UDVALG

Byrådet

MØDE

Referat

STED

Mødesalen, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

06-03-2018 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

06-03-2018 22:35:00


PUNKTER

106. Godkendelse af dagsorden
107. Forslag om at borgere får lov at rejse sager i Varde Byråd
108. Byrådsgrundlag
109. Ansøgning udfordringsretten
110. Vielser i Varde Kommune
111. Evaluering af borgervejlederfunktionen i 2017
112. Gebyr for underretning om udlægsforretninger
113. Optagelse af lån på lånerammen 2017
114. Foreløbigt regnskab for 2017
115. Budgetprocedure for budget 2019-2022
116. Ansøgning om kommunegaranti fra Gårde Vandværk
117. Ansøgning om optagelse af lån til kloakseparering i afdeling 0128 i Agerbæk
118. Ansøgning om optagelse af lån til kloakseparering i afdeling 0112 i Næsbjerg - Varde Bolig Administration
119. Udbud af strandrensning og renhold af gågader i Varde Midtby
120. Kommuneplantillæg for biogasanlæg syd for Ølgod
121. Lokalplan for biogasanlæg syd for Ølgod
122. Lokalplan for boligområde i Sig
123. Forslag. Lokalplan for boliger i Billum
124. Etablering af naturlig hydrologi på enge ved Ho Bugt
125. Ombygning og renovering af ældreboligcentret Hybenbo i Årre
126. Prioritering af midler på ældre- og sundhedsområdet
127. Den fremtidige anvendelse af 9 almene ældreboliger på Kirkegade 2 i Oksbøl
128. Kvalitetsrapport for Varde Kommunes skolevæsen - 2016-2017
129. Afkortning af skoledagens længde efter folkeskolelovens § 16 b
130. Styrelsesvedtægt for skolevæsenet - efter udtalelse
131. Anlægsbevilling til multisal og kombibibliotek - Agerbæk Skole
132. Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud - efter udtalelse
133. Anlægsbevilling på 18.759.000 kr. vedr. Årre Børnecenter
134. Differentieret børnehavestart
135. Gensidig orientering - Lukket punkt
136. Salg af ejendom i Billum - Lukket punkt
137. Køb af jord i Næsbjerg - Lukket punkt106. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Byrådet den 06-03-2018

Anders Linde er inhabil i punkterne

117 Ansøgning om optagelse af lån til kloakseparering i afdeling 0128 i Agerbæk og

118 Ansøgning om optagelse af lån til kloakseparering i afdeling 0112 i Næsbjerg.

 

Dagsorden godkendt.

107. Forslag om at borgere får lov at rejse sager i Varde Byråd

Forslag om at borgere får lov at rejse sager i Varde Byråd

Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Niels Christiansen foreslår, at der skal gives mulighed for, at borgerne kan få behandlet forslag i Varde Byråd.

 

Det foreslås, at underskrifter fra 1.000 borgere om behandling af et forslag i Byrådet medfører, at Byrådet skal behandle sagen. Sagen forelægges af Borgmesteren, og på baggrund heraf debatterer Byrådet forslaget.

 

Det er en forudsætning, at forslaget ligger inden for de opgaver, som en kommune kan varetage.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Varde Byråd behandler forslaget.


Beslutning Byrådet den 06-03-2018

Sagen returneres til forvaltningen med henblik på yderligere sagsbehandling.

108. Byrådsgrundlag

Byrådsgrundlag

Sagsfremstilling

Byrådet udarbejdede på et seminar vedlagte Byrådsgrundlag, som skal sætte retning for de forventninger, som Byrådet vil have til sit arbejde i denne valgperiode. Byrådsgrundlaget indebærer blandt andet, at man ser land og by som en helhed og en fælles styrke. Byrådet ønsker at skabe fyrtårne, som gør kommunen synlig. Byrådet ønsker, at kommunen skal være en ombejlet arbejdsplads. Og endelig skal dialogen med virksomheder og borgere være kommunens varemærke.

 

Byrådsgrundlaget vil være en meget væsentlig tilgang i den måde, som den kommunale organisation skal arbejde på.

 

På baggrund af Byrådsgrundlaget påbegynder Byrådet nu indsatsen med at lave en udviklingsstrategi (som svarer til det, der tidligere hed en Planstrategi). Udviklingsstrategien er lovbestemt, og den udgør omdrejningspunktet som det dokument, der fastlægger Byrådets strategiske forventninger og ønsker til udviklingen af Varde Kommune.

 

Udviklingsstrategien skal udfolde de tre temaer i Byrådsgrundlaget nærmere med en beskrivelse på 2-4 sider om hvert tema. Herudover skal udviklingsstrategien belyse planfaglige emner af strategisk karakter, ligesom den formentlig også skal omtale strategiske pejlemærker for Storbyregion Esbjerg. Udviklingsstrategien vil derved danne grundlag for det videre kommuneplanarbejde, som skal finde sted senere i valgperioden.

 

På et senere tidspunkt vil Byrådet skulle forholde sig til, om alle eller nogen af de 12 visionspolitikker skal revideres, ligesom Direktionen til den tid vil have et forslag om at vitalisere dialogen med kommunens institutioner gennem såkaldte politiske fokusområder, hvor de enkelte udvalg på baggrund af Byrådsgrundlag, Udviklingsstrategi og visionspolitikker skal sætte konkret retning for, hvad kommunens institutioner skal arbejde med på udvalgte områder. Direktionen vil endvidere have et forslag om at afbureaukratisere de dokumentationskrav, som der lige nu er afledt af dialogen mellem udvalgene og institutionerne.

 


Konsekvens i forhold til visionen

Byrådsgrundlaget ændrer ikke på, at kommunens vision ”Vi i Naturen” fortsat skal være omdrejningspunktet for kommunens indsats frem mod 2030.


Anbefaling

Direktionen anbefaler, at udvalget for Økonomi og Erhverv indstiller til Byrådet,
at Byrådsgrundlaget godkendes og indgår i det videre arbejde med udarbejdelse af Udviklingsstrategien. 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-02-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Byrådet den 06-03-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr17-7284_doknr18013-18_v1_byrådsgrundlag 2018-2021.pdf.pdf

Bilag

Byrådsgrundlag 2018-2021.pdf


109. Ansøgning udfordringsretten

Ansøgning udfordringsretten

Sagsfremstilling

Forvaltningen har arbejdet med udarbejdelse af ansøgninger i forhold til udfordringsretten på 8 områder, hvor lovgivningen udfordrer vor sagsbehandling af sager.

 

Et samlet Udvalg for Arbejdsmarked og Integration har i møde den 8. februar 2018 besluttet, at følgende 3 ansøgninger indgår i den samlede ansøgning

Efterløn for borgere som er syge – ønske om ændring af efterlønsregler og ophævelse af reglen om at være raskmeldt og fuldtids til rådighed for at kunne gå på efterløn.

Detailregulering af borgerydelser i forhold til den enkeltes situation, giver administrativt tunge afregningssystemer.

Udfordring ved indførelse af IT systemet Ydelsesrefusion som pålægger kommunen en unødvendig udgift.

 

Derudover fremsender et flertal af Udvalget for Arbejdsmarked og Integration følgende ansøgning:

Udfordringer i forhold til mulighed for tværsektoriel samarbejde – Her giver de forskellige lovgivninger og fagsystemer ikke mulighed for at arbejde tværgående.

 

A.C. Hoxcer og Birger Filskov stemte imod ansøgningen og ønskede ført til protokol, at forslaget giver anledning til bekymring om borgernes retssikkerhed

 

Udvalget for Plan og Teknik har i møde den 18. januar 2018 besluttet, at følgende ansøgning indgår i den samlede ansøgning

Jordforureningsloven – her er kommunen myndighed, men regionen skal høres og kan stille vilkår. Dette kan være en langsommelig proces. Vi foreslår, at opgaven enten placeres samlet hos regionen eller hos kommunen, ikke to steder.

 

Udvalget for Social og Sundhed har i møde den 16. januar 2018 besluttet, at følgende 3 ansøgninger indgår i den samlede ansøgning

Bevilling af tyngdedyne – udfordringer i forbindelse med hvornår, det er regionen (Sundhedsloven) eller kommunen (serviceloven), som er bevilligende myndighed.

Egenbetaling på midlertidige ophold som § 110 forsorgshjem – udfordringen ved komplicerede egenbetalingsregler.

Kørsel på det specialiserede socialområde

 


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen ønsker at udfordre emnerne, for på denne måde at kunne medvirke til en regelforenkling som letter den kommunale sagsbehandling, og som giver borgeren en bedre service.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at ansøgningerne godkendes og fremsendes samlet til Økonomi- og Indenrigsministeriet


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-02-2018

Vedrørende ”Udfordringer i forhold til mulighed for tværsektoriel samarbejde – Her giver de forskellige lovgivninger og fagsystemer ikke mulighed for at arbejde tværgående” ønsker Søren Laulund ført til protokol, at forslaget giver anledning til bekymring om borgernes retssikkerhed.

 

Anbefalingen blev godkendt, idet udvalget tilføjer en ansøgning i forhold til registrering af fysiske aktiver.  


Beslutning Byrådet den 06-03-2018

 

Liste A og Liste C stemmer imod ansøgningen ”Udfordringer i forhold til mulighed for tværsektoriel samarbejde”

 

Liste B, Liste I, Liste L, Liste O og Liste V stemmer for ansøgningen.

 

Øvrige ansøgninger blev godkendt i enighed.

 sagsnr17-3900_doknr11420-18_v1_udfordringsret - egenbetaling vedr. kørsel.pdf.pdf
sagsnr17-11465_doknr184872-17_v1_ansøgning - udfordringsret - §110 forsgshjem - ansøgning - udfordringsret - §110 forsgshjem.docx.docx
sagsnr17-11465_doknr201021-17_v1_ansøgningsskema jordforureningsloven.docx
sagsnr17-11465_doknr200920-17_v1_udfordringsretten - ansøgningsskema tyngdedyner.docx
sagsnr17-11465_doknr184862-17_v1_refusionsreform – nyt kommunalt finansieret it-system.docx
sagsnr17-11465_doknr184864-17_v1_kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse - forenkling af regler for ydelser.docx
sagsnr17-11465_doknr184866-17_v1_overgang til efterløn - sygemeldt.docx
sagsnr17-11465_doknr184882-17_v1_samarbejde på tværs af myndighedsområder - jobcenter.docx
sagsnr16-2987_doknr34737-18_v1_registrering af fysiske aktiver - udfordringsretten.docx

Bilag

Udfordringsret - egenbetaling vedr. kørsel.pdf
Ansøgning - udfordringsret - §110 forsgshjem - Ansøgning - udfordringsret - §110 forsgshjem.docx
Ansøgningsskema Jordforureningsloven
Udfordringsretten - Ansøgningsskema Tyngdedyner
Refusionsreform – nyt kommunalt finansieret IT-system
Kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse - Forenkling af regler for ydelser
Overgang til efterløn - sygemeldt
Samarbejde på tværs af myndighedsområder - Jobcenter
Registrering af fysiske aktiver - udfordringsretten


110. Vielser i Varde Kommune

Vielser i Varde Kommune

Sagsfremstilling

Ændringer i ægteskabsloven pr. 1. juli 2014 åbnede op for, at kommuner kan foretage borgerlige vielser udenfor egen kommune, hvis brudeparret ønsker det.
Byrådet skal dog godkende, hvis andre kommuner skal have muligheden herfor.

 

Siden loven trådte i kraft, er der givet tilladelse til 9 kommuner til at foretage borgerlig vielse i Varde Kommune, og Varde Kommune har selv haft behov for tilladelser til 5 vielser i andre kommuner.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen foreslår, at Byrådet generelt godkender, at bemyndigede giftefogeder fra andre kommuner må foretage borgerlige vielser i Varde Kommune, således der ikke skal søges om tilladelse hver gang, der er et brudepar, der ønsker at blive viet af en giftefoged bosiddende udenfor Varde Kommune.

Det vil ikke medføre merarbejde i Borgerservice, da prøvelsen fortsat skal foretages af brudeparrets bopælskommune, og bemyndigelsen til giftefogeden skal gives i den kommune, hvor giftefogeden er ansat/i byrådet.

 

En godkendelsesprocedure fra gang til gang kræver mere administration, alt efter andre kommuners interesse i at ville foretage vielser i Varde Kommune. Der vil ikke være direkte økonomiske konsekvenser.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen.


Retsgrundlag

Af bekendtgørelse af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning - 1096 af 7/10-2014, § 18, stk. 3 fremgår det:
”Borgerlig vielse foretages i kommunen på det sted, som vielsesmyndigheden har anvist hertil. Vielsesmyndigheden kan dog tillade, at en vielse foretages et andet sted i Danmark, dog ikke på Færøerne eller i Grønland. Vielsesmyndigheden må kun foretage en vielse i en anden kommune efter forudgående godkendelse fra denne kommune”.


Økonomi

Det vil ikke have økonomiske konsekvenser og kun kræve et minimalt ressourceforbrug, da der anbefales en generel tilladelse til at foretage borgerlig vielse i Varde Kommune.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at der godkendes en generel bemyndigelse til, at andre kommuners bemyndigede giftefogeder kan foretage borgerlige vielser i Varde Kommune,
at vielserne ikke kan foretages på Det Gamle Rådhus i Varde. 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-02-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Byrådet den 06-03-2018

Anbefalingen blev godkendt.

111. Evaluering af borgervejlederfunktionen i 2017

Evaluering af borgervejlederfunktionen i 2017

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2015 blev det aftalt, at
 

”Forligspartierne anmoder administrationen om, at udarbejde et forslag til, hvordan der inden for den eksisterende organisering kan udvikles en borgerrådgiver–model, som det kendes fra andre kommuner. Forligspartierne bemærker herved, at det ikke fratager den øvrige organisation for ansvaret for god rådgivning af borgere, der henvender sig til kommunen, jfr. de almindelige regler herom”.

 

Byrådet godkendte på mødet d. 13. januar 2015 en model, hvorefter der blev oprettet en borgervejlederfunktion – ikke en borgerrådgiver – som blev placeret i Politik og Analyse.

 

I løbet af 2017 har der været i alt 63 henvendelser, hvoraf henvendelser pr. telefon og mail udgør nogenlunde lige store dele, dog med en lille overvægt af telefoniske henvendelser.
Langt den overvejende del af henvendelserne har været viderestillingsopgaver til bestemte afdelinger og sagsbehandlere. Enkelte henvendelser har omhandlet klager, men kun få har omhandlet klager over bestemte afgørelser. Ingen af borgerne som har henvendt sig, har haft brug for hjælp til at forstå afgørelsen.

Det tilstræbes, at alle henvendelser besvares med det samme. Enkelte besvarelser har dog krævet en kontakt til sagsbehandler, inden borgeren kunne få en besvarelse. Henvendelserne tager for det meste mellem 5-10 minutter.

 

Efter august måned blev beskrivelsen af funktionen ændret på kommunens hjemmeside, således det blev tydeliggjort, at det ikke er en viderestillingsfunktion. Som det fremgår af nedenstående, har dette ikke haft nogen målbar effekt, hverken i forhold til antal henvendelser eller henvendelsernes formål.

 

Kategorisering af henvendelserne:

24 henvendelser blev henvist til BCV, herunder folkeregistret. (38%)

7 sager blev henvist til Fast ejendom (11%)

3 til JCV (4,7%)

8 til eksterne (12,6%)

1 til naturcentret (1,5%)

2 til miljø (3,17%)

5 til Vej og Park (7,9%)

2 til HR (3.17%)

2 til Kultur og Fritid. (3,17%). 


Forvaltningens vurdering

Af de 63 henvendelser (5,25 henvendelser pr. mdr.), blev de 58 henvist og krævede ikke juridiske kompetencer. Det vil sige, at der reelt er tale om, at kun 7,9% delvist krævede juridiske kompetencer, mens 92% udelukkende var viderestillingsopgaver.

Ud af de 63 var 48 generelle forespørgsler, på trods af hjemmesidens ordlyd, som endda blev endnu mere klar efter ændringen i august:

 

”Borgervejlederen kan vejlede dig, når:

Du vil klage over sagsbehandlingen.

Du ikke ved, hvor du skal henvende dig med en klage.

Du ikke kan forstå information fra Varde Kommune.

 

Borgervejlederen kan derimod ikke:

Ændre på indholdet i en afgørelse, der er truffet.

Behandle din sag, hvis det er en anden klageinstans, der skal tage stilling til klagen.

Behandle klager over det serviceniveau, som er vedtaget af Varde Byråd eller fastlagt ved lov.

 

Hvis du er i tvivl om, hvilken afdeling du skal tale med, skal du ringe til hovednummeret på 79946800.”

 

Det fremgår ganske klart, at borgervejledningen ikke skal kontaktes med generelle forespørgsler, men derimod kun på baggrund af konkrete sager.

 

De 9 af klagerne omhandlede borgernes utilfredshed med interne afgørelser, eksempelvis afslag på hjælpemidler. De resterende 6 klager var klager over eksterne eller privatretlige spørgsmål, som Varde Kommune ikke har noget at gøre med, men som tilhører Statsforvaltningens og Styrelsen for patientsikkerheds kompetenceområde.

 

Der har været 21 henvendelser, efter ordlyden på Varde Kommunes hjemmeside er ændret og dermed er der ikke sket en nedgang, som følge af denne ændring.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen. 


Retsgrundlag

Af sagsfremstillingen af 13 januar 2015 fremgår det, at det ikke har været hensigten, at etablere en egentlig borgerrådgiverfunktion, jf. kommunestyrelsesloven § 65 e, da det ikke lod sig gøre i forhold til de givne præmisser. Det blev derfor besluttet, at anvende begrebet borgervejleder i stedet. Der er således tale om en pendant til borgerrådgiverfunktionen, som på væsentlige punkter adskiller sig fra borgervejlederfunktionen. Eksempelvis er der ikke tale om delegation til en uafhængig borgerrådgiver.

 

”Borgerrådgiverens opgaver kan inden for de angivne rammer falde i to dele. Den ene del er rådgivning og vejledning af borgere, der retter henvendelse til kommunen, herunder at hjælpe borgere videre i klagesystemet. Den anden del er tilsyn med, at kommunens øvrige administration varetager deres opgaver i overensstemmelse med lovgivningen …… Det vil i forlængelse heraf være naturligt, at borgerrådgiverfunktionen afrapporterer herom til kommunalbestyrelsen…”, jf. forarbejderne til § 65e.  


Økonomi

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at tage evalueringen til efterretning,
at borgervejlederfunktionen evalueres igen pr. 1. januar 2019.


Beslutning Direktionen den 18-01-2018

Udsat.


Beslutning Direktionen den 24-01-2018

Punktet blev udsat til et senere direktionsmøde.


Beslutning Direktionen den 21-02-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-02-2018

Anbefalingen blev godkendt med bemærkning om, at ordningen ikke fremsendes til politisk evaluering medmindre der opstår særlige forhold.


Beslutning Byrådet den 06-03-2018

Anbefalingen fra Udvalget for Økonomi og Erhverv blev godkendt.

