UDVALG

Udvalget for Økonomi og Erhverv

MØDE

Referat

STED

BoConcept, Fabriksvej 4, 6870 Ølgod

STARTTIDSPUNKT

27-03-2019 12:30:00

SLUTTIDSPUNKT

27-03-2019 16:50:00


PUNKTER

410. Godkendelse af dagsorden
411. Overførselssag og Regnskab 2018
412. Årsrapport helhedsorienteret kontrol
413. Rengøringsløsning i Varde Kommune fra 1. januar 2020
414. Vestbanen A/S - Forhold til behandling på generalforsamling 2019
415. Endelig vedtagelse af Udviklingsstrategi 2018-2021
416. Udviklingsrådenes fremtidige virke, behandling af høringssvar
417. Orientering om "Liv i landsbyerne - flere huse til udlejning til turister"
418. Fordeling af potentialekatalog
419. Godkendelse af forvaltningens forslag til analyseplan
420. Optagelse af lån på lånerammen 2018
421. Drøftelse af Strategi for almene boliger i Varde Kommune
422. Ansøgning om huslejeforhøjelse og optagelse af lån
423. Ansøgning om optagelse af lån og forhøjelse af husleje
424. Ansøgning om optagelse af lån og huslejeforhøjelse
425. Orientering vedrørende ungdomsboliger i Apotekerhaven i Varde
426. Opsamling på byrådets temadrøftelse om visionen Vi i Naturen og fremadrettede initiativer
427. Ansøgning til Visionspuljen - Starup Børneby
428. Ansøgning til Byrådets Udviklingspulje - mini-historier
429. Tema for forårsmødet 2019
430. Konsekvenser som følge af ændringer i Lov om Erhvervsfremme
431. Forudbetaling af tilskud til Sportspark Blaavandshuk
432. Indtægtsbevilling - Tilskud til Varde Byråds Kunstudvalg
433. Anlægsregnskab vedr. renovering og ombygning af Lykkesgårdskolen
434. Anlægstillægsbevilling på 2.550.000 kr. til multisal og kombibibliotek - Agerbæk Skole
435. Arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Varde Kommune
436. Ekspropriation. Arealerhvervelse til Cykelbane
437. Ekspropriation. Jord til tilslutning af Ølgod Bioenergi
438. Ekspropriation. Thyrasvejs forlængelse over banen, Tistrup
439. Ekspropriationsbeslutning. Billum rundkørsel
440. Omdisponering af anlægsbudgetter 2019-2022
441. Kommuneplantillæg for skole og fritidsområde i Varde Nord
442. Lokalplan for ny skole i Varde Nord
443. Forslag. Kommuneplantillæg for erhvervsområde til biogas øst for Nørre Nebel
444. Forslag. Lokalplan for erhversområde til biogas øst for Nørre Nebel
445. Forberedende arbejde i forhold til kystnærhedszonen
446. Udviklingsplan for Horne
447. Anlægsregnskab for genetablering af storkøkken på Blaabjerg Pleje- og Aktivitetscenter
448. Regnskab 2018 og budgetoverførsel til 2019 - Udvalget for Økonomi og Erhverv
449. Ansøgning om destinationsudviklingsprojekt med Ringkøbing-Skjern Kommune
450. Gensidig orientering
451. Lunden - udvidelse med en plads - Lukket punkt410. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-03-2019

Holger Grumme Nielsen erklærede sig inhabil i punkt 427 Ansøgning til Visionspuljen – Starup Børneby.

 

Peter Nielsen erklærede sig inhabil i punkt 431 Forudbetaling af tilskud til Sportspark Blaavandshuk.

 

Anders Linde erklærede sig inhabil i punkterne 422 Ansøgning om huslejeforhøjelse og optagelse af lån og 424 Ansøgning om optagelse af lån og huslejeforhøjelse.

 

Dagsorden godkendt.

Fraværende:

Ingvard Ladefoged

411. Overførselssag og Regnskab 2018

Overførselssag og Regnskab 2018

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplanen for aflæggelse af kommunens regnskab for 2018 fremsendes regnskabet hermed til behandling i Byrådet med henblik på overgivelse til revision, jf. styrelseslovens § 45.
Den endelige godkendelse af årsregnskabet foretages i Byrådet den 4. juni 2019.
 

I årsberetningen for 2018 beskrives kommunens aktivitet og økonomiske resultat for regnskabsåret. En nærmere beskrivelse af afvigelser mellem budget og regnskab fremgår af de specielle bemærkninger i hæfte 2.

Årsberetningen bliver offentliggjort på Varde Kommunes hjemmeside.

 

Følgende overordnede kommentarer skal knyttes til det økonomiske resultat, som fremgår af årsregnskabet 2018.

 

Mio. kr.

Oprindeligt budget 2018

Korrigeret budget 2018

 

Regnskab 2018

Mer-/mindre forbrug

Heraf overført til 2019

 

Heraf overført fra 2017

 

 

 

 

 

(- = indtægt og + = udgift)

 

Skatteindtægter

-2.286,8

-2.286,8

0,0

-2.286,5

0,3

0,0

Tilskud og udligning

-807,5

-807,5

0,0

-777,7

29,8

0,0

Indtægter i alt

-3.094,3

-3.094,3

0,0

-3.064,2

30,1

0,0

Driftsudgifter (netto)

 

 

 

 

 

 

Serviceudgifter

2.123,0

2.189,7

69,5

2.096,8

-92,9

60,6

Medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen

200,0

200,0

0,0

208,5

8,5

0,0

Overførselsudgifter

589,2

588,8

0,0

592,2

3,4

0,0

Forsikrede ledige, mm.

65,3

65,3

0,0

64,7

-0,6

0,0

Central refusionsordning

-8,0

-8,0

0,0

-8,5

-0,5

0,0

Ældreboliger

-14,8

-14,8

0,0

-15,7

-0,9

0,0

Nettorenter

7,6

7,3

0,0

1,0

-6,3

0,0

Udgifter i alt

2.962,3

3.028,3

69,5

2.939,0

-89,2

60,6

Driftsresultat (- = overskud)

-132,0

-66,0

69,5

-125,2

-59,1

60,6

Anlægsnettoudgifter incl jordforsyning

103,7

194,0

78,2

111,5

-82,5

82,4

Samlet resultat

-28,3

128,0

147,7

-13,7

-141,6

143,0

Varde Kommune kommer ud af 2018 med et lidt lavere driftsresultat end oprindeligt budgetteret. Det samlede driftsresultat viser et overskud på 125,2 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 132,0 mio. kr.

 

I driftsresultatet indgår nogle forholdsvis væsentlige afvigelser mellem budgettet og regnskabet. På skatter og generelle tilskud er der modtaget ca. 30 mio. kr. mindre i indtægt i 2018 end forventet. På udgiftssiden er der afholdt serviceudgifter for 32 mio. kr. mindre end forventet. Derudover er der på udgifter til medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen afholdt godt 8 mio. kr. mere end forventet.

 

Årsagerne til de lavere indtægter i de generelle tilskud skyldes

 • 26 mio. kr. i negativ midtvejsregulering som en følge af lavere skøn på landsplan over udgifter på beskæftigelsesområdet.
 • 6 mio. kr. i negativ midtvejsregulering som en følge af lavere stigninger på landsplan i priser og lønninger end forventet.
   

På udgiftssiden skyldes det lavere niveau blandt andet, at driftsområderne har fulgt Byrådets opfordring om at udvise tilbageholdenhed med afholdelse af driftsudgifter. Derudover modsvares et mindre forbrug på ældreområdet i et vist omfang af merforbruget på medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen.

 

På anlægssiden er der afholdt udgifter med 111,5 mio. kr., hvilket er ca. 8 mio. kr. mere end det oprindelige budget.

 

Det samlede overførselsbeløb fra 2018 til 2019 er på driften 60,6 mio. kr. Dette er et fald på 8,9 mio.kr. i forhold til overførslen fra 2017 til 2018.

Det samlede overførselsbeløb på anlægsprojekter er steget med 4 mio. kr. fra 2018 til 2019, så de nu udgør 82,4 mio. kr. På finansielle aktiviteter overføres der 14,4 mio. kr. fra 2018 til 2019.
Specifikationer på overførslerne ligger i vedlagte bilag (dok.nr. 23.716/19)

 

Balancen

 Mio. kr.

Regnskab 2018

Regnskab 2017

Aktiver

 

 

Anlægsaktiver

1.135,8

1.142,6

Finansielle aktiver

1.238,6

1.177,3

Omsætningsaktiver

244,1

227,6

Likvide aktiver

101,6

169,2

I alt

2.720,1

2.716,7

 

 

 

Passiver

 

 

Hensættelser

489,8

493,9

Langfristet gæld

768,6

790,3

Kortfristet gæld

562,0

538,0

Egenkapital

899,7

894,5

I alt

2.720,1

2.716,7

 

Balancen ultimo 2018 viser et fald i de likvide aktiver på 67,6 mio. kr. Faldet skyldes urealiserede kursreguleringer på 19,5 mio. kr., nettoafvikling af langfristet gæld med 22,3 mio. kr., øvrige finansforskydninger på 39,5 mio. kr. samt tilgang fra årets regnskabsmæssige resultat på 13,7 mio. kr.

 

Finansielle aktiver er steget med 61,3 mio. kr. fra 2017 til 2018, hvilket primært skyldes øget værdi af forsyningsselskaberne under Din Forsyning samt øget værdi i Kommunernes pensionsforsikring A/S.

 

Den langfristede gæld er faldet med 21,7 mio. kr. i 2018. Faldet skyldes dels nettoafdrag med 22,3 mio. kr., og dels ændring i markedsværdi på swapaftaler med 0,6 mio. kr.

 

Den kortfristede gæld er i 2018 steget, hvilket skyldes periodeforskydninger mellem årene.

 

Samlet set en egenkapital, der stiger fra 894,5 mio. kr. ultimo 2017 til 899,7 mio. kr. ultimo 2018.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at regnskabsopgørelsen 2018 giver et retvisende billede af udgifter og indtægter i 2018. Endvidere at resultatet i forhold til såvel det oprindelige budget som i forhold til korrigerede budget må betragtes som tilfredsstillende.

 

Eventuelle justeringer til årsberetningens tekstmæssige indhold på baggrund af den politiske behandling af årsberetningen vil efterfølgende blive indarbejdet.

 

Økonomiafdelingen har prioriteret overholdelse af tidsplanen på bekostning af det informative niveau i Årsberetningen 2018. Således er det informative niveau mindre end tidligere år, hvilket er en konsekvens af den ressourcemæssige udfordring i Økonomiafdelingen.

 

Det er forvaltningens vurdering, at de opgjorte overførselsbeløb er foretaget i overensstemmelse med principperne herfor.


Retsgrundlag

Styrelsesloven.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Årsberetningen 2018 samt regnskabet med de specielle bemærkninger godkendes og herefter overgives til revision

at overførslerne på driften fra 2018 til 2019 godkendes med i alt 60,6 mio. kr. jf vedlagte bilag

at overførslerne på anlæg fra 2018 til 2019 godkendes med i alt 82,4 mio. kr. jf vedlagte bilag

at overførslerne på finansielle aktiviteter fra 2018 til 2019 godkendes med i alt 14,4 mio. kr. jf vedlagte bilag

at anlægsregnskabet vedr. udskiftning af taget på Starup Skole godkendes jf vedlagte bilag.


Beslutning Direktionen den 20-03-2019

Anbefalingen blev tiltrådt.

Direktionen udbeder sig en evaluering af overførsels- og regnskabssager efter april.

Fraværende:

Claus Fjeldgaard


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-03-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Ingvard Ladefogedsagsnr18-13091_doknr42231-19_v1_regnskab 2018 for varde kommune - med specielle bemærkninger (hæfte 2).docx
sagsnr18-13091_doknr34727-19_v1_årsberetning 2018 for varde kommune.docx
sagsnr18-13548_doknr49706-19_v1_anlægsregnskab vedr. udskiftning af tag på starup skole.pdf

Bilag

Regnskab 2018 for Varde Kommune - med specielle bemærkninger (hæfte 2)
Årsberetning 2018 for Varde Kommune
Anlægsregnskab vedr. udskiftning af tag på Starup Skole


412. Årsrapport helhedsorienteret kontrol

Årsrapport helhedsorienteret kontrol

Sagsfremstilling

Kontrolgruppen har udarbejdet en rapport for resultaterne af gruppens arbejde i 2018. Alle tal er opgjort efter den model, som KL har anvist, så tallene kan sammenlignes med andre kommuner.

 

Kontrolgruppen har i 2018 samlet set nået et resultat på 3.718.368 kr. fordelt således:

Fremtidige besparelser i Varde Kommune*:  3.108.221 kr.
Tilbagebetalingskrav Varde Kommune:             86.147 kr.
Udbetaling Danmark:                                   524.000 kr.

 

*Det er primært kontanthjælp og sygedagpenge der bidrager til dette tal.

 

Provenuet for Varde Kommune beror på i alt 57 sager, hvor der er fremtidige besparelser og 9 sager, hvor der er rejst krav om tilbagebetaling. Udbetaling Danmark oplyser, at der hos dem er tale om 15 sager med fremtidige besparelser og 11 sager, hvor der er rejst krav om tilbagebetaling.

 

I 2018 har kontrolgruppen haft særlig fokus på:

 • Virksomhedsbesøg både hos selvstændige erhvervsdrivende og virksomheder med ansatte
 • Udnyttelse af træk på den Fælles Dataenhed
 • Anmeldelser vi modtager
 • Air-BNB.

 

Kontrolgruppen har afholdt 55 samtaler med borgere – primært som følge af anmeldelser modtaget fra kolleger eller andre borgere. Forud for at borgeren bliver indkaldt, modtager vedkommende en kopi af den anmeldelse, som vi har modtaget. Samtalen afholdes hurtigst muligt, efter vi har modtaget anmeldelsen.

 

I alle møder med borgere, både dem der bliver indkaldt og dem vi møder på vores kontroller, har vi stort fokus på vejledning om regler på områderne.

 

I 2019 foreslår vi, at kontrolgruppen har fokus på:

 • Kontrolbesøg hos sygemeldte selvstændigt erhvervsdrivende
 • Hurtig reaktion på modtagne anmeldelser
 • Yderligere udvikling af brugen af registersamkøring i Den Fælles Dataenhed
 • Virksomhedskontroller
 • Orientering om kontrolgruppens arbejde rundt om i den øvrige organisation.

Forvaltningens vurdering

Ingen


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Den sociale lovgivning og Lov om Udbetaling Danmark


Økonomi

Der er afsat 1,8 årsværk til den helhedsorienterede kontrolindsats. Provenuet af kontrolgruppens indsats har i 2018 været på i alt 3.718.368 kr.

Provenuet udgør mindreudgift på forskellige ydelsesområder. Nogle af områderne er der statsrefusion på – andre ikke.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration samt Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at årsrapporten tages til efterretning og

at nedenstående forslag til fokusområder for 2019 godkendes:

 • Kontrolbesøg hos sygemeldte selvstændigt erhvervsdrivende
 • Hurtig reaktion på modtagne anmeldelser
 • Yderligere udvikling af brugen af registersamkøring i Den Fælles Dataenhed
 • Virksomhedskontroller
 • Orientering om kontrolgruppens arbejde rundt om i den øvrige organisation.

Beslutning Direktionen den 20-03-2019

Anbefalingen blev tiltrådt.

Fraværende:

Claus Fjeldgaard


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-03-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Ingvard Ladefogedsagsnr19-3663_doknr44063-19_v1_rapport fra kontrolgruppen for 2018.docx

Bilag

Rapport fra Kontrolgruppen for 2018


413. Rengøringsløsning i Varde Kommune fra 1. januar 2020

Rengøringsløsning i Varde Kommune fra 1. januar 2020

Sagsfremstilling

I forlængelse af, at Varde Kommune den 7.2.2019 opsagde KN Rengøring med omgående virkning, blev der indgået aftale med Forenede Service om løsning af rengøringsopgaven på 96 af de 97 enheder med udliciteret rengøring. En enkelt enhed, Hjælpemiddeldepotet, valgte selv at hjemtage rengøringen for resten af 2019.

Aftalen med Forenede Service gælder for perioden 12.2.-31.12.2019, og Forenede Service  blev valgt til opgaven, dels fordi de ved seneste udbud var henholdsvis nr. 2 eller 3 på de 4 udbudte del-aftaler, og dels fordi de tilbød at løfte hele opgaven, således at der kun skulle entreres med én leverandør, hvilket i processen var en stor lettelse.

Forende Service har overtaget opgaven til samme vederlag, som KN Rengøring fik, og det er dermed begrænset, hvad der er af merudgifter i forbindelse med skiftet.

 

Såfremt vi skal genudbyde rengøringsopgaven pr. 1.1.2020, skal opgaven hermed iværksættes senest i april måned, da udbudsopgaven er meget omfattende.


Forvaltningens vurdering

Ønskes opgaven genudbudt, er det forvaltningens anbefaling, at vi selv forestår hele udbudsprocessen. Tidligere har vi benyttet os af Servicemægleren til såvel udarbejdelse af udbudsmateriale, (herunder til udarbejdelse af det omfattende materiale med tegninger og rengøringsbeskrivelser) som til selve udbudsprocessen. Med ansættelse af en intern rengøringscontroller 1.1.2019 og med kompetencerne i egen Indkøbsafdeling vurderer vi, at vi med fordel selv kan løfte opgaven, og dermed i højere grad have styring og overblik over hele udbudsprocessen.

 

Ønskes opgaven genudbudt er der umiddelbart 3 varianter:

 1. Opgaven genudbydes, men forinden får enhederne mulighed for at melde ind, om de ønsker at give bud på opgaven. Gør de dette, anføres enheden som en optionspris i udbuddet, og vinder enheden opgaven, forestår enheden selv alle opgaver og udgifter omkring rengøringen, herunder personaleledelse, indkøb/vedligehold af maskinpark, rengøringsudstyr, rengøringsmidler m.v.

