UDVALG

Byrådet

MØDE

Referat

STED

Mødesalen, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

13-12-2017 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

13-12-2017 18:45:00


PUNKTER

9. Godkendelse af dagsorden
10. Valg af medlem samt suppleant til Bestyrelsen for AFLD I/S
11. Valg af medlemmer til Den Fælles Beredskabskommission
12. Valg af medlemmer af Varde Bevaringsfond og Bevaringsprisudvalget
13. Valg af medlemmer til Bevillingsnævnet
14. Valg af medlem til Bestyrelsen for Blaabjerg Biogas A.m.b.a.
15. Valg af medlem samt suppleant til Bestyrelsen for Bobøl I/S
16. Valg af medlemmer samt personlige suppleanter til Børn- og Ungeudvalget
17. Valg af medlemmer til Børne- og ungdomstandplejeudvalg (BUT)
18. Valg af deltagere i Danmarks Biblioteksforenings generalforsamling
19. Indstilling af medlemmer samt suppleanter til Bestyrelsen for Det Danske Madhus
20. Valg af medlemmer til DIN Forsyning
21. Valg af 1 repræsentant samt suppleant til Repræsentantskabet for Energnist I/S
22. Valg af medlem samt suppleant til Fredningsnævnet for Sydjylland, nordlig del
23. Valg af medlemmer samt suppleanter til Fællesankenævn Sydvestjylland
24. Valg af medlemmer til Varde Kommunes Garnisonsfond
25. Valg af medlemmer samt suppleanter til Handicaprådet
26. Valg af medlemmer samt personlige suppleanter til Hegnssynet
27. Valg af medlem til Hjemmeværnets Distriktsudvalg Syd- og Sønderjylland Nord
28. Valg af medlem samt suppleant til Integrationsforum Varde
29. Valg af medlem samt suppleant til KIMO Danmark
30. Valg af stedfortræder for Borgmesteren til KL´s repræsentantskab
31. Valg af medlemmer til Taksations- og Overtaksationskommissionen vedrørende offentlige veje
32. Valg af medlem samt suppleant til Bestyrelsen for Kommunikation & Hjælpemidler i Esbjerg
33. Valg af medlemmer til Kunstudvalget
34. Valg af medlem til Styregruppen for Kyst til Kyst stien
35. Valg af medlem samt suppleant til Bestyrelsen for LAG Fanø-Varde
36. Valg af medlemmer til legatsbestyrelser
37. Valg af medlemmer til Lokalråd+
38. Valg af vurderingsmænd efter Mark- og vejfredsloven
39. Valg af medlemmer til Bestyrelsen for Museumscenter Blåvand Fonden
40. Valg af medlemmer til Bestyrelsen for Nymindegabmalerne - Blaabjerg Museum
41. Valg af medlem til Bestyrelsen for Outrup Fonden
42. Valg af medlemmer til ProVarde´s Repræsentantskab og bestyrelse
43. Valg af medlem til Sluseudvalget for Ringkøbing Fjord
44. Valg af medlemmer til Ekspropriations- og Taksationskommissionen vedrørende fast ejendom
45. Valg af medlem samt suppleant til Sydtrafiks Repræsentantskab
46. Valg af medlem samt suppleant til Ungdomsskolebestyrelsen
47. Valg af medlem samt suppleant til Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet
48. Valg af medlem samt suppleant til VandOplandsStyregruppe (VOS) Vand og Natura 2000-planer)
49. Valg af medlem samt suppleant til VandOplandsStyregruppe (VOS) for Vadehavet
50. Valg af medlemmer til Bestyrelsen for Vardemuseerne
51. Valg af medlem til Bestyrelsen for Varde Handelsskole og Handelsgymnasium
52. Valg af medlem til Bestyrelsen for Varde Miniby Fonden
53. Valg af medlemmer samt suppleanter til Bestyrelsen for Vestbanen
54. Valg af medlemmer til Bestyrelsen for Ølgod Fonden
55. Valg af medlemmer til Grundlisteudvalget
56. Valg af stemmeberettigede delegerede til KL´s Topmøde 2018-2021
57. Valg af medlemmer samt suppleanter til valgbestyrelse ved kommunal- og regionsrådsvalg
58. Valg af medlemmer samt suppleanter til valgbestyrelse - folketingsvalg, folkeafstemning og Europa-Parlamentet
59. Valg af formand i forbindelse med skolebestyrelsesvalg
60. Valg af medlem til Vadehavets formidlerforums Styregruppe
61. Valg af medlemmer samt suppleanter til Det Grønne Råd
62. Valg af stedfortræder for borgmesteren til Kredsråd vedrørende politiets virksomhed
63. Valg af medlemmer til Bestyrelsen for Produktionsskole Vest
64. Valg af medlemmer til Den politiske styregruppe - Særlig ungeindsats
65. Valg af medlem til Vi i Naturen Råd
66. Valg af formand samt suppleant til Beboerklagenævn for Varde og Billund kommuner
67. Valg af medlem til Bestyrelsen for Hospice Sydvestjylland
68. Valg af formand samt suppleant til Huslejenævnet for Varde og Billund kommuner
69. Valg af medlem til Bestyrelsen for Partnerskab for Vestkystturisme
70. Valg af medlemmer til Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg
71. Valg af medlem til Bestyrelsen for Varde Gymnasium
72. Valg af medlem til Bestyrelsen for VUC Vest S/I
73. Regler for spørgetid ved Varde Byråds møder
74. Orientering om medlem til Bestyrelsen for Business Region Esbjerg (BRE)
75. Orientering om medlem og suppleant i KommuneKontaktRåd - KKR Syddanmark
76. Orientering om repræsentant i Nationalpark Vadehavet
77. Fastsættelse af vederlag til udvalgsmedlemmer9. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Byrådet den 13-12-2017

Borgmester Erik Buhl Nielsen bemyndiges til at godkende udpegningerne i forhold til de resterende suppleantposter.

 

Godkendt.

 

10. Valg af medlem samt suppleant til Bestyrelsen for AFLD I/S

Valg af medlem samt suppleant til Bestyrelsen for AFLD I/S

Sagsfremstilling

AFLD har til opgave at tilstræbe udbygning af servicen overfor ejerkommunerne og samtidig fastholde konkurrencedygtige priser på affaldsbehandling ved at have ejerkommunernes behov i centrum og levere løsninger, der giver værdi for den enkelte ejerkommune.

Der skal vælges 1 bestyrelsesmedlem samt 1 suppleant blandt Byrådets medlemmer.


Retsgrundlag

Vedtægter AFLD I/S


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Byrådet vælger 1 medlem og 1 suppleant til Bestyrelsen for AFLD I/S.


Beslutning Byrådet den 13-12-2017

Medlem Preben Friis-Hauge

Suppleant Peter Nielsen

11. Valg af medlemmer til Den Fælles Beredskabskommission

Valg af medlemmer til Den Fælles Beredskabskommission

Sagsfremstilling

Samarbejdet Sydvestjysk Brandvæsen varetager dels udførelse af Esbjerg, Varde og Fanø kommuners samlede opgavevaretagelse i henhold til beredskabsloven og beskyttelsesrumsloven og dels de opgaver herudover, som de 3 beredskaber har udført frem til sammenlægningen i 2014.

 

Varde Byråds repræsentation i Den fælles Beredskabskommission består af følgende

Borgmesteren og

1 medlem valgt blandt Byrådets medlemmer


Retsgrundlag

Beredskabslovens § 10, stk. 2.

Vedtægter for fælles kommunalt §60 selskab for Esbjerg, Varde og Fanø kommuner.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Byrådet vælger 1 medlem til Den Fælles Beredskabskommission.


Beslutning Byrådet den 13-12-2017

Erik Buhl Nielsen (født medlem)

Søren Laulund

12. Valg af medlemmer af Varde Bevaringsfond og Bevaringsprisudvalget

Valg af medlemmer af Varde Bevaringsfond og Bevaringsprisudvalget

Sagsfremstilling

Varde Bevaringsfond er en selvejende institution med ansvar overfor Bevaringsforeningen for Varde og Varde Byråd. Fonden har til formål at virke for bevarelsen af gamle huse, gadebilleder og andre bevaringsværdige emner i kommunen.

Sammensætning:

2 vælges af Byrådet (behøver ikke være byrådsmedlemmer)

2 vælges af bestyrelsen for Bevaringsforeningen for varde

1 historisk sagkyndig fra Museet

 

Bevaringsprisudvalget har til formål 1 gang årligt at udvælge et bymiljø, bygning eller bygningsdel i kommunen til omtale og præmiering for værende af særlig arkitektonisk og kulturhistorisk værdi.

 

Sammensætning:

2 vælges af Byrådet (behøver ikke være byrådsmedlemmer)

2 vælges af Bevaringsforeningen for Varde

Desuden vælges en særlig sagkyndig person i fællesskab af forannævnte 4 medlemmer og bestyrelsen for Bevaringsforeningen for Varde.

 

Det vil være hensigtsmæssigt, at Byrådet vælger de samme personer som til Bevaringsfonden.


Retsgrundlag

Bevaringsfondens vedtægter


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Byrådet vælger 2 medlemmer til Varde Bevaringsfond og 2 medlemmer til Bevaringsprisudvalget


Beslutning Byrådet den 13-12-2017

Varde Bevaringsfond

Niels Christiansen

Holger Grumme Nielsen 

 

Bevaringsprisudvalget

Niels Christiansen

Holger Grumme Nielsen

13. Valg af medlemmer til Bevillingsnævnet

Valg af medlemmer til Bevillingsnævnet

Sagsfremstilling

I henhold til restaurationsloven kan Byrådet nedsætte et bevillingsnævn til at varetage udstedelse af bevilling til udskænkning af stærke drikke (alkoholbevilling).

 

SAMMENSÆTNING:

4 medlemmer vælges af Varde Byråd,

1 medlem vælges af Varde Byråd efter indstilling fra HORESTA

1 medlem vælges af Varde Byråd efter indstilling fra 3F

1 sagkyndigt medlem vælges af Varde Byråd samt

Politidirektøren for Syd- og Sønderjyullands Politi eller dennes befuldmægtigede.

