UDVALG

Byrådet

MØDE

Referat

STED

Mødesalen, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

09-10-2018 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

09-10-2018 21:45:00


PUNKTER

241. Godkendelse af dagsorden
242. 2. behandling af budgetforslag 2019 og budgetoverslagsårene 2020-2022
243. Valg af udskrivningsgrundlag 2019
244. Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2019
245. Prioritering af grundkapitallån budget 2019-2022
246. Ekstraordinær budgetopfølgning pr. 31. august 2018 - Drift
247. Ekstraordinær budgetopfølgning pr. 31. august 2018 - Anlæg
248. Udviklingsstrategi 2018-2021
249. Forslag til Udviklingsstrategi, planfaglige del
250. Udpegning af bestyrelsesmedlem til Kvie Sø Efterskole
251. Procedurer for håndtering af ramme til byggemodninger og grundsalg
252. Bloktilskud 2018 - Udvalget for Social- og Sundhed
253. Forslag. Spildevandsplan 2019-2029
254. Godkendelse af Friluftsstrategien
255. Nye belægninger på Kræmmergade og Vestergade
256. Ansøgning. Plangrundlag for ferie- og Fritidsanlæg i Ho
257. Salg af areal i Varde - Lukket punkt
258. Køb af ejendom i Ølgod - Lukket punkt
259. Gensidig orientering - Lukket punkt241. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Byrådet den 09-10-2018

Anders Linde erklærede sig inhabil i punkt 245 Prioritering af grundkapitallån budget 2019-2022.

 

Tina Agergaard Hansen erklærede sig inhabil i punkt 250 Udpegning af bestyrelsesmedlem til Kvie Sø Efterskole.

 

Peter Nielsen erklærede sig inhabil i punkt 256 Ansøgning. Plangrundlag for ferie- og Fritidsanlæg i Ho.

 

Punkt 256 Ansøgning. Plangrundlag for ferie- og Fritidsanlæg i Ho. blev behandlet først på dagsordenen.

 

 

Dagsorden godkendt.

242. 2. behandling af budgetforslag 2019 og budgetoverslagsårene 2020-2022

2. behandling af budgetforslag 2019 og budgetoverslagsårene 2020-2022

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 4. september 2018 1. behandling af budgetforslaget for året 2019 og budgetoverslag for årene 2020 – 2022. 

 

Byrådet afholdt budgetseminar den 13. og 14. september 2018, hvor der blev indgået et budgetforlig mellem Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance, jf. vedlagte bilag. Det har været en overordnet målsætning, at:

 1. Kassebeholdningen udgør minimum 125 mio. kr.
 2. Anlægsniveauet udgør som minimum 80 mio. kr.
 3. Skatten forbliver uændret.

 

Budgetforliget indeholder blandt andet følgende elementer:

Budgetforliget indeholder omprioriteringsforslag for 27,5 mio. kr. i 2019 stigende til 39,5 mio. kr. i 2022, jf. vedlagte bilag. Derudover er der aftalt effektiviseringer af serviceudgifterne på 0,5 pct. i 2019, yderligere 0,75 pct. i både 2020 og 2021, og derefter uden yderligere effektiviseringskrav i 2022.

 

Budgetforliget indeholder desuden nye driftsønsker for 8,5 mio. kr. i 2019 stigende til 13,7 mio. kr. i 2022.

 

Af den samlede anlægsramme er der i budgetforliget afsat et ”ikke disponeret” beløb på 34 mio. kr. i 2022. I det samlede anlægsbeløb er der afsat 5,3 mio. kr. i hvert af årene til energibesparende foranstaltninger, som lånefinansieres. Til byggemodning er der i lighed med tidligere afsat godt 5 mio. kr. og tilsvarende et tilsvarende salgsprovenu på godt 5 mio. kr.

 

Bloktilskuddet til kommunerne er i 2019 tilført et finansieringstilskud på 3,5 mia. kr., hvilket betyder en ekstraordinær indtægt i 2019 på 46 mio. kr. for Varde Kommune. I budgetaftalen for 2019-2022 er der regnet med et ekstraordinært finansieringstilskud på henholdsvis 20 mio. kr. i 2020 og 20 mio. kr. i 2021.

 

Budgetforslaget for 2019 til 2. behandling er baseret på:

 • en uændret kommuneskatteprocent på 25,1
 • en uændret grundskyldspromille på 31,56
 • det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

 

Forslag til ændringer i forhold til budgetforliget

Der bemærkes, at i budget 2018-2021 blev der indarbejdet en besparelse i 2019 på 700.000 kr. som følge af, at det var forventet, at de nye monopolbrudssystemer (KSD og KY) ville være implementeret i løbet af 2018, således at der kunne opnås en effektivisering i 2019. Implementeringen af systemerne er dog blevet udskudt, således at der ikke længere kan forventes en besparelse i 2019. Det foreslås, at Byrådet til 2. behandlingen lader besparelsen på 700.000 kr. i 2019 udgå, og at den finansieres af kassen.

 

Overholdelsen af servicerammen er underlagt økonomiske sanktioner, så kommunernes bloktilskud reduceres, hvis den aftalte serviceramme overskrides for kommunerne under ét. I 2019 er der både sanktioner, hvis budgetterne overskrider den aftalte ramme, og hvis regnskaberne til sin tid overskrider rammen. Forvaltningen anbefaler, at der indregnes en generel reserve (til brug af overførsler) på 20 mio. kr., som skal reducere risikoen for en eventuel regnskabssanktion, idet den fx kan komme i anvendelse, hvis institutionerne forbruger af deres opsparede overskud.

 

Der er ligeledes økonomiske sanktioner, hvis kommunerne samlet set overskrider anlægsrammen i budgetsituationen. Den seneste melding fra KL tyder på, at der er udfordringer for kommunerne samlet set at overholde anlægsrammen i budget 2019. Forvaltningen bemærker, at der er afsat 20 mio. kr. til det nye skolebyggeri i 2018, hvoraf størstedelen forventes overført til 2019. I 2019 er der desuden afsat 30 mio. kr. Forvaltningen anbefaler, at 7,5 mio. kr. ud af de 30 mio. kr. i 2019 udskydes til 2020. Dermed vil Varde Kommune bidrage yderligere til, at kommunerne overholder anlægsrammen i budget 2019.

 

Materiale til 2. behandling

Til 2. behandling af budgetforslag for 2019 og budgetoverslag for perioden 2020-2022 er der samlet set følgende ændringer til budgetmaterialet, som det forelå ved Byrådets 1. behandling: 

 • Det indgåede budgetforlig, jf. vedlagte.
 • Teknisk reserve på driften, samt indarbejdelse af, at 7,5 mio. kr. af beløbet i 2019 til den nye skole udskydes til 2020.

 

I forbindelse med, at Varde Byråd godkender budgettet, anbefaler forvaltningen, at godkendte anlægsprojekter under 2 mio. kr. i 2019 frigives ved godkendelsen af budgettet. Desuden anbefales, at nedenstående puljer i 2019 frigives ved godkendelsen af budgettet til videre udmøntning i de respektive fagudvalg:

 • Pulje til nedrivning af kommunale bygninger/ældreboliger
 • Pulje til investering i energibesparende foranstaltninger
 • Pulje til vedligeholdelse af kommunale bygninger
 • Puljer til Landsbyfornyelse
 • Puljer til byfornyelse og udviklingsplaner
 • Puljebeløb til cykelstier til prioritering
 • Puljebeløb til cykelstier i naturområderne
 • Trafiksikkerhedspulje
 • Pulje til udvidelser til imødegåelse af stigende priser på anlæg
 • Renoverings- og anlægspuljen vedr. skoler og dagtilbud

 


Forvaltningens vurdering

3 mia. kr. af det kommunale bloktilskud for 2019 er betinget af, at landets kommuner under ét overholder den indgåede aftale. Overholdes aftalen ikke, kan Varde Kommune miste et bloktilskud på op til 26 mio. kr. Aftalen forudsætter, at de samlede kommunale serviceudgifter (netto) for 2019 ikke overstiger 251,9 mia. kr. eksklusiv reguleringer i medfør af DUT-princippet.

 

Kommunernes investeringer i 2019 må maximalt udgøre 17,8 mia. kr. (eksklusiv ældreboliger), hvilket er 0,8 mia. kr. mere end i 2018. Såfremt rammen overskrides ved budgetlægning vil kommunernes bloktilskud blive reduceret med op til 1 mia. kr. (8,7 mio. kr. for Varde Kommune). Der er ingen sanktion på regnskabet, men Regeringen og KL er enige om, at det er en central forudsætning for økonomiaftalen, at både den aftalte kommunale serviceramme og anlægsramme i 2019 overholdes i budgetterne og regnskaberne.

I det foreliggende budgetforlig er der forudsat, at kommunerne under ét overholder ovennævnte betingelser.


Retsgrundlag

Styrelsesvedtægten.


Høring

Budgetmaterialet til 1. behandling og budgetseminaret har været sendt til høring i MED-systemet, Handicapråd, Ældreråd m.fl.


Anbefaling

Det anbefales, at Udvalget for Økonomi og Erhverv indstiller til Byrådets godkendelse, 

 • Det indgåede budgetforlig.
 • Teknisk reserve på driften, samt indarbejdelse af, at 7,5 mio. kr. af beløbet i 2019 til den nye skole udskydes til 2020,

at besparelsen på 700.000 kr. i 2019 som følge af monopolbrud udgår, og finansieres af kassen,

at anlægsprojekter under 2 mio. kr., som er indarbejdet i budget 2019, hermed er bevilget.

at nedenstående puljer til anlæg, som er indarbejdet i budget 2019, frigives ved godkendelsen af budgettet til videre udmøntning i de respektive fagudvalg.

 • Pulje til nedrivning af kommunale bygninger/ældreboliger
 • Pulje til investering i energibesparende foranstaltninger
 • Pulje til vedligeholdelse af kommunale bygninger
 • Puljer til Landsbyfornyelse
 • Puljer til byfornyelse og udviklingsplaner
 • Puljebeløb til cykelstier til prioritering
 • Puljebeløb til cykelstier i naturområderne
 • Trafiksikkerhedspulje
 • Pulje til udvidelser til imødegåelse af stigende priser på anlæg
 • Renoverings- og anlægspuljen vedr. skoler og dagtilbud

at kommuneskatteprocenten for 2019 fastsættes uændret til 25,1 pct.

at grundskyldspromillen for 2019 fastsættes uændret til 31,56 promille.

at der i 2019 opkræves uændret dækningsafgift af offentlige ejendomme med følgende promillesatser:

 • 15,00 promille på grundværdier
 • 8,75 promille på forskelsværdierne

at der i 2019 ikke opkræves dækningsafgift af erhvervsejendomme.

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 03-10-2018

Navn

Parti

For

Imod

Undlod

Anders Linde

V

x

 

 

Erik Buhl Nielsen

V

x

 

 

Henrik Vej Kastrupsen

L

 

x

 

Holger Grumme Nielsen

B

x

 

 

Ingvard  Ladefoged

A

 

 

 

Line Berner

V

x

 

 

Peter Nielsen

V

x

 

 

Søren  Laulund

A

x

 

 

Julie Gottschalk

O

x

 

 

 

 

Flertallet godkendte anbefalingen.

 

Henrik Vej Kastrupsen gjorde opmærksom på, at Lokallisten ikke står bag budgetforliget, og som følge heraf heller ikke kan godkende anbefalingen.

