til 2020, hvoraf halvdelen vedrører den nye skole, mens resten kan henføres til bl.a. renovering af Nr. Nebel Skole og Ølgod Skole, samt multisal- og kombibibliotek på Agerbæk Skole, som ikke forventes færdiggjort i 2019.
 • Udvalget for Kultur og Fritid har et samlet budget på 9,8 mio. kr., hvoraf der forventes en overførsel til 2020 på 6,0 mio. kr. Dette skyldes bl.a. renovering og udvikling af Varde Fritidscenter og udvidelsen af Janusbygningen.
 • Social- og Sundhedsudvalget har et samlet budget på 42 mio. kr., heraf forventes 25,3 mio. kr. overført til 2020 bl.a. vedr. servicearealer til Løkkevang, servicearealer til demensboliger i Ølgod og Varde, samt udskiftning af tag på Lunden i Varde.

På udgifterne til byggemodning har der været et merforbrug på 10,8 mio. kr.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-11-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Byrådet den 03-12-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Steen Holm Iversen

504. Destination Vesterhavet - Dannelse af tværkommunal turismedestination

Destination Vesterhavet - Dannelse af tværkommunal turismedestination
Sagsfremstilling

Dannelsen af den nye fælles turistdestination mellem Ringkøbing-Skjern og Varde Kommuner er nu næsten på plads. Byrådet skal derfor godkende aftalegrundlaget for det nye destinationsselskab, der har fået navnet ”Destination Vesterhavet”, og samarbejdsaftalen mellem den nye destination og de to kommuner. Derudover skal byrådet orienteres om vedtægterne for den nye destination.

 

Baggrund

Dannelsen af den nye fælles turistdestination udspringer af ny Lov om Erhvervsfremme samt aftale om konsolidering af dansk turisme i færre turismeselskaber, der dækker mere end én kommune.

 

I begyndelsen af 2019 vedtog byrådene i Varde Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune en hensigtserklæring om dannelse af en fælles turismedestination. Som fastlagt i hensigtserklæringen er der nedsat et tværkommunalt forberedelsesudvalg bestående af 2 politiske repræsentanter og 2 erhvervsrepræsentanter fra hver kommune. Forberedelsesudvalget har haft til opdrag at forberede og sikre processen frem mod dannelsen af den fælles destination. Forberedelsesudvalget, der har afholdt 3 møder, har behandlet en række aftaledokumenter, som sammen udgør grundlaget for dannelsen af den nye Destination Vesterhavet, der skal varetage turismeservice og -udvikling på tværs af Varde og Ringkøbing-Skjern Kommuner. De fire aftaledokumenter er følgende:

 

Fusionsaftalen

Det har været et fælles ønske, at den nye destination også er en medlemsbåret forening, der tager afsæt i de nuværende medlemsforeninger ProVarde og Ringkøbing Fjord Turisme. Der er derfor udarbejdet en aftale, som beskriver fusionen mellem Ringkøbing Fjord Turisme og de turismerelaterede aktiver og forpligtelser hos ProVarde og de formalia og økonomiske aftaler, der er indgået i den forbindelse. Fusionsaftalen, der nu er behandlet og godkendt i de to foreningers bestyrelser, er vedhæftet som bilag til orientering.

 

Vedtægter for Destination Vesterhavet

Der er udarbejdet vedtægter for Destination Vesterhavet. Af praktiske årsager gennemføres fusionen med Ringkøbing Fjord Turisme som den fortsættende forening. Ud over behandlingen i forberedelsesudvalget er vedtægterne behandlet i de to foreningers bestyrelser. Vedtægterne er vedlagt som bilag til orienteringen. Vedtægterne forventes vedtaget på den ’stiftende generalforsamling’ for Destination Vesterhavet den 20/11-2019. Ifølge vedtægterne skal byrådene i de to kommuner hver udpege to repræsentanter til bestyrelsen for Destination Vesterhavet. 

 

Aftale om fælles turismedestination mellem Ringkøbing-Skjern og Varde Kommuner

På baggrund af hensigtserklæringen, arbejdet i forberedelsesudvalget og de aftaler, der er indgået mellem de to kommuner, er der lavet et udkast til et aftalegrundlag mellem de to kommuner. Aftalen indeholder bl.a. følgende:

-         Kommunerne giver til sammen 7,5 millioner kroner i tilskud til destinationsselskabet. Beløbet skal understøtte både drift og udviklingsopgaver.

-         Destination Vesterhavet får hovedsæde i Hvide Sande, og Ringkøbing-Skjern Kommune betaler huslejen for destinations hovedkvarter i de første 4 år.

 • Kommunerne beslutter herudover hver for sig, om de ønsker at finansiere øvrige aktiviteter hos destinationsselskabet.
 • Hver af de to kommuner har mulighed for at indgå associeringsaftaler med andre destinationsselskaber, hvis geografi, kommunale strategier for turismeudviklingen eller produktfællesskab fordrer det. Associeringsaftaler skal godkendes af begge kommuner.
 • Der er mulighed for, at destinationsselskabet samarbejder med andre destinationsselskaber og andre kommuner om tids- og indholdsmæssigt afgrænsede projekter.
 • Kommunerne vil fortsat være medlem af og bidrage aktivt til Partnerskab for Vestkystturisme, og destinationsselskabet forpligtes til det samme.
 • Destination Vesterhavet er en medlemsforening, hvor kommunerne får plads i bestyrelsen, og hvor samarbejdet reguleres med en samarbejdsaftale.

 

Aftalen, der er vedhæftet som bilag, er til godkendelse. Aftalen behandles tilsvarende i Ringkøbing-Skjern Kommune. 

 

Samarbejdsaftale og handlingsplan

Der er udarbejdet en samarbejdsaftale mellem Destination Vesterhavet og Varde og Ringkøbing-Skjern kommuner. Samarbejdsaftalen, der har været behandlet i forberedelsesudvalget, har til formål at sætte rammer og retning for samarbejdet mellem Destinationen og kommunerne omkring den kommunale turismeservice og -udvikling m.v., der ydes i henhold til § 14 i Lov om Erhvervsfremme.

 

Endvidere har samarbejdsaftalen til formål at sikre, at arbejdet i Destination Vesterhavet gennemføres under hensyntagen til de to kommuners turismepolitikker.

Samarbejdsaftalen udmøntes via en fælles handlingsplan. Handlingsplanen, der dækker perioden fra d. 1/1-2020 til den 1/7-2020, beskriver de konkrete indsatser, som de to kommuner forventer, at Destination Vesterhavet arbejder med det første halve år. Her er der fokus på følgende:

 

 • Etablering og udvikling af en samlet organisation
 • Etablering af samarbejdsrelationer til øvrige aktører, særligt ProVarde og Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd
 • Fortsat drift/understøttelse af eksisterende turismeaktiviteter
 • Udarbejdelse af en ny struktur for medlemskontingent og -service
 • Ledelse og drift af det fælles destinationsprojekt, der er finansieret af de to kommuner, Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Dansk Kyst- og Naturturisme.
 • Bidrag til Partnerskab for Vestkystturisme og implementering af Udviklingsplan for Vestkysten
 • Udarbejdelse af en ny fælles handlingsplan

 

Samarbejdsaftalen og handlingsplanen, der begge er vedhæftet som bilag, er til godkendelse. Samarbejdsaftalen og handlingsplanen behandles også politisk i Ringkøbing-Skjern Kommune. 

 

Proces og tidsplan fremadrettet

Sideløbende med møderne i forberedelsesudvalget er der gennemført en proces for ansættelse af en direktør for Destination Vesterhavet. Der er indgået aftale med en ny direktør. De medarbejdere i ProVarde, der har turisme som primært arbejdsområde, virksomhedsoverdrages til Destination Vesterhavet. ProVarde fortsætter som medlemsforening for erhvervsvirksomheder i Varde Kommune og vil varetage den lokale kommunale erhvervsservice fremadrettet. Destination Vesterhavet stiftes formelt ved årsskiftet, hvor aftalerne træder i kræft.

 

 • 20/11-2019: Det offentliggøres, hvem der er den nye direktør for Destination Vesterhavet
 • 20/11-2019: Stiftende generalforsamling i Destination Vesterhavet med godkendelse af nye vedtægter og valg til bestyrelsen (formelt ekstraordinær generalforsamling i Ringkøbing Fjord Turisme)
 • 1/1-2020: Destination Vesterhavet er formelt etableret, og direktøren tiltræder
 • Februar 2020: Medarbejderne samles i de nye lokaler i Hvide Sande.
Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der med forarbejdet i form af fusionsaftale, vedtægter og aftalegrundlag er skabt et godt fælles grundlag for etableringen af Destination Vesterhavet, der sikrer både kommunal indflydelse og handlerum for destinationen.

 

Med samarbejdsaftalen og den første handlingsplan er der skabt en ramme for samarbejdet mellem Destination Vesterhavet og de to kommuner samt klarhed over de indsatser, som kommunerne ønsker løftet i det første halve år.

 

Destination Vesterhavet vil være landets største målt på internationale overnatninger, hvilket kan bidrage til at give destinationen gennemslagskraft både internationalt, i forhold til tiltrækningskraft og markedsføring, og nationalt, hvad angår interessevaretagelse.

 

Destination Vesterhavet organiseres som en medlemsforening og har derfor gode muligheder for at sikre en fortsat nærhed til og samarbejde med turismeerhvervet i de to kommuner.