 

 1. Opgaven genudbydes, men uden mulighed for hjemtagelse via egetbud.

 

 1. Opgaven genudbydes, men der gives centralt fra et kontrolbud på opgaven, jfr. modellen under pkt. 5 (kræver ekstern bistand, da alle interne ressourcer er ”låste” af udbudsopgaven).

 

Ønskes opgaven ikke genudbudt, er der også umiddelbart 2 varianter:

 1. Opgaven hjemtages og løses decentralt på de enkelte enheder.
  De enkelte enheder får tildelt et budgetbeløb, der tager udgangspunkt i en rengørings-faglig vurdering af normeringen på stedet, dog således at udgiften samlet set ikke overstiger 2019-rengøringsbudgettet.

Udfordringen i denne model er, at selv om lønniveauet for offentlig ansatte er en smule lavere end privatansatte, så gør den noget lavere arbejdstakt (100 for offentlig ansatte og 130 for privatansatte), at vi i udgangspunktet skal betale mere for den samme ydelse, når vi hjemtager. Dette kan begrænses, hvis der kan indgås en fornuftig lokal-aftale med fagforeningen omkring arbejdstakt m.v., hvilket kræver, at fagforeningen er tæt med ind over ved fastlæggelse af timetallene på de enkelte enheder.

 

Ved hjemtagelse forestår enheden selv alle opgaver og udgifter omkring rengøringen, herunder personaleledelse, indkøb/vedligehold af maskinpark, rengøringsudstyr, rengøringsmidler m.v.


I denne model foreslås det at fastholde den interne controller, og at denne fremadrettet får en rolle i forhold til:

 1. at hjælpe enhederne med rådgivning, instruktion/uddannelse, indkøb, ergonomi, udarbejdelse af arbejdsplaner m.v. Dette for at sikre, at der er fokus på ordentlige arbejds- og uddannelsesforhold indenfor dette område, noget som den enkelte enhed kan have svært ved at løfte.
 2. at fortage kvalitetsvurdering af rengøringen som hidtil. Det er alt andet lige lettere for en udefrakommende at kvalitetsvurdere og evt. kritisere en rengøring, end for enheden selv, der er kollega med rengøringsassistenten.

 

 1. Opgaven hjemtages og løses centralt – d.v.s. at rengøringsassistenter organisatorisk bliver samlet i en afdeling under det nye Ejendomscenter.
  Dette forudsætter en stærk central driftsorganisation, og umiddelbart vurderes det, at der til ledelse heraf vil være behov for en driftschef og 2 tilsynsførende.
  Denne model vil formentlig blive den dyreste, men kan der - i lighed med beskrivelsen i model 4 - indgås en fornuftig lokalaftale med fagforeningerne omkring arbejdstakt m.v., skønnes det at meromkostningerne alligevel bliver begrænsede i forhold til nuværende budget.

 

I alle modeller med hjemtagelse er der en række opstartsudgifter, idet alle gulvmaskiner og støvsugere i dag ejes af Forende Service. Vaskemaskiner, tørretumblere og vogne inkl. udstyr er, i forbindelse med opsigelsen af KN Rengøring, blevet frikøbt for 0,2 mio. kr. og tilhører Varde Kommune. Udgifter til frikøb af gulvmaskiner og støvsugere ved fuld hjemtagelse, forventes at være på yderligere ca. 1,0 mio. kr.

 

Der er bevidst ikke arbejdet med en hjemtagelsesmodel, hvor rengøringsassistenterne ansættes decentralt i de nye servicelederdistrikter. Dette skyldes, at denne model vil pålægge de nye koordinatorer i distrikterne væsentlig mere personaleledelse og administration end de 20%, der hidtil har været oplægget, og det vil dermed skabe helt nye konditioner for at få kabalen med det nye Ejendomscenter til at gå op.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Udbudsloven


Økonomi

Rengøringsudgiften forventes i 2019 at være på 25,6 mio. kr. Hertil kommer 0,3 mio. kr. til gulv-/hovedrengøringspulje og 0,55 mio. kr til intern controller.

Ved hjemtagelse vil der være en samlet ekstraudgift til frikøb af alt udstyr på ca. 1,2 mio. kr., jfr. ovenstående. Genudbydes opgaven derimod, vil det allerede frikøbte udstyr (de 0,2 mio. kr.) bliver solgt til den/de nye rengøringsfirmaer, så det samlet set bliver udgiftsneutralt.

Der er ikke regnet på de forskellige fremtidige modeller og varianter i forbindelse med hjemtagelse, idet dette er et meget omfattende arbejde, men hvis der er politisk ønske om hjemtagelse, vil der bliver arbejdet videre med de forskellige varianter og økonomien heri.

 

Økonomiafdelingen udtaler:  Ingen yderligere bemærkninger.


Høring

Ingen – men der bør ske høring, når der er valgt udbudsmodel, såfremt denne afviger fra den nuværende udliciterede model.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at opgaven genudbydes, jf. model 1, med mulighed for at enhederne kan hjemtage opgaven,

at opgaven udbydes i 6 geografiske delaftaler,

at Varde Kommune selv forestår hele udbudsprocessen,

at det på et senere tidspunkt vurderes, om det giver mening at overføre eventuelt hjemtagne opgaver til Ejendomscenteret, og

at der som en del af udbuddet indgår en option om sociale klausuler.
 


Beslutning Direktionen den 20-03-2019

Anbefalingen blev tiltrådt.

Fraværende:

Claus Fjeldgaard


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-03-2019

Anbefalingen blev godkendt idet bemærkes, at option om synlig rengøring skal indarbejdes.

 

 

Der anmodes endvidere om, at der i forbindelse med behandling af udbudsmateriale også foreligger en redegørelse for, hvordan rengøringen fungerer i kommuner, hvor rengøringen er hjemtaget, og til hvilken pris.

 

Fraværende:

Ingvard Ladefoged

414. Vestbanen A/S - Forhold til behandling på generalforsamling 2019

Vestbanen A/S - Forhold til behandling på generalforsamling 2019

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv har besluttet, at det hvert år i marts måned skal drøfte og beslutte, om der skal fremsendes forslag til vedtagelse på Vestbanen A/S’ ordinære generalforsamling.

 

Vestbanen A/S’ generalforsamling holdes 27. maj 2019, og forslag til behandling på dagsordenen skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest to uger før.

 

Af Ejer- og Interessentstrategien fremgår bl.a.:
 

 • Generalforsamlingen
  Varde Kommune stiller spørgsmål til Vestbanen A/S’ ledelse og fremsætter forslag til Vestbanens virke.
   
 • Udvalget for Økonomi og Erhvervs rolle i forhold til generalforsamling og årsrapport
  Udvalget skal forud for generalforsamlingen forholde sig til Vestbanen A/S’ dagsorden for generalforsamlingen og til den fremlagte årsrapport. 

 

Udvalget skal i sit møde 7. maj 2018 tage stilling til indkaldelse til generalforsamling, meddelte forslag og revideret årsrapport, hvis dette er modtaget.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at det drøftes og besluttes, om der skal fremsendes forslag til vedtagelse på Vestbanen A/S’ generalforsamling i maj 2019.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-03-2019

Der fremsendes ikke forslag til behandling på generalforsamling 2019.

Fraværende:

Ingvard Ladefoged

415. Endelig vedtagelse af Udviklingsstrategi 2018-2021

Endelig vedtagelse af Udviklingsstrategi 2018-2021

Sagsfremstilling

Forslag til Varde Kommunes udviklingsstrategi: Varde Kommune – sammen om udviklingen, Udviklingsstrategi 2018-2021 blev vedtaget af Byrådet den 9. oktober 2018.
Siden har forslag til udviklingsstrategien, sammen med Forslag til Udviklingsstrategi, planfaglige del, været fremlagt i offentlig høring i perioden fra 31. oktober 2018 til 6. januar 2019. Udviklingsstrategien og den planfaglige del tilsammen udgør Varde Kommunes Forslag til Planstrategi 2018. 

 

Udviklingsstrategien udstikker retningen for Varde Kommunes kurs frem mod 2021. Det betyder, at strategien er udgangspunktet for udviklingsinitiativer i Varde Kommune i perioden.  Udviklingsstrategien sætter fokus på ni strategiske målsætninger, der er inddelt efter Byrådsgrundlagets tre pejlemærker: Hel Kommune, Fyrtårne og Vækst og Bosætning.

De ni strategiske målsætninger under pejlemærkerne er som følger:
Fyrtårne:

 • Børn og unge skaber fremtiden
 • Sund kultur for hjerne og krop
 • Et værdigt og aktivt liv som ældre
 • Danmarks Bedste turismekommune
 • Ombejlet arbejdsplads.
   

Hel Kommune:

 • I Varde Kommune står vi sammen
 • Stærke lokalsamfund, hvor alle tager fat.

 

Vækst og Bosætning:

 • Varde Kommune og virksomhederne samarbejder om det gode erhvervsklima
 • Flere slår rødder i Varde Kommune.

 

Ved høringsperiodens udløb var der indkommet tre bemærkninger målrettet Udviklingsstrategien 2018-2021. Bemærkningerne handler primært om potentialet i samspillet mellem naturen og landbruget, visioner og målsætninger for idrætsfaciliteterne i kommunen og styrket samarbejde mellem Region Syddanmark og Varde Kommune om samspillet mellem sundhed, kultur, fritid og idræt (se evt. vedlagte bilag).


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at Udviklingsstrategien - sammen med den planfaglige del - vil danne

et godt udgangspunkt for at udfolde Byrådsgrundlaget for perioden 2018-2021. De ni

strategiske målsætninger belyser hvilke områder, der ønskes prioriteret i Varde Kommune.


Det er forvaltningens vurdering, at de indkomne bemærkninger om potentialet i samspillet mellem Varde Kommunes landbrug og natur er et kontinuerligt opmærksomhedspunkt i kommunens udvikling af kultur-, fritids-, sundhedsfremmende- og turistoplevelser og aktiviteter under visionen Vi i Naturen, der ligeledes indeholder et bosætningsaspekt.


Det er forvaltningens vurdering, at der er gode muligheder for at samarbejde med Region Syddanmark om sundhedsfremmende tiltag, hvilket Region Syddanmark adresserer.

 

Forvaltningen vurderer, at de indkomne bemærkninger ikke fører til ændringer i Varde Kommune – sammen om udviklingen, Udviklingsstrategi 2018-2021.


Konsekvens i forhold til visionen

Visionen indgår som en integreret del af Udviklingsstrategien.


Retsgrundlag

Planloven § 5b, stk. 2, § 23a og § 33a


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at Udviklingsstrategien 2018-2021 vedtages sammen med de planfaglige elementer til Forslag til Planstrategi 2018 og Agenda 21-strategien.


Beslutning Direktionen den 06-03-2019

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-03-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Ingvard Ladefogedsagsnr17-7284_doknr35098-19_v1_resuméaf indkomne bemærkninger til forslag til udviklingsstrategi 2018-2021 samt udkast til byrådets.docx
sagsnr17-7284_doknr36965-19_v1_udviklingsstrategi 2018-2021 - varde kommune - sammen om udviklingen. endelig udgave.pdf.pdf

Bilag

Resuméaf indkomne bemærkninger til Forslag til Udviklingsstrategi 2018-2021 samt udkast til Byrådets vurdering af disse
Udviklingsstrategi 2018-2021 - Varde Kommune - sammen om udviklingen. Endelig udgave.pdf


416. Udviklingsrådenes fremtidige virke, behandling af høringssvar

Udviklingsrådenes fremtidige virke, behandling af høringssvar

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 5. marts 2019 at godkende det fremlagte forslag til ”Udviklingsrådene i Varde Kommune Version 2.0.”, med følgende bemærkninger:

at arbejdsgruppen efterfølgende nærmere behandler de enkelte høringssvar med henblik på

yderligere bearbejdning af den nye model,

at eventuelle tiltag, som har økonomiske konsekvenser fremsendes til fagudvalg eller Udvalg

for Økonomi og Erhverv til vurdering forud for de kommende budgetforhandlinger, og

at Udvalg for Økonomi og Erhverv orienteres på førstkommende møde om arbejdsgruppens

resultater.

 

Derudover anførte Udvalget for Økonomi og Erhverv i deres beslutning en bemærkning om, at udviklingsrådene har repræsentation fra lokale borgerforeninger/foreninger, herunder grundejerforeninger, erhvervsforeninger og institutioner, og bør være geografisk dækkende og med en præcisering af, at valget sker på generalforsamlinger.

 

Onsdag den 13. marts mødtes arbejdsgruppen for at behandle de indkomne høringssvar i forbindelse med den offentlige høring. Arbejdsgruppen består af Holger Grumme Nielsen, Peter Nielsen og Henrik Vej Kastrupsen, alle udpeget af Udvalget for Økonomi og Erhverv, samt Finn Ladegaard og Ole Andreasen, udpeget af Det fælles udviklingsråd. Der var afbud fra Jens Nielsen fra Det fælles udviklingsråd.

 

Arbejdsgruppen gennemgik forvaltningens resume af indkomne bemærkninger til den fremtidige model. Dette gav anledning til enkelte præciseringer, der er indarbejdet i resumeet og oplægget ”Udviklingsrådene i Varde Kommune Version 2.0”. Der var der en mere principiel drøftelse af

-                                          Valg til udviklingsrådenes bestyrelse

-                                          Den fremtidige model for udviklingsplaner

 

Arbejdsgruppen drøftede de forskellige udviklingsråds praksis for valg til bestyrelsen. Nogle udviklingsråd har udpegninger, således at det er de enkelte byer eller foreninger, der udpeger repræsentanten i udviklingsrådets bestyrelse, mens andre vælger dem på generalforsamlingen. Arbejdsgruppen er enige om, at der også fremover skal være denne fleksibilitet, og at vedtægterne skal kunne rumme de lokale forhold. Arbejdsgruppen imødeser Udvalget for Økonomi og Erhvervs forståelse for, at de enkelte udviklingsråd kan vælge praksis ved besættelsen af posterne i de respektive bestyrelser i udviklingsrådene.

 

Arbejdsgruppen besluttede med de indarbejdede korrektioner at godkende ”Udviklingsrådene i Varde Kommune Version 2.0.” og forvaltningens behandling af de indkomne høringssvar. Arbejdsgruppen ønskede dog, at afsnit 3.2 ”Udviklingsplaner der skaber retning og ejerskab” ikke træder i kraft før, der er udarbejdet en særskilt redegørelse for betydningen for de enkelte byer, samarbejder mellem byer og ressourceforbruget. 

 

Forvaltningen fremlægger på førstkommende budgetseminar et samlet overblik over de nuværende udviklingsplaner, byernes ønsker og de forventede fremtidige udviklingsplaner efter den fremlagte model - herunder de økonomiske konsekvenser.

 

Oplægget skal indeholde:

-                                          Status, herunder byernes ønsker

 • Hvilke byer har en udviklingsplan
 • Hvor mange byer har behov for at få revideret deres nuværende udviklingsplan
 • Hvor mange byer har behov for en udviklingsplan og som ikke allerede har en

-                                          Betydning af den foreslåede model. Hvor mange byer vil fremover få mulighed for egen udviklingsplan eller en fælles udviklingsplan som en del af en klynge efter den forslåede model

-                                          Den økonomiske og ressourcemæssige betydning, hvis byernes ønsker imødekommes (jfr. status ovenfor) og tilsvarende for den foreslåede model med under 500 indbyggere, mellem 500 og 1.000 indbyggere og over 1.000 indbyggere. I den sammenhæng redegøres for, hvad en lightversion af en udviklingsplan/revision af en udviklingsplan koster. Lightversionen indebærer, at byen eller klyngen selv udarbejder udviklingsplanen efter en fastlagt skabelon, med efterfølgende godkendelse i det politiske system.

-                                          Kriterierne for tildeling af penge fra Puljen til realisering af udviklingsplaner. Der ses på kriterierne ud fra ovenstående.

 


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at ”Udviklingsrådene i Varde Kommune Version 2.0.” er blevet mere præcis med arbejdsgruppens bemærkninger.

 

Da udviklingsrådsmodellen baseres på frivillighed og lokale traditioner vurderer forvaltningen, at de kommende vedtægter bør give mulighed for, at der både kan vælges bestyrelsesmedlemmer på det enkelte udviklingsråds generalforsamling, ligesom disse kan udpeges.

 

Dertil vil de ønskede redegørelser skabe grundlag for en behandling af den fremtidige model for udviklingsplaner på budgetseminaret.

 

Efter arbejdsgruppens indstilling og Byrådets beslutning udarbejdes der en samlet redegørelse, der behandles i Plan- og Teknikudvalget for så vidt angår puljen til realisering af udviklingsplaner og Økonomi og Erhvervsudvalget som resortudvalg for udviklingsrådene og ansvarlig for budgetseminaret.

 

Det betyder, at der som led i budgetseminaret vurderes forslag til den fremtidige model for udviklingsplaner, herunder økonomiske konsekvenser.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov


Økonomi

Ingen.

 

Det er tidligere besluttet, at der på budgetseminaret tages stilling til yderligere midler til udviklingsrådsmodellen, herunder det faste vederlag og yderligere midler til kommunikation og uddannelse.

