UDVALG

Byrådet

MØDE

Referat

STED

Mødesalen - Filsø, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

6/4/2019 6:00:00 PM

SLUTTIDSPUNKT

6/4/2019 6:45:00 PM


PUNKTER

405. Godkendelse af dagsorden
406. Budgetopfølgning 1. kvartal 2019 - Samlet oversigt for Varde Kommune
407. Ansøgning om låneoptagelse og huslejestigning, Ortenvej 53 i Varde
408. Skema A ansøgning for opførelse af 14 almene familieboliger i Sig
409. Sydvestjysk Brandvæsen - Årsregnskab 2018
410. Sydvestjysk Brandvæsen - Generel Beredskabsplan 2019
411. Sydvestjysk Brandvæsen - Risikobaseret Dimensionering 2019
412. Valg til Huslejenævnet for Varde og Billund Kommune frem til 2022
413. Informationssikkerhedspolitik i Varde Kommune
414. Skema A for opførelse af 18 almene handicapboliger på Løkkevang i Ølgod
415. Skema A for nybyggeri af 32 demensplejeboliger samt servicearealer i Ølgod
416. Godkendelse af Sundhedsaftale 2019-2023
417. Salg af areal i Nørre Nebel - Lukket punkt
418. Gensidig orientering - Lukket punkt405. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Byrådet den 04-06-2019

Mads Sørensen gjorde opmærksom på inhabilitet i punkt 408 Skema A ansøgning for opførelse af 14 almene familieboliger i Sig.

 

Dagsorden godkendt.

Fraværende:

Anders Linde

A. C. Hoxcer Nielsen

Steen Holm Iversen

406. Budgetopfølgning 1. kvartal 2019 - Samlet oversigt for Varde Kommune

Budgetopfølgning 1. kvartal 2019 - Samlet oversigt for Varde Kommune

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 1. kvartal for fagudvalgene viser et samlet merforbrug på 41 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2019 eksklusive budgetoverførsler, jf. tabel nedenfor. Merforbruget kan primært henføres til, at fagudvalgene på nuværende tidspunkt forventes at forbruge af budgetoverførslerne fra 2018 til 2019, og at der forventes et merforbrug på det specialiserede socialområde (voksne) på 10 mio. kr., samt at der forventes et merforbrug på godt 6 mio. kr. på arbejdsmarkedsområdet.

 

 

De væsentlige afvigelser for de enkelte udvalg er, jf. bilag:

 

 • For udvalget for Økonomi og Erhverv forventes et samlet merforbrug på 3,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler, hvilket primært kan henføres til et merforbrug grundet afholdelse af valg, samt forbrug af budgetoverførsler. Opgørelsen er eksklusive den tekniske reserve på 20 mio. kr. i 2019, som skal reducere risikoen for en eventuel regnskabssanktion, eksempelvis hvis institutionerne forbruger af deres opsparede overskud.

 

 • For Plan og Teknik forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler, hvilket bl.a. skyldes mindreforbrug på en række områder, herunder vedligeholdelse af kommunale bygninger. Det modsvares delvist af merforbrug på andre områder.

 

 • For udvalget for Børn og Læring forventes et merforbrug på 10,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler, hvilket hovedsageligt skyldes et forventet forbrug af overførte midler på skoleområdet og på Børn og Familie.

 

 • For udvalget for Kultur og Fritid forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til indeværende års budget ekskl. budgetoverførsler fra sidste år.

 

 • For udvalget for Social og Sundhed forventes et merforbrug på 21,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler. Det samlede merforbrug kan primært henføres til, at der forventes et merforbrug på det specialiserede socialområde på 10 mio. kr., samt at der forventes et forbrug af budgetoverførsler på 8,8 mio. kr.

 

 • For udvalget for Arbejdsmarked og Integration forventes et merforbrug på 6,3 mio. kr., hvilket primært skyldes et merforbrug på fleksjob, kontanthjælp og sygedagpenge.

 

Serviceudgifterne i 2019 forventes samlet set at ligge 13,9 mio. kr. over det korrigerede budget ekskl. overførsler i 2019, jf. tabel nedenfor, hvilket primært skyldes, at områderne forventes at bruge af deres budgetoverførsler fra 2018, samt at der forventes et merforbrug på det specialiserede socialområde (voksne). Opgørelsen er inklusive den tekniske reserve på 20 mio. kr. i 2019, som skal reducere risikoen for en eventuel regnskabssanktion, eksempelvis hvis institutionerne forbruger af deres opsparede overskud.

 

 

For overførselsudgifterne forventes et merforbrug på godt 6 mio. kr. Det bemærkes desuden, at KL forventer en negativ regulering af Varde Kommunes indtægter på 2,8 mio. kr. i 2019 vedrørende de forsikrede ledige som følge af efter- og midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2018 og 2019.

 

Anlæg

 • For udvalget for Økonomi og Erhverv forventes ikke afvigelser i forhold til anlægsbudgettet.
 • Udvalget for Plan og Teknik har et samlet anlægsbudget på 69,3 mio. kr. i 2019, heraf forventes ca. 5,2 mio. kr. at blive overført til 2020. Det er dog tidligt på året, hvorfor der er usikkerhed om, hvorvidt alle anlægsprojekterne når at blive færdiggjort i 2019.
 • Udvalget for Børn og Læring har et samlet budget på 85 mio. kr., heraf forventes 39,9 mio. kr. overført til 2020, hvoraf halvdelen vedrører den nye skole, mens resten kan henføres til bl.a. renovering af Nr. Nebel Skole og Ølgod Skole, samt Årre Børnecenter og multisal- og kombibibliotek på Agerbæk Skole, som ikke forventes færdiggjort i 2019.
 • Udvalget for Kultur og Fritid har et samlet budget på 9,6 mio. kr., heraf 8,1 mio. kr. vedrørende den igangværende renovering og udvikling af Varde Fritidscenter. Usikkert om udvidelsen af Janusbygningen på 1 mio. kr. påbegyndes i 2019.
 • Social- og Sundhedsudvalget har et samlet budget på 42 mio. kr., heraf forventes 22 mio. kr. overført til 2020 bl.a. vedrørende servicearealer til demensboliger i Ølgod og Varde, samt handicapboliger i Løkkevang i Ølgod.

Forvaltningens vurdering

Det bemærkes, at det fremgår af budgetproceduren, at der arbejdes med en målsætning om stram rammebudgettering, således der i løbet af budgetåret ikke bevilges tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen.

