UDVALG

Udvalget for Økonomi og Erhverv

MØDE

Referat

STED

Kvist Industries, Siggårdsvej 2, 6818 Årre

STARTTIDSPUNKT

5/29/2019 12:00:00 PM

SLUTTIDSPUNKT

5/29/2019 4:45:00 PM


PUNKTER

479. Godkendelse af dagsorden
480. Budgetopfølgning pr. 1. kvartal 2019 - Udvalget for Økonomi og Erhverv
481. Budgetopfølgning 1. kvartal 2019 - Samlet oversigt for Varde Kommune
482. Byggemodning - Regnskab 2018 og forventet regnskab 2019
483. Finansiering af Microsoft Office 365
484. Budget 2020 - Drøftelse af budgetforslag på Udvalget for Økonomi og Erhvervs område
485. Opsamling på Byrådets temadrøftelse om visionen Vi i Naturen og fremadrettede initiativer
486. Ansøgning til Visionspuljen - Spørgsmålspæle ved søerne i Ølgod
487. Ansøgning til Byrådets Udviklingspulje - Havmågen, Henne Strand
488. Ansøgning om låneoptagelse og huslejestigning, Ortenvej 53 i Varde
489. Opførelse af 22 almene familieboliger på Gærdet i Varde
490. Skema A ansøgning for opførelse af 14 almene familieboliger i Sig
491. Sydvestjysk Brandvæsen - Årsregnskab 2018
492. Sydvestjysk Brandvæsen - Generel Beredskabsplan 2019
493. Sydvestjysk Brandvæsen - Risikobaseret Dimensionering 2019
494. Afholdelse af grundlovsceremoni
495. Valg til Huslejenævnet for Varde og Billund Kommune frem til 2022
496. Informationssikkerhedspolitik i Varde Kommune
497. Skema A for opførelse af 18 almene handicapboliger på Løkkevang i Ølgod
498. Skema A for nybyggeri af 32 demensplejeboliger samt servicearealer i Ølgod
499. Godkendelse af Sundhedsaftale 2019-2023
500. Gensidig orientering
501. Salg af areal i Nørre Nebel - Lukket punkt479. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-05-2019

Punkt 485 Opsamling på Byrådets temadrøftelse om visionen Vi i Naturen og fremadrettede initiativer og punkt 494 Afholdelse af grundlovsceremoni udsættes med henblik på yderligere sagsbehandling.

 

Anders Linde gjorde opmærksom på inhabilitet i punkt 488 Ansøgning om lånoptagelse og huslejestigning, Ortenvej 53 i Varde.

Fraværende:

Henrik Vej Kastrupsen

480. Budgetopfølgning pr. 1. kvartal 2019 - Udvalget for Økonomi og Erhverv

Budgetopfølgning pr. 1. kvartal 2019 - Udvalget for Økonomi og Erhverv

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 1. kvartal for Udvalget for Økonomi og Erhverv viser et samlet merforbrug på 3,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2019 eksklusive budgetoverførsler fra 2018 til 2019, jf. tabel 1. Inklusive budgetoverførsler forventes et mindreforbrug på 7,3 mio. kr., hvilket forklares efterfølgende i tabel 2.

 

 

Merforbruget på 3,8 mio. kr. kan primært henføres til et merforbrug til fællesudgifter og administration mv., nærmere betegnet merforbrug på den politiske og administrative organisation.

 

De væsentlige afvigelser er:

 

 • For byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger forventes et samlet mindreforbrug på 1 mio. kr. (ekskl. budgetoverførsler). Mindreforbruget kan henføres til en merindtægt på jordforsyning og faste ejendomme, samt en forventning om mindreforbrug på GIS til senere investeringer.

 

 • For kollektiv trafik forventes en mindre afvigelse samlet set i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler. Her forventes en afvigelse på 0,1 mio. kr.

 

 • For politisk organisation forventes et merforbrug på 2,2 mio. kr. (ekskl. overførsler). Hvilket primært kan henføres til et forventet merforbrug grundet afholdelse af valg.

 

 • For administrativ organisation forventes et merforbrug på 2,9 mio. kr. i forhold til indeværende års budget ekskl. budgetoverførsler fra sidste år. Det forventes bl.a., at en række overførte midler på sekretariat og forvaltninger forbruges i mindre grad. Derudover forventes bl.a. merforbrug på kommunikation og seniorordninger.

 

 • For puljer (løn, barsel, tjenestemænd, forsikring mv.) forventes et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. i forhold til indeværende års budget ekskl. budgetoverførsler fra sidste år. Dette skyldes bl.a. en forventning om mindreforbrug på arbejdsskader. Barselspuljen forventes at nedbringe den negative overførsel fra 2018 til 2019 med 2,1 mio. kr., dette modsvares dog af, at langtidssygdomspuljen forventes at forbruge 1,9 mio. kr. af overførslen fra 2018 til 2019.

 

Overførsler til 2019, samt påvirkning af kassen:

 

I udvalget for Økonomi og Erhverv er der overført 11,1 mio. kr. fra tidligere år til 2018, jf. tabel 2. Overførslerne kan dække merforbrug i indeværende år eller bruges til igangsatte projekter/investeringer i årets løb.

 

Det forventede mindreforbrug på 3,8 mio. kr. (ekskl. overførsler) omfatter hele udvalgets budgetområde, og indeholder derfor resultat for områder med overførselsadgang og områder uden overførselsadgang. Derfor vil regnskabsresultatet både bestå af beløb, der påvirker kassebeholdningen samt beløb, der påvirker overførslen til det kommende regnskabsår.

 

Inklusive budgetoverførsler fra tidligere år har udvalget samlet set et mindreforbrug på 7,3 mio. kr. Heraf forventes 4,0 mio. kr. at blive overført til 2020, hvilket er 7,1 mio. kr. mindre end budgetoverførslen på 11,1 mio. kr. til 2019.

 

 

Det forventes, at 3,3 mio. kr. vil blive tilført kassebeholdningen ved regnskabsafslutning, hvilket bl.a. skyldes en forventning om at der tilføres 1,9 mio. kr. fra den administrative organisation, samt 1,2 mio. fra puljerne.

 

Budgetopfølgningen for Økonomi og Erhverv er udarbejdet ekskl. den tekniske reserve på 20,1 mio. kr., da dette er en reserve for at imødegå presset på servicerammen.

 

Anlægsbudget:

Der forventes ikke afvigelser i forhold til anlægsbudgettet.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Varde Kommunes Økonomiregulativ


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at budgetopfølgningen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-05-2019

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Henrik Vej Kastrupsen

481. Budgetopfølgning 1. kvartal 2019 - Samlet oversigt for Varde Kommune

Budgetopfølgning 1. kvartal 2019 - Samlet oversigt for Varde Kommune

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 1. kvartal for fagudvalgene viser et samlet merforbrug på 41 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2019 eksklusive budgetoverførsler, jf. tabel nedenfor. Merforbruget kan primært henføres til, at fagudvalgene på nuværende tidspunkt forventes at forbruge af budgetoverførslerne fra 2018 til 2019, og at der forventes et merforbrug på det specialiserede socialområde (voksne) på 10 mio. kr., samt at der forventes et merforbrug på godt 6 mio. kr. på arbejdsmarkedsområdet.

 

 

De væsentlige afvigelser for de enkelte udvalg er, jf. bilag:

 

 • For udvalget for Økonomi og Erhverv forventes et samlet merforbrug på 3,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler, hvilket primært kan henføres til et merforbrug grundet afholdelse af valg, samt forbrug af budgetoverførsler. Opgørelsen er eksklusive den tekniske reserve på 20 mio. kr. i 2019, som skal reducere risikoen for en eventuel regnskabssanktion, eksempelvis hvis institutionerne forbruger af deres opsparede overskud.

 

 • For Plan og Teknik forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler, hvilket bl.a. skyldes mindreforbrug på en række områder, herunder vedligeholdelse af kommunale bygninger. Det modsvares delvist af merforbrug på andre områder.

 

 • For udvalget for Børn og Læring forventes et merforbrug på 10,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler, hvilket hovedsageligt skyldes et forventet forbrug af overførte midler på skoleområdet og på Børn og Familie.

 

 • For udvalget for Kultur og Fritid forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til indeværende års budget ekskl. budgetoverførsler fra sidste år.

 

 • For udvalget for Social og Sundhed forventes et merforbrug på 21,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler. Det samlede merforbrug kan primært henføres til, at der forventes et merforbrug på det specialiserede socialområde på 10 mio. kr., samt at der forventes et forbrug af budgetoverførsler på 8,8 mio. kr.

 

 • For udvalget for Arbejdsmarked og Integration forventes et merforbrug på 6,3 mio. kr., hvilket primært skyldes et merforbrug på fleksjob, kontanthjælp og sygedagpenge.

 

Serviceudgifterne i 2019 forventes samlet set at ligge 13,9 mio. kr. over det korrigerede budget ekskl. overførsler i 2019, jf. tabel nedenfor, hvilket primært skyldes, at områderne forventes at bruge af deres budgetoverførsler fra 2018, samt at der forventes et merforbrug på det specialiserede socialområde (voksne). Opgørelsen er inklusive den tekniske reserve på 20 mio. kr. i 2019, som skal reducere risikoen for en eventuel regnskabssanktion, eksempelvis hvis institutionerne forbruger af deres opsparede overskud.

 

 

For overførselsudgifterne forventes et merforbrug på godt 6 mio. kr. Det bemærkes desuden, at KL forventer en negativ regulering af Varde Kommunes indtægter på 2,8 mio. kr. i 2019 vedrørende de forsikrede ledige som følge af efter- og midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2018 og 2019.

 

Anlæg

 • For udvalget for Økonomi og Erhverv forventes ikke afvigelser i forhold til anlægsbudgettet.
 • Udvalget for Plan og Teknik har et samlet anlægsbudget på 69,3 mio. kr. i 2019, heraf forventes ca. 5,2 mio. kr. at blive overført til 2020. Det er dog tidligt på året, hvorfor der er usikkerhed om, hvorvidt alle anlægsprojekterne når at blive færdiggjort i 2019.
 • Udvalget for Børn og Læring har et samlet budget på 85 mio. kr., heraf forventes 39,9 mio. kr. overført til 2020, hvoraf halvdelen vedrører den nye skole, mens resten kan henføres til bl.a. renovering af Nr. Nebel Skole og Ølgod Skole, samt Årre Børnecenter og multisal- og kombibibliotek på Agerbæk Skole, som ikke forventes færdiggjort i 2019.
 • Udvalget for Kultur og Fritid har et samlet budget på 9,6 mio. kr., heraf 8,1 mio. kr. vedrørende den igangværende renovering og udvikling af Varde Fritidscenter. Usikkert om udvidelsen af Janusbygningen på 1 mio. kr. påbegyndes i 2019.
 • Social- og Sundhedsudvalget har et samlet budget på 42 mio. kr., heraf forventes 22 mio. kr. overført til 2020 bl.a. vedrørende servicearealer til demensboliger i Ølgod og Varde, samt handicapboliger i Løkkevang i Ølgod.

