UDVALG

Udvalget for Økonomi og Erhverv

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 3 - Ådalen, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

02-10-2019 17:00:00

SLUTTIDSPUNKT

02-10-2019 20:00:00


PUNKTER

578. Godkendelse af dagsorden
579. Orientering - Guldborgsundsagen
580. Bosætningsstrategi 2019 – 2023 inkl. fokusområde/handlingsplan 2019-2020
581. Konsekvenser af forslag R7 til reduktion af administrationen
582. Omlægning af åbningstiderne i Borgerservice i Varde kommune
583. Styrkelse af kommunens erhvervsservice
584. Revisionsregulativ
585. Fritagelse for dispositionsfondsdækning
586. Fremtidens Skole og Kulturhus i Nørre Nebel - efter borgermøde
587. Orientering om elevtal i 9. klasse pr. 05.09.2019 på Ansager Skole og Nordenskov-Næsbjerg Skole
588. Orientering om børnetal - Horne Skole og dagtilbuddet Regnbuen (Børneby)
589. Anmodning om optagelse i Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet
590. Ekspropriation. Signalanlæg i Blåvand
591. Naturparkplan for Naturpark Vesterhavet 2019-2024
592. Gensidig orientering
593. Salg af areal i Oksbøl - Lukket punkt
594. Salg af jord i Ølgod - Lukket punkt
595. Fremtidig anvendelse af 4 boliger på Præstegårdsvej 7 i Ansager - Lukket punkt
596. Etablering af alkohol- og misbrugsbehandling - Lukket punkt
597. Udkast til linjeføring af 400 kV luftledninger fra Idomlund til Endrup
598. 1. behandling af budgetforslag 2020 og budgetoverslagsår 2021-2023578. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden
Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-10-2019

Tina Agergaard Hansen gjorde opmærksom på inhabilitet i punkt 594 Salg af jord i Ølgod.

 

Godkendt.

Fraværende:

Anders Linde

579. Orientering - Guldborgsundsagen

Orientering - Guldborgsundsagen
Sagsfremstilling

D. 28. juni 2019 afsagde Højesteret dom i Guldborgsundsagen.

 

Efter gennemgang af Vestre Landsrets dom og Højesterets dom, er der forvaltningens vurdering, at baggrunden for, at Vestre Landsret frifinder og Højesteret dømmer Varde Kommune er, at de to domstole ser forskelligt på de beviser der er forelagt Retterne for, at Varde Kommune er at betragte som opholdskommune.  

 

Vestre Landsrets frifindelse af Varde Kommune er begrundet med, at Guldborgsund Kommune havde bevisbyrden for, at Varde Kommunen måtte anses for at være opholdskommune. Denne bevisbyrde havde Guldborgsund Kommune ikke løftet.

Højesteret lægger derimod til grund, at det må anses for bevist, at borgeren i den væsentligste del af perioden fra 2002-2005 havde egen bopæl i Varde kommune, og derfor måtte Varde kommune anses for at være opholdskommune. Herefter tog Højesteret stilling til og afviste de øvrige anbringender Varde Kommune havde gjort gældende.

 

Randi Høj Brarup deltager under punktet.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Sundhedsloven

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Økonomi og Erhvervsudvalget

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 24-09-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-10-2019

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende:

Anders Lindesagsnr17-6067_doknr142584-19_v1_højesterets dom - uden navne.pdf

Bilag

Højesterets dom


580. Bosætningsstrategi 2019 – 2023 inkl. fokusområde/handlingsplan 2019-2020

Bosætningsstrategi 2019 – 2023 inkl. fokusområde/handlingsplan 2019-2020
Sagsfremstilling

På baggrund af temamødet i Udvalget for Økonomi og Erhverv den 3. juni 2019 med oplæg af fremtidsforsker Jesper Bo Jensen og de efterfølgende drøftelser i udvalget den 19. juni 2019, er der udarbejdet tilpasset udkast til bosætningsstrategi med tilhørende handlingsplan ”fokusområde 2019-2020 – ’tiltrækning af unge voksne til vores byer’.
 

De politiske fokusområder er tilrettet således:

 • Der sættes yderligere fokus på den kommende bosætningskonsulents arbejde med at etablere netværk både i studiebyer og blandt tilflyttere.
 • Der skal ydes en fokuseret og styrket indsats med revitalisering af velkomstmøder, velkomstpakker og tilflytterservice, der målrettes tilflytterens første 2 år i kommunen. Som en del af dette arbejde, anbefales det, at bosætningskoordinatoren i særlig grad arbejder med de behov, som tilflyttere fra Østeuropa har.
 • Herudover er der lagt op til, at arbejdet med velkomstambassadører og placebranding tilrettelægges så det gøres nemt for de enkelte byer at ”plukke” de produkter og tilbud, der passer ind i det arbejde, der allerede er i gang.
 • Endelig er der lagt op til, at arbejdet med at udvikle boligtilbuddene i de enkelte byer kobles med udarbejdelse af udviklingsplaner/områdeplaner.

 

Bosætningsstrategien ”Flere slår rødder” skal ses som den overordnede strategiske ramme for, at arbejde med bosætning som fokusområde i 2019-2020. Det foreslås at der i denne periode arbejdes med fokus på målgruppen ”de unge voksne”, som beskrevet i handlingsplanen.

 

Det er besluttet, at bosætningsstrategien og fokusområderne skal drøftes på efterårsmødet med udviklingsrådene, hvor fremtidsforsker Jesper Bo Jensen er inviteret til at holde et oplæg.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at indarbejdelsen af udvalgets udtalelser har præciseret mål og midlerne i bosætningsstrategien.

 

Med disse præciseringer er det forvaltningens vurdering, at der frem mod mødet med udviklingsrådene med fordel kan igangsættes følgende initiativer for at sikre fremdrift i indsatsen:

 1. Udarbejdelse af udkast til koncept for placebranding – udkastet fremlægges og drøftes på efterårsmødet.
 2. Pilotprojekt boligudvikling igangsættes snarest. (Agerbæk kan anvendes som case, idet der er planlagt udarbejdelse af områdeplan i efteråret 2019).

 

Det er forvaltningens vurdering, at bosætningskoordinatoren er afgørende for tilflytterservicen og fremdriften i de opgaver, der er skitseret og præciseret ovenfor (indarbejdet i henholdsvis bosætningsstrategien og handlingsplanen), hvorfor ansættelsesprocessen derfor bør igangsættes.

Konsekvens i forhold til visionen

Den bynære natur og de større naturområder har stor betydning for såvel tilflyttere, som herboende. Derfor indgår visionen ”Vi i Naturen” allerede nu som en integreret del af det løbende bosætningsarbejde og vil få en væsentlig betydning i udformningen af konceptet for placebranding.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov og kommunalfuldmagten.

Økonomi

Udvalget for Økonomi og Erhverv godkendte den 27. februar 2019 den økonomiske ramme for udmøntning af bosætningsstrategien.

Høring

Ingen.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv,
at drøfte det korrigerede oplæg med fokusområder og prioriteringer for 2019-2020 herunder

igangsættelsen af pilotprojekt for boligudvikling, hvor Agerbæk anvendes som case,

at der udarbejdes et koncept for placebranding.

 

Forvaltningen anbefaler endvidere til Udvalget for Økonomi og Erhverv, at det samlede korrigerede oplæg godkendes endeligt i udvalget efter mødet med Udviklingsrådene.

Beslutning Direktionen den 11-09-2019

Anbefalingen blev tiltrådt.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-10-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Anders Lindesagsnr18-9673_doknr136531-19_v1_fokusområde 2019-2020 - handlingsplan for bosætningsstrategi.pdf
sagsnr18-9673_doknr136520-19_v1_flere slår rødder i varde kommune, bosætningsstrategi 2019-2023.pdf

Bilag

Fokusområde 2019-2020 - handlingsplan for bosætningsstrategi
Flere slår rødder i Varde Kommune, bosætningsstrategi 2019-2023


581. Konsekvenser af forslag R7 til reduktion af administrationen

Konsekvenser af forslag R7 til reduktion af administrationen
Sagsfremstilling

Der har de seneste år været stor fokus på at reducere de administrative udgifter.

 

I forslag R7 i Forslag til Budget 2020-2023 foreslås det, at administrationen reduceres yderligere med 1,5 mio. kr. årligt, svarende til godt 3 årsværk. Reduktionerne foreslås fordelt mellem stabene, Jobcentret, det tekniske område, samt børne- og ungeområdet.

