UDVALG

Byrådet

MØDE

Referat

STED

Mødesalen - Filsø, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

25-06-2019 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

25-06-2019 21:20:00


PUNKTER

419. Godkendelse af dagsorden
420. Mødeplan for 2020 for Varde Byråd
421. Røgfri Arbejdstid
422. Udpegning af kompetenceperson - Værgemål
423. Udsættelse af betaling af købesum for Tippen til 2020
424. Revisionsberetning nr. 27 vedrørende regnskabsår 2017
425. Revisionsberetning nr. 29 - Afsluttende revision af årsregnskabet 2018
426. Endelig godkendelse af Årsregnskab 2018
427. Godkendelse af tiltrædelsesberetning fra PwC
428. Skema A ansøgning for helhedsplan i Apotekerhaven Varde
429. Ombygning og sammenlægning af ungdomsboliger på Skovkrogen
430. Blåbjerg Biogas ansøgning om godkendelse af ændrede vedtægter
431. Blåbjerg Biogas ansøgning om optagelse af lån
432. Ansøgning om kommunegaranti til Helle Hallen
433. Ansøgning om udsættelse af tilbagebetaling af lån - Ølgod Ridehal
434. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - OSD Baldersbæk
435. Anlægsbevilling til opførelse af Frelloskolen
436. Anlægsbevilling til renovering og ombygning af Nr. Nebel Skole
437. Ansøgning. Plangrundlag for Remisen i Varde
438. Ansøgning. Plangrundlag for solcelleanlæg nord for Mejls
439. Forslag. Tematillæg til Udviklingsstrategi 2018-21
440. Forslag. Naturparkplan for Naturpark Vesterhavet 2019-2024
441. Fredningsforslag for Varde Ådal
442. Kommuneplantillæg for erhvervsområde øst for Nørre Nebel, Blåbjerg Biogas
443. Lokalplan for erhvervsområde øst for Nørre Nebel, Blåbjerg Biogas
444. Kystbeskyttelse - Lukket punkt
445. Gensidig orientering - Lukket punkt419. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Byrådet den 25-06-2019

Steen Holm Iversen (I) fremsatte følgende forslag:

 

Indledningsvis anerkendes og påskønnes det arbejde, som er udført af såvel Direktion som Hoved MED, i forhold til udarbejdelse af en politik for Røgfri Arbejdstid i Varde Kommune. 

 

Henset til processens nuværende stadie, den manglende entydighed og sammenhæng mellem politikken og det underlæggende bilag, anbefales det, at Byrådet beslutter at udsætte godkendelsen af politikken til byrådsmødet i september.

 

Forslaget ses ikke at ændre ved politikkens mulige ikrafttræden pr. 1 januar 2020

 

Forslaget blev sat til afstemning.

 

For forslaget stemte Steen Holm Iversen (I) og Julie Gottschalck (O)

Imod forslaget stemte Liste A, Liste B, Liste C, Liste L, Tina Agergaard Hansen (O) og Liste V

Ingen undlod at stemme

 

Punktet bliver behandlet

 

Anders Linde gjorde opmærksom på inhabilitet i punkt 429 Ombygning og sammenlægning af ungdomsboliger på Skovkrogen.

 

Peder Foldager gjorde opmærksom på inhabilitet i punkt 432 Ansøgning om kommunegaranti til Helle Hallen.

 

Preben Friis-Hauge gjorde opmærksom på inhabilitet i 437 Ansøgning. Plangrundlag for Remisen i Varde.

 

Dagsorden godkendt.

Fraværende:

Sarah Andersen

420. Mødeplan for 2020 for Varde Byråd

Mødeplan for 2020 for Varde Byråd

Sagsfremstilling

Byråd, Udvalg for Økonomi og Erhverv samt de stående udvalg skal for hvert regnskabsår træffe beslutning om, hvornår og hvor deres respektive møder skal afholdes.

 

Endvidere kan udvalgene fastsætte regler om varigheden af sine møder.

 

Politik, Analyse og Digitalisering har udarbejdet et forslag til mødeplan 2020 for de politiske udvalg og Byråd, hvor der bl.a. er taget hensyn til de stående udvalgs sagers eventuelle videre behandling i Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Byråd.

 

Udgangspunktet er bl.a. nedenstående tidligere aftalte vilkår:

 • Ingen møder i ugerne 7, 15, 42 og 52/53 
 • Ingen møde den 5. september (flagdag)
 • Ingen møder når der er KL arrangementer samt Folkemøde på Bornholm
 • Ingen udvalgsmøder fredag
 • Byrådsmøde så vidt muligt 1. tirsdag hver måned
 • UØE onsdag ugen før byrådsmøde
 • Hidtil ønske til KF-møderne mandag kl. 12.00   
 • Hidtil ønske til BL-møderne tirsdag kl. 13.00
 • Hidtil ønske til PT-møderne torsdag kl. 12.30 (ønske om 2 møder i juni og december)
 • Hidtil ønske til SS-møderne tirsdag kl. 08.15
 • Hidtil ønske til AI-møderne torsdag kl. 08.30
 • 1 årligt dialogmøde mellem ProVarde og UØE i efteråret.
 • og 2. behandling af budget er integreret i de ordinære møder i henholdsvis UØE og BY.

 

Økonomi har været inddraget i planlægningen.

 

De stående udvalg samt Udvalg for Økonomi og Erhverv har godkendt deres respektive mødeplaner for 2020.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at udkast til politisk mødeplan 2020 imødekommer de opstillede vilkår.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen.


Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.


Økonomi

Udgifter til mødeforplejning.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at mødeplanen for 2020 godkendes for så vidt angår Byrådsmøderne,

at der tages stilling til, om der skal træffes beslutning om mødernes varighed og

at møderne finder sted i mødesalen Filsø, Bytoften 2, 6800 Varde.


Beslutning Byrådet den 25-06-2019

Mødeplanen for 2020 blev godkendt for så vidt angår byrådsmøderne.

Møderne finder sted i mødesalen Filsø, Bytoften 2, 6800 Varde.

Der træffes ikke beslutning om mødernes varighed.

Fraværende:

Sarah Andersensagsnr19-1837_doknr23835-19_v1_udkast til mødeplan 2020.doc

Bilag

Udkast til mødeplan 2020


421. Røgfri Arbejdstid

Røgfri Arbejdstid

Sagsfremstilling

Røgfri arbejdstid breder sig i landets kommuner og internt i Varde Kommune; iflg. kræftens bekæmpelse har 25 kommuner indført røgfri arbejdstid med og uden undtagelse, og flere arbejdspladser i Varde kommune har indført røgfri arbejdstid lokalt. Varde Kommune og Region Syddanmark med dens øvrige 22 kommuner har truffet fælles beslutning om at tilslutte sig Røgfri Fremtid, hvor visionen er et røgfrit Danmark. Som et led i dette partnerskab blev Hoved MED-udvalget den 17. december 2018 præsenteret for Varde Kommunes ambition om at indføre røgfri arbejdstid med virkning fra den 1. januar 2020. Formålet med at indføre røgfri arbejdstid er således et sundhedsmæssigt tiltag samtidig med et fokus på ansatte som rollemodeller overfor kommunens brugere og borgere.

 

I februar 2019 modtog kommunens ca. 50 MED-udvalg et materiale, som bl.a. indeholdt et forslag til en revideret rygepolitik. MED-udvalgene blev bedt om at give tilbagemelding på, om der opleves gråzoner eller uklarheder i forbindelse med røgfri arbejdstid, om der er særlige lokale udfordringer, der kræver opmærksomhed og om der opleves behov for særlige lokale tiltag for at understøtte processen henimod røgfri arbejdstid.

Fristen for tilbagemelding til Hoved MED-udvalget var den 24. maj. 26 MED-udvalg har meldt tilbage (se bilag 5).

 

Tilbagemeldingerne har givet anledning til tilpasninger i forslaget til den reviderede rygepolitik:

-         Rygepolitikken omfatter udelukkende personale. For ikke at skabe uklarhed omkring dette er den indledende sætning i politikken ændret til … mindst muligt rygning i fremtiden blandt ansatte og borgere.

-         At snus ikke er omfattet.

-         Det er en ledelsesmæssige opgave at håndhæve og sanktionere, hvis rygepolitikken ikke efterleves. For at tydeliggøre konsekvenserne er overskriften ændret fra ´sanktioner` til ´konsekvens ved overtrædelse af politikken`. I afsnittet er desuden tilføjet: Håndhævelse af rygepolitikken og evt. sanktionering er en ledelsesmæssig opgave.

-         Rygeforbud på matriklen fremgår ikke længere af politikken. På nogle arbejdspladser kan det i praksis give udfordringer at kende matriklens grænser og dermed efterleve politikken. Desuden kan der være andre udfordringer ved at flytte rygning væk fra matriklen samtidig med, at det kan forplumre billedet, at borgere fortsat må ryge på matriklen, de steder, hvor lovgivningen ikk forbyder det. Selvom der må ryges på matriklen opfordres der fortsat til, at rygning bør ske på anviste områder, som aftales lokalt. Sætningen er ændret til: Det betyder at ansatte ikke må ryge i arbejdstiden eller på matrikler, hvor der er kommunale arbejdspladser.

-         Sætningen omkring rygning mens der bæres arbejdstøj eller arbejdsuniform er præciseret til følgende: Ansatte, der bruger arbejdsuniform eller arbejdstøj udenfor arbejdstiden, må ikke ryge, når uniformen bæres på offentlig befærdet steder.

 

Tilbagemeldingerne har givet anledning til at præcisere følgende i dokumentet med ofte stillede spørgsmål, som fremgår i forlængelse af politikken:

-         Forståelsen af flextid er præciseret.

-         At røgfri arbejdstid ikke omfatter den mellemliggende periode mellem delte tjenester og heller ikke den i overenskomsten selvbetalt frokostpause.

-         At rygestopkurserne også har fokus på at forebygge eventuel vægtøgning i forbindelse med rygestop.

-         At der ved rygning i private hjem er tale om situationer, hvor der udføres arbejde for en borger i dennes private hjem. For dagplejere gælder særlige regler, som er beskrevet i politikken.

 

På Hoved MED-udvalgsmødet ønskes en drøftelse af:

 

-         Om deltagelse på rygestopkurser skal foregå i- eller uden for arbejdstiden?

-         Om Varde Kommune skal finansiere de ansattes brug af nikotintyggegummi i en 4 ugers opstartsperiode?

-         Om det skal være muligt at aftale lokale retningslinjer for ansatte, som deltager i eksterne aktiviteter sammen med borgere/brugere, som f.eks. lejrskoler og heldagsture, i en periode, som strækker sig langt ud over en almindelig arbejdsdag?

-         Om hjemmearbejdspladser skal være omfattet af politikken? En sådan undtagelse vil vedrøre administrativt personale og lærer.

 

Hvis der opleves udfordringer med røgfri Arbejdstid, som ikke kan løses lokalt, informeres Hoved MED-udvalget, som vil behandle problematikken.

 

Sundhedskonsulent, Kathrine Biltoft Hansen, deltager i behandlingen af punktet.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at røgfri arbejdstid vil blive indført i flere og flere kommuner. Dette er et stærkt signal og et samfundsmæssigt ansvar ifht. at påvirke kulturen omkring rygning

Forvaltningen er optaget af dilemmaet omkring ansatte, der udfører visiteret arbejde i hjem, hvor borgeren ryger. Dette dilemma opstår i forpligtelsen til at levere ydelser til borgere, der har brug for det samtidig med, at vi som arbejdsgiver er forpligtet til at sikre de ansatte et røgfri arbejdsmiljø. Forvaltningen vurderer, at Fælles MED-udvalg for Social og Sundhed, som dækker områder, hvor dilemmaet ofte er tilstede, dagsordenssætter denne udfordring, hvis det opleves som et problem blandt personalet.


Høring

Forslaget til den reviderede rygepoltik har været forelagt Fælles MED-udvalgene og de lokale MED-udvalg.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at den reviderede rygepolitik godkendes med ikrafttrædelse pr. 1. januar 2020

at de i sagsfremstillingen angivne punkter drøftes

at indsatserne for at understøtte indførelsen af røgfri arbejdstid drøftes og godkendes

at Hoved MED-udvalget sender sagen videre til Udvalget for Økonomi- og Erhverv og Byrådet med indstilling om godkendelse.

 


Beslutning Direktionen den 12-06-2019

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Hoved MED-udvalg den 12-06-2019

Hoved MED-udvalget bakker bredt op om Røgfri Arbejdstid. Der er enighed om, at det er i den retning, samfundsudviklingen bevæger sig. Desuden ser det ud til, at der i Folketinget vil være opbakning til bl.a. at hæve prisen på tobak.

Nedenstående punkter blev drøftet med henblik på at lette implementeringen og tydeliggøre politikken.

Under punktet blev det drøftet:

 1. Om deltagelse på rygestopkurser skal foregå i- eller uden for arbejdstiden?
 2. Om Varde Kommune skal finansiere de ansattes brug af nikotintyggegummi i en 4 ugers opstartsperiode?
 3. Om det skal være muligt at aftale lokale retningslinjer for ansatte, som deltager i eksterne aktiviteter sammen med borgere/brugere, som f.eks. lejrskoler og heldagsture, i en periode, som strækker sig langt ud over en almindelig arbejdsdag?
 4. Om hjemmearbejdspladser skal være omfattet af politikken? En sådan undtagelse vil vedrøre administrativt personale og lærer.
 5. Om snus skal være omfattet.

 

Ad pkt. 1)

Beslutning:

-         Rygestopkurser skal foregå uden for arbejdstiden.

 

Ad pkt. 2)

Beslutning:

-         Varde Kommune finansierer de ansattes brug af nikotintyggegummi i en 4 ugers startperiode.

 

Ad pkt. 3)  

Drøftelsen gik på, om der skal være en ensretning for alle kommunens medarbejdere, eller om der for nogen vil være særlige grunde til at dispensere fra politikken.

Under drøftelsen blev det fra medarbejdersiden anført, at der bør være en ensretning for alle kommunens medarbejdere – fx en ensretning af mulige konsekvenser for ikke at overholde politikken om røgfri arbejdstid. Det blev dog samtidig fremhævet under drøftelsen, at det er vanskeligt at lave overordnede retningslinjer gældende for alle fagområder, idet der kan være oplagte afvigelser inden for forskellige fagområder – fx omkring koloni og lejrskole.

 

Beslutning:

-         Der anmodes om et særskilt centralt skriv, om der er mulighed for at dispensere, når man arbejder ud over almindelig arbejdstid. Dette skal naturligvis være under hensyntagen til gældende lovgivning.

Forslaget behandles på Hoved MED-udvalgsmøde den 28. august 2019.

 

Ad pkt. 4)

Beslutning:

-         Ordet ’hjemmearbejdsplads’ fjernes fra Ofte stillede spørgsmål til Røgfri Arbejdstid.

-         Såfremt medarbejderen i eget hjem yder service for borgere – som det eksempelvis er gældende for dagplejen – er rygning ikke tilladt.

 

Ad pkt. 5)

Der ses en stigning i unges brug af snus med sundhedsskadelige følgevirkninger. Under hensyntagen til dette, og at snus er et nydelsesmiddel sammenligneligt med andet tobak, bør Varde Kommune indtænke dette i Røgfri Arbejdstid. 

Beslutning:

-         Snus er på samme vilkår som øvrig tobak omfattet af Røgfri Arbejdstid.

 

Øvrige drøftelser blev behandlet af Hoved MED-udvalget til punktet omkring Røgfri Arbejdstid:

Vil der være mulighed for at få et tilbud om en diætist?

