UDVALG

Udvalget for Økonomi og Erhverv

MØDE

Tillægsdagsorden

STED

Mødelokale 3 - Ådalen, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

19-11-2019 12:30:00

SLUTTIDSPUNKT

19-11-2019 17:00:00


PUNKTER

644. Godkendelse af tillægsdagsorden
645. Ansøgning. Udstykning af Porsevej 27 og 31, Henne644. Godkendelse af tillægsdagsorden

Godkendelse af tillægsdagsorden
645. Ansøgning. Udstykning af Porsevej 27 og 31, Henne

Ansøgning. Udstykning af Porsevej 27 og 31, Henne
Sagsfremstilling

Udvalget besluttede 12. september 2019 at sende ansøgning om at arealoverføre mellem og udstykke en ny sommerhusgrund fra ejendommene Porsevej 27 og 31 i Henne i høring ved Grundejerforeningen Henne Strand.

 

Ved arealoverførsel og udstykning vil Porsevej 27 blive ca. 1.504 m², Porsevej 31 vil blive ca. 1.553 m², og den nye parcel vil blive ca. 1.501 m².

 

Ejendommene ligger i Henne Sommerhusområde og er omfattet af Lokalplan 07.02.L02. Det fremgår af § 4, at mindstegrundstørrelsen ved udstykning er 1.500 m², og at udstykning kun må finde sted, hvor krav til terrænregulering kan overholdes, jf. principperne i lokalplanens bilag A.

 

Grundejerforeningen Henne Strands høringssvar har været forelagt ansøger, der har fremsendt bemærkninger til svaret.

 

Grundejerforeningen mener, at den ansøgte arealoverførsel og udstykning, hvor 2 grunde bliver til 3 grunde er uhensigtsmæssig. Grundejerforeningen foreslår, at Udvalget nedlægger forbud efter planloven § 14 mod den ansøgte udstykning og udarbejder en ny lokalplan, der supplerer eller erstatter den eksisterende lokalplan, som indeholder bestemmelser til regulering af grundstrukturen.

 

Ansøger mener den ansøgte nye grund indeholder en rimelig byggemulighed, som ligger lavt i terrænet, og at fremtidig bebyggelse ikke vil påvirke området.

Forvaltningens vurdering

Lokalplanen har blandt andet til formål at fastlægge retningslinjer for bebyggelsens placering, omfang, udformning og materialevalg, under størst mulig hensyn til klitlandskabet, kysten og kulturhistoriske værdier. Forvaltningen vurderer, at hensigten med lokalplanen har været at sikre, at bebyggelse placeres lavest muligt i terrænet.

 

Hvis der tillades udstykning af en ny parcel, bliver bebyggelsen placeret lavest muligt på denne parcel, og når der ikke foretages terrænregulering på mere end +/- 0,5 m, vurderer forvaltningen, at det ansøgte isoleret set opfylder lokalplanens bestemmelser om udstykning.

 

Forvaltningen vurderer, at det kan være vanskeligt at sikre, at lokalplanens formål opfyldes, når der ikke er mere detaljerede bestemmelser om udformningen af grunde.

 

Hvis Udvalget ønsker at forhindre det ansøgte, vil det være nødvendigt at meddele forbud efter planloven § 14 og herefter udarbejde en ny lokalplan med mere detaljerede krav til udstykninger. Inden der eventuelt meddeles forbud, skal ansøger og ejer af ejendommene varsles.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Lokalplan nr. 07.02.L02 – Sommerhusområderne ved Henne Strand

Planlovens § 14

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at det ansøgte tillades.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 14-11-2019

Niels Christiansen og Søren Laulund fremsatte følgende ændringsforslag:

 

At der udstedes et § 14 forbud.

 

Forslaget blev sat til afstemning.

 

Navn

Parti

For

Imod

Undlod

Peter Nielsen

V

 

X

 

Preben Friis-Hauge

V

 

X

 

Anders Linde

V

 

X

 

Niels Haahr  Larsen

V

 

X

 

Søren  Laulund

A

X

 

 

Jan Lings

A

 

X

 

Niels Christiansen

C

X

 

 

 

Ændringsforslaget er hermed faldet.

 

Anbefalingen blev sat til afstemning.

 

Navn

Parti

For

Imod

Undlod

Peter Nielsen

V

X

 

 

Preben Friis-Hauge

V

X

 

 

Anders Linde

V

X

 

 

Niels Haahr  Larsen

V

X

 

 

Søren  Laulund

A

 

X

 

Jan Lings

A

X

 

 

Niels Christiansen

C

 

X

 

 

Anbefalingen blev hermed godkendt.

 

Niels Christiansen og Søren Laulund ønsker sagen behandlet i Byrådet, jf. styrelsesloven § 23.sagsnr19-7672_doknr155693-19_v1_ansøgers replik til grundejerforeningens høringssvar.pdf
sagsnr19-7672_doknr153634-19_v1_høringssvar fra ghs i pdf format.pdf
sagsnr19-7672_doknr133933-19_v1_lokalplan 07.02.l02 - henne sommerhusområder.pdf
sagsnr19-7672_doknr130440-19_v1_ansøgning med bilag - matr.nr. 1 ahy og 1 ahz henne by henne.pdf
sagsnr19-7672_doknr130442-19_v1_kortbilag - matr.nr. 1 ahy og 1 ahz henne by henne.pdf
sagsnr19-7672_doknr142509-19_v2_ansøgning. udstykning af porsevej 27 og 31, henne.docx

Bilag

Ansøgers replik til grundejerforeningens høringssvar
Høringssvar fra GHS i pdf format
Lokalplan 07.02.L02 - Henne sommerhusområder
Ansøgning med bilag - Matr.nr. 1 ahy og 1 ahz Henne by Henne
Kortbilag - Matr.nr. 1 ahy og 1 ahz Henne by Henne
Ansøgning. Udstykning af Porsevej 27 og 31, Henne