 

Det er afgørende, at Varde Kommune bidrager til, at kommunerne samlet set overholder servicerammen for at undgå sanktioner og dermed en reduktion af statens tilskud til kommunerne. Såfremt kommunerne samlet set overskrider servicerammen, og Varde Kommune eksempelvis overskrider de budgetterede serviceudgifter med 10 mio. kr., kan det medføre en individuel sanktion på 6 mio. kr. til kommunen.

 

Inkl. budgetoverførsler forventes et samlet mindreforbrug for udvalgene på 19,1 mio. kr. Da forventningerne til overførsler til 2020 er foretaget på et forholdsvis tidligt tidspunkt,

vurderes det med baggrund i tidligere års overførsler, at forbruget af overførslerne kan vise sig at blive mindre end budgetopfølgningen for 1. kvartal indikerer.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Økonomiregulativet


Økonomi

Ingen


Høring

ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at budgetopfølgningen tages til efterretning,

at der til budgetopfølgningen for 1. kvartal ikke gives tillægsbevilling finansieret af kassen,

at udvalg med store merforbrug undersøges nærmere, og

at der er opmærksomhed omkring forbrug af budgetoverførsler.


Beslutning Direktionen den 22-05-2019

Direktionen besluttede, at det indstilles til Byrådet,

at budgetopfølgningen tages til efterretning,

at der til budgetopfølgningen for 1. kvartal ikke gives tillægsbevilling finansieret af kassen,

at udvalg med store merforbrug undersøges nærmere, og

at der er opmærksomhed omkring forbrug af budgetoverførsler.

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-05-2019

Anbefalingen blev godkendt, idet det præciseres,

at udvalg med store merforbrug undersøges nærmere, og følges op i udvalget ved næste budgetopfølgning.

 

Fraværende:

Henrik Vej Kastrupsen


Beslutning Byrådet den 04-06-2019

Indstillingen fra Udvalget for Økonomi og Erhverv blev godkendt.

Fraværende:

Anders Linde

A. C. Hoxcer Nielsen

Steen Holm Iversen

407. Ansøgning om låneoptagelse og huslejestigning, Ortenvej 53 i Varde

Ansøgning om låneoptagelse og huslejestigning, Ortenvej 53 i Varde

Sagsfremstilling

Varde Bolig Administration søger i mail den 8. maj 2019 om låneoptagelse samt forhøjelse af husleje for 9 almene familieboliger på Ortenvej 53 A-I i Varde.

 

Projektet består af udskiftning af tage, og der ønskes optaget et realkreditlån på 1.650.000 kr. inkl.  låneomkostninger til projektet.

 

Som følge af låneoptagelsen stiger huslejen 670 kr. pr. måned, som svarer til en lejeforhøjelse på 14,8 %. Den gennemsnitlige husleje stiger fra 4.512 kr. pr. måned til 5.182 kr. pr. måned.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der er tale om vedligeholdelsesarbejder, som ikke kræver Byrådets

Godkendelse, jf. lov om almene boliger § 28 vedrørende væsentlige forandringer af

ejendommen.

 

Derimod skal Byrådet godkende huslejeforhøjelser på mere end 5 %, når stigningen skyldes

udførelse af forbedringsarbejder på ejendommen, der enten sker i form af renovering eller

forbedring, jf. driftsbekendtgørelsen § 79, stk. 4 og bekendtgørelsen af lov om almene

boliger § 10, stk. 3.

 

Byrådet skal ligeledes godkende låneoptagelse, jf. lov om almene boliger § 29.

Forvaltningen vurderer, at tagrenoveringen vil være med til at forlænge og fastholde

boligernes levetid og samtidig være med til at bidrage til, at boligerne fortsat er attraktive for

både nuværede og nye lejere. Det er ligeledes forvaltningens vurdering, at huslejen er

fornuftig sammenlignet med øvrige boliger i området.

 

På den baggrund anbefales det, at ansøgningen om låneoptagelse og huslejestigningen

godkendes.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov om almene boliger mv

Bekendtgørelsen om drift af almene boliger mv.


Økonomi

Økonomiafdelingen udtaler: Lånet kræver ikke kommunegaranti.


Høring

Projektet er godkendt på et afdelingsmøde den 19. august 2017


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at ansøgning om låneoptagelse på 1.650.000 kr. godkendes, og

at huslejestigningen på 670 kr. pr. måned godkendes.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-05-2019

Anders Linde blev erklæret inhabil og deltog således ikke i sagens behandling.

 

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende:

Henrik Vej Kastrupsen


Beslutning Byrådet den 04-06-2019

Indstillingen blev godkendt.

Fraværende:

Anders Linde

A. C. Hoxcer Nielsen

Steen Holm Iversensagsnr19-6700_doknr85223-19_v1_ansøgning om låneoptagelse og huslejestigning ortenvej 53 varde.pdf.pdf

Bilag

Ansøgning om låneoptagelse og huslejestigning Ortenvej 53 Varde.pdf


408. Skema A ansøgning for opførelse af 14 almene familieboliger i Sig

Skema A ansøgning for opførelse af 14 almene familieboliger i Sig

Sagsfremstilling

Arbejdernes Andels Boligforening Varde (AAB) søger i mail den 9. maj 2019 om Varde Kommunes godkendelse af skema A for et projekt med nybyggeri af 14 almene familieboliger på P.O. Pedersensvej i Sig.

 

Projektet består af 14 almene familieboliger opført som et-plans boliger med et boliggennemsnit på 89 m2 pr. bolig. Boligerne er enten 3 eller 4 rums boliger. Boligerne opføres i et design som fokuserer på seniorer, som ønsker en lejebolig. Så både boligernes placering i Sig tæt på indkøbsmulighed, rumdisponering og anlæg af udearealer er velegnede til seniorer.

 

AAB søger samtidig om, at Varde Kommune vil indgå en særlig udlejningsaftale for afdelingen, så afdelingen bliver for lejere over 55 år uden hjemmeboende børn. Det er boligorganisationen, der administrerer ordningen.

 

I henhold til lov om almene boliger § 60 kan boligorganisationen og Varde Kommune indgå en særlig udlejningsaftale, hvor der udlejes efter særlige kriterier. Kriterierne fastsættes ved aftale mellem kommunalbestyrelsen og boligorganisationen. Kommunen hæfter ikke for tomgangsleje ved aftale om særlig udlejningsaftale.

 

Forventet byggestart i marts 2020 og med forventet indflytning marts 2021.