 

Udvalget for Økonomi og Erhverv har ønsket en afklaring af konsekvenserne for serviceniveauet før budgetseminaret.

 

Der er foreslået reduceret på følgende områder:

 • Nedlæggelse af arbejdsmiljøkoordinator i staben Personale
 • 1 stilling i Jobcenteret
 • Reduktion på det tekniske område - myndighedsområdet
 • 1 stilling i Myndighed, Børn og Familie.

 

Nærmere beskrivelse af konsekvenserne kan læses i vedhæftede bilag.

Økonomi

Forslag til reduktion af administrationen med 1,5 mio.kr.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at forslagene til reduktion af administrationen drøftes.

Beslutning Direktionen den 19-09-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-10-2019

Udvalget tog beskrivelsen af konsekvenserne til efterretning.

Fraværende:

Anders Linde

582. Omlægning af åbningstiderne i Borgerservice i Varde kommune

Omlægning af åbningstiderne i Borgerservice i Varde kommune
Sagsfremstilling

Gennem de senere år er der sket løbende reduktioner i budgetterne i de administrative afdelinger. For Borgerservice har det betydet, at medarbejderstaben gennem de sidste 5 år er blevet reduceret med ca. 4 årsværk. Det har hidtil været muligt at effektivisere arbejdsgange og opgaveløsning så meget, at det fortsat har været muligt at bemande vores ekspedition både i Borgerservice på BCV og samtidig have medarbejdere til at varetage opgaver på de decentrale kontorer.

 

I budgettet for 2020 er der allerede på nuværende tidspunkt vedtagne besparelser svarende til en yderligere reduktion på 2 årsværk således at budgettet over de senere år er reduceret med ca. 20% i forhold til udgangspunktet og udgør nu 26 årsværk. Af disse årsværk er mere end halvdelen beskæftiget med back-office opgaver som f.eks. helhedsorienteret kontrol, opkrævning, kørselskontor, bemanding af den centrale telefonomstilling og pladsanvisning mens de resterende medarbejdere varetager den personlige borgerbetjening.


Det må konstateres, at det med den reducerede medarbejderstab ikke længere er muligt at levere kvalificeret borgerbetjening både i Varde og de decentrale kontorer samtidig.

 

På nuværende tidspunkt er der åbent for borgerbetjening på Borgercenter Varde i følgende tidsrum:

Mandag 9:00 til 18:00

Tirsdag og onsdag 9:00 til 15:00

Torsdag 9:00 til 17:00 og

Fredag 9:00 til 12:30.

 

Sideløbende hermed er der åbent i

Ølgod – mandage fra 11:00 til 17:00

Nr. Nebel – mandage fra 10:00 til 13:00

Oksbøl – onsdage fra 14:00 til 17:00 og

Agerbæk – onsdage fra 13:00 til 17:00.

 

Af sikkerhedsmæssige årsager er åbningstiden på de decentrale kontorer afpasset efter, hvornår biblioteket har personale tilstede de enkelte steder, da der kun er ressourcer til at sende én medarbejder ud til hvert af stederne.

 

I alt er der åbent for borgerbetjening 48,50 timer pr. uge.

 

Med henblik på at sikre den bedst mulige service for borgerne både i Varde og på de decentrale kontorer foreslås det, at der holdes lukket for borgerbetjening på kontoret i Varde hver onsdag, og at ressourcerne denne dag udnyttes til bemanding af de 4 decentrale kontorer. Hvis kontoret i Varde holder lukket, vil der være tilstrækkelige ressourcer til, at der kan være to medarbejdere til stede de 4 steder og dermed vil åbningstiden ikke længere være afhængig af bibliotekets bemanding. Det vil betyde, at åbningstiden vil kunne tilrettelægges så den holdes indenfor den normale arbejdstid, så medarbejderne ikke i nogle uger har 3 lange arbejdsdage. Som åbningstiderne er nu, vil det blive nødvendigt, at medarbejderne i Borgerservice ofte vil have 3 lange dage i samme uge, da der er få medarbejdere at fordele opgaverne blandt.

Kommunens hovedomstilling vil fortsat være bemandet, ligesom alle backoffice funktioner og bemanding af forhallen på BCV fortsætter uændret alle dage.

 

Det er i Ølgod, det hidtil har vist sig, at der er det største behov for Borgerservicebetjening. Der har i perioden fra 1. januar 2019 til medio september været 1.002 henvendelser. Det foreslås derfor, at åbningstiden fastholdes i Ølgod, men at åbningstiden flyttes, så det bliver indenfor normal arbejdstid fra kl. 9-15.

 

I Agerbæk, Nr. Nebel og Oksbøl har det vist sig, at der er færre henvendelser og det foreslås derfor, at åbningstiden disse steder bliver kl. 9 til 13.

 

I perioden 1. januar 2019 til medio september fordeler henvendelserne sig således:

Agerbæk 236

Oksbøl 436

Nr.Nebel 508.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at det er nødvendigt at reducere forbruget af ressourcer i Varde, hvis det fortsat skal være en mulighed at tilbyde Borgerservicebetjening decentralt.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen 

Retsgrundlag

Ingen

Økonomi

Ændringen vil ikke have økonomiske konsekvenser.

Høring

Ingen  

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at der fra 1. januar 2020 lukkes for borgerbetjening i Borgerservice på BCV hver onsdag,

at åbningstiden i Ølgod fra 1. januar 2020 ændres til onsdage fra kl. 9 til 15, og

at åbningstiden i Agerbæk, Nr. Nebel og Oksbøl fra 1. januar 2020 ændres til onsdage fra kl. 9 til 13.

Beslutning Direktionen den 25-09-2019

Anbefalingen blev tiltrådt.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-10-2019

Udvalget anmoder Borgerservice om at revurdere på åbningstiderne i Ølgod og Varde.

Fraværende:

Anders Lindesagsnr19-11211_doknr147025-19_v1_statistik decentral betjening 2019 til dato.docx
sagsnr19-11211_doknr147026-19_v1_betjeningsstatistik 01.01.2019-19.09.2019 - varde.msg

Bilag

Statistik decentral betjening 2019 til dato
Betjeningsstatistik 01.01.2019-19.09.2019 - Varde


583. Styrkelse af kommunens erhvervsservice

Styrkelse af kommunens erhvervsservice
Sagsfremstilling

Med henblik på at styrke erhvervsservicen i Varde Kommune, har Udvalget for Økonomi og Erhverv besluttet, at der udarbejdes en konkret beskrivelse af opgaver og deltagerkreds for et §17, stk. 4 udvalg, der vil have til formål, at styrke vilkår for at drive virksomhed i kommunen.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der er behov for at styrke arbejdet med erhvervsservicen i kommunen. Det vurderes, at §17, stk. 4 udvalget med dens brede forankring i interessefeltet, kan styrke erhvervsservicen.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Råderet over 750.000 kr., der finansieres fra Udviklingspuljen.

Økonomiafdelingen har ingen yderligere bemærkninger.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byådet,

at udkast til kommissorium for § 17, stk. 4 udvalg godkendes,

at der nedsættes et §17, stk. 4 jf. kommissorium, og

at der udpeges 3 medlemmer fra Byrådet til udvalget.

Beslutning Direktionen den 19-09-2019

Anbefalingen blev godkendt med enkelte tilføjelser.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-10-2019

Udvalget indstiller anbefalingen til Byrådets godkendelse, idet udvalget indstiller følgende 3 medlemmer af Byrådet til opgaveudvalget:

 • Erik Buhl Nielsen
 • Søren Laulund
 • Steen Holm Iversen

 

 

 

 

 

Fraværende:

Anders Lindesagsnr19-10966_doknr140450-19_v1_kommissorium - §17, stk.4 udvalg - styrkelse af kommunens erhvervsservice.docx

Bilag

Kommissorium - §17, stk.4 udvalg - styrkelse af kommunens erhvervsservice


584. Revisionsregulativ

Revisionsregulativ
Sagsfremstilling

Varde Kommune har indgået kontrakt med PricewaterhouseCoopers (PwC) om revision af kommunens regnskaber fra og med 1. januar 2019. Kontrakten er godkendt af Ankestyrelsen den 10. januar 2019.

 

Revisionsregulativet beskriver overordnet revisionens opgaver og ansvar, henholdsvis kommunens opgaver og ansvar samt rammer og vilkår for samarbejdet mellem parterne.

