UDVALG

Byrådet

MØDE

Referat

STED

Mødesalen, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

29-05-2018 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

29-05-2018 20:45:00


PUNKTER

186. Godkendelse af dagsorden
187. Mødeplan for 2019 for Varde Byråd
188. Ændring i aflønning af formanden for Huslejenævnet i Varde og Billund kommune
189. Nyt medlem i Huslejenævnet
190. Budgetopfølgning pr. 1. kvartal 2018 - samlet oversigt
191. Ansøgning om kommunegaranti Skovlund-Ansager Hallen
192. Fælles Ejendomscenter
193. Pølsebod på Varde Torv
194. Stop for yderligere planlægning for vindmøller på land
195. Hovedbyer på forkant - Fra byrum til naturrum
196. Udvidelse af friarealet ved Værkstedssmøgen, Varde
197. Nyt reglement for Varde Bibliotek
198. Etablering af fælles institution for den forberedende grunduddannelse (FGU) i Varde, Esbjerg og Fanø kommuner
199. Skoler og dagtilbud for alle: Justering af krav til nedlukning af overbygningsklasser
200. Køb af ejendom
201. Salg af ejendom i Varde - Lukket punkt
202. Salg af grund i Horne - Lukket punkt
203. Salg af grund i Sig - Lukket punkt
204. Gensidig orientering - Lukket punkt186. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Byrådet den 29-05-2018

Connie Høj gjorde opmærksom på, at hun er inhabil i punkt 194 Stop for yderligere planlægning for vindmøller på land.

 

Dagsorden godkendt.

187. Mødeplan for 2019 for Varde Byråd

Mødeplan for 2019 for Varde Byråd

Sagsfremstilling

Byrådet, Udvalget for Økonomi og Erhverv samt de stående udvalg skal for hvert regnskabsår træffe beslutning om, når og hvor deres respektive møder skal afholdes.

 

Endvidere kan udvalgene fastsætte regler om varigheden af sine møder.

 

Politik, Analyse og Digitalisering har udarbejdet et forslag til mødeplan 2019 for de politiske udvalg og Byrådet, hvor der bl.a. er taget hensyn til de stående udvalgs sagers eventuelle videre behandling i Udvalget for Økonomi og Erhverv/Byrådet.

 

Udgangspunktet er bl.a. nedenstående tidligere aftalte vilkår:

 • Ingen møder i ugerne 7, 16, 42 og 52 
 • Ingen møde den 1. marts (HEC fødselsdag)
 • Ingen møde den 5. september (flagdag)
 • Ingen møder når der er KL arrangementer samt Folkemøde på Bornholm
 • Ingen udvalgsmøder fredag
 • Byrådsmøde så vidt muligt 1. tirsdag hver måned
 • UØE onsdag ugen før byrådsmøde
 • Hidtil ønske til KF-møderne mandag kl. 13.00   
 • Hidtil ønske til BL-møderne tirsdag kl. 13.00
 • Hidtil ønske til PT-møderne torsdag kl. 12.30 (ønske om 2 møder i juni og december)
 • Hidtil ønske til SS-møderne tirsdag kl. 08.15
 • Hidtil ønske til AI-møderne torsdag kl. 08.00
 • 1 årligt dialogmøde mellem ProVarde og UØE i efteråret.
 • 2. behandling af budget er integreret i de ordinære møder i henholdsvis UØE og BY.

 

Økonomi har været inddraget i planlægningen i forhold til budgetlægning samt budgetopfølgningerne pr. 31.3 og 30.9

 

Udvalg for Økonomi og de stående udvalg har godkendt deres respektive mødeplaner.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at udkast til politisk mødeplan 2018 imødekommer de opstillede vilkår.

 


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.


Økonomi

Udgifter til mødeforplejning o.l.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at mødeplanen for 2019 godkendes for så vidt angår Byrådet,

at der tages stilling til, om der skal træffes beslutning om mødernes varighed.

 

 


Beslutning Byrådet den 29-05-2018

Byrådets mødeplan godkendt.

Der tages ikke stilling til mødernes varighed.sagsnr18-2084_doknr56591-18_v1_politisk mødeplan 2019 - endelig.doc

Bilag

Udkast af 12. april 2018


188. Ændring i aflønning af formanden for Huslejenævnet i Varde og Billund kommune

Ændring i aflønning af formanden for Huslejenævnet i Varde og Billund kommune

Sagsfremstilling

Den 1. januar 2018 blev Johan Evensen udpeget til en ny periode som formand for Huslejenævnet i Varde og Billund kommuner. I forbindelse med udfærdigelsen af den ny ansættelseskontrakt blev det konstateret, at kommunen ved en fejl har ydet Johan Evensen mødediæter i forbindelse med møder i nævnet gennem de sidste 18 år. Det er i henhold til gældende regler alene de menige medlemmer af Nævnet der kan modtage diæter – formanden er alene aflønnet med formandshonorar. Hidtil har formandshonoraret i Huslejenævnet været fastsat til 30.000,- kroner pr. år, og mødediæterne har iflg. opgørelse fra forvaltningen udgjort ca. 5.000,- pr. år. Johan Evensen har i brev til Byrådet anmodet om at honoraret bliver hævet til 35.000,- kroner pr. år med virkning fra 1. januar 2018 således han kan bibeholde sin hidtidige indtægt for arbejdet i nævnet.
Forvaltningen har lavet en rundspørge til kommunerne i Syd- og Sønderjylland og kan konstatere, at kommuner med et sagsantal der ligner Varde-Billund kommuner honorerer deres formænd bedre end vi har gjort her – også selvom honoraret bliver hævet til 35.000,- pr. år.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at honoraret bør hæves med 5.000,- pr. år så aflønningen af formandsopgaven fortsætter som hidtil.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lejeloven


Økonomi

Det faste formandshonorar hæves med 5.000,- pr. år så det samlede honorar herefter udgør 35.000,- Stigningen i det faste honorar svarer til det beløb, som i de forløbne 18 år har været udbetalt i mødediæter.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at formandshonoraret hæves med 5.000,- kroner pr. år til i alt at udgøre 35.000,- pr. år med virkning fra 1. januar 2018.


Beslutning Byrådet den 29-05-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-5730_doknr77395-18_v1_brev til byrådet fra formanden for huslejenævnet.docx

Bilag

Brev til Byrådet fra formanden for Huslejenævnet


189. Nyt medlem i Huslejenævnet

Nyt medlem i Huslejenævnet

Sagsfremstilling

Billund og Varde Kommune har et fælles Huslejenævn.

 

Huslejenævnet er kommet i en akut krise, idet oprindelig udlejerrepræsentant afgik ved døden sidste år. Suppleanten har siden fungeret i Huslejenævnet, men ønsker at stoppe med øjeblikkelig virkning. Nuværende funktionsperiode udløber den 31. december 2018.

 

Imidlertid er det lykkedes at få kontakt til en tidligere udlejerrepræsentant, Alex Duus, som er villig til at indtræde i Huslejenævnet straks, og med virkning for den resterende funktionsperiode.

 

Alex Duus har tidligere været udpeget til Huslejenævnet af de relevante organer, men stoppede, da han flyttede til Bornholm for en periode – han er nu tilbage i Varde Kommune. Da Alex Duus besidder den nødvendige viden, finder formand Johan Evensen ikke, at et opslag er nødvendigt. Ved sidste valg var der kun en udlejerrepræsentant at vælge mellem.

 

Billund Kommune har meddelt at forslaget kan tiltrædes.