 


Beslutning Byrådet den 09-10-2018

Budgetforslag 2019 og budgetoverslågsårene 2020-2022 blev sat til afstemning.

 

For forslaget stemte Liste A, Liste B, Liste I, Liste O og Liste V

Imod stemte Liste C og Liste L

Ingen undlod at stemme

 

Budgetforslaget er dermed godkendt.

 sagsnr18-64_doknr145856-18_v1_budgetaftale-2019-22-forligstekst.pdf.pdf
sagsnr18-64_doknr145857-18_v1_hovedoversigt i budgetforlig 2019-2022.pdf.pdf
sagsnr18-64_doknr145865-18_v1_nye forslag til driftsbudget og anlægsbudget i budgetforlig 2019-2022.pdf.pdf

Bilag

Budgetaftale-2019-22-forligstekst.pdf
Hovedoversigt i Budgetforlig 2019-2022.pdf
Nye forslag til driftsbudget og anlægsbudget i Budgetforlig 2019-2022.pdf


243. Valg af udskrivningsgrundlag 2019

Valg af udskrivningsgrundlag 2019

Sagsfremstilling

Byrådet skal for budgetåret 2019 vælge mellem enten et statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag.

 

Valget gælder udskrivningsrundlaget for

 • kommuneskat,
 • tilskud og udligning samt
 • kirkeskat.

 

Statsgarantien består i, at staten i juni 2018 udmelder et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for budgetåret 2019 til den enkelte kommune. Hvis kommunen vælger at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, får kommunen i budgetåret udbetalt et skatteprovenu beregnet på dette grundlag, og der foretages ikke efterregulering heraf, uanset om det faktiske udskrivningsgrundlag viser sig at være større eller mindre end det statsgaranterede. For kommuner som vælger statsgarantien til budget 2019, foretages der heller ikke efterregulering af udligning og tilskud. Vælges selvbudgettering, så foretages der i år 2022 efterregulering på forventningerne i forhold til de faktiske forhold i 2019.

 

Statsgarantien giver den enkelte kommune sikkerhed for sine indtægter, og staten bærer risikoen for eventuelle fejlskøn. En eventuel gevinst/tab for Varde Kommune ved selvbudgettering er meget følsom over udviklingen i blandt andet folketallet og udskrivningsgrundlaget i både Varde Kommune, på landsplan og i hovedstadsområdet. Usikkerheden taler for, at der vælges statsgaranti.

 

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering afhænger af udviklingen i visse parametre. Varde Kommunes skøn for selvbudgettering er blandt andet baseret på følgende forudsætninger:

 

 • Folketallet i Varde Kommune den 1. januar 2019:

I statsgarantien har regeringen forudsat betalingskommunefolketallet i Varde Kommune til 50.319 personer i 2019, hvilket er omtrent uændret i forhold til det faktiske indbyggertal pr. 1. januar 2018. I Varde Kommunes befolkningsprognose fra 2018 forventes dog et lille fald i indbyggertallet fra 2018 til 2019. Folketallet er indtil videre faldet mere end forventet i løbet af 2018 ifølge den seneste opgørelse i ledelsesinfor-mationssystemet, hvilket taler for at vælge statsgaranti. Det skyldes, at når folketallet falder i Varde, mens det er uændret/stigende på landsplan, så vil Varde Kommune få en mindre andel af den samlede udligning, fordi kommunen fylder relativt mindre i forhold til de øvrige kommuner.

 • Skøn over udskrivningsgrundlaget i Varde Kommune i 2019:
  I statsgarantien har regeringen forudsat et udskrivningsgrundlag for Varde Kommune, der medfører et indkomstskatteprovenu på 1.982,4 mio. kr. i 2019. KL’s seneste skøn over indkomstskatteprovenuet for Varde Kommune er dog på 1.990 mio. kr. i 2019, hvilket isoleret set taler for at vælge selvbudgettering.
 • Skøn over udskrivningsgrundlaget på landsplan i 2019:
  KL har i budgetvejledningsskrivelse af 12. september 2018 skønnet, at udskrivnings-grundlaget på landsplan bliver lavere end forudsat i statsgarantien, hvilket isoleret set taler for at vælge statsgaranti. Det skyldes, at når der på landsplan er lavere udskrivningsgrundlag, så vil resten af landet få en relativt større andel af fordelingen i udligningssystemet.

 

Baseret på KL’s tilskudsmodel skønnes samlet set, at Varde Kommune vil få et samlet tab på 2 mio. kr. ved selvbudgettering, hvilket således taler for at vælge statsgaranti, jf. tabel nedenfor.

 

Skønnet gevinst/tab for Varde Kommune ved valg af
henholdsvis statsgaranti og selvbudgettering

Mio. kr.

Statsgaranti

         (1)

Selv-
budgettering
           (2)

Forskel

(2) - (1)

Indkomstskatteprovenu i 2019

1.982,4

1.990,0

7,6

Foreløbigt tilskud og udligning i 2019

   802,6

   797,0

-5,6

Nettoprovenu i 2019

2.785,0

2.787,0

2,0

Skøn over efterregulering af udligning i 2022

 

-4,0

-4,0

I alt gevinst/tab ved selvbudgettering
(+ = gevinst / - tab)

2.785,0

2.783,0

-2,0

Kilde: KL’s tilskudsmodel.

 

Der bemærkes, at såfremt Varde Kommune vælger selvbudgettering, vil kirkeskatten skulle beregnes på baggrund af det faktiske udskrivningsgrundlag for Varde Kommune. Da det faktiske udskrivningsgrundlag for Varde Kommune skønnes at være højere end i statsgarantien, vil kirken isoleret set få en gevinst på 0,3 mio. kr., hvis Varde Kommune vælger selvbudgettering.

 

Siden 2010 har Varde Kommune valgt at benytte det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. En opgørelse fra KL’s skatte- og tilskudsmodel viser, at for perioden 2010 til 2016 fik Varde Kommune samlet et nettoprovenu på 154 mio. kr. ved at vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, jf. figur nedenfor, dvs. at Varde Kommunes indtægter samlet set blev højere som følge af, at Varde Kommune valgte statsgaranti frem for selvbudgettering. 

 

Forskel i nettoprovenu ved hhv. statsgaranti og selvbudgettering                             (+ = gevinst ved statsgaranti), mio. kr.

Anm.: Opgørelsen vedrører afsluttede år.

 


Forvaltningens vurdering

I det foreliggende budgetforslag for 2019 er indarbejdet statsgarantien for 2019. Forvaltningen anbefaler på baggrund af ovenstående, at Varde Kommune vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2019. Dette vil også give sikkerhed for de indarbejdede skattetal i 2019 samt i reguleringsåret 2022.


Retsgrundlag

Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kommuneskat og tilskud vælges for budgetåret 2019.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 03-10-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Byrådet den 09-10-2018

Indstillingen blev godkendt.

244. Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2019

Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2019

Sagsfremstilling

Varde Kommune har modtaget budget 2019 fra Varde Provsti. Budgettet er godkendt af provstiudvalget.

 

Det kirkelige udskrivningsgrundlag er faldet med 0,43 pct., mens landskirkeskatten er faldet med 0,29 pct. Faldet i det kirkelige udskrivningsgrundlag skyldes korrektioner for vedtagne skatteændringer i Folketinget. Økonomi- og Indenrigsministeriet har oplyst, at Vardes kirkeskat isoleret set er ca. 2 mio. kr. lavere i 2019 som følge af disse korrektioner. Kirkeministeriet har endvidere oplyst, at i modsætning til kommunerne, så er kirkerne ikke blevet kompenseret for skatteændringerne.

 

Provstiudvalget har fremskrevet menighedsrådenes driftsbudgetter med 1 pct. Samlet set er ligningen til de kirkelige kasser og provstiudvalgskassen faldet med 1,2 mio. kr. svarende til 2,1 pct. Budgetlægningen for 2019 sluttede med en forventet saldo på mellemregningskontoen i kirkens favør på 421.143 kr. ved udgangen af 2019. Der venter nogle store anlægsopgaver de kommende år, jævnfør brev af 14. september fra Varde Provsti. Der arbejdes hårdt på, at en stor del af disse opgaver kan klares uden optagelse af stiftslån.

 

Med henvisning til mødet med borgmesteren den 11. september 2018 anbefaler provstiudvalget, at kirkeskatteprocenten for budget 2019 fastsættes uændret til 0,98 pct. Provstiudvalget ønsker stabilitet i kirkeskatteprocenten, hvorfor der løbende tages stilling til, hvorvidt der kan findes rum til reduktion af kirkeskatteprocenten i årene fremover.
Det bemærkes, at i forbindelse med budget 2018 blev kirkeskatteprocenten nedsat med 0,02 procentpoint. En kirkeskatteprocent på 0,98 giver med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag en indtægt på 68,1 mio. kr.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at det fremsendte materiale danner et godt grundlag for fastsættelse af kirkeskatteprocenten.


Retsgrundlag

Styrelsesloven.


Økonomi

En kirkeskatteprocent på 0,98 og det fremsendte budget fra provstiet betyder, at kirkens mellemværende med kommunen udgør 421.143 kr. (kirken til gode) ved udgangen af 2019.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at kirkeskatteprocenten for 2019 fastsættes til 0,98 pct.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 03-10-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Byrådet den 09-10-2018

Indstillingen blev godkendt.sagsnr18-64_doknr140611-18_v1_fra varde provsti - 2018.09.14 brev til varde kommune - kirkelig ligning 2019.pdf.pdf
sagsnr18-64_doknr140612-18_v1_fra varde provsti - endelige rammer 2019 - varde kommune.pdf.pdf

Bilag

Fra Varde Provsti - 2018.09.14 Brev til Varde Kommune - kirkelig ligning 2019.pdf
Fra Varde Provsti - Endelige rammer 2019 - Varde Kommune.pdf


245. Prioritering af grundkapitallån budget 2019-2022

Prioritering af grundkapitallån budget 2019-2022

Sagsfremstilling

Under henvisning til Strategi for almene boliger i Varde Kommune har boligorganisationerne indsendt ansøgninger om grundkapitallån i budgetperioden 2019-2022.

 

Der er modtaget følgende ansøgninger:

 

 • Arbejdernes Andels-Boligforening ansøger om grundkapitallån til opførelse af et seniorboligprojekt tæt på Birgittegården i Sig. Projektet omfatter opførelse af 12-18 seniorboliger. Anskaffelsessum 30 mio. kr. og kommunal grundkapitallån på 3 mio. kr.

Projektet i Sig skal ses som en testmodel for ønske om opførelse af flere seniorboligprojekter de kommende år i kommunens oplandsbyer. Særligt med hensyn til, at AAB er opmærksom på stordriften af seniorlandsbyerne skal være med til at holde de samlede drifts- og administrationsomkostninger nede, så huslejen kan blive så lav som muligt.

 

 • Varde Bolig Administration søger om grundkapitallån til projekt i Alslev med opførelse af 20 almene familieboliger. Anskaffelsessum 40 mio. og kommunal grundkapitallån 4 mio. kr.

 

 • Varde Bolig Administration søger om grundkapitallån til projekt i Oksbøl med opførelse af 20 almene familieboliger. Anskaffelsessum 40 mio. og kommunal grundkapitallån 4 mio. kr.

 

 • Lejerbo ansøger om grundkapitallån til projekt om seniorbofællesskab i Ansager.  Et projekt med opførelse af ca. 20 almene boliger med en anskaffelsessum til 40 mio. kr. og kommunal grundkapitallån 4 mio. kr.

