UDVALG

Byrådet

MØDE

Referat

STED

Mødesalen, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

04-09-2018 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

04-09-2018 21:00:00


PUNKTER

223. Godkendelse af dagsorden
224. Byrådets studieture 2018-2021
225. Formandsbeslutning - Forlængelse af Oksbøl Børnehaves driftsoverenskomst
226. Budgetopfølgning pr. 2. kvartal 2018 - Samlet oversigt
227. 1. behandling af budgetforslag 2019 og budgetoverslagsår 2020-2022
228. Sydvestjysk Brandvæsen - Regnskab 2017
229. Ansøgning om kommunegaranti DIN Forsyning Spildevand A/S
230. Opgaveudvalg: Kommissorium for beslutningsfase vedr. fælles ejendomscenter
231. Retningslinjer for godkendelse og tilsyn med private pasningsordninger og private institutioner
232. Vedtægtsændring i det selvejende dagtilbud Møllehuset, Tistrup
233. Aflysning af deklaration for privat fællesvej Gl. Kærvej, Varde
234. Strategisk energiplanlægning - rapport
235. Godkendelse af Den erhvervsdrivende fond Varde Fritidscenter 2018
236. Bemyndigelse til køb af jord - Lukket punkt
237. Køb af jord i Tistrup - Lukket punkt
238. Salg af ejendom i Varde - Lukket punkt
239. Gensidig orientering - Lukket punkt
240. Institutionsanalyse - Lukket punkt223. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Byrådet den 04-09-2018

Dagsordenen blev godkendt.

224. Byrådets studieture 2018-2021

Byrådets studieture 2018-2021

Sagsfremstilling

Steen Holm Iversen, Liberal Alliance, Varde, har fremsendt følgende forslag:

 

Under henvisning til Byrådets beslutning den 19. juni 2018 i pkt. 210, samt de igangværende budgetforhandlinger og Varde kommunes økonomiske situation forslås det, at Byrådet beslutter, ikke at gennemføre studieture til udlandet foreløbigt i perioden 2019 og 2020.

 

Det foreslås endvidere, at byrådet genovervejer denne beslutning i tilknytning til forhandlinger af budget 2021.


Anbefaling

Det anbefales,

at Byrådet tager stilling til det stillede forslag.


Beslutning Byrådet den 04-09-2018

Der blev fremsat nedennævnte ændringsforslag fra Tina Agergaard Hansen:

 

”At fastholde det vedtagne ændringsforslag fra d. 19-6-18 stillet af Steen Holm Iversen, men at der i beslutningen tilføjes: 

 

At de enkelte udvalg har fokus på, at studieturen gennemføres med en økonomisk ansvarlighed og tillige, som beskrevet i det tidligere vedtagne ændringsforslag fra Steen Holm Iversen, formålsbeskrives med fokus på relevans og fagligt indhold.”

 

18 stemte for ændringsforslaget – Liste L, B, C, O og V.

5 stemte imod Liste A (Søren Laulund var fraværende).

1 undlod at stemme – Liste I.
 

Tina Agergaard Hansen’s ændringsforslag blev hermed godkendt.

225. Formandsbeslutning - Forlængelse af Oksbøl Børnehaves driftsoverenskomst

Formandsbeslutning - Forlængelse af Oksbøl Børnehaves driftsoverenskomst

Sagsfremstilling

Ifølge ’Skoler og dagtilbud for alle’ skal Oksbøl Børnehave fra 1. august 2018 være en del af den kommunale dagtilbudsklynge Varde Vest, hvorfor kommunen har opsagt driftsoverenskomsten med virkning fra 1. august 2018.

Oksbøl Børnehave har efterfølgende fremsat ønske om at forblive selvejende.

 

Udvalget for Børn og Læring har den 28. juni 2018 besluttet at undersøge sagen nærmere og på denne baggrund har borgmesteren den 29. juni 2018 på Byrådets vegne truffet formandsbeslutning om, at driftsoverenskomsten med Oksbøl Børnehave forlænges fra den 1. august 2018 og indtil der er truffet beslutning i sagen.


Retsgrundlag

Styrelsesloven


Økonomi

----


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at den trufne formandsbeslutning tages til efterretning.


Beslutning Byrådet den 04-09-2018

Taget til efterretning.sagsnr18-7627_doknr104222-18_v1_formandsbeslutning om forlængelse af driftsoverenskomsten med oksbøl børnehave.msg

Bilag

Formandsbeslutning om forlængelse af driftsoverenskomsten med Oksbøl Børnehave


226. Budgetopfølgning pr. 2. kvartal 2018 - Samlet oversigt

Budgetopfølgning pr. 2. kvartal 2018 - Samlet oversigt

Sagsfremstilling

Der udarbejdes en samlet budgetopfølgning for budgetåret 2018 tre gange i løbet af 2018 for henholdsvis 1. kvartal, 2. kvartal og 3. kvartal. Budgetopfølgningen for 2. kvartal er behandlet i fagudvalgene og direktionen i august måned.

 

Budgetopfølgningen for 2. kvartal for fagudvalgene viser et samlet merforbrug på 22,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2018 eksklusive budgetoverførsler, jf. tabel nedenfor, hvilket er en stigning på 17½ mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen for 1. kvartal, der viste et merforbrug på 4,7 mio. kr.

 

 

Den store stigning kan primært henføres til, at fagudvalgene på nuværende tidspunkt forventes at forbruge endnu mere af budgetoverførslerne fra 2017 til 2018, samt at der forventes et merforbrug på 6 mio. kr. til medfinansiering af sundhedsvæsenet.

 

 

 

 

 

 

 

De væsentlige afvigelser for de enkelte udvalg er, jf. bilag:

 

 • For udvalget for Økonomi og Erhverv forventes et samlet merforbrug på 4,2 mio. kr. ift. det korrigerede budget ekskl. overførsler. Der forventes pt., at der forbruges 10 mio. kr. af de overførte midler fra 2017. Det modsvares af et forventet mindreforbrug på ca. 5 mio. kr. på andre områder, bl.a. arbejdsskadeforsikringer og tjenestemandspensioner. Endvidere forventes, at der tilføres 4,2 mio. kr. til kassen fra den tekniske reserve på 10 mio. kr. i 2018, som skulle reducere risikoen for en eventuel regnskabssanktion, eksempelvis hvis institutionerne forbruger af deres opsparede overskud. Der er forbrugt 5,8 mio. kr. af reserven ifm. med udbud af rengøring. Der skønnes desuden, at udbetalinger fra barselspuljen vil være 5 mio. kr. højere end budgetteret. Inkl. budgetoverførsler forventes et mindreforbrug på 14,4 mio. kr.

