UDVALG

Udvalget for Økonomi og Erhverv

MØDE

Tillægsdagsorden

STED

Mødelokale 3 - Ådalen, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

02-10-2019 17:00:00

SLUTTIDSPUNKT

02-10-2019 21:00:00


PUNKTER

597. Godkendelse af tillægsdagsorden
598. Udkast til linjeføring af 400 kV luftledninger fra Idomlund til Endrup
599. 1. behandling af budgetforslag 2020 og budgetoverslagsår 2021-2023597. Godkendelse af tillægsdagsorden

Godkendelse af tillægsdagsorden
598. Udkast til linjeføring af 400 kV luftledninger fra Idomlund til Endrup

Udkast til linjeføring af 400 kV luftledninger fra Idomlund til Endrup
Sagsfremstilling

Energinet har 10. september 2019 offentliggjort udkast til den forventede linjeføring for de fremtidige 400 kV luftledninger for strækningen Idumlund - Endrup.

 

Energinet har valgt at offentliggøre en forventet linjeføring for 400 kV luftledningerne tidligt, fordi de gerne vil inddrage borgerne og de berørte kommuner, inden de sender et decideret forslag til Erhvervs- og Miljøstyrelsen. Energinet modtager kommentarer frem til 21. oktober 2019. Der vil senere blive gennemført endnu en høring i forhold til de nærmere fastsatte regler om høringsprocesser i forhold til forskellige speciallove - den egentlige offentlighedsfase.

 

Etableringen af den nye 400 kV luftledning vil være en del af grundlaget for en stærkere el-forbindelse.

 

Den eksisterende 150 kV luftledning mellem Karlsgårde og Idomlund erstattes af en ny 400 kV luftledning mellem Endrup og Idomlund. Det betyder, at den eksisterende 150 kV luftledning mellem Karlsgårde og Idumlund tages ned, og der opstilles nye master og etableres en ny luftledning fra Karlsgårde til Endrup.

 

Varde Byråd anbefalede 14. maj 2019 Energinet, at en strækning ved Varde Å, Varde Ådal, Karlsgårde og til nord for Sig kabellægges af hensyn til nærheden til de bymæssige interesser i Sig, og af naturmæssige, rekreative og landskabelige årsager omkring Varde Å, Varde Ådal og Karlsgårde.

 

Dernæst besluttede Byrådet at arbejde for, at der sikres videst mulig hensyn til de berørte landsbyer og deres udvikling i forhold til den fremtidige strækning af 400 kV luftledninger.

 

Byrådet i Varde Kommune ser frem til, at Energinet snarest muligt præsenterer en tidsplan for nedtagning af 150 kV ledninger.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen har vurderet udkast til linjeføring i forhold til de tidligere anbefalinger og finder, at Energinet har imødekommet nogle af Byrådets anbefalinger men finder, at den forventede kabelstrækning ved Sig bør udvides med ca. 1 km mod nord.

 

I udkastet til linjeføringen forventer Energinet at gennemføre en kabellægning af en strækning på ca. 3 km (2,8 km i fugleflugtslinje) omkring Varde Å, Varde Ådal og Karlsgårde. Kabellægningen vil blive udført som en kombination af kabelgrav og styret underboring ved vigtige færdselsårer og værdifulde naturområder.

 

Forvaltningen vurderer, at den forventede kabellægning varetager de naturmæssige, rekreative og landskabelige værdier i området. Forvaltningen mener dog, at kabelstrækningen bør udvides mod nord, så hensyn til nærheden til de bymæssige interesser i Sig varetages bedre, jf. kort.

 

I udkastet fra Energinet placeres overgangen fra jordkabler til luftledninger ca. 745 m vest for den sydlige del af byen. En kabelovergang har et areal på 50 x 90 m, som hegnes ind. På arealet etableres to master med en højde på ca. 25 m med form som et lille ”n”, der hver overfører tre luftledninger til jordkabler, jf. bilag.

