UDVALG

Byrådet

MØDE

Referat

STED

Mødesalen - Filsø, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

03-09-2019 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

03-09-2019 20:20:00


PUNKTER

446. Godkendelse af dagsorden
447. Whistleblowerordning
448. Budgetopfølgning 2. kvartal 2019 - Samlet oversigt for Varde Kommune
449. Strategisk-Fysisk Udviklingsplan for Vejers Strandby
450. Ansøgning om kommunegaranti til Oksbøl Varmeværk
451. Ansøgning om låneoptagelse og huslejestigning - VBA
452. Pulje til energibesparende foranstaltninger 2019
453. Nyt regulativ for husholdningsaffald
454. Kommuneplantillæg for rekreativt område i Ho
455. Lokalplan for Ho minigolf og fiskesø
456. Ekspropriation. Cykelbaner langs Sønderskovvej, Øse-Nordenskov
457. Ekspropriation. Cykelsti Nørre Nebel - Sdr. Bork
458. Ekspropriation. Cykelsti ved Nymindegab
459. Tilkendegivelse af ekspropriation til kildeplads
460. Ansøgning. Kommuneplanrammer langs Nordre Boulevard
461. Ansøgning. Nyt erhvervsområde i den sydøstlige del af Varde
462. Indtægtsbevilling - Projektmidler til klasseorkesterprojekt
463. Indtægtsbevilling - Projektmidler til Hold Hjernen Frisk
464. Nedsættelse af Udsatteråd
465. Udsættelse af evaluering af tildelingsmodel 2018 - Skoleområdet
466. Udsættelse af evaluering af tildelingsmodel 2018 - Dagtilbud
467. Overdragelse af brugsretten til Blåvand Fyr fra ProVarde til Vardemuseerne
468. Gensidig orientering - Lukket punkt446. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden
Beslutning Byrådet den 03-09-2019

Anders Linde gjorde opmærksom på inhabilitet i punkt 451 Ansøgning om lånoptagelse og huslejestigning – VBA.

 

Dagsorden godkendt.

Fraværende:

Stig Leerbeck

447. Whistleblowerordning

Whistleblowerordning
Sagsfremstilling

Byrådet har i foråret dels på et ordinært byrådsmøde d. 5/3-19 og dels på et temamøde d. 3/4-19 behandlet indførelse af en eventuel whistleblowerordning i Varde Kommune.

byrådsmødet d. 5/3 besluttede Byrådet: ”at anmode TR-netværket om at vurdere, om der skal indføres en whistleblowerordning, og på baggrund heraf behandles forslaget i Udvalg for Økonomi og i Byrådet igen”.

 

På temamødet indkredsede Byrådet, hvad en ordning i givet fald skal indeholde, og konklusionen blev, at den vil skulle fungere med en ekstern udbyder og indeholde det samme som Region Syddanmarks ordning, link: https://www.rsyd.dk/wm482064. Det blev desuden besluttet, at TR-netværket skal forstås som medarbejderrepræsentanterne i Hoved Med-udvalget.

 

Der er nu kommet høringssvar ind fra ti ud af tolv mulige medarbejderrepræsentanter. Nogle repræsentanter har drøftet det med deres bagland, og andre repræsentanter, har tilkendegivet deres egen holdning. Repræsentanter som dækker de største medarbejdergrupper, har alle brugt deres bagland.

 

Svarene er vedhæftet i bilag. Ni medarbejderrepræsentanter ønsker ikke en whistleblowerordning, mens én medarbejderrepræsentant siger både-og. Generelt ser medarbejderrepræsentanterne ikke behovet, og de mener, at man kan bruge eksisterende kanaler som både TR og MED-systemet samt ledelsessystemet, til de problemstillinger der opstår. De vurderer, at midlerne kan anvendes bedre. Desuden synes flere, at en whistleblowerordning er i strid med kommunens værdigrundlag, der bygger på tillid og dialog.

Forvaltningens vurdering

Med udgangspunkt i høringssvarene, vurderes det ikke, at der er behov for en whistleblowerordning i Varde Kommune.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Udvalget for Økonomi og Erhverv drøfter de indkomne høringssvar og beslutter, hvorvidt man vil anbefale en whistleblowerordning i Varde Kommune, og

at sagen oversendes til behandling i Byrådet med Udvalget for Økonomi og Erhvervs indstilling.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-08-2019

På baggrund af de indkomne høringssvar fremsender flertallet af udvalget sagen til Byrådet med anbefaling om, at der ikke etableres en whistleblowerordning. 

 

Henrik Vej Kastrupsen ønsker whistleblowerordningen etableret.

Beslutning Byrådet den 03-09-2019

Flertalsindstillingen fra Udvalget for Økonomi og Erhverv blev sat til afstemning

 

For indstillingen stemte Liste A, Liste B, Liste O og Liste V

Imod indstillingen stemte Liste C, Liste L og Steen Holm Iversen (løsgænger)

Ingen undlod at stemme

 

Dermed er indstillingen om, at der ikke etableres en whistleblowerordning godkendt.

Fraværende:

Stig Leerbecksagsnr19-7344_doknr91384-19_v1_hørringsvar whistleblower-ordning.xlsx.xlsx

Bilag

Hørringsvar Whistleblower-ordning.xlsx


448. Budgetopfølgning 2. kvartal 2019 - Samlet oversigt for Varde Kommune

Budgetopfølgning 2. kvartal 2019 - Samlet oversigt for Varde Kommune
Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 2. kvartal 2019 for fagudvalgene viser et samlet merforbrug på 28,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2019 eksklusive budgetoverførsler, jf. tabel nedenfor. Merforbruget kan primært henføres til, at fagudvalgene på nuværende tidspunkt forventes at forbruge af budgetoverførslerne fra 2018 til 2019, og at der forventes et merforbrug på det specialiserede socialområde (voksne) på 12 mio. kr., samt at der forventes et merforbrug på 7,5 mio. kr. på arbejdsmarkedsområdet.

 

 

De væsentlige afvigelser for de enkelte udvalg er, jf. bilag:

 

 • For udvalget for Økonomi og Erhverv forventes et samlet mindreforbrug på 2,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler, hvilket bl.a. skyldes mindreforbrug på kollektiv trafik og pulje til fælles uddannelse.
  Opgørelsen er eksklusive den tekniske reserve på 20 mio. kr. i 2019, som skal reducere risikoen for en eventuel regnskabssanktion, eksempelvis hvis institutionerne forbruger af deres opsparede overskud.

 

 • For Plan og Teknik forventes et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler, hvilket bl.a. skyldes mindreforbrug på en række områder, herunder vedligeholdelse af kommunale bygninger.

 

 • For udvalget for Børn og Læring forventes et merforbrug på 6,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler, hvilket hovedsageligt skyldes et forventet forbrug af overførte midler på skoleområdet og på Børn og Familie.

 

 • For udvalget for Kultur og Fritid forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til indeværende års budget ekskl. budgetoverførsler fra sidste år.

 

 • For udvalget for Social og Sundhed forventes et merforbrug på 19,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler. Det samlede merforbrug kan primært henføres til, at der forventes et merforbrug på det specialiserede socialområde på 14,8 mio. kr., hvor af de 2,8 er forbrug af overførsler fra tidligere år. Derudover forventes et merforbrug på 4 mio. kr. på ældreområdet grundet mellemkommunale betalinger for ophold på plejehjem.

 

 • For udvalget for Arbejdsmarked og Integration forventes et merforbrug på 7,5 mio. kr., hvilket primært skyldes et merforbrug på fleksjob, kontanthjælp og sygedagpenge.

 

Serviceudgifterne i 2019 forventes samlet set at ligge på niveau med det korrigerede budget ekskl. overførsler i 2019, jf. tabel nedenfor. Det bemærkes dog, at der forventes et merforbrug på ca. 20 mio. kr., som dels kan henføres til et merforbrug på det specialiserede socialområde (voksne), samt at områderne forventes at bruge af deres budgetoverførsler fra 2018. Det modsvares omtrent af den tekniske reserve på 20 mio. kr. i 2019.

 

Der bemærkes dog, at Guldborgsund-sagen har medført, at Varde Kommune har fået en regning på ca. 21 mio. kr., hvilket vil medføre et tilsvarende træk på kassebeholdningen. I første omgang er dette beløb ikke medregnet i serviceudgifterne, da det udestår at afklare, hvordan sagen skal håndteres.

 

 

For overførselsudgifterne forventes et merforbrug på 7,5 mio. kr. Det bemærkes desuden, at KL forventer en negativ regulering af Varde Kommunes indtægter på 2,8 mio. kr. i 2019 vedrørende de forsikrede ledige som følge af efter- og midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2018 og 2019.

 

Anlæg

 • For udvalget for Økonomi og Erhverv forventes ikke afvigelser i forhold til anlægsbudgettet.
 • Udvalget for Plan og Teknik har et samlet anlægsbudget på 69,3 mio. kr. i 2019. Det forventes, at der overføres et merforbrug på 0,3 mio. kr. til 2020. Der er dog stadig en vis usikkerhed om, hvorvidt alle anlægsprojekter når at blive færdiggjort i 2019.
 • Udvalget for Børn og Læring har et samlet budget på 85 mio. kr., heraf forventes 34,5 mio. kr. overført til 2020, hvoraf halvdelen vedrører den nye skole, mens resten kan henføres til bl.a. renovering af Nr. Nebel Skole og Ølgod Skole, samt Årre Børnecenter og multisal- og kombibibliotek på Agerbæk Skole, som ikke forventes færdiggjort i 2019.
 • Udvalget for Kultur og Fritid har et samlet budget på 9,6 mio. kr., heraf 8,1 mio. kr. vedrørende den igangværende renovering og udvikling af Varde Fritidscenter. Usikkert om udvidelsen af Janusbygningen på 1 mio. kr. påbegyndes i 2019.
 • Social- og Sundhedsudvalget har et samlet budget på 42 mio. kr., heraf forventes 11,9 mio. kr. overført til 2020 bl.a. vedrørende servicearealer til handicapboliger i Løkkevang i Ølgod, samt udskiftning af tag på Lunden i Varde.
Forvaltningens vurdering

Det bemærkes, at det fremgår af budgetproceduren, at der arbejdes med en målsætning om stram rammebudgettering, således der i løbet af budgetåret ikke bevilges tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen.