 

 • For udvalget for Plan og Teknik forventes et merforbrug på 3,3 mio. kr. ift. det korrigerede budget ekskl. overførsler, hvilket primært skyldes, at der er en række opgaver, som er blevet udskudt fra 2017 til 2018. Merforbruget kan næsten dækkes af budgetoverførslerne fra 2017. Efter forbrug af budgetoverførsler forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket kan henføres til, at vejvandsbidraget er steget væsentligt i 2018.

 

 • For udvalget for Børn og Læring forventes et merforbrug på 4,4 mio. kr. ift. det korrigerede budget ekskl. overførsler, hvilket bl.a. skyldes et forventet forbrug på 4,8 mio. kr. af de overførte midler på skoleområdet til udviklingstiltag, flere elever i specialklasser mv. Det modsvares i et vist omfang af, at der forventes en mindreudgift på 2,1 mio. kr. som følge af færre elever på efterskoler. På dagtilbudsområdet forventes et merforbrug på 2,7 mio. kr., hvilket kan henføres til flere børn i private institutioner og kommunale vuggestuer end budgetteret. Der forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. til børn og unge med særlige behov. Inkl. budgetoverførsler forventes et mindreforbrug på 25,1 mio. kr. på udvalgets område. 

 

 • For udvalget for Kultur og Fritid forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. ift. indeværende års budget ekskl. overførsler, hvilket kan henføres til biblioteksområdets forbrug af overførsler. Der er lavet planer for at undgå et merforbrug i 2019, mens merforbruget i 2018 forventes dækket af overførte midler fra 2017. Indenfor udvalgets budget er der desuden enkelte steder flyttet rundt, så merforbrug på nogle områder dækkes af mindreforbrug på andre områder. Efter budgetoverførsler forventes et samlet mindreforbrug på 2,1 mio. kr. på udvalgets område. 

 

 • For udvalget for Social og Sundhed forventes et merforbrug på 12,0 mio. kr. ift. det korrigerede budget ekskl. overførsler. Merforbruget kan primært henføres til, at der forventes forbrugt 8,1 mio. kr. af budgetoverførslerne fra 2017, samt at der forventes et merforbrug på 6 mio. kr. til den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet.

 

 • For udvalget for Arbejdsmarked og Integration forventes et mindreforbrug på 2 mio. kr., hvilket primært skyldes, at udgifterne til integration forventes at falde med 8½ mio. kr., samt at udgifterne til sygedagpenge og førtidspension forventes at falde med hhv. 2 og 3 mio. kr. Det modsvares i et vist omfang af, at udgifterne til fleksjob og ressourceforløb begge forventes at stige med hhv. 5 og 6 mio. kr. Det bemærkes, at det er forudsat, at reduktionsforslagene fra effektiviseringskataloget til budget 2018 får den tiltænkte virkning.

Serviceudgifterne i 2018 forventes samlet set at ligge ca. 19 mio. kr. over det budgetterede i 2018, jf. tabel nedenfor, hvilket primært skyldes, at områderne forventes at bruge af deres budgetoverførsler fra 2017, samt at der er et merforbrug på barselspuljen.

 

 

I økonomiaftalen for 2019 mellem regeringen og KL blev det aftalt at lave en midtvejsregulering i 2018 som følge af, at pris- og lønopregningen til budget 2018 var for høj i økonomiaftalen for 2018. Det medfører en negativ regulering for Varde Kommune på 6 mio. kr. De 6 mio. kr. vil Varde Kommune hente i pris- og lønopregningen af budget 2019.

 

For overførselsudgifterne forventes et mindreforbrug på 2 mio. kr., jf. beskrivelsen af arbejdsmarkeds- og integrationsområdet ovenfor, hvilket primært kan henføres til, at der er kommet færre flygtninge end budgetteret. Det mere end modsvares dog af, at der forventes en negativ regulering på 7,1 mio. kr. i 2018 vedrørende de forsikrede ledige som følge af efter- og midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2017 og 2018. Endvidere blev der er i økonomiaftalen mellem regeringen og KL aftalt en midtvejsregulering af beskæftigelsesområdet, da overførselsudgifterne (forsørgelsesudgifterne) er lavere på landsplan i 2018 end forudsat i økonomiaftalen. Det medfører en negativ regulering for Varde Kommune i 2018 på 19 mio. kr.

 

Der er endvidere udarbejdet oversigter med statusbeskrivelser på de budgetterede anlægsprojekter i 2018 samt anlægsprojekter, som er blevet overført til 2018. Der bemærkes, at som følge af blandt andet det midlertidige anlægsstop i 2017 er anlægsprojekter for i alt 78 mio. kr. blevet forsinket eller udskudt til 2018, hvilket kommer oveni de knap 110 mio. kr., som der oprindeligt var budgetteret med i 2018. På nuværende tidspunkt forventes anlægsudgifterne at udgøre 120 mio. kr. i 2018. Af større projekter, som ikke forventes gennemført fuldt ud i 2018 er pulje til nedrivning af bygninger, Flygtningemuseum, Thyrasvejs forlængelse til Yderikvej Tistrup, genopretning af Holme Å, område- og byfornyelse, multisal ved skolen i Agerbæk, anlægsinvesteringer til den nye skole, implementering af halplan, handicapboliger Løkkevang i Ølgod, demensboliger i Ølgod og Varde, samt udskiftning af tag og ny hovedindgang på Lunden.


Forvaltningens vurdering

Det bemærkes, at det fremgår af budgetproceduren, at der arbejdes med en målsætning om stram rammebudgettering, således der i løbet af budgetåret ikke bevilges tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen.

 

Det er afgørende, at Varde Kommune bidrager til, at kommunerne samlet set overholder servicerammen for at undgå sanktioner og dermed en reduktion af statens tilskud til kommunerne. Såfremt kommunerne samlet set overskrider servicerammen, og Varde Kommune eksempelvis overskrider de budgetterede serviceudgifter med 20 mio. kr., kan det medføre en individuel sanktion på 12 mio. kr. til kommunen. KL vil i slutningen af august orientere kommunerne omkring KL’s forventninger til regnskab 2018. Såfremt det viser sig, at KL forventer, at kommunerne samlet set vil overstige servicerammen i 2018 bør Byrådet orienteres herom, bl.a. af hensyn til, hvad der kan gøres for at undgå en individuel sanktion.

 

Det er også afgørende, at kommunerne samlet set overholder anlægsrammen. Varde Kommune ser dog på nuværende tidspunkt ud til at bruge mere på anlægsprojekter i 2018 end oprindeligt budgetteret som følge af en række anlægsprojekter i 2017 er blevet udskudt til 2018. Det vil derfor være vigtigt at følge de kommende udmeldinger fra KL vedrørende forventningerne til anlægsudgifterne i 2018. Der er dog i økonomiaftalen ikke aftalt en sanktion på regnskabet for anlæg.