 

Forvaltningen vurderer, at kabelovergangens nærhed til Sig vil påvirke de bymæssige interesser negativt, og at kabelstrækningen derfor bør udvides mod nord med ca. 1 km. Det er dog positivt, at den eksisterende 150 kV luftledning nedtages, og at den forventede linjeføring af den nye 400 kV luftledning er mere vestlig i forhold til de bymæssige interesser i Sig, jf. kort.

 

Forvaltningen vurderer, at udkastet til linjeføring holder en afstand ved Ølgod (ca. 1.460 m), Tistrup (ca. 2.220 m) og Årre (1.230 m), der sikrer hensynet til disse byer og deres udvikling. Forvaltningen vurderer derimod, at udkastet til linjeføring ikke sikrer en hensigtsmæssig afstand, der varetager de bymæssige interesser og byernes udvikling i Sig (745 m) og Næsbjerg (770 m).

 

Forvaltningen vurderer desuden, at golfbanen vest for Ølgod, et rekreativt område, vil blive påvirket af linjeføringen, men det var forventeligt med det udmeldte planlægningsbælte for projektet.

 

Samlet set finder forvaltningen, at Energinet har lyttet til Varde Byråd og indarbejdet de ønskede anbefalinger. Der er som anført alene et supplerende ønske om,

 • at kabelstrækningen ved Sig udvides mod nord af hensyn til de bymæssige interesser
 • at linjeføringen ved Næsbjerg flyttes mod vest
 • at en tidsplan for nedtagning af de eksisterende 150 kV luftledninger præsenteres som en del af den samlede løsning, også selv om det er et selvstændigt projekt i Energinet.
Konsekvens i forhold til visionen

Etableringen af en 400 kV luftledning gennem Varde Kommune vil påvirke nære rekreative boligområder, boliger i det åbne land, naturområder og værdifulde landskabsområder. Det er dog vurderingen, at der i det foreliggende oplæg er arbejdet med at mindske de naturmæssige påvirkninger.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Varde Kommune anbefaler,

 • at kabelstrækningen ved Sig udvides mod nord med ca. 1 km af hensyn til væsentlige bymæssige interesser
 • at linjeføringen ved Næsbjerg flyttes mod vest for at sikre de bymæssige interesser og byens udvikling
 • at en tidsplan for nedtagning af de eksisterende 150 kV luftledninger præsenteres som en del af den samlede løsning.
Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 12-09-2019

Udvalget indstiller,

at Varde Kommune anbefaler,

 • at kabelstrækningen ved Sig udvides mod nord med ca. 1 km af hensyn til væsentlige bymæssige interesser
 • at der kabellægges i tracéen rundt om Næsbjerg, alternativt at linjeføringen ved Næsbjerg flyttes mod vest, for at sikre de bymæssige interesser og byens udvikling
 • at en tidsplan for nedtagning af de eksisterende 150 kV luftledninger præsenteres som en del af den samlede løsning.

 sagsnr16-4305_doknr139903-19_v1_kabelovergang.pdf.pdf
sagsnr16-4305_doknr140855-19_v1_endrup - idomlund samlet.pdf.pdf

Bilag

Kabelovergang.pdf
Endrup - Idomlund Samlet.pdf


599. 1. behandling af budgetforslag 2020 og budgetoverslagsår 2021-2023

1. behandling af budgetforslag 2020 og budgetoverslagsår 2021-2023
Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv godkendte den 27. februar 2019 budgetproceduren for budgetlægningen i 2019 vedrørende budget 2020-2023. Den 28. august godkendte udvalget den reviderede tidsplan for budgetlægningen følge af, at den nye regering havde udskudt forhandlingerne med KL omkring økonomiaftalen for 2020. Den 6. september indgik regeringen og KL en aftale om kommunernes økonomi for 2020, og den 25. september udmeldte Økonomi- og Indenrigsministeriet Varde Kommunes indtægter for 2020.