 

Herefter vil Huslejenævnet bestå af:

 

Formand Johan Evensen, stedfortræder Randi Høj Brarup

Udlejerrepræsentant Alex Duus

Lejerrepræsentant Anna Marie Nissen, suppleant Jens Walther Kyhn


Retsgrundlag

Boligreguleringslovens kap. VI.


Økonomi

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Byrådet,

at Alex Duus udpeges som medlem af Huslejenævnet for udlejersiden frem til den 31. december 2018.


Beslutning Byrådet den 29-05-2018

Anbefalingen blev godkendt.

190. Budgetopfølgning pr. 1. kvartal 2018 - samlet oversigt

Budgetopfølgning pr. 1. kvartal 2018 - samlet oversigt

Sagsfremstilling

Der udarbejdes en samlet budgetopfølgning for budgetåret 2018 tre gange i løbet af 2018 for henholdsvis 1. kvartal, 2. kvartal og 3. kvartal. Budgetopfølgningen for 1. kvartal er behandlet i fagudvalgene og direktionen i maj måned. Udvalget for Plan og Teknik behandler dog først budgetopfølgningen for udvalgets område den 22. maj.

 

Budgetopfølgningen for fagudvalgene viser et samlet merforbrug på 4,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2018 eksklusive budgetoverførsler, jf. tabel nedenfor. Merforbruget kan primært henføres til, at en række af fagudvalgene på nuværende tidspunkt forventes at forbruge af budgetoverførslerne fra 2017 til 2018.

 

 

De væsentlige afvigelser for de enkelte udvalg er, jf. bilag:

 

 • For udvalget for Økonomi og Erhverv forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. ift. det korrigerede budget ekskl. overførsler. Der forventes pt., at der forbruges godt 8 mio. kr. af de overførte midler fra 2017. Det modsvares af et forventet mindreforbrug på 4,5 mio. kr. på andre områder, bl.a. arbejdsskadeforsikringer. Endvidere forventes, at der tilføres 4,2 mio. kr. til kassen fra den tekniske reserve på 10 mio. kr. i 2018, som skulle reducere risikoen for en eventuel regnskabssanktion, eksempelvis hvis institutionerne forbruger af deres opsparede overskud. Der er forbrugt 5,8 mio. kr. af reserven ifm. med udbud af rengøring. Inkl. budgetoverførsler forventes et mindreforbrug på 18,5 mio. kr., hvoraf godt halvdelen forventes overført til 2019 og knap halvdelen tilført kassen.

 

 • For udvalget for Plan og Teknik forventes et merforbrug på 3,7 mio. kr. ift. det korrigerede budget ekskl. overførsler, hvilket primært skyldes, at der er en række opgaver, som er blevet udskudt fra 2017 til 2018. Merforbruget kan næsten dækkes af budgetoverførslerne fra 2017. Efter forbrug af budgetoverførsler forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr., hvilket kan henføres til, at vejvandsbidraget er steget væsentligt i 2018.

 

 • For udvalget for Børn og Læring forventes et merforbrug på 6,2 mio. kr. ift. det korrigerede budget ekskl. overførsler, hvilket skyldes et forventet forbrug på 7,6 mio. kr. af de overførte midler på skoleområdet til udviklingstiltag, flere elever i specialklasser mv. Det modsvares i et vist omfang af, at der forventes en mindreudgift som følge af færre elever på efterskoler. Inkl. budgetoverførsler forventes et mindreforbrug på 23,4 mio. kr., hvoraf 21,9 forventes overført til 2019, mens 1,5 mio. kr. forventes tilført kassen. 

 

 • For udvalget for Kultur og Fritid forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr. ift. indeværende års budget ekskl. overførsler, hvilket kan henføres til biblioteksområdets forbrug af overførsler, samt til lokaletilskud. Der er eller vil blive lavet planer for at undgå et merforbrug i 2019. Merforbruget forventes i 2018 dækket af overførte midler fra 2017. Efter budgetoverførsler forventes således et mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

 

 • For udvalget for Social og Sundhed forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. ift. det korrigerede budget ekskl. overførsler. Mindreforbruget kan henføres til ældreområdet, hvor der forventes et mindreforbrug på 4 mio. kr. Det modsvares i et vist omfang af, at der forventes et merforbrug på det specialiserede socialområde på 2,4 mio. kr. Det specialiserede socialområde følges der tæt op på. Der er også usikkerhed omkring den ændrede afregning af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet.

 

 • For udvalget for Arbejdsmarked og Integration forventes et mindreforbrug på 4,8 mio. kr., hvilket primært skyldes, at udgifterne til integration forventes at falde med 8 mio. kr., samt at udgifterne til sygedagpenge og førtidspension forventes at falde med hhv. 4 og 3 mio. kr. Det modsvares i et vist omfang af, at udgifterne til fleksjob og ressourceforløb begge forventes at stige med 5 mio. kr. hver. Det bemærkes, at det er forudsat, at reduktionsforslagene fra effektiviseringskataloget til budget 2018 får den tiltænkte virkning, hvilket der bør følges op på til næste budgetopfølgning.

 

Serviceudgifterne i 2018 forventes samlet set at ligge 9½ mio. kr. over det budgetterede i 2018, jf. tabel nedenfor, hvilket primært skyldes, at områderne forventes at bruge af deres budgetoverførsler fra 2017.

 

 

For overførselsudgifterne forventes et mindreforbrug på 4,8 mio. kr., jf. beskrivelsen af arbejdsmarkeds- og integrationsområdet ovenfor, hvilket primært kan henføres til, at der er kommet færre flygtninge end budgetteret. Det modsvares dog af, at der forventes en negativ regulering på 4,4 mio. kr. i 2018 vedrørende de forsikrede ledige som følge af efter- og midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2017 og 2018. Endvidere bemærkes, at der som udgangspunkt vil ske en negativ efterregulering af bloktilskuddet på landsplan 2 år efter, hvis overførselsudgifterne er lavere end forudsat i økonomiaftalen (jf. budgetgarantien). Alt andet lige vil det betyde, at Varde Kommune vil få en negativ efterregulering i 2020.

 

Der er endvidere udarbejdet oversigter med statusbeskrivelser på de budgetterede anlægsprojekter i 2018 samt anlægsprojekter, som er blevet overført til 2018. Der bemærkes, at som følge af blandt andet det midlertidige anlægsstop i 2017 er anlægsprojekter for i alt 78 mio. kr. blevet forsinket eller udskudt til 2018, hvilket kommer oveni de knap 110 mio. kr., som der oprindeligt var budgetteret med i 2018. På nuværende tidspunkt forventes anlægsudgifterne at udgøre 140 mio. kr. i 2018.


Forvaltningens vurdering

Det bemærkes, at det fremgår af budgetproceduren, at der arbejdes med en målsætning om stram rammebudgettering, således der i løbet af budgetåret ikke bevilges tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen. Økonomiafdelingen vurderer, at for Udvalget for Social og Sundhed kan merforbruget på det specialiserede socialområde dækkes af mindreforbruget på ældreområdet.

 

Det er afgørende, at Varde Kommune bidrager til, at kommunerne samlet set overholder servicerammen for at undgå sanktioner og dermed en reduktion af statens tilskud til kommunerne. Såfremt kommunerne samlet set overskrider servicerammen, og Varde Kommune eksempelvis overskrider de budgetterede serviceudgifter med 10 mio. kr., kan det medføre en individuel sanktion på 6 mio. kr. til kommunen. Budgetopfølgningen er dog foretaget på et forholdsvis tidligt tidspunkt på året, hvorfor budgetopfølgningen er behæftet med en vis usikkerhed.