 

Det er afgørende, at Varde Kommune bidrager til, at kommunerne samlet set overholder servicerammen for at undgå sanktioner og dermed en reduktion af statens tilskud til kommunerne. Såfremt kommunerne samlet set overskrider servicerammen, og Varde Kommune eksempelvis overskrider de budgetterede serviceudgifter med 10 mio. kr., kan det medføre en individuel sanktion på 6 mio. kr. til kommunen. Vi afventer svar fra ministeriet, om hvorvidt Guldborgsund-sagen skal indeholdes i dette års serviceudgifter, hvilket i givet fald vil medføre en overskridelse på cirka 20 mio. kr.

 

Inkl. budgetoverførsler forventes et samlet mindreforbrug for udvalgene på 31,7 mio. kr. Forventningerne til overførsler til 2020 må stadig formodes at være forholdsvis konservative, på dette tidspunkt af året.

Retsgrundlag

Økonomiregulativet

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at budgetopfølgningen tages til efterretning,

at der til budgetopfølgningen for 2. kvartal ikke gives tillægsbevilling finansieret af kassen, og

at der er opmærksomhed omkring forbrug af budgetoverførsler.

Beslutning Direktionen den 21-08-2019

Anbefalingen blev tiltrådt.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-08-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Byrådet den 03-09-2019

Indstillingen blev godkendt.

Fraværende:

Stig Leerbeck

449. Strategisk-Fysisk Udviklingsplan for Vejers Strandby

Strategisk-Fysisk Udviklingsplan for Vejers Strandby
Sagsfremstilling

Realdania har bevilget midler til 5 strategisk-fysiske udviklingsplaner blandt de 18 udpegede kystbyer langs Jyllands Vestkyst, der har et særligt vækstpotentiale.
De fem byer er:

 • Strategisk-fysisk udviklingsplan for Hvide Sande. Støttes med 500.000 kr.
 • Strategisk-fysisk udviklingsplan for Klitmøller/Nr. Vorupør. Støttes med 500.000 kr.
 • Strategisk og fysisk planlægning for Thorupstrand og Slettestrand. Støttes med 225.000 kr.
 • Strategisk-fysisk udviklingsplan for Søndervig. Støttes med 400.000 kr.
 • Strategisk-fysisk udviklingsplan for Vejers Strandby. Støttes med 500.000 kr.

 

I forordet til ansøgningen til Realdania for Vejers Strandby motiverer Grundejerforeningen Vejers Strand, Vejers Strand Erhvervsforening og Varde Kommune ansøgningen med:

”Vejers Grundejerforening, Vejers Erhvervsforening og Varde Kommune ser positivt på udpegningen af Vejers Strandby, som en af de 18 feriesteder, der har et potentiale i form af kvaliteter som kulturmiljøer, stærk lokal identitet og spektakulære naturoplevelser.
Parterne ser ligeledes positivt på muligheden for eventuelt at samarbejde med Realdania om den strategisk-fysiske udviklingsplan for Vejers Strandby.”

 

Der er følgende tidsplan for arbejdet:

 • August 2019. De udvalgte kommuner/feriesteder vælger, i dialog med Realdania, hver en rådgiver til at løse deres projekt.
 • September – oktober 2019: Fælles opstartsworkshop der samler rådgiverteam, kommunale medarbejdere, investorteam og Realdania og sætter en fælles retning på opgaveløsningen.
 • Oktober 2019 - marts 2020: De valgte rådgivere udarbejder de strategisk-fysiske helhedsplaner i samarbejde med kommuner og Realdania og koordineret med Dansk Kyst- og Naturturismes investorteam.
 • Marts – april 2020: Politisk godkendelse og afslutning.
 • April – maj 2020: Interessetilkendegivelse for kommunerne vedr. ansøgning om realisering.

Der vedlægges forslag til kommissorium.

Forvaltningens vurdering

Vejers er udpeget som en af de 18 feriesteder med et særligt potentiale i Udviklingsplanen for Vestkysten. Det ligger i naturlig forlængelse heraf, at der udarbejdes en strategisk-fysisk udviklingsplan, der skal bane vejen for udviklingen af kernen i byen – Strandbyen.
Det er forvaltningens vurdering, at projektet på en god måde vil være med til at løfte både ambitionerne i kommunens Vækststrategi som målene i Udviklingsplanen for Vestkysten.

 

Der er et tilsvarende arbejde i gang for Blåvand Bymidte, ligesom der senest er skabt forskønnelse i Henne Strand fra torvet ned til vandet.

I organiseringen lægges der op til, at Byrådet udpeger en repræsentant til styregruppen.

Konsekvens i forhold til visionen

Da det grundlæggende tema for den strategisk-fysiske udviklingsplan for Vejers Strand er rå og vild natur, så ligger projektet i god forlængelse af visionen Vi i Naturen.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Økonomi

I Vejers anslås den samlede udgift til 1 mio. kr., der fordeler sig med 75.000 kr. til fondsmoms, 300.000 kr. til et kort forprojekt, 550.000 kr. til udviklingsplanen og sidst 75.000 kr. til beskrivelse og beregning af et konkret projekt.

Vejers Grundejerforening og Vejers Erhvervsforening har godkendt medfinansiering på i alt 150.000 kr. Realdania har bevilget 500.000 kr. Det betyder, at Byrådets Udviklingspulje ansøges om de resterende 350.000 kr.

Derudover skal Byrådet godkende modtagelsen af de 500.000 kr. fra Realdania og 150.000 kr. fra de to foreninger i Vejers.
Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger.

Høring

Ingen.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at godkende at Byrådets udviklingspulje medfinansierer 350.000 kr. til en strategisk-fysisk udviklingsplan for Vejers Strandby,

at godkende at modtage 500.000 kr. fra Realdania, og der gives en tillægsbevilling på samme beløb til projektet,

at godkende modtagelsen af i alt 150.000 kr. fra Vejers Strand Erhvervsforening og Grundejerforeningen for Vejers Strand, og der gives en tillægsbevilling på samme beløb til projektet,

at godkende vedlagte kommissorium,

at udpege en repræsentant fra Byrådet til styregruppen.

Beslutning Direktionen den 14-08-2019

Anbefalingen blev tiltrådt.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-08-2019

Anbefalingen blev godkendt, idet udvalget indstiller følgende til Byrådets godkendelse,

at Udviklingsråd Blaavandshuk repræsenteres i styregruppen, og

at Peter Nielsen udpeges som byrådets repræsentant til styregruppen.

 

Beslutning Byrådet den 03-09-2019

Anbefalingen inklusiv indstillingen fra Udvalget for Økonomi og Erhverv blev godkendt.

Fraværende:

Stig Leerbecksagsnr09-11201_doknr69633-16_v2_byrådets udviklingspuje - specifikation.xlsx
sagsnr19-6647_doknr121259-19_v1_tids- og handleplan for udarbejdelse af strategisk-fysisk udviklingsplan for vejers.docx
sagsnr19-6647_doknr121256-19_v1_kommissorium for strategisk-fysisk udviklingsplan for vejers strandby.docx

Bilag

Byrådets udviklingspuje - specifikation
Tids- og handleplan for udarbejdelse af Strategisk-fysisk udviklingsplan for Vejers
Kommissorium for Strategisk-fysisk udviklingsplan for Vejers Strandby


450. Ansøgning om kommunegaranti til Oksbøl Varmeværk

Ansøgning om kommunegaranti til Oksbøl Varmeværk
Sagsfremstilling

Oksbøl Varmeværk søger om kommunegaranti til et lån på 12,0 mio. kr.

 

Lånet skal bruges til finansiering af ny forsyningsledning til Oksbøl Kaserne i forbindelse med en udvidelse af varmeværkets forsyningsområde.

 

Projektforslaget er godkendt i Varde Byråd i maj 2018. Der er fremlagt beregninger fra Oksbøl Varmeværk der viser, at marginal varmeproduktionsprisen forventes at falde med 20%, når projektet er fuldt implementeret. I projektforslaget indgår tillige en kedel til fyring med flis, men denne aktivitet er ikke påbegyndt endnu.

 

Lånet bliver i første omgang etableret som en byggekredit med efterfølgende omlægning til langfristet lån senest 31. december 2020. Løbetiden på det endelige lån bliver maksimalt 30 år, jf reglerne i lånebekendtgørelsen.

 

Kontrakten med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse om levering af fjernvarme kan opsiges efter de bestemmelser, der følger af varmeværkets vedtægter. Heraf fremgår det, at der ved eventuel opsigelse af kontrakten beregnes en godtgørelse svarende til anlægssummen fratrukket afskrivninger.

Forvaltningens vurdering

Det er Forvaltningens vurdering, at ansøgningen kan imødekommes, idet aktiviteterne falder indenfor Lånebekendtgørelsens bestemmelser.

Endvidere at planen med omlægning af byggekreditten til langfristet lån inden 31. december 2020, kan godkendes indenfor de skitserede rammer.

Retsgrundlag

Lånebekendtgørelsen.

Økonomi

Økonomiafdelingen oplyser, at kommunegarantien ikke påvirker kommunens låneramme eller deponering, idet der er tale om låneberettigede anlægsudgifter.