 

Økonomiafdelingen deltager på udvalgsmødet og gennemgår budgetopfølgningen.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at budgetopfølgningen tages til efterretning,

at det indstilles til Byrådet, at der ikke gives tillægsbevilling finansieret af kassen til 2. budgetopfølgning,

at fagudvalg ved udsigt til budgetoverskridelse skal stille forslag til finansiering,

at det indstilles, at områderne holder igen med forbrug af deres budgetoverførsler, og

at der pga. risikoen for en evt. sanktion laves en ekstraordinær budgetopfølgning pr. 31. august 2018.


Beslutning Direktionen den 22-08-2018

Anbefalingen blev godkendt.

Budgetopfølgning 2. kvartal drøftes på Lederforum den 31. august 2018.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-08-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Byrådet den 04-09-2018

Indstillingen blev godkendt.sagsnr18-3851_doknr103074-18_v1_anlæg pr. 30.06.2018 - samtlige udvalg - budgetopfølgning.xlsx

Bilag

Anlæg pr. 30.06.2018 - Samtlige udvalg - Budgetopfølgning


227. 1. behandling af budgetforslag 2019 og budgetoverslagsår 2020-2022

1. behandling af budgetforslag 2019 og budgetoverslagsår 2020-2022

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i marts 2018 budgetproceduren for budgetlægningen i 2018 vedrørende budget 2019-2022. I starten af juni indgik regeringen og KL en aftale om kommunernes økonomi for 2019, og i juni udmeldte Økonomi- og Indenrigsministeriet Varde Kommunes indtægter for 2019.

 

Med afsæt i ovenstående har forvaltningen udarbejdet en foreløbig hovedoversigt for 2019-2022. Udgangspunktet for budgettet for 2019 er budgettet for 2018 korrigeret for demografiske ændringer, ændrede forudsætninger og tidligere politiske beslutninger.  

 

Det bemærkes, at hovedoversigten blandt andet er baseret på nedenstående forhold og forudsætninger:

 • Servicerammen er i økonomiaftalen øget med 1,7 mia. kr., mens anlægsrammen er steget fra 17 til 17,8 mia. kr., hvilket isoleret set medfører øgede indtægter.  
 • Varde Kommune har dog samlet mistet væsentlige indtægter i både budget 2018 og 2019 som følge af nedjustering af skønnet for overførselsudgifterne på landsplan, samt faldende udligning og tilskud.
 • Bloktilskuddet er i 2019 tilført et ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr., hvilket betyder en ekstraordinær indtægt for Varde Kommune på 46,0 mio. kr. i 2019 (mod 46,3 mio. kr. i 2018 og 27,5 mio. kr. i 2017). Stigningen i tilskuddet fra 2017 til 2018 skyldes, at Varde Kommune har haft en lavere stigning i beskatningsgrundlaget end landsgennemsnittet. Der bemærkes, at der i overslagsårene 2020 til 2022 ikke er indregnet et ekstraordinært finansieringstilskud.
 • Det er forudsat, at Varde Kommune kan lånefinansiere 25 mio. kr. til skolebyggeriet.
 • Der er indregnet Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet, som blev aftalt mellem regeringen og KL. Som følge heraf reduceres indtægterne med 4,5 mio. kr. i 2020, 9 mio. kr. i 2021. Der er forudsat, at moderniserings- og effektiviseringsprogrammet ikke videreføres i 2022, da KL i deres budgetvejledningsskrivelser har forudsat, at programmet ikke videreføres.  
 • Der hentes 6 mio. kr. i pris- og lønfremskrivningen af budget 2019, som følge af pris- og lønfremskrivning fra KL og regeringen var for høj i 2018.
 • Der er forudsat, at budgetoverførslerne mellem årene udgør samlet set 90 mio. kr. årligt for drift og anlæg. Pt. har overførslerne været væsentligt højere, og dermed også kassebeholdningen, især pga. udskudte anlægsprojekter.
 • Ved budgetudarbejdelsen er anvendt KL’s skøn over pris- og lønstigninger.
 • Beregningsteknisk forudsat et anlægsniveau på 80 mio. kr. i 2022.
 • Der er indregnet effektivisering af serviceudgifterne på ½ pct. årligt.
 • Der er forudsat, at skatteudskrivningen er uændret. Budgetforslaget til 1. behandling er således baseret på en uændret kommuneskatteprocent på 25,1 og en uændret grundskyldspromille på 31,56. Det bemærkes, at hvis der sker skattestigninger i 2019, vil det særlige tilskud på 8,6 mio. kr. i 2019 og 2020 til kompensation for udlændinges uddannelsesniveau bortfalde.

 

Budgetforslaget til 1. behandling er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Der skal først tages endelig stilling til valget mellem statsgaranti og selvbudgettering af tilskud og skatter ved Byrådets 2. behandling af budgettet i oktober 2018.

 

Budgetforslaget for 2019 og budgetoverslag 2020-2022 indeholder ovennævnte ændringer, men ikke omprioriteringsforslag, nye drifts- og anlægsønsker fra fagudvalg og de politiske partier. Disse udgifter og indtægter indgår i prioriteringen på Byrådets budgetseminar den 13.-14. september 2018 og derefter i 2. behandlingen af budgetforslaget i oktober måned.

 

Budgetforslaget for 2019 og budgetoverslagsårene 2020-2022 er i hovedposter:

Beløb i mio. kr. (2019-priser)
(- = indtægter og + = udgifter)

Budget-forslag 2019

Budget-overslag 2020

Budget-overslag 2021

Budget-overslag 2022

Indtægter

 

 

 

 

Skatter

-2.320,8

-2.320,8

-2.320,8

-2.320,8

Tilskud, udligning og beskæftigelsestilskud

-802,7

-757,0

-748,2

-748,0

Indtægter i alt

-3.123,5

-3.077,7

-3.069,0

-3.068,7

Nettodriftsudgifter:

 

 

 

 

Serviceudgifter i alt

2.105,9

2.092,9

2.086,1

2.081,6

Aktivitetsbestemt medfinansiering

202,0

202,0

202,0

202,0

Ældreboliger

-14,9

-14,9

-14,9

-14,9

Overførselsudgifter

601,0

602,0

607,2

607,0

Forsikrede ledige

65,3

65,3

65,3

65,3

Den centrale refusionsordning

-7,9

-7,9

-7,9

-7,9

P/L-fremskrivning

55,5

55,5

55,5

55,5

Driftsudgifter (netto) i alt

3.006,9

2.994,9

2.993,3

2.988,6

Nettorenter

4,8

5,8

6,5

7,2

Driftsresultat (- = overskud)

