UDVALG

Byrådet

MØDE

Referat

STED

Mødesalen, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

16-01-2018 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

16-01-2018 19:20:00


PUNKTER

78. Godkendelse af dagsorden
79. Besigtigelsesture 2018-2021
80. Regulativ for byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer
81. Bemyndigelse til underskrifter
82. Efterretning: Udpegning til Det Rådgivende Udvalg for Vadehavsområdet
83. Salgspriser for parcelhus- og erhvervsgrunde i 2018
84. Høringsfrister
85. Forslag. Kommuneplantillæg - Ændring af rensningsanlæg ved Nørre Nebel
86. Forslag. Lokalplan for nyt sommerhusområde i Houstrup
87. Forslag. Ophævelse af lokalplan i Billum
88. Evaluering af delegationsplan for det tekniske område
89. Forslag. Kommuneplantilæg - Blåvand Zoo
90. Forslag. Lokalplan for Blåvand Zoo
91. Anlægsregnskab vedr. Tistrup Børnehave
92. Gensidig orientering - Lukket punkt
93. Orientering: Deltagelse i projektet "Vores stemmer" - Lukket punkt78. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Byrådet den 16-01-2018

Godkendt

79. Besigtigelsesture 2018-2021

Besigtigelsesture 2018-2021

Sagsfremstilling

I henhold til Lov om Kommunernes styrelse § 16 ydes et fast vederlag til kommunalbestyrelsens medlemmer. Indenrigs- og socialministeren fastsætter nærmere regler om vederlaget. Vederlag samt befordringsgodtgørelse omfatter en række nærmere angivne aktiviteter, herunder

 

litra f) varetagelse af andre nærmere angivne kommunale hverv efter anmodning fra kommunalbestyrelsen eller dennes udvalg.

 

Bestemmelsen i litra f vedrører bl.a. studieture, besigtigelser, borgermøder o.l. Såfremt der planlægges f.eks. en studietur eller en besigtigelse for et udvalg som helhed, skal deltagelse heri ske efter anmodning fra kommunalbestyrelsen, for at aktiviteten kan anses for omfattet af litra f.

 

Det anbefales, at Byrådet for perioden 2018-2021 anmoder Udvalg for Økonomi og Erhverv samt de stående udvalg om, at sikre gennemførelse af de nødvendige besigtigelsesture således, at de respektive medlemmer bliver gjort bekendt med de enkelte udvalgsområder.


Retsgrundlag

Lov om Kommunernes styrelse, § 16, stk. 1 litra f


Anbefaling

Forvaltningen indstiller,

at Byrådet godkender anbefalingen.


Beslutning Byrådet den 16-01-2018

Anbefalingen blev godkendt.

80. Regulativ for byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer

Regulativ for byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer

Sagsfremstilling

I henhold til Lov om kommunernes styrelse § 16, stk. 1 skal byrådsmedlemmers deltagelse i kurser godkendes af Byrådet.

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet er af den opfattelse, at Byrådet kan fastsætte et separat, generelt kursusregulativ, hvori der tages stilling til, hvilke kurser Byrådet anser for at være omfattet af bestemmelsen.

 

Byrådet har senest den 14. januar 2014 godkendt et sådant regulativ.

 

Af regulativet fremgår bl.a., at det skal genbehandles på Byrådets første ordinære møde i hver valgperiode.    


Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at ”Regulativ for byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignede arrangementer” godkendes for byrådsperioden 2018-2021.


Beslutning Byrådet den 16-01-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr17-9613_doknr183442-17_v1_regulativ for byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer.docx

Bilag

Regulativ for byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer


81. Bemyndigelse til underskrifter

Bemyndigelse til underskrifter

Sagsfremstilling

Dokumenter vedrørende køb, salg og andre dispositioner over fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser skal underskrives af byrådets formand eller næstformand (næstformænd) og en person, der er bemyndiget dertil af Byrådet.

 

Byrådet kan vælge at udpege flere personer. Den, der skal underskrive sammen med borgmesteren eller én af viceborgmestrene, skal være personligt udpeget af Byrådet. Det er ikke tilstrækkeligt, at beføjelsen er tildelt indehaveren af en bestemt stilling.

 

Følgende er foreslået bemyndiget i byrådsperioden 2018-2021:

 

Borgmester Erik Buhl Nielsen             

1. viceborgmester Anders Linde        

2. viceborgmester Søren Laulund        

Kommunaldirektør Mogens Pedersen

Direktør Britta Boel

Direktør Thomas Jaap

Direktør Claus Fjeldgaard

Stabschef Charlotte Kirk Larsen

Faglig koordinator Anna Ellesgaard


Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse §32, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 318 af 28. marts 2017.


Anbefaling

Det anbefales,

at forslaget tiltrædes.


Beslutning Byrådet den 16-01-2018

Anbefalingen blev godkendt.

