UDVALG

Udvalget for Økonomi og Erhverv

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 3 - Ådalen, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

19-06-2019 12:30:00

SLUTTIDSPUNKT

19-06-2019 17:00:00


PUNKTER

502. Godkendelse af dagsorden
503. Udkast til Bosætningsstrategi 2019-2023 inkl. politisk fokusområde 2019-2020
504. Røgfri Arbejdstid
505. Mødeplan for 2020 i Udvalg for Økonomi og Erhverv
506. Evaluering af studietur til Irland den 28.4. - 1.5. 2019
507. Afholdelse af grundlovsceremoni
508. Udpegning af kompetenceperson - Værgemål
509. Udsættelse af betaling af købesum for Tippen til 2020
510. Fremtidig medlemskab af Legoland Billund Resort
511. Revisionsberetning nr. 27 vedrørende regnskabsår 2017
512. Revisionsberetning nr. 29 - Afsluttende revision af årsregnskabet 2018
513. Endelig godkendelse af Årsregnskab 2018
514. Godkendelse af tiltrædelsesberetning fra PwC
515. Renovering af Borgercenter Varde
516. Forslag til budget 2020-2023 for Udvalget for Økonomi og Erhverv
517. Ansøgning til Byrådets Udviklingspulje - Trygt natteliv i Varde
518. Ansøgning. Sponsorat til FS Vestjylland
519. Opsamling på byrådets temadrøftelse om visionen Vi i Naturen og fremadrettede initiativer
520. Skema A ansøgning for helhedsplan i Apotekerhaven Varde
521. Ombygning og sammenlægning af ungdomsboliger på Skovkrogen
522. Blåbjerg Biogas ansøgning om godkendelse af ændrede vedtægter
523. Blåbjerg Biogas ansøgning om optagelse af lån
524. Personaleredegørelsen 2018
525. Ansøgning om kommunegaranti til Helle Hallen
526. Ansøgning om udsættelse af tilbagebetaling af lån - Ølgod Ridehal
527. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - OSD Baldersbæk
528. Anlægsbevilling til opførelse af Frelloskolen
529. Anlægsbevilling til renovering og ombygning af Nr. Nebel Skole
530. Ansøgning. Plangrundlag for Remisen i Varde
531. Ansøgning. Plangrundlag for solcelleanlæg nord for Mejls
532. Forslag. Tematillæg til Udviklingsstrategi 2018-21
533. Forslag. Naturparkplan for Naturpark Vesterhavet 2019-2024
534. Fredningsforslag for Varde Ådal
535. Gensidig orientering
536. Kystbeskyttelse - Lukket punkt502. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-06-2019

Anders Linde gjorde opmærksom på, at han anser sig for inhabil i punkt 521 Ombygning og sammenlægning af ungdomsboliger på Skovkrogen.

 

Flertallet af udvalgets medlemmer godkendte, på foranledning af Holger Grumme Nielsen, udsættelse af punkt 507 Afholdelse af grundlovsceremoni.

 

Godkendt.

503. Udkast til Bosætningsstrategi 2019-2023 inkl. politisk fokusområde 2019-2020

Udkast til Bosætningsstrategi 2019-2023 inkl. politisk fokusområde 2019-2020

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv besluttede den 3. oktober 2018, at ”Bosætning - i hele kommunen” er et af Udvalgets fokusområder.

 

På baggrund af temamødet den 28. november 2018, hvor Udvalget drøftede temaet og rammesatte kommunens fremtidige bosætningsindsats, er et udkast til ”Bosætningsstrategi 2019-2023 Flere slår rødder i Varde Kommune” udarbejdet (se vedlagte bilag).
 

Bosætningsstrategien udstikker retningen for Varde Kommunes bosætningsindsats frem mod 2023. Målsætningen med bosætningsstrategien er, at flere skal slå rødder i Varde Kommune. Dette gælder både de borgere, som allerede bor her, og de borgere vi kan tiltrække. For at indfri målsætningen sætter bosætningsstrategien fokus på tre strategiske indsatsområder med tilhørende delmålsætninger.

De strategiske indsatsområder og delmålsætninger er som følger:

 • Bolig: Varde Kommune kan tilbyde et varieret udbud af boliger til alle livsfaser.
   
 • Sociale relationer: Varde Kommune skal i samspil med foreningslivet og udviklingsrådene skabe rammerne for at alle føler sig hjemme i kommunen.
   
 • Synlighed: Varde Kommune er kendt indenfor og udenfor kommunegrænsen som en attraktiv bosætningskommune.

 
Hertil tager strategien udgangspunkt i fire målgrupper, der er baseret på et analytisk grundlag, der viser i hvilke livsfaser borgere flytter. Disse målgrupper stemmer overens med Udvalgets prioritering og målgrupperne går igen i Direktionens strategiplan 2019-2020.

Målgrupperne er som følger:

 • Unge under uddannelse
 • Unge voksne i etableringsfasen
 • Familier under reorganisering
 • Seniorer.

 

Strategiens indsatser er målrettet målgrupperne. Indsatserne over for de enkelte målgrupper er i strategien markeret med ikoner.

 

Bosætningsstrategien følges op med handlingsplaner, der angiver en konkret retning for en 1-2-årig periode med prioriterede fokusområder – kaldet politisk fokusområde.
Fokusområdet for 2019-2020 er tiltrækning af unge voksne til kommunens byer (se vedlagte bilag ”Fokusområde 2019-2020: Tiltrækning af unge voksne til vores byer).

Fokusområdet angiver fem indsatser indenfor de tre strategiske indsatsområder, der iværksættes i perioden 2019-2020 som supplement til eksisterende indsatser. Disse er som følger:

 1. Bolig:
 • Nye bosætningsmuligheder: Med henblik på, at planlægge nye bosætningsmuligheder igangsættes en analyse af fremtidens bosætningstrends.
   
 1. Sociale relationer:
 • Sociale netværk: Koordinering af netværk som kommunen understøtter og etablering af et studenternetværk i Odense – er pt etableret i Aarhus.
   
 • Tilflytterservice 2.0: Den eksisterende tilflytterservice revitaliseres herunder etablering af velkomstambassadørkorps og optimering af konceptet for velkomstmøder og velkomstmateriale så de målrettes tilflytterne.
 1. Synlighed:
 • Placebranding – koncept udvikling: Udarbejdelse af profileringsmateriale for byer med over 1000 indbyggere.
 • Markedsføring via placebranding: markedsføring af Varde Kommune som en bosætningsmulighed på baggrund af vores byers særkende.

I 2019-2020 vil indsatserne vedrørende synligheden og markedsføringen have fokus på byerne: Varde, Tistrup og Årre. Disse byer er valgt på baggrund af deres tilflytningsvolume (særligt Varde) og i kraft af, at der i disse byer kan tilbydes byggegrunde og/eller lejligheder.

 

En oversigt over Varde Kommunes nuværende bosætningsindsats er vedlagt som bilag.

 

FORTSAT BEHANDLING

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget havde den 3. juni et temamøde med fremtidsforskeren Jesper Bo Jensen og en række lokale repræsentanter. Oplægget til dagen og en kort opsamling fra mødet er vedlagt dagsordenen.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at en bosætningsstrategi, der følges op med handleplaner, vil styrke og skærpe Varde Kommunes bosætningsindsats ved blandt andet prioriterede fokusområder. Hertil er vurderingen, at implementeringen af strategien vil øge og fremme kendskabet til Varde Kommune internt og eksternt som en attraktiv bosætningskommune.


Konsekvens i forhold til visionen

Visionen indgår som en naturlig del i bosætningsstrategien samt det politiske fokusområde 2019-2020.


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.


Økonomi

Følgende indsatser vil kunne understøttes og løses af en ny normering til en målrettet planlægger, koordinator og inspirator:

 • Planlægning af nye attraktive bosætningsmuligheder
 • Understøttelse af lokalsamfundene i udarbejdelsen af profileringsmateriale/content for den enkelte by med opland (proces)
 • Understøttelse af den lokale bosætningsindsats med velkomstambassadører
 • Styrkelse af koordineringen og etableringen af tilflytternetværk og studenternetværk i studiebyerne Odense og Århus
 • Koordinering af brandingindsatsen af Varde Kommune og lokalsamfundene


Det anslås, at personen vil skulle vederlægges med 450.000 kr. i løn, 50.000 kr. i kørselsgodtgørelse og 50.000 kr. i kontorholdsomkostninger. Denne indsats og udgift ligger udover mulighederne for omprioritering og tilpasning i afdelingen Plan og Vækst. Udgiften udgør 1,1 mio. kr. som en 2-årig projektansættelse.

 

Det er muligt for Plan og Vækst, at finansiere følgende udgifter indenfor eksisterende budget: 

 • Til et nyt kreativt design for profilering af de enkelte byer; 150.000 kr. - engangsudgift.
 • Mødeudgifter og lignende til velkomstambassadører, tilflytternetværk og studenternetværk – 50.000 kr. årligt.
   

Det er muligt for Politik, Analyse og Digitalisering at finansiere følgende udgifter indenfor eksisterende budget:

 • Nyt koncept for velkomstmapper og tilflytterbreve – 50.000 kr. grafisk indsats som en engangsudgift.
 • Målrettet branding og profilering overfor nabokommuner, studenternetværk og i udenlandske fagtidsskrifter – 200.000 kr. årligt (omlægning af nuværende branding).

 

År 1

Aktivitet

Beløb

Finansieringskilde

Bemærkninger

Ny normering til en målrettet planlægger, koordinator og inspirator

550.000 kr.

Plan & Vækst

Ansøges finansieret af Byrådets Udviklingspulje

Kreativt design for profilering af de enkelte byer

150.000 kr.

Plan & Vækst

Finansieres indenfor eksisterende budget

Mødeudgifter og lignende til velkomstambassadører o.l.

50.000 kr.

Plan og Vækst 

Finansieres indenfor eksisterende budget

Målrettet branding og profilering

200.000 kr.

Politik, Analyse & Digitalisering

Finansieres indenfor eksisterende budget (omlægning af nuværende branding)

Nyt koncept for velkomstmapper og tilflytterbreve

50.000 kr.

Politik, Analyse & Digitalisering

Finansieres indenfor eksisterende budget

 

År 2

Aktivitet

Beløb

Finansieringskilde

Bemærkninger

Ny normering til en målrettet planlægger, koordinator og inspirator

550.000 kr.

Plan & Vækst

Ansøges finansieret af Byrådets Udviklingspulje

Mødeudgifter og lignende til velkomstambassadører o.l.

50.000 kr.

Plan og Vækst 

Finansieres indenfor eksisterende budget

Målrettet branding og profilering

200.000 kr.

Politik, Analyse & Digitalisering

Finansieres indenfor eksisterende budget (omlægning af nuværende branding)

 

I alt giver ovenstående et samlet budget på 1.800.000 kr. Heraf findes 700.000 kr. indenfor eksisterende budget og 1.100.000 kr. søges finansieret af Byrådets Udviklingspulje ligeligt over en toårig periode.
 

Økonomiafdelingen udtaler: Ingen yderligere bemærkninger.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at udkastet til Bosætningsstrategien 2019-2023 inkl. politisk fokusområde 2019-2020 vedtages,

at der af Byrådets Udviklingspulje bevilges 1.100.000 kr. til projektansættelse af en målrettet planlægger, koordinator og inspirator ligeligt over to år.

 

Beslutning Direktionen  den 23-01-2019

Punktet blev udsat til næste møde.

 

Beslutning Direktionen  den 06-02-2019

Anbefalingen blev godkendt.

 

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-02-2019

Udvalget for Økonomi og Erhverv besluttede,

at der af Byrådets Udviklingspulje bevilges 1.100.000 kr. til projektansættelse af en målrettet planlægger, koordinator og inspirator ligeligt over to år,

at vedkommende bl.a. skal være med til at udbrede kendskabet til Varde Kommune til hele landet, samt arbejde yderligere med analyse i forhold til bosætningsstrategien.

at udkastet til Bosætningsstrategien 2019-2023 inkl. politisk fokusområde 2019-2020 returneres med henblik på yderligere sagsbehandling, herunder at der afholdes et temamøde vedrørende bosætning.

 

FORTSAT BEHANDLING

 

Anbefaling

 

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at udkastet til Bosætningsstrategien 2019-2023 inkl. politisk fokusområde 2019-2020 drøftes.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-06-2019

Drøftet.

 

Opsamling på drøftelserne fremsendes til udvalgets møde den 28. august 2019.sagsnr18-583_doknr12582-19_v1_bosætningsindsatsen i varde kommune.docx.docx
sagsnr09-11201_doknr69633-16_v2_byrådets udviklingspuje - specifikation.xlsx
sagsnr18-9673_doknr26203-19_v1_flere slår rødder i varde kommune bosætningsstrategi 2019-2023 udkast.pdf.pdf
sagsnr18-9673_doknr23954-19_v2_fokusområde 2019-2020 tiltrækning af unge voksne til vores byer.pdf
sagsnr18-9673_doknr94335-19_v1_notater fra jesper bo jensens oplæg og efterfølgende workshop.pdf
sagsnr18-9673_doknr94331-19_v1_oplæg den 3. juni 2019 bosætning og tiltrækning af nye borgere i varde kommune.pdf

Bilag

Bosætningsindsatsen i Varde Kommune.docx
Byrådets udviklingspuje - specifikation
Flere slår rødder i Varde Kommune Bosætningsstrategi 2019-2023 udkast.pdf
Fokusområde 2019-2020: Tiltrækning af unge voksne til vores byer
Notater fra Jesper Bo Jensens oplæg og efterfølgende workshop
Oplæg den 3. juni 2019 Bosætning og tiltrækning af nye borgere i Varde kommune


504. Røgfri Arbejdstid

Røgfri Arbejdstid

Sagsfremstilling

Røgfri arbejdstid breder sig i landets kommuner og internt i Varde Kommune; iflg. kræftens bekæmpelse har 25 kommuner indført røgfri arbejdstid med og uden undtagelse, og flere arbejdspladser i Varde kommune har indført røgfri arbejdstid lokalt. Varde Kommune og Region Syddanmark med dens øvrige 22 kommuner har truffet fælles beslutning om at tilslutte sig Røgfri Fremtid, hvor visionen er et røgfrit Danmark. Som et led i dette partnerskab blev Hoved MED-udvalget den 17. december 2018 præsenteret for Varde Kommunes ambition om at indføre røgfri arbejdstid med virkning fra den 1. januar 2020. Formålet med at indføre røgfri arbejdstid er således et sundhedsmæssigt tiltag samtidig med et fokus på ansatte som rollemodeller overfor kommunens brugere og borgere.

 

I februar 2019 modtog kommunens ca. 50 MED-udvalg et materiale, som bl.a. indeholdt et forslag til en revideret rygepolitik. MED-udvalgene blev bedt om at give tilbagemelding på, om der opleves gråzoner eller uklarheder i forbindelse med røgfri arbejdstid, om der er særlige lokale udfordringer, der kræver opmærksomhed og om der opleves behov for særlige lokale tiltag for at understøtte processen henimod røgfri arbejdstid.

Fristen for tilbagemelding til Hoved MED-udvalget var den 24. maj. 26 MED-udvalg har meldt tilbage (se bilag 5).

 

Tilbagemeldingerne har givet anledning til tilpasninger i forslaget til den reviderede rygepolitik:

-         Rygepolitikken omfatter udelukkende personale. For ikke at skabe uklarhed omkring dette er den indledende sætning i politikken ændret til … mindst muligt rygning i fremtiden blandt ansatte og borgere.

-         At snus ikke er omfattet.

-         Det er en ledelsesmæssige opgave at håndhæve og sanktionere, hvis rygepolitikken ikke efterleves. For at tydeliggøre konsekvenserne er overskriften ændret fra ´sanktioner` til ´konsekvens ved overtrædelse af politikken`. I afsnittet er desuden tilføjet: Håndhævelse af rygepolitikken og evt. sanktionering er en ledelsesmæssig opgave.

-         Rygeforbud på matriklen fremgår ikke længere af politikken. På nogle arbejdspladser kan det i praksis give udfordringer at kende matriklens grænser og dermed efterleve politikken. Desuden kan der være andre udfordringer ved at flytte rygning væk fra matriklen samtidig med, at det kan forplumre billedet, at borgere fortsat må ryge på matriklen, de steder, hvor lovgivningen ikk forbyder det. Selvom der må ryges på matriklen opfordres der fortsat til, at rygning bør ske på anviste områder, som aftales lokalt. Sætningen er ændret til: Det betyder at ansatte ikke må ryge i arbejdstiden eller på matrikler, hvor der er kommunale arbejdspladser.

-         Sætningen omkring rygning mens der bæres arbejdstøj eller arbejdsuniform er præciseret til følgende: Ansatte, der bruger arbejdsuniform eller arbejdstøj udenfor arbejdstiden, må ikke ryge, når uniformen bæres på offentlig befærdet steder.

 

Tilbagemeldingerne har givet anledning til at præcisere følgende i dokumentet med ofte stillede spørgsmål, som fremgår i forlængelse af politikken:

-         Forståelsen af flextid er præciseret.

-         At røgfri arbejdstid ikke omfatter den mellemliggende periode mellem delte tjenester og heller ikke den i overenskomsten selvbetalt frokostpause.

-         At rygestopkurserne også har fokus på at forebygge eventuel vægtøgning i forbindelse med rygestop.

-         At der ved rygning i private hjem er tale om situationer, hvor der udføres arbejde for en borger i dennes private hjem. For dagplejere gælder særlige regler, som er beskrevet i politikken.

 

På Hoved MED-udvalgsmødet ønskes en drøftelse af:

 

-         Om deltagelse på rygestopkurser skal foregå i- eller uden for arbejdstiden?

-         Om Varde Kommune skal finansiere de ansattes brug af nikotintyggegummi i en 4 ugers opstartsperiode?

-         Om det skal være muligt at aftale lokale retningslinjer for ansatte, som deltager i eksterne aktiviteter sammen med borgere/brugere, som f.eks. lejrskoler og heldagsture, i en periode, som strækker sig langt ud over en almindelig arbejdsdag?

-         Om hjemmearbejdspladser skal være omfattet af politikken? En sådan undtagelse vil vedrøre administrativt personale og lærer.

 

Hvis der opleves udfordringer med røgfri Arbejdstid, som ikke kan løses lokalt, informeres Hoved MED-udvalget, som vil behandle problematikken.

 

Sundhedskonsulent, Kathrine Biltoft Hansen, deltager i behandlingen af punktet.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at røgfri arbejdstid vil blive indført i flere og flere kommuner. Dette er et stærkt signal og et samfundsmæssigt ansvar ifht. at påvirke kulturen omkring rygning

Forvaltningen er optaget af dilemmaet omkring ansatte, der udfører visiteret arbejde i hjem, hvor borgeren ryger. Dette dilemma opstår i forpligtelsen til at levere ydelser til borgere, der har brug for det samtidig med, at vi som arbejdsgiver er forpligtet til at sikre de ansatte et røgfri arbejdsmiljø. Forvaltningen vurderer, at Fælles MED-udvalg for Social og Sundhed, som dækker områder, hvor dilemmaet ofte er tilstede, dagsordenssætter denne udfordring, hvis det opleves som et problem blandt personalet.