 

Tilsvarende vil der blive redegjort for de økonomiske konsekvenser af den fremlagte model for udviklingsplaner.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at godkende de indarbejdede rettelser i ”Udviklingsrådene i Varde Kommune Version 2.0.”,

at godkende, at afsnit 3.2 ”Udviklingsplaner der skaber retning og ejerskab” behandles og besluttes særskilt som et led på det kommende budgetseminar

at godkende, at der udarbejdes en redegørelse for konsekvenserne af den fremtidige model for udviklingsplaner, og denne behandles i hhv. Udvalget for Plan og Teknik i forhold til Puljen til realisering af udviklingsplaner og redegørelsen i sin helhed for Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at godkende, at det enkelte udviklingsråd har mulighed for at vælge mellem valg og udpegning til bestyrelsen,

at Udvalget for Økonomi og Erhverv fremsender redegørelse og evt. budgetønsker til budgetseminarets behandling, og

at Udvalget i øvrigt tager orienteringen til efterretning


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-03-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Ingvard Ladefogedsagsnr17-12228_doknr48864-19_v1_udviklingsrådsmodellen version 2.2.docx
sagsnr17-12228_doknr48380-19_v1_resumé af indkomne bemærkninger - inkl. arbejdsgruppen.doc

Bilag

Udviklingsrådsmodellen version 2.2
Resumé af indkomne bemærkninger - inkl. arbejdsgruppen


417. Orientering om "Liv i landsbyerne - flere huse til udlejning til turister"

Orientering om "Liv i landsbyerne - flere huse til udlejning til turister"

Sagsfremstilling

Feriehusudlejernes Brancheforeningen har i samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme, Varde Kommune og landsdækkende feriehusudlejningsbureauer gennemført projektet ”Liv i landsbyerne gennem flere huse til udlejning til turister”. Formålet med projektet har været at skabe mere levedygtige landsbyer ved at få flere ejere af huse med feriehus-, flexbolig- og helårsstatus til at udleje deres huse til turister. Baggrunden for projektet er en stigende efterspørgsel efter feriehusproduktet som overnatningsform for turister og en deraf følgende mangel på feriehuse til udlejning.

 

I forbindelse med projektet er der gennemført en række aktiviteter:

-         Kvalitative interviews med ejere af fritidshuse i Nymindegab og sommerhusejere i Ho

-         Kortlægning af potentialet for flere feriehuse og huse til udlejning

-         Stormøder med sommerhusejere i samarbejde med forskellige kommuner

-         Møder i landsbyer

-         Oprettelse af hjemmeside med information om udlejning

-         Debat på Folkemødet 2018 under overskriften ”Øget kapacitet i Kystdanmark – Må vi sove i dit parcelhus i næste uge? ” 

 

Projektets samlede økonomi er på 560.000 kr. Varde Kommuner har bidraget med arbejdstimer og økonomisk tilskud til en samlet værdi af 40.000 kr.

 

Arbejdstimer er primært gået til forberedelsen af kvalitative interviews med ejere af fritidshuse i Nymindegab og sommerhusejere i Ho. De to interviewrunder har givet viden og input til projektets øvrige aktiviteter, f.eks. viden om hvilke informationer, der skulle være i fokus på stormøder med feriehusejere og på hjemmesiden liv-i-landsbyerne.dk, som går i luften i løbet af februar 2019. Afslutningsrapporten til Landdistriktspuljen, der har ydet tilskud til projektet, er vedhæftet som bilag, og her kan man læse mere om projektets indsatser.

 

Projektet har givet udbytte i form, af bedre og mere målrettet information, som kan medvirke til, at flere husejere vælger at udleje. Feriehusudlejernes Brancheforening har gennem de mange møder rundt om i landet klart kunnet registre, at deltagerne har fået en ahaoplevelse, når de hører om mulighederne for at udleje deres fritidsbolig eller sommerhus. 


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at det største udbytte i relation til Varde Kommune har været, at der overvejende er en forståelse for mulighederne i, at der udlejes mange sommerhuse og huse i landsbyer, og at det samlet set er godt for landsbyerne, økonomien og beskæftigelsen. Der var dog enkelte negative udsagn fra Nymindegab, som Varde Kommune skal være opmærksom på. Bekymringen er, at korttidsudlejning medfører for få lokale beboere og gør Nymindegab til ”sommerhusområde”, og helårshuse bør fastholdes som boliger for at sikre Nymindegab som landsby.

 

I forbindelse med projektet har det været overvejet at afholde et stormøde med feriehusejerne i Varde Kommune. På baggrund af en drøftelse i ’samarbejdsudvalget med feriehusudlejere’ var vurderingen, at flertallet af feriehusejere i Varde Kommune kender til mulighederne og udfordringerne ved udlejning. Man vurderede derfor, at det ikke var relevant at arrangere et stormøde i Varde Kommune. Den viden, der er opnået i projektet, bruges og videreformidles i relevante sammenhænge og vil indgå i det videre arbejde med at øge overnatningskapaciteten til turister.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-03-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Ingvard Ladefogedsagsnr17-4420_doknr13248-19_v1_rapport_liv-i-landsbyerne.pdf.pdf

Bilag

Rapport_Liv-i-landsbyerne.pdf


418. Fordeling af potentialekatalog

Fordeling af potentialekatalog

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 5. februar 2019, at der skal udarbejdes et potentialekatalog på 60 mio. kr., som kan foreligge 1. februar 2020. Formålet er at sikre et langsigtet økonomisk råderum, og samtidig sikre en optimal drift af Varde Kommune.

 

Byrådet besluttede samtidig, at Udvalget for Økonomi og Erhverv skal tage stilling til, hvor meget de enkelte udvalg skal bidrage til potentialekataloget.

 

Forvaltningen anbefaler, at potentialekataloget fordeles i forhold til serviceudgifterne i budget 2020, dog således at Udvalget for Arbejdsmarked og Integration skal bidrage med 5 mio. kr., jf. tabel nedenfor.

 

Potentialekataloget

Mio. Kr.

Udvalget for Økonomi og Erhverv

9,5

Udvalget for Plan og Teknik

3,2

Udvalget for Børn og Læring

22,4

Udvalget for Kultur og Fritid

2,1

Udvalget for Social og Sundhed

17,8

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

5,0

I alt

60

 


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen anbefaler, at fordelingen af potentialekataloget mellem udvalg sker på baggrund af budgettet i 2020 og ikke på baggrund af nøgletalssammenligningen af regnskab 2017. Det skyldes bl.a., at nøgletalssammenligningen af kommunernes udgifter ikke måler effektivitet eller kvalitet, og at nøgletalssammenligningen ikke tager højde for, at kommunerne kan have forskellige ramme- og grundvilkår.
Endvidere bemærkes, at siden 2017 kan der være besluttet udvidelser eller reduktioner af budgettet på de enkelte områder i både Varde eller de øvrige kommuner.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Udvalget for Økonomi og Erhverv drøfter og godkender fordelingen af potentialekataloget.


Beslutning Direktionen den 20-03-2019

Direktionen indstiller til Udvalget for Økonomi og Erhverv, at forslaget til fordeling af potentialekataloget drøftes og godkendes.

Fraværende:

Claus Fjeldgaard


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-03-2019

Forslaget til fordeling af potentialekatalog blev drøftet og godkendt.

Fraværende:

Ingvard Ladefoged

419. Godkendelse af forvaltningens forslag til analyseplan

Godkendelse af forvaltningens forslag til analyseplan

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 5. februar, at der udarbejdes et potentialekatalog på 60 mio. kr. Formålet er at sikre et langsigtet økonomisk råderum og samtidigt sikre, at Varde Kommune løbende effektiviserer og optimerer arbejdsgange.

 

Som følge af usikkerhed omkring udlignings- og tilskudssystemet samt finansieringstilskuddet blev det samtidigt i budgetproceduren for 2020-2023 besluttet, at udarbejde et råderumskatalog på 25 mio. kr. årligt. Anvendes disse forslag ikke i budgetforliget, kan de indgå i potentialekataloget ovenfor. 

 

Den 1. april 2019 skal Direktionens analyseplan foreligge. Planen skal hjælpe og understøtte fagforvaltningerne i arbejdet med at afdække økonomiske potentialer og effektiviseringsmuligheder på op til 20 mio. kr. (over de næste fire år), og indgår i arbejdet med både potentiale- og råderumskataloget.

 

Analyseplanens forslag til analyser og temaer er valgt ud fra forskellige hensyn:

1)     En vurdering af et stort økonomisk potentiale

2)     Mulighed for at effektivisere arbejdsgange

3)     Mulighed for større faglig og økonomisk styring

4)     Et ønske om at øge effekten af indsatsen

 

De to første temaer i oversigten henholdsvis Analyse af regnskab og Optimering af sagsgange og administrative processer er strategiske temaer, som der arbejdes med hvert år i organisationen. Forslag til øvrige analyser for 2019 er:

 

 • Optimering af antallet IT-systemer (intern)
 • Fremtidens jobcenter – udvikling af økonomisk og faglig styring (intern)
 • Analyse af det specialiserede voksenområde (ekstern)
 • Analyse af årsagerne til udgiftsstigningen på medfinansieringsområdet (ekstern)

 

Forvaltningen bemærker, at analyserne også kan have fokus på områder med merforbrug f.eks. det specialiserede voksenområde, hvorfor analyserne ikke nødvendigvis frigør midler til nye tiltag.


Forvaltningens vurdering

Analyseplanen kan være dynamisk i overslagsårene i forhold til at nye behov og prioriteringer opstår. Det er derfor anbefalingen, at udvalget for Økonomi og Erhverv drøfter og godkender temaerne en gang årligt.


Anbefaling

Direktionen anbefaler,

at Udvalget for Økonomi og Erhverv godkender forslag til analyseplan, og at den fremsendes til Byrådet til orientering.

at Udvalget for Økonomi og Erhverv drøfter analyseplanen en gang årligt f.eks. i forbindelse med godkendelse af budgetproceduren.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-03-2019

Anbefalingen blev godkendt.

 

 

 

Fraværende:

Ingvard Ladefogedsagsnr19-7_doknr48316-19_v1_endelig plan og oversigt over analyser for perioden 2019-2022.docx

Bilag

Endelig Plan og oversigt over analyser for perioden 2019-2022


420. Optagelse af lån på lånerammen 2018

Optagelse af lån på lånerammen 2018

Sagsfremstilling

Kommunens samlede låneramme for 2018 kan opgøres til 38,2 mio. kr.

 

I april 2018 blev der optaget lån på 22,9 mio. kr., og der resterer således 15,3 mio. kr. på lånerammen 2018.

 
Opgørelsen består af følgende låneberettigede udgifter:

 

 • 11,5 mio. kr. i udgift til energibesparende foranstaltninger
 • 26,5 mio. kr. til byfornyelse og boligforbedringer m.v.
 •   0,2 mio. kr. i udgift til bevilgede lån til betaling af ejendomsskatter  

 

Vilkårene for lånet vil være 25 års løbetid, løbende afdrag samt rentevilkår, der matcher Finansieringspolitikkens rammer.

 

For 2018 lånerammen skal lånet if. Lånebekendtgørelsen optages senest 30. april 2019.


Forvaltningens vurdering

Det er Forvaltningens vurdering, at optagelse af lånet følger forudsætningerne for budget 2018, samt strategien om at udnytte de muligheder vi har for optagelse af lån.

 

I det korrigerede budget 2018 er indregnet en forventet optagelse af lån med 33,8 mio.kr. Forskellen mellem budgettet og den faktiske låneramme består hovedsagelig af større udgifter til energibesparende foranstaltninger og byfornyelse.


Retsgrundlag

Finansieringspolitikken for Varde Kommune.

Lånebekendtgørelsen.


Økonomi

Økonomi udtaler: I budgettet er afsat midler til betaling af renter og afdrag.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at lånerammen 2018 udnyttes ved optagelse af lån på 15,3 mio. kr. indenfor rammerne af Finansieringspolitikken. De præcise lånevilkår indhentes i forbindelse med optagelse af lånet.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-03-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Ingvard Ladefoged

421. Drøftelse af Strategi for almene boliger i Varde Kommune

Drøftelse af Strategi for almene boliger i Varde Kommune

Sagsfremstilling

Varde Kommune har i 2012 udarbejdet en Strategi for almene boliger i Varde Kommune. Strategien er udarbejdet af en bred sammensat projektgruppe fra Varde Kommune i tæt samarbejde med repræsentanter for boligorganisationerne i Varde Kommune.

På baggrund af analysen i Strategi for almene boliger er der opsat en række principper for strategien:

 • Almene boliger skal som udgangspunkt kun opføres i byer med bosætningspotentiale jf. kommuneplan
 • Projektet bygges som tæt-lav byggeri og består af boliger med 3 værelser eller mere og med mulighed for egen have/terrasse. Etageboliger bør i givet fald kun etableres i Varde eller Ølgod
 • Projektet indgår til et bymiljø, hvor boligerne blandes med andre boligtyper, herunder ejerboliger.
 • Projektet bidrager til byforskønnelse (særligt ved nedrivning eller ombygning af eksisterende bygninger).
 • Projektet kan sandsynliggøre behovet via eks. ventelister på eksisterende bygninger eller lignende.
 • Projektet bidrager til at gøre Varde Kommune til en Ren Kommune.
 • Projektets markedsværdi indebærer en acceptabel risiko ved kommunens garantistillelse.

 

I Strategi for almene boliger er der ligeledes indarbejdet en procedure for nybyggeri, således at dialogen mellem Varde Kommune og Boligorganisationerne om nybyggeri af  almene boliger sker ud fra følgende procedure:

 • Overordnede tendenser kan efter behov drøftes på det årlige stormøde mellem byråd og boligorganisationerne.
 • Den enkelte boligforenings overvejelser om byggeri drøftes fast på de årlige styringsdialogmøder mellem Varde Kommunes administration og boligselskaberne.
 • Varde Kommune indkalder skriftligt – forud for budgetprocessen – konkrete ønsker fra boligselskaberne til den kommende fire års periode med henblik på afsættelse af en pulje til medfinansiering. Som tommelfingerregel gælder at 1 mio. kr. til medfinansiering vil give mulighed for  byggeri af ca. 4 almene boliger svarende til, at 5 mio. kr. vil give mulighed for at bygge 20 boliger.(beregninger tager udgangspunkt i rammebeløb på 18.330 kr. pr. m2. og en boligstørrelse på 100 m2).
 • De konkrete byggeforslag behandles som udgangspunkt løbende, men administrationen vil i anbefalingen af projekterne inddrage kendskabet til andre byggeprojekter med henblik på en prioritering ud fra disse principper.

 


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at Strategi for almene boliger stadigvæk er relevant, velvidende at strategien er udarbejdet i 2012. Der er opført eller givet tilsagn  til ca. 200 nye  almene familieboliger i Varde By indenfor de sidste 3 år og indtil i dag. Med opførelse af ca. 200 boliger, vurderer forvaltningen,  at behovet for almene familieboliger i Varde By er opfyldt for de kommende år i Varde, og at det kan have en konsekvens for nøgletallene i strategiens indhold.


Økonomi

ingen


Anbefaling

Forvaltningen indstiller til  Udvalget for Økonomi og Erhverv

at orientering er givet om Strategi for almene boliger 

at udvalget drøfter, om der er behov for at justere på strategiens principper 

at udvalget drøfter, om der er behov for at justere på strategiens procedure for nybyggeri


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-03-2019

Udvalget drøftede strategien.

 

Forvaltningen anmodes om at udarbejde oplæg til en revideret strategi, herunder opdatere strategien med aktuelle fakta.

 

Fraværende:

Ingvard Ladefogedsagsnr19-3461_doknr48223-19_v1_strategi for almene boliger.doc.doc

Bilag

Strategi for almene boliger.DOC


422. Ansøgning om huslejeforhøjelse og optagelse af lån

Ansøgning om huslejeforhøjelse og optagelse af lån

Sagsfremstilling

Varde Bolig Administration søger på vegne af Boligselskabet Roustvej 2-18 af 1987 om lejeforhøjelse og låneoptagelse til totalrenovering af badeværelser, udskiftning af døre samt beklædning på skure.

 

Boligselskabet Roustvej 2-18 af 1987 består af ni almene familieboliger og renoveringen omfatter alle ni boliger i afdelingen. Til projektet søger afdelingen om optagelse af lån på 2.385.000 kr. og om godkendelse af huslejeforhøjelse på maksimum 1.000 kr. pr. måned.

 

Med gennemførelse af projektet har afdelingen godkendt en maksimum huslejestigning på 1.000 kr. pr. måned. Huslejen stiger fra 3.714 kr. pr. måned til maksimum 4.714 kr. 


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der er tale om vedligeholdelsesarbejder som ikke kræver Byrådets godkendelse jævnfør § 28 i lov om almene boliger vedrørende væsentlige forandringer af ejendommen.

Derimod skal Byådet godkende huslejestigninger på mere end 5 %, når stigningen skyldes udførelse af forbedringsarbejder på ejendommen, der enten sker i form af renovering eller forbedring jævnfør driftsbekendtgørelsens § 79 stk 4 og i bekendtgørelsen af lov om almene boliger § 10 stk 3.

 

Byrådet skal ligeledes godkende låneoptagelse jævnfør § 29 i lov om almene boliger.

 

Forvaltningen vurderer, at renoveringsprojektet vil være med til at gøre boligerne mere attraktive for både nuværende og kommende lejere. Det er endvidere forvaltningens vurdering,  at huslejen stadigvæk har et fornuftigt niveau efter renoveringen set i forhold til lignende familieboliger i Varde by.

 

På den baggrund anbefales det, at ansøgningen om låneoptagelse og huslejestigningen godkendes.


Retsgrundlag

Lov om almene boliger mv

Bekendtgørelsen om drift af almene boliger mv


Økonomi

Økonomiafdelingen udtaler: Boligorganisationen søger ikke om kommune garanti, men alene om en godkendelse af boligselskabets låneoptagelse, og den deraf følgende huslejestigning. Låneoptagelsen vil ikke have nogen indflydelse på kommunens låneramme.


Høring

Renoveringen er godkendt af afdelingen den 4. oktober 2018


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at Udvalget for Økonomi og Erhverv indstiller til Byrådet

at ansøgning om optagelse af nyt lån på 2.385.000 kr. godkendes og

at huslejestigningen på maksimum 1.000 kr. pr. måned godkendes


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-03-2019

Anders blev erklæret inhabil og deltog således ikke i sagens behandling.

