UDVALG

Byrådet

MØDE

Referat

STED

Mødesalen, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

06-11-2018 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

06-11-2018 18:35:00


PUNKTER

260. Godkendelse af dagsorden
261. Ansøgning om kommunegaranti Outrup Varmeværk A.m.b.a.
262. Godkendelse af ny værdighedspolitik - efter høring
263. Skoledistriktsgrænser omkring Vrenderup - efter udtalelse
264. Ændring af dagtilbuds styrelsesvedtægt: Ændring af valgperiode til bestyrelsen
265. Kombinationstilbud - børnepasning
266. Fastsættelse af takster for 2019 - Tekniske område
267. Revision af AFLD vedtægtsbilag
268. Arealerhvervelse til omlægning af eksisterende cykelsti Billum
269. Gensidig orientering - Lukket punkt260. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Byrådet den 06-11-2018

Godkendt.

261. Ansøgning om kommunegaranti Outrup Varmeværk A.m.b.a.

Ansøgning om kommunegaranti Outrup Varmeværk A.m.b.a.

Sagsfremstilling

Outrup Varmeværk A.m.b.a. søger om en kommunegaranti til et lån, der skal finansiere etableringen af varmepumpe.

 

Etableringen af varmepumpen skal give en billigere produktionsform og dermed en økonomisk fordel for forbrugerne.

Derudover medfører initiativet en mindre CO2 udledning på 29.853 tons.

 

Der er behov for at oprette en byggekredit på 10.795.000 kr., der ved projektets afslutning i 2019 omlægges til et langfristet lån.

Der er givet tilsagn fra Energistyrelsen om et tilskud på 1.351.700 kr., samt der forventes salg af energibesparelser på 1.660.400 kr.

 

Dermed er det langsigtede finansieringsbehov på 7.8 mio. kr., hvilket vil være hovedstolen på det langfristede lån. Det langfristede lån erstatter i 2019 byggekreditten og optages med en løbetid på 15 år, fast rente samt løbende afdrag.

 

Projektet forventes påbegyndt i uge 3/2019 og afsluttet i uge 33/2019.


Forvaltningens vurdering

Det er Forvaltningens vurdering, at projektet er økonomisk bæredygtigt, og tillige giver en mindre belastning af miljøet.

Det er hensigtsmæssigt, at der etableres en byggekredit, der opretholdes indtil projektets afslutning, samt at byggekreditten omlægges til et langfristet lån ved projektets afslutning.

 

Såvel byggekredit som langfristet lån optages i KommuneKredit.

 

Projektet påvirker ikke kommunens låneramme.

 


Retsgrundlag

Lånebekendtgørelsen.


Økonomi

Projektet påvirker ikke kommunens låneramme.

 

Der vil blive opkrævet en løbende provision på pt 0,50% af restgælden af trækket på byggekreditten samt på det langfristede lån i henhold til gældende principper. På det langfristede lån vil der endvidere blive opkrævet en stiftelsesprovision på 0,25% af hovedstolen i henhold til gældende principper.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der bevilges en kommunegaranti på 10.795.000 kr. til etablering af byggekredit med udløb i 2019. Der bliver opkrævet en løbende provision på pt 0,50% af trækket på byggekreditten.

at der ved omlægning af byggekreditten til langfristet lån bevilges en kommunegaranti på 7.8 mio. kr. til et 15 årigt lån med fast rente og løbende afdrag. Der bliver opkrævet en løbende provision på pt 0,50% af restgælden på lånet samt en stiftelsesprovision på 0,25% af hovedstolen.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 31-10-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Byrådet den 06-11-2018

Byrådet godkendte følgende,

at der bevilges en kommunegaranti på 10.795.000 kr. til etablering af byggekredit med udløb i 2019. Der bliver opkrævet en løbende provision på pt 0,75% af trækket på byggekreditten.

at der ved omlægning af byggekreditten til langfristet lån bevilges en kommunegaranti på 7.8 mio. kr. til et 15 årigt lån med fast rente og løbende afdrag. Der bliver opkrævet en løbende provision på pt 0,75% af restgælden på lånet samt en stiftelsesprovision på 0,25% af hovedstolen.sagsnr10-6089_doknr159723-18_v1_projekforslag for etablering varmepumpeanlæg - outrup projektforslag varmepumpe 14.08.2018.pdf.pdf
sagsnr10-6089_doknr159722-18_v1_ansøgning om kommunegaranti.pdf

