UDVALG

Byrådet

MØDE

Referat

STED

Mødesalen, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

08-05-2018 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

08-05-2018 20:40:00


PUNKTER

164. Godkendelse af dagsorden
165. Forslag om at indlede forhandling om en lokalaftale for lærernes arbejdstid m.m.
166. Borgerdrevne forslag til drøftelse i Varde Byråd
167. Skema C for helhedsplan på Tistrup Gl. Hotel afdel 0106 - VBA
168. Ansøgning skema B - § 91 renovering af Vestervold 1B - 1D i Varde
169. Handicaprådets vedtægter
170. Ordinær generalforsamling DIN Forsyning Holding A/S
171. Valg af medlem til Vadehavets formidlerforums Styregruppe
172. Renovering af Lykkesgårdhallen, Varde
173. Politisk følgegruppe for råstoffer til diger ved Vadehavet
174. Høringssvar til højspændingsledning, Endrup-Idomlund
175. Pulje til energibesparende foranstaltninger 2018
176. Ansøgning. Fjernvarmeforsyning til Oksbøllejren
177. Kommuneplantillæg. Detailhandel i Blåvand
178. Lokalplan. Centerområde i Blåvand Øst
179. Kommuneplantillæg. Blåvand Zoo
180. Lokalplan for Blåvand Zoo
181. Lokalplan for nyt sommerhusområde i Houstrup
182. Omlægning af undervisning for sent ankomne unge flygtninge/indvandrere
183. Salg af ejendom i Billum - Lukket punkt
184. Køb af ejendom i Ølgod - Lukket punkt
185. Gensidig orientering - Lukket punkt164. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Byrådet den 08-05-2018

Anders Linde gjorde opmærksom på, at han er inhabil i

punkt 167 Skema C for helhedsplan på Tistrup Gl. Hotel afdel 0106 – VBA og

punkt 168 Ansøgning skema B - § 91 renovering af Vestervold 1B -1D i Varde. 

 

Godkendt.

165. Forslag om at indlede forhandling om en lokalaftale for lærernes arbejdstid m.m.

Forslag om at indlede forhandling om en lokalaftale for lærernes arbejdstid m.m.

Sagsfremstilling

Som det er byrådet bekendt, blev der for nylig indgået aftale om en ny overenskomst på det kommunale område.

 

Det lykkedes ikke i forhandlingerne at aftale en ny overenskomst i mellem KL og Danmarks Lærerforening. Det er i stedet aftalt at nedsætte en undersøgelseskommission, der skal komme med anbefalinger og forslag til overenskomstforhandlingerne om tre år.

 

På det seneste byrådsmøde vedtog byrådet nye tildelingsmodeller for såvel skole – som daginstitutionsområdet. Modellerne vil, som drøftet på adskillige områder justere på både skolernes vilkår og ressourcer.

 

Med udgangspunkt i, at det ikke er lykkedes at aftale en ny overenskomst der kan regulere bl.a. lærernes arbejdstid, vil den nok som omtalte Lov 409 af 2013, fortsat regulerer lærernes arbejdstid i de kommende tre år.

 

Om end der synes at herske tvivl om sammenhængen imellem undervisningstid, forberedelsestid og sammenhængen med kvalitet og resultater, synes der derimod ikke at være tvivl om at tilfredse lærere, som oplever at være anerkendte både underviser mere motiverende og mere inspirerende.

 

Det er, efter Liberal Alliances opfattelse nødvendigt at byrådet, tilsikre det bedst tænkelige grundlag for implementeringen af den nye skolestruktur og de nye tildelingsmodeller.

Det er helt centralt, at Varde Kommune har et godt og meget nært samarbejde med kommunens lærere, ledere og skolebestyrelser, hvis Varde Kommune skal kunne skabe et godt grundlag for både videreudvikling og en styrkelse af kvaliteten i undervisningen.

Det er derfor vigtigt at der skabes ro og gode vilkår for samarbejde imellem såvel den enkelte lærer og skolelederne og skolebestyrelserne.

 

På baggrund heraf foreslår Liberal Alliance at byrådet, i lighed med en række andre kommuner, beslutter at anmode forvaltningen om at indlede forhandlinger om en lokal aftale med Danmarks Lærerforening om lærernes arbejdstid, forberedelsestid og øvrige arbejdsvilkår.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Byrådet,

at behandle forslaget.


Beslutning Byrådet den 08-05-2018

Byrådet anmoder forvaltningen om, i samarbejde med skolelederne, at indlede forhandlinger om en lokal aftale med Danmarks Lærerforening om lærernes arbejdstid, forberedelsestid og øvrige arbejdsvilkår.

 

166. Borgerdrevne forslag til drøftelse i Varde Byråd

Borgerdrevne forslag til drøftelse i Varde Byråd

Sagsfremstilling

På baggrund af forslag stillet af Niels Christiansen besluttede Byrådet den 6. marts 2018, at forvaltningen skulle udarbejde et løsningsforslag til hvorledes man kan håndtere ”Borgerdrevne forslag til drøftelse i Byrådet”.

 

Gruppeformændene besluttede efterfølgende i møde den 23. marts 2018, at løsningsforslaget skulle ligne den løsning der anvendes i Ringkøbing Skjern Kommune.

 

Forvaltningen har nu udarbejdet et forslag til en løsning som placeres på Varde kommunes hjemmeside. Forslaget vedhæftes.

 

Udgangspunktet for løsningsforslaget er blandt andet:

 

 • Det kun borgere i Varde Kommune der kan stille forslag til drøftelse i Byrådet
 • Forslaget skal have relevans i forhold til den type opgaver kommunen løser, ligesom forslag ikke kan drøftes, hvis der allerede er truffet beslutning.
 • Det kræver 1.141 stemmer at få et forslag til drøftelse i Byrådet (antal afgivne stemmer ved seneste kommunalvalg 28.518 divideret med antal mandater 25).
 • Det er kun borgere i Varde Kommune der kan afgive stemme på et forslag.
 • Der vil være mulighed for både at kunne stille forslag og stemme via hjemmesiden og ved aflevering af fysisk forslag/underskrift.
 • Et forslag der har fået 1.141 stemmer, fremsendes i sin stillede form til drøftelse i Byrådet. Byrådet beslutter herefter hvorvidt der skal arbejdes videre med forslaget.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningen vurdering, at forslaget vil være med til at øge den demokratiske proces.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der etableres en ordning med borgerdrevne forslag til politisk drøftelse i Varde Byråd,

at forslag kan stilles på kommunens hjemmeside eller ved aflevering af fysisk dokument,

at forslag kun kan stilles af borgere i Varde Kommune

at der skal været afgivet minimum 1.141 gyldige stemmer før et forslag drøftes i Varde Byråd,

at det kun er borgere i Varde Kommune, der kan afgive stemme på et forslag,

at der foretages stikprøvekontrol af afgivne stemmer,

at der er mulighed for at indsamle fysiske stemmer til et forslag,

at forslag skal have relevans i forhold til den type opgaver kommunen løser, ligesom forslag ikke kan drøftes, hvis der allerede er truffet beslutning,

at forslag fremsendes i sin stillede form til drøftelse i Byrådet,

at ordningen evalueres 1 år efter igangsætning.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-05-2018

Udvalget for Økonomi og Erhverv anbefaler,

at erfaringer om forslagets konsekvenser belyses nærmere, og at behandlingen af punktet afventer temamøde om borgerinddragelse.

 

 

 

 


Beslutning Byrådet den 08-05-2018

 

Niels Christiansen ønsker forvaltningens anbefaling sat til afstemning

 

For anbefalingen stemte Liste C og Liste I 

Imod afstemningen stemte Liste A, Liste B, Liste L, Liste O og Liste V

Ingen undlod at stemme

 

Anbefalingen er dermed faldet.

 

Anbefalingen fra Udvalget for Økonomi og Erhverv blev sat til afstemning:

 

For anbefalingen stemte Liste A, Liste B, Liste C, Liste I, Liste L, Liste O og Liste V

Ingen stemte imod

Ingen undlod at stemme

 

Anbefalingen er dermed enstemmigt godkendt.sagsnr18-3852_doknr57853-18_v1_udkast til løsning på varde kommunes hjemmesiden.docx

Bilag

Udkast til løsning på Varde Kommunes hjemmesiden


167. Skema C for helhedsplan på Tistrup Gl. Hotel afdel 0106 - VBA

Skema C for helhedsplan på Tistrup Gl. Hotel afdel 0106 - VBA

Sagsfremstilling

Varde Bolig Administration søger i mail den 4. april 2018 Varde Kommune om godkendelse af skema C, for helhedsplan af Tistrup gl. Hotel i afdel 0106, beliggende Storegade 1A-G i Tistrup. Helhedsplanen omfatter renovering, ombygning og sammenlægning af 19 boliger til 13 familieboliger.

 

VBA har i samarbejde med Landsbyggefonden udarbejdet helhedsplanen for afdelingen og formålet med helhedsplanen er, at renoveringen og sammenlægningen vil skabe mere tidssvarende og moderne familieboliger.

 

Byrådet skal godkende:

 • Skema C og de ustøttede arbejder i projektet
 • Lånoptagelse og give tilsagn om garanti til lånene for projektet
 • Endelig husleje

 

Projektet er opdelt i støttet og ustøttet arbejder og er med en samlet anskaffelsessum opdelt således:

 • Skema C vedrørende den støttede del med en samlet anskaffelsessum på 8.594.914 kr.
 • Den ustøttede del af renoveringen med en samlet anskaffelessum på 2.328.588 kr.

 

Finanseringen af projektet er specificeret under afsnittet økonomi.

 

For den støttede del er der en overskridelse på 964.373 kr. i forhold til det, der er godkendt i skema B. Overskridelsen vedrører ekstraudgifter til udbedring af tidligere oprettede ulovlige adskillelser mellem etagedæk og lejlighedsskel, indvendige skillevægge og fejlagtigt monterede lægter. Det er oplyst, at overskridelsens fordeling på den støttede og ustøttede del er drøftet med Landsbyggefonden. Bilag med redegørelse for ekstra omkostninger er vedhæftet sagen.

 

For den ustøttede del er der en overskridelse på 100.185 kr. Overskridelsen skyldes spartling af gulve og fejlagtig monterede lægter, skillevægge og loftslemme i tidligere renovering. Hertil er der også brugt ekstra totalrådgiver timer for afklaring af ekstra arbejder.

 

Samtlige 13 familieboliger er udlejet efter renoveringen.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen har gennemgået det modtagne materiale, herunder revisionsrapporten. Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger og det anbefales, at skema C, optagelse af tillægslån og den beregnede husleje godkendes.

