UDVALG

Udvalget for Økonomi og Erhverv

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 3 - Ådalen, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

30-10-2019 12:30:00

SLUTTIDSPUNKT

30-10-2019 14:05:00


PUNKTER

599. Godkendelse af dagsorden
600. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for 2020
601. Ændringsforslag til budget 2020-2023 fra Det Konservative Folkeparti
602. 2. behandling af budgetforslag 2020 og budgetoverslagsårene 2021-2023
603. Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2020
604. Omlægning af åbningstider i Borgerservice i Varde kommune
605. Finansrapportering 2018
606. Skema A ansøgning 20 almene familieboliger Åhaven 2 i Varde
607. Kommissorium og handlingsplan for Varde Byråds Kunstudvalg
608. Fysisk og organisatorisk placering af Solsikken - efter høring
609. Tematillæg til Udviklingsstrategi 2018-2021 - Kystturisme og nyt sommerhusområde
610. Vrøgum Udviklingsplan
611. Ansøgning. Plangrundlag for Nygaards Afrika i Lydum
612. Gensidig orientering
613. Overtagelse af banetracé for Bramming-Grindstedbanen - Lukket punkt599. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden
Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-10-2019

Godkendt.

Fraværende:

Ingvard Ladefoged

Holger Grumme Nielsen

Henrik Vej Kastrupsen

600. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for 2020

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for 2020
Sagsfremstilling

Byrådet skal for budgetåret 2020 vælge mellem enten et statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag, der gælder for:

 

 • kommuneskat,
 • tilskud og udligning samt
 • kirkeskat.

 

Statsgarantien består i, at staten i september 2019 udmelder et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for budgetåret 2020 til den enkelte kommune. Hvis kommunen vælger at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, får kommunen i budgetåret udbetalt et skatteprovenu beregnet på dette grundlag, og der foretages ikke efterregulering heraf, uanset om det faktiske udskrivningsgrundlag viser sig at være større eller mindre end det statsgaranterede. For kommuner som vælger statsgarantien til budget 2020, foretages der heller ikke efterregulering af udligning og tilskud. Vælges selvbudgettering, så foretages der i år 2023 efterregulering på forventningerne i forhold til de faktiske forhold i 2020.

 

Statsgarantien giver den enkelte kommune sikkerhed for sine indtægter, og staten bærer risikoen for eventuelle fejlskøn. En eventuel gevinst/tab for Varde Kommune ved selvbudgettering er meget følsom over udviklingen i blandt andet folketallet og udskrivningsgrundlaget i både Varde Kommune, på landsplan og i hovedstadsområdet. Usikkerheden taler for, at der vælges statsgaranti.

 

Baseret på KL’s tilskudsmodel skønnes samlet set, at Varde Kommune vil få et samlet tab på 6,7 mio. kr. ved selvbudgettering, hvilket således taler for at vælge statsgaranti, jf. tabel nedenfor. Det skyldes især, at KL skønner, at indkomstskatteprovenuet for Varde Kommune i 2020 vil være lavere ved selvbudgettering end forudsat i statsgarantien.

 

Skønnet gevinst/tab for Varde Kommune ved valg af
henholdsvis statsgaranti og selvbudgettering

Mio. kr.

Statsgaranti

         (1)

Selv-
budgettering
           (2)

Forskel

(2) - (1)

Indkomstskatteprovenu i 2020

2.059,2

2.014,4

-44,8

Foreløbigt tilskud og udligning i 2020

   855,3

 897,5

42,2

Nettoprovenu i 2020

2.914,4

2.911,9

-2,5

Skøn over efterregulering af udligning i 2023

 

-4,1

-4,1

I alt gevinst/tab ved selvbudgettering
(+ = gevinst / - tab)

2.914,4

2.907,8

-6,7

Kilde: KL’s tilskudsmodel.

 

Der bemærkes, at såfremt Varde Kommune vælger selvbudgettering, vil kirkeskatten skulle beregnes på baggrund af det faktiske udskrivningsgrundlag for Varde Kommune. Da det faktiske udskrivningsgrundlag for Varde Kommune ifølge KL skønnes at være lavere end i statsgarantien, vil kirken isoleret set få et tab på 1,5 mio. kr., hvis Varde Kommune vælger selvbudgettering.

 

Siden 2010 har Varde Kommune valgt at benytte det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. En opgørelse fra KL’s skatte- og tilskudsmodel viser, at for perioden 2010 til 2017 fik Varde Kommune samlet et nettoprovenu på 136 mio. kr. ved at vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, jf. figur nedenfor, dvs. at Varde Kommunes indtægter samlet set blev højere som følge af, at Varde Kommune valgte statsgaranti frem for selvbudgettering. Varde Kommune forventes ifølge KL også at få et merprovenu ved statsgaranti for årene 2018 til 2020. 

 

Forskel i nettoprovenu ved hhv. statsgaranti og selvbudgettering                             (+ = gevinst ved statsgaranti), mio. kr.

Anm.: Til og med 2017 vedrører opgørelsen afsluttede år, mens 2018 og frem er skønnede år fra KL’s tilskudsmodel. Årene afsluttes 3 år efter budgetåret, således at 2017 blev afsluttet endeligt i forbindelse med udmeldingen af tilskud og udligning for 2020.

 

 

Forvaltningens vurdering

I det foreliggende budgetforslag for 2020 er indarbejdet statsgarantien for 2020. Forvaltningen anbefaler på baggrund af ovenstående, at Varde Kommune vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2020. Dette vil også give sikkerhed for de indarbejdede skattetal i 2020 samt i reguleringsåret 2023.

Retsgrundlag

Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kommuneskat og tilskud vælges for budgetåret 2020.

 

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-10-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Ingvard Ladefoged

Holger Grumme Nielsen

Henrik Vej Kastrupsen

601. Ændringsforslag til budget 2020-2023 fra Det Konservative Folkeparti

Ændringsforslag til budget 2020-2023 fra Det Konservative Folkeparti
Sagsfremstilling

Det Konservative Folkeparti har indsendt følgende ændringsforslag til budget 2020-2023:

 

Der stilles hermed forslag om, at puljen til ikke disponerede anlægsudgifter i 2022, som i øjeblikket lyder på 17,8 mio. kr., reduceres med 3,0 mio. kr. og at en anlægsudgift på 3,0 mio. kr. til en cykelsti langs Blåbjergvej samtidigt placeres i anlægsbudgettet for året 2020.

 

Anlægsarbejdet af en cykelsti langs Blåbjergvej fra Nørre Nebel by og til Blåbjerg Klitplantage vil kunne finde sted i løbet af 2020. Ved byrådets vedtagelse af forslaget inden 30. november 2019 sikrer Varde Kommune, at der til etableringen af cykelstien vil ske en statslig medfinansiering på yderligere ca. 1,8 mio. kr.”

 

Ændringsforslaget er yderligere beskrevet i vedlagte bilag. Desuden er vedlagt henvendelser fra grundejerforeninger.

 

Anbefaling

Det anbefales,

at Byrådet behandler ændringsforslaget.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-10-2019

Oversendes til Byrådets behandling.