 

Fra Horesta er Direktør Birgitte Nowak, Arnbjerg Hotel indstillet med John Nowak som suppleant

Fra 3F Varde-Billund er Per Hyldgaard indstillet

Peder Sandfeld, Økonomi, indstillet som sagkyndigt medlem


Retsgrundlag

Lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v., stk. 3.


Økonomi

Der udbetales kørselsgodtgørelse.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Byrådet vælger 4 medlemmer til Bevillingsnævnet og godkender de instillede medlemmer fra henholdsvis Horesta, 3F Varde-Billund og Administrationen


Beslutning Byrådet den 13-12-2017

Erik Buhl Nielsen

Tina Agergaard Hansen

Niels Haahr Larsen

Frederik Bak

 

Peder Sandfeld, Økonomi, godkendes som sagkyndigt medlem.

14. Valg af medlem til Bestyrelsen for Blaabjerg Biogas A.m.b.a.

Valg af medlem til Bestyrelsen for Blaabjerg Biogas A.m.b.a.

Sagsfremstilling

Blaabjerg Biogas producerer biogas med henblik på kraftvarmeproduktion i Nørre Nebel.

 

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvor af 1 er valgt af og blandt Byrådets medlemmer.


Retsgrundlag

Vedtægter for Blaabjerg Biogas A.m.b.a.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Byrådet vælger 1 medlem til Bestyrelsen for Blaabjerg Biogas A.m.b.a.


Beslutning Byrådet den 13-12-2017

Preben Friis-Hauge

15. Valg af medlem samt suppleant til Bestyrelsen for Bobøl I/S

Valg af medlem samt suppleant til Bestyrelsen for Bobøl I/S

Sagsfremstilling

Interessentskabets formål er gennem samarbejde at løse interessentkommunernes opgaver og forpligtelser, der vedrører affaldshåndtering.

 

Hver interessentkommune skal vælge 1 medlem og 1 suppleant blandt Byrådets medlemmer.


Retsgrundlag

Vedtægter for Deponiselskabet Bobøl I/S


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Byrådet vælger 1 medlem og 1 suppleant til Bestyrelsen for Bobøl I/S


Beslutning Byrådet den 13-12-2017

Sagen afgøres i Udvalget for Plan og Teknik.

16. Valg af medlemmer samt personlige suppleanter til Børn- og Ungeudvalget

Valg af medlemmer samt personlige suppleanter til Børn- og Ungeudvalget

Sagsfremstilling

Udvalget træffer afgørelser i sager vedrørende børn og Unge, herunder anbringelse af børn uden for hjemmet uden forældremyndighedsindehaverens samtykke m.v.

 

Sammensætning:

2 medlemmer valgt blandt Byrådets midte

Byretsdommeren i retskredsen er fast medlem

2 pædagogisk-psykologisk sagkyndig2 (udpeges af Statsforvaltningen)

 

Desuden skal der foretages valg af 1 personlig suppleant for hvert byrådsmedlem.

 

Børn og Ungeudvalget vælger selv sin formand og næstformand blandt de medlemmer, der er valgt af byrådet.


Retsgrundlag

Den sociale retssikkerhedslovs §§ 18-21, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 1345 af 23. november 2016  og bekendtgørelse nr. 1615 af 14. december 2016 om forretningsorden for børn og unge-udvalgene.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Byrådet vælger 2 medlemmer og 2 personlige suppleanter til Børn- og Ungeudvalget


Beslutning Byrådet den 13-12-2017

Medlemmer

Stig Leerbeck

Holger Grumme Nielsen

 

Personlige suppleanter

Tina Agergaard Hansen

Sandie Eis Ravn

17. Valg af medlemmer til Børne- og ungdomstandplejeudvalg (BUT)

Valg af medlemmer til Børne- og ungdomstandplejeudvalg (BUT)

Sagsfremstilling

Børne- og ungdomstandplejeudvalget (BUT-udvalget) søger at bilægge konkrete uoverensstemmelser om fortolkning og anvendelse af BUT-overenskomsten.

 

Byrådet vælger 2-3 medlemmer. Hidtil har overtandlægen været valgt som den ene af medlemmerne.


Retsgrundlag

Overenskomst for tandpleje for børn og unge under 18 år hos alment praktiserende tandlæger – Kapitel 6, § 9   


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Byrådet vælger 2-3 medlemmer til Børne- og ungdomstandplejeudvalget (BUT)


Beslutning Byrådet den 13-12-2017

Line Berner

Arne Callesen

Berit Østergaard Nielsen

18. Valg af deltagere i Danmarks Biblioteksforenings generalforsamling

Valg af deltagere i Danmarks Biblioteksforenings generalforsamling

Sagsfremstilling

Foreningens mål er, at Danmark får de bedst mulige biblioteker i alle egne af landet til gavn for den enkelte borger og for samfundet. Kommunerne er generelt politisk repræsenteret ved deres kulturpolitikere.

Ved generalforsamlingen råder hver medlemskommune over stemmer svarende til de fremmødte, dog maksimalt 7 stemmer.


Retsgrundlag

Biblioteksforeningens vedtægter


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Byrådet vælger deltager(e) til generalforsamlingen i Danmarks Biblioteksforening.


Beslutning Byrådet den 13-12-2017

Sagen afgøres i Udvalget for Kultur og Fritid.

19. Indstilling af medlemmer samt suppleanter til Bestyrelsen for Det Danske Madhus

Indstilling af medlemmer samt suppleanter til Bestyrelsen for Det Danske Madhus

Sagsfremstilling

Det Danske Madhus A/S ledes af en bestyrelse, hvoraf generalforsamlingen vælger fire bestyrelsesmedlemmer med suppleanter for 2 år ad gangen.

 

Generalforsamlingen kan udpege yderligere bestyrelsesmedlemmer med suppleanter, således at bestyrelsen kan bestå af indtil 6 bestyrelsesmedlemmer.

 

Varde Byråd skal vælge 2 medlemmer samt suppleanter på valg til bestyrelsen.


Retsgrundlag

Vedtægter for Det Danske Madhus Varde A/S


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Byrådet vælger 2 medlemmer og 2 suppleanter på valg til bestyrelsen.


Beslutning Byrådet den 13-12-2017

Medlemmer

Tina Agergaard Hansen

Niels Haahr Larsen

 

Suppleanter

Connie Høj

Steen Holm Iversen

20. Valg af medlemmer til DIN Forsyning

Valg af medlemmer til DIN Forsyning

Sagsfremstilling

I forbindelse med beslutning om fuld fusion mellem holding- og driftsselskaberne i Esbjerg og Varde Forsyningskoncerner, skal der vælges medlemmer til en enhedsbestyrelse for alle selskaber, som i størst mulige omfang sikrer en ensartet bestyrelsessammensætning i koncernen.

 

Bestyrelsen består, udover medarbejderrepræsentanter og forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer, af 3 generalforsamlingsvalgte medlemmer fra Byrådets midte fra henholdsvis Varde og Esbjerg kommune.

 

Borgmester eller 1. viceborgmester indtræder i bestyrelsen som den ene af de 3 i den første valgperiode. 


Retsgrundlag

Principnotat – Fusion mellem Holding- og driftsselskaberne i Esbjerg og Varade Forsyningskoncerner.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Byrådet vælger 3 medlemmer til Bestyrelsen for DIN Forsyning, hvor af borgmester eller 1. viceborgmester er den ene i den første valgperiode.


Beslutning Byrådet den 13-12-2017

Anders Linde

Niels Christiansen

Søren Laulund 

21. Valg af 1 repræsentant samt suppleant til Repræsentantskabet for Energnist I/S

Valg af 1 repræsentant samt suppleant til Repræsentantskabet for Energnist I/S

Sagsfremstilling

Selskabets formål er

at indsamle og forbrænde forbrændingsegnet affald

at drive affaldsforbrændingsanlæg

at sikre afsætning af overskydende forbrændingsegnet affald

at oplagre forbrændingsegnet affald, som ikke umiddelbart kan forbrændes.

 

Hver af de 16 deltagende kommuner vælger blandt byrådets midte én repræsentant samt en suppleant til repræsentantskabet. De 16 repræsentanter udgør samtidig bestyrelsen for Energnist I/S.

 

I hvert kommunalt valgår skal kommunen ved særskilt skriftlig meddelelse til Energnist I/S inden udgangen af december måned, oplyse hvilken repræsentant samt suppleant man har valgt for de efterfølgende 4 kalenderår.


Retsgrundlag

Vedtægter for Energnist I/S.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Byrådet vælger 1 medlem og 1 suppleant til Repræsentantskabet for Energnist I/S.


Beslutning Byrådet den 13-12-2017

Repræsentant Preben Friis-Hauge

 

Suppleant Peter Nielsen

22. Valg af medlem samt suppleant til Fredningsnævnet for Sydjylland, nordlig del

Valg af medlem samt suppleant til Fredningsnævnet for Sydjylland, nordlig del

Sagsfremstilling

Miljøministeren nedsætter 2 eller 3 fredningsnævn i hver region og nævnenes geografiske område fastlægges ligeledes af miljøministeren.

Nævnene behandler fredningssager og dispensation fra fredning.

 

Sammensætning:

1 formand, der skal være dommer, og som udpeges af miljøministeren.

1 medlem, der udpeges af miljøministeren

1 medlem, der vælges af byrådet i den kommune, hvori det pågældende areal er beliggende,

Desuden skal der foretages valg af suppleant.


Retsgrundlag

Naturbeskyttelseslovens §35, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 934 af 27. juni 2017.


Økonomi

Diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og befordringsgodtgørelse. Udgiften afholdes af den eller de kommuner, som fredningssagen angår.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Byrådet vælger 1 medlem og 1 suppleant til Fredningsnævnet for Sydjylland, nordlig del.