 

Det er også afgørende, at kommunerne samlet set overholder anlægsrammen. Varde Kommune ser dog på nuværende tidspunkt ud til at bruge mere på anlægsprojekter i 2018 end oprindeligt budgetteret som følge af en række anlægsprojekter i 2017 er blevet udskudt til 2018. Det vil derfor være vigtigt at følge de kommende udmeldinger fra KL vedrørende forventningerne til anlægsudgifterne i 2018.

 

Økonomiafdelingen deltager på udvalgsmødet og gennemgår budgetopfølgningen.


Retsgrundlag

Varde Kommunes Økonomiregulativ.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at budgetopfølgningen tages til efterretning,

at det indstilles til Byrådet, at der ikke gives tillægsbevilling finansieret af kassen til 1. budgetopfølgning,

at fagudvalg ved udsigt til budgetoverskridelse skal stille forslag til finansiering.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 23-05-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Byrådet den 29-05-2018

Indstillingen blev godkendt.sagsnr18-3976_doknr57776-18_v1_budgetopfølgning 31. marts 2018.xlsx
sagsnr18-3851_doknr53248-18_v1_anlæg pr. 31.03.2018 - samtlige udvalg - budgetopfølgning.xlsx

Bilag

Budgetopfølgning 31. marts 2018
Anlæg pr. 31.03.2018 - Samtlige udvalg - Budgetopfølgning


191. Ansøgning om kommunegaranti Skovlund-Ansager Hallen

Ansøgning om kommunegaranti Skovlund-Ansager Hallen

Sagsfremstilling

Skovlund-Ansager Hallen ansøger om kommunegaranti for et lån til finansiering af energibesparende foranstaltninger på 573.372 kr., jf. vedlagte ansøgning.

 

Det underliggende lån finansieres af energibesparelsen, og der søges om kommunegaranti til et lån med en løbetid på 20 år.

Det samlede projekt beløber sig til 674.445 kr.

 

Oplægget i ansøgningen er udarbejdet i samarbejde med Varde Kommune under hensyntagen til principperne for den afsatte renoveringspulje på halområdet og lånebekendtgørelsens bestemmelser om energibesparende foranstaltninger.

 


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen har vurderet ansøgningen og gennemgået de underliggende bilag. Herved er det konstateret, at den ansøgte finansiering følger de principper, der gælder for tilsvarende aktiviteter i regi af Varde Kommune. Det vil sige, at det ansøgte lån årligt afdrages med et beløb, der svarer til besparelsen i energiudgifterne.

 

Energiberegningerne er udført af Varde Kommune.

 

Garantien kan stilles indenfor rammerne i lånebekendtgørelsen.

 


Retsgrundlag

Lånebekendtgørelsen med tilhørende vejledning.

 


Økonomi

Ved godkendelse af kommunegaranti påtager Varde Kommune sig en garantiforpligtelse overfor KommuneKredit svarende til den til enhver tid værende restgæld på det underliggende lån.

 


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der meddeles Skovlund-Ansager Hallen en kommunegaranti til et lån på 573.372 kr., der optages i KommuneKredit med løbende afdrag over 20 år.

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 23-05-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 


Beslutning Byrådet den 29-05-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr10-6089_doknr65462-18_v1_årsregnskab sa-hallen 2017 m-underskrift.pdf.pdf
sagsnr10-6089_doknr65457-18_v1_ansøgning om kommune kredit lån - budget 2018 med motionscenter.pdf.pdf
sagsnr10-6089_doknr65422-18_v1_ansøgning om kommune kredit lån.pdf

Bilag

Årsregnskab SA-hallen 2017 m-underskrift.pdf
Ansøgning om kommune kredit lån: - Budget 2018 med motionscenter.pdf
Ansøgning om kommune kredit lån


192. Fælles Ejendomscenter

Fælles Ejendomscenter

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet blev det besluttet at igangsætte et arbejde med henblik på at vurdere, om drift og vedligehold af kommunens bygninger kunne tilrettelægges mere hensigtsmæssigt, herunder om de ressourcer, som vi har, kan anvendes mere på tværs af organisationen, end vi gør i dag.

 

Konsulentfirmaet Reflexio har i dialog med lederne og teknisk servicepersonale på de forskellige institutioner udarbejdet en rapport for en fremadrettet organisation og opgaveløsning på ejendomsområdet.

 

De bærende elementer i denne model/organisering:

- Sikre effektiv drift af ejendomsporteføljen

- Sikre fokus på bygningernes funktion som rammesættende for den kommunale opgaveløsning

- Sikre arealoptimering – smart udnyttelse af kvadratmeter

 

Med afsæt i de bærende elementer, vil det strategiske ejendomscenter have ansvar for formulering og udmøntning af kommunens ejendomsstrategi.

Ejendomscentret vil få følgende ejendomsfunktioner:

- Ejendomsopgaver fra den nuværende centrale ejendomsafdeling

- Tværgående koordinering

- Sikring af fagligt samarbejde vedrørende eventuelle ejendomme, der indgår på særlige vilkår

- Levering af ejendomsdrift og service til kommunens ejendomme

 

Rapporten har været i høring hos de 4 FællesMED og HovedMED.

MED udvalgene kan godt se gode elementer i de forslag der lægges op til i rapporten. Dog giver Med-udvalgene (især skoleområdet) bekymring for, om de serviceopgaver som pedellerne løser i hverdagen udover de ordinære ejendomsopgaver vil blive løst fremadrettet.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurdere, at når man ser på det samlede ejendomsområde, så løses opgaverne ikke optimalt i dag.

 

Med de forhold der er belyst i rapporten, og i særdeleshed den forskel der er på serviceniveauer, er det nødvendigt at gentænke organiseringen.

 

Det er derfor forvaltningens anbefaling, at følge den organisering som rapporten forslår.

Det er dog vigtigt, at der i implementeringen er en tæt dialog med alle parter, så det sikres, at alle nuværende serviceopgaver også bliver løst fremadrettet.


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

I den foreslåede model samler man al indvendig og udvendig vedligehold i Teknik og Miljøs Ejendomscenter. Herved sikrer man, at de indarbejdede budgetbesparelser kan opnås.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at modellen for etableringen af et fælles ejendomscenter godkendes og samles i Teknik og Miljøs Ejendomscenter.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 23-05-2018

Udvalget for Økonomi og Erhverv anbefaler Byrådet,

 

at den skitserede model for etablering af et fælles Ejendomscenter principgodkendes og placeres i Plan, Kultur og Teknik.

Under hensyn til kommunens geografiske udstrækning og det udarbejdede Byrådsgrundlag er det en forudsætning, at modellen får et decentralt afsæt.

 

at der til den videre implementeringsfase etableres et § 17, stk. 4 udvalg bestående af byrådsmedlemmerne Peter Nielsen, Ingvard Ladefoged og Holger Grumme Nielsen, to embedsmænd fra administrationen, to institutionsledere og to servicemedarbejdere.  

 

I den videre proces er der fortsat tæt involvering af Borgmester og relevante udvalgsformænd.

 

 

 


Beslutning Byrådet den 29-05-2018

Byrådet besluttede,

 

at den skitserede model for etablering af et fælles Ejendomscenter principgodkendes og placeres i Plan, Kultur og Teknik.

