UDVALG

Byrådet

MØDE

Referat

STED

Mødesalen, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

10-04-2018 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

10-04-2018 21:15:00


PUNKTER

138. Godkendelse af dagsorden
139. Nyudpegning til henholdsvis Udvalget for Kultur og Fritid samt Udvalget for Social og Sundhed
140. Ny deklaration. Kringsvej 1, Blåvand
141. Ansøgning. Dispensation for grundstørrelse, Tane Hedevej 26A
142. Udpegning af formænd samt valgstyrere/tilforordnede vælgere for hvert afstemningssted
143. Udpegning af brevstemmemodtagere.
144. Brevstemmeafgivning i visse boformer og boliger
145. Ansøgning om eftergivelse af grundkapitallån for 8 almene boliger Skolegade 47-49 i Lunde
146. Samlede budgetoverførsler til 2018
147. Samlet regnskab og årsberetning 2017
148. Ny taxilov. Flytning af opgaver
149. Udviklingsplan for Billum
150. Udviklingsplan for Sig-Thorstrup
151. Udviklingsplan for Starup-Tofterup
152. Planlægning for et plejehjem i Ølgod
153. Ansøgning. Plangrundlag for detailhandel i Ølgod
154. Godkendelse af Ældrerådets vedtægter
155. Anlægsbevilling til projektering af Frelloskolen, Varde
156. Styrelsesvedtægt for Varde kommunale Ungdomsskole
157. Folkeskoler - ferieplan for skoleåret 2019/2020
158. Tildelingsmodel på skoleområdet 01.08.2018 - efter høring
159. Tildelingsmodel på dagtilbudsområdet 01.08.2018 - efter høring
160. Kvalitetsløft på dagtilbudsområdet
161. Salg af grund i Sig - Lukket punkt
162. Salg af ejendom - Lukket punkt
163. Gensidig orientering - Lukket punkt138. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Byrådet den 10-04-2018

Godkendt.  

139. Nyudpegning til henholdsvis Udvalget for Kultur og Fritid samt Udvalget for Social og Sundhed

Nyudpegning til henholdsvis Udvalget for Kultur og Fritid samt Udvalget for Social og Sundhed

Sagsfremstilling

Til varetagelse af den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender nedsættes et økonomiudvalg samt et eller flere stående udvalg, hvis sammensætning og myndighedsområde fastsættes i styrelsesvedtægten.

 

Valg af medlemmer til de nævnte udvalg foretages som selvstændige forholdstalsvalg efter den D´Hondtske metode.

 

I henhold til konstitueringen for 2018-2021 er A.C. Hoxcer Nielsen valgt til Udvalget for Kultur og Fritid og Ingvard Ladefoged valgt til Udvalget for Social og Sundhed. 

 

Den socialdemokratiske byrådsgruppe har anmodet om, at de to ovennævnte byrådsmedlemmer bytter plads i de to udvalg pr. 1. maj 2018.


Retsgrundlag

Lov om kommunernes Styrelse §§ 17 og 28.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Byrådet at godkende,

at A.C. Hoxcer Nielsen udtræder af Udvalget for Kultur og Fritid og i stedet indtræder i Udvalget for Social og Sundhed

at Ingvard Ladefoged udtræder af Udvalget for Social og Sundhed og i stedet indtræder i Udvalget for Kultur og Fritid.


Beslutning Byrådet den 10-04-2018

Anbefalingen blev godkendt.

140. Ny deklaration. Kringsvej 1, Blåvand

Ny deklaration. Kringsvej 1, Blåvand

Sagsfremstilling

LandSyd har på vegne af ejer indsendt ansøgning om udarbejdelse af ny deklaration for ejendommen Kringsvej 1, Blåvand.

 

Der er i 2000 tinglyst en deklaration, der muliggør udstykning af i alt 7 grunde fra ejendommen til bebyggelse med sommerhuse. Den ene parcel er udstykket og bebygget. Den nye deklaration giver mulighed for udstykning af 8 parceller øst og syd for gården. Den hidtidige deklaration havde et restråderum på 6 parceller.

 

Udvalget for Plan og Teknik har 23. juni 2016 godkendt ansøgning om ændring af plangrundlaget med henblik på, at der skulle udarbejdes en lokalplan for området og foretages en ændring af kommuneplanrammerne. Arbejdet med rammeændringerne er sat i bero efter dialog med Forsvaret. Ansøger har efterfølgende ændret projektet, så det nu kun handler om ændringer af udstykningsplanen og bestemmelser for bebyggelsen og de ubebyggede arealer.

 

Udvalget vedtog 21. december 2017 at imødekomme ansøgningen under forudsætning af, at der ikke kommer relevante indsigelser ved høring af naboerne til ejendommen.

 

Der er foretaget partshøring af naboerne til ejendommen, og der er indkommet svar fra 8 af de 10 naboer samt fra yderligere en sommerhusejer i området.

 

Hovedpunkterne i naboernes indsigelser er:

 • Støj og støvgener fra adgangsveje og vendepladser mod de tilstødende sommerhusgrunde
 • Fortætning af området ved forøgelse af antallet af grunde, bebyggelsesprocent og bygningshøjde og dermed ændring af områdets karakter
 • Udsigten mod Strandfogedgården/det åbne område påvirkes
 • Indbliksgener fra nye sommerhuse med udnyttet tagetage
 • Værdiforringelse af ejendomme

 

På baggrund af bemærkningerne har ansøger foreslået, at den nye deklaration ændres. Ændringerne vil bestå i,

 • at der etableres et lavt plantebælte langs skel mod øst mod naboejendommene,
 • at byggefelterne for grundene mod syd rykkes ind, så bebyggelsen ligger mindst 8 m fra skel
 • at taghældningen ændres til 50-55°, så den øgede bygningshøjde ikke også medfører øget bygningsbredde.

Forvaltningens vurdering

Området ligger inden for kulturmiljøet ’Blåvandshuk’, der er udpeget i Kommuneplan 2017.

 

Forvaltningen vurderer, at den nye deklaration ikke er i strid med dette, fordi deklarationen inddrager mindre areal foran gården i forhold til den eksisterende deklaration, og fordi deklarationen samtidig indeholder bestemmelser om begrænsning af beplantning og skærpede krav til bebyggelsens udformning og indretning af grunden. Den nuværende deklaration indeholder ikke bestemmelser om de ubebyggede arealer, herunder regulering af beplantning.

 

Deklarationen giver mulighed for en bebyggelsesprocent på 15 mod tidligere 10. En del af etagearealet vil være placeret i tagetagen og taghældningen fastsættes til 50-55°. Derfor vil husene ikke blive væsentligt større i grundplan end mulighederne indenfor den nuværende deklaration. Der er etableret byggefelter på ejendommen og derved sikres en god afstand til naboskel. De planlagte byggefelter sikrer en mindsteafstand på 8 m til skel mod naboer til deklarationsområdet. Eventuelle indbliksgener fra vinduer, kviste, altaner m.v. vil blive vurderet i den enkelte byggesag. I forhold til gener for naboer m.fl. vurderes det, at et plantebælte langs vejen vil minimere eventuelle støv- og støjgener fra trafikken på adgangsvejen og vendepladsen.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Deklaration af 14. juli 2000

Bygningsreglementet 2015


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at ansøgningen imødekommes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 16-03-2018

Anbefalingen blev sat til afstemning.

 

 

V
Preben Friis-Hauge

V
Peter Nielsen

V
Anders Linde

V
Niels Haahr Larsen

A
Søren Laulund

A
Jan
Lings

C
Niels Christian-sen

For

x

x

x

x

x

x

 

Imod

 

 

 

 

 

 

X

Undlod

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslaget er hermed vedtaget.

 

Niels Christiansen ønsker punktet behandlet i Byrådet, jf. styrelsesloven § 23.

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 04-04-2018

Oversendes til Byrådet.


Beslutning Byrådet den 10-04-2018

Anbefalingen blev sat til afstemning

 

For anbefalingen stemte Liste A, Liste B, Liste I, Liste L, Liste O og Liste V 

Imod anbefalingen stemte Liste C

Ingen undlod at stemme

 

Anbefalingen er dermed godkendt.sagsnr17-6248_doknr190608-17_v1_dispensationsansøgning og ny deklaration - matr.nr. 11 a vandflod by oksby.docx
sagsnr17-6248_doknr190369-17_v1_matr.nr. 11 a vandflod by oksby - deklaration tinglyst den 14. juli 2000.pdf
sagsnr17-6248_bilagsnr#2544585_v1_kringsvej, jeres sags nr. 176248 - kommentarer til indkommende bemærkninger 05 02 2018.pdf.pdf
sagsnr17-6248_doknr13649-18_v2_samlede høringssvar - matr.nr. 11 a vandflod by oksby.pdf

Bilag

Dispensationsansøgning og ny deklaration - Matr.nr. 11 a Vandflod by Oksby
Matr.nr. 11 a Vandflod by Oksby - Deklaration tinglyst den 14. juli 2000
Ansøgers bemærkninger til høringssvar
Samlede høringssvar - Matr.nr. 11 a Vandflod by Oksby


141. Ansøgning. Dispensation for grundstørrelse, Tane Hedevej 26A

Ansøgning. Dispensation for grundstørrelse, Tane Hedevej 26A

Sagsfremstilling

Varde Kommune har modtaget ansøgning om dispensation til opførelse af dobbelthus på Tane hedevej 26 A, 6857 Blåvand.

 

Der søges om dispensation fra lokalplanens §§ 4.1 og 7.6:

§ 4.1 Ingen grund må udstykkes med mindre nettostørrelse end 700 m².

§ 7.6 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 25 %

 

Grunden ønskes opdelt i to grunde på 354 m² og 374 m², heraf 113 m² privat fællesvej og –sti, med en bebyggelsesprocent på 26.

  

Ansøgningen har været i høring. Der er kommet indsigelser fra de 2 hørte parter.

En part har kommenteret bebyggelsesprocenten og mener, at byggeriet skal overholde de gældende regler for lokalplanområdet. Indsigelsen kommenteres med: Varde kommune ved at skabe en glidebane for bygherrer, der øjner muligheden for alt for tæt byggeri. Denne præcedens skaber allerede uhensigtsmæssige vilkår for de der lejer, såvel som for de der ejer. Blåvand skal promoveres ved rum, lys og luft for at fremtidssikre byens image! ”.

En anden har kommenteret på grundstørrelsen således:Det kan ikke passe at man kan støbe [stykke] en grund op i to, der henholdsvis er 280m² og 339m² når grundstørrelse skal være 700m² ”.

 

Der er gennemført modhøring ved ansøger. Ansøger og bygherre har kommenteret og efterfølgende tilpasset byggeriet for at imødekomme nogle af indsigelserne. Grundstørrelserne er justeret, så bebyggelsesprocenten ikke længere overskrider 25 %.

 

Sammenfattende søges dispensation fra lokalplanens § 4.1. vedrørende grundstørrelse.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningens vurderer, at der kan gives dispensation fra lokalplanens § 4.1.

 

Begrundelsen for vurderingen er, at lokalplanens delområde A3 (Degnevangen) har lokalplansbestemmelser, der ligner bestemmelserne for delområde A8, hvor Tane Hedevej 26A ligger. I delområde A3, kan der opføres tæt lav bygninger, dobbelthuse.

 

Hvis grundene med dobbelthuse i delområde A3 opdeles per husstand, vil grundstørrelserne være på henholdsvis 416 m² og 412 m².

 

Forvaltningen vurderer, at en dispensation muligvis kan skabe præcedens for delområde A3 og A8.

 

Endvidere er ejendommen placeret i Blåvands byzones sydlige del, den grænser op til sommerhusområde og op til en mark. Derfor vurderer forvaltningen, at dispensationen ikke vil være til væsentlig gene for andre.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lokalplan nr. 02.015.92 – Blåvand


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen

 


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der gives dispensation fra lokalplanens bestemmelser om grundstørrelse.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 16-03-2018

Anbefalingen blev sat til afstemning.

 

 

V
Preben Friis-Hauge

V
Peter Nielsen

V
Anders Linde

V
Niels Haahr Larsen

A
Søren Laulund

A
Jan
Lings

C
Niels Christian-sen

For

x

x

x

x

x

x

 

Imod

 

 

 

 

 

 

X

Undlod

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslaget er hermed vedtaget.

 

Niels Christiansen ønsker punktet behandlet i Byrådet, jf. styrelsesloven § 23.

 

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 04-04-2018

Oversendes til Byrådet.


Beslutning Byrådet den 10-04-2018

Anbefalingen blev sat til afstemning

 

For anbefalingen stemte Liste A, Liste O, Liste V og Tom Arnt Thorup (L)

Imod anbefalingen stemte Liste B, Liste C, Liste I og Henrik Vej Kastrupsen (L)

Ingen undlod at stemme

 

Anbefalingen er dermed godkendt.