Høring

Forslaget til den reviderede rygepoltik har været forelagt Fælles MED-udvalgene og de lokale MED-udvalg.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at den reviderede rygepolitik godkendes med ikrafttrædelse pr. 1. januar 2020

at de i sagsfremstillingen angivne punkter drøftes

at indsatserne for at understøtte indførelsen af røgfri arbejdstid drøftes og godkendes

at Hoved MED-udvalget sender sagen videre til Udvalget for Økonomi- og Erhverv og Byrådet med indstilling om godkendelse.

 


Beslutning Direktionen den 12-06-2019

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Hoved MED-udvalg den 12-06-2019

Hoved MED-udvalget bakker bredt op om Røgfri Arbejdstid. Der er enighed om, at det er i den retning, samfundsudviklingen bevæger sig. Desuden ser det ud til, at der i Folketinget vil være opbakning til bl.a. at hæve prisen på tobak.

Nedenstående punkter blev drøftet med henblik på at lette implementeringen og tydeliggøre politikken.

Under punktet blev det drøftet:

 1. Om deltagelse på rygestopkurser skal foregå i- eller uden for arbejdstiden?
 2. Om Varde Kommune skal finansiere de ansattes brug af nikotintyggegummi i en 4 ugers opstartsperiode?
 3. Om det skal være muligt at aftale lokale retningslinjer for ansatte, som deltager i eksterne aktiviteter sammen med borgere/brugere, som f.eks. lejrskoler og heldagsture, i en periode, som strækker sig langt ud over en almindelig arbejdsdag?
 4. Om hjemmearbejdspladser skal være omfattet af politikken? En sådan undtagelse vil vedrøre administrativt personale og lærer.
 5. Om snus skal være omfattet.

 

Ad pkt. 1)

Beslutning:

-         Rygestopkurser skal foregå uden for arbejdstiden.

 

Ad pkt. 2)

Beslutning:

-         Varde Kommune finansierer de ansattes brug af nikotintyggegummi i en 4 ugers startperiode.

 

Ad pkt. 3)  

Drøftelsen gik på, om der skal være en ensretning for alle kommunens medarbejdere, eller om der for nogen vil være særlige grunde til at dispensere fra politikken.

Under drøftelsen blev det fra medarbejdersiden anført, at der bør være en ensretning for alle kommunens medarbejdere – fx en ensretning af mulige konsekvenser for ikke at overholde politikken om røgfri arbejdstid. Det blev dog samtidig fremhævet under drøftelsen, at det er vanskeligt at lave overordnede retningslinjer gældende for alle fagområder, idet der kan være oplagte afvigelser inden for forskellige fagområder – fx omkring koloni og lejrskole.

 

Beslutning:

-         Der anmodes om et særskilt centralt skriv, om der er mulighed for at dispensere, når man arbejder ud over almindelig arbejdstid. Dette skal naturligvis være under hensyntagen til gældende lovgivning.

Forslaget behandles på Hoved MED-udvalgsmøde den 28. august 2019.

 

Ad pkt. 4)

Beslutning:

-         Ordet ’hjemmearbejdsplads’ fjernes fra Ofte stillede spørgsmål til Røgfri Arbejdstid.

-         Såfremt medarbejderen i eget hjem yder service for borgere – som det eksempelvis er gældende for dagplejen – er rygning ikke tilladt.

 

Ad pkt. 5)

Der ses en stigning i unges brug af snus med sundhedsskadelige følgevirkninger. Under hensyntagen til dette, og at snus er et nydelsesmiddel sammenligneligt med andet tobak, bør Varde Kommune indtænke dette i Røgfri Arbejdstid. 

Beslutning:

-         Snus er på samme vilkår som øvrig tobak omfattet af Røgfri Arbejdstid.

 

Øvrige drøftelser blev behandlet af Hoved MED-udvalget til punktet omkring Røgfri Arbejdstid:

Vil der være mulighed for at få et tilbud om en diætist?

Der bliver lagt op til i planen, at tilbud om rygestopkurser skal være gældende fra 1.oktober 2019. I alle tilbuddene fra Center for Sundhedsfremme er der en opmærksomhed på at inddrage elementer omkring kost. Center for Sundhedsfremme har imidlertid ikke ressourcer til at tilbyde forløb med en diætist til hver enkelt.

 

Er byrådspolitikerne omfattet af politikken?

Varde Kommune er ikke arbejdsgivere for byrådspolitikerne. Grundet den stærke signalværdi er det imidlertid Hoved MED-udvalgets ønske, at byrådspolitikerne også tilskriver sig Røgfri Arbejdstid. 

 

Intentionen om at have røgfri arbejdstid er vigtig. For nærværende er det imidlertid vanskeligt at forfatte et udtømmende skrift, der på forhånd favner alle eventuelle problematikker.

Det besluttes derfor at evaluere punktet omkring Røgfri Arbejdstid om 1½ år. Da vil Hoved MED-udvalget vide, hvad der da har været af eventuelle udfordringer.

 

Anbefaling til Økonomi- og Erhvervsudvalget:

 

Hoved MED følger anbefalingen med følgende tilføjelser,

at der udarbejdes særskilt retningslinje for rygning i forbindelse med koloni og lejrskole,

at der i Hoved MED er en bekymring for, at praksis kan udvikle sig forskelligt, men at man anerkender, at der ikke kan laves en manual med svar på alle spørgsmål,

at snus er omfattet af ordningen, og

at byrådspolitikerne er omfattet af samme regelsæt som kommunens medarbejdere.

 

Desuden anmoder Hoved MED om en evaluering af spørgsmål/svar arket ultimo 2020.

 

Hoved MED-udvalgets anbefaling fremføres i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. juni 2019 og på byrådsmøde den 25. juni 2019.

 

 

Fraværende:

Kurt Berthelsen

Brian Skytte Laursen

Kari Stork


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-06-2019

Udvalget indstiller anbefalingen fra Hoved MED til Byrådets godkendelse idet det præciseres, at der ikke må finde rygning sted på kommunale matrikler.

 

Julie Gottschalk stemmer imod.sagsnr19-354_doknr71527-19_v1_forslag til revideret rygepolitik.docx
sagsnr19-354_doknr89727-19_v1_røgfri arbejdstid - ofte stillede spørgsmål.docx
sagsnr19-354_doknr79968-19_v1_forslag til implementeringstiltag.xlsx
sagsnr19-354_doknr40042-19_v1_tilbagemelding fra med - røgfri arbejdstid.xlsx
sagsnr19-354_doknr88762-19_v1_rygestoptilbud til kommunens ansatte.docx
sagsnr19-354_doknr93669-19_v1_tilføjelser til høringssvar.docx

Bilag

Forslag til revideret rygepolitik
Røgfri arbejdstid - Ofte stillede spørgsmål
Forslag til implementeringstiltag
Tilbagemelding fra MED - Røgfri Arbejdstid
Rygestoptilbud til kommunens ansatte
Tilføjelser til høringssvar


505. Mødeplan for 2020 i Udvalg for Økonomi og Erhverv

Mødeplan for 2020 i Udvalg for Økonomi og Erhverv

Sagsfremstilling

Byråd, Udvalg for Økonomi og Erhverv samt de stående udvalg skal for hvert regnskabsår træffe beslutning om, hvornår og hvor deres respektive møder skal afholdes.

 

Endvidere kan udvalgene fastsætte regler om varigheden af sine møder.

 

Politik, Analyse og Digitalisering har udarbejdet et forslag til mødeplan 2020 for de politiske udvalg og Byråd, hvor der bl.a. er taget hensyn til de stående udvalgs sagers eventuelle videre behandling i Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Byråd.

 

Udgangspunktet er bl.a. nedenstående tidligere aftalte vilkår:

 • Ingen møder i ugerne 7, 15, 42 og 52/53 
 • Ingen møde den 5. september (flagdag)
 • Ingen møder når der er KL arrangementer samt Folkemøde på Bornholm
 • Ingen udvalgsmøder fredag
 • Byrådsmøde så vidt muligt 1. tirsdag hver måned
 • UØE onsdag ugen før byrådsmøde
 • Hidtil ønske til KF-møderne mandag kl. 12.00   
 • Hidtil ønske til BL-møderne tirsdag kl. 13.00
 • Hidtil ønske til PT-møderne torsdag kl. 12.30 (ønske om 2 møder i juni og december)
 • Hidtil ønske til SS-møderne tirsdag kl. 08.15
 • Hidtil ønske til AI-møderne torsdag kl. 08.30
 • 1 årligt dialogmøde mellem ProVarde og UØE i efteråret.
 • og 2. behandling af budget er integreret i de ordinære møder i henholdsvis UØE og BY.

 

Økonomi har været inddraget i planlægningen.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at udkast til politisk mødeplan 2020 imødekommer de opstillede vilkår.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.


Økonomi

Udgifter til mødeforplejning.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at mødeplanen for 2020 godkendes for så vidt angår Udvalget for Økonomi og erhverv, og

at der tages stilling til, om der skal træffes beslutning om mødernes varighed.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-06-2019

Godkendt.sagsnr19-1837_doknr23835-19_v1_udkast til mødeplan 2020.doc

Bilag

Udkast til mødeplan 2020


506. Evaluering af studietur til Irland den 28.4. - 1.5. 2019

Evaluering af studietur til Irland den 28.4. - 1.5. 2019

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv var i dagene 28. april -1. maj 2019 på studietur i Irland. Studieturen har bl.a. udløst følgende bemærkninger fra deltagerne til samlet drøftelse/overvejelse i udvalget:

 

Noter fra besøg på Den Danske Ambassade i Dublin

Besøget på ambassaden gav medlemmerne af Udvalget for Økonomi og Erhverv en grundlæggende viden om Irlands samfundsforhold, økonomi, erhvervsforhold, landdistriktsudvikling og samspil med digitale virksomheder. Introduktionen var en god start for en studietur, da vi på den måde hurtigt fik den basale viden, som vi på den resterende studietur har kunnet koble yderligere viden på.

 

Irland er et traditionelt landbrugsland. Dansk landbrugsudstyr og andelstanken har haft en stor betydning for udviklingen af det irske landbrug. (Det kan give anledning til at overveje, om der er grundlag for en eksportklynge eller lignende).

 

Irland overtog i 2018 Danmarks 1. plads som producent af mest onshore vindenergi. Irland har lig Danmark - eller i hvert fald Varde kommune - udfordringer med at involvere borgerne i arbejdet med at balancere samfundets behov for produktion af grøn energi og befolkningens ønske om NIMBY (Not In My Back Yard). (Det kunne give anledning til at overveje, om flere kommuner/lokalsamfund på europæisk plan kan samarbejde om en model, hvor civilsamfundet bliver involveret og/eller hvor kommunerne i sammenslutning kan skabe en modpol til vindmølleprojektmagerne eller et partnerskab om dybere undersøgelse af viden om vindenergiplanlægning.)

 

Irland har en strategi for en mere grøn energiproduktion. Men der mangler viden og erfaringer med mere moderne former for udvinding af grøn energi som f.eks. anvendelse af biomasse til bioenergi. Det mangler man i Irland viden og samarbejdspartnere om. (Det kan give anledning til at overveje, om vi kan få større viden om f.eks. planlægning af grønne energiomlægninger ved at gå i samarbejde med andre kommuner. Eller om der er grundlag for en (eksport)klynge med fokus på det).

 

Noter fra besøg hos IBM i Dublin

Vi hørte om, hvorfor IBM placerede sig i Irland fremfor andre steder. Det var blandt andet muligheden for grøn energi og billig kvalificeret arbejdskraft. (Grøn energi og masser af plads kan vi i Varde også tilbyde ved etablering af datacentre, så interessant besøg.)

 

Eksempelvis ansatte man mange nyuddannede i 23 måneder med efterfølgende afskedigelse, men medarbejderne havde et godt CV bagefter fra en stor virksomhed.

 

IBM investerer dog også meget i talentudvikling - faktisk betegner IBM sig selv som talentfabrik. De rekrutterer primært fra Europa, men er ikke afvisende overfor andre nationaliteter. IBM gav bl.a. input til, hvordan virksomheder kan arbejde med talentudvikling af medarbejdere, når rekrutteringen foregår i et konkurrencepræget marked. (Det var tydeligt, hvordan deres kamp om arbejdskraft er en kamp på verdensplan -spændende at følge om den fortsatte automatisering og indførsel af robotter/droner vil afhjælpe denne udfordring.)

 

 

Generelle noter vedrørende turisme. 

Dublin og Kinsale har hver deres potentiale som attraktive turistdestinationer. Storby turisme i en millionby med festlig og naturlig britisk værtshuskultur og masser af gademusikanter og Irsk kultur med udklædte mennesker som gav et særligt indtryk af den irske humor og det sociale festliv. Sidstnævnte måske med baggrund i 1/3 af indbyggerne i Irland er unge mennesker.

 

Kinsale havde med sin gode kystbeliggenhed i et fantastisk grønt naturområde som i sig selv levede op til forventningerne. Imponerende oplevelser som jeg også erfarede som løbemotionist, hvor aktiv turisme også var en del af deres pakker omkring “Wild Atlantic Way”. Ligeledes kulinariske madoplevelser på fine restauranter og hoteller med autentiske fortællinger om den irske historie med en række seværdigheder i god balance.  

 

(Det var både i Dublin og Kinsale særlig interessant at kigge på deres organisering og balance mellem turisme og respekt for samfundets borgere/indbyggerne.)

 

Noter vedrørende Wild Atlantic Way

Marie Healy fortalte om Wild Atlantic Way, som er på 2500 km langs den irske Vestkyst. Ruten skal binde den irske vestkyst sammen, så man turismemæssigt står stærkere.

 

WAW blev sat i gang, fordi

1) der var et faldende antal overnatninger

2) der var en kort sæson

3) vestkysten havde ikke noget brand

4) der var en diverse og ufokuseret markedsføring

5) flere byer havde tilbagegang

 

Der var brug for en samlende fortælling for vestkysten.

 

De fleste investeringer er sket for statslige midler - ikke private fonde eller EU. Det var en statslig satsning på 12 mio. euro, der igangsatte turistsatsningen og gav en stærkere markedsføring, de nødvendige investeringer og videreudvikling af oplevelsesloops. Der var lavet flere guides for disse områder, ligesom der også blev udstedt pas til flere punkter på “Wild Atlantic Way”. (I Danmark kender vi det fra Ø-passet, men den kunne også bringes i spil i oplevelsesloops i vores lokale turistområder i Varde, og eksempelvis bringes i spil ved køb af billet til Blåvandshuk fyr som så kunne give rabat på indgangsbillet til Tirpitz eller andre lignende rabatter på restauranter m.v. rundt om i nærområdet.)

 

Man har gjort meget ud af skiltning. Henvisningsskilte har således fået WAWs logo med, så man ved, at noget er en del af WAW. Man har gjort meget ud af “ Discovery points” - også med tydeligt logo. Der er investeret i “landmarks”.

 

Det var også interessant at høre om “slow travelled”. Hvordan får vi turisterne til at rejse langsommere rundt i området og bruge mere tid på at udforske det?  Og også inspirerende at høre om, hvordan man får WAW til at lave forskellige loop ind i landet. Kan vi på den måde få turisterne til at blive længere i området ved at trække dem ind i landet på forskellige ruter? Endelig er det også en pointe, at turen også viste vigtigheden af at have lokalinddragelse med i projektet. 

 

Udfordringer:

Ikke alle byer har lige meget ud af WAW.

Der er trafik- og infrastrukturudfordringer i de mest attraktive byer på WAW.

Det er svært at udvide sæsonen.

 

Aktuelle planer:

Turismen skal skabe flere jobs.

Sæsonen skal udvides.

Turisterne skal spredes mere langs kysten, og turisterne skal også ind i indlandet, se også ovenfor.

Turisterne skal koncentrere sig om få områder i stedet for at ile gennem hele WAW, se også ovenfor.

Udarbejdelse af udviklingsplaner.

 

Desuden vil man gerne:

Have et højere forbrug hos turisterne

Have fokus på bæredygtighed

 

Endelig er der også fokus på mere kvalificeret analysegrundlag, markedsføring og distribution. Endelig er der afsat penge til at styrke udviklingen i udvalgte byer med udviklingsplaner.

 

Så lærte vi et nyt begreb - NIMBY: Not in My Back Yard. Det handler om, at man gerne vil have noget, bare ikke i egen baghave. Dette er også en udfordring i Irland, blandt andet i relation til turisme. princip, hvor udfordringer med at balancere mellem miljøhensyn og borgernes begejstring ved produktion af bæredygtig energi ved bl.a. vindmøller på land. Dette blev også del af de input som blev hentet ved besøgene og oplæg ved Den danske ambassade, hvor en utrolig vidende ambassadør Uffe Balslev gav os fin introduktion til Irland, ligesom der

 

Den lokale identitet i forhold WAW

Susanna Burns, Kinsale Food Tours, tog os på en “food tour” som undervejs med besøg på restauranter gav en god fortælling om lokalområdets identitet og samfundshistorie.

 

Man fik gjort Kinsale til en gourmethovedstad. Arbejdet begyndte i 70erne, og et af afsættene var kartoflen, som spiller en særlig rolle i irsk historie, men man har bygget meget ovenpå.

 

Det er tankevækkende, at når en by får succes med noget, så er det ofte fordi de har “opfundet” noget nyt - i Kinsales tilfælde gourmetrestauranter baseret på lokale råvarer. Man har altså slået ind på en anden vej (taget skyklapper på for ikke at løbe i forskellige retninger) og fået alle til at bakke op om linjen. 

Det er også tankevækkende, at vi som turister altid søger det “originale” eller den oprindelige kultur. Hvad er det typiske irske og hvad forbinder vi med Irland. Det er denne originale kultur vi som besøgende efterlyser og forsøger at finde. 

Man kan diskutere, om vi på samme måde er tydelige om den originale Vardensiske kultur. Hvad kendetegner vestjyder, hvad spiser vi, hvordan tror omverdenen vores originale kultur er og hvad er det de efterlyser - er det hakkebøf, stegt flæsk med persillesovs eller rødgrød med fløde? Hvor vil vi tage udenlandske gæster hen og spise i Varde Kommune hvis man ønsker at præsenterer dem for typiske vestjyske retter?


Økonomi

I alt har turen kostet 113.789,25 kr. for 11 deltagere, dvs. 10.344,47 kr. pr. deltager. Der var afsat en beløbsramme på 10.000 kr. pr. deltager.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget drøfter og evaluerer udbyttet af studieturen.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-06-2019

Udvalget drøftede hvorledes man kan omsætte de forskellige input fra studieturen til Varde Kommune.

 

 sagsnr18-14753_doknr93777-19_v1_udvalget for økonomi og erhvervs studietur - uøe studietur.xlsx.xlsx
sagsnr18-14753_doknr94584-19_v1_foto.docx
sagsnr18-14753_doknr68802-19_v1_program.docx

Bilag

Udvalget for Økonomi og Erhvervs studietur - UØE Studietur.xlsx
Foto
Program


507. Afholdelse af grundlovsceremoni

Afholdelse af grundlovsceremoni

Sagsfremstilling

Udlændinge- og Integrationsministeriet fremsætter to gange årligt (i april og oktober) lovforslag om indfødsret. Ifølge Ministeriets bekendtgørelse skal Byrådet umiddelbart i forlængelse heraf, ved offentligt opslag anvise ansøgere om dansk indfødsret om muligheden for at medvirke i en ceremoni med henblik på, at ansøgerne kan opnå dansk statsborgerskab m.v.