Bilag

Projekforslag for etablering Varmepumpeanlæg - Outrup Projektforslag varmepumpe 14.08.2018.pdf
Ansøgning om kommunegaranti


262. Godkendelse af ny værdighedspolitik - efter høring

Godkendelse af ny værdighedspolitik - efter høring

Sagsfremstilling

Kommunen har siden 2016 været forpligtet til at udarbejde en værdighedspolitik, der som minimum skal beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte følgende områder i plejen og omsorgen for den enkelte ældre: 1) livskvalitet, 2) selvbestemmelse, 3) kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, 4) mad og ernæring, 5) en værdig død. Fra 2018 er det endvidere blevet et krav, at alle kommuner beskriver deres 6) pårørendepolitik i de allerede eksisterende værdighedspolitikker, da der er et ønske om at styrke kommunernes indsatser over for pårørende til svækkede ældre.

 

Forvaltningen er bekendt med Byrådets holdning om at begrænse antallet af politikker i kommunen, men værdighedspolitikken er kommunen forpligtet til at udarbejde.

I følge bekendtgørelsen om værdighedspolitikker er det et krav, at kommunalbestyrelsen inden for det første år i den kommunale valgperiode skal vedtage en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Derfor skal den nuværende værdighedspolitik revideres inden udgangen af 2018.

 

Lovforslaget om værdighedspolitikken afgrænser området for politikken ved dels at relatere politikkerne til de indsatser, som kommunen yder efter serviceloven i forhold til personlig hjælp, omsorg og pleje mv. Dels ved at afgrænse politikken til de indsatser, der i praksis gives til personer, som er over folkepensionsalderen. Det vil typisk omfatte tilbud om personlig og praktisk hjælp, madservice, genoptræning, hjælpemidler samt afløsning og aflastning mv. Værdighedspolitikken bør også forholde sig til, hvordan der skabes en mere koordineret og sammenhængende indsats på tværs af de kommunale ydelser, fx personlig pleje, praktisk hjælp og hjemmesygepleje.

 

Udvalget godkendte i mødet den 20. september oplæg til værdighedspolitik til høring i Ældrerådet.


Forvaltningens vurdering

Det blev vedtaget på udvalgets møde den 17. april 2018, at forvaltningen med udgangspunkt i den nugældende værdighedspolitik skulle udarbejde et oplæg til en ny politik, som indeholder et afsnit om pårørende.


Retsgrundlag

Finansloven for 2018. Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen.


Økonomi

Varde Kommune får i 2018 tilført 10.428.000 kr. til at understøtte initiativer forbundet med værdighedspolitikken.


Høring

Værdighedspolitikken har været til høring i Ældrerådet. Ældrerådet har ingen bemærkninger til værdighedspolitikken.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at værdighedspolitikken godkendes.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 09-10-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 31-10-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Byrådet den 06-11-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-4735_doknr116912-18_v1_ny_værdighedspolitik 2018.docx

Bilag

Ny_Værdighedspolitik 2018


263. Skoledistriktsgrænser omkring Vrenderup - efter udtalelse

Skoledistriktsgrænser omkring Vrenderup - efter udtalelse

Sagsfremstilling

Udvalget for Børn og Læring vedtog den 28. juni 2018 at sende et forslag til ændring af skoledistriktsgrænser omkring Vrenderup til udtalelse hos berørte skolebestyrelser.

Den foreslåede placering af den fremtidige skoledistriktsgrænse mellem Nordenskov skoledistrikt, Næsbjerg skoledistrikt og Agerbæk skoledistrikt fremgår af vedlagte kortudsnit.

 

Ved udtalefristens udløb den 14. september 2018 er der indkommet udtalelse fra:

  • Skolebestyrelsen ved Nordenskov-Næsbjerg Skole
  • Bestyrelserne på Agerbæk-Starup Skole, Årre Skole og Nordenskov-Næsbjerg Skole

Forvaltningens vurdering

Det fremgår af de indkomne udtalelser, at de berørte skolebestyrelser ikke ønsker at udtale sig om de ønskede distriktsændringer under henvisning til, at fastlæggelse af skoledistriktsgrænser er en politisk beslutning, og at man som bestyrelse ikke ønsker at ’opildne’ til kamp om skolernes elevgrundlag. Skolebestyrelserne udtaler sig således hverken for eller imod det fremsendte distriktsændringsforslag.