Fraværende:

Ingvard Ladefoged

Holger Grumme Nielsen

Henrik Vej Kastrupsensagsnr19-7_doknr163499-19_v1_ændringsforslag fra det konservative folkeparti til budget 2020-2023.pdf.pdf
sagsnr19-7_doknr163658-19_v1_grundejerforeningen henne strand - vedr. cykelsti langs blåbjergvej.pdf.pdf
sagsnr19-7_doknr166130-19_v1_håndværker- og handelstandsforeningen for nr. nebel og omegn.pdf.pdf
sagsnr19-7_doknr166861-19_v1_henne strand handelsstandsforening.pdf
sagsnr19-7_doknr166858-19_v1_sogneforeningen for nr. nebel og omegn.pdf
sagsnr19-7_doknr163657-19_v1_6 grundejerforeninger i houstrup og lønne - til varde byråd cykelsti blåbjergvej 19. oktober 2019.do.docx
sagsnr19-7_doknr164798-19_v1_2019.10.21 udtalelse fra fællesudvalget i relation til cykelstier i turistområder - 2 budgetforhandl.docx
sagsnr19-7_doknr164797-19_v1_2019.08.26 udtalelse fra fællesudvalget i relation til cykelstier i turistområder.docx.docx
sagsnr19-7_doknr166240-19_v1_henneby grundejerforening cykelsti blåbjergvej.docx
sagsnr19-7_doknr168948-19_v1_cykelsti langs blåbjergvej i nr. nebel - naturcykelsti..docx.docx

Bilag

Ændringsforslag fra Det Konservative Folkeparti til budget 2020-2023.pdf
Grundejerforeningen Henne Strand - Vedr. cykelsti langs Blåbjergvej.pdf
Håndværker- og Handelstandsforeningen for Nr. Nebel og Omegn.pdf
Henne Strand Handelsstandsforening
Sogneforeningen for Nr. Nebel og Omegn
6 grundejerforeninger i Houstrup og Lønne - Til Varde Byråd Cykelsti Blåbjergvej 19. oktober 2019.docx
2019.10.21 Udtalelse fra Fællesudvalget i relation til cykelstier i turistområder - 2 budgetforhandling.docx
2019.08.26 Udtalelse fra Fællesudvalget i relation til cykelstier i turistområder.docx
Henneby Grundejerforening Cykelsti Blåbjergvej
Cykelsti langs Blåbjergvej i Nr. Nebel - naturcykelsti..docx


602. 2. behandling af budgetforslag 2020 og budgetoverslagsårene 2021-2023

2. behandling af budgetforslag 2020 og budgetoverslagsårene 2021-2023
Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 8. oktober 2019 1. behandling af budgetforslaget for året 2020 og budgetoverslag for årene 2021 – 2023. Til 1. behandlingen var ikke indregnet konsekvenserne af budgetforlig 2020.

 

Byrådet afholdt således budgetseminar den 3. oktober 2019, hvor der blev indgået et budgetforlig mellem Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Lokallisten, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre og Steen Holm Iversen, jf. vedlagte bilag.

 

Budgetforliget indeholder blandt andet følgende elementer:

Budgetforliget indeholder råderumsforslag for ca. 12 mio. kr. årligt, samt nye driftsønsker for knap 18 mio. kr. årligt, jf. vedlagte bilag.

 

Af den samlede anlægsramme er der i budgetforliget afsat et ”ikke disponeret” beløb på 17,8 mio. kr. i 2022 og 77,2 mio. kr. i 2023.

 • I det samlede anlægsbeløb er der afsat 5,3 mio. kr. i både 2020 og 2021, samt 15 mio. kr. i både 2022 og 2023 til energibesparende foranstaltninger, som lånefinansieres.
 • Til byggemodning er der i lighed med tidligere afsat et årligt beløb på 5,3 mio. kr. og tilsvarende et tilsvarende salgsprovenu på godt 5,3 mio. kr. Derudover er der afsat yderligere 5 mio. kr. årligt til byggemodning i både 2020 og 2021.

 

Bloktilskuddet til kommunerne er i 2020 tilført et finansieringstilskud på 3,5 mia. kr., hvilket betyder en ekstraordinær indtægt i 2020 på 27 mio. kr. for Varde Kommune. I budgetaftalen for 2020-2023 er der regnet med et ekstraordinært finansieringstilskud på 20 mio. kr. i 2021.

 

Budgetforslaget for 2020 til 2. behandling er baseret på:

 • en uændret kommuneskatteprocent på 25,1
 • en uændret grundskyldspromille på 31,56
 • det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

 

Der bemærkes, at det er forudsat, at Varde Kommune kan lånefinansiere 25 mio. kr. til skolebyggeriet. Varde Kommune fik til budget 2019 lov til at lånefinansiere 4 mio. kr. Den 7. oktober 2019 har ministeriet givet tilsagn om, at Varde Kommune kan lånefinansiere 15 mio. kr. til budget 2020. Til 2. behandlingen er forudsat, at Varde Kommune kan lånefinansiere 6 mio. kr. til budget 2021, og dermed 25 mio. kr. i alt til det nye skolebyggeri. Der bemærkes, at Varde Kommune skal ansøge igen i 2020 om at få lov til at låne til budget 2021.  

 

Forslag til ændringer i forhold til budgetforliget

Overholdelsen af servicerammen er underlagt økonomiske sanktioner, så kommunernes bloktilskud reduceres, hvis den aftalte serviceramme overskrides for kommunerne under ét. I 2020 er der både sanktioner, hvis budgetterne overskrider den aftalte ramme, og hvis regnskaberne til sin tid overskrider rammen. Forvaltningen anbefaler, at der indregnes en generel reserve (til brug af overførsler) på godt 20 mio. kr., som skal reducere risikoen for en eventuel regnskabssanktion, idet den fx kan komme i anvendelse, hvis institutionerne forbruger af deres opsparede overskud.

 

Der er ligeledes økonomiske sanktioner, hvis kommunerne samlet set overskrider anlægsrammen i budgetsituationen. Den seneste melding fra KL tyder på, at der er udfordringer for kommunerne samlet set at overholde anlægsrammen i budget 2020.

 

I budgetforslaget til 2. behandling er indarbejdet beløbene som følge lov- og cirkulæreprogrammet mv. på baggrund af faktiske konsekvensvurderinger, jf. vedlagte bilag, hvilket medfører mindre ændringer i forhold det forudsatte i budgetforliget. Til 2. behandlingen er der ligeledes kommet enkelte tekniske ændringer, som samlet set dog medfører en mindre forbedring af budgettet i forhold til 1. behandlingen, jf. vedlagte bilag, samt bilag med tilrettet hovedoversigt.

 

Materiale til 2. behandling

Til 2. behandling af budgetforslag for 2020 og budgetoverslag for perioden 2021-2023 er der samlet set følgende ændringer til budgetmaterialet, som det forelå ved Byrådets 1. behandling: 

 • Det indgåede budgetforlig, jf. vedlagte bilag.
 • Ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet mv. baseret på en faktisk konsekvensvurdering, jf. vedlagte bilag.
 • Budgettilretninger efter 1. behandlingen, jf. vedlagte bilag.
 • Teknisk reserve på driften.