 

I 2019 er kommunerne dog kun forpligtet til at afholde én ceremoni (efteråret).

 

Ifølge bekendtgørelsen har Ministeriet udstukket følgende krav til ceremonien:

 • Ceremonien skal annonceres ved offentligt opslag, hvoraf det skal fremgå, hvornår og hvor ceremonien afholdes, samt at ansøger skal medbringe fotolegitimation og blanket til erklæring
 • 14 dage før afholdelse af ceremonien skal tilmeldingslisten sendes til Ministeriet for kontrol af, om ansøgere opfylder kravene. Tilmeldingsfristen skal indeholde navn og CPR-nr. på ansøgerne
 • Grundlovsceremonien skal afholdes under forhold, som er egnede til at sikre en højtidelig ramme omkring ansøgernes tildeling af dansk indfødsret. Ligeledes skal det sikres, at ansøgere med handicap også kan deltage i ceremonien
 • En repræsentant for Byrådet skal forestå ceremonien
 • Den underskrevne erklæring om at ville overholde grundloven m.v. skal efter afholdelsen af ceremonien sendes til Udlændinge- og Integrationsministeriet. Ligeledes skal der fremsendes en samlet elektronisk oversigt over ansøgere, der har gennemført ceremonien.

Forvaltningens vurdering
 • Ceremonien afholdes hvis muligt, den 3. torsdag i maj og november i Mødesalen, Rådhuset
 • Tidspunktet fastsættes til kl. 17.00, så ansøgeres eventuelle arbejdstid som hovedregel respekteres
 • Opslag om afholdelse af ceremonien skal til enhver tid kunne findes på Varde Kommunes hjemmeside. Derudover vil der være annoncering af ceremonien i de lokale ugeaviser, ultimo april og primo maj samt ultimo oktober og primo november måned
 • Tilmelding til ceremonien foregår via Varde Kommunes hjemmeside, så tilmelding kan sendes sikkert
 • Borgmester, 1. og 2. viceborgmester udpeges til at forestå ceremonien, så ceremoniens afholdelse ikke er afhængig af en persons tilgængelighed
 • Opgaven med ceremonien forankres i Borgerservice.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Indfødsretsloven, lovbek. nr. 1029 af 10. juli 2018, § 10

Afholdelse af grundlovsceremoni, lovbek. nr. 1767 af 27. december 2018.


Økonomi

Udgifter til annoncering og forplejning til ceremonien finansieres af Byrådets repræsentationskonto.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at forslaget til procedure og arbejdsgang for grundlovsceremoni godkendes, og

at borgmester samt 1. og 2. viceborgmester udpeges til at varetage grundlovsceremonien.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-05-2019

Udsættes med henblik på yderligere sagsbehandling.

Fraværende:

Henrik Vej Kastrupsen


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-06-2019

Udsat.sagsnr19-1289_doknr80176-19_v1_grundlovsceremoni.docx

Bilag

Grundlovsceremoni


508. Udpegning af kompetenceperson - Værgemål

Udpegning af kompetenceperson - Værgemål

Sagsfremstilling

Når man som kommune eller anden myndighed/institution søger om værgemål eller ændring af værgemål på vegne af en borger, skal ansøgningen godkendes af en kompetenceperson. Kompetencepersonen er udpeget af Byrådet til at godkende ansøgninger om værgemål.

 

Ansøgning godkendes ved, at kompetencepersonen udfylder og underskriver vedhæftede samtykkeerklæring i forbindelse med hver ansøgning.

 

Da den medarbejder der hidtil har været kompetenceperson er gået på pension, skal Byrådet udpege en ny kompetenceperson.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at kompetenceperson bør udpeges blandt fagområdet Social og Sundheds medarbejdere, idet det er her man har viden/erfaring med værgemål.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Værgemålsloven


Økonomi

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Direktionen indstiller en navngiven medarbejder i Social og Sundhed som kommunens kompetenceperson til Byrådets godkendelse.


Beslutning Direktionen den 12-06-2019

Direktionen indstiller til Byrådet,

at Social og Handicapchef Gitte Eskesen godkendes som kommunens kompetenceperson i forhold til værgemål.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-06-2019

Anbefalingen fra Direktionen indstilles til Byrådets godkendelse.sagsnr19-7383_doknr91775-19_v1_kompetencepersonsunderskrift.pdf - skema.pdf
sagsnr19-7383_doknr91771-19_v1_hvad er værgemål og hvordan søger man.docx

Bilag

Kompetencepersonsunderskrift.pdf - skema
Hvad er værgemål og hvordan søger man


509. Udsættelse af betaling af købesum for Tippen til 2020

Udsættelse af betaling af købesum for Tippen til 2020

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 10. april 2018 at sælge Tippen, Tiphedevej 17-27, Ansager til det, der nu hedder Kvie Sø Efterskole med henblik på overtagelse i 2018 og betaling af købesum i august 2019. Borgmesteren blev i forbindelse med Byrådets behandling bemyndiget til at færdiggøre forhandlingerne.

 

Efterfølgende blev det godkendt, at overtagelse først skulle ske i 2019, når man havde overblik over elevgrundlaget, ligesom betaling blev udsat til året udgang.

 

Der er nu sikkerhed for, at der er det fornødne elevgrundlag, hvorfor Skolen nu overtager ejendommen. Til gengæld anmoder man om, at betaling af købesum først sker den 31. marts 2020, da de statslige tilskud til drift af skolen først kommer i vinteren 2019/2020. Der vurderes ikke at være nogen stor risiko forbundet med denne udsættelse, men da betaling dermed først sker i et nyt regnskabsår, bør Byrådet godkende accept af udsættelsen.


Konsekvens i forhold til visionen

 

 


Anbefaling

Borgmesteren og kommunaldirektøren anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at betaling af købesum for Tippen udsættes til den 31. marts 2020.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-06-2019

Udvalget indstiller anbefalingen til Byrådets godkendelse.

510. Fremtidig medlemskab af Legoland Billund Resort

Fremtidig medlemskab af Legoland Billund Resort

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv besluttede den 29. august 2018 at forlænge medlemskabet af Legoland Billund Resort med et år til udgangen af 2019, idet man afventede de nye regler på turismeområdet, inden man vil forlænge medlemskabet.

 

Medlemskabet koster 500.000 kr. og finansieres af Udviklingspuljen.

 

Det er vanskeligt at få fuld klarhed over det juridiske grundlag for, hvad kommunen fremover må på turismeområdet, men vedlagte bilag opfatter Varde Kommune på den måde, at beslutning om medlemskab af andre turismesamarbejder skal ske via sit nye destinationsselskab, hvorfor beslutningen herom skal ske i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune.

 

Der er ingen tvivl om, at der blandt turismeaktører langs Vestkysten ikke er en oplevelse af, at medlemskabet giver merværdi, men omvendt er der heller ikke tvivl om, at kroer og hoteller i den østlige del af kommunen muligvis mærker et afkast af medlemskabet, omend det er svært at opgøre, hvad det trækker turister til de enkelte dele af kommunen. Samlet set er der dog ikke kommet den opbakning fra aktørerne, som man kunne håbe på efter et medlemskab gennem fem år.

 

I ProVardes årsberetning omtales medlemskabet af Legoland Billund Resort på følgende måde:

Samarbejdet med LEGOLAND Billund Resort er fortsat i 2018 og fortsætter indtil videre til ultimo 2019.

Samarbejdets primære fokus er markedsføring henvendt til børnefamiliesegmentet på udenlandske nærmarkeder, hvilket har givet synlighed i 2018 og brandet vort område på en positiv måde i både trykte og elektroniske medier, bl.a. via presseture. Desuden giver samarbejdet et godt netværk i de deltagende kommuner.


Anbefaling

Forvaltningen indstiller,

at der som følge af de nye regler på turismeområdet ikke sker en fortsættelse af medlemskabet af Legoland Billund Resort.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-06-2019

Anbefalingen blev godkendt.

 

Udvalget bemærker, at fremtidig markedsføring skal omfatter hele Varde Kommune.sagsnr18-1424_doknr93871-19_v1_svar fra erhvervsministeren.pdf
sagsnr18-1424_doknr93874-19_v1_brev til erhvervsministeren på vegne af partnerskab for vestkystturisme.pdf

Bilag

Svar fra Erhvervsministeren
Brev til Erhvervsministeren på vegne af Partnerskab for Vestkystturisme


511. Revisionsberetning nr. 27 vedrørende regnskabsår 2017

Revisionsberetning nr. 27 vedrørende regnskabsår 2017

Sagsfremstilling

BDO har for et stykke tid siden (den 2. januar 2018) fremsendt revisionsberetning nr. 27 vedrørende løbende revision af regnskabet for 2017 til Varde Byråd.

Revisionens resultater er afrapporteret til Økonomichefen i møde den 12. december 2017. BDO fortæller på mødet, at de er meget tilfredse med det materiale, som Varde Kommune fremlægger til revision.

 

Af beretningens side 526 fremgår det, at revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger, som Byrådet skal træffe afgørelse om.

Såvel beretning som Byrådets afgørelse skal sendes til Tilsynsmyndigheden.

 

Revisionsberetningen indeholder i øvrigt konklusioner indenfor følgende hovedområder:

· Regnskabsføring og interne kontroller

· Løn – og personaleområdet

· Revision af de sociale områder med statsrefusion. 

 

Forvaltningen beklager, at revisionsberetningen ikke har været fremlagt til Byrådets behandling umiddelbart efter modtagelsen fra BDO i 2018.


Forvaltningens vurdering

Det er Forvaltningens vurdering, at revisionsberetningen giver en god tilbagemelding til Varde Kommune på den udførte revision og de konklusioner, som revisionen har resulteret i. 


Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Bekendtgørelse om kommunernes budget, regnskabsvæsen, revision m.v. 


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at revisionsberetning nr. 27 tages til efterretning. 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-06-2019

Udvalget indstiller anbefalingen til Byrådets godkendelse.sagsnr14-6112_doknr2207-18_v1_varde kommune løbende beretning 2017 nr. 27.pdf

Bilag

Varde Kommune løbende beretning 2017 nr. 27


512. Revisionsberetning nr. 29 - Afsluttende revision af årsregnskabet 2018

Revisionsberetning nr. 29 - Afsluttende revision af årsregnskabet 2018

Sagsfremstilling

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har fremsendt revisionsberetning nr. 29 vedrørende den afsluttende revision af regnskabet for 2018 til Byrådet.  

 

I revisionsberetningens afsnit 1.2 fremgår Revisionspåtegningen og konklusionen på den udførte revision. Her er nævnt:

”Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.

Vores konklusion er konsistent med vores revisionsberetning til byrådet”.

 

I revisionsberetningens afsnit 1.3.2 fremgår der én revisionsbemærkning, som Byrådet skal tage beslutning om. Revisionsbemærkningen vedrører Helbredstillæg, hvor der i flere tilfælde er udbetalt tilskud, som borgerne ikke var berettiget til, samt i et enkelt tilfælde er der udbetalt dobbelttilskud.
Bemærkningen medfører, at alle sager gennemgåes med henblik på, at udbetalinger m.v. fuldt ud er sket efter de gældende regler. Således at også statsrefusionen kan opgøres på korrekt grundlag. Dobbeltudbetalingen er i øvrigt udlignet ved tilbagebetaling fra borgeren.

 

Byrådets svar på revisionsbemærkningen er vedlagt som bilag til sagsfremstillingen.

 

Beretningens indhold er den 4. juni 2019 gennemgået med den administrative ledelse.

 

Såvel beretning som Byrådets afgørelse sendes til Ankestyrelsen.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen er enig i indholdet og konklusionerne i revisionsberetningen, og vil arbejde videre med de anbefalinger, der fremgår af beretningen.

 

Efter mødet med den administrative ledelse den 4. juni, har Forvaltningen gennemgået alle sager med helbredstillæg for 2018, og har ikke fundet yderligere fejludbetalinger. Der udover bliver nye bevillinger af helbredstillæg nu kvalitetssikret.


Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

 


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at tage revisionsberetning nr. 29 til efterretning.
at Byrådets svar på den fremsendte revisionsbemærkning godkendes jf vedlagte bilag.

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-06-2019

Udvalget indstiller anbefalingen til Byrådets godkendelse.

 sagsnr14-6112_doknr93135-19_v1_revisionsberetning nr 29 vedrørende årsregnskabet 2018.pdf
sagsnr14-6112_doknr94173-19_v1_byrådets svar på revisionsbemærkning jf beretning nr. 29.docx

Bilag

Revisionsberetning nr 29 vedrørende årsregnskabet 2018
Byrådets svar på Revisionsbemærkning jf beretning nr. 29


513. Endelig godkendelse af Årsregnskab 2018

Endelig godkendelse af Årsregnskab 2018

Sagsfremstilling

Byrådet overgav den 3. april 2019 Årsberetningen 2018 samt regnskabet med de specielle bemærkninger til revision. Som det fremgår af vedlagte bilag til årsberetningen har revisor nu påtegnet regnskabet, og Byrådet skal foretage den endelige godkendelse af regnskabet.

 

De væsentligste ændringer siden Byrådets møde den 3. april er følgende:

 

a)     Resultatet af renovationsforsyningen indgår nu i regnskabsopgørelsen, hvor det tidligere alene er fremgået af balancen. I 2018 er resultatet et overskud på 5,7 mio. kr.

b)     I balancen er de finansielle aktiver ændret fra 1.238,6 mio. kr. til 1.223,3 mio. kr. svarende til 15,4 mio. kr. Årsagen er korrektion af det bogførte akkumulerede resultat af renovationsforsyningen.
Modposten er på egenkapitalen, der ligeledes fremgår af balancen. Egenkapitalen er ændret fra 899,7 mio. kr. til 884,3 mio. kr.

c)      På side 10 i årsberetningen er skrevet oplysninger om udvikling i antal fuldtidsansatte, samt om den verserende retssag mod Guldborgsund Kommune.

 

Ændringerne er gennemgået med kommunens administrative ledelse samt revision.

 

Formålet med årsberetningen er at give et overblik over væsentlige aktiviteter i årets løb samt over de vigtigste økonomiske sammenhænge. 

  

I årsberetningen for 2018 beskrives kommunens aktivitet og økonomiske resultat for regnskabsåret. En nærmere beskrivelse af afvigelser mellem budget og regnskab fremgår af de specielle bemærkninger i hæfte 2.

Årsberetningen bliver offentliggjort på Varde Kommunes hjemmeside.

 

Følgende overordnede kommentarer skal knyttes til det økonomiske resultat, som fremgår af årsregnskabet 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regnskabsopgørelsen:

Mio. kr.

 

Oprindeligt budget 2018

Korrigeret budget 2018*

Heraf overført  fra 2017

Regnskab 2018

Mer-/ mindre forbrug

Heraf overført til 2019

 

(- = indtægt og + = udgift)

Skatteindtægter

-2.286,8

-2.286,8

0,0

-2.286,5

0,3

0,0

Tilskud og udligning

-807,5

-807,5

0,0

-777,7

29,8

0,0

Indtægter i alt

-3.094,3

-3.094,3

0,0

-3.064,2

30,1

0,0

Driftsudgifter (netto)

 

 

 

 

 

 

Serviceudgifter

2.123,0

2.189,7

69,5

2.096,8

-92,9

60,6

Medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen

200,0

200,0

0,0

208,5

8,5

0,0

Overførselsudgifter

589,2

588,8

0,0

592,2

3,4

0,0

Forsikrede ledige, mm.

65,3

65,3

0,0

64,7

-0,6

0,0

Central refusionsordning

-8,0

-8,0

0,0

-8,5

-0,5

0,0

Ældreboliger

-14,8

-14,8

0,0

-15,7

-0,9

0,0

Nettorenter

7,6

7,3

0,0

1,0

-6,3

0,0

Udgifter i alt

2.962,3

3.028,3

69,5

2.939,0

-89,3

60,6

Driftsresultat
(- = overskud)

-132,0

-66,0

69,5

-125,2

-59,2

60,6

Anlægsudgifter inkl. jordforsyning

103,7

194,0

78,2

111,5

-82,5

82,4

Resultat af renovationsforsyningen

0

0

0

-5,7

-5,7

0

Resultat i alt

-28,3

128,0

147,7

-19,4

-147,4

143,0

 

Varde Kommune kommer ud af 2018 med et lidt lavere driftsresultat end oprindeligt budgetteret. Det samlede driftsresultat viser et overskud på 125,2 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 132,0 mio. kr.

 

I driftsresultatet indgår nogle relativt væsentlige afvigelser mellem budgettet og regnskabet. På skatter og generelle tilskud er der modtaget ca. 30 mio. kr. mindre i indtægt i 2018 end forventet. På udgiftssiden er der afholdt serviceudgifter for 32 mio. kr. mindre end forventet. Derudover er der på udgifter til medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen afholdt godt 8 mio. kr. mere end forventet.

 

Årsagerne til de lavere indtægter i de generelle tilskud skyldes

 • 26 mio. kr. i negativ midtvejsregulering som en følge af lavere skøn på landsplan over udgifter på beskæftigelsesområdet.
 • 6 mio. kr. i negativ midtvejsregulering som en følge af lavere stigninger på landsplan i priser og lønninger end forventet.
   

På udgiftssiden skyldes det lavere niveau blandt andet, at driftsområderne har fulgt Byrådets opfordring om at udvise tilbageholdenhed med afholdelse af driftsudgifter. Derudover modsvares et mindre forbrug på ældreområdet i et vist omfang af merforbruget på medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen.

 

På anlægssiden er der afholdt udgifter med 111,5 mio. kr., hvilket er ca. 8 mio. kr. mere end det oprindelige budget.

 

Årets resultat af renovationsforsyningen viser et overskud på 5,7 mio. kr., der indregnes i kommende års takstfastsættelser efter ”hvile i sig selv princippet”.

 

Det samlede overførselsbeløb fra 2018 til 2019 er på driften 60,6 mio. kr. Dette er et fald på 8,9 mio.kr. i forhold til overførslen fra 2017 til 2018.

 

Det samlede overførselsbeløb på anlægsprojekter er steget med 4 mio. kr. fra 2018 til 2019, så de nu udgør 82,4 mio. kr. På finansielle aktiviteter overføres der 14,4 mio. kr. fra 2018 til 2019.
Specifikationer på overførslerne ligger i vedlagte bilag (dok.nr. 23.716/19)

 

Balancen:

 Mio. kr.