82. Efterretning: Udpegning til Det Rådgivende Udvalg for Vadehavsområdet

Efterretning: Udpegning til Det Rådgivende Udvalg for Vadehavsområdet

Sagsfremstilling

Det Rådgivende udvalg for Vadehavsområet har til formål at etablere et lokalt forum, der kan rådgive de politiske beslutningstagere og myndigheder i principielle forhold og sager af betydning for Vadehavsområdet.

 

Gruppeformændene for de politiske partier i Varde Byråd har den 20. december 2017 godkendt, at Preben Friis-Hauge udpeges til udvalget.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Byrådet tager udpegningen til efterretning.


Beslutning Byrådet den 16-01-2018

Udpegningen taget til efterretning.

83. Salgspriser for parcelhus- og erhvervsgrunde i 2018

Salgspriser for parcelhus- og erhvervsgrunde i 2018

Sagsfremstilling

Salgspriser for Varde Kommunes parcelhus- og erhvervsgrunde fastsættes for hvert kalenderår, og der skal derfor fastsættes nye priser for 2018.

 

Kommunens parcelhus- og erhvervsgrunde skal sælges til markedsprisen, og de skal

udbydes til salg ved annoncering, jf. bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

 

Når priserne for 2018 er godkendt, annonceres de i dagspressen og på kommunens hjemmeside med oplysning om antallet af grunde og priser i de enkelte udstykningsområder.

 

Priserne har været uændrede i 2009, 2010, 2011, 2013, 2015 og 2017. I maj 2012 besluttede Byrådet at nedsætte m²-priserne med 10 % på både parcelhus- og erhvervsgrunde. Herudover er priserne på udvalgte erhvervsgrunde harmoniseret ved kommunesammenlægningen.

 

I maj 2014 besluttede Byrådet at udbyde i alt 42 grunde fordelt i 19 udstykningsområder for højeste bud uden mindstepris. I oktober 2015 besluttede Byrådet at udbyde yderligere 31 grunde fordelt i 7 udstykningsområder for højeste bud uden mindstepris med virkning fra januar 2016. I december 2016 besluttede Byrådet, at 8 parcelhusgrunde på Kløvervang i Fåborg fra 1. januar 2017 sælges for højeste bud uden mindstepris. Der er solgt i alt 18 grunde for højeste bud uden mindstepris i perioden 2012-2017.

 

Forvaltningen foreslår, at udbuddet af grunde i de resterende områder fortsætter i 2018

på samme vilkår. Udstykningsområderne er markeret med blåt på det vedhæftede bilag.

 

Bud, der ikke dækker tilslutningsafgifterne, kan ikke accepteres.

 

Med baggrund i ovenstående er der udarbejdet en oversigt med de priser, der trådte i kraft fra januar 2017 i de enkelte udstykningsområder og med forslag til priser fra 1. januar 2018.

 

Alle nævnte priser er inkl. moms men ekskl. tilslutningsafgifter.


Forvaltningens vurdering

Der er i 2015 fastsat to kriterier for udvælgelsen af områder (markeret med blåt i bilaget), som skal udbydes for højeste bud uden mindstepris. Det er, at der højest må være 6 grunde tilbage i området, og at der ikke være solgt grunde siden 2012. Kriterierne er fastsat med baggrund i ønsket om at få ældre udstykninger færdiggjort, og for at undgå utilfredshed hos købere, som har købt grund kort tid før en nedsættelse af prisen.

 

Forvaltningen vurderer, at de foreslåede priser i det vedhæftede bilag svarer til markedspriserne.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen.


Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 68.

Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.


Økonomi

Ifølge budgettet for 2018 forventes det, at udgifter til byggemodning kan dækkes af indtægter fra grundsalget. Der er budgetteret med et nettobeløb på 0 kr.

 

Der kan foreløbig disponeres over en ramme på 5 mio. kr. til byggemodning.


Høring

Ingen.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at grundene i udstykningsområder markeret med blåt udbydes til salg for højeste bud uden mindstepris på uændrede vilkår, og

at salgspriserne inkl. moms men ekskl. tilslutningsafgifter for 2018 for de resterende parcelhus- og erhvervsgrunde fortsætter uændret.

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 03-01-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Byrådet den 16-01-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 sagsnr17-12678_doknr180426-17_v1_salgspriser inkl. moms men ekskl. tilslutningsafgifter for parcelhus- og erhvervsgrunde i 2018..docx

Bilag

Salgspriser inkl. moms men ekskl. tilslutningsafgifter for parcelhus- og erhvervsgrunde i 2018.


84. Høringsfrister

Høringsfrister

Sagsfremstilling

Den nye planlov giver mulighed for at reducere høringsfrister for kommuneplantillæg og lokalplaner.