-111,8

-77,0

-69,2

-72,9

 

 

 

 

 

Afdrag på lån

50,3

52,2

53,2

54,9

Nye lån til energibesparende foranstaltninger

-5,3

-5,3

-5,3

-5,3

Nye lån til øvrige formål

-2,0

-2,0

-2,0

-2,0

Anlægsudgifter excl. EBF

108,4

122,3

102,0

80,0

Nye lån til skolebyggeri

-5,0

-10,0

-10,0

0,0

Energibesparende foranstaltninger

5,3

5,3

5,3

5,3

Finansforskydninger (kirkeskat)

0,4

0,0

0,0

0,0

Finansforskydninger (afdrag til forsyningen)

3,2

0,0

0,0

0,0

Grundkapitalindskud

2,1

0,0

0,0

0,0

Kasseforbrug (+) / konsolidering (-)

45,6

85,5

74,0

60,0

Likviditet ultimo året (ultimo 2018 = 195,5 mio. kr.)

149,9

64,5

-9,5

-69,6

 

 

 

 

 

1/2 pct. effektivisering

10

20

30

40

Nye kassebeholdning

159,9

94,5

50,5

30,4

 


Forvaltningens vurdering

Likviditet

Forvaltningen anbefaler som hovedregel, at den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen er på minimum 125 mio. kr. Det vurderes, at kassebeholdningen skal have en sådan robusthed, hvor der både er plads til uforudsete udgifter, uden at Byrådet - fra den ene dag til den anden - skal handle, samt at der skal være plads til handlefrihed.

 

Resultatet af den ordinære driftsvirksomhed

Driftsresultatet skal have en sådan størrelse, at den både giver mulighed for de nødvendige anlægsinvesteringer i årene fremover samtidig med, at der er plads til de årlige afdrag på eksisterende lån. Det bemærkes, at da driftsresultatet i budgetforslaget for 2019-2022 ikke er tilstrækkeligt stort til at dække afdrag på lån og anlægsudgifterne, sker der et kasseforbrug, hvilket medfører, at kassebeholdningen reduceres.

 

Sanktion

Der er i økonomiaftalen mellem regeringen og KL fastlagt rammer for både drifts- og anlægsudgifterne. Rammerne gælder for landets kommuner under ét. Det er vigtigt, at de aftalte rammer overholdes, idet bloktilskuddet reduceres med op til 3 mia. kr. (26 mio. kr. for Varde Kommune), hvis driftsrammen ikke overholdes og 1 mia. kr. (8,7 mio. kr. for Varde Kommune), hvis anlægsrammen ikke overholdes.

 

Samlet vurdering

Som det fremgår af hovedoversigten for 2019-2022, falder den beregnede likviditet markant frem mod 2022. Det vil således blive nødvendigt med budgetforbedringer i de kommende år for at opfylde forvaltningens anbefaling om en kassebeholdning på mindst 125 mio. kr.


Retsgrundlag

Styrelsesvedtægten.


Økonomi

Regeringen har afsat en særtilskudspulje til særligt vanskeligt stillede kommuner på 300 mio. kr. i 2019, og ansøgningsfristen var den 3. august. Varde Kommune har søgt om særtilskud fra denne pulje blandt andet med henvisning til, at Varde Kommune i både budget 2018 og budget 2019 har haft et markant fald i indtægterne.

 

I Økonomiaftalen for 2019 er der afsat lånepuljer til investeringer med et effektiviserings-potentiale, større strukturelle investeringer på de borgernære områder, det ordinære anlægsområde samt til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. Ansøgningsfrist var den 7. august 2018. Varde Kommune har søgt om lånedispensation.

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet forventer at kunne afgive svar på ovenstående ansøgninger i slutningen af august.


Høring

Budgetmaterialet er sendt i høring den 22. august 2018. Der er høringsfrist den 6. september 2018.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at forslag til budget 2019 og overslagsårene 2020-2022 fremsendes til Byrådets 1. behandling (4. september 2018),

at fristen for ændringsforslag til 2. behandling af budgettet fastsættes til den 25. september 2018 kl. 12.00.


Beslutning Direktionen den 22-08-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-08-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Byrådet den 04-09-2018

Indstillingen blev godkendt.sagsnr18-64_doknr44377-18_v1_oversigt over tekniske ændringer til driftsbudget efter 13. juni 2018.xlsx
sagsnr18-64_doknr124914-18_v1_forslag til budget 2019-2022 - 22.08.18.docx.docx
sagsnr18-64_doknr124638-18_v1_budgetforslag 2019 og budgetoverslag 2020-2022 - generelle bemærkninger til 1. behandling.docx.docx
sagsnr18-64_doknr44376-18_v1_oversigt over budgetændringer på grund af lov- og cirkulæreprogrammet 2019 - 2022.xlsx

Bilag

Oversigt over tekniske ændringer til driftsbudget efter 13. juni 2018
Forslag til budget 2019-2022 - 20.08.18.docx
Budgetforslag 2019 og budgetoverslag 2020-2022 - Generelle bemærkninger til 1. behandling.docx
Oversigt over budgetændringer på grund af lov- og cirkulæreprogrammet 2019 - 2022


228. Sydvestjysk Brandvæsen - Regnskab 2017

Sydvestjysk Brandvæsen - Regnskab 2017

Sagsfremstilling

Sydvestjysk Brandvæsens (SVJB) regnskab for 2017 har været forelagt for Koordinationsudvalget, og det er 25. maj 2018 godkendt af Beredskabskommissionen, som indstiller til Esbjerg, Fanø og Varde byråd, at regnskabet godkendes endeligt.

 

Regnskabet er revideret, og revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger, og revisionen kan give en revisionspåtegning uden modifikationer.

 

Resultatopgørelsen

Driftsbudgettet for 2017 var på 39,3 mio. kr., og der var budgetteret med et resultat på 0 kr. Regnskabet for 2017 viser et samlet merforbrug på 73.937 kr. i forhold til driftsbudgettet.

 

Balancen pr. 31. december 2017

Aktiverne udgør samlet 14,5 mio. kr. mod 14,7 mio. kr. i 2016.

 

Aktiverne består af køretøjer, trailere, lagerbeholdninger og tilgodehavender.

 

Egenkapitalen er 8,1 mio. kr. mod 7,6 mio. kr. ved årets begyndelse.

 

Øvrige passiver 6,4 mio. kr. er leasinggæld og kortfristet gæld.