Regnskab 2018

Regnskab 2017

Aktiver

 

 

Anlægsaktiver

1.135,8

1.142,6

Finansielle aktiver

1.223,2

1.177,3

Omsætningsaktiver

244,1

227,6

Likvide aktiver

101,6

169,2

I alt

2.704,7

2.716,7

 

 

 

Passiver

 

 

Hensættelser

489,8

493,9

Langfristet gæld

768,6

790,3

Kortfristet gæld

562,0

538,0

Egenkapital

884,3

894,5

I alt

2.704,7

2.716,7

 

Balancen ultimo 2018 viser et fald i de likvide aktiver på 67,6 mio. kr. Faldet skyldes urealiserede kursreguleringer på 19,5 mio. kr., nettoafvikling af langfristet gæld med 22,3 mio. kr., øvrige finansforskydninger på 39,5 mio. kr. samt tilgang fra årets regnskabsmæssige resultat på 13,7 mio. kr.

 

Finansielle aktiver er steget med 46 mio. kr. fra 2017 til 2018, hvilket primært skyldes øget værdi af forsyningsselskaberne under Din Forsyning samt øget værdi i Kommunernes pensionsforsikring A/S.

 

Den langfristede gæld er faldet med 21,7 mio. kr. i 2018. Faldet skyldes dels nettoafdrag med 22,3 mio. kr., og dels ændring i markedsværdi på swapaftaler med 0,6 mio. kr.

 

Den kortfristede gæld er i 2018 steget, hvilket skyldes periodeforskydninger mellem årene.

 

Samlet set en egenkapital, der falder fra 894,5 mio. kr. ultimo 2017 til 884,3 mio. kr. ultimo 2018.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at regnskabsopgørelsen 2018 giver et retvisende billede af udgifter og indtægter i 2018. Endvidere at resultatet i forhold til såvel det oprindelige budget som i forhold til korrigerede budget må betragtes som tilfredsstillende.

 

Det er forvaltningens vurdering, at de opgjorte overførselsbeløb er foretaget i overensstemmelse med principperne herfor.


Retsgrundlag

Styrelsesloven.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Årsberetningen 2018 samt regnskabet med de specielle bemærkninger endeligt godkendes


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-06-2019

Udvalget indstiller anbefalingen til Byrådets godkendelse.

 sagsnr18-13091_doknr77820-19_v1_årsberetning 2018 for varde kommune.docx
sagsnr18-13091_doknr42231-19_v1_regnskab 2018 for varde kommune - med specielle bemærkninger (hæfte 2).docx

Bilag

Årsberetning 2018 for Varde Kommune
Regnskab 2018 for Varde Kommune - med specielle bemærkninger (hæfte 2)


514. Godkendelse af tiltrædelsesberetning fra PwC

Godkendelse af tiltrædelsesberetning fra PwC

Sagsfremstilling

På baggrund af EU-udbud af revisionsopgaven har PwC vundet denne fra og med 1. januar 2019. Derfor fremsender PwC en Tiltrædelsesberetning, som Byrådet skal godkende.

 

Formålet med Tiltrædelsesberetningen er, at redegøre for samarbejdet mellem revisor og Varde Kommune samt at redegøre for lovgivningens afgrænsning af Byrådets og revisors opgaver og ansvar.

 

Tiltrædelsesberetningen indeholder følgende disposition:

 

 • Revisors opgaver og ansvar
 • Revisionens omfang
 • Ledelsens opgaver og ansvar
 • Rapportering til Byrådet
 • Revisors uafhængighed
 • Afslutning

 

Rapporteringen i form af revisionsberetninger sker altid til Byrådet, og Byrådet skal behandle eventuelle fremsatte revisionsbemærkninger. Byrådets beslutning sendes efterfølgende til Tilsynsmyndigheden (Statsforvaltningen).

 

Når revisionsberetningerne er modtaget i Varde Kommune, skal de indenfor 7 dage sendes til Byrådets medlemmer.

 

Af styrelseslovens § 42 fremgår de lovgivningsmæssige bestemmelser om behandling af revisionsberetninger.

 

Til den administrative ledelse rapporteres der efter behov i form af breve, besøgsrapporter og notater.

 

Revisors rapportering er omfattet af Lov om offentlighed i forvaltningen.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at Tiltrædelsesberetningen indeholder en retvisende beskrivelse af samarbejdet mellem revisor og Varde Kommune samt af lovgivningens afgrænsning af byrådets og revisors opgaver og ansvar.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Styrelsesloven

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at Direktionen tager beretningen til efterretning, og fremsender den til videre behandling i Udvalget for Økonomi og Erhverv samt endelig godkendelse i Byrådet.


Beslutning Direktionen den 12-06-2019

Anbefalingen blev tiltrådt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-06-2019

Tiltrædelsesberetningen fra PwC indstilles til Byrådets godkendelse.sagsnr14-6112_doknr87002-19_v1_tiltrædelsesberetning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering.pdf

Bilag

Tiltrædelsesberetning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering


515. Renovering af Borgercenter Varde

Renovering af Borgercenter Varde

Sagsfremstilling

Bygningstilstanden på Borgercenter Varde (BCV) kræver, at der inden for de næste år skal igangsættes en gennemgribende renovering af bygningerne. Energimæssigt er bygningerne af ringe kvalitet med minimal isolering i ydervægge og dårlig isoleringsværdi i de store vinduespartier. Der er behov for udskiftning af tagene, renovering af facader og udskiftning af de store vinduespartier, som pga. underdimensionerede beslag hænger og ikke kan lukkes tæt.

 

BCV består af 11.160 kommunale m², og der er i alt ca. 380 medarbejdere i bygningen.

Der er store udfordringer med trækgener, kulde/varme og indeklimaet generelt, hvilket bl.a. giver sig til udtryk i besvarelsen af APV’erne rundt i bygningerne. Herudover giver den eksisterende indretning af BCV begrænsninger i forhold til fleksibiliteten og anvendelsesmuligheder, ligesom der også opleves store udfordringer med de decentrale placeringer af eksisterende mødelokaler, når der er møder med borgere og eksterne besøgende.

 

En ekstern rådgiver har foretaget en registrering af alle bygningsdele og tekniske installationer og efterfølgende et økonomisk overslag på en renovering. En renovering af bygningerne anslås at løbe op i ca. 50 mio. kr. ekskl. moms. Rapporten fra rådgiver er vedhæftet.

 

Varde Kommunes bygninger er sammenbygget med ca. 4.000 m² bygninger (bygning 2 samt én etage i bygning 5), som ejes af Regionen. Regionen har i 2018 udført en tagrenovering med udskiftning af ventilationsanlæg samt efterisolering af tagkonstruktionen på bygning nr. 2.

 

I forhold til den kommunale bygningsmasse arbejder Udvalget for Plan & Teknik med fokusområdet ”Fra mange m² til smarte m²”, hvor der fokuseres på bedre udnyttelse af kommunens bygninger. Med fokus på dette bør der være en vurdering af om opførelse af en ny administrationsbygning, vil give en bedre business-case end renovering af de gamle bygninger.

 

Den eksterne rådgiver har i denne forbindelse regnet på, hvad opførelse af en nybygning til ca. 380 medarbejdere vil koste. Rådgiveren anslår, at en ny bygning på ca. 7.150 m² kan indeholde de funktioner, der kræves, for at kunne flytte alle funktionerne fra det nuværende BCV. Derved optimeres der betydeligt på bygningsmassens størrelse og derved også på driftsudgifterne uden at gå på kompromis omkring behovet for flere enkeltmandskontorer end det nuværende rådhus.

 

Den eksterne rådgiver vurderer, at opførelse af en ny bygning f.eks. overfor Rådhuset på Bytoften i Varde vil kræve en investering på ca. 111 mio. kr. Beløbet er fundet ved brug af de erfaringstal rådgiveren har fra lignende projekter. 


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at man ved gennemførelse af den foreslåede renovering af BCV vil imødekomme flere af de indeklimamæssige udfordringer, der er i bygningerne og som kommer til udtryk i afdelingernes APV’er. En renovering vil dog ikke kunne skabe større fleksibilitet eller anvendelsesmuligheder ligesom udfordringen med placering og mangel på mødefaciliteter ikke vil blive imødekommet.

Det må også forventes, at der stadig kan opstå indeklimamæssige gener selv efter en renovering, da det ikke er muligt at bringe bygningsmassen helt op på niveau med de nuværende regler og standarder.

 

Opførelse af en ny administrationsbygning vil sikre, at der kan skabes et indeklima og arbejdsmiljø, der fuldt ud lever op til gældende regler og standarder. Der vil ligeledes kunne sikres en stor fleksibilitet i byggeriet, en reduktion af kommunens bygningsmasse samt et betydeligt løft i vedligeholdelsestanden.

 

En investering i bygningsmassen enten ved renovering eller nedrivning/nybyg vil være med til at nedbringe det samlede økonomiske efterslæb, der er på de kommunale bygninger.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Økonomi

Renovering af BCV vil kræve en investering på 50 mio. kr. ekskl. moms og vil kunne deles over to år.

 

Opførelse af en nybygning til funktionerne i BCV vil kræve en investering på 111 mio. kr. ekskl. moms og byggeriet vil tage ca. 3 år.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at der tages stilling til om der skal arbejdes videre med renovering af BCV eller alternativt opførelse af ny bygning, og

at indstillingen medtages i de kommende budgetforhandlinger


Beslutning Direktionen den 12-06-2019

Anbefalingen blev tiltrådt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-06-2019

Udvalget besluttede, at der igangsættes en analyse, der beskriver de effektiviseringer og muligheder en nybygning vil give i forhold til f.eks. forbrug, vedligeholdelse, administration og tværgående samarbejde.  Der indledes en dialog med Regionen i relation til deres funktioner. 

 sagsnr18-8233_doknr90911-19_v1_bcv - tilstandsrapport fra ingeniørgruppen.pdf
sagsnr18-8233_doknr91412-19_v1_oversigtstegning borgercenter varde.docx
sagsnr18-8233_doknr91532-19_v1_overslag - nybygning til bcv.pdf

Bilag

BCV - Tilstandsrapport fra Ingeniørgruppen
Oversigtstegning Borgercenter Varde
Overslag - nybygning til BCV


516. Forslag til budget 2020-2023 for Udvalget for Økonomi og Erhverv

Forslag til budget 2020-2023 for Udvalget for Økonomi og Erhverv

Sagsfremstilling

Ifølge budgetproceduren for budget 2020-2023 skal Udvalget for Økonomi og Erhverv udarbejde forslag til råderumskataloget for 3,8 mio. kr. på udvalgets område.

 

Hvis udvalget har nye driftsønsker, skal udvalget foreslå finansiering inden for udvalgets eget område ud over forslagene til råderumskataloget.

 

Udvalgene kan kun komme med nye anlægsønsker i 2022 og 2023, hvor der er uprioriterede puljer. Hvis udvalgene har anlægsønsker til 2020 og 2021, skal der peges på, hvilke allerede besluttede anlægsprojekter, udvalget ønsker skal udgå eller udskydes.

 

Til udvalgsmødet den 19. juni skal Udvalget for Økonomi og Erhverv endeligt have behandlet forslag til råderumskataloget og nye ønsker, som udvalget ønsker at fremsende til budgetforhandlingerne til budget 2020.

 

I bilag er vedlagt en oversigt over udkast til forslag, herunder:

 • Råderumsforslag for Udvalget for Økonomi og Erhverv
 • Nye driftsforslag for Udvalget for Økonomi og Erhverv, samt forslag til modsvarende finansiering
 • Nye anlægsforslag for Udvalget for Økonomi og Erhverv.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Udvalget for Økonomi og Erhverv beslutter, hvilke forslag til råderumskataloget, nye driftsønsker (samt modsvarende forslag til finansiering), samt nye anlægsønsker, som udvalget ønsker at fremsende til budgetforhandlingerne.

 

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-06-2019

Den tilrettede oversigt over forslag til budget 2020 – Udvalget for Økonomi og Erhverv fremsendes til budgetforhandlingerne.sagsnr19-7_doknr94639-19_v1_uøe - forslag til budget 2020-2023 - udkast 11.06.19.docx.docx

Bilag

UØE - Forslag til budget 2020-2023 - Udkast 11.06.19.DOCX


517. Ansøgning til Byrådets Udviklingspulje - Trygt natteliv i Varde

Ansøgning til Byrådets Udviklingspulje - Trygt natteliv i Varde

Sagsfremstilling

Styregruppen for projektet Trygt natteliv i Varde søger om et tilskud på 25.000 kr. til af afholdelse af en samskabelsesdag, jf. bilag.

 

Projektets formål er at reducere episoder med vold, trusler, overgreb, stofmisbrug og antallet af unge under 16 år i nattelivet samt at hæve alderen for de unges alkoholdebut.

 

Samskabelsesdagens formål er at

 • mobilisere interessenterne på området
 • starte en dialog mellem interessenterne, som kan fortsætte fremadrettet
 • flytte fokus fra udfordringer til løsninger – skabe positive historier
 • skabe et fælles realistisk billede af nattelivet

 

Tilskud fra Byrådets Udviklingspulje kan bl.a. gives til projekter, der

 • har en almen interesse
 • kommer en bredere kreds til gavn
 • indeholder nye idéer

 

Det samlede budget for samskabelsesdagen er anslået til 25.000 kr.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at Trygt natteliv i Varde har en almen interesse og vil være til gavn for en bred kreds.

 

Samskabelsesdagen er nødvendig for at starte projektet og give interessenterne en fælles forståelse for, hvordan de fremadrettet kan samarbejde om at sikre et trygt natteliv i Varde.

 

Forvaltningen vurderer desuden, at Trygt natteliv i Varde kan ses som et pilotprojekt, som kan føre til et koncept, der kan udbredes til andre steder i kommunen, hvor der kan være problemer med relation til unge i nattelivet.

 

Forvaltningens samlede vurdering er, at projektet imødekommer kriterierne for tilskud fra Byrådets Udviklingspulje.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Tilskud finansieres af Byrådets Udviklingspulje.

Status for forbrug af Byrådets Udviklingspulje, jf. bilag.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at ansøgningen drøftes.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-06-2019

Udvalget bevilger et tilskud på 25.000 kr. til afholdelse af en samskabelsesdag.sagsnr09-11201_doknr69633-16_v2_byrådets udviklingspuje - specifikation.xlsx
sagsnr19-7174_doknr89480-19_v1_oplæg til samskabelsesdag om trygt natteliv.docx
sagsnr19-7174_doknr94534-19_v1_ansøgningsskema til byrådets udviklingspulje - trygt natteliv i varde.docx

Bilag

Byrådets udviklingspuje - specifikation
Oplæg til samskabelsesdag om Trygt Natteliv
Ansøgningsskema til Byrådets udviklingspulje - Trygt natteliv i Varde


518. Ansøgning. Sponsorat til FS Vestjylland

Ansøgning. Sponsorat til FS Vestjylland

Sagsfremstilling

 

Varde IF Support har den 10. juni 2019 sendt ansøgning om et sponsorat på 20.000 kr. for sæsonen 2019 – 2020. Sponsoratet skal bruges til talentudvikling indenfor ungdomsfodbolden i Varde IF – herunder et nyt projekt ’FS Vestjylland’ som omhandler talentudvikling målrettet pigefodbolden i Vestjylland.

 

Sponsoratet er et såkaldt ’sølvsponsorat’ som inkluderer logo på Varde IF’s hjemmeside, halv-side med logo/navn i kampprogram samt holdbillede og 4 medlemskaber.

 

Formålet med etableringen af FS Vestjylland er at styrke pigefodbolden i Vestjylland, ved at samle de mest talentfulde spillere fra en række klubber under rammer og vilkår som giver dem mulighed for at udvikle sig mest muligt.

 

Varde IF beskriver formålet med projektet således:

 • At samle Vestjyllands pigespillere i en tidlig alder i et ekstra træningsmiljø
 • At give de store talenter optimale idrætsoplevelser ved at træne med ligeværdige
 • At forberede de dygtigste piger på DBU’s talentudtagelser
 • At give samarbejdsklubberne redskaber til at tilmelde de rigtige spillere til DBU samlinger
 • At give pigerne et indblik i, hvad elitefodbold er og hvad det kræver
 • At samle trænerne fra samarbejdsklubberne, hvor erfaringer og træningsmetoder kan udveksles
 • At give trænerne fra samarbejdsklubberne inspiration til videre uddannelse
 • At forbedre pigernes fodboldmæssige kvaliteter igennem øvelser og spil
 • At udvikle og styrke talentarbejdet i samarbejdsklubberne

 

Projektet FC Vestjylland er nærmere beskrevet i bilag.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at den indsendte ansøgning er ambitiøs og gennemarbejdet.

 

Forvaltningen vurderer dog ikke, at ansøgningen ligger indenfor kriterierne i Varde Kommunes ’Kodeks for sponsoraftaler’.

 

Af kriterierne fremgår blandt andet:

 

 1. Udgangspunktet for et sponsorat er, at der er en positiv reklameværdi for Varde Kommune, dvs. at aktiviteten understøtter Varde Kommunes vision, visionspolitikker eller beslutninger i enkelte politiske udvalg.
   
 2. Der må ikke være misforhold mellem køb af reklameydelser og det formål kommunen ønsker at opnå.

 

 1. Aftale om sponsorat skal være indgået på markedsvilkår. Hvorvidt der er tale om markedsvilkår beror på et skøn af, om modydelsen som kommunen modtager svarer til den ydelse kommunen erlægger. Det vil sige, at reklameværdien som minimum skal svare til sponsoratet. Forvaltningen skal i forbindelse med vurdering af om der er tale om markedsvilkår have gjort sig overvejelser om modydelsens omfang set i forhold til kommunens ydelse.

  

Forvaltningen vurderer ikke, at det ansøgte sponsorat har en brandingværdi for kommunen, som svarer til en sponsorstøtte på 20.000 kr.

 

Forvaltningen lægger vægt på, at projektet med talentudvikling i sig selv ikke giver en mediedækning som svarer til de foreslåede modydelser i et sølvsponsorat, da der gennem projektet ikke skønnes at være tale om mulighed for, at der kan opnås omtale i nationale eller regionale medier, sådan som det var forudsætningen, da ØEU den 30. januar 2019 behandlede et større antal sponsor-muligheder.

  

Forvaltningen vurderer også, at sponsoraftaler på dette niveau får karakter af et rent tilskud, hvor omfanget og karakteren af modydelser bliver irrelevant.

 

Forvaltningen kan derfor ikke anbefale et sponsorat som ansøgt.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Varde Kommunes kodeks for sponsoraftaler


Økonomi

Sponsorstøtte finansieres af Byrådets Udviklingspulje. Oversigt over tilsagn om støtte fra udviklingspuljen samt resterende midler i puljen fremgår af bilag.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der gives afslag på Varde IF’s ansøgning om en sponsoraftale.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-06-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr09-11201_doknr69633-16_v2_byrådets udviklingspuje - specifikation.xlsx
sagsnr19-7512_doknr93904-19_v1_fs vestjylland trænermanual.docx.docx
sagsnr19-7512_doknr93903-19_v1_fs vestjylland talent udvikling for piger.docx.docx
sagsnr19-7512_doknr93901-19_v1_fs vestjylland opbygning.docx.docx
sagsnr19-7512_doknr93900-19_v1_medlemskontrakt - varde if support - sølvsponsorat - varde kommune.docx.docx
sagsnr15-1854_doknr51992-18_v2_kodeks for sponsoaftaler.docx

Bilag

Byrådets udviklingspuje - specifikation
FS Vestjylland trænermanual.docx
FS Vestjylland Talent udvikling for piger.docx
FS Vestjylland Opbygning.docx
Medlemskontrakt - Varde IF Support - sølvsponsorat - Varde Kommune.docx
Kodeks for sponsoaftaler


519. Opsamling på byrådets temadrøftelse om visionen Vi i Naturen og fremadrettede initiativer

Opsamling på byrådets temadrøftelse om visionen Vi i Naturen og fremadrettede initiativer

Sagsfremstilling

Den 8. januar 2019 havde Byrådet temamøde om visionen ”Vi i Naturen”, hvor det blev drøftet, hvilken værdi visionen skal skabe, samt hvordan der skal arbejdes med visionen for at indfri værdien.