 

Høringsfristen for forslag til lokalplaner og mindre kommuneplantillæg kan fremover fastsættes til 4 uger mod tidligere 8 uger, dog helt ned til 2 uger for lokalplanforslag af mindre betydning.

 

Langt hovedparten af de lokalplanforslag, der udarbejdes i Varde Kommune, forventes fremover at forudsætte en høringsfrist på 4 uger.

 

Kommunen har pligt til at sikre en rimelig frist for inddragelse af offentligheden i hvert enkelt tilfælde. Det betyder, at en høringsfrist uanset den fastsatte høringsperiode kan påklages. Vi skal derfor især være opmærksomme på, at høringer ikke bliver for korte, når de løber i forbindelse med sommerferie, jul og påske.

 

Minimumshøringsfristerne ser efterfølgende således ud:

 

Kommuneplan

8 uger

Kommuneplantillæg med forhøring (VVM mv.)

8 uger

Mindre kommuneplantillæg

4 uger

Lokalplan

4 uger

Mindre lokalplan

2 uger

 

Ved lokalplaner af mindre betydning forstås bl.a. lokalplaner, som ikke medfører væsentlige ændringer i omgivelserne. Det er f.eks. mindre ændringer i eksisterende lokalplaner, lokalplaner, hvorved der alene sker overførsel af et mindre areal eller en enkelt ejendom fra landzone til byzone aflysning af lokalplaner, der ikke længere er relevante.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer overordnet, at en høringsfrist på 4 uger er hensigtsmæssig i forhold til inddragelsen af borgerne i lokalplansager, og at denne frist fremadrettet vil være hovedreglen. Det foreslås, at forvaltningen bemyndiges til at fastsætte høringsperioden i de konkrete sager i forhold til ferieperioder, men også i forhold til sagernes omfang og kompleksitet. I sager, hvor lokalplaner indgår i sagskomplekser med kommuneplantillæg, foreslås det, at kravet til høringsperioden for kommuneplantillægget bliver retningsgivende for hele sagskomplekset.

 

Udviklingsplaner har hidtil været sendt i offentlig høring i 8 uger. Det foreslås, at udviklingsplanerne fremover sendes i høring i min. 4 uger.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Planloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at høringsfrister fremover udnytter lovens muligheder, og som udgangspunkt ikke forkortes til 2 uger, medmindre planerne er af helt underordnet karakter,

at forvaltningen bemyndiges til at fastsætte høringsperioden i de konkrete sager i forhold til ferieperioder, men også i forhold til sagernes omfang og kompleksitet, og

at udviklingsplaner sendes i høring i 4 uger.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 07-12-2017

Anbefalingen blev godkendt med den tilføjelse, at høringsfristen for lokalplaner i sommerhusområder fastsættes til 6 uger.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 03-01-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Byrådet den 16-01-2018

Anbefalingen blev godkendt med tilføjelse, at høringsfristen for lokalplaner i sommerhusområder fastsættes til minimum 6 uger.

85. Forslag. Kommuneplantillæg - Ændring af rensningsanlæg ved Nørre Nebel

Forslag. Kommuneplantillæg - Ændring af rensningsanlæg ved Nørre Nebel

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et Forslag til kommuneplantillæg 13, som giver mulighed for en modernisering af anlægget i det tekniske rammeområde 15.01.T01, således at anlægget vil kunne leve op til fremtidige miljøkrav.

 

Området omfatter et rensningsanlæg med en mindre grad af eksisterende bebyggelse. DIN Forsyning A/S ønsker en modernisering af anlægget. De nuværende rammebestemmelser giver ikke mulighed for denne tilpasning.

 

I Forslag til kommuneplantillæg 13 til Kommuneplan 2017 bevares det nuværende rammeområdes fysiske afgrænsning, men der ændres to forhold i rammebestemmelserne. Den maksimale bebyggelsesprocent hæves fra 0 % til 10 %, og den maksimale højde på bebyggelse i rammeområdet hæves fra 4,5 m til 7 m.

 

Der er udarbejdet en miljøscreening for Forslag til tillæg 13 til Kommuneplan 2017. I screeningen vurderes, at planen ikke ventes at medføre miljøpåvirkninger.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at det er hensigtsmæssigt, at Din Forsyning A/S får mulighed for at modernisere anlægget i rammeområdet. Der forventes ingen yderligere lugtgener ved driften af det moderniserede renseanlæg sammenholdt med eksisterende forhold.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter


Økonomi

Ingen


Høring

Planforslaget skal i offentlig høring i 8 uger, før kommuneplantillægget kan endelig vedtages, jf. planloven § 24, stk. 3.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at forslag til tillæg 13 vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger, og

at den tilhørende miljøscreening godkendes og offentliggøres samtidigt med planforslaget.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 07-12-2017

Anbefalingen blev godkendt med den bemærkning, at høringsfristen sættes til 4 uger.