 


Retsgrundlag

Lov om almene boliger mv


Økonomi

Anskaffelsessummen for projektet specificeres i følgende hovedtal sammenlignet med skema B: 

 

Skema B

Skema C

Håndværkerudgifter

5.421.945 kr.

6.185.029 kr.

Omkostninger

2.132.291 kr.

2.323.936 kr.

Anskaffelsessum excl. gebyrer

7.554.236 kr.

8.508.965 kr.

Gebyrer

76.305 kr.

85.949 kr.

I alt den støttede del

7.630.541 kr.

8.594.914 kr.

Anskaffelsessum – ustøttede del

2.228.403 kr.

2.328.588 kr.

Anskaffelsessum i alt

9.858.944 kr.

10.923.502 kr.

 

Der optages et tillægslån på 964.373 kr for den støttede del. Ekstra udgifter til tillægslån og  til de ustøttede ekstra arbejder vil blive dækket via besparelser i driften og som tilskud fra dispositonsfonden.

 

Finansieringen af projektet:

 

Skema B

Skema C

Realkreditlån – støttede del

7.630.541 kr.

8.594.914 kr.

Realkreditlån – ustøttede del

2.228.403 kr.

2.228.403 kr.

Bespar. På drift/dispositionsfonden – ustøttede del

0

100.185 kr.

Anskaffelsessum i alt

9.858.944 kr.

10.923.502 kr.

 

Varde Kommune stiller garanti for det støttede lån for den del af lånet der ligger ud over 60 % af markedsværdien og med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden. For den ustøttede del af lånet stiller Varde Kommune 100 % garanti for lånet.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at Udvalget for Økonomi og Erhverv indstiller til Byrådet

at skema C for den støttede del og den ustøttede del godkendes med en samlet anskaffelsessum på 10.923.502 kr.

at optagelse af tillægslån for den støttede del på 964.373 kr godkendes

at garantistillelse for lånene godkendes jf gældende regler

at den endelige husleje på 623,40 kr. pr. m2 godkendes


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-05-2018

Anders Linde blev erklæret inhabil og deltog således ikke i sagens behandling.

 

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Byrådet den 08-05-2018

Anders Linde blev erklæret inhabil og deltog således ikke i sagens behandling.

 

Indstillingen blev godkendt.sagsnr15-11265_doknr63292-18_v1_skema c - ansøgning afdel 0106 tistrup hotel.pdf.pdf
sagsnr15-11265_doknr63290-18_v1_skema c - støttede del afdel 0106.pdf.pdf

Bilag

Skema C - ansøgning afdel 0106 Tistrup Hotel.pdf
Skema C - Støttede del afdel 0106.pdf


168. Ansøgning skema B - § 91 renovering af Vestervold 1B - 1D i Varde

Ansøgning skema B - § 91 renovering af Vestervold 1B - 1D i Varde

Sagsfremstilling

Varde Bolig Administration (VBA) søger i mail den 17. april 2018 Varde Kommune om godkendelse af skema B for afdelingen 0415 Vestervold 1B - 1D i Varde.

 

VBA har i samarbejde med Landsbyggefonden udarbejdet en helhedsplan for afdelingen. Helhedsplanen omfatter renovering og ombygning af 33 ungdomsboliger omdannet til 12 almene familieboliger.

 

Ejendommen trænger til en gennemgribende renovering og ombygges samtidig til almene familieboliger. Der har ikke været den samme efterspørgsel på ungdomsboligerne efter at Varde Handelsskole og Handelsgymnasium er flyttet til Campus på Frisvadvej. Afdelingen har også kæmpet med et dårligt image og har haft et negativt omdømme i Varde. Med ombygningen vil afdelingen fremstå moderne og med velindrettede familieboliger som henvender sig til en bredere beboerkreds.

 

Afdelingen vil efter renoveringen bestå af 12 almene familieboliger med boligarealer fra 63 m2 - 91 m2.

 

Byrådet skal godkende:

 • Godkendelse af skema B for den støttede renovering i henhold til §91 med en samlet anskaffelsessum på 9.384.829 kr
 • Godkendelse af lånoptagelse for den støttede del med 9.385.000 kr.
 • Godkendelse af den ustøttede renovering med en samlet anskaffelsessum på 2.000.000 kr.
 • Godkendelse af lånoptagelse for den ustøttede del med 1.340.000 kr.
 • Godkende tilsagn om garanti for både den støttede del og den ustøttede del

 

Byrådet har den 6. september 2016 godkendt skema A, at 33 ungdomsboliger nedlægges og omdannes til 12 familieboliger. Byrådet har ligeledes godkendt i skema A, at kommunen  yder , et rente- og afdragsfrit lån på 100.000 kr. til finansering af en kapitaltilførsel.

 

Varde Bolig Administration har ca. 200 på venteliste til familieboliger i Varde MidtBy.

 

Der er en overskridelse på den støttede del i skema B i forhold til skema A. Overskridelsen skyldes en indberetningsfejl i skema A, idet der er afsat 100.000 kr. til genhusning, men beløbet skal være 1.000.000 kr. i stedet for. Licitationen på håndværkerudgifter har været billigere end forventet, men en merudgift på omkostningerne på 322.000 kr. Samlet for projektet bliver overskridelsen på i alt 648.695 kr. for den støttede del. Merudgiften dækkes ved optaglese af et tillægslån. Merudgiften på kreditforeningslånet vil ikke få konsekvenser for huslejen, idet der vil kunne findes besparelser på driften.

 

Finansieringen af projektet er specificereet under afsnittet økonomi.

 

Huslejen er godkendt til 838 kr pr m2. i skema A og er uændret i skema B.

 


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen anbefaler, at projektet og skema B godkendes med en ekstra udgift på samlet 648.694 kr i forhold til skema A. Det er vurderingen, at boligerne vil fremstå som mere tidssvarende og moderne boliger, og vil appelere til en bredere beboerkreds og samtidig forbedre forholdene for nuværende lejere.


Retsgrundlag

Lov om almene boligr mv.

Støttebekendtgørelsen

 

Projektet er en helhedsplan i henhold til § 91 i lov om almene boliger med støtte fra Landsbyggefonden.


Økonomi

Efter afholdt licitation kan anskaffelsessummen for projektet specificeres i følgende hovedtal sammenlignet med skema A:

 

 

Skema A

Skema B

Håndværkerudgifter

7.531.160 kr.

6.959.104 kr.

Omkostninger

1.109.117 kr.

2.331.877 kr.

Anskaffelsessum excl. gebyrer

8.640.277 kr.

9.290.981 kr.

Gebyrer

95.857 kr.

93.848 kr.

I alt den støttede del

8.736.134 kr.

9.384.829 kr.

Anskaffelsessum – ustøttede del

2.000.000 kr.

2.000.000 kr.

Anskaffelsessum i alt

10.736.134 kr.

11.384.829 kr.

 

Finanseringen af projektet:

 

Skema A

Skema B

Realkreditlån – støttede del

8.736.134 kr.

9.384.829 kr.

Realkreditlån –ustøttede del

1.340.000 kr.

1.340.000 kr.

Eget bidrag/driftstøtte

660.000 kr.

660.000 kr.

Anskaffelsessum i alt

10.736.134 kr.

11.384.829 kr.

 

 

Varde Kommune stiller garanti for det støttede lån for den del af lånet, der ligger ud over 60% af markedsværdien og med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden.

For den ustøttede del stiller Varde Kommune 100% garanti for lånet.


Høring

Projektet for helhedsplan og huslejeforhøjelsen for afdeling 0415, Vestervold i Varde er godkendt på et ekstra ordinært afdelingsmøde den 5. juli 2016.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at Udvalget for Økonomi og Erhverv indstiller til Byrådet

at skema B for den støttede del godkendes med en samlet anskaffelsessum på 9.384.829 kr.

at den ustøttede del med en samlet anskaffelsessum på 2.000.000 kr godkendes

at den samlede lånoptagelse på 10.724.829 kr. og garantistillelse godkendes

at huslejen på 838 kr. pr. m2 godkendes

at forvaltningen bemyndiges til at godkende skema C indenfor rammerne af skema B


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-05-2018

Anders Linde blev erklæret inhabil og deltog således ikke i sagens behandling.

 

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Byrådet den 08-05-2018

Anders Linde blev erklæret inhabil og deltog således ikke i sagens behandling.

 

Indstillingen blev godkendt.sagsnr16-8119_doknr63189-18_v1_skema b §91 - vestervold 1b-1d.pdf.pdf
sagsnr16-8119_doknr63188-18_v1_skema b trækningsret vestervold 1b-1d.pdf.pdf
sagsnr16-8119_doknr63185-18_v1_skema b ansøgning - vestervold 1b-1d.pdf.pdf

Bilag

Skema B §91 - Vestervold 1B-1D.pdf
Skema B trækningsret Vestervold 1B-1D.pdf
Skema B ansøgning - Vestervold 1B-1D.pdf


169. Handicaprådets vedtægter

Handicaprådets vedtægter

Sagsfremstilling

Handicaprådets vedtægter vedlægges dagsordenen.

Vedtægterne gennemgås med henblik på eventuelle justeringer


Anbefaling

Sekretariatet anbefaler,

At vedtægterne fremsendes til godkendelse i Udvalget for Social og Sundhed.


Beslutning Handicaprådet den 26-02-2018

Der foretages småjusteringer, hvorefter vedtægterne fremsendes til godkendelse i Udvalget for Social og Sundhed.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 20-03-2018

Handicaprådets vedtægter blev godkendt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-05-2018

Handicaprådets vedtægter fremsendes med anbefaling til Byrådets godkendelse.


Beslutning Byrådet den 08-05-2018

Handicaprådets vedtægter blev godkendt.sagsnr18-20_doknr34775-18_v1_vedtægter for handicaprådet - godkendt i 2018.doc

Bilag

Vedtægter for Handicaprådet - godkendt i 2018


170. Ordinær generalforsamling DIN Forsyning Holding A/S

Ordinær generalforsamling DIN Forsyning Holding A/S

Sagsfremstilling

Generalforsamling i DIN Forsyning Holding A/S holdes den 14. maj 2018 og dagsordenen fremsendes til byrådenes behandling i henholdsvis Varde og Esbjerg.

 

Byrådene i Esbjerg og Varde godkendte i juni 2016 principperne for gennemførelse af en fuld fusion mellem Esbjerg og Varde Forsyningskoncerner. Af dette fremgik bl.a. vilkårene for afvikling af generalforsamlingen i DIN Forsyning.