 

Revisionen afrapporterer efter hvert regnskabsår til Byrådet jf regulativets afsnit 19.

 

Revisionsregulativet skal godkendes af Byrådet, og er gældende fra 1. januar 2019.

Forvaltningens vurdering

Det er Forvaltningens vurdering, at revisionsregulativet er dækkende for den revisionsopgave, der har været udbudt, og efterfølgende er indgået kontrakt på.

Retsgrundlag

Styrelsesloven §42.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at godkende revisionsregulativet.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-10-2019

Udvalget indstiller anbefalingen til Byrådets godkendelse.

Fraværende:

Anders Lindesagsnr14-6112_doknr144565-19_v1_revisionsregulativ 2019 varde kommune.docx

Bilag

Revisionsregulativ 2019 Varde Kommune


585. Fritagelse for dispositionsfondsdækning

Fritagelse for dispositionsfondsdækning
Sagsfremstilling

Boligselskabet Domea Varde har ved ansøgning af den 27. august 2019 søgt om kommunens godkendelse af, at boligorganisationens dispositionsfond ikke automatisk skal dække udgifter til tab som følge af lejeledighed i boligorganisationens enkelte afdelinger samt at dispositionsfondens automatiske dækning af uforholdsmæssigt store tab på fraflytninger ikke genoptages før dispositionsfondens saldo udgør mindst 5.700 kr. pr. lejemålesenhed (2018 niveau).

 

Domea begrunder ansøgningen med, at der er behov for at styrke dispositionsfonden i boligselskabet.

 

Det kan oplyses, at dispositionsfonden i Domea Varde pr. 31.12.2018 udgør 4.757.439 kr. svarende til 6.510 kr. pr. lejemål. Bestyrelsen i Domea Varde har på et møde besluttet, at der fastfryses 2,0 mio kr. som tilskud fra selskabets dispositionsfond til helhedsplanen for Apotekerhaven i Varde. Herefter vil saldoen for dispositionsfonden være 2.757.439 kr. svarende til 3.773 kr. pr. lejemålsenhed.

 

Jf. lov om almene boliger m.m. § 20, stk 2 skal lejetab og uforholdsmæssigt store tab som følge af fraflyttede lejeres manglende huslejebetaling eller manglende opfyldelse af istandsættelsesforpligtigelsen dækkes af midlerne i en boligorganisations dispositionsfond.

 

Kommer dispositionsfondens saldo under 3.800 kr. pr. lejemål eller særlige forhold i øvrigt taler herfor, kan byrådet godkende at tabet i stedet dækkes helt eller delvist af afdelingen selv jf. driftsbekendtgørelsen § 43.

 

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen anbefaler, at ansøgningen om dispensation imødekommes, da de økonomiske betingelser for fritagelse er opfyldt, og at der foreligger særlige forhold.

 

Udgangspunktet er at tab dækkes af boligorganisationens dispositionsfond, og at der kun gives dispensation, hvis boligorganisationens økonomiske situation gør det nødvendigt som i tilfælde af, at dispositionsfondens saldo kommer under det fastsatte minimum pr. lejemål.

Dispensationen er gældende for regnskabsåret 2019.

Konsekvens i forhold til visionen

ingen

Retsgrundlag

Lov om almene boliger mv.

Driftsbekendtgørelsen om drift af almene boliger mv.

 

Økonomi

ingen

Anbefaling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Økonomi og Erhverv

at ansøgningen om dispensation imødekommes, og boligorganisationens dispositionsfond fritages for at dække udgifter til tab som følge af manglende huslejebetalinger, manglende opfyldelse af istandsættelsesforpligtigelsen samt udgifter til lejetab m.m. jf. § 20 stk 2 i driftsbekendtgørelsen.

at dispensationen gives for regnskabsåret 2019

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-10-2019

Udvalget indstiller anbefalingen til Byrådets godkendelse.

Fraværende:

Anders Lindesagsnr19-11496_doknr149875-19_v1_ansøgning fritagelse for dispositionsfondsdækning tab manglende huslejebetalinger domea.pdf.pdf
sagsnr19-11496_doknr149874-19_v1_ansøgning fritagelse for dispositionsfondsdækning tab ved lejeledighed domea.pdf.pdf

Bilag

Ansøgning fritagelse for dispositionsfondsdækning tab manglende huslejebetalinger Domea.pdf
Ansøgning fritagelse for dispositionsfondsdækning tab ved lejeledighed Domea.pdf


586. Fremtidens Skole og Kulturhus i Nørre Nebel - efter borgermøde

Fremtidens Skole og Kulturhus i Nørre Nebel - efter borgermøde
Sagsfremstilling

I budget 2017-2020 besluttede Byrådet at renovere Blåbjergskolen, Nr. Nebel afdelingen. Samtidig blev det besluttet, såfremt der vurderes at være lokal opbakning, at etablere et fælles kombibibliotek og at flytte alle aktiviteter og brugere i Kulturhuset i Nr. Nebel over på skolen for her at etablere et Fremtidens Skole og Kulturhus, som følge af ejendomsstrategien om ’smarte kvadratmeter’.

 

Den 14. maj 2018 blev Udvalget for Børn og Læring orienteret om forvaltningens ’Bygningsrejsehold’, som på baggrund af ønsket om smarte kvadratmeter havde besigtiget skoler samt lokale kommunale lejede og ejede lokaler. Udvalget drøftede og aftalte form og indhold på bygningsrejseholdets kommende bygningsanalyser.

 

Den 28. juni 2018 blev Udvalget for Børn og Læring forelagt bygningsrejseholdets analyser, som blandt andet indeholdte forslag til kvadratmeteroptimeringer på en lang række af kommunens skoler, herunder Blåbjergskolen, Nr. Nebel afdelingen. Udvalget godkendte blandt andet forslag om igangsætning af kvadratmeteroptimering på udvalgte skoler samt at forslag sendtes i høring ved skolebestyrelser og lokale MED-udvalg.

 

Den 18. september 2018 drøftede Udvalget for Børn og Læring de ovenstående nævnte bygningsanalyser, efter disse havde været i høring ved skolebestyrelser og lokale MED udvalg. Udvalget anmodede forvaltningen om at gennemgå bygningsanalyser og høringssvar med henblik på beslutning om kvadratmeter optimering på næstkommende udvalgsmøde.

 

Den 9. oktober 2018 besluttede Udvalget for Børn og Læring at igangsætte kvadratoptimering på udvalgte skoler. På andre skoler besluttede udvalget, at der var behov for yderligere analyse og dialog – heriblandt på skolen i Nr. Nebel.

 

Henholdsvis den 18. og 19. marts 2019 har Udvalget for Kultur og Fritid samt Udvalget for Børn og Læring vedtaget en proces omhandlende interessentinddragelse i forbindelse med arbejdet med kvadratmeteroptimering og hermed etableringen af Fremtidens Skole og Kulturhus i Nr. Nebel. For overblik over inddragelsesproces se bilag ’Tids- og procesplan for asbestrenovering af Nr. Nebel Skole og etablering af kombibibliotek’ (dok. 191692-18).

 

Den vedtagne interessentinddragelsesproces i Nr. Nebel er efter:

 • Et kick-off møde (30 april, ca. 80 deltagere),
 • 2 interessent-/arbejdsgruppemøder (15. maj og 13. juni, ca. 25 deltagere)
 • Et borgermøde (9. september, ca. 80 deltagere)

afsluttet og Byrådet skal træffe beslutning om, hvorvidt etableringen af Fremtidens Skole og Kulturhus skal igangsættes. For yderligere orientering om Fremtidens Skole og Kulturhus henvises til bilag ’Fremtidens skole og kulturhus i Nr. Nebel’ (dok. 50503-19), ’Orientering – status på Fremtidens Skole og Kulturhus i Nr. Nebel’ (dok. 128747-19) samt ’Skitsetegninger - Endelige, Fremtidens Skole og Kulturhus i Nr. Nebel’ (dok. 117970-19).