Konsekvens i forhold til visionen

Naturen er et vigtigt rejsemotiv for de mange turister, som hvert år besøger de to kommuner. Derfor vil det være helt naturligt, at formidling af naturen og adgangen til områdets natur også vil være en vigtig del af turismefremmeindsatsen på tværs af de to kommuner – til glæde for både borgere og turister.

 

Udviklingen af oplevelser i naturen er en central indsats i Udviklingsplan for Vestkysten, og det er beskrevet i aftalegrundlaget, at Destination Vesterhavet skal bidrage til implementeringen af Vestkystplanen.

 

Ydermere fremgår det i den strategiske ramme for Destination Vesterhavet, at turisme skal udvikles på et bæredygtigt grundlag. Det vil sige under hensyntagen til klimaet, natur og kulturarven og den lokale befolkning.

Økonomi

De to kommuner tilfører hver en basisbevilling på 3.75 mio. kroner til Destination Vesterhavet; i alt 7,5 mio. kroner.

 

Som led i aftale mellem regeringen og KL om ’Rammerne for konsolidering af den kommunale turismefremme’ fremgår det, at destinationer ikke kan søge midler hos erhvervsfremmebestyrelsen, hvis de deltagende kommuner parallelt med engagementet i destinationsselskabet opretholder andre lokale selskaber, der arbejder med turismefremme og destinationsudvikling. Det betyder, at kommunal finansiering af turismeindsatser, der ligger ud over lokale turismeserviceaktiviteter, skal ske via turismedestinationen.  

 

Som led i aftalegrundlaget mellem Ringkøbing-Skjern og Varde kommuner fremgår det, at kommunerne hver for sig kan beslutte at finansiere øvrige aktiviteter hos destinationsselskabet.

 

Økonomiafdelingen udtaler

Varde Kommunes økonomiske bidrag til finansiering af Destination Vesterhavet på

3.750.000 kr. finansieres således:

ProVarde – vederlaget reduceres med                   3.521.890 kr.

Business Region Esbjerg, bidraget reduceres med     228.110 kr.

Finansieringen er opgjort i 2019 prisniveau.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Varde Kommune indgår aftale med Ringkøbing-Skjern Kommune om dannelsen af den fælles Destination Vesterhavet. Tiltrædelse af aftalen er betinget af, at medlemmerne godkender de nye vedtægter for Destination Vesterhavet,

at samarbejdsaftalen og handlingsplanen godkendes, og

at Byrådet udpeger to repræsentanter til bestyrelsen for Destination Vesterhavet.

Beslutning Direktionen den 13-11-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-11-2019

Anbefalingen fremsendes til Byrådets godkendelse, idet udvalget indstiller Erik Buhl Nielsen og Søren Laulund til bestyrelsen for Destination Vesterhavet for resten af indeværende byrådsperiode.

Beslutning Byrådet den 03-12-2019

Anbefalingen blev godkendt, idet Erik Buhl Nielsen og Søren Laulund udpeges til bestyrelsen for Destination Vesterhavet for den resterende del af indeværende byrådsperiode.

Fraværende:

Steen Holm Iversensagsnr18-11181_doknr172309-19_v1_fusionsaftale mellem provarde og ringkøbing fjord turisme.pdf
sagsnr18-11181_doknr172300-19_v1_vedtægter for destination vesterhavet.pdf
sagsnr18-11181_doknr182394-19_v1_udkast - aftale om turismedestiantion mellem rksk og vk.pdf.pdf
sagsnr18-11181_doknr172334-19_v1_samarbejdsaftale imellem destination vesterhavet og kommunerne.pdf
sagsnr18-11181_doknr172193-19_v1_handlingsplan - destination vesterhavet.docx

Bilag

Fusionsaftale mellem Provarde og Ringkøbing Fjord Turisme
Vedtægter for Destination Vesterhavet
Udkast - Aftale om turismedestiantion mellem RKSK og VK.pdf
Samarbejdsaftale imellem Destination Vesterhavet og kommunerne
Handlingsplan - Destination Vesterhavet


505. Salgspriser for parcelhus- og erhvervsgrunde i 2020.

Salgspriser for parcelhus- og erhvervsgrunde i 2020.
Sagsfremstilling

Salgspriser for Varde Kommunes parcelhus- og erhvervsgrunde fastsættes for hvert kalenderår, og der skal derfor fastsættes nye priser for 2020.

 

Kommunens parcelhus- og erhvervsgrunde skal sælges til markedsprisen, og de skal herefter udbydes til salg ved en årlig annoncering.

 

Når priserne for 2020 er godkendt, annonceres de i dagspressen og på kommunens hjemmeside med oplysning om antallet af grunde og priser i de enkelte udstykningsområder.

 

Grundpriserne er uændrede siden 2017. I de fleste områder er der faste grundpriser, og i andre udvalgte områder er grundene udbudt til salg for højeste bud uden mindstepris. Disse områder blev udvalgt efter følgende kriterier:

 

1. Der måtte højest være 6 grunde tilbage i området.

2. Der måtte ikke være solgt grunde de tre foregående år.

 

Kriterierne er fastsat med baggrund i ønsket om at få solgt de sidste få grunde i ældre udstykninger og for at undgå utilfredshed hos købere, som har købt grund kort tid før en nedsættelse af prisen.

 

Byrådet har besluttet at sælge grunde for højeste bud uden mindstepris således:

 

 • Maj 2014 - 42 grunde fordelt i 19 udstykningsområder.
 • Oktober 2015  - 31 grunde fordelt i 7 udstykningsområder.
 • December 2016 - 8 parcelhusgrunde på Kløvervang i Fåborg (her er der set bort fra kriteriet om højest 6 grunde tilbage i området).

 

Der er solgt 24 grunde for højeste bud uden mindstepris i perioden 2014-2019. Bud, der ikke dækker tilslutningsafgifterne, kan ikke accepteres.

 

Der er 3 udstykningsområder, nemlig 3 grunde på Hovedgaden i Næsbjerg, 1 grund på Amalievej i Sig og 6 grunde på Hegnsgårdvej i Årre, som i 2020 også opfylder kriterierne. Forvaltningen foreslår derfor, at disse 10 grunde også sælges for højeste bud uden mindstepris fra 1. januar 2020.

 

Dermed er der 67 grunde, som udbydes på ovennævnte vilkår. Udstykningsområderne er markeret med blåt på det vedhæftede bilag.

 

Forvaltningen foreslår endvidere, at alle øvrige grunde, som er udbudt til en fast pris, udbydes til de samme priser i 2020 som i 2019.

 

Med baggrund i ovenstående er der udarbejdet en oversigt med de priser, der trådte i kraft fra januar 2019 i de enkelte udstykningsområder og med forslag til priser fra 1. januar 2020.

 

Alle nævnte priser er inkl. moms men ekskl. tilslutningsafgifter.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at de foreslåede priser i det vedhæftede bilag svarer til markedspriserne.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 68.

Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Økonomi

Ifølge budgettet for 2020 forventes det, at udgifter til byggemodning kan dækkes af indtægter fra grundsalget. Der er budgetteret med et nettobeløb på 0 kr.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at de tre nye områder og de resterende grunde i de udvalgte udstykningsområder udbydes til salg for højeste bud uden mindstepris på uændrede vilkår, og

at salgspriserne inkl. moms men ekskl. tilslutningsafgifter for 2019 for de resterende

parcelhus- og erhvervsgrunde fortsætter uændret.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-11-2019

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Beslutning Byrådet den 03-12-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Steen Holm Iversensagsnr19-12706_doknr165161-19_v1_salgspriser inkl. moms men ekskl. tilslutningsafgifter for parcelhus- og erhvervsgrunde i 2020..docx
sagsnr19-12706_doknr165972-19_v1_kort over parcelhusgrunde..pdf

Bilag

Salgspriser inkl. moms men ekskl. tilslutningsafgifter for parcelhus- og erhvervsgrunde i 2020.
Kort over parcelhusgrunde.


506. Fælles ejendomscenter - Budgetbeløb til overflytning

Fælles ejendomscenter - Budgetbeløb til overflytning
Sagsfremstilling

De økonomiske principper for det nye fælles ejendomscenter blev godkendt i §17, stk. 4 udvalget den 27. juni 2019. På den baggrund, er alle forbrugstal for 2017 og 2018, der som udgangspunkt skal danne baggrund for budgetbeløbene til det nye fælles ejendomscenter, nu gennemgået af Økonomiafdelingen, direktører samt fagchefer på de respektive udvalg.

 

På alle udvalg er der fortaget enkelte korrektioner til gennemsnitsforbruget på steder hvor gennemsnitsforbruget af 2017 og 2018 ikke gav et retvisende billede. Korrektionerne er kvalitetstjekket af den enkelte økonomikonsulent på hvert udvalg. Ligeledes er opgaver som er udført for opsparede midler som f.eks. legepladser, holdt ude af budgetbeløbene.
Det samlede korrigerede gennemsnitsforbrug over 2 år, som danner baggrund for budgettet i det nye fælles ejendomscenter, kan ses i nedenstående skema fordelt på udvalg.

 

 

Kultur og Fritid:

Der er samlet et merforbrug på 340.536 kr., hvilket skyldes, at en del af budgetterne til de aktiviteter som medgår i det fælles ejendomscenter, er samlet i ét budgetbeløb på en aktivitet, som ikke medgår i det nye fælles ejendomscenter. Udvalget har derfor budget til de aktiviteter, som medgår i det fælles ejendomscenter, men budgettet står bare et andet sted.
 

Børn og Læring:

På grund af ny struktur på dagtilbudsområdet, er der på dette område taget udgangspunkt i budget 2019, som bliver de nye budgetbeløb i det fælles ejendoms-center.
 

