UDVALG

Udvalget for Økonomi og Erhverv

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 3 - Ådalen, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

28-08-2019 13:00:00

SLUTTIDSPUNKT

28-08-2019 17:00:00


PUNKTER

540. Godkendelse af dagsorden
541. KL - principper og anbefalinger i forhold til samarbejde med banker
542. Whistleblowerordning
543. Revideret tidsplan for budgetlægningen til budget 2020
544. Budgetopfølgning 2. kvartal 2019 - Udvalget for Økonomi og Erhverv
545. Budgetopfølgning 2. kvartal 2019 - Samlet oversigt for Varde Kommune
546. Ansøgning til Byrådets Udviklingspulje - Mårhundebekæmpelse
547. Ansøgning. Tilskud til Mariefestival 2019
548. Strategisk-Fysisk Udviklingsplan for Vejers Strandby
549. Afholdelse af grundlovsceremoni
550. Oprettelse af selvstændig kommunikationsstab
551. Ansøgning om kommunegaranti til Oksbøl Varmeværk
552. Dansk Byggeris erhvervsundersøgelse 2019
553. Status på strategien Vækst i Varde Kommune 2019
554. Styrkelse af kommunens erhvervsindsats
555. Prioritering af grundkapitallån budget 2020-2023
556. Domea Ølgod - Fritagelse for dispositionsfondsdækning
557. Ansøgning om låneoptagelse og huslejestigning - VBA
558. Fremtidig ramme for udarbejdelse af udviklingsplaner
559. Pulje til energibesparende foranstaltninger 2019
560. Nyt regulativ for husholdningsaffald
561. Kommuneplantillæg for rekreativt område i Ho
562. Lokalplan for Ho minigolf og fiskesø
563. Ekspropriation. Cykelbaner langs Sønderskovvej, Øse-Nordenskov
564. Ekspropriation. Cykelsti Nørre Nebel - Sdr. Bork
565. Ekspropriation. Cykelsti ved Nymindegab
566. Tilkendegivelse af ekspropriation til kildeplads
567. Ansøgning. Kommuneplanrammer langs Nordre Boulevard
568. Ansøgning. Nyt erhvervsområde i den sydøstlige del af Varde
569. Indtægtsbevilling - Projektmidler til klasseorkesterprojekt
570. Indtægtsbevilling - Projektmidler til Hold Hjernen Frisk
571. Anvendelse af udbytte vedr. 2018 fra Det Danske Madhus Varde A/S til arbejdsmiljøfremmende tiltag på ældreområdet
572. Nedsættelse af Udsatteråd
573. Ledelsesspænd på ældreområdet 2019
574. Udsættelse af evaluering af tildelingsmodel 2018 - Skoleområdet
575. Udsættelse af evaluering af tildelingsmodel 2018 - Dagtilbud
576. Gensidig orientering
577. Overdragelse af brugsretten til Blåvand Fyr fra ProVarde til Vardemuseerne - Lukket punkt540. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden
Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-08-2019

Punkt 555 Prioritering af grundkapitallån budget 2020 udsættes indtil udkast til revideret Strategi for almene boliger i Varde Kommune foreligger.

 

Anders Linde gjorde opmærksom på inhabilitet i forhold til punkt 557 Ansøgning om lånoptagelse og huslejestigning – VBA.

 

Dagsorden i øvrigt godkendt.

541. KL - principper og anbefalinger i forhold til samarbejde med banker

KL - principper og anbefalinger i forhold til samarbejde med banker
Sagsfremstilling

Søren Laulund ønsker nedenstående behandlet i udvalget:

 

KL: Der er stort behov for at genskabe tilliden til bankerne

Et bankråd nedsat af KL har nu afleveret en række principper og anbefalinger til kommunernes samarbejde med banker. Det sker efter en række hvidvasksager, der satte tilliden til bankerne under pres. KL’s formand er uforstående overfor, at bankerne ikke vil tilslutte sig anbefalingerne.

 

Den massive kritik og brede offentlige debat om mangel på etik og samfundsansvar ovenpå hvidvasksagerne var baggrunden for, at KL i januar 2019 nedsatte et bankråd, der skulle se på, hvordan kommunernes tillid til bankerne sikres fremadrettet.

 

Bankerne leverer væsentlige ydelser til kommunerne. Derfor er det overordentlig vigtigt, at ikke alene kommunalbestyrelsen, men også kommunens borgere og virksomheder er trygge ved, hvordan kommunens økonomi forvaltes.

 

Rådet er nu færdigt med sit arbejde og har afleveret otte governanceprincipper og en række anbefalinger til KL's bestyrelse. Governanceprincipperne udtrykker overfor bankerne og omverdenen de forventninger, kommunerne har til samarbejdet mellem bank og kommune. Det er første gang, at der er lavet governanceprincipper for et kunde-leverandør-samarbejde. Anbefalingerne giver en række bud på konkrete kontraktlige elementer, som kommunerne bør sikre er til stede, når de indgår aftale med en bank. 

 

Det er et samlet råd, der står bag governanceprincipperne, hvorimod Finans Danmark ikke har kunnet tilslutte sig anbefalingerne til kommunernes kontrakter med banker. 

 

Vigtigt at banker tager medansvar

For KL’s formand, Jacob Bundsgaard, har det været vigtigt at få bankerne, som er en central  del af samfundet, til at tage et medansvar, hvilket er et centralt element i governanceprincipperne.

 

”Jeg synes virkelig, det er ærgerligt, at Finans Danmark ikke er klar til at stå bag rådets anbefalinger til kontrakter, og dermed sende et klart signal til kommunerne og omverdenen om, at de selvfølgelig udviser samfundsansvar og har etikken i orden. Det er jo helt åbenlyst, at borgerne skal kunne have tillid til, at de banker, kommunerne bruger, har det moralske kompas i orden og er klar til at rette op, hvis de har fået dom eller bøde ifm en hvidvasksag. Kommunerne er klar til at bruge de nye værktøjer,” siger Jacob Bundsgaard.

 

På trods af, at det ikke er lykkes at lave fælles fodslag med Finans Danmark i forbindelse med rådets anbefalinger, vil KL’s formand nu sammen med kommunerne tage anbefalingerne i brug, så de fremover bliver en central del af kommunernes kontraktforhandlinger med deres banker.

 

Rådets formand Rasmus Feldthusen ser rådets arbejde som et godt grundlag for den fremtidige tillid og dialog mellem kommuner og banker.

 

"Jeg er glad for, at vi som Råd står samlet bag governanceprincipperne. De vil efter Rådets opfattelse få stor betydning for samarbejdet og dialogen mellem banker og kommuner, og udgøre en vigtig nyskabelse. Jeg håber selvfølgelig også, at de formulerede anbefalinger til kontraktsvilkår vil blive en del af de fremtidige kontrakter mellem kommuner og banker. Governanceprincipperne og anbefalingerne til kontraktsvilkår udgør efter min opfattelse et godt og solidt grundlag for et fremtidigt samarbejde mellem kommuner og banker, som både kommunerne og deres borgere forventer af bankerne. Jeg vil gerne kvittere for et godt og inspirerende samarbejde i Rådet, og ikke mindst villigheden til finde løsninger," siger Rasmus Feldthusen.

 

Rådets medlemmer er:

 

· Rasmus Feldthusen, professor, Cand.jur. Ph.d., Københavns Universitet (formand for Rådet)

· Ulrik Nødgaard, administrerende direktør, Finans Danmark

· Birgitte Nauntofte, administrerende direktør, Novo Nordisk Fonden

· Torben Möger Pedersen, administrerende direktør, Pension Danmark

· Jesper Zwisler, kommunaldirektør, Herlev Kommune

· Signe Lynggaard Madsen, administrerende direktør, Statens og kommunernes indkøbsservice

· Solvejg Schultz-Jakobsen, sekretariatschef, KL’s direktion

· Pernille Christensen, juridisk chef, KL (sekretariat).

———————————————-

”Hvidvask giver pletter, der er svære at vaske rene – 2”

 

Søren Laulund

I år den 6. marts skrev jeg mit første indlæg, og da KL´s nedsatte bankråd nu har afsluttet deres arbejde med en række anbefalinger vil jeg naturligvis følge op, så vi i Varde kommune også i fremtiden kan sikre tillid til vores bankaftale. En sådan aftale indebærer nemlig, at der leveres væsentlige ydelser til os som kommune, og derfor er det overordentlig vigtigt, at ikke alene os i kommunalbestyrelsen, men også kommunens borgere og virksomheder er trygge ved, hvordan kommunens økonomi forvaltes.

Jeg er dog bekymret for at se, at ikke hele pakken af anbefalinger bakkes op af et enigt bankråd, som også KL’s formand, Jacob Bundsgaard, har påpeget ved at udtale, at han er uforstående overfor, at bankerne ikke vil tilslutte sig anbefalingerne for kontraktforholdene, men blot støtte op om de 8 nye governanceprincipper. Det er et samlet råd, der står bag governanceprincipperne, hvorimod Finans Danmark ikke har kunnet tilslutte sig anbefalingerne til kommunernes kontrakter med banker. 

 

Jeg vil dog alligevel se frem til, at vi i Varde med støtte fra KL ud fra deres anbefalinger kan tage dem i brug, så de nyudviklede tiltag fremover vil være en central del af Varde kommunes kontraktforhandlinger for vores bankaftale, så tillid og tryghed kan genvindes i vores samarbejde med banken.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget behandler det fremsendte materiale.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-08-2019

Drøftet.

 

Udvalget anmoder Økonomi om at være opmærksom på KL´s principper og anbefalinger i forhold til samarbejdet med banker.

 

 sagsnr07-15221_doknr105419-19_v1_vejledning.pdf.pdf
sagsnr07-15221_doknr105422-19_v1_kls bankråd - governanceprincipper.pdf.pdf
sagsnr07-15221_doknr105426-19_v1_kls bankråd - rapport.pdf.pdf

Bilag

Vejledning.pdf
KLs Bankråd - governanceprincipper.pdf
KLs Bankråd - rapport.pdf


542. Whistleblowerordning

Whistleblowerordning
Sagsfremstilling

Byrådet har i foråret dels på et ordinært byrådsmøde d. 5/3-19 og dels på et temamøde d. 3/4-19 behandlet indførelse af en eventuel whistleblowerordning i Varde Kommune.

byrådsmødet d. 5/3 besluttede Byrådet: ”at anmode TR-netværket om at vurdere, om der skal indføres en whistleblowerordning, og på baggrund heraf behandles forslaget i Udvalg for Økonomi og i Byrådet igen”.

 

På temamødet indkredsede Byrådet, hvad en ordning i givet fald skal indeholde, og konklusionen blev, at den vil skulle fungere med en ekstern udbyder og indeholde det samme som Region Syddanmarks ordning, link: https://www.rsyd.dk/wm482064. Det blev desuden besluttet, at TR-netværket skal forstås som medarbejderrepræsentanterne i Hoved Med-udvalget.

 

Der er nu kommet høringssvar ind fra ti ud af tolv mulige medarbejderrepræsentanter. Nogle repræsentanter har drøftet det med deres bagland, og andre repræsentanter, har tilkendegivet deres egen holdning. Repræsentanter som dækker de største medarbejdergrupper, har alle brugt deres bagland.

 

Svarene er vedhæftet i bilag. Ni medarbejderrepræsentanter ønsker ikke en whistleblowerordning, mens én medarbejderrepræsentant siger både-og. Generelt ser medarbejderrepræsentanterne ikke behovet, og de mener, at man kan bruge eksisterende kanaler som både TR og MED-systemet samt ledelsessystemet, til de problemstillinger der opstår. De vurderer, at midlerne kan anvendes bedre. Desuden synes flere, at en whistleblowerordning er i strid med kommunens værdigrundlag, der bygger på tillid og dialog.

Forvaltningens vurdering

Med udgangspunkt i høringssvarene, vurderes det ikke, at der er behov for en whistleblowerordning i Varde Kommune.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Udvalget for Økonomi og Erhverv drøfter de indkomne høringssvar og beslutter, hvorvidt man vil anbefale en whistleblowerordning i Varde Kommune, og

at sagen oversendes til behandling i Byrådet med Udvalget for Økonomi og Erhvervs indstilling.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-08-2019

På baggrund af de indkomne høringssvar fremsender flertallet af udvalget sagen til Byrådet med anbefaling om, at der ikke etableres en whistleblowerordning. 

 

Henrik Vej Kastrupsen ønsker whistleblowerordningen etableret.sagsnr19-7344_doknr91384-19_v1_hørringsvar whistleblower-ordning.xlsx.xlsx

Bilag

Hørringsvar Whistleblower-ordning.xlsx


543. Revideret tidsplan for budgetlægningen til budget 2020

Revideret tidsplan for budgetlægningen til budget 2020
Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv godkendte den 27. februar 2019 budgetproceduren, herunder tidsplanen, for budgetlægningen i 2019 vedrørende budget 2020-2023.

 

Den nye regering har dog udskudt forhandlingerne med KL omkring økonomiaftalen for 2020. Som følge heraf vil det nødvendigt at ændre tidsplanen og udskyde 1. og 2. behandlingen af Varde Kommunes budget 2020, jf. vedlagte reviderede tidsplan.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at den reviderede tidsplan for budgetlægningen godkendes.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-08-2019

Den reviderede tidsplan blev godkendt.sagsnr19-7_doknr128310-19_v1_revideret tidsplan budget 2020-2023.docx.docx

Bilag

Revideret tidsplan budget 2020-2023.docx


544. Budgetopfølgning 2. kvartal 2019 - Udvalget for Økonomi og Erhverv

Budgetopfølgning 2. kvartal 2019 - Udvalget for Økonomi og Erhverv
Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 2. kvartal for Udvalget for Økonomi og Erhverv viser et samlet mindreforbrug på 2,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2019 eksklusive budgetoverførsler fra 2018 til 2019, jf. tabel 1. Inklusive budgetoverførsler forventes et mindreforbrug på 13,6 mio. kr., hvilket forklares efterfølgende i tabel 2.

 

 

 

 

De væsentlige afvigelser er (jf. dog bilag for en uddybende beskrivelse):

 

 • For byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger forventes et samlet mindreforbrug på 1 mio. kr. (ekskl. budgetoverførsler). Mindreforbruget kan henføres til en merindtægt på jordforsyning og faste ejendomme, samt en forventning om mindreforbrug på GIS til senere investeringer.

 

 • For kollektiv trafik forventes en mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler, hvilket skyldes et lavere forbrug ifm. et udbud.

 

 • For politisk organisation forventes et merforbrug på 2,3 mio. kr. (ekskl. overførsler). Hvilket bl.a. kan henføres til et forventet merforbrug grundet afholdelse af valg svarende til 1,1 mio. kr.

 

 • For administrativ organisation forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til indeværende års budget ekskl. budgetoverførsler fra sidste år. Der forventes bl.a. et mindreforbrug på 1 mio. kr. på den centrale uddannelsespulje. Derudover forventes bl.a. merforbrug på kommunikation 0,6 mio. kr.

 

 • For puljer (løn, barsel, tjenestemænd, forsikring mv.) forventes et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. i forhold til indeværende års budget ekskl. budgetoverførsler fra sidste år. Dette skyldes bl.a. en forventning om mindreforbrug på arbejdsskader. Barselspuljen forventes at nedbringe den negative overførsel fra 2018 til 2019 med 3,2 mio. kr., dette modsvares dog af, at langtidssygdomspuljen forventes at forbruge 1,0 mio. kr. af overførslen fra 2018 til 2019.

I forhold til budgetopfølgningen for 1. kvartal er forventningen til Økonomi og Erhverv forbedret. Dette skyldes bl.a. væsentlige forbedringer på kollektiv trafik, fælles uddannelse, kommunikation, samt barsels- og langtidssygdomspuljerne.

 

Overførsler til 2020, samt påvirkning af kassen:

 

I udvalget for Økonomi og Erhverv er der overført 11,1 mio. kr. fra tidligere år til 2018, jf. tabel 2. Overførslerne kan dække merforbrug i indeværende år eller bruges til igangsatte projekter/investeringer i årets løb.

 

Inklusiv budgetoverførsler fra tidligere år har udvalget samlet set et mindreforbrug på 13,6 mio. kr. Heraf forventes 7,5 mio. kr. at blive overført til 2020, hvilket er 3,6 mio. kr. mindre end budgetoverførslen på 11,1 mio. kr. til 2019.

 

 

Det forventes, at 6,1 mio. kr. vil blive tilført kassebeholdningen ved regnskabsafslutningen, hvilket bl.a. skyldes en forventning om at der tilføres 2,7 mio. kr. fra den administrative organisation, samt 2 mio. fra puljerne.

 

Budgetopfølgningen for Økonomi og Erhverv er udarbejdet ekskl. den tekniske reserve på 20,1 mio. kr., da dette er en reserve for at imødegå presset på servicerammen.

 

Anlægsbudget:

Der forventes ikke afvigelser i forhold til anlægsbudgettet.

 

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-08-2019

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.sagsnr19-205_doknr128758-19_v1_forbrugsrapport 30.06.20 udvalget for økonomi og erhverv.xlsx

Bilag

Forbrugsrapport 30.06.20 Udvalget for Økonomi og Erhverv


545. Budgetopfølgning 2. kvartal 2019 - Samlet oversigt for Varde Kommune

Budgetopfølgning 2. kvartal 2019 - Samlet oversigt for Varde Kommune
Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 2. kvartal 2019 for fagudvalgene viser et samlet merforbrug på 28,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2019 eksklusive budgetoverførsler, jf. tabel nedenfor. Merforbruget kan primært henføres til, at fagudvalgene på nuværende tidspunkt forventes at forbruge af budgetoverførslerne fra 2018 til 2019, og at der forventes et merforbrug på det specialiserede socialområde (voksne) på 12 mio. kr., samt at der forventes et merforbrug på 7,5 mio. kr. på arbejdsmarkedsområdet.

