UDVALG

Byrådet

MØDE

Referat

STED

Mødesalen - Filsø, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

03-04-2019 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

03-04-2019 21:20:00


PUNKTER

356. Godkendelse af dagsorden
357. Midlertidig udpegning til Udvalg for Økonomi og Erhverv
358. Overførselssag og Regnskab 2018
359. Rengøringsløsning i Varde Kommune fra 1. januar 2020
360. Endelig vedtagelse af Udviklingsstrategi 2018-2021
361. Godkendelse af forvaltningens forslag til analyseplan
362. Optagelse af lån på lånerammen 2018
363. Ansøgning om huslejeforhøjelse og optagelse af lån
364. Ansøgning om optagelse af lån og huslejeforhøjelse
365. Ansøgning om optagelse af lån og forhøjelse af husleje
366. Forudbetaling af tilskud til Sportspark Blaavandshuk
367. Indtægtsbevilling - Tilskud til Varde Byråds Kunstudvalg
368. Anlægsregnskab vedr. renovering og ombygning af Lykkesgårdskolen
369. Anlægstillægsbevilling på 2.550.000 kr. til multisal og kombibibliotek - Agerbæk Skole
370. Arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Varde Kommune
371. Ekspropriation. Arealerhvervelse til Cykelbane
372. Ekspropriation. Jord til tilslutning af Ølgod Bioenergi
373. Ekspropriation. Thyrasvejs forlængelse over banen, Tistrup
374. Ekspropriationsbeslutning. Billum rundkørsel
375. Omdisponering af anlægsbudgetter 2019-2022
376. Kommuneplantillæg for skole og fritidsområde i Varde Nord
377. Lokalplan for ny skole i Varde Nord
378. Forberedende arbejde i forhold til kystnærhedszonen
379. Udviklingsplan for Horne
380. Anlægsregnskab for genetablering af storkøkken på Blaabjerg Pleje- og Aktivitetscenter
381. Gensidig orientering - Lukket punkt
382. Lunden - udvidelse med en plads - Lukket punkt356. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Byrådet den 03-04-2019

Punkt 359 Rengøringsløsning i Varde Kommune fra 1. januar 2020 udsættes.

 

Anders Linde erklærede sig inhabil i punkterne 363 Ansøgning om huslejeforhøjelse og optagelse af lån samt 364 Ansøgning om optagelse af lån og huslejeforhøjelse.

 

Peter Nielsen erklærede sig inhabil i punkt 366 Forudbetaling af tilskud til Sportspark Blaavandshuk.

 

Dagsorden godkendt.

Fraværende:

Holger Grumme Nielsen

357. Midlertidig udpegning til Udvalg for Økonomi og Erhverv

Midlertidig udpegning til Udvalg for Økonomi og Erhverv

Sagsfremstilling

Til varetagelse af den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender nedsættes et Udvalg for Økonomi og Erhverv, jævnfør Lov om kommunernes styrelse § 17.

 

Valget skal foretages som et selvstændigt forholdstalsvalg efter den D´Hondtske metode, jævnfør Lov om kommunernes styrelse § 24, stk. 3 og § 25.

 

I henhold til konstitueringen for 2018-2021 er pladserne i Udvalg for Økonomi og Erhverv besat således:

 

 • Formand, borgmester Erik Buhl Nielsen
 • Anders Linde
 • Line Berner
 • Peter Nielsen
 • Henrik Vej Kastrupsen
 • Holger Grumme Nielsen
 • Julie Gottschalk
 • Søren Laulund
 • Ingvard Ladefoged

 

Dansk Folkeparti´s byrådsgruppe har anmodet om, at Julie Gottschalk midlertidigt udtræder af Udvalg for Økonomi og Erhverv i perioden 1. august til 31. december 2019 grundet arbejdsforhold. I stedet indtræder Tina Agergaard Hansen i Udvalg for Økonomi og Erhverv i perioden 1. august til 31. december 2019.


Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse §§ 17 og 28Forvaltningen anbefaler Byrådet at


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Byrådet at godkende,

at Julie Gottschalck midlertidigt træder ud af Udvalg for Økonomi og Erhverv i perioden 1. august til 31. december 2019 og

at Tina Agergaard Hansen midlertidigt træder ind i Udvalg for Økonomi og Erhverv i perioden 1. august til 31. december 2019.


Beslutning Byrådet den 03-04-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Holger Grumme Nielsen

358. Overførselssag og Regnskab 2018

Overførselssag og Regnskab 2018

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplanen for aflæggelse af kommunens regnskab for 2018 fremsendes regnskabet hermed til behandling i Byrådet med henblik på overgivelse til revision, jf. styrelseslovens § 45.
Den endelige godkendelse af årsregnskabet foretages i Byrådet den 4. juni 2019.
 

I årsberetningen for 2018 beskrives kommunens aktivitet og økonomiske resultat for regnskabsåret. En nærmere beskrivelse af afvigelser mellem budget og regnskab fremgår af de specielle bemærkninger i hæfte 2.

Årsberetningen bliver offentliggjort på Varde Kommunes hjemmeside.

 

Følgende overordnede kommentarer skal knyttes til det økonomiske resultat, som fremgår af årsregnskabet 2018.

 

Mio. kr.

Oprindeligt budget 2018

Korrigeret budget 2018

 

Regnskab 2018

Mer-/mindre forbrug

Heraf overført til 2019

 

Heraf overført fra 2017

 

 

 

 

 

(- = indtægt og + = udgift)

 

Skatteindtægter

-2.286,8

-2.286,8

0,0

-2.286,5

0,3

0,0

Tilskud og udligning

-807,5

-807,5

0,0

-777,7

29,8

0,0

Indtægter i alt

-3.094,3

-3.094,3

0,0

-3.064,2

30,1

0,0

Driftsudgifter (netto)

 

 

 

 

 

 

Serviceudgifter

2.123,0

2.189,7

69,5

2.096,8

-92,9

60,6

Medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen

200,0

200,0

0,0

208,5

8,5

0,0

Overførselsudgifter

589,2

588,8

0,0

592,2

3,4

0,0

Forsikrede ledige, mm.

65,3

65,3

0,0

64,7

-0,6

0,0

Central refusionsordning

-8,0

-8,0

0,0

-8,5

-0,5

0,0

Ældreboliger

-14,8

-14,8

0,0

-15,7

-0,9

0,0

Nettorenter

7,6

7,3

0,0

1,0

-6,3

0,0

Udgifter i alt

2.962,3

3.028,3

69,5

2.939,0

-89,2

60,6

Driftsresultat (- = overskud)

-132,0

-66,0

69,5

-125,2

-59,1

60,6

Anlægsnettoudgifter incl jordforsyning

103,7

194,0

78,2

111,5

-82,5

82,4

Samlet resultat

-28,3

128,0

147,7

-13,7

-141,6

143,0

Varde Kommune kommer ud af 2018 med et lidt lavere driftsresultat end oprindeligt budgetteret. Det samlede driftsresultat viser et overskud på 125,2 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 132,0 mio. kr.

 

I driftsresultatet indgår nogle forholdsvis væsentlige afvigelser mellem budgettet og regnskabet. På skatter og generelle tilskud er der modtaget ca. 30 mio. kr. mindre i indtægt i 2018 end forventet. På udgiftssiden er der afholdt serviceudgifter for 32 mio. kr. mindre end forventet. Derudover er der på udgifter til medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen afholdt godt 8 mio. kr. mere end forventet.

 

Årsagerne til de lavere indtægter i de generelle tilskud skyldes

 • 26 mio. kr. i negativ midtvejsregulering som en følge af lavere skøn på landsplan over udgifter på beskæftigelsesområdet.
 • 6 mio. kr. i negativ midtvejsregulering som en følge af lavere stigninger på landsplan i priser og lønninger end forventet.
   

På udgiftssiden skyldes det lavere niveau blandt andet, at driftsområderne har fulgt Byrådets opfordring om at udvise tilbageholdenhed med afholdelse af driftsudgifter. Derudover modsvares et mindre forbrug på ældreområdet i et vist omfang af merforbruget på medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen.

 

På anlægssiden er der afholdt udgifter med 111,5 mio. kr., hvilket er ca. 8 mio. kr. mere end det oprindelige budget.

 

Det samlede overførselsbeløb fra 2018 til 2019 er på driften 60,6 mio. kr. Dette er et fald på 8,9 mio.kr. i forhold til overførslen fra 2017 til 2018.

Det samlede overførselsbeløb på anlægsprojekter er steget med 4 mio. kr. fra 2018 til 2019, så de nu udgør 82,4 mio. kr. På finansielle aktiviteter overføres der 14,4 mio. kr. fra 2018 til 2019.
Specifikationer på overførslerne ligger i vedlagte bilag (dok.nr. 23.716/19)

 

Balancen

 Mio. kr.

Regnskab 2018

Regnskab 2017

Aktiver

 

 

Anlægsaktiver

1.135,8

1.142,6

Finansielle aktiver

1.238,6

1.177,3

Omsætningsaktiver

244,1

227,6

Likvide aktiver

101,6

169,2

I alt

2.720,1

2.716,7

 

 

 

Passiver

 

 

Hensættelser

489,8

493,9

Langfristet gæld

768,6

790,3

Kortfristet gæld

562,0

538,0

Egenkapital

899,7

894,5

I alt

2.720,1

2.716,7

 

Balancen ultimo 2018 viser et fald i de likvide aktiver på 67,6 mio. kr. Faldet skyldes urealiserede kursreguleringer på 19,5 mio. kr., nettoafvikling af langfristet gæld med 22,3 mio. kr., øvrige finansforskydninger på 39,5 mio. kr. samt tilgang fra årets regnskabsmæssige resultat på 13,7 mio. kr.

 

Finansielle aktiver er steget med 61,3 mio. kr. fra 2017 til 2018, hvilket primært skyldes øget værdi af forsyningsselskaberne under Din Forsyning samt øget værdi i Kommunernes pensionsforsikring A/S.

 

Den langfristede gæld er faldet med 21,7 mio. kr. i 2018. Faldet skyldes dels nettoafdrag med 22,3 mio. kr., og dels ændring i markedsværdi på swapaftaler med 0,6 mio. kr.

 

Den kortfristede gæld er i 2018 steget, hvilket skyldes periodeforskydninger mellem årene.

 

Samlet set en egenkapital, der stiger fra 894,5 mio. kr. ultimo 2017 til 899,7 mio. kr. ultimo 2018.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at regnskabsopgørelsen 2018 giver et retvisende billede af udgifter og indtægter i 2018. Endvidere at resultatet i forhold til såvel det oprindelige budget som i forhold til korrigerede budget må betragtes som tilfredsstillende.

 

Eventuelle justeringer til årsberetningens tekstmæssige indhold på baggrund af den politiske behandling af årsberetningen vil efterfølgende blive indarbejdet.

 

Økonomiafdelingen har prioriteret overholdelse af tidsplanen på bekostning af det informative niveau i Årsberetningen 2018. Således er det informative niveau mindre end tidligere år, hvilket er en konsekvens af den ressourcemæssige udfordring i Økonomiafdelingen.

 

Det er forvaltningens vurdering, at de opgjorte overførselsbeløb er foretaget i overensstemmelse med principperne herfor.


Retsgrundlag

Styrelsesloven.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Årsberetningen 2018 samt regnskabet med de specielle bemærkninger godkendes og herefter overgives til revision

at overførslerne på driften fra 2018 til 2019 godkendes med i alt 60,6 mio. kr. jf vedlagte bilag

at overførslerne på anlæg fra 2018 til 2019 godkendes med i alt 82,4 mio. kr. jf vedlagte bilag

at overførslerne på finansielle aktiviteter fra 2018 til 2019 godkendes med i alt 14,4 mio. kr. jf vedlagte bilag

at anlægsregnskabet vedr. udskiftning af taget på Starup Skole godkendes jf vedlagte bilag.