112. Gebyr for underretning om udlægsforretninger

Gebyr for underretning om udlægsforretninger

Sagsfremstilling

Siden den 2. februar 2017 har kommunerne igen varetaget både opkrævning og inddrivelse af ejendomsskat og øvrige fortrinsberettigede krav.

 

Da kommunerne ved lovforslaget L 102 fik denne kompetence tilbage, blev det imidlertid glemt, at indarbejde muligheden for at opkræve gebyr for udsendelse af underretning om udlægsforretninger.

 

Dette er nu blevet korrigeret via lovforslaget L 51, som blev vedtaget af folketinget den 14. december 2017 og er gældende fra den 1. januar 2018.

 

Af lov nr. 1569 af 19. december 2017 fremgår der derfor i dag følgende:

 

§ 2 a. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der skal betales gebyr til kommunen for underretninger om udlægsforretninger vedrørende fordringer, som inddrives af kommunen.

 

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte gebyrer kan højst udgøre 450 kr.«

 

450 kr. er det beløb, som SKAT opkræver, når de underretter om udlægsforretning på ejendomsskat og øvrige fortrinsberettigede krav.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering at gebyret for underretning om udlæg skal fastsættes på samme niveau, som Skat opkræver.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner og inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden, og skattekontrolloven § 2 a.


Økonomi

Ejendomsskat opkræves i to rater årligt. Hidtil har der været ca. 300 ejendomme pr. rate, hvor kommunen har foretaget udlæg. Det betyder, at der årligt vil kunne opkræves gebyr for i alt 270.000 kroner


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at Udvalg for Økonomi og Erhverv indstiller til Byrådet,

at Varde kommune opkræver 450 kroner pr. ejendom, når der underrettes om udlægsforretning på ejendomsskat og øvrige fortrinsberettigede krav, gældende fra den 6. marts 2018.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-02-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Byrådet den 06-03-2018

Anbefalingen blev godkendt.

113. Optagelse af lån på lånerammen 2017

Optagelse af lån på lånerammen 2017

Sagsfremstilling

Kommunens samlede låneramme for 2017 er opgjort til 34,0 mio. kr. Beløbet består af uudnyttet låneramme 2016 på 8,3 mio. kr. og ordinær låneramme 2017 på 25,7 mio. kr.

 

I april 2017 blev der optaget lån på 11,1 mio. kr., og der resterer således 22,9 mio. kr. på lånerammen 2017.

 

 

Opgørelse af lånerammen består af følgende låneberettigede udgifter

 

Lånet optages i KommuneKredit og vilkårene vil være 25 års løbetid, løbende afdrag samt rentevilkår, der matcher Finansieringspolitikkens rammer.

 

For 2017 lånerammen skal lånet if. Lånebekendtgørelsen optages senest 30. april 2018.


Forvaltningens vurdering

Det er Forvaltningens vurdering, at optagelse af lånet følger forudsætningerne for budget 2017, samt strategien om at udnytte de muligheder vi har for optagelse af lån.

 

I det korrigerede budget 2017 er indregnet en forventet optagelse af lån med 48,8 mio. kr. Forskellen mellem budgettet og den faktiske låneramme består hovedsageligt af uudnyttet budget til Byfornyelse, der overføres til budgettet for 2018.

 


Retsgrundlag

Finansieringspolitikken for Varde Kommune.

Lånebekendtgørelsen.


Økonomi

I budgettet er der afsat midler til betaling af renter og afdrag.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at lånerammen for 2017 udnyttes ved optagelse af lån på 22,9 mio. kr. indenfor rammerne af Finansieringspolitikken. De præcise lånevilkår indhentes i forbindelse med optagelse af lånet.

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-02-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Byrådet den 06-03-2018

Anbefalingen blev godkendt.

114. Foreløbigt regnskab for 2017

Foreløbigt regnskab for 2017

Sagsfremstilling

Regnskabet for 2017 er ved at være afstemt, og der tegner sig dermed et validt billede af årets regnskabsmæssige resultat.

Den foreløbige regnskabsopgørelse fremlægges på nuværende tidspunkt til orientering.
De politiske udvalg behandler i marts måned deres respektive udvalgsregnskaber, hvorefter den samlede Årsberetning fremlægges til godkendelse i Byrådet den 10. april 2018.

  

Regnskabsopgørelsen

Mio. kr.

Oprindeligt budget 2017

Korrigeret budget 2017*

Regnskab 2017

Rest budget efter overførsler

 

 

 

 

(- = indtægt og + = udgift)

(- = merudgifter eller mindreindtægter og + = merindtægt eller mindreudgifter

Skatteindtægter

-2.259,8

-2.265,3

-2.265,9

0,6

Tilskud og udligning

-792,8

-787,0

-786,3

-0,8

Indtægter i alt

-3.052,6

-3.052,3

-3.052,1

-0,2

Driftsudgifter (netto)

 

 

 

 

Serviceudgifter

2.107,7

2.111,1

2.092,9

18,2

Medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen

173,8

171,2

171,4

-0,2

Overførselsudgifter

596,5

585,5

590,8

-5,3

Forsikrede ledige, mm.

58,2

57,2

55,7

1,6

Ældreboliger

-14,8

-15,1

-15,0

-0,2

Nettorenter

8,7

7,4

5,2

2,3

Udgifter i alt

2.930,0

2.917,3

2.901,0

16,3

Driftsresultat (- = overskud)

-122,5

-135,0

-151,1

16,1

Anlægsudgifter (netto)

93,2

63,2

51,7

11,5

Resultat af det skattefinansierede område

-29,3

-71,8

-99,4

27,6

 

* Forskellen mellem det oprindelige budget og det korrigerede budget består af godkendte tillægsbevillinger. Endvidere er der i det korrigerede driftsbudget indregnet en forventet overførsel fra 2017 til 2018 på 69,8 mio. kr. For så vidt angår det korrigerede anlægsbudget er der indregnet en forventet budgetoverførsel fra 2017 til 2018 på 78,5 mio. kr. 

 

Varde Kommune kommer ud af 2017 med et bedre driftsresultat end budgetteret. Det samlede driftsresultat viser et overskud på 151,1 mio. kr. mod et budgetteret driftsoverskud på 135 mio. kr.

I det budgetterede driftsoverskud er der taget højde for budgetoverførsler til 2018 på 69,8 mio. kr.

 

Årsagen til det forbedrede resultat skal primært søges i:

serviceudgifterne der viser et mindreforbrug på 18,2 mio. kr. Mindreforbruget ligger på en række forskellige områder, men de væsentligste er Forsikring og risikostyring samt puljer afsat under de enkelte udvalgsområder.

udgifterne vedrørende overførselsudgifter (kontanthjælp, sygedagpenge, løntilskud m.v.) der viser et merforbrug på 5,3 mio. kr.

øvrige forskydninger på i alt 3,2 mio. kr.

 

Samlet et driftsresultat der er 16,1 mio. kr. bedre end det korrigerede budget for 2017.

 

De samlede anlægsudgifter udgør 51,7 mio. kr., hvilket er 11,5 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Forskellen udgøres primært af anlægsmidler på folkeskoleområdet, der er indeholdt i budget 2018, og således ikke skal overføres fra 2017.

Det samlede overførselsbeløb på anlægsprojekter er steget med 33,5 mio. kr. fra 2016 til 2017, så de nu udgør 78,5 mio. kr.

 

Balancen

På balancen er de likvide aktiver ændret fra 108,7 mio.kr. ultimo 2016 til 175,6 mio.kr. ultimo 2017.

 

Ændringen fremkommer ved

·                                          Årets resultat jfr. regnskabsopgørelsen på +99,4 mio. kr.

·                                          Likviditetsmæssig ændring på kortfristet formue/gæld -7,0 mio.kr.

·                                          Likviditetsmæssig ændring på langfristet formue/gæld -33,0 mio.kr.

·                                          Ikke realiserede kursændringer på obligationsbeholder m.v. +7,4 mio.kr.

 

Det skal bemærkes, at de samlede overførsler til drift og anlæg udgør 148,3 mio. kr., set i forhold til den likvide beholdning ultimo 2017 på 175,6 mio. kr. 


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at regnskabsopgørelsen for 2017 giver et retvisende billede af udgifter og indtægter i 2017. Endvidere at resultatet – i forhold til såvel det oprindelige budget som i forhold til det korrigerede budget – må betragtes som tilfredsstillende.

Ved behandling af regnskabet for 2017 i de stående udvalg, Udvalget for Økonomi og Erhverv samt Byrådet, vil der være uddybende forklaringer på eventuelle afvigelser mellem budget og regnskab.


Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomiregulativ


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at det foreløbige regnskab 2017 tages til efterretning.


Beslutning Direktionen den 21-02-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-02-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Byrådet den 06-03-2018

Det foreløbige regnskab 2017 blev taget til efterretning.

115. Budgetprocedure for budget 2019-2022

Budgetprocedure for budget 2019-2022

Sagsfremstilling

Der er en række forhold, der medfører et pres på eller skaber usikkerhed omkring Varde Kommunes budget for 2019 og fremover:

 

Ovenstående forhold skaber væsentlig usikkerhed omkring Varde Kommunes budget fremover. Med baggrund heri foreslås der derfor en budgetprocedure for 2019, hvor der arbejdes med mulige forslag til finansiering, som eventuelt kan komme i spil, såfremt det bliver nødvendigt.

 

Byrådet afholder et seminar vedr. budgettet den 6. marts 2018, hvor Byrådet blandt andet skal drøfte de overordnede økonomiske målsætninger for kommunen. Desuden skal Byrådet beslutte, hvordan eventuelle forslag til finansiering skal udarbejdes.

 

Budgetproceduren indeholder en række forslag til delprocedurer:

Materialet er under udarbejdelse og vil blive fremsendt efterfølgende. Forvaltningen gennemgår på mødet forslag til finansiering, samt budgetprocedurens øvrige indhold.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at der bør udarbejdes forslag til finansiering, som kan imødegå de økonomiske usikkerheder fremover. Forvaltningen bemærker desuden, at det er en tilbagevendende opgave at komme med forslag til at frigøre ressourcer, således at Byrådet kan prioritere de indsatser, der giver mest værdi for borgerne.

 

Forvaltningen vurderer, at en kassebeholdning på 125 mio. kr. i 2021, som er aftalt i budget-aftalen for 2018-2021, er i den lave ende i forhold til at sikre en stabil drift af kommunen.

 


Retsgrundlag

Styrelsesloven


Høring

Udvalget for Økonomi og Erhverv har den 28. februar møde med Hoved-MED.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Udvalget for Økonomi og Erhverv drøfter budgetproceduren, samt programmet for Byrådets seminar den 6. marts,

at Udvalget for Økonomi og Erhverv godkender den overordnede tidsplan for budgetlægningen, og

at Udvalget for Økonomi og Erhverv kommer med en indstilling til Byrådet om størrelsen af de finansieringsforslag, der skal udarbejdes, samt forslag til hvordan de udarbejdes.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-02-2018

Udvalget for Økonomi og Erhverv indstiller til Byrådet,

  • at alle serviceområder fremover skal effektivisere for ½ pct. årligt, dvs. ½ pct. i 2019 svarende til i alt minimum 10 mio. kr. stigende til 1 pct. i 2020 svarende til 20 mio. kr. osv.
  • at fagudvalgene udarbejder et omprioriteringskatalog med forslag til eventuelle servicereduktioner (ikke overførselsområdet) på 1 pct. af budgettet, svarende til i alt 20 mio. kr. i 2019.

 

Anbefalingen i øvrigt godkendt.


Beslutning Byrådet den 06-03-2018

Anbefalingen fra Udvalget for Økonomi og Erhverv blev godkendt.sagsnr18-64_doknr32012-18_v1_udkast til budgetprocedure 2019-2022 - 22. februar 2018.pdf.pdf
sagsnr18-64_doknr32011-18_v1_udkast til tidsplan for budget 2019-2022 - 22. februar 2018.pdf.pdf

Bilag

Udkast til budgetprocedure 2019-2022 - 22. februar 2018.pdf
Udkast til tidsplan for budget 2019-2022 - 22. februar 2018.pdf


116. Ansøgning om kommunegaranti fra Gårde Vandværk

Ansøgning om kommunegaranti fra Gårde Vandværk

Sagsfremstilling

Gårde Vandværk ansøger om kommunegaranti til byggekredit på 400.000 kr. Beløbet skal anvendes til etablering af en ekstra vandboring samt til udskiftning af målere. Dermed vil vandværket fremadrettet have to aktive boringer, og dermed øget forsyningssikkerhed.  

 

Når projektet er afsluttet bliver byggekreditten omlagt til et langfristet lån med en løbetid på 30 år, hvilket er indenfor rammerne af Lånebekendtgørelsen.


Forvaltningens vurdering

Det er Forvaltningens vurdering, at ansøgningen om kommunegaranti kan holdes indenfor rammerne i lånebekendtgørelsen.

 

I forbindelse med vurdering af vandværkets økonomi, er der indhentet regnskaber og budgetter samt forklaringer til værkets økonomiske situation. På den baggrund er det vurderet, at Gårde Vandværk hører til i den laveste risikogruppe i forhold til beregning af garantiprovision. Det betyder, at der bliver beregnet og opkrævet en løbende provision af trækket på byggekreditten på 0,75%.
Endvidere at der ved omlægning af byggekreditten til langfristet lån, bliver beregnet og opkrævet en stiftelsesprovision på 0,25% af garantisummen samt beregnet og opkrævet en løbende årlig provision, der for tiden udgør 0,75% af restgælden på det underliggende lån.


Retsgrundlag

Lånebekendtgørelsen.


Økonomi

Garantiprovisionerne bliver indregnet i kommende budgetopfølgninger.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der meddeles Gårde Vandværk en kommunegaranti til et langfristet lån på 400.000 kr. jf ansøgningen.

at der for byggekreditten beregnes og opkræves en løbende garantiprovision på 0,75% af det til enhver tid udnyttede træk på byggekreditten.

at der når byggekreditten omlægges til langfristet lån beregnes og opkræves en stiftelsesprovision på 0,25% af garantisummen samt en årlig løbende provision, der for tiden udgør 0,75% af den til enhver tid værende restgæld på det underliggende lån.

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-02-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Byrådet den 06-03-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr10-6089_doknr27878-18_v1_ansøgning om kommunegaranti på 400.000 kr. gårde vandværk 2018.pdf
sagsnr10-6089_doknr30011-18_v1_gårde vandværk - budget gårde 2018.pdf

Bilag

Ansøgning om kommunegaranti på 400.000 kr. Gårde Vandværk 2018
Gårde Vandværk - Budget Gårde 2018


117. Ansøgning om optagelse af lån til kloakseparering i afdeling 0128 i Agerbæk

Ansøgning om optagelse af lån til kloakseparering i afdeling 0128 i Agerbæk

Sagsfremstilling

Varde Bolig Administration søger i mail den 20. februar 2018 på vegne af afdeling 0128 i Agerbæk om godkendelse af optagelse af nyt lån med kommunegaranti til kloakseparering. Projektet vedrører 58 almene familieboliger ud af 112 almene familieboliger i afdelingen.

 

Udgifterne til kloakseparering er ikke henlagt i drift- og vedligeholdelsesplanerne for afdelingen, og der søges derfor om optagelse af et nyt lån. Licitationsresultatet udgør ca. 1.850.000 kr. og dertil kommer omkostninger til optagelse af lånet. Projektet vil blive finansieret ved optagelse af et nyt 30-årigt kontant lån på 1.855.000 kr. Realkredit Danmark kræver 100 % kommunegaranti for lånet.

 

Med optagelse af lånet vil det betyde en huslejestigning på 125 kr. pr. måned.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at idet der foreligger et påbud om kloakseparering og der er tale om forbedringsarbejder jf § 28 i lov om almene boliger vedrørende væsentlige forandringer i ejendommen, kræver forbedringsarbejderne ikke yderligere godkendelse af Byrådet.

 

Derimod skal Byrådet jf § 29 i Lov om almene boliger godkende låneoptagelsen, og at der stilles kommunegaranti.

 

Huslejestigningen kræver ikke godkendelse af byrådet, da huslejen ikke overstiger 5% jf. driftsbekendtgørelsen § 76 stk 4 og bekendtgørelsen af lov om leje af almene boliger § 10 stk. 3.


Retsgrundlag

Lov om almene boliger mv.

Bekendtgørelsen om drift af almene boliger mv.


Økonomi

Realkreditlånet kræver 100 % kommunegaranti

 


Høring

Da det er et påbud om kloakseparering vil afdelingen blive orienteret om projektet og forelagt Hovedbestyrelsen.

 


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at Udvalget for Økonomi og Erhverv indstiller til Byrådet,

at ansøgningen om optagelse af et 30-årigt kontantlån på 1.855.000 kr. godkendes

at der stilles 100 % kommunegaranti for realkreditlånet

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-02-2018

Anders Linde blev erklæret inhabil og deltog således ikke i sagens behandling.

 

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Byrådet den 06-03-2018

Anders Linde blev erklæret inhabil og deltog således ikke i sagens behandling.

 

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-2285_doknr30340-18_v1_kloakseparering agerbæk.msg

Bilag

Kloakseparering Agerbæk


118. Ansøgning om optagelse af lån til kloakseparering i afdeling 0112 i Næsbjerg - Varde Bolig Administration

Ansøgning om optagelse af lån til kloakseparering i afdeling 0112 i Næsbjerg - Varde Bolig Administration

Sagsfremstilling

Varde Bolig Administration søger i mail på vegne af afdeling 0112 i Næsbjerg om godkendelse af optagelse af nyt lån med kommunegaranti til kloakseparering. Projektet vedrører 42 almene familieboliger i Næsbjerg af i alt 112 almene familieboliger i  afdelingen.

 

Udgifterne til kloakseparering er ikke henlagt i drift og vedligeholdelsesplanerne for afdelingen, og der søges derfor om optagelse af et nyt lån. Licitationsresultatet udgør ca. 1.106.000 kr. og dertil kommer diverse omkostninger til optagelse af lånet. Projektet vil blive finansieret med et 30 årigt kontantlån på 1.000.000 kr., de resterende 106.000 kr. finansieres ved brug af opsparede midler i afdelingen.

Realkredit Danmark kræver 100 % kommunegaranti for lånet.

 

Med optagelse af lånet vil det betyde en huslejestigning på 95 kr. pr måned.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at idet der foreligger et påbud om kloakseparering og der er tale om forbedringsarbejder jf. § 28 i lov om almene boliger vedrørende væsentlige forandringer i ejendommen, kræver forbedringsarbejderne ikke yderligere godkendelse af Byrådet.

 

Derimod skal Byrådet jf. §29 i Lov om almene boliger godkende lånoptagelsen, og at der stilles kommunegaranti.

 

Huslejestigningen kræver ikke godkendelse af byrådet, da den ikke overstiger 5 % jf. driftsbekendtgørelsen § 76 stk. 4 og bekendtgørelsen af lov om leje af almene boliger § 10 stk. 3

 


Retsgrundlag

Lov om almene boliger mv.

Bekendtgørelsen om drift af almene boliger mv.

 


Økonomi

Realkreditlånet kræver 100 % kommunegaranti

 


Høring

Da det er et påbud om kloakseparering vil afdelingen blive orienteret om projektet og forelagt Hovedbestyrelsen.