Under hensyn til kommunens geografiske udstrækning og det udarbejdede Byrådsgrundlag er det en forudsætning, at modellen får et decentralt afsæt.

 

at der etableres et 17, stk. 4 udvalg bestående af borgmesteren, byrådsmedlemmerne Peter Nielsen, Ingvard Ladefoged og Holger Grumme Nielsen, 2 udvalgsformænd samt yderligere 1 byrådsmedlem fra socialdemokratiet, 2 embedsmænd fra administrationen, 2 institutionsledere og 2 servicemedarbejdere.

 

at kommissorium og den endelige sammensætning af § 17, stk. 4 udvalget indstilles af Udvalget for Økonomi og Erhverv og endelig godkendes på næste byrådsmøde den 19. juni 2018.sagsnr17-10390_doknr75398-18_v1_høringssvar fra plan, kultur og teknik.docx
sagsnr17-10390_doknr75403-18_v1_høringssvar fra varde håndværker- og industriforening.pdf
sagsnr17-10390_doknr75400-18_v1_høringssvar fra fælles-med for social og sundhed.pdf
sagsnr17-10390_doknr75395-18_v1_fælles med administration(1).pdf.pdf
sagsnr17-10390_doknr75394-18_v1_høringssvar - hoved med udvalget.pdf.pdf
sagsnr17-10390_doknr75478-18_v1_ejendomsstrategi for varde kommune 2017-2022.pdf
sagsnr17-10390_doknr76195-18_v1_høringssvar fra fællesmed børn og læring.pdf.pdf
sagsnr17-10390_doknr56628-18_v1_bilag til rapporten vedr. ejendomsområdet fra reflexio.pdf
sagsnr17-10390_doknr56630-18_v1_rapport vedr. ejendomscentret fra reflexio.pdf
sagsnr17-10390_doknr63696-18_v1_modeller for organisering af ejendomsområdet i varde kommune.pptx
sagsnr17-10390_doknr75970-18_v1_høringsvar fra servicepersonale..docx

Bilag

Høringssvar fra Plan, Kultur og Teknik
Høringssvar fra Varde Håndværker- og Industriforening
Høringssvar fra Fælles-MED for Social og Sundhed
Fælles MED Administration(1).pdf
Høringssvar - Hoved MED udvalget.pdf
Ejendomsstrategi for Varde Kommune 2017-2022
Høringssvar fra FællesMed Børn og Læring.pdf
Bilag til rapporten vedr. Ejendomsområdet fra reflexio
Rapport vedr. Ejendomscentret fra Reflexio
Modeller for organisering af Ejendomsområdet i Varde Kommune
Høringsvar fra servicepersonale.


193. Pølsebod på Varde Torv

Pølsebod på Varde Torv

Sagsfremstilling

Det er blevet besluttet, at Varde Kommune opfører en ny pølsebod på Torvet i Varde. Pølseboden forventes klar i september 2018.

 

Der er indgået en lejeaftale med Samstyrken om den pølsevogn, der er på Torvet i dag, lejeaftalen udløber, når den nye pølsebod er klar. Lejen af den ny pølsebod skal udbydes i offentligt udbud.

 

Hidtil er der ikke betalt stadepladsafgift for pølsevognen. Der vil blive lagt op til, at den nye lejer skal betale leje af pølseboden. 

 

Lejen af pølseboden udbydes således, at der lægges vægt på pris og projekt jævnfør nedenstående kriterier:

 

 • Pris for leje inkl. moms af pølseboden vægter med 40%
 • Sortiment og råvarer i pølseboden vægter med 30%
 • Beskrivelse af hvordan pølseboden vil støtte op om bylivet på og omkring Varde Torv vægter med 30%

 

Udkast til udbudsvilkårene er vedlagt som bilag.

 

I forbindelse med genudlejning skal man være opmærksom på ”Bekendtgørelse om kompensation til personer med handicap i erhverv m.v.”, hvor det af kapitel 2, § 2, omkring fortrinsadgang fremgår:

 

Fortrinsadgang ved ansættelse hos offentlige arbejdsgivere, bevilling til stadepladser m.v. og taxikørsel.

 

§ 2. Ved besættelse af en ledig stilling er offentlige arbejdsgivere forpligtet til at give en person, der på grund af handicap har vanskeligt ved at få beskæftigelse på det almindelige arbejdsmarked, fortrinsadgang til den ledige stilling, hvis personen med handicap efter arbejdsgiverens vurdering er lige så kvalificeret som de øvrige ansøgere.

 

Stk. 2. Tilsvarende gælder for offentlige myndigheder ved bevilling til ledige stadepladser, avis- og bladkiosker, chokolade- og tobaksudsalg eller andre tilladelser, forpagtninger og lignende af tilsvarende art samt bevilling til taxikørsel, jf. dog § 9.


Forvaltningens vurdering

I forbindelse med det igangværende arbejde med Varde Torvs fremtidige udseende, spiller den nye pølsebod en vigtig rolle.

 

Forvaltningen anbefaler derfor, at lejen af pølseboden sættes i offentligt udbud.

Det anbefales ligeledes, at der i udbuddet vil blive lagt vægt på projekt og pris for at opnå et samspil mellem torvemiljøet og udbuddet i pølseboden.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov om offentlige veje

Bekendtgørelse om kompensation til personer med handicap i erhverv m.v.


Økonomi

Den kommende lejeindtægt fra pølseboden kendes ikke.

Udgiften til annoncering af udbuddet afholdes af kontoen for etablering af pølseboden.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at pølseboden udlejes efter gældende regler om offentligt udbud,

at lejer udvælges efter projekt og pris, og

at udgiften til annoncering af udbuddet afholdes af kontoen for etablering af pølseboden.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 23-05-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 


Beslutning Byrådet den 29-05-2018

Byrådet besluttede at udtage følgende krav i udkast til lejeaftale:

 

Sortimentet skal være som i en traditionel pølsevogn. Der må således ikke sælges burgere, sandwich, pommes frites, wraps eller lignende.

 

Indstillingen blev godkendt.sagsnr13-5878_doknr74737-18_v1_udkast til udbudsmateriale pølsevogn torvet.docx.docx
sagsnr13-5878_doknr74732-18_v1_udkast lejeaftale pølsevognen torvet.docx.docx

Bilag

Udkast til udbudsmateriale pølsevogn Torvet.docx
Udkast lejeaftale pølsevognen Torvet.docx


194. Stop for yderligere planlægning for vindmøller på land

Stop for yderligere planlægning for vindmøller på land

Sagsfremstilling

Med baggrund i antallet af allerede opstillede vindmøller på land i Varde Kommune og de igangværende energipolitiske forhandlinger i Folketinget og herunder især udsigten til en efterfølgende massiv udbygning af antallet af vindmøller placeret på havet, bør Varde Kommune indtil videre ophøre med al videre planlægning for nye vindmøller i Varde Kommune.


Anbefaling

 

Niels Christiansen (C) anbefaler,

at Varde Kommune ophører med al planlægning for vindmøller på land i Varde Kommune.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 22-05-2018

Preben Friis-Hauge fremsatte følgende ændringsforslag:

 

Udvalget indstiller til byrådet vedr. vindmølleplanlægning på land:

- at kommuneplanens retningslinier i kommuneplan 2017-2021 for tema 14 (bæredygtig energiforsyning) fastholdes,

- at udvalget i 2018 politisk behandler indkomne ansøgninger om opsætning af nye vindmøller, som kommunen har givet mulighed for, og

- at udvalget derefter tager beslutning om planlægning af nye landbaserede vindmølleprojekter i Varde Kommune.