 

 

De væsentlige afvigelser for de enkelte udvalg er, jf. bilag:

 

 • For udvalget for Økonomi og Erhverv forventes et samlet mindreforbrug på 2,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler, hvilket bl.a. skyldes mindreforbrug på kollektiv trafik og pulje til fælles uddannelse.
  Opgørelsen er eksklusive den tekniske reserve på 20 mio. kr. i 2019, som skal reducere risikoen for en eventuel regnskabssanktion, eksempelvis hvis institutionerne forbruger af deres opsparede overskud.

 

 • For Plan og Teknik forventes et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler, hvilket bl.a. skyldes mindreforbrug på en række områder, herunder vedligeholdelse af kommunale bygninger.

 

 • For udvalget for Børn og Læring forventes et merforbrug på 6,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler, hvilket hovedsageligt skyldes et forventet forbrug af overførte midler på skoleområdet og på Børn og Familie.

 

 • For udvalget for Kultur og Fritid forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til indeværende års budget ekskl. budgetoverførsler fra sidste år.

 

 • For udvalget for Social og Sundhed forventes et merforbrug på 19,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler. Det samlede merforbrug kan primært henføres til, at der forventes et merforbrug på det specialiserede socialområde på 14,8 mio. kr., hvor af de 2,8 er forbrug af overførsler fra tidligere år. Derudover forventes et merforbrug på 4 mio. kr. på ældreområdet grundet mellemkommunale betalinger for ophold på plejehjem.

 

 • For udvalget for Arbejdsmarked og Integration forventes et merforbrug på 7,5 mio. kr., hvilket primært skyldes et merforbrug på fleksjob, kontanthjælp og sygedagpenge.

 

Serviceudgifterne i 2019 forventes samlet set at ligge på niveau med det korrigerede budget ekskl. overførsler i 2019, jf. tabel nedenfor. Det bemærkes dog, at der forventes et merforbrug på ca. 20 mio. kr., som dels kan henføres til et merforbrug på det specialiserede socialområde (voksne), samt at områderne forventes at bruge af deres budgetoverførsler fra 2018. Det modsvares omtrent af den tekniske reserve på 20 mio. kr. i 2019.

 

Der bemærkes dog, at Guldborgsund-sagen har medført, at Varde Kommune har fået en regning på ca. 21 mio. kr., hvilket vil medføre et tilsvarende træk på kassebeholdningen. I første omgang er dette beløb ikke medregnet i serviceudgifterne, da det udestår at afklare, hvordan sagen skal håndteres.

 

 

For overførselsudgifterne forventes et merforbrug på 7,5 mio. kr. Det bemærkes desuden, at KL forventer en negativ regulering af Varde Kommunes indtægter på 2,8 mio. kr. i 2019 vedrørende de forsikrede ledige som følge af efter- og midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2018 og 2019.

 

Anlæg

 • For udvalget for Økonomi og Erhverv forventes ikke afvigelser i forhold til anlægsbudgettet.
 • Udvalget for Plan og Teknik har et samlet anlægsbudget på 69,3 mio. kr. i 2019. Det forventes, at der overføres et merforbrug på 0,3 mio. kr. til 2020. Der er dog stadig en vis usikkerhed om, hvorvidt alle anlægsprojekter når at blive færdiggjort i 2019.
 • Udvalget for Børn og Læring har et samlet budget på 85 mio. kr., heraf forventes 34,5 mio. kr. overført til 2020, hvoraf halvdelen vedrører den nye skole, mens resten kan henføres til bl.a. renovering af Nr. Nebel Skole og Ølgod Skole, samt Årre Børnecenter og multisal- og kombibibliotek på Agerbæk Skole, som ikke forventes færdiggjort i 2019.
 • Udvalget for Kultur og Fritid har et samlet budget på 9,6 mio. kr., heraf 8,1 mio. kr. vedrørende den igangværende renovering og udvikling af Varde Fritidscenter. Usikkert om udvidelsen af Janusbygningen på 1 mio. kr. påbegyndes i 2019.
 • Social- og Sundhedsudvalget har et samlet budget på 42 mio. kr., heraf forventes 11,9 mio. kr. overført til 2020 bl.a. vedrørende servicearealer til handicapboliger i Løkkevang i Ølgod, samt udskiftning af tag på Lunden i Varde.
Forvaltningens vurdering

Det bemærkes, at det fremgår af budgetproceduren, at der arbejdes med en målsætning om stram rammebudgettering, således der i løbet af budgetåret ikke bevilges tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen.

 

Det er afgørende, at Varde Kommune bidrager til, at kommunerne samlet set overholder servicerammen for at undgå sanktioner og dermed en reduktion af statens tilskud til kommunerne. Såfremt kommunerne samlet set overskrider servicerammen, og Varde Kommune eksempelvis overskrider de budgetterede serviceudgifter med 10 mio. kr., kan det medføre en individuel sanktion på 6 mio. kr. til kommunen. Vi afventer svar fra ministeriet, om hvorvidt Guldborgsund-sagen skal indeholdes i dette års serviceudgifter, hvilket i givet fald vil medføre en overskridelse på cirka 20 mio. kr.

 

Inkl. budgetoverførsler forventes et samlet mindreforbrug for udvalgene på 31,7 mio. kr. Forventningerne til overførsler til 2020 må stadig formodes at være forholdsvis konservative, på dette tidspunkt af året.

Retsgrundlag

Økonomiregulativet

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at budgetopfølgningen tages til efterretning,

at der til budgetopfølgningen for 2. kvartal ikke gives tillægsbevilling finansieret af kassen, og

at der er opmærksomhed omkring forbrug af budgetoverførsler.

Beslutning Direktionen den 21-08-2019

Anbefalingen blev tiltrådt.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-08-2019

Anbefalingen blev godkendt.

546. Ansøgning til Byrådets Udviklingspulje - Mårhundebekæmpelse

Ansøgning til Byrådets Udviklingspulje - Mårhundebekæmpelse
Sagsfremstilling

Mårhundebekæmpelsen i Varde Kommune søger om et årligt tilskud til de to mårhundegrupper i Varde Kommune, henholdsvis Øst og Vest.

 

Mårhundegruppe Øst modtog i august 2018 et tilskud på 10.000 kr. fra Naturpolitikpuljen, og Mårhundegruppe Vest modtog i marts 2019 et tilskud på 10.000 kr. fra Visionspuljen.

 

Mårhundebekæmpelsen ønsker et årligt tilskud på 10.000 kr. pr. gruppe, og gerne mere.

 

Tilskuddet skal bruges til indkøb og drift af nødvendigt udstyr, f.eks. kameraer og fælder. Desuden er det nødvendigt med gps-halsbånd til de gravgående hunde.

 

Mårhundegrupperne arbejder frivilligt og ulønnet. De har i 2018 og til maj 2019 nedlagt 300 mårhunde. Med mårhundens forplantningsmønster kunne de have formeret sig til 1.800 individer disse ca. 18 måneder.

 

Mårhundegruppen vurderer, at der er opnået et flot resultat for de 2 x 10.000 kr., de har fået i tilskud. Den effektive indsats i Varde Kommune er også blevet positivt nævnt i TV-Avisen og i rapporter fra Miljøstyrelsen.

 

Mårhunden er en uønsket invasiv art, som er hård ved den hjemmehørende fauna, særligt fordi den æder jordrugende fugle, padder og mindre pattedyr. Den stammer oprindeligt fra

Østasien, men er i en periode blevet udsat i det tidligere Sovjetunionen. Arten har nu spredt

sig gennem Tyskland til Danmark.

 

Miljøstyrelsen har det overordnede ansvar for bekæmpelse af invasive arter.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at mårhundegruppernes store frivillige indsats er med til at reducere mårhundebestanden væsentligt og derved også truslen mod de hjemmehørende arter.

 

Hvis den nuværende bekæmpelse af mårhund kan fastholdes ved, at Varde Kommune yder et tilskud på 20.000 kr. årligt, vil det være en relativt begrænset udgift i forhold til resultatet.

 

Forvaltningen vurderer, at mårhundegruppernes bekæmpelse af mårhunden medvirker til

at understøtte visionen Vi i Naturen, og til at give Varde Kommune positiv omtale.

 

Forvaltningen vurderer samlet, at ansøgningen om tilskud kan imødekommes. Forvaltningen foreslår, at hver af de to mårhundegrupper får et tilskud på 10.000 kr. om året i årene 2019-2023.

 

Mårhundegruppe Varde Vest har modtaget 10.000 kr. i 2019, men modtog ikke tilskud i 2018, som Mårhundegruppe Varde Øst. De to mårhundegrupper er således ligestillet i forhold til tilskud fra Varde Kommune. Derfor kan nye tilskud udbetales i samme takt for begge mårhundegrupper med start i 2019.

Konsekvens i forhold til visionen

Bekæmpelse af mårhunden medvirker til sikring af Varde Kommunes hjemmehørende dyrearter.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Tilskud finansieres af Byrådets Udviklingspulje.
Status for udviklingspuljen, jf. bilag.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Mårhundebekæmpelsens ansøgning drøftes.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-08-2019

Udvalget besluttede at bevilge henholdsvis Mårhundegruppe Varde Vest og Mårhundegruppe Varde Øst et tilskud på 10.000 kr. om året i årene 2019-2023.

 

Beløbet finansieres af visionspuljen.sagsnr09-11201_doknr69633-16_v2_byrådets udviklingspuje - specifikation.xlsx
sagsnr19-8196_doknr105755-19_v1_ansøgning om tilskud til mårhundegrupper.docx

Bilag

Byrådets udviklingspuje - specifikation
Ansøgning om tilskud til mårhundegrupper


547. Ansøgning. Tilskud til Mariefestival 2019

Ansøgning. Tilskud til Mariefestival 2019
Sagsfremstilling

Mariefestival, Ansager (Foreningen) søger om et tilskud på 40.000 kr. til afvikling af festivalen i dagene 30. august – 1. september 2019.

 

Festivalens formål er:

 • at arrangere live-musik fra flest mulige kunstnere
 • at involvere foreninger, borgere og organisationer i Varde Kommune
 • at opretholde Ansager på det kulturelle landkort
 • at styrke Ansagers udvikling, vækst og sammenhold
 • at bidrage til finansiering af idræts- og foreningslivet bl.a. gennem hel eller delvis udlodning af driftsoverskud
 • at brande Ansager og Varde Kommune

 

Foreningen har eksisteret siden 2017, og den har kun afviklet festivalen i 2017, hvor hele driftsoverskuddet på ca. 55.000 kr. blev udloddet til Ansager Idrætsforening.

 

Der var ikke en Mariefestival i 2018, men Foreningen havde alligevel indtægter fra medlemskontingenter, sponsorater og indskud fra foreninger. Foreningens egenkapital pr. 31. december 2018 var på ca. 66.500 kr.

 

Mariefestivalen er i 2013-2016 afviklet i et andet regi, og Varde Kommune har ydet følgende tilskud:

 • 2015. Sponsorstøtte på 100.000 kr. til Ansager Byudvikling til medfinansiering af årets Mariefestival
 • 2016. Tilskud til på 20.000 kr. og underskudsgaranti på 30.000 kr., som blev aktuel.

 

Mariefestivalen har medsendt budget for 2019, som viser forventede indtægter på 655.000 kr. og et overskud på 2.000 kr.

 

Foreningen tilbyder som modydelse for tilskuddet, at der sættes et skilt med kommunens logo på et tog, der kører i byen de tre dage.

 

Foreningen oplyser desuden, at erfaringen fra tidligere Mariefestivaler viser, at der kommer publikum fra hele landet.

 

Foreningen har søgt om tilskuddet ved Kultur og Fritids pulje for andre kulturelle arrangementer, men fik afslag, fordi ansøgningsfristen var overskredet. I denne ansøgning har foreningen tilkendegivet, at tilskuddet kan ydes som en underskudsgaranti. Dette er i overensstemmelse med retningslinjerne for denne pulje, hvor der kan gives underskudsgaranti til kulturelle arrangementer, hvor der tages entré, og der i budgettet er balance mellem udgifter og indtægter.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at ansøgningen skal vurderes ud fra ansøgningskriterierne for sponsorater.

 

Her er den vigtigste parameter, om tilskuddets størrelse står i et rimeligt forhold til værdien af den branding, kommunen kan opnå, og at vurderingen af dette er baseret på markedsvilkår.

 

Forvaltningen vurderer, at brandingen for Varde Kommune består af et skilt med kommunens logo på toget og effekten af, at der antageligt kommer publikum fra hele landet, som således kan få kendskab til Varde Kommune. Værdien heraf kan vanskeligt opgøres, men den svarer næppe til direkte køb af reklame for 40.000 kr.

 

Det kan også være vanskeligt at tilrettelægge brandingen af Varde Kommune, fordi beslutningen om tilskud kun ligger to dage før festivalens start.

 

Forvaltningen vurderer desuden, at et tilskud/sponsorat ikke er nødvendigt for at Foreningen kan gennemføre festivalen, jf. budgettet for 2019. Derfor kan det overvejes, om der i stedet for et tilskud/sponsorat kan gives tilsagn om en underskudsgaranti på 40.000 kr., jf. retningslinjerne for puljen til andre kulturelle arrangementer.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Ansøgningskriterier for Byrådets Udviklingspulje

Økonomi

Tilskud finansieres af Byrådets Udviklingspulje.

Status for Byrådets Udviklingspulje fremgår af bilag.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at ansøgningen om tilskud til Mariefestivalen 2019 drøftes.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-08-2019

Udvalget giver tilsagn om en underskudsgaranti på 20.000 kr. jævnfør retningslinjerne for puljen til andre kulturelle arrangementer.

 

Såfremt underskudgarantien kommer til udbetaling finansieres den af Byrådets udviklingspulje. sagsnr19-9766_doknr121703-19_v1_ansøgning om støtte til mariefestival 2019.docx
sagsnr19-9766_doknr121714-19_v1_mariefestival regnskab 2017.jpg
sagsnr19-9766_doknr121715-19_v1_mariefestival budget 2019.jpg
sagsnr09-11201_doknr69633-16_v2_byrådets udviklingspuje - specifikation.xlsx

Bilag

Ansøgning om støtte til Mariefestival 2019
Mariefestival Regnskab 2017
Mariefestival budget 2019
Byrådets udviklingspuje - specifikation


548. Strategisk-Fysisk Udviklingsplan for Vejers Strandby

Strategisk-Fysisk Udviklingsplan for Vejers Strandby
Sagsfremstilling

Realdania har bevilget midler til 5 strategisk-fysiske udviklingsplaner blandt de 18 udpegede kystbyer langs Jyllands Vestkyst, der har et særligt vækstpotentiale.
De fem byer er:

 • Strategisk-fysisk udviklingsplan for Hvide Sande. Støttes med 500.000 kr.
 • Strategisk-fysisk udviklingsplan for Klitmøller/Nr. Vorupør. Støttes med 500.000 kr.
 • Strategisk og fysisk planlægning for Thorupstrand og Slettestrand. Støttes med 225.000 kr.
 • Strategisk-fysisk udviklingsplan for Søndervig. Støttes med 400.000 kr.
 • Strategisk-fysisk udviklingsplan for Vejers Strandby. Støttes med 500.000 kr.

 

I forordet til ansøgningen til Realdania for Vejers Strandby motiverer Grundejerforeningen Vejers Strand, Vejers Strand Erhvervsforening og Varde Kommune ansøgningen med:

”Vejers Grundejerforening, Vejers Erhvervsforening og Varde Kommune ser positivt på udpegningen af Vejers Strandby, som en af de 18 feriesteder, der har et potentiale i form af kvaliteter som kulturmiljøer, stærk lokal identitet og spektakulære naturoplevelser.
Parterne ser ligeledes positivt på muligheden for eventuelt at samarbejde med Realdania om den strategisk-fysiske udviklingsplan for Vejers Strandby.”

 

Der er følgende tidsplan for arbejdet:

 • August 2019. De udvalgte kommuner/feriesteder vælger, i dialog med Realdania, hver en rådgiver til at løse deres projekt.
 • September – oktober 2019: Fælles opstartsworkshop der samler rådgiverteam, kommunale medarbejdere, investorteam og Realdania og sætter en fælles retning på opgaveløsningen.
 • Oktober 2019 - marts 2020: De valgte rådgivere udarbejder de strategisk-fysiske helhedsplaner i samarbejde med kommuner og Realdania og koordineret med Dansk Kyst- og Naturturismes investorteam.
 • Marts – april 2020: Politisk godkendelse og afslutning.
 • April – maj 2020: Interessetilkendegivelse for kommunerne vedr. ansøgning om realisering.

Der vedlægges forslag til kommissorium.

Forvaltningens vurdering

Vejers er udpeget som en af de 18 feriesteder med et særligt potentiale i Udviklingsplanen for Vestkysten. Det ligger i naturlig forlængelse heraf, at der udarbejdes en strategisk-fysisk udviklingsplan, der skal bane vejen for udviklingen af kernen i byen – Strandbyen.
Det er forvaltningens vurdering, at projektet på en god måde vil være med til at løfte både ambitionerne i kommunens Vækststrategi som målene i Udviklingsplanen for Vestkysten.

 

Der er et tilsvarende arbejde i gang for Blåvand Bymidte, ligesom der senest er skabt forskønnelse i Henne Strand fra torvet ned til vandet.

I organiseringen lægges der op til, at Byrådet udpeger en repræsentant til styregruppen.

Konsekvens i forhold til visionen

Da det grundlæggende tema for den strategisk-fysiske udviklingsplan for Vejers Strand er rå og vild natur, så ligger projektet i god forlængelse af visionen Vi i Naturen.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Økonomi

I Vejers anslås den samlede udgift til 1 mio. kr., der fordeler sig med 75.000 kr. til fondsmoms, 300.000 kr. til et kort forprojekt, 550.000 kr. til udviklingsplanen og sidst 75.000 kr. til beskrivelse og beregning af et konkret projekt.

Vejers Grundejerforening og Vejers Erhvervsforening har godkendt medfinansiering på i alt 150.000 kr. Realdania har bevilget 500.000 kr. Det betyder, at Byrådets Udviklingspulje ansøges om de resterende 350.000 kr.

Derudover skal Byrådet godkende modtagelsen af de 500.000 kr. fra Realdania og 150.000 kr. fra de to foreninger i Vejers.
Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger.