 

 • Lejerbo søger om grundkapitallån til opførelse af 10 almene familieboliger i Varde Syd. Anskaffelsessum 20 mio. kr og grundkapitallån 2 mio. kr.

 

 • Lejerbo søger om grundkapitallån for et projekt i Sig om opførelse af seniorbofællesskab med 20 boliger. Anskaffelsessum 40 mio. 4 mio. kr.

 

En nærmere beskrivelse af projekterne fremgår af vedlagte bilag.

 

Derudover er der igangværende projekter og tidligere forhåndsgodkendte projekter:

 

 • 12 almene familieboliger - Storegade 44-46 i Varde
 • 103 almene familieboliger - Digterparken i Varde (Gl. Materielgård)
 • 38 almene familieboliger - Storegade 2-4 i Varde
 • 12 almene familieboliger - Vestervold 2A og 2B (Sct. Jacobi)
 • 16 almene familieboliger - Gellerupvej i Varde 2. etape

 

Disponeret grundkapitallån til ovenstående projekter:

2018- 33,5 mio. kr. – inkl. Overførsel fra 2017 og boliger på Materielgården

2019 – 2,2 mio. kr.

2020 – 0

2021 – 0

 


Forvaltningens vurdering

I økonomiaftalen for 2019 indgår, at den kommunale grundkapitallån differentieres for almene familieboliger. For familieboliger under 90 m2 udgør grundkapitallånet  8 %, for boliger på 90-105 m2 10 % og for boliger over 105 m2 12%.

 

Boligselskaberne har tidligere gjort opmærksom på, at der er ventelister til almene familieboliger i flere af oplandsbyerne. Ligeledes har boligselskaberne redegjort for, at der også er ventelister til familieboliger i Varde By. De kommende år opføres ca. 200 almene familieboliger i Varde By og det forventes at dække behovet for familieboliger for en periode.

 

Efter Landsbyggefondens opgørelse over ledige almene boliger udgør den aktuelle ledighed 0,7 % for Varde Kommune under et.

En af forudsætningerne for, at byrådet på statens vegne kan give tilsagn om støttet byggeri er, at antallet af ledige boliger er under 2%.

 

Vurderingen af nye ansøgninger skal jf. Strategien for Almene Boliger foretages med udgangspunkt i følgende kriterier:

 • Almene boliger skal som udgangspunkt kun opføres i byer med bosætningspotientiale jf kommuneplanen.
 • Bebyggelse vil være tæt-lav byggeri og bestå af boliger med 3 eller flere værelser med mulighed for enten have eller terrasse. Etageboliger etableres som udgangpunkt kun i Ølgod og Varde.
 • Almene boliger indgår i et bymiljø, hvor boligerne blandes med andre boligtyper.
 • Projektet bidrager til at gøre Varde Kommune til en ren kommune.
 • Projektet bidrager til byforskønnelse.
 • Behovet for almene boliger kan sandsynliggøres f.eks. ved ventelister eller lignende.
 • Markedsværdien for projektet indebærer en acceptabel risiko ved kommunens garantistillelse for lån.

 

Der er  budgetteret med 6 mio. kr. ialt  til grundkapitallån i årerne 2020 – 2022. Der er indkommet flere ansøgninger, end der er afsat grundkapitallån til, og det vil derfor være nødvendigt, at der sker en prioritering af de indkomne projektforslag fra boligorganisationerne.

 

Forvaltningen vurderer, at følgende 4 projekter bør indgå i prioriteringen:

Sted

Type

Antal boliger

Grundkapitallån

Sig

Seniorbofællesskab

12-18

3 mio. kr

Alslev

Familieboliger

20

4 mio. kr

Oksbøl

Familieboliger

20

4 mio kr.

Ansager

Seniorboliger

20

4 mio. kr.

 

Projektet i Sig fra Lejerbo om opførelse af 20 boliger i et seniorbofællesskab foreslås prioriteret til senere, idet der er et lignende projektforslag i Sig. Ligeledes prioriteres projektet fra Lejerbo om opførelse af 10 almene familieboliger i Varde  Syd til senere, hvor vi kan se  resultatet på ledige boliger af de nye byggerier i Varde By.

 

Forvaltningen anbefaler, at der prioriteres et af følgende to forslag:

Forslag 1

Grundkapitallån

Prioriteres i budgetår:

12 familieboliger i Alslev

2,4 mio kr.

2020

12 familieboliger i Oksbøl

2,4 mio kr.

2021

8 seniorboliger i Ansager

1,2 mio kr.

2022

Forslag 2

Grundkapitallån

Prioriteres i budgetår:

12 familieboliger i Alslev

2,4 mio kr.

2020

10 familieboliger i Oksbøl

1,9 mio kr.

2021

12 seniorboliger i Sig

1,7 mio kr.

2022

 

Det skal bemærkes, at projekterne er reduceret i antallet af boliger i forhold til de forslag der er indsendt fra boligorganisationerne. Der er beregnet med boligarealer på op til 105 m2 og grundkapitallån på 8% og 10%. Begge forslag kan rummes indenfor det afsatte budgetbeløb samlet over budgetårerne 2020-2022. Der er således også lagt til grund, at projekterne er af en vis størrelse, og at der er økonomi i den fremtidige drift af boligafdelingerne.

Alternativt overføres budgetbeløb fra 2020 til senere for at opnå et større beløb og imødekomme et af projekterne på op til 20 boliger.

 


Retsgrundlag

Lov om almene boliger


Økonomi

Det afsatte beløb på 2,1 mio kr. i budget 2019 er allerede disponeret til godkendte og forhåndsgodkendte projekter, således at det er de 6 mio kr. afsat i 2020 – 2022,  der kan prioriteres til de indkomne forslag fra boligorganisationerne om grundkapitallån.

 

Tabellen viser den kommunale grundkapitallån pr. bolig for de tre boligstørrelser, beregnet udfra, at der bygges til maksimumbeløb gældende for 2018 incl. energitillæg:

 

 

Kommunal grundkapitallån

Kommunal grundkapitallån pr. bolig

Boligstørrelse < 90 m2

8 %

143.000 kr.

Boligstørrelse  90-105* m2

10 %

200.000 kr.

Boligstørrelse >105 m2

12 %

250.000 kr.

        *: Beregnet med gennemsnitsbolig på 100 m2

 

Ud fra de afsatte beløb i budgettet for 2020-2022 vil der være grundkapitallån til projekter til ca. 8-14 boliger pr. år alt afhængig af boligstørrelse.

 

 

 

 


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at Udvalget for Økonomi og Erhverv indstiller  til Byrådet

at der prioriteres mellem forslag 1 og forslag 2 som vist i tabellen under afsnittet forvaltningens vurdering eller

at budgetbeløb fra 2020 overføres til budget 2021, og der kan prioriteres et større projekt med op til 20 boliger fremfor forslag 1 og 2.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 03-10-2018

Anders Linde blev erklæret inhabil og deltog således ikke i sagens behandling.

 

Udvalget prioriterer de 2 mio. kr. afsat til grundkapitallån i 2020 og 0,5 mio. kr. afsat i 2021 til forslaget om seniorboliger i Sig.

 

Udvalget anmoder forvaltningen om at udarbejde en analyse af tomgangshusleje i kommunens boligforeninger. 

 

 


Beslutning Byrådet den 09-10-2018

Anders Linde blev erklæret inhabil, og deltog således ikke i sagens behandling.

 

Anbefalingen fra Udvalget for Økonomi og Erhverv blev godkendt.sagsnr18-5002_doknr126846-18_v1_ansøgning fra arbejdernes andels-boligforening.pdf.pdf
sagsnr18-5002_doknr126836-18_v1_ansøgning fra varde bolig administration - alslev.pdf.pdf
sagsnr18-5002_doknr126835-18_v1_ansøgning fra varde bolig administration - oksbøl.pdf.pdf
sagsnr18-5002_doknr126834-18_v1_ansøgninger fra lejerbo.pdf.pdf

Bilag

Ansøgning fra Arbejdernes Andels-Boligforening.pdf
Ansøgning fra Varde Bolig Administration - Alslev.pdf
Ansøgning fra Varde Bolig Administration - Oksbøl.pdf
Ansøgninger fra Lejerbo.pdf


246. Ekstraordinær budgetopfølgning pr. 31. august 2018 - Drift

Ekstraordinær budgetopfølgning pr. 31. august 2018 - Drift

Sagsfremstilling

Der udarbejdes en samlet budgetopfølgning for budgetåret 2018 tre gange i løbet af 2018 for henholdsvis 1. kvartal, 2. kvartal og 3. kvartal. Pr. 31. august er der udarbejdet en ekstraordinær budgetopfølgning som følge af, at servicerammen kan komme under pres. 

 

Budgetopfølgningen pr. 31. august for fagudvalgene viser et samlet merforbrug på 19,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2018 eksklusive budgetoverførsler, jf. tabel nedenfor, hvilket er et fald på 2,6 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen for 2. kvartal, der viste et merforbrug på 22,3 mio. kr.

 

 

Merforbruget kan primært henføres til, at fagudvalgene på nuværende tidspunkt forventes at forbruge af budgetoverførslerne fra 2017 til 2018 og at der forventes et markant merforbrug på det specialiserede socialområde (voksne), samt at der forventes et merforbrug på 6 mio. kr. til medfinansiering af sundhedsvæsenet.

 

 

 

 

 

 

 

 

De væsentlige afvigelser for de enkelte udvalg er, jf. bilag:

 

 • For udvalget for Økonomi og Erhverv forventes et samlet merforbrug på 2,7 mio. kr. ift. det korrigerede budget ekskl. overførsler. Dette kan bl.a. henføres til et forventet mindreforbrug, bl.a. arbejdsskadeforsikringer og tjenestemandspensioner. Endvidere forventes, at der tilføres 4,2 mio. kr. til kassen fra den tekniske reserve på 10 mio. kr. i 2018, som skulle reducere risikoen for en eventuel regnskabssanktion, eksempelvis hvis institutionerne forbruger af deres opsparede overskud. Der er forbrugt 5,8 mio. kr. af reserven ifm. med udbud af rengøring. Der skønnes desuden, at udbetalinger fra barselspuljen vil være 5 mio. kr. højere end budgetteret. Inkl. budgetoverførsler forventes et mindreforbrug på 15,9 mio. kr.

 

 • For udvalget for Plan og Teknik forventes et merforbrug på 2,2 mio. kr. ift. det korrigerede budget ekskl. overførsler, hvilket primært skyldes, at der er en række opgaver, som er blevet udskudt fra 2017 til 2018, samt en væsentlig stigning på vejvandsbidraget i 2018. Merforbruget dækkes af budgetoverførslerne fra 2017. Inkl. budgetoverførsler forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. på udvalgets område kan henføres til, at vejvandsbidraget er steget væsentligt i 2018.

 

 • For udvalget for Børn og Læring forventes et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. ift. det korrigerede budget ekskl. overførsler, hvilket hovedsageligt skyldes et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. til børn og unge med særlige behov. Det modsvares af, at der forventes et forbrug på 5,2 mio. kr. af de overførte midler på skoleområdet til udviklingstiltag, flere elever i specialklasser mv., mens der til gengæld forventes en mindreudgift på 2,1 mio. kr. som følge af færre elever på efterskoler. På dagtilbudsområdet forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr., hvilket kan henføres til flere børn i private institutioner og kommunale vuggestuer end budgetteret. Inkl. budgetoverførsler forventes et mindreforbrug på 32 mio. kr. på udvalgets område. 