 

I februar 2017 godkendte byrådene endeligt fusionen, der blev gennemført den 18. december 2018 med regnskabsmæssig virkning fra den 1. januar 2017.

 

De to ejerkommuners borgmestre og kommunaldirektører fik i den forbindelse med generel bemyndigelse til at gennemføre generalforsamlingen i DIN Forsyning Holding A/S mod forudgående behandling af dagsordenen til generalforsamlingen i de to byråd.

 

Generalforsamlingens dagsorden indeholder de i vedtægterne fastsatte standardpunkter samt punkter om decharge til bestyrelse og direktion, godkendelse af forbrugervalg til bestyrelsen samt godkendelse af medarbejdervalg til bestyrelsen.


Retsgrundlag

Byrådsbeslutning af 7. februar 2017


Økonomi

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen indstiller,

at borgmester og kommunaldirektør bemyndiges til at stemme for indstillingen til de enkelte punkter på generalforsamlingens dagsorden


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-05-2018

Anbefalingen blev godkendt


Beslutning Byrådet den 08-05-2018

Indstillingen blev godkendt.sagsnr18-4761_doknr64759-18_v1_generalforsamling din forsyning holding - din forsyning - årsrapport for 2017_bestyrelsesmøde_09.04..pdf
sagsnr18-4761_doknr64736-18_v1_ordinær generalforsamling i din forsyning holding as.pdf

Bilag

Generalforsamling DIN Forsyning Holding - DIN Forsyning - Årsrapport for 2017_BESTYRELSESMØDE_09.04.18 1.0.pdf
Ordinær generalforsamling i DIN Forsyning Holding A/S


171. Valg af medlem til Vadehavets formidlerforums Styregruppe

Valg af medlem til Vadehavets formidlerforums Styregruppe

Sagsfremstilling

Styregruppen har til formål at løfte og koordinere projekter, der sætter vadehavets natur og kulturhistorie i fokus. Der ønskes tænkt såvel natur- kulturmæssige som plan- og miljømæssige forvaltningsinteresser ind i samarbejdet.

 

Varde Byråd skal vælge 1 medlem til den politiske styregruppe.


Retsgrundlag

Vadehavets formidlerforums organisationsbeskrivelse.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at formanden for Udvalget for Kultur og Fritid vælges til styregruppen.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 09-04-2018

Anbefalingen blev godkendt


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-05-2018

Anbefalingen blev godkendt


Beslutning Byrådet den 08-05-2018

Indstillingen blev godkendt.  

172. Renovering af Lykkesgårdhallen, Varde

Renovering af Lykkesgårdhallen, Varde

Sagsfremstilling

I forbindelse med Budgetforlig 2016-2019 blev der givet en bevilling på 10,5 mio. i 2016-2017 til et projekt om Lykkesgårdhallen, fordi der var konstateret skimmelsvamp i nogle bygningsdele.

 

Det blev i forbindelse med anlægsbevillingen besluttet, at der skulle igangsættes et samskabelsesprojekt med kommunen, brugerne, skolen og foreninger som deltagere. Der skulle i samskabelsesprojektet i fællesskab findes frem til det bedste af de to scenarier: En energi- og skimmelsvamprenovering af den eksisterende hal eller opførelse af en minihal på størrelse med 3 badmintonbaner.

 

Det viste sig dog tidligt i processen, at en minihal ikke ville kunne finansieres inden for den afsatte ramme, og derfor valgte man, at køre videre med projektet omkring renovering af den eksisterende hal og lukke samskabelsesprojektet ned.

 

Renoveringen af den eksisterende hal omfatter tag, reparation af murværk, renovering af overflader i omklædningsfaciliteterne, udskiftning af døre/vinduer og ovenlys, nyt ventilationsanlæg og strålevarmesystem samt renovering af lysinstallationer. Herudover monteres en hejsevæg til opdeling af hallen. Det giver mulighed for en multifunktionel hal som kan bruges til flere forskellige aktiviteter på samme tid.

 

Ved en renovering vil det blive sikret, at skimmelsporerne til stadighed er indkapslet og ikke kan spredes til luften i hallen. Idet omfanget af skimmelsvamp er af mindre karakter end først antaget og idet det er indkapslet i bygningsdelene, vil skimmelsvamprenoveringen være af noget mindre karakter end vurderet i første omgang.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at en renovering vil bringe hallens klimaskærm op i en stand, hvor der vil gå mange år, før der skal foretages større renoveringer. Med hensyn til de tekniske installationer vurderes det, at de vil kunne holde i mange år uden større udskiftninger. Det vurderes desuden, at projektet vil kunne gennemføres inden for den afsatte ramme.

 

Renoveringen forventes at koste 5.100.000 kr. ekskl. moms. Heraf kan energipuljen finansiere 1.050.000 kr. til de energioptimerende tiltag.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Renoveringen forventes at koste 4.050.000 kr. ekskl. moms. Beløbet finansieres af anlægsbevillingen på 10.500.000 kr.

 

Det anbefales, at der frigives 4.500.000 kr. til projektet af anlægsbevillingen på 10.500.000 kr.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der frigives 4.500.000 kr. til energi- og skimmelsvamprenovering af den eksisterende Lykkesgårdhal, og

at de resterende 6.000.000 kr. af anlægsbevillingen tilføres kassebeholdningen.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 09-04-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 

Det er vigtigt, at der er en god dialog med brugerne og forældrebestyrelsen i det fremadrettede arbejde.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-05-2018

Anbefalingen blev godkendt


Beslutning Byrådet den 08-05-2018

Indstillingen blev godkendt.

173. Politisk følgegruppe for råstoffer til diger ved Vadehavet

Politisk følgegruppe for råstoffer til diger ved Vadehavet

Sagsfremstilling

Regionsrådet inviterede i 2016 til etablering af en politisk og teknisk følgegruppe til planlægning for klæg. Region Syddanmark har 13. marts 2018 inviteret til fortsat samarbejde i en politisk følgegruppe om råstoffer til diger ved Vadehavet.

 

Baggrunden for etablering af følgegrupperne er, at Region Syddanmark ønsker at gennemføre en planlægning for klæg til vadehavsområdets diger. Der er behov for at sikre forsyningen med klæg til vedligehold, forstærkning og eventuel udbygning af digerne ved Vadehavet.

 

Den politiske følgegruppes formål er at følge regionens planlægningsarbejde, så den løbende i processen kan komme med politiske og strategiske indspil om lokale forhold og hensyn. Den tekniske følgegruppes formål er at bidrage med lokal viden om naturbeskyttelse, digesikkerhed og igangværende projekter.

  

Der forventes afholdt et møde om året. Ud over Varde Kommune er Esbjerg, Tønder og Fanø Kommuner samt Bestyrelsen for Nationalpark Vadehavet inviteret til at deltage i følgegrupperne.

 

I Varde Kommune findes der to diger; Varde Dige og Oksby Dige. Kystdirektoratet har det tekniske tilsyn med digerne, mens kommunen har det økonomiske tilsyn.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen har ikke kendskab til, at der skulle være konkrete planer eller behov for forstærkninger af de to diger i Varde Kommune.

 

Som følge af klimaændringer kan det blive nødvendigt med en øget indsats om digesikring.

 

Forvaltningen vurderer derfor, at deltagelse i følgegruppen kan bidrage til et konstruktivt samarbejde mellem interessenterne for digesikkerhed.

 

Forvaltningen deltager fortsat i den tekniske følgegruppe.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Råstofloven

Kystbeskyttelsesloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltning anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der udpeges et medlem fra Udvalget for Plan og Teknik til at deltage i den politiske

følgegruppe.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-04-2018

Udvalget udpegede Preben Friis-Hauge til at deltage i den politiske følgegruppe.

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-05-2018

Indstillingen fra Udvalget for Plan og Teknik fremsendes til Byrådet med anbefaling.


Beslutning Byrådet den 08-05-2018

Byrådet udpeger Preben Friis-Hauge til den politiske følgegruppe for råstoffer til diger ved Vadehavet.sagsnr18-3231_doknr42763-18_v1_politisk følgegruppe - råstoffer til klimatilpasning.msg

Bilag

Politisk følgegruppe - Råstoffer til klimatilpasning


174. Høringssvar til højspændingsledning, Endrup-Idomlund

Høringssvar til højspændingsledning, Endrup-Idomlund

Sagsfremstilling

Energinet har 8. marts 2018 fremsendt ansøgning om VVM-tilladelse til en ny 400 kV højspændingsluftledning fra Endrup i Esbjerg Kommune til Idomlund i Holstebro Kommune. Forvaltningen har videresendt ansøgningen til Miljøstyrelsen, fordi Miljøstyrelsen er myndighed for projekter, hvor Energinet er bygherrer.

Inden projektet kan gennemføres skal der blandt andet udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for selve projektet. Derfor afholder Miljøstyrelsen den første offentlighedsfase fra 9. april til 9. maj 2018. I den forbindelse har Varde Kommune mulighed for at indsende bemærkninger til projektet som berørt myndighed.

 

Forvaltningen har modtaget høringsmaterialet til projektet 9. april 2018. Materialet er vedlagt som bilag.

 

Miljøstyrelsen/Energinet har udsendt invitation til informationsmøde for lodsejere, der ligger indenfor planlægningsområdet samt lodsejere, der ligger op til 150 m fra planlægningsbæltet. Der holdes borgermøde torsdag den 19. april 2018, kl. 19.00-21.00 i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde.

 

Forvaltningen foreslår, at nedenstående tekst fremsendes som Varde Kommunes officielle høringssvar, som berørt myndighed.


Forvaltningens vurdering

Varde Kommune opfordrer til, at hele ledningsanlægget kabellægges i Varde Kommune. Varde Kommune henviser til, at der tilbage i 2008, efter en lang offentlig debat om opsætning af 400 kV luftledninger, blev vedtaget en national kabelhandlingsplan. I den forbindelse blev det besluttet, at eventuelt fremtidige udbygninger af 400 kV nettet skulle søges kabellagt.

 

Luftledninger udgør en markant negativ påvirkning af landskabet og vil forringe værdien af boliger og livet i mindre bysamfund, som anlægget kommer til at passere. Der er i tillid til beslutningen fra 2008 ikke reserveret ledningstracéer til de nye anlæg, og disse er derfor ikke samtænkt med eksempelvis placeringen af vindmøller. Det forhold vil forstærke den uheldige landskabelige påvirkning. Hertil kommer, at borgerne har investeret i deres ejendomme med tillid til, at den fremtidige infrastruktur blev kabellagt.