 

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Ingvard Ladefoged

Anders Lindesagsnr19-3820_doknr47398-19_v1_ansøgning fra vba på vegne af boligselskabet roustvej 2-18 af 1987.pdf

Bilag

Ansøgning fra VBA på vegne af Boligselskabet Roustvej 2-18 af 1987


423. Ansøgning om optagelse af lån og forhøjelse af husleje

Ansøgning om optagelse af lån og forhøjelse af husleje

Sagsfremstilling

Ældreboligerne Fredensvej 1-18 i Oksbøl står overfor et renoveringsprojekt med udskiftning af tage og mindre reparation af murværk på boligerne i afdelingen. Afdelingen består af 13  kommunalt ejede ældreboliger.

 

Projektet består af udskiftning af tagene på boligerne samt et mindre garageanlæg tilhørende afdelingen. Projektets samlede udgift udgør  2.156.562 kr. Til projektet hjemtages et 30-årigt fastforrentet lån i Kommunekredit på 1.850.000 kr. Den resterende del af projektet finansieres af afdelingens henlæggelser.

 

Ved gennemførelse af projektet stiger huslejen 484 kr. pr. måned, således at huslejen derefter udgør 4.562 kr. pr. måned.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der er tale om vedligeholdelsesarbejder som ikke kræver Byrådets godkendelse jævnfør § 28 i lov om almene boliger vedrørende væsentlige forandringer af ejendommen.

Derimod skal Byrådet godkende huslejestigninger på mere end 5 %, når stigningen skyldes udførelse af forbedringsarbejder på ejendommen,  der enten sker i form af renovering eller forbedring jævnfør driftsbekendtgørelsens § 79 stk. 4 og i bekendtgørelsen af lov om almene boliger § 10 stk 3.

 

Byrådet skal ligeledes godkende låneoptagelse jævnfør § 29 i lov om almene boliger.

 

Forvaltningen vurderer, at tagrenoveringen vil være med til at forlænge og fastholde boligernes levetid, og samtidig være med til at bidrage til, at boligerne fortsat er attraktive for lejerne. Det er ligeledes forvaltningens vurdering, at huslejen er fornuftig sammenlignet med øvrige boliger i området.

 

På den baggrund anbefales det, at ansøgningen om låneoptagelse og huslejeforhøjelse godkendes.

 


Retsgrundlag

Lov om almene boliger mv

Bekendtgørelsen om drift af almene boliger mv

 


Økonomi

Økonomiafdelingen udtaler: Lånet på 1.850.000 kr. påvirker ikke kommunens låneramme.


Høring

Projektet er behandlet på et afdelingsmøde den 19. september 2018.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at Udvalget for Økonomi og Erhverv, indstiller til Byrådet

at ansøgningen om låneoptagelse af nyt fastforrentet lån på 1.850.000 kr. godkendes, og

at huslejeforhøjelsen på 484 kr. pr. måned godkendes.

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-03-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Ingvard Ladefoged

424. Ansøgning om optagelse af lån og huslejeforhøjelse

Ansøgning om optagelse af lån og huslejeforhøjelse

Sagsfremstilling

Varde Bolig Administration søger om låneoptagelse samt forhøjelse af husleje for 5 almene boliger på Solbakken 24-32 i Skovlund i afdeling 0106.

 

Projektet består af udskiftning af tage med en samlet udgift på 1.100.000 kr. Til projektet optages et realkreditlån på 756.000 kr. + låneomkostninger. Det resterende beløb til projektet finansieres af afdelingens henlæggelser.

 

Som følge af låneoptagelse stiger huslejen 575 kr. pr. måned, svarende til en lejeforhøjelse på 14,6 %. Den gennemsnitlige husleje stiger fra 3.942 kr. pr. måned til 4.517 kr. pr. måned.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der er tale om vedligeholdelsesarbejder som ikke kræver byrådets

godkendelse jævnfør § 28 i lov om almene boliger vedrørende væsentlige forandringer af

ejendommen.

Derimod skal Byrådet godkende huslejeforhøjelser på mere end 5 %, når stigningen skyldes

udførelse af forbedringsarbejder på ejendommen, der enten sker i form af renovering eller

forbedring jævnfør driftsbekendtgørelsens § 79 stk. 4 og i bekendtgørelsen af lov om almene

boliger § 10 stk 3.

Byrådet skal ligeledes godkende låneoptagelse jævnfør § 29 i lov om almene boliger.

 

Forvaltningen vurderer, at tagrenoveringen vil være med til at forlænge og fastholde

boligernes levetid, og samtidig være med til at bidrage til, at boligerne fortsat er attraktive for både nuværede og nye lejere. Det er ligeledes forvaltningens vurdering, at huslejen er fornuftig sammenlignet med øvrige boliger i området.

 

På den baggrund anbefales det, at ansøgningen om låneoptagelse og huslejestigningen

godkendes.


Retsgrundlag

Lov om almene boliger mv

Bekendtgørelsen om drift af almene boliger mv.


Økonomi

Økonomiafdelingen udtaler: Lånet kræver 100 % kommunegaranti


Høring

Projektet er godkendt på et afdelingsmøde den 21. august 2018


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at ansøgning om låneoptagelse på 756.000 kr. godkendes,

at Varde Kommune stiller 100 % garanti for lånet, og

at huslejeforhøjelse på 575 kr. pr. måned godkendes.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-03-2019

Anders blev erklæret inhabil og deltog således ikke i sagens behandling.

 

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Ingvard Ladefoged

Anders Lindesagsnr19-3715_doknr47822-19_v1_ansøgning om låneoptaglese og huslejeforhøjelse.pdf

Bilag

Ansøgning om låneoptaglese og huslejeforhøjelse


425. Orientering vedrørende ungdomsboliger i Apotekerhaven i Varde

Orientering vedrørende ungdomsboliger i Apotekerhaven i Varde

Sagsfremstilling

Boligselskabet Domea Varde agter at søge Varde Kommune om godkendelse af et projekt vedrørende totalrenovering af ungdomsboliger i Apotekerhaven, Nørregade i Varde. Ungdomsboligerne i Apotekerhaven udgør 35 af i alt 51 ungdomsboliger i afdeling 90/14 Nørregade/Rådhusstræde. Ungdomsboligerne i Apotekerhaven er opført i 1985. Projektet  forventes at starte op i 2019, således at boligerne er klar til indflytning i 2020.

 

Der er udarbejdet en byggeteknisk rapport for ungdomsboligerne i Apotekerhaven og med baggrund i den udarbejdede tilstandsrapport samt boligforeningens ønske om at fremtidssikre mulighed for at udleje ungdomsboliger i Varde som et alternativt og attraktivt studie- og ungdomsbotilbud, er der udarbejdet en helhedsplan for Apotekerhaven. Boligerne trænger til en gennemgribende renovering og i forbindelse med renoveringen, vil der samtidig ske en sammenlægning af boligerne, så der efter renoveringen vil være 25 nyrenoverede og moderne ungdomsboliger.

 

Apotekerhaven er modsat mange øvrige ungdomsboliger karakteriseret ved at være omfattet af almenboliglovens §100 ordning, som er ungdomsboliger med godkendt støtte før 1. juli 1986 og er en meget lille ordning indenfor det almene område.

 

Ordningen adskiller sig primært ved, at Byrådet kan yde garanti og på vegne af Staten meddele tilsagn om ydelsesstøtte jf. §100, stk 1 (differencen mellem de samlede ydelser på lånet og låntagers betaling) til udbedring af byggeskader, yde direkte økonomisk støtte samt garantere for låneoptagelse ved ekstra ordinære renoverings/moderniseringsarbejder mv.

Ekstra ordinære renoveringsarbejder, finansieres via ustøttede realkreditlån.

 

Varde Kommune er forpligtiget til at indestå for eventuelle underskud på afdelingens fremtidige drift, der ikke kan dækkes af afdelingen selv. 

 

Den samlede anlægssum for projektet er 31.047.609 kr. med en beregnet husleje på 980 kr. pr. m2., hvilket organisationsbestyrelsen i Domea Varde også har fastlagt som en maksimal husleje for ungdomsboligerne.

 

Ved fremsendelse af skema A skal Byrådet godkende:

 • Godkendelse af skema A og gennemførelse af helhedsplanen for Apotekerhaven
 • Garantistillelse for låneoptagelse
 • Medvirke i en kapitaltilførsel med 1/5, svarende til 100.000 kr. Beløbet finansieres af puljen til grundkapitaltilskud.
 • Varde Kommune indestår for eventuelle underskud på afdelingens fremtidige drift.
 • Godkende huslejen på maksimum 980 kr. pr. m2.
 • Indestå for en evt. ydelsesstøtte til at refundere staten 20 % af ydelsesstøtten på det støttede lån i lånets løbetid.

 

Sagen har tidligere været fremsendt til Udvalget for Økonomi og Erhverv den 3. oktober 2018, hvor udvalget ikke kunne godkende det fremsendte projekt. Forvaltningen blev bedt om at undersøge, hvorvidt ungdomsboligerne i Apotekerhaven kan ændre status til, at være omfattet af en ny lovgivning.

 

 

Ungdomsboligerne kan nedlægges og  ommærkes til almene familieboliger. Det vil betyde, at helhedsplanen skrinlægges og et nyt projekt udarbejdes med hensyntagen til almene familieboliger i stedet for ungdomsboliger og projektet behandles påny i Landsbyggefonden.

 

Fortsætter Apotekerhaven med status som ungdomsboliger vil der ikke kunne ændres på ordningen og  boligerne vil være omfattet af almenboliglovens § 100.

 

Landsbyggefonden tilkendegiver, at fonden ikke på forhånd vil afvise en driftsstøtteansøgning, hvis nye problemer måtte opstå i afdelingen. Landsbyggefonden  henviser iøvrigt til årelang villighed til at medvirke i driftsstøttesager af enhver karakter i det almene byggeri.


Forvaltningens vurdering

Ved gennemførelse af projektet vil de nyrenoverede ungdomsboliger fremstå som tidssvarende boliger med en god størrelse og bedre planløsning. I Varde midtby er der fornylig nedlagt 33 ungdomsboliger og med gennemførelse af dette projekt vil antallet af ungdomsboliger være reduceret med ialt 43 ungdomsboliger. Det er forvaltningens vurdering, at der er efterspørgsel på ungdomsboliger,  som matcher udbuddet af ungdomsboliger i Varde midtby.


Huslejen på 980 kr. pr. m2 vil for et lejemål på 50 m2 være 4.083 kr. pr. måned. Det er forvaltningens vurdering, at huslejen er på et niveau for, hvad en ungdomsbolig i Varde midtby kan ”tåle”.


Retsgrundlag

Lov om almene boliger  mv.

Støttebekendtgørelsen

 


Økonomi

Forslag til finansiering af projektet:

Støttet realkreditlån

18.794.000 kr.

Ustøttet realkreditlån

4.000.000 kr.

Kortfristet banklån

3.976.609 kr.

Kapitaltilførsel

500.000 kr.

Fællespuljetilskud Landsbyggefonden

1.020.000 kr.

Organisations dispositionsfond

2.417.000 kr.

Trækningsret (Boligorg. egen trækningsret i LBF)

340.000 kr.

Samlet finansiering

31.047.609 kr.

 

Økonomi for projektet:

Opretning (gruppe 1 arbejder)

5.704.832 kr.

Ombygning/sammenlægning (gruppe 1 +2 arbejder)

13.089.289 kr.

Modernisering/vedligeholdelse (gruppe 2+3 arbejder)

12.253.488 kr.

Samlet finansiering

31.047.609 kr.

 

Økonomiafdelingen udtaler:
Varde Kommune stiller op til 100 % kommunegaranti for realkreditlånene. Den endelige  garantiprocent fastsættes ved projektets færdigmelding.

Varde Kommune skal være indstillet på at indfri garantistillelserne, idet der ikke er regaranti fra LBF på disse lån, samt være opmærksom på, at grundkapitallånet - som er ydet ved boligernes oprindelige opførelse - i tilfælde af konkurs (i yderste konsekvens) vil være anset for værende tabt.

 

Varde Kommune kan eventuel yde et rente og afdragsfrit lån. Et forhold som kommunen selvstændigt skal tage stilling til, hvis det bliver nødvendigt.

 

Kommunen yder ydelsesstøtte og beløbet kendes først endeligt, når finansieringen er på plads. Egenbetalingen for afdelingen indeksreguleres årligt, indtil egenbetaligen svarer til lånets ydelse. I takt hermed aftrappes ydelsesstøtten indtil den bortfalder. Ydelsesstøtten afholdes af puljen for Byfornyelse - ydelsesstøtte.

 

Varde Kommune opkræver boligselskabet et kommunalt gebyr for støttesagsbehandlingen på ca. 77.619 kr. Beløbet udgør 2,5 ‰ af skema B anskaffelsessummen.

 


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at tage orienteringen til efterretning.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-03-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Ingvard Ladefoged

426. Opsamling på byrådets temadrøftelse om visionen Vi i Naturen og fremadrettede initiativer

Opsamling på byrådets temadrøftelse om visionen Vi i Naturen og fremadrettede initiativer

Sagsfremstilling

Den 8. januar 2019 havde Byrådet temamøde om visionen ”Vi i Naturen”, hvor det blev drøftet, hvilken værdi visionen skal skabe, samt hvordan der skal arbejdes med visionen for at indfri værdien.

 

Formålet med temadrøftelsen var at styrke forankringen af visionen hos Byrådet og som følge heraf på fagområderne.

 

Der foreligger nu en opsamling på temadrøftelsen. Opsamlingen fremgår af bilag 1, og er struktureret efter programmet fra temadrøftelsen, som i hovedtræk bestod af følgende dele:

-         Del 1, hvor Byrådet med afsæt i de seks målsætninger for visionen, først i par drøftede, hvad visionen betyder for dem / Hvad er det for en værdi, de ser, visionen kan skabe. Efterfølgende samledes op i plenum.

-         Del 2, hvor Byrådet fik lejlighed til at drøfte, hvad de ser, der er brug for af yderligere initiativer, hvis forvaltningen skal indfri den værdi, Byrådet ser, visionen skal skabe?

 

På den baggrund består opsamlingen af følgende:

-         De renskrevne postits fra pararbejdet under del 1.

-         En række centrale udsagn/pointer fra plenumdrøftelsen under del 1, som tog udgangspunkt i ovennævnte postits. Tilsammen udgør udsagnene/pointerne referatet fra del 1.

-         Referat fra plenumdrøftelsen under del 2, hvor Byrådet kom med en række udsagn/pointer, som tilsammen udgør referatet fra del 2.

-         Et resume fra temadrøftelsen på baggrund af ovenstående.

 

Med afsæt i ovennævnte har forvaltningen identificeret tre områder/spor, hvor Byrådet generelt ser, at visionen kan skabe værdi, og som forvaltningen derfor med fordel kan forfølge i det videre arbejde med visionen:

 1. At øge sammenhængskraften internt i kommunen og arbejde med visionen som et fællesskabsprojekt. En styrkelse af ”VI” i visionen. 
 2. Sundhed – koblingen mellem natur og sundhed.
 3. Kommunikation og synliggørelse af visionen, og den værdi, den skaber.

 

Byrådsmedlemmerne kom desuden hver især med en række umiddelbare bud på, hvordan denne værdi kan indfries. Disse fremgår også af bilag 1.

 

Opsamlingen og de tre spor er godkendt på direktionsmøde d. 13. marts 2019. Her drøftede direktionen også, med afsæt i opsamlingen, hvordan der kan arbejdes med de tre spor fremadrettet. Dette resulterede i følgende forslag:

-         At der fremover vælges et årligt tema for uddeling af midler fra visionspuljen. Dette for at målrette tildelingen af midler, og sikre sammenhæng med fokus for visionen. Det foreslås, at temaet i år 2020 bliver sundhed.

-         At de tre spor bruges som fokus for Vi i Naturen Rådets arbejde, så der kommer overensstemmelse mellem sporene og de input, der fremkommer fra rådet.

-         At der laves en årlig afrapportering på arbejdet med visionen. Afrapporteringen kan enten være i form af en skriftlig afrapportering eller en årlig konference, hvor det synliggøres, hvordan der arbejdes med visionen og/eller inspireres til nye måder at arbejde med visionen på. Formålet med konferencen er at samle centrale aktører omkring visionen med henblik på at synliggøre visionen, og hvordan der arbejdes med den samt at inspirere til nye måder at arbejde med den på.

-         At visionen indarbejdes tydeligere i kommunens kommunikationsstrategi, og aktiviteterne herunder.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at tematisering af visionen vil understøtte, at den synliggøres.


Konsekvens i forhold til visionen

Sagen omhandler visionen.


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.


Økonomi

Eventuelle udgifter forbundet med afrapportering afholdes inden for den eksisterende ramme af Kommunikationsbudgettets midler til branding.


Høring

Ingen.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at godkende de tre spor:

 1. At øge sammenhængskraften internt i kommunen og arbejde med visionen som et fællesskabsprojekt. En styrkelse af ”VI” i visionen. 
 2. Sundhed – koblingen mellem natur og sundhed.
 3. Kommunikation og synliggørelse af visionen, og den værdi, den skaber.

at drøfte ideen om en årlig konference.

at godkende, at der fremover fra 2020 fastsættes et årligt tema for visionspuljen. 

at godkende, at de tre spor gøres til tema for Vi i Naturen Rådets arbejde.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-03-2019

Udsat.

 

Fraværende:

Ingvard Ladefogedsagsnr18-13351_doknr4801-19_v1_noter fra temamøde om visione 8. jan 2019.docx

Bilag

Opsamling fra temadrøftelse om visionen Vi i Naturen d. 8. jan 2019


427. Ansøgning til Visionspuljen - Starup Børneby

Ansøgning til Visionspuljen - Starup Børneby

Sagsfremstilling

Fire lokale foreninger samt Agerbæk Skole & Starup Børneby søger i forening om et tilskud på op til 75.000 kr. til renovering og opkvalificering af Starup Børnebys (Starup Skoles) grønne arealer.