 

 sagsnr17-5748_doknr33626-18_v1_byggesag - billag 1 - facadetegninger.pdf
sagsnr17-5748_doknr33633-18_v1_byggesag - billag 2 - udstykningsforslagbeliggenhedsplan.pdf
sagsnr17-5748_doknr33629-18_v1_byggesag - høringssvar 1 bente østergaard.pdf
sagsnr17-5748_doknr33642-18_v1_byggesag - høringssvar 2 - anders skovgaard hansen.pdf

Bilag

Byggesag - Billag 1 - Facadetegninger
Byggesag - Billag 2 - Udstykningsforslag/Beliggenhedsplan
Byggesag - Høringssvar 1 Bente Østergaard
Byggesag - Høringssvar 2 - Anders Skovgaard Hansen


142. Udpegning af formænd samt valgstyrere/tilforordnede vælgere for hvert afstemningssted

Udpegning af formænd samt valgstyrere/tilforordnede vælgere for hvert afstemningssted

Sagsfremstilling

Til at forestå afstemningen og stemmeoptællingen ved Folketingsvalg, Folkeafstemninger, Europa-Parlamentsvalg og Kommunalvalg på afstemningsstederne i Varde Kommune, skal der udpeges mindst 5 og højest 9 valgstyrere pr. afstemningssted. Herudover kan der udpeges et antal tilforordnede vælgere til at bistå valgstyrerne.
 

Én af de udpegede valgstyrere på de nuværende 23 afstemningssteder skal fungere som formand for afstemningsstedet. Formanden har siden byrådsbeslutningen den 4/2-2014 været en administrativ medarbejder.
Derudover har der været udpeget én administrativ medarbejder pr. valgbord som valgstyrer/tilforordnet vælger samt en valgsekretær på de 4 digitale afstemningssteder.

 

Den resterende bemanding – som varierer fra valg til valg - fordeles blandt byrådets partier efter den D´hondske metode.

 

Inden denne fordeling kan finde sted, skal der dog tages stilling til, om Byrådet fortsat ønsker at følge ministeriets henstilling om, at Byrådet ved udpegning af tilforordnede vælgere, kan tage særligt hensyn til de partier, der ikke er repræsenteret i Byrådet.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt, at valgstyrere/tilforordnede vælgere udpeges til det enkelte valg, idet behovet for bemanding på de 23 afstemningssteder varierer fra valg til valg.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Folketingsvalgloven

Lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet
Lov om kommunale og regionale valg


Økonomi

Der er tidligere ydet 1 stor diæt (p.t. 840 kr. når hvervet beslaglægger mere end 4 timer) samt forplejning til de politisk udpegede valgstyrere og tilforordnede vælgere.
Byrådet har dog mulighed for at hæve diætbeløbet op til det femdobbelte af 1 lille diæt på 420 kr. – i 2018 højst 2.100 kr. pr. dag.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at byrådsmedlemmerne – bortset fra borgmesteren – er valgstyrer/tilforordnet på det afstemningssted, hvor den enkelte er optaget på valglisten,

at formanden for hver af de 23 afstemningssteder fortsat udpeges blandt administrativt ansatte,

at der herudover udpeges en administrativ medarbejder som valgstyrer pr. valgbord,

at de opstillingsberettigede partier i Varde Kommune, som ikke er repræsenteret i Byrådet, får tilbudt én plads som tilforordnet vælger på afstemningsstedet i Varde by,

at udpegningen af resterende antal valgstyrere/tilforordnede vælgere ved hvert valg fordeles blandt byrådets partier efter den D´hondske metode og fordeles administrativt på de 23 afstemningssteder. 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 04-04-2018

Anbefalingen blev godkendt med bemærkning, at beslutningen gælder for indeværende valgperiode indtil 31. december 2021.


Beslutning Byrådet den 10-04-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 

143. Udpegning af brevstemmemodtagere.

Udpegning af brevstemmemodtagere.

Sagsfremstilling

I forbindelse med valg og folkeafstemninger har Byrådet ansvaret for at tilrettelægge og gennemføre brevstemmeafgivning på folkeregistre, i visse boliger og boligformer herunder i pleje- og ældreboliger, samt i vælgerens eget hjem (vælgere, der p.g.a. sygdom eller manglende førlighed ikke vil kunne møde frem på afstemningsstedet).

 

I den forbindelse skal Byrådet udpege stemmemodtagere til at modtage brevstemmer på plejehjem m.v. samt i vælgerens eget hjem. Opgaven skal varetages af 2 stemmemodtagere, der udpeges blandt de tilforordnede vælgere. Byrådet kan også bestemme, at én af stemmemodtagerne udpeges blandt personalet ansat i kommunens forvaltning.

 

Kandidater opstillet til de pågældende valg samt ansatte i vedkommende institution m.v. kan ikke udpeges som brevstemmemodtagere.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen anbefaler, at brevstemmeafgivningen foretages af op til 12 hold, hver bestående af 2 personer, hvoraf den ene person er en ansat ved Varde Kommunes forvaltning og den anden politisk udpeget.

Borgerservice forestår planlægningen af brevstemmeafgivningen.


Retsgrundlag

Bekg. Nr. 1136-1139 af 18. okt. 2017 om brevstemmeafgivning.

Lov om valg til Folketinget

Lov om kommunale og regionale valg

Lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet.


Økonomi

Der vil være udgifter til brevstemmemateriale samt diæter og kørsel til de udpegede brevstemmemodtagere. Udgiften afholdes af valgkontoen.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at der blandt personalet i Borgerservice udpeges administrative brevstemmemodtagere – 1 pr. brevstemmehold – til at modtage brevstemmer på plejehjem m.v. og i vælgerens eget hjem,

at udpegningen af de 12 brevstemmemodtagere fordeles ved forholdstalsvalg således, at

Liste A udpeger 3

Liste L udpeger 1

Liste O udpeger 1

Liste V udpeger 7,

at udpegningen af brevstemmemodtagere gælder for resten af indeværende byrådsperiode – frem til 31. december 2021.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 04-04-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 


Beslutning Byrådet den 10-04-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 

144. Brevstemmeafgivning i visse boformer og boliger

Brevstemmeafgivning i visse boformer og boliger

Sagsfremstilling

I forbindelse med valg og folkeafstemninger har Byrådet ansvaret for at tilrettelægge og gennemføre brevstemmeafgivning på

 • Folkeregistre
 • I visse boliger og boligformer efter lov om social service og boliglovgivningen, herunder i pleje- og ældreboliger,
 • I vælgerens eget hjem, hvor vælgeren - p.g.a. sygdom eller manglende førlighed - ikke vil kunne møde frem på afstemningsstedet, og derfor ansøger om at måtte stemme i hjemmet.

 

Byrådet kan beslutte, at brevstemmeafgivning i boformer til midlertidigt eller længerevarende ophold for voksne samt i øvrige almene ældreboliger, skal finde sted efter reglerne om brevstemmeafgivning i hjemmet, altså efter ansøgning.

 

Borgerservice varetager opgaven med tilrettelæggelse af brevstemmeafgivningen rundt i kommunen.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen har i vedhæftede bilag beskrevet de forskellige boformer eller boliger, hvor vælgere kan afgive brevstemme i boformen eller boligen til folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, kommunale og regionale valg og folkeafstemninger.
Heri er også Varde Kommunes boligformer/-typer pr. 1. januar 2018 oplistet.


Retsgrundlag

Bekg.nr. 1136-1139 af 18. okt. 2017 om brevstemmeafgivning.

Lov om valg til Folketinget

Lov om kommunale og regionale valg

Lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at der kan brevstemmes uden ansøgning på

kommunens plejecentre,

Bo- og Genoptræningscentret Lunden, Varde samt på

kommunens 5 ældreboligcentre i Årre, Nordenskov, Sig, Horne og Lunde,

at øvrige vælgere også kan komme og brevstemme på plejecentrene i et begrænset tidsrum,

at vælgere i boformer til midlertidig eller længerevarende ophold for voksne samt øvrige almene ældreboliger, lette kollektivboliger og boliger og hjem for gamle, syge og svagelige, skal ansøge om at måtte afgive brevstemme i hjemmet, hvis dette ønskes.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 04-04-2018

Anbefalingen blev godkendt med bemærkning, at beslutningen gælder for indeværende valgperiode indtil 31. december 2021.

 

I forhold til Æblehaven i Næsbjerg m.fl. undersøges mulighederne nærmere.


Beslutning Byrådet den 10-04-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 sagsnr18-1852_doknr24500-18_v1_notat om brevstemmeafgivning i varde kommune (2018).docx

Bilag

Notat om brevstemmeafgivning i Varde Kommune (2018)


145. Ansøgning om eftergivelse af grundkapitallån for 8 almene boliger Skolegade 47-49 i Lunde

Ansøgning om eftergivelse af grundkapitallån for 8 almene boliger Skolegade 47-49 i Lunde

Sagsfremstilling

Boligorganisationen DAB søger på vegne af Boligselskabet Filsø om eftergivelse af grundkapitallån for Skolegade 47-49 i Lunde.

 

Boligselskabet Blaabjerg og Boligselskabet Filsø har i samarbejde med Landsbyggefonden og Varde kommune siden 2013, arbejdet for at løse problemer med lejeledighed i Lunde og omegn. Blandt andet begrundet i et ønske fra Varde Kommune om at nedbringe udgifterne til tomgangsleje i Lunde og omegn traf Byrådet den 2. september 2014 en principbeslutning om, at der søges nedlagt og solgt i alt 27 almene boliger – fortrinsvis ældreboliger – i området. Samtidig gav byrådet tilsagn om, at Varde Kommune er indstillet på at bidrage med 1/5-del til dækning af det forventede tab, dog maksimalt 2 mio. kr. 

 

I forbindelse med nedlæggelse som almene boliger og salg til privat anvendelse er der beregnet et samlet tab på 2,5 mio. kr. Salget af de 8 boliger på Skolegade 47-49, Lunde forventes at give et tab på 4,3 mio. kr. hvorimod salget af de øvrige boliger vil give overskud.

 

Da det samlede tab bliver mindre end først vurderet og da kreditforeningen ikke har ønsket at bidrage til en helhedsløsning, må nettotabet således afholdes af boligselskabet og eventuel af Varde Kommune. Da tabet alt overvejende kan henføres til de 8 almene ældreboliger på Skolegade 47 – 49 har boligselskabet søgt Varde Kommune om, at grundkapitallånet for disse boliger eftergives med 414.400 kr

 

Boligselskabets tab dækkes af dispositionsfonden og dermed er samtlige lejere i Boligselskabets Filsø med til at dække tabet.

 

Vedrørende grundkapitallån kan det oplyses, at når byrådet giver tilsagn om støttet byggeri medfører det samtidige en forpligtigelse til at yde et såkaldt grundkapitallån. Lånet er rente- og afdragsfrit i indtil 50 år efter ejendommens ibrugtagelse. Grundkapitallånet tilbagebetales når ejendommens økonomi – efter Landsbyggefondens skøn - tillader det. Landsbyggefonden har endnu ikke vurderet at der kan ske tilbagebetaling


Forvaltningens vurdering

Under henvisning til at tabet bliver væsentlig mindre en tidligere forventet, samt at byrådet tidligere har givet tilsagn om at dække indtil 1/5-del af tabet anbefaler forvaltningen, at grundkapitallånet i ejendommen Skolegade 47 – 49 i Lunde eftergives.

 

I forbindelse med salget bortfalder kommunegarantien på kreditforeningslån.

 

Grundkapitallån vedrørende de øvrige boliger der sælges indfries med i alt 497.212 kr.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov om almene boliger


Økonomi

Varde Kommune eftergiver grundkapitallån på 414.400 kr. i forbindelse med at ejendommen Skolegade 47-49 sælges, og boligerne overdrages til ny ejer

 

Indfrielse af grundkapitallånet er ikke indregnet i Varde Kommunes budgetter, da det er et lån, hvor tilbagebetalingen af lånet sædvanligvis ligger langt ud i fremtiden. Først når Landsbyggefonden skønner at ejendommens økonomi tillader det, vil der ske en tilbagebetaling eller indtil 50 år efter ibrugtagelse af ejendommen.


Høring

ingen


Anbefaling

Forvaltning anbefaler, at der indstilles til Byrådet

at grundkapitallån på 414.400 kr. i ejendommen Skolegade 47 – 49 i Lunde eftergives.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 04-04-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Byrådet den 10-04-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 sagsnr14-409_doknr114037-14_v1_nedlæggelse af almene boliger .docx
sagsnr18-3282_doknr43260-18_v1_vs ansøgning til varde kommune.msg

Bilag

Nedlæggelse af almene boliger
VS: Ansøgning til Varde Kommune


146. Samlede budgetoverførsler til 2018

Samlede budgetoverførsler til 2018

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over budgetoverførslerne fra 2017 til 2018 i henhold til principperne i Varde Kommunes aftalestyring.

 

Budgetoverførslerne er behandlet i fagudvalgene og direktionen i februar og marts måned.