 

I forlængelse af gældende principper for provisionsberegning, vil der blive opkrævet en garantiprovision på 0,75% af trækket på byggekreditten. Endvidere vil der ved omlægningen til langfristet lån blive opkrævet en stiftelsesprovision på 0,25% af hovedstolen samt en efterfølgende garantiprovision på p.t. 0,75% af den til enhver tid værende restgæld på lånet.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der meddeles Oksbøl Varmeværk en kommunegaranti til et lån på 12,0 mio. kr. til etablering af byggekredit, samt at kommunegarantien videreføres i forbindelse med den efterfølgende omlægning af byggekreditten til langfristet lån senest den 31. december 2020,

at der opkræves en garantiprovision på 0,75% af trækket på byggekreditten, samt at der i forbindelse med omlægning af byggekreditten til et langfristet lån opkræves en stiftelsesprovision på 0,25% af hovedstolen på lånet, samt at den løbende årlige garantiprovision p.t. er på 0,75% af restgælden på lånet.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-08-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Byrådet den 03-09-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Stig Leerbecksagsnr10-6089_doknr122723-19_v1_gældende vedtægter 2019.pdf.pdf
sagsnr10-6089_doknr121024-19_v1_projektforslag for oksbøllejren - 14 nov.17 .pdf.pdf
sagsnr10-6089_doknr116932-19_v1_ansøgning om kommunegaranti juli 2019.pdf
sagsnr10-6089_doknr122137-19_v1_tilslutning af oksbøllejren - analyser - 20. sep 2018.pdf.pdf

Bilag

Gældende vedtægter 2019.pdf
Projektforslag for Oksbøllejren - 14 nov.17 .pdf
Ansøgning om kommunegaranti juli 2019
Tilslutning af Oksbøllejren - Analyser - 20. sep 2018.pdf


451. Ansøgning om låneoptagelse og huslejestigning - VBA

Ansøgning om låneoptagelse og huslejestigning - VBA
Sagsfremstilling

Varde Bolig Administration søger i mail den 4. juli 2019 om låneoptagelse samt forhøjelse af husleje for 6 almene familieboliger på Vrenderupvej 1A- C3 i Fåborg.

 

Projektet består af udskiftning af tage, til en samlet anskaffelsessum på 1,4 mio. kr., og der ønskes optaget et realkreditlån på 343.000 kr. inkl.  låneomkostninger til projektet. Lånet kræver 100 % kommunegaranti. Det resterende beløb finansieres fra henlagte midler i afdelingen og egen trækningret.

 

Som følge af låneoptagelsen stiger huslejen 200 kr. pr. måned fra gennemsnitlig 3.678 kr. pr. måned til gennemsnitlig 3.878 kr. pr. måned. Stigningen svarer til en lejeforhøjelse på 5,44 %.

 

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der er tale om vedligeholdelsesarbejder, som ikke kræver Byrådets

godkendelse, jf. lov om almene boliger § 28 vedrørende væsentlige forandringer af

ejendommen.

 

Derimod skal Byrådet godkende huslejeforhøjelser på mere end 5 %, når stigningen skyldes

udførelse af forbedringsarbejder på ejendommen, der enten sker i form af renovering eller

forbedring, jf. driftsbekendtgørelsen § 79, stk. 4 og bekendtgørelsen af lov om almene

boliger § 10, stk. 3.

 

Byrådet skal ligeledes godkende låneoptagelse, jf. lov om almene boliger § 29.

Forvaltningen vurderer, at tagrenoveringen vil være med til at forlænge og fastholde

boligernes levetid og samtidig være med til at bidrage til, at boligerne fortsat er attraktive for

både nuværede og nye lejere. Det er ligeledes forvaltningens vurdering, at huslejen er

fornuftig sammenlignet med øvrige boliger i området.

 

På den baggrund anbefales det, at ansøgningen om låneoptagelse og huslejestigning

godkendes.

 

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Lov om almene boliger mv

Bekendtgørelsen om drift af almene boliger mv.

 

Økonomi

Økonomiafdelingen udtaler: Lånet kræver 100%  kommunegaranti.

 

Høring

Projektet er godkendt på et afdelingsmøde den 6. september 2018

 

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at ansøgning om låneoptagelse på 343.000 kr. godkendes, og

at huslejestigningen på 200 kr. pr. måned godkendes.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-08-2019

Anders Linde blev erklæret inhabil og deltog således ikke i sagens behandling.

 

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Byrådet den 03-09-2019

Anders Linde blev erklæret inhabil og deltog således ikke i sagens behandling.

 

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Stig Leerbeck

Henrik Vej Kastrupsensagsnr19-9663_doknr128436-19_v1_ansøgning vrenderupvej 1a-3c.pdf.pdf

Bilag

Ansøgning Vrenderupvej 1A-3C.pdf


452. Pulje til energibesparende foranstaltninger 2019

Pulje til energibesparende foranstaltninger 2019
Sagsfremstilling

Energibesparende foranstaltninger (EBF) kan gennemføres via en pulje fra staten, hvor kommunerne har adgang til at optage lån f.eks. til efterisolering, udskiftning til energirigtige lamper/lyskilder samt udskiftning af tekniske installationer. Lånene tilbagebetales via de besparelser, der er på driften (el-, vand- og varmeforbrug) efter udførelse af EBF. Lovgivningen og Varde Kommunes strategi for arbejdet med EBF i den kommunale bygningsmasse fremgår af bilag.

 

I budget 2019 er der afsat en pulje/låneramme på 5,2 mio. kr. til investeringer i energibesparende foranstaltninger. Regnskabet for 2018 endte med et merforbrug på 3,6 mio. kr., og der er således 1,6 mio. kr. tilbage af lånerammen for 2019.

 

Det har i løbet af det første halvår vist sig, at der kan gennemføres flere vedligeholdelses- og anlægsprojekter med rentable energimæssige forbedringer af bygninger og/eller tekniske installationer end først antaget.

 

Der gennemføres renoveringsarbejder på de kommunale bygninger med vægt på prioritering af utætte tage, vinduer og døre i nedbrud samt udskiftning af tekniske installationer, der medvirker til dårligt indeklima eller ikke fungerer. Ligeledes gennemføres der flere udskiftninger af gadelys.

 

Der er i 2019 planlagt vedligeholdelsesarbejder og anlægsprojekter med rentable energiprojekter, jf. principperne i strategien, der samlet set kræver en større investering end der er plads til i den resterende pulje for 2019. Det forventes, at der i 2019 kan gennemføres projekter, der muliggør udnyttelse af en låneramme på ca. 17 mio. kr.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at gennemførelse af de skitserede projekter er rentable, og at de bør gennemføres. Hvis der ikke gøres brug af energimidler, når det er rentabelt, vil der ikke være tilstrækkelige midler i anlægs- eller vedligeholdelsesbudgettet til gennemførelse af projekterne.

 

Forvaltningen vurderer derfor, at lånerammen bør forhøjes til 17 mio. kr. i 2019.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Der søges om forhøjelse af lånerammen med 15,4 mio. kr. til puljen for EBF i 2019. Forhøjelsen finansieres ved lån, der tilbagebetales via de udmøntede besparelser på driften/energien.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at lånerammen til puljen for energibesparende foranstaltninger forhøjes med 15,4 mio. kr.,

at der gives en anlægsbevilling på 15,4 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger, 

at der gives en indtægtsbevilling til puljen til opsamling af mindreforbrug som følge af energibesparende tiltag med 776.640 kr.,

at der gives en bevilling til finansieringsomkostninger til lånet på i alt 776.640 kr., og

at lånerammen til optagelse af lån til energibesparende foranstaltninger frigives.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-08-2019

Anbefalingen blev godkendt med den bemærkning, at den samlede tilbagebetalingstid for den enkelte ejendom ikke må overstige 20 år.

Fraværende:

Jan Lings

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-08-2019

Anbefalingen, inklusiv bemærkning fra Udvalget for Plan og Teknik, indstilles til Byrådets godkendelse.

Beslutning Byrådet den 03-09-2019

Anbefalingen, inklusiv bemærkning fra Udvalget for Plan og Teknik, blev godkendt.

Fraværende:

Stig Leerbeck

Henrik Vej Kastrupsensagsnr16-9618_doknr139301-16_v1_principper for energibesparende foranstaltninger.docx
sagsnr16-241_doknr113352-19_v1_investeringer i energibesparende foranstaltninger 2019.pdf
sagsnr15-2785_doknr155423-15_v1_budget for gadelys 2016 og fremover.docx
sagsnr16-392_doknr63238-16_v1_oversigt over budgetterede besparelser i forbindelse med energibesparende foranstaltninger - 2017 - .xlsx

Bilag

Principper for Energibesparende foranstaltninger
Investeringer i energibesparende foranstaltninger 2019
Budget for gadelys 2016 og fremover
Oversigt over budgetterede besparelser i forbindelse med energibesparende foranstaltninger - 2017 - 2020


453. Nyt regulativ for husholdningsaffald

Nyt regulativ for husholdningsaffald
Sagsfremstilling

EU's affaldsdirektiv fra maj 2018 betyder, at alle kommuner senest i 2023 skal udsortere den organiske del af husholdningernes affald. Dette mål vil blive indarbejdet i statens kommende affaldsbekendtgørelse. Miljøstyrelsens ressourcestrategi i ”Danmark uden affald” fra 2013 medfører, at Danmark senest i år 2022 skal genanvende mindst 50 % af husholdningsaffaldet. De danske kommuner er derfor i stort omfang allerede i gang med at etablere grundlaget for en affaldssortering, som kan leve op til disse mål.

 

Som følge heraf har Udvalget i juni 2018 godkendt udsortering af organisk affald. For at kunne gennemføre udsorteringen af madaffaldet er der behov for et nyt regulativ for husholdningsaffald. Det ny regulativ for dagrenovation bliver regelsættet for, hvordan dagrenovationen skal sorteres fremover og dermed også for udsorteringen af madaffaldet. I praksis forventes affaldssorteringen at begynde 1. februar 2020.

 

Udkastet til nyt regulativ for dagrenovation har været i høring hos Sydvestjysk Brandvæsen og DIN Forsyning A/S. Sydvestjysk Brandvæsen havde ingen bemærkninger til udkastet. DIN Forsyning A/S har kommenteret udkastet flere gange, senest med mail af 16. juli 2019. DIN Forsyning A/S’s bemærkninger er indarbejdet i udkastet.

 

En standardhusstand med en 240 l beholder vil få en årlig stigning på ca. 85 kr. som direkte konsekvens af udsortering af madaffald. Husstande med beholdere mindre end 240 l vil få en væsentlig prisstigning på maksimalt 391 kr. afhængig af nuværende spandstørrelse.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at Varde Kommune med de foreslåede ændringer af regulativet i §§ 9.1-9.7 (markeret med gult) alene foretager de nødvendige ændringer for at indføre separat indsamling af madaffald i kommunen.

 

Udover denne ændring og nogle få redaktionelle rettelser er der ikke ændret i regulativet i forhold til andre gældende affaldsordninger. En mere gennemgående revision af regulativet forventes gennemført i forbindelse med den ny affaldsplan i 2020. Tidsplan og fremgangsmåde for den nye ordning vil blive forelagt Udvalget på temamøde om ”Affaldshåndtering” i efteråret 2019.