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 03-01-2018

Anbefalingen fra Udvalget for Plan og Teknik blev godkendt.


Beslutning Byrådet den 16-01-2018

Anbefalingen fra Udvalget for Plan og Teknik blev godkendt.sagsnr17-11872_doknr182715-17_v1_miljøscreening til tillæg 13 til kp17 - teknisk anlæg ved nørre nebel.pdf.pdf
sagsnr17-11872_doknr185204-17_v1_tillæg 13 til kp17 - teknisk anlæg ved nørre nebel 23-11-2017.pdf

Bilag

Miljøscreening til tillæg 13 til KP17 - Teknisk anlæg ved Nørre Nebel.pdf
Tillæg 13 til KP17 - Teknisk anlæg ved Nørre Nebel 23-11-2017


86. Forslag. Lokalplan for nyt sommerhusområde i Houstrup

Forslag. Lokalplan for nyt sommerhusområde i Houstrup

Sagsfremstilling

Forvaltningen har i samarbejde med ansøger udarbejdet et forslag til lokalplan 13.02.L01 for et sommerhusområde ved Søndervang og Vestervang i Houstrup.

 

Lokalplanens formål er at skabe et attraktivt sommerhusområde i Houstrup. Sommerhusområdet kommer til at indeholde ca. 35-45 nye sommerhusgrunde. Etagehøjden er fastlagt til 1 etage, dog maksimalt 5 m over eksisterende terræn. Materialer er fastlagt til blank mur, pudset eller vandskuret mur, med træbeklædning eller som kombination af de nævnte materialer. Tage skal enten fremtræde matte og i naturmaterialets egen farve eller som sort eller rød. Solfangere og solcelleanlæg skal indpasses i bygningens arkitektur, placeres plant med tagfladen og integreres i tagfladens konstruktion. Bebyggelserne får adgang til et fælles grønt rekreativt område.  

Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med KP17.

 

Sommerhusområdet anlægges med en stamvej med en grøft. Grøften kan på én gang fungere som et landskabeligt, rekreativt element, samtidig med at den kan aflede overfladevand fra området.

 

Ifølge klimatilpasningsplanen er der en potentiel risiko for, at lokalplanområdet vil kunne blive oversvømmet via Hejbøl Bæk, og området anlægges derfor med et dige, som omgiver hele lokalplanområdet, og der etableres stipassager over diget.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at etablering af 35-45 nye sommerhusgrunde vil være et aktivt plus for Houstrup, fordi det giver mulighed for at tilbyde ekstra overnatningsmuligheder.

Det vurderes, at der i dette konkrete tilfælde kan tillades at benytte plastikvinduer, fordi området ikke ligger offentlig synligt på en fremtrædende placering, og fordi bebyggelserne er tiltænkt at ligge gemt bag beplantning. Der skal søges om dispensation til at bruge plastikvinduer for at sikre, at typen af plasticvinduer er tidssvarende i en høj kvalitet også på længere sigt.


Konsekvens i forhold til visionen

I forbindelse med muligheden for at bygge sommerhuse i Houstrup, får flere også muligheden for at benytte de omkringliggende naturområder.


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven

Miljøvurderingsloven


Økonomi

Ingen


Høring

Lokalplanforslaget skal i offentlig høring i 8 uger, før lokalplanen kan vedtages.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Forslag til lokalplan 13.02.L01 vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger, og

at den tilhørende miljøscreening godkendes og offentliggøres samtidigt med lokalplanforslaget.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 07-12-2017

Niels Christiansen stillede følgende ændringsforslag:

Der må ikke udstykkes grunde under 1.500 m2.

 

Forslaget blev sat til afstemning.

 

 

V
Preben Friis-Hauge

V
Connie Høj

V
Anders Linde

V
Poul Rosendahl

V
Mads Sørensen

A
Kjeld Anker Espersen

C
Niels Christian-sen

For

 

 

 

 

 

 

x

Imod

x

x

x

x

x

 

 

Undlod

 

 

 

 

 

x

 

 

Forslaget er hermed faldet.

 

Forvaltningens anbefaling blev sat til afstemning.

 

Anbefalingen blev godkendt med den bemærkning, at høringsfristen sættes til 6 uger.

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 03-01-2018

Anbefalingen fra Udvalget for Plan og Teknik blev godkendt..


Beslutning Byrådet den 16-01-2018

Niels Christiansen ønsker at få sendt bemærkning med ud i høring.

 

Anbefalingen fra Udvalget for Plan og Teknik blev samtidig godkendt.sagsnr17-1694_doknr185254-17_v1_forslag til mv screening lp 13.02.l01 for sommerhusområde i houstrup.pdf.pdf
sagsnr17-1694_doknr193384-17_v1_forslag til lokalplan 13.02.l01 for sommerhusområde i houstrup_.pdf.pdf

Bilag

Forslag til MV Screening LP 13.02.L01 for sommerhusområde i Houstrup.pdf
Forslag til lokalplan 13.02.L01 for sommerhusområde i Houstrup_.pdf


87. Forslag. Ophævelse af lokalplan i Billum

Forslag. Ophævelse af lokalplan i Billum

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til ophævelse af lokalplan 02.C2.01 i Billum.