Høring

Ingen.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at godkende at Byrådets udviklingspulje medfinansierer 350.000 kr. til en strategisk-fysisk udviklingsplan for Vejers Strandby,

at godkende at modtage 500.000 kr. fra Realdania, og der gives en tillægsbevilling på samme beløb til projektet,

at godkende modtagelsen af i alt 150.000 kr. fra Vejers Strand Erhvervsforening og Grundejerforeningen for Vejers Strand, og der gives en tillægsbevilling på samme beløb til projektet,

at godkende vedlagte kommissorium,

at udpege en repræsentant fra Byrådet til styregruppen.

Beslutning Direktionen den 14-08-2019

Anbefalingen blev tiltrådt.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-08-2019

Anbefalingen blev godkendt, idet udvalget indstiller følgende til Byrådets godkendelse,

at Udviklingsråd Blaavandshuk repræsenteres i styregruppen, og

at Peter Nielsen udpeges som byrådets repræsentant til styregruppen.

 sagsnr19-6647_doknr121259-19_v1_tids- og handleplan for udarbejdelse af strategisk-fysisk udviklingsplan for vejers.docx
sagsnr19-6647_doknr121256-19_v1_kommissorium for strategisk-fysisk udviklingsplan for vejers strandby.docx
sagsnr09-11201_doknr69633-16_v2_byrådets udviklingspuje - specifikation.xlsx

Bilag

Tids- og handleplan for udarbejdelse af Strategisk-fysisk udviklingsplan for Vejers
Kommissorium for Strategisk-fysisk udviklingsplan for Vejers Strandby
Byrådets udviklingspuje - specifikation


549. Afholdelse af grundlovsceremoni

Afholdelse af grundlovsceremoni
Sagsfremstilling

Udlændinge- og Integrationsministeriet fremsætter to gange årligt (i april og oktober) lovforslag om indfødsret. Ifølge Ministeriets bekendtgørelse skal Byrådet umiddelbart i forlængelse heraf, ved offentligt opslag anvise ansøgere om dansk indfødsret om muligheden for at medvirke i en ceremoni med henblik på, at ansøgerne kan opnå dansk statsborgerskab m.v.

 

I 2019 er kommunerne dog kun forpligtet til at afholde én ceremoni (efteråret).

 

Ifølge bekendtgørelsen har Ministeriet udstukket følgende krav til ceremonien:

 • Ceremonien skal annonceres ved offentligt opslag, hvoraf det skal fremgå, hvornår og hvor ceremonien afholdes, samt at ansøger skal medbringe fotolegitimation og blanket til erklæring
 • 14 dage før afholdelse af ceremonien skal tilmeldingslisten sendes til Ministeriet for kontrol af, om ansøgere opfylder kravene. Tilmeldingsfristen skal indeholde navn og CPR-nr. på ansøgerne
 • Grundlovsceremonien skal afholdes under forhold, som er egnede til at sikre en højtidelig ramme omkring ansøgernes tildeling af dansk indfødsret. Ligeledes skal det sikres, at ansøgere med handicap også kan deltage i ceremonien
 • En repræsentant for Byrådet skal forestå ceremonien
 • Den underskrevne erklæring om at ville overholde grundloven m.v. skal efter afholdelsen af ceremonien sendes til Udlændinge- og Integrationsministeriet. Ligeledes skal der fremsendes en samlet elektronisk oversigt over ansøgere, der har gennemført ceremonien.
Forvaltningens vurdering
 • Ceremonien afholdes hvis muligt, den 3. torsdag i maj og november i Mødesalen, Rådhuset
 • Tidspunktet fastsættes til kl. 17.00, så ansøgeres eventuelle arbejdstid som hovedregel respekteres
 • Opslag om afholdelse af ceremonien skal til enhver tid kunne findes på Varde Kommunes hjemmeside. Derudover vil der være annoncering af ceremonien i de lokale ugeaviser, ultimo april og primo maj samt ultimo oktober og primo november måned
 • Tilmelding til ceremonien foregår via Varde Kommunes hjemmeside, så tilmelding kan sendes sikkert
 • Borgmester, 1. og 2. viceborgmester udpeges til at forestå ceremonien, så ceremoniens afholdelse ikke er afhængig af en persons tilgængelighed
 • Opgaven med ceremonien forankres i Borgerservice.
Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Indfødsretsloven, lovbek. nr. 1029 af 10. juli 2018, § 10

Afholdelse af grundlovsceremoni, lovbek. nr. 1767 af 27. december 2018.

Økonomi

Udgifter til annoncering og forplejning til ceremonien finansieres af Byrådets repræsentationskonto.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at forslaget til procedure og arbejdsgang for grundlovsceremoni godkendes, og

at borgmester samt 1. og 2. viceborgmester udpeges til at varetage grundlovsceremonien.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-05-2019

Udsættes med henblik på yderligere sagsbehandling.

Fraværende:

Henrik Vej Kastrupsen

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-06-2019

Udsat.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-08-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr19-1289_doknr80176-19_v1_grundlovsceremoni.docx

Bilag

Grundlovsceremoni


550. Oprettelse af selvstændig kommunikationsstab

Oprettelse af selvstændig kommunikationsstab
Sagsfremstilling

Direktionen har drøftet kommunens kommunikationsindsats og ønsker en opprioritering heraf. Kommunikation er i dag en del af Politik, Analyse og Digitalisering og består af 2,5 kommunikationsmedarbejder og 2 grafikere samt en person ansat i en særlig ordning. Da den tidligere Kommunikationschef fratrådte vurderede ansættelsesudvalget dengang, at der ikke var egnede kandidater, og man besluttede, at sætte stillingen i bero i et par år. Det er Direktionens vurdering, at der er brug for en Kommunikationschef, fordi der er brug for en stærkere indsats for at arbejde med kendskabet til Varde Kommune, ligesom der er brug for en styrket kommunikativ indsats i relation til blandt visionen, erhvervsindsatsen og rekruttering. Direktionen foreslår derfor, at stillingen opslås.

 

Direktionen vurderer, at kommunikationsområdet bør have så høj en prioritet, så Chefen har direkte reference til Direktionen, hvorfor det foreslås, at området udskilles fra Politik, Analyse og Digitalisering. Direktionen vurderer, at opgaverne på kommunikationsområdet også kræver Direktionens direkte fokus, ligesom Direktionen vurderer, at mulighederne for at rekruttere en chef fremmes, hvis der er en direkte reference.

 

Der vil på mødet blive nærmere redegjort for forskellige økonomiske scenarier for finansiering af stillingen.

Økonomi

Der er en merudgift forbundet med ansættelse af en kommunikationschef. Der vil på mødet blive redegjort for de nærmere muligheder for finansieringen heraf.

Høring

Forslaget er sendt i høring i MED-udvalget for Politik, Analyse og Digitalisering. Dette høringssvar foreligger den 27. august, hvorefter Direktionen laver en fornyet vurdering af sagen, som foreligger til udvalgets møde.

Anbefaling

På det foreliggende grundlag anbefaler Direktionen,

at Kommunikationsområdet udskilles som en særskilt stabsenhed på linje med Politik, Analyse og Digitalisering, Personale samt Økonomi og Borgerservice.

 

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-08-2019

Anbefalingen blev godkendt.

 

I 2020 finansieres stillingen primært af overførte midler.

 

Den endelige finansiering fastlægges når budget 2020 er vedtaget, idet den skal ske inden for udvalgets budgetramme.

 sagsnr07-9424_doknr127639-19_v1_bemærkninger til ansættelse af kommunikationschef.docx

Bilag

Bemærkninger til ansættelse af kommunikationschef


551. Ansøgning om kommunegaranti til Oksbøl Varmeværk

Ansøgning om kommunegaranti til Oksbøl Varmeværk
Sagsfremstilling

Oksbøl Varmeværk søger om kommunegaranti til et lån på 12,0 mio. kr.

 

Lånet skal bruges til finansiering af ny forsyningsledning til Oksbøl Kaserne i forbindelse med en udvidelse af varmeværkets forsyningsområde.

 

Projektforslaget er godkendt i Varde Byråd i maj 2018. Der er fremlagt beregninger fra Oksbøl Varmeværk der viser, at marginal varmeproduktionsprisen forventes at falde med 20%, når projektet er fuldt implementeret. I projektforslaget indgår tillige en kedel til fyring med flis, men denne aktivitet er ikke påbegyndt endnu.

 

Lånet bliver i første omgang etableret som en byggekredit med efterfølgende omlægning til langfristet lån senest 31. december 2020. Løbetiden på det endelige lån bliver maksimalt 30 år, jf reglerne i lånebekendtgørelsen.

 

Kontrakten med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse om levering af fjernvarme kan opsiges efter de bestemmelser, der følger af varmeværkets vedtægter. Heraf fremgår det, at der ved eventuel opsigelse af kontrakten beregnes en godtgørelse svarende til anlægssummen fratrukket afskrivninger.

Forvaltningens vurdering

Det er Forvaltningens vurdering, at ansøgningen kan imødekommes, idet aktiviteterne falder indenfor Lånebekendtgørelsens bestemmelser.

Endvidere at planen med omlægning af byggekreditten til langfristet lån inden 31. december 2020, kan godkendes indenfor de skitserede rammer.

Retsgrundlag

Lånebekendtgørelsen.

Økonomi

Økonomiafdelingen oplyser, at kommunegarantien ikke påvirker kommunens låneramme eller deponering, idet der er tale om låneberettigede anlægsudgifter.

 

I forlængelse af gældende principper for provisionsberegning, vil der blive opkrævet en garantiprovision på 0,75% af trækket på byggekreditten. Endvidere vil der ved omlægningen til langfristet lån blive opkrævet en stiftelsesprovision på 0,25% af hovedstolen samt en efterfølgende garantiprovision på p.t. 0,75% af den til enhver tid værende restgæld på lånet.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der meddeles Oksbøl Varmeværk en kommunegaranti til et lån på 12,0 mio. kr. til etablering af byggekredit, samt at kommunegarantien videreføres i forbindelse med den efterfølgende omlægning af byggekreditten til langfristet lån senest den 31. december 2020,

at der opkræves en garantiprovision på 0,75% af trækket på byggekreditten, samt at der i forbindelse med omlægning af byggekreditten til et langfristet lån opkræves en stiftelsesprovision på 0,25% af hovedstolen på lånet, samt at den løbende årlige garantiprovision p.t. er på 0,75% af restgælden på lånet.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-08-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr10-6089_doknr122723-19_v1_gældende vedtægter 2019.pdf.pdf
sagsnr10-6089_doknr121024-19_v1_projektforslag for oksbøllejren - 14 nov.17 .pdf.pdf
sagsnr10-6089_doknr116932-19_v1_ansøgning om kommunegaranti juli 2019.pdf
sagsnr10-6089_doknr122137-19_v1_tilslutning af oksbøllejren - analyser - 20. sep 2018.pdf.pdf

Bilag

Gældende vedtægter 2019.pdf
Projektforslag for Oksbøllejren - 14 nov.17 .pdf
Ansøgning om kommunegaranti juli 2019
Tilslutning af Oksbøllejren - Analyser - 20. sep 2018.pdf


552. Dansk Byggeris erhvervsundersøgelse 2019

Dansk Byggeris erhvervsundersøgelse 2019
Sagsfremstilling

Den 25. juni 2019 offentliggjorde Dansk Byggeri deres årlige måling af kommunernes erhvervsvenlighed.

Varde Kommune forbedrede placeringen med 13 pladser, fra en 25. til en 12. plads.

 

Gennemgangen af den årlige måling viser følgende udsving på mere end fem pladser (fremgang/tilbagegang):

 

(Fremgang) Byggesagsbehandlingstid: 2018 (plads 65) og 2019 (plads 38) – lavt er godt, hvorfor det svarer til en forbedring på 27 pladser. Årsagen er umiddelbart, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var 40 dage i 2018 og 38 dage i 2019. Kommuner der ikke opkræver et gebyr for byggesagsbehandlingen ligger notorisk bedre, idet mange først opretter sagen, når alle oplysninger foreligger. Men med en plads nummer 38, skal der naturligvis fortsat arbejdes på løbende forbedringer.

 

(Tilbagegang) Byggesagsbehandlingsgebyrstørrelser: 2018 (plads 51) og 2019 (plads 57). Det er et fald på 6 pladser. Gebyret er steget med 12 kroner i 2019.

 

(Fremgang) Gebyrer erhvervsaffald: 2018 (plads 92) og 2019 (plads 38), det svarer til en forbedring på 54 pladser. Der er metodeskift, fra man i 2018 brugte P-numre, til man nu gør det op i forhold til antal biler.

 

(Fremgang) AB92: 2018 (plads 79) og 2019 (plads 25), hvilket svarer til en forbedring på 54 pladser. Årsagen er, at vi nu har fået indberettet benyttet praksis – at AB92 skal benyttes så vidt muligt uden afvigelser.

 

(Tilbagegang) Erhvervsuddannede: 2018 (plads 13) og 2019 (plads 25), hvilket er en tilbagegang på 12 pladser. Ændringen skyldes, at andelen af folkeskoleelever, der søger ind på en erhvervsuddannelse, er faldet fra 28,2% i 2018 til 26,7% i 2019.

 

(Fremgang) Skole-virksomhedssamarbejde: 2018 (plads 28) og 2019 (plads 1), hvilket er en stigning på 27 pladser. Årsagen er, at vi korrekt har afkrydset alle tre felter.

 

(Fremgang) Erhvervsfrekvens: 2018 (plads 26) og 2019 (plads 18), hvilket er en forbedring på 8 pladser. Erhvervsfrekvensen er steget fra 78% til 79,5%.

 

(Tilbagegang) Nyledige i arbejde: 2018 (plads 21) og 2019 (plads 33), hvilket er et fald på 12 pladser. Årsagen er, at andelen er steget med 0,01% til 50%, hvilket må betyde, at andre kommuner har gjort det bedre.

 

Der er ikke kommet nye målinger i 2019, men derimod udgået en række målinger som;

Udvikling i dækningsafgiften, Udvikling i udlicitering på det tekniske område, Administrationsafgift på erhvervsaffald, Udvikling i befolkningen, BNP i kommunerne, Byggetilladelser og Udvikling i antal virksomheder.

 

Der henvises i øvrigt til de vedlagte bilag – herunder det samlede analysegrundlag.

Forvaltningens vurdering

Med det politiske mål, om fortsat at være en erhvervsvenlig kommune og ligge i top 10 i Dansk Byggeris årlige måling, vil det være hensigtsmæssigt:

 • at fortsætte det løbende arbejde med at optimere byggesagsbehandlingen,
 • at genvurdere gebyrstørrelserne for byggesagsbehandling og affaldsgebyrer,
 • at der fortsat kan arbejdes med at øge andelen af unge der tager en erhvervsuddannelse,
 • at der fortsat er et potentiale i at arbejde med de Nyledige i arbejde.
Konsekvens i forhold til visionen

Ingen.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov og Lov om erhvervsfremme.

Økonomi

Ingen.

Høring

Ingen.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Direktionen,

at vurdere analysens resultater og beslutte om der skal iværksættes initiativer på baggrund heraf.

Beslutning Direktionen den 14-08-2019

Direktionen drøftede analysens resultater, og besluttede at der ikke iværksættes særskilte initiativer på baggrund heraf, men at der fortsat holdes fokus på de igangsatte initiativer.

 

Analysen sendes til Udvalget for Økonomi og Erhverv til orientering, og med anbefaling om, at den efterfølgende sendes til orientering i Udvalgene for Arbejdsmarked & Integration, Børn og Læring og Plan & Teknik.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-08-2019

Anbefalingen fra Direktionen blev godkendt.

 

Udvalget ønsker fortsat fokus målrettet en placering i TOP10 på Dansk Byggeris måling.sagsnr17-7494_doknr122242-19_v1_dansk byggeri erhvervsvenlighed 2019 - varde.pdf
sagsnr17-7494_doknr122240-19_v1_dansk byggeris måling 2019 - kommenteret af varde kommune.pdf

Bilag

Dansk Byggeri Erhvervsvenlighed 2019 - Varde
Dansk Byggeris måling 2019 - kommenteret af Varde Kommune


553. Status på strategien Vækst i Varde Kommune 2019

Status på strategien Vækst i Varde Kommune 2019
Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv godkendte den 29. november 2017 iværksættelse af en række af Vækststrategiens handleplaner, herunder:
 

Iværksætteri og forretningsudvikling:

 • Vækstcentre i Varde Kommune
 • Forretningsudvikling i eksisterende virksomheder
 • Digitalisering og automatisering i virksomhederne
 • Finansieringsmuligheder for iværksættere og mindre virksomheder
 • Turisme – forretnings- og oplevelsesudvikling.

Kvalificeret arbejdskraft:

 • Strategisk kompetenceplan for virksomheder
 • Kobling mellem læringsinstitutioner og virksomheder (eksisterende)
 • Kobling mellem læringsinstitutioner og virksomheder (nye).

Rammevilkår:

 • Sikker og hurtig adgang til E20
 • Arbejdskraftens mobilitet
 • Varde Kommune på Danmarkskortet for nye virksomheder
 • Nye pladskrævende virksomheder
 • Inddragelse og gennemsigtighed i indkøb og udbud
 • Danmarks største kystferiedestination – trækplaster for nye gæster og borgere
 • Transparent og kvalificeret sagsbehandling.

Derudover afholdes der årligt en job- og uddannelsesmesse samt et vækstmøde for erhvervsledere.

Der er vedlagt en status på de enkelte indsatser.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at de fleste handleplaner afvikles hensigtsmæssigt. Der er nogle af handleplanerne, der allerede er overgået til almindelig drift i ProVarde, herunder forretningsudvikling i eksisterende virksomheder m.fl.

 

Særligt omkring den årlige Job- og uddannelsesmesse lægges der op til, at den flyttes fra foråret til efteråret og første arrangement i 2020. Indtil da involveres de enkelte interessenter, herunder UU-vejledere, Campus og virksomheder i fastlæggelsen af det fremtidige koncept. Den endelige dato fastlægges sammen med parterne.