 

Hvis ledningsanlægget imod Varde Kommunes ønske ikke kabellægges på hele strækningen, ønsker kommunen, at der især fokuseres på at kabellægge ledningsanlægget ved bebyggede områder og i områder med særlige natur- og landskabsværdier.

 

For at sikre, at de kumulative miljøpåvirkninger bliver fuldt belyst ved udarbejdelsen af miljøkonsekvensrapporten, bør kabellægning af eksisterende 150 kV luftledninger i bebyggede områder og i områder med særlige natur- og landskabsværdier samtænkes med etablering af en ny 400 kV luftledning. Dette gælder især eksisterende 150 kV luftledninger, som ikke indgår i planlægningsbæltet og dermed ikke er en del af den politiske og økonomiske ramme for projektet, men som findes i nærheden af det kommende tracé. I Varde Kommune handler det især om området Karlsgårde Sø og Næsbjerg, hvor der i dag er en eksisterende 150 kV luftledning, som ikke indgår planlægningstracéet.

 

For at sikre, at de samlede miljøpåvirkninger bliver belyst i miljøkonsekvensrapporten, bør den økonomiske pulje til nedtagning af de eksisterende 150 kV luftledninger i udgangspunktet fastholdes i én pulje. Samtidig bør puljerne til kabellægning af eksisterende 132-150 kV luftledninger (aftalen om afskaffelse af PSO-afgiften) tænkes sammen med miljøkonsekvensrapporten. For at sikre en reel mulighed for at realisere de kompenserende foranstaltninger (læs kabellægning), er det afgørende, at der er åbenhed omkring ansøgningsmulighederne og puljernes indhold. Det vil efter intentionen sikre, at gode levevilkår respekteres i byerne, mindre bysamfund og i det åbne land, samt at natur- og landskabsværdier bevares.

 

Varde Kommune vil til sidst opfordre til, at informationer, ikke mindst kortmateriale, er offentligt tilgængeligt for borgerne på både Energinets og de relevante myndigheders hjemmeside så tidligt som muligt, så borgere har mulighed for at orientere sig om projektet.


Konsekvens i forhold til visionen

Etableringen af en ny 400 kV luftledning vil bidrage til udbygningen af et robust elforsyningssystem og være et nødvendigt led i strategien om et CO2-neutralt energiforsyningssystem. På den anden side kan etableringen af en ny 400 kV luftledning medføre påvirkninger af levevilkårene i byerne, mindre bysamfund og i det åbne land samt natur- og landskabsværdier med mindre ledningerne kabellægges.


Retsgrundlag

Lov om planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at overstående høringssvar sendes til Miljøstyrelsen.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-04-2018

Anbefalingen blev godkendt


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-05-2018

Anbefalingen blev godkendt


Beslutning Byrådet den 08-05-2018

Indstillingen blev godkendt.sagsnr16-4305_doknr56680-18_v1_endrup-idomlund-debatoplaeg.pdf.pdf
sagsnr16-4305_doknr56677-18_v1_ansøgning om luftledning gennem varde kommune.pdf.pdf
sagsnr16-4305_doknr61813-18_v1_varde kommunes høringssvar til mst.pdf.pdf

Bilag

endrup-idomlund-debatoplaeg.pdf
Ansøgning om luftledning gennem Varde Kommune.pdf
Varde Kommunes høringssvar til MST.pdf


175. Pulje til energibesparende foranstaltninger 2018

Pulje til energibesparende foranstaltninger 2018

Sagsfremstilling

I budget 2018 er der afsat en pulje/låneadgang på 5.192.000 kr. p.a. til investeringer i energibesparende foranstaltninger (EBF). Regnskabet for 2017 endte med et merforbrug på 1.785.000 kr., og der er således 3.407.000 kr. tilbage til investeringer i puljen for 2018.

 

Staten har en pulje, hvor kommunerne har adgang til at optage lån til EBF, f.eks. efterisolering, udskiftning af vinduer og døre, udskiftning til energirigtige lamper/lyskilder samt udskiftning af tekniske installationer. Lånene tilbagebetales via de besparelser, der er på driften (el-, vand- og varmeforbrug) efter udførelse af EBF. Lovgivningen og Varde Kommunes strategi for arbejdet med EBF i den kommunale bygningsmasse fremgår af bilag.

 

Der er i forbindelse med planlægning af renoveringsarbejder på de kommunale bygninger i 2018 lagt vægt på prioritering af utætte tage, vinduer og døre i nedbrud samt udskiftning af tekniske installationer, der medvirker til dårligt indeklima eller ikke fungerer.

 

Projekter, hvor der kan udføres rentable energimæssige forbedringer af bygninger eller tekniske installationer, vil blive udført med midler fra vedligeholdelsespuljen samt puljen til EBF. Ligeledes vil rentable energiinvesteringer i anlægsprojekterne også blive udført med midler fra energipuljen. Kommunens strategi for EBF følges ved vurdering af, hvilke projekter, der kan finansieres ved brug af låneadgangen.

 

Der er i 2018 planlagt vedligeholdelsesarbejder og anlægsprojekter med rentable energiprojekter, jf. principperne i strategien, der samlet koster mere end den resterende pulje for 2018. Projekterne fremgår af bilag.

 

De selvejende haller står selv for optagelse og tilbagebetaling af lån. Derfor er foretaget en korrektion af tidligere fremsendt investeringsoversigt, og det forventes, at der i 2018 kan gennemføres projekter, der muliggør udnyttelse af en låneramme på ca. 11 mio. kr.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at gennemførelse af de skitserede projekter er rentable, og at de bør gennemføres. Hvis der ikke gøres brug af energimidlerne i rentable projekter, vil der ikke være midler i anlægs- eller vedligeholdelsesbudgettet til gennemførelse af de EBF.

 

Forvaltningen vurderer, at lånerammen bør forhøjes til 11 mio. kr. i 2018.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Der søges tillægsbevilling på 7,5 mio. kr. til puljen for EBF i 2018. Tillægsbevillingen finansieres ved lån, der tilbagebetales via de udmøntede besparelser på driften/energien.

 

Besparelsen ved investering i gadelys i Varde midtby er indregnet i tidligere beregninger, hvorfor den ikke fremgår af vedhæftede oversigt.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der gives en tillægsbevilling på 7,5 mio. kr. til puljen for energibesparende foranstaltninger, der finansieres ved optagelse af lån,

at der gives en indtægtsbevilling til puljen til opsamling af mindreforbrug som følge af energibesparende tiltag med 674.600 kr., og

at der gives en tillægsbevilling til finansieringsomkostninger til lånet på i alt 470.000 kr.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-04-2018

Anbefalingen blev godkendt


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-05-2018

Anbefalingen blev godkendt


Beslutning Byrådet den 08-05-2018

Indstillingen blev godkendt.sagsnr16-9618_doknr139301-16_v1_principper for energibesparende foranstaltninger.docx
sagsnr16-241_doknr49115-18_v1_investeringer i energibesparende foranstaltninger 2018.xlsx

Bilag

Principper for Energibesparende foranstaltninger
Investeringer i energibesparende foranstaltninger 2018


176. Ansøgning. Fjernvarmeforsyning til Oksbøllejren

Ansøgning. Fjernvarmeforsyning til Oksbøllejren

Sagsfremstilling

COWI har for Oksbøl Varmeværk tidligere udarbejdet et projektforslag om fjernvarmeforsyning af Oksbøllejren. Varde Kommune godkendte projektforslaget, men Dansk Gas Distribution (DGD) påklagede godkendelsen til Energiklagenævnet, som hjemviste sagen til fornyet behandling. COWI har udarbejdet et nyt projektforslag om fjernvarmeforsyning af Oksbøllejren.

 

Projektforslaget omfatter:

 • Konvertering af Oksbøllejrens varmeforsyning fra naturgas til fjernvarme fra Oksbøllejrens Varmeværk
 • Ændring af områdeafgrænsningen mellem naturgas- og fjernvarmeforsyning.
 • Etablering af ca. 2.250 kW flisfyret kedelanlæg og

257 kW absorptionsvarmepumpe, begge placeret i Oksbøl Varmeværks varmecentral

 • Etablering af ca. 3 km forsyningsledning i DN 125 fra Oksbøl Varmeværk til Oksbøllejrens varmecentral.

 

Forskellen på dette projektforslag og det tidligere er især, at det nye forslag omfatter:

 • En mindre fliskedel
 • Etablering af varmepumpe
 • Ingen ny bygning til kedlen, fordi den kan etableres i eksisterende kedelhal på varmeværket.

 

Projektet vil erstatte et fossilt brændsel (naturgas) med et fornybart brændsel (træflis) og energibæreren elektricitet, som i stigende grad bliver produceret af især vindmøller og derfor betragtes som en miljø- og klimavenlig energiform. Projektet er dermed i overensstemmelse med de nationale målsætninger om at reducere brugen af fossilt brændsel.

 

Projektet er derudover i overensstemmelse med de udmeldinger om konvertering af naturgasområder, som tidligere Energiminister Connie Hedegaard anførte over for kommunerne i brev af 27. januar 2009.

 

COWI’s beregninger viser, at der vil være en samfundsøkonomisk fordel ved etablering af en ny flisfyret kedel og absorptionsvarmepumpe samt udvidelse af forsyningsområdet på 8,8 mio. kr., ekskl. moms over 20 år.

 

Gennemførelse af projektforslaget vil give en årlig besparelse for Oksbøllejren på ca. 1,3 mio. kr.

 

Den økonomiske fordel for Oksbøl Varmeværk bliver reelt 0 kr., fordi resultatet skal udlignes i varmeprisen år for år i henhold til ”hvile i sig selv princippet”.

 

Projektet giver miljømæssigt en besparelse på ca. 28.000 tons CO2-ækvivalenter over 20 år. Dog vil projektet give en lidt højere emission af svovldioxid, kvælstofoxider og fine partikler, fordi afbrænding af flis har en højere emission af disse end naturgas.

 

 

Projektforslaget har været i høring i 4 uger hos DGD og hos Forsvarets Ejendomsstyrelse (FES), jf. projektbekendtgørelsen § 25.

 

I sit første høringssvar gør DGD bl.a. gældende, at projektet er baseret på forkerte forudsætninger om en unødig dyr gasforsyning i referencen og en særdeles billig alternativ fjernvarmeforsyning.