Beslutning Direktionen den 20-03-2019

Anbefalingen blev tiltrådt.

Direktionen udbeder sig en evaluering af overførsels- og regnskabssager efter april.

Fraværende:

Claus Fjeldgaard


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-03-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Ingvard Ladefoged


Beslutning Byrådet den 03-04-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-13091_doknr42231-19_v1_regnskab 2018 for varde kommune - med specielle bemærkninger (hæfte 2).docx
sagsnr18-13091_doknr34727-19_v1_årsberetning 2018 for varde kommune.docx
sagsnr18-13548_doknr49706-19_v1_anlægsregnskab vedr. udskiftning af tag på starup skole.pdf

Bilag

Regnskab 2018 for Varde Kommune - med specielle bemærkninger (hæfte 2)
Årsberetning 2018 for Varde Kommune
Anlægsregnskab vedr. udskiftning af tag på Starup Skole


359. Rengøringsløsning i Varde Kommune fra 1. januar 2020

Rengøringsløsning i Varde Kommune fra 1. januar 2020

Sagsfremstilling

I forlængelse af, at Varde Kommune den 7.2.2019 opsagde KN Rengøring med omgående virkning, blev der indgået aftale med Forenede Service om løsning af rengøringsopgaven på 96 af de 97 enheder med udliciteret rengøring. En enkelt enhed, Hjælpemiddeldepotet, valgte selv at hjemtage rengøringen for resten af 2019.

Aftalen med Forenede Service gælder for perioden 12.2.-31.12.2019, og Forenede Service  blev valgt til opgaven, dels fordi de ved seneste udbud var henholdsvis nr. 2 eller 3 på de 4 udbudte del-aftaler, og dels fordi de tilbød at løfte hele opgaven, således at der kun skulle entreres med én leverandør, hvilket i processen var en stor lettelse.

Forende Service har overtaget opgaven til samme vederlag, som KN Rengøring fik, og det er dermed begrænset, hvad der er af merudgifter i forbindelse med skiftet.

 

Såfremt vi skal genudbyde rengøringsopgaven pr. 1.1.2020, skal opgaven hermed iværksættes senest i april måned, da udbudsopgaven er meget omfattende.


Forvaltningens vurdering

Ønskes opgaven genudbudt, er det forvaltningens anbefaling, at vi selv forestår hele udbudsprocessen. Tidligere har vi benyttet os af Servicemægleren til såvel udarbejdelse af udbudsmateriale, (herunder til udarbejdelse af det omfattende materiale med tegninger og rengøringsbeskrivelser) som til selve udbudsprocessen. Med ansættelse af en intern rengøringscontroller 1.1.2019 og med kompetencerne i egen Indkøbsafdeling vurderer vi, at vi med fordel selv kan løfte opgaven, og dermed i højere grad have styring og overblik over hele udbudsprocessen.

 

Ønskes opgaven genudbudt er der umiddelbart 3 varianter:

 1. Opgaven genudbydes, men forinden får enhederne mulighed for at melde ind, om de ønsker at give bud på opgaven. Gør de dette, anføres enheden som en optionspris i udbuddet, og vinder enheden opgaven, forestår enheden selv alle opgaver og udgifter omkring rengøringen, herunder personaleledelse, indkøb/vedligehold af maskinpark, rengøringsudstyr, rengøringsmidler m.v.

 

 1. Opgaven genudbydes, men uden mulighed for hjemtagelse via egetbud.

 

 1. Opgaven genudbydes, men der gives centralt fra et kontrolbud på opgaven, jfr. modellen under pkt. 5 (kræver ekstern bistand, da alle interne ressourcer er ”låste” af udbudsopgaven).

 

Ønskes opgaven ikke genudbudt, er der også umiddelbart 2 varianter:

 1. Opgaven hjemtages og løses decentralt på de enkelte enheder.
  De enkelte enheder får tildelt et budgetbeløb, der tager udgangspunkt i en rengørings-faglig vurdering af normeringen på stedet, dog således at udgiften samlet set ikke overstiger 2019-rengøringsbudgettet.

Udfordringen i denne model er, at selv om lønniveauet for offentlig ansatte er en smule lavere end privatansatte, så gør den noget lavere arbejdstakt (100 for offentlig ansatte og 130 for privatansatte), at vi i udgangspunktet skal betale mere for den samme ydelse, når vi hjemtager. Dette kan begrænses, hvis der kan indgås en fornuftig lokal-aftale med fagforeningen omkring arbejdstakt m.v., hvilket kræver, at fagforeningen er tæt med ind over ved fastlæggelse af timetallene på de enkelte enheder.

 

Ved hjemtagelse forestår enheden selv alle opgaver og udgifter omkring rengøringen, herunder personaleledelse, indkøb/vedligehold af maskinpark, rengøringsudstyr, rengøringsmidler m.v.


I denne model foreslås det at fastholde den interne controller, og at denne fremadrettet får en rolle i forhold til:

 1. at hjælpe enhederne med rådgivning, instruktion/uddannelse, indkøb, ergonomi, udarbejdelse af arbejdsplaner m.v. Dette for at sikre, at der er fokus på ordentlige arbejds- og uddannelsesforhold indenfor dette område, noget som den enkelte enhed kan have svært ved at løfte.
 2. at fortage kvalitetsvurdering af rengøringen som hidtil. Det er alt andet lige lettere for en udefrakommende at kvalitetsvurdere og evt. kritisere en rengøring, end for enheden selv, der er kollega med rengøringsassistenten.

 

 1. Opgaven hjemtages og løses centralt – d.v.s. at rengøringsassistenter organisatorisk bliver samlet i en afdeling under det nye Ejendomscenter.
  Dette forudsætter en stærk central driftsorganisation, og umiddelbart vurderes det, at der til ledelse heraf vil være behov for en driftschef og 2 tilsynsførende.
  Denne model vil formentlig blive den dyreste, men kan der - i lighed med beskrivelsen i model 4 - indgås en fornuftig lokalaftale med fagforeningerne omkring arbejdstakt m.v., skønnes det at meromkostningerne alligevel bliver begrænsede i forhold til nuværende budget.

 

I alle modeller med hjemtagelse er der en række opstartsudgifter, idet alle gulvmaskiner og støvsugere i dag ejes af Forende Service. Vaskemaskiner, tørretumblere og vogne inkl. udstyr er, i forbindelse med opsigelsen af KN Rengøring, blevet frikøbt for 0,2 mio. kr. og tilhører Varde Kommune. Udgifter til frikøb af gulvmaskiner og støvsugere ved fuld hjemtagelse, forventes at være på yderligere ca. 1,0 mio. kr.

 

Der er bevidst ikke arbejdet med en hjemtagelsesmodel, hvor rengøringsassistenterne ansættes decentralt i de nye servicelederdistrikter. Dette skyldes, at denne model vil pålægge de nye koordinatorer i distrikterne væsentlig mere personaleledelse og administration end de 20%, der hidtil har været oplægget, og det vil dermed skabe helt nye konditioner for at få kabalen med det nye Ejendomscenter til at gå op.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Udbudsloven


Økonomi

Rengøringsudgiften forventes i 2019 at være på 25,6 mio. kr. Hertil kommer 0,3 mio. kr. til gulv-/hovedrengøringspulje og 0,55 mio. kr til intern controller.

Ved hjemtagelse vil der være en samlet ekstraudgift til frikøb af alt udstyr på ca. 1,2 mio. kr., jfr. ovenstående. Genudbydes opgaven derimod, vil det allerede frikøbte udstyr (de 0,2 mio. kr.) bliver solgt til den/de nye rengøringsfirmaer, så det samlet set bliver udgiftsneutralt.

Der er ikke regnet på de forskellige fremtidige modeller og varianter i forbindelse med hjemtagelse, idet dette er et meget omfattende arbejde, men hvis der er politisk ønske om hjemtagelse, vil der bliver arbejdet videre med de forskellige varianter og økonomien heri.

 

Økonomiafdelingen udtaler:  Ingen yderligere bemærkninger.


Høring

Ingen – men der bør ske høring, når der er valgt udbudsmodel, såfremt denne afviger fra den nuværende udliciterede model.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at opgaven genudbydes, jf. model 1, med mulighed for at enhederne kan hjemtage opgaven,

at opgaven udbydes i 6 geografiske delaftaler,

at Varde Kommune selv forestår hele udbudsprocessen,

at det på et senere tidspunkt vurderes, om det giver mening at overføre eventuelt hjemtagne opgaver til Ejendomscenteret, og

at der som en del af udbuddet indgår en option om sociale klausuler.
 


Beslutning Direktionen den 20-03-2019

Anbefalingen blev tiltrådt.

Fraværende:

Claus Fjeldgaard


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-03-2019

Anbefalingen blev godkendt idet bemærkes, at option om synlig rengøring skal indarbejdes.

 

 

Der anmodes endvidere om, at der i forbindelse med behandling af udbudsmateriale også foreligger en redegørelse for, hvordan rengøringen fungerer i kommuner, hvor rengøringen er hjemtaget, og til hvilken pris.

 

Fraværende:

Ingvard Ladefoged


Beslutning Byrådet den 03-04-2019

Udsættes.

360. Endelig vedtagelse af Udviklingsstrategi 2018-2021

Endelig vedtagelse af Udviklingsstrategi 2018-2021

Sagsfremstilling

Forslag til Varde Kommunes udviklingsstrategi: Varde Kommune – sammen om udviklingen, Udviklingsstrategi 2018-2021 blev vedtaget af Byrådet den 9. oktober 2018.
Siden har forslag til udviklingsstrategien, sammen med Forslag til Udviklingsstrategi, planfaglige del, været fremlagt i offentlig høring i perioden fra 31. oktober 2018 til 6. januar 2019. Udviklingsstrategien og den planfaglige del tilsammen udgør Varde Kommunes Forslag til Planstrategi 2018. 

 

Udviklingsstrategien udstikker retningen for Varde Kommunes kurs frem mod 2021. Det betyder, at strategien er udgangspunktet for udviklingsinitiativer i Varde Kommune i perioden.  Udviklingsstrategien sætter fokus på ni strategiske målsætninger, der er inddelt efter Byrådsgrundlagets tre pejlemærker: Hel Kommune, Fyrtårne og Vækst og Bosætning.

De ni strategiske målsætninger under pejlemærkerne er som følger:
Fyrtårne:

 • Børn og unge skaber fremtiden
 • Sund kultur for hjerne og krop
 • Et værdigt og aktivt liv som ældre
 • Danmarks Bedste turismekommune
 • Ombejlet arbejdsplads.
   

Hel Kommune:

 • I Varde Kommune står vi sammen
 • Stærke lokalsamfund, hvor alle tager fat.

 

Vækst og Bosætning:

 • Varde Kommune og virksomhederne samarbejder om det gode erhvervsklima
 • Flere slår rødder i Varde Kommune.

 

Ved høringsperiodens udløb var der indkommet tre bemærkninger målrettet Udviklingsstrategien 2018-2021. Bemærkningerne handler primært om potentialet i samspillet mellem naturen og landbruget, visioner og målsætninger for idrætsfaciliteterne i kommunen og styrket samarbejde mellem Region Syddanmark og Varde Kommune om samspillet mellem sundhed, kultur, fritid og idræt (se evt. vedlagte bilag).