 

Med afsæt i ovenstående har forvaltningen udarbejdet en foreløbig hovedoversigt for 2020-2023. Udgangspunktet for budgettet for 2020-2023 er det vedtagne budget 2019-2022 korrigeret for nye tekniske ændringer, herunder nye skøn over demografiske ændringer og ændrede forudsætninger mv., jf. vedhæftede bilag.  

 

Det bemærkes, at hovedoversigten blandt andet er baseret på nedenstående forhold og forudsætninger:

 • Servicerammen er i økonomiaftalen øget med 1,7 mia. kr., mens anlægsrammen er steget fra 17,8 til 19,1 mia. kr., hvilket isoleret set medfører øgede indtægter.
 • Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet blev afskaffet i aftalen mellem regeringen og KL.
 • Desuden har Varde Kommune isoleret set fået 49 mio. kr. i 2020 som følge af Varde Kommune er kommet med i puljen for faldende folketal. I overslagsårene 2021-2023 er det forudsat, at Varde Kommune ikke er med i puljen for faldende folketal.
 • Bloktilskuddet er i 2020 tilført et ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr., hvilket betyder en ekstraordinær indtægt for Varde Kommune på knap 27 mio. kr. i 2020 (mod ca. 46 mio. kr. i 2019 og i 2018, samt 27,5 mio. kr. i 2017). Faldet i tilskuddet i 2020 skyldes, at Varde Kommune i 2020 ligesom i 2017 ikke længere opfylder kriteriet for lavt beskatningsgrundlag. Der er ligesom i budgetaftale 2019-2022 forudsat, at Varde Kommune får et finansieringstilskud på 20 mio. kr. i 2021, mens der ikke er indregnet et finansieringstilskud i 2022 og 2023.
 • Det er forudsat, at Varde Kommune kan lånefinansieres i alt 25 mio. kr. til skolebyggeriet.
 • Der bemærkes, at Varde Kommune vil tilpasse områdernes budgetter med ca. 4,2 mio. kr.  i 2019 som følge af, at pris- og lønfremskrivningen i økonomiaftalen for 2019 var højere end den faktiske pris- og lønudvikling. Regeringen vil således nedjustere servicerammen i 2019, hvilket betyder, at kommunerne kan få en sanktion, hvis de bruger pengene.
 • Der er forudsat, at budgetoverførslerne mellem årene udgør samlet set 90 mio. kr. årligt for drift og anlæg. Pt. har overførslerne været væsentligt højere, og dermed også kassebeholdningen, især pga. udskudte anlægsprojekter.
 • Ved budgetudarbejdelsen er anvendt KL’s skøn over pris- og lønstigninger.
 • Ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet mv. er indregnet med fuld virkning til 1. behandlingen. Til 2. behandlingen vil forvaltningen have udarbejdet økonomiske konsekvensvurderinger af lov- og cirkulæreprogrammet.
 • Der bemærkes, at der udestår enkelte oplysninger fra ministeriet og KL, som vil blive indarbejdet til 2. behandlingen.
 • Der er i overslagsårene forudsat, at Varde Kommune får fuld kompensation for tilbagetrækningsreformen.
 • Der er indregnet de tidligere besluttede anlægsprojekter. Desuden er der beregningsteknisk forudsat et anlægsniveau på 80 mio. kr. i 2023 (2019-priser).
 • Der er forudsat, at skatteudskrivningen er uændret. Budgetforslaget til 1. behandling er således baseret på en uændret kommuneskatteprocent på 25,1 og en uændret grundskyldspromille på 31,56.

 

Budgetforslaget til 1. behandling er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Der skal først tages endelig stilling til valget mellem statsgaranti og selvbudgettering af tilskud og skatter ved Byrådets 2. behandling af budgettet den 5. november 2019.

 

Budgetforslaget for 2020 og budgetoverslag 2021-2023 indeholder ovennævnte ændringer, men ikke råderumsforslag, nye drifts- og anlægsønsker fra fagudvalg og de politiske partier. Disse udgifter og indtægter indgår i prioriteringen på Byrådets budgetseminar den 3. oktober 2019 og derefter i 2. behandlingen af budgetforslaget.