 

Formålet med temadrøftelsen var at styrke forankringen af visionen hos Byrådet og som følge heraf på fagområderne.

 

Der foreligger nu en opsamling på temadrøftelsen. Opsamlingen fremgår af bilag 1, og er struktureret efter programmet fra temadrøftelsen, som i hovedtræk bestod af følgende dele:

-         Del 1, hvor Byrådet med afsæt i de seks målsætninger for visionen, først i par drøftede, hvad visionen betyder for dem / Hvad er det for en værdi, de ser, visionen kan skabe. Efterfølgende samledes op i plenum.

-         Del 2, hvor Byrådet fik lejlighed til at drøfte, hvad de ser, der er brug for af yderligere initiativer, hvis forvaltningen skal indfri den værdi, Byrådet ser, visionen skal skabe?

 

På den baggrund består opsamlingen af følgende:

-         De renskrevne postits fra pararbejdet under del 1.

-         En række centrale udsagn/pointer fra plenumdrøftelsen under del 1, som tog udgangspunkt i ovennævnte postits. Tilsammen udgør udsagnene/pointerne referatet fra del 1.

-         Referat fra plenumdrøftelsen under del 2, hvor Byrådet kom med en række udsagn/pointer, som tilsammen udgør referatet fra del 2.

-         Et resume fra temadrøftelsen på baggrund af ovenstående.

 

Med afsæt i ovennævnte har forvaltningen identificeret tre områder/spor, hvor Byrådet generelt ser, at visionen kan skabe værdi, og som forvaltningen derfor med fordel kan forfølge i det videre arbejde med visionen:

 1. At øge sammenhængskraften internt i kommunen og arbejde med visionen som et fællesskabsprojekt. En styrkelse af ”VI” i visionen. 
 2. Sundhed – koblingen mellem natur og sundhed.
 3. Kommunikation og synliggørelse af visionen, og den værdi, den skaber.

 

Byrådsmedlemmerne kom desuden hver især med en række umiddelbare bud på, hvordan denne værdi kan indfries. Disse fremgår også af bilag 1.

 

Opsamlingen og de tre spor er godkendt på direktionsmøde d. 13. marts 2019. Her drøftede direktionen også, med afsæt i opsamlingen, hvordan der kan arbejdes med de tre spor fremadrettet. Dette resulterede i følgende forslag:

-         At der fremover vælges et årligt tema for uddeling af midler fra visionspuljen. Dette for at målrette tildelingen af midler, og sikre sammenhæng med fokus for visionen. Det foreslås, at temaet i år 2020 bliver sundhed.

-         At de tre spor bruges som fokus for Vi i Naturen Rådets arbejde, så der kommer overensstemmelse mellem sporene og de input, der fremkommer fra rådet.

-         At der laves en årlig afrapportering på arbejdet med visionen. Afrapporteringen kan enten være i form af en skriftlig afrapportering eller en årlig konference, hvor det synliggøres, hvordan der arbejdes med visionen og/eller inspireres til nye måder at arbejde med visionen på. Formålet med konferencen er at samle centrale aktører omkring visionen med henblik på at synliggøre visionen, og hvordan der arbejdes med den samt at inspirere til nye måder at arbejde med den på.

-         At visionen indarbejdes tydeligere i kommunens kommunikationsstrategi, og aktiviteterne herunder.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at tematisering af visionen vil understøtte, at den synliggøres.

 

Det kan overvejes at indtænke FN´s verdensmål som et understøttende element til visionen.


Konsekvens i forhold til visionen

Sagen omhandler visionen.


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.


Økonomi

Eventuelle udgifter forbundet med afrapportering afholdes inden for den eksisterende ramme af Kommunikationsbudgettets midler til branding.


Høring

Ingen.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at godkende de tre spor:

 1. At øge sammenhængskraften internt i kommunen og arbejde med visionen som et fællesskabsprojekt. En styrkelse af ”VI” i visionen. 
 2. Sundhed – koblingen mellem natur og sundhed.
 3. Kommunikation og synliggørelse af visionen, og den værdi, den skaber.

at drøfte ideen om en årlig konference.

at godkende, at der fremover fra 2020 fastsættes et årligt tema for visionspuljen. 

at godkende, at de tre spor gøres til tema for Vi i Naturen Rådets arbejde.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-03-2019

Udsat.

Fraværende:

Ingvard Ladefoged


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-06-2019

Anbefalingen blev godkendt idet det præciseres, at Udvalget for Økonomi og Erhverv fra og med efteråret 2020 årligt indstiller et tema for visionspuljen.

 

Julie Gottschalk ønsker ikke, at FN´s verdensmål indtænkes som et understøttende element til visionen.sagsnr18-13351_doknr4801-19_v1_noter fra temamøde om visione 8. jan 2019.docx

Bilag

Opsamling fra temadrøftelse om visionen Vi i Naturen d. 8. jan 2019


520. Skema A ansøgning for helhedsplan i Apotekerhaven Varde

Skema A ansøgning for helhedsplan i Apotekerhaven Varde

Sagsfremstilling

Domea Varde søger i mail den 23. maj 2019 om godkendelse af skema A for helhedsplan i  Apotekerhaven beliggende Nørregade i Varde.

 

Helhedsplanen for Apotekerhaven omfatter 35 af afdelingens 51 ungdomsboliger, som er  beliggende i Nørregade. Afdelingens ungdomsboliger i Rådhusstræde er ikke omfattet af helhedsplanen. Helhedsplanen drejer sig om renovering af facader, udskiftning af tage, modernisering af boliger og trapperum samt sammenlægning af boliger. Derudover vil udearealer og gårdmiljø blive opgraderet.

 

Der er i dag 35 ungdomsboliger i Nørregade og efter renoveringen vil de  være ombygget til 26 boliger.

Apotekerhaven er modsat mange øvrige ungdomsboliger karakteriseret ved at være omfattet

af almenboliglovens §100 ordning, som er ungdomsboliger med godkendt støtte før 1. juli

1986 og er en meget lille ordning indenfor det almene område.

 

Afdelingen har haft store udlejningsvanskeligheder som bl.a. skyldes den ringe vedligeholdelsesstand af boligerne samt beboersammensætningen i afdelingen. Med helhedsplanen er det Domea’s vurdering, at med mere tidssvarende boliger vil det have en positiv effekt på udlejningen af afdelingens boliger.

 

Samlet anskaffelsessum for helhedsplanen udgør 31.047.609 kr. Finansierningen er specificeret i økonomiafsnittet.

 

Huslejen i afdelingen efter gennemførelse af helhedsplanen vil stige med maksimum 10 kr. pr. m2. Den maksimale husleje er fastlagt til 980 kr. pr. m2. Den endlige husleje fordeles efter indbyrdes værdi jf. almenboligloven.

 

Varde Kommunes godkendelse af skema A omfatter:

 • Godkendelse af skema A og gennemførelse af helhedsplanen for Apotekerhaven
 • Garantistillelse for låneoptagelse
 • Medvirke i en kapitaltilførsel med 1/5, svarende til 100.000 kr.
 • Varde Kommune indestår for eventuelle underskud på afdelingens fremtidige drift jf almenboligloven. Boligselskabet Domea Varde har tidligere tilkendegivet i et notat overfor Varde kommune, at underskud i afdelingen afholdes af afdelingen selv subsidiært Domea Varde.
 • Godkende huslejen på maksimum 980 kr. pr. m2.
 • Indestå for en evt. ydelsesstøtte til at refundere staten 20 % af ydelsesstøtten på det støttede lån i lånets løbetid

 

I Varde By er der i alt 119 ungdomsboliger og med gennemførelse af dette projekt, hvor ungdomsboliger sammenlægges vil antallet blive reduceret til 110 ungdomsboliger i Varde By.

 

I følge Landsbyggefondens opgørelse over ledige boliger, er der 4 ledige ungdomsboliger, som har været ledige over en længere periode. Alle 4 ledige boliger er registeret i afdelingen for Apotekerhaven.

Domea oplyser, at der er efterspørgsel på ungsdomsboliger i Varde By og der er venteliste til ungdomsboligerne i Apotekerhaven, men på grund af afdelingens vedligeholdelsesstand fravælges boligerne i Nørregade af lejere.


Forvaltningens vurdering

Ved gennemførelse af projektet vil de renoverede ungdomsboliger fremstå som velindrettede og tidssvarende boliger og derved være attraktive boliger for nuværende og kommende lejere.

 

Huslejen på 980 kr. pr. m2. vil for et lejemål på 50 m2 være 4.083 kr. pr. mdl. Det er forvaltningens vurdering, at huslejen er på et niviau for, hvad en ungdomsbolig i Varde midtby kan ”tåle”.

 

Endvidere anbefaler forvaltningen, at Byrådet godkender kapitaltilførsel hvor Varde Kommunes

andel er et rente- og afdragsfrit lån på 100.000 kr., betinget af at kapitaltilførslen også

godkendes af kreditforeningen og af boligselskabet. Beløbet finansieres af puljen til grundkapitaltilskud.

 

På den baggrund, anbefaler forvaltningen, at skema A for projektet godkendes.


Retsgrundlag

Lov om almene boliger  mv.

Støttebekendtgørelsen

 


Økonomi

Forslag til finansiering af projektet:

Støttet realkreditlån

18.794.000 kr.

Ustøttet realkreditlån

4.000.000 kr.

Kortfristet banklån

3.976.609 kr.

Kapitaltilførsel

500.000 kr.

Fællespuljetilskud Landsbyggefonden

1.020.000 kr.

Organisations dispositionsfond

2.417.000 kr.

Trækningsret (Boligorg. egen trækningsret i LBF)

340.000 kr.

Samlet finansiering

31.047.609 kr.

 

 

Økonomi for projektet:

Opretning (gruppe 1 arbejder)

5.704.832 kr.

Ombygning/sammenlægning (gruppe 1 +2 arbejder)

13.089.289 kr.

Modernisering/vedligeholdelse (gruppe 2+3 arbejder)

12.253.488 kr.

Samlet finansiering

31.047.609 kr.

 

Økonomiafdelingen udtaler:
Varde Kommune stiller op til 100 % kommunegaranti for realkreditlånene. Den endelige  garantiprocent fastsættes ved projektets færdigmelding.

Varde Kommune skal være indstillet på at indfri garantistillelserne, idet der ikke er regaranti fra LBF på disse lån.

 

Dertil yder Varde Kommune et rente – og afdragsfrit lån på 100.000 kr.,  som finansieres af

puljen til grundkapitaltilskud.

 

Varde Kommune kan eventuel yde et rente og afdragsfrit lån. Et forhold som kommunen selvstændigt skal tage stilling til, hvis det bliver nødvendigt.

 

Kommunen yder ydelsesstøtte og beløbet kendes først endeligt, når finansieringen er på plads. Egenbetalingen for afdelingen indeksreguleres årligt, indtil egenbetaligen svarer til lånets ydelse. I takt hermed aftrappes ydelsesstøtten indtil den bortfalder. Ydelsesstøtten afholdes af puljen for Byfornyelse - ydelsesstøtte.

 

Domea har i et notat  af den 29. april 2019 tilkendegivet, at Varde Kommune påføres ikke yderligere økonomisk forpligtigelser.

 

Varde Kommune opkræver boligselskabet et kommunalt gebyr for støttesagsbehandlingen på ca. 77.619 kr. Beløbet udgør 2,5 ‰ af skema B anskaffelsessummen.

 


Høring

Helhedsplanen er godkendt på et afdelingsmøde den 29. august 2018 og et ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 14. maj 2018. Beboere og bestyrelse har godkendt helhedsplanen og den tilhørende økonomi.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at Udvalget for Øknomi og Erhverv indstiller til Byrådet

at skema A for gennemførelse af helhedsplan for afdeling 9014 Apotekerhaven i Varde med en anskaffelsessum på 31.047.609 kr. godkendes

at Varde Kommune stiller kommunegaranti for den støttede del på 18.794.000 kr.

at Varde Kommune stiller kommunegaranti for den ustøttede del på 4.000.000 kr.

at huslejen på maksimum 980 kr. pr. m2 godkendes

at der ydes et rente- og afdragsfrit lån på 100.000 kr. til finansiering af en kapitaltilførsel på i alt 500.000 kr. betinget af, at de øvrige parter også godkender kapitaltilførslen

at lånet finansieres af puljen til grundkapitallån

at forvaltningen bemyndiges til at godkende skema B og C indenfor rammerne af skema A


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-06-2019

Udvalget indstiller anbefalingen til Byrådets godkendelse.

 sagsnr19-7245_doknr94651-19_v1_skitseplan apotekerhaven.pdf.pdf
sagsnr19-7245_doknr94649-19_v1_ansøgning skema a apotekerhaven.pdf.pdf

Bilag

Skitseplan Apotekerhaven.pdf
Ansøgning skema A Apotekerhaven.pdf


521. Ombygning og sammenlægning af ungdomsboliger på Skovkrogen

Ombygning og sammenlægning af ungdomsboliger på Skovkrogen

Sagsfremstilling

Varde Bolig Administration søger i mail den 21. maj 2019 Varde Kommune om godkendelse af  ombygning og sammenlægning af 12 ungdomsboliger i afdeling 0413 Skovkrogen i Varde.

 

Varde Bolig Administration ønsker, at ungdomsboligerne nedlægges og ombygges til 4 almene familieboliger, alternativt videreføres boligerne som ungdomsboliger og ombygges til 4 store ungdomsboliger, såfremt Byrådet ikke kan godkende nedlæggelse af ungdomsboligerne.

 

Ansøgningen er begrundet i, at Varde Bolig Administration oplever, at der ikke er efterspørgsel på ungdomsboligerne i Skovkrogen, idet boligerne ligger for langt uden for byen og lejere som tilbydes ungdomsboligerne af den grund ikke ønsker boligerne. Afdelingen har haft udfordringer med stor udskiftning af lejere i boligerne og meget støj og uro fra boligerne.

 

Boligernes størrelse vil efter ombygningen være på 81 m2. Hvis boligerne videreføres som ungdomsboliger, vil  det blive store ungdomsboliger, som skal forsøges lejet ud til par eller som delelejligheder. Såfremt der ikke er ansøgere til ungdomsboligerne kan boligerne forsøges udlejet til ansøgere på ventelisten.

 

Boligerne er opført i 1984 og trænger til en gennemgribende renovering, da det er små og utidssvarende ungdomsboliger og renoveringen skal være med til, at fremtidssikre boligerne så de også fortsat er attraktive og henvender sig til en bredere personkreds.

 

Renoveringen omfatter totalrenovering af boligerne og al eksisterende inventar udskiftes i boligerne. Boligerne indrettes med køkken alrum/stue samt 2 værelser. Ligeledes renoveres badeværelset. I stueplan bliver der niveaufri afdgang til boligerne og på 1. sal opsættes altan til boligerne. Der bliver installeret fjernvarme i de nye boliger, idet boligerne opvarmes med elvarme i dag og ligeledes udskiftes øvrige installationer.

 

Huslejen for boligerne efter renoveringen vil være 5.500 kr. pr. måned svarende til 814,82 kr. pr. m2.

 

Bestyrelsen i Varde Bolig Administration har på et møde den 22. maj 2019 godkendt, at renoveringen skal dækkes af midler fra dispositionsfonden som et tilskud til afdelingen. Renoveringen er anslået til at koste 3.657.000 kr.

 

Byrådet skal godkende:

 • At 12 ungdomsboliger nedlægges og ombygges til 4 almene familieboliger eller
 • At 12 ungdomsboliger ombygges og bevares som 4 store ungdomsboliger
 • Huslejen på 814,82 kr. pr. m2

 

 

I Varde By er der i alt 119 ungdomsboliger, og ved gennemførelse af dette projekt, hvor ungdomsboliger sammenlægges vil antallet blive reduceret til 111 ungdomsboliger i Varde By.

 

I følge Landsbyggefondens opgørelse over ledige ungdomsboliger er der 4 ledige ungdomsboliger i Varde By.

 

 


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at med ombygning af boligerne vil de være attraktive og fremtidssikrede for nuværende og kommende lejere.

 

Overordnet er der to løsningsmodeller for ungdomsboligerne:

 • Nedlægning  af 12 ungdomsboliger og ombygges til 4 almene familieboliger eller
 • Ombygning af 12 ungdomsboliger til 4 ungdomsboliger og boligerne bevarer status som ungdomsboliger.

 


Retsgrundlag

Lov om almene boliger mv

Støttebekendtgørelsen


Økonomi

Økonomiafdelingen udtaler:

Varde Kommune skal ikke stille kommune garanti, idet projektet gennemføres med et tilskud fra dispositionsfonden svarende til  anskaffelsssummen for renoveringsprojektet.


Høring

Projektet er godkendt på bestyrelsesmøde den 22. maj 2019


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at Udvalget for Økonomi og Erhverv indstiller til Byrådet

at 12 ungdomsboliger nedlægges og ombygges til 4 almene familieboliger eller

at 12 ungdomsboliger ombygges til 4 boliger og  bevarer status som ungdomsboliger

at huslejen på 814,82 kr. godkendes


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-06-2019

Anders Linde blev erklæret inhabil og deltog således ikke i sagens behandling.

 

Udvalget indstiller anbefalingen til Byrådets godkendelse.

 sagsnr19-7246_doknr94715-19_v1_ansøgning om ombygning og sammenlægning af ungdomsboliger skovkrogen.pdf
sagsnr19-7246_doknr94736-19_v1_facadetegning skovkrogen.pdf

Bilag

Ansøgning om ombygning og sammenlægning af ungdomsboliger Skovkrogen
Facadetegning Skovkrogen


522. Blåbjerg Biogas ansøgning om godkendelse af ændrede vedtægter

Blåbjerg Biogas ansøgning om godkendelse af ændrede vedtægter

Sagsfremstilling

Blåbjerg Biogas har fremsendt ændrede vedtægter til Byrådets godkendelse jf. selskabets nuværende vedtægters §10 stk 1, hvoraf det fremgår, at vedtægtsændringer skal godkendes af Varde Byråd så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld.

Varde Kommunes garantistillelse udgør pt ca 24,3 mio. kr.

 

Ændringen i vedtægterne vedrører

 • andelshaveres bod, såfremt de ulovligt vil udtræde af selskabet, samtidig med at selskabet har nettogæld. Boden er hævet fra 20 kr til 30 kr pr. m3 gylle, som er fastsat i leveringsaftalen ved indmeldelsen jf vedtægternes §4 stk 8.
 • andelshaveres hæftelse overfor tredjemand der er hævet fra 20 kr til 30 kr. pr. m3 gylle, som fastsat i leveringsaftalen ved indmeldelsen jf vedtægternes §5 stk 2.
 • enkelte sproglige tilretninger.