 

I forbindelse med, at Varde Byråd godkender budgettet, anbefaler forvaltningen, at godkendte anlægsprojekter under 2 mio. kr. i 2020 frigives ved godkendelsen af budgettet. Desuden anbefales, at nedenstående puljer i 2020 frigives ved godkendelsen af budgettet til videre udmøntning i de respektive fagudvalg:

 • Pulje til nedrivning af kommunale bygninger/ældreboliger
 • Pulje til vedligeholdelse af kommunale bygninger
 • Puljer til investering i energibesparende foranstaltninger
 • Puljer til byggemodningsudgifter og pulje til salgsindtægter fra salg af grunde
 • Puljer til byfornyelse, udviklingsplaner og landsbyfornyelse
 • Puljebeløb til cykelstier til prioritering

 

Forvaltningens vurdering

3 mia. kr. af det kommunale bloktilskud for 2020 er betinget af, at landets kommuner under ét overholder den indgåede aftale. Overholdes aftalen ikke, kan Varde Kommune miste et bloktilskud på op til 26 mio. kr. Aftalen forudsætter, at de samlede kommunale serviceudgifter (netto) for 2020 ikke overstiger 261,8 mia. kr. eksklusiv reguleringer i medfør af DUT-princippet.

 

Kommunernes investeringer i 2020 må maximalt udgøre 19,1 mia. kr. (eksklusiv ældreboliger). Såfremt rammen overskrides ved budgetlægning vil kommunernes bloktilskud blive reduceret med op til 1 mia. kr. (8,7 mio. kr. for Varde Kommune). Der er ingen sanktion på regnskabet, men Regeringen og KL er enige om, at det er en central forudsætning for økonomiaftalen, at både den aftalte kommunale serviceramme og anlægsramme i 2020 overholdes i budgetterne og regnskaberne.

 

Udgangspunktet for fastsættelsen af bloktilskuddet til kommunerne i 2020 er en uændret kommunal skattefastsættelse i 2020 for kommunerne under ét. Hvis der for 2020 sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét, vil der i medfør af gældende lov ske en modgående regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen.

 

I det foreliggende budgetforlig er der forudsat, at kommunerne under ét overholder ovennævnte betingelser.

 

Retsgrundlag

Styrelsesvedtægten.

Høring

Budgetmaterialet til budgetforhandlingerne har været sendt til høring i MED-systemet, Handicapråd, Ældreråd m.fl.

Anbefaling

Det anbefales,

at Udvalget for Økonomi og Erhverv indstiller til Byrådets godkendelse, 

 • Det indgåede budgetforlig
 • Budgettilretninger som følge af lov- og cirkulæreprogrammet
 • Budgettilretninger efter 1. behandlingen
 • Teknisk reserve på driften

at såfremt Byrådet har godkendt eventuelle ændringsforslag til budget 2020-2023, at disse også godkendes og indarbejdes i budget 2020-2023.

at anlægsprojekter under 2 mio. kr., som er indarbejdet i budget 2020, hermed er bevilget.

at nedenstående puljer til anlæg, som er indarbejdet i budget 2020, frigives ved godkendelsen af budgettet til videre udmøntning i de respektive fagudvalg.

 • Pulje til nedrivning af kommunale bygninger/ældreboliger
 • Pulje til vedligeholdelse af kommunale bygninger
 • Puljer til investering i energibesparende foranstaltninger
 • Puljer til byggemodningsudgifter og pulje til salgsindtægter fra salg af grunde
 • Puljer til byfornyelse, udviklingsplaner og landsbyfornyelse
 • Puljebeløb til cykelstier til prioritering

at kommuneskatteprocenten for 2020 fastsættes uændret til 25,1 pct.

at grundskyldspromillen for 2020 fastsættes uændret til 31,56 promille.

at der i 2020 opkræves uændret dækningsafgift af offentlige ejendomme med følgende promillesatser:

 • 15,00 promille på grundværdier
 • 8,75 promille på forskelsværdierne

at der i 2020 ikke opkræves dækningsafgift af erhvervsejendomme.

 

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-10-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Ingvard Ladefoged

Holger Grumme Nielsen

Henrik Vej Kastrupsensagsnr19-7_doknr155717-19_v1_forligstekst 2020.pdf
sagsnr19-7_doknr155716-19_v1_oversigt - budgetforlig 2020.pdf.pdf
sagsnr19-7_doknr139249-19_v1_budgettilretninger pga. lov- og cirkulæreprogrammet 2020 - 2023.xlsx.xlsx
sagsnr19-7_doknr157700-19_v1_budgettilretninger efter 1. behandling.xlsx.xlsx
sagsnr19-7_doknr165035-19_v1_hovedoversigt 2020-2023 - tilrettet.pdf.pdf

Bilag

Forligstekst 2020
Oversigt - Budgetforlig 2020.pdf
Budgettilretninger pga. lov- og cirkulæreprogrammet 2020 - 2023.xlsx
Budgettilretninger efter 1. behandling.xlsx
Hovedoversigt 2020-2023 - Tilrettet.pdf


603. Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2020

Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2020
Sagsfremstilling

Varde Kommune har modtaget budget 2020 fra Varde Provsti. Budgettet er godkendt af provstiudvalget. Det kirkelige udskrivningsgrundlag er steget med 3,68 pct., mens landskirkeskatten er steget med 3,02 pct. Provstiudvalget har fremskrevet menighedsrådenes driftsbudgetter med 1,37 pct.

 

Budgetlægningen for 2019 sluttede med en forventet saldo på mellemregningskontoen i kirkens favør på 421.143 kr. ved udgangen af 2019. Budgetlægningen for 2020 slutter med en forventet saldo på mellemregningskontoen i kirkens favør på 3.425.518 kr. ved udgangen af 2020, hvilket skyldes en hensættelse til en udgift til indbetaling til feriefonden på ca. 2.500.000 kr. i 2021 i henhold til den nye ferielov. Saldo på mellemregningskontoen vil herefter kunne opgøres til 925.518 kr. i kirkens favør.

 

Der venter nogle store anlægsopgaver de kommende år, jævnfør brev af 11. oktober fra Varde Provsti. Der arbejdes hårdt på, at en stor del af disse opgaver kan klares uden optagelse af stiftslån.

 

Med henvisning til mødet med borgmesteren den 9. oktober 2019 anbefaler provstiudvalget, at kirkeskatteprocenten for budget 2020 fastsættes uændret til 0,98 pct. Provstiudvalget ønsker stabilitet i kirkeskatteprocenten, hvorfor der løbende tages stilling til, hvorvidt der kan findes rum til reduktion af kirkeskatteprocenten i årene fremover.
 

Det bemærkes, at i forbindelse med budget 2018 blev kirkeskatteprocenten nedsat med 0,02 procentpoint. En kirkeskatteprocent på 0,98 giver med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag en indtægt på 70,6 mio. kr.

 

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at det fremsendte materiale danner et godt grundlag for fastsættelse af kirkeskatteprocenten.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at kirkeskatteprocenten for 2020 fastsættes til 0,98 pct.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-10-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Ingvard Ladefoged

Holger Grumme Nielsen

Henrik Vej Kastrupsensagsnr19-7_doknr159390-19_v1_brev til varde kommune - kirkelig ligning 2020.pdf.pdf
sagsnr19-7_doknr159391-19_v1_til varde kommune - specifikation over udbetaling af kirkelig ligning 2020.pdf.pdf

Bilag

Brev til Varde Kommune - kirkelig ligning 2020.pdf
Til Varde Kommune - Specifikation over udbetaling af kirkelig ligning 2020.pdf


604. Omlægning af åbningstider i Borgerservice i Varde kommune

Omlægning af åbningstider i Borgerservice i Varde kommune
Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv har på det seneste møde behandlet forslag til omlægning af åbningstiderne i Borgerservice som følge af de budgetreduktioner, som er vedtaget de senere år. Udvalget har i den forbindelse bedt forvaltningen undersøge muligheder for at bevare åbningstiden i Ølgod til klokken 17 i stedet for som foreslået til klokken 15, og at bevare muligheden for betjening i Varde nogle timer om onsdagen i stedet for som foreslået lukket hele onsdagen.