 

 • For udvalget for Kultur og Fritid forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. ift. indeværende års budget ekskl. Overførsler. Indenfor udvalgets budget er der enkelte steder flyttet rundt, så merforbrug på nogle områder dækkes af mindreforbrug på andre områder. Efter budgetoverførsler forventes et samlet mindreforbrug på 2,6 mio. kr. på udvalgets område. 

 

 • For udvalget for Social og Sundhed forventes et merforbrug på 16,4 mio. kr. ift. det korrigerede budget ekskl. overførsler. Merforbruget kan bl.a. henføres til, at der forventes et markant merforbrug på det specialiserede socialområde, samt at der forventes et merforbrug på 6 mio. kr. til den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet.

 

 • For udvalget for Arbejdsmarked og Integration forventes et merforbrug på 1 mio. kr., hvilket primært skyldes, at udgifterne til fleksjob og ressourceforløb begge forventes at stige med hhv. 7,5 og 7 mio. kr. Det modsvares af, at udgifterne til integration forventes at falde med 10 mio. kr., samt at udgifterne til førtidspension forventes at falde med 3 mio. kr.

Serviceudgifterne i 2018 forventes samlet set at ligge ca. 15 mio. kr. over det budgetterede i 2018, jf. tabel nedenfor, hvilket primært skyldes, at der forventes et markant merforbrug på det specialiserede socialområde (voksne), samt at områderne forventes at bruge af deres budgetoverførsler fra 2017.

 

 

I økonomiaftalen for 2019 mellem regeringen og KL blev det aftalt at lave en midtvejsregulering i 2018 som følge af, at pris- og lønopregningen til budget 2018 var for høj i økonomiaftalen for 2018. Det medfører en negativ regulering for Varde Kommune godt 6 mio. kr., som Varde Kommune tilpasser områderne med.

 

Kommunerne vil over det generelle tilskud blive kompenseret for de merudgifter, som staten pålægger dem gennem ny lovgivning (lov- og cirkulæreprogrammet) eller andre regelændringer. Omvendt reduceres bloktilskuddet, hvis staten gennem regelændringer gennemfører reduktioner i kommunernes udgifter. Samlet set får Varde Kommune tilført 4,6 mio. kr. i 2018. I Varde Kommune er det tidligere besluttet, at områderne ikke automatisk til- eller fraskrives de tildelte DUT midler. I vedlagte oversigt er der lavet en konkret vurdering af i hvilket omfang midlerne skal tilfalde/finansieres af kassen eller fagområdet.

 

For overførselsudgifterne bemærkes, at der vil ske negativ regulering af Varde Kommunes indtægter på 7,1 mio. kr. i 2018 vedrørende de forsikrede ledige som følge af efter- og midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2017 og 2018. Endvidere blev der er i økonomiaftalen for 2019 mellem regeringen og KL aftalt en midtvejsregulering af beskæftigelsesområdet, da overførselsudgifterne (forsørgelsesudgifterne) er lavere på landsplan i 2018 end forudsat i økonomiaftalen. Det medfører en negativ regulering for Varde Kommune i 2018 på 19 mio. kr.

 


Forvaltningens vurdering

Det bemærkes, at det fremgår af budgetproceduren, at der arbejdes med en målsætning om stram rammebudgettering, således der i løbet af budgetåret ikke bevilges tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen.

 

Det er afgørende, at Varde Kommune bidrager til, at kommunerne samlet set overholder servicerammen for at undgå sanktioner og dermed en reduktion af statens tilskud til kommunerne. Såfremt kommunerne samlet set overskrider servicerammen, og Varde Kommune eksempelvis overskrider de budgetterede serviceudgifter med 10 mio. kr., kan det medføre en individuel sanktion på 6 mio. kr. til kommunen.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at budgetopfølgningen tages til efterretning,

at det indstilles til Byrådet, at der ikke gives tillægsbevilling finansieret af kassen til den ekstraordinære budgetopfølgning,

at fagudvalg ved udsigt til budgetoverskridelse skal stille forslag til finansiering,

at det indstilles, at områderne holder igen med forbrug af deres budgetoverførsler,

at til budgetopfølgningen for 3. kvartal genvurderes service- og anlægsudgifterne, og

at vedlagte oversigt over lov- og cirkulæreprogrammet godkendes og indarbejdes.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 03-10-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Byrådet den 09-10-2018

Indstillingen blev godkendt.sagsnr18-3976_doknr129554-18_v1_budgetopfølgning 31. august 2018.xlsx
sagsnr18-3976_doknr145863-18_v1_fordeling af midler i 2018 fra lov- og cirkulæreprogram.xlsx

Bilag

Budgetopfølgning 31. august 2018
Fordeling af midler i 2018 fra Lov- og cirkulæreprogram


247. Ekstraordinær budgetopfølgning pr. 31. august 2018 - Anlæg

Ekstraordinær budgetopfølgning pr. 31. august 2018 - Anlæg

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en ekstraordinær budgetopfølgning for anlæg pr. 31. august 2018. Vedlagt er oversigter med statusbeskrivelser på de budgetterede anlægsprojekter i 2018 samt anlægsprojekter, som er blevet overført til 2018.

 

Der bemærkes, at som følge af blandt andet det midlertidige anlægsstop i 2017 er anlægsprojekter for i alt 78 mio. kr. blevet forsinket eller udskudt til 2018, hvilket kommer oveni de knap 110 mio. kr., som der oprindeligt var budgetteret med i 2018. I alt udgør det korrigerede anlægsbudget i 2018 godt 186 mio. kr.

 

På nuværende tidspunkt forventes anlægsudgifterne at udgøre ca. 125 mio. kr. i 2018. Det er ca. 61 mio. kr. mindre end det korrigerede anlægsbudget i 2018 (inklusive overførte anlægsprojekter fra tidligere år), men godt 15 mio. kr. mere end det oprindelige anlægsbudget i 2018.

 

 

Af tabellen nedenfor fremgår større projekter, som ikke forventes gennemført fuldt ud i 2018 eller hvor der er væsentlige afvigelser:

 

 

 


Forvaltningens vurdering

Det er afgørende, at kommunerne samlet set overholder anlægsrammen. Varde Kommune ser på nuværende tidspunkt ud til at bruge mere på anlægsprojekter i 2018 end oprindeligt budgetteret som følge af, at en række anlægsprojekter i 2017 er blevet udskudt til 2018. Der er dog i økonomiaftalen ikke aftalt en sanktion på regnskabet for anlæg.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at budgetopfølgningen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 03-10-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Byrådet den 09-10-2018

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.sagsnr18-3851_doknr132879-18_v1_anlæg pr. 31.08.2018 - samtlige udvalg - budgetopfølgning.xlsx

Bilag

Anlæg pr. 31.08.2018 - Samtlige udvalg - Budgetopfølgning


248. Udviklingsstrategi 2018-2021

Udviklingsstrategi 2018-2021

Sagsfremstilling

Byrådet har siden udarbejdelsen af Byrådsgrundlag 2018-2021 i januar 2018 arbejdet med Udviklingsstrategien, der udfolder Byrådsgrundlaget.

Udviklingsstrategien udstikker retningen for Varde Kommunes kurs frem mod 2021. Det betyder, at strategien er udgangspunktet for udviklingsinitiativer i Varde kommune i perioden.  Udviklingsstrategien sætter fokus på ni strategiske målsætninger, der er inddelt efter de tre pejlemærker, Hel Kommune, Fyrtårne og Vækst og Bosætning, fra Byrådsgrundlaget.
De ni strategiske målsætninger under pejlemærkerne er følgende:

Fyrtårne:

 • Børn og unge skaber fremtiden
 • Sund kultur for hjerne og krop
 • Et værdigt og aktivt liv som ældre
 • Danmarks Bedste turismekommune
 • Ombejlet arbejdsplads.
   

Hel Kommune:

 • I Varde Kommune står vi sammen
 • Stærke lokalsamfund, hvor alle tager fat.

 

Vækst og Bosætning:

 • Varde Kommune og virksomhederne samarbejder om det gode erhvervsklima
 • Flere slår rødder i Varde Kommune.

 

Første udkast til Udviklingsstrategien blev drøftet ved Byrådets temamøde den 19. juni. Efterfølgende er Byrådets tilføjelser blevet indskrevet. Det er derfor nu muligt, at præsentere det endelige udkast af Varde Kommune – sammen om udviklingen, Udviklingsstrategi 2018-2021. Denne er vedlagt som bilag.


Det færdige udkast til Udviklingsstrategien præsenteres for Byrådet den 9. oktober 2018.
Udviklingsstrategien præsenteres sammen med Forslag til Udviklingsstrategi, planfaglige del (jf. 18/4691), hvorefter Udviklingsstrategien og den planfaglige del tilsammen udgør Varde Kommunes Forslag til Planstrategi 2018.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at Udviklingsstrategien - sammen med den planfaglige del - vil danne et godt udgangspunkt for at udfolde Byrådsgrundlaget for perioden 2018-2021. De ni strategiske målsætninger belyser hvilke områder, der ønskes prioriteret i Varde Kommune.
 

Arbejdsprocessen med Udviklingsstrategien har bl.a. inkluderet arbejdsmøder med Byrådet, Lederforum, Administrativ Chefgruppe og Borgermøde. Derfor lægger forvaltningen ikke op til, at der afholdes borgermøde i offentlighedsfasen. Det samlede Forslag til Planstrategi 2018 vil blive offentliggjort på Varde Kommunes hjemmeside og sendt til Udviklingsrådene og Grønt Råd.


Konsekvens i forhold til visionen

Visionen indgår som en naturlig del af Udviklingsstrategien.


Retsgrundlag

Planloven § 5b, stk. 2, § 23a og § 33a


Økonomi

Ingen


Høring

Forslaget til en planstrategi skal sendes i 8 ugers minimumshøring jf. planloven §23a, stk. 5 og Agenda 21-strategien skal offentliggøres jf. §33a.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at der indstilles til Byrådet,
at udkastet til Udviklingsstrategien vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger sammen med de planfaglige elementer til Forslag til Planstrategi 2018 og Agenda 21-strategien.


Beslutning Direktionen den 19-09-2018

Anbefalingen blev godkendt med enkelte justeringer.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 03-10-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Byrådet den 09-10-2018

Indstillingen blev godkendt.sagsnr17-7284_doknr151127-18_v2_udviklingsstrategi 2018-2021. det færdige udkast.pdf

Bilag

Udviklingsstrategi 2018-2021


249. Forslag til Udviklingsstrategi, planfaglige del

Forslag til Udviklingsstrategi, planfaglige del

Sagsfremstilling

En planstrategi skal vedtages og offentliggøres af Byrådet indenfor den første halvdel af den kommunale valgperiode. En planstrategi beskriver Byrådets strategi for kommunens udvikling på planområdet, planerne om nødvendige revisioner af kommuneplanen og vurdering af udviklingen samt den gennemførte planlægning siden vedtagelsen af seneste kommuneplan.

 

Byrådet har siden udarbejdelsen af Byrådsgrundlaget 2018-2021 i januar 2018 arbejdet med udviklingsstrategien, som udfolder Byrådsgrundlaget.

