UDVALG

Byrådet

MØDE

Referat

STED

Mødesalen, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

04-12-2018 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

04-12-2018 21:05:00


PUNKTER

270. Godkendelse af dagsorden
271. Valg til Huslejenævnet for Varde og Billund Kommune
272. Valg til Beboerklagenævnet for Varde og Billund Kommune
273. Budgetopfølgning pr. 3. kvartal 2018 - Drift
274. Budgetopfølgning pr. 3. kvartal 2018 - Anlæg
275. Renovering, Ebbe Brydesvej 2-21 i Varde
276. Salgspriser for parcelhus- og erhvervsgrunde i 2019
277. Godkendelse af 2019 takster for DIN Forsyning A/S
278. Erhvervelse af areal til Thyrasvej forlængelse over banen
279. Ekspropriation af jord til bionaturgasledning
280. Byggemodning 2019 - parcelhusudstykning i Tistrup
281. Byggemodning af 16 parcelhusgrunde i Årre.
282. Næsbjerg Udviklingsplan
283. Årre Udviklingsplan - Blomstrende Landsby
284. Forslag. Indsatsplan for grundvand
285. Forslag. Regulativer for Linding Å og Frøsig-Thorlund Bæk
286. Omdisponering af anlægsbudget
287. Projektet - En levende bymidte med en NATURlig atmosfære i Blåvand
288. Orientering om Kulturaftale Vadehavet
289. Kulturaftale Vadehavet - Tillægsaftale 2019
290. Takster 2019 på børn og ungeområdet
291. Beskæftigelsesplan for 2019
292. Gensidig orientering - Lukket punkt
293. Godkendelse af revision for Varde Kommune - Lukket punkt
294. Salg af byggegrunde i Varde - Lukket punkt
295. Godkendelse af betinget købsaftale - Lukket punkt
296. Salg af ejendom i Oksbøl
297. Godkendelse af takster for botilbud, madservice samt huslejer for pleje- og ældreboliger for 2019
298. Godkendelse af afregningspriser til private leverandører af hjemmepleje og madservice for 2019270. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Byrådet den 04-12-2018

Anders Linde erklærede sig inhabil i følgende punkter

271 Valg til Huslejenævnet for Varde og Billund Kommune

272 Valg til Beboerklagenævnet for Varde og Billund Kommune

275 Renovering, Ebbe Brydesvej 2-21 i Varde

 

Dagsorden godkendt.

271. Valg til Huslejenævnet for Varde og Billund Kommune

Valg til Huslejenævnet for Varde og Billund Kommune

Sagsfremstilling

Billund og Varde Kommune har et fælles Huslejenævn. De nuværende medlemmer stopper ved valgperiodens udløb den 31.12.2018. Derfor skal der vælges nye medlemmer.

 

Sekretariatet har i den anledning opfordret private udlejere og lejerforeninger til at komme med indstillinger for valgperioden 1.1.2019 – 31.12.2022.

 

Udlejersiden har indstillet følgende:

 

Medlem

 

Suppleant

Anbefales af

Allan Schjern

Ingen

Danske Udlejere

 

 

Lejersiden har indstillet følgende:

 

Medlem

 

Suppleant

Anbefales af

Lars Dohn

 

Gitte Larsen

 

LLO

Yrsa Söth Jaeger

 

Jens Walther Kyhn

Lejerforeningen for

Esbjerg og omegn

 

Formand Johan Evensen og stedfortræder Randi Høj Brarup er valgt for perioden 1.1.2018 – 31.12.2021. 


Forvaltningens vurdering

For udlejersiden indstiller forvaltningen Allan Schjern som medlem, da det er den eneste indstillede.

For lejersiden indstiller forvaltningen Yrsa Söth Jaeger som medlem og Jens Walther Kyhn som suppleant. Huslejenævnet har ved indstillingen lagt vægt på, at de indstillede personer har kendskab til det pågældende arbejdsområde.

 

Billund Kommune har meddelt at forslaget kan tiltrædes.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Boligreguleringslovens kap. VI


Økonomi

Der udbetales mødediæter og kørselsgodtgørelse til medlemmer af Nævnet


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Byrådet,

at Allan Schjern vælges som medlem for udlejersiden for perioden 1.1.2019 – 31.12.2022

at Yrsa Söth Jaeger vælges som medlem for lejersiden og Jens Walther Kyhn vælges som suppleant for perioden 1.1.2019 – 31.12.2022


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-11-2018

Anders Linde blev erklæret inhabil og deltog således ikke i sagens behandling.

 

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Byrådet den 04-12-2018

Anders Linde blev erklæret inhabil og deltog således ikke i sagens behandling.

 

Anbefalingen blev godkendt.

272. Valg til Beboerklagenævnet for Varde og Billund Kommune

Valg til Beboerklagenævnet for Varde og Billund Kommune

Sagsfremstilling

Billund og Varde Kommune har et fælles Beboerklagenævn. Valgperioden går til 31.12.2018. Derfor skal der vælges medlemmer til den nye 4 årige valgperiode.

 

Sekretariatet har i den anledning anmodet de almene boligorganisationer i Varde og Billund Kommune samt lejerforeninger om at komme med indstillinger for valgperioden 1.1.2019 – 31.12.2022.

 

Udlejersiden har indstillet følgende:

 

Medlem

 

Suppleant

Anbefales af

Bent Jacobsen

 

Ingen

Lejerbo

Elin Lund Mensel

 

Ingen

Arbejdernes Andelsboligforening

Frank Lund

 

Ingen

Varde Boligadministration

 

Lejersiden har indstillet følgende:

 

Medlem

 

Suppleant

Anbefales af

James Arbøl

 

Gitte Larsen

 

LLO

Jens Walther Kyhn

Yrsa Söth Jaeger

 

Lejerforeningen for

Esbjerg og omegn

 

Formand Johan Evensen og stedfortræder Randi Høj Brarup er valgt for perioden 1.1.2018 – 31.12.2021. 


Forvaltningens vurdering

For udlejersiden indstiller forvaltningen Frank Lund som medlem og Elin Lund Mensel som suppleant, idet de begge via deres tidligere virke i Beboerklagenævnet har indgående kendskab til arbejdet i Nævnet.

 

For lejersiden indstiller forvaltningen Jens Walther Kyhn som medlem og James Arbøl

som suppleant.

 

Billund Kommune har meddelt at forslaget kan tiltrædes.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Almenlejelovens kap. 17


Økonomi

Der udbetales mødediæter og kørselsgodtgørelse til medlemmer af Nævnet


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Byrådet,

at Frank Lund vælges som medlem for udlejersiden og Elin Lund Mensel vælges som suppleant for perioden 1.1.2019 – 31.12.2022

at Jens Walther Kyhn vælges som medlem for lejersiden og James Arbøl vælges som suppleant for perioden 1.1.2019 – 31.12.2022


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-11-2018

Anders Linde blev erklæret inhabil og deltog således ikke i sagens behandling.

 

Anbefalingen blev godkendt.

 


Beslutning Byrådet den 04-12-2018

Anders Linde blev erklæret inhabil og deltog således ikke i sagens behandling.

 

Anbefalingen blev godkendt.

273. Budgetopfølgning pr. 3. kvartal 2018 - Drift

Budgetopfølgning pr. 3. kvartal 2018 - Drift

Sagsfremstilling

Der udarbejdes en samlet budgetopfølgning for budgetåret 2018 tre gange årligt for henholdsvis 1. kvartal, 2. kvartal og 3. kvartal. Desuden blev der pr. 31. august udarbejdet en ekstraordinær budgetopfølgning som følge af, at servicerammen kan komme under pres. 
Det er afgørende, at Varde Kommune bidrager til, at kommunerne samlet set overholder servicerammen for at undgå sanktioner og dermed en reduktion af statens tilskud til kommunerne.

 

Budgetopfølgningen pr. 3. kvartal for fagudvalgene viser et samlet merforbrug på 17,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2018 eksklusive budgetoverførsler, jf. tabel nedenfor, hvilket er et fald på 2,5 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen for 31. august, der viste et merforbrug på 19,7 mio. kr.

 

 

Merforbruget kan primært henføres til, at fagudvalgene på nuværende tidspunkt forventes at forbruge af budgetoverførslerne fra 2017 til 2018, og at der forventes et merforbrug på det specialiserede socialområde (voksne) på 10 mio. kr., samt at der forventes et merforbrug på 6 mio. kr. til medfinansiering af sundhedsvæsenet.

 

 

De væsentlige afvigelser for de enkelte udvalg er, jf. bilag:

 

 • For udvalget for Økonomi og Erhverv forventes et samlet merforbrug på 3,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler. Det er en stigning på 0,7 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. august, hvilket primært kan henføres til flere udbetalinger fra barselspuljen, som alt i alt forventes at være 7,6 mio. kr. højere end budgetteret. Det modsvares delvist af et mindreforbrug på langtidssygdomspuljen på 1,1 mio. kr. Der forventes desuden et mindreforbrug på bl.a. arbejdsskadeforsikringer og tjenestemandspensioner. Endvidere forventes, at der tilføres 4,2 mio. kr. til kassen fra den tekniske reserve på 10 mio. kr. i 2018, som skulle reducere risikoen for en eventuel regnskabssanktion, eksempelvis hvis institutionerne forbruger af deres opsparede overskud. Der er forbrugt 5,8 mio. kr. af reserven i forbindelse med udbud af rengøring. Inkl. budgetoverførsler forventes et mindreforbrug på 15,2 mio. kr.

 

 • For udvalget for Plan og Teknik forventes et merforbrug på 2,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler, hvilket primært skyldes, at der er en række opgaver, som er blevet udskudt fra 2017 til 2018, samt en væsentlig stigning på vejvandsbidraget i 2018. Inkl. budgetoverførsler forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

 

 • For udvalget for Børn og Læring forventes et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler, hvilket hovedsageligt skyldes et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. til børn og unge med særlige behov, samt et mindreforbrug på skoleområdet på 0,9 mio. kr., bl.a. som følge af færre elever på efterskoler. Det modsvares i et vist omfang af, at der forventes et merforbrug på dagtilbudsområdet på 2,3 mio. kr., hvilket kan henføres til flere børn i private institutioner og kommunale vuggestuer end budgetteret. Inkl. budgetoverførsler forventes et mindreforbrug på 31,9 mio. kr. på udvalgets område. 

 

 • For udvalget for Kultur og Fritid forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til indeværende års budget ekskl. budgetoverførsler fra sidste år. Indenfor udvalgets budget er der enkelte steder flyttet rundt, så merforbrug på nogle områder dækkes af mindreforbrug på andre områder. Efter budgetoverførsler forventes et samlet mindreforbrug på 2,7 mio. kr. på udvalgets område. 

 

 • For udvalget for Social og Sundhed forventes et merforbrug på 13,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler. Det er et fald på 2,6 mio. kr. i forhold til seneste budgetopfølgning. Det samlede merforbrug kan bl.a. henføres til, at der forventes et merforbrug på det specialiserede socialområde på 10 mio. kr., samt at der forventes et merforbrug på 6 mio. kr. til den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet. Det modsvares i et vist omfang af et forventet mindreforbrug på ældreområdet.

 

 • For udvalget for Arbejdsmarked og Integration forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., hvilket primært skyldes, at udgifterne til integration forventes at falde med 10 mio. kr., samt at udgifterne til revalidering forventes at falde med 5,5 mio. kr. Det modsvares af, at udgifterne til fleksjob og ressourceforløb begge forventes at stige med 7,5 mio. kr. hver.

Serviceudgifterne i 2018 forventes samlet set at ligge 14,8 mio. kr. over det korrigerede budget i 2018, jf. tabel nedenfor, hvilket primært skyldes, at der forventes et merforbrug på det specialiserede socialområde (voksne), samt at områderne forventes at bruge af deres budgetoverførsler fra 2017.

 

 

I økonomiaftalen for 2019 mellem regeringen og KL blev det aftalt at lave en midtvejsregulering i 2018 som følge af, at pris- og lønopregningen til budget 2018 var for høj i økonomiaftalen for 2018. Det medfører en negativ regulering for Varde Kommune godt 6 mio. kr., som de enkelte områders budgetter er tilpasset med.

 

Kommunerne bliver over det generelle tilskud kompenseret for de merudgifter, som staten pålægger dem gennem ny lovgivning (lov- og cirkulæreprogrammet) eller andre regelændringer. Omvendt reduceres bloktilskuddet, hvis staten gennem regelændringer gennemfører reduktioner i kommunernes udgifter. Samlet set får Varde Kommune tilført 4,6 mio. kr. i 2018, som der ved seneste budgetopfølgning på baggrund af en konkret vurdering blev besluttet, at omtrent halvdelen blev tilført områderne, mens omtrent halvdelen skulle tilfalde kassen.