Forslaget om at ændre åbningstiden i Ølgod til klokken 9 til 15 beror dels på hensynet til borgerne og dels hensynet til medarbejderne. Erfaringen viser, at der er størst efterspørgsel efter hjælp i Borgerservice i Ølgod i formiddagstimerne. Når der i dag åbnes klokken 11:00 er der ofte kø mens intensiteten falder over dagen. 90% af alle henvendelser sker i dag inden klokken 16:00. Hertil kommer, at hvis den nuværende åbningstid til klokken 17 fastholdes, vil der fortsat opstå situationer, hvor en medarbejder har lang arbejdsdag både mandag, onsdag og torsdag i samme uge. Det vurderes, at det er muligt at fastholde åbningstiden til klokken 17 i Ølgod, men det anbefales, at åbningstiden ændres som oprindelig foreslået til klokken 15 jf. ovenstående begrundelser.

Forvaltningen har vurderet mulighederne for at opretholde betjening i Varde nogle timer om onsdagen. Med den reducerede bemanding vil det være sådan, at de medarbejdere der bemander de decentrale funktioner er de samme som ville skulle bemande kontoret i Varde. Det betyder, at der skal indlægges tid til oprydning, nedlukning af systemer og transport. For Agerbæk og Nr. Nebels vedkommende er det estimeret til 1 time og for Oksbøls vedkommende 45 minutter. Det betyder, at medarbejderne tidligst vil være i stand til at åbne i Varde klokken 14 med de foreslåede åbningstider decentralt, og åbningstiden vil derfor være fra klokken 14 til 15. Alternativet kan være at reducere åbningstiden decentralt således at der decentralt holdes åbent fra 9 til 12 og i Varde fra 13:00 til 15:00.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at det af hensyn til borgerne og medarbejderne er bedst at den foreslåede åbningstid i Ølgod fra 9 til 15 godkendes.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Ingen

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at Udvalget for Økonomi og Erhverv beslutter om man ønsker

at åbningstiden i Ølgod fra 1. januar 2020 ændres til onsdage fra 9 til 15 eller

at åbningstiden i Ølgod fra 1. januar 2020 ændres til onsdage fra 11 til 17

 

Forvaltningen anbefaler, at Udvalget for Økonomi og Erhverv beslutter om man ønsker

at åbningstiden i hhv. Oksbøl, Agerbæk og Nr. Nebel onsdage er fra 9-13 og at åbningstid i Varde om onsdagen er 14-15 eller

at åbningstid i hhv. Oksbøl, Agerbæk og Nr. Nebel onsdage er fra 9-12 og åbningstid i Varde om onsdagen er 13-15 eller

at åbningstid i hhv. Oksbøl, Agerbæk og Nr. Nebel onsdage er fra 9-13 og der er lukket i Varde om onsdagen

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-10-2019

Udvalget besluttede,

at åbningstiden i Ølgod fra 1. januar 2020 ændres til onsdag fra 9-15 og

at åbningstid i hhv. Oksbøl, Agerbæk og Nr. Nebel onsdage er fra 9-12 og åbningstid i Varde om onsdagen er 13-15.

Fraværende:

Ingvard Ladefoged

Holger Grumme Nielsen

Henrik Vej Kastrupsensagsnr19-11211_doknr165795-19_v1_statistik - betjeninger i varde.pdf.pdf
sagsnr19-11211_doknr154874-19_v1_omlægning af åbningstiderne i borgerservice i varde kommune.docx
sagsnr19-11211_doknr165793-19_v1_statistik decentral betjening 2019 til dato.pdf.pdf

Bilag

Statistik - betjeninger i Varde.pdf
Omlægning af åbningstiderne i Borgerservice i Varde kommune
Statistik decentral betjening 2019 til dato.pdf


605. Finansrapportering 2018

Finansrapportering 2018
Sagsfremstilling

I henhold til Finansieringspolitikken udarbejdes der hvert år en statusrapport for den finansielle styring i Varde Kommune. Nedenfor er et uddrag af Finansrapporten, og den samlede rapport er vedlagt sagsfremstillingen som et bilag.

 

Aktiver

2018 var et år med et ikke tilfredsstillende afkast på samlet -2,3%.

Afkastet er genereret af kommunes to kapitalforvaltere (Jyske Bank og Sydbank), der forvalter 406 mio. kr. i overensstemmelse med kommunens Finansieringspolitik.

Afkastet består af renter og kursændringer. Kursændringer er såvel realiserede som ikke realiserede.

 

Kendetegnende for udviklingen på de finansielle markeder er, at de historisk set ender med at vinde det tabte tilbage indenfor en relativt kort periode. Det er også sket med Varde Kommunes portefølje i første halvår 2019, hvor afkastet samlet set er på 4,4%. 

 

Kommunens likviditet opgjort som et gennemsnit i de seneste 365 dage (kassekreditreglen) er ultimo 2018 på 286 mio. kr. Dette er en stigning på 12 mio. kr. i forhold til 2017.

 

Passiver

På passivsiden har kommunen ultimo 2018 en samlet langfristet gæld på 767 mio. kr.

Gælden er i 2018 nedbragt med netto 47 mio. kr.

Af den samlede gæld vedrører 42% almene boliger og de resterende 58% vedrører andre låneberettigede formål, og herunder investeringer i energibesparende foranstaltninger.

 

57% af låneporteføljen er baseret på fast rente og 43% baseret på variabel rente. Andelen af fast rente vurderes at være i den lave ende i forhold til forventningerne om stigende renteniveauer. Derfor er lånet optaget i marts 2019 på 15,3 mio. kr. fastforrentet.

Forvaltningens vurdering

Det er Forvaltningens vurdering, at den langsigtede strategi, som følges i henhold til Finansieringspolitikken, sikrer Varde Kommune en fornuftig balance mellem afkast og risiko på såvel aktiv– som på passivsiden. Samtidig med, arbejdes der med en høj grad af budgetsikkerhed.

Derudover vurderes det positivt, at der er foretaget en nettoafvikling af langfristet gæld i 2018.

 

Det er hensigten, at Forvaltningen i foråret 2020 vil gennemgå Finansieringspolitikken for Udvalget for Økonomi og Erhverv.

 

Der vurderes pt ikke at være behov for justering af Finansieringspolitikkens rammer.

Retsgrundlag

Finansieringspolitikken.

Lånebekendtgørelsen.

Økonomi

Der er i 2018 opnået et ikke tilfredsstillende afkast på aktiverne, der imidlertid er mere end indhentet i 2019. Der var i 2018 en tilfredsstillende finansieringsomkostning på passivsiden.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at årsrapporten for 2018 tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-10-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Ingvard Ladefoged

Holger Grumme Nielsen

Henrik Vej Kastrupsensagsnr16-13900_doknr125327-19_v1_finansrapport 31. december 2018..docx

Bilag

Finansrapport 31. december 2018.