 


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at Udvalget for Økonomi og Erhverv indstiller til Byrådet,

at ansøgningen om optagelse af et 30-årigt kontantlån på 1.000.000 kr. godkendes

at der stilles 100 % kommunegaranti for realkreditlånet

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-02-2018

Anders Linde blev erklæret inhabil og deltog således ikke i sagens behandling.

 

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Byrådet den 06-03-2018

Anders Linde blev erklæret inhabil og deltog således ikke i sagens behandling.

 

Anbefalingen blev godkendt.

 sagsnr18-2277_doknr30285-18_v1_kloakseparering næsbjerg.msg

Bilag

Kloakseparering Næsbjerg


119. Udbud af strandrensning og renhold af gågader i Varde Midtby

Udbud af strandrensning og renhold af gågader i Varde Midtby

Sagsfremstilling

Vej og Park står over for to områder, som tidligere har været i udbud, og som står til at skulle i udbud igen, strandrensning og renholdelse i Varde midtby.

 

Strandrensning

Strandrensningen var sendt i udbud i 2012 med start på opgaven 1. april 2013. Opgaven var udbudt for en 3-årig periode med en option på 2 år. Vej og Park afgav kontrolbud og vandt opgaven.

 

Opgaven var beskrevet både med hensyn til udførelse og serviceniveau i forbindelse med udbuddet. Prisen for opgaven var 1,1 mio. kr. Vej og Park har løbende effektiviseret strandrensningen, og Byrådet godkendte budgettet med oplæg til effektiviseringer og besparelser 2018 – 21, således at budgettet for strandrensning reduceres med 250.000 kr. i årene fremover.

 

Vej og Parks aftale om strandrensning udløber 31. marts 2018, hvorefter strandrensningen er planlagt til atter at skulle i udbud.

 

Renholdelse af Varde midtby

Udvalget for Plan og Teknik besluttede 12. oktober 2011 at indføre en tvungen renholdelsesordning, hvor kommunen overtager grundejerforpligtelsen for samtlige grundejere i Kræmmergade for så vidt angår renholdelse af fortovsareal/offentligt areal. Samme ordning blev på baggrund af en forespørgsel foreslået til også at omfatte del af Torvegade og en del af Vestergade. Efter en høring blandt grundejerne i Vestergade og Torvegade besluttede Udvalget, at samme ordning kun skulle gælde for en del af Vestergade. Renholdelsesordningen blev i foråret 2014 sendt i udbud til 3 lokale entreprenører, og Vej og Park afgav kontrolbud. Vej og Park vandt opgaven for en 3-årig periode.

 

Vej og Park ønsker Udvalgets stillingtagen til, hvorvidt de 2 opgaver skal sendes i udbud igen.


Forvaltningens vurdering

Strandrensning

Vej og Park har løst strandrensningen gennem mange år, herunder ført den nødvendige egenkontrol. Vej og Park har ligeledes gennemført evaluering/tilfredshedsundersøgelse af strandrensningen, hvor der blev sendt spørgeskema til de samarbejdspartnere, der kunne have interesse i strandens tilstand. Der har kun været få bemærkninger til den udførte strandrensning, og størstedelen af disse har været bemærkninger/klager over henkastet affald/hundeposer. Disse bemærkninger samt bemærkningerne fra vores egenkontrol har ført justeringer af strandrensningen.

 

Gæstetilfredshedsundersøgelsen 2017 for Henne og Blåvand viser, at der er stor tilfredshed med strandene, der scorer hhv. 4,8 og 4,9 ud af 5 mulige.

 

Det er derfor forvaltningens opfattelse, at det nuværende serviceniveau og niveauet for strandrensningens udførelse er passende. Reduceringen af budgettet for strandrensningen med 250.000 kr. vurderes ikke at have indflydelse på serviceniveauet.

 

Vej og Park foreslår at strandrensningen ikke sendes i udbud og at Vej og Park varetager opgaven fremover.

 

Renholdelse i Varde midtby.

Vej og Park har i sommer 2017 foretaget en evaluering af renholdelsesordningen, hvor de berørte grundejere er blevet spurgt om deres tilfredshed med ordningen.

 

Der er kommet høringssvar fra 8 af i alt 36 grundejere. 4 udtrykte utilfredshed med både den udførte renholdelse og selve ordningen og ønsker, at ordningen udbydes til privat aktør, eller at de selv overtager renholdelsen ud for deres ejendom igen.

 

ProVarde og Varde Handel er ligeledes blevet spurgt om deres vurdering af renholdelsesordningen. ProVarde og Varde Handel er overvejende tilfredse med ordningen. Varde Handel har fremsat ønske om, at ordningen også skal omfatte del af Torvegade fra Torvet til Slotsgade.

 

Derfor foreslås det, at renholdelsesordningen udvides til også at omfatte del af Torvegade.

 

Serviceniveauet omhandler daglig fjernelse og bortskaffelse af affald (herunder papir, cigaret skodder, hunde ekskrementer og lignende), daglig fejning og ukrudtsbekæmpelse, således at arealerne fremtræder uden iøjnefaldende affald, løvblade og ukrudt. Renholdelsen foretages i tidsrummet mellem kl. 7.00 og 9.00 alle ugens dage året rundt. Den totale pris for renholdelse i Kræmmergade og Vestergade er ca. 125.000 kr./år og det giver en udgift for den enkelte grundejer på 231,10 kr. pr. meter facade.

 

Vej og Park foreslår at renholdelsen i Varde Midtby sendes i udbud og at Vej og Park afgiver kontrolbud. Det medfører, at Vej og Park ikke kan udarbejde udbudsmaterialet, men at dette overgives til anden afdeling i kommunen.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje


Økonomi

Strandrensning:

Vej og Parks kontrolbud i 2013 på strandrensningen var på 1.093.721 kr. og prisen indeksreguleres hvert år. Beslutter Udvalget, at strandrensningen ikke skal i udbud, og at Vej og Park fortsat skal varetage strandrensningen, fastholdes den i 2013 afgivne kontrolbudspris, herunder at budgettet reduceres med 250.000 kr., jf. beslutningen om effektivisering og besparelser 2018-2021.

 

Fastholdelse af kontrolbudsprisen er på betingelse af, at det nuværende serviceniveau ikke ændres.

 

Renholdelse af Varde midtby

Udgiften til renholdelsesordningen for den enkelte grundejer er p.t. 231,10 kr./facademeter og udgiften opkræves via ejendomsskatten.


Høring

Hvis Udvalget er positivt indstillet over for en udvidelse af ordningen til også at omfatte Torvegade fra Slotsgade til Torvet, skal de berørte grundejere høres, inden der træffes endelig beslutning.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at strandrensningen ikke sendes i udbud og at Vej og Park varetager strandrensningen fremadrettet,

at renholdelsesordningen i Varde midtby sendes i udbud og at Vej og Park afgiver kontrolbud,

at ordningen fortsætter i Kræmmergade og Vestergade, og

at en tvungen renholdelsesordning i del af Torvegade fra Slotsgade til Torvet sendes i høring blandt de berørte grundejere.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-01-2018

Anbefalingen blev godkendt

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-02-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Byrådet den 06-03-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr17-14122_doknr464-18_v1_notat vedr. evalueringen af renholdelsesordningen i varde midtby.pdf
sagsnr17-14122_doknr461-18_v1_indkomne bemærkninger til renholdelsesordningen i varde midtby.pdf

Bilag

Notat vedr. evalueringen af renholdelsesordningen i Varde Midtby
Indkomne bemærkninger til renholdelsesordningen i Varde Midtby


120. Kommuneplantillæg for biogasanlæg syd for Ølgod

Kommuneplantillæg for biogasanlæg syd for Ølgod

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 3. oktober 2017 forslag til Tillæg 06 til Kommuneplan 2017 for et biogasanlæg nord for Hjeddingvej 8, 6870 Ølgod. Forslaget har været i offentlig høring fra 10. oktober til 11. december 2017.

 

Med kommuneplantillægget udlægges et nyt rammeområde 24.10.T01 til tekniske formål i form af biogasanlæg med mulighed for bebyggelse i op til 21 m højde.

 

Anlæggets kapacitet ligger på mere end 100 tons pr. dag. Der er derfor i henhold til gældende regler udarbejdet en miljørapport med VVM-redegørelse og miljøvurdering. Der kræves desuden miljøgodkendelse, fordi der tilføres mere end 30 tons pr. dag.

 

Der er ligeledes udarbejdet en sammenfattende redegørelse, som redegør for miljøhensyn, valg af alternativer og hvilke miljøpåvirkninger, der skal overvåges.

 

Ved høringsfristens udløb var der indkommet 15 bemærkninger, hvoraf den ene er indsendt på vegne af 10 borgere. Bemærkningerne handler primært om trafik, lugtgener, spildevand, hensyntagen ved valg af lokalitet og forslag til alternativ placering.

 

Varde Kommune har et eksisterende biogasanlæg ved Nørre Nebel, som ligger i en afstand af ca. 590 m i luftlinje fra nærmeste boligområde. Til sammenligning vil et biogasanlæg nord for Hjeddingvej 8 have en afstand i luftlinje på ca. 1.300 m til et eksisterende boligområde og 1.100 m til et fremtidigt boligområde i Ølgod by.

 

Tillæg 06 til Kommuneplan 2017 skal vedtages, før Lokalplan 24.10.L02 kan vedtages.

 

Efter endelig vedtagelse af plangrundlaget skal der udstedes en VVM-tilladelse.


Forvaltningens vurdering

De indkomne bemærkninger er behandlet i vedlagte notat med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger. Herunder ses uddrag af bemærkningerne.

 

Flere borgere har udtrykt bekymring for trafiksikkerheden i området, f.eks. ved Hjeddingvej. Forvaltningen konstaterer, at biogasanlægget vil medføre øget belastning af tung trafik på Hjeddingvej. Derfor udvides Hjeddingvej fra 4 til 6 m fra Hovvej til anlægget for at give plads til de store tunge køretøjer af hensyn til de bløde trafikanter. Der vil efterfølgende blive foretaget hastighedsmålinger, og resultatet kan medføre hastighedsregulering, hvis der er belæg for det. Forvaltningen medtager ønsket til cykelstien langs Hjeddingvej fra Hovvej til Lynevej til ønskelisten for fremtidige cykelstier i Varde Kommune.

 

Der er bekymring for, om anlægget vil medføre lugtgener i området. Miljørapportens beregninger viser, at anlægget overholder alle gældende grænseværdier for lugt, og at der derfor ikke vil forekomme væsentlige lugt- eller støjgener ved naboejendomme.

 

Der er desuden foreslået en alternativ placering af biogasanlægget sydøst for Hjeddingvej 8 med argumenterne om, at denne placering vil

give kortere transport på Hjeddingvej og dermed kortere offentlig vej, der skal udvides

øge afstanden til nærmeste nabo med 100 m, øge afstanden til Ølgod by med 250-300 m og øge afstanden til Mejerimuseum Hjedding

ligge udenfor ”områder med særlige drikkevandsinteresser”

ligge længere væk fra offentligt vandløb (Hjedding bæk).

 

Forvaltningen vurderer, at det foreslåede alternativ kolliderer med netop ”områder med særlige drikkevandsinteresser” i forslagets vestlige udstrækning. Derfor skal et alternativ syd for Hjeddingvej have en anden geografisk udstrækning for at undgå at kollidere med ”områder med særlige drikkevandsinteresser”. Det betyder, at afstanden til nærmeste nabo ikke øges med 100 m, men derimod med ca. 50 m.

 

Hvis biogasanlægget flyttes 300 m mod sydøst, vil afstanden til Ølgod By og Mejerimuseum Hjedding øges tilsvarende, men miljørapportens beregninger viser, at anlægget overholder alle gældende grænseværdier for lugt, og at der derfor ikke vil forekomme væsentlige lugt- eller støjgener ved naboejendomme og dermed heller ikke ved museet eller Ølgod by.

 

Strækningen, der skal udvides på Hjeddingvej, vil tilsvarende blive kortere, men udgiftsfordelingen mellem Varde Kommune og bygherrer til vejudvidelsen er medtaget i udbygningsaftalen til lokalplanen.

 

Afstanden til Hjedding Bæk er vurderet til ikke at udgøre nogle miljømæssige udfordringer, hverken i forhold til selve biogasanlægget eller i forhold til nedsivning af rent tag- og overfladevand.

 

Yderligere vil en lokalisering syd for ejendommen Hjeddingvej 8 øge afstanden, som gylle fra kvægbruget skal pumpes. Kvæggylle er vanskeligt at pumpe, og problemerne med pumpning øges ligefrem proportionalt med afstanden.

 

Ligeledes fremgår det af ”Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2017”, at Naturstyrelsen på baggrund af erfaringerne med brugen af trinmodellen fra den statslige udmelding om retningslinje 40 og 41 i vandplanerne vurderer, at der ikke kræves tilvejebragt en grundvandsredegørelse specifikt for planlægningen af bl.a. biogasanlæg. Det betyder, at biogasanlæg kan anlægges indenfor ”områder med særlige drikkevandsinteresser” uden yderligere redegørelseskrav og ikke kategoriseres som en grundvandstruende virksomhed.

 

For to lokaliteter, der er næsten ens i forhold til bindinger, og hvor lovgivningens krav til diverse miljøforhold kan overholdes, finder forvaltningen ikke, at der er tilstrækkelige argumenter for at kræve anlægget flyttet fra den ene lokalitet til den anden. Der vil således ikke være proportionalitet mellem et krav om omplacering og den ændrede miljøpåvirkning. Der vil være mange muligheder for placering af det pågældende biogasanlæg, men i forbindelse med forhøringen blev det vurderet, at den ønskede placering er hensigtsmæssig. Det vurderes derfor, at der ikke er basis for at kræve anlægget omplaceret.

 

En ny placering vil kræve fornyet sagsbehandling og dermed udarbejdelse af ny miljørapport, lokalplan og kommuneplantillæg.

 

Forvaltningen vurderer, at de indkomne bemærkninger ikke bør føre til ændringer i kommuneplantillægget. 

 

I forbindelse med kvalitetssikring er der foretaget præciseringer, udover sproglige rettelser og lovhenvisninger, i kommunetillæggets redegørende tekst om

muligheden for planlægning af biogasanlæg indenfor ”områder med særlige drikkevandsinteresser” og planområdets placering i forhold til øvrige grundvandsudpegninger

hvilke farver facader skal være i, og at solenergianlæg skal fremstå matte og antirefleksbehandlet under vurderingen af landskabsudpegninger.


Konsekvens i forhold til visionen

Et biogasanlæg giver mulighed for at udnytte ressourcerne i området til produktion af bæredygtig energi.


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

VVM-bekendtgørelsen


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Tillæg 06 til Kommuneplan 2017 vedtages med de nævnte ændringer,

at den tilhørende miljørapport vedtages uden ændringer,

at den sammenfattende redegørelse til miljøvurdering godkendes,

at notatet med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger godkendes,

at udbygningsaftalen vedtages uden ændringer og offentliggøres sammen med kommuneplantillægget, og

at udkastet til VVM-tilladelsen godkendes.

 


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 09-02-2018

Anbefalingen blev godkendt med den tilføjelse, at forvaltningen bedes undersøge muligheden for en 2 minus 1 vejløsning på strækningen fra Hovvej til Hjeddingvej 8. Udvalget lægger vægt på de anførte trafiktællinger.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-02-2018

Anbefalingen blev godkendt idet det bemærkes, at forvaltningen etablerer en 2 minus 1 vejløsning på strækningen fra Hovvej til Hjeddingvej 8.


Beslutning Byrådet den 06-03-2018

Anbefalingen fra Udvalget for Økonomi og Erhverv blev godkendt.sagsnr17-5097_doknr32020-18_v1_notat om 2 minus 1 vejløsning.docx.docx
sagsnr17-5097_doknr16326-18_v1_endelig kommuneplantillæg 06_bilag til politisk behandling.pdf.pdf
sagsnr17-5104_doknr16325-18_v1_miljørapport for ølgod bioenergi med bilag og sammenfattende redegørelse_bilag til politisk behandli.pdf
sagsnr17-5095_doknr194700-17_v1_høringssvar ølgod biogas - alle indkomne svar med bilag.pdf
sagsnr17-5095_doknr19461-18_v1_resumé af indkomne bemærkninger og byråds vurdering af disse_bilag til politisk behandling.pdf.pdf
sagsnr17-5095_doknr16330-18_v1_udbygningsaftale_oelgod_biogas.pdf.pdf
sagsnr17-5104_doknr19425-18_v1_udkast til vvm-tilladelse_bilag til politisk behandling.pdf.pdf

Bilag

Notat om 2 minus 1 vejløsning.docx
Endelig Kommuneplantillæg 06_bilag til politisk behandling.pdf
Miljørapport for Ølgod Bioenergi med bilag og sammenfattende redegørelse_bilag til politisk behandling.pdf
Høringssvar Ølgod Biogas - alle indkomne svar med bilag
Resumé af indkomne bemærkninger og byråds vurdering af disse_bilag til politisk behandling.pdf
Udbygningsaftale_oelgod_biogas.pdf
Udkast til VVM-tilladelse_bilag til politisk behandling.pdf


121. Lokalplan for biogasanlæg syd for Ølgod

Lokalplan for biogasanlæg syd for Ølgod

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 3. oktober 2017 Forslag til lokalplan 24.10.L02 for et biogasanlæg nord for Hjeddingvej 8 ved Ølgod. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra 10. oktober til 11. december 2017.

 

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at der kan etableres et biogasanlæg i op til henholdsvis 6, 16 og 21 m højde. Bygninger og anlæg skal holdes i afdæmpede farver og ikke reflekterende materialer. Gasfakkel til biogasanlægget skal være af en lukket type, og der fastsættes bestemmelser om belysning for at sikre, at der ikke sker en uhensigtsmæssig lyspåvirkning af landskabet i nærområdet. Omkring anlægget etableres en lav jordvold som sikkerhedsforanstaltning mod udslip samt et beplantningsbælte, der mindsker den visuelle påvirkning af de omkringliggende områder. Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Hjeddingvej.

 

Anlæggets kapacitet ligger på mere end 100 tons pr. dag. Der er derfor i henhold til gældende regler udarbejdet en miljørapport med VVM-redegørelse og miljøvurdering. Der kræves desuden miljøgodkendelse, fordi der tilføres mere end 30 tons pr. dag.

 

Der er ligeledes udarbejdet en sammenfattende redegørelse, som redegør for miljøhensyn, valg af alternativer og hvilke miljøpåvirkninger, der skal overvåges.

 

Ved høringsfristens udløb var der indkommet 15 bemærkninger, hvoraf den ene er indsendt på vegne af 10 borgere. Bemærkningerne handler primært om trafik, lugtgener, spildevand, hensyntagen ved valg af lokalitet og forslag til alternativ placering.

 

Hjeddingvej skal sideudvides af trafikmæssige hensyn. Der er derfor udarbejdet en udbygningsaftale med henblik på at sikre fordeling af udgifterne til den nødvendige udvidelse af en strækning på Hjeddingvej. Udkast til udbygningsaftale har været offentliggjort sammen med lokalplanforslaget.