 

For overførselsudgifterne bemærkes, at der vil ske negativ regulering af Varde Kommunes indtægter på 7,1 mio. kr. i 2018 vedrørende de forsikrede ledige som følge af efter- og midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2017 og 2018. Der bemærkes desuden, at det seneste skøn fra KL indikerer, at Varde Kommune vil få en yderligere negativ efterregulering i 2019 på knap 4 mio. kr. vedrørende beskæftigelsestilskuddet for 2018.
I økonomiaftalen for 2019 mellem regeringen og KL blev der også aftalt en midtvejsregulering af beskæftigelsesområdet, da overførselsudgifterne (forsørgelsesudgifterne) er lavere på landsplan i 2018 end forudsat i økonomiaftalen. Det medfører en negativ regulering for Varde Kommune i 2018 på 19 mio. kr.


Forvaltningens vurdering

Det bemærkes, at det fremgår af budgetproceduren, at der arbejdes med en målsætning om stram rammebudgettering, således der i løbet af budgetåret ikke bevilges tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen.

 

Det er afgørende, at Varde Kommune bidrager til, at kommunerne samlet set overholder servicerammen for at undgå sanktioner og dermed en reduktion af statens tilskud til kommunerne. Såfremt kommunerne samlet set overskrider servicerammen, og Varde Kommune eksempelvis overskrider de budgetterede serviceudgifter med 10 mio. kr., kan det medføre en individuel sanktion på 6 mio. kr. til kommunen.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at budgetopfølgningen tages til efterretning,

at der til budgetopfølgningen for 3. kvartal ikke gives tillægsbevilling finansieret af kassen, og

at det indstilles, at områderne holder igen med forbrug af deres budgetoverførsler.


Beslutning Direktionen den 21-11-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-11-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 


Beslutning Byrådet den 04-12-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-3976_doknr153412-18_v1_budgetopfølgning 30. september 2018.xlsx

Bilag

Budgetopfølgning 30. september 2018


274. Budgetopfølgning pr. 3. kvartal 2018 - Anlæg

Budgetopfølgning pr. 3. kvartal 2018 - Anlæg

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet budgetopfølgning for anlæg pr. 3. kvartal 2018. Vedlagt er oversigter med statusbeskrivelser på de budgetterede anlægsprojekter i 2018 samt anlægsprojekter, som er blevet overført til 2018.

 

Der bemærkes, at som følge af blandt andet det midlertidige anlægsstop i 2017 er anlægsprojekter for knap 80 mio. kr. blevet forsinket eller udskudt til 2018, hvilket kommer oveni de godt 110 mio. kr., som der oprindeligt var budgetteret med i 2018. I alt udgør det korrigerede anlægsbudget i 2018 godt 190 mio. kr.

 

På nuværende tidspunkt forventes anlægsudgifterne at udgøre ca. 116 mio. kr. i 2018. Det er ca. 74,8 mio. kr. mindre end det korrigerede anlægsbudget i 2018 (inklusive overførte anlægsprojekter fra tidligere år), men godt 6 mio. kr. mere end det oprindelige anlægsbudget i 2018.

 

 

Af tabellen nedenfor fremgår større projekter, som ikke forventes gennemført fuldt ud i 2018 eller hvor der er væsentlige afvigelser:

 


Forvaltningens vurdering

Det er afgørende, at kommunerne samlet set overholder anlægsrammen. Varde Kommune ser på nuværende tidspunkt ud til at bruge mere på anlægsprojekter i 2018 end oprindeligt budgetteret som følge af, at en række anlægsprojekter i 2017 er blevet udskudt til 2018. Der er dog i økonomiaftalen ikke aftalt en sanktion på regnskabet for anlæg.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at budgetopfølgningen tages til efterretning.


Beslutning Direktionen den 21-11-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-11-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 


Beslutning Byrådet den 04-12-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-3851_doknr153592-18_v1_anlæg pr. 30.09.2018 - samtlige udvalg - budgetopfølgning.xlsx

Bilag

Anlæg pr. 30.09.2018 - Samtlige udvalg - Budgetopfølgning


275. Renovering, Ebbe Brydesvej 2-21 i Varde

Renovering, Ebbe Brydesvej 2-21 i Varde

Sagsfremstilling

Varde Bolig Administration søger i mail den 14. november 2018 om godkendelse af låneoptagelse til etablering af nyt tag på almene familieboliger samt godkendelse af huslejen for afdel. 0401 Ebbe Brydesvej i Varde.

 

Projektet vedrører udskiftning af tage på 20 almene familieboliger på Ebbe Brydesvej. Til projektet hjemtages et 30 - årigt forbedringslån på 1.790.000 kr. + låneomkostninger. Lånet kræver ikke kommune garanti. Den resterende del af projektet finansieres af afdelingens henlæggelser.

 

For en bolig på for eksempel 109 m2 er huslejen før renoveringen 4.854 kr. pr. måned. Efter udskiftning af taget vil huslejen stige med 350 kr. pr. måned svarende til 7,2 %. Huslejen er herefter 5.204 kr. pr. måned. Huslejen vil være afhængig af lejemålet størrelse.  


Forvaltningens vurdering

Udskiftning af taget på Ebbe Brydesvej i Varde har indgået i afdelingens drifts- og vedligeholdelsesplaner.

 

Forvaltningen vurderer, at der er tale om vedligeholdelsesarbejder som ikke kræver byrådets godkendelse jævnfør § 28 i lov om almene boliger vedrørende væsentlige forandringer af ejendommen.

 

Derimod skal Byrådet godkende huslejestigninger på mere end 5 %, når stigningen skyldes udførelse af forbedringsarbejder på ejendommen,  der enten sker i form af renovering eller forbedring jævnfør driftsbekendtgørelsens § 76 stk. 4 og i bekendtgørelsen af lov om almene boliger § 10 stk 3.

 

Byrådet skal ligeledes godkende låneoptagelse jævnfør § 29 i lov om almene boliger.

 

Forvaltningen vurderer, at tagrenoveringen vil være med til at forlænge og fastholde boligernes levetid, og samtidig være med til at bidrage til at boligerne fortsat er attraktive for lejerne. Renoveringen  af tagene forventes at kunne give en besparelse på varmeforbruget.

 

På den baggrund anbefales det, at ansøgningen om låneoptagelse og huslejestigningen godkendes.


Retsgrundlag

Lov om almene boliger mv

Bekendtgørelsen om drift af almene boliger mv

 


Økonomi

Ingen – realkreditlånet kræver ikke kommunal garanti

 


Høring

Gennemførelse af projektet og huslejestigningen er godkendt på et afdelingsmøde i afdeling 0401.

 


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at Udvalget for Økonomi og Erhverv, indstiller til Byrådet

at ansøgning om optagelse af nyt 30 - årigt ustøttet realkreditlån på 1.790.000 kr. + låneomkostninger godkendes, og

at huslejestigningen på 350 kr. pr. måned godkendes.

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-11-2018

Anders Linde blev erklæret inhabil og deltog således ikke i sagens behandling.

 

Anbefalingen blev godkendt.

 


Beslutning Byrådet den 04-12-2018

Anders Linde blev erklæret inhabil og deltog således ikke i sagens behandling.

 

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-13817_doknr178561-18_v1_mødereferat fra vba.pdf.pdf
sagsnr18-13817_doknr178570-18_v1_ansøgning fra varde bolig administration vedr udskfitning af tage på boliger ebbe brydesvej i varde..pdf

Bilag

Mødereferat fra VBA.pdf
Ansøgning fra Varde Bolig Administration vedr udskfitning af tage på boliger Ebbe Brydesvej i Varde.pdf


276. Salgspriser for parcelhus- og erhvervsgrunde i 2019

Salgspriser for parcelhus- og erhvervsgrunde i 2019

Sagsfremstilling

Salgspriser for Varde Kommunes parcelhus- og erhvervsgrunde fastsættes for hvert kalenderår, og der skal derfor fastsættes nye priser for 2019.

 

Kommunens parcelhus- og erhvervsgrunde skal sælges til markedsprisen, og de skal

herefter udbydes til salg ved en årlig annoncering.

 

Når priserne for 2019 er godkendt, annonceres de i dagspressen og på kommunens hjemmeside med oplysning om antallet af grunde og priser i de enkelte udstykningsområder.

 

Grundpriserne er uændrede siden 2017. I de fleste områder er der faste grundpriser, og i andre udvalgte områder er grundene udbudt til salg for højeste bud uden mindstepris. Disse områder blev udvalgt efter følgende kriterier:

 

 1. Der måtte højest være 6 grunde tilbage i området
 2. Der måtte ikke være solgt grunde siden 2012

 

Kriterierne er fastsat med baggrund i ønsket om at få solgt de sidste få grunde i ældre udstykninger, og for at undgå utilfredshed hos købere, som har købt grund kort tid før en nedsættelse af prisen.

 

Byrådet har besluttet at sælge grunde for højeste bud uden mindstepris således:

 

Maj 2014

42 grunde fordelt i 19 udstykningsområder

Oktober 2015

31 grunde fordelt i 7 udstykningsområder

December 2016

8 parcelhusgrunde på Kløvervang i Fåborg (her er der set bort fra kriteriet om højest 6 grunde tilbage i området)

 

Der er solgt 21 grunde for højeste bud uden mindstepris i perioden 2014-2018.

 

Bud, der ikke dækker tilslutningsafgifterne, kan ikke accepteres.

 

Forvaltningen foreslår, at de resterende 60 grunde udbydes på uændrede vilkår. Udstykningsområderne er markeret med blåt på det vedhæftede bilag.

 

Forvaltningen foreslår endvidere, at alle øvrige grunde, som er udbudt til en fast pris, udbydes til de samme priser i 2019 som i 2018.

 

Med baggrund i ovenstående er der udarbejdet en oversigt med de priser, der trådte i kraft fra

januar 2018 i de enkelte udstykningsområder og med forslag til priser fra 1. januar 2019.

 

Alle nævnte priser er inkl. moms men ekskl. tilslutningsafgifter.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at de foreslåede priser i det vedhæftede bilag svarer til markedspriserne.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen.


Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 68.

 

Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste

ejendomme.


Økonomi

Ifølge budgettet for 2019 forventes det, at udgifter til byggemodning kan dækkes af indtægter fra grundsalget. Der er budgetteret med et nettobeløb på 0 kr.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at de resterende grunde i de udvalgte udstykningsområder udbydes til salg for højeste bud uden mindstepris på uændrede vilkår, og

at salgspriserne inkl. moms men ekskl. tilslutningsafgifter for 2019 for de resterende parcelhus- og erhvervsgrunde fortsætter uændret.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-11-2018

Anbefalingen blev godkendt, idet det præciseres,

at kriterier for de grunde der bliver udbudt til salg for højeste bud uden mindstepris er følgende

 

 1. Der måtte højest være 6 grunde tilbage i området
 2. Der ikke må være solgt grunde i området inden for de seneste 5 år

Beslutning Byrådet den 04-12-2018

Anbefalingen fra Udvalget for Økonomi og Erhverv blev godkendt.sagsnr18-12376_doknr159511-18_v1_salgspriser inkl. moms men ekskl. tilslutningsafgifter for parcelhus- og erhvervsgrunde i 2019..docx

Bilag

Salgspriser inkl. moms men ekskl. tilslutningsafgifter for parcelhus- og erhvervsgrunde i 2019.


277. Godkendelse af 2019 takster for DIN Forsyning A/S

Godkendelse af 2019 takster for DIN Forsyning A/S

Sagsfremstilling

Din Forsyning A/S har fremsendt takstblad for 2019 til Byrådets godkendelse.

 

Takstændringer har følgende effekt på prisen for en standardfamilie:

 

I hele kr.

2018

2019

Ændring

Ændring %

Vand (130 m3)

2.786

2.818

32,50

1,2

Spildevand (130 m3)

4.843

4.995

151,75

3,1

Varme (18,1 MWh)

13.367

13.655

287,58

2,2

Affald (240 l spand/ 26 tømninger)

2.622

2.696

73,75

2,8

I alt

23.619

24.164

545,58

2,3

 

Vand

For en standardhusstand med et forbrug på 130 m3 stiger taksten på vand med 32,50 kr. Dette svarer til en prisstigning på 1,2 %. Der sker ingen ændringer i prisen for det faste abonnement.

 

Prisstigningen skyldes blandt andet, at den solgte vandmængde forventes at falde i 2019.