Da ønsket er fremsat af en enig borgergruppe i Vrenderup området, og der heller ikke fra anden side er givet udtryk for modstand mod ændringen, er det således forvaltningens vurdering, at processen med ændring af skoledistriktsgrænser omkring Vrenderup kan fortsætte, således at den ønskede distriktsændring kan træde i kraft fra skoleårets start 2019.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Folkeskoleloven og Styrelsesvedtægten for kommunens skolevæsen


Økonomi

Ingen


Høring

Der har været indhentet udtalelse i de berørte bestyrelser


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der – med baggrund i udtalelserne – tages stilling til, om ønsket/forslaget om skoledistriktsændringer i Vrenderup området imødekommes,

at sagen forelægges Byrådet til endelig godkendelse.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 09-10-2018

Det indstilles til Byrådet,

at forslaget om skoledistriktsændringer i Vrenderup imødekommes.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 31-10-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Byrådet den 06-11-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr17-7490_doknr104900-18_v1_ønskede skoledistriktsgrænser fra en borgergruppe omkring vrenderup.pdf.pdf
sagsnr17-7490_doknr103830-18_v2_ændring af skoledistriktsgrænser omkring vrenderup.docx
sagsnr17-7490_doknr139912-18_v1_udtalelse fra nordenskov-næsbjerg skoles bestyrelse - distriktsgrænser omkring vrenderup.pdf
sagsnr17-7490_doknr139932-18_v1_udtalelse fra bestyrelserne på agerbækstarup skole, årre skole og nordenskov-næsbjerg skole - distr.pdf

Bilag

Ønskede skoledistriktsgrænser fra en borgergruppe omkring Vrenderup.pdf
BL-udvalget 28.06.2018: Ændring af skoledistriktsgrænser omkring Vrenderup
Udtalelse fra Nordenskov-Næsbjerg Skoles bestyrelse - Distriktsgrænser omkring Vrenderup
Udtalelse fra bestyrelserne på Agerbæk/Starup Skole, Årre Skole og Nordenskov-Næsbjerg Skole - Distriktsgrænser omkring Vrenderup


264. Ændring af dagtilbuds styrelsesvedtægt: Ændring af valgperiode til bestyrelsen

Ændring af dagtilbuds styrelsesvedtægt: Ændring af valgperiode til bestyrelsen

Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget en henvendelse fra forældrebestyrelsen i Dagtilbuddet Midt som anmoder om, at den forældrevalgte fra Vuggestuen Isbjergparken kun sidder 1 år i bestyrelsen i stedet for 2 år. Dette begrundet i, at perioden i Vuggestuen Isbjergparken som forælder er forholdsvis kort, hvorimod børn og forældre i de integrerede institutioners vuggestueafdelinger som oftest fortsætter i børnehave i samme institution. Begrundelsen er, at det forventes, at det vil gøre det lettere, at rekruttere forældre til bestyrelsen.

 

I styrelsesvedtægtens § 3 stk. 2 står:
Forældrerepræsentanterne og medarbejderrepræsentanterne vælges for en periode på 2 år. I dagplejen sidder forældrerepræsentanterne kun for et år ad gangen.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen foreslår, at det skal være muligt for forældre i vuggestuer at vælges for 1 eller 2 år ad gangen, da der kan være forældre der kan sidde i 2 år, hvis de f.eks. vælges ind i starten af barnets vuggestueperiode. Da ændringen er lempeligere, vurderes det, at der ikke er behov for høring.


Derved foreslås, at § 3 stk. 2 ændres til:

Forældrerepræsentanterne og medarbejderrepræsentanterne vælges for en periode på 2 år. I vuggestuer kan forældre vælges for 1 eller 2 år ad gangen. I dagplejen sidder forældrerepræsentanterne kun for 1 år ad gangen.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Dagtilbudsloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at forslag til ændring af § 3, stk. 2 i ’Styrelsesvedtægt for kommunale Dagtilbud’ godkendes.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 09-10-2018