 

Ændringsforslaget blev sat til afstemning:

Navn

Parti

For

Imod

Undlod

Peter Nielsen

V

x

 

 

Preben Friis-Hauge

V

x

 

 

Anders Linde

V

x

 

 

Niels Haahr  Larsen

V

x

 

 

Søren  Laulund

A

x

 

 

Jan Lings

A

x

 

 

Niels Christiansen

C

 

x

 

 

 

Et flertal i Udvalget for Plan og Teknik fremsender ændringsforslaget til Byrådet med anbefaling.

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 23-05-2018

Flertalsindstillingen fra Udvalget for Plan og Teknik blev sat til afstemning.

For flertalsindstillingen stemte Erik Buhl, Holger Grumme Nielsen, Henrik Vej Kastrupsen, Ingvard Ladefoged, Søren Laulund, Peter Nielsen, Line Berner og Anders Linde

Imod flertalsindstillingen stemte Julie Gottschalk

Ingen undlod at stemme

 

Flertallet fremsender flertalsindstillingen til Byrådet med anbefaling.

 


Beslutning Byrådet den 29-05-2018

Connie Høj blev erklæret inhabil og deltog således ikke i sagens behandling.

 

Niels Christiansen fastholdt sit oprindelige forslag, der blev sat til afstemning.

 

For forslaget stemte Liste C og Mads Sørensen (V)

Imod forslaget stemte Liste A, Liste B, Liste I, Liste L, og Erik Buhl, Lars Teglgaard, Preben Friis-Hauge, Peter Nielsen, Sarah Andersen, Anders Linde, Niels Haahr Larsen, Stig Leerbeck, Line Berner og Peder Foldager (V)

Liste O undlod at stemme

 

Forslaget er dermed nedstemt.

 

Julie Gottschalk fremlagde følgende ændringsforslag:

 

at kommuneplanens retningslinjer i Kommuneplan 2017-2021 for tema 14(bæredygtig energiforsyning) fastholdes,

at udvalget i 2019 politisk behandler indkomne ansøgninger om opsætning af nye vindmøller, som kommunen har givet mulighed for,

at byrådet gennemgår ansøgningerne på et temamøde inden den politiske behandling i udvalget i 2019

at udvalget herefter tager beslutning om yderligere planlægning af nye landbaserede vindmøllerprojekter i Varde Kommune

 

For forslaget stemte Liste (O) og Mads Sørensen (V)

Imod forslaget stemte Liste A, Liste B, Liste I, Liste L, og Erik Buhl, Lars Teglgaard, Preben Friis-Hauge, Peter Nielsen, Sarah Andersen, Anders Linde, Niels Haahr Larsen, Stig Leerbeck, Line Berner og Peder Foldager (V)

Liste C undlod at stemme

 

Ændringsforslaget er dermed nedstemt.

 

Flertalsindstillingen fra Plan og Teknik tilføjet følgende bemærkning

 

at der afholdes et temamøde for byrådet inden man tager beslutning om yderligere planlægning af nye landbaserede vindmøllerprojekter i Varde Kommune

 

blev sat til afstemning.

 

For indstillingen stemte Liste A, Liste B, Liste I, Liste L, Liste O og Liste V

Imod indstillingen stemte Liste C

Ingen undlod at stemme

 

Indstillingen er dermed godkendt.

195. Hovedbyer på forkant - Fra byrum til naturrum

Hovedbyer på forkant - Fra byrum til naturrum

Sagsfremstilling

Varde Kommune og en række andre kommuner modtog 30. juni 2017 en invitation fra Realdania om at deltage i et projekt, der sætter fokus på udviklingen af bymidten i kommunens hovedby – Varde for vores vedkommende.

 

Det er forventningen, at Realdania vil støtte op om ni fysiske projekter eller udvikling af strategiske helhedsplaner rundt om i Danmark. Realdania ønsker, at projekterne skal øge byernes kvalitet og udviklingsmuligheder med afsæt i stedbundne kvaliteter og ressourcer. Realdania har ialt afsat en ramme på 73 mio. kr. til indsatsen. Realdania kan støtte de enkelte projekter med op til 7-8 mio. kr., dog maks. 50 % af projektets samlede budget. Allerede afsatte område- eller bygningsfornyelsesmidler kan indgå i finansieringen.

 

Varde Kommune indsendte 20. september 2017 en interessetilkendegivelse til Realdania. Med afsæt i Direktionens ønsker, har vi taget udgangspunkt i den eksisterende udviklingsplan.

 

Varde Kommune har indsendt en interessetilkendegivelse om støtte til udarbejdelse af en helhedsplan for Varde by med hovedfokus på at få udarbejdet en helhedsplan for området mellem åen og Slotsgade inkl. den gamle handelsskole. Målet med helhedsplanen er at skabe grundlaget for, at private investorer, eventuelt i samarbejde med kommunen, udbygger området til gavn for byen og kommunen. Helhedsplanen skal ligge i forlængelse af områdeplanen for området.

 

Realdania meddelte 31. oktober 2017, at interessetilkendegivelsen er modtaget positivt, og at Varde Kommune derfor er gået videre til anden runde om ansøgning af midler til en helhedsplan, jr. ovenfor.

 

Varde Kommune indsendte 26. april 2018 en endelig ansøgning om medfinansiering af helhedsplanen med opbakning fra ProVarde, Varde Handel, Udviklingsrådet for Varde By og enkelte ejendomsejere. Varde Kommune ansøger om 50 % af 587.500 kr. inkl. fondsafgiften på 17,5 %.

 

Realdania har 17. april 2018 givet tilsagn om en medfinansiering på 300.000 kr. inkl. fondsafgift.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der er en enestående mulighed for at skabe et unikt projekt, der binder byen sammen med åen og samtidig binder byen sammen på tværs af åen.

 

Der forestår en involverende proces med deltagelse af ejendomsejerne i området, Varde Handel, ProVarde, Udviklingsrådet for Varde By samt interesserede borgere og politikere. Der skal således udarbejdes en helhedsplan, der giver ejendomsejerne mulighed for at skabe attraktive boliger og sammen med kommunen, byen og borgerne udvikle det offentlige rum mellem Slotsgade på den ene side og Banegården/Posthuset på den anden side af åen.

 

Helhedsplanen skal være færdig, så der kan udarbejdes en endelig ansøgning til Realdania i februar 2019.


Konsekvens i forhold til visionen

Nationalpark Vadehavet går helt op til Varde By, og derfor skabes der med projektet en god mulighed for at koble byen til naturen. Dette gøres ved, at engstykket med Slotsbanken bliver en mere integreret del af byen, der dermed øger adgangen til naturen.


Retsgrundlag

Styrelsesloven


Økonomi

Varde Kommune forpligter sig i første omgang kun til medfinansiering af den strategiske helhedsplan. Medarbejderressourcer vil primært komme fra Plan og Vækst, mens den kommunale medfinansiering på 250.000 kr. plus fondsafgiften på 37.500 kr. – i alt 287.500 kr. finansieres af afsatte midler i Plan og Vækst.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at modtage støtten på 300.000 kr. fra Realdania til medfinansiering af en helhedsplan for Varde Midtby,

at den resterende finansiering af 287.500 kr. finansieres af afsatte midler i Plan og Vækst.