 

Det er afgørende, at emnet for vækstmødet med erhvervsledere i 2020 igen tager udgangspunkt i virksomhedernes udvikling og konkurrencedygtighed. Med dette afsæt kan der

overvejes følgende emner:

 • Arbejdskraft og automatisering – arbejdskraften er stadig den største væksthæmmer,
 • Cirkulær økonomi og verdensmål – bæredygtighed og evnen til at koble produkt/service til verdensmålene er allerede og bliver i endnu højere grad et konkurrenceparameter,
 • Design – bruge design til at skabe øget konkurrencekraft og øge innovationen i virksomhederne.

 

Forvaltningen peger på emnet Cirkulær økonomi og verdensmål, idet dette emne er nyt i forhold til tidligere år, samt kan skabe grundlag for bæredygtig fornyelse og udvikling i virksomhederne i Varde Kommune.

Vækstmødet med erhvervsledere foreslås placeret i starten af april, som nu. Der foreslås torsdag den 2. april 2020 kl. 18.00 til 21.00.

Konsekvens i forhold til visionen

Såfremt der vælges Cirkulær økonomi og verdensmål som tema for næste års vækstmøde, så vil det indirekte understøtte kommunens vision – Vi i Naturen.

Retsgrundlag

Lov om erhvervsfremme.

Økonomi

Der forventes udgifter til Vækstdagen 2020 på op til 100.000 kr., der dækker leje af Campus, leje af messeudstyr, servicering af udstillere, middag på rådhuset, hovedtaler og annoncering.

Udgiften søges finansieret af Byrådets Udviklingspulje.
Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi- og Erhverv,

at Byrådets Udviklingspulje finansierer udgifterne til såvel Job- og uddannelsesmessen som Vækstmødet med i alt op til 100.000 kr.,

at Job- og uddannelsesmessen flyttes til efteråret 2020,

at Vækstmødet for erhvervsledere placeres den 2. april 2020,

at tage orienteringen om status på strategien Vækst i Varde Kommune til efterretning.

Beslutning Direktionen den 14-08-2019

Anbefalingen blev tiltrådt. Et tema kunne være ”Bæredygtighed som vækstdriver”.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-08-2019

Direktionens anbefalingen blev godkendt.sagsnr17-9517_doknr122261-19_v1_oversigt over projekter 2019.pdf
sagsnr09-11201_doknr69633-16_v2_byrådets udviklingspuje - specifikation.xlsx

Bilag

OVERSIGT OVER PROJEKTER 2019
Byrådets udviklingspuje - specifikation


554. Styrkelse af kommunens erhvervsindsats

Styrkelse af kommunens erhvervsindsats
Sagsfremstilling

Varde Kommune har de senere år opnået ganske høje placeringer i målinger af erhvervstilfredshed hos Dansk Byggeri og Dansk Industri – senest blev kommunen nummer 12 i målingen fra Dansk Byggeri.

Målingen fra Dansk Byggeri baserer sig på objektive forhold (tal og servicemål), hvorimod målingen fra Dansk Industri i høj grad baserer sig på virksomhedernes oplevelser.

 

Det er grundlæggende Direktionens oplevelse, at der er følgende ramme, som har betydning for kommunens erhvervsindsats

 

 • Vækst er vejen til god kommunal service hos skoler, ældrepleje mv.

 

Det er Direktionens vurdering, at der mangler lidt momentum, hvis de senere års gode placeringer skal fastholdes, og Direktionen foreslår derfor følgende initiativer:

1)     Der sættes et meget stærkere fokus på kommunikation og branding.

2)     ProVarde skal i en stærkere sammenhæng med den øvrige kommunale erhvervsservice

3)     Byrådets rolle skal omtænkes

4)     Indsatser.

Initiativerne skal supplere de initiativer, der allerede pågår i halen på kommunens vækststrategi, se bilag til sagen ”Status på strategien Vækst i Varde Kommune 2019” på Økonomi- og Erhvervsudvalgets dagsorden.
 

Ad 1)
Arbejdet med kommunens erhvervsservice handler i høj grad om kommunikation og branding. Det indebærer, at kommunen meget mere aktivt skal arbejde med information, kommunikation og medejerskab hos de interessenter, der er på erhvervsområdet. Det indebærer også en forbedret brug af kommunens hjemmeside, så den informerer om sagsgange i typiske sager relateret til erhvervslivet. Der bør også ske et mere aktivt brug af sociale medier relateret til erhvervsaktiviteter og besøg hos virksomheder af Borgmester, Byråd og udvalg. Der bør være en booking-portal for virksomheder, som kan anvendes til at få møder om byggesagsbehandling, arbejdskraft, kommunale udbud mv.
Ovenstående indebærer, at Direktionen lægger op til, at der ansættes en kommunikationschef, se sag på Økonomi- og Erhvervsudvalgets dagsorden.


Ad 2)
ProVarde skal efter udskillelsen af turisme fra ProVarde have entydigt fokus på erhvervslivets behov. Der er brug for en tættere koordination mellem kommune og ProVarde, så der skal bedst mulig sammenhæng mellem indsatserne. Det bør afdækkes, om der kan etableres en form for et tættere opgavefællesskab mellem de relevante aktører. Og disse forhold - sammenholdt med en større tydelighed fra kommunal side i forhold til, hvad kommunen ønsker for sit bidrag til ProVarde - bør indtænkes i en kommende resultatkontrakt.
 

Ad 3) Den opmærksomhed, som Byrådet har på kommunens erhvervsliv har i høj grad betydning for kommunernes omdømme. Direktionen foreslår, at der etableres et § 17, stk. 4 udvalg bestående af repræsentanter fra Byrådet og fra erhvervslivet med det formål at sætte fokus på, hvordan kommunen kan arbejde med yderligere at styrke kommunens erhvervsservice. Endvidere vurderer Direktionen, at Byrådet i højere grad skal involveres i virksomhedsbesøg, men at man samtidig er opmærksom på, at formålet med disse besøg ikke skal være at udøve myndighedsvirksomhed, men at bruge besøgene som inspirations- og dialogbesøg.

 

Ad 4) Som nævnt er der allerede en række initiativer i gang for at fremme erhvervslivets vilkår i Varde Kommune, men Direktionen foreslår, at der i det kommende år er et særligt fokus på følgende:

 • Infrastruktur – hvordan får vi en udbygning af Hovedvej 11 med i en kommende aftale om infrastruktur
 • Erhvervsuddannelser – hvordan får vi et endnu større fokus på, at flere skal vælge erhvervsuddannelser, og hvad kan vi i det hele taget gøre for at afhjælpe virksomhedernes arbejdskraftbehov?
 • Gennemførelse af spørgeundersøgelse hos virksomhederne for at afdække deres behov.
 • Afholdelse af årligt velkomstmøde for nystartede virksomheder.
Anbefaling

Direktionen anbefaler,
at der tages følgende initiativer for at styrke momentum i relation til kommunens erhvervsindsats:

 1. Styrkelse af kommunikationsindsatsen som beskrevet i sagsfremstillingen (ad 1),
 2. Igangsættelse af arbejde med at formulere kommunens ønsker til ny resultatkontrakt med ProVarde,
 3. Igangsættelse af indsats for tættere sammenhæng på tværs mellem kommune og ProVarde,

at der udarbejdes en konkret beskrivelse af opgaver og deltagerkreds for et § 17, stk. 4-udvalg om kommunens erhvervsindsatser,

at der arbejdes videre med en række konkrete indsatser som beskrevet i sagsfremstillingen (ad 4).

Beslutning Direktionen den 21-08-2019

 

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-08-2019

Anbefalingen blev godkendt, med bemærkning om, at bosætning indskrives som et særligt fokusområde i lighed med infrastruktur, erhvervsuddannelse, spørgeundersøgelse og velkomstmøde for nystartede virksomheder.

555. Prioritering af grundkapitallån budget 2020-2023

Prioritering af grundkapitallån budget 2020-2023
Sagsfremstilling

Under henvisning til Strategi for almene boliger i Varde Kommune har boligorganisationerne indsendt ansøgninger om grundkapitallån i budgetperioden 2020-2023.

 

Der er modtaget følgende ansøgninger:

 • Arbejdernes Andels-Boligforening ansøger om grundkapitallån til Senior-Landsby i Oksbøl. Et projekt bestående af 22 almene boliger i et plan, et fælleshus og boliger indrettet med særligt henblik på, at de kommende beboere kan blive længst muligt i eget hjem. Anskaffelsessummen er ca. 41 mio. kr. og grundkapitallån på 3,3 mio. kr. beregnet med grundkapitallån på 8 %.

 

 • Arbejdernes Andels-Boligforening ansøger om grundkapitallån til Senior-Landsby i Næsbjerg. Et projekt bestående af 15 almene boliger i et plan, opført som klyngehuse. Boligerne indrettes med særligt henblik på, at de kommende beboere kan blive længst muligt i eget hjem. Anskaffelsessummen er ca. 28 mio. kr. og grundkapitallån på 2,2 mio. kr. beregnet med grundkapitallån på 8 %.

 

 • Arbejdernes Andels-Boligforening ansøger om grundkapitallån til Senior-Landsby i Nr. Nebel. Byggeriet tænkes opført på den hidtidige rådhus-grund, hvis grunden udbydes til salg.  Et projekt bestående af 22 almene boliger i et plan, og boliger indrettet med særligt henblik på, at de kommende beboere kan blive længst muligt i eget hjem. Anskaffelsessummen er ca. 41 mio. kr. og grundkapitallån på 3,3 mio. kr. beregnet med grundkapitallån på 8 %.

 

 • Arbejdernes Andels-Boligforening ansøger om grundkapitallån til et projekt på Gærdet i Varde By. Et projekt bestående af 22 almene boliger i et plan, og boligerne indrettet med særligt henblik på enlige med barn/børn og borgere der stiller krav til god tilgængelighed. Anskaffelsessummen er ca. 41. mio. kr. og grundkapitallån på 3,3 mio. kr. beregnet med grundkapitallån på 8 %. AAB er opmærksom på, at der færdiggøres en del almene boliger i Varde By, men mener at der er efterspørgsel på let tilgængelige boliger med have og tæt på indkøb og idrætsfaciliteter.

 

 • Boligorganisationen Alfabo søger om grundkapitallån til opførelse af ca. 40 almene boliger opført som et seniorboligfællesskab på Gellerupvej 94 i Varde Syd. Anskaffelsessum udgør ca. 75 mio. kr. og grundkapitallån 7,5 mio. kr. beregnet med grundkapitallån på 10 %.

 

 • Boligorganisationen Alfabo søger om grundkapitallån til opførelse af 10 almene familieboliger på Bryggerstien i Varde Syd. Anskaffelsessum 20 mio. kr. og grundkapitallån 2 mio. kr., beregnet med en grundkapitallån på 10 %.

 

 

 • Boligorganisationen Alfabo søger om grundkapitallån til opførelse af et projekt i Varde Kommune med 25-30 boliger opført som seniorboligfællesskab. Projektet skal i høj grad indeholde bæredygtighed og sociale aspekter, som giver mulighed for et rigtig fint fællesskab. Det kan være seniorer eller fællesskaber hvor enlige, ældre og børnefamilier bor sammen. Grundkapitallån på 5-6 mio kr.
 • Domea Varde ansøger om grundkapitallån til opførelse af almene familieboliger på Bredgade 21 i Alslev. Et projekt bestående af 15 almene familieboliger centralt beliggende i Alslev by med kort afstand til indkøb, offentlig transport og skole. Anskaffelsessummen er 29 mio. kr. og grundkapitallån på 2,9 mio. kr. beregnet med grundkapitallån på 10 %.

 

 • Varde Bolig Administration søger om grundkapitallån til et projekt i Alslev med opførelse af 21 almene familieboliger samt et fælleshus i Alslev. Projektet ønskes opført med en blanding af seniorbofællesskab og almene familieboliger og med et boliggennemsnit på 104 m2. Anskaffelsessum er 44 mio. og den kommunale grundkapitallån 4,4 mio. kr beregnet med en grundkapitallån på 10 %.

 

 • Varde Bolig Administration søger om grundkapitallån til et projekt i Oksbøl med opførelse af 20 almene familieboliger. Projektet ønskes opført som almene familieboliger, der henvender sig til familier med og uden børn, ældre og enlige, og med et boliggennemsnit på 100 m2. Anskaffelsessum er 40 mio. og den kommunale grundkapitallån 4,0 mio. kr. beregnet med en grundkapitallån på 10 %.

 

En nærmere beskrivelse af projekterne fremgår af vedlagte bilag.

 

 

Derudover er der igangværende projekter og tidligere forhåndsgodkendte projekter:

 

 • 103 almene familieboliger - Digterparken i Varde (Gl. Materielgård)
 • 38 almene familieboliger - Storegade 2-4 i Varde
 • 12 almene familieboliger - Vestervold 2A og 2B (Sct. Jacobi)
 • 16 almene familieboliger - Gellerupvej i Varde 2. etape
 • 14 almene familieboliger seniorbofællesskab – P.O. Pedersensvej i Sig
 • 20 almene familieboliger – Hejrevej i Ansager
 • Kapitaltilførsel til renoveringsprojekter

 

 

Specifikation af budgetbeløb for 2019-2022 vedrørende grundkapitallån:

 

Budget år

Beløb

2019

5,0 mio kr.

2020

2,0 mio kr.

2021

2,0 mio kr.

2022

2,0 mio kr.

 

Af ovenstående budgetbeløb er 7,4 mio. kr. allerede disponeret og forhåndsgodkendt til igangværende og kommende projekter. Det betyder, at der stadigvæk er et beløb på 3,6 mio. kr., som endnu ikke er disponeret, og beløbet kan prioriteres til nye projekter.

Forvaltningens vurdering

I økonomiaftalen for 2019-2020 indgår, at den kommunale grundkapitallån differentieres for almene familieboliger. For familieboliger under 90 m2 udgør grundkapitallånet 8 %, for boliger på 90-105 m2 10 % og for boliger over 105 m2 12%.

 

Boligselskaberne har tidligere gjort opmærksom på, at der er ventelister til almene familieboliger i flere af oplandsbyerne. Ligeledes har boligselskaberne redegjort for, at der også er ventelister til familieboliger i Varde By. De kommende år opføres ca. 200 almene familieboliger i Varde By og det forventes at dække behovet for familieboliger for en periode.

 

Efter Landsbyggefondens opgørelse over ledige almene boliger udgør den aktuelle ledighed 0,4 % for Varde Kommune under et.

En af forudsætningerne for, at byrådet på statens vegne kan give tilsagn om støttet byggeri er, at antallet af ledige boliger er under 2%.

 

Vurderingen af nye ansøgninger skal jf. Strategien for Almene Boliger foretages med udgangspunkt i følgende kriterier:

 • Almene boliger skal som udgangspunkt kun opføres i byer med bosætningspotientiale jf kommuneplanen.
 • Bebyggelse vil være tæt-lavt byggeri og bestå af boliger med 3 eller flere værelser med mulighed for enten have eller terrasse. Etageboliger etableres som udgangpunkt kun i Ølgod og Varde.
 • Almene boliger indgår i et bymiljø, hvor boligerne blandes med andre boligtyper.
 • Projektet bidrager til at gøre Varde Kommune til en ren kommune.
 • Projektet bidrager til byforskønnelse.
 • Behovet for almene boliger kan sandsynliggøres f.eks. ved ventelister eller lignende.
 • Markedsværdien for projektet indebærer en acceptabel risiko ved kommunens garantistillelse for lån.

 

I forbindelse med den årlige budgetlægning har Byrådet afsat rammerne for kommunale grundkapitallån til støttet byggeri. Der er budgetteret med 8 mio. kr. ialt til grundkapitallån i årerne 2021 – 2023. Der er indkommet flere ansøgninger, end der er afsat grundkapitallån til, og det vil derfor være nødvendigt, at der sker en prioritering af de indkomne projektforslag fra boligorganisationerne, eller der vil skulle afsættes yderligere beløb til grundkapitallån.

 

Projektgruppen anbefaler, at de nye projekter prioriteres og finansieres således:
 

 1. Projektgruppen anbefaler, at projektet i Alslev fra Varde Bolig Administration om opførelse af 21 almene familieboliger og seniorbofællesskab prioriteres i 2021, med den begrundelse at der forventes at være stor efterspørgsel på boligerne og de vil bidrage til at byen udvikles i positiv retning. Varde Bolig Administration har i forvejen almene boliger i området og alle beboere vil kunne få glæde af et nyopført fælleshus. Anskaffelsessum 40 mio. kr. og grundkapitallån 10 % på 4,4 mio. kr.
 2. Projektgruppen anbefaler, at der reserveres grundkapitallån til projektet i Oksbøl til 2022, men at projektet udbydes som et projektforslag, med en beskrivelse af hvilke boliger der ønskes opført i Oksbøl. Begrundelsen for at udbyde et projektforslag i Oksbøl er, at flere boligorganisationer har vist interesse for området og giver samtidig mulighed for at gentænke Oksbøl bymidte og behovet for bynære boliger i Oksbøl Midtby. Med udgangspunkt i budgetforslaget om afsat grundkapitallån kan der opføres ca. 19 boliger svarende til grundkapitallån på 3,9 mio. kr. Ønsker Byrådet at prioritere flere boliger til projektet skal der afsættes yderligere beløb til grundkapitallån.
   
 3. Projektgruppen anbefaler, at projektet i Nr. Nebel fra Arbejdernes Andels-Boligforening om opførelse af 22 almene boliger som et seniorboligfællesskab prioriteres i 2023, med den begrundelse at der forventes at være efterspørgsel på boligerne, og det vil bidrage til at byen udvikles i positiv retning. Anskaffelsessum 41 mio. kr. og grundkapitallån 8 % på 3,3 mio. kr.

 

De øvrige ansøgninger om forhåndstilsagn til grundkapitallån prioriteres ikke på nuværende tidspunkt og indgår først i en kommende prioritering i det omfang projekterne fremsendes på ny. Det understreges, at fravalget alene er sket på baggrund af det store antal almene boliger, der forventes opført de kommende år. Det er alle gode ansøgninger, som på sigt vil være interessante projekter.