 

Udviklingsstrategien udmøntes blandt andet gennem den fysiske planlægning. For at sikre at udviklingsstrategien lever op til de formelle krav, skal udviklingsstrategien suppleres med en planfaglig del, der sikrer, at den efterfølgende kommuneplanrevision sker i overensstemmelse med Byrådets udviklingsstrategi. Byrådets udviklingsstrategi forventes politisk behandlet 9. oktober 2018.

 

Den planfaglige del indeholder et afsnit om Storbyregion Esbjerg, der er fælles for Esbjerg, Fanø og Varde Kommuner. Afsnittet beskriver bl.a. den fælles indsats omkring byomdannelse, byturisme og mobilitet og beskriver de indsatser, der ved den seneste kommuneplanrevision i fællesskab blev fastlagt.

 

Det er muligt at ansøge om udviklingsområder i kystnærhedszonen i henhold til den reviderede planlov. Ansøgningen skal finde sted på baggrund af en vedtaget planstrategi, og selve udpegningen sker efterfølgende af ministeriet gennem et samlet landsplansdirektiv (samme metode, som ved ansøgning om nyt sommerhusområde).

 

Den planfaglige del af udviklingsstrategien indeholder forslag til fem udviklingsområder i kystnærhedszonen. Udviklingsområder er områder, hvor der ønskes større adgang til at planlægge for byudvikling af kommunens byer og landsbyer eller områder, hvor der ønskes åbnet mulighed for at give tilladelse til virksomheder og anlæg i det åbne land. Overskrifterne for udvikling i udviklingsområder er således byudvikling eller erhvervsmæssig landdistriktsudvikling. Sidstnævnte skal ses i sammenhæng med de ændrede muligheder for at anvende overflødiggjorte landbrugsbygninger til andre formål, som gælder i landzone udenfor kystnærhedszonen.

 

De fem forslag til udviklingsområder er;

 • et område ved Billum med henblik på byudvikling,
 • et område ved Vrøgum med henblik på byudvikling,
 • et område ved Henne Stationsby med henblik på erhvervsmæssig landdistriktsudvikling og mulighed for byudvikling
 • et område ved Billum med henblik på erhvervsmæssig landdistriktsudvikling og
 • et område ved Lønne med henblik på erhvervsmæssig landdistriktsudvikling.

 

Ved udpegning af et udviklingsområde, ophæves kystnærhedszonen indenfor det udpegede område. Områder, der kan udpeges til udviklingsområder, er områder uden særlige landskabs-, natur- og miljøinteresser.

 

Tilknyttet den planfaglige del af udviklingsstrategien er Agenda 21-strategien, der ligeledes skal offentliggøres inden udgangen af første halvdel af den kommunale valgperiode. Agenda 21-strategien redegør for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede.

 

Den planfaglige del indeholder en revisionsbeslutning, der fastlægger omfanget af den kommende kommuneplanrevision, så det sikres, at den fremtidige kommuneplan for Varde Kommune afspejler de strategiske målsætninger fra udviklingsstrategien, at de fysiske rammer tilrettes den ønskede udvikling, og at en kommende kommuneplan opfylder de statslige interesser i kommuneplanlægningen.

 

Til sidste indeholder den planfaglige del en redegørelse for vedtagne planer siden sidste kommuneplanrevision og en vurdering af udviklingen i Varde Kommune


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at Udviklingsstrategi 2018-2021 - sammen med den planfaglige del - vil danne et godt udgangspunkt for at udfolde byrådsgrundlaget for perioden 2018-2021. Fokus er blandt andet, at sikre en god overgang fra barn til voksenliv, et værdigt liv som ældre, at fremme erhvervslivet, turismen og bosætningen samt understøtte de lokale samfund i Varde Kommune.

 

I forbindelse med udarbejdelsen af Udviklingsstrategi 2018-2021 har der været afholdt arbejdsmøder med Byrådet, Lederforrum, Administrativ Chefgruppe og borgermøde. Derfor lægger forvaltningen ikke op til, at der afholdes borgermøde i offentlighedsfasen. Det samlede Forslag til Planstrategi vil blive offentliggjort på Varde Kommunes hjemmeside og sendt til udviklingsrådene og Grønt Råd. Grundejere indenfor de potentielle udviklingsområder vil få høringen tilsendt direkte.

 

Forvaltningen vurderer, at et udviklingsområde ved byerne Billum og Vrøgum vil give byerne en udvidelsesmulighed, som ikke eksisterer i dag, og det vurderes på sigt at blive aktuelt at udvide byerne. Et udviklingsområde ved Henne Stationsby, Billum og Lønne vil give nogle flere muligheder for at anvende overflødiggjorte landbrugsbygninger til andre formål og nogle umiddelbare rettigheder til at udvide en eksisterende virksomhed og etablere en butik i overflødiggjorte landbrugsbygninger med henblik på erhvervsmæssig landdistriktsudvikling.

 

De statslige udmeldinger til ”Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægningen” udsendt fra Erhvervsstyrelsen er indarbejdet i revisionsbeslutningen. Derfor vurderer forvaltningen, at revisionsbeslutningen er tilstrækkelig bred til at sikre de strategiske målsætninger fra udviklingsstrategien, og at de fysiske rammer kan tilrettes den ønskede udvikling samtidig med, at de statslige krav opfyldes.


Konsekvens i forhold til visionen

Varde Kommunes vision ”Vi i Naturen” spiller en vigtig rolle i kommunens Agenda 21-arbejde. Både borgere, lokale foreninger og det lokale erhvervsliv inddrages i (oplysnings)arbejdet omkring vores fælles natur.


Retsgrundlag

Planloven § 5b, stk. 2, § 23a og § 33a.


Økonomi

Ingen


Høring

Forslaget til en planstrategi skal sendes i 8 ugers minimumshøring, jf. planloven § 23a, stk. 5 og Agenda 21-strategien skal offentliggøres, jf. § 33a.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at de planfaglige elementer til Forslag til Planstrategi 2018 og Agenda 21-strategien vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger sammen med Udviklingsstrategi 2018-2021,

at den tilhørende miljøvurdering godkendes og offentliggøres samtidig med Forslag til Planstrategi, og

at forvaltningen bemyndiges til at sammenskrive og tilrette Udviklingsstrategi, planfaglig del og tilhørende miljøvurdering indtil afholdelse af møde i Byrådet.

 


Beslutning Direktionen den 19-09-2018

Anbefalingen blev godkendt med enkelte justeringer.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 27-09-2018

Anbefalingen blev godkendt med den tilføjelse,

at bæredygtighedsbegrebet indarbejdes i planstrategiens faglige del, og

at der afholdes et borgermøde i høringsfasen.

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 03-10-2018

Anbefalingen fra Udvalget for Plan og Teknik blev godkendt idet det præciseres, at der afholdes et borgermøde om den planfaglige del.


Beslutning Byrådet den 09-10-2018

Indstillingen blev godkendt.sagsnr18-4691_doknr84042-18_v1_udviklingsområder_baggrundsnotat.pdf.pdf
sagsnr18-4691_doknr145153-18_v1_redegørelse til udpegning af udviklingsområder i den planfaglige del af udviklingsstrategien.pdf.pdf
sagsnr18-4691_doknr145487-18_v1_samlet udkast til miljøvurdering af_udviklingsområder.pdf.pdf
sagsnr18-4691_doknr147790-18_v1_udkast til udviklingsstrategi_2018_2021_v3.pdf.pdf

Bilag

Udviklingsområder_baggrundsnotat.pdf
Redegørelse til udpegning af udviklingsområder i den planfaglige del af Udviklingsstrategien.pdf
Samlet udkast til miljøvurdering af_udviklingsområder.pdf
Udkast til udviklingsstrategi_2018_2021_v3.pdf


250. Udpegning af bestyrelsesmedlem til Kvie Sø Efterskole

Udpegning af bestyrelsesmedlem til Kvie Sø Efterskole

Sagsfremstilling

Kvie Sø Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Institutionen er oprettet ved en stiftende generalforsamling den 20. februar 2018.Institutionens formål er at drive en efterskole inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskole.

 

I henhold til vedtægterne § 5, stk. 1. kan efterskolens hjemstavns kommune, dvs. Varde Kommune, udpege et medlem til bestyrelsen.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Vedtægter for Alle kan noget Efterskole


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Borgmesteren anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at formand for Handicaprådet Poul Rosendahl udpeges som Varde Kommunes bestyrelsesmedlem.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 03-10-2018

Anbefalingen blev godkendt med den præcisering, at udpegningen følger byrådsperioden.


Beslutning Byrådet den 09-10-2018

Tina Agergaard Hansen blev erklæret inhabil, og deltog således ikke i sagens behandling.

 

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-11028_doknr144171-18_v1_vedtægter for alle kan noget efterskole.pdf.pdf

Bilag

Vedtægter for Alle kan noget Efterskole.pdf


251. Procedurer for håndtering af ramme til byggemodninger og grundsalg

Procedurer for håndtering af ramme til byggemodninger og grundsalg

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv vedtog den 27. april 2016 en procedure, som skulle sikre, at byggemodningskontoen kan holdes på et niveau, der realistisk set kan dækkes af indtægter ved grundsalg over en årrække.

 

Hvert år budgetteres et rammebeløb til byggemodninger på 5 mio. kr. (byggemodningskon-toen) og et rammebeløb til indtægter ved grundsalg på 5 mio. kr. (grundsalgskontoen inkl. tilslutningsbidrag). Det er hensigten, at udgifter til byggemodninger og indtægter fra grundsalg over en årrække skal balancere. Byggemodningskontoen dækker udgifter til jordkøb, byggemodning og færdiggørelse m.m.

 

I forlængelse af implementeringen af proceduren er der behov for, dels tilretninger af de vedtagne procedurer og dels at tage stilling til tidligere års budgetoverførsler.

 

For at skabe sammenhæng over en årrække mellem udgifter og indtægter foreslås det, at et samlet akkumuleret underskud på byggemodnings- og grundsalgskontiene højst må svare til 25 % af den samlede værdi af parcelhus-byggegrundene ved årets begyndelse, og at underskuddet ikke må overstige 15 mio. kr. I beregningen medregnes kun værdien af parcelhusgrundene, da omsætningen her er langt større end på erhvervsjord og samtidig er alle erhvervsudstykninger fra før kommunesammenlægningen.

 

De ændrede procedurer foreslås at træde i kraft fra og med 1. januar 2017.

 

I forhold til et samlet regnskab over udgifter og indtægter har der gennem årene været forskellig praksis i forhold til overførsler af udgifter og indtægter til efterfølgende budgetår.

De senere år har der eksempelvis kun været overført resultatet på udgiftssiden (byggemodningskontoen); mens resultatet på indtægtssiden ikke har været overført til efterfølgende år; men i stedet været udlignet via kassebeholdningen.

Denne praksis har medført, at der til budget 2018 er overført et underskud på 7,3 millioner kroner på byggemodningskontoen.

Eftersom det foreslås, at procedurerne træder i kraft pr. 1. januar 2017 foreslås det, at det overførte underskud 0-stilles, således det er resultatet for 2017 på både indtægts- og udgiftssiden, der overføres som en startsaldo for området.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der med de nævnte ændringer til proceduren vil opnås en bedre styring af byggemodningskontoen og overblik over hvilke midler, der er til rådighed til byggemodning og jordkøb.

 

Fremadrettet bør man endvidere overføre både på udgiftssiden og indtægtssiden. Med 2017 resultatet som udgangspunkt, skal saldoen således udlignes til 2017 resultatet, som udgjorde et underskud på 121.791 kr. Derved skal der udlignes 7,2 mio. kr. via kassebeholdningen.