Lokalplanområdet er på 2,15 ha og omfatter dele af matrikel 5g og 5y, samt matrikel 5af, Billum By, Billum.

 

Lokalplan nr. 02.C2.01 blev i maj 2005 udarbejdet på baggrund af Byrådets ønske om at udlægge området til center- og erhvervsområde. Lokalplanens formål er ikke realiseret, og det vurderes, at lokalplanens bestemmelser for området er uaktuelle og derfor bør ophæves.

 

Lokalplanområdet er omfattet af Kommuneplanens rammeområde 04.01.E1, der udlægger området til erhvervsformål. Ophævelse af lokalplanen medfører ikke ændringer i kommuneplanrammen.

 

I forbindelse med vedtagelse af lokalplan 04.01.L03, omfatter lokalplan 02.C2.01 kun et mindre restareal.

 

Arealet ligger i byzone og tilbageføres til landzone ved lokalplanens endelige ophævelse.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at planlægningen for området ikke længere er tidssvarende.

  

I miljøscreeningen er det vurderet, at en ophævelse af lokalplan 02.C2.01 ikke vil medføre ændringer eller miljøpåvirkninger.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven

Miljøvurderingsloven


Økonomi

Ingen


Høring

Lokalplanforslaget skal i offentlig høring i 8 uger, før ophævelsen af lokalplanen kan vedtages endeligt.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at forslag til ophævelse af lokalplan 02.C2.01 vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger, og

at den tilhørende miljøscreening godkendes og offentliggøres samtidigt med aflysningsdokumentet.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 07-12-2017

Anbefalingen blev godkendt med den bemærkning, at høringsfristen sættes til 4 uger.

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 03-01-2018

Anbefalingen fra Udvalget for Plan og Teknik blev godkendt.


Beslutning Byrådet den 16-01-2018

Anbefalingen fra Udvalget for Plan og Teknik blev godkendt.sagsnr17-8538_doknr178766-17_v1_ophævelse af lokalplan i billum.pdf.pdf
sagsnr17-8538_doknr178816-17_v1_miljøscreening for 02.c2.01.pdf

Bilag

Ophævelse af lokalplan i Billum.pdf
Miljøscreening for 02.C2.01


88. Evaluering af delegationsplan for det tekniske område

Evaluering af delegationsplan for det tekniske område

Sagsfremstilling

Ved starten af byrådsperioden 2014-2017 blev det besluttet at anvende en bemyndigelsesplan baseret på princippet om værdibaseret ledelse. Det betyder at den gældende bemyndigelsesplan som udgangspunkt ikke fastlægger præcise retningslinjer for, hvornår en sag skal forelægges det politiske system.

 

For plansager, hvor delegation til hhv. Udvalget for Plan og Teknik og forvaltningen i henhold til planloven forudsætter en delegation fra Byrådet, er delegationsplanen dog mere præcis.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at det i praksis vil fungere bedre med en mere præcis delegationsplan. Med en præcis delegationsplan kan den enkelte medarbejder vurdere, om en given sag skal forelægges det politiske system. En præcis delegationsplan vil herudover gøre det mere enkelt for nye medarbejdere og ledere at agere hurtigt og effektivt.

 

Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet et oplæg til en ny bemyndigelsesplan, der tydeliggøre beslutningskompetencen på de forskellige lovområder. Sager af særlig principiel interesse eller sager, der har stor bevågenhed i offentligheden, vil altid blive forelagt Udvalget eller Byrådet, uanset bemyndigelsen.

 

Udvalget for Plan og Teknik behandler især mange sager på planområdet, hvor de enkelte sager med de nuværende processer fremlægges 2-3 gange for Udvalget og ofte også for Byrådet.

 

Planprocedurer opfattes af bygherrer mv. ofte som meget langvarige. En planproces fra aflevering af lokalplanforslag til politisk behandling til den endelige vedtagelse kan tage op i mod 6 måneder, hvoraf kun de 2 måneder udgør den officielle høringsperiode (høringsperioder forventes reduceret til 1 måned). Den øvrige tid ligger i dagsordensproduktion og sagsgange frem mod de politiske møder. Et kortere tidsforbrug i dagsordenssystemet vil give større fleksibilitet i forhold til dialogen med borgerne.

 

Planloven indeholder mulighed for at delegere vedtagelse af både planforslag og den endelige plan til forvaltningen. Varde Kommune gør kun i begrænset omfang brug af disse muligheder. Med henblik på at sikre en hurtig og smidig sagsgang i mindre lokalplansager uden principiel interesse og samtid sikre Byrådets indflydelse på væsentlige sager foreslås det, at plansager fremover kategoriseres som A, B og C sager.