 

Budgetoverførsler – Drift

De samlede budgetoverførsler fra 2017 til 2018 på driftsområdet er opgjort til 69,5 mio. kr., jf. tabel nedenfor. Til sammenligning blev der fra 2016 til 2017 overført i alt 64,7 mio. kr.

 

Mio. kr.

Fra 2017 til 2018

Fra 2016 til 2017

Udvalget for Økonomi og Erhverv

18,0

24,3

Udvalget for Plan og Teknik

3,0

2,6

Udvalget for Børn og Læring

29,4

24,9

Udvalget for Kultur og Fritid

2,5

3,7

Udvalget for Social og Sundhed

16,3

9,2

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

0,2

0,0

I alt

69,5

64,7

 

Stigningen i budgetoverførslerne for Udvalget for Social og Sundhed vedrører primært værdighedsmilliarden samt en række projekter indenfor ældreområdet.

 

Budgetoverførsler – Anlæg

De samlede budgetoverførsler på anlægsområdet udgør i alt 78,2 mio. kr. fra 2017 til 2018. Beløbene vedrører anlægsprojekter, som er bevilget i 2017 og tidligere, men som endnu ikke er igangsat eller færdiggjorte.

 

Fra 2016 til 2017 blev der overført samlet 45,1 mio. kr. Den store stigning i overførslerne på anlægsområdet skal blandt andet ses i lyset af, at der var et midlertidigt anlægsstop i løbet af 2017, som først blev ophævet i september 2017 i forbindelse med budgetaftalen for 2018.

 

Mio. kr.

Fra 2017 til 2018

Fra 2016 til 2017

Udvalget for Økonomi og Erhverv

5,0

0,1

Udvalget for Plan og Teknik

48,2

33,8

Udvalget for Børn og Læring

14,3

7,3

Udvalget for Kultur og Fritid

11,0

4,7

Udvalget for Social og Sundhed

6,9

3,5

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

0,0

0,0

Byggemodning

-7,3

-4,3

I alt

78,2

45,1

 

Vedrørende byggemodning overføres et beløb på -7,3 mio. kr. til 2018. Beløbet dækker over et mindreforbrug på anlægsarbejder på 1,5 mio. kr., som modsvares af et ”merforbrug” på forudbetalte tilslutningsbidrag til forsyningsselskaberne på -8,8 mio. kr., hvor indtægten først kommer i takt med, at grundene bliver solgt.

 

Budgetoverførsler – Låneoptagelse

I forhold til lånerammen for 2017 overføres 22,9 mio. kr. til optagelse i 2018. Beløbet vedrører anlægsprojekter, som er gennemført i 2017 og tidligere, men hvor en del af låneoptagelsen først sker i 2018.

 

Vedrørende overførte anlægsbeløb overføres en låneramme på 20,2 mio. kr. Beløbet kan primært henføres til anlægsprojekter vedrørende landsbyfornyelse, byfornyelse og områdefornyelse, som endnu ikke er blevet færdiggjorte, hvorfor låneoptagelsen endnu ikke er gennemført.

 

Budgetoverførsler – Grundkapitallån til støttet byggeri (Indskud i Landsbyggefonden)

Vedrørende grundkapitallån til støttet byggeri (indskud i Landsbyggefonden) overføres et endnu ikke forbrugt beløb på 27,1 mio. kr., som først afregnes i 2018. Størstedelen af beløbet vedrører grundkapitallån til boligprojektet på grunden fra den tidligere materielgård.


Forvaltningens vurdering

Det er vigtigt af hensyn til overholdelse af kommunens serviceramme, at der i løbet af året sker opfølgning på forbruget af budgetoverførslerne og forventninger til budgetoverførsler til 2019.

 

Det bemærkes, at især stigningen i budgetoverførslerne på anlægsområdet har bidraget til en stigning i Varde Kommunes kassebeholdning i 4. kvartal 2017.


Retsgrundlag

Styrelsesloven og regler for aftalestyring i Varde Kommune.


Økonomi

Budgetoverførslerne bevilges formelt af Byrådet som tillægsbevillinger.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der gives tillægsbevillinger til budgetoverførslerne fra 2017 til 2018 i henhold til fremsendte bilag (dok. nr. 187953-17) med følgende beløb:

 • Driftsudgifter 69,5 mio. kr.
 • Anlægsudgifter 78,2 mio. kr.
 • Låneoptagelse     -43,1 mio. kr.
 • Indskud i Landsbyggefonden 27,1 mio. kr.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 04-04-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Byrådet den 10-04-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 sagsnr17-12342_doknr187953-17_v1_budgetoverførsler fra 2017 til 2018 - total oversigt.xls

Bilag

Budgetoverførsler fra 2017 til 2018 - total oversigt


147. Samlet regnskab og årsberetning 2017

Samlet regnskab og årsberetning 2017

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplanen for aflæggelse af kommunens regnskab for 2017 fremsendes regnskabet hermed til behandling i Byrådet med henblik på overgivelse til revision, jf. styrelseslovens § 45.
Den endelige godkendelse af årsregnskabet foretages i Byrådet den 29. maj 2018.
 

Formålet med årsberetningen er at give et overblik over væsentlige aktiviteter i årets løb samt over de vigtigste økonomiske sammenhænge. 

  

I årsberetningen for 2017 beskrives kommunens aktivitet og økonomiske resultat for regnskabsåret. En nærmere beskrivelse af afvigelser mellem budget og regnskab fremgår af de specielle bemærkninger i hæfte 2.

Årsberetningen bliver offentliggjort på Varde Kommunes hjemmeside.

 

Følgende overordnede kommentarer skal knyttes til det økonomiske resultat, som fremgår af årsregnskabet 2017.

 

Mio. kr.

Oprindeligt budget 2017

Korrigeret budget 2017*

Regnskab 2017

Rest budget efter overførsler

 

 

 

 

(- = indtægt og + = udgift)

Skatteindtægter

-2.259,8

-2.265,3

-2.265,9

-0,6

Tilskud og udligning

-792,8

-787,0

-786,3

0,7

Indtægter i alt

-3.052,6

-3.052,3

-3.052,2

0,1

Driftsudgifter (netto)

 

 

 

 

Serviceudgifter

2.107,7

2.111,4

2.093,0

-18,4

Medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen

173,8

171,2

171,4

0,2

Overførselsudgifter

596,5

585,5

590,8

5,3

Forsikrede ledige, mm.

58,2

57,2

55,7

-1,6

Ældreboliger

-14,8

-15,1

-15,0

0,1

Nettorenter

8,7

7,4

5,2

-2,2

Udgifter i alt

2.930,1

2.917,6

2.901,1

-16,5

Driftsresultat (- = overskud)

-122,4

-134,7

-151,1

-16,4

Anlægsnettoudgifter incl jordforsyning

93,2

63,5

51,5

-12,0

Resultat af det skattefinansierede område

-29,3

-71,2

-99,6

-28,4

* Forskellen mellem det oprindelige budget og det korrigerede budget består af godkendte tillægsbevillinger. Endvidere er der i det korrigerede driftsbudget indregnet en forventet overførsel fra 2017 til 2018 på 69,5 mio. kr. For så vidt angår det korrigerede anlægsbudget er der indregnet en forventet budgetoverførsel fra 2017 til 2018 på 78,2 mio. kr. 

 

Varde Kommune kommer ud af 2017 med et bedre driftsresultat end budgetteret. Det samlede driftsresultat viser et overskud på 151,1 mio. kr. mod et budgetteret driftsoverskud på 134,7 mio. kr.

 

Årsagen til det forbedrede resultat skal primært søges i:

 • serviceudgifterne der viser et mindreforbrug på 18,4 mio. kr. Mindreforbruget ligger på en række forskellige områder, men de væsentligste er Forsikring og risikostyring samt puljer afsat under de enkelte udvalgsområder.
 • udgifterne vedrørende overførselsudgifter, der viser et merforbrug på 5,3 mio. kr. Det er primært under området revalidering og ressourceforløb, der viser stigende udgifter, hvilket blandt andet skyldes ændret lovgivning.
 • øvrige forskydninger på i alt 3,2 mio. kr.

 

Samlet et driftsresultat der er 16,4 mio. kr. bedre end det korrigerede budget for 2017.

 

De samlede anlægsudgifter udgør 51,5 mio. kr., hvilket er 12,0 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Forskellen udgøres primært af anlægsmidler på folkeskoleområdet, der er indeholdt i budget 2018, og således ikke skal overføres fra 2017.

Det samlede overførselsbeløb på anlægsprojekter er steget med 33,2 mio. kr. fra 2016 til 2017, så de nu udgør 78,2 mio. kr.

 

Balancen

På balancen er de likvide aktiver ændret fra 102,2 mio.kr. ultimo 2016 til 169,2 mio.kr. ultimo 2017.

 

Ændringen fremkommer ved

 • Årets resultat jfr. regnskabsopgørelsen på +99,6 mio. kr.
 • Likviditetsmæssig ændring på kortfristet formue/gæld -7,0 mio.kr.
 • Likviditetsmæssig ændring på langfristet formue/gæld -33,0 mio.kr.
 • Ikke realiserede kursændringer på obligationsbeholder m.v. +7,4 mio.kr.

 

Det skal bemærkes, at de samlede overførsler til drift og anlæg udgør 147,7 mio. kr., set i forhold til den likvide beholdning ultimo 2017 på 169,2 mio. kr. 

 

Sammenfatning

Årsberetningen giver et retvisende billede af årets regnskabsmæssige resultat og information om udvalgte væsentlige aktiviteter.

 


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at regnskabsopgørelsen 2017 giver et retvisende billede af udgifter og indtægter i 2017. Endvidere at resultatet i forhold til såvel det oprindelige budget som i forhold til korrigerede budget må betragtes som tilfredsstillende.

 

Balancen viser en likviditetsopbygning, der skyldes det samlede regnskabsresultat (særligt de øgede overførsler) samt urealiserede kursreguleringer.

 

Eventuelle justeringer til årsberetningens tekstmæssige indhold på baggrund af den politiske behandling af årsberetningen vil efterfølgende blive indarbejdet.


Retsgrundlag

Styrelsesloven

Økonomiregulativet


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet

at Årsberetningen 2017 samt regnskabet med de specielle bemærkninger godkendes og herefter overgives til revision


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 04-04-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Byrådet den 10-04-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 sagsnr17-12341_doknr11757-18_v1_regnskab 2017 for varde kommune - med specielle bemærkninger (hæfte 2).docx
sagsnr17-12341_doknr36891-18_v2_årsberetning 2017 for varde kommune.docx

Bilag

Regnskab 2017 for Varde Kommune - med specielle bemærkninger (hæfte 2)
Årsberetning 2017 for Varde Kommune


148. Ny taxilov. Flytning af opgaver

Ny taxilov. Flytning af opgaver

Sagsfremstilling

Folketinget har vedtaget en ny taxilov, som trådte i kraft 1. januar 2018. Det betyder, at staten fremover administrerer erhvervsmæssig persontransport, herunder taxitilladelser. Efter lovens ikrafttræden kan kommunerne kun føre tilsyn med de tilladelser, der er udstedt i henhold til den tidligere taxilov, og kommunernes tilsynspligt forsvinder derfor gradvist i takt med udløb eller ombytning af tilladelser over de næste 10 år (2027).

 

Den nye taxilov indeholder en række ændringer. Den mest omfattende er, at alle nye tilladelser, udstedelse af førerkort m.m. er overgået til staten.

 

Den nye lov betyder også, at tilladelsestyperne taxitilladelser, limousinetilladelser, sygetransporttilladelser og OST-tilladelser samles i en universal­tilladelse. Derudover indføres en landsdækkende tilladelse til at drive kørselskontor, som afløser den tidligere godkendelse som bestillingskontor. Vognmændene kan vælge at konvertere deres gamle tilladelser til en universaltilladelse. Forvaltningen ved ikke, om der er vognmænd her i kommunen, som vil gøre dette.

 

Med den nye taxilov flyttes administrationen af taxiområdet fra kommunerne til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Varde Kommune kan således ikke længere udstede tilladelser og godkendelser på området.

 

Den enkelte kommune kan anmode styrelsen om, at den overtager tilsynsopgaven med 6 måneders varsel. Så vil alle administrative opgaver fremover være samlet ved styrelsen.

 

Taxidækning i særlige geografiske områder: Kommunen kan fortage et udbud, så der sikres en tilfredsstillende betjening i områderne, jf. taxiloven § 29.

 

Pr. 31. december 2017 var der i alt 38 bevillinger i Varde Kommune, fordelt på 33 taxibevillinger (8 knyttet til bestillerkontor og 25 ved de fire landtaxier) og 5 limousinetilladelser.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at kommunen ikke har interesse i at beholde tilsynspligten, fordi den nye lov fratager kommunerne mange beføjelser på taxiområdet. Forvaltningen anbefaler derfor, at kommunens kompetence vedrørende tilsynsopgaven overdrages til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen hurtigst muligt eller senest fra 1. november 2018.