 

Baggrunden for ansøgningen er, at skolens udearealer er blevet forfladiget over en årrække. Dette skyldes bl.a. udvidelse af skolen ved forskellige udbygninger og senest ved nedrivning af en lærerbolig. Desuden er det vedtaget, at SFO-bygningen også skal rives ned.

 

Derfor har ansøgerne i samarbejde med skolens personale startet et projekt, som skal sikre, at udearealerne omlægges, så de kan inddrages i undervisningen. Der skal indtænkes et læringsmæssigt og et pædagogisk perspektiv i planerne, og arealerne skal kunne stimulere og udfordre børnene motorisk. Udearealerne skal desuden være æstetiske og bidrage til, at Starup Børneby fremstår harmonisk og smukt.

 

I ansøgningen beskrives bl.a.:

 • Starup Børneby har altid inddraget naturen og udelivet som en vigtig del af undervisningen. En opkvalificering af skolens nærmeste grønne udearealer vil understøtte den grønne linje børnebyens personale følger. Projektet skaber den positive fortælling om naturens værdi, og det vil være med til at gøre visionen levende
 • De forskellige tiltag i projektet skal kunne stimulere børnenes fantasi og nysgerrighed i forhold til naturen og være med til at fastholde deres interesse for naturen
 • Projektet er med til at udbrede visionen i hele kommunen og gøre den nærværende for borgerne
 • Projektet udbreder kendskabet til visionen lokalt i Starup-Tofterup til borgere, som bruger skolen, multihus, klublokaler og sportsfaciliteter m.m., og længere ud i kraft af mange besøgende ved f.eks. sportsstævner og vandrere på den nærtliggende Kyst til Kyst sti. Desuden formidles visionen via sociale medier, ugeblade, aviser og hjemmeside.

 

Der er endnu ikke udarbejdet konkrete planer for, hvordan de grønne arealer skal forbedres, fordi dette afhænger af den samlede økonomi, projektet kan opnå.

 

Projektering og udførelse af projektet købes hos en entreprenør, men frivilliges indsats er også tænkt ind i projektet.

 

Ansøgerne anslår udgiften til projektet til 110.000 kr. 35.000 kr. finansieres ved tilskud fra lokale, heraf 15.000 kr. fra Agerbæk Skole & Starup Børneby.

 

Agerbæk Skole & Starup Børneby står for arealernes fremtidige drift.


Forvaltningens vurdering

Projektets mulighed for at styrke undervisningens relation til natur og udeliv imødekommer kriterierne for tilskud om at understøtte eller fremme visionen.

 

Projektet kan have en almen interesse for borgere i Starup-Tofterup og omegn, som bruger Starup Børneby og dens faciliteter, og det kan have interesse for øvrige, som besøger Starup Børneby ved f.eks. sportsstævner. Dermed kan projektet også brande visionen og Varde Kommune.

 

Forvaltningen kan ikke på det foreliggende grundlag vurdere, om projektets muligheder for at understøtte, fremme og brande visionen/Varde Kommune står i et rimeligt forhold til et tilskud på op til 75.000 kr.

 

Forvaltningen vurderer desuden, at projektet afviger væsentligt fra andre projekter, som har fået tilskud fra Visionspuljen, fordi der i ansøgning ikke er oplyst noget konkret om, hvad projektet fysisk omfatter, hvordan det skal placeres på arealet eller hvilke materialer, der skal anvendes.  

 

Iflg. ansøger afhænger projektets omfang og udformning af, hvor stort tilskud, der kan opnås fra Visionspuljen.

 

Forvaltningen foreslår derfor, at Udvalget for Økonomi og Erhverv drøfter ansøgningen og tager stilling til, om og i hvilket omfang der kan ydes tilskud fra Visionspuljen.

 

Hvis projektet anses for berettiget til et tilskud, foreslår forvaltningen, at udbetaling af tilskuddet betinges af, at ansøgerne

 • præsenterer et detaljeret projekt i form af tegninger, materialebeskrivelser og overslag
 • beskriver, hvordan visionen og Varde Kommune synliggøres i projektet
 • dokumenterer den øvrige finansiering af projektet
 • tilbagebetaler tilskuddet, hvis projektet ikke gennemføres som beskrevet.

 

Agerbæk Skole & Starup Børneby er kommunal, og ansvaret for de grønne områder ligger hos skolen. Det er derfor som udgangspunkt Agerbæk Skole & Starup Børnebys opgave at an- eller omlægge og vedligeholde de grønne områder omkring skolen.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Kriterier for ansøgninger til Visionspuljen


Økonomi

Tilskud finansieres af Visionspuljen, som for 2019 er på 357.000 kr.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at ansøgningen drøftes og der eventuelt fastsættes et tilskudsbeløb, og

at et tilskud fra Visionspuljen kun gives på de af forvaltningen foreslåede betingelser.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-03-2019

Holger Grumme Nielsen blev erklæret inhabil og deltog således ikke i behandling af sagen.

 

Ansøgningen blev imødekommet med 50.000 kr. på de foreslåede betingelser, suppleret med et krav om dokumentation for bl.a. skolens inddragelse af arealerne i undervisningen.

Fraværende:

Ingvard Ladefoged

Holger Grumme Nielsensagsnr19-1547_doknr39245-19_v1_ansøgningsskema.docx
sagsnr19-1547_doknr39247-19_v1_ansøgning til varde kommune ved skolen.docx
sagsnr18-3874_doknr51711-18_v1_ansøgningskriterier for visionspuljen.docx

Bilag

Ansøgningsskema
Ansøgning til Varde Kommune ved skolen
Ansøgningskriterier for Visionspuljen


428. Ansøgning til Byrådets Udviklingspulje - mini-historier

Ansøgning til Byrådets Udviklingspulje - mini-historier

Sagsfremstilling

Varde Miniby har 17. december 2018 ansøgt om et tilskud på 75.000 kr. fra Byrådets Udviklingspulje til udvikling af Mini Historier, som er en ny måde at formidle Varde bys historie ved hjælp af en app til smartphone.

 

Udvalget for Økonomi og Erhverv udsatte behandlingen af ansøgningen på sit møde d. 31. januar 2019 med henblik på at få yderligere oplysninger.

 

Projektet går ud på, at minibyens gæster på deres tur rundt i minibyen kan opleve Vardes historie gennem små videoer, der viser indbyggere fra Varde anno 1866.

 

Fra 8 huse i minibyen udsendes videosignaler, som kan ses i en app på smartphones, der er i en kort afstand fra senderne. App’en er gratis.

 

Formålet med projektet er, at der i løbet af 2 år tiltrækkes flere vardensere og turister til Varde Miniby.

 

Der er ansøgt om 75.000 kr., som dækker det fulde projektbeløb.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen har tidligere vurderet, at ansøgningen opfylder kriterierne for Byrådets Udviklingspulje og har denne gang kigget på, om en app-baseret løsning er den rigtige i forhold til at trække flere gæster og turister til Varde Miniby.

 

Det vurderes som positivt, at projektet baserer sig på beacons, der automatisk fremkalder filmene, når gæsterne er inden for rækkevidde. Det er mere brugervenligt end de hidtidige løsninger, der baserer sig på QR-koder, som gæsterne selv skal skanne. Beacons er kendetegnet ved, at de er gennemtestede med lang levetid og lave driftsomkostninger.

 

Det vurderes også som positivt, at systemet er i drift nu på store attraktioner som Nordsø Oceanarium i Hirtshals og Randers Regnskov.

 

At det foregår på en app er imidlertid en barriere, hvor gæsterne skal tage et aktivt valg om at downloade appen og anvende den. Den barriere er dog blevet mindsket gennem de senere år ved, at en stadig større del af befolkningen har en smartphone, og ved at turister fra EU ikke længere har de samme udgifter til data, når de downloader på deres telefon.

 

Appen giver også mulighed for at have kontakt med gæsterne før og efter besøget ved fx at sende dem opfordringer til at uploade billeder fra besøget på de sociale medier, sende dem et godt tilbud eller lignende.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Tilskud finansieres af Byrådets Udviklingspulje.

 

Økonomiafdelingen udtaler: Aktuelt er der budgetmæssig dækning på Byrådets udviklingskonto.

 


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at det drøftes, hvorvidt ansøgningen fra Varde Miniby skal imødekommes.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-03-2019

Udvalget imødekommer ansøgningen med 75.000 kr.

Fraværende:

Ingvard Ladefogedsagsnr18-15244_doknr199396-18_v1_ansøgning - udvikling af app til historiefortælling i varde miniby.docx
sagsnr18-15244_doknr199399-18_v1_projektbeskrivelse - mini historier.docx

Bilag

Ansøgning - Udvikling af app til historiefortælling i Varde Miniby
Projektbeskrivelse - Mini Historier


429. Tema for forårsmødet 2019

Tema for forårsmødet 2019

Sagsfremstilling

Forårsmødet mellem Byrådet og medlemmerne af de 9 udviklingsråd er aftalt til mandag den  13. maj 2019 kl. 17-21 i Ølgod Hallen.

 

Der er indkommet forslag om, at der ved forårsmødet arbejdes med styrkepositioner i kommunens mange byer. I fællesskab skal vi arbejde med at finde frem til vores lokale fyrtårne inden for:

 • Fødevareproduktion og fødevareoplevelser
 • Kyst- og indlandsturisme
 • Sport og fritid
 • Lokal frivillighed
 • Vi i Naturen
 • Netværk og samarbejde
 • Jobskabelse og iværksætteri.

 

Efterfølgende arbejdes der på workshopdelen med en spredning af effekten af fyrtårnene (Hvad kan vi gøre for at brede de gode eksempler/erfaringer ud?).

Der arbejdes med temaer frem for geografi, da der skal arbejdes på at skabe helheder i kommunen frem for lokale fraktioner. I fællesskab skal alle tale hinanden op i stedet for det modsatte.

 

Forslag til dagsorden:

Velkomst ved borgmester Erik Buhl

 1. Rigets tilstand: Kort status ved Erik Buhl, herunder orientering om de kommunale udviklingspuljer og det politiske arbejde med Udviklingsstrategi 2018-21.

 

 1. Varde Kommunes Udviklingsstrategi 2018-2021 – Orientering om indhold og Byrådets hensigter. Vinkles med fokus på ”I Varde står vi sammen”.

 

 1. Workshop del 1 – Ud fra temaerne ovenfor arbejdes der på store kort med at udpege lokale fyrtårne og fyrtårne, hvor det giver mening at arbejde på tværs af kommunen. Vi skal finde frem til det, der gør os stolte af os selv, vores by, vores nabolandsby og vores kommune. Tankerne skal bidrage til, hvordan vi kan vise vores omverden, at vi mener, at vores område er et attraktivt sted at bo, arbejde og holde ferie.

 

 1. Workshop del 2 – Ud fra fyrtårnene fra workshoppens del 1 skal vi arbejde med at identificere, hvordan vi på tværs af kommunen kan arbejde med at styrke hinanden i flok. Løftet skal diskuteres både ud fra tanken om en styrkelse af de i forvejen stærke netværk og samarbejder i kommunen.

 

 1. Workshop del 3 – Hvordan løftes den lokale indsats ind i arbejdet med kommunens kommende bosætningsstrategi. Udviklingsstrategien har fokus på fire punkter i forhold til bosætning. Fokus på:
 • Tiltrækning af borgere med de rette kvalifikationer til Varde Kommune
 • Synliggørelse af Varde Kommunes attraktive boligmarked
 • Alle har glæde af at kende nogen – at støtte borgernes mulighed for at indgå og få foden indenfor i et netværk.
 • Unges tilknytning til kommunen – netværk i studiebyerne og praktikpladser i Varde Kommune.
   

Workshoppens 3. del fokuserer på, hvordan man med baggrund i workshoppens del 1 og 2 kan finde samarbejdspunkter, som kan underbygge den kommunale bosætningsindsats og ligeledes bosætningsindsatsen lokalt i byerne.

 

Afrunding og opsamling på idéer.

 

 1. Eventuelt.

 

Pause med servering af let anretning planlægges efter punkt 3, inden der ses på arbejdet på tværs.

 

Der gøres opmærksom på, at Udvalget for Økonomi og Erhverv, jævnfør den nye struktur for forårs- og efterårsmødet (Udviklingsrådsmodellen 2.0), blandt sine medlemmer skal udnævne en tovholder for forårsmødet.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at mødet mellem Byrådet og Udviklingsrådene vægtes højt af deltagerne. Dialogen vurderes at skulle være i højsædet, således at mødet ikke anvendes på mange punkter af orienterende karakter. Der er derfor valgt fokus på et tema fra Udviklingsstrategi 2018-2021, samt workshop med fokus på, hvordan strategien kan operationaliseres i det fremadrettede arbejde med både lokalsamfundsudvikling, bosætning og strukturer for samarbejde.


Konsekvens i forhold til visionen

Fortsat arbejde med udrulning af Varde Kommunes vision kræver samarbejde på tværs af alle interessenter; kommune, udviklingsråd og lokalsamfund.


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Udgiften til afvikling af forårsmødet afholdes over udviklingsrådenes konto.


Høring

Ingen.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at Direktionen indstiller forslaget til dagsorden for forårsmøde den 13. maj 2019, mellem Byrådet og Udviklingsrådenes medlemmer, til Udvalget for Økonomi og Erhverv,
at Udvalget for Økonomi og Erhverv udnævner en tovholder for forårsmødet,
at endelig dagsorden for forårsmødet udsendes til deltagerne medio april.


Beslutning Direktionen den 20-03-2019

Anbefalingen blev tiltrådt.

Fraværende:

Claus Fjeldgaard


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-03-2019

Forslag til dagsorden blev godkendt, og udsendes i endelig form til deltagerne medio april måned.

Erik Buhl Nielsen blev udnævnt til tovholder for forårsmødet.

Fraværende:

Ingvard Ladefoged

430. Konsekvenser som følge af ændringer i Lov om Erhvervsfremme

Konsekvenser som følge af ændringer i Lov om Erhvervsfremme

Sagsfremstilling

Som følge af den ændrede erhvervsfremmelovgivning sker der i disse år betydelige ændringer i rammerne for den lokale erhvervsservice, der jo varetages af ProVarde.

 

Varde Kommune giver et ordinært tilskud til ProVarde på cirka 6 mio. kr., hvortil kommer et provenu ved driften af Blåvand Fyr. Dette provenu udgør ikke under 1 mio. kr., så det samlede tilskud er reelt cirka 7 mio. kr. eller lidt mere. Hertil kommer et tilskud for at drive erhvervsplaymakerordningen, men denne opgave har principielt ikke noget med omlægningerne af erhvervsfremmeordningen at gøre.

 

Det kommunale tilskud er - med virkning fra 2019 - blevet reduceret som følge af, at dele af ProVardes opgaver er overført til Erhvervshus Syddanmark, som skal varetage den mere specialiserede erhvervsservice. Erhvervshuset har derfor fået tilført de penge, som ProVarde ikke længere modtager.

 

Som følge af de lovmæssige krav om etablering af 20-25 destinationsselskaber, besluttede Byrådet den 5. februar 2019 at godkende en hensigtserklæring om etablering af et destinationsselskab sammen med Ringkøbing-Skjern Kommune. Det må forventes, at dette selskab skal have et tilskud fra Varde Kommune på ikke under 3,5 mio. kr., og da ProVarde så ikke længere skal varetage denne opgave, vil det være naturligt at finansiere dette gennem en tilsvarende reduktion af tilskuddet til ProVarde.

 

Det giver anledning til en drøftelse af, hvad kommunen forventer af ydelser fra det fremtidige ProVarde.

 

 • En mulighed kan være at køre uændret videre som en erhvervsorganisation, der primært er målrettet den del af erhvervslivet, der ikke omhandler turisme.

 

 • En anden mulighed er at styrke ProVardes indtægtsgrundlag gennem en højere grad af projektfinansiering inden for områder, som er inden for ProVardes formål som eksempelvis projekter om arbejdskraft, iværksætteri eller digitalisering.

 

 • En tredje mulighed er at samle erhvervsrettede funktioner fra kommunen sammen med ProVarde, på en måde der fastholder ProVarde´s fokus.

 

 • En fjerde mulighed kan være, at ProVarde indgår et tættere samarbejde med en anden erhvervsfremmeorganisation.

 

 • En femte mulighed er, at Varde Kommune selv overtager arbejdet med erhversfremme.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser er pt. ikke bekendt.


Anbefaling

Kommunaldirektøren anbefaler,
at Direktionen drøfter sagen, og

at sagen videresendes til drøftelse i Udvalget for Økonomi og Erhverv.


Beslutning Direktionen den 20-03-2019

Anbefalingen blev tiltrådt med enkelte bemærkninger.

Fraværende:

Claus Fjeldgaard


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-03-2019

Udsat med henblik på en temadrøftelse i udvalget. 

Fraværende:

Ingvard Ladefoged

431. Forudbetaling af tilskud til Sportspark Blaavandshuk

Forudbetaling af tilskud til Sportspark Blaavandshuk

Sagsfremstilling

Udvalget for Kultur og Fritid besluttede den 29. august 2018 at forudbetale tilskud for 1. og 2. kvartal 2019 til Sportspark Blaavandshuk. Formålet var at understøtte Sportsparkens akutte behov for likviditet og samtidig holde fast i en stram økonomisk styring uden yderligere gældsætning i Sportsparken.

 

Siden da har forvaltningen gennem den løbende kontakt med Sportsparken fået mulighed for dykke nærmere ned i økonomien og fundamentet for Sportsparkens genopretningsplan. Her viser det sig, at likviditetsudfordringen strækker sig over en længere periode.

 

I forhold til genopretningsplanen foreligger det foreløbige regnskab 2018 nu fra Sportsparken, og viser et samlet driftsoverskud på 1.313 t.kr. mod et budgetteret driftsoverskud på 1.351 t.kr. Det vil sige, at budgettet for 2018 samlet set er overholdt. Overskuddet skal likviditetsmæssigt dække finansieringsomkostninger og afdrag med samlet 1.151 t.kr. i 2018.