 

A-sager, er sager der forudsætter en større ændring på kommuneplanniveau, og hvor den endelige beslutning ikke kan delegeres til udvalg/forvaltning men skal træffes af Byrådet.

For denne type sager foreslås en proces, hvor forvaltningen indleder sagen med at indkalde idéer og forslag fra offentligheden. Herefter fremsendes sagen til principbehandling med beslutning i Byrådet. I denne fase fastlægges de overordnede principper for udformningen af de efterfølgende plandokumenter. Som følge af den grundige politiske behandling i principfasen vurderes det, at plandokumenterne herefter kan sendes i høring uden forudgående behandling i Udvalget for Plan og Teknik samt Byrådet. Efter høringsperioden skal planforslagene vedtages endeligt i Byrådet. A-sager vil bl.a. være VVM-sager og sager, hvor der skal udlægges nye rammeområder, eller den overordnede anvendelsesbestemmelse skal ændres.

 

Lokalplansager, der ikke forudsætter større ændringer på kommuneplanniveau, kan delegeres fuldt ud til forvaltningen. Det er dog forvaltningens vurdering, at der kan være sager i denne kategori, der har politisk interesse. Det foreslås derfor, at Udvalget for Plan og Teknik i forbindelse med den kvartalsvise prioritering af hvilke lokalplaner, der skal igangsættes, tager stilling til, om sagerne skal behandles som B- eller C-sager.

 

B-sager er sager, der ønskes forelagt Udvalget for Plan og Teknik, enten forud for den offentlige høring eller til endelig vedtagelse.

 

C-sager delegeres fuldt ud til forvaltningen.

 

 

Forhøring

Prioritering af igangsætning

Princip-

beslutning

Godkendelse af planforslag til høring

Endelig godkendelse

A-sag

F

PT

BY

PT

BY

B-sag

-

PT

 

F/PT

F/PT

C-sag

-

PT

 

F

F

BY = byråd, PT = Udvalget for Plan og Teknik, F= Forvaltningen 

 

Forvaltningen vurderer, at denne model vil bidrage til at nedbringe den typiske sagsbehandlingstid i det politiske system, fra planforslagene er klar til offentlig høring til endelig vedtagelse, med 8-16 uger. Herudover vurderes modellen at afbalancere hensynet til en hurtig sagsbehandlingstid med hensynet til politisk involvering, fordi det er Udvalget for Plan og Teknik, der beslutter, om en sag skal behandles som en B- eller C-sag.

 

For de øvrige sagsområder tager bemyndigelsesplanen udgangspunkt i de principper, der forvaltes efter i dag.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Planloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at den udarbejdede bemyndigelsesplan godkendes. 


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 21-12-2017

Anbefalingen blev godkendt med ændring af skemaet for plansager, til dette

 

 

Forhøring

Prioritering af igangsætning

Princip-

beslutning

Godkendelse af planforslag til høring

Endelig godkendelse

A-sag

F

PT

BY

PT

BY

B-sag

-

PT

 

PT

PT

C-sag

-

PT

 

F

F

BY = byråd, PT = Udvalget for Plan og Teknik, F= Forvaltningen 

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 03-01-2018

Anbefalingen blev godkendt med ændring af skemaet for plansager, til dette

 

 

Forhøring

Prioritering af igangsætning

Princip-

beslutning

Godkendelse af planforslag til høring

Endelig godkendelse

A-sag

F

PT

BY

UØE

BY

B-sag

-

PT

 

PT

PT

C-sag

-

PT

 

F

F

BY = byråd, PT = Udvalget for Plan og Teknik, F= Forvaltningen 

UØE= Udvalget for Økonomi og Erhverv

 

 


Beslutning Byrådet den 16-01-2018

Anbefalingen fra Udvalget for Økonomi og Erhverv blev godkendt.sagsnr16-7001_doknr196992-17_v1_delegation af beslutningskompetence.docx.docx

Bilag

Delegation af beslutningskompetence.docx


89. Forslag. Kommuneplantilæg - Blåvand Zoo

Forslag. Kommuneplantilæg - Blåvand Zoo

Sagsfremstilling

Blåvand Zoo på Øster Hedevej i Blåvand ønsker mulighed for at udvikle sig, og der er derfor udarbejdet forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for området.

 

Forslag til Tillæg 09 til Kommuneplan 2017 giver mulighed for at øge højden på nye bygninger, der ligger i tilknytning til eksisterende højere bebyggelse fra 5 m til 8,5 m. Det medfører, at tagetagen kan udnyttes. Tillægget tilpasser samtidig udpegningen Grønt Danmarkskort til de reelle naturforhold i området.