 

Forvaltningen vurderer, at det ikke er relevant at gennemføre udbud, jf. § 29, fordi der ikke er kommet klager, og at borgerne har mulighed for at benytte flextur.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Taxiloven – lov nr. 1538 af 19. december 2017


Økonomi

Varde Kommune har hidtil brugt gennemsnitligt 0,034 årsværk/år på administration af taxiloven, og heraf har tilsynsopgaven fyldt en meget lille del.

Der mistes i gebyrindtægter ca. 6.000 kr./år.

Varde Kommune har p.t. ikke kendskab til økonomiske reguleringer i DUT-midler. Evt. ændringer vil fremgår af næste lov- og cirkulære program medio 2018.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, 

at opgaven med tilsyn på taxiområdet overdrages til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen snarest muligt eller senest 1. november 2018.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 16-03-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 04-04-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Byrådet den 10-04-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 sagsnr17-12669_doknr180069-17_v1_brev om ny taxilov fra trafik-, bygge- og boligstyrelsen - brev fra tbst.pdf.pdf
sagsnr17-12669_doknr180072-17_v1_notat om overflytning af adm. fra kommuner til tbst.pdf

Bilag

Brev om ny taxilov fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen - Brev fra TBST.pdf
Notat om overflytning af adm. fra kommuner til TBST


149. Udviklingsplan for Billum

Udviklingsplan for Billum

Sagsfremstilling

Udvalget Plan og Teknik vedtog 21. december 2017 Forslag til Billum Udviklingsplan. Forslaget har siden været i offentlig høring fra 22. december 2017 til 22. januar 2018.

 

Der er indkommet 1 høringssvar fra styregruppen med to mindre rettelser i form af en rettelse omkring fejring af kåringen til årets landsby og et navn, der blev berigtiget.

 

Udviklingsplanen er udarbejdet i samarbejde med en lokal styregruppe samt lokale interessenter og som udløber af én meget produktiv workshop. Udviklingsplanen udpeger fire hovedindsatsområder i og omkring Billum og indeholder 18 forskellige projekter, der kan igangsættes.             

 

De fire hovedindsatsområder i udviklingsplanen består af

 

Vi bor i naturen, hvor der sættes fokus på at skabe mulighed for fremadrettet at kunne købe ind i Billum, tiltrækning af nye borgere til et nyt boligområde i smørhullet mellem Esbjerg, Varde og Vesterhavet, samt inddragelse af nationalpark og verdensarv i forbindelse med lokale producenters markedsføring- og aktivitetsskabende projekter.

 

Vi har altid boet i naturen, hvor verdensarven ved Ho Bugt og kulturarven, der menes at gemme sig i jorden, skal gøres interessant for både de lokale og besøgende, der besøger de attraktive områder ved Billum.

 

Vi vokser i naturen (Billum Homemade), hvor der skal skabes rige muligheder for at mødes i sociale rum og sammenhænge af både formel og uformel karakter.

 

Vi er i naturen, hvor den skønne naturarv skal gøres til en ”aktiv naturarv” og der arbejdes for i højere grad at binde Billum Stationsby, Billum Kirkeby og området omkring Ho Bugt sammen gennem spændende aktiviteter og rolige rekreative muligheder.

 

Det fremadrettede arbejde med udviklingsplanens projekter er forankret ved sogneforeningen og de frivillige bag idéerne. Den tilrettede plan blev præsenteret ved et sogneforeningsarrangement 20. februar 2018.

  

Ved realiseringen af de enkelte projektidéer vil der være et behov for finansiering. Projektgrupperne samt styregruppen er blevet informeret om mulighederne for at ansøge om midler fra udviklingspuljen oprettet af Udvalget for Plan og Teknik.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at udviklingsplanen for Billum er et godt udgangspunkt for den videre udvikling af Billum som bosætningsby, en by med mange aktiviteter for borgere og gæster samt et stort fællesskab. Realisering af planen kan bidrage til, at der kan etableres flere levedygtige erhverv, en styrkelse af forbindelser og faciliteter i naturen og bidrage til et i forvejen godt samarbejde i Billum.

 

Der er i Billum god opbakning til og interesse for at bidrage til at realisere udviklingsplanens projekter. Kommunen vil, som ved øvrige udviklingsplaner, understøtte planen med sparring til den lokale bestyrelse og eksempelvis vejledning til fundraising og projektledelse samt vejledning i enkelte projekter.


Konsekvens i forhold til visionen

Der er i udviklingsplanen stort fokus på at bruge ”Vi i naturen” budskabet som indgangsvinkel til udviklingsplanen. Dette afspejles blandt andet i udviklingsplanens indsatsområder ”Vi bor i naturen”, ”Vi har altid boet i naturen”, ”Vi vokser i naturen”, ”Vi er i naturen”.


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Billum Udviklingsplan vedtages med tilretning af oplysninger om fejring af kåring som årets landsby, samt et navn, og

at forvaltningen fortsætter med at understøtte udviklingsarbejdet gennem vejledning til fundraising og projektledelse, med henblik på at understøtte styregruppen i udmøntningen af udviklingsplanens enkelte projekter.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 16-03-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 04-04-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Byrådet den 10-04-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 sagsnr16-4350_doknr33295-18_v1_billum udviklingsplan_mindste filstørrelse.pdf

Bilag

Billum Udviklingsplan_mindste filstørrelse


150. Udviklingsplan for Sig-Thorstrup

Udviklingsplan for Sig-Thorstrup

Sagsfremstilling

Udvalget Plan og Teknik vedtog 7. december 2017 Forslag til Sig-Thorstrup Udviklingsplan. Forslaget har siden været i offentlig høring fra 22. december 2017 til 22. januar 2018.

 

Der er indkommet 1 høringssvar fra styregruppen med en mindre rettelse i form af ændring af navnet på byens nye investeringsfond.

 

Udviklingsplanen er udarbejdet i samarbejde med lokale interessenter og som udløber af to meget velbesøgte workshops, der hver havde ca. 100 deltagere.

 

Udviklingsplanen udpeger fire hovedindsatsområder i Sig-Thorstrup og indeholder 11 konkrete idéer til projekter, der kan igangsættes.

 

Sig-Thorstrup har samlet sig om den fælles vision:

Sig-Thorstrup: Fremtidens landsby – verdens bedste sammenhold!

 

Med baggrund i visionen består de fire hovedindsatsområder af:

 

Blåt og Grønt friluftsliv, hvor der er fokus på, at de rekreative aktiviteter i området skal bredes ud blandt både lokale og turister. Sig-Thorstrup vil være kommunens friluftsby nr. 1

 

Aktive børn og unge i naturen, bygger på visionen om, at man i Sig-Thorstrup lever det gode, aktive og trygge børneliv. Det skal være nemt for børnene at komme fra skolen og børnehaven til naturen

 

Danmarks bedste tilflytningsby, hvor der er fokus på, at Sig-Thorstrup skal gøres kendt rundt omkring gennem udvikling af et attraktivt bymiljø, gode og økonomisk attraktive boliger, samt de smukke omgivelser

 

Foreningsbyen med det stærke fællesskab, hvor der er fokus på visionen om, at der skal være endnu flere aktive i foreningslivet, der bidrager med lokal tryghed, engagement, forpligtende fællesskaber og vækst.

 

Der er etableret en lokal organisering (Sig Vækst), som arbejder med at implementere udviklingsplanens projekter. Organiseringen forventes opbygget med en bestyrelse, indsatsområdeledere og projektledere samt en enhed til henholdsvis fundraising og kommunikation.

   

Der vil være et behov for finansiering ved realiseringen af de enkelte projektidéer. Projektgrupperne og styregruppen er blevet informeret om mulighederne for at søge om midler fra udviklingspuljen oprettet af Udvalget for Plan og Teknik.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at udviklingsplanen for Sig-Thorstrup er et godt udgangspunkt for den videre udvikling af Sig som bosætningsby, en by med mange aktiviteter for borgere og gæster samt et stort fællesskab. Realisering af planen kan på længere sigt bidrage til, at der kan etableres flere levedygtige erhverv, en styrkelse af forbindelsen til naturen, bidrage til et i forvejen godt sammenhold i Sig-Thorstrup og muligvis bidrage til et udviklingssamarbejde mellem byerne Sig, Næsbjerg og Nordenskov omkring Karlsgårde Sø.

 

I Sig-Thorstrup er der stor opbakning til og interesse for at bidrage til at realisere udviklingsplanens projekter. Kommunen vil, som ved øvrige udviklingsplaner, understøtte planen med sparring til den lokale bestyrelse og eksempelvis vejledning om fundraising og projektledelse samt vejledning i enkelte projekter.


Konsekvens i forhold til visionen

Der blev ved de to afholdte workshops blandt andet fokuseret på Sig-Thorstrups naturherligheder som udviklingspotentiale. Med indsatsområderne ”Blåt og Grønt friluftsliv” og ”Aktive børn og unge i naturen” arbejder udviklingsplanen med bedre forbindelse til og mere brug af den unikke og attraktive natur, der omgiver Sig-Thorstrup.


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Sig-Thorstrup Udviklingsplan vedtages med tilretning af navnet på byens nye investeringsfond, og

at forvaltningen fortsætter med at understøtte udviklingsarbejdet gennem vejledning til fundraising og projektledelse, med henblik på at understøtte styregruppen i udmøntningen af udviklingsplanens enkelte projekter.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 16-03-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 04-04-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Byrådet den 10-04-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 sagsnr16-11520_doknr33013-18_v1_sig- thorstrup udviklingsplan færdig minimum størrelse 26.02.2018.pdf.pdf

Bilag

Sig- Thorstrup Udviklingsplan Færdig Minimum størrelse 26.02.2018.pdf


151. Udviklingsplan for Starup-Tofterup

Udviklingsplan for Starup-Tofterup

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 5. december 2017 Forslag til Starup-Tofterup Udviklingsplan. Forslaget har siden været i offentlig høring fra 22. december 2017 til 18. februar 2018.

 

Der er i høringsperioden ikke indkommet høringssvar.

 

Udviklingsplanen er udarbejdet i samarbejde med lokale interessenter og som udløber af to velbesøgte workshops i Starup-Tofterup, hvor i alt over 100 borgere deltog. Udviklingsplanen udpeger tre hovedindsatsområder i Starup-Tofterup og indeholder 11 konkrete idéer til projekter, der kan igangsættes.

 

Starup-Tofterup samlede sig om den fælles vision:

En levende landsby med nærvær og fællesskab, hvor naturen er omdrejningspunkt for byens udvikling.

 

Med baggrund i visionen består de tre hovedindsatsområder af

 

Den grønne dør: Naturværdi - hvor der er fokus på, at Starup-Tofterup vil være Varde Kommunes Naturhovedstad, med et Naturuniversitet og mange muligheder for at udforske naturen

 

Den røde dør: Fællesskab – Bag den røde dør gemmer sig egenskaber, som kendetegner et mindre landsbysamfund. Kendetegn som større sammenhængskraft, engagement og fokus på fællesskabet skal bidrage til en levende landsby med nærvær og fællesskab

 

Den blå dør: Det gode hverdagsliv – skal sætte fokus på, hvordan man kan invitere potentielt kommende beboere på besøg og vise Starup-Tofterup frem på en ny måde.

 

Der bliver i forbindelse med arbejdet etableret en lokal organisering med det formål at implementere udviklingsplanen. Organiseringen forventes opbygget med en bestyrelse, indsatsområdeledere og projektledere samt en enhed til henholdsvis fundraising og kommunikation.

 

Der vil være et behov for finansiering ved realiseringen af de enkelte projektidéer. Projektgrupperne samt styregruppen er blevet informeret om mulighederne for at søge om midler ved udviklingspuljen til realisering af projekter i forbindelse med udviklingsplanerne.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at udviklingsplanen for Starup-Tofterup er et godt udgangspunkt for den videre udvikling som bosætningsby samt et større fokus på byens udviklingspotentiale inden for naturturisme. Realisering af planen kan på længere sigt bidrage til, at der kan etableres flere levedygtige erhverv og til at styrke forbindelsen til naturen.

 

Der er i Starup-Tofterup god opbakning til og interesse for at bidrage til at realisere udviklingsplanen. Kommunen vil, som ved øvrige udviklingsplaner, understøtter planen med sparring med den lokale bestyrelse og eksempelvis vejledning til fundraising og projektledelse samt med vejledning i enkelte projekter.


Konsekvens i forhold til visionen

Der er gennem de to workshops fokuseret på naturen som stedsspecifikt udviklingspotentiale i Starup-Tofterup samt byens nærhed til især herlighederne ved Holme Å. Med udviklingsplanen ønsker byen at udvikle området ved nye former for naturoplevelser og øget fokus på naturturismen.