Der bliver lagt op til i planen, at tilbud om rygestopkurser skal være gældende fra 1.oktober 2019. I alle tilbuddene fra Center for Sundhedsfremme er der en opmærksomhed på at inddrage elementer omkring kost. Center for Sundhedsfremme har imidlertid ikke ressourcer til at tilbyde forløb med en diætist til hver enkelt.

 

Er byrådspolitikerne omfattet af politikken?

Varde Kommune er ikke arbejdsgivere for byrådspolitikerne. Grundet den stærke signalværdi er det imidlertid Hoved MED-udvalgets ønske, at byrådspolitikerne også tilskriver sig Røgfri Arbejdstid. 

 

Intentionen om at have røgfri arbejdstid er vigtig. For nærværende er det imidlertid vanskeligt at forfatte et udtømmende skrift, der på forhånd favner alle eventuelle problematikker.

Det besluttes derfor at evaluere punktet omkring Røgfri Arbejdstid om 1½ år. Da vil Hoved MED-udvalget vide, hvad der da har været af eventuelle udfordringer.

 

Anbefaling til Økonomi- og Erhvervsudvalget:

 

Hoved MED følger anbefalingen med følgende tilføjelser,

at der udarbejdes særskilt retningslinje for rygning i forbindelse med koloni og lejrskole,

at der i Hoved MED er en bekymring for, at praksis kan udvikle sig forskelligt, men at man anerkender, at der ikke kan laves en manual med svar på alle spørgsmål,

at snus er omfattet af ordningen, og

at byrådspolitikerne er omfattet af samme regelsæt som kommunens medarbejdere.

 

Desuden anmoder Hoved MED om en evaluering af spørgsmål/svar arket ultimo 2020.

 

Hoved MED-udvalgets anbefaling fremføres i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. juni 2019 og på byrådsmøde den 25. juni 2019.

 

 

Fraværende:

Kurt Berthelsen

Brian Skytte Laursen

Kari Stork


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-06-2019

Udvalget indstiller anbefalingen fra Hoved MED til Byrådets godkendelse idet det præciseres, at der ikke må finde rygning sted på kommunale matrikler.

 

Julie Gottschalk stemmer imod.


Beslutning Byrådet den 25-06-2019

Indstillingen fra Udvalget for Økonomi og Erhverv blev sat til afstemning.

 

For stemte Liste A, Liste B, Liste C, Liste L, Tina Agergaard Hansen (O) og Liste V

Imod stemte Julie Gottschalk (O) og Steen Holm Iversen (I)

Ingen undlod at stemme

 

Indstillingen er hermed godkendt.sagsnr19-354_doknr71527-19_v1_forslag til revideret rygepolitik.docx
sagsnr19-354_doknr89727-19_v1_røgfri arbejdstid - ofte stillede spørgsmål.docx
sagsnr19-354_doknr79968-19_v1_forslag til implementeringstiltag.xlsx
sagsnr19-354_doknr40042-19_v1_tilbagemelding fra med - røgfri arbejdstid.xlsx
sagsnr19-354_doknr88762-19_v1_rygestoptilbud til kommunens ansatte.docx
sagsnr19-354_doknr93669-19_v1_tilføjelser til høringssvar.docx

Bilag

Forslag til revideret rygepolitik
Røgfri arbejdstid - Ofte stillede spørgsmål
Forslag til implementeringstiltag
Tilbagemelding fra MED - Røgfri Arbejdstid
Rygestoptilbud til kommunens ansatte
Tilføjelser til høringssvar


422. Udpegning af kompetenceperson - Værgemål

Udpegning af kompetenceperson - Værgemål

Sagsfremstilling

Når man som kommune eller anden myndighed/institution søger om værgemål eller ændring af værgemål på vegne af en borger, skal ansøgningen godkendes af en kompetenceperson. Kompetencepersonen er udpeget af Byrådet til at godkende ansøgninger om værgemål.

 

Ansøgning godkendes ved, at kompetencepersonen udfylder og underskriver vedhæftede samtykkeerklæring i forbindelse med hver ansøgning.

 

Da den medarbejder der hidtil har været kompetenceperson er gået på pension, skal Byrådet udpege en ny kompetenceperson.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at kompetenceperson bør udpeges blandt fagområdet Social og Sundheds medarbejdere, idet det er her man har viden/erfaring med værgemål.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Værgemålsloven


Økonomi

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Direktionen indstiller en navngiven medarbejder i Social og Sundhed som kommunens kompetenceperson til Byrådets godkendelse.


Beslutning Direktionen den 12-06-2019

Direktionen indstiller til Byrådet,

at Social og Handicapchef Gitte Eskesen godkendes som kommunens kompetenceperson i forhold til værgemål.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-06-2019

Anbefalingen fra Direktionen indstilles til Byrådets godkendelse.


Beslutning Byrådet den 25-06-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr19-7383_doknr91775-19_v1_kompetencepersonsunderskrift.pdf - skema.pdf
sagsnr19-7383_doknr91771-19_v1_hvad er værgemål og hvordan søger man.docx

Bilag

Kompetencepersonsunderskrift.pdf - skema
Hvad er værgemål og hvordan søger man


423. Udsættelse af betaling af købesum for Tippen til 2020

Udsættelse af betaling af købesum for Tippen til 2020

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 10. april 2018 at sælge Tippen, Tiphedevej 17-27, Ansager til det, der nu hedder Kvie Sø Efterskole med henblik på overtagelse i 2018 og betaling af købesum i august 2019. Borgmesteren blev i forbindelse med Byrådets behandling bemyndiget til at færdiggøre forhandlingerne.

 

Efterfølgende blev det godkendt, at overtagelse først skulle ske i 2019, når man havde overblik over elevgrundlaget, ligesom betaling blev udsat til året udgang.

 

Der er nu sikkerhed for, at der er det fornødne elevgrundlag, hvorfor Skolen nu overtager ejendommen. Til gengæld anmoder man om, at betaling af købesum først sker den 31. marts 2020, da de statslige tilskud til drift af skolen først kommer i vinteren 2019/2020. Der vurderes ikke at være nogen stor risiko forbundet med denne udsættelse, men da betaling dermed først sker i et nyt regnskabsår, bør Byrådet godkende accept af udsættelsen.


Konsekvens i forhold til visionen

 

 


Anbefaling

Borgmesteren og kommunaldirektøren anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at betaling af købesum for Tippen udsættes til den 31. marts 2020.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-06-2019

Udvalget indstiller anbefalingen til Byrådets godkendelse.


Beslutning Byrådet den 25-06-2019

Anbefalingen blev godkendt.

424. Revisionsberetning nr. 27 vedrørende regnskabsår 2017

Revisionsberetning nr. 27 vedrørende regnskabsår 2017

Sagsfremstilling

BDO har for et stykke tid siden (den 2. januar 2018) fremsendt revisionsberetning nr. 27 vedrørende løbende revision af regnskabet for 2017 til Varde Byråd.

Revisionens resultater er afrapporteret til Økonomichefen i møde den 12. december 2017. BDO fortæller på mødet, at de er meget tilfredse med det materiale, som Varde Kommune fremlægger til revision.

 

Af beretningens side 526 fremgår det, at revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger, som Byrådet skal træffe afgørelse om.

Såvel beretning som Byrådets afgørelse skal sendes til Tilsynsmyndigheden.

 

Revisionsberetningen indeholder i øvrigt konklusioner indenfor følgende hovedområder:

· Regnskabsføring og interne kontroller

· Løn – og personaleområdet

· Revision af de sociale områder med statsrefusion. 

 

Forvaltningen beklager, at revisionsberetningen ikke har været fremlagt til Byrådets behandling umiddelbart efter modtagelsen fra BDO i 2018.


Forvaltningens vurdering

Det er Forvaltningens vurdering, at revisionsberetningen giver en god tilbagemelding til Varde Kommune på den udførte revision og de konklusioner, som revisionen har resulteret i. 


Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Bekendtgørelse om kommunernes budget, regnskabsvæsen, revision m.v. 


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at revisionsberetning nr. 27 tages til efterretning. 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-06-2019

Udvalget indstiller anbefalingen til Byrådets godkendelse.


Beslutning Byrådet den 25-06-2019

Revisionsberetning nr. 27 blev taget til efterretning.sagsnr14-6112_doknr2207-18_v1_varde kommune løbende beretning 2017 nr. 27.pdf

Bilag

Varde Kommune løbende beretning 2017 nr. 27


425. Revisionsberetning nr. 29 - Afsluttende revision af årsregnskabet 2018

Revisionsberetning nr. 29 - Afsluttende revision af årsregnskabet 2018

Sagsfremstilling

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har fremsendt revisionsberetning nr. 29 vedrørende den afsluttende revision af regnskabet for 2018 til Byrådet.  

 

I revisionsberetningens afsnit 1.2 fremgår Revisionspåtegningen og konklusionen på den udførte revision. Her er nævnt:

”Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.

Vores konklusion er konsistent med vores revisionsberetning til byrådet”.

 

I revisionsberetningens afsnit 1.3.2 fremgår der én revisionsbemærkning, som Byrådet skal tage beslutning om. Revisionsbemærkningen vedrører Helbredstillæg, hvor der i flere tilfælde er udbetalt tilskud, som borgerne ikke var berettiget til, samt i et enkelt tilfælde er der udbetalt dobbelttilskud.
Bemærkningen medfører, at alle sager gennemgåes med henblik på, at udbetalinger m.v. fuldt ud er sket efter de gældende regler. Således at også statsrefusionen kan opgøres på korrekt grundlag. Dobbeltudbetalingen er i øvrigt udlignet ved tilbagebetaling fra borgeren.

 

Byrådets svar på revisionsbemærkningen er vedlagt som bilag til sagsfremstillingen.

 

Beretningens indhold er den 4. juni 2019 gennemgået med den administrative ledelse.

 

Såvel beretning som Byrådets afgørelse sendes til Ankestyrelsen.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen er enig i indholdet og konklusionerne i revisionsberetningen, og vil arbejde videre med de anbefalinger, der fremgår af beretningen.

 

Efter mødet med den administrative ledelse den 4. juni, har Forvaltningen gennemgået alle sager med helbredstillæg for 2018, og har ikke fundet yderligere fejludbetalinger. Der udover bliver nye bevillinger af helbredstillæg nu kvalitetssikret.


Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

 


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at tage revisionsberetning nr. 29 til efterretning.
at Byrådets svar på den fremsendte revisionsbemærkning godkendes jf vedlagte bilag.

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-06-2019

Udvalget indstiller anbefalingen til Byrådets godkendelse.

 


Beslutning Byrådet den 25-06-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr14-6112_doknr94173-19_v1_byrådets svar på revisionsbemærkning jf beretning nr. 29.docx
sagsnr14-6112_doknr93135-19_v1_revisionsberetning nr 29 vedrørende årsregnskabet 2018.pdf

Bilag

Byrådets svar på Revisionsbemærkning jf beretning nr. 29
Revisionsberetning nr 29 vedrørende årsregnskabet 2018


426. Endelig godkendelse af Årsregnskab 2018

Endelig godkendelse af Årsregnskab 2018

Sagsfremstilling

Byrådet overgav den 3. april 2019 Årsberetningen 2018 samt regnskabet med de specielle bemærkninger til revision. Som det fremgår af vedlagte bilag til årsberetningen har revisor nu påtegnet regnskabet, og Byrådet skal foretage den endelige godkendelse af regnskabet.

 

De væsentligste ændringer siden Byrådets møde den 3. april er følgende:

 

a)     Resultatet af renovationsforsyningen indgår nu i regnskabsopgørelsen, hvor det tidligere alene er fremgået af balancen. I 2018 er resultatet et overskud på 5,7 mio. kr.

b)     I balancen er de finansielle aktiver ændret fra 1.238,6 mio. kr. til 1.223,3 mio. kr. svarende til 15,4 mio. kr. Årsagen er korrektion af det bogførte akkumulerede resultat af renovationsforsyningen.
Modposten er på egenkapitalen, der ligeledes fremgår af balancen. Egenkapitalen er ændret fra 899,7 mio. kr. til 884,3 mio. kr.

c)      På side 10 i årsberetningen er skrevet oplysninger om udvikling i antal fuldtidsansatte, samt om den verserende retssag mod Guldborgsund Kommune.

 

Ændringerne er gennemgået med kommunens administrative ledelse samt revision.

 

Formålet med årsberetningen er at give et overblik over væsentlige aktiviteter i årets løb samt over de vigtigste økonomiske sammenhænge. 

  

I årsberetningen for 2018 beskrives kommunens aktivitet og økonomiske resultat for regnskabsåret. En nærmere beskrivelse af afvigelser mellem budget og regnskab fremgår af de specielle bemærkninger i hæfte 2.

Årsberetningen bliver offentliggjort på Varde Kommunes hjemmeside.

 

Følgende overordnede kommentarer skal knyttes til det økonomiske resultat, som fremgår af årsregnskabet 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regnskabsopgørelsen:

Mio. kr.

 

Oprindeligt budget 2018

Korrigeret budget 2018*

Heraf overført  fra 2017

Regnskab 2018

Mer-/ mindre forbrug

Heraf overført til 2019

 

(- = indtægt og + = udgift)

Skatteindtægter

-2.286,8

-2.286,8

0,0

-2.286,5

0,3

0,0

Tilskud og udligning

-807,5

-807,5

0,0

-777,7

29,8

0,0

Indtægter i alt

-3.094,3

-3.094,3

0,0

-3.064,2

30,1

0,0

Driftsudgifter (netto)

 

 

 

 

 

 

Serviceudgifter

2.123,0

2.189,7

69,5

2.096,8

-92,9

60,6

Medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen

200,0

200,0

0,0

208,5

8,5

0,0

Overførselsudgifter

589,2

588,8

0,0

592,2

3,4

0,0

Forsikrede ledige, mm.

65,3

65,3

0,0

64,7

-0,6

0,0

Central refusionsordning

-8,0

-8,0

0,0

-8,5

-0,5

0,0

Ældreboliger

-14,8

-14,8

0,0

-15,7

-0,9

0,0

Nettorenter

7,6

7,3

0,0

1,0

-6,3

0,0

Udgifter i alt

2.962,3

3.028,3

69,5

2.939,0

-89,3

60,6

Driftsresultat
(- = overskud)

-132,0

-66,0

69,5

-125,2

-59,2

60,6

Anlægsudgifter inkl. jordforsyning

103,7

194,0

78,2

111,5

-82,5

82,4

Resultat af renovationsforsyningen

0

0

0

-5,7

-5,7

0

Resultat i alt

-28,3

128,0

147,7

-19,4

-147,4

143,0

 

Varde Kommune kommer ud af 2018 med et lidt lavere driftsresultat end oprindeligt budgetteret. Det samlede driftsresultat viser et overskud på 125,2 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 132,0 mio. kr.

 

I driftsresultatet indgår nogle relativt væsentlige afvigelser mellem budgettet og regnskabet. På skatter og generelle tilskud er der modtaget ca. 30 mio. kr. mindre i indtægt i 2018 end forventet. På udgiftssiden er der afholdt serviceudgifter for 32 mio. kr. mindre end forventet. Derudover er der på udgifter til medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen afholdt godt 8 mio. kr. mere end forventet.

 

Årsagerne til de lavere indtægter i de generelle tilskud skyldes

 • 26 mio. kr. i negativ midtvejsregulering som en følge af lavere skøn på landsplan over udgifter på beskæftigelsesområdet.
 • 6 mio. kr. i negativ midtvejsregulering som en følge af lavere stigninger på landsplan i priser og lønninger end forventet.
   

På udgiftssiden skyldes det lavere niveau blandt andet, at driftsområderne har fulgt Byrådets opfordring om at udvise tilbageholdenhed med afholdelse af driftsudgifter. Derudover modsvares et mindre forbrug på ældreområdet i et vist omfang af merforbruget på medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen.