 

Den samlede anskaffelsessum for projektet er 25.075.000 kr., som finansieres efter almen boliglovens regler med 90 % realkreditlån, 2 % beboerindskud og 8 % grundkapitallån for boliger med et boliggennemsnit under 90 m2.

 

Huslejen er foreløbig beregnet til 829 kr. pr. m2., som svarer til en gennemsnitlig husleje på 6.148 kr. pr. måned.

 

Varde Kommunes godkendelse omfatter:

 • Godkendelse af Skema A med en samlet anskaffelsessum på 25.075.000 kr.
 • Godkendelse af kommunalt grundkapitallån på 2.006.000 kr.
 • Godkendelse af kommunegaranti (som regaranti) i overensstemmelse med gældende regler. Garantibeløbet fastsættes endeligt i forbindelse med byggeregnskabets godkendelse (skema C)
 • Godkendelse af den beregnede husleje på 829 kr. pr. m2
 • Aftale om særlig udlejningsaftale.

 

Tilsagnet er med forbehold for lokalplanens endelige vedtagelse. I henhold til bekendtgørelse om støtte til almene boliger § 20 skal det nødvendige plangrundlag normalt være tilvejebragt, før der gives tilsagn til projektet.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at projektet opfylder de kriterier, der er fastsat i Strategien for almene boliger i Varde Kommune. På den baggrund anbefales det, at skema A mv. godkendes på betingelse af, at lovgivningen i øvrigt samt øvrige myndighedskrav iagttages.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov om almene boliger mv.

Støttebekendtgørelsen


Økonomi

Økonomi for projektet:

 

 

Skema A

Grundudgifter

2.600.000 kr.

Entrepriseudgifter

18.725.000 kr.

Omkostninger

3.365.000 kr.

Gebyrer

385.000 kr.

Anskaffelsessum inkl. gebyrer

25.075.000 kr.

 

Finansiering af byggeriet:

 

Skema A

Beboerindskud 2 %

501.500 kr.

Kommunalt grundkapitallån – 8 %

2.006.000 kr.

Kreditforeningslån – 90 %

22.567.500 kr.

I alt

25.075.000 kr.

 

Byrådet har 9. oktober 2018 givet forhåndstilsagn til grundkapitallån til projektet med seniorboliger i Sig.

 

Varde Kommune opkræver 2,5 o/oo af anskaffelsessummen i støttegebyr, som svarer til 62.688 kr. for projektet.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at skema A for opførelse af 14 almene familieboliger med en samlet anskaffelsessum på 25.075.000 kr. godkendes,

at Varde Kommune yder et grundkapitallån på 2.006.000 kr.,

at Varde Kommune stiller kommunegaranti for kreditforeningslånet i overensstemmelse med gældende regler,

at den foreløbige husleje på 829 kr. pr. m2 godkendes,

at der aftales en særlig udlejningsaftale, så boligerne udlejes til lejere over 55 år uden hjemmeboende børn, og

at forvaltningen bemyndiges til at godkende skema B og skema C indenfor rammerne af skema A, herunder godkende at anskaffelsessummen reguleres indenfor det gældende maksimumbeløb inkl. energitillæg.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-05-2019

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende:

Henrik Vej Kastrupsen


Beslutning Byrådet den 04-06-2019

Mads Sørensen blev erklæret inhabil og deltog således ikke i sagens behandling.

 

Indstillingen blev godkendt.

Fraværende:

Anders Linde

A. C. Hoxcer Nielsen

Steen Holm Iversensagsnr19-6754_doknr85262-19_v1_skema a 14 almene boliger i sig.pdf.pdf
sagsnr19-6754_doknr85261-19_v1_ansøgning om grundkapital 14 almene boliger i sig.docx.docx
sagsnr19-6754_doknr85263-19_v1_14 almene boliger i sig skitsetegning.pdf.pdf

Bilag

Skema A 14 almene boliger i Sig.pdf
ansøgning om grundkapital 14 almene boliger i Sig.docx
14 almene boliger i Sig skitsetegning.pdf


409. Sydvestjysk Brandvæsen - Årsregnskab 2018

Sydvestjysk Brandvæsen - Årsregnskab 2018

Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen godkendte 10. april 2019, at Sydvestjysk Brandvæsens årsregnskab for 2018 oversendes til godkendelse i byrådene.

 

Regnskabet er tilfredsstillende med et lille mindreforbrug, som søges overført til budget 2019.

 

Sydvestjysk Brandvæsen kom ud af regnskabsåret for 2019 med et mindre forbrug på 208.665 kr. i forhold til driftsbudgettet.

 

Sydvestjysk Brandvæsen havde ved driftsstart 1. januar 2015 overførte midler fra de tre tidligere beredskaber på 2.915.000 kr., som efter regnskabsåret 2017 var reduceret til 1.268.276 kr. Mindreforbruget fra 2018 foreslås overført til mellemregningskontoen, som herefter udgør 1.476.941 kr.

 

Sydvestjysk Brandvæsen har i 2018 haft et forholdsvis roligt operativt driftsår uden de meget langvarige og ressourcekrævende indsatser, ligesom der på klimaområdet i 2018 ikke har været langvarige klimahændelser. Sydvestjysk Brandvæsen har i 2018 fortsat de nødvendige investeringer i klimamateriel og den igangsatte effektivisering af køretøjssammensætningen. Således er 4 udtjente køretøjer afhængig af de aktuelle indsatsrelaterede behov. Dermed er der på forhånd disponeret over mindre forbruget i 2018.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Vedtægter for Sydvestjysk Brandvæsen


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Sydvestjysk Brandvæsens årsregnskab for 2018 godkendes, og

at overførsel af mindreforbruget for 2018 til mellemregningskontoen godkendes.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-05-2019

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende:

Henrik Vej Kastrupsen


Beslutning Byrådet den 04-06-2019

Indstillingen blev godkendt.

Fraværende:

Anders Linde

A. C. Hoxcer Nielsen

Steen Holm Iversensagsnr18-8157_doknr83983-19_v1_svjb årsrapport 2018 endelig.pdf
sagsnr18-8157_doknr84021-19_v1_revisionspåtegning 2018.pdf
sagsnr18-8157_doknr84022-19_v1_revisionsberetning 2018.pdf

Bilag

SVJB Årsrapport 2018 endelig
Revisionspåtegning 2018
Revisionsberetning 2018


410. Sydvestjysk Brandvæsen - Generel Beredskabsplan 2019

Sydvestjysk Brandvæsen - Generel Beredskabsplan 2019

Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen har 10. april 2019 besluttet at fremsende Generel Beredskabsplan 2019 for Varde, Fanø og Esbjerg kommuner til vedtagelse i kommunernes byråd.