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at Udviklingsstrategien - sammen med den planfaglige del - vil danne

et godt udgangspunkt for at udfolde Byrådsgrundlaget for perioden 2018-2021. De ni

strategiske målsætninger belyser hvilke områder, der ønskes prioriteret i Varde Kommune.


Det er forvaltningens vurdering, at de indkomne bemærkninger om potentialet i samspillet mellem Varde Kommunes landbrug og natur er et kontinuerligt opmærksomhedspunkt i kommunens udvikling af kultur-, fritids-, sundhedsfremmende- og turistoplevelser og aktiviteter under visionen Vi i Naturen, der ligeledes indeholder et bosætningsaspekt.


Det er forvaltningens vurdering, at der er gode muligheder for at samarbejde med Region Syddanmark om sundhedsfremmende tiltag, hvilket Region Syddanmark adresserer.

 

Forvaltningen vurderer, at de indkomne bemærkninger ikke fører til ændringer i Varde Kommune – sammen om udviklingen, Udviklingsstrategi 2018-2021.


Konsekvens i forhold til visionen

Visionen indgår som en integreret del af Udviklingsstrategien.


Retsgrundlag

Planloven § 5b, stk. 2, § 23a og § 33a


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at Udviklingsstrategien 2018-2021 vedtages sammen med de planfaglige elementer til Forslag til Planstrategi 2018 og Agenda 21-strategien.


Beslutning Direktionen den 06-03-2019

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-03-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Ingvard Ladefoged


Beslutning Byrådet den 03-04-2019

Indstillingen blev godkendt.sagsnr17-7284_doknr35098-19_v1_resuméaf indkomne bemærkninger til forslag til udviklingsstrategi 2018-2021 samt udkast til byrådets.docx
sagsnr17-7284_doknr36965-19_v1_udviklingsstrategi 2018-2021 - varde kommune - sammen om udviklingen. endelig udgave.pdf.pdf

Bilag

Resuméaf indkomne bemærkninger til Forslag til Udviklingsstrategi 2018-2021 samt udkast til Byrådets vurdering af disse
Udviklingsstrategi 2018-2021 - Varde Kommune - sammen om udviklingen. Endelig udgave.pdf


361. Godkendelse af forvaltningens forslag til analyseplan

Godkendelse af forvaltningens forslag til analyseplan

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 5. februar, at der udarbejdes et potentialekatalog på 60 mio. kr. Formålet er at sikre et langsigtet økonomisk råderum og samtidigt sikre, at Varde Kommune løbende effektiviserer og optimerer arbejdsgange.

 

Som følge af usikkerhed omkring udlignings- og tilskudssystemet samt finansieringstilskuddet blev det samtidigt i budgetproceduren for 2020-2023 besluttet, at udarbejde et råderumskatalog på 25 mio. kr. årligt. Anvendes disse forslag ikke i budgetforliget, kan de indgå i potentialekataloget ovenfor. 

 

Den 1. april 2019 skal Direktionens analyseplan foreligge. Planen skal hjælpe og understøtte fagforvaltningerne i arbejdet med at afdække økonomiske potentialer og effektiviseringsmuligheder på op til 20 mio. kr. (over de næste fire år), og indgår i arbejdet med både potentiale- og råderumskataloget.

 

Analyseplanens forslag til analyser og temaer er valgt ud fra forskellige hensyn:

1)     En vurdering af et stort økonomisk potentiale

2)     Mulighed for at effektivisere arbejdsgange

3)     Mulighed for større faglig og økonomisk styring

4)     Et ønske om at øge effekten af indsatsen

 

De to første temaer i oversigten henholdsvis Analyse af regnskab og Optimering af sagsgange og administrative processer er strategiske temaer, som der arbejdes med hvert år i organisationen. Forslag til øvrige analyser for 2019 er:

 

 • Optimering af antallet IT-systemer (intern)
 • Fremtidens jobcenter – udvikling af økonomisk og faglig styring (intern)
 • Analyse af det specialiserede voksenområde (ekstern)
 • Analyse af årsagerne til udgiftsstigningen på medfinansieringsområdet (ekstern)

 

Forvaltningen bemærker, at analyserne også kan have fokus på områder med merforbrug f.eks. det specialiserede voksenområde, hvorfor analyserne ikke nødvendigvis frigør midler til nye tiltag.


Forvaltningens vurdering

Analyseplanen kan være dynamisk i overslagsårene i forhold til at nye behov og prioriteringer opstår. Det er derfor anbefalingen, at udvalget for Økonomi og Erhverv drøfter og godkender temaerne en gang årligt.


Anbefaling

Direktionen anbefaler,

at Udvalget for Økonomi og Erhverv godkender forslag til analyseplan, og at den fremsendes til Byrådet til orientering.

at Udvalget for Økonomi og Erhverv drøfter analyseplanen en gang årligt f.eks. i forbindelse med godkendelse af budgetproceduren.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-03-2019

Anbefalingen blev godkendt.

 

 

 

Fraværende:

Ingvard Ladefoged


Beslutning Byrådet den 03-04-2019

Orienteringen belv taget til efterretning.sagsnr19-7_doknr48316-19_v1_endelig plan og oversigt over analyser for perioden 2019-2022.docx

Bilag

Endelig Plan og oversigt over analyser for perioden 2019-2022


362. Optagelse af lån på lånerammen 2018

Optagelse af lån på lånerammen 2018

Sagsfremstilling

Kommunens samlede låneramme for 2018 kan opgøres til 38,2 mio. kr.

 

I april 2018 blev der optaget lån på 22,9 mio. kr., og der resterer således 15,3 mio. kr. på lånerammen 2018.

 
Opgørelsen består af følgende låneberettigede udgifter:

 

 • 11,5 mio. kr. i udgift til energibesparende foranstaltninger
 • 26,5 mio. kr. til byfornyelse og boligforbedringer m.v.
 •   0,2 mio. kr. i udgift til bevilgede lån til betaling af ejendomsskatter  

 

Vilkårene for lånet vil være 25 års løbetid, løbende afdrag samt rentevilkår, der matcher Finansieringspolitikkens rammer.

 

For 2018 lånerammen skal lånet if. Lånebekendtgørelsen optages senest 30. april 2019.


Forvaltningens vurdering

Det er Forvaltningens vurdering, at optagelse af lånet følger forudsætningerne for budget 2018, samt strategien om at udnytte de muligheder vi har for optagelse af lån.

 

I det korrigerede budget 2018 er indregnet en forventet optagelse af lån med 33,8 mio.kr. Forskellen mellem budgettet og den faktiske låneramme består hovedsagelig af større udgifter til energibesparende foranstaltninger og byfornyelse.


Retsgrundlag

Finansieringspolitikken for Varde Kommune.

Lånebekendtgørelsen.


Økonomi

Økonomi udtaler: I budgettet er afsat midler til betaling af renter og afdrag.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at lånerammen 2018 udnyttes ved optagelse af lån på 15,3 mio. kr. indenfor rammerne af Finansieringspolitikken. De præcise lånevilkår indhentes i forbindelse med optagelse af lånet.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-03-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Ingvard Ladefoged


Beslutning Byrådet den 03-04-2019

Indstillingen blev godkendt.

363. Ansøgning om huslejeforhøjelse og optagelse af lån

Ansøgning om huslejeforhøjelse og optagelse af lån

Sagsfremstilling

Varde Bolig Administration søger på vegne af Boligselskabet Roustvej 2-18 af 1987 om lejeforhøjelse og låneoptagelse til totalrenovering af badeværelser, udskiftning af døre samt beklædning på skure.

 

Boligselskabet Roustvej 2-18 af 1987 består af ni almene familieboliger og renoveringen omfatter alle ni boliger i afdelingen. Til projektet søger afdelingen om optagelse af lån på 2.385.000 kr. og om godkendelse af huslejeforhøjelse på maksimum 1.000 kr. pr. måned.

 

Med gennemførelse af projektet har afdelingen godkendt en maksimum huslejestigning på 1.000 kr. pr. måned. Huslejen stiger fra 3.714 kr. pr. måned til maksimum 4.714 kr. 


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der er tale om vedligeholdelsesarbejder som ikke kræver Byrådets godkendelse jævnfør § 28 i lov om almene boliger vedrørende væsentlige forandringer af ejendommen.

Derimod skal Byådet godkende huslejestigninger på mere end 5 %, når stigningen skyldes udførelse af forbedringsarbejder på ejendommen, der enten sker i form af renovering eller forbedring jævnfør driftsbekendtgørelsens § 79 stk 4 og i bekendtgørelsen af lov om almene boliger § 10 stk 3.

 

Byrådet skal ligeledes godkende låneoptagelse jævnfør § 29 i lov om almene boliger.

 

Forvaltningen vurderer, at renoveringsprojektet vil være med til at gøre boligerne mere attraktive for både nuværende og kommende lejere. Det er endvidere forvaltningens vurdering,  at huslejen stadigvæk har et fornuftigt niveau efter renoveringen set i forhold til lignende familieboliger i Varde by.

 

På den baggrund anbefales det, at ansøgningen om låneoptagelse og huslejestigningen godkendes.


Retsgrundlag

Lov om almene boliger mv

Bekendtgørelsen om drift af almene boliger mv


Økonomi

Økonomiafdelingen udtaler: Boligorganisationen søger ikke om kommune garanti, men alene om en godkendelse af boligselskabets låneoptagelse, og den deraf følgende huslejestigning. Låneoptagelsen vil ikke have nogen indflydelse på kommunens låneramme.


Høring

Renoveringen er godkendt af afdelingen den 4. oktober 2018


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at Udvalget for Økonomi og Erhverv indstiller til Byrådet

at ansøgning om optagelse af nyt lån på 2.385.000 kr. godkendes og

at huslejestigningen på maksimum 1.000 kr. pr. måned godkendes


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-03-2019

Anders blev erklæret inhabil og deltog således ikke i sagens behandling.

 

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Ingvard Ladefoged

Anders Linde


Beslutning Byrådet den 03-04-2019

Anders Linde blev erklæret inhabil og deltog således ikke i sagens behandling.

 

Indstillingen blev godkendt.sagsnr19-3820_doknr47398-19_v1_ansøgning fra vba på vegne af boligselskabet roustvej 2-18 af 1987.pdf

Bilag

Ansøgning fra VBA på vegne af Boligselskabet Roustvej 2-18 af 1987


364. Ansøgning om optagelse af lån og huslejeforhøjelse

Ansøgning om optagelse af lån og huslejeforhøjelse

Sagsfremstilling

Varde Bolig Administration søger om låneoptagelse samt forhøjelse af husleje for 5 almene boliger på Solbakken 24-32 i Skovlund i afdeling 0106.

 

Projektet består af udskiftning af tage med en samlet udgift på 1.100.000 kr. Til projektet optages et realkreditlån på 756.000 kr. + låneomkostninger. Det resterende beløb til projektet finansieres af afdelingens henlæggelser.

 

Som følge af låneoptagelse stiger huslejen 575 kr. pr. måned, svarende til en lejeforhøjelse på 14,6 %. Den gennemsnitlige husleje stiger fra 3.942 kr. pr. måned til 4.517 kr. pr. måned.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der er tale om vedligeholdelsesarbejder som ikke kræver byrådets

godkendelse jævnfør § 28 i lov om almene boliger vedrørende væsentlige forandringer af

ejendommen.

Derimod skal Byrådet godkende huslejeforhøjelser på mere end 5 %, når stigningen skyldes

udførelse af forbedringsarbejder på ejendommen, der enten sker i form af renovering eller

forbedring jævnfør driftsbekendtgørelsens § 79 stk. 4 og i bekendtgørelsen af lov om almene

boliger § 10 stk 3.