Konsekvens i forhold til visionen

Mere genanvendelse reducerer den samlede miljøbelastning af naturen. Med dette tiltag understøtter Varde Kommune en bedre og øget ressourcehåndtering.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om affald

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og –aktører m.v.

Økonomi

Ingen, fordi udgifterne er brugerfinansierede via DIN Forsynings A/S’ takster.

Høring

Udkastet til nyt regulativ skal efter den politiske behandling i offentlig høring. Efter den offentlige høring skal regulativet endnu engang behandles og vedtages politisk.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at udkastet til nyt regulativ sendes i offentlig høring i 4 uger.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-08-2019

Anbefalingen blev godkendt med den bemærkning, at der arbejdes hen imod, at affaldsordningen harmoniseres med AFLD’s forslag til indsamling af husholdningsaffald.

Fraværende:

Jan Lings

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-08-2019

Anbefalingen, inklusiv bemærkning fra Udvalget for Plan og Teknik, indstilles til byrådets godkendelse.

Beslutning Byrådet den 03-09-2019

Anbefalingen, inklusiv bemærkning fra Udvalget for Plan og Teknik, blev godkendt.

Fraværende:

Stig Leerbecksagsnr19-6463_doknr122814-19_v1_kildeopdeling.pdf.pdf
sagsnr19-6463_doknr107045-19_v1_forslag til nyt regulativ for dagrenovation - varde_husholdning__(a)_(1).docx.docx
sagsnr19-6463_doknr108327-19_v1_0307 faq - beslutning om udsortering af madaffald.docx
sagsnr19-6463_doknr101870-19_v1_høringssvar fra sydvestjysk brandvæsen - ingen bemærkninger..msg
sagsnr19-6463_doknr121624-19_v1_udkast til nyt regulativ, gennemgået af din forsyning med din f's rettelser.docx.docx

Bilag

Kildeopdeling.pdf
Forslag til nyt regulativ for dagrenovation - Varde_Husholdning__(A)_(1).DOCX
FAQ - beslutning om udsortering af madaffald
Høringssvar fra Sydvestjysk Brandvæsen - ingen bemærkninger.
Udkast til nyt regulativ, gennemgået af DIN Forsyning med DIN F's rettelser.docx


454. Kommuneplantillæg for rekreativt område i Ho

Kommuneplantillæg for rekreativt område i Ho
Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv vedtog 27. februar 2019 Forslag til tillæg 22. Forslaget har været fremlagt i offentlig høring fra 6. marts 2019 til 10. maj 2019.

 

Formålet med Tillæg 22 er at udlægge et rekreativt område til familieorienterede fritidsaktiviteter som minigolf og fiskesø.

 

Ved høringsperiodens udløb var der kommet en indsigelse. Indsigelsen handler primært om trafikale forhold, støj og udlagte arealer til lignende formål.

 

Området har ikke tidligere været omfattet af en kommuneplanramme.

 

Tillæg 22 til Kommuneplan 2017 skal vedtages, før lokalplan 08.01.L02 for minigolf og fiskesø i Ho kan vedtages.

 

Sagen er en A-sag, hvor planforslag godkendes i Udvalget for Økonomi og Erhverv, mens den endelige plan vedtages af Byrådet.

Forvaltningens vurdering

De indkomne bemærkninger er behandlet i vedlagte notat med forslag til vurdering af indkomne bemærkninger.

 

Forvaltningen vurderer blandt andet, at området kan overholde de vejledende grænseværdier for støj. Dertil vurderes det, at udlægget i forbindelse med eksisterende fiskesø sikrer en udvikling af områdets aktiviteter, uden der planlægges for nye uberørte arealer. Forvaltningen vurderer, at tillæg 22 og lokalplan 08.01,L02 vil medføre en forøgelse af den daglige trafik på Almosetoften, og at der i forbindelse med ibrugtagning af minigolfbane vil blive udarbejdet trafiktællinger og hastighedsmålinger. Hvis det viser sig, at der er et hastighedsproblem, vil sagen blive forelagt Udvalget for Plan og Teknik.

 

Forvaltningen vurderer, at de indkomne bemærkninger ikke bør føre til ændringer. Der er dog foretaget enkelte sproglige rettelser og præciseringer af kommuneplanudpegninger og tilhørende retningslinjer.

Konsekvens i forhold til visionen

Sikring af områdets udvikling til rekreativ anvendelse uden at inddrage nye uberørte arealer.

Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven

Miljøvurderingsloven

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet

at Tillæg 22 for rekreativt område i Ho vedtages, og

at notatet med forslag til vurdering af indkomne bemærkninger tiltrædes.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-08-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Jan Lings

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-08-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Byrådet den 03-09-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Stig Leerbeck

Julie Gottschalksagsnr18-7373_doknr11310-19_v1_definition af a, b og c sager.pdf
sagsnr18-7373_doknr117704-19_v1_sagshistorik_til sagsfremstilling.pdf.pdf
sagsnr18-7373_doknr117705-19_v1_samlet pdf.pdf
sagsnr18-7373_doknr119266-19_v1_tillæg 22 ho minigolf til endelig vedtagelse.pdf.pdf
sagsnr18-7373_doknr120608-19_v1_resumé af indkomne bemærkninger.pdf.pdf

Bilag

Definition af A, B og C sager
Sagshistorik
Høringssvar
Tillæg 22 Ho minigolf til endelig vedtagelse.pdf
Resumé af indkomne bemærkninger.pdf


455. Lokalplan for Ho minigolf og fiskesø

Lokalplan for Ho minigolf og fiskesø
Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv vedtog 27. februar 2019 Forslag til Lokalplan 08.01.L02 – Ho minigolf og fiskesø. Forslaget har været fremlagt i offentlig høring fra 6. marts 2019 til 10. maj 2019.

 

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at udvikle eksisterende område med fiskesø til også at indholde minigolfbane, picnic- og legeområde, ny lagerhal samt udvidelse af de eksisterende parkeringsforhold.

 

Ved høringsperiodens udløb er der ikke kommet bemærkninger til lokalplanen.

 

Lokalplanområdet ligger i landzone og har ikke tidligere været lokalplanlagt.

 

Tillæg 22 til Kommuneplan 2017 skal vedtages, før denne lokalplan kan vedtages.

 

Sagen er en A-sag, hvor planforslag godkendes i Udvalget for Økonomi og Erhverv, mens den endelige plan vedtages af Byrådet.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at lokalplanen sikrer muligheden for at udvikle området ved eksisterende fiskesø med lignende familieorienterede aktiviteter som minigolf og picnic- og legeområde.

 

I forbindelse med den offentlige høring er forvaltningen blevet opmærksom på, at ansøger ønsker at opsætte hegn ud mod vejen Almosetoften. Forslaget til lokalplanen gav mulighed for etablering af en støjmur tilpasset omgivelserne, hvis fremtidige støjmålinger påviser, at en støjmur er nødvendig. I Forslaget var der ikke bestemmelser om hegn. Det vurderes hensigtsmæssigt, at der gives mulighed for opsætning af hegn, så området på bedst mulig måde kan indpasse sig i omgivelserne og landskabet.

 

Bestemmelser om hegn er tilføjet i lokalplanen, jf. §§ 8.18 og 8.19.

 

Konsekvens i forhold til visionen

Lokalplanen giver mulighed for at udvikle og styrke de rekreative muligheder omkring den eksisterende fiskesø til også at omfatte minigolfbane og picnic- og legeområde.

Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven

Miljøvurderingsloven

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at bestemmelser om hegn tilføjes i lokalplanen, og

at Lokalplan 08.01.L02 –for minigolf og fiskesø i Ho vedtages.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-08-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Jan Lings

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-08-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Byrådet den 03-09-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Stig Leerbeck

Julie Gottschalksagsnr18-7370_doknr117700-19_v1_lokalplan 08.01.l02 ho minigolf.pdf
sagsnr18-7370_doknr11306-19_v1_definition af a, b og c sager.pdf
sagsnr18-7370_doknr117701-19_v1_sagshistorik_til sagsfremstilling.pdf.pdf

Bilag

Lokalplan 08.01.L02 Ho minigolf
Definition af A, B og C sager
Sagshistorik


456. Ekspropriation. Cykelbaner langs Sønderskovvej, Øse-Nordenskov

Ekspropriation. Cykelbaner langs Sønderskovvej, Øse-Nordenskov
Sagsfremstilling

Der er 26. juni 2019 afholdt åsteds- og forligsforretning i anledning af påtænkt ekspropriation af arealer til cykelbaner langs med Sønderskovvej fra Øse Kirke til Nordenskov Skole.

 

Personer, der berøres af den planlagte ekspropriation, kan under eller senest 4 uger efter åstedsforretningen komme med bemærkninger, forslag til ændringer og synspunkter, som de mener bør have indflydelse på erstatningens fastsættelse, jf. vejloven § 101, stk. 4.

 

Der er indgået aftaler om indarbejdelse af ønskede ændringer i projektet, hvor det har været muligt. Kopi af protokol er vedhæftet.

 

Der er indgået forlig med alle lodsejere. De indgåede forlig er indgået under forudsætning af Byrådets godkendelse.

 

Ekspropriation

Byrådet beslutter, om ekspropriationen skal gennemføres efter fristens udløb.

 

Når Byrådet har truffet beslutning om ekspropriationen, får lodsejerne meddelelse om beslutningen sammen med en klagevejledning. Lodsejerne har efter denne meddelelse en klagefrist på 4 uger.

 

Hvis ekspropriationsbeslutningen påklages, skal erstatningsspørgsmålet indbringes for taksationskommissionen senest 8 uger efter, ekspropriationsbeslutningen er meddelt, eller senest 4 uger efter endelig afgørelse i klagesagen.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje m.v. Kap 10. – Ekspropriation og taksation

Økonomi

Erstatningen er indeholdt i eksisterende bevilling.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der træffes endelig ekspropriationsbeslutning, og

at de forelagte erstatningstilbud godkendes

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-08-2019

Anbefalingen blev godkendt.