 

Beredskabsplanens formål er at sikre, at der kan etableres krisestyring til at håndtere beredskabsmæssige hændelser og sikre en hurtig og effektiv udnyttelse af ressourcerne, så konsekvenserne af en hændelse begrænses mest muligt, og så kommunerne kan vende tilbage til en normal situation så hurtigt som muligt.

 

Beredskabsplanen skal revideres minimum en gang i hver valgperiode, og dette arbejde er sket sideløbende med revideringen af den risikobasserede dimensionering.

 

Ved etablering af det fælles redningsberedskab for Varde, Fanø og Esbjerg kommuner blev det besluttet, at kommunernes generelle beredskabsplan blev en integreret del af fællesskabet med en generel plan for de tre kommuner med en formaliseret kommunal krisestab på tværs af kommunerne.

 

Den reviderede generelle beredskabsplan 2019 har været til udtalelse i Beredskabsstyrelsen, der konkluderer, at planen er veldisponeret, overskuelig, handlingsorienteret og realistisk.


Beredskabsstyrelsen giver i udtalelsen forslag til frivillig uddybende planbeskrivelse, som Sydvestjysk Brandvæsen efterfølgende har foretaget, og som således indgår i Generel Beredskabsplan 2019.

 

Efter behandling i Beredskabskommission/byråd sendes beredskabsplanen inkl. rettelser til Beredskabsstyrelsen.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Vedtægter for Sydvestjysk Brandvæsen


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Den generelle Beredskabsplan 2019 godkendes.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-05-2019

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende:

Henrik Vej Kastrupsen


Beslutning Byrådet den 04-06-2019

Indstillingen blev godkendt.

Fraværende:

Anders Linde

A. C. Hoxcer Nielsen

Steen Holm Iversensagsnr19-6720_doknr84075-19_v1_generel beredskabsplan 2019 esbjerg, varde og fanø kommuner.pdf

Bilag

Generel beredskabsplan 2019 Esbjerg, Varde og Fanø kommuner


411. Sydvestjysk Brandvæsen - Risikobaseret Dimensionering 2019

Sydvestjysk Brandvæsen - Risikobaseret Dimensionering 2019

Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen har 10. april 2019 godkendt Risikobaseret Dimensionering 2019, som nu sendes til orientering for byrådet.

 

Risikobaserede Dimensionering (RBD) skal revideres minimum i hver valgperiode, og Beredskabskommissionen besluttede i 2017, at revideringen skulle igangsættes i forbindelse med brandkontraktudbud 2018.

 

Revideringsarbejdet blev sat i gang i fjerde kvartal 2018, og der her i processen løbende været afholdt dialogmøder med Beredskabsstyrelsen.

 

Det er kommunalbestyrelsernes ansvar, at redningsberedskabet er dimensioneret efter forholdene i kommunerne.

 

Redningsberedskabet skal kunne yde en forsvarlig forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats i forbindelse med ulykker og katastrofer.

 

I den forbindelse skal kommunernes risikoprofil, serviceniveau, organisation, virksomhed, dimensionering og materiel beskrives i en RBD for det kommunale redningsberedskab, som skal indgå i den samlede plan for kommunernes beredskaber.

 

Revideringens hovedpunkter kan sammenfattes til de ændringer, Beredskabskommissionen besluttede i forlængelse af de i 2018 gennemførte kontraktforhandlinger samt en del uddybende beskrivelser af Sydvestjysk Brandvæsen handlingsorienterede praksis på såvel det organisatoriske som på det forebyggende og operative område.


Ligeledes er dimensioneringsplanens scenarieanalyse udvidet med flere scenarier, så der i RBD 2019 indgår analyser af 33 scenarier, herunder scenarier af større og komplekse hændelser.

 

De direkte operative ændringer i RBD 2019 kan sammenfattes til:

 

 • Ændring af bemanding på station Varde og Bramming fra 1+7 til 1+5. Alle stationer i Sydvestjysk Brandvæsen kører således nu 1+5 i førsteudrykning
 • Formaliseret materieludskiftningsplan, der tilsikrer, at materiel og køretøjer er beredskabsmæssig tidssvarende og i god stand
 • Etablering af Cobra slukningsberedskab på station Varde og Ribe, så der fremadrettet er Cobra beredskab på station Esbjerg, Varde og Ribe
 • Etablering af Cafs slukningsberedskab på station Esbjerg

 

Beredskabsstyrelsens udtalelse til RBD 2019 er vedlagt som bilag.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Vedtægter for Sydvestjysk Brandvæsen


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-05-2019

Udvalget anbefaler, at Byrådet tager orienteringen til efterretning.

Fraværende:

Henrik Vej Kastrupsen


Beslutning Byrådet den 04-06-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Anders Linde

A. C. Hoxcer Nielsen

Steen Holm Iversensagsnr19-6720_doknr84012-19_v1_beredskabsstyrelsens endelige udtalelse til svjb plan 2019 [releasable to internet transmission] - c.docx
sagsnr19-6720_doknr84064-19_v1_risikobaseret dimensionering 2019.pdf

Bilag

Beredskabsstyrelsens endelige udtalelse til SVJB plan 2019 [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION] - Captia Beredskabsstyrelsens udtalelse til dimensioneringsplan 2019
Risikobaseret dimensionering 2019


412. Valg til Huslejenævnet for Varde og Billund Kommune frem til 2022

Valg til Huslejenævnet for Varde og Billund Kommune frem til 2022

Sagsfremstilling

Billund og Varde Kommune har et fælles Huslejenævn. Ved det sidste valg til de menige medlemmer blev Allan Schjern valgt som udlejerrepræsentant efter indstilling fra private udlejere. Der blev ikke valgt nogen suppleant grundet manglende indstilling.

 

Efter nogle møder i 2019 i Huslejenævnet har udlejerrepræsentant Allan Schjern valgt at trække sig. Det blev derfor nødvendigt at finde en ny udlejerrepræsentant, hvilket skete efter høring af de private udlejere. Der blev nu peget på Ingerlise Nybro Damgaard fra Esbjerg som repræsentant for udlejere. Ingerlise Nybro Damgaard har deltaget i flere møder. Hun er altid velforberedt, og hun har fået en dybere forklaring på, hvad arbejdet indebærer. Der er også indstillet en suppleant, og det er Søren Hvidberg fra Ølgod.