 

I forbindelse med fusionen til DIN Forsyning Vand A/S blev det besluttet at indføre priser på tværs af de gamle selskaber. Rabatordningen ved køb af store mængder vand fra Esbjerg Vand A/S blev videreført, mens rabatordningen fra Varde Vandforsyning A/S er udfaset med sidste år i 2018. Herefter vil rabatten først begynde ved forbrug over 30.000 m3, ligesom det har været tilfældet i Esbjerg Vand A/S.

 

Spildevand

Taksten på spildevand stiger med 3,1 %. For en standardhusstand med et forbrug på 130 m3 vand svarer det til 151,75 kr. årligt.

Derudover stiger standardtilslutningsbidraget med 1.952,50 kr., eller ca. 3 %.

 

Grunden til, at taksterne stiger er, at DIN Forsyning Spildevand A/S ønsker at udnytte ind­tægtsrammen på grund af store investeringer de kommende år samt stigende omkostninger. De stigende omkostninger er primært bygningsvedligeholdelse, tv-inspektioner, drift og vedligeholdelse af kloaknettet samt en stigning i afskrivning af kloaknettet.

 

Varme

Prisstigningen er 2,2 % for en standardfamilie, (et hus på 130 m2, et forbrug af varme på 18,1 MWh). Prisstigningen kan henføres til en indregnet underdækning, der er opstået i perioden frem til 31/12-2017. Under/overdækninger frem til denne dato er indregnet særskilt til de to tidligere varmeselskabers kunder, jf. fusionsaftalen.

 

Affald

Prisstigningen er samlet 2,8 % for en standardfamilie (genbrugsordning +240 l spand med 26 tømninger). Genbrugsordningen stiger 11,3 %, mens restaffaldsspanden falder 5,9 %. Årsagen til stigningen er blandt andet en lavere indregnet overdækning end i 2018 samt en indregnet skattebetaling på 1,3 mio. kr.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at taksterne er i overensstemmelse med love og regler på området.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Vandsektorloven

Betalingsloven

Bekendtgørelse om særbidrag

Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v.

Varmeforsyningsloven

Bekendtgørelse om affald

Fastsættelse af vandværkstakster, FVD vejledning nr. 12


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at forslag til takstblad for Din Forsyning A/S godkendes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-11-2018

Anbefalingen blev godkendt


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-11-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Byrådet den 04-12-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-13164_doknr168995-18_v1_din forsyning a_s - prisblad 2019 19.0.docx.docx
sagsnr18-13164_doknr169896-18_v1_notat til varde kommune vedr. prisstigninger 2019 6.0.docx.docx

Bilag

DIN Forsyning A_S - Prisblad 2019 19.0.docx
Notat til Varde Kommune vedr. prisstigninger 2019 6.0.docx


278. Erhvervelse af areal til Thyrasvej forlængelse over banen

Erhvervelse af areal til Thyrasvej forlængelse over banen

Sagsfremstilling

Byrådet har bevilget 13,4 mio. kr. til anlæg af ny vej fra Thyrasvej til Yderikvej inklusive en ny vejbro over jernbanen.

 

Før anlægsarbejdet kan igangsættes, skal der erhverves areal til projektet ved ekspropriation.

Ved en ekspropriation afholdes der en åsteds- og forligsforretning, hvor lodsejerne vises, hvordan projektet vil påvirke deres ejendomme. På åsteds- og forligsforretningen forsøger kommunen at indgå forlig om erstatning for det areal, lodsejerne skal afstå. Efter åsteds- og forligsforretningen har lodsejeren en frist på 4 uger til at komme med bemærkninger til de planlagte foranstaltninger og erstatningen. Beslutningen om gennemførelse af ekspropriationen træffes af Byrådet, når denne frist er udløbet.

 

Åsteds- og forligsforretningen skal ledes af et byrådsmedlem.

 

Åsteds- og forligsforretning ønskes afholdt d. 14. januar 2019.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Vejlovens kapitel 10 om ekspropriation og taksation


Økonomi

Ekspropriationserstatningen er indeholdt i anlægsbevilling til projektet


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der indkaldes til åsteds- og forligsforretningen til afholdelse 14. januar 2019, og

at der udpeges et medlem fra Udvalget for Plan og Teknik til at deltage i åsteds- og forligsforretningen.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-11-2018

Anbefalingen blev godkendt

 

Udvalget udpegede byrådsmedlem Preben Friis-Hauge til at deltage i åsteds- og forligsforretningen.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-11-2018

Udvalget indstiller Preben Friis-Hauge til at deltage i åsteds- og forligsforretning til Byrådets godkendelse.


Beslutning Byrådet den 04-12-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr16-9588_doknr159808-18_v1_fremgangsmåde i forbindelse med ekspropiation.pdf.pdf
sagsnr16-9588_doknr159799-18_v1_situationsplan.pdf.pdf
sagsnr16-9588_doknr159784-18_v1_ekspropriationsforløb.pdf.pdf
sagsnr16-9588_doknr167235-18_v1_tidsplan - thyrasvej.pdf.pdf

Bilag

Fremgangsmåde i forbindelse med ekspropiation.pdf
Situationsplan.pdf
Ekspropriationsforløb.pdf
Tidsplan - Thyrasvej.pdf


279. Ekspropriation af jord til bionaturgasledning

Ekspropriation af jord til bionaturgasledning

Sagsfremstilling

Dansk Gas Distribution A/S (DGD) ønsker at forstærke (udbygge) det eksisterende 4 bar naturgasnet på 2 strækninger, jf. bilag:

 1. fra Nybro til Varde nord og
 2. fra Varde syd til Kjersing ved Esbjerg.

 

Behovet for yderligere kapacitet i naturgasnettet skyldes mængden af bionaturgas fra Outrup Biogas. I den del af gasledningen, som går fra Outrup til Nybro, er der tilstrækkelig kapacitet i den eksisterende gasledning, og derfor er der kun behov for at udbygge ledningen fra Nybro i sydlig retning, jf. bilag 4: udkast til godkendelse af projektforslag om forstærkningsledning fra Nybro via Varde til Kjersing ved Esbjerg. 

 

Varde Kommune har vedtaget en lokalplan for Outrup Biogas og kommunen har meddelt miljøgodkendelse af virksomheden. Endeligt skal kommunen godkende udbygningen i henhold til Varmeforsyningsloven, jf. projektgodkendelse. For at sikre at udbygningen af gasnettet kan gennemføres, skal DGD foretage de nødvendige arealerhvervelser samt erhvervelser af rådigheder. Hvis det eventuelt ikke kan lade sig gøre, kan det blive nødvendigt, at Varde Kommune træder ind og foretager en ekspropriation, som sikrer, at projektet kan realiseres.

 

Ved en ekspropriation afholdes der en åsteds- og forligsforretning, hvor lodsejerne vises, hvordan projektet vil påvirke deres ejendomme. På åsteds- og forligsforretningen forsøger kommunen at indgå forlig om erstatning for det areal, lodsejerne skal afstå. Ved åstedsforretningen skal der deltage mindst ét medlem af Byrådet, og åstedsforretningen skal ledes af et af de deltagende byrådsmedlemmer. Efter åsteds- og forligsforretningen har lodsejerne en frist på 4 uger til at komme med bemærkninger til de planlagte foranstaltninger og erstatningen. Beslutningen om gennemførelse af ekspropriationen træffes af Byrådet, når denne frist er udløbet.

 

Det er på nuværende tidspunkt uvist, om der skal foretages en ekspropriation, og derfor kan der p.t. ikke fastsættes en dato for åstedsforretningen.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at det er af væsentlig betydning for etableringen af Outrup Biogas, at det sikres, at den gas, som virksomheden producerer, kan afsættes. Afsætning af gassen er betinget af, at der etableres en tilstrækkelig kapacitet i naturgasnettet til, at gassen kan distribueres til kunderne.


Konsekvens i forhold til visionen

Projektet er i overensstemmelse med såvel den nationale som den kommunale målsætning, om at energiforsyningen i stigende grad skal baseres på vedvarende energikilder.


Retsgrundlag

Varmeforsyningsloven §§ 16-18


Økonomi

Hvis der skal gennemføres en ekspropriationsforretning, skal Varde Kommune betale eventuelt honorar til det byrådsmedlem, som leder åstedsforretningen, og løn til den embedsmand, som typisk vil sørge for referat m.m. fra mødet. DGD betaler alle øvrige udgifter.


Høring

De berørte lodsejere skal høres.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Varde Kommune er indstillet på at sikre de fornødne arealerhvervelser og erhvervelser af rådigheder ved ekspropriation, og

at Byrådet udpeger et medlem fra Udvalget for Plan og Teknik, der skal lede åstedsforretningen i det tilfælde, at der bliver behov for at foretage en ekspropriation.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-11-2018

Anbefalingen blev godkendt

 

Udvalget udpegede byrådsmedlem Preben Friis-Hauge til at deltage i åsteds- og forligsforretningen.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-11-2018

Udvalget indstiller Preben Friis-Hauge til at deltage i åsteds- og forligsforretningen til Byrådets godkendelse.


Beslutning Byrådet den 04-12-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-6786_doknr169429-18_v1_oversigtskort over udbygning af gasledning fra nybro til kjersing.pdf.pdf
sagsnr16-9588_doknr159784-18_v1_ekspropriationsforløb.pdf.pdf
sagsnr16-9588_doknr159808-18_v1_fremgangsmåde i forbindelse med ekspropiation.pdf.pdf
sagsnr18-6786_doknr165896-18_v1_godkendelse af projektforslag om forstærkningsledning for transmission af bionaturgas fra outrup via.docx

Bilag

Oversigtskort over udbygning af gasledning fra Nybro til Kjersing.PDF
Ekspropriationsforløb.pdf
Fremgangsmåde i forbindelse med ekspropiation.pdf
Godkendelse af projektforslag om forstærkningsledning for transmission af bionaturgas fra Outrup via Varde til Kjersing ved Esbjerg


280. Byggemodning 2019 - parcelhusudstykning i Tistrup

Byggemodning 2019 - parcelhusudstykning i Tistrup

Sagsfremstilling

Varde Kommune har i september 2018 solgt den sidste ledige parcelhusgrund i udstykningen i den nordlige ende af Tistrup. Der er fra 2014 til 2018 solgt 9 parcelhusgrunde i Tistrup.

 

Kommunen har købt et stykke jord ved Yderikvej i Tistrup med det formål at byggemodne til nye parcelhusgrunde. Området er lokalplanlagt med plads til 21 byggegrunde, og det får navnet Yderikparken.

 

Byggemodning af 21 parcelhusgrunde i Tistrup vurderes at koste ca. 5 mio. kr. samt 1,5 mio. kr. i udgifter til tilslutninger til forsyningsnettet.

 

Der disponeres hvert år over en ramme på 5 mio. kr. til byggemodninger i kommunale udstykningsområder og et rammebeløb til indtægter ved grundsalg (inkl. tilslutningsafgifter) på 5 mio. kr. Det er hensigten, at udgifter til byggemodninger og indtægter fra grundsalg over en årrække skal balancere.

 

I overensstemmelse med ”Procedurer for håndtering af byggemodninger og grundsalg”, der trådte i kraft pr. 1. januar 2017, er byggemodningskontoen udlignet således, at kontoen stod i nul pr. 1.januar 2017. Over- og underskud overføres fremadrettet mellem de enkelte år, både på indtægts- og udgiftssiden. Der må samlet set være et under-/overskud på maks. 25 % af den samlede værdi af parcelhusbyggegrundene. Underskuddet må maks. udgøre 15 mio. kr.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der er behov for udstykning af nye parcelhusgrunde i Tistrup, fordi kommunen ikke har flere ledige grunde, og der har været efterspurgt grunde i området.

 

Forvaltningen vurderer ligeledes, at grundene kan udbydes til salg i sommeren 2019 med mulighed for byggeri fra november 2019.


Konsekvens i forhold til visionen

Kommunens vision indtænkes i de grønne fællesarealer i udstykningen.


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

I 2017 og 2018 er der gennemført større byggemodninger samt køb af jord, der har resulteret i, at der forventes et merforbrug på 6,7 mio. kr. på byggemodningskontoen under Udvalget for Plan og Teknik ved udgangen af 2018. Med godkendelse af Yderikparken samt andre planlagte aktiviteter vil merforbruget vokse til 11.4 mio. kr. ved udgangen af 2019.

 

Under Udvalget for Økonomi og Erhverv er indtægter fra grundsalg samt udgifter og indtægter vedrørende tilslutning til forsyningsnettet. Ved en godkendelse af Yderikparken samt andre planlagte aktiviteter forventes dette budget at være i balance ved udgangen af 2019.