Beslutning Direktionen den 16-05-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 22-05-2018

Anbefalingen blev godkendt


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 23-05-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 


Beslutning Byrådet den 29-05-2018

Indstillingen blev godkendt.sagsnr17-8018_doknr68706-18_v1_hovedbyer på forkant - ansøgning varde kommune.pdf
sagsnr17-8018_doknr67813-18_v1_bevillingsbrev hovedbyer på forkant.pdf.pdf

Bilag

Hovedbyer på forkant - Ansøgning Varde Kommune
Bevillingsbrev Hovedbyer på forkant.pdf


196. Udvidelse af friarealet ved Værkstedssmøgen, Varde

Udvidelse af friarealet ved Værkstedssmøgen, Varde

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i 2016 etablering af et privat fælles friareal på en strækning mellem Vestergade og Vestervold i Varde, der kaldes Værkstedssmøgen. En forudsætning for, at Varde Kommune anvender 2,5 mio. kr. til projektet er, at der sikres offentlig stiforbindelse på strækningen mellem Vestergade og Vestervold, og at de grundejere fremover selv skal vedligeholde arealerne. Projektet er realiseret.

 

Varde Kommune skal tinglyse en deklaration om, at den fremtidige vedligeholdelse varetages de private ejendomme selv, jf. byfornyelsesloven.

 

I forbindelse tinglysning af pligten til fremtidig vedligeholdelse af arealerne og den offentlige stiadgang har det vist sig, at arealafgrænsningen i det oprindelige projekt ikke omfattede en stikvej langs baghaver til beboelser langs Vestervold.

 

Alle grundejere i henholdsvis Værkstedssmøgen og langs stikvejen har udtrykt ønske om, at denne også skal være omfattet af en fælles deklaration.

 

Grundejere langs stikvejen har for egen regning selv ny istandsat vejen med ny separatkloakering og asfaltbelægning.

 

For at kommunen kan tinglyse en deklaration om pligt til fremtidig vedligeholdelse for hele det ønskede areal, er det nødvendigt, at Varde Kommune formelt beslutter at inkludere stikvejen i friarealet.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt at lade hele arealet være omfattet af friarealområdet, og dernæst tinglyse en deklaration om drift og vedligeholdelse af dette areal på alle 12 ejendomme, som er omfattet af beslutningerne.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at udvidelse af friarealprojektet, som det fremgår af bilag 1 godkendes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 22-05-2018

Anbefalingen blev godkendt


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 23-05-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 


Beslutning Byrådet den 29-05-2018

Indstillingen blev godkendt.sagsnr14-14737_doknr61101-18_v1_bilag1_e-rids 2018-04-17.pdf.pdf
sagsnr14-14737_doknr65320-18_v1_bilag2_indstilling om udvidelse af friareal ved værkstedssmøgen_26-04-2018.pdf.pdf

Bilag

Bilag1_e-rids 2018-04-17.pdf
Bilag2_Indstilling om udvidelse af friareal ved Værkstedssmøgen_26-04-2018.pdf


197. Nyt reglement for Varde Bibliotek

Nyt reglement for Varde Bibliotek

Sagsfremstilling

Biblioteket har i 2017 indført nyt bibliotekssystem, Cicero. Dette har givet anledning til en gennemgang af det eksisterende reglement. I den forbindelse viser det sig, at der ikke er blevet godkendt reglementer politisk siden 2006, sandsynligvis fordi der i den daværende beslutning stod ”…at lederen af Varde Bibliotek bemyndiges til at kunne foretage mindre justeringer som følge af ny lovgivning og praksisændringer…”.

 

Der er imidlertid siden 2006 også sket en række ændringer i gebyrtakster, hvilket gør det relevant at få godkendt et reglement politisk.


Forvaltningens vurdering

Der er behov for et ajourført reglement for biblioteksvæsenet i Varde Kommune.  Reglementet bør følge praksis på andre offentlige områder, hvor man er barn til man fylder 18 år, og forældre dermed hæfter for deres børns benyttelse af tilbuddet. Det gamle reglement skelnede mellem barn og voksen ved 13 år.

 

De foreslåede bødetakster har allerede igennem en årrække været eksisterende praksis på biblioteket jf. prisfremskrivninger. Taksten stiger jo længere man har beholdt mediet udover lånetiden.

 

 

Overskridelse af lånetiden for materialer lånt samme dag med samme udlånstid

Takster 2007 - Voksne

Takster 2007 - Børn

Takster 2018 - Voksne

Takster 2018 - Børn

Ved overskridelse af lånefristen

10 kr.

5 kr.

20 kr.

5 kr.

Ved overskridelse mere end 7 dage

20 kr.

10 kr.

40 kr.

10 kr.

Ved overskridelse mere end 14 dage

40 kr.

20 kr.

80 kr.

20 kr.

Ved overskridelse mere end 21 dage

80 kr.

30 kr.

120 kr.

30 kr.

Ved overskridelse mere end 30 dage

200 kr.

50 kr.

220 kr.

60 kr.

 

 

Borgerne udelukkes for adgang til at benytte selvbetjening på biblioteket, hvis de skylder over 300 kroner.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov om biblioteksvirksomhed.


Økonomi

Bødetaksterne har ligget på dette niveau de seneste år.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at forslag til nyt reglement for Varde Bibliotek godkendes.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 07-05-2018

Stig Leerbeck deltog ikke i behandlingen af punktet

 

Anbefalingen blev godkendt

 

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 23-05-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 


Beslutning Byrådet den 29-05-2018

Indstillingen blev godkendt.sagsnr06-573_doknr53993-12_v1_forslag til reglement for biblioteket.doc
sagsnr18-4090_doknr55197-18_v1_forslag til reglement for varde kommunes biblioteker.docx

Bilag

Forslag til reglement for biblioteket
Forslag til reglement for Varde Kommunes Biblioteker


198. Etablering af fælles institution for den forberedende grunduddannelse (FGU) i Varde, Esbjerg og Fanø kommuner

Etablering af fælles institution for den forberedende grunduddannelse (FGU) i Varde, Esbjerg og Fanø kommuner

Sagsfremstilling

I oktober 2017 indgik en bred forligskreds i Folketinget en aftale om reform af det uddannelsesforberedende område – ’Aftale om bedre veje til uddannelse og job’. Reformen medfører, at der fra august 2019 etableres en ny forberedende grunduddannelse (FGU), og at kommunerne skal sikre en sammenhængende ungeindsats med målet om at få flere unge i uddannelse og job.

 

Af aftalen fremgår det, at de nye statsligt selvejende FGU-institutioner skal etableres efter en forudgående lokal proces, hvor der er indgået aftale om kommunale FGU-dækningsområder. Kommunernes Kontaktråd (KKR) forestår den lokale proces, og KKR indstiller til Undervisningsministeriet, der opretter FGU-institutionen.

 

Byrådene i Varde Kommune og Esbjerg Kommune skal beslutte FGU-dækningsområde, antallet af og placering af skolerne/institutionen, og det forventede antal spor på skolerne.

 

FGU skal etableres som en ny selvstændig statslig selvejende institution med egen ledelse, der får et geografisk dækningsområde bestående af et antal kommuner. Der oprettes i omegnen af 90 skoler i alt, som organiseres i op til 30 statsligt selvejende institutioner. Institutionen har i dækningsområdet pligt til at udbyde alle 3 spor (almen, praktisk og erhvervssporet) og til at optage alle målgruppevurderede elever med hjemsted i dækningsområdet. Der skal være pædagogisk ledelse på alle skoler, og institutionens øverste ledelse skal derudover være synlig på skolerne. Skolerne skal i udgangspunktet indeholde alle 3 spor af FGU. Der er dog mulighed for, at undervisningsministeren i særlige tilfælde, herunder yderområder, godkender skoler med færre spor.