Forvaltningens vurdering

For udlejersiden indstiller forvaltningen, at Ingerlise Nybro Damgaard godkendes som repræsentant for udlejerne i den resterende valgperiode frem til 31. december 2022, og at Søren Hvidberg vælges som suppleant frem til 31. december 2022.

 

Billund Kommune har meddelt, at forslaget kan tiltrædes.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Boligreguleringens kap. VI


Økonomi

Der udbetales mødediæter og kørselsgodtgørelse til medlemmer af Nævnet.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Ingerlise Nybro Damgaard vælges som medlem for udlejersiden for perioden frem til 31. december 2022, og

at Søren Hvidberg vælges som suppleant for udlejersiden for perioden frem til 31. december 2022.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-05-2019

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende:

Henrik Vej Kastrupsen


Beslutning Byrådet den 04-06-2019

Indstillingen blev godkendt.

Fraværende:

Anders Linde

A. C. Hoxcer Nielsen

Steen Holm Iversen

413. Informationssikkerhedspolitik i Varde Kommune

Informationssikkerhedspolitik i Varde Kommune

Sagsfremstilling

Varde Kommunes nuværende It-sikkerhedspolitik blev godkendt tilbage i 2015.

 

Derfor har Digitalisering og IT i samarbejde med Sikkerhedsudvalget besluttet at udarbejde en ny informationssikkerhedspolitik som bl.a. også tager højde for de ændringer der er kommet i forbindelse med implementering af persondataforordningen.

 

Formålet med informationssikkerhedspolitikken er at skabe de overordnede rammer for sikker håndtering af informationer i Varde Kommune. Det er vigtigt at borgere, virksomheder og samarbejdspartnere samt medarbejdere, ledelse og politikere kan være sikre på at Varde Kommune håndterer informationer på lovlig og betryggende vis.

 

Informationssikkerhedspolitikken skal godkendes af Varde Kommunes Byråd. Politikken danner grundlag for udarbejdelsen af en informationssikkerhedshåndbog med underliggende retningslinjer og forretningsgange. Informationssikkerhedshåndbogen skal godkendes af Direktionen. Håndbogen præciserer organisering, ansvar og roller samt øvrige retningslinjer for arbejdet med informationssikkerhed.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at den udarbejdede informationssikkerhedspolitik kort og præcist skitserer rammerne for informationssikkerhed i Varde Kommune, og at den danner en god ramme for det forsatte arbejde med informationssikkerhed.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Ingen


Økonomi

Økonomiafdelingen udtaler: Ingen yderligere bemærkninger


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at informationssikkerhedspolitikken godkendes, 

at politikken sendes til orientering i Hoved MED-udvalget, og

at politikken drøftes i chefgrupperne.


Beslutning Direktionen den 08-05-2019

Anbefalingen blev tiltrådt med enkelte bemærkninger.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-05-2019

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende:

Henrik Vej Kastrupsen


Beslutning Byrådet den 04-06-2019

Indstillingen blev godkendt.

Fraværende:

Anders Linde

A. C. Hoxcer Nielsen

Steen Holm Iversensagsnr19-115_doknr77849-19_v1_udkast til informationssikkerhedpolitik 2019 .pdf.pdf

Bilag

Udkast til Informationssikkerhedpolitik 2019 .pdf


414. Skema A for opførelse af 18 almene handicapboliger på Løkkevang i Ølgod

Skema A for opførelse af 18 almene handicapboliger på Løkkevang i Ølgod

Sagsfremstilling

Byrådet har på et møde den 4. oktober 2016 godkendt en anlægsbevilling til opførelse af 18 almene handicapboliger, samt tilhørende servicearealer ved botilbuddet Rosenvænget/ Løkkevang i Ølgod.

 

Udvalget for Social og Sundhed godkendte i juni 2016 boligplanen for det specialiserede socialområde, hvori  byggeriet af boliger til udviklingshæmmede i Ølgod er beskrevet. Anlægsmidler er afsat i budgettet for 2017 og 2018, men Byrådet skal godkende anlægsbevilling og skema A for opførelse af 18 almene handicapboliger.

 

Der ønskes opført 18 almene handicapboliger i Ølgod for at dække et behov for nye boliger til unge borgere, som i løbet af de kommende år får behov for et tilbud. Det er borgere, som har et behov for støtte i hverdagen, og for de flestes vedkommende også har et behov for nattevagt. Endelig forventes en del af boligerne at blive beboet af ældre borgere, som i dag bor i botilbud, men som i de kommende år vil få behov for at bo i botilbud, hvor personaledækningen er større.

 

I forbindelse med opførelse af de 18 almene boliger etableres der en kold forbindelsesgang fra de eksisterende boliger til de nyopførte boliger, således at personalet har let adgang til begge afdelinger. Endelig etableres der et antal parkeringspladser, udearealer og cykelskur. Til etablering af parkeringspladser har Varde Kommune tidligere købt grunden Løkkevang 16.

 

På Løkkevang/Rosenvænget er der allerede 17 almene handicapboliger. Disse boliger vil der ikke ske ændringer for, og de fortsætter i deres nuværende form, så der foretages ingen renovering af disse.

 

Projektet består af opførelse af 18 handicapboliger á 75 m2 inkl. fælles boligareal i alt 1.349 m2 samt 585 m2 servicearealer. Den samlede anskaffelsessum for opførelse af de 18 boliger udgør 32.503.000 kr. inkl. moms, og servicearealer udgør 7.933.122 kr. ekskl. moms.

 

Den beregnede månedlige husleje udgør 5.956 kr., og indskud udgør 36.111 kr. pr. bolig.

 

Bygningen med cafe i tilknytning til handicapboligerne består af en andel med servicearealer og en andel med boligarealer. Der er afsat et beløb på 959.599 kr. til renovering af cafeen.   For boligdelens andel af fælleshusets m2 vil disse m2 ikke indgå i det samlede boligareal, men udgifter til fælleshuset vil være en del af boligernes driftsregnskab.

 

 Den samlede anskaffelsessum til boligdelen andrager 32.503.000 kr. inkl. moms.

 

Samlede udgifter

Grundkøb

2.023.500 kr.

Grundudgifter

756.000 kr.

Håndværkerudgifter

24.981.000 kr.

Omkostninger

4.247.000 kr.

Gebyrer

496.000 kr.

Ialt

32.503.500 kr.

 

Den samlede anskaffelsessum til servicearealer andrager 7.213.122 kr. ekskl. moms.

 

 

Samlede udgifter

Anlæg af servicearealer, forbindelsesgang, skur, udearealer, omkost. samt køb af grund

7.933.122 kr.