Forelægges Byrådet med anbefaling.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 31-10-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Byrådet den 06-11-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 sagsnr17-13132_doknr43187-18_v1_underskrevet 'styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud' - godkendt af byrådet 06.03.2018.pdf
sagsnr18-10881_doknr142297-18_v1_ændring af valgperiode for vuggestueforældre - henvendelse fra bestyrelsen i dagtilbud midt.msg

Bilag

Underskrevet 'Styrelsesvedtægt for kommunale Dagtilbud' - godkendt af Byrådet 06.03.2018
Ændring af valgperiode for Vuggestueforældre - henvendelse fra bestyrelsen i Dagtilbud Midt


265. Kombinationstilbud - børnepasning

Kombinationstilbud - børnepasning

Sagsfremstilling

Med den nye dagtilbudslov skal kommunen give forældre - med et dokumenteret behov for pasning, der ligger udenfor dagtilbuddets almindelige åbningstid - mulighed for at få et kombinationstilbud i form af en deltidsplads i et dagtilbud og et tilskud til fleksibel pasning.

 

Formålet med kombinationstilbuddet er at tilgodese forældres behov for fleksibilitet i forhold til at skabe bedre sammenhæng mellem familie- og arbejdsliv i tilfælde, hvor forældre f.eks. har skiftende arbejdstider og dermed har et behov for pasning, der ikke alene kan dækkes af dagtilbuddenes normale åbningstid.

 

Kombinationstilbuddet består af en deltidsplads i et dagtilbud samt et tilskud til fleksibel pasning.

Tilbuddet skal give mulighed for, at et barn kan forblive i sine vante og trygge rammer i dagtilbuddet og f.eks. blive passet af en for barnet kendt person i hjemmet, når forældrene arbejder på skæve tidspunkter.

 

Kombinationstilbuddet må samlet set ikke overstige, hvad der tidsmæssigt svarer til en fuldtidsplads, hvilket i Varde Kommune svarer til 52,5 timer i daginstitution og 48 timer i dagplejen. Der skal som minimum dokumenteres et behov på 10 timer til fleksibel pasning i gennemsnit om ugen.

 

Det er alene familier, hvor begge forældre har et dokumenteret behov for pasning, der ligger uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstider, der er berettiget til et kombinationstilbud.

Det nye tilbud omfatter både, kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner og privatinstitutioner samt den kommunale dagpleje.

 

Forvaltningen har på baggrund af ovenstående udarbejdet forslag til retningslinjer for kombinationstilbud (dok. 126375-18).

Retningslinjerne vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside under ’Pladsanvisning’.

 

Takster for 2018 for kombinationstilbud
 

Beregning af takster for kombinationstilbud i 2018 foreligger i dokument 144045-18. Tilskuddet udgør 75% og egenbetalingen 25% i lighed med kommunens øvrige pasningstilbud.

Taksten for tilskuddet til fleksibel pasning:

  • 0-2,10 år: tilskud for 10 timers pasning 896 kr. + 90 kr./time/pr. måned med en egenbetaling på 30 kr./time.
  • 2,11-5 år: tilskud for 10 timers pasning 615 kr. + 62 kr./time/måned med en egenbetaling på 21 kr./time.

 

Forældrebetalingstakst i dagtilbud ved kombinationstilbud:

  • Dagpleje: basisbetaling 236 kr. + 55 kr./ugl. time/måned
  • Vuggestue: basisbetaling 505 kr. + 73 kr./ugl. time/måned
  • Børnehave: basisbetaling 245 kr. + 31 kr./ugl.time/måned  


Tilskud til private institutioner ved kombinationstilbud:

  • 0-2,10 år: driftstilskud 1.197 kr. + 153 kr./time/måned.
  • 2,11-5 år: driftstilskud 755 kr. + 81 kr./time/måned.

 

Kommunale institutioner, der har børn i kombinationstilbud, tildeles et beløb svarende til taksten/tilskuddet omregnet til 100% pr. barn/mdr., dog tildeles dagplejen i forhold til en fuldtidsplads.

 

Ved en 2-årig i fleksibel pasning, gennemsnitligt 15 t./ugen vil tilskuddet således udgøre 2.246 kr. og egenbetalingen 749 kr. Hvis barnet går i dagpleje gennemsnitligt 30 timer i ugen vil egenbetalingen her være 1.886 kr./mdr. Det giver en samlet egenbetaling på 2.635 kr./mdr.
Til sammenligning er forældrebetalingstaksten på en dagplejeplads 2.655 kr.