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer på baggrund af interessentinddragelsesprocessen

at de afholdte interessent-/arbejdsgruppemøder er afviklet på en positiv vis, hvor interessenterne har arbejdet konstruktivt for at skabe de bedst mulige rammer for alle i et eventuelt kommende Fremtidens Skole og Kulturhus,

at interessenterne på de afholdte interessent-/arbejdsgruppemøder har formået at komme med forslag til lokaler, som generelt vil være et løfte i forhold til de eksisterende rammer på henholdsvis skole og kulturhus,

at borgermødet den 9. september udgjorde et godt forrum for information og dialog vedr. Fremtidens Skole og Kulturhus,

at den modstand der stadig eksisterer blandt nogle interessenter/borgere primært beror på

 • Utilfreds med en oplevet langstrakt og uklar proces vedrørende beslutningsgrundlaget for Fremtidens Skole og Kulturhus.
 • Utilfredshed med at der ikke afsøges alternativer til etablering af Fremtidens Skole og Kulturhus – herunder særligt bevarelse af det eksisterende kulturhus.
 • Frygt for at det eksisterende kulturhus ikke vil blive benyttet og i stedet blive en skamplet på byen.
 • Frygt for forhøjet støjniveau på biblioteket i forbindelse med, at et fælles folke- og skolebibliotek skal have til huse på Nr. Nebel Skole.
Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Intet

Økonomi

Der er udarbejdet overslag på 16.686.000 kr. til renovering og ombygning af Nr. Nebel Skole.

Byrådet har på sit møde den 25. juni 2019 meddelt anlægsbevilling på 10.286.000 kr. til renovering og ombygning af skolen. Derudover finansieres 5 mio. kr. fra

Ejendomscentrets vedligeholdelseskonto til udvendigt vedligehold af kommunale bygninger

samt 1,4 mio. kr. af tilskud fra energipuljen.

 

Hvis Kulturhuset rives ned og der skal etableres p-pladser og grønt område, vil det betyde en

udgift på i alt ca. 2 mio. kr. ex. moms udover de allerede afsatte midler.

 

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Børn og Læring, Udvalget for Kultur og Fritid samt Byrådet,

at der tages stilling til, hvorvidt der vurderes at være lokal opbakning til etablering af Fremtidens Skole og Kulturhus i Nr. Nebel.

 

I bekræftende fald anbefales,

at etablering af Fremtidens Skole og Kulturhus - med udgangspunkt i de endelige skitsetegninger (dok. 117970-19) – godkendes,

at de i budgettet afsatte midler til formålet frigives.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 24-09-2019

Da udvalget vurderer, at der er lokal opbakning indstilles til Byrådet,

at etablering af Fremtidens Skole og Kulturhus i Nr. Nebel – med udgangspunkt i de endelige skitsetegninger (dok. 117970-19) – godkendes,

at de i budgettet afsatte midler til formålet frigives,

at det nuværende Kulturhus nedrives,

at udgiften til nedrivning af det nuværende Kulturhus medtages i budgetforhandlingerne i 2020.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 25-09-2019

Da udvalget vurderer, at der er lokal opbakning indstilles til Byrådet,

at etablering af Fremtidens Skole og Kulturhus i Nr. Nebel – med udgangspunkt i de endelige skitsetegninger (dok. 117970-19) – godkendes,

at de i budgettet afsatte midler til formålet frigives,

at det nuværende Kulturhus nedrives,

at udgiften til nedrivning af det nuværende Kulturhus medtages i budgetforhandlingerne i 2020.

 

Fraværende:

Julie Gottschalk

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-10-2019

Da udvalget vurderer, at der er lokal opbakning indstilles til Byrådet,

at etablering af Fremtidens Skole og Kulturhus i Nr. Nebel – med udgangspunkt i de endelige

skitsetegninger (dok. 117970-19) – godkendes,

at de i budgettet afsatte midler til formålet frigives,

at det nuværende Kulturhus nedrives,

at udgiften til nedrivning af det nuværende Kulturhus medtages i budgetforhandlingerne i

2020

Fraværende:

Anders Lindesagsnr18-14509_doknr117970-19_v1_skitsetegninger - endelige, fremtidens skole og kulturhus i nr. nebel.pdf
sagsnr18-14509_doknr50503-19_v1_fremtidens skole og kulturhus i nr. nebel.docx
sagsnr18-14509_doknr191692-18_v5_tids- og procesplan for asbestrenovering af nr. nebel skole og etablering af kombi-bibliotek.docx
sagsnr18-14509_doknr128747-19_v1_orientering om status på fremtidens skole og kulturhus i nr. nebel.docx

Bilag

Skitsetegninger - Endelige, Fremtidens Skole og Kulturhus i Nr. Nebel
Fremtidens skole og kulturhus i Nr. Nebel
Tids- og procesplan for Asbestrenovering af Nr. Nebel Skole og etablering af kombi-bibliotek
Orientering om status på Fremtidens Skole og Kulturhus i Nr. Nebel


587. Orientering om elevtal i 9. klasse pr. 05.09.2019 på Ansager Skole og Nordenskov-Næsbjerg Skole

Orientering om elevtal i 9. klasse pr. 05.09.2019 på Ansager Skole og Nordenskov-Næsbjerg Skole
Sagsfremstilling

I henhold til den vedtagne skole- og dagtilbudsstruktur ’Skoler og dagtilbud for alle’ - med den indarbejdede ændring vedtaget af Byrådet den 29. maj 2018 - skal der fra skoleåret 2019/2020 være 24 elever i overbygningens 9. klasses årgang. Såfremt en skole har 23 eller færre elever i 9. klasse orienteres Udvalget for Børn og Læring samt Byrådet.

 

Den besluttede procedure er således:

 • Fra skoleåret 2019/2020 skal der være 24 elever eller flere i overbygningens 9. klasses årgang.
 • Pr. 5. september 2019: Elevtallet i 9. klasserne opgøres.

Såfremt en skole har 23 eller færre elever i 9. klasse orienteres udvalget/Byrådet.

Skoleåret 2019/2020: 9. klasse består.

 • Pr. 5. september 2020: Elevtallet i 9. klasse opgøres for skoleåret 2020/2021

Såfremt der er 24 elever eller flere i 9. klasse suspenderes proceduren.

Såfremt en skole har 23 eller færre elever i 9. klasse, får udvalget/Byrådet en sag, hvor man politisk skal forholde sig til en evt. lukning under henvisning til beslutningen i Byrådet 30. maj 2017.

 • Beslutningen kan være, at 9. klasse ikke lukkes (kunne f.eks. være begrundet i, at der er tale om et kortvarigt dyk i børnetallet). I givet fald besluttes det, at proceduren er suspenderet og der startes forfra, når det måtte blive aktuelt p.g.a. børnetal.
 • Udvalget/Byrådet beslutter, at 9. klasse skal flyttes fra det følgende skoleår, jf. processen beskrevet i strukturaftalen, og proceduren igangsættes.
 • Skoleåret 2020/2021: 9. klasse består.

Det betyder at 9. klasse tidligst kan flyttes fra en skole i skoleåret 2021/2022 (altså med virkning fra august 2021).

 

På baggrund af ovenstående orienteres Udvalget for Børn og Læring og Byrådet om, at elevtallet i 9. klasse på Ansager Skole og Nordenskov-Næsbjerg Skole, opgjort pr. 5. september 2019 er således:

 • Ansager Skole – 9. Klasse = 13 elever
 • Nordenskov-Næsbjerg Skole – 9. klasse = 21 elever

 

Begge skolers 9. klasse er således under minimumskravet på 24 elever i skoleåret 2019/2020.

 

Betragter man elevtallet i 7. og 8. klasse på de 2 skoler er tallene i indeværende skoleår:

 • Ansager Skole:

8. klasse: 19 elever (bliver 9. klasse i skoleåret 2020/2021)

7. klasse:  20 elever (bliver 9. klasse i skoleåret 2021/2022)

 • Nordenskov-Næsbjerg Skole:

8. klasse:  37 elever (bliver 9. klasse i skoleåret 2020/2021)

7. klasse: 42 elever (bliver 9. klasse i skoleåret 2021/2022)

 

Efter orientering til udvalg og Byråd vil de 2 skoler blive orienteret om situationen.

Forvaltningens vurdering

Antallet af elever i en skoles 9. klasse påvirkes udover af elevtallet i 8. klasse også af hvor mange af eleverne der benytter sig af muligheden for at opfylde undervisningspligten ved at tage 9. klasse på efterskole. Antallet af de der vælger denne mulighed kan svinge meget fra år til år.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

’Skoler og dagtilbud for alle’ samt Byrådets beslutning af 29. maj 2018

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 24-09-2019

Godkendt.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-10-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Anders Linde

588. Orientering om børnetal - Horne Skole og dagtilbuddet Regnbuen (Børneby)

Orientering om børnetal - Horne Skole og dagtilbuddet Regnbuen (Børneby)
Sagsfremstilling

I henhold til den vedtagne skole- og dagtilbudsstruktur ’Skoler og dagtilbud for alle’, skal en børneby bestående af et dagtilbud (3–6 årige) og en skole (0.-6. klasse) have minimum 100 børn i dagtilbud og skole (gennemsnitlig 10 pr. årgang).