Forvaltningens vurdering

Det er Forvaltningens vurdering, at de ændrede vedtægter giver et større incitament til at andelshavere forbliver i selskabet tillige med, at den økonomiske konsekvens for selskabet ved en andelshavers ulovlige udtræden mindskes.

Derudover en generel større kreditsikkerhed, idet andelshaveres hæftelse overfor tredjemand er øget.

 

I øvrigt er der ikke ændret på, at Varde Byråd skal godkende fremtidige optagelser af lån, pantsætning mv. jf vedtægterne §8, så længe kommunen stiller sikkerhed for selskabets finansiering.


Økonomi

Vedtægtsændringen medfører alt andet lige en større sikkerhed for selskabets kreditorer.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet

at, ændringerne i vedtægterne godkendes.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-06-2019

Udvalget indstiller anbefalingen til Byrådets godkendelse.

 sagsnr19-666_doknr95469-19_v1_vedtægter 2019 m. underskrift.pdf.pdf
sagsnr19-666_doknr95468-19_v1_referat ekstr. ord. 2019.pdf.pdf

Bilag

Vedtægter 2019 m. underskrift.pdf
Referat ekstr. ord. 2019.pdf


523. Blåbjerg Biogas ansøgning om optagelse af lån

Blåbjerg Biogas ansøgning om optagelse af lån

Sagsfremstilling

Blåbjerg Biogas ansøger om Byrådets godkendelse til optagelse af lån til udvidelse af Blåbjerg Biogas og tilslutning til naturgasnettet. Lånet er på 40 mio. kr.

 

Ansøgningen følger af selskabets vedtægter, hvoraf det fremgår, at sålænge Varde Kommune har ydet kommunegaranti for finansiering i selskabet, skal Varde Byråd godkende optagelse af yderligere lån.

 

Finansieringen sker vedoptagelse af lån på det traditionelle lånemarked (uden kommunegaranti). Såvel udvidelsen som finansieringen heraf vil ikke berøre de nuværende kunder.

 

Selskabets bestyrelse forventer med investeringen, at kunne gennemføre en hurtigere afvikling af den kommunalt garanterede gæld på i alt 24,3 mio. kr. Således forventer bestyrelsen en afviklingstid på ca 6 år for de eksisterende kommunale garantier. Afviklingen støtter sig til en forventet salgspris på 6 kr pr nm3 metan til naturgasnettet.

 

Udvidelsen vil medføre mulighed for samlet at producere 10.370.000 nm3 metan, hvoraf de 3.770.000 nm3 metan sælges til nuværende kunder og de resterende 6.600.000 nm3 metan sælges via naturgasnettet.

 

Selskabet har opdelt sit budget i nuværende aktiviteter(varmeforsyningsloven) og den nye aktivitet salg til naturgasnettet. Regnskabet bliver ligeledes opdelt i de to aktiviteter, således at den nuværende aktivitet forsat kører efter varmeforsyningsloven (hvile i sig selv princippet).

 

Ansøgningen er i sin helhed vedlagt som bilag til sagsfremstillingen.


Forvaltningens vurdering

Det er Forvaltningens vurdering, at ansøgningen kan imødekommes under følgende forudsætninger

a)     Der skal være en objektiv regnskabsmæssig adskillelse mellem de nuværende aktiviteter, som Varde Kommune understøtter med kommunegarantien og den nye aktivitet, som Varde Kommune ikke finansielt understøtter.
 

b)     At Varde Kommunes nuværende garanti på 24,3 mio. kr. og en vægtet løbetid på 9 år, gerne skal kunne afvikles indenfor den i ansøgningen skitserede periode på 6 år.
 

c)      Et eventuelt behov for yderligere finansiering i perioden indtil den kommunale garanti er fuldt ud afviklet vil skulle ske uden Varde Kommunes finansielle støtte (kommunegaranti).
 

d)     Blåbjerg Biogas skal efterleve de lovgivningsmæssige og kontraktlige forhold, der er i forhold til de nuværende forsyningsforpligtelser overfor Nr. Nebel Fjernvarme og Nymindegablejren.


Retsgrundlag

Styrelsesloven og Kommunalfuldmagten.


Økonomi

Med de nævnte forudsætninger under Forvaltningens vurdering skabes der rammer for, at nuværende kunder ikke berøres negativt af udvidelsen, samt at Varde Kommunes garantistillelser fortsat sikres afviklet.

 

Dog skal det bemærkes, at den forventede salgspris på 6 kr pr. m3 forudsætter, at selskabet kan levere til naturgasnettet i 2019. Det er vurderingen, at det er højest usikkert, hvorvidt denne tidsfrist kan overholdes. Såfremt tidsfristen ikke kan overholdes, kan det medføre en anden og måske lavere afregningspris.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet

at drøfte Blåbjerg Biogas optagelse af et lån på op til 40 mio. kr. til udvidelsen af Blåbjerg Biogas og tilslutning til naturgasnettet.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-06-2019

Udvalget oversender sagen til Byrådets beslutning, idet borgmesteren optager forhandling med Blåbjerg Biogas inden byrådets møde den 25. juni 2019.

 sagsnr19-666_doknr93053-19_v1_ansøgning maj 2019 om godkendelse af optagelse af lån..pdf
sagsnr19-666_doknr66066-19_v1_vurdering på nye aktiviteter, 2019.docx

Bilag

Ansøgning maj 2019 om godkendelse af optagelse af lån.
Vurdering på nye aktiviteter, 2019


524. Personaleredegørelsen 2018

Personaleredegørelsen 2018

Sagsfremstilling

Personaleredegørelsen har til formål at give et årligt, samlet overblik over Varde Kommunes personaleforhold og arbejdet med udvalgte indsatser på personaleområdet.

 

Personaleredegørelsen 2018 er opdelt i to. Første halvdel består af nedslag på udvalgte aktiviteter inden for arbejdsmiljø og sygefravær, kompetenceudvikling og ombejlet arbejdsplads suppleret med medarbejdernes oplevelser. Anden halvdel består af tal og fakta på forhold som blandt andet personaleomsætning, sygefravær, lønudvikling og ansættelsesvilkår. De tidligere særskilte redegørelser på sygefravær og lønudvikling har siden 2016 været indarbejdet som en del af personaleredegørelsen.

 

Tallene for 2018 stammer primært fra KRL (Kommuner og Regioners Lønkontor) og i mindre grad fra Danmarks Statistik, InsuBiz, OnlineAT.dk og eget lønsystem.

 

Personaleredegørelsen 2018 er vedhæftet som bilag og udleveres på møderne i trykt udgave.

 

Personaleredegørelsen 2018 er på dagsordenen på Direktionsmødet og Hoved MED-udvalgsmødet den 12. juni 2019 og på Økonomi- og Erhvervsudvalgsmødet den 19. juni 2019


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at Personaleredegørelsen præsenterer et godt og bredt overblik over de væsentligste personaleforhold og dermed opfylder formålet.

 


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at drøfte Personaleredegørelsen og tage den til efterretning.

 

 


Beslutning Direktionen den 12-06-2019

Direktionen drøftede personaleredegørelsen, og tog orienteringen til efterretning. Direktionen anmoder om at redegørelsen drøftes i HovedMED, og udbeder sig en nærmere analyse af personaleomsætningen i 2. halvår.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-06-2019

Personaleredegørelsen 2018 blev drøftet og taget til efterretning.sagsnr18-3355_doknr90137-19_v1_personaleredegørelse_2018_ny som opslag.pdf.pdf

Bilag

Personaleredegørelse_2018_NY som opslag.pdf


525. Ansøgning om kommunegaranti til Helle Hallen

Ansøgning om kommunegaranti til Helle Hallen

Sagsfremstilling

Helle Hallen ansøger om kommunegaranti for et lån til finansiering af energibesparende foranstaltninger på 2.132.140 kr., jf. vedlagte ansøgning.

 

Lånets tilbagebetaling finansieres af energibesparelsen, og kommunegarantien dækker et lån med en løbetid på 18 år.

 

Det samlede projekt beløber sig til 3.235.322 kr., som finansieres af en egenbetaling på 250.796 kr., kommunalt tilskud på 752.386 kr. samt denne ansøgning om kommunegaranti til et langfristet lån.

 

Oplægget i ansøgningen er udarbejdet i samarbejde med Varde Kommune under hensyntagen til principperne for den afsatte renoveringspulje på halområdet og lånebekendtgørelsens bestemmelser om energibesparende foranstaltninger.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen har vurderet ansøgningen og gennemgået de underliggende bilag. Herved er det konstateret, at den ansøgte finansiering følger de principper, der gælder for tilsvarende aktiviteter i regi af Varde Kommune. Det vil sige, at det ansøgte lån årligt afdrages med et beløb, der svarer til besparelsen i energiudgifterne.

 

Energiberegningerne er udført af Varde Kommune.

 

Garantien kan stilles indenfor rammerne i lånebekendtgørelsen.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lånebekendtgørelsen med tilhørende vejledning


Økonomi

Ved godkendelse af kommunegaranti påtager Varde Kommune sig en garantiforpligtelse overfor KommuneKredit, som svarer til den til enhver tid værende restgæld på det underliggende lån.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der meddeles Helle Hallen en kommunegaranti til et lån på 2.132.140 kr., der skal optages i KommuneKredit med løbende afdrag over 18 år.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 06-06-2019

Anbefalingen blev godkendt


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-06-2019

Udvalget indstiller anbefalingen til Byrådets godkendelse.

 sagsnr10-6089_doknr92631-19_v1_beregningsark. helle hallen.pdf.pdf
sagsnr10-6089_doknr81205-19_v1_ansøgning kommunegaranti helle hallen.msg

Bilag

Beregningsark. Helle Hallen.pdf
Ansøgning kommunegaranti Helle hallen


526. Ansøgning om udsættelse af tilbagebetaling af lån - Ølgod Ridehal

Ansøgning om udsættelse af tilbagebetaling af lån - Ølgod Ridehal

Sagsfremstilling

I efteråret 2016 bad Udvalget for Kultur og Fritid forvaltningen om at harmonisere lokaletilskuddet til Ølgod og Omegns Rideklub til støtteniveauet for andre rideklubber i Varde Kommune. Forvaltningen har sammen med rideklubben gennemgået de støtteberettigede udgifter og fundet et niveau for det fremtidige lokaletilskud på ca. 277.000 kr. årligt. Lokaletilskuddet var 538.822 kr. i 2017 inden harmoniseringen.

 

Rideklubben holder til i den selvejende institution Ølgod Ridehal, og rideklub og ridehal har i nedtrapningsperioden arbejdet hårdt for at nedbringe deres udgifter, så de kunne matche det harmoniserede lokaletilskud fra Varde Kommune.

 

Der er afholdt møde med Ølgod Ridehal og Ølgod og Omegns Rideklub, hvor den fremtidige økonomi er drøftet, og hvor budgetterne er gennemgået. Ølgod Ridehal foreslår, at en del af løsningen for at få et budget i balance er at få en udsættelse af tilbagebetalingen på deres rentefrie lån ved Varde Kommune.

 

Ølgod Ridehal har et samlet rentefrit lån ved Varde Kommune på 269.444 kr., hvoraf der resterer en restgæld på 215.714 kr. Næste afdrag på 26.965 kr. er sat til betaling 1. juli 2019.

 

Ølgod Ridehal har derfor søgt om en udsættelse af afdragsordningen på det rentefrie lån ved Varde Kommune. Ridehallen ansøger om, at tilbagebetalingen udsættes til, de har afviklet deres kreditforeningslån i december 2036.

 

Ridehallen vurderer selv, at minimumsgrænsen for rideklubbens husleje er ca. 350.000 kr.

Rideklubbens husleje til ridehallen vil være på ca. 346.250 kr., hvoraf lokaletilskuddet er på ca. 277.000 kr.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at en udsættelse af afdragsordningen kan være med til at øge stabiliteten i Ridehallen, således at kommunens næststørste by stadig har et ridetilbud på foreningsvilkår.

 

Forvaltningen foreslår derfor, at afdragsordningen af det rentefrie lån sættes i bero med virkning fra i år og udsættes til afvikling fra og med 2037. Lånet afvikles herefter over en 10 årig periode.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at det kommende afdrag pr. 1. juli 2019 sættes i bero,

at afviklingen af det rentefrie lån på 269.444 kr. (restgæld 215.714 kr.) udsættes til 1. juli 2037, og

at der udarbejdes en allonge til det nuværende gældsbrev.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 06-06-2019

Anbefalingen blev godkendt


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-06-2019

Udvalget indstiller anbefalingen til Byrådets godkendelse.

 sagsnr19-6437_doknr88529-19_v1_vs ansøgning gældsbrev ør - ansøgning gældsbrev 2019 .pdf.pdf
sagsnr19-6437_doknr88535-19_v1_vs ansøgning gældsbrev ør - budget 2019 hal.pdf.pdf

Bilag

VS: Ansøgning gældsbrev ØR - Ansøgning gældsbrev 2019 .pdf
VS: Ansøgning gældsbrev ØR - Budget 2019 Hal.pdf


527. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - OSD Baldersbæk

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - OSD Baldersbæk

Sagsfremstilling

Indsatsplanen for OSD Baldersbæk (område med særlige drikkevandsinteresser) er den fjerde plan for grundvandsbeskyttelse i Varde Kommune. Indsatsplanen omfatter også indvindingsoplandet til Tofterup Vandværk.

 

Byrådet godkendte 5. februar 2019 forslag til indsatsplanen. Herefter har forslaget været i lovpligtig offentlig høring i 12 uger.

 

Der er i høringsfasen modtaget bemærkninger fra Miljøstyrelsen, Region Syddanmark og Tofterup Vandværk, som har gjort opmærksom på nogle mindre tekniske præciseringer. Region Syddanmark har derudover sendt en aktuel opgørelse over jordforureninger i planområdet.

 

Høringsparternes bemærkninger er efterfølgende blevet indarbejdet i indsatsplanen. Der er ikke sket nogen væsentlige ændringer i planen.


Forvaltningens vurdering

Det indholdsmæssige i planen for OSD Baldersbæk bygger på principperne af Varde Kommunes første tre indsatsplaner for grundvandsbeskyttelsen, indsatsplanerne for OSD Hindsig, OSD Forumlund og OSD Diagonalvejen.

 

Hvis en indsatsplan indeholder direkte investeringer til grundvandsbeskyttende foranstaltninger, afholdes disse som udgangspunkt af kommunen og/eller de berørte vandværker. I denne indsatsplan er der ikke fra kommunens side planlagt omkostningskrævende indsatser udover et begrænset ekstra tidsforbrug i forvaltningen. Eventuelle fremtidige tiltag fra vandværkernes side vil som udgangspunkt være frivillige handlinger.


Konsekvens i forhold til visionen

Indsatsplanen til beskyttelse af grundvandet er med til at sikre grundvandet, så befolkningen også i fremtiden har rent drikkevand direkte fra naturen.


Retsgrundlag

Vandforsyningsloven

Miljøbeskyttelsesloven

Bekendtgørelse om indsatsplaner


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i OSD Baldersbæk vedtages.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 06-06-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Anders Linde


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-06-2019

Udvalget indstiller anbefalingen til Byrådets godkendelse.

 sagsnr13-2419_doknr44187-19_v1_fra tofterup vandværk - bemærkninger til udkast indsatsplan baldersbæk, 12.03.2019.msg
sagsnr13-2419_doknr94236-17_v1_indsatsplan osd baldersbæk - version 06.05.2019.docx
sagsnr13-2419_doknr68946-19_v1_høringssvar fra miljøstryrelsen til forslag til indsatsplan for osd baldersbæk.pdf
sagsnr13-2419_doknr50701-19_v1_høringssvar fra region syddanmark til udkast til indsatsplan for osd baldersbæk.msg

Bilag

Fra Tofterup Vandværk - bemærkninger til udkast indsatsplan Baldersbæk, 12.03.2019
Indsatsplan OSD Baldersbæk - version 06.05.2019
Høringssvar fra Miljøstryrelsen til forslag til indsatsplan for OSD Baldersbæk
Høringssvar fra Region Syddanmark til udkast til indsatsplan for OSD Baldersbæk


528. Anlægsbevilling til opførelse af Frelloskolen

Anlægsbevilling til opførelse af Frelloskolen

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede med budgetaftalen 2018-2020 at afsætte i alt 180 mio. kr. (i 2018-priser) til anlægsinvesteringer i forbindelse med vedtagelsen af den nye skolestruktur. Herunder blev der afsat midler til opførelse af Frelloskolen samt øvrige anlægsarbejder på skoleområdet afledt af den nye struktur.

 

Opførelse af Frelloskolen har været udbudt i totalentreprise og der er skrevet kontrakt med den vindende entreprenør. Næste skridt i processen er projektering af skolen, som udføres af totalentreprenørens rådgivere på opgaven.


Forvaltningens vurdering

Processen med opførelse af Frelloskolen er godt i gang. For at forvaltningen kan arbejde videre i samarbejde med totalentreprenøren, er det en forudsætning, at anlægsbevillingen nu frigives.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Der er i anlægsbudgettet afsat i alt 183,2 mio. kr. (2019 pris) til opførelse af Frelloskolen, og øvrige arbejder afledt af den nye skolestruktur.

 

Af de 183,2 mio. kr. er der afsat 165,89 mio. kr. til opførelse af Frelloskolen, hvoraf der den 1. april 2018 blev frigivet 5 mio. kr. til totalentreprisen-konkurrence, udbud og projektering.

 

Der søges om frigivelse af den resterende del af anlægsbevillingen på 160,89 mio. kr. til opførelse af byggeriet i perioden 2019-2021.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der meddeles anlægsbevilling på 160,89 mio. kr. til opførelse af Frelloskolen,

at der frigives i alt 37,950 kr. i 2019, 79.050 mio. kr. i 2020 og 43,890 mio. kr. i 2021,

at beløbet finansieres af de i budgettet afsatte midler til skolebyggeri og øvrige arbejder.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 11-06-2019

Forelægges Byrådet med anbefaling.

 

Tom Arnt Thorup (L) og Sandie Eis Ravn (A) gør opmærksom på at de principielt er imod byggeri af Frelloskolen, men stemmer for indstillingen.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-06-2019

Udvalget indstiller anbefalingen til Byrådets godkendelse.

 

Henrik Kastrupsen (L), Ingvard Ladefoged (A) og Søren Laulund (A) gør opmærksom på, at de principielt er imod byggeriet af Frelloskolen, men stemmer for indstillingen.

529. Anlægsbevilling til renovering og ombygning af Nr. Nebel Skole

Anlægsbevilling til renovering og ombygning af Nr. Nebel Skole

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede med budgetaftalen 2017-2020 at igangsætte en proces med henblik på at afdække muligheden for at etablere et kombibibliotek på Nr. Nebel Skole, hvor alle aktiviteter og brugere i Kulturhuset flyttes over på skolen. Dette følger kommunens ejendomsstrategi om smarte kvadratmeter.