Forvaltningens vurdering

Det er vanskeligt at vide, hvor mange forældre, som vil benytte tilbuddet, men forvaltningen har skønnet, at 8 børn vil benytte gennemsnitligt 15 timers fleksibel pasning, svarende til en helårlig udgift på 118.680 kr.
Flere kommuner har oplyst, at de endnu ikke har haft forespørgsler på det nye tilbud.
 

Forældre skal kunne dokumentere det arbejdsbetingede pasningsbehov. Dokumentationen kan bestå af en arbejdsgivererklæring, en mødeplan eller lignende, som skal indsendes i forbindelse med ansøgningen. Nogle kommuner forlanger underskrift fra arbejdsgiver.


Pladsanvisningen får til opgave løbende og over en 4 ugers periode, at udregne tilskuddets størrelse og forældrebetalingen. Dette vil foregå løbende, idet forældrenes behov for pasning kan variere fra periode til periode.

Dernæst vil det enkelte dagtilbud få til opgave, sammen med forældrene, at aftale fremmøde og registrere barnets fremmøde. Tidspunkterne for barnets fremmøde kan variere fra dag til dag og uge til uge.
 

Kommunen kompenseres via bloktilskud for udgifterne til godkendelse, tilsyn og administration af de nye pasningordninger samt udgifter til tilskud.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Dagtilbudsloven


Økonomi

Udgifterne til godkendelse, tilsyn og administration budgetteres under Udvalget for Økonomi og Erhverv og er indregnet i budgetforslaget for 2019 med 58.110 kr. Udgifterne til tilskud budgetteres under Udvalget for Børn og Læring og er indregnet i budgetforslaget for 2019 med 118.680 kr.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at forslag til ’Retningslinjer for kombinationstilbud – fleksibel pasning i Varde Kommune’ godkendes.

 

Samtidig anbefales, at det indstilles til Byrådet,

at taksterne for kombinationstilbuddet godkendes.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 09-10-2018

Retningslinjerne blev godkendt.

 

Det indstilles til Byrådet,

at taksterne for kombinationstilbuddet godkendes.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 31-10-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Byrådet den 06-11-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 sagsnr18-9630_doknr144045-18_v1_takster for 2018 for kombinationstilbud.docx
sagsnr18-9630_doknr126375-18_v1_retningslinjer for kombinationstilbud.docx

Bilag

Takster for 2018 for kombinationstilbud
Forslag til retningslinjer for kombinationstilbud


266. Fastsættelse af takster for 2019 - Tekniske område

Fastsættelse af takster for 2019 - Tekniske område

Sagsfremstilling

Byrådet skal fastsætte takster for borgernes betaling for ydelser fra kommunale virksomheder. For områder under Udvalget for Plan og Teknik sker dette med udgangspunkt i oplæg til takstfastsættelse indhentet hos aftaleholderne, der leverer eller har ansvar for levering af ydelserne. Generelt gælder ved fastsættelse af taksterne, at borgernes betaling skal svare til kommunens omkostninger ved at levere den pågældende ydelse.

 

KL udsender hvert år en budgetvejledning for det kommende budgetår. I denne vejledning indgår et skøn over pris- og lønstigninger. På grundlag af KL’s skøn over prisudviklingen fra 2018 til 2019 oplyser Økonomiafdelingen, at lønninger stiger med 1,70 %, og at priser på øvrige varer og ydelser stiger med 2,18 %. Samlet for de to grupper er stigningen 1,85 %.

 

KL’s skøn over pris- og lønfremskrivning fra 2018–2019 er reguleret med en for høj pris- og lønfremskrivning fra 2017-2018.

 

Fremskrivningsprocenterne bruges ved beregning af prisen for mande- og maskintimer. Taksten for mande- og maskintimer indeholder også udgifter til indirekte omkostninger, f.eks. husleje, forsikringer og intern administration.

 

Betaling for skadedyrsbekæmpelse sker ved opkrævning via ejendomsskatten. Prisen beregnes som en promillesats af ejendomsværdien. Promillesatsen beregnes for 2019 på grundlag af den samlede udgift for 2019 i forhold til den samlede nyeste offentlige ejendomsvurdering. Skadedyrsbekæmpelsen udføres af Kiratin A/S. Ny kontrakt pr. 1. januar 2018.
 