 

Overførte midler fra tidligere beredskaber

SJVB havde ved driftsstart 1. januar 2015 overførte midler fra de tre tidligere beredskaber på 2,9 mio. kr., som efter regnskabsåret 2016 var reduceret til 1,34 mio. kr.

 

Der foreslås i regnskabet, at merforbruget videreføres til 2018 og således reducerer denne saldo til 1,27 mio. kr. Det resterende beløb skal i 2018 bl.a. dække:
 

Budgetunderskud

Uddannelse af indsatsledere (ikke budgetteret)

Øvrig uddannelse af personale (ikke budgetteret)

Opgradering af kommunikationsudstyr

400.000 kr.

106.000 kr.

130.000 kr.

100.000 kr.

 

Ledelsesberetningen

I ledelsesberetningen beskrives følgende forhold, som har påvirket regnskabet for 2017 og vil få betydning for regnskabet for 2018 og senere:

 • To udtjente køretøjer på Fanø er udskiftet til ét i 2017
 • Nødstrømsanlæg på beredskabsstationen i Esbjerg er etableret i 2017
 • Der gennemført en organisationsændring i 2017 og stilling som operativ chef blev ikke genbesat
 • Antallet af blinde alarmer var højt i 2017, mens der var relativt få store/omfattende indsatser
 • Indtægtsdækkede aktiviteter (kurser m.m.) har udviklet sig positivt i 2017
 • Opgave med servicering af Esbjerg Kommunes mindre brandslukningsmateriel optimeres
 • Beredskabet skal være rustet til at klare klima- og terrorrelaterede hændelser, og det forudsætter løbende uddannelse af eksisterende og nye indsatsledere
 • Klimaforandringer forventes at skabe et større pres på beredskabernes afhjælpende indsats, og SVJB fortsætter i 2018 med at styrke og vedligeholde den materielle og mandskabsmæssige kapacitet
 • Brandslukningsaftale mellem Varde Kommune og Falck Danmark A/S udløber ultimo 2018, og der skal findes en løsningsmodel, der sikrer fortsat brandslukning i Varde Kommunes slukningsområde fra 1. januar 2019.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Styrelsesloven § 57


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at regnskabet for 2017 godkendes, og

at merforbruget på 73.937 kr. modregnes i restsaldo for overførte driftsmidler, og at den resterende saldo overføres til 2018.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-08-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 


Beslutning Byrådet den 04-09-2018

Indstillingen blev godkendt.sagsnr18-8157_doknr111438-18_v1_årsrapport 2017 - sydvestjysk brandvæsen.pdf
sagsnr18-8157_doknr111437-18_v1_revisionsberetning 2017 - sydvestjysk brandvæsen.pdf

Bilag

Årsrapport 2017 - Sydvestjysk Brandvæsen
Revisionsberetning 2017 - Sydvestjysk Brandvæsen


229. Ansøgning om kommunegaranti DIN Forsyning Spildevand A/S

Ansøgning om kommunegaranti DIN Forsyning Spildevand A/S

Sagsfremstilling

DIN Forsyning A/S søger om en kommunegaranti til et lån på i alt 50,0 mio. kr., hvoraf Varde Kommunes andel er 41%, svarende til 20,5 mio. kr. Andelen svarer til den egenkapital som Varde Spildevandsforsyning kom med ved stiftelsen af DIN Forsyning Spildevand A/S. DIN Forsyning A/S anbefaler, at fordelingsnøglen på 41% til Varde Kommune og 59% til Esbjerg Kommune også fremadrettet anvendes ved kommunegarantier på fælles anlæg.

 

Det samlede investeringsbehov i 2018 i DIN Forsyning Spildevand A/S er ifølge ansøgningen på 225,0 mio. kr., hvoraf de 50,0 mio. kr. skal lånefinansieres.

Ifølge ansøgningen er lånet til finansiering af tværgående anlæg, der tjener begge ejerkommuner, og på den baggrund fordeles garantien ligeledes på ejerkommunerne.

 

Lånet bliver i første omgang etableret som en byggekredit med efterfølgende omlægning til langfristet lån senest 30. juni 2019. Løbetiden på det endelige lån bliver maksimalt 40 år jf reglerne i lånebekendtgørelsen.


Forvaltningens vurdering

Det er Forvaltningens vurdering, at ansøgningen kan imødekommes, idet aktiviteterne falder indenfor Lånebekendtgørelsens bestemmelser.

Endvidere at planen med omlægning af byggekreditten til langfristet lån inden 30. juni 2019, kan godkendes indenfor de skitserede rammer.


Retsgrundlag

Lånebekendtgørelsen.


Økonomi

Idet der er tale om låneberettigede anlægsudgifter påvirker kommunegarantien ikke kommunens låneramme eller deponering.

 

I forlængelse af gældende principper for provisionsberegning, vil der blive opkrævet en garantiprovision på 0,75% af trækket på byggekreditten. Endvidere vil der ved omlægningen til langfristet lån blive opkrævet en stiftelsesprovision på 0,25% af hovedstolen samt en efterfølgende garantiprovision på 0,75% af den til enhver tid værende restgæld på lånet.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Byrådet

at der meddeles DIN Forsyning Spildevand A/S en kommunegaranti til et lån på 50,0 mio. kr., hvoraf Varde Kommunes andel er på 41% svarende til 20,5 mio. kr. til etablering af byggekredit, samt at kommunegarantien videreføres i forbindelse med den efterfølgende omlægning af byggekreditten til langfristet lån senest den 30. juni 2019.

at der opkræves en garantiprovision på 0,75% af trækket på byggekreditten, samt at der i forbindelse med omlægning af byggekreditten til et langfristet lån opkræves en stiftelsesprovision på 0,25% af hovedstolen på lånet, samt at den løbende årlige garantiprovision p.t. er på 0,75% af restgælden på lånet.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-08-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 


Beslutning Byrådet den 04-09-2018

Indstillingen blev godkendt.sagsnr10-6089_doknr123915-18_v1_ansøgning om kommunal garanti for lån 2.0.pdf.pdf
sagsnr10-6089_doknr123916-18_v1_investeringsbudget 201 d2017-84869 24.0 1.0.pdf.pdf

Bilag

Ansøgning om kommunal garanti for lån 2.0.pdf
Investeringsbudget 201 D2017-84869 24.0 1.0.pdf


230. Opgaveudvalg: Kommissorium for beslutningsfase vedr. fælles ejendomscenter

Opgaveudvalg: Kommissorium for beslutningsfase vedr. fælles ejendomscenter

Sagsfremstilling

På baggrund af Varde Byråds beslutning i maj 2018 om at nedsætte et opgaveudvalg med henblik på at arbejde sammen om et beslutningsoplæg for et fælles ejendomscenter for Varde Kommune, er der udarbejdet et kommissorium, som rammesætter opgaveudvalgets rolle og mandat i henhold til dette.