Konsekvens i forhold til visionen

ingen

Retsgrundlag

Lov om almene boliger, støttebekendtgørelsen

Økonomi

Af det afsatte beløb i 2019 og overslagsårene er der 3,6 mio. kr. som endnu ikke er disponeret til projekter, og med den årlige budgetlægning for 2020 har Udvalget for Økonomi og Erhverv foreslået rammerne for den kommunale grundkapitallån til samlet 8 mio. kr. Der er i så fald samlet 11,6 mio. kr. til disponering til nye projekter.

 

Ud fra de foreslåede beløb i budget 2020-2023 vil der være grundkapitallån til projekterne som er prioriteret under forvaltningens vurdering. Ønsker Udvalget for Økonomi og Erhverv at prioritere andre projekter blandt de indkomne forslag, skal der afsættes yderligere beløb til grundkapitallån.
Som tommelfingerregel gælder at 1 mio. kr. til medfinansiering vil give mulighed for byggeri af ca. 5 almene boliger.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv

at projektet fra Varde Bolig Administration prioriteres med 3,6 mio. til grundkapitallån, hvis der kun er det disponible beløb til rådighed fra budget 2019-2022, eller

at der afsættes yderligere 8 mio. kr., som foreslået i budget 2020-2023 og de tre nedenstående projekter prioriteres i henholdsvis Alslev, Oksbøl og Nr. Nebel:

at projektet fra Varde Bolig Administration vedrørende opførelse af 21 almene familieboliger i

Alslev prioriteres i 2021. Anskaffelsessum 40 mio. kr. og grundkapitallån 10 % på 4,4 mio. kr.

at projektet i Oksbøl prioriteres til gennemførelse i 2022, og udbydes som et projektforslag imellem interesserede boligorganisationer. Grundkapitallån på 3,9 mio. kr. svarende til ca. 19 boliger. Prioriteres der flere boliger til projektet skal der afsættes yderligere beløb til grundkapitallån.

at projektet fra Arbejdernes Andels-Boligforening vedrørende 20 almene familieboliger i Nr. Nebel prioriteres til gennemførelse i 2023. Afsat grundkapitallån på 3,3 mio. kr.

at budgetbeløb afsat i 2019 - 2022 fastholdes uændret. For 2020-2023 anbefales

det, at der samlet afsættes 8 mio. kr. som anført under økonomiafsnittet til grundkapitallån.

at beslutte hvorvidt forslagene skal medtages i forbindelse med det kommende budgetseminar.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-08-2019

Udsættes indtil udkast til revideret Strategi for almene boliger i Varde Kommune foreligger.sagsnr19-6143_doknr128394-19_v1_4 ansøgninger fra arbejdernes andels-boligforening.pdf.pdf
sagsnr19-6143_doknr128392-19_v1_2 ansøgninger fra varde bolig administration.pdf.pdf
sagsnr19-6143_doknr128391-19_v1_1 ansøgning fra domea varde.pdf.pdf
sagsnr19-6143_doknr128390-19_v1_3 ansøgninger fra alfabo.pdf.pdf
sagsnr19-3461_doknr48223-19_v1_strategi for almene boliger.doc.doc

Bilag

4 ansøgninger fra Arbejdernes Andels-Boligforening.pdf
2 ansøgninger fra Varde Bolig Administration.pdf
1 ansøgning fra Domea Varde.pdf
3 ansøgninger fra Alfabo.pdf
Strategi for almene boliger.DOC


556. Domea Ølgod - Fritagelse for dispositionsfondsdækning

Domea Ølgod - Fritagelse for dispositionsfondsdækning
Sagsfremstilling

Boligselskabet Domea Ølgod har ved ansøgning af den 18. juli 2019 søgt om kommunens godkendelse af, at boligorganisationens dispositionsfond ikke automatisk skal dække udgifter til tab som følge af lejeledighed i boligorganisationens enkelte afdelinger samt at dispositionsfondens automatiske dækning af tab som følge af manglende huslejebetalinger eller manglende opfyldelse af istandsættelsesforpligtigelsen,  ikke genoptages før dispositonsfondens saldo udgør mindst 5.700 kr. pr. lejmålesenhed (2018 niveau).

 

Domea Ølgod begrunder ansøgningen med, at selskabet ønsker at styrke dispositionsfonden i boligselskabet.

 

Det kan oplyses at dispositionsfonden i Domea Ølgod pr. 31.12.2018 udgør 1.370.618 kr. svarende til 5.449 kr. pr. lejemål.

 

Jf bekendtgørelsen af lov om almene boliger m.m. § 20 stk 4, skal lejetab og uforholdsmæssigt store tab som følge af fraflyttede lejeres manglende huslejebetaling eller manglende opfyldelse af istandsættelsesforpligtigelsen dækkes af midlerne i en boligorganisations dispositionsfond.

 

Kommer dispositionsfondens saldo under 3.800 kr. pr. lejemål eller særlige forhold i øvrigt taler herfor, kan byrådet godkende at tabet i stedet dækkes helt eller delvist af afdelingen selv.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen kan ikke anbefale, at ansøgningen om dispensation imødekommes, da de økonomiske betingelser for fritagelse ikke er opfyldt, og at der ikke foreligger særlige forhold.

 

Udgangspunktet er at tab dækkes af boligorganisationens dispositionsfond, og at der kun gives dispensation, hvis boligorganisationens økonomiske situation gør det nødvendigt som i tilfælde af, at dispositionsfondens saldo kommer under det fastsatte minimum pr. lejemål.

 

Konsekvens i forhold til visionen

ingen

Retsgrundlag

Lov om almene boliger mv.

Driftsbekendtgørelsen om drift af almene boliger mv.

 

Økonomi

ingen

Anbefaling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Økonomi og Erhverv

at ansøgningen om dispensation ikke imødekommes, og boligorganisationens dispositionsfond fortsat skal dække udgifter ved lejetab, manglende huslejebetalinger m.m. jf. § 20 i driftsbekendtgørelsen.

 

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-08-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr19-9684_doknr128399-19_v1_ansøgning domea ølgod.pdf.pdf

Bilag

Ansøgning Domea Ølgod.pdf


557. Ansøgning om låneoptagelse og huslejestigning - VBA

Ansøgning om låneoptagelse og huslejestigning - VBA
Sagsfremstilling

Varde Bolig Administration søger i mail den 4. juli 2019 om låneoptagelse samt forhøjelse af husleje for 6 almene familieboliger på Vrenderupvej 1A- C3 i Fåborg.

 

Projektet består af udskiftning af tage, til en samlet anskaffelsessum på 1,4 mio. kr., og der ønskes optaget et realkreditlån på 343.000 kr. inkl.  låneomkostninger til projektet. Lånet kræver 100 % kommunegaranti. Det resterende beløb finansieres fra henlagte midler i afdelingen og egen trækningret.

 

Som følge af låneoptagelsen stiger huslejen 200 kr. pr. måned fra gennemsnitlig 3.678 kr. pr. måned til gennemsnitlig 3.878 kr. pr. måned. Stigningen svarer til en lejeforhøjelse på 5,44 %.

 

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der er tale om vedligeholdelsesarbejder, som ikke kræver Byrådets

godkendelse, jf. lov om almene boliger § 28 vedrørende væsentlige forandringer af

ejendommen.

 

Derimod skal Byrådet godkende huslejeforhøjelser på mere end 5 %, når stigningen skyldes

udførelse af forbedringsarbejder på ejendommen, der enten sker i form af renovering eller

forbedring, jf. driftsbekendtgørelsen § 79, stk. 4 og bekendtgørelsen af lov om almene

boliger § 10, stk. 3.

 

Byrådet skal ligeledes godkende låneoptagelse, jf. lov om almene boliger § 29.

Forvaltningen vurderer, at tagrenoveringen vil være med til at forlænge og fastholde

boligernes levetid og samtidig være med til at bidrage til, at boligerne fortsat er attraktive for

både nuværede og nye lejere. Det er ligeledes forvaltningens vurdering, at huslejen er

fornuftig sammenlignet med øvrige boliger i området.

 

På den baggrund anbefales det, at ansøgningen om låneoptagelse og huslejestigning

godkendes.

 

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Lov om almene boliger mv

Bekendtgørelsen om drift af almene boliger mv.

 

Økonomi

Økonomiafdelingen udtaler: Lånet kræver 100%  kommunegaranti.

 

Høring

Projektet er godkendt på et afdelingsmøde den 6. september 2018

 

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at ansøgning om låneoptagelse på 343.000 kr. godkendes, og

at huslejestigningen på 200 kr. pr. måned godkendes.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-08-2019

Anders Linde blev erklæret inhabil og deltog således ikke i sagens behandling.

 

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr19-9663_doknr128436-19_v1_ansøgning vrenderupvej 1a-3c.pdf.pdf

Bilag

Ansøgning Vrenderupvej 1A-3C.pdf


558. Fremtidig ramme for udarbejdelse af udviklingsplaner

Fremtidig ramme for udarbejdelse af udviklingsplaner
Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 5. marts 2019 at godkende det fremlagte forslag til ”Udviklingsrådsmodellen 2.0”, med følgende bemærkninger:

 • at arbejdsgruppen efterfølgende nærmere behandler de enkelte høringssvar med henblik på yderligere bearbejdning af den nye model
 • at eventuelle tiltag, som har økonomiske konsekvenser, fremsendes til fagudvalg eller Udvalget for Økonomi og Erhverv til vurdering forud for de kommende budgetforhandlinger, og
 • at Udvalget for Økonomi og Erhverv orienteres på førstkommende møde om arbejdsgruppens resultater.

 

Arbejdsgruppen ønskede ved den efterfølgende behandling af modellen, at afsnit 3.2. ”Udviklingsplaner der skaber retning og ejerskab” ikke bør træde i kraft, før der er udarbejdet en særskilt redegørelse for betydningen for de enkelte byer, samarbejder mellem byer og ressourceforbruget.

 

Oplægget/redegørelsen skulle indeholde:

 • Status, herunder byernes ønsker
 • Hvilke byer har en udviklingsplan
 • Hvor mange byer har behov for at få revideret deres nuværende udviklingsplan
 • Hvor mange byer, som ikke allerede har en udviklingsplan, har behov for en
 • Betydning af den foreslåede model. Hvor mange byer vil fremover få mulighed for egen udviklingsplan eller en fælles udviklingsplan som del af en klynge efter den foreslåede model
 • Den økonomiske og ressourcemæssige betydning, hvis byernes ønsker imødekommes (jf. status ovenfor), og tilsvarende for den foreslåede model med under 500 indbyggere, mellem 500 og 1.000 indbyggere og over 1.000 indbyggere. I den sammenhæng redegøres for, hvad en light-version af en udviklingsplan/revision af en udviklingsplan koster. Light-versionen indebærer, at byen eller klyngen selv udarbejder udviklingsplanen efter en fastlagt skabelon med efterfølgende godkendelse i det politiske system
 • Kriterierne for tildeling af penge fra ”Puljen til realisering af projekter ifm. udviklingsplaner”. Der ses på kriterierne ud fra ovenstående.

 

Forvaltningen har på denne baggrund udarbejdet en redegørelse for ovenstående, jf. bilag. På baggrund af redegørelsen er et budgetønske yderligere tilknyttet som bilag.

 

Der er efterhånden udarbejdet ca. 25 udviklingsplaner i Varde Kommune. Byer, der endnu ikke har egen udviklingsplan, omfatter Lunde og Kvong, der sammen med Lydum er prioriteret til at få udarbejdet en klyngeudviklingsplan i 2019. Derudover lægger Udviklingsrådsmodellen 2.0 op til, at Varde By kan få udarbejdet en udviklingsplan.

 

Der er i redegørelsen arbejdet med 5 modeller for det fremtidige arbejde med udarbejdelse af udviklingsplaner.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen har på baggrund af redegørelsen udvalgt de 2 modeller til budgetønske, som kommer en revisionstakt på 5 år nærmest. Forvaltningen foreslår en revisionstakt på 4 år, i lighed med mange øvrige plandokumenter, og har derfor i budgetønsket indregnet supplerende ressourcer, der årligt er nødvendige, hvis dette skal kunne opnås.

 

De 2 udvalgte modeller er i tråd med forslaget fremsat i Udviklingsrådsmodellen 2.0, hvor den ene er udvidet til, at byer med mellem 200 og 1.000 indbyggere også tilbydes en light-version af hjælp til udarbejdelse af en udviklingsplan, hvis byen ønsker det.

 

Forvaltningen vurderer, at der, hvis der skal ske revision hvert 4-5 år, skal udarbejdes flere udviklingsplaner pr. år, end der prioriteres på nuværende tidspunkt.

 

Forvaltningen vurderer også, at ”Puljen til realisering af projekter ifm. udviklingsplaner” fungerer efter hensigten og anbefaler derfor, at der holdes fast i puljens retningslinjer, som sikrer fokus på projektet og ikke byernes størrelse.

Konsekvens i forhold til visionen

Mange udviklingsplaner har i en grad taget visionen til sig, og det fortsatte arbejde med udviklingsplaner i sammenhæng med ”Puljen til realisering af projekter ifm. udviklingsplaner” sikrer fortsat fokus på udvikling af bl.a. bynære natur- og rekreative oplevelser.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Afhængig af valgt model, jf. bilag. Forvaltningen anbefaler at eventuelle midler omlægges fra ”Byrådets Udviklingspulje” til indsatsen med udarbejdelse af udviklingsplaner.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at redegørelsen og budgetønsket tages til efterretning, og

at budgetønsket fremsendes til budgetseminar 2019.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 20-06-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Niels Christiansen

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-08-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr19-6814_doknr88480-19_v1_budgetønske - bemanding ved model for udviklingsplaner.pdf
sagsnr19-6814_doknr102290-19_v1_bilag - modeller for fremtidigt udviklingsplansarbejde.pdf

Bilag

Budgetønske - bemanding ved model for udviklingsplaner
Bilag - Modeller for fremtidigt udviklingsplansarbejde


559. Pulje til energibesparende foranstaltninger 2019

Pulje til energibesparende foranstaltninger 2019
Sagsfremstilling

Energibesparende foranstaltninger (EBF) kan gennemføres via en pulje fra staten, hvor kommunerne har adgang til at optage lån f.eks. til efterisolering, udskiftning til energirigtige lamper/lyskilder samt udskiftning af tekniske installationer. Lånene tilbagebetales via de besparelser, der er på driften (el-, vand- og varmeforbrug) efter udførelse af EBF. Lovgivningen og Varde Kommunes strategi for arbejdet med EBF i den kommunale bygningsmasse fremgår af bilag.

 

I budget 2019 er der afsat en pulje/låneramme på 5,2 mio. kr. til investeringer i energibesparende foranstaltninger. Regnskabet for 2018 endte med et merforbrug på 3,6 mio. kr., og der er således 1,6 mio. kr. tilbage af lånerammen for 2019.

 

Det har i løbet af det første halvår vist sig, at der kan gennemføres flere vedligeholdelses- og anlægsprojekter med rentable energimæssige forbedringer af bygninger og/eller tekniske installationer end først antaget.

 

Der gennemføres renoveringsarbejder på de kommunale bygninger med vægt på prioritering af utætte tage, vinduer og døre i nedbrud samt udskiftning af tekniske installationer, der medvirker til dårligt indeklima eller ikke fungerer. Ligeledes gennemføres der flere udskiftninger af gadelys.

 

Der er i 2019 planlagt vedligeholdelsesarbejder og anlægsprojekter med rentable energiprojekter, jf. principperne i strategien, der samlet set kræver en større investering end der er plads til i den resterende pulje for 2019. Det forventes, at der i 2019 kan gennemføres projekter, der muliggør udnyttelse af en låneramme på ca. 17 mio. kr.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at gennemførelse af de skitserede projekter er rentable, og at de bør gennemføres. Hvis der ikke gøres brug af energimidler, når det er rentabelt, vil der ikke være tilstrækkelige midler i anlægs- eller vedligeholdelsesbudgettet til gennemførelse af projekterne.

 

Forvaltningen vurderer derfor, at lånerammen bør forhøjes til 17 mio. kr. i 2019.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Der søges om forhøjelse af lånerammen med 15,4 mio. kr. til puljen for EBF i 2019. Forhøjelsen finansieres ved lån, der tilbagebetales via de udmøntede besparelser på driften/energien.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at lånerammen til puljen for energibesparende foranstaltninger forhøjes med 15,4 mio. kr.,

at der gives en anlægsbevilling på 15,4 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger, 

at der gives en indtægtsbevilling til puljen til opsamling af mindreforbrug som følge af energibesparende tiltag med 776.640 kr.,

at der gives en bevilling til finansieringsomkostninger til lånet på i alt 776.640 kr., og

at lånerammen til optagelse af lån til energibesparende foranstaltninger frigives.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-08-2019

Anbefalingen blev godkendt med den bemærkning, at den samlede tilbagebetalingstid for den enkelte ejendom ikke må overstige 20 år.

Fraværende:

Jan Lings

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-08-2019

Anbefalingen, inklusiv bemærkning fra Udvalget for Plan og Teknik, indstilles til Byrådets godkendelse.sagsnr16-9618_doknr139301-16_v1_principper for energibesparende foranstaltninger.docx
sagsnr16-241_doknr113352-19_v1_investeringer i energibesparende foranstaltninger 2019.pdf
sagsnr15-2785_doknr155423-15_v1_budget for gadelys 2016 og fremover.docx
sagsnr16-392_doknr63238-16_v1_oversigt over budgetterede besparelser i forbindelse med energibesparende foranstaltninger - 2017 - .xlsx

Bilag

Principper for Energibesparende foranstaltninger
Investeringer i energibesparende foranstaltninger 2019
Budget for gadelys 2016 og fremover
Oversigt over budgetterede besparelser i forbindelse med energibesparende foranstaltninger - 2017 - 2020


560. Nyt regulativ for husholdningsaffald

Nyt regulativ for husholdningsaffald
Sagsfremstilling

EU's affaldsdirektiv fra maj 2018 betyder, at alle kommuner senest i 2023 skal udsortere den organiske del af husholdningernes affald. Dette mål vil blive indarbejdet i statens kommende affaldsbekendtgørelse. Miljøstyrelsens ressourcestrategi i ”Danmark uden affald” fra 2013 medfører, at Danmark senest i år 2022 skal genanvende mindst 50 % af husholdningsaffaldet. De danske kommuner er derfor i stort omfang allerede i gang med at etablere grundlaget for en affaldssortering, som kan leve op til disse mål.