Udvalget besluttede 7. maj 2015, at der for 2016 tages udgangspunkt i en skønnet samlet omkostning til skadedyrsbekæmpelse på 1,5 mio. kr. Denne omkostning indeholder udgiften til Kiratin A/S samt kommunens udgifter til administration af skadedyrsbekæmpelsen. Budgettet for 2019 er forhøjet med 0,5 mio. kr., jf. Udvalgets beslutning 11. august 2016 om rottesikring af de kommunale institutioner, samt skønnet merudgift på 0,7 mio. kr. i forbindelse med nyt udbud med virkning fra 1. januar 2018, bl.a. fordi stramning af reglerne om brug af gift kræver flere tilsynsbesøg.

 

For skorstensfejning skal kommunen udmelde prisliste, som gælder for de autoriserede skorstensfejere, der opererer i kommunen. I lighed med tidligere år dannes prislisten for 2019 med udgangspunkt i KL’s vejledende satser for skorstensfejning med tillæg på 1 % for støvposer.

 

For byggesagsbehandling har timeprisen for medgået tid i 2018 været 595 kr. KL’s nyeste nøgletal for pristalsregulering er 2 % i 2019.

 

For byggesager om småhuse, f.eks. drivhuse, garager, carporte, redskabsskure, udhuse og lignende mindre bygninger, hvor det samlede areal overstiger 50 m2, opkræves der et fast byggesagsgebyr. Det faste gebyr pristalsreguleres årligt den 1. januar efter Finansministeriets generelle indeks for løn- og prisstigninger. Denne pristalsregulering kendes endnu ikke, men i 2018 udgør det faste gebyr 1.038 kr.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at de foreslåede takster for 2019 for mande- og maskintimer, skadedyrsbekæmpelse og skorstensfejning godkendes, og

at timeprisen for byggesagsbehandling reguleres til 607 kr. i timen i 2019.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 10-10-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 31-10-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Byrådet den 06-11-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 sagsnr17-13604_doknr143559-18_v1_takstblad 2019.xlsx

Bilag

Takstblad 2019


267. Revision af AFLD vedtægtsbilag

Revision af AFLD vedtægtsbilag

Sagsfremstilling

Varde Kommune skal godkende reviderede bilag til vedtægterne for AFLD I/S (AFLD) om kompetenceoverdragelse af opgaver.

 

Til vedtægterne for affaldsselskabet AFLD er knyttet to bilag, som henholdsvis beskriver, hvilke borgerrettede opgaver kommunen har kompetenceoverdraget til AFLD, og hvilke håndteringsopgaver AFLD ikke varetager.

 

De oprindelige bilag, som blev vedtaget i forbindelse med stiftelsen af AFLD den 1. januar 2016, er nu forældede, fordi der er sket en naturlig udvikling af opgavernes udførelse.

 

Vedrørende bilag A om borgerrettede opgaver:

AFLD varetager som udgangspunkt ikke borgerrettede affaldsopgaver for ejerkommunerne. Med borgerrettede affaldsopgaver menes indsamling af husholdningsaffald, drift af genbrugspladser, og hente- og bringeordning for genbrugeligt affald samt opkrævning af affaldsgebyrer hos borgerne.

 

Ejerkommunerne er dog berettigede til konkret at overdrage kompetencen til en eller flere borgerrettede affaldsopgaver til AFLD.

 

Varde Kommune har hjemtaget kompetencen vedrørende indkøb og udkørsel af skraldespande efter anmodning fra DIN Forsyning A/S. Opgaven bliver fra 1. november 2018 udført af DIN Forsyning A/S.

 

Baggrund for hjemtagelsen:

AFLD har tidligere varetaget opgaven for både Varde Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune. Ringkøbing-Skjern Kommune har nu opsagt aftalen med AFLD. Derved forsvinder fordelene med fællesindkøb og udkørsel af skraldespande.

 

Af det reviderede bilag A fremgår de borgerrettede opgaver, som Varde Kommune har kompetenceoverdraget til AFLD.

 

Vedrørende bilag B om håndterings- og behandlingsmæssige opgaver:

AFLD varetager som udgangspunkt alle ejerkommunernes håndterings- og behandlingsopgaver vedrørende det affald, kommunerne råder over. Med håndterings- og behandlingsopgaver menes transport, sortering, genanvendelse og bortskaffelse af affald.