Forvaltningens vurdering

Det bemærkes, at det fremgår af budgetproceduren, at der arbejdes med en målsætning om stram rammebudgettering, således der i løbet af budgetåret ikke bevilges tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen.

 

Det er afgørende, at Varde Kommune bidrager til, at kommunerne samlet set overholder servicerammen for at undgå sanktioner og dermed en reduktion af statens tilskud til kommunerne. Såfremt kommunerne samlet set overskrider servicerammen, og Varde Kommune eksempelvis overskrider de budgetterede serviceudgifter med 10 mio. kr., kan det medføre en individuel sanktion på 6 mio. kr. til kommunen.

 

Inkl. budgetoverførsler forventes et samlet mindreforbrug for udvalgene på 19,1 mio. kr. Da forventningerne til overførsler til 2020 er foretaget på et forholdsvis tidligt tidspunkt,

vurderes det med baggrund i tidligere års overførsler, at forbruget af overførslerne kan vise sig at blive mindre end budgetopfølgningen for 1. kvartal indikerer.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Økonomiregulativet


Økonomi

Ingen


Høring

ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at budgetopfølgningen tages til efterretning,

at der til budgetopfølgningen for 1. kvartal ikke gives tillægsbevilling finansieret af kassen,

at udvalg med store merforbrug undersøges nærmere, og

at der er opmærksomhed omkring forbrug af budgetoverførsler.


Beslutning Direktionen den 22-05-2019

Direktionen besluttede, at det indstilles til Byrådet,

at budgetopfølgningen tages til efterretning,

at der til budgetopfølgningen for 1. kvartal ikke gives tillægsbevilling finansieret af kassen,

at udvalg med store merforbrug undersøges nærmere, og

at der er opmærksomhed omkring forbrug af budgetoverførsler.

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-05-2019

Anbefalingen blev godkendt, idet det præciseres,

at udvalg med store merforbrug undersøges nærmere, og følges op i udvalget ved næste budgetopfølgning.

 

Fraværende:

Henrik Vej Kastrupsen

482. Byggemodning - Regnskab 2018 og forventet regnskab 2019

Byggemodning - Regnskab 2018 og forventet regnskab 2019

Sagsfremstilling

Det samlede regnskabsmæssige resultat 2018 for salgsindtægter, tilslutningsbidrag og byggemodning viser et merforbrug på 3,6 mio. kr. jf. nedenstående tabel, som er overført til 2019.

 

 

Resultatet for henholdsvis salgsindtægter, tilslutningsbidrag og byggemodning er fordelt således:

 

 • Salgsindtægter på byggemodning 3,3 mio. kr.
 • Tilslutningsbidrag -1,4 mio. kr.
 • Byggemodningsudgifter -5,5 mio. kr.

 

Det samlede forventede regnskabsmæssige resultat 2019 for salgsindtægter, tilslutningsbidrag og byggemodning viser et merforbrug på 11,2 mio. kr. jf. nedenstående tabel, som forventes overført til 2020. Det samlede merforbrug må ikke overstige 15,0 mio. kr. jf. sagsfremstilling om ny procedure for håndtering af ramme til byggemodninger og grundsalg, som blev godkendt af Byrådet d. 9. oktober 2018.

 

 

Byggemodning:

I 2019 forventes der igangsat byggemodninger og færdiggørelse af eksisterende udstykninger for i alt 11,7 mio. kr., og derfor forventes der et merforbrug på 11,9 mio. kr. i 2019, som overføres til 2020.

 

For yderligere specifikation af fordeling af forventet forbrug henvises der til vedhæftet bilag.

 

Tilslutningsbidrag:

På tilslutningsbidrag forventes der netto et forbrug på 1,2 mio. kr., og derfor forventes der et merforbrug på 2,7 mio. kr., som ligeledes overføres til 2020.

 

Salgsindtægter:

Udgifter til byggemodning samt tilslutningsbidrag udlignes med tiden af indtægterne fra salg af grundene. I 2019 forventes der at blive solgt grunde for 5,3 mio. kr. hvortil der pr. 8. maj 2019 er solgt for 1,4 mio. kr. Hvis den forventede salgsindtægt holder stik, forventes der en merindtægt på salg på 3,3 mio. kr., således at 2019 forventes at blive afsluttet med et samlet merforbrug på ca. 11,2 mio. kr.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at gennemgangen giver et retvisende billede ud fra forhold kendt på opfølgningstidspunktet. Der er dog stadigvæk usikkerheder, og der bør derfor tages forbehold for, at der kan forekomme korrektioner til skønnene.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Varde Kommunes økonomiregulativ


Økonomi

Det regnskabsmæssige resultat 2018 viser et samlet merforbrug på 3,6 mio. kr., som er overført til 2019. Herudover forventes 2019 samlet et merforbrug på 11,2 mio. kr., som ligeledes forventes overført til 2020.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-05-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Henrik Vej Kastrupsensagsnr16-11010_doknr80856-19_v1_forventede udgifter byggemodning 2019.pdf.pdf

Bilag

Forventede udgifter byggemodning 2019.pdf


483. Finansiering af Microsoft Office 365

Finansiering af Microsoft Office 365

Sagsfremstilling

Forvaltningen har på møde den 7. maj 2019 anbefalet Udvalget for Økonomi og Erhverv, at der udrulles Microsoft Office 365 til hele organisationen.

 

Baggrunden for forslaget er på kort sigt:

 • Et ønske om at øge IT sikkerheden her og nu markant, fordi kommunen er meget sårbar overfor både tab af følsomme data og nedetid
 • At Office skaber en bedre platform for integration til fagsystemer/offentlig digitalisering, der fremadrettet tydeligt favoriserer Microsoft Office 365
 • At Varde Kommune allerede har indført Office 365 i nogle afdelinger, blandt andet på skoleområdet, for at imødekomme de krav, der er til integration til AULA, som erstatter folkeskolernes brug af SkoleIntra og bliver fremtidens kommunikationskanal i dagtilbud, folkeskoler og SFO'er i alle landets kommuner
 • Det er muligt i højere grad at styre antallet af IT licenser og stop af licenser samt følge udnyttelsen af det hardware, der stilles til rådighed af kommunen.  

 

På længere sigt: 

 • At kommunen bliver en del af en fælles kommunal udviklingskraft, som skaber mulighed for nye måder at samarbejde med hinanden og borgerne på. Dette skaber mulighed for at effektivisere arbejdsgange og spare ressourcer. Dette har stor betydning f.eks. i hjemmeplejen, som mangler ”hænder”, og hvor dokumentationen fremadrettet vil kunne løses i borgerens hjem. Varde Kommune har haft et konsulentfirma til at vurdere potentialet for fremtidige besparelser for hele organisationen, som vurderes at være et tocifret millionbeløb  
 • Mange smart City og Big Data-initiativer tager udgangspunkt i Microsoft komponenter, som Varde Kommune lettere vil kunne tilgå og udnytte.

 

Licenserne fordeler sig som vist nedenfor:

 

Personer I alt

Afdeling ældre

931

Skoler og dagtilbud

535

Jobcenter

167

Teknik og Miljø

92

Vej og Park

33

Økonomi og Borgerservice

76

Sundhed og Rehabilitering

78

Social og Handicap

390

Politik, Analyse og Digitalisering

65

Personaleafdelingen

26

Børn og Familie

247

Andre

117

Byrådet

25

 

Udvalget for Økonomi og Erhverv besluttede 7. maj, at punktet skal indgå i arbejdet med forberedelse af budget 2020 som en almindelig budgetsag, og at forvaltningen skal komme med forslag til finansiering.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen har følgende forslag til finansiering af de 2,6 mio. kr.:

 

1)     Udvalget for Økonomi og Erhverv har forslag til tekniske justeringer vedr. arbejdsskade og forsikringer på 1,5 mio. kr. Disse midler indgår i finansieringen af licenserne, imens resten 1,1 mio. kr. finansieres af udvalgets råderumskatalog

2)     Udgiften fordeles til fagområderne efter antallet af licenser

3)     Tiltaget indregnes fuldt som en teknisk justering, ud fra at tiltaget rammer alle fagområder og personaler og dermed er et fælles anliggende for kommunen

4)     Udgiften finansieres fuldt ud af udvalgets råderumskatalog. Dette betyder, at der skal findes flere forslag til besparelser på det administrative område.

 

Forvaltningen bemærker, at tiltaget er et fælles anliggende for organisationen, og at det kan give Varde Kommune en udviklingsplatform og nye måder at samarbejde med hinanden og borgerne på.

 

Forvaltningen bemærker desuden, at der er indregnet en effektiviseringsprocent fra 2020 med stigende profil. En hjælp til områderne til at finde disse besparelser kan derfor være implementering af Office 365.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Udvalget for Økonomi og Erhverv peger på finansiering af Microsoft Office 365.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-05-2019

Udvalget for Økonomi og Erhverv besluttede, at de tekniske justeringer vedrørende arbejdsskade og forsikringer på 1,5 mio. kr. indgår i finansiering af licenserne. De resterende 1,1 mio.kr. indregnes som en teknisk justering, ud fra at tiltaget rammer alle fagområder og personaler og dermed er et fælles anliggende for kommunen.

Fraværende:

Henrik Vej Kastrupsen

484. Budget 2020 - Drøftelse af budgetforslag på Udvalget for Økonomi og Erhvervs område

Budget 2020 - Drøftelse af budgetforslag på Udvalget for Økonomi og Erhvervs område

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv godkendte 27. februar 2019 budgetproceduren og tidsplanen for budget 2020.

 

Det blev besluttet, at der skal udarbejdes et råderumskatalog på 25 mio. kr. årligt.

For Udvalget for Økonomi og Erhverv betyder dette, at der skal findes forslag på udvalgets

område til råderumskataloget for 3,8 mio. kr.

 

Hvis udvalget har nye driftsønsker, skal udvalget foreslå finansiering inden for udvalgets

eget område ud over forslagene til råderumskataloget.