 

I de kommende budgetter forventes der følgende udvikling i udgifter og indtægter, hvor 2018 = indeks 100.

 

 

2019

2020

2021

2022

Driftsudgifter

97,9

96,1

96,1

96,7

Driftsindtægter

101,9

105,1

107,9

109,7

 

Der forventes følgende udvikling i driftsresultat fra 2019 og frem i hele tusinde kroner:

 

Årets resultat

1.172

1.516

1.822

1.992

Årets afdrag

- 814

- 1.620

- 1.644

- 1.657

Årets resultat efter afdrag

358

-104

178

335

 

Driftsresultatet skal dels anvendes til en styrkelse af likviditeten og dels til afvikling af gæld. Som en følge af Sportsparkens betaling af energi- og ombygningsprojektet stiger de samlede årlige finansieringsomkostninger til knap 2,1 mio. kr. i 2020 og følgende år, hvilket er indarbejdet i Sportsparkens budget. Heraf er ca 1,6 mio. kr. afdrag på gæld.

 

I forhold til likviditeten er Sportsparken fortsat udfordret, idet den nuværende trækningsret på 1,8 mio. kr. på kassekreditten ikke kan rumme de sæsonmæssige udsving i likviditeten, der er henover det enkelte år. Ved udgangen af 2021 forventes de sæsonmæssige udsving at kunne rummes indenfor den nuværende kreditramme. Her ønsker Sportsparken som i august, at deres kassekredit udvides til 2,5 mio. kr.

 

 

2019

2020

2021

2022

Likviditetsbehov
(hele tusinde kr.)

2.496

2.122

2.045

1.702

 


Forvaltningens vurdering

Det er Forvaltningens vurdering, at Sportspark Blaavandshuk følger genopretningsplanen samt at budgettet for 2019-2022 er realistisk. Sportsparken har mulighed for at skabe en økonomisk basis for fortsat drift, samtidig med at der afvikles gæld med ca. 1,6 mio. kr. årligt.

 

For at understøtte en stram økonomisk styring uden yderligere gældsætning og holde fast i den linje som udvalget lagde i august, er det hensigtsmæssig at fremrykke driftstilskud midlertidigt til og med 2021 fremfor øget gældsætning som alternativ.

 

I praksis kan det gøres ved følgende, hvor to kvartalers tilskud p.t. svarer til ca. 750.000 kr.

 

 • 3. og 4. kvartal 2019 udbetales i 1. kvartal 2019
 • 1. og 2. kvartal 2020 udbetales i 3. og 4. kvartal 2019
 • 3. og 4. kvartal 2020 udbetales i 1. og 2. kvartal 2020
 • 1. og 2. kvartal 2021 udbetales i 3. og 4. kvartal 2020
 • 3. og 4. kvartal 2021 udbetales i 1., 2., 3. og 4. kvartal 2021.

 

Herefter udbetales tilskud det år, hvor det er en del af budgettet.

 

Varde Kommune vil fortsat mødes med Sportsparken hvert kvartal for at gennemgå deres kvartalsrapporter og rapportere resultatet heraf til Udvalget for Kultur og Fritid.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven


Økonomi

Udvalget for Kultur og Fritid har mulighed for at fremrykke udbetaling af tilskud jf. sagsfremstillingen, og vil selv skulle dække fremrykningen af udvalgets budget.

 

Økonomiafdelingen udtaler: Idet der på nuværende tidspunkt ikke foreligger bevillinger (budget) for årene 2020 og 2021 skal sagen om fremrykning behandles i Byrådet.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at udbetalingen af driftstilskud til Sportspark Blaavandshuk fremrykkes midlertidigt i perioden 2019 – 2021.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 18-03-2019

Anbefalingen blev godkendt under den forudsætning, at Sportspark Blaavandshuk overholder den genopretningsplan der foreligger og at der gennemføres de planlagte kvartalsvise opfølgninger.

Fraværende:

Sandie Eis Ravn


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-03-2019

Peter Nielsen blev erklæret inhabil og deltog således ikke i sagens behandling.

 

Indstillingen fra Udvalg for Kultur og Fritid fremsendes med anbefaling til Byrådet.

Fraværende:

Ingvard Ladefoged

Peter Nielsensagsnr18-3489_doknr32897-19_v1_2019-2023 budget spb kvartalsopdelt.pdf.pdf
sagsnr18-3489_doknr32896-19_v1_2018.12.31 spb resultat vedligeholdelsemodel.pdf.pdf

Bilag

2019-2023 budget SPB kvartalsopdelt.pdf
2018.12.31 SPB Resultat vedligeholdelsemodel.pdf


432. Indtægtsbevilling - Tilskud til Varde Byråds Kunstudvalg

Indtægtsbevilling - Tilskud til Varde Byråds Kunstudvalg

Sagsfremstilling

Varde Byråds Kunstudvalg har ansøgt om og modtaget et tilskud på 50.000 kr. fra Statens Kunstfond i 2019.

 

Tilskuddet skal bruges til udvikling og afvikling af dialogmøder om formidling af kunsten i forskellige lokalsamfund. Der planlægges afholdt fire dialogmøder i 2019 i lokalområder som f.eks. kunne være Ølgod, Tistrup/Sig, Oksbøl/Vejers, Varde og Ansager.

 

Kunstudvalget har haft svært at tiltrække og fastholde professionelle kunstnere i udvalget, når der ikke er mulighed for kompensation ved deltagelse i møder og projekter. Derfor skal tilskuddet også bruges til honorering af kunstnere og kunstfaglige medlemmer i kunstudvalget som et forsøg i 2019.

 

Kunstudvalget har de seneste år øget antallet af projekter og samarbejder, og det har betydet flere møder og arbejdsopgaver for kunstudvalgets medlemmer. Alene i 2019 arbejder Kunstudvalget med et større samarbejdsprojekt med Statens Kunstfond om kunst i naturen, et tættere samarbejde med Poul Erik Bech Fonden om kunst i Varde og en formidlingsstrategi for skulpturerne i kommunen med inddragelse af borgere. Samtidig har flere aktører i Varde Kommune fået øjnene op for kunstudvalgets rådgivende funktion og bidrag til kunsten i kommunen. Det medfører også et øget pres på kunstudvalgets midler.

 

Det er praksis i kommunale billedkunstråd i Danmark at honorere medlemmerne ligesom det også anbefales af Billedkunstnernes Forbund (BKF).

 

Kunstnere og kunstfaglige medlemmer bliver honoreret pr. møde jf. anbefalet mødesats fra BKF samt kørselsgodtgørelse. Kunstudvalget har selv øremærket 50.000 kr. af eget budget til dialogmøder og honorering. Udvalgets budget udgør ca. 130.000 kr. årligt.

 

I 2019 arbejder Kunstudvalget på et nyt kommissorium, herunder form og størrelse samt en handlingsplan, som skal godkendes af Udvalget for Kultur og Fritid. Endvidere undersøges muligheden for at evt. overgå til et kommunalt billedkunstråd. Et kommunalt billedkunstråd vil sikre muligheden for at kunne modtage støtte fra Statens Kunstfond. 


Forvaltningens vurdering

Tilskuddet fra Statens Kunstfond giver kunstudvalget bedre muligheder for at sikre professionel deltagelse i udvalget og dermed kunstfaglighed i udvalgets projekter.

 

Udvalget for Kultur og Fritid har som fokusområde at forbedre formidlingen af skulpturerne i kommunen. Gennem de dialogmøder som kunstudvalget afholder i 2019, sikres en lokal forankring og inddragelse i hvordan formidlingen bedst kan komme til udtryk.  


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, herunder §17 stk. 4 udvalg 

Kommunalfuldmagten 


Økonomi

Der gives en tillægsbevilling på 50.000 kr. til Varde Byrådskunstudvalg. Økonomiafdeling har undersøgt momsregler vedrørende modtagelse af tilskuddet fra Statens Kunstfond. Midler fra Statens Kunstfond består af finanslovsmidler, hvilket gør at tillægsbevillingen er momsfri.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at der gives en indtægtsbevilling på 50.000 kr. som følge af tilskud fra Statens Kunstfond, og

at der gives en tillægsbevilling på 50.000 kr. til Varde Byråds Kunstudvalgs driftsbudget – øremærket dialogmøder i lokalsamfundet og honorar til kunstnere og kunstfaglige medlemmer.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 18-03-2019

Anbefalingen blev godkendt

Fraværende:

Sandie Eis Ravn


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-03-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Ingvard Ladefogedsagsnr18-9644_doknr36521-19_v1_bevilling fra statens kunstfond.pdf
sagsnr14-6063_doknr166597-15_v1_kommissorium for varde byråds kunstudvalg.docx

Bilag

Bevillingsbrev fra Statens Kunstfond
Kommissorium for Varde Byråds Kunstudvalg


433. Anlægsregnskab vedr. renovering og ombygning af Lykkesgårdskolen

Anlægsregnskab vedr. renovering og ombygning af Lykkesgårdskolen

Sagsfremstilling

I juli 2013 godkendte Byrådet en budgetramme for genopbygningen af Lykkesgårdskolen til 0.-6. klasse på 66 mio. kr. Desuden blev der afsat yderligere 16 mio. kr. i forhold til 0.-9. klasse. På baggrund heraf er der med afsæt i det pædagogiske funktionsprogram udarbejdet byggeprogram i forhold til konkurrenceudsættelse af opgaven. Derudover er der overført midler fra energibesparende foranstaltninger samt fra Lykkesgårdskolen.

 

Projektet er afsluttet og der er derfor udarbejdet anlægsregnskab.

 Anlægsbevilling i alt    86.596.137 kr.

 Forbrug i alt               86.970.072 kr.

 Merforbrug i alt              373.935 kr.

 

Merforbruget skyldes at der måtte renoveres en skolegård for ca. 150.000 kr., hvilket ikke var indregnet i projektet. Desuden var der sket en fejlkontering af udgifter for ca. 143.000 kr., hvorfor der var disponeret for meget. Af hensyn til støjforhold er der desuden afholdt udgifter for 62.000 kr. til glasvægge, hvilket ikke var indregnet i projektet.

 

Specifikation af udgifterne fremgår af vedlagte bilag.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Økonomiregulativet


Økonomi

De samlede udgifter beløber sig til 86.970.072 kr., hvilket betyder at der er et merforbrug på 373.935 kr.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at anlægsregnskabet for ombygning og renovering af Lykkesgårdskolen godkendes,

at der meddeles anlægstillægbevilling på 373.935 kr. til projektet,

at merforbruget på 373.935 kr. finansieres af mindre forbrug på udvalgets driftsbudget i 2018.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 19-03-2019

Forelægges Byrådet med anbefaling.

Fraværende:

Sandie Eis Ravn


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-03-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Ingvard Ladefogedsagsnr13-9199_doknr43564-19_v1_oversigt over udgifterne vedr. lykkesgårdskolen..pdf

Bilag

Oversigt over udgifterne vedr. Lykkesgårdskolen.


434. Anlægstillægsbevilling på 2.550.000 kr. til multisal og kombibibliotek - Agerbæk Skole

Anlægstillægsbevilling på 2.550.000 kr. til multisal og kombibibliotek - Agerbæk Skole

Sagsfremstilling

Byrådet frigav på sit møde den 6. marts 2018 14.206.000 kr. til projektet vedr. etablering af multisal og kombibibliotek på Agerbæk Skole.

 

I forbindelse med godkendelse af budgettet for 2019 blev der afsat yderligere 2.550.000 kr. til projektet som hermed søges frigivet.

 

De bygningsmæssige ændringer vil resultere i, at skolen får nye og bedre rammer, hvor de pædagogiske muligheder bliver optimeret. Dette gælder både i forhold til faget idræt, men også i øvrige fag, og de generelle læringsmiljøer bliver moderne, indbydende og inspirerende. Samtidig vil skolen kunne blive et naturligt samlingspunkt for brugere af folkebiblioteket og det lokale forenings- og fritidsliv.


Forvaltningens vurdering

Der er afholdt licitation i februar 2019, og projektet kan påbegyndes i forhold til den aftalte hovedentreprise. Projektet kan gennemføres indenfor den afsatte økonomi.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Intet


Økonomi

Økonomiafdelingen oplyser: I budget 2019 er afsat i alt 9.302.000 kr., hvoraf 2.550.000 kr. ikke er frigivet af Byrådet.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der meddeles anlægstillægsbevilling på 2.550.000 kr. til gennemførelse af projektet,

at beløbet kan finansieres af de i budgettet afsatte midler.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 19-03-2019

Forelægges Byrådet med anbefaling.

Fraværende:

Sandie Eis Ravn


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-03-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Ingvard Ladefoged

435. Arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Varde Kommune

Arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Varde Kommune

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 8. maj 2018 at anmode forvaltningen om - i samarbejde med skolelederne - at indlede forhandlinger om en lokal aftale med Danmarks Lærerforening om lærernes arbejdstid, forberedelsestid og øvrige arbejdsvilkår. På denne baggrund blev der nedsat en forhandlingsgruppe med 2 repræsentanter for Varde Lærerkreds, 2 repræsentanter for skolelederforeningen i Varde, 1 konsulent fra løn- og personaleafdelingen, 1 konsulent fra skoleforvaltningen og skolechefen.

 

Forhandlingsgruppen afholdte sit første møde den 14. maj 2018 og har siden afholdt en møderække for at nå frem til en lokal arbejdstidsaftale som alle parter kunne tilslutte sig.

Forhandlingsgruppen gennemførte i forbindelse med arbejdet en spørgeskemaundersøgelse blandt alle lærere/børnehaveklasseleder og skoleledelser i kommunen. Formålet hermed var at få afdækket hvilke områder henholdsvis medarbejdere og ledelser betragtede som væsentlige i forhold til en arbejdstidsaftale.

Svarene på undersøgelserne fra medarbejdere pegede i hovedtræk på

 • et maksimalt undervisningstimetal,
 • en sikring af tid til individuel forberedelse, tilstedeværelsestid, og fortsat mulighed for lokale fleksible aftalemuligheder og løsninger.

Skoleledelserne pegede i undersøgelsen på

 • sikring af ledelsesrum,
 • lokale aftalemuligheder,
 • forhold for nyansatte,
 • en aftale der er nem og ubureaukratisk at håndtere.

De fremsatte udsagn fra medarbejdere og ledelse har dannet grundlag for aftalegruppens drøftelser.


Forvaltningens vurdering

Den indgåede arbejdstidsaftale bygger i hele sit fundament på, at den bedste læring for eleverne og det bedste fundament for undervisningen – og dermed et godt arbejdsmiljø/ læringsmiljø for alle – skabes gennem dialog og tillid mellem parterne, fra det politiske niveau via forvaltning/lærerkreds og ud på den enkelte skole. Den nødvendige respekt for roller, og anerkendelse af professionelt ansvar er med til at sikre en god skole, hvor alle trives.

Med udgangspunkt i denne tilgang, og henset til den af Byrådet givne opgave, er der indgået en aftale gældende fra skoleåret 2019/2020 der bl.a. indeholder:

 • Et maksimalt undervisningstimetal for lærere og for børnehaveklasseledere
 • Tid til individuel forberedelse for lærere og børnehaveklasseledere
 • Tid til øvrige opgaver i tilknytning til elevernes læring (samarbejdstid, fælles-/individuel forberedelse, teamsamarbejde, samarbejdstid og pædagogisk/didaktisk sparring). Det afgørende ved endelig fastlæggelse af arbejdstiden og dens indhold er den lokale dialog mellem leder/undervisere, TR og MED-udvalg.
 • Tilstedeværelsestiden fastsættes til 36 timer i 40 elevuger, således at der bliver 4 timer pr. uge hvor det aftales mellem leder/medarbejder, hvor opgaverne løses mest hensigtsmæssigt. Den nuværende tilstedeværelsestid er 40 timer pr. uge.
 • Ledelsesansvaret og dermed ansvaret for skolens kvalitet er fortsat skoleledernes og gennem aftalen sikres det nødvendige ledelsesrum for at varetage denne opgave.

Det er stadig dialogen på den enkelte skole der sikrer aftalens udmøntning.

Samtidig er aftalen let gennemskuelig og nem at administrere i de allerede eksisterende administrationssystemer på skolerne.

Herudover skaber arbejdstidsaftalen gode vilkår for rekruttering af fremtidige undervisere gennem et lavere maksimalt undervisningstimetal og en mentorordning


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Byrådsbeslutning af 8. maj 2018

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne indført ved lov 409


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at forslag til ’Arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Varde Kommune’ godkendes.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 19-03-2019

Forelægges Byrådet med anbefaling.

Fraværende:

Sandie Eis Ravn


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-03-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Ingvard Ladefogedsagsnr18-5026_doknr45723-19_v1_arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i varde kommune (14.03.2019).docx

Bilag

Arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Varde Kommune (14.03.2019)


436. Ekspropriation. Arealerhvervelse til Cykelbane

Ekspropriation. Arealerhvervelse til Cykelbane

Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik har 20. december 2018 disponeret 2,9 mio. kr. i 2019 til cykelbane langs med Sønderskovvej fra Øse til Nordenskov for at forbedre trafiksikkerheden for de lette trafikanter.

 

Før anlægsarbejdet kan igangsættes, skal der erhverves areal til stianlægget ved ekspropriation.

 

Åsteds- og forligsforretningen ønskes afholdt 26. juni 2019.

 

Efter åstedsforretningen har lodsejerne en frist på 4 uger til at komme med bemærkninger til de planlagte foranstaltninger og erstatningen. Byrådet beslutter om ekspropriationen skal gennemføres, når denne frist er udløbet.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen anbefaler ekspropriation.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Vejloven kapitel 10 om ekspropriation og taksation


Økonomi

Erstatningen er indeholdt i eksisterende bevilling


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at åstedsforretningen og forligsforretningen afholdes 26. juni 2019,

 

og at det indstilles til Byrådet,

at der udpeges mindst et medlem fra Udvalget for Plan og Teknik til at deltage i åsteds- og forligsforretningen.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-03-2019

Anbefalingen blev godkendt.