606. Skema A ansøgning 20 almene familieboliger Åhaven 2 i Varde

Skema A ansøgning 20 almene familieboliger Åhaven 2 i Varde
Sagsfremstilling

Arbejdernes Andels Boligforening (AAB) søger i mail af den 17. oktober 2019 om Varde Kommunes godkendelse af skema A for et projekt med opførelse af 20 almene familieboliger beliggende på Åhaven i Varde.

 

De 20 almene familieboliger er 2. etape af et projekt på oprindelig 34 almene familieboliger. Projektet blev opdelt i 2 etaper, da der har verseret en retssag mellem ejeren og lejer af grunden på Gellerupvej. AAB har nu fået mulighed for at erhverve sig den resterende del af grunden og ønsker at opføre 20 almene familieboliger.

 

Boligerne opføres som almene familieboliger, efter enerigklasse 2020 med 3 rum og et boliggennemsnit på 89 m2 pr. bolig. Boligerne forventes opført, så byggeriet kommer til at ligne det eksisterende byggeri på Åhaven. Indvendig vil der ske mindre ændringer i forhold til det eksisterende projekt, da boligerne ønskes opført med et mindre boliggennemsnit end 1. del af projektet.

 

Den samlede anskaffelsessum for 2. del af projektet er opgjort til 36,1 mio. kr., som finansieres efter almenboliglovens regler med 90 % realkreditlån, 8 % kommunal grundkapitallån og 2 % beboerindskud.

 

Huslejen er foreløbig beregnet til 881 kr. pr. m2 svarende til gennemsnitlig husleje på 6.571 kr. pr. måned.

 

Byggeriet forventes igangsat i foråret 2020 og med forventet indflytning medio 2021.

 

Varde Kommunes godkendelse omfatter:

 • Godkendelse af skema A med en samlet anskaffelsessum på 36,1 mio kr.
 • Godkendelse af kommunalt grundkapitallån på 2,9 mio. kr.
 • Godkendelse af kommunal regaranti. Garantibeløbet fastsættes først endeligt i forbindelse med byggeregnskabets godkendelse (skema C)
 • Godkendelse af den beregnede husleje på 881 kr. pr. m2.

 

I 2016 er der givet forhåndstilsagn til grundkapitallån til projektet på Åhaven. Der er allerede opført 18 familieboliger i 2018, og reserveret 3,2 mio. kr. til den sidste del af projektet. Det oprindelige projekt var på 34 familieboliger, men AAB søger om at opføre 20 familieboliger, så det samlede projekt udvides med 4 boliger. AAB oplyser, at der er stigende efterspørgsel på mindre boliger omkring 90 m2, da huslejen derved også bliver lavere end for  de store 4 rums boliger, og med en grundkapitallån på 8 %, kan projektet gennemføres indenfor det reserverede beløb på 3,2 mio. kr.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at projektet opfylder de kriterier, der er fastsat i Strategien for Almene Boliger i Varde Kommune. På den baggrund anbefales det, at skema A m.v. godkendes betinget af, at lovgivningen i øvrigt, samt øvrige myndighedskrav iagttages.

 

Udvalget for Økonomi og Erhverv har tidligere forhåndsgodkendt projektet på 34 boliger, og der er budgetteret med det kommunale grundkapitallån.

 

Konsekvens i forhold til visionen

ingen

Retsgrundlag

Lov om almene boliger mv.

Støttebekendtgørelsen

Økonomi

Økonomi af byggeriet:

 

Skema A

Grundudgifter

4.367.000 kr.

Entrepriseudgifter

26.692.000 kr.

Omkostninger

4.465.000 kr.

Gebyrer

614.000 kr.

Anskaffelsessum incl. gebyrer

36.138.000 kr.

 

Varde Kommune opkræver 2,5 ‰ i støttesagsgebyr, svarende til 90.345 kr. for 2. etape af projektet.

 

Finansiering af byggeriet:

 

Skema A

Beboerindskud - 2 %

722.760 kr.

Kommunalt grundkapitallån - 8 %

2.891.040 kr.

Kreditforeningslån – 90 %

32.524.200 kr.

I alt

36.138.000 kr.

 

Høring

Byggeriet er omfattet af lokalplan 23.03.L02 for området.

 

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler at Udvalget for Økonomi og Erhverv indstiller til Byrådet

at Skema A for opførelse af 20 almene familieboliger med en samlet anskaffelsessum på 36.138.000 kr. godkendes,

at Varde Kommune yder et grundkapitallån på 2.891.040 kr. svarende til 8 % af anskaffelsessummen,

at Varde kommune stiller kommunal regaranti for kreditforeningslånet i overensstemmelse med gældende regler,

at den foreløbige husleje på 881 kr. pr. m2 godkendes,

at forvaltningen bemyndiges til at godkende skema B og skema C indenfor rammerne af skema A, herunder godkende, at anskaffelsessummen reguleres inden for det gældende maksimumbeløb inkl. energitillæg

 

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-10-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Ingvard Ladefoged

Holger Grumme Nielsen

Henrik Vej Kastrupsensagsnr19-12377_doknr165091-19_v1_h4_n32 beliggenhedsplan ny 4.pdf.pdf
sagsnr19-12377_doknr165088-19_v1_h1_n01 præsentations planer 1.pdf.pdf
sagsnr19-12377_doknr165093-19_v1_skema a boss inf.pdf.pdf

Bilag

H4_N32 Beliggenhedsplan NY 4.pdf
H1_N01 Præsentations planer 1.pdf
Skema A boss inf.pdf


607. Kommissorium og handlingsplan for Varde Byråds Kunstudvalg

Kommissorium og handlingsplan for Varde Byråds Kunstudvalg
Sagsfremstilling

Varde Byråds Kunstudvalg (Kunstudvalget) er et § 17, stk. 4-udvalg, der refererer til Udvalget for Kultur og Fritid. Kunstudvalget har et kommissorium, der beskriver dets opgaver og formål.

 

For at kunne komme i betragtning til Statens Kunstfonds pulje til Kommunale Billedkunstråd skal Kunstudvalget opdatere sit kommissorium.

 

Opdateringen får ikke indvirkning på Kunstudvalgets daglige virke men handler alene om en konkretisering af Kunstudvalgets arbejde.

 

Det opdaterede kommissorium, som er forhåndsgodkendt af Statens Kunstfond, er vedhæftet som bilag.

 

Kunstudvalget har også udarbejdet en handlingsplan for 2019-2021, som fremlægges til godkendelse sammen med kommissoriet.

Forvaltningens vurdering

Det opdaterede kommissorium sikrer Kunstudvalgets mulighed for at komme i betragtning til midler fra Statens Kunstfond. Midlerne vil give Kunstudvalget bedre muligheder for at sikre professionel deltagelse i udvalget og dermed kunstfaglighed i udvalgets projekter.

 

Samtidig vil et tilskud give mulighed for at arbejde videre med satsningen omkring udvikling af formidling til kommunens kunst i det offentlige rum.

 

Kunstudvalget har en væsentlig rolle i arbejdet med Fritids, Idræts- og Kulturpolitikken under indsatserne Bosætning og Aktiviteter i den hele kommune samt Kulturturisme. 