 

I forhold til anlægsbudgettet kan udvalgene kun komme med nye anlægsønsker i 2022 og

2023, hvor der er uprioriterede puljer. Hvis udvalgene har anlægsønsker til 2020 og 2021, skal

der peges på, hvilke allerede besluttede anlægsprojekter, udvalget ønsker skal udgå eller

udskydes.

 

På udvalgets møde den 29. maj vil forvaltningen gennemgå et første udkast til forslag til råderumskataloget på udvalgets område. Den endelige prioritering og beslutning sker på mødet i udvalget den 19. juni. Her skal eventuelle nye ønsker til drift og anlæg ligeledes endelig behandles inden videresendelse til budgetkonferencen i september måned.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Økonomiregulativet


Økonomi

ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at forslag til råderumskataloget på udvalgets område drøftes, og

at det drøftes, om udvalget har eventuelle forslag til nye driftsønsker og anlæg, der skal

arbejdes videre med til næste udvalgsmøde.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-05-2019

Drøftet.

Fraværende:

Henrik Vej Kastrupsen

485. Opsamling på Byrådets temadrøftelse om visionen Vi i Naturen og fremadrettede initiativer

Opsamling på Byrådets temadrøftelse om visionen Vi i Naturen og fremadrettede initiativer

Sagsfremstilling

Den 8. januar 2019 havde Byrådet temamøde om visionen ”Vi i Naturen”, hvor det blev drøftet, hvilken værdi visionen skal skabe, og hvordan der skal arbejdes med visionen for at indfri værdien.

 

Formålet med temadrøftelsen var at styrke forankringen af visionen hos Byrådet og som følge heraf på fagområderne.

 

Opsamlingen på temadrøftelsen fremgår af bilag 1 og er struktureret efter programmet fra temadrøftelsen, som i hovedtræk bestod af følgende dele:

 • Del 1, hvor Byrådet med afsæt i de seks målsætninger for visionen, først i par, drøftede, hvad visionen betyder for dem, og hvad er det for en værdi, de ser, visionen kan skabe. Resultat af drøftelserne i par blev skrevet ned på post-its, som er blevet renskrevet og fremgår af opsamlingen.
  Efterfølgende samledes op i plenum, med afsæt i ovennævnte post-its.
 • Del 2, hvor Byrådet fik lejlighed til at drøfte, hvad de ser, der er brug for af yderligere initiativer, hvis forvaltningen skal indfri den værdi, Byrådet ser, visionen skal skabe.

 

På baggrund af temadrøftelsen tegner der sig følgende idéer til, hvordan der konkret kan arbejdes videre med visionen som værdiskabende:

 

 1. Visionen kan bruges til at øge sammenhængskraften internt i kommunen gennem at arbejde med visionen som et fællesskabsprojekt. En styrkelse af ”VI” i visionen
 2. Visionen kan bruges til at koble natur med sundhed
 3. Visionen kan synliggøres mere udadtil.

 

Byrådsmedlemmerne kom desuden hver især med en række umiddelbare bud på, hvordan denne værdi kan indfries. Disse fremgår også af bilag 1.

 

Direktionen har med baggrund i opsamlingen drøftet, hvordan der kan arbejdes videre med visionen og Byrådets input.

 

Forvaltningen har efterfølgende drøftet visionens kobling til erhvervslivet med ProVarde. I de drøftelser er indgået et forslag om at koble visionen med FN’s Verdensmål for Bæredygtig Udvikling.

 

FN’s Verdensmål for Bæredygtig Udvikling består af 17 mål og 169 delmål og trådte i kraft 1. januar 2016. Målene fremgår af bilag 2.

 

Forvaltningen vurderer, at der i visionens DNA ligger en naturlig kobling til bæredygtighed. Det ses bl.a. i visionsmålsætning 2, hvor det fremgår, at visionen er en positiv og ansvarsskabende fortælling.

 

Samtidig er verdensmålene og bæredygtighed i dag på vej til at udvikle sig til et konkurrenceparameter, som også har brandingværdi for både offentlige og private virksomheder. Det er derfor forvaltningens og ProVardes vurdering, at en kobling af visionen og verdensmålene vil øge visionens brandingværdi både internt og eksternt og dermed sandsynligheden for, at visionen bringes i spil af både kommunens egen forvaltning og af virksomheder og foreninger.

 

Derved bidrager koblingen til en realisering af visionens målsætning om at tilføre de kommunale ydelser merværdi og styrke virksomhedernes grundlag.

 

Forslaget om at integrere verdensmålene i visionen bakkes op af Vi i Naturen Rådet, der flere gange har opfordret til dette.

 

På den baggrund foreslås følgende tiltag:

 

-         At FN’s verdensmål gøres til en strategisk ramme for visionsarbejdet og for branding af visionen

-         At visionen visuelt kobles til FN’s verdensmål

-         At FN’s verdensmål sætter fokus for Vi i Naturen Rådets arbejde, hvilket vil give mere overensstemmelse mellem visionsarbejdet og de input, der fremkommer fra rådet

-         At der laves en årlig afrapportering på arbejdet med visionen og FN’s verdensmål. Afrapporteringen kan enten være i form af en skriftlig afrapportering eller en årlig konference, hvor centrale interne og eksterne aktører samles omkring visionen med henblik på at synliggøre, hvordan der arbejdes med visionen, og/eller inspireres til nye måder at arbejde med visionen på.

Det foreslås, at temaet for den første konference bliver udvalgte FN’s Verdensmål for Bæredygtig Udvikling, så konferencen bliver et kick-off-arrangement for organisationens arbejde med at integrere visionen og verdensmålene

-         At der fremover vælges et årligt tema for uddeling af midler fra visionspuljen. Det foreslås, at temaet i år 2020 bliver bæredygtighed.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at visionen sat i sammenhæng med FN’s verdensmål vil øge dens værdi som redskab til branding, og som værdiskabende for erhvervslivet og foreninger.


Konsekvens i forhold til visionen

Sagen handler om visionen.


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Eventuelle udgifter forbundet med afrapportering afholdes inden for den eksisterende ramme.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at FN’s verdensmål gøres til strategisk ramme for visionsarbejdet,

at visionen visuelt kobles til verdensmålene,

at der årligt afrapporteres på visionsarbejdet til Byrådet, enten skriftligt eller i form af en konference, og

at der vælges et årligt tema for uddeling af midler fra visionspuljen, og at temaet i 2020 bliver bæredygtighed.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-05-2019

Punktet udsættes med henblik på yderligere sagsbehandling.

Fraværende:

Henrik Vej Kastrupsensagsnr18-13351_doknr83890-19_v1_folder om verdensmålene.pdf.pdf
sagsnr18-13351_doknr4801-19_v1_noter fra temamøde om visione 8. jan 2019.docx

Bilag

Folder om verdensmålene.pdf
Opsamling fra temadrøftelse om visionen 8. jan 2019


486. Ansøgning til Visionspuljen - Spørgsmålspæle ved søerne i Ølgod

Ansøgning til Visionspuljen - Spørgsmålspæle ved søerne i Ølgod

Sagsfremstilling

Ølgod Udviklingsråd søger om et tilskud på 30.000 kr. fra Visionspuljen til finansiering af 4 pæle med spørgeklapper, som skal opstilles ved søerne i Ølgod.

 

Formålet er at skabe interesse og give viden til borgere, især børn, om dyrelivet i søerne i Ølgod og at skabe en større naturforståelse. Pælene med spørgeklapper skal indgå i skolernes undervisning.

 

Dette projekt er et af flere tiltag om naturformidling, jf. bilag, som er blevet til i samarbejde med Ølgod Skole, Varde Kommunes Naturcenter og NaturKulturVarde. De øvrige tiltag er finansieret.

 

I ansøgningen fremhæves, at projektet

 • skal medvirke til øget interesse for naturen og skabe læring, viden og naturforståelse samt øget interesse for naturvidenskabelige fag
 • skal skabe undervisning i naturen, så børnene lærer om naturen i naturen og får frisk luft, motion og oplevelser
 • har en høj brandingværdi, fordi Ølgod har en utroligt varieret og flot natur med sjældne dyr og planter i søerne, som andre skoler er velkomne til at besøge og lære af.

 

Projektets samlede pris er 33.000 kr.


Forvaltningens vurdering

Projektet imødekommer kriterierne for tilskud fra Visionspuljen.

 

Forvaltningen vurderer, at et tilskud bør betinges af, at det tydeligt fremgår på pælene, at de er finansieret af Visionspuljen, f.eks. ved visionslogoet.


Konsekvens i forhold til visionen

Projektet understøtter visionen ved at flytte naturundervisning ud i naturen.


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Ansøgningskriterier for Visionspuljen


Økonomi

Tilskud finansieres af Visionspuljen.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at ansøgningen drøftes.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-05-2019

Ansøgningen imødekommes med 30.000 kr., idet tilskuddet betinges af, at det tydeligt fremgår på pælene, at de er finansieret af Visionspuljen, f.eks. ved visionslogoet.

Fraværende:

Henrik Vej Kastrupsensagsnr19-5924_doknr73805-19_v1_ansøgningsskema.docx
sagsnr19-5924_doknr73810-19_v1_information til søerne i ølgod - beskrivelse af pr.docx
sagsnr19-5924_doknr73811-19_v1_vanddyrsarter.docx
sagsnr19-5924_doknr73818-19_v1_engsøen a1.pdf
sagsnr19-5924_doknr73808-19_v1_svanesøen a1.pdf

Bilag

Ansøgningsskema
Information til søerne i Ølgod - beskrivelse af pr
Vanddyrsarter
Infotavle Engsøen
Infotavle Svanesøen


487. Ansøgning til Byrådets Udviklingspulje - Havmågen, Henne Strand

Ansøgning til Byrådets Udviklingspulje - Havmågen, Henne Strand

Sagsfremstilling

Hans Beck Thomsen, Henne Strand søger om et tilskud fra Byrådets Udviklingspulje på 100.000 kr. Tilskuddet skal medgå til finansiering af kunstværket Mågen, som skal placeres i de træbeklædte klitter ved Henne Strand.

 

Mågen skal være et brand for Henne Strand og medvirke til at samle markedsføringen af Henne Strand som et godt feriemål med en høj kvalitet og som et sted, hvor lokale aktører i fællesskab bidrager til at bevare området som et rekreativt sted at holde ferie og fri.

 

Mågen skal være symbol på, at man i Henne Strand uanset vind og vejr er på vej i luften.