 

Tillæg 06 til Kommuneplan 2017 skal vedtages, før Lokalplan 24.10.L02 kan vedtages.

 

Efter endelig vedtagelse af plangrundlaget skal der udstedes en VVM-tilladelse.  


Forvaltningens vurdering

De indkomne bemærkninger er behandlet i vedlagte notat med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger. Herunder ses uddrag af bemærkningerne.

 

Flere borgere har udtrykt bekymring for trafiksikkerheden i området, f.eks. ved Hjeddingvej. Forvaltningen konstaterer, at biogasanlægget vil medføre øget belastning af tung trafik på Hjeddingvej. Derfor udvides Hjeddingvej fra 4 til 6 m fra Hovvej til anlægget for at give plads til de store tunge køretøjer af hensyn til de bløde trafikanter. Der vil efterfølgende blive foretaget hastighedsmålinger, og resultatet kan medføre hastighedsregulering, hvis der er belæg for det. Forvaltningen medtager ønsket til cykelstien langs Hjeddingvej fra Hovvej til Lynevej til ønskelisten for fremtidige cykelstier i Varde Kommune. 

 

Der er bekymring for, om anlægget vil medføre lugtgener i området. I miljørapporten og miljøgodkendelsen fremgår det, at anlægget vil overholde de gældende krav, og at der således ikke vil være gener for naboerne i form af lugt. Ligeledes er der i miljøgodkendelsen af anlægget redegjort for, at anlægget kan overholde standardvilkårene. Derfor vurderer forvaltningen ikke, at der bør stilles skærpede vilkår. Forvaltningen vurderer ligeledes, at det ikke er nødvendigt at stille krav om etablering af en læssehal (et standardvilkår), fordi mængden af dybstrøelse i overvejende grad vil blive tilført direkte til biogasanlægget og kun i mindre grad vil blive oplagret overdækket i plansiloer. Der er forholdsvist langt til nabobeboelse, og derfor forventer Varde Kommune ikke, at det vil give anledning til lugtgener. Derfor har forvaltningen i det konkrete tilfælde vurderet, at der kan fraviges fra standardvilkåret.

 

Der er bekymring for, om der ved Lokal Afledning af Regnvand (LAR) fra biogasanlægget er taget tilstrækkelige tiltag til at forebygge forurening af det nærtliggende vandløb. Forvaltningen vurderer, at der gennem ansøgningen til LAR tages de nødvendige tiltag til at sikre, at der ikke sker forurening af nærtliggende vandløb ved nedsivning af regnvand.

 

Ligeledes er der bekymring for, om der er taget højde for næringsindholdet i restvand fra biogasanlægget i forhold til udsprinklingsarealet. Forvaltningen vurderer, at risikoen for forurening af grundvand eller vandløb vil være minimal, forudsat at husdyrgødningsbekendtgørelsens regler samt vilkårene i miljøgodkendelsen efterleves. Varde Kommune vil føre et aktivt tilsyn med, at dette sker.

 

Der stilles blandt andet spørgsmålstegn ved, om biogasanlægget vil medføre, at huspriserne i området vil falde. Det vurderes, at anlæggets udformning, farve, placering af læhegn mv. medfører, at anlægget ikke vil påvirke området visuelt i særlig grad.

 

Arkvest gør i deres høringssvar opmærksom på, at området potentielt kan have spor efter en jernudvindingsplads evt. med tilhørende beboelse og ikke spor fra det middelalderlige Varde.

 

Forvaltningen vurderer, at de indkomne bemærkninger ikke bør føre til ændringer i lokalplanen eller udbygningsaftalen med undtagelse af korrektionen fra Arkvest.

 

I forbindelse med kvalitetssikring er der foretaget præciseringer, udover sproglige rettelser og lovhenvisninger, i lokalplanens redegørende tekst om;

 

Ligeledes er lokalplanens forudsætninger for ibrugtagning for ny bebyggelse præciseret med henvisning til relevante bestemmelser i lokalplanen, men indholdsmæssigt er der ingen ændring.


Konsekvens i forhold til visionen

Et biogasanlæg giver mulighed for at udnytte ressourcerne i området til produktion af bæredygtig energi.


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

VVM-bekendtgørelsen


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Lokalplan 24.10.L02 vedtages med de nævnte ændringer,

at den tilhørende miljørapport vedtages uden ændringer,

at den sammenfattende redegørelse til miljøvurdering godkendes,

at notatet med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger godkendes,

at udbygningsaftalen vedtages uden ændringer og offentliggøres sammen med lokalplanen, og

at udkastet til VVM-tilladelsen godkendes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 09-02-2018

Anbefalingen blev godkendt med den tilføjelse, at forvaltningen bedes undersøge muligheden for en 2 minus 1 vejløsning på strækningen fra Hovvej til Hjeddingvej 8.

Udvalget lægger vægt på de anførte trafiktællinger.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-02-2018

Anbefalingen blev godkendt idet det bemærkes, at forvaltningen etablerer en 2 minus 1 vejløsning på strækningen fra Hovvej til Hjeddingvej 8.

 


Beslutning Byrådet den 06-03-2018

Anbefalingen fra Udvalget for Økonomi og Erhverv blev godkendt.sagsnr17-5097_doknr32020-18_v1_notat om 2 minus 1 vejløsning.docx.docx
sagsnr17-5095_doknr16328-18_v1_endelig lokalplan 24.10.l02_bilag til politisk behandling.pdf.pdf
sagsnr17-5104_doknr16325-18_v1_miljørapport for ølgod bioenergi med bilag og sammenfattende redegørelse_bilag til politisk behandli.pdf
sagsnr17-5095_doknr194700-17_v1_høringssvar ølgod biogas - alle indkomne svar med bilag.pdf
sagsnr17-5095_doknr16330-18_v1_udbygningsaftale_oelgod_biogas.pdf.pdf
sagsnr17-5095_doknr19461-18_v1_resumé af indkomne bemærkninger og byråds vurdering af disse_bilag til politisk behandling.pdf.pdf
sagsnr17-5104_doknr19425-18_v1_udkast til vvm-tilladelse_bilag til politisk behandling.pdf.pdf

Bilag

Notat om 2 minus 1 vejløsning.docx
Endelig Lokalplan 24.10.L02_bilag til politisk behandling.pdf
Miljørapport for Ølgod Bioenergi med bilag og sammenfattende redegørelse_bilag til politisk behandling.pdf
Høringssvar Ølgod Biogas - alle indkomne svar med bilag
Udbygningsaftale_oelgod_biogas.pdf
Resumé af indkomne bemærkninger og byråds vurdering af disse_bilag til politisk behandling.pdf
Udkast til VVM-tilladelse_bilag til politisk behandling.pdf


122. Lokalplan for boligområde i Sig

Lokalplan for boligområde i Sig

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 6. september 2016 Forslag til lokalplan 18.01.L03 og tillæg 21 til Kommuneplan 2013. Forslagene har været i offentlig høring fra 9. september 2016 til 9. november 2016.

 

Der har gennem en årrække været interesse for at udstykke attraktive boliggrunde i området, og det blev allerede i slutningen af 2005 besluttet at igangsætte planlægning for området. Efterfølgende har der været udarbejdet forskellige udkast til lokalplaner, hvoraf et blev sendt i offentlig høring i 2009. I denne sag blev der nedlagt veto fra staten, fordi det blev vurderet, at udstykningen var i strid med landskabsinteresserne i området. Der blev ført forhandlinger med staten, men det var ikke muligt at få ophævet vetoet.

 

Den nye lokalplan udlægger et større område i sammenhæng med den østlige del af Sig.  I den forbindelse er der udarbejdet en ny analyse af landskabskarakteren for området.

 

Lokalplanområdet ligger mellem jernbanen og Varde Ådal umiddelbart syd for Vesterbækvej. Inden for lokalplanområdet kan der opføres 20-35 boliger, som henholdsvis parcelhuse og tæt-lav boligbebyggelse. Seks boliger kan placeres øverst på ådalens vestlige skrænt. Der er udlagt byggefelter, der fastsætter disse huses nøjagtige placeringer. Lokalplanområdet vejbetjenes fra Vesterbækvej, og trafikken fordeles ad grusveje med rabatter med græs og buske. Lokalplanen indeholder bestemmelser, der skal sikre boligområdet et grønt udtryk.

 

Ved høringsperiodens udløb var der indkommet otte indsigelser og bemærkninger. Indsigelserne handler primært om boligbebyggelsens forhold til områdets natur og landskab samt kommunens principper for udvikling af naturnære boligområder.

 

Erhvervsstyrelsen har gjort indsigelse mod manglende redegørelse for behov for byvækst i planforslagene. Siden den offentlige høring er Kommuneplan 2017 vedtaget endeligt. I Kommuneplan 2017 redegøres fyldestgørende for kommunens behov for byvækst, og Erhvervsstyrelsen har derfor trukket sin indsigelse tilbage. Med den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2017 blev rammeområdernes afgrænsning i øvrigt ændret i tilknytning til lokalplanforslaget. Som følge af de indkomne bemærkninger er lokalplanens afgrænsning ændret, så denne nu følger det nye rammeområde. Derfor er Kommuneplantillæg 21 ikke længere er aktuelt. Derfor indstilles kun Lokalplan 18.01.L03 til endelig vedtagelse.

 

En mindre del af lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan 05.B5.01, som ved den endelige vedtagelse af denne lokalplan ophæves inden for lokalplanområdet.


Forvaltningens vurdering

De indkomne bemærkninger er behandlet i vedlagte notat med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger. Som følge af de indkomne bemærkninger samt dialog med Erhvervsstyrelsen er lokalplanafgrænsningen tilrettet, så arealer omfattet af Natura 2000 udtages af lokalplanområdet.

 

Flere af de indkomne bemærkninger handler om landskabs- og naturbeskyttelsesinteresser i området. I den forbindelse vurderes det blandt andet, at miljørapportens beskrivelser og konklusioner er korrekte, ligesom det vurderes, at lokalplanens bestemmelser om tilpasning til området sikrer, at landskabspåvirkningen holdes på et acceptabelt niveau.


Konsekvens i forhold til visionen

Lokalplan 18.01.L03 fastsætter de planlægningsmæssige rammer for et naturnært boligområde i Sig. Områdets beboere og besøgende vil ad stier og Vesterbækvej have let adgang til det store naturområde i Varde Ådal. Boligområdet vil desuden fremstå grønt med grusveje og rabatter med buske og træer.


Retsgrundlag

Lov om planlægning

Kommuneplan 2017

Miljøvurderingsloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Lokalplan 18.01.L03 og den tilhørende miljørapport vedtages med de foreslåede ændringer,

at notatet med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger tiltrædes, og

at den sammenfattende redegørelse til miljøvurderingen godkendes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 09-02-2018

Niels Christiansen fremsatte ændringsforslag om at delområde 2, 2A og 2B udgår af lokalplanen.

 

Forslaget blev sat til afstemning.

 

 

V
Preben Friis-Hauge

V
Peter Nielsen

V
Anders Linde

V
Niels Haahr Larsen

A
Søren Laulund

A
Jan
Lings

C
Niels Christian-sen

For

 

 

 

 

x

x

x

Imod

x

x

x

x

 

 

 

Undlod

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslaget er hermed faldet.

 

Forvaltningens anbefaling blev sat til afstemning.

 

V
Preben Friis-Hauge

V
Peter Nielsen

V
Anders Linde

V
Niels Haahr Larsen

A
Søren Laulund

A
Jan
Lings

C
Niels Christian-sen

For

x

x

x

x

 

 

 

Imod

 

 

 

 

x

x

x

Undlod

 

 

 

 

 

 

 

 

Anbefalingen blev godkendt.

 

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-02-2018

Søren Laulund fremsatte ændringsforslag om at delområde 2, 2A og 2B udgår af lokalplanen.

 

Forslaget blev sat til afstemning.

 

 

 

 

 

 

V
Erik Buhl Nielsen

V
Anders Linde

V
Peter Nielsen

V
Line Berner

A
Søren Laulund

A
Ingvard Ladefoged

L

Henrik Vej Kastrupsen

 

O

Julie Gottschalk

 

B

Holger Grumme Nielsen

For

 

 

 

 

x

 

 

 

x

Imod

x

x

x

x

 

 

 

x

 

Undlod

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

Forvaltningens anbefaling blev sat til afstemning.

 

 

 

 

 

 

V
Erik Buhl Nielsen

V
Anders Linde

V
Peter Nielsen

V
Line Berner

A
Søren Laulund

A
Ingvard Ladefoged

L

Henrik Vej Kastrupsen

 

O

Julie Gottschalk

 

B

Holger Grumme Nielsen

For

x

x

x

x

 

 

 

x

 

Imod

 

 

 

 

x

 

 

 

x

Undlod

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Byrådet den 06-03-2018

Niels Christiansen fremsatte ændringsforslag om at delområde 2, 2A og 2B udgår af lokalplanen.

 

Forslaget blev sat til afstemning.

 

For ændringsforslaget stemte Liste A, Liste B og Liste C

Imod ændringsforslaget stemte Liste I, Liste L, Liste O og Liste V

Ingen undlod at stemme

 

Ændringsforslaget er dermed faldet.

 

Forvaltningen anbefaling blev sat til afstemning.

 

For anbefalingen stemte Liste I Liste L, Liste O og Liste V

Imod ændringsforslaget stemte Liste A og Liste B og Liste C

Ingen undlod at stemme

 

Anbefalingen er dermed godkendt.

 sagsnr15-1774_doknr10756-18_v1_miljørapport.pdf
sagsnr15-1774_doknr10755-18_v1_sammenfattende redegørelse til miljøvurdering.pdf
sagsnr15-1774_doknr168349-16_v1_indsigelser samlet.pdf
sagsnr15-1774_doknr12823-18_v1_resumé af indkomne bemærkninger.pdf
sagsnr15-1774_doknr12818-18_v1_lokalplan 18.01.l03.pdf

Bilag

Miljørapport
Sammenfattende redegørelse til miljøvurdering
Indsigelser samlet
Resumé af indkomne bemærkninger
Lokalplan 18.01.L03


123. Forslag. Lokalplan for boliger i Billum

Forslag. Lokalplan for boliger i Billum

Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik har på baggrund af ansøgning fra borgerforeningen i Billum besluttet at der skal udarbejdes et lokalplanforslag, som giver mulighed for at udvide Billum by med et nyt boligområde mod syd.

 

Lokalplanområdet ligger ved Kirkebyvej, er ca. 3,3 ha stort og omfatter den vestlige del af matr.nr. 12l Billum By, Billum. Lokalplanområdet ligger i tilknytning til det eksisterende boligområde ved Manøvej og Fanøvej.

 

Lokalplanområdet er omfattet af bestemmelserne for rammeområde 04.01.B06 i Kommuneplan 2017, hvor områdets anvendelse er fastlagt til boligformål inden for kystnærhedszone, og hvor der stilles særlige krav til begrundelsen for den kystnære placering.

 

Arealet er privatejet.

 

Lokalplanområdet ligger inden for et område udpeget til bevaringsværdigt kulturmiljø, kirkebyggelinje og kirkeomgivelser til Billum Kirke og indenfor støjbuffer for virksomhed og maskinfabrik nord for området.

  

Der er udarbejdet en miljøscreening for Forslag til lokalplan 04.01.L02. I screeningen er det vurderet, at planforslaget ikke vil medføre miljøpåvirkninger, og der skal derfor ikke udarbejdes en miljøvurdering.

 

I forbindelse med udarbejdelsen af Forslag til lokalplan 04.01.L02 har et udkast til lokalplanen været sendt i forhøring, og lokalplanen er drøftet med sogneforeningen. Efterfølgende er der modtaget bemærkninger fra to borgere, hvoraf den ene skriver på vegne af Billum Sogneforening. De indkomne bemærkninger er behandlet i ”Resumé af indkomne bemærkninger og udkast til Byrådets vurdering”.

 

Det nye boligområde medfører behov for, at der findes et nyt vejnavn. Forvaltningen er nået frem til følgende to navneforslag: Tarpholm eller Øparken.

Tarpholm betyder, ifølge dansk ordbog: Tarp= udflytter sted, holm= lille ø og er tilknyttet et nærliggende areal i ådalen.

Øparken henviser til veje nord for lokalplanområdet, hvor alle vejnavne er opkaldt efter øer, som Manøvej, Fanøvej, Rømøvej mv.


Forvaltningens vurdering

Der er tale om et eksisterende rammeområde til boligformål, der ligger i tilknytning til eksisterende boligområde i Billum by. Forvaltningen vurderer derfor, at lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplanens strategi for udvikling af Billum by og er en naturlig udvidelse af eksisterende boligområde.

 

Ligeledes vurderes det, at der er en funktionel begrundelse for placeringen i kystnærhedszonen.

 

Det vurderes samtidig, at lokalplanlægningen for boligområdet ikke vil være i modstrid med kommuneplanens retningslinjer og tilkendegivelser for bevaringsværdigt kulturmiljø, Kirkebyggelinjer og kirkeomgivelser for Billum Kirke og støjbuffer fra virksomheder og maskinfabrik.

 

På baggrund af miljøscreeningen vurderer forvaltningen, at planforslaget ikke skal miljøvurderes.

 

Forvaltningen vurderer, at vejnavn Øparken er mest hensigtsmæssigt, da det henviser til nærområdets vejnavne.


Konsekvens i forhold til visionen

Lokalplanområdet er i dag et stykke kultiveret landbrugslandskab, som fremadrettet vil blive bebygget. Lokalplanfoslaget søger at skabe et boligområde med et grønt præg, hvor der er sat retningslinjer for mængden af beplantning i området.


Retsgrundlag

Kommuneplanen 2017

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.


Økonomi


Høring

Lokalplanforslaget skal i offentlig høring i 4 uger, før lokalplanen kan endelig vedtages, jf. planloven § 24, stk. 3.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Forslag til lokalplan 04.01.L02 vedtages og sendes i offentlig høring i 4 uger,

at tilhørende miljøscreening godkendes og offentliggøres samtidig med lokalplanforslaget,

at vejnavnet Øparken benyttes, og

at resumé af de indkomne bemærkninger ved forhøring godkendes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 09-02-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-02-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Byrådet den 06-03-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr16-9854_doknr11160-18_v1_forhøring resumé af indkomne bemærkninger fra forhøring til lokalplan boliger i billum.docx.docx
sagsnr16-9854_doknr13060-18_v1_samlet indkomne bemærkninger.pdf.pdf
sagsnr16-9854_doknr13061-18_v1_miljøscreening.pdf.pdf
sagsnr16-9854_doknr14265-18_v1_lokalplanforslag med forside og kortbilag 24.01.2018.pdf

Bilag

Forhøring: Resumé af indkomne bemærkninger fra forhøring til lokalplan Boliger i Billum.docx
Samlet indkomne bemærkninger.pdf
Miljøscreening.pdf
Lokalplanforslag med forside og kortbilag 24.01.2018


124. Etablering af naturlig hydrologi på enge ved Ho Bugt

Etablering af naturlig hydrologi på enge ved Ho Bugt

Sagsfremstilling

De indgåede aftaler fra naturgenopretningsprojektet Operation Engsnarre udløber i disse år. På grund af efterfølgende lovændringer kan lodsejerne ikke forvente, at de kan genoptage den drift af arealerne, de havde før projektets start.