 

Hovedoversigt for budget 2020 – 2023

Mio. kr.
(- = indtægter / + = udgifter)

2020

2021

2022

2023

Indtægter

 

 

 

 

Skatter

-2.404,0

-2.402,3

-2.402,3

-2.402,3

Tilskud, udligning og beskæftigelsestilskud

-855,3

-800,7

-789,4

-789,4

P/L-fremskrivning

0,0

-70,5

-142,0

-215,3

Indtægter i alt

-3.259,3

-3.273,4

-3.333,6

-3.406,9

Nettodriftsudgifter

 

 

 

 

Serviceudgifter (netto):

 

 

 

 

   Udvalget for Økonomi og Erhverv

371,8

367,2

365,9

366,7

   Udvalget for Plan og Teknik

122,5

122,6

122,5

122,5

   Udvalget for Børn og Læring

850,7

846,3

843,3

839,7

   Udvalget for Kultur og Fritid

78,6

78,0

78,0

78,6

   Udvalget for Social og Sundhed

687,3

684,3

684,0

684,0

   Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

1,0

1,0

1,0

1,0

Serviceudgifter i alt

2.111,9

2.099,3

2.094,7

2.092,4

Aktivitetsbestemt medfinansiering

209,0

209,0

209,0

209,0

Ældreboliger

-15,0

-14,7

-14,4

-14,4

Overførselsudgifter (netto)

 

 

 

 

   Udvalget for Børn og Læring

4,8

4,8

4,8

4,8

   Udvalget for Social og Sundhed

0,5

0,5

0,5

0,5

   Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

617,1

630,1

637,6

637,7

Udgifter til forsikrede ledige (netto)

63,7

63,7

63,7

63,7

Den centrale refusionsordning

 

 

 

 

   Udvalget for Børn og Læring

-2,6

-2,6

-2,6

-2,6

   Udvalget for Social og Sundhed

-4,8

-4,8

-4,8

-4,8

P/L-fremskrivning

60,8

128,3

197,7

268,4

Nettodriftsudgifter i alt

3.045,3

3.113,5

3.186,1

3.254,7

Nettorenter

5,7

6,3

7,4

8,4

Driftsresultat (- = overskud)

-208,2

-153,6

-140,1

-143,9

Anlæg

 

 

 

 

   Anlægsudgifter ekskl. EBF

136,4

120,9

87,3

86,3

   Energibesparende foranstaltninger (EBF)

5,4

5,5

5,6

0,0

   Grundkapitalindskud

2,1

2,1

2,2

0,0

Lån

 

 

 

 

   Afdrag på lån

51,1

52,9

54,8

55,5

 Nye lån til energibesparende foranstaltninger

-5,4

-5,5

-5,6

0,0

   Nye lån til øvrige formål

-2,0

-2,0

-2,0

-2,0

   Nye lån til skolebyggeri

-11,0

-10,0

0,0

0,0

Finansforskydninger (kirkeskat)

0,0

0,0

0,0

0,0

Lov- og cirkulæreprogrammet

5,5

6,9

8,7

8,7

Kasseforbrug (+)/konsolidering (-)

-26,2

17,2

10,8

4,7

Likviditet ultimo året
(ultimo 2019 = 140 mio. kr.)

166,2

149,0

138,1

133,5

Anm.: Likviditeten er opgjort i henhold til kassekreditreglen, som opgør likviditeten over de seneste 365 dage. Eventuel yderligere deponering (udover det som er forudsat i budget 2019) af beløb i forbindelse med garantistillelse m.v. til selvejende institutioner skal fratrækkes i den opgjorte likviditet.

 

 

Forvaltningens vurdering

Udligningsreform

Forvaltningen bemærker, at der er væsentlig usikkerhed omkring overslagsårene. Det skyldes bl.a. at regeringen har lovet, at den inden årets udgang vil komme med et udspil til en reform af udligningssystemet.