Byrådet skal ligeledes godkende låneoptagelse jævnfør § 29 i lov om almene boliger.

 

Forvaltningen vurderer, at tagrenoveringen vil være med til at forlænge og fastholde

boligernes levetid, og samtidig være med til at bidrage til, at boligerne fortsat er attraktive for både nuværede og nye lejere. Det er ligeledes forvaltningens vurdering, at huslejen er fornuftig sammenlignet med øvrige boliger i området.

 

På den baggrund anbefales det, at ansøgningen om låneoptagelse og huslejestigningen

godkendes.


Retsgrundlag

Lov om almene boliger mv

Bekendtgørelsen om drift af almene boliger mv.


Økonomi

Økonomiafdelingen udtaler: Lånet kræver 100 % kommunegaranti


Høring

Projektet er godkendt på et afdelingsmøde den 21. august 2018


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at ansøgning om låneoptagelse på 756.000 kr. godkendes,

at Varde Kommune stiller 100 % garanti for lånet, og

at huslejeforhøjelse på 575 kr. pr. måned godkendes.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-03-2019

Anders blev erklæret inhabil og deltog således ikke i sagens behandling.

 

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Ingvard Ladefoged

Anders Linde


Beslutning Byrådet den 03-04-2019

Anders Linde blev erklæret inhabil og deltog således ikke i sagens behandling.

 

Indstillingen blev godkendt.sagsnr19-3715_doknr47822-19_v1_ansøgning om låneoptaglese og huslejeforhøjelse.pdf

Bilag

Ansøgning om låneoptaglese og huslejeforhøjelse


365. Ansøgning om optagelse af lån og forhøjelse af husleje

Ansøgning om optagelse af lån og forhøjelse af husleje

Sagsfremstilling

Ældreboligerne Fredensvej 1-18 i Oksbøl står overfor et renoveringsprojekt med udskiftning af tage og mindre reparation af murværk på boligerne i afdelingen. Afdelingen består af 13  kommunalt ejede ældreboliger.

 

Projektet består af udskiftning af tagene på boligerne samt et mindre garageanlæg tilhørende afdelingen. Projektets samlede udgift udgør  2.156.562 kr. Til projektet hjemtages et 30-årigt fastforrentet lån i Kommunekredit på 1.850.000 kr. Den resterende del af projektet finansieres af afdelingens henlæggelser.

 

Ved gennemførelse af projektet stiger huslejen 484 kr. pr. måned, således at huslejen derefter udgør 4.562 kr. pr. måned.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der er tale om vedligeholdelsesarbejder som ikke kræver Byrådets godkendelse jævnfør § 28 i lov om almene boliger vedrørende væsentlige forandringer af ejendommen.

Derimod skal Byrådet godkende huslejestigninger på mere end 5 %, når stigningen skyldes udførelse af forbedringsarbejder på ejendommen,  der enten sker i form af renovering eller forbedring jævnfør driftsbekendtgørelsens § 79 stk. 4 og i bekendtgørelsen af lov om almene boliger § 10 stk 3.

 

Byrådet skal ligeledes godkende låneoptagelse jævnfør § 29 i lov om almene boliger.

 

Forvaltningen vurderer, at tagrenoveringen vil være med til at forlænge og fastholde boligernes levetid, og samtidig være med til at bidrage til, at boligerne fortsat er attraktive for lejerne. Det er ligeledes forvaltningens vurdering, at huslejen er fornuftig sammenlignet med øvrige boliger i området.

 

På den baggrund anbefales det, at ansøgningen om låneoptagelse og huslejeforhøjelse godkendes.

 


Retsgrundlag

Lov om almene boliger mv

Bekendtgørelsen om drift af almene boliger mv

 


Økonomi

Økonomiafdelingen udtaler: Lånet på 1.850.000 kr. påvirker ikke kommunens låneramme.


Høring

Projektet er behandlet på et afdelingsmøde den 19. september 2018.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at Udvalget for Økonomi og Erhverv, indstiller til Byrådet

at ansøgningen om låneoptagelse af nyt fastforrentet lån på 1.850.000 kr. godkendes, og

at huslejeforhøjelsen på 484 kr. pr. måned godkendes.

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-03-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Ingvard Ladefoged


Beslutning Byrådet den 03-04-2019

Indstillingen blev godkendt.

366. Forudbetaling af tilskud til Sportspark Blaavandshuk

Forudbetaling af tilskud til Sportspark Blaavandshuk

Sagsfremstilling

Udvalget for Kultur og Fritid besluttede den 29. august 2018 at forudbetale tilskud for 1. og 2. kvartal 2019 til Sportspark Blaavandshuk. Formålet var at understøtte Sportsparkens akutte behov for likviditet og samtidig holde fast i en stram økonomisk styring uden yderligere gældsætning i Sportsparken.

 

Siden da har forvaltningen gennem den løbende kontakt med Sportsparken fået mulighed for dykke nærmere ned i økonomien og fundamentet for Sportsparkens genopretningsplan. Her viser det sig, at likviditetsudfordringen strækker sig over en længere periode.

 

I forhold til genopretningsplanen foreligger det foreløbige regnskab 2018 nu fra Sportsparken, og viser et samlet driftsoverskud på 1.313 t.kr. mod et budgetteret driftsoverskud på 1.351 t.kr. Det vil sige, at budgettet for 2018 samlet set er overholdt. Overskuddet skal likviditetsmæssigt dække finansieringsomkostninger og afdrag med samlet 1.151 t.kr. i 2018.

 

I de kommende budgetter forventes der følgende udvikling i udgifter og indtægter, hvor 2018 = indeks 100.

 

 

2019

2020

2021

2022

Driftsudgifter

97,9

96,1

96,1

96,7

Driftsindtægter

101,9

105,1

107,9

109,7

 

Der forventes følgende udvikling i driftsresultat fra 2019 og frem i hele tusinde kroner:

 

Årets resultat

1.172

1.516

1.822

1.992

Årets afdrag

- 814

- 1.620

- 1.644

- 1.657

Årets resultat efter afdrag

358

-104

178

335

 

Driftsresultatet skal dels anvendes til en styrkelse af likviditeten og dels til afvikling af gæld. Som en følge af Sportsparkens betaling af energi- og ombygningsprojektet stiger de samlede årlige finansieringsomkostninger til knap 2,1 mio. kr. i 2020 og følgende år, hvilket er indarbejdet i Sportsparkens budget. Heraf er ca 1,6 mio. kr. afdrag på gæld.

 

I forhold til likviditeten er Sportsparken fortsat udfordret, idet den nuværende trækningsret på 1,8 mio. kr. på kassekreditten ikke kan rumme de sæsonmæssige udsving i likviditeten, der er henover det enkelte år. Ved udgangen af 2021 forventes de sæsonmæssige udsving at kunne rummes indenfor den nuværende kreditramme. Her ønsker Sportsparken som i august, at deres kassekredit udvides til 2,5 mio. kr.

 

 

2019

2020

2021

2022

Likviditetsbehov
(hele tusinde kr.)

2.496

2.122

2.045

1.702

 


Forvaltningens vurdering

Det er Forvaltningens vurdering, at Sportspark Blaavandshuk følger genopretningsplanen samt at budgettet for 2019-2022 er realistisk. Sportsparken har mulighed for at skabe en økonomisk basis for fortsat drift, samtidig med at der afvikles gæld med ca. 1,6 mio. kr. årligt.

 

For at understøtte en stram økonomisk styring uden yderligere gældsætning og holde fast i den linje som udvalget lagde i august, er det hensigtsmæssig at fremrykke driftstilskud midlertidigt til og med 2021 fremfor øget gældsætning som alternativ.

 

I praksis kan det gøres ved følgende, hvor to kvartalers tilskud p.t. svarer til ca. 750.000 kr.

 

 • 3. og 4. kvartal 2019 udbetales i 1. kvartal 2019
 • 1. og 2. kvartal 2020 udbetales i 3. og 4. kvartal 2019
 • 3. og 4. kvartal 2020 udbetales i 1. og 2. kvartal 2020
 • 1. og 2. kvartal 2021 udbetales i 3. og 4. kvartal 2020
 • 3. og 4. kvartal 2021 udbetales i 1., 2., 3. og 4. kvartal 2021.

 

Herefter udbetales tilskud det år, hvor det er en del af budgettet.

 

Varde Kommune vil fortsat mødes med Sportsparken hvert kvartal for at gennemgå deres kvartalsrapporter og rapportere resultatet heraf til Udvalget for Kultur og Fritid.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven


Økonomi

Udvalget for Kultur og Fritid har mulighed for at fremrykke udbetaling af tilskud jf. sagsfremstillingen, og vil selv skulle dække fremrykningen af udvalgets budget.

 

Økonomiafdelingen udtaler: Idet der på nuværende tidspunkt ikke foreligger bevillinger (budget) for årene 2020 og 2021 skal sagen om fremrykning behandles i Byrådet.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at udbetalingen af driftstilskud til Sportspark Blaavandshuk fremrykkes midlertidigt i perioden 2019 – 2021.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 18-03-2019

Anbefalingen blev godkendt under den forudsætning, at Sportspark Blaavandshuk overholder den genopretningsplan der foreligger og at der gennemføres de planlagte kvartalsvise opfølgninger.

Fraværende:

Sandie Eis Ravn


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-03-2019

Peter Nielsen blev erklæret inhabil og deltog således ikke i sagens behandling.

 

Indstillingen fra Udvalg for Kultur og Fritid fremsendes med anbefaling til Byrådet.

Fraværende:

Ingvard Ladefoged

Peter Nielsen


Beslutning Byrådet den 03-04-2019

Peter Nielsen blev erklæret inhabil og deltog således ikke i sagens behandling.

 

Indstillingen fra Udvalget blev godkendt.sagsnr18-3489_doknr32897-19_v1_2019-2023 budget spb kvartalsopdelt.pdf.pdf
sagsnr18-3489_doknr32896-19_v1_2018.12.31 spb resultat vedligeholdelsemodel.pdf.pdf

Bilag

2019-2023 budget SPB kvartalsopdelt.pdf
2018.12.31 SPB Resultat vedligeholdelsemodel.pdf


367. Indtægtsbevilling - Tilskud til Varde Byråds Kunstudvalg

Indtægtsbevilling - Tilskud til Varde Byråds Kunstudvalg

Sagsfremstilling

Varde Byråds Kunstudvalg har ansøgt om og modtaget et tilskud på 50.000 kr. fra Statens Kunstfond i 2019.

 

Tilskuddet skal bruges til udvikling og afvikling af dialogmøder om formidling af kunsten i forskellige lokalsamfund. Der planlægges afholdt fire dialogmøder i 2019 i lokalområder som f.eks. kunne være Ølgod, Tistrup/Sig, Oksbøl/Vejers, Varde og Ansager.

 

Kunstudvalget har haft svært at tiltrække og fastholde professionelle kunstnere i udvalget, når der ikke er mulighed for kompensation ved deltagelse i møder og projekter. Derfor skal tilskuddet også bruges til honorering af kunstnere og kunstfaglige medlemmer i kunstudvalget som et forsøg i 2019.

 

Kunstudvalget har de seneste år øget antallet af projekter og samarbejder, og det har betydet flere møder og arbejdsopgaver for kunstudvalgets medlemmer. Alene i 2019 arbejder Kunstudvalget med et større samarbejdsprojekt med Statens Kunstfond om kunst i naturen, et tættere samarbejde med Poul Erik Bech Fonden om kunst i Varde og en formidlingsstrategi for skulpturerne i kommunen med inddragelse af borgere. Samtidig har flere aktører i Varde Kommune fået øjnene op for kunstudvalgets rådgivende funktion og bidrag til kunsten i kommunen. Det medfører også et øget pres på kunstudvalgets midler.