 

Dermed skal der søges en frigivelse af anlægsbevillingen for 2019 samt en fremrykning af anlægsbevillingerne for 2020 og 2021 fra byggemodningskontoen under Udvalget for Plan og Teknik for at dække investeringerne til byggemodningen i Tistrup samt færdiggørelse af eksisterende udstykninger.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der godkendes byggemodning af 21 parcelhusgrunde i Yderikparken, Tistrup i 2019,

at anlægsbevilling i 2019 på 5.296.000 kr. til byggemodning frigives til formålet,

at anlægsbevilling i 2019 på -5.296.000 kr. til indtægter ved salg af grunde frigives,

at anlægsbevillingen for 2020 på 5.296.000 kr. samt for 2021 på 5.296.000 kr. fremrykkes og frigives til dækning af merforbrug, tilslutningsafgifter på 1,5 mio. kr. i Yderikparken samt færdiggørelse af eksisterende udstykninger.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-11-2018

Anbefalingen blev godkendt


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-11-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Byrådet den 04-12-2018

Anbefalingen blev godkendt.

281. Byggemodning af 16 parcelhusgrunde i Årre.

Byggemodning af 16 parcelhusgrunde i Årre.

Sagsfremstilling

Byrådet prioriterede 4. april 2017 byggemodning af 16 parcelhusgrunde på Lindegaardsparken i Årre. Plangrundlaget er Lokalplan 25.01.L02. Forvaltningen har udarbejdet forslag til byggemodningsredegørelse, forslag til salgspriser for grundene og forslag til udbudsform.

 

Byggemodningsredegørelsen beskriver omfanget af vejanlæg, belysning, grønne områder m.m. Den udleveres til køberne, der her kan se, hvad der er indeholdt i prisen for grunden.

 

Salgsprisen skal være markedsprisen, jf. bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Kommunen må ikke påbegynde udstykning og byggemodning af et nyt udstykningsområde, hvis salgsprisen ikke kan dække udgifterne. Udbudsformen kan tilpasses hvert enkelt udstykningsområde, f.eks. kan grundene udbydes for højeste bud med en mindstepris. Der trækkes lod, hvis flere byder det samme for en grund. Grundene kan også udbydes til en fast pris pr. grund eller en pris pr. m².

 

Projekteringen gennemføres af Teknik og Miljø, der har udarbejdet overslag over de samlede udgifter til byggemodningen af området 3.318.227 kr. inkl. moms. Kommunen forudbetaler kloaktilslutningsbidrag til Din Forsyning A/S, vandtilslutningsbidrag til Andelsvandværket Helle Vest A.M.B.A. og el-tilslutningsbidrag til SE, men disse udgifter bliver udlignet i takt med, at grundene bliver solgt.

 

Grundpriserne er fastsat efter en vurdering fra Teknik og Miljø.

 

Med denne vurdering er priserne beregnet og indsat i vedhæftede pris- og takstblad. Prisen pr. grund varierer fra 290.396 kr. til 343.716 kr. inkl. tilslutningsafgifter til kloak, vand og el.

 

Med de fastsatte priser, kan de 16 grunde sælges for i alt 3.370.710 kr. inkl. moms, men ekskl. tilslutningsafgift for kloak, vand og el. Det vil give et overskud i udstykningen på i alt 52.483 kr. inkl. moms.

 

Forvaltningen har udarbejdet en tidsplan for byggemodning af grundene, som kan være klar til bebyggelse 1. marts 2019.

 

Der er endvidere udarbejdet en deklaration om byggepligt, tilbageskødning, videresalg i ubebygget stand og vedligeholdelse af fællesarealer.

 

Det er beregnet, at udgifterne til vedligeholdelse af fællesarealer udgør i alt 93.750 kr. inkl. moms for 3 år, indtil vedligeholdelsen af arealerne overdrages til grundejerforeningen. Denne udgift er indregnet i grundprisen.

 

Boligvej og stier får status af privat fællesvej.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at grundene kan udbydes med de foreslåede markedspriser som mindstepriser.


Konsekvens i forhold til visionen

De grønne fællesarealer skal indbyde til fællesskab, ophold og til fælles udnyttelse af naturen. De grønne arealer skal indeholde flere nyttetræer og buske, f.eks. frugttræer og –buske. Der skal plantes et visionstræ. Visionstræet er et Varde Æbletræ podet på vildtstamme, således at det kan blive et stort solitært træ. Vi vil gøre det muligt for borgerne at smage på visionen.


Retsgrundlag

Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste

ejendomme.


Økonomi

Parcelhusgrundene skal sælges til markedspriserne, dog som minimum kostprisen. Når alle grunde på Lindegaardsparken er solgt til markedsprisen, er der et overskud på 52.483 kr. inkl. moms.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at byggemodningsredegørelsen godkendes,

at boligvejen og stier får status af privat fællesvej,

at priserne fastsættes fra 205 kr. pr. m² til 215 kr. pr. m² ekskl. tilslutningsafgifter, og

at grundene udbydes til salg for højeste bud over mindsteprisen.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-11-2018

Anbefalingen blev godkendt

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-11-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 


Beslutning Byrådet den 04-12-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr17-5945_doknr115128-17_v1_kalkulation - lindegaardsparken..docx
sagsnr17-5945_doknr158852-18_v1_kortbilag..pdf
sagsnr17-5945_doknr115210-17_v1_byggemodningsredegørelse - lindegaardsparken..docx
sagsnr17-8166_doknr115234-17_v1_pris- og takstblad..docx

Bilag

Kalkulation - Lindegaardsparken.
Kortbilag.
Byggemodningsredegørelse - Lindegaardsparken.
Pris- og takstblad.


282. Næsbjerg Udviklingsplan

Næsbjerg Udviklingsplan

Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik vedtog 15. august 2018 Forslag til Næsbjerg Udviklingsplan. Forslaget har været i offentlig høring fra 16. august 2018 til 16. september 2018.

Der er i høringsperioden ikke indkommet høringssvar.

 

I Næsbjerg har der været et stort ønske om at få udarbejdet en udviklingsplan. Den store lokale opbakning til udarbejdelsen af en udviklingsplan har betydet, at man har valgt at udarbejde en udviklingsplan med lokale kræfter. Varde Kommune har været behjælpelig med tilretning og opsætning af udviklingsplanen til dens endelige format.

 

Udviklingsplanen består af fire indsatsområder:

 

 • Rekreative områder
  Der sættes fokus på at videreudvikle og styrke de rekreative faciliteter og sammenhænge med blandt andet udbygning af netværket af stier, rekreative stationer langs stierne og gode adgangsforhold.

 

 • Øget bosætning
  Der arbejdes videre på at skabe gode forudsætninger for øget bosætning, blandt andet ved at forsøge at påvirke til nedtagning af højspændingsledninger, planlægning for attraktive boligområder og muligheden for at kunne bosætte sig i en lejebolig i Næsbjerg.

 

 • Muligheder og tilbud
  Der arbejdes med tiltag, der kan anskueliggøre, hvad Næsbjerg gerne vil profilere sig på, herunder projekter, der kan medvirke til at øge det lokale samarbejde i byen, muligheden for at dyrke motion udendørs og Næsbjerg som Varde Kommunes bedste barselsby.

 

 • Trafiksikkerhed
  Man arbejder med at sætte fokus på områder i Næsbjerg, hvor man lokalt mener, at trafikforhold kan forbedres.

 

Den lokale organisering bygges som udgangspunkt op omkring en styregruppe under Næsbjerg Sogns Borgerforening, som vil arbejde med at vejlede og assistere projekternes tovholdere med at implementere udviklingsplanens projekter.

 

Ved realiseringen af de enkelte projektidéer vil der være et behov for finansiering. Styregruppen er informeret om mulighederne for at ansøge om midler fra ”Puljen til realisering af projekter i forbindelse med udviklingsplaner”.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at Næsbjerg Udviklingsplan er et godt udgangspunkt for den videre udvikling af Næsbjerg som en attraktiv og tryg bosætningsby; en by med et godt fællesskab og engagerede medborgere. Realisering af planen kan bidrage til en styrkelse af de rekreative forbindelser og faciliteterne i naturen samt bidrage til det lokale arbejde med øget bosætning gennem gode faciliteter og bosætningsmuligheder.

 

Varde Kommune vil, som ved øvrige udviklingsplaner, understøtte planen med sparring til den lokale bestyrelse og eksempelvis vejledning til fundraising og projektledelse samt vejledning i enkelte projekter.


Konsekvens i forhold til visionen

Næsbjerg Udviklingsplan har blandt andet fokus på mulighederne for at opnå adgang til de omkringliggende grønne områder, de rekreative faciliteter i byen og muligheden for at dyrke motion udendørs i nærheden af skolen og sportspladsen.


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Næsbjerg Udviklingsplan vedtages uden ændringer, og

at forvaltningen fortsætter med at understøtte udviklingsarbejdet gennem vejledning til fundraising og projektledelse, med henblik på at understøtte styregruppen i udmøntningen af udviklingsplanens enkelte projekter.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-11-2018

Anbefalingen blev godkendt


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-11-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 


Beslutning Byrådet den 04-12-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr16-14401_doknr115458-18_v1_forslag_udviklingsplan næsbjerg.pdf

Bilag

Forslag_Udviklingsplan Næsbjerg


283. Årre Udviklingsplan - Blomstrende Landsby

Årre Udviklingsplan - Blomstrende Landsby

Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik vedtog 15. august 2018 et forslag om at optage Årres ansøgning om blomst 4 og 5 i ”Blomstrende Landsby” med udbygget projektkatalog på lige fod med lignende udviklingsplaner i kommunen. Forslaget har været i offentlig høring fra 16. august til 16. september 2018. Der er ikke indkommet høringssvar i høringsperioden.

 

I Årre har man siden 2010 arbejdet med udviklingsprogrammet ”Blomstrende Landsby”, der er en frivillig ordning under Landdistrikternes Fællesråd, som er skabt med henblik på at hjælpe byer på mellem 50 og 1.000 indbyggere med at skabe en målrettet udviklingsindsats over en årrække.

 

Årres ansøgning om blomst 4 og 5 til ”Blomstrende landsby” samt det udvidede projektkatalog indeholder projekterne:

 

 • Byens rum. Indretning af areal med udendørs aktivitetsredskaber, mindre lærings- og studiemiljøer samt en sansehave
 • Forskønnelse af byens indfaldsveje, byporte samt bymidten
 • Mangfoldighedens Hus. Et sted, hvor man kan mødes omkring forskellige aktiviteter, herunder et arbejdende værksted med udgangspunkt i bæredygtighed og genbrug, kreativt hjørne og socialt mødested
 • Forlængelse af cykelstien langs Tingvejen
 • Sikre skoleveje. Opsætning af fartmålere m.m.
 • Frugtplantage. Bynært projekt med opbygning af frugtplantage med ”åndehuller” og muligvis en mindre skøjtebane
 • Legeplads. Udbygning eller udskiftning af eksisterende legeplads

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der med ansøgningen til blomst nr. 4 og 5 i udviklingsprogrammet ”Blomstrende Landsby” er tale om en grundig og detaljeret plan for Årres udvikling med god opbakning fra lokalbefolkningen. Planen vurderes derfor at kunne indgå på lige fod med tilsvarende planer, der kan søge om midler fra ”Puljen til realisering af udviklingsplaner”.

 

Det vurderes nødvendigt, at kommunen understøtter planen med sparring til den lokale styregruppe og eksempelvis vejledning om og hjælp til fundraising og projektledelse med henblik på at understøtte udmøntningen af planens enkelte projekter.


Konsekvens i forhold til visionen

En frugtplantage med ”åndehuller” kan give flere borgere adgang til et bynært rekreativt områder, og projektet ”Mangfoldighedens Hus” har fokus på bæredygtighed og genbrug.


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Årres ansøgning til 4. og 5. blomst i udviklingsprogrammet ”Blomstrende Landsby” sidestilles med de øvrige lignende udviklingsplaner i kommunen, og

at forvaltningen fortsætter med at understøtte udviklingsarbejdet gennem vejledning til fundraising og projektledelse, med henblik på at understøtte styregruppen i udmøntningen af projektkatalogets enkelte projekter.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-11-2018

Anbefalingen blev godkendt


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-11-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 


Beslutning Byrådet den 04-12-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 sagsnr18-2696_doknr108325-18_v1_arre_samlet_ansogning_blomst_4__amp__blomst_5_.pdf.pdf
sagsnr18-2696_doknr163800-18_v1_punktresume af igangværende og kommende udviklingsprojekter - årre.pdf.pdf

Bilag

Arre_Samlet_ansogning_Blomst_4__amp__Blomst_5_.pdf
Punktresume af igangværende og kommende udviklingsprojekter - Årre.pdf


284. Forslag. Indsatsplan for grundvand

Forslag. Indsatsplan for grundvand

Sagsfremstilling

Indsatsplanen for OSD Diagonalvejen (område med særlige drikkevandsinteresser) skal nu godkendes og sendes i høring. Planen er den tredje plan for grundvandsbeskyttelse i Varde Kommune.