Servicearealtilskud

-720.000 kr.

Ialt

7.213.122 kr.

 

Beløbet til servicearealer er ekskl. moms, men i skema A skal beløbet opgøres inkl. moms.

 

Økonomikonsulent Britta Bech Jørgensen deltager under sagens behandling.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at projektet ligger inden for de politisk fastsatte målsætninger. De anførte budgettal er fra tidligere beregninger for projektet, men det vurderes, at projektet kan gennemføres indenfor det afsatte budget. Det endelige projekt vil dog være afhængig af licitationsresultatet.


Retsgrundlag

Lov om almene boliger


Økonomi

Projektet indeholder følgende økonomiske hovedtal og bevillinger:

 

Der er i anlægsbudgettet  en samlet budgetramme på 13,6 mio. kr. for projektet. Heraf er allerede anvendt et beløb til køb af grunden Løkkevang 16 samt nedrivning af ejendommen m.m. i alt 2,3 mio. kr. Restbudgettet udgør herefter 11.352.968 kr.

 

Overordnet økonomi for handicapboliger:

 

I alt

Nye handicapboliger  

 

Anlægsudgift boligdel

32.503.000 kr.

Finansiering af boligdel

 

-         88% lån

-28.602.640 kr.

-         2% beboerindskud

-650.060 kr.

Diverse indtægter - byggesagshonorar

-650.060 kr.

Salg af grund 1.500 kr. pr. m2 -1.349 m2

-2.023.500 kr.

Kommunal nettoudgift til boligdelen

576.740 kr.

Anlæg servicearealer ekskl. moms

7.933.122 kr

Servicearealtilskud

-720.000 kr.

Kommunal nettoudgift – servicearealer

7.213.122 kr.

Nettoudgift i alt

7.789.862 kr.

Restbudget 2019

11.352.968 kr.

Heraf restbudget hvor der endnu ikke er givet bevilling

3.563.106 kr.

 

Den kommunale nettoudgift efter låneoptagelse og beboerindskud til de nye handicapboliger i Ølgod udgør 7.789.862 kr.

 

Der har været planer om omdannelse af 5 eksisterende almene boliger, men i henhold til Økonomiaftalen 2018 bør det nærmere undersøges, om de kan fortsætte i sin nuværende form, og derved udgår en udgift på 2,2 mio. kr. til indfrielse af lån og samtidig sikres en mere fleksibel anvendelse af disse boliger fremover.

 

I henhold til økonomiaftalen for 2018, hvor der er åbnet op for en mere fleksibel anvendelse af almene handicapboliger ved, at almene handicapboliger også kan anvendes til boligtilbud af kortere varighed f.eks. til træningstilbud, afklaringstilbud, aflastning og anden midlertidigt ophold. Egentlige botilbud efter § 107 kan dog ikke etableres i almene boliger.

 

Det anbefales, at eventuel anvendelse af restbudgettet på knap 3,6 mio. kr. (beløb afsat til omdannelse af 5 boliger på 2,2 mio. kr., ombygning af cafe på 1,0 mio. kr. samt et ikke forbrugt beløb på 400.000 kr.) afventer nærmere politisk beslutning. Ombygning af cafeen vil ske i fase 2 efter opførelse af de 18 handicapboliger er afsluttet, og behandles som en særskilt sag.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der opføres 18 almene ældreboliger ved Løkkevang i Ølgod,

at skema A med en anskaffelsessum på boligdelen på 32.503.000 kr. godkendes,

at skema A med en anskaffelsessum på servicedelen på 7.933.122 kr. godkendes,

at den beregnede husleje på 5.956 kr. pr. måned godkendes,

at der til boligdelen meddeles en anlægsbevilling på 32.503.000 kr.,

at der til servicedelen meddeles en anlægsbevilling på 7.933.122 kr.,  

at der til låneoptagelse meddeles en indtægtsbevilling på 28.602.640 kr.,

at der ved salg af grund til boligarealer meddeles en indtægtsbevilling på 2.023.500 kr.,

at der ved servicearealtilskud meddeles en indtægtstillægsbevilling på 720.000 kr.,

at der vedrørende beboerindskud meddeles en indtægtsbevilling på 650.060 kr.,  

at der vedrørende byggesagshonorar meddeles en indtægtstillægsbevilling på 650.060 kr.,

at nettobevillingen på 7.789.862 kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb, som anført under økonomiafsnittet, og

at forvaltningen bemyndiges til at godkende skema B og C, indenfor rammerne af skema A og gældende rammebeløb for støttet byggeri.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 21-05-2019

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-05-2019

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende:

Henrik Vej Kastrupsen


Beslutning Byrådet den 04-06-2019

Indstillingen blev godkendt.

Fraværende:

Anders Linde

A. C. Hoxcer Nielsen

Steen Holm Iversensagsnr19-5468_doknr79416-19_v1_skema a - løkkevang boligdelen.pdf.pdf
sagsnr19-5468_doknr79415-19_v1_skema a løkkevang servicearealer.pdf.pdf
sagsnr19-5468_doknr80397-19_v1_skitsetegning løkkevang ølgod.pdf.pdf

Bilag

Skema A - Løkkevang boligdelen.pdf
Skema A Løkkevang servicearealer.pdf
Skitsetegning Løkkevang Ølgod.pdf


415. Skema A for nybyggeri af 32 demensplejeboliger samt servicearealer i Ølgod

Skema A for nybyggeri af 32 demensplejeboliger samt servicearealer i Ølgod

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetseminariet i september 2018 og efterfølgende på mødet for Byrådet den 9. oktober 2018 blev det vedtaget, at der opføres et nyt demensplejecenter med 32 pladser samt servicearealer som erstatningsbyggeri for Vinkelvejscentret i Ølgod. Det nye plejecenter opføres på Skovparken i Ølgod.

 

Der er nedsat en projektstyregruppe, hvor virksomhedsleder, ældrechef, Team ejendomme, bygherrerådgiver og økonomi er repræsenteret.

 

Rådgiverfirmaet RUM fremsender den 1. maj 2019 skema A for opførelse af 32 demensboliger med tilhørende servicearealer.

 

Der forudsættes opført et samlet boligareal på 2.560 m2 nybyggeri = (32 boliger *80m2 bruttoareal). Bruttoarealet på 80 m2 (boligareal + andel af fælles boligareal) er fastsat udfra ønsket om en optimal indretning og plejedrift, samt ikke mindst fleksibilitet i forhold til fremtidig anvendelse.