 

I ansøgningen beskrives projektet således:

 • Det understøtter Vi i Naturen, fordi Mågen er symbol for frisk luft og vand i et smukt naturlandskab
 • Det har en markedsføringsmæssig værdi som et stærkt brand for Henne Strand
 • Det har et erhvervsrelateret potentiale, fordi brandet skal bruges af samtlige forretningsdrivende i Henne Strand
 • Det skaber arbejdspladser, fordi brandet er et kvalitetstegn og et symbol på et sted, hvor man trives godt og har gode arbejdsvilkår
 • Det er nyskabende, fordi det forventes at give inspiration til andre former for udsmykning
 • Det er nytænkende som et fælles DNA for kystområdet og for Henne Strand i særdeleshed.

 

Mågen er en måge af støbt aluminium på toppen af en granitsøjle. Kunstværket er lidt over 5 m højt, og mågen på toppen har et vingefang på ca. 2,25 m, jf. bilag.

 

Den samlede pris for projektet er 400.000 kr., som ud over det ansøgte tilskud finansieres af ansøger, Henne Strand Grundejerforening, Henne Strand Handelsstandsforening og Købmand Hansen, Henne.


Forvaltningens vurdering

Projektet kan skabe et brand for Henne Strand, og det har dermed en markedsføringsmæssig værdi for både de forretningsdrivende i byen og for turismen i området. Det vil derfor være til gavn for en bred gruppe.

 

Projektet kan også markedsføre Varde Kommune, hvis det markeres, at Varde Kommune har deltaget i finansieringen. Dette kan f.eks. ske ved, at Varde Kommunes logo eller visionslogoet vises på eller ved skulpturen.

 

Anvendelse af kunstværket som fællesnævner i markedsføringen for et helt sommerhusområde er et nyt tiltag, som kan inspirere de andre sommerhusområder til noget tilsvarende.

 

Forvaltningen vurderer samlet, at ansøgningen imødekommer kriterierne for tilskud fra Byrådets Udviklingspulje, og at et tilskud bør betinges af, at Varde Kommune opnår en brandingeffekt.


Konsekvens i forhold til visionen

Kunstværket vil medvirke til udsmykning af naturen.


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Ansøgningskriterier for Byrådets Udviklingspulje


Økonomi

Tilskud finansieres af Byrådets Udviklingspulje

Status for forbrug af Udviklingspuljen for 2019, jf. bilag.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at ansøgningen drøftes, og
at tilskud betinges af, at Varde Kommunes logo tydeligt fremgår ved kunstværket.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-05-2019

Ansøgning imødekommes under forudsætning af,

at den resterende finansiering er på plads,

at Henne Strand Handelsstandsforening bakker op om Havmågen som brand for Henne Strand i markedsføringen, og

at Varde Kommunes logo tydeligt fremgår ved kunstværket.

Fraværende:

Henrik Vej Kastrupsensagsnr19-5966_doknr74460-19_v1_ansøgning om branding af henne strand.docx
sagsnr19-5966_doknr78614-19_v1_ansøgningsskema.pdf
sagsnr19-5966_doknr78617-19_v1_illustration af kunstværk.pdf
sagsnr09-11201_doknr69633-16_v2_byrådets udviklingspuje - specifikation.xlsx

Bilag

Ansøgning om branding af Henne Strand
Ansøgningsskema
Illustration af kunstværk
Byrådets udviklingspuje - specifikation


488. Ansøgning om låneoptagelse og huslejestigning, Ortenvej 53 i Varde

Ansøgning om låneoptagelse og huslejestigning, Ortenvej 53 i Varde

Sagsfremstilling

Varde Bolig Administration søger i mail den 8. maj 2019 om låneoptagelse samt forhøjelse af husleje for 9 almene familieboliger på Ortenvej 53 A-I i Varde.

 

Projektet består af udskiftning af tage, og der ønskes optaget et realkreditlån på 1.650.000 kr. inkl.  låneomkostninger til projektet.

 

Som følge af låneoptagelsen stiger huslejen 670 kr. pr. måned, som svarer til en lejeforhøjelse på 14,8 %. Den gennemsnitlige husleje stiger fra 4.512 kr. pr. måned til 5.182 kr. pr. måned.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der er tale om vedligeholdelsesarbejder, som ikke kræver Byrådets

Godkendelse, jf. lov om almene boliger § 28 vedrørende væsentlige forandringer af

ejendommen.

 

Derimod skal Byrådet godkende huslejeforhøjelser på mere end 5 %, når stigningen skyldes

udførelse af forbedringsarbejder på ejendommen, der enten sker i form af renovering eller

forbedring, jf. driftsbekendtgørelsen § 79, stk. 4 og bekendtgørelsen af lov om almene

boliger § 10, stk. 3.

 

Byrådet skal ligeledes godkende låneoptagelse, jf. lov om almene boliger § 29.

Forvaltningen vurderer, at tagrenoveringen vil være med til at forlænge og fastholde

boligernes levetid og samtidig være med til at bidrage til, at boligerne fortsat er attraktive for

både nuværede og nye lejere. Det er ligeledes forvaltningens vurdering, at huslejen er

fornuftig sammenlignet med øvrige boliger i området.

 

På den baggrund anbefales det, at ansøgningen om låneoptagelse og huslejestigningen

godkendes.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov om almene boliger mv

Bekendtgørelsen om drift af almene boliger mv.


Økonomi

Økonomiafdelingen udtaler: Lånet kræver ikke kommunegaranti.


Høring

Projektet er godkendt på et afdelingsmøde den 19. august 2017


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at ansøgning om låneoptagelse på 1.650.000 kr. godkendes, og

at huslejestigningen på 670 kr. pr. måned godkendes.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-05-2019

Anders Linde blev erklæret inhabil og deltog således ikke i sagens behandling.

 

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende:

Henrik Vej Kastrupsensagsnr19-6700_doknr85223-19_v1_ansøgning om låneoptagelse og huslejestigning ortenvej 53 varde.pdf.pdf

Bilag

Ansøgning om låneoptagelse og huslejestigning Ortenvej 53 Varde.pdf


489. Opførelse af 22 almene familieboliger på Gærdet i Varde

Opførelse af 22 almene familieboliger på Gærdet i Varde

Sagsfremstilling

Arbejdernes Andels-Boligforening Varde (AAB) søger i mail den 9. maj 2019 om Varde Kommunes godkendelse af skema A for et projekt med nybyggeri af 22 almene familieboliger på Gærdet i Varde.

 

Projektet består af 22 almene familieboliger opført som rækkehuse med et boliggennemsnit på 89 m2 pr. bolig. Boligerne er enten 2 eller 3 rums boliger, og der opføres tillige et fælleshus til brug for beboerne. Projektets boliger vil være velegnet til både enlige og seniorer med en attraktiv beliggenhed tæt på Varde bymidte.

 

Den samlede anskaffelsessum for projektet er 39.984.000 kr., som finansieres efter almen boliglovens regler med 90 % realkreditlån, 2 % beboerindskud og 8 % grundkapitallån for boliger med et boliggennemsnit under 90 m2.

 

Huslejen er foreløbig beregnet til 881 kr. pr. m2., som svarer til en gennemsnitlig husleje på 6.534 kr. pr. måned.

 

Varde Kommunes godkendelse omfatter:

 • Godkendelse af Skema A med en samlet anskaffelsessum på 39.984.000 kr.
 • Godkendelse af kommunalt grundkapitallån på 3.198.720 kr.
 • Godkendelse af kommunegaranti (som regaranti) i overensstemmelse med gældende regler. Garantibeløbet fastsættes endeligt i forbindelse med byggeregnskabets godkendelse (skema C)
 • Godkendelse af den beregnede husleje på 881 kr. pr. m2.

 

AAB har i 2014 fået forhåndstilsagn om grundkapitallån til opførelse af boliger på Gellerupvej i Varde. Dette projekt er ændret og reduceret af forskellige årsager, og i 2017 blev der opført 18 almene familieboliger. Der er fortsat ingen afklaring for den resterende del af projektet på Gellerupvej. Der er derfor fortsat forhåndsgodkendt 3,2 mio. kr., som AAB ønsker at benytte til projektet på Gærdet i Varde i stedet for.

 

Tilsagnet er med forbehold for lokalplanens endelige vedtagelse. I henhold til bekendtgørelse om støtte til almene boliger § 20 skal det nødvendige plangrundlag normalt være tilvejebragt, før der gives tilsagn til projektet.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at projektet opfylder de kriterier, der er fastsat i Strategien for almene boliger i Varde Kommune. På den baggrund anbefales det, at skema A mv. godkendes, på betingelse af at lovgivningen i øvrigt samt øvrige myndighedskrav iagttages.


Retsgrundlag

Lov om almene boliger mv.

Støttebekendtgørelsen


Økonomi

Økonomiafdelingen udtaler:

 

Økonomi for projektet:

 

Skema A

Grundudgifter

3.350.000 kr.

Entrepriseudgifter

31.370.000 kr.

Omkostninger

4.655.000 kr.

Gebyrer

609.000 kr.

Anskaffelsessum inkl. gebyrer

39.984.000 kr.

 

Varde Kommune opkræver 2,5 ‰ af anskaffelsessummen i støttesagsgebyr, svarende til

99.960 kr. for projektet.

 

Finansiering af byggeriet:

 

 

Skema A

Beboerindskud 2 %

799.680 kr.

Kommunalt grundkapitallån – 8 %

3.198.720 kr.

Kreditforeningslån – 8 %

35.985.600 kr.

I alt

39.984.000 kr.

 

Varde Kommune yder et  grundkapitallån på 3.198.720 kr. til projektet. Der er i 2014 forhåndsgodkendt grundkapitallån til AAB på 3,2 mio. kr. som der søges om at anvende til projektet på Gærdet. Den resterende del af projektet på Gellerupvej skrinlægges.


Høring

Byggeriet er omfattet af Lokalplan 23.02.B34


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at skema A for opførelse af 22 almene familieboliger med en samlet anskaffelsessum på

39.984.000 kr. godkendes,

at Varde Kommune yder et grundkapitallån på 3.198.720 kr., som flyttes fra et projekt på Gellerupvej til projektet på Gærdet,

at Varde Kommune stiller kommunegaranti for kreditforeningslånet i overensstemmelse med gældende regler,

at den foreløbige husleje på 881 kr. pr. m2. godkendes, og

at forvaltningen bemyndiges til at godkende skema B og skema C indenfor rammerne af

skema A, herunder godkende at anskaffelsessummen reguleres inden for det gældende

maksimumbeløb inkl. energitillæg.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-05-2019

Udvalget for Økonomi og Erhverv ønsker at fastholde projektet på Gellerupvej.