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Udviklingsplanen for Starup-Tofterup vedtages uden ændringer, og

at forvaltningen fortsætter med at understøtte udviklingsarbejdet gennem vejledning til fundraising og projektledelse med henblik på at understøtte styregruppen og projektgrupperne i udmøntningen af udviklingsplanens enkelte projekter.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 16-03-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 04-04-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Byrådet den 10-04-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 sagsnr16-2202_doknr32955-18_v1_starup tofterup udviklingsplan ny 26-02-2018_4.pdf.pdf

Bilag

Starup Tofterup Udviklingsplan NY 26-02-2018_4.pdf


152. Planlægning for et plejehjem i Ølgod

Planlægning for et plejehjem i Ølgod

Sagsfremstilling

Budgetaftalen for 2017-2020 indeholder beslutning om at opføre 8-12 demenspladser i tilknytning til Lyngparken og 24-30 demenspladser i Ølgod, som erstatning for det nuværende Vinkelvejscenter.

 

Udvalget for Social og Sundhed besluttede 10. oktober 2017, at demenspladserne i Ølgod skal placeres i Skovparken i den nordvestlige del af byen. Byggeriet skal disponeres, så der senere kan udvides med flere plejeboliger.

 

Der skal på nuværende tidspunkt opføres 24 boliger på 80 m2 ved Skovparken i Ølgod. Der skal være min. 400 m2 til servicearealer, fordi man i fremtiden ønsker flere daghjemspladser for at sikre, at flere demente kan blive i eget hjem længere. Samtidig skal der være plads til fysisk træning i lokalerne.

 

Udenomsarealet skal være ca. 21.600 m². Det skal være forholdsvis stort, fordi dette er særligt vigtigt for demente.

 

Byggeriet skal være i et plan og ønskes om muligt placeret ved børnehaven.

 

Arealet på ca. 2,9 ha ligger i byzone, er udlagt til boligformål i kommuneplanen og er omfattet af en eksisterende boliglokalplan. Den nordlige del af lokalplanområdet op mod skoven er udstykket. Mod øst ligger en børnehave, mens der er åbne landbrugsarealer mod vest.

 

Der skal udarbejdes et tillæg til kommuneplanen, der udlægger området til offentlige formål, og der skal udarbejdes en ny lokalplan for området til plejehjem, og den gældende lokalplan skal aflyses for det pågældende areal.


Forvaltningens vurdering

Det besluttede strider imod kommuneplanrammerne, fordi områdets anvendelse er fastsat til boligformål. Der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg, der ændrer anvendelsesbestemmelserne for området.

 

Det foreslåede område er omfattet af en boliglokalplan, og det er ved at blive udstykket.

Etablering af et plejehjem vil derfor medføre en anderledes anvendelse, end beboerne i området hidtil har været stillet i udsigt. Der skal derfor tages højde for dette for eksempel i forhold til fordeling af udgifter til grundejerforening, bebyggelsens udformning mv.

 

Forvaltningen ser gerne, at plejehjemmet placeres i direkte tilknytning til børnehaven. Det er dog ikke muligt af hensyn til de grønne områder i boligområdet.

 

Sagen er umiddelbart en A-sag, da der sker ændringer i anvendelsen af området. Forvaltningen vurderer dog, at ændringerne ikke er større end, at sagen kan behandles som en B-sag, når Byrådet har besluttet, om planlægningen skal igangsættes.


Konsekvens i forhold til visionen

Plejehjemmets beboere vil få mulighed for at benytte den nærliggende skov.


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven


Økonomi

Der tages areal ud, der er udlagt til kommunale byggegrunde, som dermed ikke kan sælges. Til gengæld skal Varde Kommune ikke erhverve ny jord til formålet.


Høring

Hvis det ansøgte imødekommes, skal der gennemføres en offentlig høring.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at det nødvendige plangrundlag i form af lokalplan og kommuneplantillæg udarbejdes,

at sagen medtages i prioriteringen af sager til igangsætning, og

at sagen herefter behandles som en B-sag.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 16-03-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 04-04-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Byrådet den 10-04-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 sagsnr18-175_doknr25730-18_v1_opmåling af areal.pdf
sagsnr18-175_doknr25724-18_v1_lokalplan 24.01.l03 for boliger i ølgod.pdf
sagsnr18-175_doknr35987-18_v1_beslutning fra social og sundhed 101017.pdf
sagsnr18-530_doknr35990-18_v1_definition af a, b og c sager.pdf

Bilag

Opmåling af areal
Lokalplan 24.01.L03 for boliger i Ølgod
Beslutning fra Social og Sundhed 101017
Definition af A, B og C sager


153. Ansøgning. Plangrundlag for detailhandel i Ølgod

Ansøgning. Plangrundlag for detailhandel i Ølgod

Sagsfremstilling

Varde Kommune modtog 21. december 2017 en anmodning fra Rema Butiksudvikling A/S (REMA) om ændring af plangrundlaget for hjørnet ved Østerbro, Egknudvej og Bakkevej i Ølgod. REMA ønsker mulighed for at anvende arealet til en Rema 1000 butik på 1.200 m2 med tilhørende parkeringspladser.

 

Arealet er ca. 0,5 ha, det ligger i byzone og er bebygget med boliger. Det støder mod nord op til Østerbro og Egknudvej, mens det mod øst grænser op til Bakkevej. Syd for arealet ligger et boligområde, hvor åben lav bebyggelse er fremherskende. Mod vest grænser området op til Luthersk Mission Ølgod.

 

Arealet ligger indenfor henholdsvis kommuneplanens rammeområde 24.01.B06, der fastlægger områdets anvendelse til boligformål og rammeområde 24.01.BL04, der fastlægger områdets anvendelse til blandet bolig- og erhvervsformål. Dele af lokalplanområdet ligger indenfor Lokalplan 1-36 for Ølgod Bymidte.

 

Etablering af en dagligvarebutik på arealet forudsætter en større kommuneplanændring i form af både ændring af bymidteafgrænsningen i Ølgod og rammebestemmelserne for området. Sagen er derfor en A-sag, og forvaltningen har indkaldt til ideer og forslag fra 7. februar til 28. februar 2018.

 

Der er indkommet 6 bemærkninger, der særligt handler om støj, trafik, bymidteafgrænsning og bymiljø. De indkomne bemærkninger er behandlet i resumé af indkomne bemærkninger.


Forvaltningens vurdering

 

Kommuneplan 2017

Etablering af nye butikker og omdannelse af eksisterende bygninger til butiksformål skal ske indenfor en afgrænset bymidte i Ølgod. Før der kan etableres en dagligvarebutik på hjørnet ved Østerbro, Egknudvej og Bakkevej, skal bymidteafgrænsningen i Ølgod derfor udvides, så den omfatter dette areal. Når en bymidte udvides, skal det ske indefra og ud. Det vil medføre, at ejendomme langs med Østerbro og frem til arealet vil blive en del af den kommende bymidteafgrænsning. 

 

Forvaltningen vurderer, at en udvidelse af bymidteafgrænsningen kan betyde, at færre kører de ca. 250 m fra Industrivej/Slotsgade til butikkerne i Ølgods nuværende bymidte, hvilket kan betyde færre kunder til butikkerne i den eksisterende bymidteafgrænsning. Samtidig vurderer forvaltningen, at det ved at udvide bymidteafgrænsningen ca. 250 m mod øst til Bakkevej tilstræbes, at flere, der arbejder i erhvervsområderne i det nordøstlige Ølgod, og ikke er bosiddende i Ølgod, handler i byen, inden de kører ud på Hovedvej 12. Forvaltningen vurderer, at bymidten ved en udvidelse af bymidteafgrænsningen til Bakkevej samlet set forbliver intakt, i forhold til ønsket om, at butiksudbud skal placeres central i byen. Dette står i modsætning til, hvis en enkeltstående butik skulle ønske at etablere sig i byens periferi. Derfor vurderer forvaltningen samlet, at en udvidelse af den eksisterende bymidteafgrænsning vil medvirke til at styrke Ølgod bymidte og skabe fokus på bebyggelsen ud mod Østerbro og Egknudvej.

 

De eksisterende kommuneplanrammer indenfor den eksisterende bymidteafgrænsning, bør gennemgås i forbindelse med udvidelse af bymidteafgrænsningen. Dermed kan det vurderes, om der skal indarbejdes ændringer i forhold til de nye detailhandelsregler.

 

De eksisterende kommuneplanrammer og den gældende lokalplan giver ikke mulighed for etablering af en dagligvarebutik med den ønskede placering. Områdets anvendelse er fastsat til boligformål og blandet bolig- og erhverv i kommuneplanen og til bolig, liberalt erhverv, kollektive anlæg og/eller institutioner i lokalplanen.

 

Der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg, hvor

 

 • bymidteafgrænsningen i Ølgod udvides,
 • kommuneplanrammerne indenfor den eksisterende bymidteafgrænsning gennemgås,
 • kommuneplanrammerne ændres til centerområde i det område, som bymidteafgrænsningen udvides med.

 

Dernæst skal der udarbejdes en ny lokalplan, der gør det muligt at etablere en dagligvarebutik med den ønskede placering.

 

Lokalplan 

Forvaltningen vurderer, at lokalplanen skal arbejde med udformningen af projektet og endelig placering af butikken for at overholde støjgrænser i skel og sikre trafikale forhold. Den fremsendte disponeringsplan opfylder ikke de nævnte krav, men det er muligt at udarbejde en lokalplan, der gør.

 

Der er udlagt privat fællesvej på arealet, og forvaltningen vurderer, at den skal bevares og respekteres, fordi den fungerer som adgangsvej for en ejendom, som støder op til arealet.

 

Forvaltningen anbefaler, at den eksisterende overkørsel fra Bakkevej anvendes som adgang til den nye butik i stedet for den foreslåede til Østerbro.

 

Forvaltningen vurderer, at de indkomne bemærkninger fra indkaldelse af ideer og forslag har givet anledning til:

 • at være opmærksom på selve indretningen af området til dagligvarebutik i det kommende lokalplanarbejde i forhold til at mindske støjgener
 • at der udarbejdes visualisering, der viser ændringen af gadebilledet langs Østerbro og Egknudvej og langs Bakkevej ved etablering af en dagligvarebutik på hjørnet af Østerbro, Egknudvej og Bakkevej.
 • at besvare følgende spørgsmål:
  • Hvad er behovet for udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ølgod?
  • Hvilke områder kan inddrages i en ny bymidteafgrænsning i Ølgod?
  • Hvad er konsekvenserne for Ølgod, hvis bymidten udvides?

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017, Varde Kommune

Lov om planlægning


Økonomi

Ingen


Høring

Hvis det ansøgte imødekommes, skal der gennemføres en offentlig høring, jf. planloven.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at det nødvendige plangrundlag i form af kommuneplantillæg og lokalplan udarbejdes,

at sagen herefter prioriteres i Udvalget for Plan og Teknik og behandles som en A-sag, og

at resumé af de indkomne bemærkninger fra indkaldelse af ideer og forslag godkendes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 16-03-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 04-04-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Byrådet den 10-04-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 sagsnr18-107_doknr31844-18_v1_ansøgning om opførelse af rema 1000 butik i ølgod.pdf.pdf
sagsnr18-107_doknr31853-18_v1_luftfoto af området til butiksforemål.pdf.pdf
sagsnr18-107_doknr31892-18_v1_forslag til udvidelse af bymidteafgrænsningen.pdf.pdf
sagsnr18-107_doknr35658-18_v1_høringssvar samlet ølgod detailhandel_indkaldelse af ideer og forslag.pdf.pdf
sagsnr18-107_doknr35986-18_v1_definition af a, b og c sager.pdf.pdf
sagsnr18-107_doknr36529-18_v1_resumé af indkomne bemærkninger_færdig.pdf.pdf

Bilag

Ansøgning om opførelse af Rema 1000 butik i Ølgod.pdf
Luftfoto af området til butiksforemål.pdf
Forslag til udvidelse af bymidteafgrænsningen.pdf
Høringssvar Samlet Ølgod Detailhandel_indkaldelse af ideer og forslag.pdf
Definition af A, B og C sager.pdf
Resumé af indkomne bemærkninger_færdig.pdf


154. Godkendelse af Ældrerådets vedtægter

Godkendelse af Ældrerådets vedtægter

Sagsfremstilling

Ældrerådets vedtægter er revideret i forhold til gældende lovgivning i §§ 30-33 i Lov om retssikkerhed og administration samt andre forhold.

 

Der er foretaget følgende ændringer:

§ 3 stk. 2 er ændret fra ”5 stedfortrædere” til ”et antal stedfortrædere”.

 

Der er endvidere foretaget mindre tekstmæssige justeringer.


Retsgrundlag

Lov om retssikkerhed §§ 30-33


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at vedtægterne godkendes.


Beslutning Ældrerådet den 01-03-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 04-04-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Byrådet den 10-04-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 sagsnr18-1260_doknr15885-18_v1_udkast til vedtægter.docx

Bilag

Udkast til vedtægter


155. Anlægsbevilling til projektering af Frelloskolen, Varde

Anlægsbevilling til projektering af Frelloskolen, Varde

Sagsfremstilling

Som et led i forliget om den nye skole og dagtilbuds struktur ’Skoler og dagtilbud for alle’ skal der bygges en ny skole (Frelloskolen) med 0.-9. klasse ved Fritidscentret i Varde. Frelloskolen skal være en skole med 880 elever og ca. 100 medarbejdere. Skolen forventes at stå klar til skolestart i 2021.

