UDVALG

Byrådet

MØDE

Referat

STED

Mødesalen, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

06-02-2018 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

06-02-2018 21:10:00


PUNKTER

94. Godkendelse af dagsorden
95. Historik om Blåvand Kyst projektet
96. Kommuneplantillæg for rekreativt område ved Blåvand Kyst – Blå Plateau
97. Lokalplan for rekreativt område ved Blåvand Kyst – Blå Plateau
98. Kommuneplantillæg for hotel ved Blåvand Kyst
99. Lokalplan for hotel ved Blåvand Kyst
100. Høringssvar til ministerdeklaration for det Trilaterale Vadehavssamarbejde
101. Annoncering og kommunikation af kommunens servicetilbud
102. Godkendelse af vedtægter for Produktionsskolen Varde
103. Anvendelse af Krogen 3 til støttecenter og administrative arbejdspladser for Samstyrken
104. Godkendelse af hverv for byrådsmedlemmer
105. Gensidig orientering - Lukket punkt94. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Byrådet den 06-02-2018

Godkendt.

95. Historik om Blåvand Kyst projektet

Historik om Blåvand Kyst projektet

Sagsfremstilling

I 2015 åbnede regeringen mulighed for at ansøge om et forsøgsprojekt med byggeri i kystområder. Varde Kommune ansøgte og fik tildelt et forsøgsprojekt 9. november 2015.

 

I foråret 2016 fik Varde Kommune udarbejdet et ideoplæg for at kvalificere det oprindelige ansøgningsmateriale og få et grundlag for det videre planarbejde.

 

Fire tegnestuer blev prækvalificeret og indsendte i den forbindelse materiale til præsentation i forbindelse med tildeling af udbud. Udbuddet blev tildelt Norrøn ApS, som i samarbejde med Varde Kommune og lokale borgergrupper udarbejdede et ideoplæg. 4. oktober 2016 blev det politisk besluttet at igangsætte planlægningen.

 

Ideoplægget blev præsenteret for offentligheden på et borgermøde 9. juni 2016.

 

Indkaldelse af ideer og forslag på baggrund af et ideoplæg til Blåvand Kystprojektet blev desuden gennemført fra 10. juni 2016 til 1. august 2016. Herefter blev der udarbejdet forslag til de nødvendige plandokumenter. I forbindelse med udarbejdelse af plandokumenter blev der udarbejdet en miljøvurdering. Miljøvurderingens anbefalinger i forhold til hensyntagen til bilag IV-arter resulterede i, at antallet af byggefelter blev reduceret fra fire til tre ved udarbejdelse af lokalplanforslaget, og at byggefelternes placering blev flyttet mod nord for at friholde mest muligt oprindeligt klithedeareal. Resultat kan ses af bilag.

 

20. juni 2017 blev forslagene politisk vedtaget og sendt i offentlig høring fra 9. august 2017 til 5. november 2017.  


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at orienteringen tages til efterretning.

 


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-01-2018

Orienteringen blev taget til efterretning


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 31-01-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.


Beslutning Byrådet den 06-02-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.sagsnr15-2624_doknr4351-18_v1_byggefelter på luftfoto_bilag til endelig politisk behandling.pdf.pdf

Bilag

Byggefelter på luftfoto_bilag til endelig politisk behandling.pdf


96. Kommuneplantillæg for rekreativt område ved Blåvand Kyst – Blå Plateau

Kommuneplantillæg for rekreativt område ved Blåvand Kyst – Blå Plateau

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 20. juni 2017 Forslag til Kommuneplantillæg 05. Siden har forslag til kommuneplantillægget været fremlagt i offentlig høring fra 9. august til 5. november 2017.

 

Planområdet omfatter et areal på ca. 13,5 ha og afgrænses mod nord af Oksby Dige, mod syd af stranden, mod vest af et sommerhusområde og mod øst af Hvidbjerg Strandvej.

 

Tillæg 05 til Kommuneplan 2017 fastlægger rammerne for lokalplanlægningen i området ved oprettelsen af et nyt rammeområde 05.01.R13 til rekreative formål i form af et naturområde.

 

Det er hensigten, at der indenfor rammeområdet skal være mulighed for rekreative faciliteter i form af bebyggelse til restaurant, butik, udlejning af sportsudstyr og lignende, tagterrasse, offentlig p-plads, boardwalk mellem Blåvand Strand og Hvidbjerg Strand samt en vandlegeplads, terrænregulering.

 

Ved indsigelsesperiodens udløb var der indkommet 43 indsigelser. Indsigelserne handler primært om arkitektur, parkering og trafik, udstykning og ændret anvendelse, naturoplevelse og turismeudvikling, servitut og fredning samt stormflod og kystsikring. Hovedparten af høringssvarene fordeler sig således: 9 handler om stormflod og kystsikring, 20 om boardwalk, 11 om vedligeholdelse og drift af området, 15 om parkering og trafik og 11 om naturoplevelse og turismeudvikling.

 

Varde Kommune fik 19. december 2017 det endelige tilsagn af Erhvervsministeren efter planloven § 15a, stk. 6.

 

Planen er en del af et forsøgsprojekt udmeldt af Erhvervsministeren med tilhørende dispensationer, som blev meddelt i november 2015 med bortfald efter 5 år.

 

Tillæg 05 til Kommuneplan 2017 skal vedtages, før lokalplan 05.01.L12 kan vedtages.


Forvaltningens vurdering

De indkomne bemærkninger er behandlet i vedlagte notat med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger.

 

I høringssvarene vedrørende stormflod og kystsikring udtrykker borgerne bekymring for, hvordan området tidligere har været påvirket af stormflod, hensyntagen til sikring af Oksby Dige, og hvordan øget færdsel i området også vil medføre øget færdsel på Oksby Dige og dermed slitage. Borgerne udtrykker bekymring for, at boardwalken vil være en barriere for tilgangen til stranden og ønsker derfor niveaufri passager med eksisterende stier. Ligeledes udtrykker borgerne bekymring for indkigsgener ved etablering af boardwalken. Det omhandler både placering af selve boardwalken i forhold til lokalitet og terræn men også placering og orientering af udkigspunkter samt ønsker til afskærmning. Borgerne udtrykker også bekymring for, at de eksisterende trafikforhold i Blåvand By generelt ikke har kapacitet til yderligere udvikling, og udtrykker bekymring for placering af både parkeringspladsens udbredelse og placering i relation til Det Blå Plateau og kantparkering på Hvidbjerg Strandvej. Bekymringen vedrørende naturoplevelse og turismeudvikling handler om, at projektet skabes på bekostning af natur, og det er natur turisterne efterspørger.

 

Tilsagnet fra Forsvarsministeriet indeholdt forudsætninger, som i samarbejdet med Erhvervsstyrelsen og Forsvarsministeriet er blevet indarbejdet i kommuneplantillæggets redegørelse. Det handler om, at lokalplanen har fået tilladelse efter planloven § 15a, stk.6. 


Konsekvens i forhold til visionen

Projektet som helhed skaber flere aktiviteter og en større tilgængelighed til klit- og hedearealerne umiddelbart bag ved stranden. Der tilføres ligeledes en række funktioner, som skal bidrage til at gøre kystområdet ved Blåvand mere attraktivt. Det Blå Plateau vil med et gårdrum give læ og være velegnet til strandaktiviteter, når vinden er hård, eller vejret er mindre godt.

 

En boardwalk, der strækker sig igennem området fra Hvidbjerg Strand til Blåvand Strand, giver flere mulighed for at opleve landskabet og den unikke natur ved kysten. Boardwalken er uden trapper og skarpe hældninger, så alle har mulighed for at bevæge sig i klitterne. Legeaktiviteter i klitterne og langs strandkanten vil gøre det mere attraktivt for børnefamilier at nyde stranden, også når det ikke er perfekt badevejr. 


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Lov om planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

Bekendtgørelse om beskyttede naturtyper

Naturbeskyttelsesloven 


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet

at Kommuneplantillæg 05 vedtages med de foreslåede ændringer,

at miljøvurdering med sammenfattende redegørelse vedtages,

at notatet med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger til lokalplan-forslaget tiltrædes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-01-2018

Søren Laulund stillede følgende ændringsforslag:

Selve det Blå Plateau udgår af planforslaget.

 

Forslaget er anset som det mest vidtgående og blev sat til afstemning.

 

 

V
Preben Friis-Hauge

V
Peter Nielsen

 

V
Anders Linde

 

V
Niels Haahr Larsen

A
Søren Laulund

 

A
Jan Lings

 

C
Niels Christian-sen

For

 

 

 

 

x

x

 

Imod

x

x

x

x

 

 

x

Undlod

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslaget er hermed faldet.

 

Niels Christiansen stillede følgende ændringsforslag:

Miljøvurderingen skal kun omhandle virkningerne for det enkelte planforslag.

 

Forslaget blev sat til afstemning.