 

Miljøstyrelsen har udpeget indsatsområder, hvor kommunerne skal gøre en særlig indsats for at beskytte grundvandet, og hvor der skal vedtages en indsatsplan. Formålet med en indsatsplan er at beskytte grundvandsressourcen på lang sigt og sikre en vandkvalitet, der er egnet til drikkevandsformål efter simpel vandbehandling. En indsatsplan er en handlingsplan, der angiver, hvordan grundvandsressourcen skal beskyttes.

 

OSD Diagonalvejen ligger i Esbjerg og Varde kommuner, og indsatsplanen skal derfor vedtages i begge kommuner. Esbjerg Kommune forventer at sende indsatsplanen i høring i november 2018.

 

Indsatsplanen dækker et areal på ca. 45 km2 og omfatter indvindingsoplande til Agerbæk Vandværk, Grimstrup Vandværk og Andelsvandværket Helle Vest. Formålet med planen er derfor også at beskytte grundvandet indenfor indvindingsoplandene, så vandværkerne også i fremtiden kan levere rent drikkevand i deres forsyningsområder.

 

Forvaltningerne i Esbjerg og Varde kommuner har udarbejdet indsatsplanen i samarbejde med de 3 vandværker og kommunernes koordinationsforum for grundvand, et forum som omfatter alle relevante interessenter, bl.a. Sydvestjysk Landboforening, Familielandbrug Sydvest, DN, DANVA, vandrådene i Varde og Esbjerg kommuner, Miljøstyrelsen og Region Syddanmark.

 

De overordnede indsatser i indsatsplanen for OSD Diagonalvejen er, at kommunen vil sætte fokus på overvågning af grundvandskvaliteten, grundigt miljøtilsyn og undersøgelseskampagner.


Forvaltningens vurdering

Det indholdsmæssige i planen for OSD Diagonalvejen bygger på principperne i Esbjerg og Varde kommuners første fælles indsatsplan, indsatsplanen for OSD Forumlund, som Varde Kommune har godkendt i september 2017.

 

Hvis en indsatsplan indeholder direkte investeringer til grundvandsbeskyttende foranstaltninger, afholdes disse som udgangspunkt af kommunen og/eller de berørte vandværker. Der er ikke planlagt omkostningskrævende indsatser i denne indsatsplan fra kommunens side udover et begrænset ekstra tidsforbrug i forvaltningen. Alle fremtidige tiltag fra vandværkernes side vil være frivillige handlinger.


Konsekvens i forhold til visionen

Indsatsplanen til beskyttelse af grundvandet er med til at sikre grundvandet, så befolkningen også i fremtiden har rent drikkevand direkte fra naturen.


Retsgrundlag

Vandforsyningsloven

Bekendtgørelse om indsatsplaner


Økonomi

Ingen


Høring

Indsatsplanen skal i offentlig høring i mindst 12 uger, før den kan vedtages endeligt, jf. bekendtgørelsen om indsatsplaner § 5, stk. 3.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at forslaget til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i OSD Diagonalvejen godkendes, og

at forslaget sendes i 12 ugers offentlig høring.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-11-2018

Anbefalingen blev sat til afstemning.

 

Navn

Parti

For

Imod

Undlod

Peter Nielsen

V

X

 

 

Preben Friis-Hauge

V

X

 

 

Anders Linde

V

X

 

 

Niels Haahr  Larsen

V

X

 

 

Søren  Laulund

A

X

 

 

Jan Lings

A

X

 

 

Niels Christiansen

C

 

X

 

 

Anbefalingen blev således godkendt.

 

Niels Christiansen ønsker en mere markant indsats over for grundvandsbeskyttelsen.

 

Et enigt udvalg ønsker, at der arrangeres temamøde om grundvandsbeskyttelse.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-11-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 


Beslutning Byrådet den 04-12-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 

Niels Christiansen stillede følgende forslag:

 

Byrådet ønsker, at der igangsættes et udredningsarbejde omkring hvorledes Varde Kommune kan intensivere arbejdet med at forebygge en forurening af drikkevandsressourcerne herunder belysning af hvorledes der i samarbejde med vandværkerne kan ske en forstærket imødegåelse af forurening med pesticider og næringsstoffer i nærområderne til kommunens drikkevandsboringer. Udredningsarbejdet ønskes afsluttet inden 1. juni 2019

 

Forslaget blev sat til afstemning.

 

For forslaget stemte Liste C

Imod forslaget stemte Liste A, Liste B, Liste I, Liste L, Liste O, Liste V

Ingen undlod at stemme

 

Forslaget er dermed nedstemt.

 sagsnr13-16221_doknr101364-14_v2_forslag indsatsplan for osd diagonalvejen.docx

Bilag

Forslag Indsatsplan for OSD Diagonalvejen


285. Forslag. Regulativer for Linding Å og Frøsig-Thorlund Bæk

Forslag. Regulativer for Linding Å og Frøsig-Thorlund Bæk

Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik besluttede 16. november 2017 at igangsætte et pilotprojekt for udarbejdelse af to vandløbsregulativer med forskellige regulativformer. Formålet med pilotprojektet er at danne grundlag for beslutningen om revisionen af kommunens mere end 300 vandløbsregulativer.

 

Afslutning af pilotprojektet vil give forvaltningen mulighed for at samle erfaringer med udarbejdelse af forskellige regulativformer, tilbagemeldinger fra interessenter samt mulighed for at vurdere den afledte økonomiske betydning ved en ændret drift som følge af ændrede regulativformer.

 

Forslaget indeholder et nyt hovedregulativ og to særregulativer.

 

Hovedregulativet beskriver en række overordnede og generelle forhold som vil være gældende for kommunens særregulativer. Formålet med hovedregulativet er at undgå at skulle gentage generelle forhold i hvert enkelt regulativ. Ved udarbejdelsen af forslag til hovedregulativet er der taget udgangspunkt i det vedtagne hovedregulativ fra 2013. Forslaget til hovedregulativet er gjort mere læsevenlig og indeholder nu de overordnede, fælles bestemmelser for alle kommunens vandløb. De tilhørende særregulativer skal derfor kun forholde sig til forholdene i det konkrete vandløb.

 

Linding Å henligger i øjeblikket som et naturvandløb. Denne regulativform er ikke længere lovlig. Vandløbet og ådalen er fredet i en 300 m zone fra Stokbæk til udløbet i Varde Å. Regulativet er udarbejdet som et vandføringsevneregulativ på grundlag af nuværende vedligeholdelse og den naturmæssige værdi af vandløbet og ådalen.  

 

Den endelige godkendelse af regulativet for Linding Å forudsætter, at reguleringen af vandløbet godkendes. Efter høringsperiodens afslutning skal Fredningsnævnet høres i reguleringssagen for Linding Å. Fredningsnævnet skal tage stilling til, om der kan opnås en dispensation fra fredningsbestemmelserne til ændring af regulativform og vedligeholdelsespraksis for vandløbet, herunder i hvilket omfang Fredningsnævnet vil skulle involveres i den fremtidige drift. Miljøstyrelsen skal ligeledes godkende ændring i grødeskæringspraksis for Linding Å, inden reguleringen af regulativet kan godkendes.

 

Frøsig-Thorlund Bæk er i øjeblikket reguleret efter et vandføringsevneregulativ med en skikkelse og en vandføring. Forslaget til regulativet er udarbejdet som et skikkelsesregulativ med faste dimensioner. Regulativet er udarbejdet på grundlag af nuværende dimensioner overført fra gældende regulativ.

 

Den endelige godkendelse af regulativerne og reguleringssagen har afledte økonomiske konsekvenser for drift af vandløbene.

 

Ud over grødeskæring har der ikke tidligere været fast vedligehold i Linding Å. Godkendelsen af regulativet vil i fremtiden medføre en øget driftsomkostning. Ændring af regulativformen for Frøsig-Thorlund Bæk fra et vandføringsevneregulativ til et skikkelsesregulativ vil medføre en øget driftsudgift. Forvaltningen vurderer, at en ændring af regulativformen for Frøsig-Thorlund Bæk vil betydet en årlig driftsudgift på 5.000-20.000 kr. Den nuværende vedligeholdelse er årligt 3.000-5.000 kr.

 

Hvis der fremadrettet ændres på regulativform fra et vandføringsevne- til skikkelsesregulativ for andre offentlige vandløb, vil der for driftsafdelingen ligeledes være øgede omkostninger forbundet med vedligeholdelsen.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der i forslag til regulativer i størst mulig omfang er indarbejdet de ønsker og anbefalinger der er fremkommet på de årlige dialogmøder med vandløbslagene.

 

Det er forvaltningens vurdering at regulativformen for Linding Å, med den nuværende praksis i klagenævn er den bedst mulige løsning. Forvaltningen foreslår at regulativerne bør sendes i 8 ugers høring, hvorefter indkomne høringssvar vil indgå i behandlingen af de endelige regulativ.


Konsekvens i forhold til visionen

Vandløbsregulativerne skal være med til at sikre, at Varde Kommune har vandløb, som kan bruges til afvanding under hensyntagen til miljøet.


Retsgrundlag

Vandløbsloven

Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v.

Bekendtgørelse om regulativer for offentlige vandløb


Økonomi

Afledte driftsudgifter af pilotprojektet holdes inden for nuværende budgetramme.


Høring

8 ugers offentlig høring af regulativerne.

Forslaget til regulering skal i minimum 4 ugers høring, men forvaltningen anbefaler at udsende forslaget til regulering i høring i samme periode som regulativerne.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at forslag til regulativer sendes i 8 ugers høring og

at reguleringssagen for Linding Å sendes i 8 ugers høring.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-11-2018

Anbefalingen blev godkendt

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-11-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 


Beslutning Byrådet den 04-12-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr15-14082_doknr168409-18_v1_forslag til hovedregulativ - 2018.pdf.pdf
sagsnr15-14082_doknr168407-18_v1_frøsig-thorlund bæk - forslag til regulativ 2018.pdf.pdf
sagsnr15-14082_doknr168404-18_v1_linding å - forslag til regulativ 2018.pdf.pdf
sagsnr15-14082_doknr168402-18_v1_reguleringssag samt bilag.pdf.pdf

Bilag

Forslag til hovedregulativ - 2018.pdf
Frøsig-Thorlund Bæk - Forslag til regulativ 2018.pdf
Linding Å - Forslag til regulativ 2018.pdf
Reguleringssag samt bilag.pdf


286. Omdisponering af anlægsbudget

Omdisponering af anlægsbudget

Sagsfremstilling

Der er fra Blåvand Udvikling og Realdania modtaget tilkendegivelse om medfinansiering af samlet 1. mio. kr. af projektet med udarbejdelsen af en masterplan for Blåvand Midtby, der skaber grundlaget for en unik identitet og en langsigtet trafikplan. Masterplanen vil skabe grundlaget for de efterfølgende investeringer af trafikløsninger, og derfor anmodes der om overflytning af budgetbeløbet til 2019 og frigivelse heraf. Støtten fra Realdania er betinget af medfinansiering fra Varde Kommune i 2019.

 

Blåvand Kyst består af Det Blå Plateau, boardwalks og parkeringsarealer. Selve feriecenterdelen ved Blåvand Strand vil være en privat investering på Naturstyrelsens arealer, og den del indgår således ikke i finansieringen. Der er skitseret en plan, hvor dele af det Blå Plateau udbydes til og finansieres af private investorer, mens der fortsat arbejdes med at finde restfinansieringen på selve plateauet, boardwalks og parkeringsarealer. Det betyder, at der skal igangsættes en forprojektering af det samlede anlæg, så der kan opnås et konkret udbudsgrundlag på den erhvervsmæssige andel og et finansieringsgrundlag på den offentlige del, der skal finansieres af Varde Kommune og fonde. Derfor anmodes der om overflytning af 500.000 kr. af budgetbeløbet fra 2020 til 2019 og frigivelse af beløbet. Forsøgsprojektet Blåvand Kyst skal være igangsat senest den 9. november 2020.

 

Det foreslås, at de 1,5 mio. kr. modsvares af en tilsvarende forskydning på puljerne til landsbyfornyelse og realisering af udviklingsplaner, således der overføres 1,5 mio. kr. fra 2019 til 2020, der er fordelt med 0,5 mio. kr. på Puljen til Landsbyfornyelse og 1,0 mio. kr. til Puljen til realisering af udviklingsplanerne.

