UDVALG

Byrådet

MØDE

Referat

STED

Mødesalen, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

06-12-2017 17:00:00

SLUTTIDSPUNKT

06-12-2017 17:13:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden
2. Valg af borgmester
3. Valg af 1. og 2. viceborgmester
4. Fastsættelse af vederlag til 1. og 2. viceborgmester
5. Valg af medlemmer til Udvalget for Økonomi og Erhverv
6. Valg af medlemmer til 5 stående udvalg
7. Forretningsorden for Varde Byråd
8. Fastsættelse af Byrådets mødeplan 20181. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Byrådet den 06-12-2017

Godkendt.

2. Valg af borgmester

Valg af borgmester

Sagsfremstilling

Valget foretages efter flertalsvalg i henhold til Lov om kommunernes styrelse §§ 6 og 24, stk. 1 med virkning for byrådets funktionsperiode.

 

Jævnfør § 6, stk. 2 i Lov om kommunernes styrelse ledes valget af det medlem, der har indkaldt til mødet, det vil sige Erik Buhl Nielsen.


Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Byrådet vælger borgmester.


Beslutning Byrådet den 06-12-2017

Erik Buhl blev valgt til borgmester.

3. Valg af 1. og 2. viceborgmester

Valg af 1. og 2. viceborgmester

Sagsfremstilling

I henhold til § 1, stk. 2 i Styrelsesvedtægt for Varde Kommune skal der vælges 1. og 2. viceborgmester.

 

Valget ledes af borgmesteren og foretages efter samme regler som valget af borgmester, jævnfør Lov om kommunernes styrelse § 6, stk. 4-6 og § 24, stk.3 og har virkning for byrådets funktionsperiode. 


Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Styrelsesvedtægt for Varde Kommune


Økonomi

Der kan fastsættes vederlag til 1. og 2. viceborgmester. (selvstændigt punkt)


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Byrådet vælger 1. og 2. viceborgmester.


Beslutning Byrådet den 06-12-2017

Følgende blev valgt

 

  1. viceborgmester Anders Linde
  2. viceborgmester Søren Laulund

 

4. Fastsættelse af vederlag til 1. og 2. viceborgmester

Fastsættelse af vederlag til 1. og 2. viceborgmester

Sagsfremstilling

Ifølge § 12, stk. 1. i Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1530 af 9. december 2016 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelse af kommunale hverv, kan Byrådet beslutte at 1. og 2. viceborgmester tilsammen kan oppebære vederlag på indtil 10 % af borgmestervederlaget.

 

Beslutningen om vederlag har virkning fra den 1. i måneden efter vedtagelsen, og har virkning for mindst et regnskabsår ad gangen.

 

Hidtil har alene 1. viceborgmester oppebåret vederlag på 10 % af borgmestervederlaget.


Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1530 af 9. december 2016 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelse af kommunale hverv.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Byrådet beslutter hvorvidt 1. og 2. viceborgmester skal oppebære vederlag på tilsammen indtil 10% af borgmestervederlaget.


Beslutning Byrådet den 06-12-2017

Hidtidig praksis med 10 % til 1. viceborgmester fortsætter.

5. Valg af medlemmer til Udvalget for Økonomi og Erhverv

Valg af medlemmer til Udvalget for Økonomi og Erhverv

Sagsfremstilling

Til varetagelse af den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt det i medfør af Lov om kommunernes styrelse § 17-18 og § 21 nedsættes Udvalg for Økonomi og Erhverv.

 

Valg af medlemmer skal foretages som et selvstændigt forholdstalsvalg efter den D´Hondtske metode, jævnfør Lov om kommunernes styrelse § 24, stk. 3 og § 25.

 

Borgmesteren er formand for udvalget og derudover vælger Byrådet 8 medlemmer.

 

Udvalget vælger selv sin næstformand på det konstituerende møde


Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Styrelsesbedtægt for Varde Kommune.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Byrådet vælger 8 medlemmer til Udvalg for Økonomi og Erhverv.


Beslutning Byrådet den 06-12-2017

Følgende blev valgt til Udvalg for Økonomi og Erhverv:

 

Erik Buhl (formand)

Anders Linde

Henrik Vej Kastrupsen

Holger Grumme Nielsen

Ingvard Ladefoged

Julie Gottschalk

Line Berner

Peter Nielsen

Søren Laulund

 

 

 

 

6. Valg af medlemmer til 5 stående udvalg

Valg af medlemmer til 5 stående udvalg

Sagsfremstilling

Til varetagelse af den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender nedsættes et eller flere stående udvalg, jævnfør Lov om kommunernes styrelse § 17.