Beslutning Byrådet den 13-12-2017

Medlem John Bach Thygesen

Supplant Poul Henrik Hansen

23. Valg af medlemmer samt suppleanter til Fællesankenævn Sydvestjylland

Valg af medlemmer samt suppleanter til Fællesankenævn Sydvestjylland

Sagsfremstilling

Skatteministeren udnævner – efter indstilling - nævnsmedlemmerne tillige med 1 suppleant for hvert medlem.

 

Varde Byråd skal vælge 2 kandidater samt 2 suppleanter til Fællesankenævn Sydvestjylland. Opmærksomheden henledes på, at fællesankenævnene bliver nedlagt den 1. januar 2019, som følge af forliget om et nyt ejendomsvurderingssystem af 18. november 2016. 

 

Alene personer, der er valgbare til Byrådet kan vælges.


Retsgrundlag

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Byrådet vælger 2 medlemmer og 2 suppleanter til Fællesankenævn Sydvestjylland l


Beslutning Byrådet den 13-12-2017

Medlemmer

Lotte Højmark Tang

Niels Ole Bech

 

Suppleanter

Steen Holm Iversen

Jan Lings 

24. Valg af medlemmer til Varde Kommunes Garnisonsfond

Valg af medlemmer til Varde Kommunes Garnisonsfond

Sagsfremstilling

Fondens formål er at støtte aktiviteter på Varde Kommunes Garnisoner. Bestyrelsen kan under særlige omstændigheder, samt i forbindelse med påskønnelse af særlig indsats, uddele legater.

 

Varde Byråd vælger, udover borgmesteren, 2 medlemmer samt 1 filialdirektør for en af Varde Bys pengeinstitutter.

 

Morten Stoll, afdelingsdirektør i Jyske Bank modtager genvalg.


Retsgrundlag

Fundats for Varde Kommunes Garnisonsfond


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Byrådet vælger 3 medlemmer til Varde Kommunes Garnisonsfond, hvor af 1 skal være filialdirektør for en af Varde Bys pengeinstitutter.


Beslutning Byrådet den 13-12-2017

Erik Buhl Nielsen (født formand)

Niels Christiansen

Jan Lings

Morten Stoll, afdelingsdirektør i Jyske Bank

25. Valg af medlemmer samt suppleanter til Handicaprådet

Valg af medlemmer samt suppleanter til Handicaprådet

Sagsfremstilling

Handicaprådet rådgiver Byrådet i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og Byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap.

 

Handicaprådets sammensætning:

5 medlemmer der skal være bosiddende i Varde Kommune, vælges efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer

3 medlemmer vælges af Byrådets midte

2 medlemmer vælges blandt kommunens ansatte

 

Desuden skal der foretages valg af personlig suppleant for hvert medlem.

 

Følgende er indstillet blandt kommunens ansatte:

Medlemmer:                                             Personlig suppleant:

Berit Østergaard Nielsen  Pia Koch Hauge

Gitte EskesenKurt Bertelsen


Retsgrundlag

Den sociale retssikkerhedslovs § 37 a, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 1345 af 23. november 2016, og bekendtgørelse nr. 1338 af 18. november 2016 om retssikkerhed og administration på det sociale område §§26 og 27.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Byrådet vælger 3 medlemmer og 3 personlige suppleanter til Handicaprådet samt godkender de indstillede medlemmer samt personlige suppleanter fra Administrationen.


Beslutning Byrådet den 13-12-2017

Medlemmer

Niels Haahr Larsen

A. C. Hoxcer Nielsen

Tom Arnt Thorup

 

Suppleanter

Julie Gottschalk

Steen Holm Iversen

Birger Filskov

 

Byrådet godkender samtidig de indstillede medlemmer samt suppleanter fra Administrationen.

 

 

 

 

26. Valg af medlemmer samt personlige suppleanter til Hegnssynet

Valg af medlemmer samt personlige suppleanter til Hegnssynet

Sagsfremstilling

Hegnssynet tager ved hegnssynsforretninger bl.a. stilling til tvister i forbindelse med rejsning af nye hegn, ombytning, ændring og sløjfning af hegn samt hegnenes vedligeholdelse.

 

Sammensætning:

Byrådet nedsætter et hegnssyn, bestående af 3 medlemmer, hvoraf

1 medlem vælges som formand,

1 medlem skal være bygningskyndig,

1 medlem skal være plantekyndigt.

 

For hvert medlem vælges en personlig suppleant.

 

Det vil være hensigtsmæssigt, at hegnssynsmændene er identiske med vurderingsmændene vedrørende mark- og vejfred.


Retsgrundlag

Hegnslovens §§ 27-32, jævnfør lovbekendtgørelse nr 1746 af 14. december 2015.


Økonomi

For behandlingen af en hegnssag har hegnsynet ret til et samlet vederlag i 2017-niveaupå 1.806 kr. når hegnssagen er afsluttet.

 

Vederlaget fordeles med 774 kr. til formanden og 516 kr. til hver af de andre ”hegnsynsmedlemmer


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Byrådet vælger 3 medlemmer, hvor af 1 medlem vælges som formand samt 3 personlige suppleanter til Hegnssynet.


Beslutning Byrådet den 13-12-2017

Medlemmer

Erhardt Juul (formand) 

Niels Kristian Nørregaard

Ernst Vedstesen

  

Suppleanter

Thyge Nielsen

Jonas C. W. Iversen

Mikkel Tegen Møller Nielsen

 

27. Valg af medlem til Hjemmeværnets Distriktsudvalg Syd- og Sønderjylland Nord

Valg af medlem til Hjemmeværnets Distriktsudvalg Syd- og Sønderjylland Nord

Sagsfremstilling

Distriktsudvalget træffer afgørelse om optagelse af frivillige i hjemmeværnet for ansøgere, som er bosiddende inden for det pågældende distriktsområde.

 

Distriktsudvalgenes funktionsperiode er fire år og begynder 1. september 2018 og slutter 31. august 2022.

 

Sammensætning:

Formanden udpeges af forsvarsministeren, der også udpeger de øvrige medlemmer efter indstilling fra hver af landets kommunalbestyrelser.

 

Der indstilles 1 medlem pr. kommune.


Retsgrundlag

Hjemmeværnslovens §§ 7 og 9, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 198 af 9. februar 2007.


Økonomi

Diæter og kørselsgodtgørelse udbetales af Hjemmeværnsdistriktet.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Byrådet vælger 1 medlem til Hjemmeværnets Distriktsudvalg Syd-og Sønderjylland Nord.


Beslutning Byrådet den 13-12-2017

Steen Holm Iversen

28. Valg af medlem samt suppleant til Integrationsforum Varde

Valg af medlem samt suppleant til Integrationsforum Varde

Sagsfremstilling

Integrationsforum Varde har til opgave at afgive vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i kommunen og om de integrationsprogrammer, der tilbydes af Varde Byråd.

 

Varde Byråd skal vælge 1 medlem samt 1 suppleant blandt Byrådets medlemmer.


Retsgrundlag

Beslutning godkent af Varde Byråd den 7. november 2017.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Byrådet vælger 1 medlem og 1 suppleant til Integrationsforum Varde.


Beslutning Byrådet den 13-12-2017

Sagen afgøres i Udvalget for Arbejdsmarked og Integration.

29. Valg af medlem samt suppleant til KIMO Danmark

Valg af medlem samt suppleant til KIMO Danmark

Sagsfremstilling

KIMO Danmark er et uafhængigt miljøsamarbejde, der repræsenterer kystsamfund i spørgsmål om havmiljøforurening og er drevet af medlemskommunernes holdninger og ambitioner.

 

I Danmark er 16 vestkystkommuner medlem, og internationalt arbejder mere end 120 kommuner sammen, repræsenteret i 12 lande, Færøerne og Isle af Man.

 

Der skal vælges 1 medlem og 1 suppleant blandt Byrådets medlemmer.


Retsgrundlag

Forretningsorden for KIMO Danmark


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Byrådet vælger 1 medlem og 1 suppleant til KIMO Danmark.


Beslutning Byrådet den 13-12-2017

Medlem Preben Friis-Hauge

Suppleant Peter Nielsen

30. Valg af stedfortræder for Borgmesteren til KL´s repræsentantskab

Valg af stedfortræder for Borgmesteren til KL´s repræsentantskab

Sagsfremstilling

KL´s repræsentantskab virker som rådgivende organ for bestyrelsen og har i øvrigt til formål at fremme forbindelsen mellem KL og medlemskommunerne.

 

Sammensætning:

Borgmestrene i KL´s medlemskommuner samt

Repræsentanter for de politiske partier og listesamarbejder.

 

I henhold til KL´s love skal der vælges en stedfortræder for Borgmesteren.


Retsgrundlag

KL´s love af 2006, § 13.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Byrådet vælger 1 stedfortræder for Borgmesteren til KL´s repræsentantskab.


Beslutning Byrådet den 13-12-2017

Anders Linde

31. Valg af medlemmer til Taksations- og Overtaksationskommissionen vedrørende offentlige veje

Valg af medlemmer til Taksations- og Overtaksationskommissionen vedrørende offentlige veje

Sagsfremstilling

Taksationsmyndighederne afgør erstatningsspørgsmål m.v. i henhold til bl.a. vejloven.

 

Taksationskommissionen er 1. instans og overtaksationskommissionen er 2. instans i sagsbehandlingen.

 

Udpegning:

Byrådet skal vælge 2 personer, der optages på en liste over medlemmer af den taksationskommission, der omfatter kommunen.

 

På samme måde skal Byrådet vælge 1 person, der optages på en liste over medlemmer af den overtaksationskommission, der omfatter kommunen.

 

Transportministeriet anmoder i skrivelse af 1. november 2017 om, at der foretages valg, og gør samtidig opmærksom på,

at der intet er til hinder for, at der udpeges byrådsmedlemmer, men medlemmer, der deltager i behandlingen af en taksations- eller overtaksationssag, må ikke være medlem af det byråd, der har truffet beslutning om ekspropriation,

at det samme medlem ikke kan deltage i både taksations- og overtaksationskommissionens behandling af en sag, hvorfor det bør undgås, at den samme person udpeges til begge hverv,

at de udpegede bør have behørig indsigt i vurdering af ejendomme,

at Byrådet så vidt muligt bør vælge medlemmer, som har sagkundskab med hensyn til erstatningsfastsættelser såvel i landområder, som i byområder.