Fraværende:

Henrik Vej Kastrupsensagsnr19-5739_doknr85340-19_v1_skema a - gærdet i varde.pdf.pdf
sagsnr19-5739_doknr85338-19_v1_ansøgning 22 almene boliger på gærdet.pdf.pdf
sagsnr19-5739_doknr85336-19_v1_skema a skitsetegning gærdet i varde.pdf.pdf

Bilag

Skema A - Gærdet i Varde.pdf
Ansøgning 22 almene boliger på Gærdet.pdf
Skema A skitsetegning Gærdet i Varde.pdf


490. Skema A ansøgning for opførelse af 14 almene familieboliger i Sig

Skema A ansøgning for opførelse af 14 almene familieboliger i Sig

Sagsfremstilling

Arbejdernes Andels Boligforening Varde (AAB) søger i mail den 9. maj 2019 om Varde Kommunes godkendelse af skema A for et projekt med nybyggeri af 14 almene familieboliger på P.O. Pedersensvej i Sig.

 

Projektet består af 14 almene familieboliger opført som et-plans boliger med et boliggennemsnit på 89 m2 pr. bolig. Boligerne er enten 3 eller 4 rums boliger. Boligerne opføres i et design som fokuserer på seniorer, som ønsker en lejebolig. Så både boligernes placering i Sig tæt på indkøbsmulighed, rumdisponering og anlæg af udearealer er velegnede til seniorer.

 

AAB søger samtidig om, at Varde Kommune vil indgå en særlig udlejningsaftale for afdelingen, så afdelingen bliver for lejere over 55 år uden hjemmeboende børn. Det er boligorganisationen, der administrerer ordningen.

 

I henhold til lov om almene boliger § 60 kan boligorganisationen og Varde Kommune indgå en særlig udlejningsaftale, hvor der udlejes efter særlige kriterier. Kriterierne fastsættes ved aftale mellem kommunalbestyrelsen og boligorganisationen. Kommunen hæfter ikke for tomgangsleje ved aftale om særlig udlejningsaftale.

 

Forventet byggestart i marts 2020 og med forventet indflytning marts 2021.

 

Den samlede anskaffelsessum for projektet er 25.075.000 kr., som finansieres efter almen boliglovens regler med 90 % realkreditlån, 2 % beboerindskud og 8 % grundkapitallån for boliger med et boliggennemsnit under 90 m2.

 

Huslejen er foreløbig beregnet til 829 kr. pr. m2., som svarer til en gennemsnitlig husleje på 6.148 kr. pr. måned.

 

Varde Kommunes godkendelse omfatter:

 • Godkendelse af Skema A med en samlet anskaffelsessum på 25.075.000 kr.
 • Godkendelse af kommunalt grundkapitallån på 2.006.000 kr.
 • Godkendelse af kommunegaranti (som regaranti) i overensstemmelse med gældende regler. Garantibeløbet fastsættes endeligt i forbindelse med byggeregnskabets godkendelse (skema C)
 • Godkendelse af den beregnede husleje på 829 kr. pr. m2
 • Aftale om særlig udlejningsaftale.

 

Tilsagnet er med forbehold for lokalplanens endelige vedtagelse. I henhold til bekendtgørelse om støtte til almene boliger § 20 skal det nødvendige plangrundlag normalt være tilvejebragt, før der gives tilsagn til projektet.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at projektet opfylder de kriterier, der er fastsat i Strategien for almene boliger i Varde Kommune. På den baggrund anbefales det, at skema A mv. godkendes på betingelse af, at lovgivningen i øvrigt samt øvrige myndighedskrav iagttages.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov om almene boliger mv.

Støttebekendtgørelsen


Økonomi

Økonomi for projektet:

 

 

Skema A

Grundudgifter

2.600.000 kr.

Entrepriseudgifter

18.725.000 kr.

Omkostninger

3.365.000 kr.

Gebyrer

385.000 kr.

Anskaffelsessum inkl. gebyrer

25.075.000 kr.

 

Finansiering af byggeriet:

 

Skema A

Beboerindskud 2 %

501.500 kr.

Kommunalt grundkapitallån – 8 %

2.006.000 kr.

Kreditforeningslån – 90 %

22.567.500 kr.

I alt

25.075.000 kr.

 

Byrådet har 9. oktober 2018 givet forhåndstilsagn til grundkapitallån til projektet med seniorboliger i Sig.

 

Varde Kommune opkræver 2,5 o/oo af anskaffelsessummen i støttegebyr, som svarer til 62.688 kr. for projektet.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at skema A for opførelse af 14 almene familieboliger med en samlet anskaffelsessum på 25.075.000 kr. godkendes,

at Varde Kommune yder et grundkapitallån på 2.006.000 kr.,

at Varde Kommune stiller kommunegaranti for kreditforeningslånet i overensstemmelse med gældende regler,

at den foreløbige husleje på 829 kr. pr. m2 godkendes,

at der aftales en særlig udlejningsaftale, så boligerne udlejes til lejere over 55 år uden hjemmeboende børn, og

at forvaltningen bemyndiges til at godkende skema B og skema C indenfor rammerne af skema A, herunder godkende at anskaffelsessummen reguleres indenfor det gældende maksimumbeløb inkl. energitillæg.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-05-2019

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende:

Henrik Vej Kastrupsensagsnr19-6754_doknr85261-19_v1_ansøgning om grundkapital 14 almene boliger i sig.docx.docx
sagsnr19-6754_doknr85262-19_v1_skema a 14 almene boliger i sig.pdf.pdf
sagsnr19-6754_doknr85263-19_v1_14 almene boliger i sig skitsetegning.pdf.pdf

Bilag

ansøgning om grundkapital 14 almene boliger i Sig.docx
Skema A 14 almene boliger i Sig.pdf
14 almene boliger i Sig skitsetegning.pdf


491. Sydvestjysk Brandvæsen - Årsregnskab 2018

Sydvestjysk Brandvæsen - Årsregnskab 2018

Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen godkendte 10. april 2019, at Sydvestjysk Brandvæsens årsregnskab for 2018 oversendes til godkendelse i byrådene.

 

Regnskabet er tilfredsstillende med et lille mindreforbrug, som søges overført til budget 2019.

 

Sydvestjysk Brandvæsen kom ud af regnskabsåret for 2019 med et mindre forbrug på 208.665 kr. i forhold til driftsbudgettet.

 

Sydvestjysk Brandvæsen havde ved driftsstart 1. januar 2015 overførte midler fra de tre tidligere beredskaber på 2.915.000 kr., som efter regnskabsåret 2017 var reduceret til 1.268.276 kr. Mindreforbruget fra 2018 foreslås overført til mellemregningskontoen, som herefter udgør 1.476.941 kr.

 

Sydvestjysk Brandvæsen har i 2018 haft et forholdsvis roligt operativt driftsår uden de meget langvarige og ressourcekrævende indsatser, ligesom der på klimaområdet i 2018 ikke har været langvarige klimahændelser. Sydvestjysk Brandvæsen har i 2018 fortsat de nødvendige investeringer i klimamateriel og den igangsatte effektivisering af køretøjssammensætningen. Således er 4 udtjente køretøjer afhængig af de aktuelle indsatsrelaterede behov. Dermed er der på forhånd disponeret over mindre forbruget i 2018.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Vedtægter for Sydvestjysk Brandvæsen


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Sydvestjysk Brandvæsens årsregnskab for 2018 godkendes, og

at overførsel af mindreforbruget for 2018 til mellemregningskontoen godkendes.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-05-2019

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende:

Henrik Vej Kastrupsensagsnr18-8157_doknr83983-19_v1_svjb årsrapport 2018 endelig.pdf
sagsnr18-8157_doknr84021-19_v1_revisionspåtegning 2018.pdf
sagsnr18-8157_doknr84022-19_v1_revisionsberetning 2018.pdf

Bilag

SVJB Årsrapport 2018 endelig
Revisionspåtegning 2018
Revisionsberetning 2018


492. Sydvestjysk Brandvæsen - Generel Beredskabsplan 2019

Sydvestjysk Brandvæsen - Generel Beredskabsplan 2019

Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen har 10. april 2019 besluttet at fremsende Generel Beredskabsplan 2019 for Varde, Fanø og Esbjerg kommuner til vedtagelse i kommunernes byråd.

 

Beredskabsplanens formål er at sikre, at der kan etableres krisestyring til at håndtere beredskabsmæssige hændelser og sikre en hurtig og effektiv udnyttelse af ressourcerne, så konsekvenserne af en hændelse begrænses mest muligt, og så kommunerne kan vende tilbage til en normal situation så hurtigt som muligt.

 

Beredskabsplanen skal revideres minimum en gang i hver valgperiode, og dette arbejde er sket sideløbende med revideringen af den risikobasserede dimensionering.

 

Ved etablering af det fælles redningsberedskab for Varde, Fanø og Esbjerg kommuner blev det besluttet, at kommunernes generelle beredskabsplan blev en integreret del af fællesskabet med en generel plan for de tre kommuner med en formaliseret kommunal krisestab på tværs af kommunerne.

 

Den reviderede generelle beredskabsplan 2019 har været til udtalelse i Beredskabsstyrelsen, der konkluderer, at planen er veldisponeret, overskuelig, handlingsorienteret og realistisk.


Beredskabsstyrelsen giver i udtalelsen forslag til frivillig uddybende planbeskrivelse, som Sydvestjysk Brandvæsen efterfølgende har foretaget, og som således indgår i Generel Beredskabsplan 2019.

 

Efter behandling i Beredskabskommission/byråd sendes beredskabsplanen inkl. rettelser til Beredskabsstyrelsen.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Vedtægter for Sydvestjysk Brandvæsen


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Den generelle Beredskabsplan 2019 godkendes.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-05-2019

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende:

Henrik Vej Kastrupsensagsnr19-6720_doknr84075-19_v1_generel beredskabsplan 2019 esbjerg, varde og fanø kommuner.pdf

Bilag

Generel beredskabsplan 2019 Esbjerg, Varde og Fanø kommuner


493. Sydvestjysk Brandvæsen - Risikobaseret Dimensionering 2019

Sydvestjysk Brandvæsen - Risikobaseret Dimensionering 2019

Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen har 10. april 2019 godkendt Risikobaseret Dimensionering 2019, som nu sendes til orientering for byrådet.

 

Risikobaserede Dimensionering (RBD) skal revideres minimum i hver valgperiode, og Beredskabskommissionen besluttede i 2017, at revideringen skulle igangsættes i forbindelse med brandkontraktudbud 2018.

 

Revideringsarbejdet blev sat i gang i fjerde kvartal 2018, og der her i processen løbende været afholdt dialogmøder med Beredskabsstyrelsen.

 

Det er kommunalbestyrelsernes ansvar, at redningsberedskabet er dimensioneret efter forholdene i kommunerne.