 

På anlægssiden er der afholdt udgifter med 111,5 mio. kr., hvilket er ca. 8 mio. kr. mere end det oprindelige budget.

 

Årets resultat af renovationsforsyningen viser et overskud på 5,7 mio. kr., der indregnes i kommende års takstfastsættelser efter ”hvile i sig selv princippet”.

 

Det samlede overførselsbeløb fra 2018 til 2019 er på driften 60,6 mio. kr. Dette er et fald på 8,9 mio.kr. i forhold til overførslen fra 2017 til 2018.

 

Det samlede overførselsbeløb på anlægsprojekter er steget med 4 mio. kr. fra 2018 til 2019, så de nu udgør 82,4 mio. kr. På finansielle aktiviteter overføres der 14,4 mio. kr. fra 2018 til 2019.
Specifikationer på overførslerne ligger i vedlagte bilag (dok.nr. 23.716/19)

 

Balancen:

 Mio. kr.

Regnskab 2018

Regnskab 2017

Aktiver

 

 

Anlægsaktiver

1.135,8

1.142,6

Finansielle aktiver

1.223,2

1.177,3

Omsætningsaktiver

244,1

227,6

Likvide aktiver

101,6

169,2

I alt

2.704,7

2.716,7

 

 

 

Passiver

 

 

Hensættelser

489,8

493,9

Langfristet gæld

768,6

790,3

Kortfristet gæld

562,0

538,0

Egenkapital

884,3

894,5

I alt

2.704,7

2.716,7

 

Balancen ultimo 2018 viser et fald i de likvide aktiver på 67,6 mio. kr. Faldet skyldes urealiserede kursreguleringer på 19,5 mio. kr., nettoafvikling af langfristet gæld med 22,3 mio. kr., øvrige finansforskydninger på 39,5 mio. kr. samt tilgang fra årets regnskabsmæssige resultat på 13,7 mio. kr.

 

Finansielle aktiver er steget med 46 mio. kr. fra 2017 til 2018, hvilket primært skyldes øget værdi af forsyningsselskaberne under Din Forsyning samt øget værdi i Kommunernes pensionsforsikring A/S.

 

Den langfristede gæld er faldet med 21,7 mio. kr. i 2018. Faldet skyldes dels nettoafdrag med 22,3 mio. kr., og dels ændring i markedsværdi på swapaftaler med 0,6 mio. kr.

 

Den kortfristede gæld er i 2018 steget, hvilket skyldes periodeforskydninger mellem årene.

 

Samlet set en egenkapital, der falder fra 894,5 mio. kr. ultimo 2017 til 884,3 mio. kr. ultimo 2018.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at regnskabsopgørelsen 2018 giver et retvisende billede af udgifter og indtægter i 2018. Endvidere at resultatet i forhold til såvel det oprindelige budget som i forhold til korrigerede budget må betragtes som tilfredsstillende.

 

Det er forvaltningens vurdering, at de opgjorte overførselsbeløb er foretaget i overensstemmelse med principperne herfor.


Retsgrundlag

Styrelsesloven.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Årsberetningen 2018 samt regnskabet med de specielle bemærkninger endeligt godkendes


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-06-2019

Udvalget indstiller anbefalingen til Byrådets godkendelse.

 


Beslutning Byrådet den 25-06-2019

Årsberetningen 2018 samt regnskabet med de specielle bemærkninger godkendes endeligt.sagsnr18-13091_doknr77820-19_v1_årsberetning 2018 for varde kommune.docx
sagsnr18-13091_doknr42231-19_v1_regnskab 2018 for varde kommune - med specielle bemærkninger (hæfte 2).docx

Bilag

Årsberetning 2018 for Varde Kommune
Regnskab 2018 for Varde Kommune - med specielle bemærkninger (hæfte 2)


427. Godkendelse af tiltrædelsesberetning fra PwC

Godkendelse af tiltrædelsesberetning fra PwC

Sagsfremstilling

På baggrund af EU-udbud af revisionsopgaven har PwC vundet denne fra og med 1. januar 2019. Derfor fremsender PwC en Tiltrædelsesberetning, som Byrådet skal godkende.

 

Formålet med Tiltrædelsesberetningen er, at redegøre for samarbejdet mellem revisor og Varde Kommune samt at redegøre for lovgivningens afgrænsning af Byrådets og revisors opgaver og ansvar.

 

Tiltrædelsesberetningen indeholder følgende disposition:

 

 • Revisors opgaver og ansvar
 • Revisionens omfang
 • Ledelsens opgaver og ansvar
 • Rapportering til Byrådet
 • Revisors uafhængighed
 • Afslutning

 

Rapporteringen i form af revisionsberetninger sker altid til Byrådet, og Byrådet skal behandle eventuelle fremsatte revisionsbemærkninger. Byrådets beslutning sendes efterfølgende til Tilsynsmyndigheden (Statsforvaltningen).

 

Når revisionsberetningerne er modtaget i Varde Kommune, skal de indenfor 7 dage sendes til Byrådets medlemmer.

 

Af styrelseslovens § 42 fremgår de lovgivningsmæssige bestemmelser om behandling af revisionsberetninger.

 

Til den administrative ledelse rapporteres der efter behov i form af breve, besøgsrapporter og notater.

 

Revisors rapportering er omfattet af Lov om offentlighed i forvaltningen.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at Tiltrædelsesberetningen indeholder en retvisende beskrivelse af samarbejdet mellem revisor og Varde Kommune samt af lovgivningens afgrænsning af byrådets og revisors opgaver og ansvar.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Styrelsesloven

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at Direktionen tager beretningen til efterretning, og fremsender den til videre behandling i Udvalget for Økonomi og Erhverv samt endelig godkendelse i Byrådet.


Beslutning Direktionen den 12-06-2019

Anbefalingen blev tiltrådt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-06-2019

Tiltrædelsesberetningen fra PwC indstilles til Byrådets godkendelse.


Beslutning Byrådet den 25-06-2019

Tiltrædelsesberetningen fra PwC godkendes.sagsnr14-6112_doknr87002-19_v1_tiltrædelsesberetning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering.pdf

Bilag

Tiltrædelsesberetning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering


428. Skema A ansøgning for helhedsplan i Apotekerhaven Varde

Skema A ansøgning for helhedsplan i Apotekerhaven Varde

Sagsfremstilling

Domea Varde søger i mail den 23. maj 2019 om godkendelse af skema A for helhedsplan i  Apotekerhaven beliggende Nørregade i Varde.

 

Helhedsplanen for Apotekerhaven omfatter 35 af afdelingens 51 ungdomsboliger, som er  beliggende i Nørregade. Afdelingens ungdomsboliger i Rådhusstræde er ikke omfattet af helhedsplanen. Helhedsplanen drejer sig om renovering af facader, udskiftning af tage, modernisering af boliger og trapperum samt sammenlægning af boliger. Derudover vil udearealer og gårdmiljø blive opgraderet.

 

Der er i dag 35 ungdomsboliger i Nørregade og efter renoveringen vil de  være ombygget til 26 boliger.

Apotekerhaven er modsat mange øvrige ungdomsboliger karakteriseret ved at være omfattet

af almenboliglovens §100 ordning, som er ungdomsboliger med godkendt støtte før 1. juli

1986 og er en meget lille ordning indenfor det almene område.

 

Afdelingen har haft store udlejningsvanskeligheder som bl.a. skyldes den ringe vedligeholdelsesstand af boligerne samt beboersammensætningen i afdelingen. Med helhedsplanen er det Domea’s vurdering, at med mere tidssvarende boliger vil det have en positiv effekt på udlejningen af afdelingens boliger.

 

Samlet anskaffelsessum for helhedsplanen udgør 31.047.609 kr. Finansierningen er specificeret i økonomiafsnittet.

 

Huslejen i afdelingen efter gennemførelse af helhedsplanen vil stige med maksimum 10 kr. pr. m2. Den maksimale husleje er fastlagt til 980 kr. pr. m2. Den endlige husleje fordeles efter indbyrdes værdi jf. almenboligloven.

 

Varde Kommunes godkendelse af skema A omfatter:

 • Godkendelse af skema A og gennemførelse af helhedsplanen for Apotekerhaven
 • Garantistillelse for låneoptagelse
 • Medvirke i en kapitaltilførsel med 1/5, svarende til 100.000 kr.
 • Varde Kommune indestår for eventuelle underskud på afdelingens fremtidige drift jf almenboligloven. Boligselskabet Domea Varde har tidligere tilkendegivet i et notat overfor Varde kommune, at underskud i afdelingen afholdes af afdelingen selv subsidiært Domea Varde.
 • Godkende huslejen på maksimum 980 kr. pr. m2.
 • Indestå for en evt. ydelsesstøtte til at refundere staten 20 % af ydelsesstøtten på det støttede lån i lånets løbetid

 

I Varde By er der i alt 119 ungdomsboliger og med gennemførelse af dette projekt, hvor ungdomsboliger sammenlægges vil antallet blive reduceret til 110 ungdomsboliger i Varde By.

 

I følge Landsbyggefondens opgørelse over ledige boliger, er der 4 ledige ungdomsboliger, som har været ledige over en længere periode. Alle 4 ledige boliger er registeret i afdelingen for Apotekerhaven.

Domea oplyser, at der er efterspørgsel på ungsdomsboliger i Varde By og der er venteliste til ungdomsboligerne i Apotekerhaven, men på grund af afdelingens vedligeholdelsesstand fravælges boligerne i Nørregade af lejere.


Forvaltningens vurdering

Ved gennemførelse af projektet vil de renoverede ungdomsboliger fremstå som velindrettede og tidssvarende boliger og derved være attraktive boliger for nuværende og kommende lejere.

 

Huslejen på 980 kr. pr. m2. vil for et lejemål på 50 m2 være 4.083 kr. pr. mdl. Det er forvaltningens vurdering, at huslejen er på et niviau for, hvad en ungdomsbolig i Varde midtby kan ”tåle”.

 

Endvidere anbefaler forvaltningen, at Byrådet godkender kapitaltilførsel hvor Varde Kommunes

andel er et rente- og afdragsfrit lån på 100.000 kr., betinget af at kapitaltilførslen også

godkendes af kreditforeningen og af boligselskabet. Beløbet finansieres af puljen til grundkapitaltilskud.

 

På den baggrund, anbefaler forvaltningen, at skema A for projektet godkendes.


Retsgrundlag

Lov om almene boliger  mv.

Støttebekendtgørelsen

 


Økonomi

Forslag til finansiering af projektet:

Støttet realkreditlån

18.794.000 kr.

Ustøttet realkreditlån

4.000.000 kr.

Kortfristet banklån

3.976.609 kr.

Kapitaltilførsel

500.000 kr.

Fællespuljetilskud Landsbyggefonden

1.020.000 kr.

Organisations dispositionsfond

2.417.000 kr.

Trækningsret (Boligorg. egen trækningsret i LBF)

340.000 kr.

Samlet finansiering

31.047.609 kr.

 

 

Økonomi for projektet:

Opretning (gruppe 1 arbejder)

5.704.832 kr.

Ombygning/sammenlægning (gruppe 1 +2 arbejder)

13.089.289 kr.

Modernisering/vedligeholdelse (gruppe 2+3 arbejder)

12.253.488 kr.

Samlet finansiering

31.047.609 kr.

 

Økonomiafdelingen udtaler:
Varde Kommune stiller op til 100 % kommunegaranti for realkreditlånene. Den endelige  garantiprocent fastsættes ved projektets færdigmelding.

Varde Kommune skal være indstillet på at indfri garantistillelserne, idet der ikke er regaranti fra LBF på disse lån.

 

Dertil yder Varde Kommune et rente – og afdragsfrit lån på 100.000 kr.,  som finansieres af

puljen til grundkapitaltilskud.

 

Varde Kommune kan eventuel yde et rente og afdragsfrit lån. Et forhold som kommunen selvstændigt skal tage stilling til, hvis det bliver nødvendigt.

 

Kommunen yder ydelsesstøtte og beløbet kendes først endeligt, når finansieringen er på plads. Egenbetalingen for afdelingen indeksreguleres årligt, indtil egenbetaligen svarer til lånets ydelse. I takt hermed aftrappes ydelsesstøtten indtil den bortfalder. Ydelsesstøtten afholdes af puljen for Byfornyelse - ydelsesstøtte.

 

Domea har i et notat  af den 29. april 2019 tilkendegivet, at Varde Kommune påføres ikke yderligere økonomisk forpligtigelser.

 

Varde Kommune opkræver boligselskabet et kommunalt gebyr for støttesagsbehandlingen på ca. 77.619 kr. Beløbet udgør 2,5 ‰ af skema B anskaffelsessummen.

 


Høring

Helhedsplanen er godkendt på et afdelingsmøde den 29. august 2018 og et ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 14. maj 2018. Beboere og bestyrelse har godkendt helhedsplanen og den tilhørende økonomi.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at Udvalget for Øknomi og Erhverv indstiller til Byrådet

at skema A for gennemførelse af helhedsplan for afdeling 9014 Apotekerhaven i Varde med en anskaffelsessum på 31.047.609 kr. godkendes

at Varde Kommune stiller kommunegaranti for den støttede del på 18.794.000 kr.

at Varde Kommune stiller kommunegaranti for den ustøttede del på 4.000.000 kr.

at huslejen på maksimum 980 kr. pr. m2 godkendes

at der ydes et rente- og afdragsfrit lån på 100.000 kr. til finansiering af en kapitaltilførsel på i alt 500.000 kr. betinget af, at de øvrige parter også godkender kapitaltilførslen

at lånet finansieres af puljen til grundkapitallån

at forvaltningen bemyndiges til at godkende skema B og C indenfor rammerne af skema A


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-06-2019

Udvalget indstiller anbefalingen til Byrådets godkendelse.

 


Beslutning Byrådet den 25-06-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr19-7245_doknr94651-19_v1_skitseplan apotekerhaven.pdf.pdf
sagsnr19-7245_doknr94649-19_v1_ansøgning skema a apotekerhaven.pdf.pdf

Bilag

Skitseplan Apotekerhaven.pdf
Ansøgning skema A Apotekerhaven.pdf


429. Ombygning og sammenlægning af ungdomsboliger på Skovkrogen

Ombygning og sammenlægning af ungdomsboliger på Skovkrogen

Sagsfremstilling

Varde Bolig Administration søger i mail den 21. maj 2019 Varde Kommune om godkendelse af  ombygning og sammenlægning af 12 ungdomsboliger i afdeling 0413 Skovkrogen i Varde.

 

Varde Bolig Administration ønsker, at ungdomsboligerne nedlægges og ombygges til 4 almene familieboliger, alternativt videreføres boligerne som ungdomsboliger og ombygges til 4 store ungdomsboliger, såfremt Byrådet ikke kan godkende nedlæggelse af ungdomsboligerne.

 

Ansøgningen er begrundet i, at Varde Bolig Administration oplever, at der ikke er efterspørgsel på ungdomsboligerne i Skovkrogen, idet boligerne ligger for langt uden for byen og lejere som tilbydes ungdomsboligerne af den grund ikke ønsker boligerne. Afdelingen har haft udfordringer med stor udskiftning af lejere i boligerne og meget støj og uro fra boligerne.

 

Boligernes størrelse vil efter ombygningen være på 81 m2. Hvis boligerne videreføres som ungdomsboliger, vil  det blive store ungdomsboliger, som skal forsøges lejet ud til par eller som delelejligheder. Såfremt der ikke er ansøgere til ungdomsboligerne kan boligerne forsøges udlejet til ansøgere på ventelisten.