Desuden opfordres til at tage ligestillingshensyn ved udpegning af medlemmer.


Retsgrundlag

Taksationskommission:

Lov om offentlige veje, § 105-108, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 1520 af 27. december 2014.

 

Overtaksationskommissionen:

Lov om offentlige veje, §§ 106-108, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 1520 af 27. december 2014.


Økonomi

Transportministeriet yder et honorar på 2.000 kr. pr. mødedag samt kørselsgodtgørelse


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Byrådet vælger 2 personer til Taksationskommissionen (1. instans) samt 1 person til Overtaksationskommissionen (2. instans).


Beslutning Byrådet den 13-12-2017

Taksationskommissionen (1. instans)

Erhardt Jull

Søren Lyngesen

 

Overtaksationskommissionen (2. instans)

Thyge Nielsen

32. Valg af medlem samt suppleant til Bestyrelsen for Kommunikation & Hjælpemidler i Esbjerg

Valg af medlem samt suppleant til Bestyrelsen for Kommunikation & Hjælpemidler i Esbjerg

Sagsfremstilling

Kommunikations & Hjælpemidler er en institution under Esbjerg Kommune, der har som opgave at bidrage til, at borgere med nedsat funktionsevne bliver så selvhjulpne som muligt og kan deltage aktivt i samfundslivet. Under abonnementsordning leveres der ydelser til borgere i Billund, Fanø, Esbjerg, Varde og Vejen kommuner.

 

Varde Byråd skal vælge 1 bestyrelsesmedlem samt 1 suppleant blandt Byrådets medlemmer.


Retsgrundlag

Styrelsesvedtægt for Kommunikationscentret i Esbjerg Kommune.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Byrådet vælger 1 medlem og 1 suppleant til Bestyrelsen for Kommunikation & Hjælpemidler i Esbjerg.


Beslutning Byrådet den 13-12-2017

Medlem

Tina Agergaard Hansen

 

Suppleant

Niels Haahr Larsen

33. Valg af medlemmer til Kunstudvalget

Valg af medlemmer til Kunstudvalget

Sagsfremstilling

Kunstudvalgets formål er bl.a. at medvirke til at fremme den kunstneriske udsmykning i det offentlige rum i Varde Kommune, såvel udendørs som indendørs, ved indkøb af større kunstværker og oparbejdelse af pulje hertil. Eventuelt ved at søge/samarbejde med Statens Kunstfond.

 

Varde Byråd skal vælge 2 medlemmer til Kunstudvalget foruden Formanden for Udvalget for Kultur og Fritid, der er født medlem og samtidig Kunstudvalgets Formand.


Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, § 17, stk. 4


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Byrådet vælger 2 medlemmer til Kunstudvalget.


Beslutning Byrådet den 13-12-2017

Mads Sørensen (født formand)

Lars Teglgaard

Henrik Vej Kastrupsen

 

34. Valg af medlem til Styregruppen for Kyst til Kyst stien

Valg af medlem til Styregruppen for Kyst til Kyst stien

Sagsfremstilling

Kyst til Kyst Stien blev startet som et naturpleje-projekt. Ideen var at få plejet naturarealerne langs Holme Å med afgræsning og slet. Senere opstod ideen med at lave en offentlig tilgængelig trampesti langs åen.

 

Styregruppen skal især fungere som et dialogforum mellem lodsejerne og dem, der vedligeholder stien: Billund, Varde og Vejen Kommune. Lodsejerne skal således være bredt repræsenteret, så der så vidt muligt er kontaktpersoner jævnt fordelt langs hele stiens strækning.

 

Varde Byråd skal vælge 1 medlem til Styregruppen blandt Byrådets medlemmer.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Byrådet vælger 1 medlem til Styregruppen for Kyst til Kyst stien.


Beslutning Byrådet den 13-12-2017

Sarah Andersen

35. Valg af medlem samt suppleant til Bestyrelsen for LAG Fanø-Varde

Valg af medlem samt suppleant til Bestyrelsen for LAG Fanø-Varde

Sagsfremstilling

LAG Fanø-Varde skal bl.a. arbejde for at fremme den lokale landdistriktsudvikling gennem samarbejde med frivillige kræfter i lokalsamfundet, kommunale og regionale aktører, organisationer m.v. i overensstemmelse med landdistriktsprogrammet for 2014-2020, herunder at indstille prioriterede projekter til tilskud under programmet.

 

Byrådet skal vælge 1 medlem samt 1 suppleant til bestyrelsen.


Retsgrundlag

Vedtægter for LAG Fanø-Varde 2014-2020


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Byrådet vælger 1 medlem og 1 suppleant til Bestyrelsen for LAG Fanø-Varde.


Beslutning Byrådet den 13-12-2017

Medlem Steen Holm Iversen

Suppleant Anders Linde

36. Valg af medlemmer til legatsbestyrelser

Valg af medlemmer til legatsbestyrelser

Sagsfremstilling

Varde Kommune administrerer nedenstående legater

Chr. Vad og hustrus legat for værdigt trængende (Byråd)

Mindelegat for fhv. sognefoged Niels Jessen og hustru Maren (Byråd)

Ellen Margrethe og Edgar Gammeltoft´s mindefond (Udvalg for Social og Sundhed)

Fælleslegatet for værdige trængende i Varde Kommune (Udvalg for Social og Sundhed)

 

Hidtidig praksis har været, at

Borgmesteren vælges, når legatet administreres af Byrådet.

Formand for Udvalget for Social og Sundhed vælges, når legatet administreres af Udvalget for Social og Sundhed


Retsgrundlag

Fundatser


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Byrådet vælger 1 medlem når legatet administreres af Byrådet og 1 medlem når legatet administreres af Udvalget for Social og Sundhed.l


Beslutning Byrådet den 13-12-2017

Erik Buhl Nielsen (legatet administreres af Byrådet)

Tina Agergaard Hansen (legatet administreres af Udvalget for

Social og Sundhed)

37. Valg af medlemmer til Lokalråd+

Valg af medlemmer til Lokalråd+

Sagsfremstilling

Lokalråd + dækker forebyggende tiltag vedrørende borgere op til 25 år, da dette er sammenhængende med de generelle organisatoriske og samarbejdsmæssige relationer.

 

Lokalråd + tager pulsen på kriminalitetssituationen i lokalområdet, så problem-, risiko- og udviklingsområder spottes så tidligt, at der kan sættes målrettet ind overfor disse, og problemerne løses ved en forebyggende indsats og ellers ved en hurtig, målrettet, tværfaglig indsats i behandlings- og/eller strafforfølgende øjemed med henblik på at eliminere problemet effektivt.

Lokalråd + oplyser om trends blandt børn og unge, så både lokal- og kredsråd kan blive klædt på til en faglig debat om udviklingen i lokalområdet aktuelt og på sigt for til stadighed at være i stand til at tilrettelægge den forebyggende indsats så hensigtsmæssigt, at fødekæden til det kriminelle miljø brydes, og antallet af unge, der havner i kriminalitet, begrænses mest muligt.

 

Varde Byråd skal vælge 2 medlemmer til Lokalråd+ blandt Byrådets medlemmer.


Retsgrundlag

Retsplejelovens §§ 111 og 112


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Byrådet vælger 2 medlemmer til Lokalråd+


Beslutning Byrådet den 13-12-2017

Tina Agergaard Hansen

Søren Laulund

 

38. Valg af vurderingsmænd efter Mark- og vejfredsloven

Valg af vurderingsmænd efter Mark- og vejfredsloven

Sagsfremstilling

Vurderingsmændene skal vurdere skader forvoldt af husdyr efter nærmere angivne bestemmelser i lov om mark- og vejfred.

 

Byrådet vælger 3 vurderingsmænd. Byrådet bestemmer hvilket medlem der vælges som formand.

 

Det vil være hensigtsmæssigt, at vurderingsmændene er identiske med hegnssynsmændene. 


Retsgrundlag

Mark- og vejfredslovens §§ 21-23, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 1847 af 14. december 2015.


Økonomi

For afholdelse af en vurderingsforretning efter mark- og vejfredsloven har medlemmer i en vur-deringsforretning ret til et i 2017-niveau samlet vederlag på 1.290 kr. Vederlaget fordeles med 774 kr. til for-manden og 516 kr. til det andet medlem.

 

Når undtagelsesvis alle 3 medlemmer i en vurderingsforretning, jf. lovens § 26, stk. 1, 2. pkt., deltager i vurderingsforretningen, udgør det samlede vederlag 1.806 kr. Vederlaget fordeles med 774 kr. til formanden og 516 kr. til hvert af de andre medlemmer


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Byrådet vælger 3 medlemmer, hvor af 1 medlem vælges som formand samt 3 personlige suppleanter som vurderingsmænd efter Mark- og vejfredsloven.


Beslutning Byrådet den 13-12-2017

Medlemmer

Erhardt Juul (formand)

Niels Kristian Nørregaard

Ernst Vedstesen

 

Suppleanter

Thyge Nielsen

Jonas C. W. Iversen

Mikkel Tegen Møller Nielsen

39. Valg af medlemmer til Bestyrelsen for Museumscenter Blåvand Fonden

Valg af medlemmer til Bestyrelsen for Museumscenter Blåvand Fonden

Sagsfremstilling

Fonden skal bl.a. gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for sit ansvarsområde virke for sikringen af Danmarks kulturarv og belyse forandring, variation og kontinuitet i menneskers livsvilkår.

 

Byrådet skal vælge 2 medlemmer til bestyrelsen, der tiltræder efter det første årsmøde, der afholdes efter færdigmelding af byggeriet. (Inden udgangen af april måned).


Retsgrundlag

Vedtægter for Museumscenter Blåvand Fonden


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Byrådet vælger 2 medlemmer til Bestyrelsen for Museumscenter Blåvand Fonden.