 

Endvidere planlægges opført 460 m2 servicearealer til dagcenteraktiviteter og personalefaciliteter. Oprindelig er der regnet med 400 m2 til servicearealer. Men med behovet for daghjemspladser er 400 m2 ikke tilstrækkelig. Det vurderes, at det planlagte serviceareal kan etableres for det afsatte budget. Til sammenligning er der på Tistrup Plejecenter, som senest er opført, 550 m2 serviceareal.

 

De anførte budgettal er fra tidligere beregninger for projektet, men det vurderes, at projektet kan gennemføres indenfor det afsatte budget. Det endelige projekt vil dog være afhængig af licitationsresultatet.
 

Den samlede anskaffelsessum for boligdelen udgør 61.340.000 kr. inkl moms, og servicedelen beløber sig til en nettoudgift på 8.770.000 kr. ekskl. moms.

 

Den månedlige husleje er beregnet til 6.533 kr. pr. måned. Nettohuslejen er afhængig af boligstøtten. Der vil kunne opnås boligstøtte med op til 75 m2 af boligareal, så med boligernes størrelse vil der være 5 m2, hvor der ikke kan opnås boligstøtte til.

 

Den samlede anskaffelsessum til boligdelen andrager 61.340.000 kr. inkl. moms.

 

Samlede udgifter:

Grundkøb

625.000 kr.

Grundudgifter

740.000 kr.

Håndværkerudgifter

53.700.000 kr.

Omkostninger

5.385.000 kr.

Gebyrer

890.000 kr.

I alt

61.340.000 kr.

 

Den samlede anskaffelsessum for servicearealer andrager 8.770.000 kr. ekskl. moms.

 

Samlede udgifter:

Anlægssum til servicearealer inkl. køb af grund og omkostn.

7.440.000 kr

Servicearealtilskud

-1.280.000 kr.

Etablering af 32 p-pladser

960.000 kr.

Etablering af grønne områder

1.650.000 kr.

I alt

8.770.000 kr.

 

Beløbet til servicearealer er opgivet ekskl. moms, men i bilaget med skema A skal det bemærkes, at beløbet er oplyst inkl. moms.

 

Økonomikonsulent Britta Bech Jørgensen deltager under punktets behandling.


Retsgrundlag

Lov om almene boliger


Økonomi

Der er i anlægsbudgettet afsat en samlet ramme til projektet på 16,376 mio. kr. til plejecenterbyggeri, heraf 2,8 mio. kr. med udvidelse af 9 demensboliger ved Lyngparken i Varde. Til projektet på Skovparken i Ølgod er der afsat 13,624 mio. kr. Overskridelsen på 51.840 kr. forventes finansieret af Vinkelvejscenterets driftsbudget.

 

Overordnet økonomi nyt plejecenter:

 

I alt

Anlægsudgift boligdel

61.340.000 kr.

Finansiering

 

-         88% lån

-53.979.000 kr.

-         2 % beboerindskud

-1.227.264 kr.

Diverse indtægter - byggesagshonorar

-1.227.264 kr.

Kommunal nettoudgift til boligdelen

4.906.472 kr.

 

Anlæg servicearealer ekskl. moms

10.050.000 kr.

Servicearealtilskud

-1.280.000 kr.

Nettoudgift – servicearealer

8.770.000 kr.

Nettoudgift – ialt

13.676.472 kr.

Afsat budget til 32 demensboliger

13.624.632 kr.

Manglende finansiering, som forventes finansieret af Vinkelvejscentrets driftsbudget

 kr. 51.840 kr

 

Den kommunale nettoudgift efter låneoptagelse og beboerindskud til det nye center i Ølgod udgør 13.676.472 kr. Derudover er der afsat 12,9 mio. kr. i budgettet til afvikling af det nuværende demenscenter til indfrielse af lån og tab ved salg af ejendommen.  Da markedsværdien af det eksisterende center forventes at være væsentligt mindre end restgæld mv., er der budgetteret med et nettotab ved afvikling af Vinkelvejscentret.

 

Anvendelse af det afsatte budgetbeløb til opførelse af 9 demensboliger ved Lyngparken i Varde afventer indtil videre nærmere politisk beslutning. 


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at skema A med en anskaffelsessum for boligdelen på 61.340.000 kr. godkendes,

at skema A med en anskaffelsessum for servicearealer på 8.770.000 kr. godkendes,

at den beregnede husleje på 6.533 kr. pr. bolig pr. måned godkendes,

at der til boligdelen meddeles en anlægsbevilling på 61.340.000 kr.,

at der til anlæg af servicearealer meddeles en anlægsbevilling på 8.770.000 kr.,

at der til låneoptagelse i boligdelen meddeles en bevilling på 53.979.000 kr.,

at der til beboerindskud meddeles en indtægtsbevilling på 1.227.264 kr.,

at der til byggesagshonorar meddelelse en indtægtsbevilling på 1.227.264 kr.,

at der vedrørende servicearealtilskud fra staten meddeles en indtægtsbevilling på 1.280.000 kr.,

at nettoanlægsudgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 16,376 mio. kr. til plejecenterbyggeri i 2019, og

at forvaltningen bemyndiges til at godkende skema B og C, indenfor rammerne af skema A, og  gældende rammebeløb for støttet byggeri.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 21-05-2019

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-05-2019

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende:

Henrik Vej Kastrupsen

Anders Linde


Beslutning Byrådet den 04-06-2019

Indstillingen blev godkendt.

Fraværende:

Anders Linde

A. C. Hoxcer Nielsen

Steen Holm Iversensagsnr19-3453_doknr80370-19_v1_skitsetegninger demensboliger ølgod.pdf.pdf
sagsnr19-3453_doknr80376-19_v1_skema a skovparken servicearealer ølgod.pdf.pdf
sagsnr19-3453_doknr80373-19_v1_skema a skovparken boligdelen - ølgod.pdf.pdf

Bilag

Skitsetegninger demensboliger Ølgod.pdf
Skema A Skovparken servicearealer Ølgod.pdf
Skema A Skovparken boligdelen - Ølgod.pdf


416. Godkendelse af Sundhedsaftale 2019-2023

Godkendelse af Sundhedsaftale 2019-2023

Sagsfremstilling

På udvalgets møde den 15. januar 2019 blev der taget stilling til høringsudkast for Sundhedsaftalen 2019-2023.