 

Boligerne er opført i 1984 og trænger til en gennemgribende renovering, da det er små og utidssvarende ungdomsboliger og renoveringen skal være med til, at fremtidssikre boligerne så de også fortsat er attraktive og henvender sig til en bredere personkreds.

 

Renoveringen omfatter totalrenovering af boligerne og al eksisterende inventar udskiftes i boligerne. Boligerne indrettes med køkken alrum/stue samt 2 værelser. Ligeledes renoveres badeværelset. I stueplan bliver der niveaufri afdgang til boligerne og på 1. sal opsættes altan til boligerne. Der bliver installeret fjernvarme i de nye boliger, idet boligerne opvarmes med elvarme i dag og ligeledes udskiftes øvrige installationer.

 

Huslejen for boligerne efter renoveringen vil være 5.500 kr. pr. måned svarende til 814,82 kr. pr. m2.

 

Bestyrelsen i Varde Bolig Administration har på et møde den 22. maj 2019 godkendt, at renoveringen skal dækkes af midler fra dispositionsfonden som et tilskud til afdelingen. Renoveringen er anslået til at koste 3.657.000 kr.

 

Byrådet skal godkende:

 • At 12 ungdomsboliger nedlægges og ombygges til 4 almene familieboliger eller
 • At 12 ungdomsboliger ombygges og bevares som 4 store ungdomsboliger
 • Huslejen på 814,82 kr. pr. m2

 

 

I Varde By er der i alt 119 ungdomsboliger, og ved gennemførelse af dette projekt, hvor ungdomsboliger sammenlægges vil antallet blive reduceret til 111 ungdomsboliger i Varde By.

 

I følge Landsbyggefondens opgørelse over ledige ungdomsboliger er der 4 ledige ungdomsboliger i Varde By.

 

 


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at med ombygning af boligerne vil de være attraktive og fremtidssikrede for nuværende og kommende lejere.

 

Overordnet er der to løsningsmodeller for ungdomsboligerne:

 • Nedlægning  af 12 ungdomsboliger og ombygges til 4 almene familieboliger eller
 • Ombygning af 12 ungdomsboliger til 4 ungdomsboliger og boligerne bevarer status som ungdomsboliger.

 


Retsgrundlag

Lov om almene boliger mv

Støttebekendtgørelsen


Økonomi

Økonomiafdelingen udtaler:

Varde Kommune skal ikke stille kommune garanti, idet projektet gennemføres med et tilskud fra dispositionsfonden svarende til  anskaffelsssummen for renoveringsprojektet.


Høring

Projektet er godkendt på bestyrelsesmøde den 22. maj 2019


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at Udvalget for Økonomi og Erhverv indstiller til Byrådet

at 12 ungdomsboliger nedlægges og ombygges til 4 almene familieboliger eller

at 12 ungdomsboliger ombygges til 4 boliger og  bevarer status som ungdomsboliger

at huslejen på 814,82 kr. godkendes


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-06-2019

Anders Linde blev erklæret inhabil og deltog således ikke i sagens behandling.

 

Udvalget indstiller anbefalingen til Byrådets godkendelse.

 


Beslutning Byrådet den 25-06-2019

Anders Linde blev erklæret inhabil og deltog således ikke i sagens behandling.

 

Byrådet besluttede,

at 12 ungdomsboliger ombygges til 4 boliger og bevarer status som ungdomsboliger og

at huslejen på 814 kr. godkendes.

 sagsnr19-7246_doknr94715-19_v1_ansøgning om ombygning og sammenlægning af ungdomsboliger skovkrogen.pdf
sagsnr19-7246_doknr94736-19_v1_facadetegning skovkrogen.pdf

Bilag

Ansøgning om ombygning og sammenlægning af ungdomsboliger Skovkrogen
Facadetegning Skovkrogen


430. Blåbjerg Biogas ansøgning om godkendelse af ændrede vedtægter

Blåbjerg Biogas ansøgning om godkendelse af ændrede vedtægter

Sagsfremstilling

Blåbjerg Biogas har fremsendt ændrede vedtægter til Byrådets godkendelse jf. selskabets nuværende vedtægters §10 stk 1, hvoraf det fremgår, at vedtægtsændringer skal godkendes af Varde Byråd så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld.

Varde Kommunes garantistillelse udgør pt ca 24,3 mio. kr.

 

Ændringen i vedtægterne vedrører

 • andelshaveres bod, såfremt de ulovligt vil udtræde af selskabet, samtidig med at selskabet har nettogæld. Boden er hævet fra 20 kr til 30 kr pr. m3 gylle, som er fastsat i leveringsaftalen ved indmeldelsen jf vedtægternes §4 stk 8.
 • andelshaveres hæftelse overfor tredjemand der er hævet fra 20 kr til 30 kr. pr. m3 gylle, som fastsat i leveringsaftalen ved indmeldelsen jf vedtægternes §5 stk 2.
 • enkelte sproglige tilretninger.

Forvaltningens vurdering

Det er Forvaltningens vurdering, at de ændrede vedtægter giver et større incitament til at andelshavere forbliver i selskabet tillige med, at den økonomiske konsekvens for selskabet ved en andelshavers ulovlige udtræden mindskes.

Derudover en generel større kreditsikkerhed, idet andelshaveres hæftelse overfor tredjemand er øget.

 

I øvrigt er der ikke ændret på, at Varde Byråd skal godkende fremtidige optagelser af lån, pantsætning mv. jf vedtægterne §8, så længe kommunen stiller sikkerhed for selskabets finansiering.


Økonomi

Vedtægtsændringen medfører alt andet lige en større sikkerhed for selskabets kreditorer.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet

at, ændringerne i vedtægterne godkendes.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-06-2019

Udvalget indstiller anbefalingen til Byrådets godkendelse.

 


Beslutning Byrådet den 25-06-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr19-666_doknr95469-19_v1_vedtægter 2019 m. underskrift.pdf.pdf
sagsnr19-666_doknr95468-19_v1_referat ekstr. ord. 2019.pdf.pdf

Bilag

Vedtægter 2019 m. underskrift.pdf
Referat ekstr. ord. 2019.pdf


431. Blåbjerg Biogas ansøgning om optagelse af lån

Blåbjerg Biogas ansøgning om optagelse af lån

Sagsfremstilling

Blåbjerg Biogas ansøger om Byrådets godkendelse til optagelse af lån til udvidelse af Blåbjerg Biogas og tilslutning til naturgasnettet. Lånet er på 40 mio. kr.

 

Ansøgningen følger af selskabets vedtægter, hvoraf det fremgår, at sålænge Varde Kommune har ydet kommunegaranti for finansiering i selskabet, skal Varde Byråd godkende optagelse af yderligere lån.

 

Finansieringen sker ved optagelse af lån på det traditionelle lånemarked (uden kommunegaranti). Såvel udvidelsen som finansieringen heraf vil ikke berøre de nuværende kunder.

 

Selskabets bestyrelse forventer med investeringen, at kunne gennemføre en hurtigere afvikling af den kommunalt garanterede gæld på i alt 24,3 mio. kr. Således forventer bestyrelsen en afviklingstid på ca 6 år for de eksisterende kommunale garantier. Afviklingen støtter sig til en forventet salgspris på 6 kr pr nm3 metan til naturgasnettet.

 

Udvidelsen vil medføre mulighed for samlet at producere 10.370.000 nm3 metan, hvoraf de 3.770.000 nm3 metan sælges til nuværende kunder og de resterende 6.600.000 nm3 metan sælges via naturgasnettet.

 

Selskabet har opdelt sit budget i nuværende aktiviteter(varmeforsyningsloven) og den nye aktivitet salg til naturgasnettet. Regnskabet bliver ligeledes opdelt i de to aktiviteter, således at den nuværende aktivitet forsat kører efter varmeforsyningsloven (hvile i sig selv princippet).

 

Ansøgningen er i sin helhed vedlagt som bilag til sagsfremstillingen.


Forvaltningens vurdering

Det er Forvaltningens vurdering, at ansøgningen kan imødekommes under følgende forudsætninger

a)     Der skal være en objektiv regnskabsmæssig adskillelse mellem de nuværende aktiviteter, som Varde Kommune understøtter med kommunegarantien og den nye aktivitet, som Varde Kommune ikke finansielt understøtter.
 

b)     At Varde Kommunes nuværende garanti på 24,3 mio. kr. og en vægtet løbetid på 9 år, gerne skal kunne afvikles indenfor den i ansøgningen skitserede periode på 6 år.
 

c)      Et eventuelt behov for yderligere finansiering i perioden indtil den kommunale garanti er fuldt ud afviklet vil skulle ske uden Varde Kommunes finansielle støtte (kommunegaranti).
 

d)     Blåbjerg Biogas skal efterleve de lovgivningsmæssige og kontraktlige forhold, der er i forhold til de nuværende forsyningsforpligtelser overfor Nr. Nebel Fjernvarme og Nymindegablejren.


Retsgrundlag

Styrelsesloven og Kommunalfuldmagten.


Økonomi

Med de nævnte forudsætninger under Forvaltningens vurdering skabes der rammer for, at nuværende kunder ikke berøres negativt af udvidelsen, samt at Varde Kommunes garantistillelser fortsat sikres afviklet.

 

Dog skal det bemærkes, at den forventede salgspris på 6 kr pr. m3 forudsætter, at selskabet kan levere til naturgasnettet i 2019. Det er vurderingen, at det er højest usikkert, hvorvidt denne tidsfrist kan overholdes. Såfremt tidsfristen ikke kan overholdes, kan det medføre en anden og måske lavere afregningspris.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet

at drøfte Blåbjerg Biogas optagelse af et lån på op til 40 mio. kr. til udvidelsen af Blåbjerg Biogas og tilslutning til naturgasnettet.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-06-2019

Udvalget oversender sagen til Byrådets beslutning, idet borgmesteren optager forhandling med Blåbjerg Biogas inden byrådets møde den 25. juni 2019.

 


Beslutning Byrådet den 25-06-2019

Borgmesteren anbefaler følgende,

at Byrådet imødekommer ansøgningen på følgende forudsætninger:

1)     Den eksisterende formue i Blåbjerg Biogas ikke anvendes som finansiering af det nye biogasprojekt,

2)     Blåbjerg Biogas får skaffet midler fra långiver eller andelshavere til finansiering af etablering af biogasprojekt, og

3)     Blåbjerg Biogas forud for låneoptag til det endelige biogasprojekt sandsynliggør, at der er sikkerhed for en afregning af gas, som muliggør en hensigtsmæssig drift af det nye anlæg.

 

Byrådet godkender anbefaling.sagsnr19-666_doknr66066-19_v1_vurdering på nye aktiviteter, 2019.docx
sagsnr19-666_doknr93053-19_v1_ansøgning maj 2019 om godkendelse af optagelse af lån..pdf

Bilag

Vurdering på nye aktiviteter, 2019
Ansøgning maj 2019 om godkendelse af optagelse af lån.


432. Ansøgning om kommunegaranti til Helle Hallen

Ansøgning om kommunegaranti til Helle Hallen

Sagsfremstilling

Helle Hallen ansøger om kommunegaranti for et lån til finansiering af energibesparende foranstaltninger på 2.132.140 kr., jf. vedlagte ansøgning.

 

Lånets tilbagebetaling finansieres af energibesparelsen, og kommunegarantien dækker et lån med en løbetid på 18 år.

 

Det samlede projekt beløber sig til 3.235.322 kr., som finansieres af en egenbetaling på 250.796 kr., kommunalt tilskud på 752.386 kr. samt denne ansøgning om kommunegaranti til et langfristet lån.

 

Oplægget i ansøgningen er udarbejdet i samarbejde med Varde Kommune under hensyntagen til principperne for den afsatte renoveringspulje på halområdet og lånebekendtgørelsens bestemmelser om energibesparende foranstaltninger.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen har vurderet ansøgningen og gennemgået de underliggende bilag. Herved er det konstateret, at den ansøgte finansiering følger de principper, der gælder for tilsvarende aktiviteter i regi af Varde Kommune. Det vil sige, at det ansøgte lån årligt afdrages med et beløb, der svarer til besparelsen i energiudgifterne.

 

Energiberegningerne er udført af Varde Kommune.

 

Garantien kan stilles indenfor rammerne i lånebekendtgørelsen.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lånebekendtgørelsen med tilhørende vejledning


Økonomi

Ved godkendelse af kommunegaranti påtager Varde Kommune sig en garantiforpligtelse overfor KommuneKredit, som svarer til den til enhver tid værende restgæld på det underliggende lån.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der meddeles Helle Hallen en kommunegaranti til et lån på 2.132.140 kr., der skal optages i KommuneKredit med løbende afdrag over 18 år.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 06-06-2019

Anbefalingen blev godkendt


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-06-2019

Udvalget indstiller anbefalingen til Byrådets godkendelse.

 


Beslutning Byrådet den 25-06-2019

Peder Foldager blev erklæret inhabil og deltog således ikke i sagens behandling.

 

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr10-6089_doknr81205-19_v1_ansøgning kommunegaranti helle hallen.msg
sagsnr10-6089_doknr92631-19_v1_beregningsark. helle hallen.pdf.pdf

Bilag

Ansøgning kommunegaranti Helle hallen
Beregningsark. Helle Hallen.pdf


433. Ansøgning om udsættelse af tilbagebetaling af lån - Ølgod Ridehal

Ansøgning om udsættelse af tilbagebetaling af lån - Ølgod Ridehal

Sagsfremstilling

I efteråret 2016 bad Udvalget for Kultur og Fritid forvaltningen om at harmonisere lokaletilskuddet til Ølgod og Omegns Rideklub til støtteniveauet for andre rideklubber i Varde Kommune. Forvaltningen har sammen med rideklubben gennemgået de støtteberettigede udgifter og fundet et niveau for det fremtidige lokaletilskud på ca. 277.000 kr. årligt. Lokaletilskuddet var 538.822 kr. i 2017 inden harmoniseringen.

 

Rideklubben holder til i den selvejende institution Ølgod Ridehal, og rideklub og ridehal har i nedtrapningsperioden arbejdet hårdt for at nedbringe deres udgifter, så de kunne matche det harmoniserede lokaletilskud fra Varde Kommune.

 

Der er afholdt møde med Ølgod Ridehal og Ølgod og Omegns Rideklub, hvor den fremtidige økonomi er drøftet, og hvor budgetterne er gennemgået. Ølgod Ridehal foreslår, at en del af løsningen for at få et budget i balance er at få en udsættelse af tilbagebetalingen på deres rentefrie lån ved Varde Kommune.

 

Ølgod Ridehal har et samlet rentefrit lån ved Varde Kommune på 269.444 kr., hvoraf der resterer en restgæld på 215.714 kr. Næste afdrag på 26.965 kr. er sat til betaling 1. juli 2019.

 

Ølgod Ridehal har derfor søgt om en udsættelse af afdragsordningen på det rentefrie lån ved Varde Kommune. Ridehallen ansøger om, at tilbagebetalingen udsættes til, de har afviklet deres kreditforeningslån i december 2036.

 

Ridehallen vurderer selv, at minimumsgrænsen for rideklubbens husleje er ca. 350.000 kr.

Rideklubbens husleje til ridehallen vil være på ca. 346.250 kr., hvoraf lokaletilskuddet er på ca. 277.000 kr.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at en udsættelse af afdragsordningen kan være med til at øge stabiliteten i Ridehallen, således at kommunens næststørste by stadig har et ridetilbud på foreningsvilkår.