 

Byrådet besluttede med budgetaftalen 2018-2021 at afsætte i alt 180 mio. kr. til anlægsinvesteringer herunder opførelse af Frelloskolen samt til øvrige anlægsarbejder afledt af den nye struktur.

 

Der er i processen omkring etableringen af den nye skole, lagt stor vægt på medinddragelse og samskabelse i processen omkring opførelse af den nye skole:

 • Der er nedsat en styregruppen. Styregruppen består af repræsentanter fra Udvalget for Børn og Læring, ledelses-, medarbejdere- og forældrerepræsentanter fra både Brorsonskolen og Sct. Jacobi Skole, de faglige organisationer og forvaltningen
 • Der har i samarbejde med ”Rummets sprog” været afviklet en brugerinddragelsesproces for samtlige medarbejdere på Brorsonskolen og Sct. Jacobi skolen. Processen bestod blandt andet i et 2-dages seminar for samtlige medarbejdere på de 2 skoler.
 • Der har, i samarbejde med firmaet ”Tankegang”, været afviklet en borgerinddragelsesproces, hvor alle borgere i Varde kommune havde mulighed for at komme med input til den nye skole.
 • Eleverne har været inddraget via elevråd på begge skoler samt processer for eleverne bredt på skolerne

 

Der er udarbejdet et pædagogisk program som danner grundlag for udarbejdelse af et teknisk byggeprogram til brug ved udbud af byggeopgaven i en totalentreprise.

Kuben Management står for udarbejdelse af det tekniske byggeprogrammet samt udbudsmateriale til udbuddet. 


Forvaltningens vurdering

Processen er kommet godt i gang. Under forudsætning af, at der kan frigives en del af anlægsbudgettet for 2018 vil udbud, projektering og opførelse af Frelloskolen blive igangsat, når det pædagogiske og tekniske byggeprogram er godkendt.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Intet


Økonomi

Der er i anlægsbudgettet afsat 20 mio. kr. i 2018, 30 mio. kr. i 2019, 70 mio. kr. i 2020 samt 60 mio. kr. i 2021 til opførelse af Frelloskolen samt til øvrige arbejder afledt af den nye struktur. Det samlede budget for projektet er således 180 mio. kr.

Der søges om frigivelse af 5 mio. kr. til projektering.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der meddeles anlægsbevilling på 5 mio. kr. til projektering, og

at beløbet finansieres af de i budgettet afsatte midler.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 20-03-2018

Forelægges Byrådet med anbefaling.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 04-04-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Byrådet den 10-04-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 

156. Styrelsesvedtægt for Varde kommunale Ungdomsskole

Styrelsesvedtægt for Varde kommunale Ungdomsskole

Sagsfremstilling

Ved vedtagelse af ’Skoler og dagtilbud for alle’ blev det besluttet at 10iCampus skal tilknyttes Ungdomsskolen. Denne sagsfremstilling handler om en konsekvenstilretning af 10iCampus styrelsesvedtægter på baggrund af denne beslutning.

10iCampus har siden etableringen i 2011 været en afdeling under Sct. Jacobi Skole. 

Forudsætningerne for den fremtidige tilknytning til Ungdomsskolen fremgår af folkeskolelovens §§ 22 og 33 og af bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler. Det fremgår af disse lovhenvisninger, at en Ungdomsskole, som en del af sit tilbud, kan tilbyde heltidsundervisning for elever i 10. klasse.

 

Beslutningen om 10iCampus’ tilknytning til Ungdomsskolen blev godkendt i Udvalget for Børn og Undervisning den 22. august 2017.

Nærværende sagsfremstilling omhandler godkendelse af forslag til Ungdomsskolens styrelsesvedtægt, som den ser ud efter tilretning som følge af beslutningen om, at 10iCampus organisatorisk tilknyttes Ungdomsskolen.


Forvaltningens vurdering

Forslag til ny styrelsesvedtægt nævner 10iCampus de relevante steder i forhold til repræsentation af elever, forældre og personale fra 10iCampus i ungdomsskolebestyrelsen.

Vedtægtsforslaget er godkendt af ungdomsskolebestyrelsen den 26. februar 2018.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Folkeskoleloven

Lovbekendtgørelse nr. 438 af 8. maj 2017


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at forslag til ’Vedtægt for styrelse af Varde kommunale Ungdomsskole’ godkendes.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 20-03-2018

Forelægges Byrådet med anbefaling.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 04-04-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Byrådet den 10-04-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 sagsnr06-3229_doknr32698-18_v1_forslag til ny 'vedtægt for styrelse af varde kommunale ungdomsskole.doc
sagsnr17-8000_doknr132134-17_v1_tilknytning af 10icampus til ungdomsskolen.docx

Bilag

Forslag til ny 'Vedtægt for styrelse af Varde kommunale Ungdomsskole*
BU-udvalget 22.08.2017: Tilknytning af 10iCampus til Ungdomsskolen


157. Folkeskoler - ferieplan for skoleåret 2019/2020

Folkeskoler - ferieplan for skoleåret 2019/2020

Sagsfremstilling

I henhold til folkeskolelovens § 14a og § 40 skal Byrådet fastsætte første skoledag for eleverne i et nyt skoleår, ligesom Byrådet skal træffe beslutning om antallet af skoledage.
Tidspunktet for elevernes skolestart efter sommerferien skal fastlægges på et byrådsmøde og kan ikke delegeres til et kommunalt udvalg, forvaltningen eller den enkelte skole. I henhold til ovenstående har forvaltningen udarbejdet et forslag til ferieplan for eleverne (dok.nr. 30905-18)

 

Ferieplanen tager udgangspunkt i folkeskolelovens bestemmelser om, at elevernes sommerferie begynder den sidste lørdag i juni.
Ferieplanen indeholder 200 skoledage. Antallet af skoledage er dermed uændret i forhold til tidligere år.

 

Forslag til ’Skolernes ferieplan 2019/2020’ er forelagt kommunens skoleledere, og skolelederne tilslutter sig indstilling af ferieplanen til politisk godkendelse.

 

Det fremgår af forslaget til ferieplan, at første skoledag i skoleåret 2019/2020 er torsdag den 8. august 2019, og at antallet af skoledage fastsættes til 200, idet sidste skoledag i skoleåret 2019/2020 gennem lovgivningen er fastsat til fredag den 26. juni 2020.


Forvaltningens vurdering

Ved godkendelse af ferieplanen 2019/2020 er kravene til fastsættelse af skoleårets længde opfyldt.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Folkeskolelovens § 14 a og § 40, stk. 2, nr. 5.


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstille til Byrådet,

at forslag til skolernes ferieplan 2019/2020 godkendes.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 20-03-2018

Forelægges Byrådet med anbefaling.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 04-04-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Byrådet den 10-04-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 sagsnr18-2313_doknr14766-18_v1_ferieplan for skoleåret 20192020 - folkeskoler - kalender.xlsx
sagsnr18-2313_doknr30905-18_v1_ferieplan skoleåret 20192020 - folkeskoler - oversigt.docx

Bilag

FORSLAG til ferieplan for skoleåret 2019/2020 - Folkeskoler - kalender
FORSLAG til ferieplan skoleåret 2019/2020 - Folkeskoler - oversigt


158. Tildelingsmodel på skoleområdet 01.08.2018 - efter høring

Tildelingsmodel på skoleområdet 01.08.2018 - efter høring

Sagsfremstilling

Udvalget for Børn og Læring vedtog den 20. februar 2018 at sende forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet i høring.

Forslaget skal ses i sammenhæng med den vedtagne struktur ’Skoler og dagtilbud for alle’, som træde i kraft den 1. august 2018.

 

Ved fristens udløb den 22. marts 2018 er indkommet høringssvar fra:

 • BUPL Sydjylland 
 • Varde Lærerkreds
 • Skolelederforeningen, Varde afd.
 • 10iCampus
 • Horne-Tistrup Skolernes bestyrelse og MED-udvalg
 • Thorstrup Skoles bestyrelse og MED-udvalg
 • Janderup Skoles bestyrelse og MED-udvalg
 • Blåbjergskolens bestyrelse og MED-udvalg
 • Årre Skoles bestyrelse og MED-udvalg
 • Ølgod Skoles bestyrelse og MED-udvalg
 • Ansager Skoles bestyrelse og MED-udvalg
 • Blåvandshuk Skoles bestyrelse og MED-udvalg
 • Brorsonskolens bestyrelse og MED-udvalg
 • Nordenskov og Næsbjerg Skoles bestyrelser og MED-udvalg
 • Outrup Skoles bestyrelse
 • Alslev Skoles bestyrelse og MED-udvalg
 • Lykkesgårdskolens bestyrelse og MED-udvalg
 • Sct. Jacobi Skoles bestyrelse og MED-udvalg
 • FællesMED Børn og Læring 

Forvaltningens vurdering

De indkomne høringssvar grupperer sig primært omkring 3 centrale punkter:

 • Den socioøkonomiske tildeling
 • Ledelsestildeling
 • Administrativ tildeling

 

Høringssvarene kan ligeledes opdeles mellem store og små skoler, da det fremhæves, at både klassenormeringen samt grundtildelingen på bare én lærerstilling har betydning for kvaliteten af undervisningen. Under halvdelen af skolerne noterer, at de ser positivt på grundtildelingen, mens de resterende høringssvar ikke nævner dette.

 

Bemærkningerne omkring den socioøkonomiske tildeling peger på, at de skoler, som får den laveste socioøkonomiske tildeling stadig forventes at opnå gode resultater samt at de midler, der afsættes til socioøkonomi, er meget begrænsede og det at tildelingen ændres årligt kan medføre, at det bliver vanskeligt at planlægge skolens økonomi over længere tid. Høringssvaret fra 10iCampus/Ungdomsskolen peger konkret på, at da eleverne i 10. klasse kommer fra alle distrikter i kommunen undrer de sig derfor over, at 10iCampus får den laveste socioøkonomisk tildeling (gruppe 1).

 

Flere høringssvar nævner, at tildelingen af timer til ledelse og administration er for lav. Den nye struktur medfører for flere skolers vedkommende, at der skal løses opgaver på flere matrikler. Der udtrykkes bekymring for, om en reduceret tildeling til ledelse og administration i denne forbindelse er hensigtsmæssig, da al erfaring peger på, at både ledelse og administrativ effektivitet er væsentlige omdrejningspunkter for kerneopgavens kvalitet og for et godt arbejdsmiljø for medarbejderne på skolerne.

 

Enkelte høringssvar stiller specifikke forslag til ændringer for den pågældende institution. Her er der eksempelvis forslag om en ændret fordeling i tolærerordningen, og i den understøttende undervisning.

 

Høringssvarene udtrykker således bekymring omkring de enkelte elementer i tildelingsmodellen, men er samlet set ikke negative omkring den samlede model, ligesom der udtrykkes overordnet tilfredshed med, at der ikke sker en reduktionen i forhold til den tidligere tildelingsmodel, men at der alene er tale om en anderledes fordeling af de samme midler. Der udtrykkes dog en undren over, at de midler som i strukturdebatten indgik som udgangspunkt for et kvalitetsløft ikke umiddelbart fremgår af den besluttede tildeling og tildelingsmodel for skoleområdet.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Folkeskoleloven


Økonomi

Tildelingsmodellen udløser ikke i sig selv yderligere udgifter, da det drejer sig om fordeling af allerede afsatte budgetmidler til løsning af opgaverne på skoleområdet fremover.


Høring

Skolernes bestyrelser og MED-udvalg, FællesMED Børn og Læring, Varde Lærerkreds, Skolelederforeningen Varde samt BUPL Sydjylland.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der – med baggrund i høringssvarene – tages endelig stilling til forslag til tildelingsmodel,

at det endelige forslag til tildelingsmodel på skoleområdet forelægges Byrådet til godkendelse.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 03-04-2018

Det indstilles til Byrådet,

at forslag til tildelingsmodel på skoleområdet godkendes med følgende ændringer:

 • 10iCampus flyttes fra gruppe 1 til gruppe 3 i forhold til den socioøkonomiske tildeling.
 • Formuleringen ’at lærerne underviser 27,33 lektioner pr. uge’ ændres til ’en faktor på 27,33 lektioner pr. uge’.
 • Ledelsestildelingen ændres således at specialafdelingen på Lykkesgårdskolen og Tistrup Skole tildeles en ledelsesgrundtildeling på 0,75 stilling. Den resterende ledelsestildeling 1,18 stilling fordeles efter objektive kriterier på de 2 skoler,
 • Tildelingsmodellen evalueres efter 2 år.