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, herunder § 17, stk. 4 udvalg 

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Varde Byråds Kunstudvalgs kommissorium godkendes, og

at handlingsplan for 2019-2021 godkendes.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 21-10-2019

Anbefalingen blev godkendt

Fraværende:

Julie Gottschalk

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-10-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Ingvard Ladefoged

Holger Grumme Nielsen

Henrik Vej Kastrupsensagsnr18-9644_doknr142392-19_v1_kommissorium for varde byråds kunstudvalg 2019.docx
sagsnr18-9644_doknr142474-19_v1_handlingsplan for varde byråds kunstudvalg 2019-2021.docx

Bilag

Kommissorium for Varde Byråds Kunstudvalg
Handlingsplan for Varde Byråds Kunstudvalg 2019-2021


608. Fysisk og organisatorisk placering af Solsikken - efter høring

Fysisk og organisatorisk placering af Solsikken - efter høring
Sagsfremstilling

Udvalget for Børn og Læring vedtog den 24. september 2019, at sende nedenstående forslag til fysisk og organisatorisk placering af Solsikken i høring:

 • Solsikken forbliver på sin nuværende adresse Egekrattet 8, Varde
 • Solsikken bliver pr. 1. januar 2020 ledelses- og bestyrelsesmæssigt en del af det nye specialtilbud og dermed af det samlede pædagogiske grundlag.

 

Ved fristens udløb den 9. oktober 2019 er der indkommet høringssvar fra:

 • Dagtilbud Midt’s forældrebestyrelse og MED-udvalg
Forvaltningens vurdering

Der gives i høringssvaret tilslutning til forligskredsens indstilling om Solsikkens fysiske og organisatoriske placering.
Solsikkens nuværende placering og fysiske rammer vurderes optimale på Egekrattet 8, hvor også tilknytningen til Smørhullet kan bevares til gavn for børnene. I forhold til den ledelsesmæssige tilknytning til det nye specialtilbud tilkendegives, at Solsikken bør være en del af dette så tidligt som muligt. Bestyrelse og MED-udvalg ønsker at takke ja til den tilbudte dialog.

På baggrund af høringssvaret anbefaler forvaltningen, at der efter endelig beslutning i Byrådet inviteres til dialog mellem udvalgsformand, direktør, chefer, ny skoleleder og Solsikkens ledelse, medarbejderrepræsentanter og forældrerepræsentanter om det fremtidige samarbejde.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Folkeskoleloven, dagtilbudsloven og serviceloven

Økonomi

Ingen

Høring

Dagtilbud Varde Midt’s bestyrelse og MED-udvalg

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det – med baggrund i høringssvarene – indstilles til Byrådet,

at Solsikken forbliver på sin nuværende adresse Egekrattet 8, Varde

at Solsikken pr. 1. januar 2020 ledelses- og bestyrelsesmæssigt bliver en del af det nye specialtilbud og dermed af det samlede pædagogiske grundlag.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 22-10-2019

Det indstilles til Byrådet,

at Solsikken forbliver på sin nuværende adresse Egekrattet 8, Varde, og

at Solsikken pr. 1. januar 2020 ledelses- og bestyrelsesmæssigt bliver en del af det nye specialtilbud og dermed af det samlede pædagogiske grundlag.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-10-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Holger Grumme Nielsen

Henrik Vej Kastrupsen

Ingvard Ladefogedsagsnr19-11209_doknr150269-19_v1_fysisk og organisatorisk placering af solsikken.docx
sagsnr19-11209_doknr155622-19_v1_høringssvar fra dagtilbud midt's bestyrelse og med-udvalg vedr. solsikken.docx

Bilag

BL-ud. 24.09.2019: Fysisk og organisatorisk placering af Solsikken
Høringssvar fra Dagtilbud Midt's bestyrelse og MED-udvalg vedr. Solsikken


609. Tematillæg til Udviklingsstrategi 2018-2021 - Kystturisme og nyt sommerhusområde

Tematillæg til Udviklingsstrategi 2018-2021 - Kystturisme og nyt sommerhusområde
Sagsfremstilling

Erhvervsministeren inviterede i første kvartal af 2019 Varde Kommune til at ansøge om udviklingsmuligheder i kystnærhedszonen. Dette er ansøgningsrunde nr. 2.

 

Der er efterfølgende udarbejdet et tematillæg til Udviklingsstrategi 2018-2021 med henblik på at afdække muligheden for udpegning af nye sommerhusområder inden for kystnærhedszonen. Det blev besluttet at arbejde med et område lige sydøst for Nymindegab, omkring Nymindegab Stadion. Byrådet besluttede 25. juni 2019 at sende tematillægget i offentlig høring.

 

Tematillægget har været i høring fra 27. juni til 15. september 2019, og der er kommet 9 høringssvar i høringsperioden.

 

Høringssvarene handler blandt andet om bekymringer om slid på naturen, oplevelsen af skovbrynet fra Vesterhavsvej, spørgsmålet om, om tematillægget er tilstrækkeligt gennemarbejdet, samt vægtningen af de vurderede emner i tematillægget.

 

Derudover handler høringssvarene om emner som en eventuel flytning af minkfarm og som følge heraf udvidelse af ansøgningsområde, kapacitet contra kvalitet og udvidelse af sæson, spørgsmålet om, om tematillægget er i overensstemmelse med kommunens vision, naturpolitik og politiske hensyn, samt et ønske om at en helårsbeboelse ikke bliver omsluttet af et sommerhusområde.

 

Som følge af indkomne bemærkninger og intern kvalitetskontrol er der foretaget tilretninger i tematillægget. Derudover er der som følge af indkomne bemærkninger foretaget enkelte præciseringer af tekst og kort.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at et areal alene på arealet vest for Vesterhavsvej vil stå stærkere ved ansøgning til Erhvervsstyrelsen. Denne vurdering gøres på baggrund af de indkomne høringssvar samt fornyet vurdering af arealerne, set bl.a. i forhold til hensyn til bedrifterne øst for Vesterhavsvej og Grønt Danmarkskort øst for Vesterhavsvej.

 

Reduceres ansøgningen til arealet vest for Vesterhavsvej, vil ansøgningsarealet reduceres fra ca. 20,1 ha. til ca. 13 ha. Med den i tematillægget anvendte regnemetode betyder det, at arealet potentielt set kan indeholde ca. 73 sommerhuse i stedet for de 112 sommerhuse, som indgik i forslag til tematillægget.

 

Ét erhverv vurderes at kunne have indflydelse på området, hvis dette ønsker at udvide sin produktion. Der foreligger tilladelse til at udvide bedriften, som er gældende frem til medio 2023. Hvis muligheden udnyttes, vil lokalplanområdet skulle indskrænkes efter konkret vurdering af lugtforhold. Dette vil i så fald ske i henhold til planloven § 15 b. stk. 1. En udvidet bedrift vurderes at kunne have indflydelse på ca. 1/6 af området.

Konsekvens i forhold til visionen

Med tematillæg til Udviklingsstrategi 2018-2021 – ”Kystturisme og nyt sommerhusområde”, lægges der op til en styrkelse og udvikling af kystturismen i Varde Kommune, og med et nyt sommerhusområde kan der skabes forudsætninger for, at flere vil have mulighed for at opleve kommunens unikke kyst og natur.