Social og Sundhed:

Der er samlet et mindreforbrug på 1.331.464 kr., hvilket skyldes, at det samlede budget 2018 på ældreområdet har været for høj, i forhold til hvad forbruget i 2017 og 2018 reelt set har været.

 

Når det fælles ejendomscenter går i luften pr. 1. januar 2020, kan der fortsat være enkelte usikkerheder om, hvorvidt de overflyttede budgetbeløb stemmer i forhold til forbruget. Der skal derfor tages forbehold for, at der efter det første år kan forekomme korrektioner til budgetbeløbene i både positiv og negativ retning, når et mere præcist forbrug kendes. Herudover gøres der opmærksom på, at det fælles ejendomscenter hører ind under Udvalget for Plan og Teknik, og derfor vil der blive flyttet budgetbeløb mellem udvalg.

 

Løn til pedeller:

I de økonomiske principper for det nye fælles ejendomscenter, er der beskrevet 2 modeller til overflytning af løn til pedellerne. På mødet i §17, stk. 4 udvalget den 27. juni 2019 blev det godkendt, at der skulle tages udgangspunkt i model 2, hvor man flytter pedellens reelle lønudgift. Den samlede lønudgift på pedellerne i Børn og Læring i 2019 beløber sig til 12.271.258 kr., som vil blive flyttet over i det nye fælles ejendomscenter. På Social og Sundhed beløber den samlede lønudgift sig til 5.416.800 kr., men af dem vedrører 2.369.571 kr. pleje/handicapbolig, som forbliver på området, hvorfor der netto flyttes 3.047.229 kr. over i det nye fælles ejendomscenter.

 

Anlæg:

Puljen til anlæg og renovering på skole- og dagtilbudsområdet flyttes fra Udvalget for Børn og Læring til det nye fælles ejendomscenter.

Retsgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at de gennemgåede budgetbeløb omplaceres til det nye fælles ejendomscenter,

at der omplaceres budgetbeløb mellem udvalg,

at der kan foretages enkelte korrektioner til væsentlige udsving i budgetbeløbene på driftsudgifterne, når et mere præcist forbrug kendes.

Beslutning Direktionen den 23-10-2019

Punktet blev udsat til næste møde.

Beslutning Direktionen den 30-10-2019

Anbefalingen blev godkendt. På grund af drøftelser i Udvalgsformandskredsen anbefales det endvidere,

at puljen til anlæg og renovering på skole- og dagtilbudsområdet flyttes fra Udvalget for Børn og Læring til Udvalget for Plan og Teknik.

Beslutning Fælles Ejendomscenter - § 17, stk. 4 udvalg - den 05-11-2019

Anbefalingerne fra forvaltningen og Direktionen blev godkendt

Fraværende:

Sandie Eis Ravn

Keld Præstegård Stokholm Steffansen

Tina Agergaard Hansen

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-11-2019

Udvalget indstiller følgende til Byrådets godkendelse,

at de gennemsnitlige forbrugsbeløb på 32.076.888 kr. omplaceres til det nye fælles ejendomscenter under Plan og Teknik fra de øvrige udvalg,

at differencen mellem det gennemsnitlige faktiske forbrug og budgettet forbliver på fagområderne, hvor de respektive fagudvalg tager stilling til fordelingen,

at puljen til anlæg og renovering på skole- og dagtilbudsområdet flyttes fra Udvalget for Børn og Læring til Udvalget for Plan og Teknik.

Beslutning Byrådet den 03-12-2019

Indstillingen fra Udvalget for Økonomi og Erhverv blev godkendt.

Fraværende:

Steen Holm Iversensagsnr17-10390_doknr160751-19_v1_oversigt over forbrug og budget 2018 for alle udvalg.xlsx
sagsnr17-10390_doknr86916-19_v1_økonomiske principper for fælles ejendomscenter - varde kommune.docx.docx

Bilag

Oversigt over forbrug og budget 2018 for alle udvalg
Økonomiske principper for Fælles Ejendomscenter - Varde Kommune.docx


507. Orientering: Opgavefordelingen mellem institutionerne og ejendomscentret

Orientering: Opgavefordelingen mellem institutionerne og ejendomscentret
Sagsfremstilling

§17, stk. 4 udvalget for det nye fælles ejendomscenter godkendte den 3. april 2019 den fremtidige fordeling af opgaverne mellem institutionerne og ejendomscentret.

Det blev samtidig besluttet:

 • at der skal ske en opfølgning på opgavelisten efter sommerferien ude på institutionerne, hvor ansvaret fastsættes og rendes igennem igen,
 • at det er en dynamisk liste.

 

Ejendomscenteret har i forbindelse med møderne omkring samarbejdsaftalerne med institutionslederne noteret en del opgaver, som skulle præciseres, uddybes eller hvor ansvaret skulle flyttes. Ændringer og tilføjelser fremgår i vedhæftede bilag med røde markeringer.

 

Sammenlagt fremstår nu en mere logisk og skarpere opgaveliste, hvor der er mindre tvivl om ansvarsforhold mv.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at rettelserne og præciseringerne er fornuftige, og at de giver mindre anledning til misfortolkninger og uklarheder.

Retsgrundlag

Styrelsesloven

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Direktionen den 23-10-2019

Punktet blev udsat til næste møde.

Beslutning Direktionen den 30-10-2019

Taget til efterretning.

Beslutning Fælles Ejendomscenter - § 17, stk. 4 udvalg - den 05-11-2019

Taget til efterretning

Fraværende:

Sandie Eis Ravn

Keld Præstegård Stokholm Steffansen

Tina Agergaard Hansen

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-11-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning Byrådet den 03-12-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Steen Holm Iversensagsnr17-10390_doknr35704-19_v1_bilag 2 opgavedefinition_centralt_decentralt_institutionen.xlsx

Bilag

Bilag 2: Opgavedefinition_centralt_decentralt_institutionen


508. Orientering: Status på service- og samarbejdsaftaler

Orientering: Status på service- og samarbejdsaftaler
Sagsfremstilling

Udkast til service- og samarbejdsaftalerne blev behandlet i §17, stk. 4 udvalget den 27. juni 2019, og der blev efterfølgende givet en orientering om processen til udvalget på møde den 11. september 2019.

 

Efter procesplanen skal Ejendomscentret i dialog med alle ledere på de berørte institutioner for en gennemgang af indholdet i samarbejdsaftalen. Emnet for mødet er overordnet set det fremtidige samarbejde mellem institutionen og Ejendomscentret.

 

På møderne opleves der stor interesse for fremdriften på arbejdet og hvordan det fremtidige samarbejde og opgavefordeling, vil komme til at se ud. Der lægges stor vægt på sikker drift, tryghed hos medarbejderne der overflyttes og tryghed på institutionerne.
Herudover bliver der også lagt vægt på, at der i løbet af 2020 er mulighed for justeringer i aftalerne, såfremt behovet opstår.
 

Status på dette arbejde:

         På skoleområdet er møderne afholdt.

         På ældreområdet er møderne afholdt.

         På daginstitutionsområdet er møderne afholdt.

         På handicapområdet har der været afholdt samtaler med lederen af Lunden og af Samstyrken, og der er aftalt møder med decentrale ledere resten af året.

         På Kultur & Fritidsområdet har der været afholdt et indledende møde med chefen for Kultur & Fritid samt bibliotekerne og Musik- og Billedskolen.

 

I aftalerne indgår et overblik over materiel/udstyr, som skal overdrages til Ejendomscenteret samt de eksisterende serviceaftaler, som den enkelte institution har indgået med eksterne leverandører. Det er et stort og tidskrævende arbejde for institutionerne at finde disse oplysninger. Derfor er en del af aftalerne overordnende tilkendegivelser fra ledere. Der arbejdes p.t. kontinuerligt med at indsamle og tilføje alle informationer til de manglende aftaler.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at aftalerne er fyldestgørende for det fremtidige samarbejde og at tidsplanen for processen overholdes.

Retsgrundlag

Styrelsesloven

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Direktionen den 23-10-2019

Punktet blev udsat til næste møde.

Beslutning Direktionen den 30-10-2019

Taget til efterretning.

Beslutning Fælles Ejendomscenter - § 17, stk. 4 udvalg - den 05-11-2019

Taget til efterretning

Fraværende:

Sandie Eis Ravn

Keld Præstegård Stokholm Steffansen

Tina Agergaard Hansen

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-11-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning Byrådet den 03-12-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Steen Holm Iversensagsnr19-6900_doknr160039-19_v1_lykkesgårdsskolen - service- og samarbejdsaftale.pdf.pdf
sagsnr19-6900_doknr160038-19_v1_brorson skole - service- og samarbejdsaftale.pdf.pdf
sagsnr19-6900_doknr160037-19_v1_ungdomsskolen mv. service- og samarbejdsaftale.pdf.pdf
sagsnr19-6900_doknr160041-19_v1_ældreområdet - service- og samarbejdsaftale.pdf.pdf
sagsnr19-6900_doknr160043-19_v1_kultur og fritid - service- og samarbejdsaftale.pdf.pdf
sagsnr19-6900_doknr166962-19_v1_alslev skole og sfo - service- og samarbejdsaftale.pdf.pdf
sagsnr19-6900_doknr166960-19_v1_blåbjerg skoile - lunde børneby - lunde-kvong skole - service- og samarbejdsaftale.pdf.pdf
sagsnr19-6900_doknr166959-19_v1_blåbjerg skole - nr.nebel skole afd. - service- og samarbejdsaftale.pdf.pdf
sagsnr19-6900_doknr166958-19_v1_blåbjerg skole - outrup afd. - service- og samarbejdsaftale.pdf.pdf
sagsnr19-6900_doknr166957-19_v1_blåvandshuk skole - janderup afd. - service- og samarbejdsaftale.pdf.pdf
sagsnr19-6900_doknr166954-19_v1_blåvandshuk skole - service- og samarbejdsaftale.pdf.pdf
sagsnr19-6900_doknr166952-19_v1_blåvandshuk skole - sfo i og sfo ii - service- og samarbejdsaftale.pdf.pdf
sagsnr19-6900_doknr166951-19_v1_sct. jacobi skole - service- og samarbejdsaftale.pdf.pdf
sagsnr19-6900_doknr166950-19_v1_møllehuset bh - service- og samarbejdsaftale.pdf.pdf
sagsnr19-6900_doknr166925-19_v1_dagtilbuddet vest - service- og samarbejdsaftale.pdf.pdf
sagsnr19-6900_doknr166923-19_v1_samstyrken - service- og samarbejdsaftale.pdf.pdf
sagsnr19-6900_doknr166967-19_v1_administrationsbygninger - service- og samarbejdsaftale.pdf.pdf
sagsnr19-6900_doknr168545-19_v1_søndermarken bh - service- og samarbejdsaftale.pdf.pdf
sagsnr19-6900_doknr168543-19_v1_dagtilbud øst - service- og samarbejdsaftale.pdf.pdf
sagsnr19-6900_doknr168544-19_v1_højgårdsparken bh - service- og samarbejdsaftale.pdf.pdf
sagsnr19-6900_doknr168542-19_v1_dagtilbud midt- service- og samarbejdsaftale.pdf.pdf
sagsnr19-6900_doknr171949-19_v1_næsbjerg skole - næsbjerg afd. - service- og samarbejdsaftale.pdf.pdf
sagsnr19-6900_doknr171948-19_v1_næsbjerg skole - nordenskov afd. - service- og samarbejdsaftale.pdf.pdf

Bilag

Lykkesgårdsskolen - Service- og Samarbejdsaftale.pdf
Brorson skole - Service- og samarbejdsaftale.pdf
Ungdomsskolen mv. Service- og Samarbejdsaftale.pdf
Ældreområdet - Service- og Samarbejdsaftale.pdf
Kultur og Fritid - Service- og Samarbejdsaftale.pdf
Alslev Skole og SFO - Service- og samarbejdsaftale.pdf
Blåbjerg skoile - Lunde Børneby - Lunde-Kvong Skole - Service- og Samarbejdsaftale.pdf
Blåbjerg Skole - Nr.Nebel skole afd. - Service- og Samarbejdsaftale.pdf
Blåbjerg Skole - Outrup afd. - Service- og Samarbejdsaftale.pdf
Blåvandshuk skole - Janderup afd. - Service- og Samarbejdsaftale.pdf
Blåvandshuk skole - Service- og Samarbejdsaftale.pdf
Blåvandshuk skole - SFO I og SFO II - Service- og Samarbejdsaftale.pdf
Sct. Jacobi skole - Service- og Samarbejdsaftale.pdf
Møllehuset BH - Service- og Samarbejdsaftale.pdf
Dagtilbuddet Vest - Service- og samarbejdsaftale.pdf
Samstyrken - Service- og Samarbejdsaftale.pdf
Administrationsbygninger - Service- og Samarbejdsaftale.pdf
Søndermarken BH - Service- og samarbejdsaftale.pdf
Dagtilbud ØST - Service- og Samarbejdsaftale.pdf
Højgårdsparken BH - Service- og samarbejdsaftale.pdf
Dagtilbud MIDT- Service- og Samarbejdsaftale.pdf
Næsbjerg Skole - Næsbjerg afd. - Service- og samarbejdsaftale.pdf
Næsbjerg Skole - Nordenskov afd. - Service- og samarbejdsaftale.pdf


509. Rettelse til Styrelsesvedtægten for Varde Kommune

Rettelse til Styrelsesvedtægten for Varde Kommune
Sagsfremstilling

§ 17, stk. 4 udvalget vedr. Fælles Ejendomscenter fremkom den 8. januar 2019 med anbefalinger til Varde Byråd i forhold til det videre arbejde med at oprette og implementere et fælles ejendomscenter i Varde Kommune.
 

Byrådet godkendte blandt andet vilkårene for etableringen af et fælles ejendomscenter, således at al udvendigt og indvendigt vedligehold af kommunens bygninger samles i Ejendomscenteret.

 

Dette nødvendiggør en rettelse af styrelsesvedtægten, så drift og vedligeholdelse flyttes fra kommunens øvrige stående udvalg til Udvalget for Plan og Teknik, hvor Ejendomscenteret hører til.

 

Der foreslås følgende rettelser i Styrelsesvedtægten godkendt december 2017:

 

Side

Rettelse

Side 6 og 7 § 15 stk. 2 17´ende dot.

Udvalget for Plan og Teknik

”Drift og indvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område.”

Her fjernes ”under udvalgets område”, så der fremover står:
”Drift og indvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger, anlæg og arealer.”

 

”Drift og indvendig vedligeholdelse af kommunens administrationsbygninger, anlæg og arealer.” Afsnittet fjernes.
 

Side 8 § 16 stk. 2. 18´ende dot

Udvalget for Børn og Læring

”Drift og indvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område.” Afsnittet fjernes.

 

Side 8 § 17 stk. 2, 14´ende dot

Udvalget for Kultur og Fritid

”Drift og indvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger, idrætsanlæg og arealer under udvalgets område.”


Her fjernes ordet ”bygninger”. Så der fremover står:
”Drift og indvendig vedligeholdelse af kommunale idrætsanlæg og arealer under udvalgets område.”
 

Side 9 § 18 stk. 3, 18´ende dot

Udvalget for Social og Sundhed

”Drift og indvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område.” Afsnittet fjernes.

 

Side 10 § 19, stk. 3, 6´de dot

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

”Drift og indvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område.” Afsnittet fjernes.

 

 

Rettelsen skal have virkning fra 1. januar 2020.

 

En rettelse af styrelsesvedtægten skal godkendes af Byrådet i 2 på hinanden følgende byrådsmøder. Derfor sendes punktet til behandling i Byrådet den 3. december 2019 og igen den 14. januar 2020, hvor ændringen formentlig vil være endelig godkendt.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at denne rettelse er nødvendig for at Ejendomscenteret kan varetage de opgaver der er besluttet.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Den kommunale Styrelseslov

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at ovenstående rettelser til Varde Kommunes Styrelsesvedtægt godkendes.

Beslutning Direktionen den 23-10-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Fælles Ejendomscenter - § 17, stk. 4 udvalg - den 05-11-2019

Anbefalingen blev godkendt

Fraværende:

Sandie Eis Ravn

Keld Præstegård Stokholm Steffansen

Tina Agergaard Hansen

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-11-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Byrådet den 03-12-2019

Anbefalingen blev godkendt.

 

Forslaget undergives 2. behandling på Byrådets møde den 14. januar 2020, kl. 18.00.

 

Fraværende:

Steen Holm Iversensagsnr19-11555_doknr149725-19_v1_rettelse til styrelsesvedtægt for varde kommune 2020.docx

Bilag

Ændring til Styrelsesvedtægt for Varde Kommune 2020


510. Behandling af beskæftigelsesplan for 2020 - 2023

Behandling af beskæftigelsesplan for 2020 - 2023
Sagsfremstilling

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration skal udarbejde en beskæftigelsesplan for kommende år.

 

På baggrund af løbende drøftelser i Udvalget for Arbejdsmarked og Integration i løbet af 2019, herunder:

 • Temadrøftelser i Udvalget
 • Besøg hos forskellige samarbejdspartnere
 • Dialogmøde med Sparringsforum

er der udarbejdet et endeligt forslag til beskæftigelsesplanen for perioden 2020-2023 og planen indeholder følgende hovedtemaer:

 

 • En forenklet beskæftigelsesindsats i Varde Kommune (hvordan påvirker den nye lovgivning Jobcentret og hvordan arbejdes der hermed nu og fremad)
 • Ministermål og fokusområder i Varde Kommune (hvilke er gældende og hvordan arbejdes der hermed nu og fremad)
 • Investeringsforslag 2020

 

Ministermålene for 2020 på beskæftigelsesområdet er følgende:

 

 • Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
 • Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
 • Flere personer med handicap skal i beskæftigelse

 

Fokusområderne på beskæftigelsesområdet i Varde Kommune er følgende:

 

 • Fremtidens Jobcenter: Jobcentrets service udvikles i overensstemmelse med den forenklede beskæftigelsesindsats, så både de lediges og virksomhedernes behov imødekommes.
 • Arbejdskraft: Både offentlige og private virksomheder har den tilstrækkelige og relevante arbejdskraft, de har behov for.
 • Tværgående samarbejde: Borgere oplever en helhedsorienteret indsats, hvor samarbejde mellem både kommunale afdelinger og eksterne samarbejdspartnere fungerer smidigt og effektivt. Herunder et særligt fokus på en sammenhængende ungeindsats.
 • Integration: Flygtninge og indvandrere bør hurtigst muligt integreres på arbejdsmarkedet.

 

Beskæftigelsesplanen 2020-2023 skal sikre sammenhæng og gennemsigtighed i beskæftigelsesindsatsen bredt set. Der arbejdes således med en 4-årig plan for 2020-2023, som gør det muligt at sætte mål, både på lang og kort sigt.