 

COWI gør i sit svar til DGDs bemærkninger gældende,

 1. at DGD i sit høringssvar bruger forældede tal for drift og vedligehold af gaskedler
 2. at DGD bl.a. ikke har taget alle omkostninger til drift og vedligehold af gasanlægget i betragtning.
 3. at DGD har sat gaskedlernes levetid urealistisk højt.
 4. at DGD har overvurderet varmetabet i en fjernvarmeledning fra Oksbøl Varmeværk til Oksbøllejren.
 5. at fliskedlen kan installeres i den eksisterende kedelhal på Oksbøl Varmeværk, og
 6. at DGD har overestimeret prisen for en fliskedel.

 

I sit andet høringssvar skriver DGD, at COWI nu har dokumenteret varmetabet i fjernvarmeledningen, og at selskabet vurderer, at projektforslaget muligvis kan indeholde et begrænset samfundsøkonomisk overskud. DGD fastholder dog alle selskabets øvrige bemærkninger til projektforslaget.

 

FES har meddelt, at de ingen bemærkninger har til projektforslaget.

 

Byrådet skal godkende projektet i henhold til varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsen.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at projektforslaget opfylder de formelle krav til projektbelysning i henhold til projektbekendtgørelsen. Forvaltningen har ved vurderingen taget hensyn til følgende hovedhensyn, der taler for projektet:

 • Der ses en samfunds-, virksomheds- og forbrugerøkonomisk fordel ved at gennemføre projektet
 • Vurdering og belysning af forhold, fremført af DGD under høringen, har ikke ændret ved, at projektet er en fordel
 • Projektet medfører en reduktion af energiforbrug og miljøbelastning som følge af øget virkningsgrad og reduktion af forbruget af fossilt brændsel
 • COWI har fremlagt dokumentation for investering i fliskedel samt størrelsen af ledningstabet.
 • Projektet er i overensstemmelse med den nationale målsætning om udfasning af fossilt brændsel.

 

Den samlede vurdering er, jf. projektbekendtgørelsen og varmeforsyningsloven, at projektforslaget ud fra en samfundsøkonomisk vurdering anses som mere fordelagtig end fortsat naturgasforsyning af Oksbøllejren.


Konsekvens i forhold til visionen

Projektet erstatter forbruget af fossile brændstoffer med potentielt lokalt, fornybart brændstof (træflis). Ved brug af lokalt brændsel vil projektet medvirke til at fremme lokal beskæftigelse.

 

Projektet vurderes at være i overensstemmelse med visionen.


Retsgrundlag

Varmeforsyningsloven

Projektbekendtgørelsen


Økonomi

Ingen


Høring

Har været i høring hos:

Dansk Gas Distribution (DGD) og Forsvarets Ejendomsstyrelse (FES)


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at projektforslaget godkendes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-04-2018

Anbefalingen blev godkendt


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-05-2018

Anbefalingen blev godkendt


Beslutning Byrådet den 08-05-2018

Indstillingen blev godkendt.sagsnr15-11839_doknr52730-18_v1_bilagsliste_projektforslag_2017_om_flisfyret_fjernvarme_til_oksbøllejren.docx.docx

Bilag

Bilagsliste_projektforslag_2017_om_flisfyret_fjernvarme_til_Oksbøllejren.docx


177. Kommuneplantillæg. Detailhandel i Blåvand

Kommuneplantillæg. Detailhandel i Blåvand

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 5. december 2017 forslag til Tillæg 07 Detailhandel i Blåvand. Forslaget har været i offentlig høring fra 20. december 2017 til 14. februar 2018.

 

Ved indsigelsesperiodens udløb var der indkommet 21 indsigelser. Indsigelserne handler primært om trafikale forhold og den maksimale størrelse på detailhandelsbutikken.

 

Formålet med Tillæg 07 er at ændre den planlægningsmæssige ramme for detailhandel i

Blåvand.

 

Kommuneplantillæggets ændringer i detailhandelsplanlægningen kan opdeles i fire dele:

 

1)     Bruttoetagearealet for detailhandel i Blåvand midtby hæves for rammeområderne 05.01.C01-05.01.C05 fra 10.000 m2 til 28.000 m2.

2)     Afgrænsningen af områder for butikker ændres. Ændringen skyldes, at butiksafgrænsningen udvides, så det dækker hele det område, der er omfattet af lokalplan 05.01.L09.

3)     Butiksstørrelser for udvalgsvarebutikker fastholdes på maks. 2.000 m2 for rammeområde 05.01.C01. Butiksstørrelser for udvalgsvarebutikker fastsættes til maks. 3.000 m2 for rammeområde 05.01.C02-05.01.C05. Butiksstørrelsen for dagligvarebutikker fastholdes til 3.500 m2

4)     En del af rammeområde 05.01.C06 bliver overført til 05.01.C04 for at muliggøre, at der kan etableres butik i dette område ift. Forslag til lokalplan 05.01.L09. Ændringen af rammeområdet gør, at en del af rammeområde 05.01.C06 bliver adskilt fra det resterende rammeområde. Den adskilte del af rammeområdet nødvendiggør, at der tildeles et nyt nummer, 05.01.C08, til rammeområdet.

 

Tillæg 07 skal vedtages, før lokalplan 05.01.L09 kan vedtages.

 

Sagen er en A-sag, hvor den endelige plan vedtages af Byrådet.


Forvaltningens vurdering

De indkomne bemærkninger er behandlet i notat med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger, jf. bilag.

 

Forvaltningen vurderer, at det samlede butiksareal indenfor rammeområderne 05.01.C01-05.01.C05 bør øges til 28.000 m2 som fremlagt i forslaget til Tillæg 07. Forvaltningen vurderer, at ved at øge det samlede butiksareal, vil udvidelsesmulighederne for de eksisterende butikker sikres samtidig med, at der fortsat kan være en udvikling med nye butikker i Blåvand.


Konsekvens i forhold til visionen

Ændrede rammer for detailhandelsplanlægningen i Blåvand kan være med til at styrke byen som en attraktiv turistdestination og dermed tiltrække flere turister, der vil besøge områdets særlige natur.


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Tillæg 07 Detailhandel i Blåvand vedtages uændret, og

at notatet med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger til Tillæg 07 tiltrædes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-04-2018

Anbefalingen blev godkendt med den ændring, at spørgsmålet om udvidelse af det tilladte bruttoetageareal til 28.000 m2 genovervejes ved førstkommende kommuneplanrevision og ses i sammenhæng med den kommende trafikplan og udviklingsplanen for Blåvand.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-05-2018

Indstillingen fra Udvalget fra Plan og Teknik blev godkendt.


Beslutning Byrådet den 08-05-2018

Indstilling fra Udvalget for Plan og Teknik blev godkendt.sagsnr17-8502_doknr57503-18_v1_resumé af indkomne bemærkninger detailhandel i blåvand.docx.docx
sagsnr17-8502_doknr52193-18_v1_definition af a, b og c sager(1).pdf.pdf
sagsnr17-8502_doknr52232-18_v1_samlet pdf af indkomne bemærkninger.pdf
sagsnr17-8502_doknr52362-18_v1_kommuneplantillæg 07 til sagsfremstilling endelig.pdf.pdf

Bilag

Resumé af indkomne bemærkninger Detailhandel i Blåvand.docx
Definition af A, B og C sager(1).pdf
Samlet pdf af indkomne bemærkninger
Kommuneplantillæg 07


178. Lokalplan. Centerområde i Blåvand Øst

Lokalplan. Centerområde i Blåvand Øst

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 5. december 2017 forslag til lokalplan 05.01.L09 for et centerområde i Blåvand Øst. Forslaget har været i offentlig høring fra den 20. december 2017 til den 14. februar 2018.

 

Ved høringsperiodens udløb var der indkommet 21 bemærkninger. Bemærkningerne handler primært om trafikale forhold og den maksimale størrelse på detailhandelsbutikken.

 

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at skabe en mere markant velkomst til Blåvand ved at etablere en markedsplads ved krydset mellem Hvidbjerg Strandvej og Blåvandvej. Derudover fastlægger lokalplanen områdets anvendelse til erhvervsformål i form af detailhandel, tankstation og serviceerhverv i tilknytning til turisterhverv.

 

Lokalplanen er omfattet af lokalplan 02.015.92, som vil blive aflyst i lokalplanområdet med den endelige vedtagelse af Lokalplan 05.01.L09.

 

Kommuneplantillæg 07 Detailhandel i Blåvand skal vedtages, før denne lokalplan kan vedtages.

 

Sagen er en A-sag, hvor den endelige plan vedtages af Byrådet.


Forvaltningens vurdering

De indkomne bemærkninger er behandlet i vedlagte notat med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger.

 

Forvaltningen vurderer at der ikke bør ske ændringer i lokalplanen ift. trafikale forhold og den maksimale størrelse på detailhandelsbutikken.

Bemærkninger og forslag, der her er indkommet for trafik, vil blive medtaget i det igangsatte arbejde med en trafikplan.

 

I perioden for den offentlige høring blev forvaltningen gjort opmærksomme på, at en tidligere planlagt buslomme med tilhørende busskur og cykelparkering langs Hvidbjerg Strandvej ikke var medtaget i lokalplanforslaget. Forvaltningen vurderer, at buslommen er et vigtigt element for at understøtte den kollektive trafik i Blåvand. Buslommen tilføjes lokalplanens bestemmelser og indtegnes i lokalplanens kortbilag. 

 

Herudover er der blevet præciseret bestemmelser vedr. støj i  forhold til naboområderne samt bestemmelse for intern vej.


Konsekvens i forhold til visionen

En udvidelse af detailhandlen i Blåvand vil være med til at styrke byen som en attraktiv turistdestination og dermed tiltrække flere turister, der vil besøge områdets særlige natur.


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven

Miljøvurderingsloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at lokalplan 05.01.L09 for centerområde i Blåvand med forvaltningens tilføjelser vedtages,

at notatet med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger til lokalplanforslaget tiltrædes, og

at Lokalplan 02.015.92 ophæves inden for lokalplanområdet.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-04-2018

Niels Christiansen stillede følgende ændringsforslag:

 

 • Udvalget ønsker inden endelig stillingtagen til lokalplanen, at det bliver nærmere belyst i hvilket omfang, at der er et reelt behov og ønske i lokalområdet om at etablere et så stort centerområde i Blåvand Øst.

 

Forslaget blev sat til afstemning.

 

 

V
Preben Friis-Hauge

V
Peter Nielsen

V
Anders Linde

V
Niels Haahr Larsen

A
Søren Laulund

A
Jan
Lings

C
Niels Christian-sen

For

 

 

 

 

 

 

x

Imod

x

x

x

x

x

x

 

Undlod

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslaget er hermed faldet.