 

Forvaltningen foreslår derfor, at afdragsordningen af det rentefrie lån sættes i bero med virkning fra i år og udsættes til afvikling fra og med 2037. Lånet afvikles herefter over en 10 årig periode.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at det kommende afdrag pr. 1. juli 2019 sættes i bero,

at afviklingen af det rentefrie lån på 269.444 kr. (restgæld 215.714 kr.) udsættes til 1. juli 2037, og

at der udarbejdes en allonge til det nuværende gældsbrev.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 06-06-2019

Anbefalingen blev godkendt


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-06-2019

Udvalget indstiller anbefalingen til Byrådets godkendelse.

 


Beslutning Byrådet den 25-06-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr19-6437_doknr88529-19_v1_vs ansøgning gældsbrev ør - ansøgning gældsbrev 2019 .pdf.pdf
sagsnr19-6437_doknr88535-19_v1_vs ansøgning gældsbrev ør - budget 2019 hal.pdf.pdf

Bilag

VS: Ansøgning gældsbrev ØR - Ansøgning gældsbrev 2019 .pdf
VS: Ansøgning gældsbrev ØR - Budget 2019 Hal.pdf


434. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - OSD Baldersbæk

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - OSD Baldersbæk

Sagsfremstilling

Indsatsplanen for OSD Baldersbæk (område med særlige drikkevandsinteresser) er den fjerde plan for grundvandsbeskyttelse i Varde Kommune. Indsatsplanen omfatter også indvindingsoplandet til Tofterup Vandværk.

 

Byrådet godkendte 5. februar 2019 forslag til indsatsplanen. Herefter har forslaget været i lovpligtig offentlig høring i 12 uger.

 

Der er i høringsfasen modtaget bemærkninger fra Miljøstyrelsen, Region Syddanmark og Tofterup Vandværk, som har gjort opmærksom på nogle mindre tekniske præciseringer. Region Syddanmark har derudover sendt en aktuel opgørelse over jordforureninger i planområdet.

 

Høringsparternes bemærkninger er efterfølgende blevet indarbejdet i indsatsplanen. Der er ikke sket nogen væsentlige ændringer i planen.


Forvaltningens vurdering

Det indholdsmæssige i planen for OSD Baldersbæk bygger på principperne af Varde Kommunes første tre indsatsplaner for grundvandsbeskyttelsen, indsatsplanerne for OSD Hindsig, OSD Forumlund og OSD Diagonalvejen.

 

Hvis en indsatsplan indeholder direkte investeringer til grundvandsbeskyttende foranstaltninger, afholdes disse som udgangspunkt af kommunen og/eller de berørte vandværker. I denne indsatsplan er der ikke fra kommunens side planlagt omkostningskrævende indsatser udover et begrænset ekstra tidsforbrug i forvaltningen. Eventuelle fremtidige tiltag fra vandværkernes side vil som udgangspunkt være frivillige handlinger.


Konsekvens i forhold til visionen

Indsatsplanen til beskyttelse af grundvandet er med til at sikre grundvandet, så befolkningen også i fremtiden har rent drikkevand direkte fra naturen.


Retsgrundlag

Vandforsyningsloven

Miljøbeskyttelsesloven

Bekendtgørelse om indsatsplaner


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i OSD Baldersbæk vedtages.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 06-06-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Anders Linde


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-06-2019

Udvalget indstiller anbefalingen til Byrådets godkendelse.

 


Beslutning Byrådet den 25-06-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr13-2419_doknr94236-17_v1_indsatsplan osd baldersbæk - version 06.05.2019.docx
sagsnr13-2419_doknr44187-19_v1_fra tofterup vandværk - bemærkninger til udkast indsatsplan baldersbæk, 12.03.2019.msg
sagsnr13-2419_doknr50701-19_v1_høringssvar fra region syddanmark til udkast til indsatsplan for osd baldersbæk.msg
sagsnr13-2419_doknr68946-19_v1_høringssvar fra miljøstryrelsen til forslag til indsatsplan for osd baldersbæk.pdf

Bilag

Indsatsplan OSD Baldersbæk - version 06.05.2019
Fra Tofterup Vandværk - bemærkninger til udkast indsatsplan Baldersbæk, 12.03.2019
Høringssvar fra Region Syddanmark til udkast til indsatsplan for OSD Baldersbæk
Høringssvar fra Miljøstryrelsen til forslag til indsatsplan for OSD Baldersbæk


435. Anlægsbevilling til opførelse af Frelloskolen

Anlægsbevilling til opførelse af Frelloskolen

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede med budgetaftalen 2018-2020 at afsætte i alt 180 mio. kr. (i 2018-priser) til anlægsinvesteringer i forbindelse med vedtagelsen af den nye skolestruktur. Herunder blev der afsat midler til opførelse af Frelloskolen samt øvrige anlægsarbejder på skoleområdet afledt af den nye struktur.

 

Opførelse af Frelloskolen har været udbudt i totalentreprise og der er skrevet kontrakt med den vindende entreprenør. Næste skridt i processen er projektering af skolen, som udføres af totalentreprenørens rådgivere på opgaven.


Forvaltningens vurdering

Processen med opførelse af Frelloskolen er godt i gang. For at forvaltningen kan arbejde videre i samarbejde med totalentreprenøren, er det en forudsætning, at anlægsbevillingen nu frigives.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Der er i anlægsbudgettet afsat i alt 183,2 mio. kr. (2019 pris) til opførelse af Frelloskolen, og øvrige arbejder afledt af den nye skolestruktur.

 

Af de 183,2 mio. kr. er der afsat 165,89 mio. kr. til opførelse af Frelloskolen, hvoraf der den 1. april 2018 blev frigivet 5 mio. kr. til totalentreprisen-konkurrence, udbud og projektering.

 

Der søges om frigivelse af den resterende del af anlægsbevillingen på 160,89 mio. kr. til opførelse af byggeriet i perioden 2019-2021.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der meddeles anlægsbevilling på 160,89 mio. kr. til opførelse af Frelloskolen,

at der frigives i alt 37,950 kr. i 2019, 79.050 mio. kr. i 2020 og 43,890 mio. kr. i 2021,

at beløbet finansieres af de i budgettet afsatte midler til skolebyggeri og øvrige arbejder.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 11-06-2019

Forelægges Byrådet med anbefaling.

 

Tom Arnt Thorup (L) og Sandie Eis Ravn (A) gør opmærksom på at de principielt er imod byggeri af Frelloskolen, men stemmer for indstillingen.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-06-2019

Udvalget indstiller anbefalingen til Byrådets godkendelse.

 

Henrik Kastrupsen (L), Ingvard Ladefoged (A) og Søren Laulund (A) gør opmærksom på, at de principielt er imod byggeriet af Frelloskolen, men stemmer for indstillingen.


Beslutning Byrådet den 25-06-2019

Anbefalingen blev godkendt.

 

Liste A og Liste L gjorde opmærksom på, at de principielt er imod byggeriet af Frelloskolen, men stemmer for indstillingen.

436. Anlægsbevilling til renovering og ombygning af Nr. Nebel Skole

Anlægsbevilling til renovering og ombygning af Nr. Nebel Skole

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede med budgetaftalen 2017-2020 at igangsætte en proces med henblik på at afdække muligheden for at etablere et kombibibliotek på Nr. Nebel Skole, hvor alle aktiviteter og brugere i Kulturhuset flyttes over på skolen. Dette følger kommunens ejendomsstrategi om smarte kvadratmeter.

 

Der blev afsat i alt ca. 16,686 mio. kr. til gennemførelse af et projektet, hvoraf de 5 mio. kr. finansieres af kontoen til udvendigt vedligehold af kommunale bygninger (driftskonto), 1,4 mio. kr. finansieres via energilån og 10,286 mio. kr. finansieres via en anlægsbevilling.

 

Overslag:

 

Overslag /kr. ex. moms

Asbest- og tagrenovering

Energirenovering

Ombygning (til skole/kulturhus og bibliotek)

Rådgiverydelser

Uforudsete udgifter

4.761.000 kr.

1.440.000 kr.

8.415.000 kr.

570.000 kr.

1.500.000 kr.

Renovering og ombygning i alt ex. moms

16.686.000 kr.

 

Der er igangsat en proces i forhold til ombygningen og flytning af aktiviteter og brugere fra Kulturhuset til skolen med inddragelse af alle relevante parter. Denne proces pågår pt. og har deltagelse af ekstern arkitekt, der skal arbejde med at indarbejde ønsker og input fra en række workshops i et skitseforslag, som blev udarbejdet til dette arbejde.

 

I forbindelse med renovering af skolen skal der udføres en forsegling af loftskonstruktioner, der indeholder asbest samt en tagrenovering. I april blev asbestrenoveringen igangsat og der er udarbejdet et udbudsmateriale i forbindelse med tagrenoveringen på klyngerne.

Energirenoveringen skal igangsættes efterfølgende, mens ombygningen vil være afhængig af processen omkring flytning af aktiviteterne fra Kulturhuset til skolen.

 

For at få gennemført asbest- og tagrenovering samt energirenoveringen skal der bruges i alt 6.850.000 kr. inkl. uforudsete udgifter ex. moms, hvoraf 5 mio. kr. finansieres via vedligeholdelseskontoen, 1,4 mio. kr. via energilån og 450.000 kr. via anlægspuljen. Herudover skal der fra anlægspuljen afsættes ca. 100.000 kr. til rådgiver til udarbejdelse af skitser og medvirken til den igangsatte proces.


Forvaltningens vurdering

Processen med renovering og ombygning af Nr. Nebel Skole, herunder inddragelse af brugere fra Kulturhuset og skolen, er godt i gang. For at forvaltningen kan arbejde videre og få gennemført inddragelsesprocessen samt udført et gennemarbejdet skitseprojekt, hvor alle brugergrupper kan se egne bidrag, er det en forudsætning, at anlægsbevillingen frigives.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

I anlægsbudget er der afsat i alt 10.286.000 kr. til renovering og ombygning af Nr. Nebel Skole. Der er afsat i alt 7.538.000 kr. i 2019 og 2.748.000 kr. i 2020.

I driftsbudgettet er der i 2019 afsat 2 mio. kr. til projektet og 3 mio. kr. i budget 2020.

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der meddeles anlægsbevilling på 10.286.000 kr. til renovering og ombygning af Nr. Nebel Skole,

at der frigives i alt 7.538.000 kr. i 2019 og 2.748.000 kr. i 2020,

at beløbet finansieres af de i budgettet afsatte midler til formålet.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 11-06-2019

Forelægges Byrådet med anbefaling.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-06-2019

Udvalget indstiller anbefalingen til Byrådets godkendelse, idet det præciseres,

at der frigives midler til asbest- og tagrenovering, energirenovering, rådgiverydelser og uforudsete udgifter, og

at midler til ombygning af skole/kulturhus og bibliotek frigives, når der foreligger en afklaring på om der er lokal opbakning til etablering af et kombibibliotek på skolen, jf. budgetforlig 2017

 

 


Beslutning Byrådet den 25-06-2019

Anbefalingen fra Udvalget for Økonomi og Erhverv blev godkendt.

437. Ansøgning. Plangrundlag for Remisen i Varde

Ansøgning. Plangrundlag for Remisen i Varde

Sagsfremstilling

Ansøgningen er 14. maj 2019 behandlet af Byrådet, som returnerede sagen til fornyet behandling for bl.a. præcisering af remisebygningens bevaringsværdi.  

 

SLETH A/S ansøger på vegne af ejeren om ændring af plangrundlaget for den tidligere Remise, Svinget 9, 6800 Varde. Ansøger ønsker mulighed for at anvende arealet til centerområde, blandet bolig, erhvervsbebyggelse samt kulturelle formål.

 

Det er ansøgers hensigt at opføre boligbebyggelse og etablere erhvervs- og/eller kulturelle formål på området. Bebyggelsesprocenten vil ligge mellem 60 og 70, og der søges om etablering af boliger i op til 5 etager og 18 m højde med et samlet etageareal på 6.800 m2. Dele af remisebygningen tænkes bevaret og omdannet i et vist omfang, mens øvrig eksisterende bebyggelse på projektområdet tænkes fjernet. Der tiltænkes én p-plads pr. bolig.

 

Arealet på ca. 1,2 ha ligger i byzone. På arealet findes i dag den gamle remisebygning med tilhørende teknikbygninger, jernbanespor og den gamle drejeskive til togene. I alt er det bebyggede areal på 1.077 m2. Området støder mod nord op til et boligkvarter med tæt-lav bebyggelse, mod syd ligger den gamle stationsbygning og bagved et boligkvarter. Mod vest ligger Vestre Landevej og en boligblok ved Ortenvej. Mod øst ligger Lerpøtvej og en blanding af bolig og erhverv.

 

Den gamle remisebygning med tårn er beskrevet i Varde Kommuneatlas fra 1992 som en bevaringsværdig bygning med en høj bevaringsværdi. 

 

Arealet ligger inden for kommuneplanens rammeområde 23.02.T01, der fastlægger områdets anvendelse til tekniske anlæg, jernbanestation. Bebyggelsesprocenten er på højest 65 og et maksimalt antal etager på 2. Arealet er ikke omfattet af en gældende lokalplan.

 

Arealet ligger inden for et område med drikkevandsinteresser, følsomme indvindingsområder, indvindingsområde udenfor OSD, jordforurening V1, områdeklassificering lettere forurenet jord samt vandforsyningsområder. Der skal i forbindelse med lokalplanlægning for området tages højde for undersøgelse af jordforurening på hele området, der skal afprøves for støj i bebyggelse, og det skal undersøges, hvordan trafik på bedst mulig måde afvikles til og fra området. Endelig skal det undersøges, hvordan de endelige byggehøjder påvirker de omkringliggende bebyggelser.

 

Sagen er en A-sag, fordi det ansøgte ikke kan rummes indenfor den eksisterende kommuneplanramme. Der har derfor været indkaldt idéer og forslag i forbindelse med planlægning af nyt bykvarter ved Varde Remise fra 27. februar til 14. marts 2019. Der er modtaget 13 høringssvar, der primært handler om betænkelighed ved mulighed for bebyggelse op til 5 etager i 18 m højde, bekymring om forringet værdi for de omkringliggende bebyggelser, bekymring om øget trafik i området, bekymring om øget støj for omkringliggende bebyggelse, og endelig bekymring om bevaring af kulturmiljøet omkring den gamle Remise. 

 

Sagen er en A-sag, og derfor skal Byrådet beslutte, om planlægningen ønskes igangsat, mens Udvalget for Plan og Teknik prioriterer, hvornår sagen opstartes i forvaltningen.


Forvaltningens vurdering

Det ansøgte strider imod kommuneplanrammerne, fordi områdets anvendelse er fastsat til tekniske anlæg, jernbanestation. Derfor skal der også udarbejdes et Kommuneplantillæg med ændret anvendelse for området.

 

Forvaltningen vurderer, at det ansøgte er lokalplanpligtigt, fordi:

 • Der er tale om et nyt boligområde
 • Det ansøgte medfører en væsentlig ændring af det eksisterende miljø omkring Remisen i Varde
 • Der er tale om et større bygge- eller anlægsarbejde set i forhold til Varde bys størrelse.

 

Derudover er projektet en god mulighed for at revitalisere et område af Varde, som i dag ikke hænger sammen med midtbyen. I forbindelse med lokalplanlægningen skal det undersøges nærmere, om resten af remisegrunden indeholder forurenet jord. Der skal tages højde for støj i forhold til jernbanen, og endelig er det vigtigt, at det bliver undersøgt nøje, hvordan trafik afvikles til og fra området samt internt i området for gående trafik i relation til jernbanen.

 

Remisebygningen er bevaringsværdig og der bør i lokalplanlægningen tages særlige hensyn til dette, så kulturarven bevares.  

 

Projektets beliggenhed og omfang er af stor interesse for borgere i området, og derfor skal der ved lokalplanarbejdet afholdes en forhøring.