 

KKR stiller, på baggrund af tilbagemeldinger fra kommunerne, forslag om dækningsområde og placering af skoler til undervisningsministeren. KKR’s endelige forslag til ministeren om dækningsområde og placering af skoler skal være modtaget senest 1. juni 2018. Undervisningsministeren opretter - på baggrund af forslagene om dækningsområder og placering af skolerne - institutionerne efter drøftelse med aftalepartierne. Undervisningsministeren opretter de nye institutioner som statsligt selvejende institutioner og godkender vedtægterne. Ministeren nedsætter en interimsbestyrelse 1. september 2018 for hver FGU-institution.

 

Der er på det administrative niveau afholdt drøftelser mellem Esbjerg og Varde Kommune vedrørende FGU-dækningsområdet. Fanø har tilkendegivet, at der er opbakning til og ønske om at indgå i dette samarbejde. Varde og Esbjerg Kommune har desuden afholdt drøftelser med produktionsskolerne og VUC i kommunerne.


Forvaltningens vurdering

Der vurderes ikke at være alternativer til indstillingen vedrørende dækningsområdet. Det er på administrativt og politiske plan afklaret med andre omkringliggende kommuner, hvorvidt de ønsker at indgå i FGU dækningsområdet. Hverken Varde eller Esbjerg kommuner har elevgrundlag til alene at udgøre et FGU-dækningsområde.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Brev fra Undervisningsministeriet den 10. januar 2018 om opstart af de lokale processer om udarbejdelse af dækningsområder for FGU og placering af institutioner.

 

Desuden fremsat lovforslag til Lov om institution for forberedende grunduddannelse den 21. marts 2018, L 200 – 2017-18, som 1. behandles den 17. april 2018: http://www.ft.dk/samling/20171/lovforslag/L200/som_fremsat.htm


Økonomi

Økonomien for aftalen forhandles i løbet af foråret, og det er derfor ikke muligt præcist at vurdere de økonomiske konsekvenser for Varde Kommune.

 

Forslaget er, at kommunerne finansierer 65% af udgifterne og staten den resterende del af udgiften til en FGU-elev, og at kommunernes merudgifter under ét vil blive kompenseret gennem bloktilskud via DUT-principperne (Kompensation som følge af lovgivning).

 

Der henvises til særskilt sag på nærværende dagsorden. 


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Varde, Esbjerg og Fanø Kommuner indstiller til Kommunernes Kontaktråd (KKR), at der etableres en fælles FGU-institution i kommunernes dækningsområde,

at der etableres 3 FGU-skoler i henholdsvis Varde, Esbjerg og Ribe,

at alle skoler som udgangspunkt tilbyder 3 spor,

at den fælles institution kommer til at ligge i Esbjerg.


Beslutning Direktionen den 09-05-2018

Anbefalingen blev tiltrådt.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 14-05-2018

Forelægges Byrådet med anbefaling.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 23-05-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 


Beslutning Byrådet den 29-05-2018

Indstillingen blev godkendt.

199. Skoler og dagtilbud for alle: Justering af krav til nedlukning af overbygningsklasser

Skoler og dagtilbud for alle: Justering af krav til nedlukning af overbygningsklasser

Sagsfremstilling

Det fremgår af forligsteksten vedrørende skolestrukturen ’Skoler og dagtilbud for alle’ at

Fra skoleåret 2019/2020 skal der være 24 eller flere elever i overbygningens 9. klasses

årgang.

 

Proceduren for lukning af skolens 9. klasse er således:

 • År 1 såfremt elevtallet i 9. klasseårgang 23 eller færre elever pr. 5/9 orienteres skole om lavt elevtal ligesom udvalget/byrådet orienteres.
 • År 2 på baggrund af elevtal i 9. klasseårgang pr. 5/9 følges op igen og status gives til udvalget. Såfremt antallet af elever i 9. klasseårgang er 23 eller færre elever, laves en sag til Byrådet, hvoraf det fremgår, at som konsekvens af beslutningen i Byrådet den 30. maj 2017, så påbegyndes procedure omkring lukning af 9. klasse på den pågældende skole

 

Det har været drøftet at ændre denne procedure så den fremover kommer i overensstemmelse med nedenstående beskrivelse:

 

Fra skoleåret 2021/22 skal der være 29 eller flere elever i hver af overbygningens 7. og 8. klasses årgang.

 

Proceduren for lukning af skolens 7. og 8. klasse er således:

 • År 1 på baggrund af elevtal i 7. og 8. klasseårgange pr. 5/9 orienteres skole om lavt elevtal ligesom udvalget/byrådet orienteres.
 • År 2 på baggrund af elevtal i 7. og 8. klasseårgange pr. 5/9 følges op igen og status gives til udvalget. Såfremt antallet af elever i 7. og 8. klasseårgange er under 29 elever i begge årgange, laves en sag til Byrådet, hvoraf det fremgår, at som konsekvens af beslutningen i Byrådet den 30. maj 2017, så påbegyndes procedure omkring lukning af overbygningen på den pågældende skole.

Overbygningselever flyttes til anden overbygningsskole i klyngen. Overflytningen af overbygningsklasserne er herefter permanent.

 

Det har efterfølgende været drøftet at ændre på disse krav, således at kravet til 7. og 8.  årgangs størrelse ændres fra 29 elever til 24 elever og at proceduren for lukning ændres i overensstemmelse med dette elevtal således:

 

Ny formulering; Mulig flytning af 9. klasse og mulig flytning af 7.-8. klasse.

 

Fra skoleåret 2019/2020 skal der være 24 elever eller flere i overbygningens 9. klasses årgang.

 

Pr. 5. september 2019: Elevtallet i 9. klasserne opgøres.

- såfremt en skole har 23 eller færre elever i 9. klasse orienteres udvalget/Byrådet.

Skoleåret 2019/2020: 9. klasse består.

 

Pr. 5. september 2020: Elevtallet i 9. klasse opgøres for skoleåret 2020/2021

- såfremt der er 24 elever eller flere i 9. klasse suspenderes proceduren.

- såfremt en skole har 23 eller færre elever i 9. klasse, får udvalget/Byrådet en sag, hvor man politisk skal forholde sig til en evt. lukning under henvisning til beslutningen 30. maj 2017.

 

- Beslutningen kan være, at 9. klasse ikke lukkes (kunne f.eks. være begrundet i, at der er tale om et kortvarigt dyk i børnetallet). I givet fald besluttes det, at proceduren er suspenderet og der startes forfra, når det måtte blive aktuelt p.g.a. børnetal.

 

- Udvalget/Byrådet beslutter, at 9. klasse skal flyttes fra det følgende skoleår, jf. processen beskrevet i strukturaftalen, og proceduren igangsættes.

 

Skoleåret 2020/2021: 9. klasse består.

Det betyder at 9. klasse tidligst kan flyttes fra en skole i skoleåret 2021/2022 (altså med virkning fra aug. 2021)

 

Ny formulering: Mulig lukning af 7.-8.klasse

 

Det fremgår, at fra skoleåret 2021/2022, skal der være 24 elever eller flere i overbygningens 7. og 8. klasses årgang (begge årgange).