 

Det er ambitionen, at beskæftigelsesplanen 2020-2023 skal være et dynamisk værktøj, der evalueres og tilrettes én gang årligt. I evalueringen vil særligt de kortsigtede mål blive vurderet og eventuelt suppleret.

 

 

 

Tidsplan

Beskæftigelsesplanen 2020-2023 foreslås færdiggjort på følgende måde:

 

 • Udvalgsmødet den 14. november 2019: Drøfte og godkende beskæftigelsesplanen 2020-2023.
 • Byrådsmøde den 3. december 2019: Drøfte og godkende beskæftigelsesplanen 2020-2023.

 

Hvis der bliver behov for 2. behandling af udkastet til beskæftigelsesplanen 2020-2023, så udvides tidsplanen med følgende:

 

 • Udvalgsmødet den 5. december 2019: Drøfte og godkende 2. udkast til beskæftigelsesplanen 2020-2023.
 • Byrådsmøde i januar 2020: Drøfte og godkende beskæftigelsesplanen 2020-2023.

 

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at beskæftigelsesplan for 2020 – 2023 godkendes og sendes til godkendelse i Byrådet.

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 14-11-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-11-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Byrådet den 03-12-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Steen Holm Iversensagsnr19-8124_doknr183873-19_v1_godkendt beskæftigelsesplan 2020-2023__.pdf.pdf

Bilag

Udkast Beskæftigelsesplan 2020-2023__.pdf


511. Takster 2020 på børn- og ungeområdet

Takster 2020 på børn- og ungeområdet
Sagsfremstilling

I konsekvens af det udarbejdede budget for 2020 er der udarbejdet forslag til takster for forældrebetaling i dagpleje, daginstitutioner og SFO’er samt tilskud til privat pasning, private institutioner og puljeordninger.

Der er regnet med opkrævning af forældrebetaling over 11 måneder (juli er betalingsfri).

 

Den generelle lønfremskrivning er 2,71% fra 2019 til 2020. Alle budgetter er reduceret med et effektiviseringsbidrag på 0,75%, jf. byrådsbeslutning i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2019.

 

I de integrerede daginstitutioner falder taksten for vuggestuebørn og 0-2 års pladser. Dette skyldes, at Byrådet i forbindelse med vedtagelse af budget 2019, besluttede at afsætte 1 mio. kr. til nedsættelse af taksten i 2020. Taksten falder dermed med 525 kr. pr. måned.

 

For de 0–2-årige udgør forældrebetalingsandelen herefter 21,5% af bruttodriftsudgifterne.

For de 3-5-årige udgør forældrebetalingsandelen 24,5% af bruttodriftsudgifterne.

 

SFO-taksten stiger mere end lønfremskrivningen som følge af den øgede åbningstid, i forbindelse med afkortning skoledagen. Dette betyder en stigning på i alt 6,6% på en fuldtidsplads.

 

Der er ligeledes udarbejdet takster for kombinationstilbud og tilskud til fleksibel pasning (deltidsplads i et dagtilbud samt et tilskud til fleksibel pasning) samt takster for deltidspladser i forbindelse med forældrenes barselsorlov, jfr. den nye dagtilbudslov.

 

Tilskud til private institutioner er beregnet ud fra de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter pr. barn i alderssvarende dagtilbud. Derudover ydes administrationsbidrag samt bygningstilskud.

 

Tilskud til private pasningsordninger udgør 75% af billigste budgetterede nettodriftsudgift pr. plads i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen.

 

Tasterne indeholder ligeledes tilskud til pasning af egne børn.

 

Forslag til takster for forældrebetaling og tilskud til private institutioner fremgår af bilag.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven og folkeskoleloven

Økonomi

Taksterne er beregnet på baggrund af det vedtagne budget for 2020.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at forslag til takster for forældrebetaling i dagpleje, daginstitutioner og SFO’er for 2020 samt tilskud til privat pasning, private institutioner og puljeordninger for 2020 godkendes.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 12-11-2019

Forelægges Byrådet med anbefaling.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-11-2019

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Beslutning Byrådet den 03-12-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Steen Holm Iversensagsnr19-9029_doknr154927-19_v1_takster for 2020 for forældrebetaling i dagpleje, daginstitutioner og sfo samt tilskud til privat pa.docx
sagsnr19-9029_doknr154929-19_v1_notat vedr. takster til forældrebetaling og tilskud til private institutioner mv. for 2020.docx

Bilag

Takster for 2020 for forældrebetaling i dagpleje, daginstitutioner og SFO samt tilskud til privat pasning, private institutioner og puljeordninger
Notat vedr. takster til forældrebetaling og tilskud til private institutioner mv. for 2020


512. Bekæmpelse af parallelsamfund

Bekæmpelse af parallelsamfund
Sagsfremstilling

Den tidligere regering (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har indgået delaftale på undervisningsområdet om at bekæmpe parallelsamfund.

Lovændringer på baggrund af aftalen er vedtaget, og med den Socialdemokratiske regerings tiltrædelse er lov 278 af 26. marts 2019 underskrevet. Loven trådte i kraft 1. august 2019.

 

Aftalepartierne er enige om en række initiativer på undervisningsområdet til at bekæmpe parallelsamfund. Disse er:

 1. Sprogprøver på grundskoler med høj andel af børn fra udsatte boligområder.
 2. Konsekvent indgriben over for folkeskoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner med vedvarende dårlige resultater.
 3. Styrket forældreansvar gennem mulighed for bortfald af børnecheck (Gælder forældre til elever i folkeskolen[1])

 

Ad 1.
Aftalepartierne er enige om, at der indføres sprogprøver på skoler med mere end 30% børn, der bor i et boligområde, som har været på Transport- og Boligministeriets liste over udsatte boligområder mindst én gang inden for de seneste 3 år. Sprogprøverne er for de pågældende skoler obligatorisk i 0. klasse og indbefatter yderligere elever i 1.-9. klasse som skal afslutte undervisning i dansk som andetsprog – supplerende. Varde Kommune har ikke boligområder på Transport- og Boligministeriets liste.

 

Ad 2.

Aftalepartierne er enige om, at der indføres nye statslige sanktionsmuligheder over for skoler, der vedvarende leverer dårlige faglige resultater, som er gradvis optrappende i form af:

 1. Tilbud om vejledningsforløb
 2. Statsligt pålæg til kommunen
 3. Lukning af skolen

Folkeskoler i Varde Kommune har ikke undergået statsligt tilsyn på baggrund af dårlige faglige resultater.

 

Ad 3.

Aftalepartierne er enige om, at forældreansvaret skal styrkes ved at indføre en central pligt for forældreansvar i forhold til børnenes skolegang i folkeskolen. Hjemlen tilvejebringes i sociallovgivningen. Før den nye lovgivning var det ikke muligt direkte at sanktionere fravær fra undervisningen økonomisk.

Det aftales, at børn i folkeskolen skal følge undervisningen. Derfor bortfalder børne- og ungeydelsen i et kvartal, hvis et barn har mere end 15% ulovligt[2] fravær i løbet af et kvartal.

 

Mere end 15% ulovligt fravær i et kvartal.

Der indføres en objektiv pligt for skolelederne til altid at underrette Byrådet, såfremt et barn eller en ung har ulovligt skolefravær i et kvartal på 15% eller derover. Underretninger som følge af skolelederens nye objektive pligt skal modtages og håndteres svarende til, hvordan kommunen skal håndtere enhver underretning under den skærpede underretningspligt, jf. serviceloven.

 

Grundet fejlagtigt beregningsgrundlag for antal familier, som forventes at blive ramt af træk i børne- og ungeydelser, har udstedelse af bekendtgørelse afventet yderligere politiske drøftelser. Drøftelserne er afsluttet ultimo oktober 2019 og bekendtgørelse vil træde i kraft pr. 1. januar 2020, således at kommuner har frem til årsskiftet til at implementere den nye bekendtgørelse.


[1] Aftalen gælder alene ulovligt fravær. Definitionen af ulovligt fravær reguleres af folkeskolelovens § 39, stk. 1.

[2] Fravær er ulovligt, hvis det ikke skyldes sygdom eller lignende forhold, og skolelederen ikke har godkendt fraværet. Der henvises til bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen, bek. nr. 1063 af 24. oktober 2019.

Forvaltningens vurdering

Ad 1.
Der er ingen af kommunens skoler der har elever fra et udsat boligområde i et sådant omfang, at initiativet er af relevans for Varde Kommune.

 

Ad 2.
Én skole i kommunen har tidligere været udtaget til ministerielt tilsyn på baggrund af antallet af elever fritaget fra folkeskolens afgangsprøve, ellers har tilsyn ikke været aktuelt i Varde Kommune efter gældende regler. Forvaltningen vurderer, at det er tvivlsomt, om et eventuelt fremtidigt tilsyn vil afstedkomme anvendelse af lovgivningens nye statslige sanktionsmuligheder.

 

Ad 3.

Forvaltningen har nedsat en tværgående arbejdsgruppe, som har til formål at udarbejde forslag til nedbringelse af fravær. Med Undervisningsministerens underskrivelse af Lov 248 af 26. marts 2019 vil arbejdsgruppens arbejde blive udvidet til ligeledes at omfatte udarbejdelse af forslag til retningslinjer og procedurer i forbindelse med den nye lovgivning, herunder tværgående samarbejde mellem skoler og forvaltninger samt forslag til ensretning af skolernes fraværsregistrering.
Det vurderes, at aftalen vil føre til, at Børn og Familie, Myndighed vil modtage flere underretninger om børn og unge, som kommunen ikke tidligere har været i forbindelse med. Afledt af det stigende antal underretninger, vil der forventes øgede udgifter i Børn og Familie, Myndighed samt på skolerne.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Lov 278 af 26. marts 2019.