Beslutning Byrådet den 13-12-2017

Mads Sørensen

Mogens Pedersen

40. Valg af medlemmer til Bestyrelsen for Nymindegabmalerne - Blaabjerg Museum

Valg af medlemmer til Bestyrelsen for Nymindegabmalerne - Blaabjerg Museum

Sagsfremstilling

Til gavn og glæde for almenheden at erhverve ejendommen Vesterhavsvej 290 Nymindegab med henblik på restaurering af vindmølle og opførelse af museumsbygninger. På almennyttigt grundlag ejer og driver Den selvejende institution bygninger og udenomsareal, der udlejes til kultur- og kunstformidlende museumsaktiviteter.

 

Herudover har den til formål at indsamle midler fra diverse fonde med henblik på etablering af bygninger, vedligeholdelse af bygninger eller anskaffelse af udstillingsgenstande til bygningerne.

 

Byrådet skal vælge 2 bestyrelsesmedlemmer blandt aktuelle og tidligere byrådsmedlemmer med tilknytning til lokalområdet.

 

Lederen af Varde Kommunes kulturelle forvaltning eller en stedfortræder for denne, er tilforordnet og varetager kontakten til Varde Kommune.


Retsgrundlag

Vedtægter for Fonden Nymindegab Museum godkendt af Byrådet den 6. september 2016.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Byrådet vælger 2 medlemmer blandt aktuelle og tidligere byrådsmedlemmer med tilknytning til lokalområdet til Bestyrelsen for Nymindegabmalerne – Blaabjerg Museum.


Beslutning Byrådet den 13-12-2017

Niels Christiansen

Claus Larsen

41. Valg af medlem til Bestyrelsen for Outrup Fonden

Valg af medlem til Bestyrelsen for Outrup Fonden

Sagsfremstilling

Fonden har bl.a. til formål at yde støtte til almennyttige og almenvelgørende formål inden for følgende områder: Social, kulturelle og kunstneriske formål, Ungdoms og idrætsarbejde, arrangementer af almennyttig karakter, uddannelses- og udviklingsmæssige formål, almen sundhedsfremmende formål, forskning og generel erhvervsudvikling i området, dog ikke specifikke økonomiske eller erhvervsmæssige interesser, miljø- og naturforbedring samt bevaringsværdige bygninger og bymiljøer. 

 

Varde Byråd skal vælge 1 medlem til Bestyrelsen.


Retsgrundlag

Vedtægter for Outrup Fonden


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Byrådet vælger 1 medlem til Bestyrelsen for Outrup Fonden.


Beslutning Byrådet den 13-12-2017

Connie Høj

42. Valg af medlemmer til ProVarde´s Repræsentantskab og bestyrelse

Valg af medlemmer til ProVarde´s Repræsentantskab og bestyrelse

Sagsfremstilling

ProVarde skal fremme udviklingen af kommunen som en attraktiv erhvervs-, turist- og bosætningskommune.

 

Varde Byråd udpeger 3 repræsentanter blandt Byrådets medlemmer foruden borgmesteren, der er født medlem af Repræsentantskabet.

 

Desuden skal der vælges 1 medlem til Bestyrelsen


Retsgrundlag

Vedtægter for ProVarde


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Byrådet vælger 3 medlemmer til ProVarde´s Repræsentantskab  samt 1 medlem til Bestyrelsen for ProVarde.


Beslutning Byrådet den 13-12-2017

Repræstantskabet

Erik Buhl Nielsen (født medlem)

Julie Gottschalk

Søren Laulund

Steen Iversen

 

Medlem af bestyrelsen

Erik Buhl Nielsen

 

Såfremt ProVarde udvider Varde Byråds betyrelsesmedlemmer til 2 er Søren Laulund det andet bestyrelsesmedlem.

43. Valg af medlem til Sluseudvalget for Ringkøbing Fjord

Valg af medlem til Sluseudvalget for Ringkøbing Fjord

Sagsfremstilling

Sluseudvalget skal  som rådgivende instans bistå ministeriet og vandbygningsvæsenet ved de bestemmelser, der vil være at træffe angående slusens brug med hensyn til regulering af vandstanden og saltholdigheden i fjorden.

 

Varde Byråd skal vælge 1 medlem blandt Byrådets medlemmer.


Retsgrundlag

Lov nr. 71 af 29/3/1924


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Byrådet vælger 1 medlem til Sluseudvalget for Ringkøbing Fjord.


Beslutning Byrådet den 13-12-2017

Connie Høj

44. Valg af medlemmer til Ekspropriations- og Taksationskommissionen vedrørende fast ejendom

Valg af medlemmer til Ekspropriations- og Taksationskommissionen vedrørende fast ejendom

Sagsfremstilling

Ekspropriations- og taksationskommissionen afgør erstatningsspørgsmål i forbindelse med statens eller koncessionerede selskabers ekspropriation af fast ejendom.

Ekspropriationskommissionen er 1. instans og taksationskommissionen er 2. instans i sagsbehandlingen.

 

Udpegning:

Byrådet skal vælge 1 person, der optages på en liste over kommunale medlemmer af ekspropriationskommissionen.

På samme måde skal Byrådet vælge 1 person, der optages på en liste over kommunale medlemmer af taksationskommissionen.

 

Transportministeriet anmoder i skrivelse af 1. november 2017 om, at der foretages valg, og gør samtidig opmærksom på,

at det samme medlem ikke kan deltage i både ekspropriations- og taksationskommissionens behandling af en sag, hvorfor det bør undgås, at den samme person udpeges til begge hverv,

at de udpegede bør have behørig indsigt i vurdering af ejendomme.

Desuden opfordres til at tage ligestillingshensyn ved udpegning af  medlemmer.


Retsgrundlag

Ekspropriationsproceslovens §§ 4-6 og 7-7a, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008.


Økonomi

Transportministeriet yder et honorar på 2.000 kr. pr. mødedag samt kørselsgodtgørelse, herunder rejseudgifter.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Byrådet vælger 1 medlem til Ekspropriationskommissionen (1. instans) samt 1 medlem til Taksationskommissionen (2. instans)


Beslutning Byrådet den 13-12-2017

Ekspropriationskommissionen (1. instans)

Claus Larsen

 

Taksationskommissionen (2. instans)

Thyge Nielsen

45. Valg af medlem samt suppleant til Sydtrafiks Repræsentantskab

Valg af medlem samt suppleant til Sydtrafiks Repræsentantskab

Sagsfremstilling

Byrådet skal vælge 1 medlem og 1 suppleant – blandt dets medlemmer – til Sydtrafiks repræsentantskab.

 

Repræsentantskabet udpeger de kommunale repræsentanter til trafikselskabets bestyrelse. 


Retsgrundlag

Lov om trafikselskaber, §§ 1, 2 og 5, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, og bekendtgørelse nr. 1374 af 25. november 2015 om vedtægter for organisering af trafikselskaber (standardvedtægt).

Vedtægt for Sydtrafik.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Byrådet vælger 1 medlem og 1 suppleant til Sydtrafiks Repræsentantskab.


Beslutning Byrådet den 13-12-2017

Medlem Peter Nielsen

Tom Arnt Thorup

46. Valg af medlem samt suppleant til Ungdomsskolebestyrelsen

Valg af medlem samt suppleant til Ungdomsskolebestyrelsen

Sagsfremstilling

I henhold til Vedtægt for styrelse af Varde kommunale Ungdomsskole skal der nedsættes en Ungdomsskolebestyrelse bestående af:

1 medlem vælges af Byrådet

2 medlemmer vælges af Byrådet efter indstilling fra organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejder, herunder arbejdsmarkedets parter

2 repræsentanter vælges af og blandt medarbejderne ved Ungdomsskolen

2 repræsentanter vælges af og blandt eleverne i Ungdomsskolen

Desuden skal der foretages valg af personlige suppleanter.


Retsgrundlag

Ungdomsskolelovens §§ 7-8, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 438 af 8. maj 2017 og bekendtgørelse nr. 1279 af 13. november 2015 om ungdomsskolebestyrelser.

Vedtægt for styrelse af Varde Kommunale Ungdomsskole.


Høring

Organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Byrådet vælger 1 medlem og 1 personlig suppleant til Ungdomsskolebestyrelsen.


Beslutning Byrådet den 13-12-2017

Medlem Lars Teglgaard

Suppleant Tom Arnt Thorup

 

Samtidig godkender Byrådet følgende indstillinger:

LO – Sydvestjylland: Niels Ole Beck

Pro Varde: Kasper Bech Pedersen

 

47. Valg af medlem samt suppleant til Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet

Valg af medlem samt suppleant til Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet

Sagsfremstilling

Formålet med Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet er, at etablere et lokalt forum, der kan rådgive de politiske beslutningstagere og myndigheder i principielle forhold og sager af betydning for Vadehavsområdet.

 

Varde Byråd skal vælge 1 medlem samt 1 suppleant blandt Byrådets medlemmer.


Retsgrundlag

Kommissorium for Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Byrådet vælger 1 medlem og 1 suppleant til Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet.


Beslutning Byrådet den 13-12-2017

Udsat

48. Valg af medlem samt suppleant til VandOplandsStyregruppe (VOS) Vand og Natura 2000-planer)

Valg af medlem samt suppleant til VandOplandsStyregruppe (VOS) Vand og Natura 2000-planer)

Sagsfremstilling

Efter aftale mellem KL og Miljøministeriet fik kommunerne til opgave inden for specifikke vandoplande at gennemføre den fælles opgave gennem VandOplandsStyregrupper (VOS).

VOS varetager de overordnede projektinteresser i vandoplandet for Ringkøbing Fjord.

Alle kommuner i oplandet til Ringkøbing Fjord er pr automatik medlem af Ringkøbing Fjord VOS, idet der er tale om en opgave det påhviler kommunerne at løse i Fællesskab.

Hver kommune vælger maksimalt 2 repræsentanter til styregruppen. Varde Byråd har hidtil valgt 1 medlem samt 1 stedfortræder.