 

I de 20-årige aftaler i projektet indgik blandt andet en hævning af vandstanden i grøfterne, en udfasning af gødskning og ændring af tidspunktet for første høslæt. Projektets formål var at forbedre forholdene for områdets engfugle – herunder engsnarre.

 

Der var et kommunalt ønske om at videreføre aftalerne for hele det oprindelige projektområde, men dette blev afvist af miljøministeriet, der henviste til at anvende eksisterende ordninger. 

 

En sådan mulighed kan findes for et område ved Ho Bugt, der er udpeget som et område til naturlig hydrologi, og kommunen har nu fået tilsagn om midler fra Landbrugsstyrelsen til at gennemføre et nyt projekt for dette område. 

 

Forvaltningen har i 2013 til 2017 fået gennemført 2 forundersøgelser for Natura 2000-projekter med etablering af naturlig hydrologi for sammenlagt 509,84 hektar ved Ho Bugt. Forundersøgelserne dækker de arealer staten har udpeget til ordningen naturlig hydrologi.

 

Forundersøgelserne viste, at der var en positiv holdning til gennemførelse af et projekt for store dele af arealet. Forvaltningen har derfor søgt om statslige midler til at gennemføre det foreslåede projekt og ligeledes søgt reserveret midler til en 20-årig kompensation for de tab, lodsejerne måtte få ved indgåelse af en aftale. Kommunen har i december 2017 fået tilsagn om projektmidler på 5,84 mio. kr. samt besked om, at der er reserveret 15,8 mio. kr. til 20-årig kompensation til projektet.

 

Projektet skal bestå af en fastholdelse af den naturlige hydrologi, som er etableret i forbindelse med Operation Engsnarre – dog med en lavere vintervandstand. I forhold til den nuværende situation betyder det, at arealerne vil være tørrere om vinteren og foråret. Herudover vil der blive etableret et antal skrab, hvis formål er at fastholde nogle områder som lavvandede søer eller fugtige pletter, og der vil ske en afgravning af brinkerne ved grøfterne for at gøre disse mere egnede til fugle. Projektet skal gennemføres på baggrund af frivillige aftaler.

 

Projektet vil også medvirke til at realisere Natura 2000-planen for området. Planen foreskriver, at der skal genskabes naturlig hydrologi for naturtypen strandeng samt gennemføres tiltag for engfuglene i området.

 

For de øvrige arealer i området for engsnarreprojektet har der har været en dialog med Sydvestjysk Landboforening, lodsejerrepræsentanter og andre aktører om andre støttemuligheder. Sydvestjysk Landboforening vurderer, at det er muligt at finde opbakning til plejeprojekter med afgræsning og slæt for det resterende område. Forvaltningen vil på den baggrund holde møde med landbrugsorganisationerne for at drøfte, om denne mulighed udgør et reelt alternativ i forhold til de gældende ordninger.

 

Der er i perioden for engsnarreprojektet indført en ny anmeldeordning for Natura 2000-områderne, hvorefter visse ændringer i driften skal anmeldes til kommunen. Hvis ændringerne strider mod bevaringsmålsætningerne for fuglene i området, skal kommunen give afslag på ændringerne i driften og erstatte lodsejernes tab i den forbindelse. Dette kan få betydelige økonomiske konsekvenser for Varde kommune.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der er interesse for at gennemføre et projekt. Der er siden opstarten på forundersøgelserne sket en vis udskiftning blandt lodsejerne, der er kommet et konkret projektforslag, og der er behov for nye møder med lodsejerne i området, hvorefter det vurderes, hvad der kan gennemføres.

 

Der er i denne type projekter altid en vis usikkerhed i forbindelse med Landbrugsstyrelsens godkendelse af det udførte projekt, og der har været fortilfælde, hvor udbetalingen er blevet stærkt forsinket, reduceret eller helt afvist. Kommunen skal afholde udgifterne til projektet og således også bære risikoen i tilfælde af forsinket eller manglende projektudbetaling.

 

Der findes ingen støtteordninger, der økonomisk er lige så fordelagtige som de nuværende.


Konsekvens i forhold til visionen

Et projekt vil medvirke til at øge naturværdierne i området.


Retsgrundlag

Lov om udvikling af landdistrikterne

Fødevareministeriets bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold

Lov om Miljømål

Naturbeskyttelsesloven


Økonomi

Projektet finansieres af eksterne midler. Der er modtaget tilsagn om projektmidler på 5,84 mio. kr. samt reserveret midler til en 20 årig fastholdelse på 15,8 mio. kr. Kommunen skal dække projektudgifterne i projektperioden og bære risikoen i forhold til godkendelsen af det udførte projekt.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der gives indtægtsbevilling på 5.841.233 kr., som tilføres kassebeholdningen,  

at der gives tillægsbevilling på 5.841.233 kr. til Natura 2000-projektet Ho Bugt Enge, og

at tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 09-02-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-02-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Byrådet den 06-03-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr17-9979_doknr12418-18_v1_kortbilag ho bugt.pdf.pdf
sagsnr17-9979_doknr19105-18_v1_udløbdato mvj engsnarreprojekt.pdf.pdf

Bilag

Kortbilag Ho Bugt.pdf
Udløbdato MVJ Engsnarreprojekt.pdf


125. Ombygning og renovering af ældreboligcentret Hybenbo i Årre

Ombygning og renovering af ældreboligcentret Hybenbo i Årre

Sagsfremstilling

Ældreboligcentret Hybenbo i Årre står overfor et større renoveringsprojekt med udskiftning af tag, isolering, udskiftning af ventilationsanlæg, kloakseparering samt etablering af servicearealer til Ældreområde Øst.

Ældreboligcentret består af 15 almene ældreboliger og et mindre serviceareal.

 

Med henblik på at etablere tidssvarende personalefaciliteter foreslås det at foretage en mindre tilbygning, og at en ældrebolig nedlægges. Tilbygningen og den nedlagte ældrebolig vil således danne de fysiske rammer for de fremtidige servicearealer.

 

Endvidere foreslås det, at der lægges nyt tag og isolering på hele ejendommen, samt at der anskaffes et nyt ventilationsanlæg. Derudover er der givet påbud om kloakseparering på ejendommen.

 

Sagen har tidligere været behandlet i Udvalget for Social og Sundhed den 9. juni 2015, med anbefaling om at få afklaring på finansieringen, og at projektet fremsendes til budget 2017. Projektet er efterfølgende blevet godkendt for budget 2017, hvor der  i anlægsbudgettet er afsat 1.993.330 kr til servicearealer.

 

Oversigt over forventede udgifter og finansiering:

 

Udgifter

Boligarealer 86,78%

Servicearealer 13,22%

Etablering af servicearealer

 

1.482.443 kr.

Nedlæggelse af ældrebolig

 

1.000.000 kr.

Nyt tag, isolering og ventilation

4.528.289 kr.

551.869 kr.

Kloakseparering

1.837.567 kr.

223.947 kr.

 

Udgifter i alt

6.365.856 kr.

3.258.259 kr.

 

Finansiering

Boligarealer 86,78%

Servicearealer 13,22%

Hensættelser i boligafdelingen

600.000 kr.

0 kr. 

Pulje til energibesparende foranstaltninger

336.273 kr.

40.982 kr. 

Anlægsbudget servicearealer

0 kr.

1.993.330 kr.

Driftsbudget (pulje til nedlæggelse af boliger og pulje til kloakseparering

0 kr.

1.223.947 kr.

Manglende finansiering

5.429.583 kr.

0 kr.

Tidligere beregnet finansiering

3.823.720 kr.

 

Yderligere låneoptagelse

1.605.863 kr.

 

 

Projektet har endnu ikke været i udbud, og priserne er baseret på et kommunalt overslag.

Derfor vil priserne først være endelige, når projektet har været i udbud.

 

Boligdelen har ikke opsparet tilstrækkelige midler til at afholde de anførte udgifter, og den manglende finansiering udgør 5.429.583 kr., som finansieres ved optagelse af et lån. En finansiering hvor Varde Kommune yder et rente- og afdragsfrit lån, da det vurderes, at det reelt er den eneste mulighed for, at der vil kunne fastholdes en fornuftig husleje i afdelingen. Sammenlignet med tilsvarende ældreboliger i omkringliggende oplandsbyer er huslejeniveauet allerede højt for ældreboligerne på Hybenbo. Huslejen udgør ca. 6.200 pr. måned + forbrug. Det rente- og afdragsfrie lån medregnes ved opgørelse af kommunens låneramme med 5.429.583 kr.

 

Alle 15 ældreboliger er udlejet i dag, hvoraf to er udlejet til borgere udenfor målgruppen for  ældreboliger, og en ældrebolig er udlejet til Varde Kommune. Der har tidligere været iværksat flere initiativer fra lokalområdet for at fremme udlejningen af boligerne.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at projekterne for Hybenbo bør gennemføres blandt andet begrundet i, at det nuværende tag er utæt, påbuddet om kloakseparering på ejendommen og med henblik på at have tidssvarende personalefaciliteter. Projekterne bør planlægges og gennemføres samlet i et forløb, både af hensyn til beboerne i ejendommen og for at opnå et effektivt forløb samt attraktive tilbud fra håndværkere.


Retsgrundlag

Lov om almene boliger


Økonomi

Samlet er der vedrørende boligarealer inkl. moms og servicearealer ekskl. moms forslag til renovering og etablering af servicearealer for 9.624.115 kr., men kun finansiering på i alt  936.273 kr. for boligdelen. Der vil således være en udgift på 5.429.583 kr, som foreslås finansieret ved, at Varde Kommune yder et rente- og afdragsfrit lån til boligafdelingen på Hybenbo. Lånet medregnes i opgørelsen af Varde Kommunes låneramme med 5.429.583 kr.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at  projektet gennemføres for ældreboligcentret Hybenbo,

at der meddeles en anlægsbevilling på i alt på 1.993.330 kr. ekskl. moms til servicearealer,

at udgiften til etablering af kloakseparering  finansieres af puljen til kloakseparering for den andel, der vedrører servicearealer på i alt 223.947 kr.,

at udgiften til energibesparende foranstaltninger finansieres af puljen for energibesparende foranstaltninger på i alt 377.255 kr.,

at udgiften til nedlæggelse af 1 ældrebolig finansieres af puljen til nedrivning af kommunale bygninger/ældreboliger på i alt 1.000.000 kr., og

at den manglende finansiering til projektet vedrørende boligdelen på 5.429.583 kr. inkl moms finansieres af Varde Kommune som et rente- og afdragsfrit lån.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 16-01-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-02-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Byrådet den 06-03-2018

Anbefalingen blev godkendt.

126. Prioritering af midler på ældre- og sundhedsområdet

Prioritering af midler på ældre- og sundhedsområdet

Sagsfremstilling

Med finansloven for 2018 tilføres der 6 mio. kr. til ældreområdet i Varde Kommune. Midlerne består af tre komponenter: 5 mio. kr. til ”bedre vilkår for ældre”, 522.000 kr. til bedre støtte til pårørende og 522.000 kr. til at styrke arbejdet med, at borgere kan opleve en værdig død.

 

De 5 mio. kr. kan ifølge aftale om finansloven for 2018 anvendes ”til et løft af ældreområdet til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem”. Kommunerne skal indsende en redegørelse til Ældre- og Sundhedsministeriet, hvori det dokumenteres, at midlerne anvendes til det anførte formål.

De øvrige beløb tilføres kommunens bloktilskud, hvilket giver kommunen større frihedsgrader til anvendelse af midlerne.

 

Tilførsel af så mange midler giver muligheder for strategiske overvejelser om udvikling af ældreområdet. Disse overvejelser skal ses i sammenhæng med øvrige midler, som udvalget råder over, herunder primært ”Omstillings- og demografipuljen”.

Omstillings- og demografipuljen er afsat på udvalgets budget med henblik på, at udvalget kan prioritere initiativer, der kan imødegå det pres mod stigende udgifter, som kan forventes i de kommende år som følge af det stigende antal ældre. Puljen er på 4,1 mio. kr. På nuværende tidspunkt er der i puljen for 2018 knap 1,4 mio. kr., der endnu ikke er disponeret over.

 

I prioriteringen af midlerne kan indgå forskellige hensyn. Disse kan fx være:

Et ønske om at hæve normeringerne for at skabe bedre kvalitet i plejen.

Et ønske om at fremme det kommunale ældre- og sundhedsområdes rolle i det nære sundhedsvæsen fx ved at hæve kompetenceniveauet.

Et ønske om at investere i tiltag der på længere sigt kan være med til at begrænse udgifter.

Et personalepolitisk hensyn om at fremme medarbejderes arbejdsmilljø og sundhed for dermed at fremme rekruttering og fastholdelse og reducere sygefraværet.

 

Forvaltningen har udarbejdet en lang række forslag til anvendelse af midlerne. Disse er beskrevet i vedhæftede notat og i bilagsmateriale. Det drejer sig bl.a. om følgende forslag:

Flere personaleressourcer i aftenvagt på plejehjem ved at tilbyde allerede ansatte flere timer.

Ansætte sygeplejersker i de fire ældreområder med det formål at højne den faglige kvalitet.

Træning i arbejdstiden udrulles på hele ældreområdet. Målet hermed er dels at styrke ældreområdet i Varde Kommune, som et attraktivt sted at søge arbejde og vedblive med at være ansat. Dels at fremme medarbejdernes sundhed og i forlængelse heraf begrænse sygefraværet.

At gennemføre en udvidelse af antal daghjemspladser for demensramte. Hermed kan man understøtte borgernes udtalte ønske om, at deres demensramte partner kan bo i eget hjem så længe som muligt. Og man kan begrænse efterspørgslen efter plejeboliger.

At ældre medicinske patienter, der modtager hjemmeplejen inden indlæggelse på sygehus, besøges indenfor 24 timer efter, at de er kommet hjem fra sygehus.

Anskaffe desinfektionsrobotter til rengøring af hjælpemidler med det formål at begrænse spredning af sygdomme og bakterier.

 

På udvalgsmødet vil der blive foretaget en drøftelse, som skal lede frem til en prioritering af midlerne.

 


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at der med de midler, som tilføres til ældreområdet er mulighed for at skabe bedre kvalitet for ældre, at fremme medarbejdernes arbejdsmiljø, at styrke den faglige kvalitet og at gennemføre initiativer, som kan være med til at begrænse udgiftsstigninger som følge af det stigende antal ældre.

 


Retsgrundlag

Aftale om finansloven 2018


Økonomi

Der tilføres fra 2018 6 mio. kr. til ældreområdet i Varde Kommune. Midlerne består af tre komponenter: 5 mio. kr. til ”bedre vilkår for ældre”, 522.000 kr. til bedre støtte til pårørende, og 522.000 kr. til at styrke arbejdet med, at borgere kan opleve en værdig død. De 5 mio. kr. kan anvendes ”til et løft af ældreområdet til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem”. Kommunerne skal indsende en redegørelse for anvendelse af midlerne. De øvrige beløb tilføres kommunens bloktilskud


Høring

Ældreråd og Fælles-MED for Social og Sundhed.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget foretager en prioritering af midlerne til ”bedre vilkår for ældre” og midlerne i ”omstillings- og demografipuljen”. 

 


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 20-02-2018

Forvaltningens forslag til prioritering af midlerne til ”bedre vilkår for ældre” og midlerne i ”omstillings- og demografipuljen” blev godkendt til udsendelse i høring i Ældreråd og Fælles-MED.

 

Strateginotatet justeres med de fremkomne bemærkninger vedr. Træning i arbejdstiden og Robotter til bedre hygiejne ved håndtering af hjælpemidler.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-02-2018

Beslutning fra Udvalget for Social og Sundhed fremsendes til Byrådet med anbefaling.

 

Beskrivelse af de prioriterede tiltag vedhæftes som bilag.


Beslutning Ældrerådet den 01-03-2018

Ældrerådet kan anbefale forvaltningens forslag til prioritering af midlerne til ”bedre vilkår for ældre” og midlerne i ”omstillings- og demografipuljen”.

 

Ældrerådet forventer, at de 522.000 kr. til støtte for pårørende og støtte til at styrke indsatsen, for at borgere kan opleve en værdig død bliver brugt på de to områder.


Beslutning Byrådet den 06-03-2018

Anbefalingen fra Udvalget for Social og Sundhed blev godkendt.


Beslutning Fælles-MED Social og Sundhed den 07-03-2018

Fælles-MED kan bakke op omkring forvaltningens forslag til prioritering af midlerne og hilser midlerne velkommen.

 

Fælles-MED har specielt haft fokus på forslaget om 4 yderligere sygeplejersker, og den halve times ekstra aftenvagt. Fælles-MED foreslår, at der gives ekstra midler til timer til ansættelse af sygeplejerske på Blaabjerg Pleje- og Aktivitetscenter, således at der er midler til fire fuldtidsstillinger og dermed én fuldtids til hvert område.

 

Fælles-MED understreger vigtigheden af, at man i de enkelte områder får den fornødne frihed til selv at planlægge, hvordan tiltagene skal implementeres i driften, og vigtigheden af at områderne får arbejdet med de 4 sygeplejerskers roller samt snitflader til det øvrige personale i såvel de fire områder, som i sygeplejen. sagsnr18-1071_doknr13754-18_v1_strateginotat - strategi for udvikling af ældreområdet og anvendelse af midler der tilføres området .docx
sagsnr17-4498_doknr193668-17_v56_notat - træning i arbejdstiden.docx
sagsnr17-9485_doknr10923-18_v1_forslag til ændringer på daghjemsområdet 2018.docx
sagsnr14-2093_doknr173007-17_v1_beslutningsoplæg hygiejniske tiltag i forbindelse med kommunens håndtering af hjælpemidler.docx
sagsnr18-1071_doknr34937-18_v1_oversigt over prioritering.docx

Bilag

Strateginotat - Strategi for udvikling af ældreområdet og anvendelse af midler der tilføres området - ver. 2.docx
NOTAT - Træning i arbejdstiden
Forslag til ændringer på daghjemsområdet 2018
Beslutningsoplæg: Hygiejniske tiltag i forbindelse med kommunens håndtering af hjælpemidler
Oversigt over prioritering


127. Den fremtidige anvendelse af 9 almene ældreboliger på Kirkegade 2 i Oksbøl

Den fremtidige anvendelse af 9 almene ældreboliger på Kirkegade 2 i Oksbøl

Sagsfremstilling

Udvalget for Social og Sundhed har tidligere behandlet den fremtidige anvendelse af 9 almene ældreboliger på Kirkegade 2 i Oksbøl. Baggrunden herfor har været, at boligerne ikke opfylder kravene til tidssvarende ældreboliger, og at ejendommen, i det omfang den fortsat skal indeholde ældreboliger, trænger til en gennemgribende renovering. Endvidere har der gennem flere år været ledige boliger, og der har som følge deraf været betydelige udgifter til tomgangsleje. Ansøgninger fra potentielle lejere inden for målgruppen har de seneste år været meget begrænset.   