Såfremt en børneby konstateres at komme under 100 børn i 2 sammenhængende år igangsættes en nedlukning af både dagtilbud og skole.

Den besluttede procedure er således:

 • År 1 på baggrund af elevtal i skolerne pr. 5/9 og forventet gennemsnitligt børnetal i dagtilbuddet det kommende år pr. 5/9 orienteres børnebyen om eventuelt lavt børne- elevtal, ligesom udvalget/byrådet orienteres.
 • År 2 på baggrund af elevtal i skolerne pr. 5/9 og forventet gennemsnitligt børnetal i dagtilbuddet det kommende år pr. 5/9 følges op igen og status gives til udvalget. Såfremt antallet af elever/børn er under 100 laves en sag til Byrådet, hvor man politisk skal forholde sig til en evt. lukning af børnebyen under henvisning til beslutningen i Byrådet den 30. maj 2017.

 

Børne- og elevtallet for Regnbuen og Horne Skole (Horne Børneby) er pr. 5. september 2019 opgjort til:

Regnbuen antal 3-6 årige:

29 børn

Horne Skole antal elever 0.-6. klasse:

68 børn incl. hjemmeunderviste

Samlet:

97 børn

 

I henhold til ovenstående beslutning skal Trane Skole og Børneby orienteres om lavt børne- elevtal i børnebyen i Horne.

 

Der gives hermed den besluttede orientering til Udvalget for Børn og Læring samt Byrådet om situationen. Efter orientering til fagudvalget og Byrådet vil der i henhold til ovenstående ske en orientering af Trane Skole og Børneby.

Forvaltningens vurdering

Hvis man betragter antallet af børn for i skoledistrikt Horne, så tegner der sig et billede af et forholdsvis stabilt børnetal – med en svag stigende tendens.

En samlet opgørelse af antal fødte børn (3-6 årige) og skoleelever (0.-6. klasse) viser således, at der i den omtalte gruppe af børn – 3-årige til og med 6. klasse - er født 138 børn i skoledistriktet.

Til orientering er der udarbejdet en oversigt over, hvilke skoletilbud forældre til børn i Horne Skole har valgt i stedet for distriktsskolen – dok. 142199-19.

Hertil kommer, som ovenfor nævnt, at det ser ud til at børnetallet i skoledistriktet er svagt stigende. Det kan blandt andet ses af at der i 2017 (2-3 årige) er født 13 børn i distriktet, mens der i 2018 er født 18 børn.

Forvaltningen finder det således hensigtsmæssigt, at der snarest afholdes et møde med repræsentanter for skoleledelsen, skolebestyrelsen og eventuelle andre i Trane Skole og Børneby med henblik på at drøfte situationen og eventuelle tiltag der kunne iværksættes for at øge elevtallet i børnebyen i Horne.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Folkeskoleloven og ’Skoler og dagtilbud for alle’

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 24-09-2019

Godkendt.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-10-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Fraværende:

Anders Lindesagsnr19-10708_doknr142199-19_v1_oversigt over antal elever bosiddende i horne skoledistrikt pr. 05.09.2019.xlsx

Bilag

Oversigt over antal elever bosiddende i Horne Skoledistrikt pr. 05.09.2019


589. Anmodning om optagelse i Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet

Anmodning om optagelse i Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet
Sagsfremstilling

Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet (RUV) har gennem Vadehavssekretariatet modtaget en ansøgning fra Dansk Botanisk Forening om optagelse som medlem af det Rådgivende Udvalg for Vadehavet.

 

Optagelse sker på baggrund af Kommissoriet for det Rådgivende Udvalg for Vadehavet, jf. forretningsordenen for Det Rådgivende Udvalg.

 

Forretningsordenen beskriver, at ansøgninger om optagelse i RUV i første omgang rettes til formanden for udvalget. Formanden har gennem sekretariatet modtaget ansøgningen fra Dansk Botanisk Forening. Anmodningen er efterfølgende forelagt RUV på det seneste møde 24. april 2019.

 

Under behandlingen i RUV var der få kommentarer fra repræsentanter i udvalget:

 • En repræsentant bemærkede, at man i kommissoriet lagde op til at foreninger med samme formål skulle blive enige om, at en forening repræsenterede de øvrige
 • En anden repræsentant bemærkede, at man i forbindelse med evalueringen af RUV og drøftelserne vedr. fremtiden for udvalget havde lagt vægt på betydningen af, at der er relation til det, man arbejder med i udvalget. Vedkommende understregede endvidere, at RUV set fra myndighedsside er et godt sted for inddragelse og et forum, hvor man kan prøve ting af, og et godt forum, når man har behov for at inddrage interessenter.

 

Der var fra udvalgets side ikke yderligere kommentarer til ansøgningen, som derefter overgår til politisk behandling i de fire Vadehavskommuner.

 

Forretningsordenen foreskriver som følger vedr. medlemskab af det Rådgivende Udvalg for Vadehavet:

 

”Medlemskab

Medlemskab af RUV sker på baggrund af Kommissoriet for RUV, der er politisk behandlet af byrådene i de fire Vadehavskommuner. Optagelse af nye medlemmer sker ved skriftlig anmodning til formanden for RUV via sekretariatet. Formanden indhenter udtalelse fra RUV, hvorefter han indstiller sagen til politisk behandling i de enkelte kommuner. På baggrund af denne behandling meddeles ansøgeren afslag eller tilsagn fra sekretariatet. ”

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at RUV’s funktion som tværfagligt organ til drøftelse af forhold i Vadehavet inden for brede interessefelter vil blive styrket ved optagelse af Dansk Botanisk Forening, hvis formål er at fremme interessen for botanik, herunder i særlig grad at udforske, bevare og udbrede kendskabet til den danske flora.

Konsekvens i forhold til visionen

RUV fungerer som et tværkommunalt organ til drøftelse af forhold i Vadehavet bredt set indenfor for landbrug, fiskeri, natur og kulturhistorie. Udvalgets arbejder understøtter således også Varde Kommunes vision.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at anmodningen fra Dansk Botanisk Forening om optagelse som medlem i Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet imødekommes.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 12-09-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-10-2019

Udvalget indstiller anbefalingen til Byrådets godkendelse.

Fraværende:

Anders Lindesagsnr19-8635_doknr109153-19_v1_kommissorium for det rådgivende udvalg for vadehavet_caseno18-5400_3554443_v1.docx.docx
sagsnr19-8635_doknr109152-19_v1_forretningsorden for det rådgivende udvalg for vadehavet_caseno18-5400_3554453_v1.doc.doc

Bilag

Kommissorium for Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet_CaseNo18-5400_3554443_v1.DOCX
Forretningsorden for Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet_CaseNo18-5400_3554453_v1.DOC


590. Ekspropriation. Signalanlæg i Blåvand

Ekspropriation. Signalanlæg i Blåvand
Sagsfremstilling

Der er 5. august 2019 holdt åsteds- og forligsforretning i anledning af påtænkt ekspropriation af arealer til nyt signalanlæg i krydset Blåvandvej/Hvidbjerg Strandvej i Blåvand.

 

Personer, der berøres af den planlagte ekspropriation, kan under eller senest 4 uger efter åstedsforretningen komme med bemærkninger, forslag til ændringer og synspunkter, som de mener bør have indflydelse på erstatningens fastsættelse, jf. vejloven § 101, stk. 4.

Denne frist udløber 2. september 2019.

 

Der er indgået aftaler om indarbejdelse af ønskede ændringer i projektet, hvor det har været muligt. Kopi af protokol er vedhæftet.

 

Der var indkaldt 5 lodsejer til forretningen.

-         1 lodsejer har godkendt projektet og erstatningen

-         2 lodsejere har godkendt projektet, men ikke erstatningen

-         2 lodsejere har hverken godkendt projektet eller erstatningen, hvoraf den ene måske bortfalder, fordi der ikke er behov for ekspropriationen.

 

Forligene er indgået under forudsætning af Byrådets godkendelse.