 

Fraværende:

Jan Lings

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-08-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Byrådet den 03-09-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Stig Leerbecksagsnr19-6545_doknr89990-19_v1_ekspropriations plan 113.pdf.pdf
sagsnr19-6545_doknr89989-19_v1_ekspropriations plan 112.pdf.pdf
sagsnr19-6545_doknr89988-19_v1_ekspropriations plan 111.pdf.pdf
sagsnr19-6545_doknr89984-19_v1_ekspropriationsforløb.pdf.pdf

Bilag

Ekspropriations Plan 113.pdf
Ekspropriations Plan 112.pdf
Ekspropriations Plan 111.pdf
Ekspropriationsforløb.pdf


457. Ekspropriation. Cykelsti Nørre Nebel - Sdr. Bork

Ekspropriation. Cykelsti Nørre Nebel - Sdr. Bork
Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik afholdt 17. juni 2019 åsteds- og forligsforretning i forbindelse med den påtænkte ekspropriation af arealer til anlæggelse af en cykelsti langs Tarmvej fra Nørre Nebel til Sdr. Bork.

 

De 10 berørte lodsejere var indkaldt til forretningen og fordeler sig således:

 • 3 lodsejere godkendte både projektet og erstatningen
 • 1 lodsejer har godkendt, men ikke erstatningen
 • 6 lodsejere har hverken godkendt projektet eller erstatningen.

 

Forligene er indgået under forudsætning af Byrådets godkendelse. Kopi af protokol er vedhæftet.

 

Ekspropriation

Byrådet beslutter, om ekspropriationen skal gennemføres efter fristens udløb.

 

Når Byrådet har truffet beslutning om ekspropriationen, får lodsejerne meddelelse om beslutningen sammen med en klagevejledning. Lodsejerne har efter denne meddelelse en klagefrist på 4 uger.

 

Hvis ekspropriationsbeslutningen påklages, skal erstatningsspørgsmålet indbringes for taksationskommissionen senest 8 uger efter, ekspropriationsbeslutningen er meddelt, eller senest 4 uger efter endelig afgørelse i klagesagen.

Forvaltningens vurdering

I forbindelse med åsteds- og forligsforretning fremkom der en del bemærkninger fra de berørte lodsejere. Forvaltningen har behandlet disse bemærkninger i bilag.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje m.v. Kap 10. – Ekspropriation og taksation

Økonomi

Opgørelse over resultatet i forbindelse med åsteds- og forligsforretning, jf. bilag. Det forventes, at udgiften kan afholdes indenfor projektets økonomi.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der træffes endelig ekspropriationsbeslutning,

at de forelagte erstatningstilbud godkendes, og

at de ikke-accepterede erstatningstilbud indbringes for taksationskommissionen.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-08-2019

Anbefalingen blev godkendt.

 

Fraværende:

Jan Lings

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-08-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Byrådet den 03-09-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Stig Leerbecksagsnr19-4913_doknr134034-19_v1_kortbilag til byrådet.pptx

Bilag

Kortbilag til Byrådet


458. Ekspropriation. Cykelsti ved Nymindegab

Ekspropriation. Cykelsti ved Nymindegab
Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik afholdt 21. juni 2019 åsteds- og forligsforretning i forbindelse med den påtænkte ekspropriation af arealer til anlæggelse af en cykelsti rundt om hjemmeværnsskoven i Nymindegab.

 

De 13 berørte lodsejere var indkaldt til forretningen og fordeler sig således:

 • 1 lodsejer indgik forlig med under forretningen
 • 6 lodsejere godkendte projektet men ikke erstatningen
 • 6 lodsejere godkendte hverken projekt eller erstatning på stedet, og der er fortsat ikke indgået forlig med de 12 lodsejere.

 

Det indgåede forlig er under forudsætning af Byrådets godkendelse. Kopi af protokol er vedhæftet.

 

Ekspropriation

Byrådet beslutter, om ekspropriationen skal gennemføres efter fristens udløb.

 

Når Byrådet har truffet beslutning om ekspropriationen, får lodsejerne meddelelse om beslutningen sammen med en klagevejledning. Lodsejerne har efter denne meddelelse en klagefrist på 4 uger.

 

Hvis ekspropriationsbeslutningen påklages, skal erstatningsspørgsmålet indbringes for taksationskommissionen senest 8 uger efter, ekspropriationsbeslutningen er meddelt, eller senest 4 uger efter endelig afgørelse i klagesagen

Forvaltningens vurdering

I forbindelse med åsteds- og forligsforretning fremkom der en del bemærkninger fra de berørte lodsejere. Forvaltningen har behandlet disse bemærkninger på vedlagt notat.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje m.v. Kap 10. – Ekspropriation og taksation

Økonomi

Opgørelse over resultatet i forbindelse med åsteds- og forligsforretning er vedlagt sagen.

 

Der forventes en merudgift på ca. 0,7 mio. kr., hvoraf 0,5 mio. kr. vedrører merudgift til erstatning i forbindelse med ekspropriation.

 

Det foreslås at finansiere merudgiften af cykelstipuljen 2021. Der er i 2021 afsat 2,5 mio. kr. til cykelstier, og det foreslås at fremrykke 0,7 mio. kr. til 2019 til cykelstiprojektet i Nymindegab. Dette forventes ikke at påvirke Udvalget for Plan og Tekniks samlede anlægsramme 2019, fordi der forventes en mindreudgift på ca. 1 mio. kr. til igangværende anlægsarbejde på bro/vej ved Thyrasvej i Tistrup.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at projektet fortsættes og meromkostningen på 0,7 mio. kr. finansieres af cykelstipuljen for 2021,

at der træffes endelig ekspropriationsbeslutning,

at de forelagte erstatningstilbud godkendes, og

at de ikke-accepterede erstatningstilbud indbringes for taksationskommissionen.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-08-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Jan Lings

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-08-2019

Anbefalingen blev godkendt.

 

Beslutning Byrådet den 03-09-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Stig Leerbecksagsnr17-6812_doknr134045-19_v1_kortbilag til byrådet.pptx

Bilag

kortbilag til Byrådet


459. Tilkendegivelse af ekspropriation til kildeplads

Tilkendegivelse af ekspropriation til kildeplads
Sagsfremstilling

DIN Forsyning A/S ønsker at etablere en ny kildeplads med omkring 10 boringer ved Vittarp.

 

Ud over boringerne skal der etableres ledningsanlæg og borehuse. Boringerne skal indvinde grundvand til drikkevand, og den nye kildeplads forventes at danne basis for sikring af fremtidig vandforsyning til Varde by og omegn. Forsyningen sker i øjeblikket fra Lerpøtvej Vandværk, som i en årrække har været udfordret af miljøfremmede stoffer og kapacitetsproblemer.

 

DIN Forsyning A/S anmoder derfor Byrådet om en forhåndstilkendegivelse af, om Byrådet vil være indstillet på at foretage nødvendig ekspropriation, hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler herom, ved:

 • Etablering af undersøgelsesboringer, indvindingsboringer, boringshuse, ledningsanlæg og vejadgang på dele af matrikel 4a Vittarp By, Outrup, 6d og 5l Orten, Varde Jorder
 • Ophør med brug, opbevaring og håndtering af pesticider, spildevandsslam og sprøjtemateriel på dele af matrikel 4a Vittarp By, Outrup, 6d og 5l Orten, Varde Jorder
 • Etablering af ledningsanlæg til transport af vand fra kildepladsen frem til Varde. Ledningstracéet er endnu ukendt.

 

Bilaget viser de berørte matrikler i forbindelse med den nye kildeplads. Den enkelte placering af boringer og ledninger med mere bliver fastlagt under forhandlinger med de enkelte lodsejere. Det samlede areal indenfor de omtalte matrikler er ca. 93 ha.

 

DIN Forsyning A/S vil søge at indgå frivillige aftaler med de berørte lodsejere om de nødvendige arealerhvervelser og rådighedsindskrænkninger på ekspropriationslignende vilkår. Deklarationer om rådighedsindskrænkninger skal tinglyses på de enkelte ejendomme.

 

DIN Forsyning A/S ønsker Byrådets tilkendegivelse for at sikre, at projektet kan gennemføres og om nødvendigt ved ekspropriation. Ekspropriation kan ske med hjemmel i vandforsyningsloven.

Forvaltningens vurdering

Projektet er i overensstemmelse med intentioner og retningslinjer i Varde Kommunes Vandforsyningsplan 2013-2023. Ifølge planen har Varde Kommune som særligt fokusområde at sikre den fremtidige vandforsyning i kommunen, så forbrugerne også på lang sigt kan forsynes med rigeligt drikkevand af en god kvalitet. Samtidig er det et mål, at indvindingen af grundvand til drikkevand i videst muligt omfang skal ske fra velbeskyttede grundvandsmagasiner.

 

DIN Forsyning A/S har i mange år foretaget undersøgelser for at finde en ny kildeplads. Undersøgelser tyder på, at området ved Vittarp er egnet som ny kildeplads. Forvaltningen har forhåbninger om, at kildefeltet kan være med til at sikre vand af en god drikkevandskvalitet for borgere i Varde by og omegn.

 

Forvaltningen vurderer, at de nuværende undersøgelser fra området ser positive ud i forhold til, at området kan blive DIN Forsyning A/S’s nye kildefelt. I den forbindelse er det hensigtsmæssigt med en forhåndstilkendegivelse af, om Byrådet er villigt til at sikre etablering af nødvendige boringer, vejadgang, ledningsanlæg og borehuse og om nødvendigt sikring af drikkevandskvaliteten gennem dyrkningsrestriktion i boringsnære beskyttelsesområder inden for projektområdet gennem ekspropriation i tilfælde af, at der ikke kan indgås frivillige aftaler.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Vandforsyningsloven

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der meddeles en forhåndstilkendegivelse til DIN Forsyning A/S om, at Byrådet er villigt til at ekspropriere i nødvendigt omfang, hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-08-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Jan Lings

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-08-2019

Anbefalingen blev godkendt.