 

Valget skal foretages ved forholdstalsvalg efter den D´Hondtske metode for hvert udvalg for sig, jævnfør dog § 27, stk. 1, der har følgende ordlyd:

 

Har en gruppe ikke ved forholdstalsvalg i henhold til § 24 fået så mange pladser i de stående udvalg, som den ville have fået ved en fordeling under ét af samtlige pladser i disse udvalg, har gruppen ret til at få det manglende antal anvist ved overtagelse af pladser fra den eller de grupper, der ved den første fordeling har opnået for mange. Den gruppe, der har krav på yderligere udvalgspladser, kan kræve, at der ikke efter foranstående anvises den mere end én plads i hvert udvalg.

 

Ifølge Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand og næstformand.

 

Der skal vælges 7 medlemmer til hvert af nedenstående udvalg

 

 

 

 

 


Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Byrådet vælger 7 medlemmer til hvert af udvalgene.


Beslutning Byrådet den 06-12-2017

Følgende blev valgt til de stående udvalg:

 

Udvalg for Plan og Teknik

Preben Friis-Hauge 

Peter Nielsen 

Anders Linde

Niels Haahr Larsen

Søren Laulund

Jan Lings

Niels Christiansen

 

 

Udvalg for Børn og Læring

Peder Foldager

Sarah Andersen

Lars Teglgaard

Tom Arnt Thorup

Sandie Eis Ravn

Holger Grumme Nielsen

Tina Agergaard Hansen

 

 

Udvalg for Kultur og Fritid

Mads Sørensen 

Lars Teglgaard 

Stig Leerbeck

Henrik Vej Kastrupsen

Sandie Eis Ravn

A.C.  Hoxcer Nielsen

Julie Gottschalk

 

 

Udvalg for Social og Sundhed

Tina Agergaard Hansen 

Niels Haahr Larsen    

Stig Leerbeck

Connie Høj

Steen Holm Iversen

Ingvard Ladefoged 

Niels Christiansen

 

 

Udvalg for Arbejdsmarked og Integration

Connie Høj

Line Berner

Peder Foldager

Sarah Andersen

Steen Holm Iversen

Birger Filskov

A.C. Hoxcer Nielsen

7. Forretningsorden for Varde Byråd

Forretningsorden for Varde Byråd

Sagsfremstilling

Efter Lov om kommunernes styrelse vedtager Byrådet selv sin forretningsorden.

 

Selv om den overvejende del af en forretningsorden består af regler, der under alle omstændigheder er bindende, er eksistensen af en sådan forretningsorden ikke uden værdi.

 

Den omstændighed, at reglerne foreligger i skriftlig form, vil bidrage både til, at visse konfliktsituationer kan undgås, og til, at opståede konfliksituationer hurtigt kan finde en i hvert fald midlertidig løsning. Det må endvidere anses for hensigtsmæssigt, at de beføjelser, der tilkommer formanden med hensyn til den rent praktiske mødeledelse, har en vis forankring i en skriftlig forretningsorden.

 

Vedhæftede forretningsorden er senest godkendt af Varde Byråd den 30. maj 2017.


Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Normalforretningsorden


Anbefaling

 

Forvaltningen anbefaler,

at Forretningsorden for Varde Byråd godkendes.

 


Beslutning Byrådet den 06-12-2017

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr16-11379_doknr152441-16_v1_forretningsorden 2018.docx

Bilag

Forretningsorden 2017


8. Fastsættelse af Byrådets mødeplan 2018

Fastsættelse af Byrådets mødeplan 2018

Sagsfremstilling

Der skal træffes beslutning om, når og hvor ordinære byrådsmøder skal holdes, og der skal indrykkes bekendtgørelse herom i den lokale presse i begyndelsen af hvert regnskabsår.

 

Politik og Analyse har udarbejdet et forslag til mødeplan, hvoraf bl.a. fremgår:

Møderne holdes i Mødesalen på Bytoften 2 i Varde

Møderne starter kl. 18.00 

Endvidere kan der fastsættes regler om varigheden af byrådsmøderne.


Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 8.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at mødeplanen godkendes for så vidt angår Byrådet,

at der træffes beslutning om tidspunktet for møderne,

at der tages stilling til, om der skal træffes beslutning om mødernes varighed.


Beslutning Byrådet den 06-12-2017

Mødeplanen blev godkendt for så vidt angår Byrådet,

 

Møderne starter kl 18.00 og der træffes ikke beslutning om mødernes varighed.sagsnr17-1830_doknr60087-17_v1_politisk mødekalender 2018.doc

Bilag

1. udkast til politisk mødekalender 2018