 

Ekspropriation

Byrådet beslutter, om ekspropriationen skal gennemføres efter fristens udløb.

 

Når Byrådet har truffet beslutning om ekspropriationen, får lodsejerne meddelelse om beslutningen sammen med en klagevejledning. Lodsejerne har efter denne meddelelse en klagefrist på 4 uger.

 

Hvis ekspropriationsbeslutningen påklages, skal erstatningsspørgsmålet indbringes for taksationskommissionen senest 8 uger efter, ekspropriationsbeslutningen er meddelt, eller senest 4 uger efter endelig afgørelse i klagesagen.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje m.v. Kap 10. – Ekspropriation og taksation.

Økonomi

Erstatningen er indeholdt i eksisterende bevilling

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der træffes endelig ekspropriationsbeslutning,

at de forelagte erstatningstilbud godkendes, og

at de ikke-accepterede erstatningstilbud indbringes for Taksationskommissionen.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 12-09-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-10-2019

Udvalget indstiller anbefalingen til Byrådets godkendelse.

Fraværende:

Anders Lindesagsnr19-3072_doknr151853-19_v1_notat.docx.docx
sagsnr19-3072_doknr36621-19_v1_ekspropriationsforløb.pdf.pdf
sagsnr19-3072_doknr109044-19_v1_lokalplan 05.01.l09.pdf.pdf
sagsnr19-3072_doknr109041-19_v1_lokalplan 05.01.l07.pdf.pdf
sagsnr19-3072_doknr108119-19_v1_a122749-15.01_signalopstillingsplan_ver1.0.pdf.pdf
sagsnr19-3072_doknr130841-19_v1_ekspropriationsplan.pdf.pdf
sagsnr19-3072_doknr135522-19_v1_tidsplan.pdf.pdf

Bilag

Notat.DOCX
Ekspropriationsforløb.pdf
Lokalplan 05.01.L09.pdf
Lokalplan 05.01.L07.pdf
A122749-15.01_Signalopstillingsplan_Ver1.0.pdf
Ekspropriationsplan.PDF
Tidsplan.pdf


591. Naturparkplan for Naturpark Vesterhavet 2019-2024

Naturparkplan for Naturpark Vesterhavet 2019-2024
Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 25. juni 2019 Forslag til Naturparkplan for Naturpark Vesterhavet 2019-2024. Siden har forslaget været i offentlig høring fra 3. juli 2019 til 28. august 2019.

 

Naturpark Vesterhavet skal i november 2019 ansøge om at forblive certificeret som en del af Danske Naturparker for en ny femårig periode. En forudsætning herfor er, at der foreligger en godkendt naturparkplan for området.

 

Der er indkommet høringssvar fra følgende parter:

 • Vardemuseerne og Arkæologi Vestjylland,
 • Dansk Kano og Kajak Forbund og Dansk Forening for Rosport samt
 • NaturKulturVarde.

Høringssvarene indeholder konkrete rettelser og forslag til tiltag. Med baggrund i den offentlige høring er vedlagte forslag udarbejdet.

Forvaltningens vurdering

Høringssvarene er behandlet i vedlagte notat med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger og forslag til afledte justeringer.

Konsekvens i forhold til visionen

Naturpark Vesterhavets fornemste opgave er at fremhæve Varde Kommunes enestående natur og at danne ramme om unikke naturoplevelser for borgere såvel som turister. Naturparkplanen vil bidrage til at løfte visionen ”Vi i Naturen”.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Der er i øjeblikket ikke afsat midler på budgettet til gennemførelse af konkrete projekter. I den kommende budgetlægning indgår et ønske om, at der afsættes budgetmidler til deltagelse i et tværgående nationalt naturparkprojekt.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Naturparkplan for Naturpark Vesterhavet 2019-2024 vedtages med de ændringer, der er foreslået ovenfor,

at notatet med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger til Forslag til Naturparkplan for Naturpark Vesterhavet 2019-2024 tiltrædes, og

at hvis budgetønsket om midler til deltagelse i det tværgående nationale naturparkprojekt ikke bevilges ved kommende budgetlægning, fremsættes en ny sag om kommunens deltagelse i projektet.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 12-09-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-10-2019

Udvalget indstiller anbefalingen til Byrådets godkendelse.

Fraværende:

Anders Lindesagsnr17-12595_doknr134549-19_v1_samling af indkomne høringssvar til forslag til naturparkplan for naturpark vesterhavet 2019-2024.docx
sagsnr17-12595_doknr134548-19_v1_resumé af indkomne bemærkninger til forslag til naturparkplan for naturpark vesterhavet 2019-2024.docx
sagsnr17-12595_doknr135505-19_v1_forslag til naturparkplan for naturpark vesterhavet med forslag til ændringer efter indkomne bemærkn.pdf

Bilag

Samling af indkomne høringssvar til Forslag til Naturparkplan for Naturpark Vesterhavet 2019-2024
Resumé af indkomne bemærkninger til Forslag til Naturparkplan for Naturpark Vesterhavet 2019-2024
Forslag til Naturparkplan for Naturpark Vesterhavet med forslag til ændringer efter indkomne bemærkninger i høringsperioden.pdf


592. Gensidig orientering

Gensidig orientering
Sagsfremstilling
 • Orientering ved borgmesteren
 • Orientering ved kommunaldirektøren
 • Orientering ved direktørerne
 • Møder med ministre, folketingsmedlemmer m.fl.
 • Løbende orientering om aktuelle sager

 

 

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-10-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Anders Linde

593. Salg af areal i Oksbøl - Lukket punkt
594. Salg af jord i Ølgod - Lukket punkt
595. Fremtidig anvendelse af 4 boliger på Præstegårdsvej 7 i Ansager - Lukket punkt
596. Etablering af alkohol- og misbrugsbehandling - Lukket punkt
597. Udkast til linjeføring af 400 kV luftledninger fra Idomlund til Endrup

Udkast til linjeføring af 400 kV luftledninger fra Idomlund til Endrup
Sagsfremstilling

Energinet har 10. september 2019 offentliggjort udkast til den forventede linjeføring for de fremtidige 400 kV luftledninger for strækningen Idumlund - Endrup.

 

Energinet har valgt at offentliggøre en forventet linjeføring for 400 kV luftledningerne tidligt, fordi de gerne vil inddrage borgerne og de berørte kommuner, inden de sender et decideret forslag til Erhvervs- og Miljøstyrelsen. Energinet modtager kommentarer frem til 21. oktober 2019. Der vil senere blive gennemført endnu en høring i forhold til de nærmere fastsatte regler om høringsprocesser i forhold til forskellige speciallove - den egentlige offentlighedsfase.

 

Etableringen af den nye 400 kV luftledning vil være en del af grundlaget for en stærkere el-forbindelse.

 

Den eksisterende 150 kV luftledning mellem Karlsgårde og Idomlund erstattes af en ny 400 kV luftledning mellem Endrup og Idomlund. Det betyder, at den eksisterende 150 kV luftledning mellem Karlsgårde og Idumlund tages ned, og der opstilles nye master og etableres en ny luftledning fra Karlsgårde til Endrup.

 

Varde Byråd anbefalede 14. maj 2019 Energinet, at en strækning ved Varde Å, Varde Ådal, Karlsgårde og til nord for Sig kabellægges af hensyn til nærheden til de bymæssige interesser i Sig, og af naturmæssige, rekreative og landskabelige årsager omkring Varde Å, Varde Ådal og Karlsgårde.

 

Dernæst besluttede Byrådet at arbejde for, at der sikres videst mulig hensyn til de berørte landsbyer og deres udvikling i forhold til den fremtidige strækning af 400 kV luftledninger.

 

Byrådet i Varde Kommune ser frem til, at Energinet snarest muligt præsenterer en tidsplan for nedtagning af 150 kV ledninger.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen har vurderet udkast til linjeføring i forhold til de tidligere anbefalinger og finder, at Energinet har imødekommet nogle af Byrådets anbefalinger men finder, at den forventede kabelstrækning ved Sig bør udvides med ca. 1 km mod nord.

 

I udkastet til linjeføringen forventer Energinet at gennemføre en kabellægning af en strækning på ca. 3 km (2,8 km i fugleflugtslinje) omkring Varde Å, Varde Ådal og Karlsgårde. Kabellægningen vil blive udført som en kombination af kabelgrav og styret underboring ved vigtige færdselsårer og værdifulde naturområder.