Retsgrundlag

Kommissiorium for Ringkøbing Fjord VandoplandsStyregruppe


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Byrådet vælger 1 medlem og 1 suppleant til VandOplandsStyrepruppe (VOS) Vand og Natura 2000-planer.


Beslutning Byrådet den 13-12-2017

Sagen afgøres i Udvalget for Plan og Teknik

49. Valg af medlem samt suppleant til VandOplandsStyregruppe (VOS) for Vadehavet

Valg af medlem samt suppleant til VandOplandsStyregruppe (VOS) for Vadehavet

Sagsfremstilling

Som følge af aftale om reduktion af kvælstof- og fosforbelastningen, til vandmiljøet skal der etableres vådområder og genopretning af ådale. I den forbindelse skal VOS udarbejde en Vandoplandsplan (VOP) for hvilke projekter man vil prioritere gennemført i planperioden 2016-2021. 

 

Varde Byråd skal vælge 1 medlem og 1 suppleant fra Udvalget for Plan og Teknik.


Retsgrundlag

Aftale om vådområdeindsatsen i 2016 fra Miljø- og Fødevareministeriet

Kommissorium for VandOplandsStyregruppe (VOS) for Hovedvandopland 1.10 Vadehavet


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Byrådet vælger 1 medlem og 1 suppleant fra Udvalget for Plan og Teknik til VandOplandsStyrepruppe (VOS) for Vadehavet.


Beslutning Byrådet den 13-12-2017

Sagen afgøres i Udvalget for Plan og Teknik

 

50. Valg af medlemmer til Bestyrelsen for Vardemuseerne

Valg af medlemmer til Bestyrelsen for Vardemuseerne

Sagsfremstilling

Vardemuseerne arbejder i overensstemmelse med den gældende museumslov og skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling virke for sikring af Danmarks kulturav m.m.

 

Der skal vælges 2 medlemmer af og blandt Byrådets medlemmer.

 

Formanden for Udvalget for Kultur og Fritid er derudover født bestyrelsesmedlem.


Retsgrundlag

Vedtægt for Vardemuseerne


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Byrådet vælger 2 medlemmer til Bestyrelsen for Vardemuseerne.


Beslutning Byrådet den 13-12-2017

Mads Sørensen (født medlem)

Julie Gottschalk

Ingvard Ladefoged

51. Valg af medlem til Bestyrelsen for Varde Handelsskole og Handelsgymnasium

Valg af medlem til Bestyrelsen for Varde Handelsskole og Handelsgymnasium

Sagsfremstilling

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium skal tilbyde undervisning inden for erhvervsuddannelserne og tilgrænsende uddannelses- og kursusvirksomhed.

 

1 medlem vælges af Byrådet i Varde Kommune.

Funktionsperiode er 4 år fra 1. maj efter et kommunalvalg


Retsgrundlag

Vedtægt for Den Selvejende institution Varde Handelsskole og Handelsgymnasium (2008)


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Byrådet vælger 1 medlem til Bestyrelsen for Varde Handelsskole og Handelsgymnasium.


Beslutning Byrådet den 13-12-2017

Tina Agergaard Hansen

52. Valg af medlem til Bestyrelsen for Varde Miniby Fonden

Valg af medlem til Bestyrelsen for Varde Miniby Fonden

Sagsfremstilling

Formålet er at opføre og eje bygningen (værksted og offentlige toiletter), herunder at udleje bygningerne til aktiviteter relateret til Varde Miniby.

 

Varde Byråd skal vælge 1 medlem til Bestyrelsen.


Retsgrundlag

Vestægter for Varde Miniby Fonden.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Byrådet vælger 1 medlem til Bestyrelsen for Varde Miniby Fonden.


Beslutning Byrådet den 13-12-2017

Sagen afgøres i Udvalget for Plan og Teknik

 

53. Valg af medlemmer samt suppleanter til Bestyrelsen for Vestbanen

Valg af medlemmer samt suppleanter til Bestyrelsen for Vestbanen

Sagsfremstilling

Selskabets formål er at drive jernbanetrafik i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning og den for banen udstedte eneretsbevilling.

 

Sammensætning:

2 udpeges af Byrådet

3 udpeges af Sydtrafik

 

Desuden skal der foretages valg af suppleanter. 


Retsgrundlag

Vestbanens vedtægter.


Økonomi

Der udbetales formandshonorar.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Byrådet vælger 2 medlemmer og 2 suppleanter til Bestyrelsen for Vestbanen.


Beslutning Byrådet den 13-12-2017

Medlemmer

Peter Nielsen

Tom Arnt Thorup

 

Suppleanter

Niels Haahr LArsen

A. C. Hoxcer Nielsen

54. Valg af medlemmer til Bestyrelsen for Ølgod Fonden

Valg af medlemmer til Bestyrelsen for Ølgod Fonden

Sagsfremstilling

Fondens formål er at yde støtte til planlægning og gennemførelse af initiativer til at forskønne og udsmykke Ølgod by.

 

Der skal udpeges 4 bestyrelsesmedlemmer af og blandt Byrådets medlemmer.

 

Byrådsmedlemmer valgt i Ølgod by eller Ølgod skoledistrikt har fortrinsret til at besætte disse bestyrelsesposter.


Retsgrundlag

Fundats for Ølgod Fonden


Anbefaling

Forvaltningen anbealer,

at Byrådet udpeger 4 medlemmer til Bestyrelsen for Ølgod Fonden.


Beslutning Byrådet den 13-12-2017

Tina Agergaard Hansen

Lars Teglgaard

Bøje Meiner Jensen

Lasse Ottesen

 

55. Valg af medlemmer til Grundlisteudvalget

Valg af medlemmer til Grundlisteudvalget

Sagsfremstilling

Grundlisteudvalget vælger et antal personer (1 person for hver 300 indbyggere i kommunen), der må anses for egnede til at virke som domsmænd og nævninger.

 

Grundlisteudvalget består af mindst 5 medlemmer valgt af Byrådet. Medlemmerne behøver ikke være byrådsmedlemmer.


Retsgrundlag

Retsplejelovens § 72, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 1257 af 13. oktober 2016, samt bekendtgørelse nr. 809 af 5. december 1990 om grundlister med senere ændringer.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Byrådet vælger 5 medlemmer til Grundlisteudvalget.


Beslutning Byrådet den 13-12-2017

Line Berner

Niels Christiansen

Peder Foldager Hansen

Alf Vinter

Frank Harfot Kristiansen 

56. Valg af stemmeberettigede delegerede til KL´s Topmøde 2018-2021

Valg af stemmeberettigede delegerede til KL´s Topmøde 2018-2021

Sagsfremstilling

Medlemskommunerne vælger 1 stemmeberettiget delegeret for hver påbegyndt 8.000 indbyggere i kommunen.

Varde Kommune kan således vælge 7 stemmeberettigede delegerede blandt Byrådets medlemmer.

 

Topmødet i 2018 afholdes den 8. og 9. marts 2018.


Retsgrundlag

KL´s love


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Byrådet vælger 7 stemmeberettigede delegerede til KL´s Topmøde gældende for byrådsperioden 2018-2021.


Beslutning Byrådet den 13-12-2017

Erik Buhl Nielsen

Anders Linde

Tina Agergaard Hansen

Holger Grumme Nielsen

Niels Christiansen

Søren Laulund 

Henrik Vej Kastrupsen

57. Valg af medlemmer samt suppleanter til valgbestyrelse ved kommunal- og regionsrådsvalg

Valg af medlemmer samt suppleanter til valgbestyrelse ved kommunal- og regionsrådsvalg

Sagsfremstilling

Valgbestyrelsen modtager og godkender kandidatlister samt anmeldelser om listeforbund og valgforbund, tilvejebringer stemmesedler og opslag og forestår den endelige opgørelse af afstemningen (fintælling), samt opgørelsen af valget.

 

Byrådet vælger en Valgbestyrelse bestående af mindst 5 og højst 7 byrådsmedlemmer. Borgmesteren er født formand. Den gruppe, der har valgt et medlem udpeger tillige en stedfortræder. Byrådet vælger blandt valgbestyrelsens medlemmer en næstformand for valgbestyrelsen.


Retsgrundlag

Kommunal- og regionsvalgslovens §§ 13-15 og 18, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 771 af 21. juni 2017.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Byrådet vælger 6 medlemmer samt 6 suppleanter til valgbestyrelsen ved kommunal- og regionsrådsvalg,

at Byrådet vælger en næstformand blandt valgbestyrelsens medlemmer.


Beslutning Byrådet den 13-12-2017

Erik Buhl Nielsen (født formand)

Line Berner

Niels Christiansen

Tina Agergaard Hansen

Holger Grumme Nielsen

Steen Holm Iversen

Søren Laulund

58. Valg af medlemmer samt suppleanter til valgbestyrelse - folketingsvalg, folkeafstemning og Europa-Parlamentet

Valg af medlemmer samt suppleanter til valgbestyrelse - folketingsvalg, folkeafstemning og Europa-Parlamentet

Sagsfremstilling

Valgbestyrelsen tilvejebringer stemmesedler og opslag og forestår den endelige opgørelse af afstemningen i opstillingskredsen.

 

Byrådet vælger ved forholdstalsvalg en valgbestyrelse bestående af 5 byrådsmedlemmer. Af de medlemmer, som Byrådet skal vælge til valgbestyrelsen, udgør borgmesteren som formand den ene. Den gruppe, der har valgt et medlem udpeger tillige en suppleant. Byrådet vælger blandt valgbestyrelsens medlemmer en næstformand for valgbestyrelsen.


Retsgrundlag

Folketingsvalglovens §§ 23-28 og 31, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 392 af 26. april 2017.

Europa-Parlamentsvalglovens § 16, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 368 af 10. april 2014.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Byrådet vælger 4 medlemmer samt 4 suppleanter til valgbestyrelsen ved folketingsvalg, folkeafstemning og Europa-Parlamentet,

at Byrådet vælger en næstformand blandt valgbestyrelsens medlemmer.