 

Det har været forvaltningens vurdering, at det ikke vil være økonomisk rentabelt at foretage en total renovering af ejendommen med henblik på fortsat anvendelse til almene ældreboliger, både set i forhold til de udgifter, der vil være forbundet med en total renovering og efterspørgslen efter almene ældreboliger på stedet.  

 

Udvalget for Social og Sundhed traf den 5. april 2016 beslutning om, at den fremtidige anvendelse skulle fastlægges i forbindelse med en udviklingsplan for Oksbøl Midtby, samt at ledige boliger indtil videre anvendes til midlertidig boligplacering af flygtninge, samt til lejere uden for målgruppen.

 

Endvidere traf udvalget beslutning om, at sagen behandles på ny ultimo 2017.

 

Udviklingsplan for Oksbøl Midtby er i en indledende fase, og den aktuelle plan er, at der inden sommerferien 2018 foreligger et første udkast, som også vil omfatte den fremtidige anvendelse af ejendommen Kirkegade 2.

 

Den aktuelle lejesituation er, at 3 boliger er udlejet til målgruppen, 2 boliger er udlejet til lejere uden for målgruppen, og 4 boliger er ledige. Indtil den 31. oktober 2017 har 4 boliger været udlejet til midlertidig boligplacering af flygtninge, men har på grund af vigende efterspørgsel kun i meget begrænset omfang været anvendt til formålet. Der er således ikke udsigt til, at tomgangslejen bliver mindre i 2018 end hidtil.

 

Udvalget er ikke repræsenteret i projektgruppen for udviklingen af Oksbøl Midtby.

 

For en nærmere beskrivelse henvises til vedlagte bilag.

 

Økonomikonsulent Arnfred Bjerg deltager under sagens behandling.


Forvaltningens vurdering

Det er fortsat forvaltningens vurdering, at en total renovering med henblik på anvendelse til almene ældreboliger ikke er rentabel, samt at der er et tilstrækkeligt antal ældreegnede boliger i Oksbøl.

 

På den baggrund er det forvaltningens vurdering, at der ikke er behov for de pågældende ældreboliger, og at afdelingen således bør nedlægges, og ejendommen sælges til privat anvendelse eller nedrives.

 

Et eventuelt overskud ved salg eller nedrivning tilfalder Varde Kommune, og der skal heller ikke ske afregning til Landsbyggefonden vedrørende udamortiserede lån.

På den baggrund anbefaler forvaltningen, at det meddeles projektgruppen vedrørende en udviklingsplan for Oksbøl Midtby, at der efter udvalgets vurdering ikke er behov for almene ældreboliger i ejendommen Kirkegade 2, således at det anbefales, at der i udviklingsplan lægges op til, at denne ejendom sælges til privat anvendelse eller nedrives.


Retsgrundlag

Lov om almene boliger


Økonomi

Tomgangslejen for 2015 var på 210.000 kr. For 2016 var tomgangslejen 178.000 kr., og for 2017 var tomgangslejen 115.000 kr. Vedrørende 2017 bemærkes, at 4 boliger har været udlejet til midlertidig boligplacering af flygtninge, men boligerne har kun været anvendt i meget begrænset omfang.

 

Der er ikke foretaget nogen vurdering af, hvad ejendommen kan indbringe ved et salg til privat anvendelse, men det er dog forvaltningens vurdering, at der som følge af ejendommens centrale beliggenhed, og at der ikke er gæld i ejendommen, vil kunne forventes et overskud ved et salg.


Høring

Der har tidligere være afholdt afdelingsmøde vedrørende en eventuel nedlæggelse. Afdelingsmødet anbefalede, at der foretages en renovering af ejendommen, samt at afdelingen med 9 almene ældreboliger bevares.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at det meddeles projektgruppen vedrørende udviklingsplanen for Oksbøl Midtby, at der ikke er behov for ældreboliger på Kirkegade 2, og at ejendommen forsøges solgt til privat anvendelse eller nedrives,

at der tages skridt til en nedlæggelse af de 9 almene ældreboliger med fornyet høring på et ekstraordinært afdelingsmøde,

at ejendommen udbydes til salg til privat anvendelse med overtagelse af nuværende lejere, 

at ejendommen nedrives, hvis ikke det lykkes at sælge ejendommen inden udgangen af 2018.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 20-02-2018

Forvaltningens anbefaling blev godkendt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-02-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Byrådet den 06-03-2018

Henrik Vej Kastrupsen (L) stemmer imod anbefalingen.

 

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr15-3803_doknr80051-15_v1_den fremtidige anvendelse af 9 almene ældreboliger på kirkegade 2 i oksbøl .docx
sagsnr15-3803_doknr171979-15_v1_fortsat behandling af den fremtidige anvendelse af 9 almene ældreboliger på kirkegade 2 i oksbøl .docx
sagsnr15-3803_doknr58583-16_v1_fortsat behandling af den fremtidige anvendelse af 9 almene ældreboliger på kirkegade 2 i oksbøl .docx
sagsnr15-3803_doknr158714-15_v1_notat om mulighederne for at sælge kirkegade 2 i oksbøl.docx
sagsnr15-3803_doknr101851-15_v1_bygningsvurdering af kirkegade 2 - oksbøl og overslag over renovering. .pdf
sagsnr18-33_doknr21144-18_v1_oversigt over vk's bygninger pr. 291-2018.xlsx

Bilag

Den fremtidige anvendelse af 9 almene ældreboliger på Kirkegade 2 i Oksbøl
Fortsat behandling af den fremtidige anvendelse af 9 almene ældreboliger på Kirkegade 2 i Oksbøl
Fortsat behandling af den fremtidige anvendelse af 9 almene ældreboliger på Kirkegade 2 i Oksbøl
Notat om mulighederne for at sælge Kirkegade 2 i Oksbøl
Bygningsvurdering af Kirkegade 2 - Oksbøl og overslag over renovering.
Oversigt over VK's bygninger pr. 29/1-2018


128. Kvalitetsrapport for Varde Kommunes skolevæsen - 2016-2017

Kvalitetsrapport for Varde Kommunes skolevæsen - 2016-2017

Sagsfremstilling

I henhold til folkeskoleloven § 40a og bekendtgørelse nr. 698 af 23. juni 2014 skal Byrådet udarbejde en kvalitetsrapport for skolevæsenet. Kvalitetsrapporten er udarbejdet efter gældende lovgivning samt efter de retningslinjer for fremtidige kvalitetsrapporter, der blev vedtaget i Udvalget for Børn og Undervisning den 2. juni 2015.

 

I henhold til gældende lovgivning må den del af kvalitetsrapporten, som skal offentliggøres efter Byrådets behandling, ikke indeholde oplysninger om testresultater m.v. der gør det muligt at sammenligne resultater på elev, hold, klasse, skole eller kommuneniveau. Kvalitetsrapporten består derfor af 2 dele.

Den første del offentliggøres efter Byrådets godkendelse og indeholder nationale og kommunale statistiske åbne oplysninger samt skolebestyrelsernes udtalelser til kvalitetsrapporten.

Den anden del indeholder konkrete resultater på kommune, skole og klasseniveau. Da anden del indeholder oplysninger der er omfattet af fortrolighedskrav, er det alene Byrådets medlemmer samt skolebestyrelsens medlemmer, der har adgang hertil. (Skolebestyrelsesmedlemmer har kun adgang til data for egen skole).  Denne del af kvalitetsrapporten må aldrig gøres offentlig tilgængelig.

 

Kvalitetsrapporten har fokus på at beskrive skolevæsenets og de enkelte skolers niveau i forhold til de overordnede mål og 4 resultatmål, som danner grundlag for en vurdering af folkeskolens resultater og faglige niveau:

 

Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test

Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år

Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år

Elevernes trivsel skal øges

 

Resultatoplysningerne skal fremgå af kvalitetsrapporten for en 3-årig periode i det omfang, data er tilgængelige herfor. Dette for at skabe grundlag for at følge udviklingen på den enkelte skole, således at udgangspunktet for arbejdet med kvalitetsrapporten netop er progression og udvikling på den enkelte skole og ikke en sammenligning skolerne imellem.

 

Udover ovenstående blivende krav skal kvalitetsrapporten frem til og med skoleåret 2021/2022 indeholde oplysninger om i hvilket omfang lærerne har undervisningskompetence i de fag læreren underviser i, og frem til og med skoleåret 2019/2020 om andelen af elever, der undervises i den almene undervisning (’inklusionsprocent’).

 

Udvalget for Børn og Undervisning besluttede den 2. juni 2015, at kommunens kvalitetsrapport desuden skal indeholde en beskrivelse af skolernes resultater med indsatserne for at øge elevernes chancelighed, herunder data for elevfravær. 


Forvaltningens vurdering

Kvalitetsrapporten har et styrket fokus på Varde Kommunes skolers resultater i forhold til nationale måltal og kommunale mål. Kvalitetsrapporten giver således retningen for arbejdet med kvalitetsudvikling i kommunens folkeskoler. Denne retning gives i skolernes aftalestyring og kvalitetsrapporten. Sammenhængen understøttes yderligere gennem de fastlagte møder mellem skoler og forvaltningen, hvor der følges op på resultater m.v. i forhold til fastsatte mål. Alle skoler får således individuelt på et møde med forvaltningen præsenteret egne resultater og får vejledning i at følge op på resultaterne, hvor dette vurderes hensigtsmæssigt. Derudover afholder skolechefen 4 årlige møder med de enkelte skoleledelser for at følge op på skolens arbejde med resultaterne i forhold til elevernes opnåede resultater og progression.

 

I henhold til lovgivningen kan Byrådet beslutte, at der skal iværksættes konkrete handleplaner til forbedring af det faglige niveau på de enkelte skoler eller i det samlede skolevæsen.

 

Det er forvaltningens vurdering, at det samlede skolevæsen er på et acceptabelt niveau. Kommunen placerer sig således tæt på landsgennemsnittet i såvel nationale test samt ved folkeskolens afgangsprøver. Der er dog en vis spredning i resultaterne blandt skolerne.

 

Det fremgår herudover af de indhentede udtalelser fra de enkelte skolebestyrelser, at der er fokus på fortsat at udvikle det faglige niveau på de enkelte skoler og herigennem understøtte progressionen i den faglige udvikling for alle skolens elever.

 

Konkluderende er det ikke forvaltningens opfattelse, at der på baggrund af kvalitetsrapporten 2016/2017 er grundlag for at anbefale, at der udarbejdes konkrete handleplaner (i henhold til folkeskolelovens § 40 a, stk. 2) i forhold til forbedring af det faglige niveau i det samlede skolevæsen eller på enkelte skoler. 


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Folkeskolelovens § 40a og bekendtgørelse nr. 698 af 23. juni 2014 


Økonomi

Ingen


Høring

Kvalitetsrapporten har i overensstemmelse med lovkrav været sendt til udtalelse hos skolebestyrelserne. Alle skolebestyrelser har afgivet udtalelse, og disse er samlet i bilag (dok nr. 10542-18).


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at kvalitetsrapporten for 2016/2017 godkendes, og

at en samlet vurdering af det faglige niveau på kommunens skoler ikke giver anledning til, at der udarbejdes konkrete handleplaner til forbedring heraf, dog vil forvaltningen fortsætte arbejdet med opfølgning af skolernes faglige resultater og intensivere dette for skoler med utilstrækkelige faglige resultater. 


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 20-02-2018

Forelægges Byrådet med anbefaling.

 

Udvalget ønsker en opfølgning af rapporten i form af et temamøde.

 

Udvalget ser med tilfredshed på, at resultatet generelt viser god trivsel og lavt fravær.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-02-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Byrådet den 06-03-2018

Niels Christiansen stille følgende ændringsforslag:

 

At en samlet vurdering af det faglige niveau på kommunens skoler giver anledning til, at der udarbejdes konkrete handlingsplaner til forbedring heraf.

 

Forslaget blev sat til afstemning.

 

For ændringsforslaget stemte Liste C

Imod ændringsforslaget stemte Liste A, Liste B, Liste I, Liste L, Liste O og Liste V

Ingen undlod at stemme

 

Ændringsforslaget er dermed faldet.

 

Forvaltningens anbefaling er samtidig godkendt.sagsnr17-9235_doknr10542-18_v1_skolernes udtalelser til kvalitetsrapport 20162017.docx
sagsnr17-9235_doknr166614-17_v1_kvalitetsrapport for varde kommunes skolevæsen - skoleåret 2016-2017.docx

Bilag

Skolernes udtalelser til Kvalitetsrapport 2016/2017
Kvalitetsrapport for Varde Kommunes skolevæsen - skoleåret 2016-2017


129. Afkortning af skoledagens længde efter folkeskolelovens § 16 b

Afkortning af skoledagens længde efter folkeskolelovens § 16 b

Sagsfremstilling

Udvalget for Børn og Læring behandlede den 18. januar under pkt. 10 og pkt. 11 muligheden for at anvende folkeskolelovens § 16b i forbindelse med afkortning af skoledagens længde. Udvalget besluttede, at punktet genoptages og at de 2 sagsfremstillinger sammenskrives.

Folkeskolelovens § 16 fastsætter at: ”Hver skole skal mindst gennemføre et samlet antal årlige undervisningstimer i kompetenceområder i børnehaveklassen og et samlet antal årlige undervisningstimer i fagene på hvert af klassetrinnene 1.-9. (minimumstimetal).”

Det er dermed beskrevet at der er et krav om at antallet af undervisningstimer i kompetenceområder og i fagene overholdes.


Folkeskolelovens § 16 a fastsætter at: ”Undervisningen i folkeskolens fag, jf. §§ 5, 9 og 11, og obligatoriske emner, jf. § 7, suppleres af understøttende undervisning. Den understøttende undervisning skal anvendes til forløb, læringsaktiviteter m.v., der enten har direkte sammenhæng med undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner, eller som sigter på at styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel.

Stk. 2. Skolens leder skal sikre sammenhæng mellem undervisningen i fagene, de obligatoriske emner og den understøttende undervisning.”

Det understreges i både lovgivning og efterfølgende præciseringer fra Undervisningsministeriet, at uanset om der sker afkortning af skoledagen eller ej, så skal skoledagen stadigvæk indeholde de elementer, der fremgår af folkeskoleloven. (Faglig undervisning, obligatoriske emner, understøttende undervisning, bevægelse, åben skole osv.)

 

Folkeskolelovens § 16 b fastsætter at: ”Kommunalbestyrelsen kan, for så vidt angår den understøttende undervisning, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen og efter ansøgning fra skolens leder godkende at fravige reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden i § 14 b, stk. 1, nr. 1, (indskolingen) og i helt særlige tilfælde § 14 b, stk. 1, nr. 2 og 3,(mellemtrin og udskoling) i op til 1 skoleår med henblik på yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering for bestemte klasser ved hjælp af ekstra personale i klassen.

Stk. 2. Fraviges bestemmelserne i § 14 b, stk. 1, om en mindste varighed af undervisningstiden, skal kommunalbestyrelsen tilbyde eleverne plads i skolens skolefritidsordning, jf. § 3, stk. 7, eller i et andet relevant fritidstilbud i de timer, som fravigelsen vedrører, uden særskilt betaling fra forældrene. ”

Det fremgår således at enhver skole (skoleleder/skolebestyrelse) allerede nu kan søge Byrådets godkendelse til at afkorte skoledagens længde, såfremt gældende regler herfor overholdes.

 

Det fremgår af efterfølgende fremsendte præciseringer fra Undervisningsministeriet, at Byrådet kan beslutte at delegere sin beslutningskompetence om nedsættelse af skoledagens længde til forvaltningen/den enkelte skoleleder eller skolebestyrelse. Såfremt Byrådet beslutter at uddelegere beslutningskompetencen, ændrer det dog ikke på de ovenfor nævnte krav, som fastslår, at en nedsættelse af timetallet skal modsvares, at der er 2 voksne i klassen i et tilsvarende antal timer. Jævnfør §16b, er der tale om, at det er en generel mulighed i indskolingen og kun i helt særlige tilfælde (faglige og trivselsmæssige udfordringer) en mulighed for mellemtrin og udskoling. Derudover kan tilladelsen højst gives for et skoleår ad gangen og skal således årligt tages op til revision i forhold til den enkelte klasse.

Såfremt, der sker en nedsættelse af skoledagens længde, vil berørte elever skulle tilbydes plads i et aldersrelevant fritidstilbud eller organiseret tilsyn uden øget udgift for forældrene.


Forvaltningens vurdering

 Lovgivningsmæssigt er der ikke noget til hinder for, at beslutningen om forkortelse af skoledagen uddelegeres til skoleledelsen/skolebestyrelse på den enkelte skole. I givet fald skal opmærksomheden dog henledes på, at:

reduktionen er gældende for max et år ad gangen,

skolen har tilsynspligt med transportberettigede elever, der ikke har mulighed for hjemtransport via skolebus ved undervisningens ophør,

den forkortede skoledag ikke kan fjerne den understøttende undervisning helt,

der ikke offentligt tilgængeligt findes vinden der viser, at to-voksen/to-lærere ordninger i sig selv gavner elevens læring. Der er dog heller ingen forskning der viser, at to-voksen/to-lærere ordninger ikke kan have en gavnlig effekt på elevernes læring og trivsel,

der skal være en konkret faglig begrundelse for at afkorte skoledagen for 4.-9. årgang (faglig trivsel, social trivsel mv.),

alle eventuelle merudgifter der opstår i forbindelse med en forkortelse af skoledagen afholdes inden for skolens eget budget, herunder eventuelle merudgifter til transport, SFO mv.

 

Udover ovenstående opmærksomhedspunkter er det forvaltningens vurdering, at der kan være behov for, i en given periode, at følge udviklingen i skolernes anvendelse af § 16b. med henblik på at kunne foretage justeringer såfremt, der viser sig behov herfor. Der vil fra forvaltningen kunne udarbejdes et skema, som skolerne skal anvende til indberetning, hvor begrundelse og vilkår for de enkelte klasser/skoler anvendelsen af §16b fremgår. Disse skemaer forelægges Udvalget for Børn og Læring hvert halve år.

 

Såfremt beslutningskompetencen om afkortning af skoledagen delegeres til den enkelte skole (skoleleder eller skolebestyrelse) er der ikke noget krav om at indhente udtalelse.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Folkeskoleloven


Økonomi

I så fald at det besluttes, at udgifter i forbindelse med nedsættelse af skoledagens længde skal afholdes inden for den enkelte skoles nuværende budgetramme, vil der ikke være yderligere økonomiske udgifter.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der træffes beslutning om hvorvidt kompetencen til beslutning om afkortning af skoledagen skal uddelegeres til den enkelte skoleleder eller skolebestyrelse,

at der træffes beslutning om, hvorvidt skolerne ved anvendelse af § 16b skal indberette til forvaltningen med henblik på orientering til Udvalget for Børn og Læring,

at såfremt muligheden for afkortning af skoledagens længde benyttes, skal skolerne afholde alle eventuelle udgifter hertil indenfor eget budget.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 20-02-2018

Det indstilles til Byrådet,

at kompetencen til beslutning om afkortning af skoledagen uddelegeres til den enkelte skoleleder, dog således at afgørelsen altid træffes i samarbejde med skolebestyrelsen,

at skolerne ved anvendelse af § 16b skal indberette til forvaltningen med henblik på en orientering til Udvalget for Børn og Læring hvert halve år,

at såfremt muligheden for afkortning af skoledagens længde benyttes, skal skolerne afholde alle eventuelle udgifter hertil inden for eget budget.