 

Beslutning Byrådet den 03-09-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Stig Leerbecksagsnr19-5862_doknr72922-19_v1_anmodning om udtalelse fra byrådet - villighed til ekspropriation - din forsyning - etablering af ki.msg
sagsnr19-5862_doknr106204-19_v1_anmodning om ekspropriationsvilje version 2.pdf
sagsnr19-5862_doknr122630-19_v1_kortbilag i 140.000.pdf

Bilag

DIN Forsynings anmodning om udtalelse
Anmodning om ekspropriationsvilje
Kortbilag


460. Ansøgning. Kommuneplanrammer langs Nordre Boulevard

Ansøgning. Kommuneplanrammer langs Nordre Boulevard
Sagsfremstilling

Betonklodsen ApS har ansøgt om ændret anvendelse for Ringkøbingvej 73, Varde. I den forbindelse har forvaltningen vurderet, at det er hensigtsmæssigt samtidigt at justere eksisterende kommuneplanrammer i området.

 

Ansøger ønsker at planlægge et nyt boligområde på Ringkøbingvej 73 med udkørsel til Ringkøbingvej. Projektet ønskes opført som traditionel tæt-lav bebyggelse med 4-5 familieboliger. Ejendommen ligger indenfor rammeområde 23.02.E02, som udlægger området til lettere erhverv. Før der kan opføres tæt-lav bolig bebyggelse på adressen, skal området udlægges til centerområde.

 

Ændringen af eksisterende kommuneplanrammer vil medføre, at store dele af bebyggelsen langs Nordre Boulevard, i overensstemmelse med de faktiske forhold, fremadrettet ligger i centerområde. Boligområdet 23.02.B11 og 23.02.B02 samt erhvervsområdet 23.02.E09 og dele af 23.02.E02 foreslås fremadrettet udlagt til centerområde med mulighed for område til offentlige og rekreative formål, boligområde og område til blandet bolig og erhverv. Eksisterende centerområde 23.02.C03 og 23.02.C01 vil ikke ændre anvendelse, jf. kortbilag. Eksisterende lokalcenter og område til butikker ændres ikke.

 

Den nordlige del af eksisterende erhvervsområde 23.02.E02, hvor der i dag ligger et pelscenter, har været overvejet ændret til tung industri, mens de tilstødende grunde fortsat vil være erhvervsområde til lettere industri.

 

Sagen er en A-sag, fordi der sker ændringer af eksisterende kommuneplanrammer, der forudsætter forudgående indkaldelse af idéer og forslag og beslutning i Byrådet. Et debatoplæg har derfor været sendt i høring fra 14. til 28. juni 2019. Der er indkommet seks bemærkninger, der handler om trafiksikkerhed særligt i forhold til Frelloskolen, områdets anvendelse fra erhvervs- og boligområde til centerområde, udlæg af område til tung industri og spildevandsforhold i området. De indkomne bemærkninger er behandlet i resumé af indkomne bemærkninger.

 

Sagen er en A-sag, og derfor beslutter Byrådet om planlægningen ønskes igangsat, mens Udvalget for Plan og Teknik prioriterer, hvornår sagen opstartes i forvaltningen.

Forvaltningens vurdering

Erhvervsområde 23.02.E02 er præget af en blandet anvendelse i form af butikker, virksomheder, offentlige institutioner og enkelte boliger. Forvaltningen vurderer, at ønsket om etablering at tæt-lav bebyggelse på Ringkøbingvej 73 vil være i tråd med eksisterende anvendelse i området. Den ønskede tæt-lav bebyggelse vil dog være i modstrid med eksisterende plangrundlag, og en realisering af det ansøgte vil kræve udarbejdelse af et kommuneplantillæg.

 

På baggrund af de indkomne bemærkninger fra indkaldelse af ideer og forslag vurderer forvaltningen, at den nordlige del af eksisterende erhvervsområde 23.02.E02, hvor der i dag ligger et pelscenter, fortsat bør være udlagt til lettere erhverv. Forvaltningen anser det fremadrettet som mest hensigtsmæssigt i forhold til nærliggende skole, bolig – og rekreative områder. Derved gives der ikke planmæssigt mulighed for erhverv i en større miljøklasse, og det vil fortsat være de eksisterende miljøkrav til bl.a. støj, trafik og lugt, der skal overholdes.

 

Forvaltningen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at ændre dele af den eksisterende kommuneplanramme for erhvervs- og boligområde til centerområde, så de bedre afspejler eksisterende anvendelse. Ved at udlægge området langs Nordre Boulevard til centerområde sikres en mere fleksible anvendelse af området.

 

Forvaltningen vurderer, at ændringerne er af sådan en karakter, at sagen kan behandles som en B-sag, når Byrådet har taget stilling til om planlægningen skal igangsættes.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommuneplan 2017, Varde Kommune

Lov om planlægning

Miljøvurderingsloven

Økonomi

Ingen

Høring

Hvis det ansøgte imødekommes, skal der gennemføres en offentlig høring, jf. planloven § 24, stk. 1.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at det nødvendige plangrundlag i form af kommuneplantillæg udarbejdes,

at sagen medtages i prioriteringen af sager til igangsætning,

at resumé af de indkomne bemærkninger til debatoplægget godkendes,

og

at sagen herefter behandles som en B-sag.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-08-2019

Anbefalingen blev godkendt.

 

Fraværende:

Jan Lings

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-08-2019

Anbefalingen blev godkendt.

 

Beslutning Byrådet den 03-09-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Stig Leerbecksagsnr19-4016_doknr116315-19_v1_ringkøbingvej situationsplan.pdf.pdf
sagsnr19-4016_doknr116314-19_v1_ringkøbingvej 73 principansøgning ændret plangrundlag.pdf.pdf
sagsnr19-4016_doknr108883-19_v1_høringssvar samlet pdf..pdf
sagsnr19-4016_doknr117697-19_v1_definition af a, b og c sager.pdf
sagsnr19-4016_doknr122233-19_v1_resumé af indkomne bemærkninger - ideer og forslag.pdf.pdf
sagsnr19-4016_doknr122348-19_v1_kort over eksisterende og fremtidige kommuneplanrammer.pdf.pdf

Bilag

Ringkøbingvej situationsplan.pdf
Ringkøbingvej 73 principansøgning ændret plangrundlag.pdf
Høringssvar samlet pdf.
Definition af A, B og C sager
Resumé af indkomne bemærkninger - ideer og forslag.pdf
Kort over eksisterende og fremtidige kommuneplanrammer.pdf


461. Ansøgning. Nyt erhvervsområde i den sydøstlige del af Varde

Ansøgning. Nyt erhvervsområde i den sydøstlige del af Varde
Sagsfremstilling

Varde Kommune har købt et areal i den sydøstlige del af Varde med henblik på at planlægge arealet til en ny branche; små og mellemstore datacentre.

 

Arealet er på ca. 37 ha i landzone. Det ligger nord for Ribevej, øst for Østre Omfartsvej og syd for Roustvej. Arealet benyttes i dag til landbrugsformål og er delvist omkranset af beplantning. Langs Roustvej og Ribevej findes enkelte boliger, mens der ligger et erhvervsområde vest for Østre Omfartsvej.

 

Størrelsen af datacentre varierer i forhold til antallet af kunder. Det kan være helt små datacentre på 2.000 m2 og de lidt større på 40.000 m2. Et datacenter vil typisk have en højde på 15-19 m.

 

Datacentre består af mange servere, der skal køles ned. Der skal derfor installeres kølere på det enkelte datacenter. Der vil blive arbejdet på at genanvende overskudsvarmen sammen med DIN Forsyning A/S, så energispildet reduceres mest muligt.

 

Det er meget vigtigt for datacentre, at der ikke er udfald, og at udfald i givet fald reduceres til det minimale. Der må derfor forventes døgnbemanding med forskellig intensitet. Dette kræver befordring til og fra stedet på skæve tidspunkter. Derudover må der efter idriftsættelse af det enkelte datacenter forventes varetransport i mindre omfang. Trafikken til og fra området forventes at skulle afvikles via Roustvej.

 

Området ligger delvist indenfor skovbyggelinje og forskellige drikkevandsinteresser, blandt andet i form af indvindingsopland til Forum Vandværk, og der løber en 40 bar gasledning gennem området. Desuden er området udpeget som perspektivområde for byudvikling i kommuneplanen.

 

Arealet er ikke omfattet af en gældende planlægning.

 

Sagen er en A-sag, da et stort nyt areal skal optages i kommuneplanen. Det forudsætter forudgående indkaldelse af idéer og forslag og beslutning i Byrådet. Et debatoplæg har derfor været sendt i høring fra 3. - 19. juni 2019. Der er kommet 5 bemærkninger, der særligt handler om eksisterende naturgasledninger gennem området samt trafikale og infrastrukturmæssige udfordringer i området.

 

Dansk Gas Distribution (DGD) oplyser, at hvis der skal planlægges i området, skal der ske en opgradering af gasledningen, hvilket vil blive vurderet i forbindelse med lokalplanlægningen.

 

Vejdirektoratet vurderer blandt andet, at planlægning for området kan være i strid med nationale interesser i forhold til statslige investeringer i infrastruktur. Desuden stiller Vejdirektoratet spørgsmålstegn ved, om det er nødvendigt at planlægge på østsiden af Østre Omfartsvej, og om den eksisterende infrastruktur i området kan håndtere den øgede trafik, hvor lokal og gennemgående trafik blandes.

 

De indkomne bemærkninger er behandlet i resumé af indkomne bemærkninger.

 

Sagen er en A-sag. Derfor skal Byrådet beslutte, om planlægningen ønskes igangsat, mens Udvalget for Plan og Teknik prioriterer, hvornår sagen opstartes i forvaltningen.

Forvaltningens vurdering

Varde Kommune har i sin Vækststrategi fastlagt et indsatsområde med tiltrækning af pladskrævende virksomheder, herunder datacentre. Forvaltningen vurderer derfor, at det vil være hensigtsmæssigt og ikke står i modsætningen til nationale interesser.

 

Området ligger delvist indenfor skovbyggelinje, og det forventes, at der vil blive holdt ca. 30 m afstand til skoven for at sikre oplevelsen af skoven og opretholde skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyreliv.

 

I forbindelse med lokalplanlægning skal der tages hensyn til drikkevandsinteresserne i den sydvestlige del af området, ligesom der skal tages hensyn til gasledningen, der løber gennem området. Det er nødvendigt, at DGD’s ledning gennem området opklassificeres, og derfor vil det i forbindelse med lokalplanlægningen blive vurderet nærmere, hvilken Class Location det er mest hensigtsmæssigt og muligt at opgradere til. Udgifter til opgradering afholdes af ledningsejer.