 

Sandie Eis Ravn stemte imod, idet A-gruppen ikke ønsker en model der ikke sikrer økonomi til kvalitet på alle skoler.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 10-04-2018

Henrik Vej Kastrupsen, Liste L, stillede følgende ændringsforslag:

 

Med henvisning høringsfasen af Varde Kommunes nye tildelingsmodel for hhv. skole- og daginstitutionsområdet, kan det konstateres at der fremhæves en række bekymringspunkter.

Disse omfatter i hovedsagen:

-          Bekymring for konsekvenserne ved reduktionen af såvel ledelsestid som ressourcer til administration,

-          Bekymring for muligheden for at kunne fastholde kvaliteten i såvel det pædagogiske arbejde som i undervisningen,

-          Konsekvenserne for specielt de større skolers tildeling af ressourcer, i medfør af tildelingsmodellens grundtildeling.

For tilsikre muligheden for at vedtage tildelingsmodellerne med det størst mulige flertal, skal det foreslås at ændre evalueringsperioden fra nuværende 2 år til 1 år, således at tildelingsmodellerne evalueres og behandles igen op til forhandling af budgettet for 2020-2023, altså i efteråret 2019 under inddragelse af såvel skoleledelser som skole- og institutionsbestyrelser.

 

Udvalget for Økonomi ug Erhverv kan tilslutte sig ændringsforslaget om ændring af evalueringsperioden fra nuværende 2 år til 1 år.

 

Det indstilles herefter til Byrådet,

at forslag til tildelingsmodel på skoleområdet godkendes med følgende ændringer:

 • 10iCampus flyttes fra gruppe 1 til gruppe 3 i forhold til den socioøkonomiske tildeling.
 • Formuleringen ’at lærerne underviser 27,33 lektioner pr. uge’ ændres til ’en faktor på 27,33 lektioner pr. uge’.
 • Ledelsestildelingen ændres således at specialafdelingen på Lykkesgårdskolen og Tistrup Skole tildeles en ledelsesgrundtildeling på 0,75 stilling. Den resterende ledelsestildeling 1,18 stilling fordeles efter objektive kriterier på de 2 skoler,
 • Tildelingsmodellen evalueres efter 1 år.

 

Søren Laulund og Ingvard Ladefoged stemte imod indstillingen, idet A-gruppen ikke ønsker en model der ikke sikrer økonomi til kvalitet på alle skoler.


Beslutning Byrådet den 10-04-2018

Flertalsindstillingen fra Udvalget for Økonomi og Erhverv blev sat til afstemning

 

For flertalsindstillingen stemte Liste B, Liste C, Liste I, Liste L, Liste O og Liste V

Imod flertalsindstillingen stemte Liste A

Ingen undlod at stemme

 

Flertalsindstillingen er dermed godkendt.sagsnr17-7099_doknr45855-18_v1_høringssvar - horne-tistrup skolernes bestyrelse og med-udvalg.msg
sagsnr17-7099_doknr31096-18_v1_tildelingsmodeller skoler - 1. august 2018.docx
sagsnr17-7099_doknr154076-17_v2_beskrivelse af tildelingmodel på skoleområdet pr. 1. august 2018.docx
sagsnr17-7099_doknr23333-18_v1_udgift pr. elev og samlet budget pr. skole skoleåret 2122 i ny tildelingsmodel. februar 2018.xlsx
sagsnr17-7099_doknr23312-18_v1_sammenligning af ny tildelingsmodel med elevtal i 2021-22.xlsx
sagsnr17-7099_doknr23348-18_v1_udgift pr. elev specialklasser skoleåret 1718.xlsx
sagsnr17-7099_doknr134000-17_v1_sammenligning administrative personale på skolerne - forslag til ny fordeling pr. 01.08.2018.xlsx
sagsnr17-7099_doknr131730-17_v1_sammenligning - før og efter ny tildeling til sfo i forbindelse med ny tildelingsmodel.xlsx
sagsnr17-7099_doknr43511-18_v1_høringssvar - bupl sydjylland.pdf
sagsnr17-7099_doknr47455-18_v1_høringssvar - brorsonskolens bestyrelse og med-udvalg.pdf
sagsnr17-7099_doknr47465-18_v1_høringssvar - nordenskov og næsbjerg skoles bestyrelser og med-udvalg.pdf
sagsnr17-7099_doknr47485-18_v1_høringssvar - alslev skoles bestyrelse.pdf
sagsnr17-7099_doknr47483-18_v1_høringssvar - alslev skoles med-udvalg.pdf
sagsnr17-7099_doknr47597-18_v1_høringssvar - skolelederforeningen, varde afd..pdf
sagsnr17-7099_doknr47500-18_v1_høringssvar - varde lærerkreds.doc
sagsnr17-7099_doknr47960-18_v1_høringssvar - sct. jacobi skoles bestyrelse og med-udvalg.doc
sagsnr17-7099_doknr45559-18_v1_høringssvar - 10icampus.docx
sagsnr17-7099_doknr46379-18_v1_høringssvar - thorstrup skoles med-udvalg.docx
sagsnr17-7099_doknr46388-18_v1_høringssvar - janderup skoles bestyrelse og med-udvalg.docx
sagsnr17-7099_doknr46393-18_v1_høringssvar - blåbjergskolens bestyrelse og med-udvalg.docx
sagsnr17-7099_doknr46463-18_v1_høringssvar - årre skoles bestyrelse og med-udvalg.docx
sagsnr17-7099_doknr46780-18_v1_høringssvar - ølgod skoles bestyrelse og med-udvalg.docx
sagsnr17-7099_doknr46807-18_v1_høringssvar - ansager skoles bestyrelse og med-udvalg.docx
sagsnr17-7099_doknr46852-18_v1_høringssvar - blåvandshuk skoles bestyrelse og med-udvalg.docx
sagsnr17-7099_doknr47434-18_v1_høringssvar - thorstrup skoles bestyrelse.docx
sagsnr17-7099_doknr47470-18_v1_høringssvar - outrup skoles bestyrelse.docx
sagsnr17-7099_doknr47641-18_v1_høringssvar - lykkesgårdskolens med-udvalg.docx
sagsnr17-7099_doknr47636-18_v1_høringssvar - lykkesgårdskolens bestyrelse.docx
sagsnr17-7099_doknr43646-18_v1_høringssvar - fællesmed børn og læring.docx

Bilag

Høringssvar - Horne-Tistrup Skolernes bestyrelse og MED-udvalg
BL-udv. 20.02.2018: Tildelingsmodeller skoler - 1. august 2018
Beskrivelse af tildelingmodel på skoleområdet pr. 1. august 2018
Udgift pr. elev og samlet budget pr. skole skoleåret 21/22 i ny tildelingsmodel. Februar 2018
Sammenligning af ny tildelingsmodel med elevtal i 2021-22
Udgift pr. elev specialklasser skoleåret 17/18
Sammenligning administrative personale på skolerne - forslag til ny fordeling pr. 01.08.2018
Sammenligning - før og efter ny tildeling til SFO i forbindelse med ny tildelingsmodel
Høringssvar - BUPL Sydjylland
Høringssvar - Brorsonskolens bestyrelse og MED-udvalg
Høringssvar - Nordenskov og Næsbjerg Skoles bestyrelser og MED-udvalg
Høringssvar - Alslev Skoles bestyrelse
Høringssvar - Alslev Skoles MED-udvalg
Høringssvar - Skolelederforeningen, Varde afd.
Høringssvar - Varde Lærerkreds
Høringssvar - Sct. Jacobi Skoles bestyrelse og MED-udvalg
Høringssvar - 10iCampus
Høringssvar - Thorstrup Skoles MED-udvalg
Høringssvar - Janderup Skoles bestyrelse og MED-udvalg
Høringssvar - Blåbjergskolens bestyrelse og MED-udvalg
Høringssvar - Årre Skoles bestyrelse og MED-udvalg
Høringssvar - Ølgod Skoles bestyrelse og MED-udvalg
Høringssvar - Ansager Skoles bestyrelse og MED-udvalg
Høringssvar - Blåvandshuk Skoles bestyrelse og MED-udvalg
Høringssvar - Thorstrup Skoles bestyrelse
Høringssvar - Outrup Skoles bestyrelse
Høringssvar - Lykkesgårdskolens MED-udvalg
Høringssvar - Lykkesgårdskolens bestyrelse
Høringssvar - FællesMED Børn og Læring


159. Tildelingsmodel på dagtilbudsområdet 01.08.2018 - efter høring

Tildelingsmodel på dagtilbudsområdet 01.08.2018 - efter høring

Sagsfremstilling

Udvalget for Børn og Læring vedtog den 20. februar 2018 at sende forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet i høring.

Forslaget skal ses i sammenhæng med den vedtagne struktur ’Skoler og dagtilbud for alle’, som træder i kraft den 1. august 2018.

 

Ved fristens udløb den 22. marts 2018 er der indkommet høringssvar fra:

 • BUPL Sydjylland
 • S/I Søndermarkens bestyrelse og MED-udvalg
 • Dagtilbud Øst’ bestyrelse og MED-udvalg
 • S/I Højgårdsparkens bestyrelse og MED-udvalg
 • Blåbjergskolens bestyrelse og MED-udvalg
 • Årre Skoles bestyrelse og MED-udvalg
 • Firkløverets bestyrelse og MED-udvalg
 • Blaabjergegnens Dagtilbuds bestyrelse og MED-udvalg
 • S/I Møllehusets bestyrelse og MED-udvalg
 • Skovbrynets bestyrelse og MED-udvalg
 • S/I Regnbuens bestyrelse og MED-udvalg
 • Trinbrættets bestyrelse og MED-udvalg
 • Børneuniversets bestyrelse og MED-udvalg
 • Dagtilbuddet Varde Vest’ bestyrelse og MED-udvalg
 • Børnehaverne i NordØst’ bestyrelse og MED-udvalg
 • FællesMED Børn og Læring

 

Høringssvarene tilkendegiver generelt en anerkendelse af tildelingsmodellens principper og gennemsigtighed.

Der ses positivt på grundtildelingen med en differentieret fordeling til kørselsudgifter.

Der stilles spørgsmålstegn ved Søndermarkens aftale vedrørende bus.
 

Fordelingen efter sociøkonomi får ligeledes positive tilkendegivelser, dog med ønske om, at denne del finansieres af nye midler, så den ikke belaster enhedstildelingen og dermed, for nogle dagtilbuds vedkommende, betyder en mindre tildeling samlet set.

Det angives ligeledes, at der bør ses på den socioøkonomiske fordeling på de 20-30-50% idet der er et stort spænd indenfor gruppe 3, hvor den højest belastede afdeling ligger på 22,6% og den laveste på 7%. Kriterier for tildeling af socioøkonomi, eksempelvis etnicitet, ønskes tydeligt defineret.
Det anses for positivt, at dagtilbudspuljen er bevaret.
 

Mange anerkender de ekstra midler, der gives til tidlig indsats på 0-2 års området.

Generelt er der ønske om højere normering og det møder bred kritik, at minimumstildelingen bortfalder.
 

Der udtrykkes generelt bekymring for ledelsestiden, såvel i de kommunale som i de selvejende dagtilbud og i børnebyerne. De selvejende dagtilbud oplever en uretfærdig ledelsestildeling i forhold til de kommunale dagtilbud og de kommunale dagtilbud er særligt bekymrede over tildelingen til souscheffunktionen.

Det er et konkret forslag om, at Hedevang i Alslev kunne være en del af Varde Vest.


Forvaltningens vurdering

Overordnet set er der tilslutning til tildelingsmodellens principper og dermed også en anerkendelse af, at den nye tildelingsmodel i højere grad end det er tilfældet i dag, tager højde for forskelle mellem dagtilbud med hensyn til børnenes socioøkonomiske baggrunde samt tid og kørselsudgifter.

Da der ikke på nuværende tidspunkt er tilført yderligere midler til dagtilbudsområdet, men er tale om en fordeling af allerede afsatte budgetmidler, er konsekvensen, at nogle dagtilbud vil få tilført flere, andre færre midler.

På baggrund af de indkomne høringssvar har forvaltningen set på en ny fordeling:
 

Gruppe 1: 0-4.99%* med en tildeling på 1.475 kr./enhed (samme som i det udsendte forslag)

Gruppe 2: 5-9,99% med en tildeling på 2.213 kr./enhed (mod 2.090 kr. i det udsendte forslag)

Gruppe 3: over 10% med en tildeling på 6.602 kr./enhed (mod 4.296 kr. i det udsendte forslag)
* procenten i hver gruppe er set i forhold til hvor mange af børnene i den enkelte afdeling der opfylder 2 eller flere kriterier.
 

I dette forslag vil 4 institutioner få mindre i socioøkonomisk tildeling end i det udsendte forslag, da de ligger under 10% og dermed vil komme i gruppe 2.
Det er forvaltningens vurdering, at den procentvise gruppeinddeling giver en mere retvisende fordeling af tildelingen til socioøkonomi og anbefaler derfor denne model fremfor den udsendte.