 

Redningsberedskabet skal kunne yde en forsvarlig forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats i forbindelse med ulykker og katastrofer.

 

I den forbindelse skal kommunernes risikoprofil, serviceniveau, organisation, virksomhed, dimensionering og materiel beskrives i en RBD for det kommunale redningsberedskab, som skal indgå i den samlede plan for kommunernes beredskaber.

 

Revideringens hovedpunkter kan sammenfattes til de ændringer, Beredskabskommissionen besluttede i forlængelse af de i 2018 gennemførte kontraktforhandlinger samt en del uddybende beskrivelser af Sydvestjysk Brandvæsen handlingsorienterede praksis på såvel det organisatoriske som på det forebyggende og operative område.


Ligeledes er dimensioneringsplanens scenarieanalyse udvidet med flere scenarier, så der i RBD 2019 indgår analyser af 33 scenarier, herunder scenarier af større og komplekse hændelser.

 

De direkte operative ændringer i RBD 2019 kan sammenfattes til:

 

 • Ændring af bemanding på station Varde og Bramming fra 1+7 til 1+5. Alle stationer i Sydvestjysk Brandvæsen kører således nu 1+5 i førsteudrykning
 • Formaliseret materieludskiftningsplan, der tilsikrer, at materiel og køretøjer er beredskabsmæssig tidssvarende og i god stand
 • Etablering af Cobra slukningsberedskab på station Varde og Ribe, så der fremadrettet er Cobra beredskab på station Esbjerg, Varde og Ribe
 • Etablering af Cafs slukningsberedskab på station Esbjerg

 

Beredskabsstyrelsens udtalelse til RBD 2019 er vedlagt som bilag.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Vedtægter for Sydvestjysk Brandvæsen


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-05-2019

Udvalget anbefaler, at Byrådet tager orienteringen til efterretning.

Fraværende:

Henrik Vej Kastrupsensagsnr19-6720_doknr84012-19_v1_beredskabsstyrelsens endelige udtalelse til svjb plan 2019 [releasable to internet transmission] - c.docx
sagsnr19-6720_doknr84064-19_v1_risikobaseret dimensionering 2019.pdf

Bilag

Beredskabsstyrelsens endelige udtalelse til SVJB plan 2019 [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION] - Captia Beredskabsstyrelsens udtalelse til dimensioneringsplan 2019
Risikobaseret dimensionering 2019


494. Afholdelse af grundlovsceremoni

Afholdelse af grundlovsceremoni

Sagsfremstilling

Udlændinge- og Integrationsministeriet fremsætter to gange årligt (i april og oktober) lovforslag om indfødsret. Ifølge Ministeriets bekendtgørelse skal Byrådet umiddelbart i forlængelse heraf, ved offentligt opslag anvise ansøgere om dansk indfødsret om muligheden for at medvirke i en ceremoni med henblik på, at ansøgerne kan opnå dansk statsborgerskab m.v.

 

I 2019 er kommunerne dog kun forpligtet til at afholde én ceremoni (efteråret).

 

Ifølge bekendtgørelsen har Ministeriet udstukket følgende krav til ceremonien:

 • Ceremonien skal annonceres ved offentligt opslag, hvoraf det skal fremgå, hvornår og hvor ceremonien afholdes, samt at ansøger skal medbringe fotolegitimation og blanket til erklæring
 • 14 dage før afholdelse af ceremonien skal tilmeldingslisten sendes til Ministeriet for kontrol af, om ansøgere opfylder kravene. Tilmeldingsfristen skal indeholde navn og CPR-nr. på ansøgerne
 • Grundlovsceremonien skal afholdes under forhold, som er egnede til at sikre en højtidelig ramme omkring ansøgernes tildeling af dansk indfødsret. Ligeledes skal det sikres, at ansøgere med handicap også kan deltage i ceremonien
 • En repræsentant for Byrådet skal forestå ceremonien
 • Den underskrevne erklæring om at ville overholde grundloven m.v. skal efter afholdelsen af ceremonien sendes til Udlændinge- og Integrationsministeriet. Ligeledes skal der fremsendes en samlet elektronisk oversigt over ansøgere, der har gennemført ceremonien.

Forvaltningens vurdering
 • Ceremonien afholdes hvis muligt, den 3. torsdag i maj og november i Mødesalen, Rådhuset
 • Tidspunktet fastsættes til kl. 17.00, så ansøgeres eventuelle arbejdstid som hovedregel respekteres
 • Opslag om afholdelse af ceremonien skal til enhver tid kunne findes på Varde Kommunes hjemmeside. Derudover vil der være annoncering af ceremonien i de lokale ugeaviser, ultimo april og primo maj samt ultimo oktober og primo november måned
 • Tilmelding til ceremonien foregår via Varde Kommunes hjemmeside, så tilmelding kan sendes sikkert
 • Borgmester, 1. og 2. viceborgmester udpeges til at forestå ceremonien, så ceremoniens afholdelse ikke er afhængig af en persons tilgængelighed
 • Opgaven med ceremonien forankres i Borgerservice.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Indfødsretsloven, lovbek. nr. 1029 af 10. juli 2018, § 10

Afholdelse af grundlovsceremoni, lovbek. nr. 1767 af 27. december 2018.


Økonomi

Udgifter til annoncering og forplejning til ceremonien finansieres af Byrådets repræsentationskonto.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at forslaget til procedure og arbejdsgang for grundlovsceremoni godkendes, og

at borgmester samt 1. og 2. viceborgmester udpeges til at varetage grundlovsceremonien.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-05-2019

Udsættes med henblik på yderligere sagsbehandling.

Fraværende:

Henrik Vej Kastrupsensagsnr19-1289_doknr80176-19_v1_grundlovsceremoni.docx

Bilag

Grundlovsceremoni


495. Valg til Huslejenævnet for Varde og Billund Kommune frem til 2022

Valg til Huslejenævnet for Varde og Billund Kommune frem til 2022

Sagsfremstilling

Billund og Varde Kommune har et fælles Huslejenævn. Ved det sidste valg til de menige medlemmer blev Allan Schjern valgt som udlejerrepræsentant efter indstilling fra private udlejere. Der blev ikke valgt nogen suppleant grundet manglende indstilling.

 

Efter nogle møder i 2019 i Huslejenævnet har udlejerrepræsentant Allan Schjern valgt at trække sig. Det blev derfor nødvendigt at finde en ny udlejerrepræsentant, hvilket skete efter høring af de private udlejere. Der blev nu peget på Ingerlise Nybro Damgaard fra Esbjerg som repræsentant for udlejere. Ingerlise Nybro Damgaard har deltaget i flere møder. Hun er altid velforberedt, og hun har fået en dybere forklaring på, hvad arbejdet indebærer. Der er også indstillet en suppleant, og det er Søren Hvidberg fra Ølgod.


Forvaltningens vurdering

For udlejersiden indstiller forvaltningen, at Ingerlise Nybro Damgaard godkendes som repræsentant for udlejerne i den resterende valgperiode frem til 31. december 2022, og at Søren Hvidberg vælges som suppleant frem til 31. december 2022.

 

Billund Kommune har meddelt, at forslaget kan tiltrædes.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Boligreguleringens kap. VI


Økonomi

Der udbetales mødediæter og kørselsgodtgørelse til medlemmer af Nævnet.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Ingerlise Nybro Damgaard vælges som medlem for udlejersiden for perioden frem til 31. december 2022, og

at Søren Hvidberg vælges som suppleant for udlejersiden for perioden frem til 31. december 2022.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-05-2019

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende:

Henrik Vej Kastrupsen

496. Informationssikkerhedspolitik i Varde Kommune

Informationssikkerhedspolitik i Varde Kommune

Sagsfremstilling

Varde Kommunes nuværende It-sikkerhedspolitik blev godkendt tilbage i 2015.

 

Derfor har Digitalisering og IT i samarbejde med Sikkerhedsudvalget besluttet at udarbejde en ny informationssikkerhedspolitik som bl.a. også tager højde for de ændringer der er kommet i forbindelse med implementering af persondataforordningen.

 

Formålet med informationssikkerhedspolitikken er at skabe de overordnede rammer for sikker håndtering af informationer i Varde Kommune. Det er vigtigt at borgere, virksomheder og samarbejdspartnere samt medarbejdere, ledelse og politikere kan være sikre på at Varde Kommune håndterer informationer på lovlig og betryggende vis.

 

Informationssikkerhedspolitikken skal godkendes af Varde Kommunes Byråd. Politikken danner grundlag for udarbejdelsen af en informationssikkerhedshåndbog med underliggende retningslinjer og forretningsgange. Informationssikkerhedshåndbogen skal godkendes af Direktionen. Håndbogen præciserer organisering, ansvar og roller samt øvrige retningslinjer for arbejdet med informationssikkerhed.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at den udarbejdede informationssikkerhedspolitik kort og præcist skitserer rammerne for informationssikkerhed i Varde Kommune, og at den danner en god ramme for det forsatte arbejde med informationssikkerhed.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Ingen


Økonomi

Økonomiafdelingen udtaler: Ingen yderligere bemærkninger


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at informationssikkerhedspolitikken godkendes, 

at politikken sendes til orientering i Hoved MED-udvalget, og

at politikken drøftes i chefgrupperne.


Beslutning Direktionen den 08-05-2019

Anbefalingen blev tiltrådt med enkelte bemærkninger.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-05-2019

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende:

Henrik Vej Kastrupsensagsnr19-115_doknr77849-19_v1_udkast til informationssikkerhedpolitik 2019 .pdf.pdf

Bilag

Udkast til Informationssikkerhedpolitik 2019 .pdf


497. Skema A for opførelse af 18 almene handicapboliger på Løkkevang i Ølgod

Skema A for opførelse af 18 almene handicapboliger på Løkkevang i Ølgod

Sagsfremstilling

Byrådet har på et møde den 4. oktober 2016 godkendt en anlægsbevilling til opførelse af 18 almene handicapboliger, samt tilhørende servicearealer ved botilbuddet Rosenvænget/ Løkkevang i Ølgod.

 

Udvalget for Social og Sundhed godkendte i juni 2016 boligplanen for det specialiserede socialområde, hvori  byggeriet af boliger til udviklingshæmmede i Ølgod er beskrevet. Anlægsmidler er afsat i budgettet for 2017 og 2018, men Byrådet skal godkende anlægsbevilling og skema A for opførelse af 18 almene handicapboliger.