Retsgrundlag

Planloven

Miljøvurderingsloven

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at ”Tematillæg til Udviklingsstrategi 2018-2021 – Kystturisme og nyt sommerhusområde” med tilpasning af ansøgningsområde og med deraf følgende tilretninger godkendes,

at ”resumé af indkomne bemærkninger og vurdering af disse” godkendes,

at ”miljøvurdering” med konsekvensrettelser grundet tilpasning af ansøgningsområde godkendes,

at notat om ”sammenfattende redegørelse til miljøvurdering af Tematillæg til Udviklingsstrategi 2018-2021” godkendes, og

at der med baggrund i tematillægget ansøges om et nyt sommerhusområde ved Nymindegab.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 24-10-2019

Niels Christiansen stillede følgende ændringsforslag:

 

Set i lyset af det ret begrænsede antal sommerhuse, som i sidste ende kan forventes at kunne blive bygget på arealet, og set i forhold til de modsatrettede natur-, landskabs- og friluftslivsmæssige interesser, som i dag er knyttet til området, ønsker Udvalget for Plan og Teknik ikke, at Varde Kommune binder flere ressourcer i opgaven med at skaffe et plangrundlag. Derfor indstilles det, at Byrådet undlader at søge staten om, at Varde Kommune får del i den aktuelle statslige pulje til nye sommerhuse indenfor kystnærhedszonen.

 

Forslaget blev sat til afstemning.

 

Navn

Parti

For

Imod

Undlod

Peter Nielsen

V

 

x

 

Preben Friis-Hauge

V

 

x

 

Anders Linde

V

 

x

 

Niels Haahr Larsen

V

 

x

 

Søren Laulund

A

 

x

 

Jan Lings

A

 

x

 

Niels Christiansen

C

x

 

 

 

Forslaget er hermed faldet.

 

Forvaltningens anbefaling blev sat til afstemning.

 

Navn

Parti

For

Imod

Undlod

Peter Nielsen

V

x

 

 

Preben Friis-Hauge

V

x

 

 

Anders Linde

V

x

 

 

Niels Haahr Larsen

V

x

 

 

Søren  Laulund

A

x

 

 

Jan Lings

A

X

 

 

Niels Christiansen

C

 

X

 

 

Anbefalingen blev hermed godkendt.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-10-2019

Flertalsanbefalingen fra udvalget blev godkendt

Fraværende:

Ingvard Ladefoged

Holger Grumme Nielsen

Henrik Vej Kastrupsensagsnr19-3133_doknr152801-19_v1_høringssvar samlet - tematillæg til udviklingsstrategi 2018-21.pdf
sagsnr19-3133_doknr160514-19_v1_bilag - indgår i, udgår af ansøgningsområde- tematillæg 2019.pdf
sagsnr19-3133_doknr160688-19_v1_udkast til resumé af indkomne bemærkninger og vurdering af disse - tematillæg 2019.pdf
sagsnr19-3133_doknr160685-19_v1_miljøvurdering med sammenfattende redegørelse - tematillæg 2019.pdf
sagsnr19-3133_doknr166936-19_v1_tematillæg version 28-10-2019.pdf

Bilag

Høringssvar samlet - Tematillæg til Udviklingsstrategi 2018-21
Bilag - indgår i, udgår af ansøgningsområde- Tematillæg 2019
Udkast til resumé af indkomne bemærkninger og vurdering af disse - tematillæg 2019
Miljøvurdering med sammenfattende redegørelse - Tematillæg 2019
Tematillæg version 28-10-2019


610. Vrøgum Udviklingsplan

Vrøgum Udviklingsplan
Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik vedtog 6. juni 2019 Forslag til Vrøgum Udviklingsplan. Forslaget har været i offentlig høring fra 14. juni til 14. juli 2019.

 

Der er i høringsperioden ikke indkommet høringssvar. Der er ikke foretaget ændringer i udviklingsplanen.

 

Med ønske om at få udarbejdet en fælles plan for byen, forespurgte en styregruppe i Vrøgum i 2018 om muligheden for, at Varde Kommune kunne hjælpe byen i gang med udarbejdelsen af deres egen udviklingsplan. Der blev givet tilsagn om, at der kunne ydes vejledning til opstart af egen plan samt hjælp til afholdelse af en første workshop til igangsættelse af en proces, fordi man ikke havde ressourcer lokalt til afholdelse af en opstartsworkshop.

 

Til workshoppen mødte 70-80 engagerede borgere op for at udvikle projekter, der kunne medvirke til en udvikling af Vrøgum. Styregruppen og interesserede medborgere har efterfølgende ved interne arrangementer i Vrøgum udviklet og finpudset idéerne, som er med i udviklingsplanen. Varde Kommune har efterfølgende hjulpet med opsætning af planen.

 

Vrøgum Udviklingsplan indeholder 8 projekter, hvor fokus ligger på inkluderende arrangementer og udvikling af de omkringliggende grønne områder og muligheden for aktiv brug af disse.

 

Eksempler på projekter er ”Luft ild og Vand – Shelters i Vrøgum Plantage”, som skal lokke vandrende og ridende turister til at gøre ophold ved Vrøgum, og ”Vrøgum-spis-sammen”, der skal medvirke til at vedligeholde og udbygge sammenholdet i byen samt gøre byen til et attraktivt samfund for tilflyttere.

 

Det fremadrettede arbejde med udviklingsplanens projekter er forankret ved styregruppen og de frivillige bag idéerne.

 

Ved realiseringen af de enkelte projektidéer vil der være behov for finansiering. Projektgrupperne samt styregruppen er blevet informeret om mulighederne for at ansøge om midler fra udviklingspuljen oprettet af Udvalget for Plan og Teknik.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at Vrøgum Udviklingsplan er et godt udgangspunkt for en udvikling af Vrøgum efter byens egne ønsker, både i forhold til sociale arrangementer, rekreative bynære faciliteter og oplevelser.

 

En enkelt oplevelse har allerede været ført ud i livet. Der blev 2019 afviklet traktortræk i Vrøgum. Det var en idé, der fremkom gennem arbejdet med Vrøgum Udviklingsplan.

 

Kommunen vil, som ved øvrige udviklingsplaner, understøtte planen med sparring til den lokale bestyrelse og eksempelvis vejledning til fundraising og projektledelse samt vejledning i enkelte projekter.

Konsekvens i forhold til visionen

Halvdelen af projekterne i Vrøgum Udviklingsplan har fokus på udviklingen af de omkringliggende grønne områder og mulighederne for en aktiv brug af disse.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet

at Vrøgum Udviklingsplan vedtages, og

at forvaltningen fortsætter med at understøtte udviklingsarbejdet gennem vejledning til fundraising og projektledelse med henblik på at understøtte styregruppen i udmøntningen af udviklingsplanens enkelte projekter.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 24-10-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-10-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Ingvard Ladefoged

Holger Grumme Nielsen

Henrik Vej Kastrupsensagsnr18-9756_doknr80616-19_v1_vrøgum udviklingsplan til print-komprimeret.pdf

Bilag

Vrøgum UDVIKLINGSPLAN til print-komprimeret


611. Ansøgning. Plangrundlag for Nygaards Afrika i Lydum

Ansøgning. Plangrundlag for Nygaards Afrika i Lydum
Sagsfremstilling

LandSyd har for Nygaards Afrika ansøgt om ændring af plangrundlaget for Nr. Lydumvej 110. Ejeren ønsker at videreudvikle området med spillested, jagtmuseum, overnatningsmuligheder, dyrepark og tiltag som gårdbutik m.v.