 

Puljen til realisering af udviklingsplanerne kunne have medfinansieret de anførte aktiviteter, fordi projekterne indgår i Blåvand Udviklingsplan 2025, og derfor er det nærliggende at anvende denne pulje til omdisponering af budgettet.

 

Budgetlægningen for 2019 og overslagsårene 2020 til 2022 indeholder bl.a. følgende aktiviteter i overslagsåret 2020:

 

Mio. kr.

2019

2020

2021

2022

En levende bymidte med en NATURlig atmosfære i Blåvand

0

1,0

0

0

Realisering af Blåvand Kyst – Det blå plateau

0

2,1

0

0

Puljen for landsbyfornyelse

2,0

1,0

0

0

Puljen til realisering af udviklingsplanerne

3,1

1,0

3,0

4,0

Samlet godkendt budgetlægning

5,1

5,1

3,0

4,0

 

Hvis anbefalingen imødekommes, vil budgettet for 2019 og overslagsårene 2020 til 22 fremstå således:

 

Mio. kr.

2019

2020

2021

2022

En levende bymidte med en NATURlig atmosfære i Blåvand

1,0

0

0

0

Realisering af Blåvand Kyst – Det blå plateau

0,5

1,6

0

0

Puljen for landsbyfornyelse

1,5

1,5

0

0

Puljen til realisering af udviklingsplanerne

2,1

2,0

3,0

4,0

Samlet budgetlægning efter omlægning

5,1

5,1

3,0

4,0

 


Forvaltningens vurdering

En fremskyndelse af både masterplanen for Blåvand midtby og projektering af Blåvand Kyst vil skabe et godt grundlag for de efterfølgende investeringer og tiltag i Blåvand, som sker i tæt samarbejde med Blåvand Udvikling, der består af repræsentanter fra Blåvand Ho Erhverv, Blåvand Ho Borgerforening, grundejerforeningerne og Blåvand Aktivitetscenter.

 

Forvaltningen vurderer, at flytning af 1,5 mio. kr. fra 2019 til 2020 skaber et mere ensartet bevillingsniveau og ressourcetræk til aktiviteterne for puljerne til landsbyfornyelse og realisering af udviklingsplaner.


Konsekvens i forhold til visionen

Begge projekter går ud på at iscenesætte naturen i og omkring Blåvand


Retsgrundlag

Styrelsesloven

Lov om erhvervsfremme


Økonomi

Der ønskes overflytning af budgetbeløb fra overslagsåret 2020 til budgetåret 2019 for i alt 1,5 mio. kr., der fordeler sig med 1 mio. kr. til projektet ”En levende bymidte med en NATURlig atsmosfære i Blåvand” og 0,5 mio. kr. til realisering af Blåvand Kyst.

 

Det foreslås, at de 1,5 mio. kr. finansieres ved harmonisering af de årlige budgetbeløb til Puljen for landsbyfornyelse og Puljen til realisering af udviklingsplanerne, så der samlet flyttes 1,5 mio. kr. fra 2019 til 2020.


Høring

Ingen.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der overføres og frigives 1,5 mio. kr. fra overslagsåret 2020 til budgetåret 2019, der fordeles med 1 mio. kr. til projektet ”En levende bymidte med en NATURlig atsmosfære i Blåvand” og 0,5 mio. kr. til realisering af Blåvand Kyst, og

at finansieringen sker med en omprioritering af midler afsat til landsbyfornyelse og realisering af udviklingsplaner, så der for disse to puljer flyttes 1,5 mio. kr. fra 2019 til 2020.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-11-2018

Anbefalingen blev godkendt


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-11-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 


Beslutning Byrådet den 04-12-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-12600_doknr163720-18_v1_ensartethed i administration af puljerne til landsbyfornyelse og realisering af udviklingsplaner.docx

Bilag

Ensartethed i administration af puljerne til landsbyfornyelse og realisering af udviklingsplaner


287. Projektet - En levende bymidte med en NATURlig atmosfære i Blåvand

Projektet - En levende bymidte med en NATURlig atmosfære i Blåvand

Sagsfremstilling

Projektet ’En levende bymidte med NATURlig atsmosfære i Blåvand’ er et af de centrale projekter i Blåvands udviklingsplan 2025.

 

Med visionen om, at Blåvand skal være Nordens førende og mest attraktive kystferieby er det med projektet nødvendigt, at se på bymidten, trafikken og bevægelserne på en helt ny måde, hvor der er fokus på høj kvalitet og en mangfoldighed af oplevelser til folk i alle aldre.

 

Derfor peges der med projektet på, at nytænke hele bymidten ud fra autentisitet, oplevelser og byens bevægelsesmønstre til fods, på cykel og i bil. Derudover skal der også ses på byens udtryk og design. Det er målet, at Blåvand får sit helt eget udtryk, der er unik og skaber sammenhæng visuelt og funktionelt.

 

Projektets aktiviteter skal:

 • Skabe lokal opbakning til en helt ny plan i Blåvand bymidte med fokus på autensitet, oplevelser af en høj kvalitet og hvor naturen og byens bevægelsesmønstre er tænkt ind
 • Supplere den gennemførte trafikanalyse fra 2017 med nye data om turisternes bevægelser, og dermed de reelle trængselsproblemer
 • Gennemføre en samlet arkitekt- og ingeniørkonkurrence med det mål, at lave en samlet masterplan for bymidten, funderet på inddragelse og udsyn
 • Med udgangspunkt i masterplanen gennemføre en ny lokalplanlægning for den samlede bymidte, der skaber grundlag for masterplanens vision og ønsker – funktionelt og visuelt
 • Skabe grundlag for at realisere planen på den korte og lange bane i et samarbejde mellem ejendomsejere, Blåvand Udvikling og Varde Kommune

 

Dette projekt og hele udviklingsplanen hviler på et samarbejdsgrundlag, hvor borgerforeningen, grundejerforeningerne og erhvervsforeningen samles i et frivilligt BID (Business Improvement District) i Blåvand Udvikling, og at Blåvand Udvikling efterfølgende indgår en partnerskabsaftale med Varde Kommune. Status er, at de lokale foreninger nu er samlet i Blåvand Udvikling.

 

Der er udarbejdet en procesplan for det kommende arbejde med projektet ’En levende bymidte med NATURlig atmosfære i Blåvand’ – vedlagt som bilag.


Forvaltningens vurdering

Det foreliggende oplæg til procesplan for projektet ’En levende bymidte med NATURlig atmosfære i Blåvand’, giver en god ramme for det kommende arbejde. Det er vigtigt med et bredt ejerskab til, hvorfor det er naturligt, at der tillige sikres politisk deltagelse i styregruppen.

 

Forvaltningen foreslår, at Udvalget for Plan og Teknik udpeger to repræsentanter til styregruppen for projektet.


Konsekvens i forhold til visionen

Projektet går ud på at iscenesætte naturen i og omkring Blåvand.


Retsgrundlag

Styrelsesloven

Lov om erhvervsfremme


Økonomi

Projektet ’En levende bymidte med en NATURlig atsmosfære i Blåvand’ er anslået til 2 mio. kroner, der finansieres ved 500.000 kroner til RealDania, 500.000 kroner til Blåvand Udvikling og 1 mio. kroner til Varde Kommune.

 

Byrådet skal godkende modtagelsen af medfinansieringen af støtten fra Blåvand Udvikling og Realdania på 0,5 mio. kr. fra hver, i alt 1 mio. kr. Tilkendegivelsen om medfinansiering er modtaget den 21. september, forud for Udvalget for Økonomi og Erhvervs nye kriterier for behandling af tilskudsmoms. Derfor afholdes tilskudsmomsen på 87.500 kr. af momskontoen.


Høring

Ingen.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at godkende modtagelse af støtte fra Blåvand Udvikling på 0,5 mio. kr. og Realdania på 0,5 mio. kr., og

at godkende de to politiske repræsentanter fra Udvalget for Plan og Teknik til styregruppen for projektet ”En levende bymidte med en NATURlig atsmosfære i Blåvand”, efter Udvalgets indstilling.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-11-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 

Udvalget indstiller, at Peter Nielsen og Jan Lings indgår i styregruppen.

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-11-2018

Indstillingen fra Udvalget for Plan og Teknik fremsendes til Byrådets godkendelse.

 

Antal og omfang af politisk deltagelse i styre- og arbejdsgrupper drøftes på et gruppeformandsmøde.

 


Beslutning Byrådet den 04-12-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 

Niels Christiansen er ikke enig i den politiske udpegning.sagsnr18-12600_doknr162433-18_v1_oplæg til proces for trafik og udvikling af blåvand by.docx
sagsnr18-12600_doknr162759-18_v1_bevillingsskrivelse fra realdania.tif

Bilag

Oplæg til proces for trafik og udvikling af Blåvand By
Bevillingsskrivelse fra Realdania


288. Orientering om Kulturaftale Vadehavet

Orientering om Kulturaftale Vadehavet

Sagsfremstilling

Varde Kommune har siden 2007 samarbejdet med Esbjerg, Fanø og Tønder Kommuner på Kulturområdet via Kulturregion Vadehavet. Det har udmøntet sig i fireårige kulturaftaler indgået mellem Kulturministeriet og kulturregionen. Den nuværende Kulturaftale Vadehavet er indgået for årene 2015-2018. Der er 13 kulturaftaler i Danmark, som omfatter hovedparten af landets kommuner.

 

Formålet med kulturaftalen er blandt andet at understøtte det lokale og regionale kulturpolitiske engagement og styrke samarbejdet på tværs af kommunegrænser.

De fire kommuner har et fælles ønske om at støtte udviklingen af nye kulturaktiviteter og kulturtilbud til borgere, kulturaktører, turister, erhvervsliv og gæster.

 

Kulturaftalen Vadehavet arbejder med tre indsatsområder; ”Rødder og Vinger”, ”Kulturspirer” og ”Kulturel Kapital” (områderne er nærmere beskrevet i bilag). Her er det muligt for Vadehavsområdets institutioner og kulturaktører at søge midler til udviklingsprojekter, der understøtter indsatsområderne samt kulturaftalens vision og mål.

 

Kulturregionen tager selv initiativ til projekter og arrangementer - blandt andet Wadden Tide. Wadden Tide er en udstilling med land-art og skulpturer, som ved seneste afvikling havde over 110.000 besøgende. I 2019 afholdes Wadden Tide ved Blåvandshuk. 

 

Organisatorisk er kulturregion Vadehavet opbygget med en styregruppe, en administrativ koordineringsgruppe, en referencegruppe og en sekretariatsfunktion placeret i Esbjerg Kommune til at understøtte grupperne.

 

Styregruppen består af de fire formænd for kommunernes Kultur- og Fritidsudvalg sammen med direktøren for den enkelte kommunes kulturområde.

Derudover består styregruppen af en politiker og en embedsmand fra Region Syddanmark som tilforordnet. Styregruppen har det overordnede ansvar for kulturregionen, og godkender bevillinger til projekter.

 

Koordineringsgruppen er tilknyttet styregruppen, og består af kommunernes kulturchefer og kulturkonsulenter. Koordineringsgruppen står for drift, udvikling og løbende opfølgning.

 

Der er derudover nedsat en referencegruppe, som gennem sine anbefalinger sikrer den kunstneriske kvalitet i de projekter der gives midler til.

  

Kulturministeriets tilskud til Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 udgør 2,6 mio. kr., mens kommunernes samlede bidrag er på 6,4 mio. kr. – i alt 9 mio. kr. For perioden 2015-2018 er Varde Kommunes samlede bidrag på 2.050.061 kr. (ca. 500.000 kr. årligt).

 

Pr. dags dato har kulturregionen bevilget støtte på samlet 8,7 mio. kr. til 41 projekter og seks projekter som kulturregionen selv er initiativtager/medinitiativtager til.

 

Varde Kommune har modtaget følgende støtte i 2015-2018:

Projekt

Bevilget beløb

Innovation gennem natur og kunst – natur- og kunstlab

(Varde Kommune og Esbjerg Kommune) 

132.500 kr.

Kulturbørnehaver – et kulturkreativt udviklingsprojekt

(Vardemuseerne og Musik & Billedskolen)

142.500 kr.

Vardes Kulturelle Rygsæk for de mindste

(Varde Kommune)

180.000 kr.

Musik som middel til integration, inklusion og kulturdannelse af tosprogede børn i alderen 3-6 år

(Vestervold Børnehave)

85.000 kr.

Wadden Tide

2.600.000 kr.