 

Udvalget indstiller til Byrådet, at Preben Friis-Hauge udpeges til at deltage i åsteds- og forligsforretningen.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-03-2019

Udvalget fremsender indstillingen om udpegning af Preben Friis-Hauge til at deltage i åsteds- og forligsforretningen til Byrådet med anbefaling. 

Fraværende:

Ingvard Ladefogedsagsnr18-7896_doknr33529-19_v1_oversigtskort.pdf.pdf
sagsnr18-7896_doknr33506-19_v1_tidsplan.pdf.pdf
sagsnr18-7896_doknr33511-19_v1_fremgangsmåde i forbindelse med ekspropriation.pdf.pdf
sagsnr18-7896_doknr33447-19_v1_eks-g-ekspropriationsforløb.pdf

Bilag

Oversigtskort.pdf
Tidsplan.pdf
Fremgangsmåde i forbindelse med ekspropriation.pdf
EKS-G-Ekspropriationsforløb


437. Ekspropriation. Jord til tilslutning af Ølgod Bioenergi

Ekspropriation. Jord til tilslutning af Ølgod Bioenergi

Sagsfremstilling

Varde Kommune har vedtaget L24.10.L02 for et biogasanlæg, Ølgod Bioenergi, som skal etableres ca. 1,5 km syd for Ølgod, og kommunen har også meddelt miljøgodkendelse af virksomheden.

 

Dansk Gas Distribution A/S (DGD) har søgt om projektgodkendelse af en ca. 3 km tilslutningsledning til Ølgod Bioenergi, så virksomheden forbindes til naturgasnettet. For at tilslutningen af biogasanlægget kan etableres, skal DGD sikre sig rådighed over de nødvendige arealer. Hvis det eventuelt viser sig problematisk, kan det blive nødvendigt, at Varde Kommune foretager en ekspropriation, som sikrer, at projektet kan gennemføres.

 

Ved en ekspropriation afholdes der en åsteds- og forligsforretning, hvor lodsejerne vises, hvordan projektet kan påvirke deres ejendomme. Ved åsteds- og forligsforretningen forsøger kommunen at indgå forlig om erstatning for det areal, lodsejerne skal afstå. Ved åstedsforretningen skal der deltage mindst ét medlem af Byrådet, og åstedsforretningen skal ledes af et af de deltagende byrådsmedlemmer. Efter åsteds- og forligsforretningen har lodsejer en frist på 4 uger til at komme med bemærkninger til de planlagte foranstaltninger og erstatningen. Byrådet beslutter om ekspropriationen skal gennemføres, når denne frist er udløbet.

 

Det vides ikke, om det bliver nødvendigt at foretage en ekspropriation, og derfor kan der ikke på nuværende tidspunkt fastsættes en dato for åstedsforretningen.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at det er af væsentlig betydning for etableringen af Ølgod Bioenergi, at det sikres, at virksomheden kan afsætte den gas, den producerer. Afsætning af gassen er betinget af, at der etableres en tilslutning til naturgasnettet.


Konsekvens i forhold til visionen

Projektet er i overensstemmelse med såvel den nationale som den kommunale målsætning om, at energiforsyningen i stigende grad skal baseres på vedvarende energikilder.


Retsgrundlag

Varmeforsyningsloven §§ 16-18


Økonomi

DGD betaler alle udgifter til ekspropriation og erstatning.


Høring

Projektet har været i høring hos de berørte lodsejere. Kommunen har ikke modtaget nogen bemærkninger fra disse.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Varde Kommune er indstillet på at sikre de fornødne arealerhvervelser og erhvervelser af rådigheder ved ekspropriation, og

at Byrådet udpeger mindst et medlem fra Udvalget for Plan og Teknik til at lede åstedsforretningen for tilslutningsledningen.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-03-2019

Anbefalingen blev godkendt.

 

Udvalget indstiller til Byrådet, at Preben Friis-Hauge udpeges til at deltage i åsteds- og forligsforretningen.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-03-2019

Udvalget fremsender indstillingen om udpegning af Preben Friis-Hauge til at deltage i åsteds- og forligsforretningen til Byrådet med anbefaling. 

 

Fraværende:

Ingvard Ladefogedsagsnr18-14090_doknr26950-19_v1_bilag 1 ølgod bioenergi - oversigtskort_tilslutningsledning_og_bmr.pdf.pdf
sagsnr18-14090_doknr26806-19_v1_ekspropriationsforløb.pdf.pdf
sagsnr18-14090_doknr26809-19_v1_fremgangsmåde i forbindelse med ekspropiation.pdf.pdf
sagsnr18-14090_doknr26824-19_v1_orientering af lodsejer om godkendelse af projektforslag om tilslutning af ølgod bioenergi til natur.docx
sagsnr18-14090_doknr181710-18_v1_projektforslag for tilslutning af ølgod bioenergi.pdf.pdf

Bilag

Ølgod BioEnergi - Oversigtskort_tilslutningsledning_og_MR.pdf
Ekspropriationsforløb.pdf
Fremgangsmåde i forbindelse med ekspropiation.pdf
Orientering af lodsejer om godkendelse af projektforslag om tilslutning af Ølgod Bioenergi til naturgasnettet
Projektforslag for tilslutning af Ølgod BioEnergi.pdf


438. Ekspropriation. Thyrasvejs forlængelse over banen, Tistrup

Ekspropriation. Thyrasvejs forlængelse over banen, Tistrup

Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik afholdt 14. januar 2019 åsteds- og forligsforretning på Thyrasvejs forlængelse over banen i anledning af påtænkt ekspropriation af arealer til ny vej i forlængelse af Thyrasvej til Yderikvej i Tistrup.

 

Kopi af protokol med oplysninger om de forlig, der kunne opnås, og det, der ikke kunne indgås, er vedhæftet.

 

Der er indgået forlig med alle lodsejere. De indgåede forlig er indgået under forudsætning af Byrådets godkendelse.

 

Der er indgået aftaler om indarbejdelse af ønskede ændringer i projektet, hvor det har været muligt.

 

Personer, der berøres af den planlagte ekspropriation, kan under eller senest 4 uger efter åstedsforretningen komme med bemærkninger, forslag til ændringer og synspunkter, som de mener bør have indflydelse på erstatningens fastsættelse, jf. vejloven § 101, stk. 4.

 

Ekspropriation

Byrådet beslutter, om ekspropriationen skal gennemføres efter fristens udløb.

 

Lodsejerne får besked om Byrådets beslutning, og de har en klagefrist på 4 uger. Anlæggelse af Thyrasvejs forlængelse over banen kan igangsættes, når lodsejerne har modtaget ekspropriationsbeslutningen.

 

Erstatningsspørgsmålet skal indbringes for taksationskommissionen senest 8 uger efter, ekspropriationsbeslutningen er meddelt, eller senest 4 uger efter endelig afgørelse, hvis ekspropriationsbeslutningen er påklaget.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov om offentlige veje m.v. Kap 10. – Ekspropriation og taksation


Økonomi

Erstatningen er indeholdt i eksisterende bevilling til Thyrasvejs forlængelse over banen.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at ekspropriationen godkendes, og

at de ved åsteds- og forligsforretningen indgåede forlig godkendes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-03-2019

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-03-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Ingvard Ladefogedsagsnr18-13296_doknr33701-19_v1_a097152-02.01_situationsplan.pdf.pdf
sagsnr18-13296_doknr33694-19_v1_protokol for åstedsforretning.pdf.pdf
sagsnr18-13296_doknr33717-19_v1_eks-g-ekspropriationsforløb.pdf

Bilag

A097152-02.01_Situationsplan.pdf
Protokol for åstedsforretning.pdf
EKS-G-Ekspropriationsforløb


439. Ekspropriationsbeslutning. Billum rundkørsel

Ekspropriationsbeslutning. Billum rundkørsel

Sagsfremstilling

Der blev 4. januar 2019 afholdt åsteds- og forligsforretning i anledning af påtænkt ekspropriation af arealer til omlægning af en del af cykelstianlægget i rundkørslen i Billum.

 

Der var ikke enighed om erstatningerne.

 

Efter åsteds- og forligsforretningen har lodsejerne i 4 uger kunnet komme med bemærkninger til forretningen. Kun lodsejeren af løbenummer 1 accepterede det udleverede forligstilbud. Derfor er ekspropriationsmyndigheden forpligtet til at indbringe sagen om erstatning til de øvrige to lodsejere for taksationsmyndighederne. 

 

Ved forligsforretningen godkendte alle tre lodsejere projektet.

 

Sagen indbringes for taksationsmyndigheden under forudsætning af Byrådets godkendelse af ekspropriationen.

 

Efter indbringelse for taksationsmyndigheden forestår kommissionen behandlingen af erstatningsspørgsmålet.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Vejloven kapitel 10 Ekspropriation & Taksation


Økonomi

Erstatningsbeløbene er afholdes af Vej og Parks driftsbudget.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at ekspropriationen godkendes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-03-2019

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-03-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Ingvard Ladefogedsagsnr18-12507_doknr28397-19_v1_billum rundkørsel - lodsejeraftaler - ejendomsplan.pdf.pdf
sagsnr18-12507_doknr28398-19_v1_billum rundkørsel - lodsejeraftaler - ortofoto.pdf.pdf

Bilag

Billum rundkørsel - Lodsejeraftaler - ejendomsplan.pdf
Billum rundkørsel - Lodsejeraftaler - ortofoto.pdf


440. Omdisponering af anlægsbudgetter 2019-2022

Omdisponering af anlægsbudgetter 2019-2022

Sagsfremstilling

Der er i anlægsbudget 2019-2022 afsat 6,94 mio. kr. til etablering af ”Forlængelse af Thyrasvej til Yderikvej i Tistrup” til udmøntning i 2021. Dette budgetbeløb ønskes fremrykket til 2019, så vejen og broen kan etableres i 2019. Udover dette budgetbeløb er der i 2018 afsat anlægsbudget på 6,94 mio. kr. til projektet, som forventes overført til anlægsbudgettet for 2019.

 

Fra tidligere års anlægsbudget er der overført 4,96 mio. kr. til ”Genopretning af Holme Å” samt 4,14 mio. kr. til ”Banekrydsning mellem Engdraget og Plantagevej” til anlægsbudget 2019.

 

Gennemførelse af projektet for genopretning af Holme Å forudsætter medfinansiering fra eksterne fonde. Der er fortsat dialog med en række fonde om deres involvering i projektet. Gennemførelse af genopretning af Holme Å forventes således tidligst at vil kunne ske i 2020.

 

Banekrydsningen mellem Engdraget og Plantagevej søges udsat til 2021, fordi der pt. er et godkendelsesarbejde i gang mellem Varde Kommune og BaneDanmark.

 

For at kunne flytte rundt på projekterne som foreslået, anbefaler forvaltningen derfor, at der sker overflytninger mellem projekterne ved at flytte ”Forlængelse af Thyrasvej” til 2019, ”Genopretning af Holme Å” til 2020 samt ”Banekrydsning mellem Engdraget og Plantagevej” til 2021.

 

Godkendt anlægsbudget for 2019 og overslagsåret 2020-2022:

 

Mio.kr.

2019

2020

2021

2022

Genopretning af Holme Å

4,96

 

 

 

Forlængelse af Thyrasvej til Yderikvej, Tistrup

 

 

6,94

 

Banekrydsning mellem Engdraget og Plantagevej

4,14

 

 

 

Pulje til vedligeholdelse af kommunale bygninger

5,53

7,53

9,69

9,69

Samlet godkendt budget

14,63

7,53

16,63

9,69

 

Hvis anbefalingen imødekommes, ændres anlægsbudgettet for 2019-2022 til:

 

Mio. kr.

2019

2020

2021

2022

Genopretning af Holme Å

 

2,16

2,80

 

Forlængelse af Thyrasvej til Yderikvej, Tistrup

6,94

 

 

 

Banekrydsning mellem Engdraget og Plantagevej

 

 

4,14

 

Pulje til vedligeholdelse af kommunale bygninger

7,69

5,37

9,69

9,69

Samlet godkendt budget

14,63

7,53

16,63

9,69

 

Der er i en tidligere omdisponering sket en overflytning af 2 mio. kr. i ”Pulje til vedligeholdelse af kommunale bygninger” fra 2019 til 2020. Ved at inddrage denne pulje i nærværende overflytninger kan der flyttes ca. 2,16 mio. kr. tilbage til 2019, der således kan benyttes til mere planlagt udvendig vedligehold af kommunens bygninger.


Forvaltningens vurdering

En omdisponering af midlerne som foreslået giver forvaltningen mulighed for at gennemføre projektet ”Forlængelse af Thyrasvej til Yderikvej, Tistrup” i 2019.

 

Forvaltningen vurderer, at projekterne ”Genopretning af Holme Å” og ”Banekrydsning mellem Engdraget og Plantagevej” kan udsættes. Genopretning af Holme Å gennemføres, når projektet er fuldt finansieret, hvilket på nuværende tidspunkt forventes at være i 2020/2021.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der vedr. anlægsprojektet ”Forlængelse af Thyrasvej til Yderikvej, Tistrup” overføres og frigives 6,94 mio. kr. fra budgetår 2021 til budgetår 2019,

at der vedr. anlægsprojektet ”Genopretning af Holme Å” overføres 4,96 mio. kr. fra budgetår 2019 til budgetår 2020 (2,16 mio. kr.) og budgetår 2021 (2.8 mio. kr.),

at der vedr. anlægsprojektet ”Banekrydsning mellem Engdraget og Plantagevej” overføres 4,14 mio. kr. fra budgetår 2019 til budgetår 2021, og

at der vedr. anlægspuljen ”Pulje til vedligeholdelse af kommunale bygninger” overføres og frigives 2,16 mio. kr. fra budgetår 2020 til budgetår 2019.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-03-2019

Anbefalingen blev godkendt med den bemærkning, at hvis der sker ændringer i projekterne med Holme Å og banekrydsning ved Engdraget/Plantagevej, ønsker Udvalget, at forvaltningen arbejder på en fremrykning af disse projekter.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-03-2019

Indstillingen fra Udvalget for Plan og Teknik fremsendes til Byrådet med anbefaling.

Fraværende:

Ingvard Ladefoged

441. Kommuneplantillæg for skole og fritidsområde i Varde Nord

Kommuneplantillæg for skole og fritidsområde i Varde Nord

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv vedtog 23. maj 2018 Forslag til Tillæg 16 til Kommuneplan 2017. Forslaget har været i offentlig høring fra 13. juni til 5. september 2018.

 

Tillæg 16 til Kommuneplan 2017 giver mulighed for at opføre en skole og idrætsanlæg på et ubebygget område langs Ortenvej i Varde.

 

Planområdet til skole- og fritidsformål er sammenfaldende med rammeområde 23.02.R03 og delvist af 23.02.C02, som ved endelig vedtagelse af Tillæg 16 til kommuneplan 2017, erstattes af rammebestemmelserne i 23.02.O07.

 

Ved høringsperiodens udløb var der kommet 5 bemærkninger, der handler om lokalplanforhold.

 

Tillæg 16 til Kommuneplan 2017 skal vedtages, før Lokalplan 23.02.L12 kan vedtages.

 

Sagen er en A-sag, hvor planforslag godkendes i Udvalget for Økonomi og Erhverv, mens den endelige plan vedtages af Byrådet.


Forvaltningens vurdering

De indkomne bemærkninger er ikke relevante i forhold til kommuneplantillægget, som derfor ikke justeres.

 

Forvaltningen vurderer, at rammebestemmelser i 23.02.O07 giver de bedste betingelser for lokalplanens virke i området for placering af en ny skole og tilhørende idrætsanlæg.

 

Kommuneplantillægget er i tråd med de bestemmelser, som gælder for området ved Varde Fritidscenter, og således samles arealet med rekreative offentligt tilgængelige undervisnings- og fritidsformål.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Tillæg 16 til Kommuneplantillæg 2017 vedtages uden ændringer, og

at udkast til resumé og vurdering af indkomne bemærkninger til lokalplanforslaget tiltrædes


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-03-2019

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-03-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Ingvard Ladefogedsagsnr18-436_doknr31615-19_v1_frelloskolen_tillæg 16 til kommuneplan.pdf.pdf
sagsnr18-436_doknr30844-19_v1_indkomne bemærkninger-samlet.pdf.pdf
sagsnr18-436_doknr30841-19_v1_sagshistorik lokalplan 23.02.l12 og kommuneplantillæg 16.pdf.pdf
sagsnr18-436_doknr39922-19_v1_resumé af indkomne bemærkninger til forslag til lokalplan 23.02.l12 for ny skole i varde nord.pdf.pdf

Bilag

Frelloskolen_Tillæg 16 til kommuneplan.pdf
Indkomne bemærkninger-samlet.pdf
Sagshistorik Lokalplan 23.02.L12 og Kommuneplantillæg 16.pdf
Resumé af indkomne bemærkninger til forslag til lokalplan 23.02.L12 for ny skole i Varde Nord.pdf


442. Lokalplan for ny skole i Varde Nord

Lokalplan for ny skole i Varde Nord

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv godkendte 23. maj 2018 Forslag til Lokalplan 23.02.L12. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra 13. juni til 5. september 2018.

 

Lokalplanens formål er at give mulighed for at opføre en skole og idrætsanlæg samt bevare og udbygge de nuværende fritidsfaciliteter på et ubebygget areal langs Ortenvej i Varde. Lokalplanen skal desuden sikre en landskabelig tilpasning med varierede uderum og stiforløb, og at parkering og veje i vid udstrækning er indpasset i et grønt miljø.

 

Lokalplanområdet består af et nuværende boldbaneanlæg og opdyrket markjord, i alt ca. 9,2 ha. Området ejes af Varde Kommune.