 

Der blev afsat i alt ca. 16,686 mio. kr. til gennemførelse af et projektet, hvoraf de 5 mio. kr. finansieres af kontoen til udvendigt vedligehold af kommunale bygninger (driftskonto), 1,4 mio. kr. finansieres via energilån og 10,286 mio. kr. finansieres via en anlægsbevilling.

 

Overslag:

 

Overslag /kr. ex. moms

Asbest- og tagrenovering

Energirenovering

Ombygning (til skole/kulturhus og bibliotek)

Rådgiverydelser

Uforudsete udgifter

4.761.000 kr.

1.440.000 kr.

8.415.000 kr.

570.000 kr.

1.500.000 kr.

Renovering og ombygning i alt ex. moms

16.686.000 kr.

 

Der er igangsat en proces i forhold til ombygningen og flytning af aktiviteter og brugere fra Kulturhuset til skolen med inddragelse af alle relevante parter. Denne proces pågår pt. og har deltagelse af ekstern arkitekt, der skal arbejde med at indarbejde ønsker og input fra en række workshops i et skitseforslag, som blev udarbejdet til dette arbejde.

 

I forbindelse med renovering af skolen skal der udføres en forsegling af loftskonstruktioner, der indeholder asbest samt en tagrenovering. I april blev asbestrenoveringen igangsat og der er udarbejdet et udbudsmateriale i forbindelse med tagrenoveringen på klyngerne.

Energirenoveringen skal igangsættes efterfølgende, mens ombygningen vil være afhængig af processen omkring flytning af aktiviteterne fra Kulturhuset til skolen.

 

For at få gennemført asbest- og tagrenovering samt energirenoveringen skal der bruges i alt 6.850.000 kr. inkl. uforudsete udgifter ex. moms, hvoraf 5 mio. kr. finansieres via vedligeholdelseskontoen, 1,4 mio. kr. via energilån og 450.000 kr. via anlægspuljen. Herudover skal der fra anlægspuljen afsættes ca. 100.000 kr. til rådgiver til udarbejdelse af skitser og medvirken til den igangsatte proces.


Forvaltningens vurdering

Processen med renovering og ombygning af Nr. Nebel Skole, herunder inddragelse af brugere fra Kulturhuset og skolen, er godt i gang. For at forvaltningen kan arbejde videre og få gennemført inddragelsesprocessen samt udført et gennemarbejdet skitseprojekt, hvor alle brugergrupper kan se egne bidrag, er det en forudsætning, at anlægsbevillingen frigives.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

I anlægsbudget er der afsat i alt 10.286.000 kr. til renovering og ombygning af Nr. Nebel Skole. Der er afsat i alt 7.538.000 kr. i 2019 og 2.748.000 kr. i 2020.

I driftsbudgettet er der i 2019 afsat 2 mio. kr. til projektet og 3 mio. kr. i budget 2020.

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der meddeles anlægsbevilling på 10.286.000 kr. til renovering og ombygning af Nr. Nebel Skole,

at der frigives i alt 7.538.000 kr. i 2019 og 2.748.000 kr. i 2020,

at beløbet finansieres af de i budgettet afsatte midler til formålet.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 11-06-2019

Forelægges Byrådet med anbefaling.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-06-2019

Udvalget indstiller anbefalingen til Byrådets godkendelse, idet det præciseres,

at der frigives midler til asbest- og tagrenovering, energirenovering, rådgiverydelser og uforudsete udgifter, og

at midler til ombygning af skole/kulturhus og bibliotek frigives, når der foreligger en afklaring på om der er lokal opbakning til etablering af et kombibibliotek på skolen, jf. budgetforlig 2017

 

 

530. Ansøgning. Plangrundlag for Remisen i Varde

Ansøgning. Plangrundlag for Remisen i Varde

Sagsfremstilling

Ansøgningen er 14. maj 2019 behandlet af Byrådet, som returnerede sagen til fornyet behandling for bl.a. præcisering af remisebygningens bevaringsværdi.  

 

SLETH A/S ansøger på vegne af ejeren om ændring af plangrundlaget for den tidligere Remise, Svinget 9, 6800 Varde. Ansøger ønsker mulighed for at anvende arealet til centerområde, blandet bolig, erhvervsbebyggelse samt kulturelle formål.

 

Det er ansøgers hensigt at opføre boligbebyggelse og etablere erhvervs- og/eller kulturelle formål på området. Bebyggelsesprocenten vil ligge mellem 60 og 70, og der søges om etablering af boliger i op til 5 etager og 18 m højde med et samlet etageareal på 6.800 m2. Dele af remisebygningen tænkes bevaret og omdannet i et vist omfang, mens øvrig eksisterende bebyggelse på projektområdet tænkes fjernet. Der tiltænkes én p-plads pr. bolig.

 

Arealet på ca. 1,2 ha ligger i byzone. På arealet findes i dag den gamle remisebygning med tilhørende teknikbygninger, jernbanespor og den gamle drejeskive til togene. I alt er det bebyggede areal på 1.077 m2. Området støder mod nord op til et boligkvarter med tæt-lav bebyggelse, mod syd ligger den gamle stationsbygning og bagved et boligkvarter. Mod vest ligger Vestre Landevej og en boligblok ved Ortenvej. Mod øst ligger Lerpøtvej og en blanding af bolig og erhverv.

 

Den gamle remisebygning med tårn er beskrevet i Varde Kommuneatlas fra 1992 som en bevaringsværdig bygning med en høj bevaringsværdi. 

 

Arealet ligger inden for kommuneplanens rammeområde 23.02.T01, der fastlægger områdets anvendelse til tekniske anlæg, jernbanestation. Bebyggelsesprocenten er på højest 65 og et maksimalt antal etager på 2. Arealet er ikke omfattet af en gældende lokalplan.

 

Arealet ligger inden for et område med drikkevandsinteresser, følsomme indvindingsområder, indvindingsområde udenfor OSD, jordforurening V1, områdeklassificering lettere forurenet jord samt vandforsyningsområder. Der skal i forbindelse med lokalplanlægning for området tages højde for undersøgelse af jordforurening på hele området, der skal afprøves for støj i bebyggelse, og det skal undersøges, hvordan trafik på bedst mulig måde afvikles til og fra området. Endelig skal det undersøges, hvordan de endelige byggehøjder påvirker de omkringliggende bebyggelser.

 

Sagen er en A-sag, fordi det ansøgte ikke kan rummes indenfor den eksisterende kommuneplanramme. Der har derfor været indkaldt idéer og forslag i forbindelse med planlægning af nyt bykvarter ved Varde Remise fra 27. februar til 14. marts 2019. Der er modtaget 13 høringssvar, der primært handler om betænkelighed ved mulighed for bebyggelse op til 5 etager i 18 m højde, bekymring om forringet værdi for de omkringliggende bebyggelser, bekymring om øget trafik i området, bekymring om øget støj for omkringliggende bebyggelse, og endelig bekymring om bevaring af kulturmiljøet omkring den gamle Remise. 

 

Sagen er en A-sag, og derfor skal Byrådet beslutte, om planlægningen ønskes igangsat, mens Udvalget for Plan og Teknik prioriterer, hvornår sagen opstartes i forvaltningen.


Forvaltningens vurdering

Det ansøgte strider imod kommuneplanrammerne, fordi områdets anvendelse er fastsat til tekniske anlæg, jernbanestation. Derfor skal der også udarbejdes et Kommuneplantillæg med ændret anvendelse for området.

 

Forvaltningen vurderer, at det ansøgte er lokalplanpligtigt, fordi:

 • Der er tale om et nyt boligområde
 • Det ansøgte medfører en væsentlig ændring af det eksisterende miljø omkring Remisen i Varde
 • Der er tale om et større bygge- eller anlægsarbejde set i forhold til Varde bys størrelse.

 

Derudover er projektet en god mulighed for at revitalisere et område af Varde, som i dag ikke hænger sammen med midtbyen. I forbindelse med lokalplanlægningen skal det undersøges nærmere, om resten af remisegrunden indeholder forurenet jord. Der skal tages højde for støj i forhold til jernbanen, og endelig er det vigtigt, at det bliver undersøgt nøje, hvordan trafik afvikles til og fra området samt internt i området for gående trafik i relation til jernbanen.

 

Remisebygningen er bevaringsværdig og der bør i lokalplanlægningen tages særlige hensyn til dette, så kulturarven bevares.  

 

Projektets beliggenhed og omfang er af stor interesse for borgere i området, og derfor skal der ved lokalplanarbejdet afholdes en forhøring.

 

I forhold til ansøgers forslag om en byggehøjde på op til 18 meter i området mellem Vestre Landevej og den oprindelige remise, er det vigtigt at det belyses hvordan byggeriet passer inde i området. Ansøger har siden afslutning af indkaldelse til idéer og forslag fremsendt skyggestudier af, hvordan en 18 m høj bygning påvirker omgivelserne. De fremsendte skyggestudier giver ikke anledning til, at der ikke kan bygges i 18 m højde. Forvaltningen anbefaler imidlertid, at der som en del af lokalplanarbejdet udarbejdes visualiseringer til vurdering af byggeriets fremtræden i forhold til de omkringliggende bebyggelser og visualiseringerne indgår som en del af beslutningsgrundlaget for fastsættelse af byggeriets højde.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017, Varde Kommune

Lov om planlægning

Miljøvurderingsloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at det nødvendige plangrundlag i form af lokalplan og kommuneplantillæg udarbejdes,

at sagen medtages i prioriteringen af sager til igangsætning,

at der fastsættes bestemmelser, så bebyggelsen kommer til at harmonere med den eksisterende bebyggelse i arkitektur, herunder materialer og farver, og

at der som en del af lokalplanarbejdet udarbejdes visualiseringer af det foreslåede byggeri.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 06-06-2019

Preben Friis-Hauge blev erklæret inhabil.

 

Niels Christiansen, Peter Nielsen, Jan Lings og Søren Laulund stillede følgende ændringsforslag:

 

Der ønskes byggeri på højst 3 etager eller maks. ca. 12 m i det område, der er markeret med rødt i bilag 5. Det resterende kan højst bebygges med 2 etager eller maks. ca. 8 m højde.

Derudover ønskes der sikret en visuel identitet af den bevaringsværdige remisebygning.

 

Niels Haahr Larsen stillede følgende ændringsforslag:

 

Der ønskes intet byggeri i det område, der er markeret med rødt i bilag 5. Det resterende kan højst bebygges med 2 etager eller maks. ca. 8 m højde.

Derudover ønskes der sikret en visuel identitet af den bevaringsværdige remisebygning.

 

Niels Haahr Larsens ændringsforslag er anset som det mest vidtgående og blev sat til afstemning:

 

Navn

Parti

For

Imod

Undlod

Peter Nielsen

V

 

X

 

Niels Haahr  Larsen

V

X

 

 

Søren  Laulund

A

 

X

 

Jan Lings

A

 

X

 

Niels Christiansen

C

 

X

 

 

Forslaget er hermed faldet.

 

Niels Christiansen, Peter Nielsen, Jan Lings og Søren Laulund ændringsforslag blev sat til afstemning:

 

Navn

Parti

For

Imod

Undlod

Peter Nielsen

V

X

 

 

Niels Haahr  Larsen

V

 

X

 

Søren  Laulund

A

X

 

 

Jan Lings

A

X

 

 

Niels Christiansen

C

X

 

 

 

Forslaget er hermed vedtaget.

 

 

Fraværende:

Anders Linde

Preben Friis-Hauge


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-06-2019

Flertalsbeslutningen fra Udvalg for Plan og Teknik blev sat til afstemning

 

Navn

Parti

For

Imod

Undlod

Erik Buhl Nielsen

V

x

 

 

Anders Linde

V

 

x

 

Line Berner

V

x

 

 

Peter Nielsen

V

x

 

 

Søren  Laulund

A

x

 

 

Ingvard Ladefoged

A

x

 

 

Henrik Vej Kastrupsen

L

x

 

 

Holger Grumme Nielsen

B

 

x

 

Julie Gottschalk

O

x

 

 

 

Flertallet i Udvalget for Økonomi og Erhverv indstiller beslutningen fra Udvalget fra Plan og Teknik til Byrådets godkendelse.

 sagsnr18-13441_doknr13341-19_v1_20181102 principansøgning.pdf.pdf
sagsnr18-13441_doknr46934-19_v1_resumé af indkomne bemærkninger.doc
sagsnr18-13441_doknr58081-19_v1_samlede høringssvar ideer og forslag remisen i varde.pdf.pdf
sagsnr18-13441_doknr65249-19_v1_varde-remise_skyggestudie.pdf.pdf
sagsnr18-13441_doknr68304-19_v1_kort - ønske om placering af byggeri i op til 18 meters højde.pdf.pdf
sagsnr18-13441_doknr82372-19_v1_remisen med tårn - kommuneatlas 1992.pdf.pdf

Bilag

20181102 Principansøgning.pdf
Resumé af indkomne bemærkninger
Samlede høringssvar ideer og forslag remisen i Varde.pdf
VARDE-REMISE_SKYGGESTUDIE.pdf
Kort - ønske om placering af byggeri i op til 18 meters højde.pdf
Remisen med tårn - Kommuneatlas 1992.pdf


531. Ansøgning. Plangrundlag for solcelleanlæg nord for Mejls

Ansøgning. Plangrundlag for solcelleanlæg nord for Mejls

Sagsfremstilling

Better Energy ApS har 28. november 2018 ansøgt om udarbejdelse af plangrundlag for etablering af et jordbaseret solcelleanlæg på et område nord for Mejls med tilhørende dyrehold til afgræsning. Anlægget forventes at have kapacitet til en årlig strømproduktion på 59 MWh, som svarer til et gennemsnitligt strømforbrug for 11.500 husstande.

 

Arealet er ca. 85 ha i landzone, og den nuværende anvendelse er omdrift. Arealet grænser op til landbrugsjord, skov og § 3-beskyttet natur. Der er enkelte beboelsesejendomme, som grænser op til projektområdet.

 

Der er ikke tidligere planlagt for området. 

 

I forbindelse med sagsbehandlingen har ansøger ønsket at indskrænke arealet, så afstanden øges til naboer og følsomme natur-, kulturarvs- og landskabsområder. 

 

Arealet ligger indenfor landbrugslandskab, overgangslandskab, mindre dele indenfor dallandskab, øvrige lavbundsarealer samt EL-tracé Horns Rev 3.

 

Sagen er en A-sag, fordi realiseringen af et solcelleanlæg af denne størrelse kræver et kommuneplantillæg med udlæg af et nyt rammeområde og en lokalplan.

 

Forvaltningen har derfor indkaldt til idéer og forslag fra 12. april til 3. maj 2019. Der er kommet 6 bemærkninger, der særligt handler om placering og udsigt, værdiforringelse af naboejendomme, biodiversitet, støj- og lugtgener samt holdninger til projektet. Bemærkningerne er behandlet i resumé af indkomne bemærkninger.

 

I forbindelse med en eventuel fremtidig plansag skal solcelleanlægget VVM-screenes.

 

Sagen er en A-sag, og derfor beslutter Byrådet, om planlægningen ønskes igangsat, mens Udvalget for Plan og Teknik prioriterer, hvornår sagen opstartes i forvaltningen.


Forvaltningens vurdering

Kommuneplan 2017

Det ansøgte strider imod retningslinje 14.2 for placering af store solenergianlæg, fordi mindre dele af arealet ligger indenfor dallandskab. Desuden ligger en stor del af arealet indenfor overgangslandskab, og det betyder, at nye bygninger og anlæg, der visuelt vil opleves fra dal- eller kystlandskaber, skal tilpasses landskabets karakter, særligt med hensyn til beplantning, placering, udformning og materialevalg. Retningslinje 14.2 og 19.2 fastlægger i fællesskab, at anlægget ud fra en konkret vurdering skal findes foreneligt med det åbne lands interesser, og at placeringen skal ske under hensyntagen til de landskabelige værdier, så oplevelsen af landskabet ikke påvirkes i væsentlig grad.

 

Forvaltningen vurderer derfor, at der skal sikres en hensigtsmæssig afgrænsning af arealerne, så dallandskabet ikke påvirkes i væsentlig grad. I det konkrete tilfælde vurderes det muligt at opstille et solcelleanlæg på arealerne i overgangslandskab, fordi den maksimale højde på solcellerne er 3 m og på transformerne 6 m, og at der i en fremtidig plansag kan opstilles bestemmelser, som kan sikre, at landskabet ikke påvirkes i væsentlig grad ved hjælp af placering, udformning, refleksion og farver.

 

Lokalplan

Forvaltningen vurderer, at det ansøgte er lokalplanpligtigt, fordi der er tale om et nyt teknisk område, og det ansøgte medfører en væsentlig ændring af det eksisterende miljø nord for Mejls.

 

Øvrige hensyn

Planlægningen omfatter en række hensyn til øvrige interesser i nærområdet, blandt andet § 3-beskyttet natur, Grønt Danmarkskort og fredskov på nærliggende arealer.

 

Forvaltningen vurderer, at bemærkningerne fra indkaldelse af idéer og forslag bør give anledning til, at anlægget ved detailplanlægningen disponeres, så der i videst muligt omfang tages hensyn til naboerne og landskabet i almindelighed.


Konsekvens i forhold til visionen

Det ansøgte solcelleanlæg giver mulighed for energiforsyning fra vedvarende energikilder.


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017, Varde Kommune

Lov om planlægning


Økonomi

Ingen


Høring

Hvis det ansøgte imødekommes, skal der gennemføres en offentlig høring, jf. planloven § 24, stk. 1.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at det nødvendige plangrundlag i form af kommuneplantillæg og lokalplan udarbejdes,

at sagen medtages i prioriteringen af sager til igangsætning,

at resumé af de indkomne bemærkninger fra indkaldelse af idéer og forslag godkendes, og

at der fastsættes bestemmelser, så anlægget i videst muligt omfang tilpasses landskabet.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 06-06-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Anders Linde


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-06-2019

Udvalget indstiller anbefalingen til Byrådets godkendelse.

 sagsnr18-14259_doknr86855-19_v1_kortbilag projektområde oversigt_solceller ved mejls_rev. i.pdf.pdf
sagsnr18-14259_doknr82406-19_v1_ansøgning om solcelleanlæg ved mejls med kort.pdf.pdf
sagsnr18-14259_doknr76827-19_v1_indkomne bemærkninger til ideer og forslag til solceller ved mejls-samlet.pdf.pdf
sagsnr18-14259_doknr89648-19_v1_resumé af indkomne bemærkninger til ideer og forslag til solceller ved mejls.pdf.pdf

Bilag

Kortbilag Projektområde oversigt_solceller ved Mejls_rev. I.pdf
Ansøgning om Solcelleanlæg ved Mejls med kort.pdf
Indkomne bemærkninger til ideer og forslag til solceller ved Mejls-samlet.pdf
Resumé af indkomne bemærkninger til ideer og forslag til solceller ved Mejls.pdf


532. Forslag. Tematillæg til Udviklingsstrategi 2018-21

Forslag. Tematillæg til Udviklingsstrategi 2018-21

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 3. april 2019 at igangsætte arbejdet med et tematillæg til Udviklingsstrategi 2018-21 for udpegning af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen.