 

 

V
Preben Friis-Hauge

V
Peter Nielsen

 

V
Anders Linde

 

V
Niels Haahr Larsen

A
Søren Laulund

 

A
Jan Lings

 

C
Niels Christian-sen

For

 

 

 

 

 

 

x

Imod

x

x

x

x

x

x

 

Undlod

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslaget er hermed faldet.

 

Forvaltningens anbefaling blev sat til afstemning.

 

 

V
Preben Friis-Hauge

V
Peter Nielsen

 

V
Anders Linde

 

V
Niels Haahr Larsen

A
Søren Laulund

 

A
Jan Lings

C
Niels Christian-sen

For

x

x

x

x

 

 

x

Imod

 

 

 

 

x

x

 

Undlod

 

 

 

 

 

 

 

 

Anbefalingen blev godkendt med den bemærkning, at den kommunale medfinansiering findes i gældende budgetaftale, p.t. 2 mio. kr.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 31-01-2018

Søren Laulund stillede følgende ændringsforslag:

Selve det Blå Plateau udgår af planforslaget.

 

Ændringsforslaget er anset som det mest vidtgående og blev sat til afstemning

 

Navn

For

Imod

Undlod

Erik Buhl Nielsen

 

x

 

Julie Gottschalk

 

x

 

Søren  Laulund

x

 

 

Anders Linde

 

x

 

Henrik Vej Kastrupsen

 

x

 

Holger Grumme Nielsen

 

x

 

Ingvard  Ladefoged

x

 

 

Line Berner

 

x

 

Peter Nielsen

 

x

 

 

Ændringsforslaget er hermed faldet.

 

Afledt af flere aktiviteter og de øgede antal overnatninger i de seneste år, samt forventninger om yderligere besøgende og overnatninger i kommende år i Blåvand området ønsker Venstre at;

 

Anbefalingen tiltrædes og der tilføjes,

at der med baggrund i den for Blåvand fremlagte trafikrapport fra 2017, udarbejdes en plan inden udgangen af 2018 for bedre trafikafvikling i Blåvand (incl. områderne Tirpitz og Blåvand Fyr).

at der inden udgangen af 2019 tillige udarbejdes et beslutningsgrundlag for parkeringsoptimering i Blåvand by, herunder at belyse muligheder for evt. etablering af parkeringsfaciliteter/betalingsparkering.

 

 

Navn

For

Imod

Undlod

Erik Buhl Nielsen

x

 

 

Julie Gottschalk

x

 

 

Søren  Laulund

 

x

 

Anders Linde

x

 

 

Henrik Vej Kastrupsen

x

 

 

Holger Grumme Nielsen

x

 

 

Ingvard  Ladefoged

 

x

 

Line Berner

x

 

 

Peter Nielsen

x

 

 

 

Anbefalingen inklusiv Venstres tilføjelse er dermed godkendt.

 

Socialdemokratiet ønsker fortsat at det Blå Plateau udgår af planforslaget, men kan støtte op om Venstres tilføjelse vedrørende trafik-og parkeringsforhold.

 

 

 


Beslutning Byrådet den 06-02-2018

Søren Laulund stillede følgende ændringsforslag:

Selve det Blå Plateau udgår af planforslaget.

 

Ændringsforslaget blev sat til afstemning.

 

For ændringsforslaget stemte Liste A

Imod ændringsforslaget stemte Liste B, Liste C, Liste I, Liste L, Liste O og Liste V

Ingen undlod at stemme

 

Ændringsforslaget er hermed faldet.

 

Liberal Alliance fremstillede følgende ændringsforslag:

 

Lokalplanen bør præciseres således at:

  • Delområde 1 skal anvendes til turistorienterede, rekreative faciliteter og serviceerhverv som udlejningsvirksomhed, restaurant, butik, turistkontor, badefaciliteter, offentlige toiletter m.m.
  • Det skal understreges i lokalplanen, at bygningen ikke må opføres i farver, eller i en højde der får bygningen til at afvige fra omkringliggende terræn og den skal smelte ind i samme.
  • Delområde 2 må kun anvendes til parkeringsplads og rekreative aktiviteter i form af naturområde med bræddestier, ramper til bræddestier og stranden samt en mindre plads til opstilling af mobile salgsboder i turistsæsonen.

 

Eneste tilladte instrumentering bør være bænke opført i træ. Det skal ikke være tilladt at opføre legeredskaber eller andre former for anlæg til aktiviteter.

 

Endelig foreslås det at plangrundlaget for delområde 3 – helt udtages af lokalplanen.

 

På baggrund af ovenstående skal Liberal Alliance anføre:

Naturen skal opleves, nydes og inspirer til brug som den er. Der er ikke behov for at tilføre hverken legeredskaber, vandland eller anden form for fysisk og artificiel instrumentering for at urbanisere naturen.

Forslaget vedr. etablering af Det blå plateau kan tilføre området en nytte- og rekreativ værdi. Derimod skal planen for såvel boardwalk som vandland, dels modificeres og justeres dels helt udgå. 

Med de anførte præciseringer kan Liberal Alliance tilslutte sig lokalplanen.

 

Forslaget blev sat til afstemning.

 

For ændringsforslaget stemte Liste I

Imod ændringsforslaget stemte Liste B, Liste C, Liste L, Liste O og Liste V

Liste A undlod at stemme

 

Ændringsforslaget er hermed faldet.

 

Flertalsindstillingen fra Udvalg for Økonomi og Erhverv blev sat til afstemning.

 

For forslaget stemte Liste B, Liste C, Liste L, Liste O og Liste V

Imod forslaget stemte Liste A og Liste I

Ingen undlod at stemme.

 

Flertalsindstillingen er hermed godkendt.

 

Socialdemokratiet ønsker fortsat at det Blå Plateau udgår af planforslaget, men kan støtte op om tilføjelsen vedrørende trafik- og parkeringsforhold.

 sagsnr17-4213_doknr3694-18_v1_samlet kommuneplantillæg 05 til kommuneplan 2017_bilag til politisk behandling.pdf.pdf
sagsnr16-11389_doknr3691-18_v1_brev med ministertilladelse til varde kommune_bilag til politisk behandling.pdf.pdf
sagsnr16-11389_doknr3698-18_v1_tilsagn til varde kommunes planforslag_bilag til politisk behandling.pdf.pdf
sagsnr16-11389_doknr5337-18_v1_v1_samlet miljøvurdering lokalplan 05.01.l12 og tillæg 05_bilag til politisk behandling.pdf(1)._redu.pdf
sagsnr16-11389_doknr11739-18_v1_høringssvar til lokalplan 05.01.l12 rekreativt område ved hvidbjerg strand_tilføjelsesdato 19.01.201.pdf
sagsnr16-11389_doknr11734-18_v1_resumé af indkomne bemærkninger det blå plateau_tilføjelsesdato den 19.01.2018_bilag til politisk be.pdf

Bilag

Samlet Kommuneplantillæg 05 til Kommuneplan 2017_bilag til politisk behandling.pdf
Brev med ministertilladelse til Varde Kommune_bilag til politisk behandling.pdf
Tilsagn til Varde Kommunes planforslag_bilag til politisk behandling.pdf
Samlet Miljøvurdering lokalplan 05.01.L12 og Tillæg 05
Høringssvar til lokalplan 05.01.L12 Rekreativt område ved Hvidbjerg Strand_tilføjelsesdato 19.01.2018.
Resumé af indkomne bemærkninger Det Blå Plateau_tilføjelsesdato den 19.01.2018_bilag til politisk behandling.pdf


97. Lokalplan for rekreativt område ved Blåvand Kyst – Blå Plateau

Lokalplan for rekreativt område ved Blåvand Kyst – Blå Plateau

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 20. juni 2107 Forslag til lokalplan 05.01.L12. Forslaget har været fremlagt i offentlig høring fra 9. august til 5. november 2017.

 

Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 13,5 ha og afgrænses mod nord af Oksby Dige, mod syd af stranden, mod vest af et sommerhusområde og mod øst af Hvidbjerg Strandvej.

 

Formålet med lokalplanen er at:

give mulighed for og sætte rammerne for ”Det Blå Plateau”, boardwalk og vandlegeplads

sikre, at grundideerne fra ideoplægget videreføres

fastlægge retningslinjer for bebyggelsens omfang, udformning, placering og materialevalg, så ny bebyggelse tilpasses klitlandskabet

 

Ved indsigelsesperiodens udløb var der indkommet 43 indsigelser. Indsigelserne handler primært om arkitektur, parkering og trafik, udstykning og ændret anvendelse, naturoplevelse og turismeudvikling, servitut og fredning samt stormflod og kystsikring. Hovedparten af høringssvarene fordeler sig således: 9 handler om stormflod og kystsikring, 20 om boardwalk, 11 om vedligeholdelse og drift af området, 15 om parkering og trafik og 11 om naturoplevelse og turismeudvikling.