 

Kommissoriet beskriver formålet med opgaveudvalget, og kommer nærmere ind på de opgaver, udvalget forventes at have i forhold til udarbejdelsen af et beslutningsoplæg vedrørende et fælles ejendomscenter for Varde Kommune.

 

Det foreslås i kommissoriet, at opgaveudvalget skal afrapportere til Varde Byråd ultimo 2018.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at kommissoriet rammesætter opgaveudvalgets opgaver og kompetencer, således opgaveudvalget vil være i stand til at aflægge rapport til Byrådet ultimo 2019.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse - § 17, stk. 4.


Økonomi

Udgifter forbundet med afholdelse af møder og evt. studieture for opgaveudvalget afholdes indenfor Byrådets eksisterende budget.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at kommissoriet for beslutningsfasen vedrørende et fælles ejendomscenter godkendes.


Beslutning Direktionen den 22-08-2018

Sagen videresendes til Udvalget for Økonomi og Erhverv.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-08-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 


Beslutning Byrådet den 04-09-2018

Indstillingen blev godkendt.sagsnr17-10390_doknr102554-18_v1_kommissorium for beslutningsfase §17, stk. 4.docx

Bilag

kommissorium for beslutningsfase §17, stk. 4


231. Retningslinjer for godkendelse og tilsyn med private pasningsordninger og private institutioner

Retningslinjer for godkendelse og tilsyn med private pasningsordninger og private institutioner

Sagsfremstilling

Den nye dagtilbudslov er vedtaget 29. maj 2018. Overskriften i den nye lov er, ’Stærke dagtilbud – alle skal med i fællesskabet’ og handler om et kvalitetsløft på hele dagtilbudsområdet.

 

For at kommunen fremadrettet lever op til de nye lovgivningsmæssige krav, er det nødvendigt at udarbejde nye retningslinjer for oprettelse af private pasningsordninger samt revidere retningslinjer for godkendelse og tilsyn af privatinstitutioner.

 

Retningslinjer og tilsyn med private pasningsordninger efter §§78-79 i Dagtilbudsloven

De nye regler betyder, at kommunen - både i forbindelse med godkendelsen af private pasningsordninger og i forbindelse med kommunens løbende tilsyn - skal tilpasse reglerne i disse, så de svarer til reglerne for de kommunale pasningstilbud. Dette omfatter såvel det pædagogiske arbejde med børnene som antallet af tilsyn.

Det indebærer, at private pasningsordninger skal indrette arbejdet, så det fremmer børns læring gennem pædagogiske læringsmiljøer.

Læringsforståelsen skal bygge på et bredt læringsbegreb, der fremmer og understøtter børns kropslige, motoriske, sociale samt emotionelle læring og dannelse.

 

Ændringerne omfatter nye aftaler om pasningsordninger, der er indgået efter lovens ikrafttræden den 1. juli 2018.

 

For private pasningsordninger betyder det at:

 • De skal arbejde med læring, som indholdsmæssigt står mål med kravene til læring og læringsmiljøer, som stilles til dagtilbuddene, jf. dagtilbudsloven.
 • Børnene skal sikres medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati.
 • Hovedsproget i de private pasningsordninger skal som udgangspunkt være dansk og skal understøtte danske værdinormer.
 • Private pasningsordninger må alene anvende betegnelsen ’privat pasningsordning’ om ordningen i alle offentlige sammenhænge.
 • Antallet af tilsyn skal øges, så det svarer til tilsynet i den kommunale dagpleje.

 

Retningslinjer for godkendelse og tilsyn af privatinstitutioner
 

Varde Kommunes nuværende retningslinjer for godkendelse og tilsyn af privatinstitutioner vurderes, med enkelte undtagelser, at leve op til de nye lovgivningsmæssige krav.

De nuværende retningslinjer revideres med følgende tilføjelser:

 • De skal medvirke til at understøtte børns demokratiforståelse, integration i og samhørighed med det danske samfund.
 • Være åben for alle børnefamilier uanset race, køn, religion og politisk anskuelse
 • Fremme tolerance og medmenneskelighed
 • Det skal fremgå i privatinstitutionens pædagogiske læreplan, hvordan det pædagogiske læringsmiljø understøtter børns brede læring med baggrund i de 6 læreplanstemaer.
 • Hovedsproget i privatinstitutionen skal som udgangspunkt være dansk og skal understøtte danske værdinormer.
 • Behandlingen af ansøgning om godkendelser af privatinstitutioner skal foregå løbende.

Forvaltningens vurdering

De nuværende retningslinjer for tilsyn med de private pasningsordninger er beskrevet i et særskilt dokument, men foreslås at indgå i selve retningslinjerne fremadrettet.

 

Kommunen lever allerede op til kravet om løbende godkendelser af privatinstitutioner.

 

Den nye dagtilbudslov trådte i kraft 1. juli 2018, dog med undtagelse af bestemmelsen om, at private pasningsordninger alene kan benytte betegnelsen private pasningsordninger i offentlige sammenhænge. Denne bestemmelse træder i kraft 1. januar 2019.

 

Privatinstitutioner skal opfylde kriterierne for godkendelse senest 6 måneder efter offentliggørelse.

 

Der forventes ca. 5 nye godkendelser af private pasningsordninger om året efter §§78-79 i dagtilbudsloven. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at forudse om de nye bestemmelser i lovens § 85a om kombinationstilbud til forældre, der arbejder udenfor dagtilbuddets åbningstid, vil medføre flere private pasningsordninger.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Dagtilbudsloven


Økonomi

Kommunerne kompenseres for kravene til de private pasningsordninger svarende til 2,8 flere årlige tilsyn pr. privat pasningsordning oprettet efter 1.7.2018.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at de nye ’Retningslinjer for godkendelse og tilsyn i private pasningsordninger’ godkendes,

at de nye ’Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner’ godkendes.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 21-08-2018

Forelægges Byrådet med anbefaling.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-08-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 


Beslutning Byrådet den 04-09-2018

Indstillingen blev godkendt.sagsnr18-254_doknr22901-18_v1_retningslinjer for godkendelse og tilsyn i private pasningsordninger'.docx
sagsnr18-254_doknr118440-18_v1_godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner'.docx
sagsnr18-254_doknr18317-18_v1_gældende 'retningslinjer for tilsyn med private pasningsordninger'.pdf
sagsnr11-9116_doknr166167-14_v1_godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner.docx

Bilag

Nye 'Retningslinjer for godkendelse og tilsyn i private pasningsordninger'
Nye 'Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner'
Gældende 'Retningslinjer for tilsyn med private pasningsordninger'
Gældende 'Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner'


232. Vedtægtsændring i det selvejende dagtilbud Møllehuset, Tistrup

Vedtægtsændring i det selvejende dagtilbud Møllehuset, Tistrup

Sagsfremstilling

Bestyrelsen i det selvejende dagtilbud Møllehuset i Tistrup har flere gange drøftet muligheden for enten at have et bestyrelsesmedlem, der ikke har børn i institutionen siddende eller at have et medlem siddende sin periode ud, hvis det giver mening for begge parter og der er enstemmigt enighed om det i bestyrelsen.