 

Som følge heraf har Udvalget i juni 2018 godkendt udsortering af organisk affald. For at kunne gennemføre udsorteringen af madaffaldet er der behov for et nyt regulativ for husholdningsaffald. Det ny regulativ for dagrenovation bliver regelsættet for, hvordan dagrenovationen skal sorteres fremover og dermed også for udsorteringen af madaffaldet. I praksis forventes affaldssorteringen at begynde 1. februar 2020.

 

Udkastet til nyt regulativ for dagrenovation har været i høring hos Sydvestjysk Brandvæsen og DIN Forsyning A/S. Sydvestjysk Brandvæsen havde ingen bemærkninger til udkastet. DIN Forsyning A/S har kommenteret udkastet flere gange, senest med mail af 16. juli 2019. DIN Forsyning A/S’s bemærkninger er indarbejdet i udkastet.

 

En standardhusstand med en 240 l beholder vil få en årlig stigning på ca. 85 kr. som direkte konsekvens af udsortering af madaffald. Husstande med beholdere mindre end 240 l vil få en væsentlig prisstigning på maksimalt 391 kr. afhængig af nuværende spandstørrelse.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at Varde Kommune med de foreslåede ændringer af regulativet i §§ 9.1-9.7 (markeret med gult) alene foretager de nødvendige ændringer for at indføre separat indsamling af madaffald i kommunen.

 

Udover denne ændring og nogle få redaktionelle rettelser er der ikke ændret i regulativet i forhold til andre gældende affaldsordninger. En mere gennemgående revision af regulativet forventes gennemført i forbindelse med den ny affaldsplan i 2020. Tidsplan og fremgangsmåde for den nye ordning vil blive forelagt Udvalget på temamøde om ”Affaldshåndtering” i efteråret 2019.

Konsekvens i forhold til visionen

Mere genanvendelse reducerer den samlede miljøbelastning af naturen. Med dette tiltag understøtter Varde Kommune en bedre og øget ressourcehåndtering.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om affald

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og –aktører m.v.

Økonomi

Ingen, fordi udgifterne er brugerfinansierede via DIN Forsynings A/S’ takster.

Høring

Udkastet til nyt regulativ skal efter den politiske behandling i offentlig høring. Efter den offentlige høring skal regulativet endnu engang behandles og vedtages politisk.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at udkastet til nyt regulativ sendes i offentlig høring i 4 uger.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-08-2019

Anbefalingen blev godkendt med den bemærkning, at der arbejdes hen imod, at affaldsordningen harmoniseres med AFLD’s forslag til indsamling af husholdningsaffald.

Fraværende:

Jan Lings

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-08-2019

Anbefalingen, inklusiv bemærkning fra Udvalget for Plan og Teknik, indstilles til byrådets godkendelse.sagsnr19-6463_doknr107045-19_v1_forslag til nyt regulativ for dagrenovation - varde_husholdning__(a)_(1).docx.docx
sagsnr19-6463_doknr108327-19_v1_0307 faq - beslutning om udsortering af madaffald.docx
sagsnr19-6463_doknr101870-19_v1_høringssvar fra sydvestjysk brandvæsen - ingen bemærkninger..msg
sagsnr19-6463_doknr121624-19_v1_udkast til nyt regulativ, gennemgået af din forsyning med din f's rettelser.docx.docx
sagsnr19-6463_doknr122814-19_v1_kildeopdeling.pdf.pdf

Bilag

Forslag til nyt regulativ for dagrenovation - Varde_Husholdning__(A)_(1).DOCX
FAQ - beslutning om udsortering af madaffald
Høringssvar fra Sydvestjysk Brandvæsen - ingen bemærkninger.
Udkast til nyt regulativ, gennemgået af DIN Forsyning med DIN F's rettelser.docx
Kildeopdeling.pdf


561. Kommuneplantillæg for rekreativt område i Ho

Kommuneplantillæg for rekreativt område i Ho
Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv vedtog 27. februar 2019 Forslag til tillæg 22. Forslaget har været fremlagt i offentlig høring fra 6. marts 2019 til 10. maj 2019.

 

Formålet med Tillæg 22 er at udlægge et rekreativt område til familieorienterede fritidsaktiviteter som minigolf og fiskesø.

 

Ved høringsperiodens udløb var der kommet en indsigelse. Indsigelsen handler primært om trafikale forhold, støj og udlagte arealer til lignende formål.

 

Området har ikke tidligere været omfattet af en kommuneplanramme.

 

Tillæg 22 til Kommuneplan 2017 skal vedtages, før lokalplan 08.01.L02 for minigolf og fiskesø i Ho kan vedtages.

 

Sagen er en A-sag, hvor planforslag godkendes i Udvalget for Økonomi og Erhverv, mens den endelige plan vedtages af Byrådet.

Forvaltningens vurdering

De indkomne bemærkninger er behandlet i vedlagte notat med forslag til vurdering af indkomne bemærkninger.

 

Forvaltningen vurderer blandt andet, at området kan overholde de vejledende grænseværdier for støj. Dertil vurderes det, at udlægget i forbindelse med eksisterende fiskesø sikrer en udvikling af områdets aktiviteter, uden der planlægges for nye uberørte arealer. Forvaltningen vurderer, at tillæg 22 og lokalplan 08.01,L02 vil medføre en forøgelse af den daglige trafik på Almosetoften, og at der i forbindelse med ibrugtagning af minigolfbane vil blive udarbejdet trafiktællinger og hastighedsmålinger. Hvis det viser sig, at der er et hastighedsproblem, vil sagen blive forelagt Udvalget for Plan og Teknik.

 

Forvaltningen vurderer, at de indkomne bemærkninger ikke bør føre til ændringer. Der er dog foretaget enkelte sproglige rettelser og præciseringer af kommuneplanudpegninger og tilhørende retningslinjer.

Konsekvens i forhold til visionen

Sikring af områdets udvikling til rekreativ anvendelse uden at inddrage nye uberørte arealer.

Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven

Miljøvurderingsloven

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet

at Tillæg 22 for rekreativt område i Ho vedtages, og

at notatet med forslag til vurdering af indkomne bemærkninger tiltrædes.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-08-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Jan Lings

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-08-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-7373_doknr11310-19_v1_definition af a, b og c sager.pdf
sagsnr18-7373_doknr117704-19_v1_sagshistorik_til sagsfremstilling.pdf.pdf
sagsnr18-7373_doknr117705-19_v1_samlet pdf.pdf
sagsnr18-7373_doknr119266-19_v1_tillæg 22 ho minigolf til endelig vedtagelse.pdf.pdf
sagsnr18-7373_doknr120608-19_v1_resumé af indkomne bemærkninger.pdf.pdf

Bilag

Definition af A, B og C sager
Sagshistorik
Høringssvar
Tillæg 22 Ho minigolf til endelig vedtagelse.pdf
Resumé af indkomne bemærkninger.pdf


562. Lokalplan for Ho minigolf og fiskesø

Lokalplan for Ho minigolf og fiskesø
Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv vedtog 27. februar 2019 Forslag til Lokalplan 08.01.L02 – Ho minigolf og fiskesø. Forslaget har været fremlagt i offentlig høring fra 6. marts 2019 til 10. maj 2019.

 

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at udvikle eksisterende område med fiskesø til også at indholde minigolfbane, picnic- og legeområde, ny lagerhal samt udvidelse af de eksisterende parkeringsforhold.

 

Ved høringsperiodens udløb er der ikke kommet bemærkninger til lokalplanen.

 

Lokalplanområdet ligger i landzone og har ikke tidligere været lokalplanlagt.

 

Tillæg 22 til Kommuneplan 2017 skal vedtages, før denne lokalplan kan vedtages.

 

Sagen er en A-sag, hvor planforslag godkendes i Udvalget for Økonomi og Erhverv, mens den endelige plan vedtages af Byrådet.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at lokalplanen sikrer muligheden for at udvikle området ved eksisterende fiskesø med lignende familieorienterede aktiviteter som minigolf og picnic- og legeområde.

 

I forbindelse med den offentlige høring er forvaltningen blevet opmærksom på, at ansøger ønsker at opsætte hegn ud mod vejen Almosetoften. Forslaget til lokalplanen gav mulighed for etablering af en støjmur tilpasset omgivelserne, hvis fremtidige støjmålinger påviser, at en støjmur er nødvendig. I Forslaget var der ikke bestemmelser om hegn. Det vurderes hensigtsmæssigt, at der gives mulighed for opsætning af hegn, så området på bedst mulig måde kan indpasse sig i omgivelserne og landskabet.

 

Bestemmelser om hegn er tilføjet i lokalplanen, jf. §§ 8.18 og 8.19.

 

Konsekvens i forhold til visionen

Lokalplanen giver mulighed for at udvikle og styrke de rekreative muligheder omkring den eksisterende fiskesø til også at omfatte minigolfbane og picnic- og legeområde.

Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven

Miljøvurderingsloven

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at bestemmelser om hegn tilføjes i lokalplanen, og

at Lokalplan 08.01.L02 –for minigolf og fiskesø i Ho vedtages.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-08-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Jan Lings

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-08-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-7370_doknr117700-19_v1_lokalplan 08.01.l02 ho minigolf.pdf
sagsnr18-7370_doknr11306-19_v1_definition af a, b og c sager.pdf
sagsnr18-7370_doknr117701-19_v1_sagshistorik_til sagsfremstilling.pdf.pdf

Bilag

Lokalplan 08.01.L02 Ho minigolf
Definition af A, B og C sager
Sagshistorik


563. Ekspropriation. Cykelbaner langs Sønderskovvej, Øse-Nordenskov

Ekspropriation. Cykelbaner langs Sønderskovvej, Øse-Nordenskov
Sagsfremstilling

Der er 26. juni 2019 afholdt åsteds- og forligsforretning i anledning af påtænkt ekspropriation af arealer til cykelbaner langs med Sønderskovvej fra Øse Kirke til Nordenskov Skole.

 

Personer, der berøres af den planlagte ekspropriation, kan under eller senest 4 uger efter åstedsforretningen komme med bemærkninger, forslag til ændringer og synspunkter, som de mener bør have indflydelse på erstatningens fastsættelse, jf. vejloven § 101, stk. 4.

 

Der er indgået aftaler om indarbejdelse af ønskede ændringer i projektet, hvor det har været muligt. Kopi af protokol er vedhæftet.

 

Der er indgået forlig med alle lodsejere. De indgåede forlig er indgået under forudsætning af Byrådets godkendelse.

 

Ekspropriation

Byrådet beslutter, om ekspropriationen skal gennemføres efter fristens udløb.

 

Når Byrådet har truffet beslutning om ekspropriationen, får lodsejerne meddelelse om beslutningen sammen med en klagevejledning. Lodsejerne har efter denne meddelelse en klagefrist på 4 uger.

 

Hvis ekspropriationsbeslutningen påklages, skal erstatningsspørgsmålet indbringes for taksationskommissionen senest 8 uger efter, ekspropriationsbeslutningen er meddelt, eller senest 4 uger efter endelig afgørelse i klagesagen.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje m.v. Kap 10. – Ekspropriation og taksation

Økonomi

Erstatningen er indeholdt i eksisterende bevilling.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der træffes endelig ekspropriationsbeslutning, og

at de forelagte erstatningstilbud godkendes

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-08-2019

Anbefalingen blev godkendt.

 

Fraværende:

Jan Lings

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-08-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr19-6545_doknr89990-19_v1_ekspropriations plan 113.pdf.pdf
sagsnr19-6545_doknr89989-19_v1_ekspropriations plan 112.pdf.pdf
sagsnr19-6545_doknr89988-19_v1_ekspropriations plan 111.pdf.pdf
sagsnr19-6545_doknr89984-19_v1_ekspropriationsforløb.pdf.pdf

Bilag

Ekspropriations Plan 113.pdf
Ekspropriations Plan 112.pdf
Ekspropriations Plan 111.pdf
Ekspropriationsforløb.pdf


564. Ekspropriation. Cykelsti Nørre Nebel - Sdr. Bork

Ekspropriation. Cykelsti Nørre Nebel - Sdr. Bork
Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik afholdt 17. juni 2019 åsteds- og forligsforretning i forbindelse med den påtænkte ekspropriation af arealer til anlæggelse af en cykelsti langs Tarmvej fra Nørre Nebel til Sdr. Bork.

 

De 10 berørte lodsejere var indkaldt til forretningen og fordeler sig således:

 • 3 lodsejere godkendte både projektet og erstatningen
 • 1 lodsejer har godkendt, men ikke erstatningen
 • 6 lodsejere har hverken godkendt projektet eller erstatningen.

 

Forligene er indgået under forudsætning af Byrådets godkendelse. Kopi af protokol er vedhæftet.

 

Ekspropriation

Byrådet beslutter, om ekspropriationen skal gennemføres efter fristens udløb.

 

Når Byrådet har truffet beslutning om ekspropriationen, får lodsejerne meddelelse om beslutningen sammen med en klagevejledning. Lodsejerne har efter denne meddelelse en klagefrist på 4 uger.

 

Hvis ekspropriationsbeslutningen påklages, skal erstatningsspørgsmålet indbringes for taksationskommissionen senest 8 uger efter, ekspropriationsbeslutningen er meddelt, eller senest 4 uger efter endelig afgørelse i klagesagen.

Forvaltningens vurdering

I forbindelse med åsteds- og forligsforretning fremkom der en del bemærkninger fra de berørte lodsejere. Forvaltningen har behandlet disse bemærkninger i bilag.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje m.v. Kap 10. – Ekspropriation og taksation

Økonomi

Opgørelse over resultatet i forbindelse med åsteds- og forligsforretning, jf. bilag. Det forventes, at udgiften kan afholdes indenfor projektets økonomi.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der træffes endelig ekspropriationsbeslutning,

at de forelagte erstatningstilbud godkendes, og

at de ikke-accepterede erstatningstilbud indbringes for taksationskommissionen.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-08-2019

Anbefalingen blev godkendt.

 

Fraværende:

Jan Lings

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-08-2019

Anbefalingen blev godkendt.

565. Ekspropriation. Cykelsti ved Nymindegab

Ekspropriation. Cykelsti ved Nymindegab
Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik afholdt 21. juni 2019 åsteds- og forligsforretning i forbindelse med den påtænkte ekspropriation af arealer til anlæggelse af en cykelsti rundt om hjemmeværnsskoven i Nymindegab.

 

De 13 berørte lodsejere var indkaldt til forretningen og fordeler sig således:

 • 1 lodsejer indgik forlig med under forretningen
 • 6 lodsejere godkendte projektet men ikke erstatningen
 • 6 lodsejere godkendte hverken projekt eller erstatning på stedet, og der er fortsat ikke indgået forlig med de 12 lodsejere.

 

Det indgåede forlig er under forudsætning af Byrådets godkendelse. Kopi af protokol er vedhæftet.

 

Ekspropriation

Byrådet beslutter, om ekspropriationen skal gennemføres efter fristens udløb.

 

Når Byrådet har truffet beslutning om ekspropriationen, får lodsejerne meddelelse om beslutningen sammen med en klagevejledning. Lodsejerne har efter denne meddelelse en klagefrist på 4 uger.

 

Hvis ekspropriationsbeslutningen påklages, skal erstatningsspørgsmålet indbringes for taksationskommissionen senest 8 uger efter, ekspropriationsbeslutningen er meddelt, eller senest 4 uger efter endelig afgørelse i klagesagen

Forvaltningens vurdering

I forbindelse med åsteds- og forligsforretning fremkom der en del bemærkninger fra de berørte lodsejere. Forvaltningen har behandlet disse bemærkninger på vedlagt notat.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje m.v. Kap 10. – Ekspropriation og taksation

Økonomi

Opgørelse over resultatet i forbindelse med åsteds- og forligsforretning er vedlagt sagen.

 

Der forventes en merudgift på ca. 0,7 mio. kr., hvoraf 0,5 mio. kr. vedrører merudgift til erstatning i forbindelse med ekspropriation.

 

Det foreslås at finansiere merudgiften af cykelstipuljen 2021. Der er i 2021 afsat 2,5 mio. kr. til cykelstier, og det foreslås at fremrykke 0,7 mio. kr. til 2019 til cykelstiprojektet i Nymindegab. Dette forventes ikke at påvirke Udvalget for Plan og Tekniks samlede anlægsramme 2019, fordi der forventes en mindreudgift på ca. 1 mio. kr. til igangværende anlægsarbejde på bro/vej ved Thyrasvej i Tistrup.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at projektet fortsættes og meromkostningen på 0,7 mio. kr. finansieres af cykelstipuljen for 2021,

at der træffes endelig ekspropriationsbeslutning,

at de forelagte erstatningstilbud godkendes, og

at de ikke-accepterede erstatningstilbud indbringes for taksationskommissionen.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-08-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Jan Lings

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-08-2019

Anbefalingen blev godkendt.

 

566. Tilkendegivelse af ekspropriation til kildeplads

Tilkendegivelse af ekspropriation til kildeplads
Sagsfremstilling

DIN Forsyning A/S ønsker at etablere en ny kildeplads med omkring 10 boringer ved Vittarp.

 

Ud over boringerne skal der etableres ledningsanlæg og borehuse. Boringerne skal indvinde grundvand til drikkevand, og den nye kildeplads forventes at danne basis for sikring af fremtidig vandforsyning til Varde by og omegn. Forsyningen sker i øjeblikket fra Lerpøtvej Vandværk, som i en årrække har været udfordret af miljøfremmede stoffer og kapacitetsproblemer.