 

Såfremt der ikke sker en udligning via kassebeholdningen, skal byggemodningsområdet udligne underskuddet over en årrække, hvilket kan medføre nedgang i aktiviteten på området.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

I regnskabet for 2017 er der realiseret følgende resultat:

 

Byggemodningskontoen     -1.395.152 kr.

Indtægter ved grundsalg     2.812.262 kr.

Tilslutningsbidrag        -1.538.901 kr.

Resultat                    -121.791 kr.

-= underskud/mgl indtægter/merudgifter.

 

Eftersom der er overført et underskud på 7.273.198 kr. til 2018, vil den samlede budgetregulering udgøre netto 7.151.407 kr. i budget 2018 for at have 2017 resultatet som startsaldo for 2018. Beløbet foreslås udlignet via kassebeholdningen.

 

Usolgte grunde er en del af kommunens aktiver. Kommunen har aktuelt 196 parcelhusgrunde til salg med en anslået værdi på 49,5 mio. kr. inkl. tilslutningsafgifter, jf. bilag.
For så vidt angår erhvervsjord lyder den samlede salgspris på 40 mio. kr. ex. tilslutnings-afgifter, såfremt alle grunde sælges til den udbudte pris.

 

Set over en årrække, skal der som udgangspunkt være balance mellem udgifter og indtægter.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at de tilrettede procedurer godkendes og træder i kraft fra og med 1. januar 2017,

at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv, at det anbefales til Byrådet, at der bør ske en udligning via kassebeholdningen med 7.151.407 kr. af tidligere års overførsler.


Beslutning Direktionen den 12-09-2018

Direktionen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at de tilrettede procedurer godkendes og træder i kraft fra og med 1. januar 2017,

at der bør ske en udligning via kassebeholdningen med 7.151.407 kr. af tidligere års overførsler.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 03-10-2018

Anbefalingen fra Direktionen blev godkendt.


Beslutning Byrådet den 09-10-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr16-764_doknr108624-18_v1_2007-2017 jordkøb, byggemodninger og grundsalg.pdf
sagsnr16-764_doknr46811-18_v1_procedure for håndtering af ramme til byggemodning.docx
sagsnr16-764_doknr109414-18_v1_byggemodnede grunde - aktiver.pdf

Bilag

2007-2017 Jordkøb, byggemodninger og grundsalg
Procedure for håndtering af ramme til byggemodning
Byggemodnede grunde - aktiver


252. Bloktilskud 2018 - Udvalget for Social- og Sundhed

Bloktilskud 2018 - Udvalget for Social- og Sundhed

Sagsfremstilling

I aftale om kommunernes økonomi for 2019 er der afsat midler til en række initiativer på social og sundhedsudvalgets område. Midlerne tilføres kommunen via bloktilskuddet.

 

Stillingtagen til om disse midler skal tilføres udvalgets budget, sker efter indstilling fra udvalget på Byrådets møde i oktober.

 

For udvalgets område drejer det sig om

Ny lov om frit valg på genoptræning §140

200.000 kr.

Forebyggelse af konkurser på hjemmeplejeområdet

94.000 kr.

Styrket indsats for en værdig død

200.000 kr.

Kompetenceløft til kommunens sundhedspersonale

871.000 kr.

Ændring af Serviceloven i fht nedsættelse eller frakendelse af hjælp

140.151 kr.

Flere pladser på hospice

160.172 kr.

Data og kvalitetssikring – øget anvendelse og synliggørelse af data

135.798 kr.

I alt

1.801.121 kr.

 

Sagerne var med på mødet i Udvalget for Social og Sundhed i august 2018, men blev udsat.

 


Forvaltningens vurdering

Varde Kommune har i 2018 fået tilført bloktilskud på 3,1 mio. kr., der kan henføres til udvalgets område. Forvaltningen anbefaler dog, at der kun ansøges om at få tilført 1,8 mio., da det vurderes, at der ikke er behov for hele beløbet.

 

For en del af midlerne gælder, at de er tilført som følge af nye regler, der er trådt i kraft fra 1. januar 2018, og som derfor har været i anvendelse det meste af året.

 

For alle midler gælder, at det er beløb, som også bliver tildelt kommunerne i 2019 og frem, dog med undtagelse af 871.000 kr. til kompetenceløft til kommunens sundhedspersonale, der er et engangsbeløb, kun tildelt i 2018.

 

I det vedhæftede bilag er en nærmere beskrivelse af de tildelte midler, og hvordan de ønskes anvendt.


Retsgrundlag

Varde Kommunes Økonomiregulativ


Økonomi

Varde Kommune har fået tilført bloktilskud på 3,1 mio. kr. til sager vedrørende Udvalget for Social og Sundhed. Det er dog forvaltningens vurdering, at der i 2018 kun er behov for 1,8 mio. kr.

For alle sager gælder, at der også er tilført bloktilskud i 2019 og frem, dog med undtagelse af 871.000 kr. til kompetenceløft hos sundhedspersonalet, som kun fremgår i 2018. Midlerne for 2019 behandles i forbindelse med budget 2019.


Høring

Midler vedrørende ældreområdet har været i høring i Ældrerådet. Deres svar fremgår af det vedhæftede bilag.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der tilføres 1.801.121 kr. til udvalgets budget, fordelt i henhold til ovenstående.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 20-09-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 03-10-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Byrådet den 09-10-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-55_doknr136150-18_v1_bilag bloktilskud 2018.pdf

Bilag

Bilag: Bloktilskud 2018


253. Forslag. Spildevandsplan 2019-2029

Forslag. Spildevandsplan 2019-2029

Sagsfremstilling

Forslag til spildevandsplan 2019-2029 til nu klar til godkendelse og udsendelse i høring. Spildevandsplanen skal erstatte den nu gældende spildevandsplan 2010-2015 (forlænget til udgangen af 2018).

 

Forslaget til spildevandsplanen ligger på internettet på denne internetadresse: vardekommune.dk/forslag-spildevandsplan-2019-2029.

 

De overordnede temaer i spildevandsplanen er separering af fælleskloak, håndtering af spildevand i sommerhusområder, ny renseanlægsstruktur på tværs af Varde og Esbjerg kommuner, samt badevandskvalitet. I spildevandsplanen indgår ligeledes særlige indsatser for overløbsbygværker, som er udpeget i Statens Vandområdeplaner, til at skulle forbedres eller nedlægges.

 

I forslaget vil al fælleskloak i Varde Kommune som udgangspunkt være udlagt til separering indenfor en periode på 50 år. DIN Forsyning A/S ajourfører investeringsplanen en gang om året, så der altid vil være en plan for de næste 3 års separering. Før DIN Forsyning A/S kan fastsætte et endeligt årstal for separering af et fælleskloakeret opland, skal Varde Kommune godkende dette. Varde Kommune kan i den forbindelse udbede sig en miljømæssig konsekvensvurdering af separatkloakeringen.

 

Grundejere, der bliver berørt af separering, vil få direkte besked fra DIN Forsyning A/S 3 år inden anlægsarbejdet påbegyndes. I forslaget vil grundejere skulle have separeret på egen grund 1 år efter, at forsyningen har udført separeringen. Dette er et år mindre end i den nuværende spildevandsplan hvor fristen er på 2 år. Til gengæld vil grundejerne have fået information fra DIN Forsyning A/S allerede 3 år før anlægsarbejdet begynder. I dag vil det typisk være ca. ½ år i forvejen.

 

I forslaget indgår mulighed for differentieret serviceniveau for vand på terræn. Serviceniveauet fortæller, hvor ofte det kan tillades at kloaksystemet ikke kan følge med. I forslaget til spildevandsplanen må der ikke forekomme oversvømmelse til naturligt terræn hyppigere end hvert 10. år i fælleskloakerede områder, og hyppigere end hvert 5. år i separatkloakerede områder. Som udgangspunkt er alle områder i Varde Kommune ligestillede i forhold til disse serviceniveauer. I planen gives der dog mulighed for, at der fremadrettet kan udlægges områder med ændret serviceniveau ved et politisk besluttet tillæg til spildevandsplanen eller gennem en klimatilpasningsplan.

 

Spildevandsplanen indeholder udvidede retningslinjer for hvilke ændringer, der administrativt kan udføres i planen uden politisk behandling. Alle ændringer, som påvirker berørte parters rettigheder og pligter, vil på traditionel vis løbende blive indarbejdet gennem tillæg til spildevandsplanen med forudgående offentlig høring og politisk behandling af forslaget. I forvaltningens daglige arbejde med spildevandsplanen er der dog behov for løbende opdatering af datagrundlaget. Dette gælder f.eks. rettelser af tekniske fejl, eller når planlagte kloakarbejder er udført i overensstemmelse med spildevandsplanen. Disse ændringer i spildevandsplanen håndteres administrativt.

 

Spildevandsplanen er blevet miljøvurderet. Miljøvurderingen er primært afgrænset til at omfatte separatkloakeringen, da en strategi med total separering af fælleskloak har stor betydning for miljøet.

 

Inden for de næste 3 år skal der separatkloakeres i følgende byområder:

 • Varde (2017-2022)
 • Sig (2020-2023)
 • Nordenskov (2020-2020)
 • Agerbæk (2019-2020)

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at Spildevandsplan 2019-2029 er den naturlige videreførelse af Spildevandsplan 2010-2015. Spildevandsplan 2010-2015 var en sammenskrivning af spildevandsplanerne for de tidligere kommuner (Varde, Ølgod, Helle, Blåvandshuk og Blaabjerg).

 

Spildevandsplanen sikrer grundejerne viden om, hvilke ændringer der kan forventes at ske på deres ejendom, og den giver DIN Forsyning A/S et nødvendigt grundlag for at planlægge gennemførelsen af indsatserne.

Den nye spildevandsplan foreligger i en fuldt digital udgave. Det er på den baggrund forvaltningens vurdering, at det vil gøre spildevandsplanlægning mere tilgængelig og brugervenlig for borgerne. Planen lige vil ligeledes være mere dynamisk, ved at tillæg og rettelser kan indføres direkte i de relevante områder.

 

I forhold til opnåelse af de overordnede målsætninger om miljøforbedringer, er udlægning af alle fælleskloakerede områder til separatkloakering med til at give en øget fleksibilitet og smidighed i administrationen. Praksis har hidtil været, at der skulle laves et tillæg til spildevandsplanen, hver gang et nyt område skulle separatkloakeres. Dette kan nu undgås. Dog skal der fortsat laves tillæg til spildevandsplanen ved andre typer kloakering.

 

For sommerhusområderne er der behov for et større vidensgrundlag for den fremtidige håndtering af spildevandet, før der kan foretages en prioritering eller igangsættes konkrete handlinger. I forslaget til spildevandsplanen er det besluttet, at DIN Forsyning A/S, i samarbejde med Varde Kommune, skal udarbejde en handleplan for håndtering af spildevand fra sommerhusområderne i Blåvand og Vejers. Planlægningen hænger sammen med den fremtidige renseanlægsstruktur.

 

Handleplanen for Blåvand skal være fastlagt i 2020 og for Vejers i 2021.

 

Forvaltningens vurdering af miljøvurderingen er, at den planlagte ændring med total separatkloakering af alle fælleskloakerede områder, samlet set vil medføre en reduktion af kvælstof- og fosforudledningen til recipienterne, herunder slutrecipienterne Vadehavet og Ringkøbing Fjord.