 

Det er praksis i kommunale billedkunstråd i Danmark at honorere medlemmerne ligesom det også anbefales af Billedkunstnernes Forbund (BKF).

 

Kunstnere og kunstfaglige medlemmer bliver honoreret pr. møde jf. anbefalet mødesats fra BKF samt kørselsgodtgørelse. Kunstudvalget har selv øremærket 50.000 kr. af eget budget til dialogmøder og honorering. Udvalgets budget udgør ca. 130.000 kr. årligt.

 

I 2019 arbejder Kunstudvalget på et nyt kommissorium, herunder form og størrelse samt en handlingsplan, som skal godkendes af Udvalget for Kultur og Fritid. Endvidere undersøges muligheden for at evt. overgå til et kommunalt billedkunstråd. Et kommunalt billedkunstråd vil sikre muligheden for at kunne modtage støtte fra Statens Kunstfond. 


Forvaltningens vurdering

Tilskuddet fra Statens Kunstfond giver kunstudvalget bedre muligheder for at sikre professionel deltagelse i udvalget og dermed kunstfaglighed i udvalgets projekter.

 

Udvalget for Kultur og Fritid har som fokusområde at forbedre formidlingen af skulpturerne i kommunen. Gennem de dialogmøder som kunstudvalget afholder i 2019, sikres en lokal forankring og inddragelse i hvordan formidlingen bedst kan komme til udtryk.  


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, herunder §17 stk. 4 udvalg 

Kommunalfuldmagten 


Økonomi

Der gives en tillægsbevilling på 50.000 kr. til Varde Byrådskunstudvalg. Økonomiafdeling har undersøgt momsregler vedrørende modtagelse af tilskuddet fra Statens Kunstfond. Midler fra Statens Kunstfond består af finanslovsmidler, hvilket gør at tillægsbevillingen er momsfri.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at der gives en indtægtsbevilling på 50.000 kr. som følge af tilskud fra Statens Kunstfond, og

at der gives en tillægsbevilling på 50.000 kr. til Varde Byråds Kunstudvalgs driftsbudget – øremærket dialogmøder i lokalsamfundet og honorar til kunstnere og kunstfaglige medlemmer.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 18-03-2019

Anbefalingen blev godkendt

Fraværende:

Sandie Eis Ravn


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-03-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Ingvard Ladefoged


Beslutning Byrådet den 03-04-2019

Indstillingen blev godkendt.sagsnr18-9644_doknr36521-19_v1_bevilling fra statens kunstfond.pdf
sagsnr14-6063_doknr166597-15_v1_kommissorium for varde byråds kunstudvalg.docx

Bilag

Bevillingsbrev fra Statens Kunstfond
Kommissorium for Varde Byråds Kunstudvalg


368. Anlægsregnskab vedr. renovering og ombygning af Lykkesgårdskolen

Anlægsregnskab vedr. renovering og ombygning af Lykkesgårdskolen

Sagsfremstilling

I juli 2013 godkendte Byrådet en budgetramme for genopbygningen af Lykkesgårdskolen til 0.-6. klasse på 66 mio. kr. Desuden blev der afsat yderligere 16 mio. kr. i forhold til 0.-9. klasse. På baggrund heraf er der med afsæt i det pædagogiske funktionsprogram udarbejdet byggeprogram i forhold til konkurrenceudsættelse af opgaven. Derudover er der overført midler fra energibesparende foranstaltninger samt fra Lykkesgårdskolen.

 

Projektet er afsluttet og der er derfor udarbejdet anlægsregnskab.

 Anlægsbevilling i alt    86.596.137 kr.

 Forbrug i alt               86.970.072 kr.

 Merforbrug i alt              373.935 kr.

 

Merforbruget skyldes at der måtte renoveres en skolegård for ca. 150.000 kr., hvilket ikke var indregnet i projektet. Desuden var der sket en fejlkontering af udgifter for ca. 143.000 kr., hvorfor der var disponeret for meget. Af hensyn til støjforhold er der desuden afholdt udgifter for 62.000 kr. til glasvægge, hvilket ikke var indregnet i projektet.

 

Specifikation af udgifterne fremgår af vedlagte bilag.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Økonomiregulativet


Økonomi

De samlede udgifter beløber sig til 86.970.072 kr., hvilket betyder at der er et merforbrug på 373.935 kr.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at anlægsregnskabet for ombygning og renovering af Lykkesgårdskolen godkendes,

at der meddeles anlægstillægbevilling på 373.935 kr. til projektet,

at merforbruget på 373.935 kr. finansieres af mindre forbrug på udvalgets driftsbudget i 2018.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 19-03-2019

Forelægges Byrådet med anbefaling.

Fraværende:

Sandie Eis Ravn


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-03-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Ingvard Ladefoged


Beslutning Byrådet den 03-04-2019

Indstillingen blev godkendt.sagsnr13-9199_doknr43564-19_v1_oversigt over udgifterne vedr. lykkesgårdskolen..pdf

Bilag

Oversigt over udgifterne vedr. Lykkesgårdskolen.


369. Anlægstillægsbevilling på 2.550.000 kr. til multisal og kombibibliotek - Agerbæk Skole

Anlægstillægsbevilling på 2.550.000 kr. til multisal og kombibibliotek - Agerbæk Skole

Sagsfremstilling

Byrådet frigav på sit møde den 6. marts 2018 14.206.000 kr. til projektet vedr. etablering af multisal og kombibibliotek på Agerbæk Skole.

 

I forbindelse med godkendelse af budgettet for 2019 blev der afsat yderligere 2.550.000 kr. til projektet som hermed søges frigivet.

 

De bygningsmæssige ændringer vil resultere i, at skolen får nye og bedre rammer, hvor de pædagogiske muligheder bliver optimeret. Dette gælder både i forhold til faget idræt, men også i øvrige fag, og de generelle læringsmiljøer bliver moderne, indbydende og inspirerende. Samtidig vil skolen kunne blive et naturligt samlingspunkt for brugere af folkebiblioteket og det lokale forenings- og fritidsliv.


Forvaltningens vurdering

Der er afholdt licitation i februar 2019, og projektet kan påbegyndes i forhold til den aftalte hovedentreprise. Projektet kan gennemføres indenfor den afsatte økonomi.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Intet


Økonomi

Økonomiafdelingen oplyser: I budget 2019 er afsat i alt 9.302.000 kr., hvoraf 2.550.000 kr. ikke er frigivet af Byrådet.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der meddeles anlægstillægsbevilling på 2.550.000 kr. til gennemførelse af projektet,

at beløbet kan finansieres af de i budgettet afsatte midler.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 19-03-2019

Forelægges Byrådet med anbefaling.

Fraværende:

Sandie Eis Ravn


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-03-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Ingvard Ladefoged


Beslutning Byrådet den 03-04-2019

Indstillingen blev godkendt.

Fraværende:

Henrik Vej Kastrupsen

370. Arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Varde Kommune

Arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Varde Kommune

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 8. maj 2018 at anmode forvaltningen om - i samarbejde med skolelederne - at indlede forhandlinger om en lokal aftale med Danmarks Lærerforening om lærernes arbejdstid, forberedelsestid og øvrige arbejdsvilkår. På denne baggrund blev der nedsat en forhandlingsgruppe med 2 repræsentanter for Varde Lærerkreds, 2 repræsentanter for skolelederforeningen i Varde, 1 konsulent fra løn- og personaleafdelingen, 1 konsulent fra skoleforvaltningen og skolechefen.

 

Forhandlingsgruppen afholdte sit første møde den 14. maj 2018 og har siden afholdt en møderække for at nå frem til en lokal arbejdstidsaftale som alle parter kunne tilslutte sig.

Forhandlingsgruppen gennemførte i forbindelse med arbejdet en spørgeskemaundersøgelse blandt alle lærere/børnehaveklasseleder og skoleledelser i kommunen. Formålet hermed var at få afdækket hvilke områder henholdsvis medarbejdere og ledelser betragtede som væsentlige i forhold til en arbejdstidsaftale.

Svarene på undersøgelserne fra medarbejdere pegede i hovedtræk på

 • et maksimalt undervisningstimetal,
 • en sikring af tid til individuel forberedelse, tilstedeværelsestid, og fortsat mulighed for lokale fleksible aftalemuligheder og løsninger.

Skoleledelserne pegede i undersøgelsen på

 • sikring af ledelsesrum,
 • lokale aftalemuligheder,
 • forhold for nyansatte,
 • en aftale der er nem og ubureaukratisk at håndtere.

De fremsatte udsagn fra medarbejdere og ledelse har dannet grundlag for aftalegruppens drøftelser.


Forvaltningens vurdering

Den indgåede arbejdstidsaftale bygger i hele sit fundament på, at den bedste læring for eleverne og det bedste fundament for undervisningen – og dermed et godt arbejdsmiljø/ læringsmiljø for alle – skabes gennem dialog og tillid mellem parterne, fra det politiske niveau via forvaltning/lærerkreds og ud på den enkelte skole. Den nødvendige respekt for roller, og anerkendelse af professionelt ansvar er med til at sikre en god skole, hvor alle trives.

Med udgangspunkt i denne tilgang, og henset til den af Byrådet givne opgave, er der indgået en aftale gældende fra skoleåret 2019/2020 der bl.a. indeholder:

 • Et maksimalt undervisningstimetal for lærere og for børnehaveklasseledere
 • Tid til individuel forberedelse for lærere og børnehaveklasseledere
 • Tid til øvrige opgaver i tilknytning til elevernes læring (samarbejdstid, fælles-/individuel forberedelse, teamsamarbejde, samarbejdstid og pædagogisk/didaktisk sparring). Det afgørende ved endelig fastlæggelse af arbejdstiden og dens indhold er den lokale dialog mellem leder/undervisere, TR og MED-udvalg.
 • Tilstedeværelsestiden fastsættes til 36 timer i 40 elevuger, således at der bliver 4 timer pr. uge hvor det aftales mellem leder/medarbejder, hvor opgaverne løses mest hensigtsmæssigt. Den nuværende tilstedeværelsestid er 40 timer pr. uge.
 • Ledelsesansvaret og dermed ansvaret for skolens kvalitet er fortsat skoleledernes og gennem aftalen sikres det nødvendige ledelsesrum for at varetage denne opgave.

Det er stadig dialogen på den enkelte skole der sikrer aftalens udmøntning.

Samtidig er aftalen let gennemskuelig og nem at administrere i de allerede eksisterende administrationssystemer på skolerne.

Herudover skaber arbejdstidsaftalen gode vilkår for rekruttering af fremtidige undervisere gennem et lavere maksimalt undervisningstimetal og en mentorordning


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Byrådsbeslutning af 8. maj 2018

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne indført ved lov 409


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at forslag til ’Arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Varde Kommune’ godkendes.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 19-03-2019

Forelægges Byrådet med anbefaling.

Fraværende:

Sandie Eis Ravn


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-03-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Ingvard Ladefoged


Beslutning Byrådet den 03-04-2019

Indstillingen blev godkendt.sagsnr18-5026_doknr45723-19_v1_arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i varde kommune (14.03.2019).docx

Bilag

Arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Varde Kommune (14.03.2019)


371. Ekspropriation. Arealerhvervelse til Cykelbane

Ekspropriation. Arealerhvervelse til Cykelbane

Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik har 20. december 2018 disponeret 2,9 mio. kr. i 2019 til cykelbane langs med Sønderskovvej fra Øse til Nordenskov for at forbedre trafiksikkerheden for de lette trafikanter.