Beslutning Byrådet den 13-12-2017

Erik Buhl Nielsen (født formand)

Tina Agergaard Hansen

Niels Christiansen

Tom Arnt Thorup

Søren Laulund

 

59. Valg af formand i forbindelse med skolebestyrelsesvalg

Valg af formand i forbindelse med skolebestyrelsesvalg

Sagsfremstilling

Til at forestå valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne kan Byrådet vælge et medlem blandt Byrådets medlemmer til valgbestyrelsen og beslutte, at vedkommende skal være formand.

 

Der skal vælges til følgende skoler:

 

Agerbæk og Starup Skoler

Alslev Skole

Ansager Skole

Blåvandshuk og Janderup skoler

Brorsonskolen           

Horne, Tistrup og Thorstrup skoler

Lykkesgårdskolen

Næsbjerg og Nordenskov skoler

Nr. Nebel, Lunde-Kvong og Outrup skoler

Sct. Jacobi Skole

Ølgod Skole

Årre Skole

 


Retsgrundlag

Folkeskoleloven

Styrelsesvedtægt for Varde Kommunes Skolevæsen.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Byrådet tager stilling til hvorvidt der skal vælges medlemmer til valgbestyrelserne på skolerne og hvorvidt vedkommende skal være formand,

at Byrådet i bekræftende fald vælger medlemmer til valgbestyrelserne.


Beslutning Byrådet den 13-12-2017

Sagen afgøres i Udvalget for Børn og Læring.

60. Valg af medlem til Vadehavets formidlerforums Styregruppe

Valg af medlem til Vadehavets formidlerforums Styregruppe

Sagsfremstilling

At løfte og koordinere projekter, der sætter vadehavets natur og kulturhistorie i fokus.

Der ønskes tænkt såvel natur- og kulturmæssige som plan- og miljømæssige forvaltningsinteresser ind i samarbejdet.

 

Varde Byråd skal vælge 1 medlem til den politiske styregruppe.


Retsgrundlag

Vadehavets formidlerforums organisationsbeskrivelse.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Byrådet vælger 1 medlem til Vadehavets formidlerforums Styregruppe.


Beslutning Byrådet den 13-12-2017

Udsat.

61. Valg af medlemmer samt suppleanter til Det Grønne Råd

Valg af medlemmer samt suppleanter til Det Grønne Råd

Sagsfremstilling

Rådet skal skabe et dialogforum mellem foreninger, erhvervsliv og kommunen. Rådet er sammensat således, at der er en balanceret repræsentation af erhvervsorganisationer og natur- og friluftsorganisationer.

 

Formanden for Udvalget for Plan og Teknik er født formand for Rådet.

 

Varde Byråd skal yderligere vælge 1 medlem fra Udvalget for Plan og Teknik samt 2 suppleanter.


Retsgrundlag

Forretningsorden for Det Grønne Råd i Varde Kommune.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Byrådet vælger 1 medlem fra Udvalget for Plan og Teknik samt 2 suppleanter til Det Grønne Råd.


Beslutning Byrådet den 13-12-2017

Medlemmer

Preben Friis-Hauge (født formand)

Niels Christiansen

 

Supplanter

Sandie Eis Ravn

Peter Nielsen

 

62. Valg af stedfortræder for borgmesteren til Kredsråd vedrørende politiets virksomhed

Valg af stedfortræder for borgmesteren til Kredsråd vedrørende politiets virksomhed

Sagsfremstilling

Kredsrådet drøfter spørgsmål af almindelig karakter vedrørende politiets virksomhed og organisation i politikredsen samt spørgsmål vedrørende kriminalitetsudviklingen og samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet, herunder en lokal samarbejdsplan.

 

Sammensætning:

Politidirektøren er født formand

Borgmestrene i de kommuner som politikredsen omfatter

 

I henhold til Retsplejeloven skal der vælges en suppleant for borgmesteren blandt byrådets medlemmer.

 


Retsgrundlag

Retsplejelovens §§ 111-113, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 1257 af 13. oktober 2016.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Byrådet vælger 1 suppleant for Borgmesteren til Kredsråd vedrørende politiets virksomhed.


Beslutning Byrådet den 13-12-2017

Erik Buhl Nielsen (født medlem)

 

Suppleant

Søren Laulund 

 

63. Valg af medlemmer til Bestyrelsen for Produktionsskole Vest

Valg af medlemmer til Bestyrelsen for Produktionsskole Vest

Sagsfremstilling

Produktionsskole Vest har til opgave at tilbyde undervisningsforløb, der er baseret på praktisk arbejde og produktion, og som skal styrke deltagernes personlige udvikling og forbedre deres muligheder i uddannelsessystemet og på det almindelige arbejdsmarked.

 

Varde Byråd skal vælge 3 medlemmer.

 

Hidtil fordelt med 1 medlem fra Udvalget for Børn og Læring, 1 medlem fra Udvalget for Arbejdsmarked og Integration samt 1 administrativ medarbejder


Retsgrundlag

Vedtægter for Hammeren – Produktionsskolen Vest


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Byrådet vælger 3 medlemmer til Bestyrelsen for Produktionsskole Vest.


Beslutning Byrådet den 13-12-2017

Peder Foldager Hansen

Connie Høj

64. Valg af medlemmer til Den politiske styregruppe - Særlig ungeindsats

Valg af medlemmer til Den politiske styregruppe - Særlig ungeindsats

Sagsfremstilling

Styregruppen er nedsat med henblik på at forfølge målsætninger om, at flest mulig antal unge får en ungdomsuddannelse – den såkaldte 95 %-målsætning, og sikre understøttelse af størst mulig forvaltningsmæssig smidighed i overgangen mellem barn og voksen.

 

Den politiske styregruppe for indeværende byrådsperiode har bestået af formændene for Udvalget for Børn og Læring, Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og Udvalget for Social og Sundhed samt de 2 forvaltningsdirektører.


Retsgrundlag

Byrådsbeslutning af 4. februar 2014.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Byrådet vælger medlemmer til Den Politiske styregruppe – Særlig ungeindsats.


Beslutning Byrådet den 13-12-2017

Peder Foldager Hansen

Connie Høj

Tina Agergaard Hansen

65. Valg af medlem til Vi i Naturen Råd

Valg af medlem til Vi i Naturen Råd

Sagsfremstilling

Vi i Naturen Rådet skal have fokus på at skabe nye måder at integrere naturen på bredt set.

 

Der skal vælges 1 byrådsmedlem til Rådet, udover Borgmesteren

.


Retsgrundlag

Beslutning i Udvalg for Økonomi og Erhverv den 24. juni 2015


Økonomi

-


Høring

-


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Byrådet vælger 1 medlem til Vi i Naturen Rådet


Beslutning Byrådet den 13-12-2017

Niels Christiansen

Arne Callesen

Erik Buhl Nielsen

 

66. Valg af formand samt suppleant til Beboerklagenævn for Varde og Billund kommuner

Valg af formand samt suppleant til Beboerklagenævn for Varde og Billund kommuner

Sagsfremstilling

Beboerklagenævnet for Varde og Billund Kommuner består af                    

Formand Johan Evensen, suppleant Randi Høj Brarup

Udlejerrepræsentant Frank Lund, suppleant Nis Chr. Sørensen

Lejerrepræsentant Anna Marie Nissen - suppleant Arne Hansen

 

For at sikre kontinuitet i nævnet, vælges formand og suppleant for byrådsperioden 2018-2021. De øvrige medlemmer udpeges senere for perioden 2019-2022.

 

Formand og næstformand beskikkes af direktøren for statsforvaltningen efter indstilling fra byrådene. 

 

Billund og Varde kommuner foreslår nedennævnte indstillet til Statsforvaltningen:

Johan Evensen (formand)

Randi Høj Brarup (suppleant)


Retsgrundlag

Lov om leje af almene boliger


Økonomi

Formanden modtager et vederlag på 15.000 kr. årligt samt kørselsgodtgørelse.

De øvrige medlemmer modtager diæter samt kørselsgodtgørelse.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Byrådet tiltræder indstillingen.


Beslutning Byrådet den 13-12-2017

Anbefalingen blev godkendt.

67. Valg af medlem til Bestyrelsen for Hospice Sydvestjylland

Valg af medlem til Bestyrelsen for Hospice Sydvestjylland

Sagsfremstilling

Fondens formål er at eje og drive et hospice-center i det sydvestjyske område og yde palliativ behandling.

Byrådene i Billund, Esbjerg, Fanø, Varde og Vejen Kommune udpeger i forening 1 medlem.


Retsgrundlag

Fundats for den Selvejende institution Hospice-center Sydvestjylland, Fond


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Byrådet i forening med byrådene i Billund, Esbjerg, Fanø og Vejen kommuner vælger 1 medlem.


Beslutning Byrådet den 13-12-2017

Thyge Nielsen

68. Valg af formand samt suppleant til Huslejenævnet for Varde og Billund kommuner

Valg af formand samt suppleant til Huslejenævnet for Varde og Billund kommuner

Sagsfremstilling

Huslejenævnet for Varde og Billund Kommuner består af

Formand Johan Evensen, suppleant Randi Høj Brarup

Udlejerrepræsentant Inge Frank Svanholt, suppleant Hans Jørgen Svanholt

Lejerrepræsentant Anna Marie Nissen, suppleant Jens Walter Kyhn

               

For at sikre kontinuitet i nævnet, vælges formand og suppleant for byrådsperioden 2018-2021. De øvrige medlemmer vælges senere for perioden 2019-2022.

 

Formand og næstformand beskikkes af direktøren for statsforvaltningen efter indstilling fra byrådene. 

 

Billund og Varde kommuner foreslår nedennævnte indstillet til Statsforvaltningen:

Johan Evensen (formand)

Randi Høj Brarup (suppleant)


Retsgrundlag

Lejeloven


Økonomi

Formanden modtager et vederlag på 30.000 kr. årligt samt kørselsgodtgørelse.