 

DIN Forsyning A/S anmoder derfor Byrådet om en forhåndstilkendegivelse af, om Byrådet vil være indstillet på at foretage nødvendig ekspropriation, hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler herom, ved:

 • Etablering af undersøgelsesboringer, indvindingsboringer, boringshuse, ledningsanlæg og vejadgang på dele af matrikel 4a Vittarp By, Outrup, 6d og 5l Orten, Varde Jorder
 • Ophør med brug, opbevaring og håndtering af pesticider, spildevandsslam og sprøjtemateriel på dele af matrikel 4a Vittarp By, Outrup, 6d og 5l Orten, Varde Jorder
 • Etablering af ledningsanlæg til transport af vand fra kildepladsen frem til Varde. Ledningstracéet er endnu ukendt.

 

Bilaget viser de berørte matrikler i forbindelse med den nye kildeplads. Den enkelte placering af boringer og ledninger med mere bliver fastlagt under forhandlinger med de enkelte lodsejere. Det samlede areal indenfor de omtalte matrikler er ca. 93 ha.

 

DIN Forsyning A/S vil søge at indgå frivillige aftaler med de berørte lodsejere om de nødvendige arealerhvervelser og rådighedsindskrænkninger på ekspropriationslignende vilkår. Deklarationer om rådighedsindskrænkninger skal tinglyses på de enkelte ejendomme.

 

DIN Forsyning A/S ønsker Byrådets tilkendegivelse for at sikre, at projektet kan gennemføres og om nødvendigt ved ekspropriation. Ekspropriation kan ske med hjemmel i vandforsyningsloven.

Forvaltningens vurdering

Projektet er i overensstemmelse med intentioner og retningslinjer i Varde Kommunes Vandforsyningsplan 2013-2023. Ifølge planen har Varde Kommune som særligt fokusområde at sikre den fremtidige vandforsyning i kommunen, så forbrugerne også på lang sigt kan forsynes med rigeligt drikkevand af en god kvalitet. Samtidig er det et mål, at indvindingen af grundvand til drikkevand i videst muligt omfang skal ske fra velbeskyttede grundvandsmagasiner.

 

DIN Forsyning A/S har i mange år foretaget undersøgelser for at finde en ny kildeplads. Undersøgelser tyder på, at området ved Vittarp er egnet som ny kildeplads. Forvaltningen har forhåbninger om, at kildefeltet kan være med til at sikre vand af en god drikkevandskvalitet for borgere i Varde by og omegn.

 

Forvaltningen vurderer, at de nuværende undersøgelser fra området ser positive ud i forhold til, at området kan blive DIN Forsyning A/S’s nye kildefelt. I den forbindelse er det hensigtsmæssigt med en forhåndstilkendegivelse af, om Byrådet er villigt til at sikre etablering af nødvendige boringer, vejadgang, ledningsanlæg og borehuse og om nødvendigt sikring af drikkevandskvaliteten gennem dyrkningsrestriktion i boringsnære beskyttelsesområder inden for projektområdet gennem ekspropriation i tilfælde af, at der ikke kan indgås frivillige aftaler.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Vandforsyningsloven

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der meddeles en forhåndstilkendegivelse til DIN Forsyning A/S om, at Byrådet er villigt til at ekspropriere i nødvendigt omfang, hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-08-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Jan Lings

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-08-2019

Anbefalingen blev godkendt.

 sagsnr19-5862_doknr72922-19_v1_anmodning om udtalelse fra byrådet - villighed til ekspropriation - din forsyning - etablering af ki.msg
sagsnr19-5862_doknr106204-19_v1_anmodning om ekspropriationsvilje version 2.pdf
sagsnr19-5862_doknr122630-19_v1_kortbilag i 140.000.pdf

Bilag

DIN Forsynings anmodning om udtalelse
Anmodning om ekspropriationsvilje
Kortbilag


567. Ansøgning. Kommuneplanrammer langs Nordre Boulevard

Ansøgning. Kommuneplanrammer langs Nordre Boulevard
Sagsfremstilling

Betonklodsen ApS har ansøgt om ændret anvendelse for Ringkøbingvej 73, Varde. I den forbindelse har forvaltningen vurderet, at det er hensigtsmæssigt samtidigt at justere eksisterende kommuneplanrammer i området.

 

Ansøger ønsker at planlægge et nyt boligområde på Ringkøbingvej 73 med udkørsel til Ringkøbingvej. Projektet ønskes opført som traditionel tæt-lav bebyggelse med 4-5 familieboliger. Ejendommen ligger indenfor rammeområde 23.02.E02, som udlægger området til lettere erhverv. Før der kan opføres tæt-lav bolig bebyggelse på adressen, skal området udlægges til centerområde.

 

Ændringen af eksisterende kommuneplanrammer vil medføre, at store dele af bebyggelsen langs Nordre Boulevard, i overensstemmelse med de faktiske forhold, fremadrettet ligger i centerområde. Boligområdet 23.02.B11 og 23.02.B02 samt erhvervsområdet 23.02.E09 og dele af 23.02.E02 foreslås fremadrettet udlagt til centerområde med mulighed for område til offentlige og rekreative formål, boligområde og område til blandet bolig og erhverv. Eksisterende centerområde 23.02.C03 og 23.02.C01 vil ikke ændre anvendelse, jf. kortbilag. Eksisterende lokalcenter og område til butikker ændres ikke.

 

Den nordlige del af eksisterende erhvervsområde 23.02.E02, hvor der i dag ligger et pelscenter, har været overvejet ændret til tung industri, mens de tilstødende grunde fortsat vil være erhvervsområde til lettere industri.

 

Sagen er en A-sag, fordi der sker ændringer af eksisterende kommuneplanrammer, der forudsætter forudgående indkaldelse af idéer og forslag og beslutning i Byrådet. Et debatoplæg har derfor været sendt i høring fra 14. til 28. juni 2019. Der er indkommet seks bemærkninger, der handler om trafiksikkerhed særligt i forhold til Frelloskolen, områdets anvendelse fra erhvervs- og boligområde til centerområde, udlæg af område til tung industri og spildevandsforhold i området. De indkomne bemærkninger er behandlet i resumé af indkomne bemærkninger.

 

Sagen er en A-sag, og derfor beslutter Byrådet om planlægningen ønskes igangsat, mens Udvalget for Plan og Teknik prioriterer, hvornår sagen opstartes i forvaltningen.

Forvaltningens vurdering

Erhvervsområde 23.02.E02 er præget af en blandet anvendelse i form af butikker, virksomheder, offentlige institutioner og enkelte boliger. Forvaltningen vurderer, at ønsket om etablering at tæt-lav bebyggelse på Ringkøbingvej 73 vil være i tråd med eksisterende anvendelse i området. Den ønskede tæt-lav bebyggelse vil dog være i modstrid med eksisterende plangrundlag, og en realisering af det ansøgte vil kræve udarbejdelse af et kommuneplantillæg.

 

På baggrund af de indkomne bemærkninger fra indkaldelse af ideer og forslag vurderer forvaltningen, at den nordlige del af eksisterende erhvervsområde 23.02.E02, hvor der i dag ligger et pelscenter, fortsat bør være udlagt til lettere erhverv. Forvaltningen anser det fremadrettet som mest hensigtsmæssigt i forhold til nærliggende skole, bolig – og rekreative områder. Derved gives der ikke planmæssigt mulighed for erhverv i en større miljøklasse, og det vil fortsat være de eksisterende miljøkrav til bl.a. støj, trafik og lugt, der skal overholdes.

 

Forvaltningen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at ændre dele af den eksisterende kommuneplanramme for erhvervs- og boligområde til centerområde, så de bedre afspejler eksisterende anvendelse. Ved at udlægge området langs Nordre Boulevard til centerområde sikres en mere fleksible anvendelse af området.

 

Forvaltningen vurderer, at ændringerne er af sådan en karakter, at sagen kan behandles som en B-sag, når Byrådet har taget stilling til om planlægningen skal igangsættes.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommuneplan 2017, Varde Kommune

Lov om planlægning

Miljøvurderingsloven

Økonomi

Ingen

Høring

Hvis det ansøgte imødekommes, skal der gennemføres en offentlig høring, jf. planloven § 24, stk. 1.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at det nødvendige plangrundlag i form af kommuneplantillæg udarbejdes,

at sagen medtages i prioriteringen af sager til igangsætning,

at resumé af de indkomne bemærkninger til debatoplægget godkendes,

og

at sagen herefter behandles som en B-sag.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-08-2019

Anbefalingen blev godkendt.

 

Fraværende:

Jan Lings

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-08-2019

Anbefalingen blev godkendt.

 sagsnr19-4016_doknr116315-19_v1_ringkøbingvej situationsplan.pdf.pdf
sagsnr19-4016_doknr116314-19_v1_ringkøbingvej 73 principansøgning ændret plangrundlag.pdf.pdf
sagsnr19-4016_doknr108883-19_v1_høringssvar samlet pdf..pdf
sagsnr19-4016_doknr117697-19_v1_definition af a, b og c sager.pdf
sagsnr19-4016_doknr122233-19_v1_resumé af indkomne bemærkninger - ideer og forslag.pdf.pdf
sagsnr19-4016_doknr122348-19_v1_kort over eksisterende og fremtidige kommuneplanrammer.pdf.pdf

Bilag

Ringkøbingvej situationsplan.pdf
Ringkøbingvej 73 principansøgning ændret plangrundlag.pdf
Høringssvar samlet pdf.
Definition af A, B og C sager
Resumé af indkomne bemærkninger - ideer og forslag.pdf
Kort over eksisterende og fremtidige kommuneplanrammer.pdf


568. Ansøgning. Nyt erhvervsområde i den sydøstlige del af Varde

Ansøgning. Nyt erhvervsområde i den sydøstlige del af Varde
Sagsfremstilling

Varde Kommune har købt et areal i den sydøstlige del af Varde med henblik på at planlægge arealet til en ny branche; små og mellemstore datacentre.

 

Arealet er på ca. 37 ha i landzone. Det ligger nord for Ribevej, øst for Østre Omfartsvej og syd for Roustvej. Arealet benyttes i dag til landbrugsformål og er delvist omkranset af beplantning. Langs Roustvej og Ribevej findes enkelte boliger, mens der ligger et erhvervsområde vest for Østre Omfartsvej.

 

Størrelsen af datacentre varierer i forhold til antallet af kunder. Det kan være helt små datacentre på 2.000 m2 og de lidt større på 40.000 m2. Et datacenter vil typisk have en højde på 15-19 m.

 

Datacentre består af mange servere, der skal køles ned. Der skal derfor installeres kølere på det enkelte datacenter. Der vil blive arbejdet på at genanvende overskudsvarmen sammen med DIN Forsyning A/S, så energispildet reduceres mest muligt.

 

Det er meget vigtigt for datacentre, at der ikke er udfald, og at udfald i givet fald reduceres til det minimale. Der må derfor forventes døgnbemanding med forskellig intensitet. Dette kræver befordring til og fra stedet på skæve tidspunkter. Derudover må der efter idriftsættelse af det enkelte datacenter forventes varetransport i mindre omfang. Trafikken til og fra området forventes at skulle afvikles via Roustvej.

 

Området ligger delvist indenfor skovbyggelinje og forskellige drikkevandsinteresser, blandt andet i form af indvindingsopland til Forum Vandværk, og der løber en 40 bar gasledning gennem området. Desuden er området udpeget som perspektivområde for byudvikling i kommuneplanen.

 

Arealet er ikke omfattet af en gældende planlægning.

 

Sagen er en A-sag, da et stort nyt areal skal optages i kommuneplanen. Det forudsætter forudgående indkaldelse af idéer og forslag og beslutning i Byrådet. Et debatoplæg har derfor været sendt i høring fra 3. - 19. juni 2019. Der er kommet 5 bemærkninger, der særligt handler om eksisterende naturgasledninger gennem området samt trafikale og infrastrukturmæssige udfordringer i området.

 

Dansk Gas Distribution (DGD) oplyser, at hvis der skal planlægges i området, skal der ske en opgradering af gasledningen, hvilket vil blive vurderet i forbindelse med lokalplanlægningen.

 

Vejdirektoratet vurderer blandt andet, at planlægning for området kan være i strid med nationale interesser i forhold til statslige investeringer i infrastruktur. Desuden stiller Vejdirektoratet spørgsmålstegn ved, om det er nødvendigt at planlægge på østsiden af Østre Omfartsvej, og om den eksisterende infrastruktur i området kan håndtere den øgede trafik, hvor lokal og gennemgående trafik blandes.

 

De indkomne bemærkninger er behandlet i resumé af indkomne bemærkninger.

 

Sagen er en A-sag. Derfor skal Byrådet beslutte, om planlægningen ønskes igangsat, mens Udvalget for Plan og Teknik prioriterer, hvornår sagen opstartes i forvaltningen.

Forvaltningens vurdering

Varde Kommune har i sin Vækststrategi fastlagt et indsatsområde med tiltrækning af pladskrævende virksomheder, herunder datacentre. Forvaltningen vurderer derfor, at det vil være hensigtsmæssigt og ikke står i modsætningen til nationale interesser.

 

Området ligger delvist indenfor skovbyggelinje, og det forventes, at der vil blive holdt ca. 30 m afstand til skoven for at sikre oplevelsen af skoven og opretholde skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyreliv.

 

I forbindelse med lokalplanlægning skal der tages hensyn til drikkevandsinteresserne i den sydvestlige del af området, ligesom der skal tages hensyn til gasledningen, der løber gennem området. Det er nødvendigt, at DGD’s ledning gennem området opklassificeres, og derfor vil det i forbindelse med lokalplanlægningen blive vurderet nærmere, hvilken Class Location det er mest hensigtsmæssigt og muligt at opgradere til. Udgifter til opgradering afholdes af ledningsejer.

 

Forvaltningen vurderer, at placeringen øst for Østre Omfartsvej er den mest hensigtsmæssige hvad angår adgang til strøm og fibernet samt det faktum, at de mindre datacentre ønsker en bynær placering, og at den tætte placering gør det muligt at genanvende overskudsvarmen fra datacentrene i fjernvarmenettet. Dertil kommer, at en placering i det nuværende erhvervsområde i den østlige del af Varde ikke er forenelig med driften af datacentrenes køleanlæg, fordi der findes en betonknusningsvirksomhed på stedet. Denne type virksomhed øger støvindholdet i luften, hvilket ikke er hensigtsmæssig for større køleanlæg.

 

Overordnet vurderer forvaltningen, at det ved konkret planlægning for erhvervsområdet med tilkørselsforhold via Roustvej er muligt at indrette trafikale løsninger, som ikke påvirker det statslige vejnet (A11 og A12) mere end ved generel byvækst. Ved konkret planlægning for området foretages på baggrund af drøftelser med Vejdirektoratet de nødvendige analyser i forhold til eventuelle trafikale og infrastrukturmæssige udfordringer i området for at sikre, at planlægningen ikke medfører uhensigtsmæssige løsninger i forhold til trafiksikkerhed.

 

Ved lokalplanlægning vil der desuden blive arbejdet med afgrænsningen mod de omkringliggende veje, f.eks. i form af grønne områder.

 

Området skal kloakeres, og det forventes, at der skal etableres et regnvandsbassin i den vestlige del af området.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommuneplan 2017, Varde Kommune

Lov om planlægning

Økonomi

Ingen

Høring

Hvis planlægningen ønskes igangsat, skal der gennemføres en offentlig høring, jf. planloven § 24, stk. 1.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at det nødvendige plangrundlag i form af lokalplan og kommuneplantillæg udarbejdes,

at sagen medtages i prioriteringen af sager til igangsætning, og

at resumé af de indkomne bemærkninger til debatoplægget godkendes.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-08-2019

Anbefalingen blev godkendt med den tilføjelse, at der i plangrundlaget skal indtænkes mulighed for en cykelsti langs Roustvej, og at den konkrete skovbyggelinje skal fastlægges ved udarbejdelse af lokalplanen.

Fraværende:

Jan Lings

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-08-2019

Anbefalingen, inklusiv tilføjelsen fra Udvalget for Plan og Teknik, fremsendes til Byrådets godkendelse.sagsnr19-3265_doknr111106-19_v1_bemærkninger samlet - ideer og forslag.pdf
sagsnr19-3265_doknr110902-19_v1_oversigtskort.pdf
sagsnr19-3265_doknr119007-19_v1_resumé af indkomne bemærkninger - ideer og forslag.pdf.pdf

Bilag

Bemærkninger samlet - ideer og forslag
Oversigtskort
Resumé af indkomne bemærkninger - ideer og forslag.pdf


569. Indtægtsbevilling - Projektmidler til klasseorkesterprojekt

Indtægtsbevilling - Projektmidler til klasseorkesterprojekt
Sagsfremstilling

Slots– og Kulturstyrelsen har bevilliget 100.000 kr. til et klasseorkesterprojekt fra puljen ’Talentudvikling børn og unge.

 

Midlerne skal anvendes i perioden 1. august 2019 – 30. juni 2021. Tilsagnsbrevet er vedlagt som bilag.

Forvaltningens vurdering

Projektmidler er en vigtig del af at kunne afprøve nye undervisningsformer, så det er glædeligt at Slots– og Kulturstyrelsen har bevilliget midler til projektet under titlen ’Talentudvikling i den obligatoriske musikundervisning’.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Lov om musik

Økonomi

Musik & Billedskolens driftsbudget tilføres 100.000 kr., finansieret ved projektmidler fra Slots– og Kulturstyrelsen.

 

Økonomiafdeling har undersøgt momsregler vedrørende modtagelse af tilskuddet fra Slots- og Kulturstyrelsen. Midler fra Slots- og Kulturstyrelsen består af finanslovsmidler, hvilket gør at tillægsbevillingen er momsfri.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at der gives en indtægtsbevilling på 100.000 kr., og
at der gives en tillægsbevilling på 100.000 kr. til Musik & Billedskolens driftsbudget til brug i årene 2019 – 2021.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 19-08-2019

Anbefalingen blev godkendt

Fraværende:

Julie Gottschalk

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-08-2019

Anbefalingen blev godkendt.

 sagsnr19-9647_doknr120750-19_v1_tilsagnsbrev fra slots - og kulturstyrelsen.pdf

Bilag

Tilsagnsbrev fra Slots - og Kulturstyrelsen


570. Indtægtsbevilling - Projektmidler til Hold Hjernen Frisk

Indtægtsbevilling - Projektmidler til Hold Hjernen Frisk
Sagsfremstilling

DGI og Slots- og Kulturstyrelsen har udvalgt Varde Bibliotek som det ene af de to udviklingsbiblioteker, som skal være med til at udvikle koncepter til ”Hold Hjernen Frisk - Dans, sang og musik”. Der ydes et tilskud på i alt 60.000 kr. for deltagelsen, herunder gennemførelse af test af koncepter i perioden september 2019 til juni 2020. Projektet er økonomisk støttet af Nordea Fonden.