 

Niels Christiansen stillede følgende ændringsforslag:

 

 • Udvalget ønsker inden endelig stillingtagen til lokalplanen, at det bliver nærmere belyst, hvilke øgede trafikmæssige belastninger som lokalplanens realisering vil medføre.

 

Forslaget blev sat til afstemning.

 

 

V
Preben Friis-Hauge

V
Peter Nielsen

V
Anders Linde

V
Niels Haahr Larsen

A
Søren Laulund

A
Jan
Lings

C
Niels Christian-sen

For

 

 

 

 

 

 

x

Imod

x

x

x

x

x

x

 

Undlod

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslaget er hermed faldet.

 

Niels Christiansen stillede følgende ændringsforslag:

 

 • Udvalget ønsker inden endelig stillingtagen til lokalplanen, at det bliver belyst, hvad anlægsudgifterne vil være til nødvendige forbedringstiltag og etableringer af anlæg i og omkring lokalplansområdet, som kan sikre en forbedret trafikafvikling.

 

Forslaget blev sat til afstemning.

 

 

V
Preben Friis-Hauge

V
Peter Nielsen

V
Anders Linde

V
Niels Haahr Larsen

A
Søren Laulund

A
Jan
Lings

C
Niels Christian-sen

For

 

 

 

 

 

 

x

Imod

x

x

x

x

x

X

 

Undlod

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslaget er hermed faldet.

 

Niels Christiansen stillede følgende ændringsforslag:

 

 • Udvalget ønsker inden endelig stillingtagen til lokalplanen, at det bliver nærmere beskrevet og vurderet, hvorvidt bestemmelserne i udkastet til lokalplanen vil være med til at sikre intentionerne og ønskerne i Blåvand Udviklingsplan, herunder om hvilke behov og løsningsforslag, der måtte være for at stramme lokalplanens bestemmelser, således at der bedre kan sikres en realisering af intentionerne og ønskerne i udviklingsplanen.

 

Forslaget blev sat til afstemning.

 

 

V
Preben Friis-Hauge

V
Peter Nielsen

V
Anders Linde

V
Niels Haahr Larsen

A
Søren Laulund

A
Jan
Lings

C
Niels Christian-sen

For

 

 

 

 

 

 

x

Imod

x

x

x

X

x

x

 

Undlod

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslaget er hermed faldet.

 

Niels Christiansen stillede følgende ændringsforslag:

 

 • Udvalget ønsker, at antallet af p-pladser skal øges fra 1-plads pr. 50 m2 til 1 plads pr. 30 m2. bebyggelse.

 

Forslaget blev sat til afstemning.

 

 

V
Preben Friis-Hauge

V
Peter Nielsen

V
Anders Linde

V
Niels Haahr Larsen

A
Søren Laulund

A
Jan
Lings

C
Niels Christian-sen

For

 

 

 

 

 

 

x

Imod

x

x

x

x

x

x

 

Undlod

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslaget er hermed faldet.

 

Forvaltningens anbefaling blev sat til afstemning.

 

 

V
Preben Friis-Hauge

V
Peter Nielsen

V
Anders Linde

V
Niels Haahr Larsen

A
Søren Laulund

A
Jan
Lings

C
Niels Christian-sen

For

x

x

x

x

x

x

 

Imod

 

 

 

 

 

 

x

Undlod

 

 

 

 

 

 

 

 

Anbefalingen er hermed vedtaget med den tilføjelse, at forvaltningen forud for Byrådets behandling fremsender et forslag til regulering af skilte på facader, og at lokalpanens § 8.1.4 ændres til: ”Varde Kommune kan udarbejde et regelsæt for anvendelse af både offentlige og/eller private arealer til stadepladser, boder eller pavilloner. Forefindes et sådan regelsæt skal dette anvendes, medmindre arealet specifikt er udlagt til promenade- eller torveareal med egne retningslinjer.”


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-05-2018

Anbefalingen fra Udvalget for Plan og Teknik blev godkendt, idet udvalget gør opmærksom på tidligere truffet beslutning vedrørende trafikale forhold,

 

at der med baggrund i den for Blåvand fremlagte trafikrapport fra 2017, udarbejdes en plan inden udgangen af 2018 for bedre trafikafvikling i Blåvand (incl. områderne Tirpitz og Blåvand Fyr).

at der inden udgangen af 2019 tillige udarbejdes et beslutningsgrundlag for parkeringsoptimering i Blåvand by, herunder at belyse muligheder for evt. etablering af parkeringsfaciliteter/betalingsparkering.

 

 


Beslutning Byrådet den 08-05-2018

Niels Christiansen fremsatte følgende ændringsforslag:

 

 • Byrådet ønsker, at antallet af p-pladser skal øges fra 1 plads pr. 50 m2 til 1 plads pr. 30 m2. bebyggelse.

 

Ændringsforslaget blev sat til afstemning.

 

For ændringsforslaget stemte Liste C

Imod ændringsforslaget stemte Liste A, Liste B, Liste I, Liste L, Liste O og Liste V.

Ingen undlod at stemme

 

Ændringsforslaget er dermed faldet.

 

Indstillingen fra Udvalget for Økonomi og Erhverv blev sat til afstemning

 

For indstillingen stemte Liste A, Liste B, Liste C, Liste I. Liste L, Liste O og Liste V.

Ingen stemte imod indstillingen

Ingen undlod at stemme

 

Indstillingen er dermed enstemmigt godkendt.sagsnr15-6837_doknr57515-18_v1_lokalplan 05.01.l09 detailhandel i blåvand.pdf.pdf
sagsnr15-6837_doknr52191-18_v1_definition af a, b og c sager(1).pdf.pdf
sagsnr15-6837_doknr508-18_v1_resumé af indkomne bemærkninger og byrådets vurdering af disse til forslag til tillæg 07 til kommune.docx
sagsnr15-6837_doknr52163-18_v1_samlet pdf af indkomne bemærkninger.pdf
sagsnr15-6837_doknr62027-18_v1_forslag til størrelser på skilte.docx.docx

Bilag

Lokalplan 05.01.L09 Detailhandel i Blåvand.pdf
Definition af A, B og C sager(1).pdf
Resumé af indkomne bemærkninger og byrådets vurdering af disse til forslag til tillæg 07 til Kommuneplan 2017 og lokalplan 05.01.L09.docx
Samlet pdf af indkomne bemærkninger
Forslag til størrelser på skilte.docx


179. Kommuneplantillæg. Blåvand Zoo

Kommuneplantillæg. Blåvand Zoo

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 16. januar 2018 forslag til Tillæg 09 Blåvand Zoo. Forslaget har været i offentlig høring fra 19. januar til 16. februar 2018.

 

Tillæg 09 giver sammen med tilhørende lokalplan mulighed for udvikling af Blåvand Zoo på Øster Hedevej i Blåvand.

 

Med Tillæg 09 bliver det muligt at øge højden på nye bygninger, der ligger i tilknytning til eksisterende højere bebyggelse fra 5 m til 8,5 m. Det medfører, at tagetagen kan udnyttes. Tillægget tilpasser samtidig udpegningen Grønt Danmarkskort til de reelle naturforhold i området.

 

Ved høringsperiodens udløb var der indkommet to bemærkninger.

 

Energinet har oplyst, at de har et 150 kV jordkabel, der løber gennem området, og at der er forskellige krav til beskyttelsen af dette anlæg.

 

Banedanmark har oplyst, at de ikke har bemærkninger.

 

Tillæg 09 Blåvand Zoo skal vedtages, før Lokalplan 05.01.L10 for Blåvand Zoo kan vedtages.

 

Sagen er en A-sag og skal endelig vedtages af Byrådet.


Forvaltningens vurdering

De indkomne bemærkninger er behandlet i vedlagte notat med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger.

 

De indkomne bemærkninger har ikke ført til ændringer i kommuneplantillægget.


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven

Miljøvurderingsloven


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Tillæg 09 for Blåvand Zoo vedtages uden ændringer, og

at notatet med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger til planforslaget tiltrædes. 


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-04-2018

Anbefalingen blev godkendt


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-05-2018

Anbefalingen blev godkendt


Beslutning Byrådet den 08-05-2018

Indstillingen blev godkendt.sagsnr17-10809_doknr41245-18_v1_tillæg 09 til kommuneplan 2017.pdf
sagsnr15-7274_doknr41307-18_v1_bemærkninger samlet.pdf
sagsnr15-7274_doknr41212-18_v1_resumé af indkomne bemærkninger.pdf
sagsnr17-10809_doknr52887-18_v1_definition af a, b og c sager(1).pdf.pdf

Bilag

Tillæg 09 til Kommuneplan 2017
Bemærkninger samlet
Resumé af indkomne bemærkninger
Definition af A, B og C sager(1).pdf


180. Lokalplan for Blåvand Zoo

Lokalplan for Blåvand Zoo

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 16. januar 2018 forslag til lokalplan 05.01.L10 for Blåvand Zoo. Forslaget har været i offentlig høring fra 19. januar til 16. februar 2018.

 

Lokalplanen giver sammen med kommuneplantillæg 09 mulighed for at udvikle faciliteterne i Blåvand Zoo og etablere yderligere parkeringspladser samt langtidsparkering. Med lokalplanen tilpasses planafgrænsningen desuden til de faktiske brugsgrænser i området. 

 

Ved høringsperiodens udløb var der indkommet to bemærkninger.

 

Energinet har oplyst, at de har et 150 kV jordkabel, der løber gennem området, og at der er forskellige krav til beskyttelsen af dette anlæg.

 

Banedanmark har oplyst, at de ikke har bemærkninger.

 

Lokalplanområdet er delvist omfattet af lokalplan 05.01.L06 og helt omfattet af lokalplan

02.016.94, som vil blive henholdsvis delvist og helt aflyst med den endelige vedtagelse af Lokalplan 05.01.L10.

 

Kommuneplantillæg 09 Blåvand Zoo skal vedtages, før lokalplanen kan vedtages endeligt. 

 

Sagen er en A-sag og skal endelig vedtages af Byrådet.


Forvaltningens vurdering

De indkomne bemærkninger er behandlet i vedlagte notat med forslag til Byrådets vurdering af

indkomne bemærkninger.

 

Det vurderes, at Energinets jordkabel allerede er behandlet i lokalplanen, men at det er

hensigtsmæssigt at tilføje tekst i lokalplanens redegørelse om respektafstand mv.  


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven

Miljøvurderingsloven

 


Økonomi

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Lokalplan 05.01.L10 for Blåvand Zoo vedtages med ovennævnte tilføjelse,

at notatet med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger til lokalplanforslaget tiltrædes, og

at Lokalplan 02.016.94 aflyses helt samt dele af Lokalplan 05.01.L06 inden for lokalplanområdet. 