 

Forvaltningen vil definere kriterierne for socioøkonomisk tildeling, så det fremstår tydeligt hvordan den socioøkonomiske tildeling fremkommer. Den socioøkonomiske fordeling opgøres årligt og forvaltningen foreslår, at der efter 2 år vurderes på, om der er behov for at justere på kriterier og fordeling imellem grupperne.

Spørgsmålene til Søndermarkens busaftale og forslag om Hedevangs tilhørsforhold har ikke betydning for principperne i tildelingsmodellen og påvirker derfor ikke stillingtagen til denne.

Ledelsestiden indgår i beslutningen om strukturen ”Skoler og dagtilbud for alle”, hvor forligspartierne har taget konkret stilling til ledelsestildelingen.

 

Ledelsestiden til de selvejende og kommunale institutioner er beregnet i forhold til antal enheder. Tildelingen til ledelse spænder fra 0,27 timer/barn/uge i Varde Vest som er kommunal til 0,34 i Møllehuset i Tistrup, som er selvejende.

 

Tildelingsmodellen bygger alene på principper for fordeling af ressourcerne til dagtilbuddene i forhold til en given opgave og et givent antal børn. Der er således tale om en rammetildeling, hvor det er et anliggende for det enkelte dagtilbuds ledelse og bestyrelse, hvordan ressourcen udmøntes og disponeres.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Dagtilbudsloven


Økonomi

Tildelingsmodellen udløser ikke i sig selv yderligere udgifter, da det drejer sig om fordeling af allerede afsatte budgetmidler til løsning af opgaverne på dagtilbudsområdet fremover.


Høring

Dagtilbuds bestyrelser og MED-udvalg, bestyrelse og MED-udvalg på Årre Skole, Blåbjergskolen og Tistrup Skole, FællesMED Børn og Læring, BUPL Sydjylland samt FOA Varde.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der – med baggrund i høringssvarene – tages endelig stilling til forslag til tildelingsmodel,

at det endelige forslag til tildelingsmodel på dagtilbudsområdet forelægges Byrådet til godkendelse.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 03-04-2018

 

Det indstilles til Byrådet,

at tildelingsmodellen godkendes med følgende fordeling af socioøkonomi

 • Gruppe 1: 0-4,99%* med en tildeling på 1.475 kr. pr. enhed (* procenten i hver gruppe er set i forhold til hvor mange af børnene i den enkelte afdeling, der opfylder 2 eller flere kriterier)
 • Gruppe 2: 5-9,99% med en tildeling på 2.213 kr. pr. enhed
 • Gruppe 3: over 10% med en tildeling på 6.602 kr. pr. enhed

at den socioøkonomiske fordeling opgøres årligt,

at forvaltningen efter 2 år vurderer behovet for justering af kriterier og fordeling mellem grupperne,

at tildelingsmodellen evalueres efter 2 år.

 

Sandie Eis Ravn stemte imod, idet A-gruppen ikke vil støtte en model der ikke sikrer en minimumstildeling på dagtilbudsområdet.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 10-04-2018

Henrik Vej Kastrupsen, Liste L, stillede følgende ændringsforslag:

 

Med henvisning høringsfasen af Varde Kommunes nye tildelingsmodel for hhv. skole- og daginstitutionsområdet, kan det konstateres at der fremhæves en række bekymringspunkter.

Disse omfatter i hovedsagen:

-          Bekymring for konsekvenserne ved reduktionen af såvel ledelsestid som ressourcer til administration,

-          Bekymring for muligheden for at kunne fastholde kvaliteten i såvel det pædagogiske arbejde som i undervisningen,

-          Konsekvenserne for specielt de større skolers tildeling af ressourcer, i medfør af tildelingsmodellens grundtildeling.

For tilsikre muligheden for at vedtage tildelingsmodellerne med det størst mulige flertal, skal det foreslås at ændre evalueringsperioden fra nuværende 2 år til 1 år, således at tildelingsmodellerne evalueres og behandles igen op til forhandling af budgettet for 2020-2023, altså i efteråret 2019 under inddragelse af såvel skoleledelser som skole- og institutionsbestyrelser.

 

Udvalget for Økonomi ug Erhverv kan tilslutte sig ændringsforslaget om ændring af evalueringsperioden fra nuværende 2 år til 1 år.

 

Det indstilles herefter til Byrådet,

at tildelingsmodellen godkendes med følgende fordeling af socioøkonomi

Gruppe 1: 0-4,99%* med en tildeling på 1.475 kr. pr. enhed (* procenten i hver gruppe er set i forhold til hvor mange af børnene i den enkelte afdeling, der opfylder 2 eller flere kriterier)

Gruppe 2: 5-9,99% med en tildeling på 2.213 kr. pr. enhed

Gruppe 3: over 10% med en tildeling på 6.602 kr. pr. enhed

at den socioøkonomiske fordeling opgøres årligt,

at forvaltningen efter 2 år vurderer behovet for justering af kriterier og fordeling mellem grupperne,

at tildelingsmodellen evalueres efter 1 år.

 

Søren Laulund og Ingvard Ladefoged stemte imod, idet A-gruppen ikke vil støtte en model der ikke sikrer en minimumstildeling på dagtilbudsområdet.


Beslutning Byrådet den 10-04-2018

Flertalsindstillingen fra Udvalget for Økonomi og Erhverv blev sat til afstemning

 

For flertalsindstillingen stemte Liste B, Liste C, Liste I, Liste L, Liste O og Liste V

Imod flertalsindstillingen stemte Liste A

Ingen undlod at stemme

 

Flertalsindstillingen er dermed godkendt.sagsnr17-7056_doknr23445-18_v1_endelig forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet pr. 1.8.2018.xlsx
sagsnr17-7056_doknr31097-18_v1_tildelingsmodel dagtilbud - 1. august 2018.docx
sagsnr17-7056_doknr153121-17_v2_tildelingsmodel for dagtilbudsområdet gældende fra 1. august 2018..docx
sagsnr17-7056_doknr43468-18_v1_høringssvar - bupl sydjylland.pdf
sagsnr17-7056_doknr47585-18_v1_høringssvar - dagrtilbuddet firkløverets med-udvalg.pdf
sagsnr17-7056_doknr47583-18_v1_høringssvar - dagtilbuddet firkløverets bestyrelse.pdf
sagsnr17-7056_doknr47594-18_v1_høringssvar - si møllehusets bestyrelse og med-udvalg.pdf
sagsnr17-7056_doknr47615-18_v1_høringssvar - børneuniversets med-udvalg.pdf
sagsnr17-7056_doknr47613-18_v1_høringssvar - børneuniversets bestyrelse.pdf
sagsnr17-7056_doknr37430-18_v1_høringssvar - si søndermarkens bestyrelse og med-udvalg.docx
sagsnr17-7056_doknr45857-18_v1_høringssvar - dagtilbud øst' bestyrelse og med-udvalg.docx
sagsnr17-7056_doknr46364-18_v1_høringssvar - si højgårdsparkens bestyrelse og med-udvalg.docx
sagsnr17-7056_doknr46404-18_v1_høringssvar - blåbjergskolens bestyrelse og med-udvalg.docx
sagsnr17-7099_doknr46463-18_v1_høringssvar - årre skoles bestyrelse og med-udvalg.docx
sagsnr17-7056_doknr47590-18_v1_høringssvar - blaabjergegnens dagtilbuds bestyrelse og med-udvalg.docx
sagsnr17-7056_doknr47602-18_v1_høringssvar - skovbrynets bestyrelse og med-udvalg.docx
sagsnr17-7056_doknr47605-18_v1_høringssvar - si regnbuens bestyrelse og med-udvalg.docx
sagsnr17-7056_doknr47606-18_v1_høringssvar - trinbrættets bestyrelse og med-udvalg.docx
sagsnr17-7056_doknr47623-18_v1_høringssvar - dagtilbuddet varde vest' bestyrelse og med-udvalg.docx
sagsnr17-7056_doknr47626-18_v1_høringssvar - børnehaverne i nord-øst' bestyrelse og med-udvalg.doc
sagsnr17-7056_doknr43655-18_v1_høringssvar - fællesmed børn og læring.docx

Bilag

Endelig forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet pr. 1.8.2018
BL-udv. 20.02.2018: Tildelingsmodel dagtilbud - 1. august 2018
Tildelingsmodel for dagtilbudsområdet gældende fra 1. august 2018.
Høringssvar - BUPL Sydjylland
Høringssvar - Dagrtilbuddet Firkløverets MED-udvalg
Høringssvar - Dagtilbuddet Firkløverets bestyrelse
Høringssvar - S/I Møllehusets bestyrelse og MED-udvalg
Høringssvar - Børneuniversets MED-udvalg
Høringssvar - Børneuniversets bestyrelse
Høringssvar - S/I Søndermarkens bestyrelse og MED-udvalg
Høringssvar - Dagtilbud Øst' bestyrelse og MED-udvalg
Høringssvar - S/I Højgårdsparkens bestyrelse og MED-udvalg
Høringssvar - Blåbjergskolens bestyrelse og MED-udvalg
Høringssvar - Årre Skoles bestyrelse og MED-udvalg
Høringssvar - Blaabjergegnens Dagtilbuds bestyrelse og MED-udvalg
Høringssvar - Skovbrynets bestyrelse og MED-udvalg
Høringssvar - S/I Regnbuens bestyrelse og MED-udvalg
Høringssvar - Trinbrættets bestyrelse og MED-udvalg
Høringssvar - Dagtilbuddet Varde Vest' bestyrelse og MED-udvalg
Høringssvar - Børnehaverne i Nord-Øst' bestyrelse og MED-udvalg
Høringssvar - FællesMED Børn og Læring


160. Kvalitetsløft på dagtilbudsområdet

Kvalitetsløft på dagtilbudsområdet

Sagsfremstilling

Af forligsteksten ’Skoler og dagtilbud for alle’ fremgår, at det skal vurderes, om der kan ske et generelt løft på dagtilbudsområdet.

Der foreslås på den baggrund, at dagtilbudsområdet tilføres 1.678.000 kr. til fordeling. Midlerne hertil kommer fra rationalet i forbindelse med strukturen og beløbet svarer til en jævn fordeling over årene af det samlede rationale frem til 2021.

 

Konkret foreslås midlerne anvendt til øget normering på aldersgruppen 3-5 år, hvorved der vil kunne tildeles yderligere 1.184 kr./barn/år, og at dette fremadrettet indgår i tildelingsmodellen.

 

Under strukturdrøftelserne har der været fokus på, at en del af rationalet fra besparelsen på strukturen skulle tilbageføres til kvalitet.

 

I forskningen omkring kvalitet i dagtilbud konkluderer flere forskere, at det er samspillet mellem børn og voksne, der er det allervigtigste for kvaliteten i dagtilbud. Her spiller normeringen en stor rolle (Sylva et al 2010; Sheridan, Samuelsson & Johansson, 2009).

 

Forskningen viser gode resultater af højkvalitetsdagtilbud på længere sigt. De børn, der har gået i vuggestuer og børnehaver af høj kvalitet, klarer sig bedre i skolen og får bedre uddannelse og job (Sylva et al 2010). Færre kommer på overførselsindkomster eller ender i kriminalitet. Forskningen viser også, at det især er sårbare eller socialt udsatte børn, der har størst gavn af de universelle tilbud, som dagtilbuddene tilbyder (Christoffersen, Højen-Sørensen & Laugesen 2014). Ifølge Heckman, J. https://heckmanequation.org/the-heckman-equation/ spiller tidlig indsats en afgørende rolle i at give børn mulighed for at trives, lære og have lige muligheder her og nu samt i fremtiden.


Forvaltningens vurdering

Tidligere kvalitetsmidler fra staten er i Varde Kommune tilført aldersgruppen 0-2 år.

Varde Kommunes normering for aldersgruppen 3-5 år ligger under gennemsnitskommunen og 3. lavest i forhold til sammenlignelige kommuner. Børnehavestart ved 2,11 år til børnehavenormering, hvor børnehavestart før 3 år hidtil har været til vuggestuenormering, sætter yderligere pres på normeringen. 

På baggrund af ovenstående samt viden fra forskningen om betydningen af højkvalitetsdagtilbud for børns trivsel og læring vurderer forvaltningen, at midlerne til kvalitet bedst anvendes til øget normering til aldersgruppen 3-5 år.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Dagtilbudsloven


Økonomi

Der vil være en udgift på 1,678 mio.kr. finansieret af rationalet fra strukturen.

Det foreslås, at beløbet ikke indregnes i beregning af forældrebetalinger.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler på baggrund af indholdet i forligsteksten, at det indstilles til Byrådet,

at forslaget om et generelt løft på 1.678.000 kr. på dagtilbudsområdet godkendes,

at beløbet ikke indregnes i beregning af forældrebetalinger.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 03-04-2018

Forelægges Byrådet med anbefaling.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 10-04-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Byrådet den 10-04-2018

Anbefalingen blev godkendt.

161. Salg af grund i Sig - Lukket punkt
162. Salg af ejendom - Lukket punkt
163. Gensidig orientering - Lukket punkt