 

Varde Kommune fik den 19. december 2017 det endelige tilsagn af Erhvervsministeren efter planloven § 15a, stk. 6. 

 

Planen er en del af et forsøgsprojekt udmeldt af Erhvervsministeren med tilhørende dispensationer, som blev meddelt i november 2015 med bortfald efter 5 år.

 

Tillæg 05 til Kommuneplan 2017 skal vedtages, før denne lokalplan kan vedtages.


Forvaltningens vurdering

De indkomne bemærkninger er behandlet i vedlagte notat med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger.

 

I høringssvarene vedrørende stormflod og kystsikring udtrykker borgerne bekymring for, hvordan området tidligere har været påvirket af stormflod, hensyntagen til sikring af Oksby Dige, og hvordan øget færdsel i området også vil medføre øget færdsel på Oksby Dige og dermed slitage. Borgerne udtrykker bekymring for, at boardwalken vil være en barriere for tilgangen til stranden og ønsker derfor niveaufri passager med eksisterende stier. Ligeledes udtrykker borgerne bekymring for indkigsgener ved etablering af boardwalken. Det omhandler både placering af selve boardwalken i forhold til lokalitet og terræn men også placering og orientering af udkigspunkter samt ønsker til afskærmning. Borgerne udtrykker også bekymring for, at de eksisterende trafikforhold i Blåvand By generelt ikke har kapacitet til yderligere udvikling, og udtrykker bekymring for placering af både parkeringspladsens udbredelse og placering i relation til Det Blå Plateau og kantparkering på Hvidbjerg Strandvej. Bekymringen vedrørende naturoplevelse og turismeudvikling handler om, at projektet skabes på bekostning af natur, og det er natur turisterne efterspørger.

 

De indkomne bemærkninger om stormflod og kystsikring, boardwalk, arkitektur, naturbeskyttelse og Bilag IV-arter, terrænregulering og forudsætninger for ibrugtagning har medført ændringer i lokalplanen. Hensyntagen til sikring af Oksby Dige er præciseret i forhold til bebyggelsens placering i forhold til Oksby Diget. Borgernes bekymring for fri passage i forhold til boardwalken placering har medført, at lokalplanen nu fastsætter, at der skabes 3 niveaufri passager på strækningen fra Det Blå Plateau til Hafniagrunden. De 3 niveaufri passager skal etableres, hvor boardwalken skærer med redningsveje, serviceveje eller offentlige tilgængelige stier. Indkomne bemærkninger om arkitektur har medført præciseringer i forhold til udendørs belysning og anlægskote for selve Det Blå Plateau. Bekymring for terrænregulering og sikring af de nyetablering af klitter har medført, at udbredelsen af området for terrænregulering er reduceret og bestemmelserne omkring beplantning er præciseret. Indsigelser om forudsætninger for ibrugtagning har medført, at bestemmelsen er præciseret således, at alle miljøvurderingens afværgeforanstaltningerne nu er indarbejdet.

Forvaltningen har derudover i forbindelse med redigering af lokalplanen indarbejdet præciseringer i lokalplanens bestemmelser og tilføjet supplerende redegørelse.

 

Tilsagnet fra Forsvarsministeriet indeholdt nogle betingelser, som i samarbejdet med Erhvervsstyrelsen og Forsvarsministeriet er blevet indarbejdet i lokalplanens bestemmelser og redegørelse. Det omhandler, at lokalplanen har fået tilladelse efter planloven § 15a, stk.6, og at der ikke kan etableres sommerhuse, institutioner, boliger, herunder selvstændige ejerlejligheder, samt der kan ikke opnås dispensation til helårsbeboelse.


Konsekvens i forhold til visionen

Projektet som helhed skaber flere aktiviteter og en større tilgængelighed til klit- og hedearealerne umiddelbart bag ved stranden. Der tilføres ligeledes en række funktioner, som skal bidrage til at gøre kystområdet ved Blåvand mere attraktivt. Det Blå Plateau vil med et gårdrum give læ og være velegnet til strandaktiviteter, når vinden er hård, eller vejret er mindre godt.

 

En boardwalk, der strækker sig igennem området fra Hvidbjerg Strand til Blåvand Strand, giver flere mulighed for at opleve landskabet og den unikke natur ved kysten. Boardwalken er uden trapper og skarpe hældninger, så alle har mulighed for at bevæge sig i klitterne. Legeaktiviteter i klitterne og langs strandkanten vil gøre det mere attraktivt for børnefamilier at nyde stranden, også når det ikke er perfekt badevejr. 


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Lov om planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

Bekendtgørelse om beskyttede naturtyper

Naturbeskyttelsesloven

 


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at lokalplan 05.01.L12 – med præciseringer vedtages,

at miljøvurdering med sammenfattende redegørelse vedtages,

at notatet med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger til lokalplanforslaget tiltrædes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-01-2018

Søren Laulund stillede følgende ændringsforslag:

Selve det Blå Plateau udgår af planforslaget.

 

Forslaget er anset som det mest vidtgående og blev sat til afstemning.

 

 

V
Preben Friis-Hauge

V
Peter Nielsen

V
Anders Linde

V
Niels Haahr Larsen

A
Søren Laulund

A
Jan Lings

C
Niels Christian-sen

For

 

 

 

 

x

x

 

Imod

x

x

x

x

 

 

x

Undlod

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslaget er hermed faldet.

 

Niels Christiansen stillede følgende ændringsforslag:

Miljøvurderingen skal kun omhandle virkningerne for det enkelte planforslag.

 

Forslaget blev sat til afstemning.

 

 

V
Preben Friis-Hauge

V
Peter Nielsen

 

V
Anders Linde

 

V
Niels Haahr Larsen

A
Søren Laulund

 

A
Jan Lings

 

C
Niels Christian-sen

For

 

 

 

 

 

 

x

Imod

x

x

x

x

x

x

 

Undlod

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslaget er hermed faldet.

 

Forvaltningens anbefaling blev sat til afstemning.

 

 

V
Preben Friis-Hauge

V
Peter Nielsen

 

V
Anders Linde

 

V
Niels Haahr Larsen

A
Søren Laulund

 

A
Jan Lings

 

 

C
Niels Christian-sen

For

x

x

x

x

 

 

x

Imod

 

 

 

 

x

x

 

Undlod

 

 

 

 

 

 

 

 

Anbefalingen blev godkendt med den bemærkning, at den kommunale medfinansiering findes i gældende budgetaftale, p.t. 2 mio. kr.

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 31-01-2018

Søren Laulund stillede følgende ændringsforslag:

Selve det Blå Plateau udgår af planforslaget.

 

Ændringsforslaget er anset som det mest vidtgående og blev sat til afstemning

 

Navn

For

Imod

Undlod

Erik Buhl Nielsen

 

x

 

Julie Gottschalk

 

x

 

Søren  Laulund

x

 

 

Anders Linde

 

x

 

Henrik Vej Kastrupsen

 

x

 

Holger Grumme Nielsen

 

x

 

Ingvard  Ladefoged

x

 

 

Line Berner

 

x

 

Peter Nielsen

 

x

 

 

Ændringsforslaget er hermed faldet.

 

Afledt af flere aktiviteter og de øgede antal overnatninger i de seneste år, samt forventninger om yderligere besøgende og overnatninger i kommende år i Blåvand området ønsker Venstre at;

 

Anbefalingen tiltrædes og der tilføjes,

at der med baggrund i den for Blåvand fremlagte trafikrapport fra 2017, udarbejdes en plan inden udgangen af 2018 for bedre trafikafvikling i Blåvand (incl. områderne Tirpitz og Blåvand Fyr).

at der inden udgangen af 2019 tillige udarbejdes et beslutningsgrundlag for parkeringsoptimering i Blåvand by, herunder at belyse muligheder for evt. etablering af parkeringsfaciliteter/betalingsparkering.

 

 

Navn

For

Imod

Undlod

Erik Buhl Nielsen

x

 

 

Julie Gottschalk

x

 

 

Søren  Laulund

 

x

 

Anders Linde

x

 

 

Henrik Vej Kastrupsen

x

 

 

Holger Grumme Nielsen

x

 

 

Ingvard  Ladefoged

 

x

 

Line Berner

x

 

 

Peter Nielsen

x

 

 

 

Anbefalingen inklusiv Venstres tilføjelse er dermed godkendt.

 

Socialdemokratiet ønsker fortsat at det Blå Plateau udgår af planforslaget, men kan støtte op om Venstres tilføjelse vedrørende trafik-og parkeringsforhold.

 


Beslutning Byrådet den 06-02-2018

Søren Laulund stillede følgende ændringsforslag:

Selve det Blå Plateau udgår af planforslaget.

 

Ændringsforslaget blev sat til afstemning

 

For ændringsforslaget stemte Liste A

Imod ændringsforslaget stemte Liste B, Liste C, Liste I, Liste L, Liste O og Liste V

Ingen undlod at stemme

 

Ændringsforslaget er hermed faldet.