Bekendtgørelse nr. 1063 af 24. oktober 2019.

Økonomi

Initiativet ’Styrket forældreansvar gennem mulighed for bortfald af børnecheck’ vurderes at resultere i mere arbejde på skolerne og i forvaltningen i forbindelse med eventuelt stop for børne- og ungeydelse. Varde Kommune er gennem statsligt bloktilskud årligt tildelt 149.200 kr. til det forøgede arbejde på skoler og i forvaltning. Beløbet er fordelt med 83.200 kr. til Børn og Familie (under Udvalget for Økonomi og Erhverv), og med 66.000 kr. under Børn og Læring.

Eventuelle øvrige udgifter på skoler og i forvaltning forventes at blive dækket indenfor den eksisterende økonomiske ramme.

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen om initiativ 1 og 2 tages til efterretning.

 

Samtidig anbefales, at det indstilles til Byrådet,

at afgørelse om bortfald af børne- og ungeydelsen (i forbindelse med initiativ 3 ’Styrket forældreansvar gennem mulighed for bortfald af børnecheck’) delegeres til forvaltningen.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 12-11-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Det indstilles til Byrådet,

at afgørelse om bortfald af børne- og ungeydelsen (i forbindelse med initiativ 3 ’Styrket forældreansvar gennem mulighed for bortfald af børnecheck’) delegeres til forvaltningen.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-11-2019

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Beslutning Byrådet den 03-12-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Steen Holm Iversensagsnr19-8303_doknr132458-19_v1_lov 278 af 26. marts 2019, (obligatoriske sprogprøver i udsatte boligområder og styrket forældreansv.pdf
sagsnr19-8303_doknr168258-19_v1_bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen.pdf

Bilag

Lov 278 af 26. marts 2019, (Obligatoriske sprogprøver i udsatte boligområder og styrket forældreansvar gennem mulighed for standsning af børnecheck m.v.
Bekendtgørelse nr. 1063 af 24. oktober 2019


513. Takster for 2020 - det tekniske område

Takster for 2020 - det tekniske område
Sagsfremstilling

Byrådet skal fastsætte takster for borgernes betaling for ydelser fra kommunale virksomheder. For områder under Udvalget for Plan og Teknik sker dette med udgangspunkt i oplæg til takstfastsættelse indhentet hos de afdelinger, der leverer eller har ansvar for levering af ydelserne. Generelt gælder ved fastsættelse af taksterne, at borgernes betaling skal svare til kommunens omkostninger ved at levere den pågældende ydelse.

 

KL har udsendt et skøn over pris- og lønstigninger fra 2019 til 2020. På denne baggrund oplyser Økonomiafdelingen, at lønninger stiger med 2,71 %, og at priser på øvrige varer og ydelser stiger med 1,34 %. Samlet for de to grupper er stigningen 2,02 %.

 

Fremskrivningsprocenterne bruges ved beregning af prisen for mande- og maskintimer.

 

Betaling for skadedyrsbekæmpelse sker ved opkrævning via ejendomsskatten. Prisen beregnes som den promillesats, den samlede udgift for 2020 udgør i forhold til den samlede nyeste offentlige ejendomsvurdering. Skadedyrsbekæmpelsen udføres af Anticimex.

 

Fra 2016 er der taget udgangspunkt i en skønnet samlet omkostning til skadedyrsbekæmpelse på 1,5 mio. kr. Beløbet dækker udgiften til Anticimex og kommunens udgifter til administration af skadedyrsbekæmpelsen. Budgettet for 2020 er forhøjet med 0,6 mio. kr. pga. forhøjet kontraktsum med Anticimex.

 

Kommunen skal udmelde en prisliste, som gælder for autoriserede skorstensfejere, der opererer i kommunen. I lighed med tidligere år dannes prislisten for 2020 med udgangspunkt i KL’s vejledende satser for skorstensfejning med tillæg på 1 % for støvposer.

 

For byggesagsbehandling har prisen for medgået tid i 2019 været 606 kr./time. KL’s nyeste nøgletal for pristalsregulering er 2,6 % i 2020.

 

For byggesager om småhuse, f.eks. drivhuse, garager, carporte, redskabsskure og udhuse med et samlet areal over 50 m2, opkræves der et fast byggesagsgebyr (1.048 kr. i 2019). Det faste gebyr pristalsreguleres årligt den 1. januar efter Finansministeriets generelle indeks for løn- og prisstigninger. Pristalsreguleringen for 2020 kendes endnu ikke.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at de foreslåede takster for 2020 for mande- og maskintimer, skadedyrsbekæmpelse og skorstensfejning godkendes, og

at timeprisen for byggesagsbehandling reguleres til 622 kr. i timen i 2020.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 14-11-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-11-2019

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Beslutning Byrådet den 03-12-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Steen Holm Iversensagsnr19-3107_doknr149143-19_v1_takstblad 2020.xlsx

Bilag

Takstblad 2020


514. Orientering. Afgjort klagesag om lokalplan for hotel ved Blåvand Kyst, Hafnia-grunden

Orientering. Afgjort klagesag om lokalplan for hotel ved Blåvand Kyst, Hafnia-grunden
Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 6. februar 2018 Lokalplan 05.01.L08 – hotel ved Blåvand Kyst. Efterfølgende blev kommuneplantillægget og lokalplanen påklaget af en gruppe borgere, der mente, at:

 

 1. Lokalplan og kommuneplantillæg for hotel på afgørende vis er betinget af realiseringen af planer for Det Blå Plateau
 2. Det ikke er påvist, at en realisering af planerne i sig selv kan sandsynliggøre, at det ikke forårsager beskadigelser og ødelæggelser af yngle- og rasteområder for markfirben og strandtudse, jf. habitatbekendtgørelsen § 10. 

 

Planklagenævnet (Nævnet) har 8. oktober 2019 givet klagerne medhold og ophæveten lokalplanen. Nævnet finder, at det er en væsentlig retlig mangel, at Varde Kommune ikke har haft det fornødne grundlag for at vurdere påvirkningen på de pågældende bilag IV-arter (arter opført på habitatdirektivets bilag IV) og erklærer derfor lokalplanen for ugyldig.

 

For en række bilag IV-arter gælder der en særlig beskyttelse. Det fremgår af planhabitatbekendtgørelsen, at kommunen ikke må planlægge for aktiviteter, hvis disse kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for disse arter.

 

Reglerne kan fraviges, hvis der kan etableres afværgeforanstaltninger, så den økologiske funktionalitet af yngle- og rasteområdet opretholdes på mindst samme niveau som før aktivitetens udførelse. Det skal forstås sådan, at det kan tillades at skade en bestand af en bilag IV-art på en lokalitet, hvis der gøres tiltag, der sikrer en tilsvarende forøgelse af bestanden et andet sted.

 

Varde Kommune har forud for udarbejdelse af lokalplanen igangsat registrering og kortlægning af markfirben og strandtudse i området og på den baggrund indarbejdet en række projekttilpasninger og afværgeforanstaltninger i lokalplanen. Undersøgelsen blev udført på tre datoer i første halvdel af september 2016.

 

Nævnets afgørelse begrundes med, at undersøgelserne af markfirben og strandtudse ikke har været tilstrækkelige, og at der dermed ikke kan være sikkerhed for, at afværgeforanstaltningerne og projekttilpasningerne kan sikre opretholdelse af områdets økologiske funktionalitet for bestande af de to arter.

 

Nævnet finder desuden, at der skal ske en samlet vurdering af påvirkningen af den økologiske funktionalitet i lokalplanområdet og påvirkningen fra det nærtliggende projekt med Det Blå Plateau.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen konstaterer, at Nævnet har tillagt opfyldelse af undersøgelsespligten afgørende vægt. Det skyldes, at Nævnet har fundet, at kommunens datagrundlag ikke har været tilstrækkeligt til at kunne vurdere projektets påvirkning af bilag IV-arterne. Kommunen har dermed ikke haft et tilstrækkeligt grundlag til at kunne vurdere kravet om opretholdelse af områdets økologiske funktionalitet for arterne, og kommunen har dermed ikke kunnet vurdere, om de opstillede afværgeforanstaltninger og projekttilpasningerne er tilstrækkelige.

 

Forvaltningen har gennemgået en række nævnsafgørelser fra perioden 2005–2019. Der ses på denne baggrund ikke at være en klar tendens til en opstramning af administrationen i forhold til bilag IV-arter. Det vurderes dog, at det er en generel tendens, at der i Nævnet er en stigende bevidsthed om det lovbundne hensyn til bilag IV-arterne, og at der især i slutningen af perioden har været øget opmærksomhed på to forhold:

 

I de tilfælde, hvor myndigheden i forvejen har kendskab til forekomst af en bilag IV-art, har myndigheden pligt til at foretage de undersøgelser, der måtte være nødvendige for at klarlægge påvirkningen af det berørte områdes økologiske funktionalitet for arten – en undersøgelsespligt

 

Kravet om opretholdelse af et områdes økologiske funktionalitet for en art. Det vil sige, at de påkrævede afværgeforanstaltninger skal etableres og fungere eller det skal sandsynliggøres, at erstatningsbiotoperne fungere inden for en kortere tidsperiode, før der iværksættes tiltag, der kan skade lokaliteten

 

Der har også i Varde Kommune været en stigende bevidsthed om det lovbundne hensyn til bilag IV-arterne, og Nævnets afgørelse forventes på den baggrund ikke at føre til de store ændringer for langt hovedparten af de sager, kommunen behandler, hvori der indgår en vurdering af bilag IV-arterne.