 

Varde Kommune er i 2019 værtskommune for Wadden Tide. Der er afsat 2.700.000 kr. til Wadden Tide fra Kulturregionen og Varde Kommune har afsat 300.000 kr. til lokale udviklingstiltag. 

 

Kulturministeren har bebudet ændringer af de 13 kulturaftaler. Da ændringerne er forsinket, ønsker Kulturministeriet at forlænge de kulturaftaler, som udløber i 2018 med ét år.

  

Den nuværende Kulturaftale Vadehavet udløber 31. dec. 2018, og den ønskes forlænget til og med 2019.


Forvaltningens vurdering

Kulturaftale Vadehavet har bidraget til et styrket samarbejde på tværs af kommunerne, til gavn for forvaltningerne, kulturinstitutionerne og kulturaktørerne.

Varde Kommune har som følge af kulturaftalen fået midler til flere kulturprojekter, som bidrager til nye initiativer i kommunen.

 

Wadden Tide er et spændende event af høj kunstnerisk kvalitet, som senest tiltrak ca. 110.000 besøgende ved Blåvandshuk.


Konsekvens i forhold til visionen

Vadehavet er det helt centrale element i kulturaftalen, hvor kulturen omkring naturen er med til at fremme regionen. Der er flere områder, hvor aftalen har et fokus på naturen og Vadehavet.


Retsgrundlag

Lov nr. 1104 af 29. december 1999 om regionale kulturaftaler med de ændringer, der følger af lov nr. 563 af 24. juni 2005 samt lovbekendtgørelse nr. 728 af 7. juni 2007, som senest er ændret ved § 2 i lov nr. 1517 af 27. december 2009.


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 05-11-2018

Orienteringen blev taget til efterretning


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-11-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.


Beslutning Byrådet den 04-12-2018

Orientering blev taget til efterretning.sagsnr15-12654_doknr155712-18_v1_kulturaftale vadehavet 2015-2018.pdf
sagsnr15-12654_doknr135269-18_v1_slutevaluering, kulturaftale vadehavet 2015-2018 pr. 3.9.2018.pdf

Bilag

Kulturaftale Vadehavet 2015-2018
Slutevaluering Kulturaftale Vadehavet 2015-2018


289. Kulturaftale Vadehavet - Tillægsaftale 2019

Kulturaftale Vadehavet - Tillægsaftale 2019

Sagsfremstilling

Styregruppen for Kulturregion Vadehavet, der består af Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde Kommuner, ønsker at forlænge samarbejdet med Kulturministeriet om Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 i en tillægsaftale for 2019.

 

Kulturministeren har siden maj 2017 overvejet ændringer af kulturaftalekonceptet. Disse overvejelser har hindret ni kulturregioner i at forberede nye kulturaftaler for perioden 2019-2022. Ministeren har derfor besluttet at indgå et-årige aftaler med disse ni kulturregioner. På dette grundlag ønsker styregruppen at fortsætte samarbejdet i en tillægsaftale for 2019.

Kulturministeriet har godkendt tillægsaftalen.

 

I tillægsaftalen afholdes der én ansøgningsrunde for kommunernes kulturaktører, hvor de kan søge midler til projekter, der understøtter indsatserne ”Rødder og Vinger” og ”Kulturspirer”.

Kulturregionen viderefører projektet ArtBizz Vadehavet under indsatsen ”Kulturel Kapital”. Projektet er et samarbejde mellem kunstnere og virksomheder.

Kulturregionen afholder desuden Wadden Tide i 2019, som finder sted ved Blåvandshuk.

 

Varde Kommune bidrager til kulturaftalen med 7,50 kr./indbygger, hvilket svarer til 404.849 kr. i 2018 samt et administrationsbidrag på 130.033 kr. De 404.849 kr. går til projekter fra ansøgningsrunderne og til interne projekter som f.eks. Wadden Tide. Administrationsbidraget går til aflønning af sekretariat, som Esbjerg Kommune varetager.  


Forvaltningens vurdering

Kulturaftalen er med til at fremme og styrke kvaliteten af kunst og kultur i naturen, som er vores fælles identitet for området.

 

Aftalen styrker et tværkommunalt samarbejde, så det ikke kun er kommunerne, der får gavn af fællesskabet, men også vores kulturaktører og kulturborgere. Aftalen gør, at borgerne får muligheden for at udvikle eller opleve kultur af høj kvalitet, og derigennem kan det være med til skabe grundlag for at få andre til at flytte til området.

 

Tillægsaftalen er afgørende for en gennemførelse af Wadden Tide 2019


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov nr. 1104 af 29. december 1999 om regionale kulturaftaler med de ændringer, der følger af lov nr. 563 af 24. juni 2005 samt lovbekendtgørelse nr. 728 af 7. juni 2007, som senest er ændret ved § 2 i lov nr. 1517 af 27. december 2009.


Økonomi

Varde Kommunes bidrag til kulturaftalen i 2018 var 534.882 kr. Midlerne finansieres af en årligt afsat ramme på Kultur og Fritids budget.  


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Kulturaftale Vadehavets tillægsaftale for 2019 godkendes.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 05-11-2018

Anbefalingen blev godkendt


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-11-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 


Beslutning Byrådet den 04-12-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr15-12654_doknr155710-18_v1_forslag til redegørelse - udvalgsbehandling.docx
sagsnr15-12654_doknr155712-18_v1_kulturaftale vadehavet 2015-2018.pdf
sagsnr15-12654_doknr155713-18_v1_tillægsaftale 2019.pdf

Bilag

Redegørelse til udvalgsbehandling
Kulturaftale Vadehavet 2015-2018
Tillægsaftale 2019


290. Takster 2019 på børn og ungeområdet

Takster 2019 på børn og ungeområdet

Sagsfremstilling

I konsekvens af det udarbejdede budget for 2019 er der udarbejdet forslag til takster for forældrebetaling i dagpleje, daginstitutioner og SFO’er samt tilskud til privat pasning, private institutioner og puljeordninger.

 

Der er regnet med opkrævning af forældrebetaling over 11 måneder (juli er betalingsfri).

 

Den generelle lønfremskrivning er 1,7% fra 2018 til 2019.

 

Alle takster stiger mindre end løn- og prisfremskrivningen på grund af konsekvenserne af den nye struktur samt effektiviseringer og reduktioner i budgettet for 2019. For vuggestuerne er der et mindre fald i taksten som følge af budgetreduktioner, og for SFO er der tale om et fald i taksten på ca. 5% som følge af budgetreduktioner.

 

I forhold til tidligere år er der udarbejdet takster for kombinationstilbud og tilskud til fleksibel pasning (deltidsplads i et dagtilbud samt et tilskud til fleksibel pasning), samt takster for deltidspladser i forbindelse med forældrenes barselsorlov, jfr. den nye dagtilbudslov.

 

Tilskud til private institutioner er beregnet ud fra de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter pr. barn i alderssvarende dagtilbud. Derudover ydes administrationsbidrag samt bygningstilskud.

 

Tilskud til private pasningsordninger udgør 75% af billigste budgetterede nettodriftsudgift pr. plads i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen.

 

Tasterne indeholder ligeledes tilskud til pasning af egne børn.

 

Forslag til takster for forældrebetaling og tilskud til private institutioner fremgår af bilag.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Dagtilbudsloven og folkeskoleloven


Økonomi

Taksterne er beregnet på baggrund af det vedtagne budget for 2019.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at såvel taksterne som tilskud for 2019 godkendes.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 13-11-2018

Forelægges Byrådet med anbefaling.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-11-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 


Beslutning Byrådet den 04-12-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-4828_doknr131589-18_v1_takster for 2019 for forældrebetaling i dagpleje, daginstitutioner og sfo samt tilskud til privat pa.docx
sagsnr18-4828_doknr131591-18_v1_notat vedr. takster til forældrebetaling og tilskud til private institutioner mv. for 2019.docx

Bilag

Takster for 2019 for forældrebetaling i dagpleje, daginstitutioner og SFO samt tilskud til privat pasning, private institutioner og puljeordninger
Notat vedr. takster til forældrebetaling og tilskud til private institutioner mv. for 2019


291. Beskæftigelsesplan for 2019

Beskæftigelsesplan for 2019

Sagsfremstilling

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration behandlede den 11. oktober 2018 et forslag til beskæftigelsesplan for 2019.

 

Udvalget ønskede, at der i 2019 skal være fokus på følgende områder:

 

 • Arbejdskraft: Både offentlige og private virksomheder har den tilstrækkelige og relevante arbejdskraft, de har behov for
 • Fremtidens Jobcenter: Jobcentrets service udvikles i overensstemmelse den forenklede beskæftigelsesindsats, så både de lediges og virksomhedernes behov imødekommes
 • Tværgående samarbejde: Borgere oplever en helhedsorienteret indsats, hvor samarbejde mellem både kommunale afdelinger og eksterne samarbejdspartnere fungerer smidigt og effektivt. Herunder et særligt fokus på en sammenhængende ungeindsats
 • Integration: at flygtninge og indvandrere bør hurtigst muligt integreres på arbejdsmarkedet.

 

 

I sammenhæng med udvikling af Fremtidens Jobcenter skal der udvikles en ny form for Beskæftigelsesplan. I arbejdet med udformningen af den nye Beskæftigelsesplan vil der blandt andet være fokus på, hvordan Beskæftigelsesplanen kan koordineres med Varde Kommunes Byrådsgrundlag, udviklingsstrategi og fokusområder, samt hvordan Beskæftigelsesplanen kan spille en mere aktiv rolle i den løbende effektstyring i Jobcentret.

 

Ovennævnte fokusområder er sammen med de centrale beskæftigelsespolitiske målsætninger indarbejdet i vedhæftede beskæftigelsesplan.

 

De centralt udmeldte beskæftigelsespolitiske målsætninger for 2019 er:

 1. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse
 2. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
 3. Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være selvforsørgende
 4. Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse
 5. Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes
 6. Udsatte ledige skal have en indsats
 7. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse

 

Der er centralt indgået aftaler om:

 • Forenkling af den økonomisk styring af den aktive beskæftigelsesindsats med ikrafttræden 1. januar 2019
 • Forenklingen af beskæftigelsesindsatsen med forventet ikrafttræden 1. juli 2019.

 

I forhold til forenklingen af beskæftigelsesindsatsen forventes lovgivning, bekendtgørelser m.v. først at være afsluttet ved udgangen af 1. kvartal 2019.

 

Da udvalget vurderer, at den ny lovgivning om den forenklede beskæftigelsesindsats må forventes at have væsentlig indflydelse på beskæftigelsesplanen for 2019, er det udvalgets ønske, at nærværende forslag til beskæftigelsesplan skal revideres i 1. halvår 2019.


Forvaltningens vurdering

Revisionen af beskæftigelsesplanen for 2019 kan med fordel integreres i beskæftigelsesplanen for 2020/2021 – og dermed igangsættes tidligt i det nye år. Det vil give mulighed for:

 

 • Nytænkning af beskæftigelsesplanens indhold – blandt andet som led i udvikling af fremtidens jobcenter
 • Inddragelse af interessenter ved brug af blandt andet servicedesign (politikere, medarbejdere, organisationer m.fl.)
 • Inddrage intensionerne om den forenklede beskæftigelsesindsat og den forenklede økonomisk styring af den aktive beskæftigelsesindsats.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at beskæftigelsesplanen for 2019 godkendes


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 07-11-2018

Udvalget godkendte beskæftigelsesplanen for 2019


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-11-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 


Beslutning Byrådet den 04-12-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-5227_doknr156445-18_v1_beskæftigelsesplan 2019 - tilføjet udvalgets beslutning fra.docx

Bilag

Beskæftigelsesplan 2019 - tilføjet udvalgets beslutning fra


292. Gensidig orientering - Lukket punkt
293. Godkendelse af revision for Varde Kommune - Lukket punkt
294. Salg af byggegrunde i Varde - Lukket punkt
295. Godkendelse af betinget købsaftale - Lukket punkt
296. Salg af ejendom i Oksbøl

Salg af ejendom i Oksbøl

Sagsfremstilling

På Udvalget for Økonomi og Erhverv den 3. oktober 2018, blev det besluttet at ejendommen Kirkegade 2 i Oksbøl skulle i fornyet offentligt udbud hos erhvervsmægler Leif Lassen med en mindstepris på 2.000.000 kr. inkl. henlæggelser. Udbuddet er gennemført, og der er nu kommet 4 bud på ejendommen.

 

Bud nr. 1 inkl. henlæggelser: 2.100.000 kr.

Buddet vil give et overskud 1.110.000 kr. ekskl. omkostninger.

