UDVALG

Byrådet

MØDE

Tillægsdagsorden

STED

Mødesalen, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

05-02-2019 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

05-02-2019 22:00:00


PUNKTER

336. Godkendelse af tillægsdagsorden
337. Potentialekatalog336. Godkendelse af tillægsdagsorden

Godkendelse af tillægsdagsorden
337. Potentialekatalog

Potentialekatalog

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2019-2022 anmodede forligspartierne Direktionen om at tage initiativ til et analysearbejde, som skal munde ud i et idékatalog af emner, hvor der kan ske effektivise-ringer og besparelser.

 

Forvaltningen har udarbejdet en sammenligning af Varde Kommunes udgifter med andre kommuner med udgangspunkt i regnskab 2017, og desuden har hvert direktørområde udarbejdet en oversigt over mulige områder, som kan belyses med henblik på at nedbringe udgifterne.


Forvaltningens vurdering

Der bemærkes, at sammenligningen af kommunernes udgifter ikke måler effektivitet eller kvalitet. Desuden tager sammenligningen ikke højde for, at kommunerne kan have forskellige ramme- og grundvilkår. Det betyder, at en kommune med lave udgifter målt pr. indbygger ikke nødvendigvis er den mest effektive, og omvendt. Desuden kan der stadig være potentiale for forbedring, selv om kommunen har lave udgifter.
Endvidere bemærkes, at siden 2017 kan der være besluttet udvidelser eller reduktioner af budgettet på de enkelte områder i både Varde eller de øvrige kommuner.


Anbefaling

Direktionen anbefaler på baggrund af gruppeformandsdrøftelser til Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at Direktionen udarbejder et potentialekatalog for, hvordan Varde Kommune kan blive 10. billigst økonomisk på de enkelte fagområder, og

at der ikke gøres brug af eksterne konsulenter til opgaven.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-01-2019

Anbefalingen blev godkendt, idet det præciseres, at udarbejdelse af potentialekataloget skal betragtes som et politisk ønske om en beskrivelse af Varde Kommunes service set i forhold til den 10. billigste kommune.

 

Potentialekataloget skal udelukkende danne grundlag for en politisk drøftelse af mulighederne for at sikre et langsigtet økonomisk råderum, og samtidig sikre en optimal drift af Varde Kommune.

 

Udvalget for Økonomi og Erhverv drøfter udarbejdelse af Potentialekataloget på dialogmøde med HovedMed den 27.2.2019.

 

Udvalget imødeser en analyseplan på et af de kommende møder indeholdende en vurdering af hvorvidt der skal involveres brug af eksterne konsulenter.

 

 sagsnr19-7_doknr2925-19_v1_sammenligning af varde kommunes udgifter - 04.12.18.pdf.pdf
sagsnr19-7_doknr13179-19_v1_fase 2 - oversigt over områder der kan belyses med henblik på at nedbringe udgifterne.docx.docx

Bilag

Sammenligning af Varde Kommunes udgifter - 04.12.18.pdf
Fase 2 - Oversigt over områder der kan belyses med henblik på at nedbringe udgifterne.docx