 

Holger Grumme Nielsen (B) stemte imod, idet Radikale Venstre ikke ønsker at uddelegere beslutningskompetencen til den enkelte skoleledelse. Radikale Venstre vil se positivt på hvis kommunens skoler ønsker kortere skoledage, men ønsker at skolebestyrelserne forholder sig til hvorledes de i stedet vil løfte intentionerne med skolereformen og redegøre herfor over for Udvalget for Børn og Læring.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-02-2018

Anbefalingen fra Udvalget for Børn og Læring blev godkendt.

 

Holger Grumme Nielsen (B) stemte imod, idet Radikale Venstre ikke ønsker at uddelegere beslutningskompetencen til den enkelte skoleledelse. Radikale Venstre vil se positivt på hvis kommunens skoler ønsker kortere skoledage, men ønsker at skolebestyrelserne forholder sig til hvorledes de i stedet vil løfte intentionerne med skolereformen og redegøre herfor over for Udvalget for Børn og Læring.


Beslutning Byrådet den 06-03-2018

Anbefalingen fra Udvalget for Økonomi og Erhverv blev sat til afstemning.

 

For anbefalingen stemte Liste A, Liste I, Liste L, Liste O og Liste V

Imod anbefalingen stemte Liste B og Liste C

Ingen undlod at stemme

 

Anbefalingen er dermed godkendt.

 

Holger Grumme Nielsen (B) og Niels Christiansen (C) stemte imod, idet de ikke ønsker at uddelegere beslutningskompetencen til den enkelte skoleledelse. De vil se positivt på hvis kommunens skoler ønsker kortere skoledage, men ønsker at skolebestyrelserne forholder sig til hvorledes de i stedet vil løfte intentionerne med skolereformen og redegøre herfor over for Udvalget for Børn og Læring.

130. Styrelsesvedtægt for skolevæsenet - efter udtalelse

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet - efter udtalelse

Sagsfremstilling

Folkeskolelovens § 41 fastslår, at Byrådet efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne fastsætter en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen.
 

På baggrund af ovenstående og som følge af vedtagelsen af den nye skolestruktur som fremgår af ’Skoler og dagtilbud for alle’, har en arbejdsgruppe udarbejdet et forslag til ny ’Styrelsesvedtægt for Skolevæsnet i Varde Kommune’.

 

Forslaget til styrelsesvedtægt består af:

Styrelsesvedtægten udarbejdet efter de ovennævnte lovkrav

Bilag A: Sammensætning af skolebestyrelser og fælles bestyrelser

Bilag B: Regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelse og fælles bestyrelse

Bilag C: Kort over skoledistriktsgrænser

Bilag D: Retningslinjer for sammensætning af fælles rådgivende organ – Fællesrådet”.

 

Udvalget for Børn og Undervisning vedtog den 12. december 2017 at sende forslag til ’Styrelsesvedtægt for Varde Kommunes skolevæsen’ til udtalelse.

 

Ved fristens udløb den 29. januar 2018 er der indkommet 24 udtalelser, jfr. vedlagte oversigt dok. 22458-18.


Forvaltningens vurdering

De indkomne udtalelser til styrelsesvedtægten kan overordnet opdeles i 3 kategorier.

Kategori 1: Udtalelser der udtrykker tilfredshed/ingen bemærkninger har til forslaget til styrelsesvedtægt

Kategori 2: Udtalelser der forholder sig til styrelsesvedtægtens bilag A (sammensætning af bestyrelser)

Kategori 3: Udtalelser der forholder sig til styrelsesvedtægtens bilag D (skoledistriktsændringer)

Til kategori 1 hører udtalelse fra: Ansager Skole, Ølgod Skole, Alslev Skole, Janderup Skole, Blåvandshuk Skole.

Til kategori 2 hører udtalelse fra: Tistrup Skole, Blåbjergskolen, Lykkesgårdskolen, BUPL Sydjylland, Outrup Skole, Børnehaverne i Nordøst, Område Øst – Starup/Årre, Næsbjerg & Nordenskov Skole, Varde Lærerkreds, Agerbæk Skole & Starup Børneby, Thorstrup Skole, Årre Skole.

De indkomne høringssvar udtrykker først og fremmest et ønske om en sikring af forældre- og medarbejderrepræsentation i bestyrelserne for de kommende hovedskole/filialskole og eller hovedskole/børnebyer.

De nævnte bestyrelsessammensætninger i bilag A er minimumskrav, der alene er udarbejdet ud fra, at gældende lovkrav for skolebestyrelser og fællesbestyrelser overholdes og med den hensigt ikke at få antalsmæssigt ”for store” bestyrelser. De bestyrelser, der måtte ønske det, kan som angivet i styrelsesvedtægtens § 1 stk. 2 anmode om en anden sammensætning.

Af nogle af høringssvarene fremgår, at denne sammensætning bør kunne besluttes i den enkelte skolebestyrelse eller fællesbestyrelse uden anmodning. – Det er der intet lovmæssigt til hinder for, og derfor kan ændringen umiddelbart indarbejdes i styrelsesvedtægten.

Endeligt er der lovmæssigt den mulighed, at byrådet kan uddelegere selve beslutningen om såvel skolebestyrelsens sammensætning som fastsættelse af regler om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne.  Så udgår bilag A (minimumskrav) og bilag B (regler for valg af forældrerepræsentanter) og styrelsesvedtægten konsekvensrettes.

Forvaltningen ser jf. ovenstående således 3 muligheder i forhold til bilag A:

Styrelsesvedtægtens bilag A fastholdes som minimumskrav og de enkelte bestyrelser fremsender anmodning, såfremt de ønsker en anden sammensætning

Styrelsesvedtægtens § 1 stk. 2. ændres således, at den enkelte bestyrelse kan beslutte at ændre bestyrelsens sammensætning uden anmodning.

Bilag A og B – udgår og beslutningen om sammensætning af og valg af forældrerepræsentanter uddelegeres til den enkelte skolebestyrelse eller fællesbestyrelse.


Ønsket fra Outrup skole om elevråd på alle afdelinger fremgår af styrelsesvedtægtens § 18.  Ønsket om, at der ikke oprettes et fælles elevråd for hele enheden, kan ikke imødekommes, da dette krav fremgår af folkeskolelovens § 46. (bemærkninger til loven).

 

Til kategori 3 hører udtalelse fra: Næsbjerg Skole, Nordenskov Skole, Årre Skole, Agerbæk-Starup Skole samt forskellige enkeltpersoner, grupper af personer og Udviklingsråd Helle Øst.

Indledningsvist skal det fastslås, at det er Byrådet, der fastlægger skoledistriktsgrænser. Denne beslutning skal træffes efter, at de berørte skolebestyrelser har haft lejlighed til at udtale sig.

Det er kun for det tidligere Billum skoledistrikt, at der skal træffes en konkret beslutning om ny opdeling af skoledistriktet, idet distriktsskolen Billum Skole nedlægges. Der er ingen indsigelser mod forslaget i bilag D om opdeling af Billum distrikt.

De øvrige ønsker om distriktsændringer fra borgere og grupper af borgere (Roust Vrenderup), er fremkommet i forbindelse med udarbejdelsen af ’Skoler og dagtilbud for alle’. Forvaltningen fik til opgave at igangsætte en proces med forslag til hensigtsmæssige ændringer i forhold til imødekommelse af henvendelserne.  Derfor er disse forslag til distriktsændringer indarbejdet i bilag D.

For Vrenderup gælder, at det fremsatte ønske om ’frit-valg’ mellem Næsbjerg og Nordenskov ikke er muligt at imødekomme. Til hver skole hører et selvstændigt skoledistrikt, (uanset om der er tale om filialskoler eller overbygningsskoler) (§ 36 stk 2) og de adresser, der ligger i disse distrikter, hører til den pågældende distriktsskole med de rettigheder om bl.a. fri transport osv. der følger med. Man kan derfor ikke imødekomme ønsket om frit valg mellem flere distriktsskoler.

Det viser sig derudover af de indkomne udtalelser, at de forslag om distriktsændringer, der fremgår af bilag D, for Roust (fra Næsbjerg Skole til Årre Skole) og Vrenderup (Fra Agerbæk til Næsbjerg eller Nordenskov Skole) har både tilhængere og modstandere i de 2 områder.  Forvaltningen kan for nuværende ikke umiddelbart vurdere om argumenterne for distriktsændringer bør tillægges mere vægt end argumenterne imod. Det må således bero på en politisk afgørelse, om man ønsker at imødekomme ønskerne.

Forvaltningen vil pege på, at forslaget alene omfatter distriktsændringer vedrørende den fremtidige Skoleklynge Øst. Det kunne derfor overvejes, om ikke det ville være en relevant opgave for de kommende skolebestyrelser og fællesbestyrelser i Skoleklynge Øst - eventuelt i samarbejde med udviklingsrådet Helle Øst - at igangsætte og forestå en proces i området, med henblik at afdække ønsker og behov om distriktsændringer mellem skolerne i Skoleklynge Øst. 

Forvaltningen ser jf. ovenstående således følgende 3 muligheder i forhold til bilag D:

Den foreslåede distriktsændring mellem Blåvandshuk Skole og Janderup Skole godkendes

Foreslåede distriktsændringer i området Skoleklynge Øst godkendes eller bortfalder.

Nuværende skoledistrikter i Skoleklynge Øst fastholdes og der igangsættes en proces som beskrevet ovenfor, med henblik på senere beslutning om endelig fastlæggelse af distriktsgrænser.

Lykkesgårdskolens bemærkning om mulighed for etablering af en bestyrelse med repræsentation fra både Sct. Jacobi Skole og Lykkesgårdskolen vil kunne indarbejdes i den proces- og tidsplan, der er ved at blive udarbejdet for den fremtidige skolestruktur i Varde by.

 

Der er nedsat en koordineringsgruppe med repræsentation fra alle skoler i Varde by (ledelse og forældre) samt de faglige organisationer.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Folkeskoleloven


Økonomi

Ingen


Høring

Bestyrelser i skoler og dagtilbud, Varde Lærerkreds, BUPL Sydjylland og Skolelederforening Varde


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der – med baggrund i udtalelserne – tages endelig stilling til forslag til styrelsesvedtægt,

at det endelige forslag til ’Styrelsesvedtægt for Varde Kommunes skolevæsen’ forelægges Byrådet til godkendelse.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 20-02-2018

Med baggrund i udtalelserne blev det besluttet,

  • at styrelsesvedtægtens § 1 stk. 2 ændres, så beslutningen om en anderledes sammensætning end de i bilag A angivne minimumskrav kan træffes lokalt af den enkelte skolebestyrelse eller fællesbestyrelse,
  • at den i bilag D foreslåede distriktsændring for tidligere Billum skoledistrikt til henholdsvis Blåvandshuk skoledistrikt og Janderup skoledistrikt godkendes,
  • at det indarbejdes at ansøgningen fra beboere på Varde Landevej nr. 24, 28 og 29 imødekommes, således at der for disse adresser sker distriktsændring fra Nordenskov skoledistrikt til Starup skoledistrikt,
  • at alle øvrige forslag til distriktsændringer bortfalder, dog iværksættes en proces i Skoleklynge Øst med henblik på at bestyrelser og udviklingsråd efter 1. august 2018 får mulighed for – såfremt de måtte ønske det – at udarbejde fælles indstilling til fremtidige distriktsgrænser mellem skolerne i skoleklynge Øst til behandling i Udvalget for Børn og Læring og Byrådet.

 

Styrelsesvedtægten konsekvensrettes i overensstemmelse hermed hvorefter det indstilles til Byrådet,

at forslag til ’Styrelsesvedtægt for Varde Kommunes skolevæsen’ godkendes. 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-02-2018

Anbefalingen fra Udvalget for Børn og Læring indstilles til Byrådets godkendelse med følgende tilføjelse:

ansøgning fra Puglundvej 36 imødekommes, således at der også for denne adresse sker distriktsændring fra Nordenskov skoledistrikt til Starup skoledistrikt.


Beslutning Byrådet den 06-03-2018

Anbefalingen fra Udvalget for Økonomi og Erhverv blev godkendt.sagsnr17-7490_doknr195387-17_v2_forslag til ny styrelsesvedtægt for skolevæsenet.docx
sagsnr17-7490_doknr131600-17_v1_styrelsesvedtægt for varde kommunes skolevæsen - august 2018.docx
sagsnr17-7490_doknr154500-17_v1_bilag a - til styrelsesvedtægt for varde kommunes skolevæsen.docx
sagsnr17-7490_doknr182308-17_v1_bilag b - regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser og fælles bestyrelser.docx
sagsnr17-7490_doknr184715-17_v1_bilag c - kort over skoledistriktsændringer.pdf.pdf
sagsnr15-8482_doknr5505-15_v1_bilag d fællesrådet - retningslinjer for etablering og virksomhed.docx
sagsnr17-7490_doknr6223-18_v1_udtalelse fra ansager skoles bestyrelse.pdf
sagsnr17-7490_doknr5271-18_v1_udtalelse fra line og kennth risager, vrenderup.pdf
sagsnr17-7490_doknr5278-18_v1_udtalelse fra martin og libbe sølbeck, årre m.fl..pdf
sagsnr17-7490_doknr10408-18_v1_udtalelse fra rikke frederiksen, nordenskov.msg
sagsnr17-7490_doknr13264-18_v1_udtalelse fra udviklingsråd helle øst.msg
sagsnr17-7490_doknr17212-18_v1_udtalelse fra dagtilbud øst' bestyrelse.msg
sagsnr17-7490_doknr14800-18_v1_udtalelse fra janderup skoles bestyrelse.doc
sagsnr17-7490_doknr17262-18_v1_udtalelse fra nord-øst' forældrebestyrelse, afd. trinbrættet.doc
sagsnr17-7490_doknr17400-18_v1_udtalelse fra varde lærerkreds.doc
sagsnr17-7490_doknr10499-18_v1_udtalelse fra horne-tistrup skolernes bestyrelse.docx
sagsnr17-7490_doknr11709-18_v1_udtalelse fra ølgod skoles bestyrelse.docx
sagsnr17-7490_doknr12484-18_v1_udtalelse fra blåbjergskolens bestyrelse.docx
sagsnr17-7490_doknr12495-18_v1_udtalelse fra alslev skoles bestyrelse.pdf
sagsnr17-7490_doknr12519-18_v1_udtalelse fra lykkesgårdskolens bestyrelse.docx
sagsnr17-7490_doknr13199-18_v1_udtalelse fra hanne jensen, roust m.fl..docx
sagsnr17-7490_doknr13569-18_v1_udtalelse fra bupl sydjylland.docx
sagsnr17-7490_doknr14721-18_v1_udtalelse fra outrup skoles bestyrelse.pdf
sagsnr17-7490_doknr15236-18_v1_udtalelse fra fællesbestyrelsen for blåvandshuk skole, billum børnehave og børnehaven skovmusen.docx
sagsnr17-7490_doknr17339-18_v1_udtalelse fra nordenskov og næsbjerg skoles bestyrelser.pdf
sagsnr17-7490_doknr16708-18_v1_udtalelse fra agerbæk-starup skoles bestyrelse.docx
sagsnr17-7490_doknr17445-18_v1_udtalelse fra thorstrup skoles bestyrelse og med-udvalg.docx
sagsnr17-7490_doknr17516-18_v1_udtalelse fra årre skoles bestyrelse.docx
sagsnr17-7490_doknr17524-18_v1_udtalelse fra initiativgruppen vedr. skoledistriktet i roust og rudholm.docx
sagsnr17-7490_doknr17543-18_v1_udtalelse fra forældre i roust-området v. martin sølbeck, årre.docx
sagsnr17-7490_doknr22458-18_v1_oversigt over indkomne udtalelser - styrelsesvedtægt for skolevæsenet.docx

Bilag

BU-udv. 12.12.2017: Forslag til ny Styrelsesvedtægt for skolevæsenet
FORSLAG - Styrelsesvedtægt for Varde Kommunes Skolevæsen - August 2018
FORSLAG - Bilag A - Til Styrelsesvedtægt for Varde Kommunes Skolevæsen
FORSLAG - Bilag B - Regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser og fælles bestyrelser
FORSLAG - Bilag C - Kort over skoledistriktsændringer
Bilag D Fællesrådet - Retningslinjer for etablering og virksomhed
Udtalelse fra Ansager Skoles bestyrelse
Udtalelse fra Line og Kennth Risager, Vrenderup
Udtalelse fra Martin og Libbe Sølbeck, Årre m.fl.
Udtalelse fra Rikke Frederiksen, Nordenskov
Udtalelse fra Udviklingsråd Helle Øst
Udtalelse fra Dagtilbud Øst' bestyrelse
Udtalelse fra Janderup Skoles bestyrelse
Udtalelse fra Nord-Øst' forældrebestyrelse, afd. Trinbrættet
Udtalelse fra Varde Lærerkreds
Udtalelse fra Horne-Tistrup Skolernes bestyrelse
Udtalelse fra Ølgod Skoles bestyrelse
Udtalelse fra Blåbjergskolens bestyrelse
Udtalelse fra Alslev Skoles bestyrelse
Udtalelse fra Lykkesgårdskolens bestyrelse
Udtalelse fra Hanne Jensen, Roust m.fl.
Udtalelse fra BUPL Sydjylland
Udtalelse fra Outrup Skoles bestyrelse
Udtalelse fra Fællesbestyrelsen for Blåvandshuk Skole, Billum Børnehave og Børnehaven Skovmusen
Udtalelse fra Nordenskov og Næsbjerg skoles bestyrelser
Udtalelse fra Agerbæk-Starup Skoles bestyrelse
Udtalelse fra Thorstrup Skoles bestyrelse og MED-udvalg
Udtalelse fra Årre Skoles bestyrelse
Udtalelse fra Initiativgruppen vedr. skoledistriktet i Roust og Rudholm
Udtalelse fra forældre i Roust-området v. Martin Sølbeck, Årre
Oversigt over indkomne udtalelser - Styrelsesvedtægt for skolevæsenet


131. Anlægsbevilling til multisal og kombibibliotek - Agerbæk Skole

Anlægsbevilling til multisal og kombibibliotek - Agerbæk Skole

Sagsfremstilling

Agerbæk Skole, folkebiblioteket og repræsentanter for foreningslivet i Agerbæk fremsendte i 2015 en anmodning til Byrådet om etablering af multisal og et kombibibliotek på Agerbæk Skole med blandt andet nedenstående begrundelser.

 

Etableringen af multisal vil give Agerbæk Skole og lokalsamfund nogle bedre muligheder når det handler om idrætsundervisning og idrætsudøvelse. Samtidig vil flytningen af det nuværende skolebibliotek til en mere central placering på skolen og i fælles lokale med det kommende folkebibliotek skabe nogle nye og positive rammer for, at skolen opleves som et naturligt sted at færdes, når man er borger og bruger af folkebiblioteket. Etableringen af en ny samlende indgang/adgang til skolen vil bidrage yderligere til at understøtte denne opfattelse.