 

Før anlægsarbejdet kan igangsættes, skal der erhverves areal til stianlægget ved ekspropriation.

 

Åsteds- og forligsforretningen ønskes afholdt 26. juni 2019.

 

Efter åstedsforretningen har lodsejerne en frist på 4 uger til at komme med bemærkninger til de planlagte foranstaltninger og erstatningen. Byrådet beslutter om ekspropriationen skal gennemføres, når denne frist er udløbet.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen anbefaler ekspropriation.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Vejloven kapitel 10 om ekspropriation og taksation


Økonomi

Erstatningen er indeholdt i eksisterende bevilling


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at åstedsforretningen og forligsforretningen afholdes 26. juni 2019,

 

og at det indstilles til Byrådet,

at der udpeges mindst et medlem fra Udvalget for Plan og Teknik til at deltage i åsteds- og forligsforretningen.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-03-2019

Anbefalingen blev godkendt.

 

Udvalget indstiller til Byrådet, at Preben Friis-Hauge udpeges til at deltage i åsteds- og forligsforretningen.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-03-2019

Udvalget fremsender indstillingen om udpegning af Preben Friis-Hauge til at deltage i åsteds- og forligsforretningen til Byrådet med anbefaling. 

Fraværende:

Ingvard Ladefoged


Beslutning Byrådet den 03-04-2019

Indstillingen af Preben Friis-Hauge til at deltage i åsteds- og forligsforretningen blev godkendt.sagsnr18-7896_doknr33529-19_v1_oversigtskort.pdf.pdf
sagsnr18-7896_doknr33506-19_v1_tidsplan.pdf.pdf
sagsnr18-7896_doknr33511-19_v1_fremgangsmåde i forbindelse med ekspropriation.pdf.pdf
sagsnr18-7896_doknr33447-19_v1_eks-g-ekspropriationsforløb.pdf

Bilag

Oversigtskort.pdf
Tidsplan.pdf
Fremgangsmåde i forbindelse med ekspropriation.pdf
EKS-G-Ekspropriationsforløb


372. Ekspropriation. Jord til tilslutning af Ølgod Bioenergi

Ekspropriation. Jord til tilslutning af Ølgod Bioenergi

Sagsfremstilling

Varde Kommune har vedtaget L24.10.L02 for et biogasanlæg, Ølgod Bioenergi, som skal etableres ca. 1,5 km syd for Ølgod, og kommunen har også meddelt miljøgodkendelse af virksomheden.

 

Dansk Gas Distribution A/S (DGD) har søgt om projektgodkendelse af en ca. 3 km tilslutningsledning til Ølgod Bioenergi, så virksomheden forbindes til naturgasnettet. For at tilslutningen af biogasanlægget kan etableres, skal DGD sikre sig rådighed over de nødvendige arealer. Hvis det eventuelt viser sig problematisk, kan det blive nødvendigt, at Varde Kommune foretager en ekspropriation, som sikrer, at projektet kan gennemføres.

 

Ved en ekspropriation afholdes der en åsteds- og forligsforretning, hvor lodsejerne vises, hvordan projektet kan påvirke deres ejendomme. Ved åsteds- og forligsforretningen forsøger kommunen at indgå forlig om erstatning for det areal, lodsejerne skal afstå. Ved åstedsforretningen skal der deltage mindst ét medlem af Byrådet, og åstedsforretningen skal ledes af et af de deltagende byrådsmedlemmer. Efter åsteds- og forligsforretningen har lodsejer en frist på 4 uger til at komme med bemærkninger til de planlagte foranstaltninger og erstatningen. Byrådet beslutter om ekspropriationen skal gennemføres, når denne frist er udløbet.

 

Det vides ikke, om det bliver nødvendigt at foretage en ekspropriation, og derfor kan der ikke på nuværende tidspunkt fastsættes en dato for åstedsforretningen.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at det er af væsentlig betydning for etableringen af Ølgod Bioenergi, at det sikres, at virksomheden kan afsætte den gas, den producerer. Afsætning af gassen er betinget af, at der etableres en tilslutning til naturgasnettet.


Konsekvens i forhold til visionen

Projektet er i overensstemmelse med såvel den nationale som den kommunale målsætning om, at energiforsyningen i stigende grad skal baseres på vedvarende energikilder.


Retsgrundlag

Varmeforsyningsloven §§ 16-18


Økonomi

DGD betaler alle udgifter til ekspropriation og erstatning.


Høring

Projektet har været i høring hos de berørte lodsejere. Kommunen har ikke modtaget nogen bemærkninger fra disse.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Varde Kommune er indstillet på at sikre de fornødne arealerhvervelser og erhvervelser af rådigheder ved ekspropriation, og

at Byrådet udpeger mindst et medlem fra Udvalget for Plan og Teknik til at lede åstedsforretningen for tilslutningsledningen.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-03-2019

Anbefalingen blev godkendt.

 

Udvalget indstiller til Byrådet, at Preben Friis-Hauge udpeges til at deltage i åsteds- og forligsforretningen.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-03-2019

Udvalget fremsender indstillingen om udpegning af Preben Friis-Hauge til at deltage i åsteds- og forligsforretningen til Byrådet med anbefaling. 

 

Fraværende:

Ingvard Ladefoged


Beslutning Byrådet den 03-04-2019

Indstillingen af Preben Friis-Hauge til at deltage i åsteds- og forligsforretningen blev godkendt.sagsnr18-14090_doknr26950-19_v1_bilag 1 ølgod bioenergi - oversigtskort_tilslutningsledning_og_bmr.pdf.pdf
sagsnr18-14090_doknr26806-19_v1_ekspropriationsforløb.pdf.pdf
sagsnr18-14090_doknr26809-19_v1_fremgangsmåde i forbindelse med ekspropiation.pdf.pdf
sagsnr18-14090_doknr26824-19_v1_orientering af lodsejer om godkendelse af projektforslag om tilslutning af ølgod bioenergi til natur.docx
sagsnr18-14090_doknr181710-18_v1_projektforslag for tilslutning af ølgod bioenergi.pdf.pdf

Bilag

Ølgod BioEnergi - Oversigtskort_tilslutningsledning_og_MR.pdf
Ekspropriationsforløb.pdf
Fremgangsmåde i forbindelse med ekspropiation.pdf
Orientering af lodsejer om godkendelse af projektforslag om tilslutning af Ølgod Bioenergi til naturgasnettet
Projektforslag for tilslutning af Ølgod BioEnergi.pdf


373. Ekspropriation. Thyrasvejs forlængelse over banen, Tistrup

Ekspropriation. Thyrasvejs forlængelse over banen, Tistrup

Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik afholdt 14. januar 2019 åsteds- og forligsforretning på Thyrasvejs forlængelse over banen i anledning af påtænkt ekspropriation af arealer til ny vej i forlængelse af Thyrasvej til Yderikvej i Tistrup.

 

Kopi af protokol med oplysninger om de forlig, der kunne opnås, og det, der ikke kunne indgås, er vedhæftet.

 

Der er indgået forlig med alle lodsejere. De indgåede forlig er indgået under forudsætning af Byrådets godkendelse.

 

Der er indgået aftaler om indarbejdelse af ønskede ændringer i projektet, hvor det har været muligt.

 

Personer, der berøres af den planlagte ekspropriation, kan under eller senest 4 uger efter åstedsforretningen komme med bemærkninger, forslag til ændringer og synspunkter, som de mener bør have indflydelse på erstatningens fastsættelse, jf. vejloven § 101, stk. 4.

 

Ekspropriation

Byrådet beslutter, om ekspropriationen skal gennemføres efter fristens udløb.

 

Lodsejerne får besked om Byrådets beslutning, og de har en klagefrist på 4 uger. Anlæggelse af Thyrasvejs forlængelse over banen kan igangsættes, når lodsejerne har modtaget ekspropriationsbeslutningen.

 

Erstatningsspørgsmålet skal indbringes for taksationskommissionen senest 8 uger efter, ekspropriationsbeslutningen er meddelt, eller senest 4 uger efter endelig afgørelse, hvis ekspropriationsbeslutningen er påklaget.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov om offentlige veje m.v. Kap 10. – Ekspropriation og taksation


Økonomi

Erstatningen er indeholdt i eksisterende bevilling til Thyrasvejs forlængelse over banen.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at ekspropriationen godkendes, og

at de ved åsteds- og forligsforretningen indgåede forlig godkendes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-03-2019

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-03-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Ingvard Ladefoged


Beslutning Byrådet den 03-04-2019

Ekspropriationen, og de ved åsteds- og forligsforretningen indgåede forlig blev godkendt.sagsnr18-13296_doknr33701-19_v1_a097152-02.01_situationsplan.pdf.pdf
sagsnr18-13296_doknr33694-19_v1_protokol for åstedsforretning.pdf.pdf
sagsnr18-13296_doknr33717-19_v1_eks-g-ekspropriationsforløb.pdf

Bilag

A097152-02.01_Situationsplan.pdf
Protokol for åstedsforretning.pdf
EKS-G-Ekspropriationsforløb


374. Ekspropriationsbeslutning. Billum rundkørsel

Ekspropriationsbeslutning. Billum rundkørsel

Sagsfremstilling

Der blev 4. januar 2019 afholdt åsteds- og forligsforretning i anledning af påtænkt ekspropriation af arealer til omlægning af en del af cykelstianlægget i rundkørslen i Billum.

 

Der var ikke enighed om erstatningerne.

 

Efter åsteds- og forligsforretningen har lodsejerne i 4 uger kunnet komme med bemærkninger til forretningen. Kun lodsejeren af løbenummer 1 accepterede det udleverede forligstilbud. Derfor er ekspropriationsmyndigheden forpligtet til at indbringe sagen om erstatning til de øvrige to lodsejere for taksationsmyndighederne. 

 

Ved forligsforretningen godkendte alle tre lodsejere projektet.

 

Sagen indbringes for taksationsmyndigheden under forudsætning af Byrådets godkendelse af ekspropriationen.

 

Efter indbringelse for taksationsmyndigheden forestår kommissionen behandlingen af erstatningsspørgsmålet.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Vejloven kapitel 10 Ekspropriation & Taksation


Økonomi

Erstatningsbeløbene er afholdes af Vej og Parks driftsbudget.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at ekspropriationen godkendes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-03-2019

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-03-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Ingvard Ladefoged


Beslutning Byrådet den 03-04-2019

Ekspropriationen blev godkendt.sagsnr18-12507_doknr28397-19_v1_billum rundkørsel - lodsejeraftaler - ejendomsplan.pdf.pdf
sagsnr18-12507_doknr28398-19_v1_billum rundkørsel - lodsejeraftaler - ortofoto.pdf.pdf

Bilag

Billum rundkørsel - Lodsejeraftaler - ejendomsplan.pdf
Billum rundkørsel - Lodsejeraftaler - ortofoto.pdf


375. Omdisponering af anlægsbudgetter 2019-2022

Omdisponering af anlægsbudgetter 2019-2022

Sagsfremstilling

Der er i anlægsbudget 2019-2022 afsat 6,94 mio. kr. til etablering af ”Forlængelse af Thyrasvej til Yderikvej i Tistrup” til udmøntning i 2021. Dette budgetbeløb ønskes fremrykket til 2019, så vejen og broen kan etableres i 2019. Udover dette budgetbeløb er der i 2018 afsat anlægsbudget på 6,94 mio. kr. til projektet, som forventes overført til anlægsbudgettet for 2019.

 

Fra tidligere års anlægsbudget er der overført 4,96 mio. kr. til ”Genopretning af Holme Å” samt 4,14 mio. kr. til ”Banekrydsning mellem Engdraget og Plantagevej” til anlægsbudget 2019.