 

I forhold til ansøgers forslag om en byggehøjde på op til 18 meter i området mellem Vestre Landevej og den oprindelige remise, er det vigtigt at det belyses hvordan byggeriet passer inde i området. Ansøger har siden afslutning af indkaldelse til idéer og forslag fremsendt skyggestudier af, hvordan en 18 m høj bygning påvirker omgivelserne. De fremsendte skyggestudier giver ikke anledning til, at der ikke kan bygges i 18 m højde. Forvaltningen anbefaler imidlertid, at der som en del af lokalplanarbejdet udarbejdes visualiseringer til vurdering af byggeriets fremtræden i forhold til de omkringliggende bebyggelser og visualiseringerne indgår som en del af beslutningsgrundlaget for fastsættelse af byggeriets højde.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017, Varde Kommune

Lov om planlægning

Miljøvurderingsloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at det nødvendige plangrundlag i form af lokalplan og kommuneplantillæg udarbejdes,

at sagen medtages i prioriteringen af sager til igangsætning,

at der fastsættes bestemmelser, så bebyggelsen kommer til at harmonere med den eksisterende bebyggelse i arkitektur, herunder materialer og farver, og

at der som en del af lokalplanarbejdet udarbejdes visualiseringer af det foreslåede byggeri.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 06-06-2019

Preben Friis-Hauge blev erklæret inhabil.

 

Niels Christiansen, Peter Nielsen, Jan Lings og Søren Laulund stillede følgende ændringsforslag:

 

Der ønskes byggeri på højst 3 etager eller maks. ca. 12 m i det område, der er markeret med rødt i bilag 5. Det resterende kan højst bebygges med 2 etager eller maks. ca. 8 m højde.

Derudover ønskes der sikret en visuel identitet af den bevaringsværdige remisebygning.

 

Niels Haahr Larsen stillede følgende ændringsforslag:

 

Der ønskes intet byggeri i det område, der er markeret med rødt i bilag 5. Det resterende kan højst bebygges med 2 etager eller maks. ca. 8 m højde.

Derudover ønskes der sikret en visuel identitet af den bevaringsværdige remisebygning.

 

Niels Haahr Larsens ændringsforslag er anset som det mest vidtgående og blev sat til afstemning:

 

Navn

Parti

For

Imod

Undlod

Peter Nielsen

V

 

X

 

Niels Haahr  Larsen

V

X

 

 

Søren  Laulund

A

 

X

 

Jan Lings

A

 

X

 

Niels Christiansen

C

 

X

 

 

Forslaget er hermed faldet.

 

Niels Christiansen, Peter Nielsen, Jan Lings og Søren Laulund ændringsforslag blev sat til afstemning:

 

Navn

Parti

For

Imod

Undlod

Peter Nielsen

V

X

 

 

Niels Haahr  Larsen

V

 

X

 

Søren  Laulund

A

X

 

 

Jan Lings

A

X

 

 

Niels Christiansen

C

X

 

 

 

Forslaget er hermed vedtaget.

 

 

Fraværende:

Anders Linde

Preben Friis-Hauge


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-06-2019

Flertalsbeslutningen fra Udvalg for Plan og Teknik blev sat til afstemning

 

Navn

Parti

For

Imod

Undlod

Erik Buhl Nielsen

V

x

 

 

Anders Linde

V

 

x

 

Line Berner

V

x

 

 

Peter Nielsen

V

x

 

 

Søren  Laulund

A

x

 

 

Ingvard Ladefoged

A

x

 

 

Henrik Vej Kastrupsen

L

x

 

 

Holger Grumme Nielsen

B

 

x

 

Julie Gottschalk

O

x

 

 

 

Flertallet i Udvalget for Økonomi og Erhverv indstiller beslutningen fra Udvalget fra Plan og Teknik til Byrådets godkendelse.

 


Beslutning Byrådet den 25-06-2019

Preben Friis-Hauge blev erklæret inhabil og deltog således ikke i sagens behandling.

 

Anders Linde og Niels Haahr Larsen fremsatte følgende ændringsforslag:

 

Der ønskes intet byggeri i det område, der er markeret med rødt i bilag 5. Det resterende kan højst bebygges med 2 etager eller maks. ca. 8 m højde.

Derudover ønskes der sikret en visuel identitet af den bevaringsværdige remisebygning.

 

Ændringsforslaget anses som det mest vidtgående og blev sat til afstemning:

 

For stemte Liste B, Liste I, Liste L, Anders Linde (V) og Niels Haahr Larsen (V)

Imod stemte Liste A, Liste C, Liste O og Erik Buhl, Connie Høj, Lars Teglgaard, Peter Nielsen, Mads Sørensen, Stig Leerbeck, Line Berner og Peder Foldager

Sarah Andersen undlod at stemme.

 

Ændringsforslaget er dermed nedstemt.

 

Flertalsindstillingen fra Udvalget for Økonomi og Erhverv blev sat til afstemning

 

For indstillingen stemte Liste A, Liste C, Liste O, Erik Buhl, Connie Høj, Lars Teglgaard, Peter Nielsen, Mads Sørensen, Stig Leerbeck, Line Berner og Peder Foldager.

Imod indstillingen stemte Liste B, Liste I, Liste L, Anders Linde (V) og Niels Haahr Larsen (V)

Sarah Andersen undlod at stemme

 

Flertalsindstillingen er hermed godkendt.sagsnr18-13441_doknr46934-19_v1_resumé af indkomne bemærkninger.doc
sagsnr18-13441_doknr13341-19_v1_20181102 principansøgning.pdf.pdf
sagsnr18-13441_doknr58081-19_v1_samlede høringssvar ideer og forslag remisen i varde.pdf.pdf
sagsnr18-13441_doknr65249-19_v1_varde-remise_skyggestudie.pdf.pdf
sagsnr18-13441_doknr68304-19_v1_kort - ønske om placering af byggeri i op til 18 meters højde.pdf.pdf
sagsnr18-13441_doknr82372-19_v1_remisen med tårn - kommuneatlas 1992.pdf.pdf

Bilag

Resumé af indkomne bemærkninger
20181102 Principansøgning.pdf
Samlede høringssvar ideer og forslag remisen i Varde.pdf
VARDE-REMISE_SKYGGESTUDIE.pdf
Kort - ønske om placering af byggeri i op til 18 meters højde.pdf
Remisen med tårn - Kommuneatlas 1992.pdf


438. Ansøgning. Plangrundlag for solcelleanlæg nord for Mejls

Ansøgning. Plangrundlag for solcelleanlæg nord for Mejls

Sagsfremstilling

Better Energy ApS har 28. november 2018 ansøgt om udarbejdelse af plangrundlag for etablering af et jordbaseret solcelleanlæg på et område nord for Mejls med tilhørende dyrehold til afgræsning. Anlægget forventes at have kapacitet til en årlig strømproduktion på 59 MWh, som svarer til et gennemsnitligt strømforbrug for 11.500 husstande.

 

Arealet er ca. 85 ha i landzone, og den nuværende anvendelse er omdrift. Arealet grænser op til landbrugsjord, skov og § 3-beskyttet natur. Der er enkelte beboelsesejendomme, som grænser op til projektområdet.

 

Der er ikke tidligere planlagt for området. 

 

I forbindelse med sagsbehandlingen har ansøger ønsket at indskrænke arealet, så afstanden øges til naboer og følsomme natur-, kulturarvs- og landskabsområder. 

 

Arealet ligger indenfor landbrugslandskab, overgangslandskab, mindre dele indenfor dallandskab, øvrige lavbundsarealer samt EL-tracé Horns Rev 3.

 

Sagen er en A-sag, fordi realiseringen af et solcelleanlæg af denne størrelse kræver et kommuneplantillæg med udlæg af et nyt rammeområde og en lokalplan.

 

Forvaltningen har derfor indkaldt til idéer og forslag fra 12. april til 3. maj 2019. Der er kommet 6 bemærkninger, der særligt handler om placering og udsigt, værdiforringelse af naboejendomme, biodiversitet, støj- og lugtgener samt holdninger til projektet. Bemærkningerne er behandlet i resumé af indkomne bemærkninger.

 

I forbindelse med en eventuel fremtidig plansag skal solcelleanlægget VVM-screenes.

 

Sagen er en A-sag, og derfor beslutter Byrådet, om planlægningen ønskes igangsat, mens Udvalget for Plan og Teknik prioriterer, hvornår sagen opstartes i forvaltningen.


Forvaltningens vurdering

Kommuneplan 2017

Det ansøgte strider imod retningslinje 14.2 for placering af store solenergianlæg, fordi mindre dele af arealet ligger indenfor dallandskab. Desuden ligger en stor del af arealet indenfor overgangslandskab, og det betyder, at nye bygninger og anlæg, der visuelt vil opleves fra dal- eller kystlandskaber, skal tilpasses landskabets karakter, særligt med hensyn til beplantning, placering, udformning og materialevalg. Retningslinje 14.2 og 19.2 fastlægger i fællesskab, at anlægget ud fra en konkret vurdering skal findes foreneligt med det åbne lands interesser, og at placeringen skal ske under hensyntagen til de landskabelige værdier, så oplevelsen af landskabet ikke påvirkes i væsentlig grad.

 

Forvaltningen vurderer derfor, at der skal sikres en hensigtsmæssig afgrænsning af arealerne, så dallandskabet ikke påvirkes i væsentlig grad. I det konkrete tilfælde vurderes det muligt at opstille et solcelleanlæg på arealerne i overgangslandskab, fordi den maksimale højde på solcellerne er 3 m og på transformerne 6 m, og at der i en fremtidig plansag kan opstilles bestemmelser, som kan sikre, at landskabet ikke påvirkes i væsentlig grad ved hjælp af placering, udformning, refleksion og farver.

 

Lokalplan

Forvaltningen vurderer, at det ansøgte er lokalplanpligtigt, fordi der er tale om et nyt teknisk område, og det ansøgte medfører en væsentlig ændring af det eksisterende miljø nord for Mejls.

 

Øvrige hensyn

Planlægningen omfatter en række hensyn til øvrige interesser i nærområdet, blandt andet § 3-beskyttet natur, Grønt Danmarkskort og fredskov på nærliggende arealer.

 

Forvaltningen vurderer, at bemærkningerne fra indkaldelse af idéer og forslag bør give anledning til, at anlægget ved detailplanlægningen disponeres, så der i videst muligt omfang tages hensyn til naboerne og landskabet i almindelighed.


Konsekvens i forhold til visionen

Det ansøgte solcelleanlæg giver mulighed for energiforsyning fra vedvarende energikilder.


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017, Varde Kommune

Lov om planlægning


Økonomi

Ingen


Høring

Hvis det ansøgte imødekommes, skal der gennemføres en offentlig høring, jf. planloven § 24, stk. 1.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at det nødvendige plangrundlag i form af kommuneplantillæg og lokalplan udarbejdes,

at sagen medtages i prioriteringen af sager til igangsætning,

at resumé af de indkomne bemærkninger fra indkaldelse af idéer og forslag godkendes, og

at der fastsættes bestemmelser, så anlægget i videst muligt omfang tilpasses landskabet.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 06-06-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Anders Linde


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-06-2019

Udvalget indstiller anbefalingen til Byrådets godkendelse.

 


Beslutning Byrådet den 25-06-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-14259_doknr86855-19_v1_kortbilag projektområde oversigt_solceller ved mejls_rev. i.pdf.pdf
sagsnr18-14259_doknr82406-19_v1_ansøgning om solcelleanlæg ved mejls med kort.pdf.pdf
sagsnr18-14259_doknr76827-19_v1_indkomne bemærkninger til ideer og forslag til solceller ved mejls-samlet.pdf.pdf
sagsnr18-14259_doknr89648-19_v1_resumé af indkomne bemærkninger til ideer og forslag til solceller ved mejls.pdf.pdf

Bilag

Kortbilag Projektområde oversigt_solceller ved Mejls_rev. I.pdf
Ansøgning om Solcelleanlæg ved Mejls med kort.pdf
Indkomne bemærkninger til ideer og forslag til solceller ved Mejls-samlet.pdf
Resumé af indkomne bemærkninger til ideer og forslag til solceller ved Mejls.pdf


439. Forslag. Tematillæg til Udviklingsstrategi 2018-21

Forslag. Tematillæg til Udviklingsstrategi 2018-21

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 3. april 2019 at igangsætte arbejdet med et tematillæg til Udviklingsstrategi 2018-21 for udpegning af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen.

 

En eventuel tilladelse til nye udpegninger forudsætter en vedtaget planstrategi (i dette tilfælde udviklingsstrategi), der beskriver, hvordan egnede områder kan understøtte vækst og udvikling lokalt. Der kan ikke udlægges nye sommerhusgrunde inden for naturområde beskyttet af naturbeskyttelsesloven, strandbeskyttelseslinjen eller i klitfredede områder. Nye sommerhusområder skal placeres uden for områder med særlige landskabsinteresser og naturbeskyttelsesinteresser, og de må ikke være i strid med væsentlige nationale interesser. Nye sommerhusområder skal ligge i sammenhængende områder, og de skal placeres i tilknytning til eksisterende eller planlagte bysamfund, feriecentre eller sommerhusområder, hvor der er turismemæssigt potentiale.

 

Som led i arbejdet er kommunerne blevet opfordret til at gennemgå eksisterende ubebyggede sommerhusområder og vurdere, hvorvidt eventuelle sommerhusområder kan tilbageføres. Screening af om hvorvidt Varde Kommune har arealer, der kan tilbageføres, blev udført ved udarbejdelse af seneste tematillæg i 2017. Der blev ved denne lejlighed ikke fundet arealer til tilbageførsel.

 

Tematillægget til Udviklingsstrategi 2018-21 handler alene om temaerne kystturisme og nye sommerhusområder. I tematillægget fremgår det, at Byrådet vil arbejde for en fortsat vækst i turismen samt den fortsatte udvikling af markedsrelevant overnatningskapacitet for at muliggøre de ønskede vækstrater. Sommerhuse er den foretrukne overnatningsform for områdets mange turister, og derfor ønsker Varde Kommune at fastholde og udvikle udbuddet af sommerhuse og fritidshuse. Der arbejdes derfor for muligheden for at udlægge nye sommerhusområder i tilknytning til eksisterende kystferieområder.

 

Tematillægget indeholder forslag til to nye sommerhusområder i kystnærhedszonen. Det drejer sig om et område ved Houstrup/Lønne på ca. 21,6 ha. og et område ved Nymindegab på ca. 20,1 ha.

 

Tidsplan:

 • Udarbejdelse af tematillæg: 4. april – 16. maj 2019
 • Politisk behandling af forslag: 16. maj – 25. juni 2019
 • Offentlig høring: 8 uger - ca. juli og august 2019
 • Politisk behandling af endeligt tematillæg: 7. oktober – 5. november

 

Ansøgning om udpegning af nye sommerhusområder skal fremsendes til Erhvervsministeriet senest 1. december 2019.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at tematillægget vil danne et godt udgangspunkt for at styrke og skabe yderligere vækst i kystturismen.

 

Forvaltningen screenende i 2017 for eksisterende ubebyggede sommerhusområder, der ville kunne tilbageføres, og konkluderede, at der ikke findes egnede arealer over minimumsgrænsen på 1 ha. Der er ikke udlagt nye relevante arealer siden seneste gennemgang.