 

Området er delt op i 3 delområder med delområde 1 længst væk fra Nr. Lydumvej, derefter ligger både delområde 2 og 3 op ad Nr. Lydumvej.

 

I delområde 1 ønsker ejer at opføre bebyggelse, der almindeligvis kan opføres i forbindelse med en skov, f.eks. udsigtstårn, foderpladser og læskure. Her er der i dag en dyrepark.

 

I delområde 2 ønsker ejer mulighed for at etablere en række tiltag såsom opsætning af op til i alt 40 hytter i en højde op til 5 m og et grundareal på ca. 40-50 m2. Ejer ønsker desuden mulighed for en pavillon til morgenmad og betjening af områdets gæster. Pavillonen forventes ikke højere end 7 m og ikke større end 250 m2.

 

I delområde 3 ønsker ejer mulighed for at etablere 1 hal mere. Der ønskes mulighed for samlet at udvide med 1.500-2.000 etagemeter. De resterende områder i delområde 3 skal anvendes til parkeringsplads, afskærmende beplantning m.v.

 

Arealet på ca. 36 ha. ligger i landzone, jf. bilag. På arealet findes i dag et jagtmuseum, restaurant, et danse-/spillested, 10 hytter samt en dyrepark på ca. 30 ha, som også indeholder en put and take sø. Gæster i dyreparken bliver transporteret rundt i parken på særligt indrettede vogne. Området støder mod nord op til åbne marker og en smule skov. Mod øst og vest er der ejendomme og større markstykker. Mod syd grænser området op til Nr. Lydumvej.

 

Indenfor det ansøgte område er der følgende beskyttelser:

 • Søbeskyttelseslinjen (naturbeskyttelsesloven § 16)
 • Skovbyggelinjen (naturbeskyttelsesloven § 16)
 • Overgangslandskab
 • Et beskyttet dige i det nordøstligelige skel (museumsloven § 29a)
 • En § 3-beskyttet eng
 • Tre § 3-beskyttede søer
 • To § 3-beskyttede vandløb

 

Sagen er en A-sag, der forudsætter forudgående indkaldelse af idéer og forslag og beslutning i Byrådet. Et debatoplæg har derfor været sendt i høring i perioden fra 27. august til 10. september 2019. Der er indkommet 4 bemærkninger, der særligt handler om belysning, støj, trafik og parkering. De indkomne bemærkninger er behandlet i resumé af indkomne bemærkninger.

 

I A-sager beslutter Byrådet om planlægningen ønskes igangsat, mens Udvalget for Plan og Teknik prioriterer, hvornår sagen opstartes i forvaltningen.

Forvaltningens vurdering

Området ligger i landzone, og derfor skal der ved planlægning udarbejdes et kommuneplantillæg med ramme til rekreative formål. Området vil fortsat ligge i landzone. Derudover ligger området i overgangslandskab, hvilket betyder, at det er nødvendig med en konkret vurdering af konsekvenserne af ny udvikling i forhold til landskabsværdierne. Nye bygninger og anlæg skal tilpasses landskabets karakter, særligt med hensyn til beplantning, placering, udformning og materialevalg.

 

I ansøgningen er der ikke beskrevet planer eller anlæg, der strider mod de nævnte beskyttelser ovenfor. Et eventuelt lokalplanforslag vil blive vurderet i forhold til disse beskyttelser, ligesom det vil blive vurderet nærmere, om der i lokalplanen skal indføjes bestemmelser, der sikrer beskyttelsesinteresserne.

 

Det er tidligere vurderet, at yderligere udbygning af området er lokalplanpligtigt, fordi nyt bolig- og erhvervsbyggeri som udgangspunkt skal opføres inden for byzone eller udlagte rammeområder i umiddelbar tilknytning til eksisterende byer.

 

Forvaltningen vurderer, at det ansøgte er lokalplanpligtigt, fordi de samlede aktiviteter ligger i overgangslandskab i landzone, og aktiviteterne skal derfor ledsages af vilkår, som sikrer, at byggeriet udformes sådan, at de landskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske værdier ikke påvirkes utilsigtet. Derudover er der også behov for regulering af forhold omkring større parkeringsanlæg i det åbne landskab.

 

Forvaltningen vurderer, at de indkomne bemærkninger fra indkaldelse af idéer og forslag giver anledning til, at der ved udarbejdelse af lokalplan skal opstilles bestemmelser for indretning af belysning for at sikre en hensigtsmæssig regulering af lysforholdene fremadrettet. Derudover skal der udarbejdes en støjrapport for at fastlægge hvilke forhold, der skal arbejdes med for at mindske støjgener for omgivelserne. Varde Kommune har før denne ansøgning givet et påbud om udarbejdelse af en støjrapport. Endelig skal det sikres at trafik til og fra området afvikles hensigtsmæssigt, så det ikke generer naboerne og trafikken på Nr. Lydumvej.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommuneplan 2017, Varde Kommune

Lov om planlægning

Miljøvurderingsloven

Økonomi

Ingen

Høring

Hvis det ansøgte imødekommes, skal der gennemføres en offentlig høring, jf. planloven § 24, stk. 1. Derudover har der været indkaldt idéer og forslag til planlægningen forud for udarbejdelsen af kommuneplantillægget, jf. planloven § 23c, stk. 1.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at det nødvendige plangrundlag i form af lokalplan og kommuneplantillæg udarbejdes,

at sagen medtages i prioriteringen af sager til igangsætning,

at der fastsættes bestemmelser for belysning og støj, så de omkringliggende områder udsættes for mindre lyspåvirkning og støj, og

at resumé af de indkomne bemærkninger til indkaldelse af idéer og forslag godkendes.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 24-10-2019

Anbefalingen blev godkendt.

 

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-10-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Ingvard Ladefoged

Holger Grumme Nielsen

Henrik Vej Kastrupsensagsnr19-5348_doknr151317-19_v1_ansøgning.docx
sagsnr19-5348_doknr140175-19_v1_resumé af indkomne bemærkninger til principansøgning.doc
sagsnr19-5348_doknr151555-19_v1_samlede høringssvar.pdf
sagsnr19-5348_doknr151319-19_v1_bilag ansøgning.pdf
sagsnr19-5348_doknr153841-19_v1_nr lydumvej 110.pdf
sagsnr19-5348_doknr158089-19_v1_ejererklæring_m_underskrift.pdf.pdf

Bilag

Ansøgning
Resumé af indkomne bemærkninger til princiipansøgning
Samlede høringssvar
Bilag ansøgning
Nr Lydumvej 110
Ejererklæring_m_underskrift.pdf


612. Gensidig orientering

Gensidig orientering
Sagsfremstilling
 • Orientering ved borgmesteren

 

 • Orientering ved kommunaldirektøren

Henvendelse fra Helge Engelbrecht vedrørende muligheden for at være UpBacker i Mariehaven i 2020.

 

 • Orientering ved direktørerne

 

 • Møder med ministre, folketingsmedlemmer m.fl.

 

 • Løbende orientering om aktuelle sager

 

 

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-10-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Ingvard Ladefoged

Holger Grumme Nielsen

Henrik Vej Kastrupsen

613. Overtagelse af banetracé for Bramming-Grindstedbanen - Lukket punkt