 

Før seneste generalforsamling i Møllehuset, modtog bestyrelsen en konkret forespørgsel fra et bestyrelsesmedlem, gående på muligheden for at sidde sin periode ud, med begrundelse i stor interesse og engagement i bestyrelsesarbejdet.

 

Vedtægtsændringen blev enstemmigt vedtaget på den årlige generalforsamling i Møllehusets bestyrelse den 24. maj 2018.

Konkret ønskes en tilføjelse til §3 i vedtægterne som beskrevet i dok 96785-18, hvor ændringerne er markeret med rødt.

 

I henhold til dagtilbudslovens §16, stk. 2. skal vedtægten godkendes af Byrådet.


Forvaltningens vurdering

Det vurderes, at vedtægtsændringen vil give mulighed for større sammenhæng og bedre flow i bestyrelsesarbejdet, idet udskiftning ikke vil være så hyppig.

 

Dagtilbuddets nuværende vedtægt blev godkendt af Byrådet den 1. marts 2016.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Dagtilbudsloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at den ændrede vedtægt for S/I Møllehuset godkendes.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 21-08-2018

Forelægges Byrådet med anbefaling.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-08-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 


Beslutning Byrådet den 04-09-2018

Indstillingen blev godkendt..sagsnr18-7118_doknr96886-18_v1_gældendende vedtægter for møllehuset.pdf
sagsnr18-7118_doknr96785-18_v1_vedtægtsændringer - si møllehuset.pdf

Bilag

Gældendende vedtægter for Møllehuset
Vedtægtsændringer - S/I Møllehuset


233. Aflysning af deklaration for privat fællesvej Gl. Kærvej, Varde

Aflysning af deklaration for privat fællesvej Gl. Kærvej, Varde

Sagsfremstilling

En lodsejer på Gl. Kærvej i Varde Kommune har henvendt sig til kommunen på grund af manglende vejvedligeholdelse. Varde Kommune har vedligeholdelsespligten, jf. en deklaration, og forvaltningen foreslår, at deklarationen ophæves.

 

Varde Byråd besluttede i oktober 1974 at nedklassificere den offentlige vej Kærvej på en strækning af ca. 850 m til privat fællesvej. Dette skete med samtykke fra Ribe Amtsråd.

Beslutningen blev påklaget til Landvæsenskommissionen (taksationsmyndigheden).

 

Der blev indgået forlig, og kommissionen afsagde kendelse om, at den østlige del af den gamle Kærvej kunne nedlægges totalt, mens den vestlige del skulle opretholdes som privatvej, og at den fremtidige vedligeholdelse af privatvejen påhvilede Varde Kommune. Vejen skulle nedlægges i takt med, at planer om at udlægge arealerne fra øst til vest som erhvervsarealer blev realiseret. Dette forlig blev tinglyst i en deklaration, hvor Varde Kommune har påtaleretten.

 

Planerne om at udlægge arealerne som erhvervsareal er ikke realiseret, hverken i kommuneplanen eller i lokalplaner, og vejen ligger som privat fællesvej i det åbne land.

 

På denne baggrund ønskes deklarationen om kommunens pligt til at vedligeholde af den private fællesvej aflyst.

 

Hvis deklarationen aflyses, overgår pligten til at vedligeholde vejen til lodsejerne, jf. privatvejsloven, og kravet om gradvis nedlæggelse af vejen ophæves.

 

Varde Kommune ejer et areal, hvor der er adgang fra Gl. Kærvej, og kommunen er derfor også lodsejer.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at grundlaget for den daværende beslutning er ændret så markant, at deklarationen bør aflyses.

 

Forvaltningen vurderer i øvrigt, at det er i strid med privatvejsloven § 13, at kommunen vedligeholder en privat fællesvej.

 

Inden pligten til at vedligeholde den private fællesvej overgår til lodsejerne, skal de have et rimeligt varsel, og vejen skal være bragt i en vedligeholdelsesmæssig rimelig stand.

 

Ophævelse af deklarationen skal i 4 ugers høring ved lodsejerne. Hvis der efter høring er uenighed om aflysningen, kan forholdet indbringes for Taksationskommissionen, der afgør sagen endeligt.

 

Forvaltningen har ikke vurderet, hvad det vil koste at sætte vejen i en rimelig stand.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Privatvejsloven § 94


Økonomi

Udgifter til istandsættelse af vejen og eventuelle udgifter i forbindelse med klage til Taksationskommissionen afholdes af Vej og Parks budget til vejvedligeholdelse.


Høring

Lodsejerne skal høres med en frist på 4 uger.


Anbefaling

Forvaltning anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at aflysning af deklarationen godkendes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 21-06-2018

Anbefalingen blev sat til afstemning:

 

Navn

Parti

For

Imod

Undlod

Peter Nielsen

V

X

 

 

Preben Friis-Hauge

V

X

 

 

Anders Linde

V

X

 

 

Niels Haahr  Larsen

V

X

 

 

Søren  Laulund

A

X

 

 

Jan Lings

A

x

 

 

Niels Christiansen

C

 

x

 

 

Anbefalingen blev således godkendt.

 

Niels Christiansen ønsker, at der holdes afklarende møde med lodsejerne inden eventuel aflysning af deklarationen.

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-08-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 


Beslutning Byrådet den 04-09-2018

Niels Christiansen ønskede sagen udsat.
 