Konsekvens i forhold til visionen

Spildevandsplanen er med til, at sikre et godt grundlag for en miljørigtig håndtering af kommunens spildevand, hvilket må forventes at have en positiv afledt effekt på den rekreative brug af kommunens naturområder.


Retsgrundlag

Lov om miljøbeskyttelse

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.


Økonomi

Ingen


Høring

Forslaget og miljøvurderingen skal sendes i 8 ugers offentlig høring. Samtidig sendes det i høring ved de klageberettigede organisationer.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at forslag til Spildevandsplan 2019-2029 med tilhørende miljøvurdering godkendes og sendes i høring i 8 uger.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 27-09-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 03-10-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Byrådet den 09-10-2018

Indstillingen blev godkendt.sagsnr13-9262_doknr114244-18_v1_miljøvurdering - spildevandsplan 2019-2029.pdf

Bilag

Miljøvurdering - Spildevandsplan 2019-2029


254. Godkendelse af Friluftsstrategien

Godkendelse af Friluftsstrategien

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 5. december 2017 forslag til Friluftsstrategi. Siden har forslaget været i offentlig høring fra 9. februar til 20. marts 2018.

 

Ved høringsperiodens udløb er der kommet 2 høringssvar. Ingen af svarene har karakter af indsigelse imod forslaget, men der er et konkret ønske om svar på, hvordan Varde Kommune kan sikre tilgængelighed for offentligheden på naturområder, der tilhører andre private eller offentlige institutioner.


Forvaltningens vurdering

Høringssvarene er behandlet i vedlagte notat med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger og forslag til afledte justeringer.

 

Bemærkningerne har ikke ført til justeringer af forslaget til Friluftstrategien. Forvaltningen vurderer, at Friluftsstrategien indeholder retningslinjer for, hvordan Varde Kommune kan sikre tilgængelighed til alle naturområder ved partnerskabsaftaler.


Konsekvens i forhold til visionen

Varde Kommune ønsker at være kendt som kommunen, hvor vi på bæredygtig vis tænker naturens mange kvaliteter ind som en ekstra ressource. Denne Friluftsstrategi knytter sig således til Varde Kommunes vision ”Vi i naturen”.


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Friluftsstrategien for Varde Kommune vedtages, og

at notat med Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger til Forslag til Friluftsstrategien kan tiltrædes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 27-09-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 03-10-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Byrådet den 09-10-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-1123_doknr94618-18_v1_resumé af indkomne bemærkninger til friluftsstrategien.docx
sagsnr18-1123_doknr45260-18_v1_guldvangens høringssvar til friluftsstrategi.docx.docx
sagsnr18-1123_doknr25970-18_v1_høringssvar - forslag til friluftsstrategi i varde kommune.msg
sagsnr18-1123_doknr124164-18_v1_friluftsstrategien 2018.pdf

Bilag

Resumé af indkomne bemærkninger til Friluftsstrategien
Guldvangens høringssvar til Friluftsstrategi.docx
Høringssvar - Forslag til Friluftsstrategi i Varde Kommune
Friluftsstrategien 2018


255. Nye belægninger på Kræmmergade og Vestergade

Nye belægninger på Kræmmergade og Vestergade

Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik besluttede 7. december 2017,

 • at igangsætte anlægsprojekter for delområde Nordhavn, Sydhavn og Å-parken,
 • at der igangsættes planlægning og udbudsproces for etablering af Grydergade og Nørregade som historiske gader, og
 • at der udarbejdes oplæg til design af den fremtidige belægning på Kræmmergade og Vestergade, hvor der tages hensyn til, at gaderne ud over at fremstå som historiske gader også skal fungere som gågader.

 

Efterfølgende er der fastlagt tidsplan for projektet med separatkloakering, så Kræmmergade og Vestergade separatkloakeres i 2019, Nørregade i 2020 og Grydergade i 2021.

 

Det er på den baggrund prioriteret at få udarbejdet et nyt design for gågader forud for projektering og udbud af belægninger på Grydergade/Nørregade.

 

Det udarbejdede forslag har været drøftet med de lokale interessenter, herunder Udviklingsrådet for Varde By, Varde Handel og Handicaprådet, og det har været forelagt Partnerskabet for Områdefornyelsen i Varde midtby. Der er generelt god opbakning til projektet, der fra alle sider vurderes at ville give et væsentligt løft til de centrale handelsgader.

 

Der er på baggrund af det fastlagte design udarbejdet et nyt overslag, og det forventes, at belægningsprojektet på Kræmmergade og Vestergade vil koste 4.1 mio. kr.

 

Områdefornyelsesprojektet løber over en periode på 5 år, og det skulle efter den ordinære plan have været afsluttet ved udgangen af maj 2019. Varde Kommune har ansøgt om udvidelse af områdefornyelsen og en fristforlængelse frem til 1. oktober 2021.

 

Det har tidligere været praksis, at Transport-, Bygnings- og Boligministeriet gav tilladelse til at forlænge og udvide områdefornyelsesprojekter. Ministeriet har imidlertid valgt at stramme denne praksis, men det er indstillet på at udvide fristen for færdiggørelse af områdefornyelsen til 1. april 2020.

 

Ved etablering af Sydhavnen er der desuden opstået forhold, der kan udløse ekstraudgifter. Derfor er det ikke længere sandsynligt, at både Nørregade, Grydergade, Kræmmergade og Vestergade kan etableres med nye belægninger inden for den resterende økonomiske ramme på 5,5 mio. kr.


Forvaltningens vurdering

Det vil under de givne omstændigheder give størst værdi for Varde midtby at prioritere nye belægninger i Kræmmergade og Vestergade i forbindelse med kloakarbejderne i 2019.

 

Det udarbejdede forslag til nye belægninger i gågaden vil give en helstøbt kvalitetsoplevelse af Varde midtby, der kan styrke oplevelsen af Varde by som et attraktivt besøgs- og indkøbsmål for borgere og turister i både Varde Kommune og de omkringliggende kommuner.

 

 

De påtænkte nye belægninger på Nørregade/Grydergade kan, under hensyntagen til overholdelse af den økonomiske ramme og ministeriets ønske om at projektet afsluttes hurtigst muligt, ikke rummes inden for rammerne af områdefornyelsesprogrammet.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov om byfornyelse


Økonomi

Der er inden for områdefornyelsen en restramme på 5,5 mio. kr. til etablering af Kræmmergade, Vestergade, Nørregade og Grydergade.

 

Med en forventet pris på 4,1 mio. kr. på etablering af Kræmmergade/Vestergade og bortfald af Grydergade/Nørregade forventes projektets samlede økonomi at kunne holdes inden for den godkendte økonomiske rammer inkl. eventuelle ekstraudgifter ved Sydhavnen.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet;

at det fremlagte forslag for udformning af Vestergade/Kræmmergade godkendes,

at der igangsættes en udbudsproces for etablering af Vestergade/Kræmmergade, og

at ny belægning i Nørregade og Grydergade udgår af områdefornyelsesprojektet.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 27-09-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 03-10-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Byrådet den 09-10-2018

Indstillingen blev godkendt.sagsnr14-15512_doknr129637-18_v1_oplæg til udforming af gågader.pdf.pdf
sagsnr14-15512_doknr131977-18_v1_overslag over udgifter til gågader.pdf.pdf
sagsnr14-15512_doknr129733-18_v1_korrespondance med ministeriet om udvidelse af projektet.pdf.pdf

Bilag

Oplæg til udforming af gågader.pdf
Overslag over udgifter til gågader.pdf
Korrespondance med ministeriet om udvidelse af projektet.pdf


256. Ansøgning. Plangrundlag for ferie- og Fritidsanlæg i Ho

Ansøgning. Plangrundlag for ferie- og Fritidsanlæg i Ho

Sagsfremstilling

Varde Kommune modtog 11. juli 2018 en ansøgning for igangsættelse af planlægningen for et område til ferie- og fritidsformål i Ho på Skallingevej 5 og 6, 6857 Blåvand. Området er ca. 17 ha og ligger i landzone.

 

Grundejere ønsker mulighed for at anvende området til ferie- og fritidsformål. Der er givet landzonetilladelse til at indrette en fodboldgolfbane i en opvokset juletræskultur på en del af det ansøgte areal. Grundejere ønsker fortsat denne mulighed, mens de øvrige områder ønskes udlagt til forskellige typer overnatningsformål, bl.a. hotel med hotellejligheder, hytter, autocamperfaciliteter, parkeringsplads og herved beslægtede aktiviteter. Grundejere foreslår, at der gives mulighed for at etablere 100-150 hotelværelser/lejligheder, 50-80 hytter og 50-80 autocamperparkeringspladser.

 

Planområdet ligger i den sydlige del af Ho. Området afgrænses mod nord af bl.a. Ho by og Ho Ferie- og Aktivitetscenter, mod øst af golfbanen og mod syd af et sommerhusområde på Søndertoften og et område lokalplanlagt til feriecenter på Skallingevej. Området afgrænses mod vest og nordvest af Ho Klitplantage og klitlandskabet Ho Bjerge. 

 

Planområdet henligger ubebygget med undtagelse af området, hvor der er givet landzonetilladelse til at indrette en fodboldgolfbane samt to beboelsesejendomme på Skallingevej 5 og 6.

 

Der har ikke tidligere været udarbejdet kommune og lokalplan for området.

 

Området er omfattet af følgende udpegninger i Kommuneplan 2017.

 

 • Kystnærhedszone
 • Større uforstyrret landskab og kystlandskab
 • Bevaringsværdigt kulturmiljø
 • Bevaringsværdige bygninger
 • § 3-beskyttet natur
 • Grønt Danmarkskort
 • Skov, der afkaster byggelinje og skovbyggelinje
 • Geologiske rammeområder, værdifulde geologiske områder og udpegede kystlandskaber
 • Området kan blive påvirket af en 20-50 års stormflodhændelse og grundvandet potentielt står højt i området. 

 

Sagen har været sendt i forhøring fra 22. august 2018 til 5. september 2018. Der er kommet 11 bemærkninger, der særligt handler om bekymringer om projektets størrelse og udformning i forhold til påvirkning af natur, landskabstræk, infrastruktur og kulturmiljø.

 

Sagen er en A-sag, og derfor skal Byrådet beslutte om planlægningen ønskes igangsat, mens Udvalget for Plan og Teknik prioriterer, hvornår plansagen kan påbegyndes i forvaltningen.


Forvaltningens vurdering

Ved planlægning i kystnærhedszonen gælder, at der kun må planlægges for anlæg i landzone, hvis der er en særlig planmæssig eller funktionel begrundelse. En eventuel planlægning forudsætter, at der ikke findes alternative udbygningsmuligheder uden for kystnærhedszonen.

 

Kommuneplan 2017 indeholder retningslinjer for placeringen af nye ferie- og fritidsanlæg.

Retningslinjerne fastlægger, at nye anlæg bl.a. skal placeres i tilknytning til eksisterende by- og sommerhusområder og være i tråd med sammenhængende turistpolitiske overvejelser.

 

Placeringen af områder til fodboldgolf og overnatning i tilknytning til den eksisterende golfbane, sommerhusområder og feriecenter vurderes at være i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer herom, og den understøtter de turistpolitiske overvejelser, hvor der er fokus på at sikre et varieret overnatningstilbud som supplement til de mange sommerhuse. Formålet hermed er at have tilbud til et bredere segment af turister bl.a. faciliteter, der appellerer til kortere ferier.