 

På baggrund af de 22 syddanske kommuners høringssvar er følgende justeringer i udkastet foretaget:

 

 • Visionen ’Vi arbejder for sømløse overgange’ er ændret til ’Vi arbejder for bedre overgange for’
 • Der er tilføjet målgrupper/områder til de øvrige delvisioner:
  • ’Vi arbejder for bedre overgange for’:
   • Mennesker med psykiske lidelser
   • Ældre borgere
   • Mennesker med kronisk sygdom
  • ’Vi sikrer sammenhæng til’:
   • Uddannelsesområdet
   • Arbejdsmarkedet
 • Der er tilføjet en målsætning om reduktion af overvægt blandt voksne med udgangspunkt i tal fra sundhedsprofilen (tilbage til 2010-niveau).  
 • Der er tilføjet et tredje virkemiddel ’Mest mulig sundhed for pengene’ (LEON-princippet)
 • Til virkemidlet ’Sæt borgeren først’ er det tilføjet, at der arbejdes ud fra den rehabiliterende tilgang, og at borgeren har et ansvar for egen sundhed.
 • Der et tilføjet et afsnit, der beskriver sammenhængen mellem sundhedsaftalen og praksisplanen

 

Sundhedskoordinationsudvalget har nu godkendt forslag til Sundhedsaftale 2019-2023.

Sundhedsaftalen skal jævnfør sundhedslovens § 205 indgås mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen og være gældende for en fireårig periode. Sundhedsaftalen 2019-2023 vil træde i kraft den 1. juli 2019. 

 

Sundhedsaftalen udgør den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet. Aftalen har til formål at bidrage til en forbedret sundhed blandt syddanskerne og til sammenhæng og bedre overgange på tværs af sygehuse, kommuner og praktiserende læger.

 

Politiske visioner, målsætninger og virkemidler

Sundhedskoordinationsudvalget vil i den kommende sundhedsaftale skabe mere lighed i sundhed og i fællesskab udvikle det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

 

Sundhedskoordinationsudvalget har valgt følgende visionsområder, hvor udvalget vil gøre en særlig indsats i aftaleperioden:

 

 • Vi samarbejder om forebyggelse for:
  • Et røgfrit Syddanmark
  • Mental trivsel blandt børn og unge
  • Færre overvægtige

 

 • Vi arbejder for bedre overgange for:
 • Mennesker med psykiske lidelser
 • Ældre borgere
 • Mennesker med kronisk sygdom

 

 • Vi sikrer sammenhæng til:
 • Uddannelsesområdet
 • Arbejdsmarkedet

 

De politiske visioner er udfoldet i konkrete og målbare målsætninger, som er koblet til de otte nationale mål for sundhedsvæsenet, sundhedsprofilen og nationale databaser. Sundhedskoordinationsudvalget kan således undervejs nemmere følge med i effekterne af de indsatser, som igangsættes og foretage eventuelle justeringer og prioriteringer i sundhedsaftalesamarbejdet. Det muliggør ligeledes, at Sundhedskoordinationsudvalget løbende kan følge med i, hvordan det går med at indfri målsætningerne og eventuelt justere i indsatserne.

 

Sundhedskoordinationsudvalget har godkendt tre virkemidler, som parterne er enige om at holde sig særligt for øje, når de fælles visioner og målsætninger skal omsættes til konkrete indsatser og initiativer:

 

 • Sæt borgeren først
 • Tænk nyt- nye samarbejdsformer
 • Mest mulig sundhed for pengene

 

Fra politiske visioner og målsætninger til indsatser

Sundhedskoordinationsudvalget har besluttet at opdele sundhedsaftalen i en politisk (vedlagte bilag) og en administrativ del (tillæg til sundhedsaftalen). Tillægget er under udarbejdelse i foråret 2019 og vil blandt andet beskrive de konkrete indsatser mv., der skal indfri de politiske visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen 2019-2023. Det administrative tillæg sendes ikke i høring, men godkendes administrativt og af Sundhedskoordinationsudvalget på mødet den 26. juni 2019, inden det sammen med den politiske aftale sendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen.

 

Den videre proces

Sundhedsaftalen er til godkendelse i kommunalbestyrelser og regionsråd i Syddanmark. Sundhedskoordinationsudvalget vil på mødet den 26. juni 2019 endeligt godkende Sundhedsaftalen 2019-2023 samt det administrative tillæg. Herefter indsendes aftalen til godkendelse i Sundhedsstyrelsen senest den 1. juli 2019. Sundhedsaftalen træder i kraft umiddelbart herefter.

 

Sundhedskoordinationsudvalget vil én gang årligt gennem aftaleperiode udarbejde en status, som vil blive drøftet dels i udvalget, men ligeledes på årlige fællesmøder med kommunale udvalgsformænd samt repræsentanter for PLO Syddanmark.

 

AC-medarbejder Kathrine Biltoft Hansen deltager under sagens behandling.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at den politiske del af sundhedsaftalen indeholder tre stærke og vigtige visionsområder. Det er endvidere vurderingen, at målene og virkemidlerne giver en klar og tydelig retning i forhold til det tværsektorielle samarbejde de kommende år.


Retsgrundlag

Sundhedslovens § 205


Økonomi

Sundhedsaftalen har økonomiske konsekvenser for flere af de kommunale funktioner, både på sundheds-, special-, ældre-, beskæftigelses- og børn og unge-området. For at sikre økonomien i Varde Kommune bør konsekvenserne af den administrative del af sundhedsaftalen afdækkes. Dette vedrører aftaler om opgavernes placering og klare og aftalte principper for overdragelse af sundhedsopgaver, så det er muligt at beregne de økonomiske konsekvenser af sundhedsaftalen.


Høring

Ældrerådet til orientering


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Sundhedsaftalen 2019-2023 godkendes.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 21-05-2019

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-05-2019

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende:

Henrik Vej Kastrupsen

Anders Linde


Beslutning Ældrerådet den 29-05-2019

Taget til efterretning.

Orientering evt. på næste ældrerådsmøde.


Beslutning Handicaprådet den 29-05-2019

Taget til efterretning.

 

Sundhedsaftalen gælder for alle borgere og kan derfor med fordel også præsenteres for Udvalget for Børn og Læring.


Beslutning Byrådet den 04-06-2019

Indstillingen blev godkendt.

Fraværende:

Anders Linde

A. C. Hoxcer Nielsen

Steen Holm Iversensagsnr19-5890_doknr73296-19_v1_sundhedsaftalen 2019-2023.pdf

Bilag

Sundhedsaftalen 2019-2023


417. Salg af areal i Nørre Nebel - Lukket punkt
418. Gensidig orientering - Lukket punkt