 

Sagsbehandling vedrørende bilag IV-arter kan inddeles i følgende tre kategorier:

 • Kommunen træffer i det daglige en lang række afgørelser, hvor der ud fra en generel viden om arterne kan vurderes, om aktiviteten vil forringe levevilkårene for bilag IV-arter. Dette er ofte ikke tilfældet. Det forventes, at størstedelen af kommunens afgørelser og projekter fortsat kan håndteres på denne måde.

 

 • En række sager vil berøre geografiske områder, hvor der er kendskab til forekomst af bilag IV-arter. I langt størstedelen af disse sager kan der på baggrund af kendskab til den pågældende arts krav til levevilkår og projektets art og placering vurderes, at om der kan ske en påvirkning af artens livsbetingelser. Er dette ikke tilfældet kan aktiviteten gennemføres uden afværgeforanstaltninger og projekttilpasninger.

 

 • Endelig er der enkelte sager, som den aktuelle, hvor der tilsvarende ovenfor i forvejen er kendskab til forekomst af bilag IV-arter, men hvor det ikke på forhånd kan afvises, at projektet kan føre til en påvirkning af bestanden af disse arter. Det må forventes, at disse sager i stigende grad vil blive berørt af ovennævnte krav til undersøgelsespligt og krav til dokumentation for opretholdelse af vedvarende økologisk funktionalitet ved gennemførelse af afværgeforanstaltninger og projekttilpasninger.
Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Planloven

Miljøvurderingsloven

Habitatbekendtgørelsen (bek. nr. 1595 af 6. december 2018)

Planhabitatbekendtgørelsen (bek. nr. 1383 af 26. november 2016)

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 14-11-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-11-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning Byrådet den 03-12-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Steen Holm Iversensagsnr18-3401_doknr158119-19_v1_afgørelse (1) hotel blåvand strand, kystprojekt.pdf.pdf
sagsnr18-3401_doknr174165-19_v1_notat om bilag iv.pdf.pdf
sagsnr18-3401_doknr174163-19_v1_afgørelser, hvor bilag iv-arter har indgået i vurderingen.pdf.pdf

Bilag

Afgørelse (1) Hotel Blåvand Strand, Kystprojekt.PDF
Notat om bilag IV.pdf
Afgørelser, hvor bilag IV-arter har indgået i vurderingen.PDF


515. Ansøgning. Udstykning af Porsevej 27 og 31, Henne

Ansøgning. Udstykning af Porsevej 27 og 31, Henne
Sagsfremstilling

Udvalget besluttede 12. september 2019 at sende ansøgning om at arealoverføre mellem og udstykke en ny sommerhusgrund fra ejendommene Porsevej 27 og 31 i Henne i høring ved Grundejerforeningen Henne Strand.

 

Ved arealoverførsel og udstykning vil Porsevej 27 blive ca. 1.504 m², Porsevej 31 vil blive ca. 1.553 m², og den nye parcel vil blive ca. 1.501 m².

 

Ejendommene ligger i Henne Sommerhusområde og er omfattet af Lokalplan 07.02.L02. Det fremgår af § 4, at mindstegrundstørrelsen ved udstykning er 1.500 m², og at udstykning kun må finde sted, hvor krav til terrænregulering kan overholdes, jf. principperne i lokalplanens bilag A.

 

Grundejerforeningen Henne Strands høringssvar har været forelagt ansøger, der har fremsendt bemærkninger til svaret.

 

Grundejerforeningen mener, at den ansøgte arealoverførsel og udstykning, hvor 2 grunde bliver til 3 grunde er uhensigtsmæssig. Grundejerforeningen foreslår, at Udvalget nedlægger forbud efter planloven § 14 mod den ansøgte udstykning og udarbejder en ny lokalplan, der supplerer eller erstatter den eksisterende lokalplan, som indeholder bestemmelser til regulering af grundstrukturen.

 

Ansøger mener den ansøgte nye grund indeholder en rimelig byggemulighed, som ligger lavt i terrænet, og at fremtidig bebyggelse ikke vil påvirke området.

Forvaltningens vurdering

Lokalplanen har blandt andet til formål at fastlægge retningslinjer for bebyggelsens placering, omfang, udformning og materialevalg, under størst mulig hensyn til klitlandskabet, kysten og kulturhistoriske værdier. Forvaltningen vurderer, at hensigten med lokalplanen har været at sikre, at bebyggelse placeres lavest muligt i terrænet.

 

Hvis der tillades udstykning af en ny parcel, bliver bebyggelsen placeret lavest muligt på denne parcel, og når der ikke foretages terrænregulering på mere end +/- 0,5 m, vurderer forvaltningen, at det ansøgte isoleret set opfylder lokalplanens bestemmelser om udstykning.

 

Forvaltningen vurderer, at det kan være vanskeligt at sikre, at lokalplanens formål opfyldes, når der ikke er mere detaljerede bestemmelser om udformningen af grunde.

 

Hvis Udvalget ønsker at forhindre det ansøgte, vil det være nødvendigt at meddele forbud efter planloven § 14 og herefter udarbejde en ny lokalplan med mere detaljerede krav til udstykninger. Inden der eventuelt meddeles forbud, skal ansøger og ejer af ejendommene varsles.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Lokalplan nr. 07.02.L02 – Sommerhusområderne ved Henne Strand

Planlovens § 14

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at det ansøgte tillades.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 14-11-2019

Niels Christiansen og Søren Laulund fremsatte følgende ændringsforslag:

 

At der udstedes et § 14 forbud.

 

Forslaget blev sat til afstemning.

 

Navn

Parti

For

Imod

Undlod

Peter Nielsen

V

 

X

 

Preben Friis-Hauge

V

 

X

 

Anders Linde

V

 

X

 

Niels Haahr  Larsen

V

 

X

 

Søren  Laulund

A

X

 

 

Jan Lings

A

 

X

 

Niels Christiansen

C

X

 

 

 

Ændringsforslaget er hermed faldet.

 

Anbefalingen blev sat til afstemning.

 

Navn

Parti

For

Imod

Undlod

Peter Nielsen

V

X

 

 

Preben Friis-Hauge

V

X

 

 

Anders Linde

V

X

 

 

Niels Haahr  Larsen

V

X

 

 

Søren  Laulund

A

 

X

 

Jan Lings

A

X

 

 

Niels Christiansen

C

 

X

 

 

Anbefalingen blev hermed godkendt.

 

Niels Christiansen og Søren Laulund ønsker sagen behandlet i Byrådet, jf. styrelsesloven § 23.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-11-2019

Oversendes til Byrådet.

Beslutning Byrådet den 03-12-2019

Niels Christiansen og Søren Laulund fremsatte følgende ændringsforslag:

 

At der udstedes et § 14 forbud.

 

Ændringsforslaget blev sat til afstemning.

 

For ændringsforslaget stemte Søren Laulund, Ingvard Ladefoged, Sandie Eis Ravn, A. C. Hoxcer, Birger Filskov og Liste C

Imod ændringsforslaget stemte Jan Lings, Liste B, Liste L, Liste O og Liste V

Ingen undlod at stemme

 

Ændringsforslaget er dermed faldet.

 

Anbefalingen blev sat til afstemning.

 

For anbefalingen stemte Jan Lings, Liste B, Liste L, Liste O og Liste V

Imod anbefalingen stemte Søren Laulund, Ingvard Ladefoged, Sandie Eis Ravn, A. C. Hoxcer, Birger Filskov og Liste C

Ingen undlod at stemme

 

Anbefalingen er dermed godkendt.

Fraværende:

Steen Holm Iversensagsnr19-7672_doknr155693-19_v1_ansøgers replik til grundejerforeningens høringssvar.pdf
sagsnr19-7672_doknr153634-19_v1_høringssvar fra ghs i pdf format.pdf
sagsnr19-7672_doknr133933-19_v1_lokalplan 07.02.l02 - henne sommerhusområder.pdf
sagsnr19-7672_doknr130440-19_v1_ansøgning med bilag - matr.nr. 1 ahy og 1 ahz henne by henne.pdf
sagsnr19-7672_doknr130442-19_v1_kortbilag - matr.nr. 1 ahy og 1 ahz henne by henne.pdf
sagsnr19-7672_doknr142509-19_v2_ansøgning. udstykning af porsevej 27 og 31, henne.docx

Bilag

Ansøgers replik til grundejerforeningens høringssvar
Høringssvar fra GHS i pdf format
Lokalplan 07.02.L02 - Henne sommerhusområder
Ansøgning med bilag - Matr.nr. 1 ahy og 1 ahz Henne by Henne
Kortbilag - Matr.nr. 1 ahy og 1 ahz Henne by Henne
Ansøgning. Udstykning af Porsevej 27 og 31, Henne


516. Godkendelse af 2020 takster for DIN Forsyning A/S

Godkendelse af 2020 takster for DIN Forsyning A/S
Sagsfremstilling

Din Forsyning A/S har fremsendt et forslag til takstblad for 2020 til Byrådets godkendelse. Takstbladet er endnu ikke godkendt af bestyrelsen i DIN Forsyning A/S, men det forventes at ske på bestyrelsesmøde 15. november 2019.