 

En eventuel tilladelse til nye udpegninger forudsætter en vedtaget planstrategi (i dette tilfælde udviklingsstrategi), der beskriver, hvordan egnede områder kan understøtte vækst og udvikling lokalt. Der kan ikke udlægges nye sommerhusgrunde inden for naturområde beskyttet af naturbeskyttelsesloven, strandbeskyttelseslinjen eller i klitfredede områder. Nye sommerhusområder skal placeres uden for områder med særlige landskabsinteresser og naturbeskyttelsesinteresser, og de må ikke være i strid med væsentlige nationale interesser. Nye sommerhusområder skal ligge i sammenhængende områder, og de skal placeres i tilknytning til eksisterende eller planlagte bysamfund, feriecentre eller sommerhusområder, hvor der er turismemæssigt potentiale.

 

Som led i arbejdet er kommunerne blevet opfordret til at gennemgå eksisterende ubebyggede sommerhusområder og vurdere, hvorvidt eventuelle sommerhusområder kan tilbageføres. Screening af om hvorvidt Varde Kommune har arealer, der kan tilbageføres, blev udført ved udarbejdelse af seneste tematillæg i 2017. Der blev ved denne lejlighed ikke fundet arealer til tilbageførsel.

 

Tematillægget til Udviklingsstrategi 2018-21 handler alene om temaerne kystturisme og nye sommerhusområder. I tematillægget fremgår det, at Byrådet vil arbejde for en fortsat vækst i turismen samt den fortsatte udvikling af markedsrelevant overnatningskapacitet for at muliggøre de ønskede vækstrater. Sommerhuse er den foretrukne overnatningsform for områdets mange turister, og derfor ønsker Varde Kommune at fastholde og udvikle udbuddet af sommerhuse og fritidshuse. Der arbejdes derfor for muligheden for at udlægge nye sommerhusområder i tilknytning til eksisterende kystferieområder.

 

Tematillægget indeholder forslag til to nye sommerhusområder i kystnærhedszonen. Det drejer sig om et område ved Houstrup/Lønne på ca. 21,6 ha. og et område ved Nymindegab på ca. 20,1 ha.

 

Tidsplan:

 • Udarbejdelse af tematillæg: 4. april – 16. maj 2019
 • Politisk behandling af forslag: 16. maj – 25. juni 2019
 • Offentlig høring: 8 uger - ca. juli og august 2019
 • Politisk behandling af endeligt tematillæg: 7. oktober – 5. november

 

Ansøgning om udpegning af nye sommerhusområder skal fremsendes til Erhvervsministeriet senest 1. december 2019.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at tematillægget vil danne et godt udgangspunkt for at styrke og skabe yderligere vækst i kystturismen.

 

Forvaltningen screenende i 2017 for eksisterende ubebyggede sommerhusområder, der ville kunne tilbageføres, og konkluderede, at der ikke findes egnede arealer over minimumsgrænsen på 1 ha. Der er ikke udlagt nye relevante arealer siden seneste gennemgang.

 

Områder behandlet i tematillægget:

 

 1. Sommerhusområde ved Nymindegab (ca. 112 stk.)
  Arealet er beliggende umiddelbart øst for Nymindegab, med direkte tilknytning de to lokalplanlagte arealer for Lønne Ridecenter, samt et område planlagt til kursusvirksomhed. Nymindegab er i Udviklingsplan for Vestkysten nævnt som en af 18 særlige feriesteder langs Vestkysten, som der arbejdes med at udvikle. Et af byens kendetegn er Nymindegab Kro, der rejser sig i landskabet og sikrer en gastronomisk attraktivitet i området. Nymindegab Museum formidler den lokale kulturhistorie både i byen og ved havnen. Fra det potentielle sommerhusområde er der (cykel)sti med direkte forbindelse til by og strand. Et nyt sommerhusområde med tilknytning til Nymindegab vil kunne gavne den økonomiske bæredygtighed for både købmand og turistrettede aktiviteter i Nymindegab.

 

 1. Sommerhusområde ved Houstrup/Lønne (ca. 120 stk.)
  Arealet ligger i umiddelbar tilknytning til feriecenteret Sea West, som har alle nødvendige servicefaciliteter, såsom restauranter, badeland, legeland mv. Arealet ligger mellem Nørre Nebel, der har et stærkt handelsliv, og Nymindegab, hvor museet formidler den lokale kulturhistorie både i byen og ved havnen. Der er adgang til havet ved Houstrup og Nymindegab Strand. Et nyt sommerhusområde vil derudover kunne medvirke til sikring af et bæredygtigt grundlag for feriecenteret i fremtiden.

 

Forvaltningen vurderer derudover, at udlæg af sommerhusområder på de 2 behandlede områder vil kunne have indflydelse på udvidelsesmulighederne for de nærliggende bedrifter. Ved Nymindegab er der tale om 2-3 bedrifter med mink (samme ejer) og én bedrift med kvæg. Ved Lønne/Houstrup er der tale om én bedrift med svineproduktion. Hvis der ønskes taget mest muligt hensyn til bedrifterne, kan der arbejdes med, at der ved sommerhusområdet ved Nymindegab er fokus på området vest for Vesterhavsvej og at ca. den nordligste 1/3 af området ved Lønne/Houstrup skæres væk.

En lokalplan må kun udlægge arealer, der er belastet af lugt fra husdyrbrug til boliger, rekreative formål mv., hvis lokalplanen med bestemmelser om bebyggelsens højde og placering kan sikre den fremtidige anvendelse mod gener fra disse husdyrbrug. Hensynet ved planlægning virker derfor begge veje.


Konsekvens i forhold til visionen

Med tematillægget for kystturisme lægges der op til en fortsat styrkelse og udvikling af kystturismen i Varde Kommune. Med en hensigtsmæssig beplantning og udformning af nye sommerhusområder skabes mulighed for, at flere vil have mulighed for at opleve kommunens unikke kyst og natur.


Retsgrundlag

Planloven


Økonomi

Ingen


Høring

Forslag til ”Tematillæg til Udviklingsstrategi 2018-21” sendes i offentlig høring i minimum 8 uger, jf. planloven § 23a, stk. 5.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Forslag til ”Tematillæg til Udviklingsstrategi 2018-21” godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 06-06-2019

Udvalget indstiller til Byrådet, at Tematillæggets forslag til sommerhusområde ved Nymindegab godkendes og sendes i offentlig høring, og at sommerhusområdet ved Lønne udgår.

 

Niels Christiansen stemte imod.

Fraværende:

Anders Linde


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-06-2019

Udvalget indstiller flertalsanbefalingen fra Udvalget for Plan og Teknik til Byrådets godkendelse.

 sagsnr19-3133_doknr37797-19_v1_brev til kystkommuner - iværksættelse af anden runde ansøgninger.pdf.pdf
sagsnr19-3133_doknr87197-19_v1_planstrategi version 20-05-2019.pdf
sagsnr19-3133_doknr94802-19_v1_miljøvurdering til tematillæg 12-06-2019.pdf

Bilag

Brev til kystkommuner - Iværksættelse af anden runde ansøgninger.pdf
Planstrategi version 20-05-2019
Miljøvurdering til tematillæg 12-06-2019


533. Forslag. Naturparkplan for Naturpark Vesterhavet 2019-2024

Forslag. Naturparkplan for Naturpark Vesterhavet 2019-2024

Sagsfremstilling

En forudsætning for at kunne være en del af Danske Naturparker er, at der foreligger en godkendt naturparkplan for området. Naturpark Vesterhavet skal genansøge om at blive certificeret, og derfor er der udarbejdet et forslag til en revideret naturparkplan for naturparken.

 

Naturpark Vesterhavet blev i november 2014 udnævnt som naturpark under mærkningsordningen Danske Naturparker drevet af Friluftsrådet. Mærkningen blev givet for en femårig periode, som udløber 14. november 2019. For fortsat at være en del af Danske Naturparker, skal der ansøges om fornyet mærkning i efteråret 2019. Den eksisterende naturparkplan udløber i 2019.

 

Naturparkplanen er udarbejdet med udgangspunkt i de af Friluftsrådet fastsatte rammer med beskrivelse, målsætninger og indsatser inden for temaerne: natur, kulturhistorie, friluftsliv, formidling, turisme og erhverv.

 

Planforslaget er udarbejdet i samarbejde med Naturparkrådet, Naturstyrelsen samt Naturparkens partnerskab. Forslaget har været behandlet i Naturparkrådet 9. maj 2019.

 

Forvaltningen har taget afsæt i eksisterende målsætninger i de kommunale Natura 2000-handleplaner samt kommunens Naturpolitik og Friluftsstrategi. Naturparkplanen er således med til at understøtte opfyldelse af disse planer.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at forslaget til Naturparkplan for Naturpark Vesterhavet 2019-2024 vil skabe retning for arbejdet med naturparken de kommende år og styrke området i forhold til naturværdier, natur- og kulturformidling samt naturoplevelser. Naturpark mærkningen er med til at skabe en fælles branding og formidlings ramme for kommunens vestkyst område.


Konsekvens i forhold til visionen

Naturpark Vesterhavets fornemste opgave er at fremhæve Varde Kommunes enestående natur og at danne ramme om unikke naturoplevelser for borgere såvel som turister. Naturparkplanen vil bidrage til at løfte visionen ”Vi i Naturen”.


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Der er i øjeblikket ikke afsat midler på budgettet til gennemførelse af konkrete projekter. Naturparkrådet har foreslået, at der til den kommende budgetlægning indgår et ønske om, at der afsættes budgetmidler til deltagelse i et tværgående nationalt naturparkprojekt.


Høring

Forslaget til naturparkplanen sendes i 8 ugers offentlig høring inden endelig vedtagelse.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at forslaget til naturparkplanen godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 06-06-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Anders Linde


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-06-2019

Udvalget indstiller anbefalingen til Byrådets godkendelse.

 sagsnr17-12595_doknr100079-19_v1_udkast naturparkplan_2019-2024.pdf.pdf

Bilag

UDKAST Naturparkplan_2019-2024.pdf


534. Fredningsforslag for Varde Ådal

Fredningsforslag for Varde Ådal

Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik besluttede 9. april 2019 at sende et fredningsforslag for en del af Varde Ådal i høring hos lodsejere, Esbjerg Kommune og udvalgte organisationer. Høringsperioden er udløbet, og Udvalget for Plan og Teknik skal derfor tage stilling til det videre forløb.

 

Kravene til et fredningsforslag og –processen er der redegjort for under udvalgsbehandlingen 9. april 2019 med tilhørende bilag.

 

Der er i høringsperioden kommet 6 høringssvar. Afsender af høringssvarene er 23 berørte lodsejere, 1 lodsejer uden for det foreslåede fredede område, Danmarks Naturfredningsforening Varde og Esbjerg Kommune. Resumé af høringssvarene med forvaltningens bemærkninger er vedhæftet som bilag.

 

Høringssvarene kan generelt opsummeres til, at lodsejerne er overvejende imod fredningen. Esbjerg Kommune oplyser, at kommunen er i gang med at afdække mulighederne for at gennemføre et vådområdeprojekt på de arealer, der tidligere indgik i Projekt Engsnarre. DN Varde er positiv over for forslaget.

 

I forhold til det videre skal det besluttes, 

1.     om fredningssagen skal rejses ved indsendelse af fredningsforslaget, der i vid udstrækning er tilpasset høringssvarene, til Fredningsnævnet,

2.     om fredningsforslaget skal belyses yderligere, f.eks. ved dialogmøder med lodsejerne, eller

3.     om arbejdet med fredningsforslaget skal sættes i bero indtil videre, mens det afdækkes om en fortsættelse af Operation Engsnarre kan få fodfæste.

 

Udsendelse af høringsbrevene har afstedkommet et ønske om dialog fra lodsejerne og samtidig har der derfor været en løbende dialog om fremtiden for Varde Ådal og hvordan tiltagene fra Operation Engsnarre vil kunne føres videre.

 

Afledt af denne dialog er de modtagne anmeldelser efter naturbeskyttelseslovens § 19b alle tilbagekaldt, idet det er oplyst, at der er indgået 5 årige MVJ-aftaler om afgræsning. En forudsætning for tilbagekaldelserne er, at der ikke i øjeblikket rejses en fredningssag, hvilket udtrykkeligt fremgår af nogle af tilbagekaldelserne. Desuden har reglen om retten til at genoptage den hidtidige drift i et år efter MVJ-aftalernes udløb været drøftet, og i den sammenhæng er det tilkendegivet, at Varde Kommunes tolkning af reglen følger Miljøstyrelsens svar i brev af 11. oktober 2018. Forståelsesbrev er vedlagt som bilag.


Forvaltningens vurdering

Vurderingen af hvorvidt der foreligger en særlig begrundelse er beskrevet i det tidligere dagsordenspunkt, jf. bilag.

 

Ad 1. Det er muligt at rejse fredningssagen ved at indsende fredningsforslaget til Fredningsnævnet. Dette vil kræve, der udarbejdes et egentligt fredningskort, og at budgetoverslaget sendes i høring hos Miljøstyrelsen i 4 uger. Samtidig bør de ændringer, som høringssvarene giver anledning til, og som vurderes at være uproblematiske, foretages. Der lægges bl.a. op til en sondring mellem arealer, som har været eller er omfattet af en MVJ-aftale (MiljøVenlige Jordbrugsforanstaltninger) under Operation Engsnarre, og arealer, der ikke har været omfattet af en MVJ-aftale, ligesom det foreslåede græsningstryk ændres, så det for arealer, der har været eller er omfattet af MVJ-aftaler fastsættes til et gennemsnitligt græsningstryk i MVJ-aftalerne. Afledt heraf skal budgetoverslaget justeres.

 

Ad 2. Alternativt kan det forberedende arbejde med fredningsforslaget fortsætte, så dialogen med lodsejerne fortsætter med henblik på at sikre en større positiv opbakning til hele fredningsforslaget eller dele heraf, og mulighederne for at imødekomme høringssvarene helt afdækkes.

 

Ad 3. En tredje mulighed er at sætte arbejdet med fredningsforslaget i bero, og der arbejdes videre med at afsøge mulighederne for at finde en ”afløser” til Operation Engsnarre og de nuværende ordninger. Truslen mod den naturvenlige drift er med tilbagekaldelserne af anmeldelserne om genoptagelse af hidtidig drift på ca. 180 ha inden for det foreslåede fredede område på ca. 510 ha og nye 5-årige MVJ-aftaler om afgræsning ikke længere akut for disse arealer, hvilket taler for at sætte fredningsforslaget i bero. Hovedparten af de arealer, som anmeldelserne har omhandlet, vedrører MVJ-aftaler, der udløb(er) i 2018 og 2019. Det vides ikke, hvordan de øvrige lodsejere vil stille sig, når deres MVJ-aftaler udløber.

 

Ved både scenarie 1 og 2 vurderes det, at forvaltningen bør bemyndiges til at udstede forbud efter naturbeskyttelsesloven § 34. Dvs. et foreløbigt forbud, der gælder et år.


Konsekvens i forhold til visionen

En genoptagelse af den tidligere driftsform vil forringe naturforholdene og mulighederne for naturoplevelser.


Retsgrundlag

Naturbeskyttelsesloven, kap. 6


Økonomi

Budgetoverslag – relevant for scenarie 1 og 2 - indgår i det vedlagte fredningsforslag, men er alene et forsigtigt skøn og ikke udtryk for den endelige erstatningsfastsættelse. Der er således alene medtaget ejere, men ikke brugere og andre rettighedsindehavere.

 

Udgift til eksterne rådgivere på ca. 250.000-300.000 kr. Heri indgår ikke ekstern juridisk bistand til f.eks. erstatningsfastsættelsen. Derudover må der påregnes interne ressourcer på at afvikle dialogen med lodsejere og udarbejdelse af fredningen.

 

Ved scenarie 3 vil der ingen økonomiske konsekvenser være pt.


Høring

Hvis fredningssagen skal rejses, skal fredningsforslaget med budgetoverslag sendes til udtalelse hos Miljøstyrelsen, som skal afgive svar senest 4 uger efter modtagelsen af overslaget. Derefter kan fredningsforslaget med bilag og udtalelsen sendes til fredningsnævnet.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at arbejdet med fredningsforslaget sættes i bero indtil videre, mens det afdækkes, om en fortsættelse af Operation Engsnarre kan få fodfæste (scenarie 3), og

at forståelsesbrev om Miljøstyrelsens vurdering godkendes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 06-06-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Anders Linde


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-06-2019

Udvalget indstiller anbefalingen til Byrådets godkendelse.

 sagsnr19-362_doknr63916-19_v1_fredningsforslag for varde ådal.docx
sagsnr19-362_doknr85366-19_v1_fredningsforslag.docx
sagsnr19-362_doknr76693-19_v1_resumé af høringssvar om fredningsforslag for varde ådal.docx
sagsnr19-362_doknr86509-19_v1_fredning - processen og kriterier.docx
sagsnr19-362_doknr86196-19_v1_bilag 2 budgetoverslag.docx
sagsnr19-210_doknr89640-19_v1_vejledning om miljøstyrelsens vurdering vedr. udløb af en række 20 årige mvj-aftaler i nden for proj.docx

Bilag

Fredningsforslag for Varde Ådal 9/4-19
Fredningsforslag, 2. udgave
Resumé af høringssvar og forvaltningens bemærkninger om fredningsforslag for Varde Ådal
Fredning - processen og kriterier, 2 udgave
Bilag 2: Budgetoverslag, 2. version
Forståelsesbrev om Miljøstyrelsens vurdering vedr. udløb af en række 20 årige MVJ-aftaler i nden for Projekt Engsnarre


535. Gensidig orientering

Gensidig orientering

Sagsfremstilling
 • Orientering ved borgmesteren

Flytning af udvalgsmøde i november 2019

 • Orientering ved kommunaldirektøren

 

Proces i forbindelse med udpegning til Huslejenævn

Udlejersiden:

Det sker via indstilling fra private udlejere. Huslejenævnet har spurgt Danske Udlejere, som videreformidler vedhæftede skrivelse til rette afdelinger. Vi kender ikke deres procedure for, hvordan de indstiller navne, som de gør til os. De får bl.a. at vide, at vi er et digitalt Nævn.

Når vi får navne – får typisk kun 1 eller 2 navne, så indstiller vi de valgte til Byrådet.

Lejersiden:

Relevante lejerforeninger får vedlagte skrivelse, hvor de bliver bedt om at indstille.

Hvis der er flere indstillede navne, er det formanden, som afgør, hvem man foreslår indstillet til Byrådet.

 

 • Orientering ved direktørerne
 • Møder med ministre, folketingsmedlemmer m.fl.
 • Løbende orientering om aktuelle sager

 

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-06-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.sagsnr18-1424_doknr93902-19_v1_brev ved valg til huslejenævn.pdf.pdf
sagsnr18-240_doknr97721-19_v1_powertower fødevare innocenter juni 2019.pdf.pdf
sagsnr18-240_doknr97724-19_v1_pp innocenter juni 2019.pdf.pdf

Bilag

Brev ved valg til huslejenævn.pdf
PowerTower Fødevare Innocenter Juni 2019.pdf
PP innocenter juni 2019.pdf


536. Kystbeskyttelse - Lukket punkt