 

Der ønskes opført 18 almene handicapboliger i Ølgod for at dække et behov for nye boliger til unge borgere, som i løbet af de kommende år får behov for et tilbud. Det er borgere, som har et behov for støtte i hverdagen, og for de flestes vedkommende også har et behov for nattevagt. Endelig forventes en del af boligerne at blive beboet af ældre borgere, som i dag bor i botilbud, men som i de kommende år vil få behov for at bo i botilbud, hvor personaledækningen er større.

 

I forbindelse med opførelse af de 18 almene boliger etableres der en kold forbindelsesgang fra de eksisterende boliger til de nyopførte boliger, således at personalet har let adgang til begge afdelinger. Endelig etableres der et antal parkeringspladser, udearealer og cykelskur. Til etablering af parkeringspladser har Varde Kommune tidligere købt grunden Løkkevang 16.

 

På Løkkevang/Rosenvænget er der allerede 17 almene handicapboliger. Disse boliger vil der ikke ske ændringer for, og de fortsætter i deres nuværende form, så der foretages ingen renovering af disse.

 

Projektet består af opførelse af 18 handicapboliger á 75 m2 inkl. fælles boligareal i alt 1.349 m2 samt 585 m2 servicearealer. Den samlede anskaffelsessum for opførelse af de 18 boliger udgør 32.503.000 kr. inkl. moms, og servicearealer udgør 7.933.122 kr. ekskl. moms.

 

Den beregnede månedlige husleje udgør 5.956 kr., og indskud udgør 36.111 kr. pr. bolig.

 

Bygningen med cafe i tilknytning til handicapboligerne består af en andel med servicearealer og en andel med boligarealer. Der er afsat et beløb på 959.599 kr. til renovering af cafeen.   For boligdelens andel af fælleshusets m2 vil disse m2 ikke indgå i det samlede boligareal, men udgifter til fælleshuset vil være en del af boligernes driftsregnskab.

 

 Den samlede anskaffelsessum til boligdelen andrager 32.503.000 kr. inkl. moms.

 

Samlede udgifter

Grundkøb

2.023.500 kr.

Grundudgifter

756.000 kr.

Håndværkerudgifter

24.981.000 kr.

Omkostninger

4.247.000 kr.

Gebyrer

496.000 kr.

Ialt

32.503.500 kr.

 

Den samlede anskaffelsessum til servicearealer andrager 7.213.122 kr. ekskl. moms.

 

 

Samlede udgifter

Anlæg af servicearealer, forbindelsesgang, skur, udearealer, omkost. samt køb af grund

7.933.122 kr.

Servicearealtilskud

-720.000 kr.

Ialt

7.213.122 kr.

 

Beløbet til servicearealer er ekskl. moms, men i skema A skal beløbet opgøres inkl. moms.

 

Økonomikonsulent Britta Bech Jørgensen deltager under sagens behandling.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at projektet ligger inden for de politisk fastsatte målsætninger. De anførte budgettal er fra tidligere beregninger for projektet, men det vurderes, at projektet kan gennemføres indenfor det afsatte budget. Det endelige projekt vil dog være afhængig af licitationsresultatet.


Retsgrundlag

Lov om almene boliger


Økonomi

Projektet indeholder følgende økonomiske hovedtal og bevillinger:

 

Der er i anlægsbudgettet  en samlet budgetramme på 13,6 mio. kr. for projektet. Heraf er allerede anvendt et beløb til køb af grunden Løkkevang 16 samt nedrivning af ejendommen m.m. i alt 2,3 mio. kr. Restbudgettet udgør herefter 11.352.968 kr.

 

Overordnet økonomi for handicapboliger:

 

I alt

Nye handicapboliger  

 

Anlægsudgift boligdel

32.503.000 kr.

Finansiering af boligdel

 

-         88% lån

-28.602.640 kr.

-         2% beboerindskud

-650.060 kr.

Diverse indtægter - byggesagshonorar

-650.060 kr.

Salg af grund 1.500 kr. pr. m2 -1.349 m2

-2.023.500 kr.

Kommunal nettoudgift til boligdelen

576.740 kr.

Anlæg servicearealer ekskl. moms

7.933.122 kr

Servicearealtilskud

-720.000 kr.

Kommunal nettoudgift – servicearealer

7.213.122 kr.

Nettoudgift i alt

7.789.862 kr.

Restbudget 2019

11.352.968 kr.

Heraf restbudget hvor der endnu ikke er givet bevilling

3.563.106 kr.

 

Den kommunale nettoudgift efter låneoptagelse og beboerindskud til de nye handicapboliger i Ølgod udgør 7.789.862 kr.

 

Der har været planer om omdannelse af 5 eksisterende almene boliger, men i henhold til Økonomiaftalen 2018 bør det nærmere undersøges, om de kan fortsætte i sin nuværende form, og derved udgår en udgift på 2,2 mio. kr. til indfrielse af lån og samtidig sikres en mere fleksibel anvendelse af disse boliger fremover.

 

I henhold til økonomiaftalen for 2018, hvor der er åbnet op for en mere fleksibel anvendelse af almene handicapboliger ved, at almene handicapboliger også kan anvendes til boligtilbud af kortere varighed f.eks. til træningstilbud, afklaringstilbud, aflastning og anden midlertidigt ophold. Egentlige botilbud efter § 107 kan dog ikke etableres i almene boliger.

 

Det anbefales, at eventuel anvendelse af restbudgettet på knap 3,6 mio. kr. (beløb afsat til omdannelse af 5 boliger på 2,2 mio. kr., ombygning af cafe på 1,0 mio. kr. samt et ikke forbrugt beløb på 400.000 kr.) afventer nærmere politisk beslutning. Ombygning af cafeen vil ske i fase 2 efter opførelse af de 18 handicapboliger er afsluttet, og behandles som en særskilt sag.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der opføres 18 almene ældreboliger ved Løkkevang i Ølgod,

at skema A med en anskaffelsessum på boligdelen på 32.503.000 kr. godkendes,

at skema A med en anskaffelsessum på servicedelen på 7.933.122 kr. godkendes,

at den beregnede husleje på 5.956 kr. pr. måned godkendes,

at der til boligdelen meddeles en anlægsbevilling på 32.503.000 kr.,

at der til servicedelen meddeles en anlægsbevilling på 7.933.122 kr.,  

at der til låneoptagelse meddeles en indtægtsbevilling på 28.602.640 kr.,

at der ved salg af grund til boligarealer meddeles en indtægtsbevilling på 2.023.500 kr.,

at der ved servicearealtilskud meddeles en indtægtstillægsbevilling på 720.000 kr.,

at der vedrørende beboerindskud meddeles en indtægtsbevilling på 650.060 kr.,  

at der vedrørende byggesagshonorar meddeles en indtægtstillægsbevilling på 650.060 kr.,

at nettobevillingen på 7.789.862 kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb, som anført under økonomiafsnittet, og

at forvaltningen bemyndiges til at godkende skema B og C, indenfor rammerne af skema A og gældende rammebeløb for støttet byggeri.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 21-05-2019

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-05-2019

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende:

Henrik Vej Kastrupsensagsnr19-5468_doknr79416-19_v1_skema a - løkkevang boligdelen.pdf.pdf
sagsnr19-5468_doknr79415-19_v1_skema a løkkevang servicearealer.pdf.pdf
sagsnr19-5468_doknr80397-19_v1_skitsetegning løkkevang ølgod.pdf.pdf

Bilag

Skema A - Løkkevang boligdelen.pdf
Skema A Løkkevang servicearealer.pdf
Skitsetegning Løkkevang Ølgod.pdf


498. Skema A for nybyggeri af 32 demensplejeboliger samt servicearealer i Ølgod

Skema A for nybyggeri af 32 demensplejeboliger samt servicearealer i Ølgod

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetseminariet i september 2018 og efterfølgende på mødet for Byrådet den 9. oktober 2018 blev det vedtaget, at der opføres et nyt demensplejecenter med 32 pladser samt servicearealer som erstatningsbyggeri for Vinkelvejscentret i Ølgod. Det nye plejecenter opføres på Skovparken i Ølgod.

 

Der er nedsat en projektstyregruppe, hvor virksomhedsleder, ældrechef, Team ejendomme, bygherrerådgiver og økonomi er repræsenteret.

 

Rådgiverfirmaet RUM fremsender den 1. maj 2019 skema A for opførelse af 32 demensboliger med tilhørende servicearealer.

 

Der forudsættes opført et samlet boligareal på 2.560 m2 nybyggeri = (32 boliger *80m2 bruttoareal). Bruttoarealet på 80 m2 (boligareal + andel af fælles boligareal) er fastsat udfra ønsket om en optimal indretning og plejedrift, samt ikke mindst fleksibilitet i forhold til fremtidig anvendelse.

 

Endvidere planlægges opført 460 m2 servicearealer til dagcenteraktiviteter og personalefaciliteter. Oprindelig er der regnet med 400 m2 til servicearealer. Men med behovet for daghjemspladser er 400 m2 ikke tilstrækkelig. Det vurderes, at det planlagte serviceareal kan etableres for det afsatte budget. Til sammenligning er der på Tistrup Plejecenter, som senest er opført, 550 m2 serviceareal.

 

De anførte budgettal er fra tidligere beregninger for projektet, men det vurderes, at projektet kan gennemføres indenfor det afsatte budget. Det endelige projekt vil dog være afhængig af licitationsresultatet.
 

Den samlede anskaffelsessum for boligdelen udgør 61.340.000 kr. inkl moms, og servicedelen beløber sig til en nettoudgift på 8.770.000 kr. ekskl. moms.

 

Den månedlige husleje er beregnet til 6.533 kr. pr. måned. Nettohuslejen er afhængig af boligstøtten. Der vil kunne opnås boligstøtte med op til 75 m2 af boligareal, så med boligernes størrelse vil der være 5 m2, hvor der ikke kan opnås boligstøtte til.

 

Den samlede anskaffelsessum til boligdelen andrager 61.340.000 kr. inkl. moms.

 

Samlede udgifter:

Grundkøb

625.000 kr.

Grundudgifter

740.000 kr.

Håndværkerudgifter

53.700.000 kr.

Omkostninger

5.385.000 kr.

Gebyrer

890.000 kr.

I alt

61.340.000 kr.

 

Den samlede anskaffelsessum for servicearealer andrager 8.770.000 kr. ekskl. moms.

 

Samlede udgifter:

Anlægssum til servicearealer inkl. køb af grund og omkostn.

7.440.000 kr

Servicearealtilskud

-1.280.000 kr.

Etablering af 32 p-pladser

960.000 kr.

Etablering af grønne områder

1.650.000 kr.

I alt

8.770.000 kr.

 

Beløbet til servicearealer er opgivet ekskl. moms, men i bilaget med skema A skal det bemærkes, at beløbet er oplyst inkl. moms.