 

Gennemførelse af projektet for genopretning af Holme Å forudsætter medfinansiering fra eksterne fonde. Der er fortsat dialog med en række fonde om deres involvering i projektet. Gennemførelse af genopretning af Holme Å forventes således tidligst at vil kunne ske i 2020.

 

Banekrydsningen mellem Engdraget og Plantagevej søges udsat til 2021, fordi der pt. er et godkendelsesarbejde i gang mellem Varde Kommune og BaneDanmark.

 

For at kunne flytte rundt på projekterne som foreslået, anbefaler forvaltningen derfor, at der sker overflytninger mellem projekterne ved at flytte ”Forlængelse af Thyrasvej” til 2019, ”Genopretning af Holme Å” til 2020 samt ”Banekrydsning mellem Engdraget og Plantagevej” til 2021.

 

Godkendt anlægsbudget for 2019 og overslagsåret 2020-2022:

 

Mio.kr.

2019

2020

2021

2022

Genopretning af Holme Å

4,96

 

 

 

Forlængelse af Thyrasvej til Yderikvej, Tistrup

 

 

6,94

 

Banekrydsning mellem Engdraget og Plantagevej

4,14

 

 

 

Pulje til vedligeholdelse af kommunale bygninger

5,53

7,53

9,69

9,69

Samlet godkendt budget

14,63

7,53

16,63

9,69

 

Hvis anbefalingen imødekommes, ændres anlægsbudgettet for 2019-2022 til:

 

Mio. kr.

2019

2020

2021

2022

Genopretning af Holme Å

 

2,16

2,80

 

Forlængelse af Thyrasvej til Yderikvej, Tistrup

6,94

 

 

 

Banekrydsning mellem Engdraget og Plantagevej

 

 

4,14

 

Pulje til vedligeholdelse af kommunale bygninger

7,69

5,37

9,69

9,69

Samlet godkendt budget

14,63

7,53

16,63

9,69

 

Der er i en tidligere omdisponering sket en overflytning af 2 mio. kr. i ”Pulje til vedligeholdelse af kommunale bygninger” fra 2019 til 2020. Ved at inddrage denne pulje i nærværende overflytninger kan der flyttes ca. 2,16 mio. kr. tilbage til 2019, der således kan benyttes til mere planlagt udvendig vedligehold af kommunens bygninger.


Forvaltningens vurdering

En omdisponering af midlerne som foreslået giver forvaltningen mulighed for at gennemføre projektet ”Forlængelse af Thyrasvej til Yderikvej, Tistrup” i 2019.

 

Forvaltningen vurderer, at projekterne ”Genopretning af Holme Å” og ”Banekrydsning mellem Engdraget og Plantagevej” kan udsættes. Genopretning af Holme Å gennemføres, når projektet er fuldt finansieret, hvilket på nuværende tidspunkt forventes at være i 2020/2021.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der vedr. anlægsprojektet ”Forlængelse af Thyrasvej til Yderikvej, Tistrup” overføres og frigives 6,94 mio. kr. fra budgetår 2021 til budgetår 2019,

at der vedr. anlægsprojektet ”Genopretning af Holme Å” overføres 4,96 mio. kr. fra budgetår 2019 til budgetår 2020 (2,16 mio. kr.) og budgetår 2021 (2.8 mio. kr.),

at der vedr. anlægsprojektet ”Banekrydsning mellem Engdraget og Plantagevej” overføres 4,14 mio. kr. fra budgetår 2019 til budgetår 2021, og

at der vedr. anlægspuljen ”Pulje til vedligeholdelse af kommunale bygninger” overføres og frigives 2,16 mio. kr. fra budgetår 2020 til budgetår 2019.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-03-2019

Anbefalingen blev godkendt med den bemærkning, at hvis der sker ændringer i projekterne med Holme Å og banekrydsning ved Engdraget/Plantagevej, ønsker Udvalget, at forvaltningen arbejder på en fremrykning af disse projekter.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-03-2019

Indstillingen fra Udvalget for Plan og Teknik fremsendes til Byrådet med anbefaling.

Fraværende:

Ingvard Ladefoged


Beslutning Byrådet den 03-04-2019

Indstillingen blev godkendt.

376. Kommuneplantillæg for skole og fritidsområde i Varde Nord

Kommuneplantillæg for skole og fritidsområde i Varde Nord

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv vedtog 23. maj 2018 Forslag til Tillæg 16 til Kommuneplan 2017. Forslaget har været i offentlig høring fra 13. juni til 5. september 2018.

 

Tillæg 16 til Kommuneplan 2017 giver mulighed for at opføre en skole og idrætsanlæg på et ubebygget område langs Ortenvej i Varde.

 

Planområdet til skole- og fritidsformål er sammenfaldende med rammeområde 23.02.R03 og delvist af 23.02.C02, som ved endelig vedtagelse af Tillæg 16 til kommuneplan 2017, erstattes af rammebestemmelserne i 23.02.O07.

 

Ved høringsperiodens udløb var der kommet 5 bemærkninger, der handler om lokalplanforhold.

 

Tillæg 16 til Kommuneplan 2017 skal vedtages, før Lokalplan 23.02.L12 kan vedtages.

 

Sagen er en A-sag, hvor planforslag godkendes i Udvalget for Økonomi og Erhverv, mens den endelige plan vedtages af Byrådet.


Forvaltningens vurdering

De indkomne bemærkninger er ikke relevante i forhold til kommuneplantillægget, som derfor ikke justeres.

 

Forvaltningen vurderer, at rammebestemmelser i 23.02.O07 giver de bedste betingelser for lokalplanens virke i området for placering af en ny skole og tilhørende idrætsanlæg.

 

Kommuneplantillægget er i tråd med de bestemmelser, som gælder for området ved Varde Fritidscenter, og således samles arealet med rekreative offentligt tilgængelige undervisnings- og fritidsformål.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Tillæg 16 til Kommuneplantillæg 2017 vedtages uden ændringer, og

at udkast til resumé og vurdering af indkomne bemærkninger til lokalplanforslaget tiltrædes


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-03-2019

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-03-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Ingvard Ladefoged


Beslutning Byrådet den 03-04-2019

Indstillingen blev godkendt.

Fraværende:

Ingvard Ladefogedsagsnr18-436_doknr31615-19_v1_frelloskolen_tillæg 16 til kommuneplan.pdf.pdf
sagsnr18-436_doknr30844-19_v1_indkomne bemærkninger-samlet.pdf.pdf
sagsnr18-436_doknr30841-19_v1_sagshistorik lokalplan 23.02.l12 og kommuneplantillæg 16.pdf.pdf
sagsnr18-436_doknr39922-19_v1_resumé af indkomne bemærkninger til forslag til lokalplan 23.02.l12 for ny skole i varde nord.pdf.pdf

Bilag

Frelloskolen_Tillæg 16 til kommuneplan.pdf
Indkomne bemærkninger-samlet.pdf
Sagshistorik Lokalplan 23.02.L12 og Kommuneplantillæg 16.pdf
Resumé af indkomne bemærkninger til forslag til lokalplan 23.02.L12 for ny skole i Varde Nord.pdf


377. Lokalplan for ny skole i Varde Nord

Lokalplan for ny skole i Varde Nord

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv godkendte 23. maj 2018 Forslag til Lokalplan 23.02.L12. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra 13. juni til 5. september 2018.

 

Lokalplanens formål er at give mulighed for at opføre en skole og idrætsanlæg samt bevare og udbygge de nuværende fritidsfaciliteter på et ubebygget areal langs Ortenvej i Varde. Lokalplanen skal desuden sikre en landskabelig tilpasning med varierede uderum og stiforløb, og at parkering og veje i vid udstrækning er indpasset i et grønt miljø.

 

Lokalplanområdet består af et nuværende boldbaneanlæg og opdyrket markjord, i alt ca. 9,2 ha. Området ejes af Varde Kommune.

 

Lokalplanområdet er omfattet af gældende Lokalplan 07.D12.01, som vil blive ophævet med den endelige vedtagelse af Lokalplan 23.02.L12.

 

Lokalplanområdet ligger i byzone, og det vil være omfattet af bestemmelserne for rammeområde 23.02.O07 i Tillæg 16, efter dennes vedtagelse.

 

Tillæg 16 til Kommuneplan 2017 skal vedtages, før Lokalplan 23.02.L12 kan vedtages.

 

Ved høringsperiodens udløb var der kommet 5 bemærkninger, som i størst muligt omfang er indarbejdet i den endelige lokalplan. 2 bemærkninger vedrører trafikforhold og udearealer, herunder landskabelig tilpasning, og 2 bemærkninger vedrører bygningsfacader og afløb (LAR).

Øvrige bemærkninger handler om skolens indretning, som ikke vedrører lokalplanens bestemmelser. Disse bemærkninger er videreformidlet i forbindelse med konkurrenceudbud.

 

Sagen er en A-sag, hvor planforslag godkendes i Udvalget for Økonomi og Erhverv, mens den endelige plan vedtages af Byrådet.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen har indarbejdet de indkomne bemærkninger, som beskrevet i udkast til resumé af indkomne bemærkninger, under afledte justeringer.

 

Forvaltningen vurderer samtidig, at lokalplanlægning for skole og fritidsformål skaber gode rammer for at opfylde kommuneplanens retningslinjer for et grønt og velfungerende kultur- og naturmiljø, og at den centrale placering i forhold til den nye skoledistriktsgrænse giver mulighed for at binde nordbyen sammen via et tværgående fodgænger- og cykelstiforløb fra Campus i Øst til nye boligområder i vest.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Lokalplan 23.02.L12 vedtages med ovenstående justeringer,

at udkast til resumé og vurdering af indkomne bemærkninger til lokalplanforslaget tiltrædes, og

at Lokalplan 07.D12.01 ophæves


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-03-2019

Anbefalingen blev godkendt.

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-03-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Ingvard Ladefoged


Beslutning Byrådet den 03-04-2019

Indstillingen blev godkendt.

 

Fraværende:

Ingvard Ladefogedsagsnr16-1918_doknr31666-19_v1_lokalplan 23.02.l12.pdf.pdf
sagsnr16-1918_doknr30822-19_v1_indkomne bemærkninger-samlet.pdf.pdf
sagsnr16-1918_doknr30836-19_v1_sagshistorik lokalplan 23.02.l12 og kommuneplantillæg 16.pdf.pdf
sagsnr16-1918_doknr39914-19_v1_resumé af indkomne bemærkninger til forslag til lokalplan 23.02.l12 for ny skole i varde nord.pdf.pdf

Bilag

Lokalplan 23.02.L12.pdf
Indkomne bemærkninger-samlet.pdf
Sagshistorik Lokalplan 23.02.L12 og Kommuneplantillæg 16.pdf
Resumé af indkomne bemærkninger til forslag til lokalplan 23.02.L12 for ny skole i Varde Nord.pdf


378. Forberedende arbejde i forhold til kystnærhedszonen

Forberedende arbejde i forhold til kystnærhedszonen

Sagsfremstilling

Varde Kommune modtog 4. februar en ”Invitation til at ansøge om udviklingsmuligheder i kystnærhedszonen” fra Erhvervsministeriet.

 

Invitationen indeholder 3 muligheder:

 1. Udlæg og omplacering af kystnære sommerhusområder
 2. Udpegning af udviklingsområder (Indgår i den nye Udviklingsstrategi – Den planfaglige del).
 3. Overførsel af eksisterende kystnære sommerhusområder til byzone.

 

Ligeledes blev der i 2017 inviteret til at ansøge ”om udviklingsmuligheder i kystnærhedszonen”. Fordelingen af grunde ved første ansøgningsrunde blev offentliggjort 19. december 2018, hvor Varde Kommune blev tildelt muligheden for udlæg af 99 nye sommerhusgrunde ved Henneby.