Anbefalingen blev sat til afstemning:
23 stemte for – Liste A (Søren Laulund var fraværende), L, I, B, O og V.
1 stemte imod – Liste C.
Anbefalingen om aflysning af deklarationen blev dermed godkendt.sagsnr18-4186_doknr56935-18_v1_landvæsenskommissionens kendelse af 30. maj 1975 vedrørende nedlæggelse af strækningen længst mod øs.pdf
sagsnr18-4186_doknr57282-18_v1_indstilling til byrådet om nedlæggelse af den offentlige vej kærvej (nuværende gl. kærvej).pdf
sagsnr18-4186_doknr83750-18_v1_kortbilag gl. kærvej - a4 kortbilag gl. kærvej.pdf.pdf
sagsnr18-4186_doknr83439-18_v1_notat om vedligeholdelse af gl. kærvej.docx

Bilag

Landvæsenskommissionens kendelse af 30. maj 1975 vedrørende nedlæggelse af strækningen længst mod øst og nedklassificering og fremtidig vedligeholdelse af strækningen længst mod vest som bibeholdes som privat fællesvej (nuværende Gl. Kærvej)
Indstilling til byrådet om nedlæggelse af den offentlige vej Kærvej (Nuværende Gl. Kærvej)
Kortbilag Gl. Kærvej - A4 Kortbilag Gl. Kærvej.pdf
Notat om vedligeholdelse af Gl. Kærvej


234. Strategisk energiplanlægning - rapport

Strategisk energiplanlægning - rapport

Sagsfremstilling

På baggrund af aftale indgået i 2016 er der udarbejdet en rapport om Strategisk energiplanlægning for Sydvestjylland (SEP). Rapporten er udarbejdet af PlanEnergi på vegne af partnerskabet bag SEP-Sydvestjylland (Fanø, Esbjerg og Varde Kommuner, DIN-Forsyning, SE, Fjernvarmeselskaber m.fl.). Hovedformålet med rapporten er at give et overblik over, hvordan kommunerne kan bidrage til at indfri regeringens målsætning om fossil uafhængighed i 2050.

 

Strategien omhandler følgende 3 områder:

 • Fremtidens fjernvarmeforsyning
 • Fremtidens varmeforsyning i områder uden fjernvarme og naturgas
 • Fremtidens lokale produktion af grøn el og gas

 

Indenfor hvert af de 3 områder er der givet anbefalinger i form af pejlemærker og handlinger med afsæt i den mest sandsynlige teknologiudvikling og tilgængelighed af ressourcer.

 

Strategien kan bruges af de enkelte kommuner og forsyningsselskaber, bl.a. når der skal træffes strategiske beslutninger om f.eks. valg af fremtidige energikilder. Strategien kan desuden danne afsæt for et tværgående samarbejde i form af et energisekretariat, der målrettet kan arbejde med de systemændringer og teknologiskift, der forudsættes for fortsat at reducere forbruget af fossile brændstoffer.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at den strategiske energiplan med sin dokumentation af udgangspunkt, den sandsynlige fremtid og mulige bud på fremtidens relevante varme- og energikilder i Sydvestjylland danner et godt afsæt for fortsatte analyser og beslutningsprocesser med henblik på at understøtte gennemførelsen af den grønne omstilling.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Planloven

Kommuneplan 2017


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at SEP-rapporten tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-08-2018

SEP-rapporten blev taget til efterretning.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-08-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 


Beslutning Byrådet den 04-09-2018

Taget til efterretning.sagsnr17-12115_doknr92251-18_v1_sammenfatning sep-sydvestjylland 24. marts 2018 1.0.pdf.pdf
sagsnr17-12115_doknr92250-18_v1_analyserapport - energiscenarier for sønderjylland og sydvestjylland 1.0.pdf.pdf

Bilag

Sammenfatning SEP-Sydvestjylland 24. Marts 2018 1.0.pdf
Analyserapport - Energiscenarier for Sønderjylland og Sydvestjylland 1.0.pdf


235. Godkendelse af Den erhvervsdrivende fond Varde Fritidscenter 2018

Godkendelse af Den erhvervsdrivende fond Varde Fritidscenter 2018

Sagsfremstilling

Idræts- og Fritidssamvirke i Varde Kommune (IFV) og Varde Kommune indgik med virkning fra 1. januar 2013 en driftsaftale som løber frem til år 2033 med mulighed for forlængelse. Ifølge pkt. 14 i driftsaftalen er IFV forpligtet til at overdrage sine forpligtelser og rettigheder i den nuværende aftale til en erhvervsdrivende fond godkendt af Varde Kommune.

 

IFV har stiftet en erhvervsdrivende fond med navnet Den erhvervsdrivende fond Varde Fritidscenter 2018 (herefter Fonden). Fonden har sendt vedtægter, stiftelsesdokument og vurderingsberetning til godkendelse.

 

IFV har bedt Focus Advokater om at redegøre for eventuelle statsstøttelige og kommunalretlige problemer i forbindelse med ændringen i den selskabsretlige konstruktion. Konklusionen er, at der ikke er nogen kommunalretlige eller støtteretlige problemer med at overdrage driftsaftalen til Fonden, jf. pkt. 14. Fonden kan og skal forpagte Varde Fritidscenter og øvrige idrætsanlæg i IFV’s sted. Driftsaftalen sikrer, at tilskuddene ikke kan tilgå kommercielle aktiviteter.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen har sammenholdt vedtægter, stiftelsesdokument og vurderingsberetning for Fonden med driftsaftalen mellem IFV og Varde Kommune. Der er ikke fundet punkter i vedtægterne, stiftelsesdokumentet eller vurderingsberetningen, som er i strid med pkt. 14 i driftsaftalen, hvis Fonden bliver godkendt som erhvervsdrivende.

 

På baggrund af udtalelsen fra Focus Advokater vurderer forvaltningen, at kontrakten lovligt kan overgå til Fonden.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Den erhvervsdrivende fond Varde Fritidscenter 2018 godkendes, og at

driftsaftalen mellem IFV og Varde Kommune af 1. januar 2013 overdrages fra IFV til Den erhvervsdrivende fond Varde Fritidscenter 2018.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 20-08-2018

Anbefalingen blev godkendt


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-08-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 


Beslutning Byrådet den 04-09-2018

Indstillingen blev godkendt.sagsnr18-7572_doknr103562-18_v1_vedtægter.pdf
sagsnr18-7572_doknr103559-18_v1_stiftelsesdokument.pdf
sagsnr18-7572_doknr103568-18_v1_revisor vurdering.pdf
sagsnr12-12548_doknr49075-13_v1_aftale om drift og udvikling af varde fritidscenter samt øvrige kommunale idrætsfaciliteter mellem .pdf

Bilag

Vedtægter
Stiftelsesdokument
Revisor vurdering
Aftale om drift og udvikling af Varde Fritidscenter samt øvrige kommunale idrætsfaciliteter mellem "Den selvejende institution Idræts og Fritidssamvirke i Varde Kommune" og Varde Kommune af november 2012 uden


236. Bemyndigelse til køb af jord - Lukket punkt
237. Køb af jord i Tistrup - Lukket punkt
238. Salg af ejendom i Varde - Lukket punkt
239. Gensidig orientering - Lukket punkt
240. Institutionsanalyse - Lukket punkt