 

Planområdet ligger blandt andet inden for et område udpeget til bevaringsværdigt kulturmiljø, naturområde, Grønt Danmarkskort og større uforstyrret landskab. Området ligger desuden inden for kystnærhedszonen og Forsvarets støjkonsekvenszone, hvor der ikke må udlægges areal til støjfølsom anvendelse.

 

Der er udarbejdet en miljøscreening for Forslag til tillæg 09 til Kommuneplan 2017 og forslag til lokalplan 05.01.L10.

 

Forslag til Tillæg 09 til Kommuneplan 2017 skal vedtages, før forslag til lokalplan 05.01.L10 kan vedtages.


Forvaltningens vurdering

Rammeområde 05.01.R08, hvor den primære bebyggelse til zoo findes, giver mulighed for byggeri i op til 5 m højde, hvilket ikke er hensigtsmæssigt, fordi der i dag findes eksisterende højere bebyggelse indenfor rammeområdet. Det vurderes, at en forøgelse af højden ikke vil påvirke det omkringliggende landskab eller kulturmiljø i større grad, fordi bebyggelse i denne højde skal placeres samlet og længst væk fra de åbne landskabsområder.

 

I forbindelse med kommuneplanarbejdet er der foregået en konkret vurdering af kommunens rammeområder i forhold til udformningen af ”Grønt Danmarkskort”, herunder for rammerne omfattende Blåvand Zoo. Ved implementering af ændringer, som følge af rammernes ændrede geografi og vurdering i forhold til ”Grønt Danmarkskort”, er opdateringen ikke gennemført helt korrekt. En del af rammeområde 05.01.R08 er derfor, imod hensigten, fortsat omfattet af udpegningen til Grønt Danmarkskort, og rammeområde 05.01.R07 er ikke i tilstrækkelig grad medtaget i ”Grønt Danmarkskort”, hvilket tilrettes i kommuneplantillægget.

 

På baggrund af miljøscreeningen vurderer forvaltningen, at planforslaget ikke skal miljøvurderes.


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven

Miljøvurderingsloven


Høring

Planforslaget skal i offentlig høring i fire uger, før lokalplanen kan vedtages endeligt.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at forslag til tillæg 09 vedtages og sendes i offentlig høring i fire uger, og

at den tilhørende miljøscreening godkendes og offentliggøres samtidigt med planforslaget.

 

Bilag

Forslaget til KP-tillæg

Miljøscreeningen


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 21-12-2017

Anbefalingen blev godkendt


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 03-01-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Byrådet den 16-01-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr17-10809_doknr187573-17_v1_tillæg 09 til kommuneplan 2017.pdf
sagsnr15-7274_doknr187545-17_v1_miljøscreening.pdf

Bilag

Tillæg 09 til Kommuneplan 2017
Miljøscreening


90. Forslag. Lokalplan for Blåvand Zoo

Forslag. Lokalplan for Blåvand Zoo

Sagsfremstilling

Forvaltningen har i samarbejde med ansøger udarbejdet et forslag til en lokalplan, som giver mulighed for at udvikle faciliteterne i Blåvand Zoo og etablere yderligere parkeringspladser samt langtidsparkering. Med lokalplanforslaget tilpasses planafgrænsningen desuden til de faktiske brugsgrænser i området.

 

Lokalplanområdet er knapt 8 ha og omfatter Blåvand Zoo, Øster Hedevej 1, Blåvand.

 

Lokalplanens bestemmelser sikrer blandt andet, at bebyggelse fremstår i afdæmpede jordfarver, at et § 3-beskyttet naturområde bevares som græsningsareal, at der etableres et tilstrækkeligt antal parkeringspladser, og at antallet af skure, overdækninger mv. begrænses.

 

Lokalplanen giver desuden mulighed for etablering af konkrete anlægsprojekter, der hovedsageligt består af et bassinanlæg til pingviner og en lav gangbro.

 

Lokalplanområdet er omfattet af bestemmelserne for rammeområderne 05.01.R07, 05.01.R08 og 05.01.BL01 i Kommuneplan 2017, hvor områdets anvendelse er fastlagt som henholdsvis rekreativt område og blandet bolig og erhverv.

 

Lokalplanområdet ligger blandt andet inden for et område udpeget til bevaringsværdigt kulturmiljø, naturområde og større uforstyrret landskab. Området ligger desuden inden for kystnærhedszonen og Forsvarets støjkonsekvenszone, hvor der ikke må udlægges areal til støjfølsom anvendelse.

     

Der er udarbejdet en miljøscreening for Forslag til tillæg 09 til Kommuneplan 2017 og lokalplan 05.01.L10 samt en VVM-screening af de konkrete projekter. I screeningerne er det vurderet, at planforslag og projekter ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger.