 

Likviditet

Forvaltningen anbefaler som hovedregel, at den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen er på minimum 125 mio. kr. Det vurderes, at kassebeholdningen skal have en sådan robusthed, hvor der både er plads til uforudsete udgifter, uden at Byrådet - fra den ene dag til den anden - skal handle, samt at der skal være plads til handlefrihed.

 

Resultatet af den ordinære driftsvirksomhed

Driftsresultatet skal have en sådan størrelse, at den både giver mulighed for de nødvendige anlægsinvesteringer i årene fremover samtidig med, at der er plads til de årlige afdrag på eksisterende lån.

 

Sanktion

Der er i økonomiaftalen mellem regeringen og KL fastlagt rammer for både service- og anlægsudgifterne. Rammerne gælder for landets kommuner under ét. Det er vigtigt, at de aftalte rammer overholdes, idet bloktilskuddet reduceres med op til 3 mia. kr. (26 mio. kr. for Varde Kommune), hvis servicerammen ikke overholdes og 1 mia. kr. (8,7 mio. kr. for Varde Kommune), hvis anlægsrammen ikke overholdes.

Retsgrundlag

Styrelsesvedtægten.

Økonomi

Regeringen har afsat en særtilskudspulje til særligt vanskeligt stillede kommuner på 350 mio. kr. i 2020, og ansøgningsfristen var den 27. september. Varde Kommune har søgt om særtilskud fra denne pulje blandt andet med henvisning til, at Varde Kommune har et højt ressourcepres.

 

I Økonomiaftalen for 2020 er der afsat lånepuljer til investeringer med et effektiviserings-potentiale, større strukturelle investeringer på de borgernære områder, det ordinære anlægsområde samt til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. Ansøgningsfrist var den 27. september 2019. Varde Kommune har søgt om lånedispensation.

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet forventer at kunne afgive svar på ovenstående ansøgninger den 7. oktober.

 

Høring

Råderumsforslag, nye drifts- og anlægsønsker fra fagudvalgene har været sendt i høring den 21. august 2019. Der var høringsfrist den 12. september 2019.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at forslag til budget 2020 og overslagsårene 2021-2023 fremsendes til Byrådets 1. behandling (8. oktober 2019),

at fristen for ændringsforslag til 2. behandling af budgettet fastsættes til den 21. oktober 2019 kl. 12.00.sagsnr19-7_doknr79447-19_v1_budgettilretninger 2020 - 2023 - udvalget for arbejdsmarked og integration.xlsx.xlsx
sagsnr19-7_doknr79445-19_v1_budgettilretninger 2020 - 2023 - udvalget for social og sundhed.xlsx.xlsx
sagsnr19-7_doknr79430-19_v1_budgettilretninger 2020 - 2023 - udvalget for kultur og fritid.xlsx.xlsx
sagsnr19-7_doknr79428-19_v1_budgettilretninger 2020 - 2023 - udvalget for børn og læring.xlsx.xlsx
sagsnr19-7_doknr79426-19_v1_budgettilretninger 2020 - 2023 - udvalget for plan og teknik.xlsx.xlsx
sagsnr19-7_doknr79425-19_v1_budgettilretninger 2020 - 2023 - udvalget for økonomi & erhverv.xlsx.xlsx
sagsnr19-7_doknr139247-19_v1_budgettilretninger efter udvalgsbehandling i juni 2019.xlsx.xlsx

Bilag

Budgettilretninger 2020 - 2023 - Udvalget for Arbejdsmarked og Integration.xlsx
Budgettilretninger 2020 - 2023 - Udvalget for Social og Sundhed.xlsx
Budgettilretninger 2020 - 2023 - Udvalget for Kultur og Fritid.xlsx
Budgettilretninger 2020 - 2023 - Udvalget for Børn og Læring.xlsx
Budgettilretninger 2020 - 2023 - Udvalget for Plan og Teknik.xlsx
Budgettilretninger 2020 - 2023 - Udvalget for Økonomi & Erhverv.xlsx
Budgettilretninger efter udvalgsbehandling i juni 2019.xlsx