 

Forvaltningen vurderer, at placeringen øst for Østre Omfartsvej er den mest hensigtsmæssige hvad angår adgang til strøm og fibernet samt det faktum, at de mindre datacentre ønsker en bynær placering, og at den tætte placering gør det muligt at genanvende overskudsvarmen fra datacentrene i fjernvarmenettet. Dertil kommer, at en placering i det nuværende erhvervsområde i den østlige del af Varde ikke er forenelig med driften af datacentrenes køleanlæg, fordi der findes en betonknusningsvirksomhed på stedet. Denne type virksomhed øger støvindholdet i luften, hvilket ikke er hensigtsmæssig for større køleanlæg.

 

Overordnet vurderer forvaltningen, at det ved konkret planlægning for erhvervsområdet med tilkørselsforhold via Roustvej er muligt at indrette trafikale løsninger, som ikke påvirker det statslige vejnet (A11 og A12) mere end ved generel byvækst. Ved konkret planlægning for området foretages på baggrund af drøftelser med Vejdirektoratet de nødvendige analyser i forhold til eventuelle trafikale og infrastrukturmæssige udfordringer i området for at sikre, at planlægningen ikke medfører uhensigtsmæssige løsninger i forhold til trafiksikkerhed.

 

Ved lokalplanlægning vil der desuden blive arbejdet med afgrænsningen mod de omkringliggende veje, f.eks. i form af grønne områder.

 

Området skal kloakeres, og det forventes, at der skal etableres et regnvandsbassin i den vestlige del af området.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommuneplan 2017, Varde Kommune

Lov om planlægning

Økonomi

Ingen

Høring

Hvis planlægningen ønskes igangsat, skal der gennemføres en offentlig høring, jf. planloven § 24, stk. 1.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at det nødvendige plangrundlag i form af lokalplan og kommuneplantillæg udarbejdes,

at sagen medtages i prioriteringen af sager til igangsætning, og

at resumé af de indkomne bemærkninger til debatoplægget godkendes.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-08-2019

Anbefalingen blev godkendt med den tilføjelse, at der i plangrundlaget skal indtænkes mulighed for en cykelsti langs Roustvej, og at den konkrete skovbyggelinje skal fastlægges ved udarbejdelse af lokalplanen.

Fraværende:

Jan Lings

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-08-2019

Anbefalingen, inklusiv tilføjelsen fra Udvalget for Plan og Teknik, fremsendes til Byrådets godkendelse.

Beslutning Byrådet den 03-09-2019

Anbefalingen, inklusiv bemærkning fra Udvalget for Plan og Teknik, blev godkendt.

Fraværende:

Stig Leerbecksagsnr19-3265_doknr111106-19_v1_bemærkninger samlet - ideer og forslag.pdf
sagsnr19-3265_doknr110902-19_v1_oversigtskort.pdf
sagsnr19-3265_doknr119007-19_v1_resumé af indkomne bemærkninger - ideer og forslag.pdf.pdf

Bilag

Bemærkninger samlet - ideer og forslag
Oversigtskort
Resumé af indkomne bemærkninger - ideer og forslag.pdf


462. Indtægtsbevilling - Projektmidler til klasseorkesterprojekt

Indtægtsbevilling - Projektmidler til klasseorkesterprojekt
Sagsfremstilling

Slots– og Kulturstyrelsen har bevilliget 100.000 kr. til et klasseorkesterprojekt fra puljen ’Talentudvikling børn og unge.

 

Midlerne skal anvendes i perioden 1. august 2019 – 30. juni 2021. Tilsagnsbrevet er vedlagt som bilag.

Forvaltningens vurdering

Projektmidler er en vigtig del af at kunne afprøve nye undervisningsformer, så det er glædeligt at Slots– og Kulturstyrelsen har bevilliget midler til projektet under titlen ’Talentudvikling i den obligatoriske musikundervisning’.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Lov om musik

Økonomi

Musik & Billedskolens driftsbudget tilføres 100.000 kr., finansieret ved projektmidler fra Slots– og Kulturstyrelsen.

 

Økonomiafdeling har undersøgt momsregler vedrørende modtagelse af tilskuddet fra Slots- og Kulturstyrelsen. Midler fra Slots- og Kulturstyrelsen består af finanslovsmidler, hvilket gør at tillægsbevillingen er momsfri.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at der gives en indtægtsbevilling på 100.000 kr., og
at der gives en tillægsbevilling på 100.000 kr. til Musik & Billedskolens driftsbudget til brug i årene 2019 – 2021.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 19-08-2019

Anbefalingen blev godkendt

Fraværende:

Julie Gottschalk

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-08-2019

Anbefalingen blev godkendt.

 

Beslutning Byrådet den 03-09-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Stig Leerbecksagsnr19-9647_doknr120750-19_v1_tilsagnsbrev fra slots - og kulturstyrelsen.pdf

Bilag

Tilsagnsbrev fra Slots - og Kulturstyrelsen


463. Indtægtsbevilling - Projektmidler til Hold Hjernen Frisk

Indtægtsbevilling - Projektmidler til Hold Hjernen Frisk
Sagsfremstilling

DGI og Slots- og Kulturstyrelsen har udvalgt Varde Bibliotek som det ene af de to udviklingsbiblioteker, som skal være med til at udvikle koncepter til ”Hold Hjernen Frisk - Dans, sang og musik”. Der ydes et tilskud på i alt 60.000 kr. for deltagelsen, herunder gennemførelse af test af koncepter i perioden september 2019 til juni 2020. Projektet er økonomisk støttet af Nordea Fonden.

 

Vilkår for tilskuddet: I efteråret 2019 skal biblioteket deltage i konceptudvikling af HHF Dans, sang og musik med særligt fokus på at udvikle et forløb, der senere kan gennemføres med seniorhold på bibliotekerne landet over. Varde Bibliotek forpligter sig til at indgå i udviklingssamarbejdet med bla. repræsentanter fra Sangens Hus, Dansekapellet og DGI. Det udviklede forløb skal have en varighed på 12 uger og gennemføres af minimum 12 seniorer i alderen 60-75 år. De ugentlige sessioner skal gennemsnitligt have en varighed på 2,5 timer.

 

Tilskuddet skal anvendes inden 30. juni 2020.

Forvaltningens vurdering

Projektmidler er vigtige for den løbende serviceforbedring af byrådets seniorvision om et aktivt, værdigt, meningsfyldt og trygt seniorliv samt sund kultur for hjerne og krop. Biblioteket har gennem flere år høstet en række nyttige erfaringer i forbindelse med samarbejdet med DGI i tidligere versioner af Hold Hjernen Frisk.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Lov om biblioteksvirksomhed

Økonomi

Varde Biblioteks driftsbudget tilføres 60.000 kr., finansieret ved projektmidler fra Nordea Fonden. Midlerne udbetales ved projektets afslutning. Midlerne anvendes som lønudgifter til projektledelse, ved deltagelse i koordineringsaktiviteter samt ifm. afholdelse af 12 testforløb med seniorer fra kommunen.

 

Økonomiafdeling udtaler:

Da projektet er finansieret af Nordea Fonden, er der tilskudsmoms på 10.500 kr. som finansieres indenfor egen ramme.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at der gives en indtægtsbevilling på 60.000 kr., og
at der gives en tillægsbevilling på 60.000 kr. til Bibliotekets driftsbudget i 2020.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 19-08-2019

Anbefalingen blev godkendt

Fraværende:

Julie Gottschalk

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-08-2019

Anbefalingen blev godkendt.

 

Beslutning Byrådet den 03-09-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Stig Leerbecksagsnr19-6468_doknr106592-19_v1_tilsagnsskrivelse hhf dans sang og musik varde.pdf

Bilag

Tilsagnsskrivelse HHF Dans sang og musik Varde


464. Nedsættelse af Udsatteråd

Nedsættelse af Udsatteråd
Sagsfremstilling

Udvalget besluttede i august 2018, at forvaltningen skulle afklare, om der var opbakning til oprettelse af et lokalt Udsatteråd.

 

Der har været dialog med foreninger og andre interesserede. Der er stor opbakning fra både borgere i udsatte livssituationer og frivillige foreninger til at deltage i Udsatterådet.

 

Et Udsatteråd kan sammensættes på mange måder, og feedbacken i dialogen har peget på at der var stor enighed om, at det er vigtigt, at borgere i udsatte livssituationer er repræsenteret.

 

Derudover kan det give en god synergi i rådsarbejdet, at både frivillige og kommunale tilbud er repræsenteret i Udsatterådet. I Handicaprådet er der god erfaring med også at have politikere og ledelsesrepræsentant fra Varde Kommune med i rådet, da disse kan videreformidle drøftelser i såvel udvalg som råd og dermed øge kvalificering af indstillinger og beslutninger.

 

Et lokalt Udsatteråd kunne derfor have følgende repræsentation:

 • 2-3 borgere, der selv har oplevet at være i udsatte livssituationer eller med et særligt engagement i målgruppen. Det tilstræbes, at borgerne repræsenterer forskellige former for udsathed.
 • 3 repræsentanter indstillet af lokale frivillige organisationer, der varetager målgruppens interesser.
 • 1-2 repræsentanter fra de kommunale tilbud.
 • 2 politikere.
 • 1 ledelsesrepræsentant fra Varde Kommune.

 

Repræsentanter fra Politi, Lokalpsykiatri eller andre, der arbejder med målgruppen, kan inviteres ad hoc til møderne.

 

Sekretariatsbetjeningen varetages af Social- og Sundhedsområdets afdelingspersonale.

 

Det bør overvejes, om der skal indstilles en fast stedfortræder for hver repræsenteret gruppe, som kan deltage i rådets møder, hvis medlem fra gruppen er forhindret i at deltage.

 

Såfremt Byrådet vælger at nedsætte et Udsatteråd, kan valg til rådet foregå på følgende vis:

Valg til Udsatterådet følger ligesom de øvrige råd Byrådets valgperiode på 4 år og samme valgprocedure. Første Udsatteråd vælges dog i efteråret 2019 og fortsætter, indtil valgperioden ophører 31. december 2021.

Alle kan indstille medlemmer til Udsatterådet, og Forvaltningen sammensætter herefter det endelige råd baseret på de indstillede kandidater.