 

Takstændringerne reducerer prisen for en standardfamilie med 2,8 % fordelt således:

 

 

2019

2020

Ændring

Ændring %

Vand (130 m3)

2.819

2.889

70

2,5

Spildevand (130 m3)

4.995

4.682

-313

-6,3

Varme (18,1 MWh)

13.655

13.097

-558

-4,1

Affald (240 l spand/ 26 tømninger)

2.696

2.835

139

5,2

I alt

24.164

23.504

-660

-2,8

 

Vand

For en standardhusstand med et forbrug på 130 m3 stiger den samlede takst på vand med 69,78 kr. Dette svarer til en prisstigning på 2,5 %. Både m3-prisen og det faste bidrag stiger.

 

Prisstigningen skyldes en forventning om et øget investeringspres i de kommende år. Ifølge investeringsplanen for DIN Forsyning Vand A/S er der bl.a. planer om reinvesteringer i rentvandsledninger, et nyt kildefelt ved Varde og etablering af nyt vandværk.

 

DIN Forsyning Vand A/S har prisdifferentiering af både det faste bidrag og af m3-prisen. Der er 8 pristrin for det faste bidrag, og prisen stiger med rørdimensionen. Tilsvarende er der 3 pristrin for m3-prisen, hvor der er rabat ved store forbrug. Pristrinene er ved et forbrug på henholdsvis 30.000 m3/år og 80.000 m3/år.

 

Spildevand

Prisfaldet er 7,6 % på den variable pris (m3-takst), mens det faste bidrag stiger med 1 %.  For en standardhusstand med et forbrug på 130 m3 vand svarer det til et fald i vandafledningsbidrag på 312,63 kr. årligt.

 

Taksterne falder fordi indtægtsrammen, som fastsættes af Forsyningssekretariatet, falder med 16,8 mio. kr. fra 2019 til 2020. DIN Forsyning A/S udnytter indtægtsrammen på spildevand fuldt ud. Grunden til faldet er:

 • Effektiviseringskrav fra Forsyningssekretariatet
 • Overdækning i 2017 og 2018
 • Vundet skattesag, som gør, at skatteudgifterne falder.

 

Driftsudgifterne stiger med 5 %, primært pga. stigende afskrivninger, og fordi oprensning af regnvandsbassiner tidligere har været medtaget som investering. Investeringerne er stadig på et højt niveau og forventes også at være det i de kommende år, så ideelt set skulle priserne stige.

 

DIN Forsyning A/S forventer derfor at skulle optage lån på 80 mio. kr.

 

Varme

Prisen på varme falder 4,1 % for en standardfamilie (et hus på 130 m2, et forbrug af varme på 18,1 MWh). Prisfaldet kan henføres til processen hen imod fuld prisharmonisering mellem Varde og Esbjerg i 2023, og at der for 2020 opkræves en fælles, mindre underdækning end i 2019. Det medfører et samlet fald på 4,1 % i forhold til takster fra 2019. Den relativt mindre underdækning er et udtryk for, at Din Forsyning Varme A/S har været tættere på at udligne indtægter og driftsomkostninger i 2019 end i 2018.

 

Dertil er der i taksterne for 2020 indregnet en henlæggelse på 12,7 mio. kr. til fremtidige investeringer. Henlæggelsen er øremærket til investeringen i Din Forsyning A/S’s Fremtidens fjernvarme-projekt, der skal afløse varmeproduktionen fra Esbjergværket i 2023.

 

Henlæggelsen er i overensstemmelse med § 5 i Bekendtgørelse nr. 941 om indregning af driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer og forrentning af indskudskapital.

Priserne for varmetilslutning er uændrede, fordi disse takster fastsættes af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, jf. varmeforsyningsloven § 20, stk. 5.

 

Affald

Prisstigningen er samlet 5,2 % for en standardfamilie (genbrugsordning +240 l spand med 26 tømninger). Genbrugsordningen stiger 5,2 %, mens restaffaldsspanden falder 5,2 %.

 

Årsagen til stigningen er blandt andet en indregnet afvikling af en overdækning i tidligere år, som i budget 2020 udgør 1,4 mio. kr. Det er mindre end den overdækning, der tilbagebetaltes i 2019. Tilbagebetaling af en overdækning virker i praksis som en reduktion af den reelle takst. DIN Forsyning A/S betaler mindre tilbage til kunderne i 2020 end i 2019, og derfor vil det af kunderne blive oplevet som en takststigning.

 

Madaffaldsordningen træder i kraft 2020, og der er indregnet større omkostninger til tømning af spandene og afskrivninger af de mindre spande. Det betyder, at de kunder, hvis skraldespand indtil nu har været mindre end 240 l, reelt vil opleve en større stigning, fordi de fremover skal betale for en 240 l skraldespand.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer på det foreliggende grundlag, at taksterne er i overensstemmelse med love og regler på området.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Vandsektorloven

Betalingsloven

Bekendtgørelse om særbidrag

Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v.

Varmeforsyningsloven

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og aktører m.v.

Fastsættelse af vandværkstakster, FVD vejledning nr. 12

 

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at forslag til takstblad for Din Forsyning A/S godkendes.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 14-11-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-11-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Byrådet den 03-12-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Steen Holm Iversensagsnr19-13213_doknr173553-19_v1_prisblad 2020 22.0.pdf
sagsnr19-13213_doknr173555-19_v1_notat til varde kommune vedr. prisudvikling fra 2019 til 2020 9.0.pdf

Bilag

Prisblad 2020 22.0
Notat til Varde Kommune vedr. prisudvikling fra 2019 til 2020 9.0


517. Kommunegaranti Blåbjerg Biogas

Kommunegaranti Blåbjerg Biogas
Sagsfremstilling

Byrådet i Varde Kommune godkendte den 25. juni 2019, at Blåbjerg Biogas kunne optage lån blandt andet på følgende forudsætninger

 • Den eksisterende formue i Blåbjerg Biogas ikke anvendes til finansiering af det nye biogasprojekt
 • Blåbjerg Biogas får skaffet midler fra långiver eller andelshavere til finansiering af etablering biogasprojekt

 

Det er kommet til Varde Kommunes kendskab samt det fremgår af Tinglysningen, at Blåbjerg Biogas nu har optaget lån med sikkerhedsstillelse i det nuværende selskab. Dermed er forudsætningerne for Byrådets godkendelse af låneoptag bristet.

 

Varde Kommunes kommunaldirektør m.fl. har på den baggrund afholdt møde med dels formanden for Blåbjerg Biogas og dels Sydbank. Sydbank har etableret lånefaciliteten for Blåbjerg Biogas mod sikkerhedsstillelsen i det nuværende selskab.

 

Der arbejdes fra Blåbjerg Biogas samt Sydbank på at finde en løsning, hvor enten sikkerhedsstillelsen ophæves, eller der findes finansiering til afvikling af lånene i KommuneKredit og dermed afskaffelse af kommunegarantierne fra Varde Kommune. Sidstnævnte er den model, som Blåbjerg Biogas og Sydbank prioriterer.

 

Såfremt det lykkes Blåbjerg Biogas at finde finansiering til afvikling af lånene i KommuneKredit og dermed afskaffelse af kommunegarantierne fra Varde Kommune, vil Varde Kommunes engagement i selskabet være afviklet, og dermed er der ikke længere mulighed for, at Byrådet har en repræsentant siddende i selskabets Bestyrelse.

 

Hvis sikkerhedsstillelsen derimod ophæves samtidig med, at den eksisterende formue i Blåbjerg Biogas ikke anvendes som finansiering af det nye biogasprojekt, vil forudsætningerne for Byrådets godkendelse af 25. juni 2019 være efterlevet.

 

Forsyningstilsynet er myndighed på området, der håndterer Varmeforsyningsloven og Naturgasforsyningsloven. Såfremt der ikke findes en hurtig løsning fra Blåbjerg Biogas, vil sagen blive anmeldt af Varde Kommune til Forsyningstilsynet.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen ser med største alvor på Blåbjerg Biogas tilsidesættelse af forudsætningerne for Byrådets godkendelse af låneoptag den 25. juni 2019. Endvidere at Blåbjerg Biogas skal få bragt forholdet i orden senest 1. april 2020.

 

Endelig er det Forvaltnings vurdering, at modellen med at finde finansiering til afvikling af lånene i KommuneKredit og dermed afskaffelse af Kommunegarantierne vil medføre, at Varde Kommune ikke længere er part i Blåbjerg Biogas finansielle dispositioner.

 

Med hensyn til anmeldelse overfor Forsyningstilsynet vurderer Forvaltningen, at en hurtig løsning fra Blåbjerg Biogas vil være at foretrække og alternativt, vil sagen blive anmeldt til Forsyningstilsynet.

 

Økonomi

En afvikling af Varde Kommune’s engagement i Blåbjerg Biogas vil medføre, at der ikke længere skal beregnes og opkræves garantiprovisioner svarende til mindre indtægter på ca 175.000 kr. i Varde Kommunes regnskab.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet

at forudsætningerne fra Byrådets behandling den 25. juni 2019 om godkendelse af låneoptag i Blåbjerg Biogas indskærpes overfor Blåbjerg Biogas.

at Blåbjerg Biogas hurtigst muligt skal dokumentere, at selskabet overholder Byrådets forudsætninger for låneoptag. Såfremt dette ikke sker, trækker Varde Kommune kommunegarantierne tilbage og sender krav mod Blåbjerg Biogas pr 1. april 2020.

at såfremt Blåbjerg Biogas ikke efterkommer ovenstående anmelder Varde Kommune sagen til Forsyningstilsynet.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-11-2019

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Beslutning Byrådet den 03-12-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Steen Holm Iversen

518. Orientering: Personale og organisering - Nyt fælles Ejendomscenter - Fortrolig

Offentlig beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

519. Gensidig orientering - Fortrolig

Offentlig beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.