 

Liberal Alliance fremstillede følgende ændringsforslag:

 

Lokalplanen bør præciseres således at:

  • Delområde 1 skal anvendes til turistorienterede, rekreative faciliteter og serviceerhverv som udlejningsvirksomhed, restaurant, butik, turistkontor, badefaciliteter, offentlige toiletter m.m.
  • Det skal understreges i lokalplanen, at bygningen ikke må opføres i farver, eller i en højde der får bygningen til at afvige fra omkringliggende terræn og den skal smelte ind i samme.
  • Delområde 2 må kun anvendes til parkeringsplads og rekreative aktiviteter i form af naturområde med bræddestier, ramper til bræddestier og stranden samt en mindre plads til opstilling af mobile salgsboder i turistsæsonen.

 

Eneste tilladte instrumentering bør være bænke opført i træ. Det skal ikke være tilladt at opføre legeredskaber eller andre former for anlæg til aktiviteter.

 

Endelig foreslås det at plangrundlaget for delområde 3 – helt udtages af lokalplanen.

 

På baggrund af ovenstående skal Liberal Alliance anføre:

Naturen skal opleves, nydes og inspirer til brug som den er. Der er ikke behov for at tilføre hverken legeredskaber, vandland eller anden form for fysisk og artificiel instrumentering for at urbanisere naturen.

Forslaget vedr. etablering af Det blå plateau kan tilføre området en nytte- og rekreativ værdi. Derimod skal planen for såvel boardwalk som vandland, dels modificeres og justeres dels helt udgå. 

Med de anførte præciseringer kan Liberal Alliance tilslutte sig lokalplanen.

 

Forslaget blev sat til afstemning.

 

For ændringsforslaget stemte Liste I

Imod ændringsforslaget stemte Liste B, Liste C, Liste L, Liste O og Liste V

Liste A undlod at stemme

 

Ændringsforslaget er hermed faldet.

 

Flertalsindstillingen fra Udvalg for Økonomi og Erhverv blev sat til afstemning.

 

For forslaget stemte Liste B, Liste C, Liste L, Liste O og Liste V

Imod forslaget stemte Liste A og Liste I

Ingen undlod at stemme.

 

Flertalsindstillingen er hermed godkendt.

 

Socialdemokratiet ønsker fortsat at det Blå Plateau udgår af planforslaget, men kan støtte op om tilføjelsen vedrørende trafik- og parkeringsforhold.

 

 sagsnr16-11389_doknr3696-18_v1_samlet lokalplan 05.01.l12 rekreativt område ved hvidbjerg strand_bilag til politisk behandling.pdf.pdf
sagsnr16-11389_doknr3691-18_v1_brev med ministertilladelse til varde kommune_bilag til politisk behandling.pdf.pdf
sagsnr16-11389_doknr3698-18_v1_tilsagn til varde kommunes planforslag_bilag til politisk behandling.pdf.pdf
sagsnr16-11389_doknr5337-18_v1_v1_samlet miljøvurdering lokalplan 05.01.l12 og tillæg 05_bilag til politisk behandling.pdf(1)._redu.pdf
sagsnr16-11389_doknr11739-18_v1_høringssvar til lokalplan 05.01.l12 rekreativt område ved hvidbjerg strand_tilføjelsesdato 19.01.201.pdf
sagsnr16-11389_doknr11734-18_v1_resumé af indkomne bemærkninger det blå plateau_tilføjelsesdato den 19.01.2018_bilag til politisk be.pdf

Bilag

Samlet Lokalplan 05.01.L12 Rekreativt område ved Hvidbjerg Strand_bilag til politisk behandling.pdf
Brev med ministertilladelse til Varde Kommune_bilag til politisk behandling.pdf
Tilsagn til Varde Kommunes planforslag_bilag til politisk behandling.pdf
Samlet Miljøvurdering lokalplan 05.01.L12 og Tillæg 05
Høringssvar til lokalplan 05.01.L12 Rekreativt område ved Hvidbjerg Strand_tilføjelsesdato 19.01.2018.
Resumé af indkomne bemærkninger Det Blå Plateau_tilføjelsesdato den 19.01.2018_bilag til politisk behandling.pdf


98. Kommuneplantillæg for hotel ved Blåvand Kyst

Kommuneplantillæg for hotel ved Blåvand Kyst

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 20. juni 2017 Forslag til Kommuneplantillæg 02. Forslaget har været fremlagt i offentlig høring fra 9. august til 5. november 2017.

 

Planområdet er kendt som Hafniagrunden, og det omfatter et areal på ca. 5,5 ha. Det afgrænses mod nord af vejen Blåvand Strand, mod syd af et hedeareal og mod øst og vest af sommerhusområder.

 

Tillæg 02 til Kommuneplan 2017 fastlægger rammer for lokalplanlægningen for et nyt kysthotel og ændrer det eksisterende enkeltområde 05.01.R06 fra rekreative formål i form af naturområde til rekreative formål i form af hotel og wellness med tilhørende turistfaciliteter. Foruden områdets anvendelse fastlægger kommuneplantillægget bestemmelser om særlige hensyn til, at offentlighedens adgang til kysten og passage gennem området sikres.

 

Ved høringsperiodens udløb var der modtaget 39 indsigelser. Indsigelserne handler primært om arkitektur, parkering, udstykning og mulighed for ændret anvendelse, trafik, naturoplevelse og turismeudvikling, servitut og fredning, kystsikring og klima samt naturbeskyttelse. Hovedparten af høringssvarene fordeler sig således: 16 handler om arkitektur, 5 om parkering, 15 om trafik, 20 om naturoplevelse og turismeudvikling.

 

Varde Kommune fik 19. december 2017 det endelige tilsagn af Erhvervsministeren efter planloven § 15a, stk. 6.

 

Planen er en del af et forsøgsprojekt udmeldt af Erhvervsministeren med tilhørende dispensationer, som blev meddelt i november 2015 med bortfald efter 5 år.

 

Tillæg 02 til Kommuneplan 2017 skal vedtages, før lokalplan 05.01.L08 kan vedtages. 


Forvaltningens vurdering

De modtagne bemærkninger er behandlet i vedlagte notat med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger.

 

Borgerne udtrykker bekymring for højden på både servicebygningen og overnatningsenhederne samt antallet af overnatningsenheder. Derudover foreslår borgerne andre former for overnatningskapacitet og brug af området. Der udtrykkes bekymring for tilkørselsvejene til området, antallet af parkeringspladser til offentlig brug og trafikforholdene adresseret generelt i Blåvand By, og borgerne forudser øget trafik i de tilstødende sommerhusområder ved Sønder Vasevej. I forhold til naturoplevelse og turismeudvikling gør borgerne opmærksom på, at et hotelbyggeri ifølge dem vil påvirke turismeudviklingen negativt, fordi projektet etableres på bekostning af områdets natur, som netop mange turister kommer for at besøge.

 

Tilsagnet fra Forsvarsministeriet indeholdt forudsætninger, som i samarbejdet med Erhvervsstyrelsen og Forsvarsministeriet er blevet indarbejdet i kommuneplantillæggets redegørelse. Tilsagnet fra Forsvarsministeriet indeholdt forudsætninger, som i samarbejdet med Erhvervsstyrelsen og Forsvarsministeriet er blevet indarbejdet i kommuneplantillæggets redegørelse. Det handler om, at lokalplanen har fået tilladelse efter planloven § 15a, stk.6.


Konsekvens i forhold til visionen

Med projektet som helhed skabes der flere aktiviteter og en større tilgængelighed til klit- og hedearealerne umiddelbart bag ved stranden. Der tilføres ligeledes en række funktioner, som skal bidrage til at gøre kystområdet ved Blåvand mere attraktivt. Hotellet på Hafniagrunden vil give flere gæster muligheder for at opleve og nyde naturen ved Blåvand Strand med udsigt til havet og det rekreative område. 


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Lov om planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

Bekendtgørelse om beskyttede naturtyper

Naturbeskyttelsesloven 


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Kommuneplantillæg 02 – vedtages med de foreslåede ændringer,

at miljøvurdering med sammenfattende redegørelse vedtages, og

at notatet med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger til lokalplan-forslaget tiltrædes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-01-2018

Anders Linde stillede følgende ændringsforslag:

At forvaltningens anbefaling godkendes med den ændring, at servicebygningers højde højest må være 10 m, og de skal placeres i det østligste byggefelt.

 

Forslaget blev sat til afstemning.

 

 

V
Preben Friis-Hauge

V
Peter Nielsen

 

V
Anders Linde

 

V
Niels Haahr Larsen

A
Søren Laulund

 

A
Jan Lings

 

C
Niels Christian-sen

For

x

x

x

x

 

 

 

Imod

 

 

 

 

x

x

x

Undlod

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslaget er hermed vedtaget.