 

Forvaltningen vurderer, at den forventede kabellægning varetager de naturmæssige, rekreative og landskabelige værdier i området. Forvaltningen mener dog, at kabelstrækningen bør udvides mod nord, så hensyn til nærheden til de bymæssige interesser i Sig varetages bedre, jf. kort.

 

I udkastet fra Energinet placeres overgangen fra jordkabler til luftledninger ca. 745 m vest for den sydlige del af byen. En kabelovergang har et areal på 50 x 90 m, som hegnes ind. På arealet etableres to master med en højde på ca. 25 m med form som et lille ”n”, der hver overfører tre luftledninger til jordkabler, jf. bilag.

 

Forvaltningen vurderer, at kabelovergangens nærhed til Sig vil påvirke de bymæssige interesser negativt, og at kabelstrækningen derfor bør udvides mod nord med ca. 1 km. Det er dog positivt, at den eksisterende 150 kV luftledning nedtages, og at den forventede linjeføring af den nye 400 kV luftledning er mere vestlig i forhold til de bymæssige interesser i Sig, jf. kort.

 

Forvaltningen vurderer, at udkastet til linjeføring holder en afstand ved Ølgod (ca. 1.460 m), Tistrup (ca. 2.220 m) og Årre (1.230 m), der sikrer hensynet til disse byer og deres udvikling. Forvaltningen vurderer derimod, at udkastet til linjeføring ikke sikrer en hensigtsmæssig afstand, der varetager de bymæssige interesser og byernes udvikling i Sig (745 m) og Næsbjerg (770 m).

 

Forvaltningen vurderer desuden, at golfbanen vest for Ølgod, et rekreativt område, vil blive påvirket af linjeføringen, men det var forventeligt med det udmeldte planlægningsbælte for projektet.

 

Samlet set finder forvaltningen, at Energinet har lyttet til Varde Byråd og indarbejdet de ønskede anbefalinger. Der er som anført alene et supplerende ønske om,

 • at kabelstrækningen ved Sig udvides mod nord af hensyn til de bymæssige interesser
 • at linjeføringen ved Næsbjerg flyttes mod vest
 • at en tidsplan for nedtagning af de eksisterende 150 kV luftledninger præsenteres som en del af den samlede løsning, også selv om det er et selvstændigt projekt i Energinet.
Konsekvens i forhold til visionen

Etableringen af en 400 kV luftledning gennem Varde Kommune vil påvirke nære rekreative boligområder, boliger i det åbne land, naturområder og værdifulde landskabsområder. Det er dog vurderingen, at der i det foreliggende oplæg er arbejdet med at mindske de naturmæssige påvirkninger.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Varde Kommune anbefaler,

 • at kabelstrækningen ved Sig udvides mod nord med ca. 1 km af hensyn til væsentlige bymæssige interesser
 • at linjeføringen ved Næsbjerg flyttes mod vest for at sikre de bymæssige interesser og byens udvikling
 • at en tidsplan for nedtagning af de eksisterende 150 kV luftledninger præsenteres som en del af den samlede løsning.
Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 12-09-2019

Udvalget indstiller,

at Varde Kommune anbefaler,

 • at kabelstrækningen ved Sig udvides mod nord med ca. 1 km af hensyn til væsentlige bymæssige interesser
 • at der kabellægges i tracéen rundt om Næsbjerg, alternativt at linjeføringen ved Næsbjerg flyttes mod vest, for at sikre de bymæssige interesser og byens udvikling
 • at en tidsplan for nedtagning af de eksisterende 150 kV luftledninger præsenteres som en del af den samlede løsning.

 

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-10-2019

Anbefalingen fra udvalget for Plan og Teknik indstilles til Byrådets godkendelse. 

 

Fraværende:

Anders Lindesagsnr16-4305_doknr139903-19_v1_kabelovergang.pdf.pdf
sagsnr16-4305_doknr140855-19_v1_endrup - idomlund samlet.pdf.pdf

Bilag

Kabelovergang.pdf
Endrup - Idomlund Samlet.pdf


598. 1. behandling af budgetforslag 2020 og budgetoverslagsår 2021-2023

1. behandling af budgetforslag 2020 og budgetoverslagsår 2021-2023
Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv godkendte den 27. februar 2019 budgetproceduren for budgetlægningen i 2019 vedrørende budget 2020-2023. Den 28. august godkendte udvalget den reviderede tidsplan for budgetlægningen følge af, at den nye regering havde udskudt forhandlingerne med KL omkring økonomiaftalen for 2020. Den 6. september indgik regeringen og KL en aftale om kommunernes økonomi for 2020, og den 25. september udmeldte Økonomi- og Indenrigsministeriet Varde Kommunes indtægter for 2020.

 

Med afsæt i ovenstående har forvaltningen udarbejdet en foreløbig hovedoversigt for 2020-2023. Udgangspunktet for budgettet for 2020-2023 er det vedtagne budget 2019-2022 korrigeret for nye tekniske ændringer, herunder nye skøn over demografiske ændringer og ændrede forudsætninger mv., jf. vedhæftede bilag.  

 

Det bemærkes, at hovedoversigten blandt andet er baseret på nedenstående forhold og forudsætninger:

 • Servicerammen er i økonomiaftalen øget med 1,7 mia. kr., mens anlægsrammen er steget fra 17,8 til 19,1 mia. kr., hvilket isoleret set medfører øgede indtægter.
 • Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet blev afskaffet i aftalen mellem regeringen og KL.
 • Desuden har Varde Kommune isoleret set fået 49 mio. kr. i 2020 som følge af Varde Kommune er kommet med i puljen for faldende folketal. I overslagsårene 2021-2023 er det forudsat, at Varde Kommune ikke er med i puljen for faldende folketal.
 • Bloktilskuddet er i 2020 tilført et ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr., hvilket betyder en ekstraordinær indtægt for Varde Kommune på knap 27 mio. kr. i 2020 (mod ca. 46 mio. kr. i 2019 og i 2018, samt 27,5 mio. kr. i 2017). Faldet i tilskuddet i 2020 skyldes, at Varde Kommune i 2020 ligesom i 2017 ikke længere opfylder kriteriet for lavt beskatningsgrundlag. Der er ligesom i budgetaftale 2019-2022 forudsat, at Varde Kommune får et finansieringstilskud på 20 mio. kr. i 2021, mens der ikke er indregnet et finansieringstilskud i 2022 og 2023.
 • Det er forudsat, at Varde Kommune kan lånefinansieres i alt 25 mio. kr. til skolebyggeriet.
 • Der bemærkes, at Varde Kommune vil tilpasse områdernes budgetter med ca. 4,2 mio. kr.  i 2019 som følge af, at pris- og lønfremskrivningen i økonomiaftalen for 2019 var højere end den faktiske pris- og lønudvikling. Regeringen vil således nedjustere servicerammen i 2019, hvilket betyder, at kommunerne kan få en sanktion, hvis de bruger pengene.
 • Der er forudsat, at budgetoverførslerne mellem årene udgør samlet set 90 mio. kr. årligt for drift og anlæg. Pt. har overførslerne været væsentligt højere, og dermed også kassebeholdningen, især pga. udskudte anlægsprojekter.
 • Ved budgetudarbejdelsen er anvendt KL’s skøn over pris- og lønstigninger.
 • Ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet mv. er indregnet med fuld virkning til 1. behandlingen. Til 2. behandlingen vil forvaltningen have udarbejdet økonomiske konsekvensvurderinger af lov- og cirkulæreprogrammet.
 • Der bemærkes, at der udestår enkelte oplysninger fra ministeriet og KL, som vil blive indarbejdet til 2. behandlingen.
 • Der er i overslagsårene forudsat, at Varde Kommune får fuld kompensation for tilbagetrækningsreformen.
 • Der er indregnet de tidligere besluttede anlægsprojekter. Desuden er der beregningsteknisk forudsat et anlægsniveau på 80 mio. kr. i 2023 (2019-priser).
 • Der er forudsat, at skatteudskrivningen er uændret. Budgetforslaget til 1. behandling er således baseret på en uændret kommuneskatteprocent på 25,1 og en uændret grundskyldspromille på 31,56.

 

Budgetforslaget til 1. behandling er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Der skal først tages endelig stilling til valget mellem statsgaranti og selvbudgettering af tilskud og skatter ved Byrådets 2. behandling af budgettet den 5. november 2019.