 

Vilkår for tilskuddet: I efteråret 2019 skal biblioteket deltage i konceptudvikling af HHF Dans, sang og musik med særligt fokus på at udvikle et forløb, der senere kan gennemføres med seniorhold på bibliotekerne landet over. Varde Bibliotek forpligter sig til at indgå i udviklingssamarbejdet med bla. repræsentanter fra Sangens Hus, Dansekapellet og DGI. Det udviklede forløb skal have en varighed på 12 uger og gennemføres af minimum 12 seniorer i alderen 60-75 år. De ugentlige sessioner skal gennemsnitligt have en varighed på 2,5 timer.

 

Tilskuddet skal anvendes inden 30. juni 2020.

Forvaltningens vurdering

Projektmidler er vigtige for den løbende serviceforbedring af byrådets seniorvision om et aktivt, værdigt, meningsfyldt og trygt seniorliv samt sund kultur for hjerne og krop. Biblioteket har gennem flere år høstet en række nyttige erfaringer i forbindelse med samarbejdet med DGI i tidligere versioner af Hold Hjernen Frisk.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Lov om biblioteksvirksomhed

Økonomi

Varde Biblioteks driftsbudget tilføres 60.000 kr., finansieret ved projektmidler fra Nordea Fonden. Midlerne udbetales ved projektets afslutning. Midlerne anvendes som lønudgifter til projektledelse, ved deltagelse i koordineringsaktiviteter samt ifm. afholdelse af 12 testforløb med seniorer fra kommunen.

 

Økonomiafdeling udtaler:

Da projektet er finansieret af Nordea Fonden, er der tilskudsmoms på 10.500 kr. som finansieres indenfor egen ramme.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at der gives en indtægtsbevilling på 60.000 kr., og
at der gives en tillægsbevilling på 60.000 kr. til Bibliotekets driftsbudget i 2020.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 19-08-2019

Anbefalingen blev godkendt

Fraværende:

Julie Gottschalk

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-08-2019

Anbefalingen blev godkendt.

 sagsnr19-6468_doknr106592-19_v1_tilsagnsskrivelse hhf dans sang og musik varde.pdf

Bilag

Tilsagnsskrivelse HHF Dans sang og musik Varde


571. Anvendelse af udbytte vedr. 2018 fra Det Danske Madhus Varde A/S til arbejdsmiljøfremmende tiltag på ældreområdet

Anvendelse af udbytte vedr. 2018 fra Det Danske Madhus Varde A/S til arbejdsmiljøfremmende tiltag på ældreområdet
Sagsfremstilling

Det foreslås, at Varde Kommunes udbytteudbetaling fra Det Danske Madhus Varde A/S (DDMV) anvendes til arbejdsmiljøfremmende tiltag på ældreområdet.

 

Varde Kommune ejer 40% af DDMV. I 2018 præsterede selskabet et overskud på 1,3 mio. kr. Selskabet har en egenkapital på 4,5 mio. kr., hvilket vurderes at være tilstrækkeligt. Derfor har man på generalforsamlingen i selskabet besluttet at udbetale årets overskud til aktionærerne. Varde Kommunes andel er 520.000 kr.

 

Det foreslås, at midlerne anvendes til arbejdsmiljøfremmende tiltag på ældreområdet. Midlerne vil især blive anvendt til 2 tiltag:

1. Opsætning af luftrensere.

2. Opsætning af elektroniske vendesystemer i plejesenge.

 

Brug af midlerne til øvrige mindre arbejdsmiljøfremmende tiltag vil også kunne komme på tale – fx at tilbyde medarbejdere gratis influenzavaccination. Det skal understreges, at det ikke vil være muligt at nå en fuld implementering af de 2 primære indsatser ved anvendelse af udbyttebetalingen fra DDMV.

 

Der er lovende resultater i form af forbedret arbejdsmiljø med opsætning af luftrensere på steder, hvor arbejdsmiljøet er belastet på grund af dårlig luftkvalitet. Det kan fx være i lejligheder, hvor der bliver røget meget, i fællesrum hvor mange personer er forsamlet eller i skyllerum. Det er planen, at der igangsættes et projekt på plejehjemmet Lyngparken, især på enheden Søgården som rummer brugere med plejebehov og et aktuelt eller tidligere misbrug, typisk af alkohol.

 

Elektroniske vendesystemer er et hjælpemiddel, som monteres på plejesenge hos borgere, der har behov for hyppige forflytninger, som det er vanskeligt at gennemføre – fx på grund af brugerens funktionsniveau og vægt. Hjælpemidlet understøtter og letter plejepersonalets arbejde med forflytning.

Teknologisk Institut har i 2018 udgivet en rapport, som dokumenterer de positive arbejdsmiljømæssige effekter i form af færre skub, træk og vrid, hvorved medarbejderne oplever mindre belastning af arme, skuldre og nakke ved brug af sådanne hjælpemidler.

 

Ældreområdet er i en situation, hvor antal borgere i kernemålgruppen - +86-årige - i de kommende 10 år vil stige med 37%. I de foregående 10 år har vi oplevet en stigning på 31%. Samtidig er området underlagt de samme krav om budgetreduktioner som øvrige områder. Og der kan næppe forventes væsentlige udvidelser i antallet af plejeboliger i de kommende år. Derfor vil den reduktion i tidsanvendelse til forflytninger, der kan opnås ved indførelse af elektroniske vendesystemer, ikke blive udmøntet i reduktioner i personalenormeringen. Tidsreduktionen vil i stedet bidrage til at begrænse effekten af reduktioner i ældreområdernes budget. Med andre ord: Elektroniske vendesystemer vil bidrage til et bedre arbejdsmiljø og frigøre lidt tid til andre borgernære opgaver i plejen.

Forvaltningens vurdering

Det vurderes, at der er tale om indsatser, som vil have en særdeles positiv effekt på arbejdsmiljøet for medarbejdere på ældreområdet.

Konsekvens i forhold til visionen

Forslaget vil bidrage til at indfri pejlemærket om, at Varde Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads.

Økonomi

Økonomi bemærker, at der desuden er afsat 2 mio. kr. årligt i budgettet til APV-hjælpemidler på det samlede socialområde.

Høring

Fælles-MED Social og Sundhed.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at udbytteudbetalingen vedr. regnskab 2018 på 520.000 kr. fra Det Danske Madhus Varde A/S frigives til anvendelse til arbejdsmiljøfremmende tiltag på ældreområdet.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 20-08-2019

Udvalget besluttede, at det indstilles til Byrådet,

at udbyttebetalingen vedr. regnskab 2018 på 520.000 kr. fra Det Danske Madhus Varde A/S tilbageføres til kassen, idet udvalget skal gøre opmærksom på at økonomien er presset indenfor Social og Sundhedsområdet.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-08-2019

Udvalget besluttede, at udbyttebetalingen kan anvendes til finansiering af det forventede underskud på regnskab 2019 for Udvalget for Social og Sundhed.

572. Nedsættelse af Udsatteråd

Nedsættelse af Udsatteråd
Sagsfremstilling

Udvalget besluttede i august 2018, at forvaltningen skulle afklare, om der var opbakning til oprettelse af et lokalt Udsatteråd.

 

Der har været dialog med foreninger og andre interesserede. Der er stor opbakning fra både borgere i udsatte livssituationer og frivillige foreninger til at deltage i Udsatterådet.

 

Et Udsatteråd kan sammensættes på mange måder, og feedbacken i dialogen har peget på at der var stor enighed om, at det er vigtigt, at borgere i udsatte livssituationer er repræsenteret.

 

Derudover kan det give en god synergi i rådsarbejdet, at både frivillige og kommunale tilbud er repræsenteret i Udsatterådet. I Handicaprådet er der god erfaring med også at have politikere og ledelsesrepræsentant fra Varde Kommune med i rådet, da disse kan videreformidle drøftelser i såvel udvalg som råd og dermed øge kvalificering af indstillinger og beslutninger.

 

Et lokalt Udsatteråd kunne derfor have følgende repræsentation:

 • 2-3 borgere, der selv har oplevet at være i udsatte livssituationer eller med et særligt engagement i målgruppen. Det tilstræbes, at borgerne repræsenterer forskellige former for udsathed.
 • 3 repræsentanter indstillet af lokale frivillige organisationer, der varetager målgruppens interesser.
 • 1-2 repræsentanter fra de kommunale tilbud.
 • 2 politikere.
 • 1 ledelsesrepræsentant fra Varde Kommune.

 

Repræsentanter fra Politi, Lokalpsykiatri eller andre, der arbejder med målgruppen, kan inviteres ad hoc til møderne.

 

Sekretariatsbetjeningen varetages af Social- og Sundhedsområdets afdelingspersonale.

 

Det bør overvejes, om der skal indstilles en fast stedfortræder for hver repræsenteret gruppe, som kan deltage i rådets møder, hvis medlem fra gruppen er forhindret i at deltage.

 

Såfremt Byrådet vælger at nedsætte et Udsatteråd, kan valg til rådet foregå på følgende vis:

Valg til Udsatterådet følger ligesom de øvrige råd Byrådets valgperiode på 4 år og samme valgprocedure. Første Udsatteråd vælges dog i efteråret 2019 og fortsætter, indtil valgperioden ophører 31. december 2021.

Alle kan indstille medlemmer til Udsatterådet, og Forvaltningen sammensætter herefter det endelige råd baseret på de indstillede kandidater.

 

Rådet for socialt udsattes informationsmateriale om lokale udsatteråd vedhæftes som bilag.

Forvaltningens vurdering

Det vurderes, at der er stor opbakning til etablering af et Udsatteråd i Varde Kommune. Der er flere tilkendelser fra borgere og frivillige foreninger til at sidde i Udsatterådet, så det er forvaltningens vurdering, at det bliver muligt at finde både borgere og frivillige repræsentanter til Udsatterådet.

Konsekvens i forhold til visionen

Udsatterådet vil arbejde med visionen på samme vis som de øvrige råd.

Retsgrundlag

Intet

Økonomi

Udsatterådet forventes at kunne drives for ca. 10.000 kr. om året. Finansieringen vil være indenfor Social og Sundhedsområdets eget budget.

 

Økonomiafdelingen påpeger, at et udsatteråd vil øge de administrative omkostninger, og henviser til budgetforliget 2019-2022, hvor forligspartierne er optaget af at reducere administrationen.

Høring

Handicaprådet og Ældrerådet til orientering.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der nedsættes et Udsatteråd i Varde Kommune.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 20-08-2019

Anbefalingen blev godkendt, idet udvalget indstiller til Byrådets godkendelse,

at Steen Holm Iversen og Stig Leerbeck udpeges som Byrådets repræsentanter i Udsatterådet.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-08-2019

Anbefalingen fra Udvalget for Social og Sundhed fremsendes til Byrådets godkendelse.sagsnr18-4125_doknr55672-18_v1_infopakke udsatteråd.pdf.pdf

Bilag

Infopakke - Udsatteråd


573. Ledelsesspænd på ældreområdet 2019

Ledelsesspænd på ældreområdet 2019
Sagsfremstilling

I forbindelse med, at der generelt er fokus på antal lederstillinger og en drøftelse heraf i Udvalget for Økonomi og Erhverv, har forvaltningen udarbejdet en oversigt over ledelsesspændet på ældreområdet, for at give et overblik over fordelingen af medarbejdere under de enkelte teamledere.

 

Oversigten viser, at ledelsesspændet varierer fra 12 til 49 fastansatte medarbejdere under de enkelte teamledere.

 

I gennemsnit har en teamleder 29 fastansatte medarbejdere i sit team.

 

KORA- Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning -har udarbejdet en rapport, som undersøger, hvilken betydning, det har at ledere får flere medarbejdere pr. leder.  Undersøgelsen konkluderer, at en leder på ældreområdet kan håndtere op til ca. 45-50 medarbejdere, hvis vedkommende har et velfungerende samarbejde med en stedfortræder. Uden stedfortræder er buddet ca. 30 medarbejdere. På ældreområdet i Varde Kommune har teamlederne ikke har en stedfortræder.

 

Sammenholdes konklusionen fra rapporten med det aktuelle ledelsesspænd på ældreområdet i Varde Kommune, kan det konkluderes, at der er 5 steder, der har et for stort ledelsesspænd, i forhold til anbefalingerne fra Kora.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Økonomi og Erhvervsudvalget,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 20-08-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

Udvalget besluttede, at orienteringen sendes til Udvalget for Økonomi og Erhverv.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-08-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.sagsnr16-9773_doknr189502-17_v1_span of control ældreområdet -2019.docx

Bilag

Span of control ældreområdet -2019


574. Udsættelse af evaluering af tildelingsmodel 2018 - Skoleområdet

Udsættelse af evaluering af tildelingsmodel 2018 - Skoleområdet
Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 10. april 2018 tildelingsmodel på skoleområdet gældende fra 1. august 2018. I forbindelse med vedtagelsen blev det besluttet at modellen skulle evalueres efter 1 år.

Den vedtagne model er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for skolelederne, skolelederforeningen i Varde, de faglige organisationer, skoleforvaltningen og økonomiafdelingen.

 

Arbejdsgruppen mødtes 28. maj 2019 for at påbegynde evalueringen af tildelingsmodellen.

Medlemmerne af arbejdsgruppen gav på mødet udtryk for at det ville være vanskeligt at udarbejde en dækkende evaluering af tildelingsmodellen, idet den endnu ikke har været implementeret i et år og det er derfor meget begrænset hvilke erfaringer og konklusioner der kan drages i forhold til den besluttede tildelingsmodel effekt og konsekvenser for skolerne. Det er derfor en enig arbejdsgruppes vurdering, at for at kunne udarbejde en dækkende og valid opsamling og vurdering af tildelingsmodellen bør evalueringen udskydes til 2020, hvor modellen har været anvendt i mere end et skoleår.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen er enig i arbejdsgruppens vurdering, idet også forvaltningen har opfattelsen af, at en evaluering af elementerne i tildelingsmodellen, og disses konsekvenser på nuværende tidspunkt, i foråret 2019 ikke vil give et retvisende billede, og dermed den nødvendige baggrund for at foreslå eventuelle ændringer i modellen.

Forvaltningen vurderer derfor at en udsættelse af evalueringen til 2020, hvor skolerne har haft mulighed for at anvende tildelingsmodellen over 2 skoleår, vil være mere hensigtsmæssig.

Konsekvens i forhold til visionen

ingen

Retsgrundlag

Byrådsbeslutning af 10. april 2018

Økonomi

Ingen.

Høring

ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at evaluering af tildelingsmodel på skoleområdet udsættes til 2020.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 20-08-2019

Forelægges Byrådet med anbefaling.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-08-2019

Anbefalingen blev godkendt.

 

575. Udsættelse af evaluering af tildelingsmodel 2018 - Dagtilbud

Udsættelse af evaluering af tildelingsmodel 2018 - Dagtilbud
Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 10. april 2018 tildelingsmodel på dagtilbudsområdet gældende fra 1. august 2018. I forbindelse med vedtagelsen blev det besluttet, at modellen evalueres efter 1 år og, at forvaltningen efter 2 år vurderer, om der skal justeres i kriterier og fordeling i forhold til beregning af den socioøkonomiske tildeling.

 

Den vedtagne model er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for dagtilbudslederne, BUPL, dagtilbudsafdelingen og økonomiafdelingen.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen har haft kontakt til arbejdsgruppen og der er enighed om, at det vil være vanskeligt at udarbejde en dækkende evaluering af tildelingsmodellen efter blot 1 års implementering, idet det er meget begrænset, hvilke erfaringer og konklusioner der kan drages i forhold til den besluttede tildelingsmodels effekt og konsekvenser for dagtilbuddene. For at kunne udarbejde en dækkende og valid opsamling og vurdering af tildelingsmodellen anbefales evalueringen derfor udskudt til 2020, hvor den vil have været anvendt over 2 år. Derved vil evalueringen både give et mere retvisende billede, samt den nødvendige baggrund for at foreslå eventuelle ændringer i modellen.

Ligeledes vil det være en fordel, at evalueringen og vurderingen af, hvorvidt der skal justeres på kriterier og fordelingen i forhold til socioøkonomi, kommer til at foregå i en og samme arbejdsgang.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Byrådsbeslutning af 10. april 2018

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at evaluering af tilldelingsmodel på dagtilbudsområdet udsættes til 2020.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 20-08-2019

Forelægges Byrådet med anbefaling.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-08-2019

Anbefalingen blev godkendt.

 sagsnr17-7056_doknr130788-18_v1_godkendt tildelingsmodel for dagtilbudsområdet gældende fra 1. august 2018..docx

Bilag

Godkendt tildelingsmodel for dagtilbudsområdet gældende fra 1. august 2018.


576. Gensidig orientering

Gensidig orientering
Sagsfremstilling
 • Orientering ved borgmesteren

 

 • Orientering ved kommunaldirektøren

Status vedrørende rengøring – se vedhæftede

 

 • Orientering ved direktørerne

 

 • Møder med ministre, folketingsmedlemmer m.fl.

 

 • Løbende orientering om aktuelle sager
Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-08-2019

Infrastruktur blev drøftet.

Orienteringen blev taget til efterretning.sagsnr19-2221_doknr127213-19_v1_orientering til ueø - status på rengøringaftalen med forende service, august 2019.pdf

Bilag

Orientering til UEØ - status på rengøringaftalen med Forende Service, august 2019


577. Overdragelse af brugsretten til Blåvand Fyr fra ProVarde til Vardemuseerne - Lukket punkt