 

Etablering og indretning af skolens nuværende aula til et tidssvarende, indbydende og pædagogisk inspirerende undervisnings- og opholdsområde og vil blive skolens, folkebibliotekets multisalens og lokalsamfundets naturlige omdrejningspunkt.

 

Byrådet besluttede i forbindelse med budgetaftalen for 2015-18 at bygge en multisal og et kombibibliotek på Agerbæk Skole. Yderligere var hensigten at reducere driftsudgifter og fremtidige vedligeholdelsesudgifter gennem nedrivning af forældet og utidssvarende bygningsmasse, og dermed arbejde i retning af færre – mere optimalt udnyttede – kvadratmeter, der kan udnyttes pædagogisk og didaktisk og dermed understøtte læringen

 

De bygningsmæssige ændringer vil resultere i, at skolen får nye og bedre rammer, hvor de pædagogiske muligheder bliver optimeret. Dette gælder både i forhold til faget idræt, men også i øvrige fag, og de generelle læringsmiljøer bliver moderne, indbydende og inspirerende. Samtidig vil skolen kunne blive et naturligt samlingspunkt for brugere af folkebiblioteket og det lokale forenings- og fritidsliv.

 

Projektet som er sendt i licitation omfatter således etableringen af en multisal i sammenhæng med den eksisterende gymnastiksal i skolens nordlige ende samt etablering af et kombineret skole- og folkebibliotek i skolens centralt placerede aula. Derved sikres tidsvarende lokaler og faciliteter, samt vi får erfaring med etablering af kombibibliotek.


Forvaltningens vurdering

Projekteringen af byggeriet er færdiggjort, licitationen er gennemført den 8. februar 2018 og byggeriet kan påbegyndes i forhold til den aftalte hovedentreprise.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Intet


Økonomi

Til projektet er der afsat 514.600 kr. i 2016, 1.018.000 kr. i 2017, 5.922.000 kr. i 2018 og 6.752.000 k. i 2019. Beløbet som søges frigivet er i alt 14.206.600 kr.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der meddeles en anlægsbevilling på 14.206.600 kr. til projektet,

at beløbet finansieres af de i budgettet afsatte midler.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 20-02-2018

Forelægges Byrådet med anbefaling.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-02-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Byrådet den 06-03-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr16-3724_doknr85260-16_v4_beskrivelse af scenarier vedr. multihal ved agerbæk skole.docx
sagsnr18-1576_doknr21690-18_v1_oversigtskort over tilbygninger - agerbæk skole.pdf

Bilag

Beskrivelse af scenarier vedr. multihal ved Agerbæk Skole
Oversigtskort over tilbygninger - Agerbæk Skole


132. Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud - efter udtalelse

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud - efter udtalelse

Sagsfremstilling

I henhold til dagtilbudsloven skal Byrådet fastsætte en styrelsesvedtægt for kommunens kommunale dagtilbud.

 

På baggrund af beslutning om ny struktur ’Skoler og dagtilbud for alle’, har udvalget for Børn & Undervisning den 12. december 2017 sendt forslag til ændring af styrelsesvedtægten for de kommunale dagtilbud til udtalelse hos berørte forældrebestyrelser og MEDudvalg forud for endelig godkendelse i Byrådet den 6. marts 2018.

 

Der er foreslået en mindre revision af den nuværende vedtægt således at forslaget til ny vedtægt er i overensstemmelse med strukturbeslutningen.

 

Revisionen omfatter tilføjelse af et nyt punkt 3 i styrelsesvedtægtens §8:
Der føres protokol over forældrebestyrelsens beslutning. I beslutningsprotokollen anføres for hvert møde, hvilke personer, der har været til stede. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet.

Afvigende meninger skal føres til protokol med oplysning om hvilken afdeling bestyrelsesmedlemmet repræsenterer, og medsendes forældrebestyrelsens udtalelser og beslutninger.

 

I konsekvens heraf bliver nuværende punkt 3 til punkt 4 etc.

Der ændres i den vejledende forretningsorden, således at samme sætning her tilføjes til §11.

 

Ved fristens udløb den 29. januar 2018 er det indkommet udtalelse fra:

Dagtilbud Øst’ MED-udvalg

Dagtilbud Øst’ bestyrelse

Forældrebestyrelsen i Blaabjergegnens Dagtilbud

Børneuniversets bestyrelse og MED-udvalg

Firkløverets bestyrelse og MED-udvalg

Dagtilbud Varde Vest’ bestyrelse og MED-udvalg

Børnehaverne Nord-Øst’ bestyrelse og MED-udvalg

 

De indkomne udtalelser tilslutter sig tilføjelsen af et nyt punkt 3 i styrelsesvedtægtens §8 og tilføjelse af tilsvarende sætning i den vejledende forretningsorden §11. Tilføjelsen opfattes som sikring af gennemsigtighed. Særligt fremhæves det positive i, at der fremadrettet skrives en beslutningsprotokol ved bestyrelsesmøder. Der foreslås en ændring i vedtægten således §8 også bliver gældende for børnebyer. De kommende børnebyer er lovgivningsmæssigt omfattet af kommunens styrelsesvedtægt for skolevæsenet og der skal derfor ikke indarbejdes forhold vedrørende børnebyer i Styrelsesvedtægt for dagtilbud. Derudover stilles forslag om udskiftning af halvdelen af forældrerepræsentanterne hvert andet år.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at de indkomne udtalelser ikke giver anledning til justering af de foreslåede ændringer i det fremlagte forslag. Styrelsesvedtægten har fungeret siden strukturændringen i 2012, hvor de kommunale dagtilbud blev fællesledet med op til 4 afdelinger. Med strukturændringen 1. august 2018 vil dagtilbudsområderne blive større, dog max. 9 afdelinger, hvorfor forvaltningen vurderer, at antallet af bestyrelsesmedlemmer på 7, 9 eller 11 fortsat er dækkende. Forvaltningen anbefaler at forslag om udskiftning af halvdelen af forældrerepræsentanterne hvert andet år drøftes.

Forslag og kommentarer i forhold til skolernes styrelsesvedtægt foreslås drøftet under behandling af denne.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Dagtilbudsloven


Økonomi

Ingen


Høring

Forældrebestyrelserne og MED-udvalg i kommunale dagtilbud, BUPL Sydjylland og FOA Varde.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der – med baggrund i udtalelserne – tages endelig stilling til forslag til styrelsesvedtægt,

at det endelige forslag til ’Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud’ forelægges Byrådet til godkendelse.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 20-02-2018

Det indstilles til Byrådet,

at forslag til ’Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud’ godkendes, dog således

  • at styrelsesvedtægtens § 2, stk. 1 ændres i forhold til at forældrebestyrelserne består af minimum 7 personer og at hver afdeling har ret til en bestyrelsesrepræsentant,
  • at det delegeres til forældrebestyrelsen selv at beslutte størrelsen på bestyrelsen, dog skal der være et ulige antal. 

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-02-2018

Anbefalingen fra Udvalget for Børn og Læring blev godkendt.


Beslutning Byrådet den 06-03-2018

Anbefalingen fra Udvalget for Børn og Læring blev godkendt.sagsnr17-13132_doknr17211-18_v1_udtalelse fra dagtilbud øst' bestyrelse.msg
sagsnr17-13132_doknr195391-17_v2_forslag til ny styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud.docx
sagsnr17-13132_doknr189138-17_v1_styrelsesvedtægt for dagtilbud - gældende fra 07.11.2018.doc
sagsnr17-13132_doknr17260-18_v1_udtalels fra børnehaverne i nord-øst' forældrebestyrelse og med-udvalg.doc
sagsnr17-13132_doknr13651-18_v1_udtalelse fra dagtilbud øst' med-udvalg.docx
sagsnr17-13132_doknr14691-18_v1_udtalelse fra forældrebestyrelsen i blaabjergegnens dagtilbud.docx
sagsnr17-13132_doknr15394-18_v1_udtalelse fra børneuniversets bestyrelse og med-udvalg.docx
sagsnr17-13132_doknr16107-18_v1_udtalelse fra firkløverets forældrebestyrelse.docx
sagsnr17-13132_doknr16106-18_v1_udtalelse fra firkløverets med-udvalg.docx
sagsnr17-13132_doknr17219-18_v1_udtalelse fra dagtilbud varde vest' bestyrelse og med-udvalg.docx

Bilag

Udtalelse fra Dagtilbud Øst' bestyrelse
BU-udv. 12.12.2017: Forslag til ny Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud
Styrelsesvedtægt for dagtilbud - gældende fra 01.01.2018
Udtalels fra Børnehaverne i Nord-Øst' forældrebestyrelse og MED-udvalg
Udtalelse fra Dagtilbud Øst' MED-udvalg
Udtalelse fra forældrebestyrelsen i Blaabjergegnens Dagtilbud
Udtalelse fra Børneuniversets bestyrelse og MED-udvalg
Udtalelse fra Firkløverets forældrebestyrelse
Udtalelse fra Firkløverets MED-udvalg
Udtalelse fra Dagtilbud Varde Vest' bestyrelse og MED-udvalg


133. Anlægsbevilling på 18.759.000 kr. vedr. Årre Børnecenter

Anlægsbevilling på 18.759.000 kr. vedr. Årre Børnecenter

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i forbindelse med budgetaftalen for 2015-18 at bygge en ny børnehave som en tilbygning til Årre Skole. Med afsæt i kommunens strategi om at satse på færre og mere intelligente m² blev ’Projekt ny børnehave i Årre’ udvidet til ’Projekt Årre Børnecenter, hvor skolen og lokalsamfundet blev tænkt ind i projektet.’

 

Gennem en samskabelsesproces med interne og eksterne deltagere fra dagtilbud, skole/SFO, lokalarkiv, byråd og borgere i Årre er der skabt en overordnet vision for Årre Børnecenter:
 

”Vi ønsker en ny institution med flere funktioner og en fælles profil. Bygningsfysikken styrker samarbejdet mellem Årre dagpleje, evt. kommende vuggestue, børnehave, SFO og skole, og gennem det skabes der sammenhæng (en rød tråd) i børnenes liv. Det vil sige, at vi ønsker at dele pladsen og tænke smartere. Vi ønsker at tænke i et med naturen. Udearealerne inviterer til læring og bevægelse. Vi ønsker sammenhæng med byen. Det vil sige, at vi inviterer borgere og foreningsliv ind – vi deler arealerne med andre, når vi ikke selv bruger dem – for at vi får noget positivt til Årre som by og jer som borgere, og at området bliver attraktivt for nye tilflyttere.”

 

Der skabes således et attraktivt børnecenter for børn og borgere i Årre - både i og udenfor børnecentrets åbningstider.

 

I forbindelse med den nye skole- og dagtilbudsstruktur, ’Skoler og dagtilbud for alle’ bliver Årre Børnehave pr. 1. august 2018 ledet sammen med skolen i Årre Børnecenter. 


Forvaltningens vurdering

 Projekteringen af byggeprojektet er afsluttet og byggeriet er klar til at gå i gang under forudsætning af, at der meddeles anlægsbevilling.


Konsekvens i forhold til visionen

Udearealerne optimeres, hvorved der bliver bedre rammer og hermed muligheder for udlevelse af visionen.


Retsgrundlag

Dagtilbudsloven og Folkeskoleloven.


Økonomi

Der var afsat 1.013.000 kr. i 2015, 2.032.000 kr. i 2016, 10.180.000 kr. i 2017 og 5.534.000 kr. i 2018. Der er i således i budgettet afsat i alt 18.759.000 kr. til projektet.

 

Den samlede udgift for projektet er ca. 25,4 mio.kr. (efter licitation). En del af beløbet vedrører udgifter til kloakseparering, energirenoveringer og nedrivning af bygninger, som finansieres af midler afsat af Udvalget for Plan og Teknik. 


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der meddeles anlægsbevilling på 18.759.000 kr. til projektet,

at beløbet finansieres af de i budgettet afsatte midler. 


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 20-02-2018

Forelægges Byrådet med anbefaling.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-02-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Byrådet den 06-03-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr14-3833_doknr22003-18_v1_fp.01 situationsplan.pdf.pdf

Bilag

FP.01 SITUATIONSPLAN.pdf


134. Differentieret børnehavestart

Differentieret børnehavestart

Sagsfremstilling

I forbindelse med de vedtagne effektiviseringer og besparelser for budget 2018 har Byrådet besluttet, at børnehavestarten fremover er 2,11 år. Samtidig har Byrådet bedt fagudvalget arbejde videre med mulighederne for en yderligere differentiering.
Hidtil har børnehavestart i Varde Kommune været til den første i den måned, hvor barnet fylder 3 år. Pr. 1. april 2018 vil det blive til den første i den måned, hvor barnet bliver 2,11 år. I praksis betyder det, at et barn der fylder 2,11 den 30. i en måned, vil være 2,10 år ved børnehavestart, hvor et barn i dag, hvis barnet fylder 3 år den 30. i en måned vil være 2,11 år ved børnehavestart.

Forvaltningen har lavet oplæg til kriterier for differentieret børnehavestart.

Udgangspunktet i forslaget er børnehavestart ved 2,11 år med mulighed for differentiering i form af såvel tidligere som udskudt børnehavestart. Med udgangspunkt i viden om børns generelle udvikling vurderes, at spændet kan ligge imellem 2,9 og 3,2 år, det vil sige et spænd på 5 måneder.

 

Tidspunkt for børnehavestart og differentiering af børnehavestart vil være gældende for såvel kommunale, selvejende som private dagtilbud.


Forvaltningens vurdering

Ifølge de nuværende retningslinjer ligger børnehavestarten på 3 år. Et barn kan dog tilbydes børnehaveplads fra 2,9 år, hvis der er behov for at opfylde pasningsgarantien - det vil sige, hvis der mangler pladser i dagpleje eller vuggestue, dog under forudsætning af, at barnet vurderes klar. Børnehavestarten kan også udsættes af pædagogiske grunde, hvis barnet ikke vurderes klar til børnehave som 3 årig. Udskudt børnehavestart sker på baggrund af begrundet ansøgning til visitationen i dagtilbud, hvor dagtilbudschefen har kompetencen til at træffe beslutning.

I det nye forslag ligger børnehavestarten på 2,11 år, med mulighed for tidligere eller udskudt start i et spænd fra 2,9 – 3,2 år.
 

Forskningsmæssigt kan man ikke pege på den optimale differentiering. Forvaltningen anbefaler derfor, at der tages udgangspunkt i en konkret vurdering af det enkelte barns udviklingsniveau ved beslutning om tidligere eller udskudt børnehavestart på baggrund af 5 kriterier:
 

Tidligere start end 2,11 år kan ske på kommunens foranledning begrundet i mangel på dagpleje/vuggestuepladser (jf. kommunens retningslinjer for optagelse i dagtilbud). Det er en forudsætning at kriterie 3 er opfyldt.
 

Tidligere/senere start end 2,11 år kan ske på anmodning fra barnets dagtilbud (dagpleje/vuggestue) i samarbejde med forældrene.
 

Barnets udviklings- og trivselsniveau skal vurderes forud for beslutning om tidligere eller udskudt børnehavestart. Som grundlag for vurderingen udarbejdes dialogprofil samt sprogvurdering. Beslutning om tidligere eller senere start end 2,11 år foretages af visitationen i dagtilbud, hvortil dagpleje eller vuggestue sender en begrundet anmodning vedlagt dialogprofil og sprogvurdering. Dagtilbudschefen har kompetencen til at træffe beslutning løbende.
 

Tilflyttere fra kommuner med tidligere børnehavestart end Varde Kommune kan få deres barn i tidligere i børnehave, dog tidligst ved 2,9 år. Her lægges vægt på, at barnet ikke skal have flere skift på få måneder.
 

Individuel vurdering i helt særlige tilfælde. Eksempelvis hvor særlige pædagogiske eller sociale behov gør sig gældende eller ved uforudsete og udefrakommende omstændigheder, der påvirker familien eller barnet (alvorlig sygdom, dødsfald eller lignende). Herunder hører ikke dagplejers eller familiens ferie eller at barnets bedste ven skal afsted 1 måned før.

 

Ved beslutning om differentieret børnehavestart skal ’Retningslinjer for optagelse i dagtilbud’ konsekvensændres. 


Konsekvens i forhold til visionen

 Ingen


Retsgrundlag

Dagtilbudsloven


Økonomi

Besparelsen er indregnet i budgettet med virkning fra 1. april 2018 med en besparelse på 700.000 kr. i 2018 og 1 mio. kr. fra 2019 og fremadrettet.
Såfremt et barn starter før 2,11 år vil der være en mindreudgift og starter barnet senere end 2,11 år vil der være en merudgift, da udgiften pr. barn er højere i vuggestue og dagpleje.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at forslag til kriterier for differentieret børnehavestart godkendes.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 20-02-2018

Holger Grumme Nielsen (B) stiller ændringsforslag om at tidligere børnehavestart end børn fyldt 3 år, skal ske på baggrund af en individuel vurdering af barnet. Tidligere børnehavestart end 3 år kan kun ske såfremt, der er enighed mellem forældre, dagplejepædagog/vuggestuepædagoger og børnehavepædagogerne.

 

Forslaget blev sat til afstemning:

For forslaget stemte Holger Grumme Nielsen (B).

Imod forslaget stemte Peder Foldager (V), Lars Teglgaard (V), Tom Arnt Thorup (L), Sandie Eis Ravn (A) og Tina Agergaard Hansen (O).

 

Forvaltningens forslag til kriterier for differentieret børnehavestart blev herefter sat til afstemning.

For forslaget stemte Peder Foldager (V), Lars Teglgaard (V), Tom Arnt Thorup (L), Sandie Eis Ravn (A) og Tina Agergaard Hansen (O).

Imod stemte Holger Grumme Nielsen (B).

 

I henhold til styrelseslovens §23 ønsker Holger Grumme Nielsen sagen indbragt til afgørelse af Byrådet. 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-02-2018

Oversendes til Byrådet.


Beslutning Byrådet den 06-03-2018

Holger Grumme Nielsen (B) stiller ændringsforslag om, at tidligere børnehavestart end børn fyldt 3 år, skal ske på baggrund af en individuel vurdering af barnet. Tidligere børnehavestart end 3 år kan kun ske såfremt, der er enighed mellem forældre, dagplejepædagog/vuggestuepædagoger og børnehavepædagogerne.

 

For ændringsforslaget stemte Liste B

Imod ændringsforslaget stemte Liste A, Liste C, Liste I, Liste L, Liste O og Liste V

Ingen undlod at stemme

 

Ændringsforsalget er dermed faldet.

 

Forvaltningens anbefaling blev godkendt.

 

Holger Grumme Nielsen stemmer imod anbefalingen.

 sagsnr16-12453_doknr14165-17_v1_retningslinjer for optagelse i dagtilbud pr. 01.04.2018.doc
sagsnr17-12396_doknr176607-17_v3_differentieret børnehavestart - kriterier.docx

Bilag

Retningslinjer for optagelse i dagtilbud pr. 01.03.2017
Differentieret børnehavestart - kriterier


135. Gensidig orientering - Lukket punkt
136. Salg af ejendom i Billum - Lukket punkt
137. Køb af jord i Næsbjerg - Lukket punkt