 

Områder behandlet i tematillægget:

 

 1. Sommerhusområde ved Nymindegab (ca. 112 stk.)
  Arealet er beliggende umiddelbart øst for Nymindegab, med direkte tilknytning de to lokalplanlagte arealer for Lønne Ridecenter, samt et område planlagt til kursusvirksomhed. Nymindegab er i Udviklingsplan for Vestkysten nævnt som en af 18 særlige feriesteder langs Vestkysten, som der arbejdes med at udvikle. Et af byens kendetegn er Nymindegab Kro, der rejser sig i landskabet og sikrer en gastronomisk attraktivitet i området. Nymindegab Museum formidler den lokale kulturhistorie både i byen og ved havnen. Fra det potentielle sommerhusområde er der (cykel)sti med direkte forbindelse til by og strand. Et nyt sommerhusområde med tilknytning til Nymindegab vil kunne gavne den økonomiske bæredygtighed for både købmand og turistrettede aktiviteter i Nymindegab.

 

 1. Sommerhusområde ved Houstrup/Lønne (ca. 120 stk.)
  Arealet ligger i umiddelbar tilknytning til feriecenteret Sea West, som har alle nødvendige servicefaciliteter, såsom restauranter, badeland, legeland mv. Arealet ligger mellem Nørre Nebel, der har et stærkt handelsliv, og Nymindegab, hvor museet formidler den lokale kulturhistorie både i byen og ved havnen. Der er adgang til havet ved Houstrup og Nymindegab Strand. Et nyt sommerhusområde vil derudover kunne medvirke til sikring af et bæredygtigt grundlag for feriecenteret i fremtiden.

 

Forvaltningen vurderer derudover, at udlæg af sommerhusområder på de 2 behandlede områder vil kunne have indflydelse på udvidelsesmulighederne for de nærliggende bedrifter. Ved Nymindegab er der tale om 2-3 bedrifter med mink (samme ejer) og én bedrift med kvæg. Ved Lønne/Houstrup er der tale om én bedrift med svineproduktion. Hvis der ønskes taget mest muligt hensyn til bedrifterne, kan der arbejdes med, at der ved sommerhusområdet ved Nymindegab er fokus på området vest for Vesterhavsvej og at ca. den nordligste 1/3 af området ved Lønne/Houstrup skæres væk.

En lokalplan må kun udlægge arealer, der er belastet af lugt fra husdyrbrug til boliger, rekreative formål mv., hvis lokalplanen med bestemmelser om bebyggelsens højde og placering kan sikre den fremtidige anvendelse mod gener fra disse husdyrbrug. Hensynet ved planlægning virker derfor begge veje.


Konsekvens i forhold til visionen

Med tematillægget for kystturisme lægges der op til en fortsat styrkelse og udvikling af kystturismen i Varde Kommune. Med en hensigtsmæssig beplantning og udformning af nye sommerhusområder skabes mulighed for, at flere vil have mulighed for at opleve kommunens unikke kyst og natur.


Retsgrundlag

Planloven


Økonomi

Ingen


Høring

Forslag til ”Tematillæg til Udviklingsstrategi 2018-21” sendes i offentlig høring i minimum 8 uger, jf. planloven § 23a, stk. 5.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Forslag til ”Tematillæg til Udviklingsstrategi 2018-21” godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 06-06-2019

Udvalget indstiller til Byrådet, at Tematillæggets forslag til sommerhusområde ved Nymindegab godkendes og sendes i offentlig høring, og at sommerhusområdet ved Lønne udgår.

 

Niels Christiansen stemte imod.

Fraværende:

Anders Linde


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-06-2019

Udvalget indstiller flertalsanbefalingen fra Udvalget for Plan og Teknik til Byrådets godkendelse.

 


Beslutning Byrådet den 25-06-2019

Flertallet godkender anbefalingen fra Udvalget for Økonomi og Erhverv.

 

Niels Christiansen stemmer imod, og ønsker at få en mindretalsudtalelse sendt med ud i høring.sagsnr19-3133_doknr37797-19_v1_brev til kystkommuner - iværksættelse af anden runde ansøgninger.pdf.pdf
sagsnr19-3133_doknr87197-19_v1_planstrategi version 20-05-2019.pdf
sagsnr19-3133_doknr94802-19_v1_miljøvurdering til tematillæg 12-06-2019.pdf

Bilag

Brev til kystkommuner - Iværksættelse af anden runde ansøgninger.pdf
Planstrategi version 20-05-2019
Miljøvurdering til tematillæg 12-06-2019


440. Forslag. Naturparkplan for Naturpark Vesterhavet 2019-2024

Forslag. Naturparkplan for Naturpark Vesterhavet 2019-2024

Sagsfremstilling

En forudsætning for at kunne være en del af Danske Naturparker er, at der foreligger en godkendt naturparkplan for området. Naturpark Vesterhavet skal genansøge om at blive certificeret, og derfor er der udarbejdet et forslag til en revideret naturparkplan for naturparken.

 

Naturpark Vesterhavet blev i november 2014 udnævnt som naturpark under mærkningsordningen Danske Naturparker drevet af Friluftsrådet. Mærkningen blev givet for en femårig periode, som udløber 14. november 2019. For fortsat at være en del af Danske Naturparker, skal der ansøges om fornyet mærkning i efteråret 2019. Den eksisterende naturparkplan udløber i 2019.

 

Naturparkplanen er udarbejdet med udgangspunkt i de af Friluftsrådet fastsatte rammer med beskrivelse, målsætninger og indsatser inden for temaerne: natur, kulturhistorie, friluftsliv, formidling, turisme og erhverv.

 

Planforslaget er udarbejdet i samarbejde med Naturparkrådet, Naturstyrelsen samt Naturparkens partnerskab. Forslaget har været behandlet i Naturparkrådet 9. maj 2019.

 

Forvaltningen har taget afsæt i eksisterende målsætninger i de kommunale Natura 2000-handleplaner samt kommunens Naturpolitik og Friluftsstrategi. Naturparkplanen er således med til at understøtte opfyldelse af disse planer.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at forslaget til Naturparkplan for Naturpark Vesterhavet 2019-2024 vil skabe retning for arbejdet med naturparken de kommende år og styrke området i forhold til naturværdier, natur- og kulturformidling samt naturoplevelser. Naturpark mærkningen er med til at skabe en fælles branding og formidlings ramme for kommunens vestkyst område.


Konsekvens i forhold til visionen

Naturpark Vesterhavets fornemste opgave er at fremhæve Varde Kommunes enestående natur og at danne ramme om unikke naturoplevelser for borgere såvel som turister. Naturparkplanen vil bidrage til at løfte visionen ”Vi i Naturen”.


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Der er i øjeblikket ikke afsat midler på budgettet til gennemførelse af konkrete projekter. Naturparkrådet har foreslået, at der til den kommende budgetlægning indgår et ønske om, at der afsættes budgetmidler til deltagelse i et tværgående nationalt naturparkprojekt.


Høring

Forslaget til naturparkplanen sendes i 8 ugers offentlig høring inden endelig vedtagelse.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at forslaget til naturparkplanen godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 06-06-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Anders Linde


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-06-2019

Udvalget indstiller anbefalingen til Byrådets godkendelse.

 


Beslutning Byrådet den 25-06-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr17-12595_doknr100079-19_v1_udkast naturparkplan_2019-2024.pdf.pdf

Bilag

UDKAST Naturparkplan_2019-2024.pdf


441. Fredningsforslag for Varde Ådal

Fredningsforslag for Varde Ådal

Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik besluttede 9. april 2019 at sende et fredningsforslag for en del af Varde Ådal i høring hos lodsejere, Esbjerg Kommune og udvalgte organisationer. Høringsperioden er udløbet, og Udvalget for Plan og Teknik skal derfor tage stilling til det videre forløb.

 

Kravene til et fredningsforslag og –processen er der redegjort for under udvalgsbehandlingen 9. april 2019 med tilhørende bilag.

 

Der er i høringsperioden kommet 6 høringssvar. Afsender af høringssvarene er 23 berørte lodsejere, 1 lodsejer uden for det foreslåede fredede område, Danmarks Naturfredningsforening Varde og Esbjerg Kommune. Resumé af høringssvarene med forvaltningens bemærkninger er vedhæftet som bilag.

 

Høringssvarene kan generelt opsummeres til, at lodsejerne er overvejende imod fredningen. Esbjerg Kommune oplyser, at kommunen er i gang med at afdække mulighederne for at gennemføre et vådområdeprojekt på de arealer, der tidligere indgik i Projekt Engsnarre. DN Varde er positiv over for forslaget.

 

I forhold til det videre skal det besluttes, 

1.     om fredningssagen skal rejses ved indsendelse af fredningsforslaget, der i vid udstrækning er tilpasset høringssvarene, til Fredningsnævnet,

2.     om fredningsforslaget skal belyses yderligere, f.eks. ved dialogmøder med lodsejerne, eller

3.     om arbejdet med fredningsforslaget skal sættes i bero indtil videre, mens det afdækkes om en fortsættelse af Operation Engsnarre kan få fodfæste.

 

Udsendelse af høringsbrevene har afstedkommet et ønske om dialog fra lodsejerne og samtidig har der derfor været en løbende dialog om fremtiden for Varde Ådal og hvordan tiltagene fra Operation Engsnarre vil kunne føres videre.

 

Afledt af denne dialog er de modtagne anmeldelser efter naturbeskyttelseslovens § 19b alle tilbagekaldt, idet det er oplyst, at der er indgået 5 årige MVJ-aftaler om afgræsning. En forudsætning for tilbagekaldelserne er, at der ikke i øjeblikket rejses en fredningssag, hvilket udtrykkeligt fremgår af nogle af tilbagekaldelserne. Desuden har reglen om retten til at genoptage den hidtidige drift i et år efter MVJ-aftalernes udløb været drøftet, og i den sammenhæng er det tilkendegivet, at Varde Kommunes tolkning af reglen følger Miljøstyrelsens svar i brev af 11. oktober 2018. Forståelsesbrev er vedlagt som bilag.


Forvaltningens vurdering

Vurderingen af hvorvidt der foreligger en særlig begrundelse er beskrevet i det tidligere dagsordenspunkt, jf. bilag.

 

Ad 1. Det er muligt at rejse fredningssagen ved at indsende fredningsforslaget til Fredningsnævnet. Dette vil kræve, der udarbejdes et egentligt fredningskort, og at budgetoverslaget sendes i høring hos Miljøstyrelsen i 4 uger. Samtidig bør de ændringer, som høringssvarene giver anledning til, og som vurderes at være uproblematiske, foretages. Der lægges bl.a. op til en sondring mellem arealer, som har været eller er omfattet af en MVJ-aftale (MiljøVenlige Jordbrugsforanstaltninger) under Operation Engsnarre, og arealer, der ikke har været omfattet af en MVJ-aftale, ligesom det foreslåede græsningstryk ændres, så det for arealer, der har været eller er omfattet af MVJ-aftaler fastsættes til et gennemsnitligt græsningstryk i MVJ-aftalerne. Afledt heraf skal budgetoverslaget justeres.

 

Ad 2. Alternativt kan det forberedende arbejde med fredningsforslaget fortsætte, så dialogen med lodsejerne fortsætter med henblik på at sikre en større positiv opbakning til hele fredningsforslaget eller dele heraf, og mulighederne for at imødekomme høringssvarene helt afdækkes.

 

Ad 3. En tredje mulighed er at sætte arbejdet med fredningsforslaget i bero, og der arbejdes videre med at afsøge mulighederne for at finde en ”afløser” til Operation Engsnarre og de nuværende ordninger. Truslen mod den naturvenlige drift er med tilbagekaldelserne af anmeldelserne om genoptagelse af hidtidig drift på ca. 180 ha inden for det foreslåede fredede område på ca. 510 ha og nye 5-årige MVJ-aftaler om afgræsning ikke længere akut for disse arealer, hvilket taler for at sætte fredningsforslaget i bero. Hovedparten af de arealer, som anmeldelserne har omhandlet, vedrører MVJ-aftaler, der udløb(er) i 2018 og 2019. Det vides ikke, hvordan de øvrige lodsejere vil stille sig, når deres MVJ-aftaler udløber.

 

Ved både scenarie 1 og 2 vurderes det, at forvaltningen bør bemyndiges til at udstede forbud efter naturbeskyttelsesloven § 34. Dvs. et foreløbigt forbud, der gælder et år.


Konsekvens i forhold til visionen

En genoptagelse af den tidligere driftsform vil forringe naturforholdene og mulighederne for naturoplevelser.


Retsgrundlag

Naturbeskyttelsesloven, kap. 6


Økonomi

Budgetoverslag – relevant for scenarie 1 og 2 - indgår i det vedlagte fredningsforslag, men er alene et forsigtigt skøn og ikke udtryk for den endelige erstatningsfastsættelse. Der er således alene medtaget ejere, men ikke brugere og andre rettighedsindehavere.

 

Udgift til eksterne rådgivere på ca. 250.000-300.000 kr. Heri indgår ikke ekstern juridisk bistand til f.eks. erstatningsfastsættelsen. Derudover må der påregnes interne ressourcer på at afvikle dialogen med lodsejere og udarbejdelse af fredningen.

 

Ved scenarie 3 vil der ingen økonomiske konsekvenser være pt.


Høring

Hvis fredningssagen skal rejses, skal fredningsforslaget med budgetoverslag sendes til udtalelse hos Miljøstyrelsen, som skal afgive svar senest 4 uger efter modtagelsen af overslaget. Derefter kan fredningsforslaget med bilag og udtalelsen sendes til fredningsnævnet.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at arbejdet med fredningsforslaget sættes i bero indtil videre, mens det afdækkes, om en fortsættelse af Operation Engsnarre kan få fodfæste (scenarie 3), og

at forståelsesbrev om Miljøstyrelsens vurdering godkendes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 06-06-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Anders Linde


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-06-2019

Udvalget indstiller anbefalingen til Byrådets godkendelse.

 


Beslutning Byrådet den 25-06-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr19-362_doknr63916-19_v1_fredningsforslag for varde ådal.docx
sagsnr19-362_doknr85366-19_v1_fredningsforslag.docx
sagsnr19-362_doknr76693-19_v1_resumé af høringssvar om fredningsforslag for varde ådal.docx
sagsnr19-362_doknr86509-19_v1_fredning - processen og kriterier.docx
sagsnr19-362_doknr86196-19_v1_bilag 2 budgetoverslag.docx
sagsnr19-210_doknr89640-19_v1_vejledning om miljøstyrelsens vurdering vedr. udløb af en række 20 årige mvj-aftaler i nden for proj.docx

Bilag

Fredningsforslag for Varde Ådal 9/4-19
Fredningsforslag, 2. udgave
Resumé af høringssvar og forvaltningens bemærkninger om fredningsforslag for Varde Ådal
Fredning - processen og kriterier, 2 udgave
Bilag 2: Budgetoverslag, 2. version
Forståelsesbrev om Miljøstyrelsens vurdering vedr. udløb af en række 20 årige MVJ-aftaler i nden for Projekt Engsnarre


442. Kommuneplantillæg for erhvervsområde øst for Nørre Nebel, Blåbjerg Biogas

Kommuneplantillæg for erhvervsområde øst for Nørre Nebel, Blåbjerg Biogas

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv vedtog 27. marts 2019 Forslag til kommuneplantillæg 24. Forslaget til Tillæg 24 har været fremlagt i offentlig høring fra 28. marts 2019 til 24. maj 2019.

 

Formålet med Tillæg 24 er at ændre et eksisterende teknisk område til erhvervsområde for industrivirksomheder med særlige beliggenhedskrav til og med miljøklasse 7. Det betyder, at der indenfor planområdet kan placeres et biogasanlæg og et fjernvarmeanlæg, samtidigt med at der gives mulighed for opførelse af øvrige industrivirksomheder, herunder f.eks. et affaldsbehandlingsanlæg.

 

Ligeledes udpeges dele af rammeområdet til erhvervsområde for produktionsvirksomheder, og der udlægges et konsekvensområde med en radius af 500 m omkring erhvervsområdet. Indenfor konsekvensområdet må der herefter ikke planlægges for miljøfølsom anvendelse, der ikke er forenelig med produktionsvirksomhedernes drift og udvikling.