 

Udlæg og omplacering af kystnære sommerhusområder

Planloven åbner mulighed for, at der kan udlægges op til 6.000 sommerhuse under forudsætning af, at kommunerne lader mindst 5.000 ubebyggede sommerhusgrunde i kystnærhedszonen tilbageføre.

 

Forudsætningerne for ansøgning er stort set identiske med seneste ansøgningsrunde. Dette betyder, at det er en forudsætning for ansøgningen, at kommuner vedtager en kommuneplanstrategi, som bl.a. indeholder en vurdering af både udlæg af nye sommerhusområder og tilbageførsel af eksisterende sommerhusområder, så der byttes eksisterende ubebyggede sommerhusområder med nye i forholdet 1:1, hvor dette er muligt.

 

Kommunerne opfordres således til at overveje, hvilke af kommunens eksisterende og ubebyggede sommerhusområder, der ikke længere er aktuelle, og som dermed kan tilbageføres til landzone.

 

Udpegning af udviklingsområder

Punktet indgår i den nye Udviklingsstrategi – Den planfaglige del; og vil derfor ikke blive behandlet i forbindelse med denne invitation.

 

Overførsel af eksisterende kystnære sommerhusområder til byzone

Forvaltningen vil som del af arbejdet med et tillæg til udviklingsstrategien screene Varde Kommunes kystbyer for relevansen af ”Overførsel af eksisterende kystnære sommerhusområder til byzone”. Forudsætninger for overførsel til byzone er bl.a., at det skal ske i sammenhæng med eksisterende byzone, og at 75% af grundejerne i området skal ønske en overførsel til byzone.

 

Ansøgningsfrist er 1. december 2019.


Forvaltningens vurdering

Varde Kommune screenede i 2017 for reservationer til ferie- og fritidsformål samt sommerhusområder, som kunne tilbageføres. Der blev i den forbindelse ikke fundet arealreservationer, som var oplagte at tilbageføre til landzone. Kommunen tilbageførte derfor ikke arealer i forbindelse med første ansøgningsrunde.

 

Da udviklingsområder i kystnærhedszonen er behandlet i forbindelse med byrådets Udviklingsstrategi 2018-21, vurderer forvaltningen, at det primære arbejde med udarbejdelse af et tematillæg til Udviklingsstrategi 2018-21 vil omhandle udlæg af nyt sommerhusområde i kystnærhedszonen, samt sekundært en screening af, hvorvidt det kunne være relevant at overføre sommerhuszone til byzone.

 

Tidsperspektivet i processen gør, at udarbejdelsen af tematillægget i høj grad vil blive udarbejdet uden inddragelse af eksterne aktører. Tematillægget til udviklingsstrategien vil blive baseret på den eksisterende turismestrategi og landskabsanalyse samt turistpolitiske overvejelser. Tematillægget til udviklingsstrategien vil i særlig grad fokusere på nye sommerhusområder.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Planloven


Økonomi

Ingen


Høring

Hvis det ansøgte imødekommes, skal der gennemføres en offentlig høring på mindst 8 uger, jf. planloven § 23a, stk. 5.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der igangsættes udarbejdelse af forslag til tematillæg til Byrådets udviklingsstrategi med henblik på at tage stilling til, om Varde Kommune skal ansøge om yderligere udviklingsmuligheder i kystnærhedszonen.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-03-2019

Anbefalingen blev sat til afstemning.

 

Navn

Parti

For

Imod

Undlod

Peter Nielsen

V

X

 

 

Preben Friis-Hauge

V

X

 

 

Anders Linde

V

X

 

 

Niels Haahr  Larsen

V

X

 

 

Søren  Laulund

A

X

 

 

Jan Lings

A

X

 

 

Niels Christiansen

C

 

X

 

 

Anbefalingen blev godkendt.

 

Niels Christiansen ønsker sagen behandlet i Byrådet, jf. styrelseslovens § 23.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-03-2019

Sagen oversendes til Byrådet.

Fraværende:

Ingvard Ladefoged


Beslutning Byrådet den 03-04-2019

Flertalsbeslutningen fra Udvalget for Plan og Teknik blev godkendt.

 

Niels Christiansen stemmer imod.

 

 

 

Fraværende:

Line Bernersagsnr19-3133_doknr37797-19_v1_brev til kystkommuner - iværksættelse af anden runde ansøgninger.pdf.pdf

Bilag

Brev til kystkommuner - Iværksættelse af anden runde ansøgninger.pdf


379. Udviklingsplan for Horne

Udviklingsplan for Horne

Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik vedtog 17. januar 2019 Forslag til Horne Udviklingsplan. Forslaget har været i offentlig høring fra 18. januar til 21. februar 2019.

 

Der er kommet 2 høringssvar. Et fra et medlem fra styregruppen med forslag til mindre sproglige rettelser, som er indføjet i den endelige udviklingsplan, og et, som går på en bekymring om en etablering af en sti rundt om afsenderens hus.

 

Der ikke foretaget ændringer til Udviklingsplanen, fordi

 • Udviklingsplanen er et idékatalog til udvikling af byen, som ikke er lovmæssigt bindende
 • stien ikke er fysisk placeret
 • en sti vil kræve samme tilladelse både med eller uden udviklingsplan

 

Udviklingsplanen er udarbejdet i samarbejde med en lokal styregruppe med forbindelse til sogneforeningen samt lokale interessenter, herunder det lokale udviklingsråd. Der blev i forbindelse med udarbejdelsen afholdt 2 workshops med ca. 55-60 deltagende ved hver.

 
Visionen for udviklingsplanen er:
”Horne – en lille storby – hvor noget er småt, men alt er godt”.
Udviklingsplanen peger på 3 indsatsområder og herunder 10 projekter, der kan igangsættes.

 

Hovedindsatsområderne i Horne Udviklingsplan er:

 

Sikker trafik

Der sættes fokus på trafiksikkerheden ved byens hovedfærdselsåre fra Ringkøbingvej til Bjalderup via Horne By.

 

Horne for alle

Der er fokus på at invitere nye og potentielle borgere ind i byens inkluderende fællesskab.

 

Velkommen til Horne – rum for oplevelser

Der er fokus på arrangementer i byen, oplevelser i naturen ved Vikingelunden, oplevelser i de rå omgivelser ved byens erhvervsejendomme, samt hvordan byens gode budskaber kan videreformidles via lokale-, regionale-, og sociale medier, samt byens egne kommunikationsplatforme.

 

Det fremadrettede arbejde med udviklingsplanens projekter er forankret ved sogneforeningen og styregruppen samt de frivillige bag idéerne.

 

Ved realiseringen af de enkelte projektidéer vil der være et behov for finansiering. Projektgrupperne samt styregruppen er blevet informeret om mulighederne for at ansøge om midler fra udviklingspuljen oprettet af Udvalget for Plan og Teknik.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at udviklingsplanen for Horne er et godt udgangspunkt for den videre udvikling af Horne som bosætningsby, en by med inkluderende aktiviteter for borgere og gæster samt et stort fællesskab.

 

I Horne er der god opbakning til og interesse for at bidrage til at realisere udviklingsplanens projekter. Kommunen vil, som ved øvrige udviklingsplaner, understøtte planen med sparring til den lokale bestyrelse og eksempelvis vejledning til fundraising og projektledelse samt vejledning i enkelte projekter.


Konsekvens i forhold til visionen

Horne Udviklingsplan indeholder projekter, der har fokus på en udbygning og større brug af Vikingelunden samt en oplevelsesrute i byens natur.


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Horne Udviklingsplan vedtages med mindre redaktionelle tilretninger, og

at forvaltningen fortsætter med at understøtte udviklingsarbejdet gennem vejledning til fundraising og projektledelse med henblik på at understøtte styregruppen i udmøntningen af udviklingsplanens enkelte projekter.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-03-2019

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-03-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Ingvard Ladefoged


Beslutning Byrådet den 03-04-2019

Indstillingen blev godkendt.sagsnr18-6761_doknr34259-19_v1_horne udviklingsplan endelig plan til pt.pdf.pdf
sagsnr18-6761_doknr33047-19_v1_høringssvar samlet - horne udviklingsplan.pdf
sagsnr18-6761_doknr34285-19_v1_resumé af indkomne bemærkninger til horne udviklingsplan samt udkast til vurdering af disse.pdf.pdf

Bilag

Horne UDVIKLINGSPLAN endelig plan til PT.pdf
Høringssvar samlet - Horne Udviklingsplan
Resumé af indkomne bemærkninger til Horne udviklingsplan samt udkast til vurdering af disse.pdf


380. Anlægsregnskab for genetablering af storkøkken på Blaabjerg Pleje- og Aktivitetscenter

Anlægsregnskab for genetablering af storkøkken på Blaabjerg Pleje- og Aktivitetscenter

Sagsfremstilling

Blaabjerg Pleje- og Aktivitetscenter har gennemført et anlægsprojekt for genetablering af storkøkkenet på plejecenteret. Projektet er en reetablering og opgradering af storkøkkenet på Blaabjerg Pleje- og Aktivitetscenter. Tidligere er maden produceret decentralt ude i boenhederne, men med færdiggørelsen af projektet vil maden blive produceret centralt i storkøkkenet.

 

Med etableringen af storkøkkenet vil arbejdsmiljøet være forbedret betydeligt for personalet. Køkkenet er praktisk indrettet og færre tunge løft for personalet.

Derudover er målet at bringe maden og måltidssituationen tættere på de ældre borgere, hvilket er markant forbedret i dag på Blaabjerg Pleje- og Aktivitetscenter. Der vil blive arrangeret større arrangementer både for beboere, deres pårørende og ældre i lokalområdet.  

 

Det samlede budget for anlægsprojektet er på 3.289.219 kr. Projektet er finansieret med 2.466.915 kr., som et tilskud modtaget under Sundheds- og Ældreministeriet. Derudover er der en kommunal egenfinansiering på 25 procent svarende til 822.304 kr. Den kommunale andel er finansieret af udbetalingen på 1,2 mio. kr., som Varde Kommune har modtaget i forbindelse med nedsættelse af egenkapitalen fra Det Danske Madhus Varde A/S.

 

Jf. Varde Kommunes økonomiregulativ skal Byrådet godkende anlægsprojekter på over 2 mio. kr. BDO har revideret anlægsregnskabet uden bemærkninger.


Retsgrundlag

Varde Kommune økonomiregulativ.


Økonomi

Der er givet en samlet anlægsbevilling på 3.289.219 kr. Anlægsregnskabet viser et merforbrug på 47.195 kr. i forhold til meddelt bevilling. Merforbruget skyldes ekstraomkostninger på håndværkerudgifter til fliser og vægoverflader, som er et krav fra fødevarestyrelsen. Merforbruget finansieres af driftsbudgettet for Blaabjerg Pleje- og Aktivitetscenter.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at anlægsregnskabet med en samlet anskaffelsessum på 3.289.219 kr. godkendes.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 19-03-2019

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-03-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Ingvard Ladefoged


Beslutning Byrådet den 03-04-2019

Indstillingen blev godkendt.sagsnr19-3018_doknr49729-19_v1_revisionsrapport for genetablering af storkøkken.pdf
sagsnr19-3018_doknr38117-19_v1_rapport blaabjerg storkøkken.docx.docx

Bilag

Revisionsrapport for genetablering af storkøkken
Rapport Blaabjerg storkøkken.DOCX


381. Gensidig orientering - Lukket punkt
382. Lunden - udvidelse med en plads - Lukket punkt