  

Lokalplanområdet er delvist omfattet af lokalplan 05.01.L06 og helt omfattet af lokalplan 02.016.94, som vil blive henholdsvis delvist og helt aflyst med den endelige vedtagelse af Lokalplan 05.01.L10.

 

Forslag til Tillæg 09 Kommuneplan 2017, Varde Kommune skal vedtages, før dette forslag til lokalplan kan vedtages.


Forvaltningens vurdering

En udvidelse af faciliteterne til zoo-formål i Blåvand vil være med til at sikre et bredt udbud af aktiviteter og oplevelser i Varde Kommunes kystområder, både i forhold til at sikre helårsturisme og til at skabe variation i turistattraktionerne. Forvaltningen vurderer derfor, at udvidelsen er i overensstemmelse med kommunens turistpolitiske overvejelser.

 

Blåvand Zoo ligger i tilknytning til sommerhusområdet Blåvand, og har mange besøgende hvert år, og heraf vurderes langt den overvejende del at være turister, der bor i de omkringliggende sommerhuse samt endags turister. Blåvand Zoo er således afhængig af nærheden til turisterne, og den medvirker samtidig til at understøtte de eksisterende faciliteter i Blåvand. Det vurderes derfor, at planlægningen inden for kystnærhedszonen kan gennemføres.

 

Forvaltningen vurderer, at lokalplanens anvendelse er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer for Forsvarets arealer, og at dette ikke medfører skærpede krav i forhold til Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj i støjfølsomme områder. Den fremtidige anvendelse vurderes derfor ikke at begrænse Forsvarets aktivitetsmuligheder inden for skyde- og øvelsesområderne.
 

Lokalplanens bestemmelser sikrer, at ny bebyggelse tilpasses landskabs-, kulturmiljø- og naturinteresser i området samtidig med, at zoo får mulighed for at udvikle sig.

 

På baggrund af miljøscreening og VVM-screening vurderer forvaltningen, at planforslaget ikke skal miljøvurderes.

 

Det vurderes, at muligheden for at etablere langtidsparkering vil være et godt tilbud for turister i autocampere.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen?


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven

Miljøvurderingsloven


Høring

Lokalplanforslaget skal i offentlig høring i 4 uger, før lokalplanen kan vedtages.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at forslag til lokalplan 05.01.L10 vedtages og sendes i offentlig høring i 4 uger,

at den tilhørende miljøscreening og VVM-screening godkendes og offentliggøres samtidigt med lokalplanforslaget, og

at lokalplan 05.01.L06 ophæves delvist og lokalplan 02.016.94 helt ved den endelige vedtagelse af lokalplan 05.01.L10.

 

 

Bilag

Lokalplanforslag

Miljøscreening

VVM-screening


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 21-12-2017

Anbefalingen blev godkendt


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 03-01-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Byrådet den 16-01-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr15-7274_doknr187543-17_v1_lokalplan 05.01.l10.pdf
sagsnr15-7274_doknr187545-17_v1_miljøscreening.pdf
sagsnr15-7274_doknr187544-17_v1_vvm-screening.pdf

Bilag

Lokalplan 05.01.L10
Miljøscreening
VVM-screening


91. Anlægsregnskab vedr. Tistrup Børnehave

Anlægsregnskab vedr. Tistrup Børnehave

Sagsfremstilling

Byrådet har den 4. marts 2014 givet anlægsbevilling på 16.280.250 kr. til opførelse af ny børnehave i Tistrup.

Anlægsregnskabet omfatter udgifter til nedrivning af Lilleskolen i Tistrup samt genhusning af børnehaven på Tistruplund.

 

De samlede udgifter beløber sig til 16.608.680 kr. hvilket betyder at der er et merforbrug på 328.430 kr. Merforbruget skyldes at det efter byggestart blev besluttet, at der skulle indrettes en vuggestueafdeling. Det var forventet at udgiften hertil kunne holdes inden for budgettet. Derudover har der i forløbet været flere ekstraarbejder og tilkøb samt valg af andre løsninger i forhold til det projekterede, som har udløst større byggeudgifter.

 

Specifikation af udgifterne fremgår af vedlagte bilag.


Retsgrundlag

Varde kommunes Økonomiregulativ


Økonomi

De samlede udgifter beløber sig til 16.608.680 kr. hvilket betyder at der er et merforbrug på 328.430 kr.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at anlægsregnskabet godkendes,

at merforbruget på 328.430 kr. finansieres af kassebeholdningen.


Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den 12-12-2017

Forelægges Byrådet med anbefaling.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 03-01-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Byrådet den 16-01-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr07-11862_doknr187029-17_v1_anlægsregnskab - tistrup børnehave.pdf.pdf

Bilag

Anlægsregnskab - Tistrup Børnehave


92. Gensidig orientering - Lukket punkt
93. Orientering: Deltagelse i projektet "Vores stemmer" - Lukket punkt