 

Bud nr. 2 inkl. henlæggelser: 2.010.000 kr.

Buddet vil give et overskud på 1.020.000 kr. ekskl. omkostninger.

 

Bud nr. 3 inkl. henlæggelser: 2.650.000 kr.

Buddet vil give et overskud på 1.660.000 kr. ekskl. omkostninger.

 

Bud nr. 4 inkl. henlæggelser: 2.554.950 kr.

Buddet vil give et overskud på 1.564.950 kr. ekskl. omkostninger.

 

Ejendommen sælges med et areal på ca. 2.500 m2, som skal udstykkes fra det eksisterende areal, for at et salg af ejendommen kan lade sig gøre. Ejendommens etageareal er 829 m2, og der er 9 lejligheder i ejendommen, hvoraf 4 er udlejet. Ejendommen er bevaringsværdig i klasse 4.

 

Forudsætningerne for udbuddet var følgende:

Det er sælgers ønske, at almindelig udlejning til beboelse bliver muligt i ejendommen.

 

For dels at imødekomme bud på ejendommen og dels at formindske usikkerheden hos en køber er det besluttet, at kommunen er indstillet på at indgå i et samarbejde omkring lokalplanlægningen for ejendommen efter salg. Kommunen er indstillet på at afholde omkostningerne ved ændring af lokalplanforholdene.

 

Kommunen har fra 1. januar til og med november 2018 har haft en tomgangshusleje på ejendommen på 268.145 kr.

 

Overtagelsestidspunkt aftales nærmere mellem parterne.

 

Der skal således udarbejdes en ny lokalplan for området, og der er ikke givet lovning på, hvornår det kan lade sig gøre. Lokalplanen er endnu ikke prioriteret hos Plan og Vækst, som foretager prioriteringer en gang i kvartalet.

 

Ved salget af ejendommen medfølger henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse, andre henlæggelser samt indskud m.m. Der er henlagt ca. 990.000 kr. Beløbet overtages kontant af køber.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at med de fire indkomne bud på ejendommen er markedsprisen opnået.

 

Alle fire bud er uden forbehold, og forvaltningen anbefaler derfor et salg til højeste bud på 2.650.000 kr.

 

Overtagelsen af ejendommen kan først finde sted efter tilbudspligt jf. Lejelovens § 100 er gennemført.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Bekendtgørelse om offentligt udbud ved af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.


Økonomi

Henlæggelser opgøres pr. 31.12.2018 og udgør ca. 990.000 kr.

 

Kommunen er indstillet på at afholde omkostningerne ved ændring af lokalplanforholdene

Anslået udgift 100.000 kr. tages af købesummen.

 

Kommunens omkostninger til ejendomsmægleren udgør ca. 143.000 kr. inkl. moms.

 

Derudover kommer kommunens udgifter til udstykning af ejendommen fra den oprindelige grund på ca. 28.000 kr. inkl. moms.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at bud på 2.650.000 kr. accepteres,

at der meddeles en anlægsindtægtsbevilling på kr. 1.489.000 (salgssum minus henlæggelser samt omkostninger) tilføres kontoen for effektivisering af bygningsmassen,

at der meddeles en udgiftsbevilling til omkostninger i forbindelse med salget på ca. 171.000 kr. inkl. moms,

at der meddeles en udgiftsbevilling til omkostninger til lokalplan på ca. 100.000 kr. inkl. moms., og

at overtagelsen aftales nærmere mellem parterne.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-11-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 


Beslutning Byrådet den 04-12-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 

297. Godkendelse af takster for botilbud, madservice samt huslejer for pleje- og ældreboliger for 2019

Godkendelse af takster for botilbud, madservice samt huslejer for pleje- og ældreboliger for 2019

Sagsfremstilling

Indenfor udvalgets område opkræves der brugerbetaling og takster hos borgere og hos andre kommuner. Taksterne fastsættes på grundlag af det vedtagne budget og i overensstemmelse med gældende lovgivning indenfor de forskellige områder. Takster, der opkræves hos borgere og beboere offentliggøres på Varde Kommunes hjemmeside. Takster på det specialiserede socialområde offentliggøres på tilbudsportalen.

 

Takster på ældreområdet

Betaling for madservice i eget hjem kan maksimalt fastsættes til kommunens anskaffelsespris eller den maksimale egenbetaling, som hvert år fastsættes af ministeriet. Ministeriet har endnu ikke udmeldt den maksimale egenbetaling, men den forventes at blive på 54 kr. pr. dag for en normal hovedret leveret hos borgeren. Da Varde Kommunes anskaffelsespris for en almindelig hovedret inkl. levering forventes at blive godt 49 kr. og dermed mindre end den maksimale egenbetaling, fastsættes egenbetalingen til anskaffelsesprisen afrundet til nærmeste hele kroner.

Egenbetalingen for en diæt hovedret fastsættes til den maksimale egenbetaling på 54 kr.

Der ydes ikke kommunalt tilskud til for- og efterretter, og egenbetaling fastsættes således til anskaffelsesprisen hos Det Danske Madhus.

 

Borgere, som ønsker madservice i eget hjem fra en anden leverandør end Det Danske Madhus kan visiteres til et fritvalgsbevis. Værdien af et fritvalgsbevis til madservice fastsættes til anskaffelsesprisen for en normal hovedret hos Det Danske Madhus Varde, afrundet til nærmeste hele kroner.

 

Egenbetalingen for madservice på plejecentre og borgere i eget hjem justeres i overensstemmelse med den maksimale egenbetaling, når denne i løbet af november udmeldes fra ministeriet.

 

De øvrige takster på plejecentre og på ældreområdet er fremskrevet med KL’s gennemsnitlige pris- og lønfremskrivning på 2,0%

 

Godkendelse af husleje i kommunale pleje- og ældreboliger

Huslejen i kommunale almene pleje- og ældreboliger fastsættes i henhold til lov om leje af almene boliger. Der er for samtlige afdelinger udarbejdet budgetter, og der har været afholdt afdelingsmøder for beboerne, hvor der er foretaget gennemgang af regnskab 2018 og budget 2019. Der har ikke været bemærkninger vedrørende huslejeændringerne. Mange af beboere modtager boligydelse, som i betydeligt omfang bidrager til huslejen.

Økonomien for den enkelte boligafdeling skal hvile i sig selv.

 

Brugerbetaling i institutioner på det specialiserede socialområde

Betaling for ophold i kommunale botilbud efter §§ 107, 108, 109 og 110 i lov om social service, fastsættes jfr. bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006.

For borgere fra andre kommuner med ophold i Varde Kommunes botilbud fastsættes brugerbetalingen på grundlag af handlekommunens takster, og opkrævning foretages fra 1. januar 2017 også af handlekommunen.

 

Kommunernes betaling for borgere med ophold i institutioner på det specialiserede socialområde, som er omfattet af aftaler mellem kommunerne i Region Syddanmark

Taksterne er fastsat i henhold til Rammeaftalen 2019-2020 for det specialiserede socialområde om generelle tilbud.

Taksterne fastsættes med udgangspunkt i driftsbudgettet for de enkelte tilbud tillagt afskrivning og forrentning af bygninger samt administration. Endvidere er der taget højde for ændringer som følge af overførsler af over- og underskud fra tidligere år.

Taksterne udmøntes i grundpakker og ydelsespakker, hvor ydelsespakkerne er udtryk for borgerens behov for hjælp og pædagogisk bistand. En differentieret betaling for pakkerne sikrer således, at der er sammenhæng mellem borgerens behov og betalingen herfor.

På enkelte områder er der ikke pakkeafregning, da det ikke giver mening. I stedet afregnes med en fast takst pr. beboer pr. døgn.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at det foreliggende forslag til takster er i overensstemmelse med gældende bestemmelser om takstfastsættelse, samt det godkendte budget.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov om Social Service og Lov om Almene Boliger


Økonomi

---


Høring

Ældrerådet og Handicaprådet til orientering.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at brugerbetaling, huslejer og takster på ældreområdet og det specialiserede område godkendes.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 13-11-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Byrådet den 04-12-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 sagsnr18-3862_doknr170394-18_v1_takster 2019 - det specialiserede socialområde.xlsx
sagsnr18-3862_doknr167436-18_v1_takster - madservice og ophold.xls
sagsnr18-3862_doknr170405-18_v1_huslejebudget 2019 - pleje- og ældreboliger.pdf

Bilag

Takster 2019 - Det Specialiserede socialområde
Takster - Madservice og ophold
Huslejebudget 2019 - Pleje- og ældreboliger


298. Godkendelse af afregningspriser til private leverandører af hjemmepleje og madservice for 2019

Godkendelse af afregningspriser til private leverandører af hjemmepleje og madservice for 2019

Sagsfremstilling

Byrådet fastsætter mindst én gang årligt priskrav til private leverandører af personlig og praktisk hjælp samt for levering af madservice i borgerens eget hjem.

 

Der skal som minimum fastsættes priser for levering af:

 • Praktisk hjælp
 • Personlig pleje i hverdagstimer
 • Personlig pleje på øvrige tidspunkter
 • Madservice uden udbringning
 • Madservice med udbringning til hjemmet

 

Udvalget for Social og Sundhed godkendte den 13. november 2018 afregningsprisen til private leverandører samt for levering af madservice til borgerens eget hjem.

 

Det har imidlertid været nødvendigt at genberegne timeprisen i forhold til de priser, der blev fremlagt på mødet, da forvaltningen er blevet bekendt med, at det timetal, der lå til grund for den oprindelige timeprisberegning, var for høj.

 

Antallet af timer er derfor nedjusteret, hvilket medfører en lidt højere afregningspris.

 

Personlig og praktisk hjælp

Prisfastsættelsen foretages efter en model, som er udviklet i samarbejde med konsulentfirmaet Incitare i 2009, og det er samme model, som er anvendt tidligere år.

 

Priserne for 2019 er beregnet på grundlag af forbrug og antal planlagte timer i perioden 1. januar til 30. september 2018. Forbruget er efterfølgende omregnet til helårsforbrug, hvor forbruget i oktober, november og december er fastsat med udgangspunkt i forbruget i september måned.

 

Det forventes, at behovet for personlig og praktisk hjælp i 2019 er på 243.747 timer.

Den praktiske hjælp leveres kun på hverdage, hvorfor der ikke beregnes en pris for weekend- og aftentimer.

 

Afregningspris til private leverandører:

Pris pr. time

2017

2018

2019

Hverdage

 

 

 

Praktisk hjælp

300,00 kr.

320,00 kr.

328,51 kr.

Personlig pleje og sygepleje

415,56 kr.

438,68 kr.

445,47 kr.

Priser weekend

445,78 kr.

471,01 kr.

490,08 kr.

Priser aften

506,53 kr.

527,99 kr.

557,17 kr.

 

Det forventede antal timer til private og egne leverandører kan med de nye afregningspriser afholdes indenfor det samlede budget på 115,4 mio. kr.

 

Madservice i borgerens eget hjem

Afregningspriserne til private leverandører for madservice i borgerens eget hjem er fastsat på grundlag af et udbud i 2015 og en efterfølgende kontrakt med Det Danske Madhus Varde. I henhold til kontrakten reguleres priserne årligt jfr. udviklingen i nettoprisindekset. Priserne vil være gældende for alle leverandører af madservice, herunder leverandører i henhold til fritvalgsbeviser.

 

Nettoprisindekset for oktober måned er nu meldt ud, hvorfor de foreløbige priser på madservice, der blev præsenteret på mødet den 13. november, nu er rettet til de endelige priser.

 

Madservice - priser

2017

2018

2019

Hovedret – standard

40,16 kr.

40,72 kr.

41,12 kr.

Hovedret – diæt

65,26 kr.

66,17 kr.

66,82 kr.

Biret – standard

13,05 kr.

13,23 kr.

13,33 kr.

Biret – diæt

16,97 kr.

17,21 kr.

17,34 kr.

Levering pr. måltid hovedret

7,03 kr.

7,13 kr.

7,20 kr.

 


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at de beregnede priser kan afregnes inden for det afsatte budget, og at prisberegningerne er i overensstemmelse med gældende regler, herunder udbuddet af madservice og principperne for udstedelse af fritvalgsbeviser til madservice.


Retsgrundlag

Lov om Social Service §91.


Økonomi

---


Høring

Ældrerådet til orientering.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at afregningspriserne til private leverandører af hjemmepleje og madservice godkendes, og

at afregningsprisen til private leverandører af madservice godkendes.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 04-12-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Byrådet den 04-12-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-3862_doknr185111-18_v1_nyt bilag takster hjemmeplejen.xlsx

Bilag

Nyt bilag takster hjemmeplejen