 

Søren Laulund, Jan Lings og Niels Christiansen er imod projektets gennemførelse.

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 31-01-2018

Venstre stillede følgende ændringsforslag:

 

Afledt af flere aktiviteter og de øgede antal overnatninger i de seneste år, samt forventninger om yderligere besøgende og overnatninger i kommende år i Blåvand området ønsker Venstre at;

 

Flertalsindstillingen fra Udvalget for Plan og Teknik anbefales og der tilføjes,

at der med baggrund i den for Blåvand fremlagte trafikrapport fra 2017, udarbejdes en plan inden udgangen af 2018 for bedre trafikafvikling i Blåvand (incl. områderne Tirpitz og Blåvand Fyr).

at der inden udgangen af 2019 tillige udarbejdes et beslutningsgrundlag for parkeringsoptimering i Blåvand by, herunder at belyse muligheder for evt. etablering af parkeringsfaciliteter/betalingsparkering.

 

Ændringsforslaget blev sat til afstemning

 

Navn

For

Imod

Undlod

Erik Buhl Nielsen

x

 

 

Julie Gottschalk

x

 

 

Søren  Laulund

 

x

 

Anders Linde

x

 

 

Henrik Vej Kastrupsen

 

x

 

Holger Grumme Nielsen

 

x

 

Ingvard  Ladefoged

 

x

 

Line Berner

x

 

 

Peter Nielsen

x

 

 

 

Ændringsforslaget er dermed godkendt.

 

Socialdemokratiet, Lokallisten og Det Radikale Venstre er imod projektets gennemførelse, men kan støtte op om Venstres tilføjelse vedrørende trafik-og parkeringsforhold.

 

 

 


Beslutning Byrådet den 06-02-2018

Liberal Alliance stillede følgende ændringsforslag:

 

Under henvisning til de mange indkomne bemærkninger vedrørende bla. den trafikale belastning i Blåvand, foreslås det at udsætte behandlingen af kommuneplanen og lokalplanen vedrørende hotelbyggeri i Blåvand, indtil der foreligger en sammenfaldende analyse og en handleplan, der kan tilsikre at den nuværende trafikale situation i Blåvand indarbejdes i kommuneplan og lokalplanen for hotelbyggeriet.

 

Det er Liberal Alliances vurdering at det er nødvendigt, at der er sammenhæng imellem de to plangrundlag herunder ikke mindst i en evt. realisering af et evt. hotelbyggeri, der er ellers opstår en risiko for at den nuværende trængselsproblematik i Blåvand blot forværres.

 

Ændringsforslaget blev sat til afstemning

 

For ændringsforslaget stemte Liste I

Imod ændringsforslaget stemte Liste A, Liste B, Liste C, Liste L, Liste O og Liste V

Ingen undlod at stemme

 

Ændringsforslaget er hermed faldet.

 

Flertalsindstillingen fra Udvalg for Økonomi og Erhverv blev sat til afstemning

 

For flertalsindstillingen stemte Liste O og Liste V

Imod flertalsindstillingen stemte Liste A, Liste B, Liste C, Liste I og Liste L

Ingen undlod at stemme

 

Flertalsindstillingen er hermed godkendt.

 

Liste A, Liste B, Liste C, Liste I og Liste L er imod projektets gennemførelse, men kan støtte op om tilføjelsen vedrørende trafik-og parkeringsforhold    

 sagsnr17-3868_doknr3705-18_v1_tillæg 02 til kommuneplan 17_bilag til politisk behandling.pdf.pdf
sagsnr15-2624_doknr3699-18_v1_brev med ministertilladelse til varde kommune_bilag til politisk behandling.pdf.pdf
sagsnr15-2624_doknr3709-18_v1_tilsagn til varde kommunes planforslag_bilag til politisk behandling.pdf.pdf
sagsnr15-2624_doknr5343-18_v1_samlet miljøvurdering til hotel lokalplan 05.01.l08 og tillæg 02_bilag til politisk behandling.pdf(1.pdf
sagsnr15-2624_doknr11708-18_v1_høringssvar til forslag til lokalplan 05.01.l08 hotel ved blåvand kyst.pdf
sagsnr15-2624_doknr11702-18_v1_resumé af indkomne bemærkninger kysthotel.pdf.pdf
sagsnr15-2624_doknr3863-18_v1_høringssvar 40 som pdf-fil underskrifter imod byggeri på hafnia-grunden.pdf.pdf

Bilag

Tillæg 02 til Kommuneplan 17_bilag til politisk behandling.pdf
Brev med ministertilladelse til Varde Kommune_bilag til politisk behandling.pdf
Tilsagn til Varde Kommunes planforslag_bilag til politisk behandling.pdf
Samlet miljøvurdering til Hotel Lokalplan 05.01.L08 og tillæg 02_bilag til politisk behandling.pdf(1).Reduceret filstørrelse
Høringssvar til forslag til lokalplan 05.01.L08 Hotel ved Blåvand Kyst
Resumé af indkomne bemærkninger Kysthotel.pdf
Høringssvar 40 som PDF-fil: Underskrifter imod byggeri på Hafnia-grunden.pdf


99. Lokalplan for hotel ved Blåvand Kyst

Lokalplan for hotel ved Blåvand Kyst

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 20. juni 2017 Forslag til lokalplan 05.01.L08. Forslaget har fremlagt i offentlig høring fra 9. august 2017 til 5. november 2017.

 

Lokalplanområdet er kendt som Hafniagrunden, og det omfatter et areal på ca. 5,5 ha. Det afgrænses mod nord af vejen Blåvand Strand, mod syd af et hedeareal samt mod øst og vest af sommerhusområder. Lokalplanområdet i forhold til eksisterende forhold på Hafnia-grunden kan ses af bilag. Her kan byggefelterne placering i forhold til eksisterende parkeringsplads, ishus og gangstier til fra parkeringsareal til stranden.

 

Formålet med lokalplanen er at:

 

Ved høringsperiodens udløb var der modtaget 39 indsigelser. Indsigelserne handler primært om arkitektur, parkering, udstykning og mulighed for ændret anvendelse, trafik, naturoplevelse og turismeudvikling, servitut og fredning, kystsikring og klima samt naturbeskyttelse. Hovedparten af høringssvarene fordeler sig således: 16 handler om arkitektur, 5 om parkering, 15 om trafik, 20 om naturoplevelse og turismeudvikling.

 

Varde Kommune fik 19. december 2017 det endelige tilsagn af Erhvervsministeren efter planlovens § 15a, stk. 6.

 

Planen er en del af et forsøgsprojekt udmeldt af Erhvervsministeren med tilhørende dispensationer, som blev meddelt i november 2015 med bortfald efter 5 år.

Tillæg 02 til Kommuneplan 2017 skal vedtages, før denne lokalplan kan vedtages. 


Forvaltningens vurdering

De indkomne bemærkninger er behandlet i vedlagte notat med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger. Borgerne udtrykker bekymring for højden på både servicebygningen og overnatningsenhederne samt antallet af overnatningsenheder. Derudover foreslår borgerne andre former for overnatningskapacitet og brug af området. Der udtrykkes bekymring for tilkørselsvejene til området, antallet af parkeringspladser til offentlig brug og trafikforholdene adresseret generelt i Blåvand By, og borgerne forudser øget trafik i de tilstødende sommerhusområder ved Sønder Vasevej. I forhold til naturoplevelse og turismeudvikling gør borgerne opmærksom på, at et hotelbyggeri ifølge dem vil påvirke turismeudviklingen negativt, fordi projektet etableres på bekostning af områdets natur, som netop mange turister kommer for at besøge.

 

De indkomne bemærkninger om servicebygningshøjde har medført en reduktion af den maksimale tilladte højde på tagterrassen til 5 meter over terræn. Bekymringen for tilkørselsvejene til lokalplanområdet med medført, at området kun får ind- og udkørselsvej ud for ”Blåvand Strand”. Borgernes bekymring for at hotelbebyggelsen med tiden vil få en anden anvendelse har i samspil med Forsvarets betingelser medført præciseringer, således at lokalplanområdet kun kan anvendes til hoteldrift. Borgernes bekymring for skovbeplantning og lys fra området har medført præcisering af lokalplanens bestemmelser om belysning og hvilke plantearter, der kan anvendes indenfor lokalplanområdet. Ligeledes har bekymring for støj fra området ført til, at der gives mulighed for at nogle af de eksisterende volde med en afskærmende effekt for områdets naboer kan bevares, hvis det vurderes hensigtsmæssigt. Forvaltningen har derudover i forbindelse med redigering af lokalplanen indarbejdet præciseringer i lokalplanens bestemmelser og tilføjet supplerende redegørelse.