 

Økonomikonsulent Britta Bech Jørgensen deltager under punktets behandling.


Retsgrundlag

Lov om almene boliger


Økonomi

Der er i anlægsbudgettet afsat en samlet ramme til projektet på 16,376 mio. kr. til plejecenterbyggeri, heraf 2,8 mio. kr. med udvidelse af 9 demensboliger ved Lyngparken i Varde. Til projektet på Skovparken i Ølgod er der afsat 13,624 mio. kr. Overskridelsen på 51.840 kr. forventes finansieret af Vinkelvejscenterets driftsbudget.

 

Overordnet økonomi nyt plejecenter:

 

I alt

Anlægsudgift boligdel

61.340.000 kr.

Finansiering

 

-         88% lån

-53.979.000 kr.

-         2 % beboerindskud

-1.227.264 kr.

Diverse indtægter - byggesagshonorar

-1.227.264 kr.

Kommunal nettoudgift til boligdelen

4.906.472 kr.

 

Anlæg servicearealer ekskl. moms

10.050.000 kr.

Servicearealtilskud

-1.280.000 kr.

Nettoudgift – servicearealer

8.770.000 kr.

Nettoudgift – ialt

13.676.472 kr.

Afsat budget til 32 demensboliger

13.624.632 kr.

Manglende finansiering, som forventes finansieret af Vinkelvejscentrets driftsbudget

 kr. 51.840 kr

 

Den kommunale nettoudgift efter låneoptagelse og beboerindskud til det nye center i Ølgod udgør 13.676.472 kr. Derudover er der afsat 12,9 mio. kr. i budgettet til afvikling af det nuværende demenscenter til indfrielse af lån og tab ved salg af ejendommen.  Da markedsværdien af det eksisterende center forventes at være væsentligt mindre end restgæld mv., er der budgetteret med et nettotab ved afvikling af Vinkelvejscentret.

 

Anvendelse af det afsatte budgetbeløb til opførelse af 9 demensboliger ved Lyngparken i Varde afventer indtil videre nærmere politisk beslutning. 


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at skema A med en anskaffelsessum for boligdelen på 61.340.000 kr. godkendes,

at skema A med en anskaffelsessum for servicearealer på 8.770.000 kr. godkendes,

at den beregnede husleje på 6.533 kr. pr. bolig pr. måned godkendes,

at der til boligdelen meddeles en anlægsbevilling på 61.340.000 kr.,

at der til anlæg af servicearealer meddeles en anlægsbevilling på 8.770.000 kr.,

at der til låneoptagelse i boligdelen meddeles en bevilling på 53.979.000 kr.,

at der til beboerindskud meddeles en indtægtsbevilling på 1.227.264 kr.,

at der til byggesagshonorar meddelelse en indtægtsbevilling på 1.227.264 kr.,

at der vedrørende servicearealtilskud fra staten meddeles en indtægtsbevilling på 1.280.000 kr.,

at nettoanlægsudgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 16,376 mio. kr. til plejecenterbyggeri i 2019, og

at forvaltningen bemyndiges til at godkende skema B og C, indenfor rammerne af skema A, og  gældende rammebeløb for støttet byggeri.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 21-05-2019

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-05-2019

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende:

Henrik Vej Kastrupsen

Anders Lindesagsnr19-3453_doknr80370-19_v1_skitsetegninger demensboliger ølgod.pdf.pdf
sagsnr19-3453_doknr80376-19_v1_skema a skovparken servicearealer ølgod.pdf.pdf
sagsnr19-3453_doknr80373-19_v1_skema a skovparken boligdelen - ølgod.pdf.pdf

Bilag

Skitsetegninger demensboliger Ølgod.pdf
Skema A Skovparken servicearealer Ølgod.pdf
Skema A Skovparken boligdelen - Ølgod.pdf


499. Godkendelse af Sundhedsaftale 2019-2023

Godkendelse af Sundhedsaftale 2019-2023

Sagsfremstilling

På udvalgets møde den 15. januar 2019 blev der taget stilling til høringsudkast for Sundhedsaftalen 2019-2023.

 

På baggrund af de 22 syddanske kommuners høringssvar er følgende justeringer i udkastet foretaget:

 

 • Visionen ’Vi arbejder for sømløse overgange’ er ændret til ’Vi arbejder for bedre overgange for’
 • Der er tilføjet målgrupper/områder til de øvrige delvisioner:
  • ’Vi arbejder for bedre overgange for’:
   • Mennesker med psykiske lidelser
   • Ældre borgere
   • Mennesker med kronisk sygdom
  • ’Vi sikrer sammenhæng til’:
   • Uddannelsesområdet
   • Arbejdsmarkedet
 • Der er tilføjet en målsætning om reduktion af overvægt blandt voksne med udgangspunkt i tal fra sundhedsprofilen (tilbage til 2010-niveau).  
 • Der er tilføjet et tredje virkemiddel ’Mest mulig sundhed for pengene’ (LEON-princippet)
 • Til virkemidlet ’Sæt borgeren først’ er det tilføjet, at der arbejdes ud fra den rehabiliterende tilgang, og at borgeren har et ansvar for egen sundhed.
 • Der et tilføjet et afsnit, der beskriver sammenhængen mellem sundhedsaftalen og praksisplanen

 

Sundhedskoordinationsudvalget har nu godkendt forslag til Sundhedsaftale 2019-2023.

Sundhedsaftalen skal jævnfør sundhedslovens § 205 indgås mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen og være gældende for en fireårig periode. Sundhedsaftalen 2019-2023 vil træde i kraft den 1. juli 2019. 

 

Sundhedsaftalen udgør den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet. Aftalen har til formål at bidrage til en forbedret sundhed blandt syddanskerne og til sammenhæng og bedre overgange på tværs af sygehuse, kommuner og praktiserende læger.

 

Politiske visioner, målsætninger og virkemidler

Sundhedskoordinationsudvalget vil i den kommende sundhedsaftale skabe mere lighed i sundhed og i fællesskab udvikle det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

 

Sundhedskoordinationsudvalget har valgt følgende visionsområder, hvor udvalget vil gøre en særlig indsats i aftaleperioden:

 

 • Vi samarbejder om forebyggelse for:
  • Et røgfrit Syddanmark
  • Mental trivsel blandt børn og unge
  • Færre overvægtige

 

 • Vi arbejder for bedre overgange for:
 • Mennesker med psykiske lidelser
 • Ældre borgere
 • Mennesker med kronisk sygdom

 

 • Vi sikrer sammenhæng til:
 • Uddannelsesområdet
 • Arbejdsmarkedet

 

De politiske visioner er udfoldet i konkrete og målbare målsætninger, som er koblet til de otte nationale mål for sundhedsvæsenet, sundhedsprofilen og nationale databaser. Sundhedskoordinationsudvalget kan således undervejs nemmere følge med i effekterne af de indsatser, som igangsættes og foretage eventuelle justeringer og prioriteringer i sundhedsaftalesamarbejdet. Det muliggør ligeledes, at Sundhedskoordinationsudvalget løbende kan følge med i, hvordan det går med at indfri målsætningerne og eventuelt justere i indsatserne.

 

Sundhedskoordinationsudvalget har godkendt tre virkemidler, som parterne er enige om at holde sig særligt for øje, når de fælles visioner og målsætninger skal omsættes til konkrete indsatser og initiativer:

 

 • Sæt borgeren først
 • Tænk nyt- nye samarbejdsformer
 • Mest mulig sundhed for pengene

 

Fra politiske visioner og målsætninger til indsatser

Sundhedskoordinationsudvalget har besluttet at opdele sundhedsaftalen i en politisk (vedlagte bilag) og en administrativ del (tillæg til sundhedsaftalen). Tillægget er under udarbejdelse i foråret 2019 og vil blandt andet beskrive de konkrete indsatser mv., der skal indfri de politiske visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen 2019-2023. Det administrative tillæg sendes ikke i høring, men godkendes administrativt og af Sundhedskoordinationsudvalget på mødet den 26. juni 2019, inden det sammen med den politiske aftale sendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen.

 

Den videre proces

Sundhedsaftalen er til godkendelse i kommunalbestyrelser og regionsråd i Syddanmark. Sundhedskoordinationsudvalget vil på mødet den 26. juni 2019 endeligt godkende Sundhedsaftalen 2019-2023 samt det administrative tillæg. Herefter indsendes aftalen til godkendelse i Sundhedsstyrelsen senest den 1. juli 2019. Sundhedsaftalen træder i kraft umiddelbart herefter.

 

Sundhedskoordinationsudvalget vil én gang årligt gennem aftaleperiode udarbejde en status, som vil blive drøftet dels i udvalget, men ligeledes på årlige fællesmøder med kommunale udvalgsformænd samt repræsentanter for PLO Syddanmark.

 

AC-medarbejder Kathrine Biltoft Hansen deltager under sagens behandling.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at den politiske del af sundhedsaftalen indeholder tre stærke og vigtige visionsområder. Det er endvidere vurderingen, at målene og virkemidlerne giver en klar og tydelig retning i forhold til det tværsektorielle samarbejde de kommende år.


Retsgrundlag

Sundhedslovens § 205


Økonomi

Sundhedsaftalen har økonomiske konsekvenser for flere af de kommunale funktioner, både på sundheds-, special-, ældre-, beskæftigelses- og børn og unge-området. For at sikre økonomien i Varde Kommune bør konsekvenserne af den administrative del af sundhedsaftalen afdækkes. Dette vedrører aftaler om opgavernes placering og klare og aftalte principper for overdragelse af sundhedsopgaver, så det er muligt at beregne de økonomiske konsekvenser af sundhedsaftalen.


Høring

Ældrerådet til orientering


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Sundhedsaftalen 2019-2023 godkendes.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 21-05-2019

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-05-2019

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende:

Henrik Vej Kastrupsen

Anders Linde


Beslutning Ældrerådet den 29-05-2019

Taget til efterretning.

Orientering evt. på næste ældrerådsmøde.sagsnr19-5890_doknr73296-19_v1_sundhedsaftalen 2019-2023.pdf

Bilag

Sundhedsaftalen 2019-2023


500. Gensidig orientering

Gensidig orientering

Sagsfremstilling
 • Orientering ved borgmesteren
 • Orientering ved kommunaldirektøren
 • Orientering ved direktørerne
 • Møder med ministre, folketingsmedlemmer m.fl.
 • Løbende orientering om aktuelle sager

 

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-05-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Henrik Vej Kastrupsen

Anders Linde

501. Salg af areal i Nørre Nebel - Lukket punkt