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-04-2018

Anbefalingen blev godkendt

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-05-2018

Anbefalingen blev godkendt


Beslutning Byrådet den 08-05-2018

Indstillingen blev godkendt.

 sagsnr15-7274_doknr41307-18_v1_bemærkninger samlet.pdf
sagsnr15-7274_doknr41212-18_v1_resumé af indkomne bemærkninger.pdf
sagsnr15-7274_doknr41208-18_v1_lokalplan 05.01.l10.pdf
sagsnr15-7274_doknr52895-18_v1_definition af a, b og c sager(1).pdf.pdf

Bilag

Bemærkninger samlet
Resumé af indkomne bemærkninger
Lokalplan 05.01.L10
Definition af A, B og C sager(1).pdf


181. Lokalplan for nyt sommerhusområde i Houstrup

Lokalplan for nyt sommerhusområde i Houstrup

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 16. januar 2018 forslag til lokalplan 13.02.L01 for et sommerhusområde ved Søndervang og Vestervang i Houstrup.

 

Lokalplanens formål er at skabe et attraktivt sommerhusområde i Houstrup. Sommerhusområdet kommer til at indeholde ca. 35-45 nye sommerhusgrunde. Etagehøjden er fastlagt til 1 etage, dog maksimalt 5 m over eksisterende terræn. Materialer er fastlagt til blank, pudset eller vandskuret mur, med træbeklædning eller som kombination af de nævnte materialer. Tage skal enten være tegl, fibercement, beton eller tagpap. Tegl skal fremtræde i naturmaterialets egen farve eller som sort eller rød. Fibercement, beton og tagpap må kun anvendes i sort. Solfangere og solcelleanlæg skal indpasses i bygningens arkitektur, placeres plant med tagfladen og integreres i tagfladens konstruktion. Bebyggelserne får adgang til et fælles grønt rekreativt område.

 

Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med Kommuneplan 2017.

 

Sommerhusområdet anlægges med en stamvej med en grøft. Grøften kan på én gang fungere som et landskabeligt, rekreativt element, samtidig med at den kan aflede overfladevand fra området.

 

Ifølge klimatilpasningsplanen er der en potentiel risiko for, at lokalplanområdet ved digebrud ved enten Vesterhavet eller fra Ringkøbing Fjord, vil kunne blive oversvømmet via Hejbøl Bæk, og området anlægges derfor med et dige, som omgiver hele lokalplanområdet, og der etableres stipassager over diget.

 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i 6 uger. Der er modtaget 4 bemærkninger.

 

Bemærkningerne går på bekymring vedrørende et rørlagt vandløb, der går igennem området, og som skal bruges til at afvande både lokalplanområdet og sommerhusområdet vest for lokalplanens område. Der er ønske om, at kommunen skal se på hele området ved Houstrup/Lønne ift. klimasikring og således ikke kun det givne lokalplanområde.

 

Derudover har der været indvendinger imod at lade indkørsel til lokalplanområdet være fra Søndervang, og den skulle ændres til Vestervang. Der har været bemærkninger om grundstørrelser, hvor der er ønske om minimum 1.500 m2. Derudover har der været en række bemærkninger om beplantning, tagmaterialer og adgangsveje i forbindelse med byggemodning af lokalplanområdet.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at etablering af 35-45 nye sommerhusgrunde er i overensstemmelse med Varde Kommunes strategiske mål om flere overnatningsmuligheder. Det bliver indarbejdet i lokalplanen, at det rørlagte vandløb skal forlægges ved lokalplanens realisering, så de afvandingsmæssige forhold for de øvrige sommerhusområder ikke forringes. Der bliver ikke foretaget yderligere tiltag i forhold til klimasikring af området omkring Houstrup/Lønne.

 

Minimumsstørrelsen for matriklerne fastholdes på 1.251 m2. Den vejledende udstykningsplan opererer med grundstørrelser mellem 1.251-2.500 m2 (minimumsstørrelse for sommerhusgrunde er ikke fastsat i KP rammen, men fastlagt til 1.200 m2. i henhold til Bygningsreglementet 2018). Ved at holde minimumsstørrelsen på 1.251 m2 undgås eventuel senere opdeling i 2 matrikler for grunde på 2.500 m2.

 

Forvaltningen vurderer, at vejadgangen skal fastholdes fra Søndervang. Forvaltningen vurderer, at kommunen ikke ændrer på vejens udlagte dimensioner med tildeling af vejret men udelukkende tildeler udstykningsområdet vejret til en del af vejen, ca. 120 m. Det betyder, at der ikke etableres adgang fra Vestervang, og at den nye grundejerforening skal indgå i vedligeholdelse af Søndervang, som er en privat fællesvej.

 

Forvaltningen er opmærksom på, at tildelingen af vejret får konsekvenser for den daglige brug af vejen, fordi antallet af brugere på strækningen mellem kommunevejen Vestervangvej og adgangen til udstykningsområdet vil stige. Vejen må dog anses for dimensioneret hertil.

 

Forvaltningen vurderer, at det er det mest hensigtsmæssige i planmæssige og trafikale henseende.

 

I miljøscreeningen for lokalplanområdet er det vurderet, at er ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering.

 

Lokalplanen er en B sag.


Konsekvens i forhold til visionen

I forbindelse med muligheden for at bygge sommerhus i Houstrup, får flere også muligheden for at benytte de omkringliggende naturområder.


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven

Miljøvurderingsloven


Økonomi

Ingen


Høring

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i 6 uger fra d. 26.01.2018 til d. 09.03.2018


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at lokalplan 13.02.L01 vedtages med de foretagne ændringer, og

at notatet med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger til lokalplanforslaget godkendes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-04-2018

Niels Christiansen stillede følgende ændringsforslag: 

 

 • Til sikring af tilstrækkelig frirum (ud over selve sommerhuset) på de enkelte sommerhusgrunde ønskes grundstørrelserne ændret til at skulle være på min. 1.500 m2.

 

Forslaget blev sat til afstemning.

 

 

V
Preben Friis-Hauge

V
Peter Nielsen

V
Anders Linde

V
Niels Haahr Larsen

A
Søren Laulund

A
Jan
Lings

C
Niels Christian-sen

For

 

 

 

 

x

x

x

Imod

x

x

x

x

 

 

 

Undlod

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslaget er hermed faldet.

 

Niels Christiansen stillede følgende ændringsforslag: 

 

 • Bebyggelsesprocenten ønskes ændret fra 15 % til 10 %, så den svarer til byggeprocenten i det tilstødende og vest for beliggende sommerhusområde ”Hejbøl” og til byggeprocenten i det seneste nye sommerhusområde langs skinnecykelterrænet, hvor minimumsgrundstørrelserne endda er større.

 

Forslaget blev sat til afstemning.

 

 

V
Preben Friis-Hauge

V
Peter Nielsen

V
Anders Linde

V
Niels Haahr Larsen

A
Søren Laulund

A
Jan
Lings

C
Niels Christian-sen

For

 

 

 

 

x

x

x

Imod

x

x

x

x

 

 

 

Undlod

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslaget er hermed faldet.

 

Niels Christiansen stillede følgende ændringsforslag: 

 

 • For at imødegå en øget støjmæssig og trafikal belastning af det eksisterende sommerhusområde vest for lokalplansområdet ønskes vejtilgangen til lokalplansområdet ændret til at ske fra den offentlige vej Vestervang, som ligger nord for lokalplansforslaget. Herved kan postkasseplaceringer også ske på Vestervang.

 

Forslaget blev sat til afstemning.

 

 

V
Preben Friis-Hauge

V
Peter Nielsen

V
Anders Linde

V
Niels Haahr Larsen

A
Søren Laulund

A
Jan
Lings

C
Niels Christian-sen

For

 

 

 

 

x

x

x

Imod

x

x

x

x

 

 

 

Undlod

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslaget er hermed faldet.

 

Niels Christiansen stillede følgende ændringsforslag: 

 

 • For at ligestille og ensarte sommerhusområdernes synlighed i lokalområdet ønskes der også i denne lokalplan indsat krav om, at husene, som bygges tættest på Vestervang, skal have stråtag.

 

Forslaget blev sat til afstemning.

 

 

V
Preben Friis-Hauge

V
Peter Nielsen

V
Anders Linde

V
Niels Haahr Larsen

A
Søren Laulund

A
Jan
Lings

C
Niels Christian-sen

For

 

 

 

 

x

x

x

Imod

x

x

x

x

 

 

 

Undlod

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslaget er hermed faldet.

 

Niels Christiansen stillede følgende ændringsforslag: 

 

 • Beplantningsbælterne rundt om lokalplansforslaget ønskes at udgøre minimum 5 m, hvilket vil være med til at give lokalplansområdet et grønt indtryk og minimere nabomæssige problemer i forhold til eksisterende sommerhusudstykninger i området.

 

Forslaget blev sat til afstemning.

 

 

V
Preben Friis-Hauge

V
Peter Nielsen

V
Anders Linde

V
Niels Haahr Larsen

A
Søren Laulund

A
Jan
Lings

C
Niels Christian-sen

For

 

 

 

 

x

x

x

Imod

x

x

x

x

 

 

 

Undlod

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslaget er hermed faldet.

 

Forvaltningens anbefaling blev sat til afstemning.

 

 

V
Preben Friis-Hauge

V
Peter Nielsen

V
Anders Linde

V
Niels Haahr Larsen

A
Søren Laulund

A
Jan
Lings

C
Niels Christian-sen

For

x

x

x

x

 

 

 

Imod

 

 

 

 

x

x

x

Undlod

 

 

 

 

 

 

 

 

Anbefalingen blev godkendt.

 

Niels Christiansen ønsker sagen behandlet i Byrådet, jf. styrelsesloven § 23.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-05-2018

Sagen oversendes til Byrådet.


Beslutning Byrådet den 08-05-2018

Niels Christiansen fremsatte følgende ændringsforslag:

 

 • Til sikring af tilstrækkelig frirum (ud over selve sommerhuset) på de enkelte sommerhusgrunde ønskes grundstørrelserne ændret til at skulle være på min. 1.500 m2

 

Forslaget blev sat til afstemning.

 

For forslaget stemte Liste A og Liste C

Imod forslaget stemte Liste B, Liste I, Liste L, Liste O og Liste V

Ingen undlod at stemme.

 

Forslaget er dermed faldet.