 

Budgetforslaget for 2020 og budgetoverslag 2021-2023 indeholder ovennævnte ændringer, men ikke råderumsforslag, nye drifts- og anlægsønsker fra fagudvalg og de politiske partier. Disse udgifter og indtægter indgår i prioriteringen på Byrådets budgetseminar den 3. oktober 2019 og derefter i 2. behandlingen af budgetforslaget.

 

Hovedoversigt for budget 2020 – 2023

Mio. kr.
(- = indtægter / + = udgifter)

2020

2021

2022

2023

Indtægter

 

 

 

 

Skatter

-2.404,0

-2.402,3

-2.402,3

-2.402,3

Tilskud, udligning og beskæftigelsestilskud

-855,3

-800,7

-789,4

-789,4

P/L-fremskrivning

0,0

-70,5

-142,0

-215,3

Indtægter i alt

-3.259,3

-3.273,4

-3.333,6

-3.406,9

Nettodriftsudgifter

 

 

 

 

Serviceudgifter (netto):

 

 

 

 

   Udvalget for Økonomi og Erhverv

371,8

367,2

365,9

366,7

   Udvalget for Plan og Teknik

122,5

122,6

122,5

122,5

   Udvalget for Børn og Læring

850,7

846,3

843,3

839,7

   Udvalget for Kultur og Fritid

78,6

78,0

78,0

78,6

   Udvalget for Social og Sundhed

687,3

684,3

684,0

684,0

   Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

1,0

1,0

1,0

1,0

Serviceudgifter i alt

2.111,9

2.099,3

2.094,7

2.092,4

Aktivitetsbestemt medfinansiering

209,0

209,0

209,0

209,0

Ældreboliger

-15,0

-14,7

-14,4

-14,4

Overførselsudgifter (netto)

 

 

 

 

   Udvalget for Børn og Læring

4,8

4,8

4,8

4,8

   Udvalget for Social og Sundhed

0,5

0,5

0,5

0,5

   Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

617,1

630,1

637,6

637,7

Udgifter til forsikrede ledige (netto)

63,7

63,7

63,7

63,7

Den centrale refusionsordning

 

 

 

 

   Udvalget for Børn og Læring

-2,6

-2,6

-2,6

-2,6

   Udvalget for Social og Sundhed

-4,8

-4,8

-4,8

-4,8

P/L-fremskrivning

60,8

128,3

197,7

268,4

Nettodriftsudgifter i alt

3.045,3

3.113,5

3.186,1

3.254,7

Nettorenter

5,7

6,3

7,4

8,4

Driftsresultat (- = overskud)

-208,2

-153,6

-140,1

-143,9

Anlæg

 

 

 

 

   Anlægsudgifter ekskl. EBF

136,4

120,9

87,3

86,3

   Energibesparende foranstaltninger (EBF)

5,4

5,5

5,6

0,0

   Grundkapitalindskud

2,1

2,1

2,2

0,0

Lån

 

 

 

 

   Afdrag på lån

51,1

52,9

54,8

55,5

 Nye lån til energibesparende foranstaltninger

-5,4

-5,5

-5,6

0,0

   Nye lån til øvrige formål

-2,0

-2,0

-2,0

-2,0

   Nye lån til skolebyggeri

-11,0

-10,0

0,0

0,0

Finansforskydninger (kirkeskat)

0,0

0,0

0,0

0,0

Lov- og cirkulæreprogrammet

5,5

6,9

8,7

8,7

Kasseforbrug (+)/konsolidering (-)

-26,2

17,2

10,8

4,7

Likviditet ultimo året
(ultimo 2019 = 140 mio. kr.)

166,2

149,0

138,1

133,5

Anm.: Likviditeten er opgjort i henhold til kassekreditreglen, som opgør likviditeten over de seneste 365 dage. Eventuel yderligere deponering (udover det som er forudsat i budget 2019) af beløb i forbindelse med garantistillelse m.v. til selvejende institutioner skal fratrækkes i den opgjorte likviditet.

 

 

Forvaltningens vurdering

Udligningsreform

Forvaltningen bemærker, at der er væsentlig usikkerhed omkring overslagsårene. Det skyldes bl.a. at regeringen har lovet, at den inden årets udgang vil komme med et udspil til en reform af udligningssystemet.

 

Likviditet

Forvaltningen anbefaler som hovedregel, at den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen er på minimum 125 mio. kr. Det vurderes, at kassebeholdningen skal have en sådan robusthed, hvor der både er plads til uforudsete udgifter, uden at Byrådet - fra den ene dag til den anden - skal handle, samt at der skal være plads til handlefrihed.

 

Resultatet af den ordinære driftsvirksomhed

Driftsresultatet skal have en sådan størrelse, at den både giver mulighed for de nødvendige anlægsinvesteringer i årene fremover samtidig med, at der er plads til de årlige afdrag på eksisterende lån.

 

Sanktion

Der er i økonomiaftalen mellem regeringen og KL fastlagt rammer for både service- og anlægsudgifterne. Rammerne gælder for landets kommuner under ét. Det er vigtigt, at de aftalte rammer overholdes, idet bloktilskuddet reduceres med op til 3 mia. kr. (26 mio. kr. for Varde Kommune), hvis servicerammen ikke overholdes og 1 mia. kr. (8,7 mio. kr. for Varde Kommune), hvis anlægsrammen ikke overholdes.

Retsgrundlag

Styrelsesvedtægten.

Økonomi

Regeringen har afsat en særtilskudspulje til særligt vanskeligt stillede kommuner på 350 mio. kr. i 2020, og ansøgningsfristen var den 27. september. Varde Kommune har søgt om særtilskud fra denne pulje blandt andet med henvisning til, at Varde Kommune har et højt ressourcepres.

 

I Økonomiaftalen for 2020 er der afsat lånepuljer til investeringer med et effektiviserings-potentiale, større strukturelle investeringer på de borgernære områder, det ordinære anlægsområde samt til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. Ansøgningsfrist var den 27. september 2019. Varde Kommune har søgt om lånedispensation.

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet forventer at kunne afgive svar på ovenstående ansøgninger den 7. oktober.

 

Høring

Råderumsforslag, nye drifts- og anlægsønsker fra fagudvalgene har været sendt i høring den 21. august 2019. Der var høringsfrist den 12. september 2019.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at forslag til budget 2020 og overslagsårene 2021-2023 fremsendes til Byrådets 1. behandling (8. oktober 2019),

at fristen for ændringsforslag til 2. behandling af budgettet fastsættes til den 21. oktober 2019 kl. 12.00.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-10-2019

Udvalget indstiller forslag til budget 2020 og overslagsårene 2021-2023 til Byrådets 1. behandling, og

at fristen for ændringsforslag til 2. behandling af budgettet fastsættes til den 21. oktober 2019

kl. 12.00.

Fraværende:

Anders Lindesagsnr19-7_doknr79447-19_v1_budgettilretninger 2020 - 2023 - udvalget for arbejdsmarked og integration.xlsx.xlsx
sagsnr19-7_doknr79445-19_v1_budgettilretninger 2020 - 2023 - udvalget for social og sundhed.xlsx.xlsx
sagsnr19-7_doknr79430-19_v1_budgettilretninger 2020 - 2023 - udvalget for kultur og fritid.xlsx.xlsx
sagsnr19-7_doknr79428-19_v1_budgettilretninger 2020 - 2023 - udvalget for børn og læring.xlsx.xlsx
sagsnr19-7_doknr79426-19_v1_budgettilretninger 2020 - 2023 - udvalget for plan og teknik.xlsx.xlsx
sagsnr19-7_doknr79425-19_v1_budgettilretninger 2020 - 2023 - udvalget for økonomi & erhverv.xlsx.xlsx
sagsnr19-7_doknr139247-19_v1_budgettilretninger efter udvalgsbehandling i juni 2019.xlsx.xlsx

Bilag

Budgettilretninger 2020 - 2023 - Udvalget for Arbejdsmarked og Integration.xlsx
Budgettilretninger 2020 - 2023 - Udvalget for Social og Sundhed.xlsx
Budgettilretninger 2020 - 2023 - Udvalget for Kultur og Fritid.xlsx
Budgettilretninger 2020 - 2023 - Udvalget for Børn og Læring.xlsx
Budgettilretninger 2020 - 2023 - Udvalget for Plan og Teknik.xlsx
Budgettilretninger 2020 - 2023 - Udvalget for Økonomi & Erhverv.xlsx
Budgettilretninger efter udvalgsbehandling i juni 2019.xlsx