 

Rådet for socialt udsattes informationsmateriale om lokale udsatteråd vedhæftes som bilag.

Forvaltningens vurdering

Det vurderes, at der er stor opbakning til etablering af et Udsatteråd i Varde Kommune. Der er flere tilkendelser fra borgere og frivillige foreninger til at sidde i Udsatterådet, så det er forvaltningens vurdering, at det bliver muligt at finde både borgere og frivillige repræsentanter til Udsatterådet.

Konsekvens i forhold til visionen

Udsatterådet vil arbejde med visionen på samme vis som de øvrige råd.

Retsgrundlag

Intet

Økonomi

Udsatterådet forventes at kunne drives for ca. 10.000 kr. om året. Finansieringen vil være indenfor Social og Sundhedsområdets eget budget.

 

Økonomiafdelingen påpeger, at et udsatteråd vil øge de administrative omkostninger, og henviser til budgetforliget 2019-2022, hvor forligspartierne er optaget af at reducere administrationen.

Høring

Handicaprådet og Ældrerådet til orientering.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der nedsættes et Udsatteråd i Varde Kommune.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 20-08-2019

Anbefalingen blev godkendt, idet udvalget indstiller til Byrådets godkendelse,

at Steen Holm Iversen og Stig Leerbeck udpeges som Byrådets repræsentanter i Udsatterådet.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-08-2019

Anbefalingen fra Udvalget for Social og Sundhed fremsendes til Byrådets godkendelse.

Beslutning Ældrerådet den 29-08-2019

Fraværende: Ole Wiil

 

Ældrerådet blev orienteret.

Beslutning Handicaprådet den 29-08-2019

Taget til efterretning.

Fraværende:

Irene Fisker

Erik Rosendahl

Else Marie Fog

Ruth Damtoft Jakobsen

Beslutning Byrådet den 03-09-2019

Indstillingen fra Udvalget for Økonomi og Erhverv blev godkendt.

Fraværende:

Stig Leerbeck

Steen Holm Iversensagsnr18-4125_doknr55672-18_v1_infopakke udsatteråd.pdf.pdf

Bilag

Infopakke - Udsatteråd


465. Udsættelse af evaluering af tildelingsmodel 2018 - Skoleområdet

Udsættelse af evaluering af tildelingsmodel 2018 - Skoleområdet
Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 10. april 2018 tildelingsmodel på skoleområdet gældende fra 1. august 2018. I forbindelse med vedtagelsen blev det besluttet at modellen skulle evalueres efter 1 år.

Den vedtagne model er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for skolelederne, skolelederforeningen i Varde, de faglige organisationer, skoleforvaltningen og økonomiafdelingen.

 

Arbejdsgruppen mødtes 28. maj 2019 for at påbegynde evalueringen af tildelingsmodellen.

Medlemmerne af arbejdsgruppen gav på mødet udtryk for at det ville være vanskeligt at udarbejde en dækkende evaluering af tildelingsmodellen, idet den endnu ikke har været implementeret i et år og det er derfor meget begrænset hvilke erfaringer og konklusioner der kan drages i forhold til den besluttede tildelingsmodel effekt og konsekvenser for skolerne. Det er derfor en enig arbejdsgruppes vurdering, at for at kunne udarbejde en dækkende og valid opsamling og vurdering af tildelingsmodellen bør evalueringen udskydes til 2020, hvor modellen har været anvendt i mere end et skoleår.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen er enig i arbejdsgruppens vurdering, idet også forvaltningen har opfattelsen af, at en evaluering af elementerne i tildelingsmodellen, og disses konsekvenser på nuværende tidspunkt, i foråret 2019 ikke vil give et retvisende billede, og dermed den nødvendige baggrund for at foreslå eventuelle ændringer i modellen.

Forvaltningen vurderer derfor at en udsættelse af evalueringen til 2020, hvor skolerne har haft mulighed for at anvende tildelingsmodellen over 2 skoleår, vil være mere hensigtsmæssig.

Konsekvens i forhold til visionen

ingen

Retsgrundlag

Byrådsbeslutning af 10. april 2018

Økonomi

Ingen.

Høring

ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at evaluering af tildelingsmodel på skoleområdet udsættes til 2020.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 20-08-2019

Forelægges Byrådet med anbefaling.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-08-2019

Anbefalingen blev godkendt.

 

Beslutning Byrådet den 03-09-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Stig Leerbeck

466. Udsættelse af evaluering af tildelingsmodel 2018 - Dagtilbud

Udsættelse af evaluering af tildelingsmodel 2018 - Dagtilbud
Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 10. april 2018 tildelingsmodel på dagtilbudsområdet gældende fra 1. august 2018. I forbindelse med vedtagelsen blev det besluttet, at modellen evalueres efter 1 år og, at forvaltningen efter 2 år vurderer, om der skal justeres i kriterier og fordeling i forhold til beregning af den socioøkonomiske tildeling.

 

Den vedtagne model er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for dagtilbudslederne, BUPL, dagtilbudsafdelingen og økonomiafdelingen.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen har haft kontakt til arbejdsgruppen og der er enighed om, at det vil være vanskeligt at udarbejde en dækkende evaluering af tildelingsmodellen efter blot 1 års implementering, idet det er meget begrænset, hvilke erfaringer og konklusioner der kan drages i forhold til den besluttede tildelingsmodels effekt og konsekvenser for dagtilbuddene. For at kunne udarbejde en dækkende og valid opsamling og vurdering af tildelingsmodellen anbefales evalueringen derfor udskudt til 2020, hvor den vil have været anvendt over 2 år. Derved vil evalueringen både give et mere retvisende billede, samt den nødvendige baggrund for at foreslå eventuelle ændringer i modellen.

Ligeledes vil det være en fordel, at evalueringen og vurderingen af, hvorvidt der skal justeres på kriterier og fordelingen i forhold til socioøkonomi, kommer til at foregå i en og samme arbejdsgang.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Byrådsbeslutning af 10. april 2018

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at evaluering af tilldelingsmodel på dagtilbudsområdet udsættes til 2020.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 20-08-2019

Forelægges Byrådet med anbefaling.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-08-2019

Anbefalingen blev godkendt.

 

Beslutning Byrådet den 03-09-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Stig Leerbecksagsnr17-7056_doknr130788-18_v1_godkendt tildelingsmodel for dagtilbudsområdet gældende fra 1. august 2018..docx

Bilag

Godkendt tildelingsmodel for dagtilbudsområdet gældende fra 1. august 2018.


467. Overdragelse af brugsretten til Blåvand Fyr fra ProVarde til Vardemuseerne

Overdragelse af brugsretten til Blåvand Fyr fra ProVarde til Vardemuseerne
Sagsfremstilling

Som et led i forberedelsen af en fælles turismedestination mellem Ringkøbing-Skjern og Varde kommuner foreslås det, at brugsretten til Blåvandshuk Fyr overdrages fra ProVarde til Varde Museerne pr. 31. december 2019.
Med overdragelsen af brugsretten til Varde Museerne, vil de to kommuners medfinansiering af den kommende turismedestination, der træder i kraft 1. januar 2020, være sammenlignelige.

 

Varde Kommune overtog den 1. maj 2018 ejerskabet af Blåvandshuk Fyr. ProVarde har efter særskilt brugsaftale gennem en lang årrække haft retten til at drive Fyret med tilhørende Fyrmesterhus og værksted. Retten til at drive og erhverve overskuddet på driften af fyret sidestilles med et tilskud til turismemæssige aktiviteter i Varde Kommune. Det anslås, at overskuddet netto udgør 1 mio. kr.

 

Varde Kommune bærer derudover udgifterne til den udvendige vedligeholdelse og forsikring af bygningsmassen.

Forvaltningens vurdering

Udover fordelen ved den kontante og sammenlignelige medfinansiering af turismeaktiviteter, vurderer forvaltningen, at der kan skabes synergier mellem driften af Blåvandshuk Fyr og Vardemuseernes øvrige aktiviteter i Blåvandområdet, herunder Tirpitz og Blåvand Naturcenter (NaturKulturVarde – en enhed i Varde Museerne).

 

Sagen behandles i Direktionen, Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet.

Konsekvens i forhold til visionen

Overdragelsen af brugsretten til Varde Museerne vil betyde, at NaturKulturVardes aktiviteter styrkes. NaturKulturVarde har i forvejen en Helgolandsruse og et mindre redskabsskur på ejendommen. Derudover kan der skabes synergier mellem Tirpitz og Danmarks vestligste punkt Blåvandshuk.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Økonomi

Som et led i overdragelsen af brugsretten nedsættes Varde Kommunes tilskud til Varde Museerne med 1. mio. kr. årligt for at overtage brugsretten, mens kommunen vederlægger ProVarde et tilsvarende årligt beløb som kompensation for at afgive brugsretten.

 

Varde Kommune bærer fortsat udgifterne til udvendigt vedligehold og forsikring.
 

Økonomiafdelingen udtaler: Det er fra Kultur og Fritid bekræftet, at der mellem Varde Museerne og ProVarde er aftalt, at brugsretten til Blåvand Fyr er sat til 1 mio. kr. årligt.
Varde Kommunes tilskud til Varde Museerne reduceres med virkning fra 2020 med 1 mio. kr. årligt. Tilsvarende tilføres ProVarde 1 mio.kr. årligt fra 2020.

Høring

Ingen.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at godkende opsigelsen af brugsaftalen på Blåvandshuk Fyr med ProVarde pr. 31. december 2019, samt at ProVarde vederlægges med 1 mio. kr. årligt – henført til turismemæssige aktiviteter,

at godkende indgåelsen af en ny brugsaftale pr. 1. januar 2020 med Varde Museerne på samme vilkår, som den eksisterende brugsaftale med ProVarde og at Varde Museerne tilskud fra Varde Kommune reduceres med 1 mio. kr. pr. år for brugsretten.

Beslutning Direktionen den 14-08-2019

Anbefalingen blev tiltrådt.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-08-2019

Anbefalingen blev godkendt, idet bemærkes, at den 1 mio. kr. ProVarde vederlægges, skal fordeles mellem ProVarde og den kommende turismedestination mellem Ringkøbing-Skjern og Varde kommuner.

 

Beslutning Byrådet den 03-09-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Stig Leerbeck

468. Gensidig orientering - Lukket punkt