 

Tilsagnet fra Forsvarsministeriet indeholdt nogle betingelser, som i samarbejdet med Erhvervsstyrelsen og Forsvarsministeriet er blevet indarbejdet i både lokalplanens bestemmelser og redegørelse. Det omhandler, at lokalplanen har fået tilladelse efter planlovens §15a, stk.6 og at der ikke kan etableres sommerhuse, institutioner, boliger, herunder selvstændige ejerlejligheder, samt der kan ikke opnås dispensation til helårsbeboelse. Ligeledes kan de enkelte hotelværelser/ferieboliger ikke udstykkes eller opdeles i særskilte ejerlejligheder.


Konsekvens i forhold til visionen

Med projektet som helhed skabes der flere aktiviteter og en større tilgængelighed til klit- og hedearealerne umiddelbart bag ved stranden. Der tilføres ligeledes en række funktioner, som skal bidrage til at gøre kystområdet ved Blåvand mere attraktivt. Hotellet på Hafniagrunden vil give flere gæster muligheder for at opleve og nyde naturen ved Blåvand Strand med udsigt til havet og det rekreative område.


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Lov om planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

Bekendtgørelse om beskyttede naturtyper

Naturbeskyttelsesloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at lokalplan 05.01.L08 vedtages med de foreslåede ændringer,

at miljøvurdering med sammenfattende redegørelse vedtages, og

at notatet med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger til lokalplanforslaget tiltrædes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-01-2018

Anders Linde stillede følgende ændringsforslag:

At forvaltningens anbefaling godkendes med den ændring, at servicebygningers højde højest må være 10 m, og de skal placeres i det østligste byggefelt.

 

Forslaget blev sat til afstemning.

 

 

V
Preben Friis-Hauge

V
Peter Nielsen

 

V
Anders Linde

 

V
Niels Haahr Larsen

A
Søren Laulund

 

A
Jan Lings

 

C
Niels Christian-sen

For

x

x

x

x

 

 

 

Imod

 

 

 

 

x

x

x

Undlod

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslaget er hermed vedtaget.

 

Søren Laulund, Jan Lings og Niels Christiansen er imod projektets gennemførelse.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 31-01-2018

Venstre stillede følgende ændringsforslag:

 

Afledt af flere aktiviteter og de øgede antal overnatninger i de seneste år, samt forventninger om yderligere besøgende og overnatninger i kommende år i Blåvand området ønsker Venstre at;

 

Flertalsindstillingen fra Udvalget for Plan og Teknik anbefales og der tilføjes,

at der med baggrund i den for Blåvand fremlagte trafikrapport fra 2017, udarbejdes en plan inden udgangen af 2018 for bedre trafikafvikling i Blåvand (incl. områderne Tirpitz og Blåvand Fyr).

at der inden udgangen af 2019 tillige udarbejdes et beslutningsgrundlag for parkeringsoptimering i Blåvand by, herunder at belyse muligheder for evt. etablering af parkeringsfaciliteter/betalingsparkering.

 

Ændringsforslaget blev sat til afstemning

 

Navn

For

Imod

Undlod

Erik Buhl Nielsen

x

 

 

Julie Gottschalk

x

 

 

Søren  Laulund

 

x

 

Anders Linde

x

 

 

Henrik Vej Kastrupsen

 

x

 

Holger Grumme Nielsen

 

x

 

Ingvard  Ladefoged

 

x

 

Line Berner

x

 

 

Peter Nielsen

x

 

 

 

Ændringsforslaget er dermed godkendt.

 

Socialdemokratiet, Lokallisten og Det Radikale Venstre er imod projektets gennemførelse, men kan støtte op om Venstres tilføjelse vedrørende trafik-og parkeringsforhold.

 


Beslutning Byrådet den 06-02-2018

Liberal Alliance stillede følgende ændringsforslag:

 

Under henvisning til de mange indkomne bemærkninger vedrørende bla. den trafikale belastning i Blåvand, foreslås det at udsætte behandlingen af kommuneplanen og lokalplanen vedrørende hotelbyggeri i Blåvand, indtil der foreligger en sammenfaldende analyse og en handleplan, der kan tilsikre at den nuværende trafikale situation i Blåvand indarbejdes i kommuneplan og lokalplanen for hotelbyggeriet.

 

Det er Liberal Alliances vurdering at det er nødvendigt, at der er sammenhæng imellem de to plangrundlag herunder ikke mindst i en evt. realisering af et evt. hotelbyggeri, der er ellers opstår en risiko for at den nuværende trængselsproblematik i Blåvand blot forværres.

 

Ændringsforslaget blev sat til afstemning

 

For ændringsforslaget stemte Liste I

Imod ændringsforslaget stemte Liste A, Liste B, Liste C, Liste L, Liste O og Liste V

Ingen undlod at stemme

 

Ændringsforslaget er hermed faldet.

 

Flertalsindstillingen fra Udvalg for Økonomi og Erhverv blev sat til afstemning

 

For flertalsindstillingen stemte Liste O og Liste V

Imod flertalsindstillingen stemte Liste A, Liste B, Liste C, Liste I og Liste L

Ingen undlod at stemme

 

Flertalsindstillingen er hermed godkendt.

 

Liste A, Liste B, Liste C, Liste I og Liste L er imod projektets gennemførelse, men kan støtte op om tilføjelsen vedrørende trafik-og parkeringsforhold    

 

 sagsnr15-2624_doknr3699-18_v1_brev med ministertilladelse til varde kommune_bilag til politisk behandling.pdf.pdf
sagsnr15-2624_doknr3709-18_v1_tilsagn til varde kommunes planforslag_bilag til politisk behandling.pdf.pdf
sagsnr15-2624_doknr4351-18_v1_byggefelter på luftfoto_bilag til endelig politisk behandling.pdf.pdf
sagsnr15-2624_doknr5343-18_v1_samlet miljøvurdering til hotel lokalplan 05.01.l08 og tillæg 02_bilag til politisk behandling.pdf(1.pdf
sagsnr15-2624_doknr7320-18_v1_lokalplan 05.01.l08 hotel ved blåvand kyst.pdf.pdf
sagsnr15-2624_doknr11708-18_v1_høringssvar til forslag til lokalplan 05.01.l08 hotel ved blåvand kyst.pdf
sagsnr15-2624_doknr11702-18_v1_resumé af indkomne bemærkninger kysthotel.pdf.pdf
sagsnr15-2624_doknr3863-18_v1_høringssvar 40 som pdf-fil underskrifter imod byggeri på hafnia-grunden.pdf.pdf

Bilag

Brev med ministertilladelse til Varde Kommune_bilag til politisk behandling.pdf
Tilsagn til Varde Kommunes planforslag_bilag til politisk behandling.pdf
Byggefelter på luftfoto_bilag til endelig politisk behandling.pdf
Samlet miljøvurdering til Hotel Lokalplan 05.01.L08 og tillæg 02_bilag til politisk behandling.pdf(1).Reduceret filstørrelse
Lokalplan 05.01.L08 Hotel ved Blåvand Kyst.pdf
Høringssvar til forslag til lokalplan 05.01.L08 Hotel ved Blåvand Kyst
Resumé af indkomne bemærkninger Kysthotel.pdf
Høringssvar 40 som PDF-fil: Underskrifter imod byggeri på Hafnia-grunden.pdf


100. Høringssvar til ministerdeklaration for det Trilaterale Vadehavssamarbejde

Høringssvar til ministerdeklaration for det Trilaterale Vadehavssamarbejde

Sagsfremstilling

Som led i det Trilaterale Vadehavssamarbejde udarbejdes der hver fjerde år en ministerdeklaration. Udkast til denne deklaration er sendt i høring blandt interessenterne i de tre vadehavslande. De fire Vadehavskommuner påtænker at indsende et fælles kommunalt høringssvar til deklarationen.

 

Danmark, Tyskland og Holland har siden 1978 samarbejdet omkring beskyttelsen af Vadehavet. Det Trilaterale Vadehavssamarbejde varetages af miljøministrene i Danmark og Tyskland og ministeren for økonomiske anliggender i Holland. Mellem hver regeringskonference ledes det trilaterale arbejde af Vadehavsbestyrelsen, som består af repræsentanter fra de tre lande. Hvert land har fire sæder i bestyrelsen, Miljøstyrelsen har 2 sæder, Nationalpark Vadehavet har 1 sæde og vadehavskommunerne har en fælles repræsentant siddende i bestyrelsen.

 

Hvert fjerde år mødes de tre landes ministre til regeringskonference, hvor en ministerdeklaration for de næste fire år underskrives.

 

Ministerdeklarationen vedrører primært de statslige ansvarsområder. De områder i deklarationen, som kan vedrøre det kommunale arbejde og ansvarsområde, har forvaltningen udarbejdet kommentarer til.

 

Kommentarerne omfatter primært emneområderne: dannelsen af en Partner Hub, etableringen af en fremtidig trilateral verdensarvsfond samt initiativer i forhold til klimamål og CO2-reduktion.