 

Pr. 5. september 2021: Elevtallet i 7. og 8. klasserne opgøres for skoleåret 2021/2022.

- såfremt en skole har 23 eller færre elever i enten 7. og 8. klasse (eller begge) orienteres udvalget/Byrådet.

Skoleåret 2021/2022: 7. og 8. klasse består på den pågældende skole.

 

5. september 2022: Elevtallet i 7.og 8. klasse opgøres for skoleåret 2022/2023

- såfremt der er 23 elever eller flere i både 7. og 8. klasse suspenderes proceduren.

 

- såfremt en skole har 23 eller færre elever i 7. og/eller 8. klasse, får udvalget/Byrådet en sag, hvor man politisk skal forholde sig til en evt. lukning under henvisning til beslutningen 30. maj 2017.

 

- Beslutningen kan være, at 7. og 8. klasse ikke lukkes (kunne f.eks. være begrundet i, at der er tale om et kortvarigt dyk i børnetallet). I givet fald følger det, at proceduren er suspenderet og proceduren starter forfra, når det måtte blive aktuelt.

 

- Udvalget/Byrådet beslutter, at 7. og 8. klasse skal flyttes til anden overbygningsskole fra det følgende skoleår.

 

I skoleåret 2022/2023: 7. og 8. klasse består.

 

7. og 8. klasse kan således tidligst fjernes fra skoleåret 2023/2024 (altså med virkning fra august 2023)


Forvaltningens vurdering

Det vurderes at 24 elever fortsat vil betyde at det vil være muligt at oprette et ’overbygningstilbud’ (valgfag, holddannelse, praktikforløb etc.) som tilgodeser alle elevers behov/ønsker og skolens mulighed for at tilrettelægge forløb, som både lever op til folkeskolelovens krav og til elevers ønsker.

Samtidig vil et lavere elevtalskrav give mulighed for at flere elever kan fortsætte i overbygningen på deres distriktsskole, hvilket igen vil kunne bidrage til mindre ’sårbarhed’ i de forskellige skoledistrikter.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Intet


Økonomi

Da den besluttede tildelingsmodel forsat beregnes ud fra at en klasse kan rumme op til 28 elever, vil der ikke umiddelbart genereres en yderligere udgift ved at ændre minimumskravet til 24 elever. Det er vanskeligt at beregne om den beskrevne procedure for lukning af overbygningsklasser ville kunne generere en besparelse på sigt, da eleverne fra den lukkede overbygningsårgang vil skulle rummes på en anden overbygningsskole i klyngen, hvilket her vil kunne betyde at der udløses en ekstra klasse.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at de ændrede retningslinjer vedr. procedurer i forbindelse med nedlukning af 7., 8. og 9. klasse godkendes.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 14-05-2018

Forelægges Byrådet med anbefaling.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 23-05-2018

Udvalget for Økonomi og Erhverv indstiller anbefalingen til Byrådet med følgende tilføjelse,

 

Proceduren for lukning af børnebyer og børnecentre justeres efter samme model, så Udvalget/Byrådet i tilfælde af et børnetal under det aftalte niveau i år 2 får en sag, hvor man skal forholde sig til en eventuel lukning i stedet for en sag om, at proceduren for lukning af børnebyen/børnecentret igangsættes.

 

 


Beslutning Byrådet den 29-05-2018

Indstillingen fra Udvalget for Økonomi og Erhverv blev godkendt.

200. Køb af ejendom

Køb af ejendom

Sagsfremstilling

Ejendommen er Blåvandshuk Fyr, der ligger ved Blåvandshuk på kanten af Nationalpark Vadehavet og Naturpark Vesterhavet. Ejendommen der består af to matrikler (matrikel nr. 11 d og 11 c, Vandflod by), har ifølge tingbogen et grundareal på 25.426 m2. På ejendommen er der to bygninger. Den ene er tårnet, Blåvand Fyr og den anden er fyrpasserboligen, der er delt i to med en lille mellemliggende gårdhave. Kort over ejendommen fremgår i brugsaftalen, der er vedhæftet som bilag.

 

Varde Kommune har indgået aftale med Søfartsstyrelsen, om overtagelse af Blåvand Fyr med en overdragelsessum på 1.200.000 kr. I aftalen tages der forbehold for Søfartsstyrelsens fortsatte brug af Fyret i navigationsøjemed og plads til DGPS-station og diverse installationer. Overdragelsesaftalen er vedlagt som bilag.

 

Varde Kommune køber ejendommen til 1,2 mio. kr., hvilket svarer til den offentlige ejendomsvurdering.

 

Varde Kommune har indgået en brugsaftale med ProVarde, der har ret til at benytte fyrtårnet til publikumsadgang og til at benytte fyrmesterboligen til udstillinger og publikumsinformation. Aftale om overdragelse af brugsretten er vedhæftet som bilag.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at Blåvand Fyr og arealet omkring fyret er blandt de vigtigste attraktioner for de mange turister, som holder ferie i Varde Kommune. Samtidig er Blåvand Fyr et vartegn for Varde Kommune og et vigtigt symbol og udflugtsmål for mange borgere i kommunen. Derfor er det afgørende, at turisterne og borgere fortsat har mulighed for at besøge området ved Danmarks vestligste punkt samt at nyde udsigten fra fyrets top.
På den baggrund er det forvaltningens vurdering, at Varde Kommune skal sikre den fremtidige adgang til fyret ved køb af ejendommen.


Konsekvens i forhold til visionen

Blåvand Fyr er et vartegn for Varde Kommune og det omkringliggende areal, er et vigtigt udgangspunkt for gåture og strandture i et af Varde Kommunes mest storslåede naturområder. Udsigten fra toppen af fyret ud over havet og kystlandskabet er en unik naturoplevelse for både borgere og turister.


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.


Økonomi

Da Varde Kommune pt. varetager størstedelen af vedligeholdelsesforpligtelserne på ejendommen, forventes det ikke, at en overtagelse af ejendommen medfører nye større udgifter til drift og vedligehold.

 

I forbindelse med en eventuel overtagelse af ejendommen er der mulighed for at indgå en ny brugsaftale, hvor ProVarde i højere grad bidrager økonomisk til drift og vedligehold af ejendommen.

 

Grundet de naturmæssige bindinger der er på området samt Søfartsstyrelsens fortsatte brug af fyrtårnet til diverse installationer, vurderes en overdragelsessum på 1.200.000 kr., at være rimelig.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at købet af Blåvand Fyr, ejendommen Fyrvej 106 godkendes, 

at midlerne til finansiering af overdragelsen finansieres af kassebeholdningen,

at der indgås en ny brugsaftale med ProVarde og at der i den forbindelse tages stilling til, hvorvidt ProVarde skal bidrage yderligere til drift og vedligehold af ejendommen.


Beslutning Direktionen den 16-05-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 23-05-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 


Beslutning Byrådet den 29-05-2018

Indstillingen blev godkendt.sagsnr17-3427_doknr70540-18_v1_blåvand fyr - overdragelsesaftale.pdf
sagsnr17-3427_doknr47667-17_v1_brugsaftale mellem vetr og varde kommune kopi af doknr 836600-12.doc

Bilag

Blåvand Fyr - overdragelsesaftale
Brugsaftale mellem VETR og Varde Kommune kopi af Doknr 836600-12


201. Salg af ejendom i Varde - Lukket punkt
202. Salg af grund i Horne - Lukket punkt
203. Salg af grund i Sig - Lukket punkt
204. Gensidig orientering - Lukket punkt