 

De ansøgte projekt knytter sig funktionelt til golfbanen og ligger i direkte tilknytning til de eksisterende områder til rekreative formål, herunder sommerhusområder indenfor det store turistområde i Ho og Blåvand. Området omfattet af ansøgningen er placeret i direkte tilknytning til den eksisterende infrastruktur i Ho, og vil kunne understøtte de eksisterende faciliteter ved bl.a. Blåvanshuk Golfcenter og øvrige butikker og restaurationer i primært Ho og Blåvand. Uanset hvilken placering i og omkring Ho og Blåvand, der ønskes placeret nyudlæg i, vil området ligge i kystnærhedszonen, og der vurderes derfor ikke at være alternative placeringsmuligheder uden for kystnærhedszone. Den ansøgte placering til udvidelse af de rekreative rammer foretages set i forhold til kystzonen bagved eksisterende udlæg og anses for at være huludfyldning. Forvaltningen vurderer derfor, at der er en særlig planmæssig og funktionel begrundelse for, at der kan planlægges for udbygning på den ansøgte lokalitet.

 

Området ved Ho rummer store natur-, landskabelige- og kulturhistoriske værdier. Det er derfor forvaltningens vurdering at der ved evt. kommende planlægning i området skal tages udstrakte hensyn til påvirkningen af det omkringliggende landskab. Dette gælder ikke mindst i området op mod klitlandskabet Ho Bjerge.

 

Rent naturmæssigt vil der skulle tages hensyn til registreret § 3-natur og skovbyggelinjer.  Den sjældne løgfrø (bilag IV-art) er tidligere registreret i søen vest for Skallingevej, og det kan ikke udelukkes, at der findes løgfrø i søen eller i området. Hvis søen er ynglelokalitet for løgfrø, er det oplagt, at Jens Jessens Sande/Ho Bjerge vil være fouragerings-, raste og overvintringslokalitet for arten. Er det tilfældet, bør en landskabskile mellem søen og Jens Jessens Sande friholdes for byggeri og anvendelse.

 

Under hensyn til områdets kulturhistoriske værdi, bør den samlede bygningsmasse på matriklerne udføres under hensyntagen til det omkringliggende miljø i Ho. Derfor bør der ved lokalplanlægning opstilles krav om belysning, valg af materialer, farve, placering af bygninger, arkitektur og beplantning der sikrer, at projektet ikke påvirker det kulturhistoriske miljø negativt.

 

Forvaltningen vurderer, at udbygning af området med feriehytter, hotel og overnatningsmulighed for autocampere vil øge trafikmængden på de tilstødende veje, herunder antallet af større køretøjer. En forøgelse af trafikmængden indebærer altid en øget risiko for uheld, og, når der er tale om store køretøjer, en øget utryghed for de bløde trafikanter. Det bør derfor i forbindelse med planlægningen vurderes, om etableringen af de ansøgte aktiviteter vil generere behov for udvidelse af infrastrukturen, og det bør i den forbindelse også vurderes, hvordan det i givet fald kan udføres under hensyn til kulturmiljøet i Ho.

 

Området er spildevandskloakeret. Skallingevej 5 indgår i den nuværende spildevandsplan. For Skallingevej 6 skal der udarbejdes et spildevandstillæg, hvor forvaltningen vil udarbejde et oplæg for at Skallingevej 6 ligeledes spildevandskloakeres.

 

I forhold til både fremtidigt byggeri og anlæg samt håndtering af regnvand og etablering af kloak er det vigtigt, at grundejere er opmærksomme på, at området kan blive påvirket af en 20-50 års stormflodhændelse, og at grundvandet potentielt står højt i området.

 

Forvaltningen vurderer samlet set, at der med fordel kan igangsættes en planlægning med henblik på udvidelse af overnatningskapaciteten i Ho, men det vurderes også, at planlægningen skal gennemføres med særlige hensyn til de væsentlige natur-, landskabs- og kulturhistoriske værdier i området


Konsekvens i forhold til visionen

Gennemførelse af det ansøgte projektet vil give flere adgang til at holde ferie tæt på naturen. Anlæg af yderligere byggeri kan imidlertid også bevirke, at oplevelsen af naturen forringes lokalt i området.


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017, Varde Kommune

Lov om planlægning

Bekendtgørelsen om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.


Økonomi

Ingen


Høring

Hvis det ansøgte imødekommes, skal der gennemføres en offentlig høring, jf. planloven § 24, stk. 1.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at det nødvendige plangrundlag i form af lokalplan og kommuneplantillæg udarbejdes,

at sagen medtages i prioriteringen af sager til igangsætning,

at resume af de indkomne bemærkninger for forhøringen godkendes,

at der fastsættes bestemmelser, så bebyggelsen og anlæg kommer til at harmonere med naturen, landskabet og den eksisterende bebyggelse i arkitektur, herunder belysning, valg og ensartethed af materialer og farve, placering og udformning af bygninger og beplantning.

og

at sagen herefter behandles som en A-sag.

 


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 27-09-2018

Peter Nielsen blev erklæret inhabil.

 

Anbefalingen blev sat til afstemning.

 

Navn

Parti

For

Imod

Undlod

Preben Friis-Hauge

V

x

 

 

Anders Linde

V

x

 

 

Niels Haahr  Larsen

V

x

 

 

Søren  Laulund

A

x

 

 

Jan Lings

A

x

 

 

Niels Christiansen

C

 

x

 

 

Anbefalingen blev godkendt.

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 03-10-2018

Peter Nielsen blev erklæret inhabil og deltog således ikke i sagens behandling.

 

Henrik Vej Kastrupsen, Julie Gottschalk og Holger Grumme Nielsen stillede ændringsforslag om, at der udarbejdes en udviklingsplan for området, før man forholder man sig til et projekt.

 

Navn

Parti

For

Imod

Undlod

Anders Linde

V

 

x

 

Erik Buhl Nielsen

V

 

x

 

Henrik Vej Kastrupsen

L

x

 

 

Holger Grumme Nielsen

B

x

 

 

Ingvard  Ladefoged

A

 

 

 

Line Berner

V

 

x

 

Peter Nielsen

V

 

 

 

Søren  Laulund

A

 

x

 

Julie Gottschalk

O

x

 

 

 

 

Forvaltningens anbefaling blev dernæst sat til afstemning

 

Navn

Parti

For

Imod

Undlod

Anders Linde

V

x

 

 

Erik Buhl Nielsen

V

x

 

 

Henrik Vej Kastrupsen

L

 

x

 

Holger Grumme Nielsen

B

 

x

 

Ingvard  Ladefoged

A

 

 

 

Line Berner

V

x

 

 

Peter Nielsen

V

 

 

 

Søren  Laulund

A

x

 

 

Julie Gottschalk

O

 

x

 

 

Flertallet i udvalget fremsender sagen til Byrådet med anbefaling.

 

Holger Grumme Nielsen og Julie Gottschalk ønsker at tilkendegive, at de i udgangspunktet kan godkende et reduceret projekt.

 


Beslutning Byrådet den 09-10-2018

Peter Nielsen blev erklæret for inhabil, og deltog således ikke i sagens behandling.

 

Det Konservative Folkeparti stillede følgende ændringsforslag:

Idet byrådet må konstatere, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at tilsidesætte gældende restriktioner og de planmæssige bindinger og hensyn for arealet på Skallingevej 6 (vest for Skallingevejen), skal byrådet indstille,

 • at ønsket om ændret plangrundlag for arealerne vest for Skallingevejen ikke imødekommes
 • at der for så vidt angår ønskerne til nyt plangrundlag for arealet øst for Skallingevej 5 bestemmes, at en afgørelse omkring udarbejdelse af et nyt plangrundlag må afvente, at der i lokalområdet i Ho inden 15. februar 2019 sker en udarbejdelse af en udviklingsplan, som beskriver mulighederne for at samtænke og udvikle Ho Bys nuværende kvaliteter med de påtænkte planer om byggeri af et antal ferielejligheder på Skallingevej 5.

 

Ændringsforslaget blev sat til afstemning.

For ændringsforslaget stemte Liste C, Liste L og Ingvard Ladefoged

Imod ændringsforslaget stemte Søren Laulund, Sandie Eis Ravn, A.C. Hoxcer, Jan Lings, Birger Filskov, Liste B, Liste I, Liste O og Liste V 

Ingen undlod at stemme

 

Ændringsforslaget er dermed faldet.

Henrik Vej Kastrupsen stillede ændringsforslag om, at der udarbejdes en udviklingsplan for området, før Byrådet forholder sig til et projekt.

 

For ændringsforslaget stemte Liste C, Liste L og Ingvard Ladefoged 

Imod ændringsforslaget stemte Søren Laulund, Sandie Eis Ravn, A.C. Hoxcer, Jan Lings, Birger Filskov, Liste B, Liste I, Liste O og Liste V

Ingen undlod at stemme

 

Ændringsforslaget er dermed faldet.

 

På vegne af liste V, A, DF, B, LA fremsættes følgende ændringsforslag:

Byrådet godkender forvaltningens indstilling med følgende tilføjelser:

 • at der sker en reduktion i antallet af overnatningsenheder i lokalplanforslaget i forhold til det ansøgte,
 • at der tænkes arkitektoniske og landskabelige hensyn ind i lokalplanforslaget,
 • at der som minimum afholdes et borgermøde om udkastet til lokalplanforslag inden det sendes til politisk behandling, 
 • At der indarbejdes handicapvenlige løsninger i relevante dele af bygninger og anlæg i området,
 • at der igangsættes udarbejdelse af en områdeplan for Ho med borgerinddragelse, der tager afsæt i muligheder og konsekvenser af lokalplanforslaget samt eksisterende lokalplaner, ligesom der som en del af områdeplanens udarbejdelse skal ske en kortlægning af de trafiksikkerhedsmæssige forhold i Ho. Områdeplanens intentioner skal under disse forudsætninger, i videst muligt omfang indarbejdes i lokalplanforslaget.

 

For forslaget stemte Liste A, Liste B, Liste I, Liste O og Liste V 

Imod forslaget stemte Liste C og Liste L 

Ingen undlod at stemme.

 

Forslaget er hermed godkendt.

 

 

 

 sagsnr18-6793_doknr140195-18_v1_samlede høringssvar til indkaldelse af ideer og forslag til planlægning for område til ferie- og fri.pdf
sagsnr18-6793_doknr140194-18_v1_ansøgning_samlet.pdf.pdf
sagsnr18-6793_doknr140588-18_v1_ferie- og fritidsanlæg i ho, område ift. næromgivelser.pdf
sagsnr18-6793_doknr143357-18_v1_definition af a, b og c sager.pdf
sagsnr18-6793_doknr143794-18_v1_resumé af indkomne bemærkninger ho og udkast til byrådets vurdering 21-09-2018.pdf.pdf

Bilag

Samlede høringssvar til Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning for område til ferie- og fritidsformål i Ho.pdf
Ansøgning_samlet.pdf
Ferie- og fritidsanlæg i Ho, Område ift. næromgivelser
Definition af A, B og C sager
Resumé af indkomne bemærkninger Ho og udkast til byrådets vurdering 21-09-2018.pdf


257. Salg af areal i Varde - Lukket punkt
258. Køb af ejendom i Ølgod - Lukket punkt
259. Gensidig orientering - Lukket punkt