 

I kommentarerne lægges der op til at få klarlagt hvilke implikationer den foreslåede model med en Partner Hub vil have i forhold til det eksisterende Trilaterale Vadehavsforum, og i forhold til kompetencerne mellem den Trilaterale Vadehavsbestyrelse og Partner Hub. Man har fra kommunernes side en lang tradition for en stor involvering af de lokale og regionale interessenter i samarbejdet omkring Vadehavet både hvad angår det nationale samarbejde om Vadehavet og det trilaterale. Man har således gennem årene fået etableret en lang række fora, netværk og strukturer, som er med til at sikre det fælles ejerskab omkring vadehavet.

 

Den nuværende deklaration fra Tønder foreskriver, at der er enighed om at overveje at etablere en fond. Der har været foretaget en del undersøgelser, men pt. er den juridiske konstruktion eller samspillet med Boardet ikke klarlagt i tilstrækkelig grad. Der kan ved en etablering af en fond være en risiko for, at der sker en udhuling i forhold til de danske fonde, og at mulighederne for at søge fondsmidler til danske projekter forringes.

 

Med hensyn til klimatilpasning og udledningsreduktioner foreslås det, at man henholder sig til de aftaler, der er indgået på nationalt plan og med EU. I kommunerne følger man i dag de mål, der er udstukket fra regeringens side og fra EU. En sådan tilgang hindrer dog ikke, hvis der er lande, regioner eller kommuner, i de 3 lande som ønsker at være mere ambitiøse.

 

Der er i tekstudkastet til Leeuwarden-deklarationen også indskrevet et afsnit om vores fælles landskab og kulturarv. Vores region er rig på naturarv såvel som kulturarv, og vores landskab er i vid udstrækning præget af de udfordringer, mennesker bosat ved det dynamiske vadehav lever med. Dette har også sat sit præg på vores kultur og landskab, med eksempelvis de mange diger, det inddigede land mv. I Danmark har vi i vadehavsregionen nedsat en fælles arbejdsgruppe KoP (Kulturhistorie og Planlægning), som netop arbejder med vores fælles kulturhistorie i vadehavsregionen. For yderligere at underbygge dette arbejde, foreslås det derfor, at man byder dette punkt i deklarationen velkommen.

 

Udkast til ministerdeklaration er af staten sendt i høring blandt interessenter i de tre vadehavslande. Udkastet vil endvidere i Danmark blive drøftet i det Rådgivende Udvalg for Vadehavet, Nationalpark Vadehavet og andre relevante interessenter.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at der i høringssvaret er medtaget de for kommunen relevante emner.


Retsgrundlag

Vadehavsbekendtgørelsen


Økonomi

ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at det udarbejdede høringssvar godkendes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-01-2018

Anbefalingen blev godkendt med følgende tilføjelse til høringssvaret fra Kommunernes Vadehavssekretariat. Nedenstående indsættes i deklarationen under punkterne vedr. Vadehavsforum.

 

1. Appreciate the  activities  and  recommendations  by  the  Wadden  Sea  Forum  on sustainable development and participatory processes, in particular with regard to: 

 

-         The intensive work on defining risks for the society and the environment in the  WSR  and  the  comprehensive  investigations  on  risk  management  to meet the requirements for a vivid and sustainable Region;

-         The contributions of the WSF to elaborate an inventory of policies and best practise examples with regard to the reduction of greenhouse gases also with  the  aim  working  towards a  CO2  neutral  Wadden  Sea  Region  as envisaged by the 2010 Sylt Declaration;

-         The work of the Forum on clean shipping and green ports concept;

-         The detailed development of sustainability indicators on municipality level and its assessment with a number of municipalities;

-         The development of a trilateral Planning Portal;

-         The efforts and commitment of the Forum supporting the implementation of  a  Goose  Management  Platform  on  AEWA  level  to  solve  conflicts  with geese on flyway level.

 

2.  Continue  to  support  the  WSF  as  an  independent  stakeholder  organization  in working  towards  a  sustainable,  environmental  friendly  Wadden  Sea  Region. 

 

Indføjes i indledningen af deklarationen (Præambel) 3:  Acknowledge  the  contribution  and  cooperation  to  realise  the  World  Heritage Partnership Centre and welcome the WSF as partner.

 

 

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 31-01-2018

Anbefalingen fra Udvalget for Plan og Teknik blev godkendt.


Beslutning Byrådet den 06-02-2018

Anbefalingen blev godkendt. sagsnr18-84_doknr3258-18_v1_20171222 udkast kommentarer fra kommuner til trilaterale ministerdeklaration 2018.docx.docx
sagsnr18-84_doknr17993-18_v1_vejledende oversættelse af udkast til kommentarer fra vadehavskommunerne til den trilaterale ministe.docx
sagsnr18-84_doknr17991-18_v1_vejledende oversættelse af udvalg for plan og tekniks suplerende indstilling.docx

Bilag

Udkast til høringssvar fra Vadehavskommuner til Trilaterale Ministerdeklaration 2018.docx
Vejledende oversættelse af udkast til kommentarer fra Vadehavskommunerne til den trilaterale ministerdeklaration 2018
Vejledende oversættelse af Udvalg for Plan og Tekniks suplerende indstilling


101. Annoncering og kommunikation af kommunens servicetilbud

Annoncering og kommunikation af kommunens servicetilbud

Sagsfremstilling

Steen Holm Iversen, Liberal Alliance har fremsendt følgende forslag til behandling i Varde Byråd:

 

Varde Kommune tilbyder inden for stort set alle forvaltningsområder vederlagsfri ydelser og service uden at der opkræves nogen form for brugerbetaling eller gebyr.

 

Betragter man kommunens tilbud og service må man konstatere, at de som hovedregel annonceres som ”gratis”. Ordet ”gratis” har i denne sammenhæng en uheldig og helt generel misvisende kommunikationsmæssige værdi og effekt.

 

Der er som bekendt ikke meget i vores verden der er gratis, ej heller hverken vaccinationer, rygestopkurser, kommunale kulturtilbud eller de mange andre tilbud som kommunen tilbyder sine borgere uden betaling. De er alle finansieret af skattemidler.

 

Det skal på baggrund heraf foreslås at Byrådet vedtager følgende:

Byrådet pålægger hermed forvaltningen at ændre annonceringen og markedsføringen samt kommunikationen af kommunens servicetilbud til borgerne.

Finansieringskilden, via skattemidler, skal fremstå tydeligere og anvendelsen af ordet ”gratis” skal generelt undgås.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Byrådet behandler forslaget


Beslutning Byrådet den 06-02-2018

Steen Holm Iversen fremsatte følgende ændrede ordlyd til forslaget:

 

Byrådet opfordre hermed forvaltningen til fremadrettet at ændre kommunens annoncering og markedsføring af service- og tjenesteydelser, således brug af ordet ”gratis” generelt undlades.

 

Forslaget blev sat til afstemning.

 

For forslaget stemte Sandie Eis Ravn, A.C. Hoxcer Nielsen, Liste B, Liste I, Liste L Liste O og Liste V

Imod forslaget stemte Søren Laulund, Ingvard Ladefoged, Birger Filskov og Liste C

Ingen undlod at stemme

 

Forslaget er hermed godkendt.

102. Godkendelse af vedtægter for Produktionsskolen Varde

Godkendelse af vedtægter for Produktionsskolen Varde

Sagsfremstilling

Direktionen modtog d. 13. december 2017 anmodning om godkendelse af vedtægter for Produktionsskolen Varde.

Byrådet skal godkende vedtægterne for Produktionsskolen Varde.

 

Produktionsskolen Varde er en skole, der skal tilbyde undervisningsforløb, baseret på praktisk arbejde og produktion.

I undervisningsforløbet skal skolen styrke deltagernes personlige udvikling og forbedre deres muligheder i uddannelsessystemet og på det almindelige arbejdsmarked.

 

Målgruppen er unge under 25 år, der ikke er uddannelsesparate. Deres optagelse på produktionsskolen godkendes af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU).

 

I forhold til tidligere vedtægter, har skolens bestyrelse foretaget et par sproglige rettelser, samt at §4 og §7 er omskrevet:

 

§4:
Deltagernes råd, jf. lovens § 6a, har ret til at udpege en tilforordnet til bestyrelsen uden stemmeret, jf. lovens § 6, stk. 2.(jf. lovens § 6, stk. 2. er tilføjet)

 

§7:
Skolen forpligtes udadtil af formanden og et andet bestyrelsesmedlem i forening. Disse er således tegningsberettigede, med mindre andet er bestemt i Lov om produktionsskoler eller regler fastsat i medfør heraf. Der påhviler ikke bestyrelsesmedlemmerne nogen personlig hæftelse for de på skolen påhvilende forpligtelser. – (Disse er således tegningsberettigede er tilføjet).