 

Af det reviderede bilag B fremgår de opgaver, som p.t. ikke er kompetenceoverdraget til AFLD, men varetages af andre aktører - for de seks ejerkommuner. Revisionen har givet anledning til én ændring i forhold til Varde Kommune, idet der er foretaget en konsekvenstilretning i forhold til, at alt forbrændingsegnet affald er overdraget til Energnist.


Forvaltningens vurdering

AFLD har oplyst, at opgaven med indkøb og udkørsel af skraldespande kræver en mand og lastbil 2 dage om ugen. DIN Forsyning A/S vurderer at de kan løse opgaven ved brug af nuværende personale, dog med ekstra timer til afløsning på genbrugspladserne. Dermed kan der opnås synergier ved at planlægge opgaven i forbindelse med tilsyn og tømning af miljøstationer og bemanding af genbrugspladserne.

 

Der vil ikke være væsentlige økonomiske konsekvenser ved hjemtagelsen, og servicen kan opretholdes uændret.

 

Forvaltningen vurderer, at vedtægtsbilagene danner gode rammer for kompetencefordeling af opgaverne.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Vedtægter for AFLD


Økonomi

Ingen.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at de reviderede bilag A og B godkendes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 10-10-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 31-10-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Byrådet den 06-11-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 sagsnr15-13172_bilagsnr#2764262_v1_afld vedtægtsbilag a og b - bilag b_til vedtægter - august 2018_endeligt.pdf.pdf
sagsnr15-13172_bilagsnr#2764261_v1_afld vedtægtsbilag a og b - bilag a_august 2018 varde kommune.pdf.pdf

Bilag

AFLD vedtægtsbilag A og B - Bilag B_til vedtægter - august 2018_endeligt.pdf
AFLD vedtægtsbilag A og B - Bilag A_august 2018 Varde Kommune.pdf


268. Arealerhvervelse til omlægning af eksisterende cykelsti Billum

Arealerhvervelse til omlægning af eksisterende cykelsti Billum

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på sit møde den 21.6.2018 lokalplan og tillæg til kommuneplanen for nyt erhvervsområde ved Vesterhavsvej 40 ved Billum. Adgangen til området skal ske via den eksisterende rundkørsel. I den forbindelse skal der etableres det 4. ben i rundkørslen mod nord. Dette kræver en omlægning af den eksisterende dobbeltrettede cykelsti i rundkørslen, så den trækkes ca. 10m mod nord af trafiksikkerhedsmæssige årsager.

 

Før anlægsarbejdet kan igangsættes, skal der erhverves et mindre areal på ca. 200m2 til stianlægget ved ekspropriation.

I forbindelse med erhvervelse af areal til cykelstien skal der træffes en ekspropriationsbeslutning af Byrådet.
 

Tidsforløb

31.10.2018Ekspropriationsbeslutning i Udvalget for Økonomi og Erhverv

01.11.2018Udsendelse af indkaldelse til åstedsforretning til lodsejeren
Annoncering af åstedsforretning på Varde Kommunes hjemmeside

Ekspropriationsmateriale klar til gennemsyn på rådhuset

Uge 49Åstedsforretning

jan. 2019Endelig ekspropriationsbeslutning i udvalget Plan og Teknik

Jan. 2019Endelig ekspropriationsbeslutning i Byrådet


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen anbefaler at det nødvendige areal til omlægning af cykelstien erhverves ved ekspropriation.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Vejlovens kapitel 10 Ekspropriation og Taksation


Økonomi

Køb af jord og ændring af cykelstiforløbet finansieres af puljen til mindre Vej & Park projekter


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at åstedsforretningen og forligsforhandlinger afholdes i uge 49 2018,

 

og at det indstilles til Byrådet,

at der udpeges et medlem fra Udvalget for Plan og Teknik til at deltage i åsteds- og forligsforretningen.

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 31-10-2018

Udvalget anbefaler Byrådet,

at byrådsmedlem Preben Friis-Hauge udpeges til at deltage i åsteds- og forligsforretningen.  


Beslutning Byrådet den 06-11-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 sagsnr18-12507_doknr165377-18_v1_areal til ændring af cykelstiforløb (skitse).pdf.pdf

Bilag

Areal til ændring af cykelstiforløb (Skitse).pdf


269. Gensidig orientering - Lukket punkt