 

Der er ligeledes udarbejdet en sammenfattende redegørelse til den fælles miljøvurdering af Tillæg 24 og Lokalplan 15.10.L02, der redegør for miljøhensyn, valg af alternativer og hvilke miljøpåvirkninger, der overvåges.

 

Selve udvidelsen af Blåbjerg Biogas er også omfattet af obligatorisk miljøvurderingspligt (VVM-pligt), fordi projektforslaget er omfattet af bilag 1, pkt. 10: Anlæg til bortskaffelse af ikke-farligt affald ved forbrænding eller kemisk behandling med en kapacitet på over 100 t/dag. Biogasanlægget kræver desuden miljøgodkendelse, fordi der tilføres mere end 30 t biomasse pr. dag.

 

Realisering af udvidelsesprojektet Blåbjerg Biogas kræver særskilt VVM-tilladelse fra Miljøstyrelsen, før der kan gives en miljøgodkendelse og derefter en byggetilladelse fra Varde Kommune. Miljøgodkendelsen skal forinden i høring i 8 uger samtidigt med miljøkonsekvensrapporten (VVM) for Blåbjerg Biogas. Denne høringsperiode forløber senere.

 

Ved høringsperiodens udløb var der indkommet 11 bemærkninger. Bemærkningerne handler primært om trafik, lugt, støj, planforhold, bæredygtighed, turisme, eksisterende og fremtidige forhold samt påvirkning af boligpriser og ønske om ekspropriation.

 

Tillæg 24 til Kommuneplan 2017 skal vedtages, før Lokalplan 15.10.L02 kan vedtages.

 

Sagen er en A-sag, hvor planforslag godkendes i Udvalget for Økonomi og Erhverv, mens den endelige plan vedtages af Byrådet.


Forvaltningens vurdering

De indkomne bemærkninger er behandlet i vedlagte notat med forslag til vurdering af indkomne bemærkninger.

 

Der gøres i vedlagte notat opmærksom på, at der er en sammenhæng mellem, hvilken miljøklasse en virksomhed klassificeres som og de tilhørende vejledende afstandskrav til boliger og lignende. Det er vigtigt at være opmærksom på, at begrebet ”vejledende afstandskrav” ikke er ensbetydende med et afstandskrav, der altid skal overholdes. Der kan på baggrund af en konkret vurdering af den enkelte virksomheds forureningsbelastning gives tilladelser til kortere afstand.

 

Den konkrete regulering af de enkelte virksomheder finder sted i deres miljøgodkendelse og sikrer blandt andet, at de vejledende støj- og lugtgrænser bliver overholdt. En placering af en virksomhed tættere på boliger end den anbefalede minimumsafstand forudsætter, at der fastsættes vilkår i en miljøgodkendelse, som sikrer, at de vejledende grænser overholdes.

 

I forhold til udpegning af en konsekvenszone omkring et erhvervsområde til produktionsvirksomheder, gøres opmærksom på, at det altid beror på en konkret vurdering ved landzonetilladelser og ved udarbejdelse af nyt plangrundlag, om det ansøgte kan tillades i forhold til de relevante produktionsvirksomheders drift og udvikling.

 

Forvaltningen vurderer, at de indkomne bemærkninger ikke bør føre til ændringer. Dog er der foretaget enkelte sproglige rettelser og præciseringer.


Konsekvens i forhold til visionen

Udvidelse af et eksisterende biogasanlæg giver mulighed for at udnytte resurserne i området til produktion af bæredygtig energi.


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven

Miljøvurderingsloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Tillæg 24 vedtages,

at den tilhørende miljøvurdering vedtages uændret,

at den sammenfattende redegørelse til miljøvurdering vedtages, og

at notatet med forslag til vurdering af indkomne bemærkninger til ”Forslag til tillæg 24 til kommuneplan 2017 og Forslag til lokalplan 15.10.L02 for Blåbjerg Biogas” godkendes.

 


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 25-06-2019

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-06-2019

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Byrådet den 25-06-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-11937_doknr100592-19_v1_tillæg 24 til kommuneplan 2017.pdf
sagsnr18-11935_doknr100583-19_v1_miljøvurdering med sammenfattende redegørelse til tillæg 24 og lokalplan 15.10.l02-komprimeret.pdf.pdf
sagsnr18-11935_doknr100560-19_v1_resumé af indkomne bemærkninger.pdf
sagsnr18-11935_doknr88147-19_v1_samlet høringssvar til planforslagene for blåbjerg biogas.pdf.pdf
sagsnr18-11935_doknr98678-19_v1_sagshistorik -.pdf

Bilag

Tillæg 24 til Kommuneplan 2017
Miljøvurdering med sammenfattende redegørelse til Tillæg 24 og Lokalplan 15.10.L02-komprimeret.pdf
Resumé af indkomne bemærkninger
Samlet høringssvar til planforslagene for Blåbjerg Biogas.pdf
Sagshistorik -


443. Lokalplan for erhvervsområde øst for Nørre Nebel, Blåbjerg Biogas

Lokalplan for erhvervsområde øst for Nørre Nebel, Blåbjerg Biogas

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv vedtog 27. marts 2019 Forslag til lokalplan 15.10.L02. Forslaget været fremlagt i offentlig høring fra 28. marts 2019 til 24. maj 2019.

 

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for lokalisering af industrivirksomheder med særlige beliggenhedskrav til og med miljøklasse 7, herunder udvidelse af et eksisterende biogasanlæg, fortsættelse af et eksisterende fjernvarmeværk, samt mulighed for yderligere industrivirksomheder eller fritstående solenergiproducerende anlæg.

 

Der er ligeledes udarbejdet en sammenfattende redegørelse til den fælles miljøvurdering af Tillæg 24 og Lokalplan 15.10.L02, der redegør for miljøhensyn, valg af alternativer og hvilke miljøpåvirkninger, der overvåges.

 

Kvongvej skal sideudvides på strækningen fra Nymindegabvej til Lindegårdsvej for at kunne håndtere trafikken på en hensigtsmæssig måde efter udvidelsen og nyanlæg. Der har derfor været offentliggjort et udkast til en udbygningsaftale sammen med lokalplanforslaget. Aftalen beskriver fordeling af udgifterne til den nødvendige udvidelse af Kvongvej mellem Varde Kommune og Blåbjerg Biogas.

 

Selve udvidelsen af Blåbjerg Biogas er også omfattet af obligatorisk miljøvurderingspligt (VVM-pligt), fordi projektforslaget er omfattet af bilag 1, pkt. 10: Anlæg til bortskaffelse af ikke-farligt affald ved forbrænding eller kemisk behandling med en kapacitet på over 100 t/dag. Biogasanlægget kræver desuden miljøgodkendelse, fordi der tilføres mere end 30 t biomasse pr. dag.

 

Realisering af udvidelsesprojektet af Blåbjerg Biogas kræver særskilt VVM-tilladelse fra Miljøstyrelsen, før der kan gives en miljøgodkendelse og derefter en byggetilladelse fra Varde Kommune. 

 

Dansk Gas Distribution A/S (DGD) har søgt om projektgodkendelse af en ca. 3,5 km tilslutningsledning til Blåbjerg Biogas, så virksomheden forbindes til naturgasnettet. Projektgodkendelsen kan først behandles af Varde Byråd, når VVM-tilladelsen til Blåbjerg Biogas er udstedt. For at tilslutningen af biogasanlægget kan etableres, skal DGD sikre sig rådighed over de nødvendige arealer. Kan der ikke indgås frivillige aftaler, kan det blive nødvendigt, at Varde Kommune foretager en ekspropriation, som sikrer, at projektet kan gennemføres.

 

Ved høringsperiodens udløb var der kommet 11 bemærkninger. Bemærkningerne handler primært om placering af udvidelsen af biogasanlægget, ønske om at udtage delområde 3 af lokalplanen (produktionsvirksomheder til og med miljøklasse 6, herunder et affaldsbehandlingsanlæg) samt trafikale forhold. Dernæst handler bemærkninger om lugt, støj, planforhold, bæredygtighed, turisme, eksisterende og fremtidige forhold samt påvirkning af boligpriser og ønske om ekspropriation. Blåbjerg Biogas påpeger, at de mener, at investering i infrastruktur er en kommunal opgave og opfodrer til, at beslutningen om at indgå en udbygningsaftale genovervejes.

 

Lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan 60A, som vil blive aflyst med den endelige vedtagelse af Lokalplan 15.10.L02.

 

Tillæg 24 til Kommuneplan 2017 skal vedtages, før denne lokalplan kan vedtages.

 

Sagen er en A-sag, hvor planforslag godkendes i Udvalget for Økonomi og Erhverv, mens den endelige plan vedtages af Byrådet.


Forvaltningens vurdering

De indkomne bemærkninger er behandlet i vedlagte notat med forslag til vurdering af indkomne bemærkninger.

 

Det vurderes, at det ikke er hensigtsmæssigt at flytte biogasanlægget til en ny placering, da der er tale om udbygning af et eksisterende biogasanlæg. Udvidelse af et anlæg, hvor der i forvejen er installationer til behandling af biogas er resursebesparende i forhold til etablering af et nyt biogasanlæg.

 

Forvaltningen vurderer, at det er hensigtsmæssigt, at delområde 3 fortsat er en del af lokalplanen, da delområdet giver mulighed for erhvervsmæssig udvikling ved, at en virksomhed til og med miljøklasse 6 kan lokalisere sig i delområdet. Hvis et affaldsbehandlingsanlæg lokaliseres i delområdet, vil det kunne levere en del af den nødvendige biomasse til biogasanlægget.

 

Den øgede trafikbelastning stammer fra tung trafik til og fra biogasanlægget og det planlagte industrianlæg. Det er vurderet, at Kvongvej for at kunne bære den øgede mængde tung trafik skal sideudvides til 7 m kørebanebredde og forstærkes med ny asfalt i hele kørebanebredden på strækningen fra Nymindegabvej til Lindegårdsvej. Det har ved andre biogasanlæg m.m. været praksis, at der indgås udbygningsaftaler. Da udbygningen af Blåbjerg Biogas bl.a. sigter mod, at anlægget på kommercielle vilkår kan levere gas til det overordnede distributionsnet, er det forvaltningens vurdering, at projektet kan sidestilles med de øvrige biogasanlæg, og at udbygningsaftalen bør fastholdes.

 

Udbygningsaftalen foreskriver, at udbygningen af Kvongvej først skal etableres i forbindelse med opførelse af faststofhal i delområde 2 ved Blåbjerg Biogas eller ny bebyggelse i form af en industrivirksomhed i delområde 3. (som vilkår for ibrugtagningstilladelse).

 

Forvaltningen vurderer, at de indkomne bemærkninger ikke bør føre til ændringer i lokalplanen eller tilhørende udbygningsaftale. Dog er der foretaget enkelte sproglige rettelser og præciseringer.


Konsekvens i forhold til visionen

Udvidelsen af det eksisterende biogasanlæg giver mulighed for at udnytte resurserne i området til produktion af bæredygtig energi.


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven

Miljøvurderingsloven


Økonomi

Varde Kommunes andel af udbygningsaftalen er 1,75 mio. kr. (50 %), som foreslås finansieret ved en anlægsbevilling i 2020, som medtages som budgetønske ved budgetforhandlingerne i september 2019. Hvis budgetønsket ikke imødekommes, finansieres beløbet af driftsbudgettet til asfaltslidlag.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Lokalplan 15.10.L02 vedtages,

at udbygningsaftale vedtages uændret,

at den tilhørende miljøvurdering vedtages uændret,

at den sammenfattende redegørelse til miljøvurderingen vedtages,

at notatet med forslag til vurdering af indkomne bemærkninger til ”Forslag til tillæg 24 til Kommuneplan 2017 og Forslag til lokalplan 15.10.L01 for Blåbjerg Biogas” godkendes,

at Lokalplan 60A ophæves inden for lokalplanområdet,

at Lokalplan 15.10.L02 offentliggøres, når der foreligger en underskrevet udbygningsaftale, og

at der fremsendes anlægsønske på 1,75 mio. kr. til budgetforhandlingerne i september 2019.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 25-06-2019

Niels Christiansen stillede ændringsforslag om, at delområde III udtages af lokalplanen.

 

Preben Friis-Hauge og Søren Laulund fremsatte ændringsforslag om, at anbefalingen godkendes med følgende bemærkninger:

 • Byrådet anmoder Blåbjerg Biogas om at undgå tung transport gennem Nr. Nebel by i tidsrummet 08-17
 • Byrådet ønsker at cykelstistrækningen ad Kvongvej fra Nymindegabvej til Lindegårdsvej medtages i slutprioriteringen, når Udvalget for Plan og Teknik næste gang fordeler cykelstipuljemidler.

 

Niels Christiansens ændringsforslag blev anset som det mest vidtgående og sat til afstemning først.

 

Navn

Parti

For

Imod

Undlod

Peter Nielsen

V

 

x

 

Preben Friis-Hauge

V

 

x

 

Anders Linde

V

 

x

 

Niels Haahr  Larsen

V

 

x

 

Søren  Laulund

A

 

x

 

Jan Lings

A

 

x

 

Niels Christiansen

C

x

 

 

 

Forslaget er hermed faldet.

 

Preben Friis-Hauges og Søren Laulunds ændringsforslag blev sat til afstemning.

 

Navn

Parti

For

Imod

Undlod

Peter Nielsen

V

x

 

 

Preben Friis-Hauge

V

x

 

 

Anders Linde

V

x

 

 

Niels Haahr  Larsen

V

x

 

 

Søren  Laulund

A

x

 

 

Jan Lings

A

x

 

 

Niels Christiansen

C

x

 

 

 

Forslaget er hermed vedtaget.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-06-2019

Indstillingen fra Udvalget fra Plan og Teknik fremsendes til Byrådets godkendelse.

 


Beslutning Byrådet den 25-06-2019

Niels Christiansen stillede ændringsforslag om, at delområde III udtages af lokalplanen.

 

For ændringsforslaget stemte Liste C

Imod ændringsforslaget stemte Liste A, Liste B, Liste I, Liste L, Liste O og Liste V

Ingen undlod at stemme

 

Ændringsforslaget er hermed nedstemt.

 

Anbefalingen fra Udvalget for Plan og Teknik blev godkendt.

 sagsnr18-11935_doknr100580-19_v1_lokalplan 15.10.l02 erhvervsområde for industrivirksomheder med særlige beliggenhedskrav ved præstbø.pdf
sagsnr18-11935_doknr99009-19_v1_udbygningsaftale med kortbilag..pdf
sagsnr18-11935_doknr100583-19_v1_miljøvurdering med sammenfattende redegørelse til tillæg 24 og lokalplan 15.10.l02-komprimeret.pdf.pdf
sagsnr18-11935_doknr100560-19_v1_resumé af indkomne bemærkninger.pdf
sagsnr18-11935_doknr88147-19_v1_samlet høringssvar til planforslagene for blåbjerg biogas.pdf.pdf
sagsnr18-11935_doknr98678-19_v1_sagshistorik -.pdf

Bilag

Lokalplan 15.10.L02 Erhvervsområde for industrivirksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Præstbølvej, Nørre Nebel-komprimeret.pdf
Udbygningsaftale med kortbilag.
Miljøvurdering med sammenfattende redegørelse til Tillæg 24 og Lokalplan 15.10.L02-komprimeret.pdf
Resumé af indkomne bemærkninger
Samlet høringssvar til planforslagene for Blåbjerg Biogas.pdf
Sagshistorik -


444. Kystbeskyttelse - Lukket punkt
445. Gensidig orientering - Lukket punkt