 

Sproglige rettelser er overstreget i bilag nr. 1 – 2513711 (vedtægter fra d. 01.01.2016) samt nr. 2 – 2513713 (vedtægter fra d. 01.01.2018).


Forvaltningens vurdering

Det vurderes, at vedtægterne er i overensstemmelse med undervisningsministeriets bekendtgørelse om standardvedtægter for produktionsskoler


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov om produktionsskoler § 5.


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at vedtægterne for Produktionsskolen Varde godkendes.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 18-01-2018

Forelægges Byrådet med anbefaling.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 31-01-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Byrådet den 06-02-2018

Birger Filskov blev erklæret inhabil og deltog således ikke i sagens behandling.

 

Vedtægterne for Produktionsskolen Varde blev godkendt.  sagsnr18-287_doknr3425-18_v1_produktionsskolens vedtægter fra d. 01.01.2016.pdf
sagsnr18-287_doknr3427-18_v1_produktionsskolens vedtægter fra d. 01.01.2018.pdf

Bilag

Produktionsskolens vedtægter fra d. 01.01.2016
Produktionsskolens vedtægter fra d. 01.01.2018


103. Anvendelse af Krogen 3 til støttecenter og administrative arbejdspladser for Samstyrken

Anvendelse af Krogen 3 til støttecenter og administrative arbejdspladser for Samstyrken

Sagsfremstilling

Udvalget for Social og Sundhed har den 19. april 2016 godkendt, at Samstyrken udvider administrationsbygningen på Krogen 7, således at der bliver plads til mødelokale og frokostrum. Arbejdstilsynet har ved et uanmeldt besøg den 3. februar 2016 kommenteret de trange forhold for administrationen på Krogen 7. Arbejdstilsynet skriver blandt andet: ”Der skal være indrettet spiseplads, hvis der er spisepauser under arbejde. ... Arbejdspladsen (arbejdsbordet mv., hvor den enkelte ansatte udfører arbejde) må dog ikke anvises som spiseplads”. Arbejdstilsynets kommentar findes i dok. 32797-16.

 

Samstyrken ansøgte derfor i april 2016 om at udbygge Krogen 7, og udvalget gav tilsagn om, at der anvendes 1.235.500 kr. af opsparede midler til ombygningen. Der er pt. brugt kr. 41.700 kr. til tegninger mv.

 

Byggeriet blev dog sat i bero, da det blev besluttet at lukke Samstyrkens botilbud til børn, som lå på Krogen 3. Bygningen Krogen 3 ejes af Varde Kommune og ligger på samme matrikel som Krogen 7 og lige overfor administrationsbygningen Krogen 7.

 

Beslutningen om at sætte ombygningen af Krogen 7 i bero, blev truffet med et ønske om at samle administrationen, som i dag er delt på Krogen 7 og Frisvadvej 1C, i den ene fløj af Krogen 3.

I forbindelse med budgetforliget 2018 er der igangsat en række effektiviseringstiltag, som bl.a. indebærer mere effektiv brug af Støttecentre og det tilknyttede personale, hvor det i højere grad skal vurderes, om den enkelte borger kan modtage sin socialpædagogiske støtte i støttecenter fremfor eget hjem.

 

Det stiller nye krav til de fysiske rammer for støttecenter, hvilket Krogen 3 vurderes at opfylde. Støttecenteret vil samtidig fungere som cafe for Samstyrkens borgere, således at Cafe ET-SE også flyttes fra Frisvadvej 1C til Krogen 3. Samstyrken vil derfor ikke længere have behov for huset på Frisvadvej 1C, som kan sælges eller anvendes til andre formål.

 

Det vurderes, at udnyttelse af Krogen 3 som administrativ arbejdsplads for medarbejderne fra hhv. Krogen 7 og Frisvadvej 1C og som nyt støttecenter vil optimere fagligheden, øge effektiviteten og skabe god udnyttelse af eksisterende kommunale m2.

 

Dermed undgås også at udbygge Krogen 7 med 64 m2, når der samtidig står en ledig bygning på samme matrikel.

 

Derudover skal det bemærkes, at Samstyrkens pedeller har værksted på matriklen, Krogen 3. På matriklen har Samstyrken ligeledes diverse isolerede redskabsskure med varme. Såfremt Samstyrken ikke længere kan anvende værksted og redskabsskure på Krogen 3, fx ved salg, så vil det være nødvendigt at finde et nyt værksted og et større areal til depot/carport til maskiner og øvrige redskaber mv. til Samstyrkens pedeller.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at det ikke er økonomisk forsvarligt at udbygge Krogen 7, når Krogen 3 samtidig står ledig. Desuden er der i denne periode stort fokus på besparelser i Varde Kommune, hvilket heller ikke taler for at udvide en bygning, hvis det ikke er nødvendigt.

 

Flytning af administrative arbejdspladser, Cafe ET-SE og etablering af nyt støttecenter på Krogen 3, vil også give mulighed for anden udnyttelse af Frisvadvej 1C.

 

Det er vigtigt, at evt. flytning af støttecenter til Krogen 3 sker i god dialog med aktuelle brugere, medarbejdere og evt. pårørende. Der vil derfor blive planlagt og iværksat en relevant informations- og dialogproces.


Retsgrundlag

Ingen


Økonomi

Der resterer 1,2 mio. kr. af budgettet afsat til udbygning af Krogen 7, som i stedet kan anvendes til ombygning af Krogen 3, så det indrettes til kontor og støttecenter.


Høring

Handicapråd

Med-systemet


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Krogen 3 fremover anvendes til administration og støttecenter,

at den planlagte udbygning af Krogen 7 undlades,

at de resterende midler på 1,2 mio. kr. anvendes til mindre ombygning af Krogen 3, og

at den fremtidige anvendelse af bygningerne Frisvadvej 1C overgår til Udvalget for Plan og Teknik.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 12-12-2017

Udvalget besluttede at sende anbefalingen til høring i Handicapråd og Med-systemet, inden der træffes endelig godkendelse i udvalget.


Beslutning Handicaprådet den 18-12-2017

Handicaprådet ser positivt på udnyttelsen af Krogen 3, men også at man får bragt arbejdspladsen i orden i forhold til Arbejdstilsynet. Kommunen skal vise sig som et godt forbillede.
Handicaprådet ser også en anden fordel ved at samle de administrative opgaver på adressen. Det kan være med til mere tværfagligt sparring på området.

Handicaprådet lægger vægt på, at de faciliteter og aktiviteter der er på Cafe 1C videreføres på Krogen 3.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 16-01-2018

Forvaltningens anbefaling blev godkendt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 31-01-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Byrådet den 06-02-2018

Anbefalingen blev godkendt. sagsnr15-5874_doknr32797-16_v1_vejledning fra arbejdstilsynet vedr. uanmeldt besøg på krogen 7 den 03.02.2016 .pdf

Bilag

Vejledning fra Arbejdstilsynet vedr. uanmeldt besøg på Krogen 7 den 03.02.2016


104. Godkendelse af hverv for byrådsmedlemmer

Godkendelse af hverv for byrådsmedlemmer

Sagsfremstilling

Varde Byråd skal i henhold til Lov om Kommunernes styrelse § 16, litra f godkende varetagelsen af en række hverv for byrådsmedlemmer, hvorved de kan blive omfattet af udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste.

 

Varde Byråd skal bl.a. godkende nedenstående hverv

Gruppeformandsmøder indkaldt af borgmesteren, hvor sager der har afgørende betydning for Varde Kommune drøftes,

Byrådsseminarer,

Deltagelse i forhandling med andre kommunale myndigheder, regionale eller statslige myndigheder,

Repræsentativt arbejde,

Deltagelse i indvielse af institutioner, mærkedag for institutioner, herunder første spadestik og jubilæer samt indvielser i forbindelse med anlæg af veje i Varde Kommune,

Deltagelse i erhvervsdelegationer,

Borger-/orienteringsmøder,

En næstformands deltagelse i aktiviteter sammen med udvalgsformanden,

Deltagelse i møder med brugerråd og bestyrelser m.v. ved kommunale institutioner,

Møder med erhvervsråd og lignende,

Deltagelse i konferencer og temamøder der ikke falder under § 16, litra C,

Venskabsbysamarbejde,

Deltagelse i besøg i institutioner og virksomheder,

Besigtigelser og åstedsforretninger,

Deltagelse i uformelle budgetforhandlinger.

 

Såfremt der forekommer hverv, der skal begrunde udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, der ikke er nævnt ovenfor, skal spørgsmålet forelægges Varde Byråd i det konkrete tilfælde.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov om Kommunernes styrelse, § 16, jf lovbekendtgørelse nr. 318 af 28. marts 2017 med senere ændringer.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Byrådet,

at godkende de nævnte hverv, som værende hverv hvortil der kan udbetales erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste.


Beslutning Byrådet den 06-02-2018

Anbefalingen blev godkendt.    

105. Gensidig orientering - Lukket punkt