De øvrige medlemmer modtager diæter samt kørselsgodtgørelse.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Byrådet tiltræder indstillingen.


Beslutning Byrådet den 13-12-2017

Anbefalingen blev godkendt.

69. Valg af medlem til Bestyrelsen for Partnerskab for Vestkystturisme

Valg af medlem til Bestyrelsen for Partnerskab for Vestkystturisme

Sagsfremstilling

Foreningens formål er aktivt at medvirke til fremme og udvikling af vestkystturismen ved gennemførelse af en fælles handlingsplan for vedtkystturismen.

 

De 11 vestkystkommuner udpeger i forening 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf 1 er formand.

 

Der skal vælges 2 medlemmer i lige år og 1 medlem i ulige år.


Retsgrundlag

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Vestkystturisme


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Byrådet i forening med de 11 vestkystkommuner vælger 1 medlem til Bestyrelsen for Vestkystturisme.


Beslutning Byrådet den 13-12-2017

Erik Buhl Nielsen

70. Valg af medlemmer til Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Valg af medlemmer til Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Sagsfremstilling

Bestyrelsen har som opgave, at være ansvarlige overfor undervisningsministeren for skolens drift, herunder økonomi, uddannelsernes indhold og skolens organisation. 

 

2 medlemmer vælges i forening af Billund, Esbjerg, Fanø, Varde og Vejen kommuner.


Retsgrundlag

Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, §§ 5-7, jf. lovbekendtgørelse nr. 878 af 8. august 2011.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Byrådet i forening med byrådene i Billund, Esbjerg, Fanø og Vejen kommuner vælger 2 medlemmer.


Beslutning Byrådet den 13-12-2017

Tina Agergaard Hansen

71. Valg af medlem til Bestyrelsen for Varde Gymnasium

Valg af medlem til Bestyrelsen for Varde Gymnasium

Sagsfremstilling

Bestyrelsen skal sikre, at der udbydes gymnasiale uddannelser i overensstemmelse med institutionens udbudsgodkendelser og lovgivningen.

 

1 medlem vælges af byrådene i regionen i forening.

 

Funktionsperioden er 4 år fra 1. maj efter et kommunalvalg


Retsgrundlag

Vedtægter for Varde Gymnasium fra år 2014


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Byrådet i forening med øvrige byråd i regionen vælger 1 medlem.


Beslutning Byrådet den 13-12-2017

Tina Agergaard Hansen

72. Valg af medlem til Bestyrelsen for VUC Vest S/I

Valg af medlem til Bestyrelsen for VUC Vest S/I

Sagsfremstilling

Bestyrelsen skal sikre, at skolen udbyder almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne i det pågældende geografiske område.

 

Byrådene i regionen vælger i forening 1 medlem.

Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år løbende fra 1. maj efter, at kommunalvalget har været afholdt.


Retsgrundlag

Vedtægt for VUC Vest


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Byrådet i forening med øvrige byråd i regionen vælger 1 medlem.


Beslutning Byrådet den 13-12-2017

Peder Foldager Hansen

73. Regler for spørgetid ved Varde Byråds møder

Regler for spørgetid ved Varde Byråds møder

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog senest den 1. april 2014 regelsæt for spørgetid i forbindelse med byrådsmøder.

 

Det kan oplyses,

· at spørgetid, hvor kommunens borgere eller ejere af fast ejendom i Varde Kommune får mulighed for at stille spørgsmål til byrådets medlemmer, ikke er omfattet af Lov om kommunernes styrelses bestemmelser om byrådsmøder,

· at der er tale om offentlig forvaltningsvirksomhed, da spørgetiden afholdes i kommunalt regi,

· at Offentlighedsloven og Forvaltningsloven således også gælder for denne virksomhed, der foregår i spørgetiderne,

· at Byrådet fastlægger de nærmere regler for afholdelse af spørgetid, men at reglerne ikke skal optages i Byrådets forretningsorden, idet der i kommentarerne til normalforretningsordenen står ”En kommunalbestyrelses forretningsorden bør alene indeholde de nærmere regler om kommunalbestyrelsens forhandlinger m.v., og regler for spørgetid o.lign. bør ikke optages i forretningsordenen, men i givet fald fastlægges ved en kommunalbestyrelsesbeslutning”

 

Der er således, under ansvar over for Offentlighedsloven og Forvaltningsloven ret frie rammer for det enkelte Byråd til at fastlægge rammerne for spørgetid.


Forvaltningens vurdering

Det er vurderingen, at det foreliggende forslag giver et godt og enkelt regelsæt for afvikling af byrådets spørgetid inden for de gældende regler


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at forslag til Regelsæt for spørgetid for byrådsperioden 2018 til 2021 godkendes.


Beslutning Byrådet den 13-12-2017

Anbefalingen godkendt.

 

Reglerne for spørgetid ved Varde Byråds møder skal evalueres ultimo 2018.sagsnr13-16246_doknr33308-14_v1_regelsæt for spørgetid i varde byråd.docx

Bilag

Regelsæt for spørgetid i Varde Byråd


74. Orientering om medlem til Bestyrelsen for Business Region Esbjerg (BRE)

Orientering om medlem til Bestyrelsen for Business Region Esbjerg (BRE)

Sagsfremstilling

Erhvervs- og turismerettede vækst- og udviklingsaktiviteter, herunder projektansøgninger og projektgennemførelse, som er i fælles interesse og drives bedre i samarbejde end hver for sig.

 

Borgmesteren er født medlem af bestyrelsen.


Retsgrundlag

Vedtægter for Business Region Esbjerg


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Byrådet tager orienteringen til efterretning.


Beslutning Byrådet den 13-12-2017

Orienteringen taget til efterretning

75. Orientering om medlem og suppleant i KommuneKontaktRåd - KKR Syddanmark

Orientering om medlem og suppleant i KommuneKontaktRåd - KKR Syddanmark

Sagsfremstilling

KKR  arbejder for at fremme kommunernes fælles interesser i forhold til regionerne samt at varetage opgaver af fælles interesse for kommunerne i området.

KKR medvirker til, som repræsentanter for KL, at beslutninger truffet i KL’s bestyrelse realiseres lokalt og regionalt samt medvirke til formidlingen af viden og synspunkter fra kommunalbestyrelserne til KL’s bestyrelse.

KKR medvirker til, som repræsentanter for kommunerne i de pågældende regioner, valg af fælles repræsentanter for kommunerne til nævn, udvalg m.v., hvis kompetenceområder falder inden for regionen, i de tilfælde, hvor kompetencen hertil ikke er henlagt til KL’s bestyrelse.

 

Borgmesteren er født medlem.

Når borgmesteren har forfald, deltager vedkommende 1. viceborgmester i det pågældende møde.


Retsgrundlag

KL´s love §§ 14-15


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Byrådet tager orienteringen til efterretning.


Beslutning Byrådet den 13-12-2017

Oirenteringen taget til efterretning.

76. Orientering om repræsentant i Nationalpark Vadehavet

Orientering om repræsentant i Nationalpark Vadehavet

Sagsfremstilling

Nationalpark Vadehavet er internationalt kendt som et enestående marsk-, geest- og tidevandsområde med værdier i verdensklasse. Nationalparken benyttes, beskyttes og udvikles i et bæredygtigt samspil mellem natur og mennesker.

 

Det er den største nationalpark i Danmark - 1.459 km2 - og strækker sig over 4 kommuner - Varde, Esbjerg, Fanø og Tønder.

 

Borgmesteren er kommunens repræsentant – men der kan søges om Naturstyrelsens godkendelse til at lade en anden repræsenterer.

 

Preben Friis-Hauge er valgt for perioden 8. februar 1015- til 7. februar 2019.

 

Såfremt Byrådet ønsker at ændre repræsentationen skal kommunen selv tage initiativ hertil.


Retsgrundlag

Bekendtgørelse om Nationalpark Vadehavet.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Byrådet tager orienteringen til efterretning.


Beslutning Byrådet den 13-12-2017

Orienteringen taget til efterretning.

77. Fastsættelse af vederlag til udvalgsmedlemmer

Fastsættelse af vederlag til udvalgsmedlemmer

Sagsfremstilling

Der skal tages stilling til (eventuel) ydelse af vederlag til udvalgsmedlemmerne, herunder det udpegede byrådsmedlem af Børn og Ungeudvalget.

 

Alle medlemmer (excl. formanden) af et udvalg skal have det samme udvalgsvederlag.

 

Der kan højst anvendes 305 % af borgmestervederlaget til formandsvederlag og udvalgsvederlag i kommuner med 40.001-60.000 indbyggere.

 

Nedenstående formandsvederlag er fastsat i Styrelsesvedtægt for Varde Kommune:    

  

29,21 % - Udvalget for Plan og Teknik

29,21 % - Udvalget for Børn og Læring

29,21 % - Udvalget for Kultur og Fritid

29,21 % - Udvalget for Social og Sundhed

29,21 % - Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

  5 % - Børn og Ungeudvalget 

 

Der er hermed anvendt 151,05 % af de 305 % borgmestervederlaget, og der resterer 153,95 %, der kan fordeles til udvalgsmedlemmer.

 

Der skal således tages stilling til udvalgsvederlagenes størrelse, som ved en ligelig fordeling blandt medlemmer af Udvalg for Økonomi og Erhverv, de stående udvalg samt Børn og Unge-udvalget (i alt 39 udvalgsmedlemmer) vil andrage knap 3.300  kr. pr. måned, hvis alle 153,95 % fordeles.


Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for voretagelsen af kommunale hverv.


Økonomi

Der kan højst anvendes 305 % af borgmestervederlaget til formandsvederlag og udvalgsvederlag i kommuner med 40.001-60.000 indbyggere.

 


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Byrådet beslutter hvorvidt de resterende 153,95 % - eller dele heraf – af borgmestervederlaget skal udnyttes og fordeles blandt de 39 udvalgsmedlemmer.


Beslutning Byrådet den 13-12-2017

De 153,95 % fordeles ligeligt mellem de 39 udvalgsmedlemmer.