 

 • Bebyggelsesprocenten ønskes ændret fra 15 % til 10 %, så den svarer til byggeprocenten i det tilstødende og vest for beliggende sommerhusområde ”Hejbøl” og til byggeprocenten i det seneste nye sommerhusområde langs skinnecykelterrænet, hvor minimumsgrundstørrelserne endda er større.

 

Forslaget blev sat til afstemning.

 

For forslaget stemte Liste A og Liste C

Imod forslaget stemte Liste B, Liste I, Liste L, Liste O og Liste V

Ingen undlod at stemme.

 

Forslaget er dermed faldet.

 

 • For at ligestille og ensarte sommerhusområdernes synlighed i lokalområdet ønskes der også i denne lokalplan indsat krav om, at husene, som bygges tættest på Vestervang, skal have stråtag.

 

Forslaget blev sat til afstemning.

 

For forslaget stemte Liste A, Liste B og Liste C

Imod forslaget stemte Liste I, Liste L, Liste O og Liste V

Ingen undlod at stemme.

 

Forslaget er dermed faldet.

 

 • Beplantningsbælterne rundt om lokalplansforslaget ønskes at udgøre minimum 5 m, hvilket vil være med til at give lokalplansområdet et grønt indtryk og minimere nabomæssige problemer i forhold til eksisterende sommerhusudstykninger i området.

 

Forslaget blev sat til afstemning.

 

For forslaget stemte Liste A, Liste B og Liste C

Imod forslaget stemte Liste I, Liste L, Liste O og Liste V

Ingen undlod at stemme.

 

Forsalget er dermed faldet.

 

Preben Friis-Hauge stille følgende ændringsforslag:

 

Forvaltningens anbefaling tiltrædes med den ændring,

at vejadgang ændres til at ske fra Vestervang.

 

Lokalplanen sendes i fornyet høring i 4 uger.

Efter fornyet høring bemyndiges forvaltningen til at vedtage planen endeligt hvis der ikke er indkommet væsentlige bemærkninger

 

Ændringsforslaget blev sat til afstemning.

 

For forslaget stemte Liste A, Liste B, Liste C, Liste I, Liste L, Liste O og Liste V

Ingen stemte imod forslaget  

Ingen undlod at stemme.

 

Ændringsforslaget er dermed enstemmigt godkendt.sagsnr17-1694_doknr50253-18_v1_lokalplan 13.02.l01 sommerhusområde ved søndervang og vestervang i houstrup_.pdf.pdf
sagsnr17-1694_doknr56522-18_v1_resumé af indkomne bemærkninger lokalplan 13.02.l01.pdf.pdf
sagsnr17-1694_doknr59128-18_v1_samlede indkomne bemærkninger til lokalplan 13.02.l01_.pdf.pdf

Bilag

Lokalplan 13.02.L01 Sommerhusområde ved Søndervang og Vestervang i Houstrup_.pdf
Resumé af indkomne bemærkninger Lokalplan 13.02.L01.pdf
Samlede indkomne bemærkninger til lokalplan 13.02.L01_.pdf


182. Omlægning af undervisning for sent ankomne unge flygtninge/indvandrere

Omlægning af undervisning for sent ankomne unge flygtninge/indvandrere

Sagsfremstilling

Tosprogsundervisning for flygtninge/indvandrere, som er kommet til Danmark som 14-17 årige (sent ankomne) og har vanskeligt ved at få et alderssvarende udbytte af folkeskolen, har hidtil fundet sted på Brorsonskolen i et særligt grundskoleforløb. Den nuværende organisering af undervisningen giver en del udfordringer og derfor lægges der op til, at undervisningen organiseres under Ungdomsskolen.

 

Udfordringerne ved den nuværende model er:

 • Unge, der ankommer så sent, ikke opnår det alderssvarende faglige niveau, inden det 18. år
 • At undervisningstilbuddet, jf. lovgivningen omkring de særlige grundskoletilbud, maksimalt kan forløbe over 2 år. Erfaring med denne målgruppe viser, at 2 års undervisning typisk ikke er tilstrækkeligt for at opnå de fornødne kompetencer (særligt sproglige) til at begynde en uddannelse eller få et job
 • At den nuværende økonomiske ramme ikke er dækkende for fuldtidsundervisning
 • At lovgivningen om det særlige grundskoleforløb er en særlov, der bortfalder fra 2021
 • Unge der ikke opnår de adgangsgivende kompetencer til en ungdomsuddannelse inden det 18. år, overgår til offentlig forsørgelse.

 

Disse udfordringer kan imødegås ved at oprette 2 undervisningstilbud under Ungdomsskolen:

 • Et tilbud til de 14-17 årige
 • Et tilbud til de 18-24 årige

 

De 2 tilbud vil sikre en glidende overgang henover det 18. år, så eleverne kan forblive i læringsforløbet indtil ’udslusning’ til ordinær uddannelse/job.  

 

En organisering under ungdomsskolelovgivningen giver mulighed for at oprette disse 2 undervisningstilbud og vil samtidig betyde, at de unge i højere grad bliver selvforsørgende via SU eller beskæftigelse efter det 18. år.


Forvaltningens vurdering

Fordelene ved at oprette et integreret undervisningstilbud organiseret under Ungdomsskolen er:

 • Det vil sikre, at eleverne ved overgangen til det 18. år kan forblive i de gode relationer og fortsætte deres læringsforløb i et ungemiljø
 • At der gives mulighed for, at de elever, som er indskrevet i folkeskolen, og efter endt folkeskolegang ikke har opnået et alderssvarende fagligt niveau, via denne organisering får mulighed for at modtage en yderligere opkvalificering af de faglige kompetencer.
 • At de unges muligheder for at indgå i en aktiv og engageret fritid øges via Ungdomsskolens fritidsundervisning
 • Et økonomisk rationale på tværs af forvaltningen Børn og Unge
 • At lærerkompetencer og elev/kursistgruppe kan sammensættes efter hvilke behov de unge har
 • Det sikres, at der sker et samspil mellem undervisning, erhvervspraktik og brobygning til ungdomsuddannelserne, så job- og uddannelsessigtet er i fokus igennem hele forløbet.
 • Organiseringen under Ungdomsskolen giver desuden mulighed for, at de unge fortsætter i et SU-finansieret undervisningstilbud fremfor at overgå til offentlig forsørgelse i Jobcentret som 18-årige. Som inspiration henvises til Billund Kommunes integrationsklasse (doknr.33548-18)
 • De 2 undervisningstilbud giver også muligheder for at bygge videre på de positive erfaringer fra det særlige grundskoleforløb i et ungdomsmiljø.

 

Forvaltningen vurderer desuden, at eleverne efter afsluttet tosprogsundervisning i ungdomsskoleregi, vil have opnået de fornødne sproglige, faglige og personlige kompetencer til at fortsætte i ungdomsuddannelse eller i et ordinært job, så de fortsætter som selvforsørgende.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

 Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge, vedtaget af folketinget 3.6.2016. Lov nr. 614 af 8.6.2016.

Ungdomsskoleloven, §3 stk 4. §3

Danskuddannelsesloven


Økonomi

Udgiften til én klasse med 30 lektioner pr. uge er beregnet til 790.000 kr. pr. år.

 

I budgettet for 2018 er der under Børn og Læring - sprogundervisning afsat midler til 2 SG-klasser svarende til 1.123.000 kr. og der er afsat 2,8 mio. kr. til basisdansk på distriktsskolerne. Grundet den store tilgang af elever i alderen 14-17,9 år, har det været nødvendigt at oprette en ekstra klasse, og der mangler således budgetmidler til en tredje SG-klasse.

Da en del af eleverne er over 18 år foreslås det, at én klasse finansieres af Udvalget for Arbejdsmarked og Integrations budget indenfor danskundervisning og integrationsydelse.

Udgiften til klasser for elever mellem 14 og 18 år i ungdomsskoleregi kan finansieres af det nuværende budget til SG-klasser og midler afsat til basisdansk, da elevtilgangen til basisdansk er faldende.

 

Forslaget om, at tosprogsundervisningen for sent ankomne varetages i et SU-forløb under ungdomsskoleregi medfører, at udgifter i jobcenterregi til danskundervisning og integrationsydelser reduceres for de elever, der er fyldt 18 år. Derfor foreslås det, at der i 2018 overføres 790.000 kr. fra budgettet til danskundervisning og integrationsydelser til Ungdomsskolens budget.

 

I forhold til budget for 2019 og fremadrettet foreslås det, at ændringerne indarbejdes i forbindelse med den kommende budgetlægning.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Børn og Læring,

at forslaget om at organisere undervisningen af sent ankomne unge i alderen 14-17 år samt unge over 18 år under Ungdomsskolen godkendes,

at der overføres 790.000 kr. pr. klasse indenfor den nuværende ramme til danskundervisning til Ungdomsskolens budget for undervisning af elever fra 14-18 år,

at undervisningsforløbet under Ungdomsskolen løbende evalueres og udvikles med henblik på at sikre, at flest mulige unge fortsætter i uddannelse eller beskæftigelse efter undervisningens afslutning.

 

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Arbejdsmarked og Integration,

at forslaget om at organisere undervisningen af sent ankomne unge over 18 år under Ungdomsskolen godkendes,

at der overføres 790.000 kr. (svarende til en SG-klasse) fra Udvalget for Arbejdsmarked og Integrations budget til danskundervisning, integration og integrationsydelse til Ungdomsskolens budget for undervisning af elever over 18 år.

 

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Arbejdsmarked og Integration, at det indstilles til Byrådet,

at overførsel af 790.000 kr. mellem de 2 udvalgsområder godkendes. 


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 20-03-2018

Godkendt.


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 12-04-2018

Udvalget godkendte anbefalingen.

Udvalget indstiller til byrådet, at overførsel af 790.000 kr. mellem de 2 udvalgsområder godkendes.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-05-2018

Anbefalingen fra Udvalget for Arbejdsmarked og Integration blev godkendt.


Beslutning Byrådet den 08-05-2018

Indstillingen blev godkendt.sagsnr18-668_doknr33548-18_v1_billund ny integrationsklasse skal få flygtninge i uddannelse.pdf.pdf
sagsnr18-668_doknr32298-18_v1_varde kommunes særlige grundskoletilbud for sentankomne unge.docx

Bilag

Billund: Ny integrationsklasse skal få flygtninge i uddannelse.pdf
Varde Kommunes særlige grundskoletilbud for sentankomne unge


183. Salg af ejendom i Billum - Lukket punkt
184. Køb af ejendom i Ølgod - Lukket punkt
185. Gensidig orientering - Lukket punkt