 

Lokalplanområdet er omfattet af gældende Lokalplan 07.D12.01, som vil blive ophævet med den endelige vedtagelse af Lokalplan 23.02.L12.

 

Lokalplanområdet ligger i byzone, og det vil være omfattet af bestemmelserne for rammeområde 23.02.O07 i Tillæg 16, efter dennes vedtagelse.

 

Tillæg 16 til Kommuneplan 2017 skal vedtages, før Lokalplan 23.02.L12 kan vedtages.

 

Ved høringsperiodens udløb var der kommet 5 bemærkninger, som i størst muligt omfang er indarbejdet i den endelige lokalplan. 2 bemærkninger vedrører trafikforhold og udearealer, herunder landskabelig tilpasning, og 2 bemærkninger vedrører bygningsfacader og afløb (LAR).

Øvrige bemærkninger handler om skolens indretning, som ikke vedrører lokalplanens bestemmelser. Disse bemærkninger er videreformidlet i forbindelse med konkurrenceudbud.

 

Sagen er en A-sag, hvor planforslag godkendes i Udvalget for Økonomi og Erhverv, mens den endelige plan vedtages af Byrådet.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen har indarbejdet de indkomne bemærkninger, som beskrevet i udkast til resumé af indkomne bemærkninger, under afledte justeringer.

 

Forvaltningen vurderer samtidig, at lokalplanlægning for skole og fritidsformål skaber gode rammer for at opfylde kommuneplanens retningslinjer for et grønt og velfungerende kultur- og naturmiljø, og at den centrale placering i forhold til den nye skoledistriktsgrænse giver mulighed for at binde nordbyen sammen via et tværgående fodgænger- og cykelstiforløb fra Campus i Øst til nye boligområder i vest.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Lokalplan 23.02.L12 vedtages med ovenstående justeringer,

at udkast til resumé og vurdering af indkomne bemærkninger til lokalplanforslaget tiltrædes, og

at Lokalplan 07.D12.01 ophæves


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-03-2019

Anbefalingen blev godkendt.

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-03-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Ingvard Ladefogedsagsnr16-1918_doknr31666-19_v1_lokalplan 23.02.l12.pdf.pdf
sagsnr16-1918_doknr30822-19_v1_indkomne bemærkninger-samlet.pdf.pdf
sagsnr16-1918_doknr30836-19_v1_sagshistorik lokalplan 23.02.l12 og kommuneplantillæg 16.pdf.pdf
sagsnr16-1918_doknr39914-19_v1_resumé af indkomne bemærkninger til forslag til lokalplan 23.02.l12 for ny skole i varde nord.pdf.pdf

Bilag

Lokalplan 23.02.L12.pdf
Indkomne bemærkninger-samlet.pdf
Sagshistorik Lokalplan 23.02.L12 og Kommuneplantillæg 16.pdf
Resumé af indkomne bemærkninger til forslag til lokalplan 23.02.L12 for ny skole i Varde Nord.pdf


443. Forslag. Kommuneplantillæg for erhvervsområde til biogas øst for Nørre Nebel

Forslag. Kommuneplantillæg for erhvervsområde til biogas øst for Nørre Nebel

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet Forslag til Kommuneplantillæg 24 til Kommuneplan 2017, som ændrer et eksisterende teknisk område til erhvervsområde for industrivirksomheder med særlige beliggenhedskrav op til miljøklasse 7. Ligeledes udpeges dele af rammeområdet til erhvervsområde for produktionsvirksomheder, og der udlægges et konsekvensområde med en radius af 500 m omkring erhvervsområdet. Indenfor konsekvensområdet må der herefter ikke planlægges for miljøfølsom anvendelse, der ikke er forenelig med produktionsvirksomhedernes drift og udvikling.

 

Det betyder, at der indenfor planområdet kan placeres et biogasanlæg og et fjernvarmeanlæg samtidigt med, at der gives mulighed for opførelse af øvrige industrivirksomheder, herunder f.eks. et affaldsbehandlingsanlæg.

 

Planområdet er kendt som Blåbjerg Biogas og Nørre Nebel Fjernvarmeværk. Det er ca. 8 ha og privat ejet. Adressen er Præstbølvej 9 og 11, 6830 Nørre Nebel.

 

Planområdet er omkranset af landbrugslandskab, og det ligger delvist indenfor for et område udpeget til lavbundsområde og lavbundsareal.

 

Kommuneplantillægget fastlægger blandt andet:

 • en bebyggelsesprocent på 60 for området under ét,
 • en byggehøjde på maksimalt 30 m,
 • opførelsen af maksimalt 8 skorstene (1 x 50 m, 3 x 45 m, 2 x 25 m, 1 x 22 m og 1 x 20 m højde),
 • at området først må udbygges, når det kan påvises eller sandsynliggøres, at det ikke er oversvømmelsestruet, eller at oversvømmelser kan afværges på en hensigtsmæssig måde.

 

Der er udarbejdet en fælles miljøvurdering af Forslag til Tillæg 24 og Forslag til Lokalplan 15.10.L02. Selve udvidelsen af Blåbjerg Biogas er også omfattet af obligatorisk miljøvurderingspligt (VVM-pligt), fordi projektforslaget er omfattet af bilag 1, pkt. 10: Anlæg til bortskaffelse af ikke-farligt affald ved forbrænding eller kemisk behandling med en kapacitet på over 100 t/dag. Biogasanlægget kræver desuden miljøgodkendelse, fordi der tilføres mere end 30 t biomasse pr. dag.

 

Realisering af udvidelsesprojektet af Blåbjerg Biogas kræver særskilt VVM-tilladelse fra Miljøstyrelsen, før der kan gives en miljøgodkendelse og derefter en byggetilladelse fra Varde Kommune.

 

Fra 15. november til 30. november 2018 har der været indkaldt idéer og forslag til planlægningen på Varde Kommunes hjemmeside og i Plandata. Samtidig blev berørte myndigheder hørt om afgrænsningen af miljøvurderingens emner. Der kom fem bemærkninger. Fra 14. januar til 27. januar 2019 blev berørte myndigheder atter hørt om afgrænsningen af miljøvurderingen på baggrund af et egentligt afgrænsningsnotat. Der kom ingen bemærkninger.

 

Bemærkningerne handler særligt om trafiksikkerhed, forskellige vejforhold samt luft- og lugtgener.

 

Forslag til Tillæg 24 Kommuneplan 2017, Varde Kommune skal vedtages, før Forslag til Lokalplan 15.10.L02 kan vedtages.

 

Sagen er en A-sag, hvor planforslag godkendes i Udvalget for Økonomi og Erhverv, mens den endelige plan vedtages af Byrådet.


Forvaltningens vurdering

Placeringen af erhvervsområdet til industrivirksomheder med særlige beliggenhedskrav, herunder biogasanlæg og fjernvarmeanlæg, er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinje for lokalisering af erhvervsområder og bæredygtig energiforsyning, herunder placeringen af biogasanlæg. Samtidig vil det være i tråd med kommunens ønske om etablering af anlæg til energiforsyning fra vedvarende energikilder. Planlægning for erhvervsområdet vil desuden ikke være i modstrid med kommuneplanens retningslinjer og tilkendegivelser om landbrugslandskab, lavbundsområde og lavbundsareal.

 

Selve delområdet til biogasanlægget ligger ca. 220 m fra nærmeste beboelse. Det er ikke i overensstemmelse med Naturstyrelsens anbefalinger på 300 m, men fordi lokalplanens forudsætninger for ibrugtagning (§ 10) beskriver, at de vejledende støj- og lugtgrænser skal være overholdt uden for lokalplanområdet, kan biogasanlægget ikke tages i brug, før det er påvist i miljøkonsekvensvurderingen af biogasanlægget og i miljøgodkendelsen, at anlægget dimensioneres, så de gældende krav i forhold til støj og lugt mv. kan overholdes.

 

Et foreløbigt udkast til miljøgodkendelse af Blåbjerg Biogas er vedlagt. Miljøgodkendelse vil blive tilrettet i den fremadrettede proces, fordi miljøgodkendelsen skal i høring i 8 uger samtidigt med miljøkonsekvensrapporten (VVM) for Blåbjerg Biogas. Denne høringsperiode forløber senere.

 

De indkomne bemærkninger er bearbejdet i og så vidt muligt indarbejdet i plandokumenterne, jf. resumé.

 

Miljøvurderingen viser, at en udbygning af området ikke vil ændre på den overordnede påvirkning af landskabet. Ligeledes viser miljøvurderingen, at planlægning for industrivirksomheder, herunder en udvidelse af det eksisterende biogasanlæg, potentielt kan give anledning til lugtgener. En lokalplan kan ikke fastsætte bestemmelse for lugt, men lokalplanens forudsætninger for ibrugtagning (§ 10) beskriver, at de vejledende støj- og lugtgrænser skal være overholdt uden for lokalplanområdet, se tidligere afsnit. Dernæst viser miljøvurderingen, at planlægningen ikke har betydning for beskyttet natur og småbiotoper i planområdet eller nærområdet. Dermed vil der heller ikke være påvirkninger af evt. yngle- og rasteområder for bilag IV-arter samt fredede arter. Miljøvurderingen viser, at der forventes en væsentlig stigning i antallet af lastbiltransporter til planområdet, godt og vel en firedobling.

 

I forbindelse med opstart af sagen blev det besluttet at afholde borgermøde om planen. Borgermødet holdes onsdag den 8. maj 2019.

 

Forvaltningen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at bemyndige forvaltningen til at vedtage planen endeligt, hvis der ikke kommer bemærkninger til planforslaget.


Konsekvens i forhold til visionen

Udvidelsen af et eksisterende biogasanlæg giver mulighed for at udnytte ressourcerne i området til produktion af bæredygtig energi.


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven

Miljøvurderingsloven


Økonomi

Ingen


Høring

Kommuneplantillæget og miljørapporten skal i offentlig høring i 8 uger, før kommuneplantillægget og miljøvurderingen kan vedtages endeligt.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at Forslag til Tillæg 24 og den tilhørende miljøvurdering vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger,

at notatet med forslag til vurdering af indkomne bemærkninger fra indkaldelse af idéer og forslag godkendes,

at udkast til udbygningsaftale vedtages og offentliggøres,

at forvaltningen bemyndiges til at indarbejde projektbeskrivelsen af Blåbjerg Biogas i miljøvurderingen inden offentliggørelse af planforslaget,

at forvaltningen bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer inden offentliggørelse af

planforslaget,

at forvaltningen bemyndiges til at foretage en layoutmæssig bearbejdning af planforslaget

inden offentliggørelsen, og

at forvaltningen bemyndiges til at vedtage planen endeligt, hvis der ikke kommer bemærkninger i høringsperioden.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-03-2019

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-03-2019

Anbefalingen blev godkendt.

 

Fraværende:

Ingvard Ladefogedsagsnr18-11937_doknr42603-19_v1_forslag_tillæg 24 til kommuneplan-compressed.pdf.pdf
sagsnr18-11935_doknr42722-19_v1_miljøvurdering af planer_præstbølvej-compressed.pdf.pdf
sagsnr18-11935_doknr42711-19_v1_projektbeskrivelse af udvidelse af blåbjerg biogas_indarbejdes i miljøvurderingen.pdf.pdf
sagsnr18-11935_doknr37931-19_v1_indkomne bemærkninger til indkaldelse af ideer og forslag.pdf.pdf
sagsnr18-11935_doknr42634-19_v1_resumé af indkomne bemærkninger fra indkaldelse af ideer og forslag.pdf.pdf
sagsnr18-11935_doknr42647-19_v1_udkast udbygningsaftale til forslag til lokalplan 15.10.l02.pdf.pdf
sagsnr18-11935_doknr42372-19_v1_foreløbig udkast til miljøgodkendelse af blåbjerg biogas-compressed.pdf.pdf
sagsnr18-11935_doknr37970-19_v1_sagshistorik.pdf.pdf
sagsnr18-11935_doknr37938-19_v1_underskrevet erklæring om planlovens §47.pdf.pdf

Bilag

Forslag_Tillæg 24 til kommuneplan-compressed.pdf
Miljøvurdering af planer_Præstbølvej-compressed.pdf
Projektbeskrivelse af udvidelse af Blåbjerg Biogas_indarbejdes i miljøvurderingen.pdf
Indkomne bemærkninger til indkaldelse af ideer og forslag.pdf
Resumé af indkomne bemærkninger fra indkaldelse af ideer og forslag.pdf
Udkast Udbygningsaftale til Forslag til Lokalplan 15.10.L02.pdf
Foreløbig udkast til miljøgodkendelse af Blåbjerg Biogas-compressed.pdf
Sagshistorik.pdf
Underskrevet erklæring om planlovens §47.pdf


444. Forslag. Lokalplan for erhversområde til biogas øst for Nørre Nebel

Forslag. Lokalplan for erhversområde til biogas øst for Nørre Nebel

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet Forslag til Lokalpan 15.10.L02, som giver mulighed for lokalisering af industrivirksomheder med særlige beliggenhedskrav op til miljøklasse 7, herunder udvidelse af et eksisterende biogasanlæg, fortsættelse af et eksisterende fjernvarmeværk, samt mulighed for yderligere industrivirksomheder eller fritstående solenergiproducerende anlæg.

 

Planområdet omfatter Blåbjerg Biogas og Nørre Nebel Fjernvarmeværk. Det er ca. 8 ha og privat ejet. Adressen er Præstbølvej 9 og 11, 6830 Nørre Nebel.

 

Med lokalplanforslaget gives der blandt andet mulighed for at etablere;

 • industrivirksomheder i en højde op til 12½, 25 og 30 m indenfor enkelte delområder
 • 8 skorstene à 1 x 50 m, 3 x 45 m, 2 x 25 m, 1 x 22 m og 1 x 20 m højde
 • fritstående solenergiproducerende anlæg i en højde op til 6 m og plansiloer i en højde af 4 m i enkelte delområder
 • miljømæssige foranstaltninger af hensyn til håndtering af grundvand og vandmiljø.

 

Lokalplanforslaget fastlægger derudover blandt andet, at;

 • bebyggelsens udvendige overflader skal holdes i mørke afdæmpede farver og ikke reflekterende materialer
 • skorstene over 25 m skal holdes i mat gråhvid
 • området skal vejbetjenes fra Præstbølvej, der har adgang fra Kastkærvej og Kvongvej
 • nye gasfakler til biogasanlægget skal være af en lukket type
 • skiltning til intern brug må have en højde op til 3 m
 • udendørs lyskilder for den daglige drift må placeres i en højde på op til 6 m, skal være forsynet med auto tænd/sluk og skal være nedadrettede
 • et eksisterende beplantningsbælte skal udvides og plejes, så den visuelle påvirkning af de omkringliggende områder mindskes.

 

Der er udarbejdet en fælles miljøvurdering af Forslag til Tillæg 24 og Forslag til Lokalplan 15.10.L02. Selve udvidelsen af Blåbjerg Biogas er også omfattet af obligatorisk miljøvurderingspligt (VVM-pligt), fordi projektforslaget er omfattet af bilag 1, pkt. 10: Anlæg til bortskaffelse af ikke-farligt affald ved forbrænding eller kemisk behandling med en kapacitet på over 100 t/dag”. Biogasanlægget kræver desuden miljøgodkendelse, fordi der tilføres mere end 30 t biomasse pr. dag.

 

Realisering af udvidelsesprojektet af Blåbjerg Biogas kræver særskilt VVM-tilladelse fra Miljøstyrelsen, før der kan gives en miljøgodkendelse og derefter en byggetilladelse fra Varde Kommune.

 

Fra 15. november til 30. november 2018 har der været indkaldt idéer og forslag til planlægningen på Varde Kommunes hjemmeside og i Plandata. Samtidig blev berørte myndigheder hørt om afgrænsningen af miljøvurderingens emner. Der kom fem bemærkninger.

 

Ansøger har ønsket at indgå en frivillig udbygningsaftale med Varde Kommune, som medfører, at Kvongvej vil blive udvidet på strækningen fra Nymindegabvej til Lindegårdsvej.

 

En mindre del af arealet overgår fra landzone til byzone, og efter planloven § 47 A har grundejer derfor mulighed for indenfor 4 år at forlange, at kommunen overtager den til byzone hørende del af ejendommen for et beløb fastsat af taksationsmyndighederne efter de regler, der gælder for ekspropriation af ejendomme. Ansøger har udfyldt en erklæring, hvor denne ret fraskrives, og kommunen kan således ikke blive pålagt at overtage arealet.

 

Lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan 60A, som vil blive aflyst med den endelige vedtagelse af Lokalplan 15.10.L02.

 

Forslag til Tillæg 24 Kommuneplan 2017 skal vedtages, før forslag til Lokalplan 15.10.L02 kan vedtages.

 

Sagen er en A-sag, hvor planforslag godkendes i Udvalget for Økonomi og Erhverv, mens den endelige plan vedtages af Byrådet.


Forvaltningens vurdering

Planområdet indeholder på nuværende tidspunkt et fjernvarmeværk og et biogasanlæg, men fordi biogasanlæggets produktion ønskes udvidet med ny bebyggelse og mulighed for senere  anlæg af en industrivirksomhed til forarbejdning af biomasse, herunder madaffald til indføring i biogasanlægget, er det nødvendigt at ændre det eksisterende plangrundlag.

 

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer, og det sikrer samtidig en fleksibilitet i anvendelsen af erhvervsområdet, og at erhvervsområdet indpasses i det omkringliggende landskab.

 

Med henblik på at sikre, at udgifter til udvidelsen af Kvongvej på strækningen fra Nymindegabvej til Lindegårdsvej fordeles mellem Varde Kommune og ansøger, er der udarbejdet et udkast til en udbygningsaftale, der skal offentliggøres sammen med lokalplanforslaget.

 

Bemærkningerne fra indkaldelse af idéer og forslag er særligt relateret til miljømæssige emner, og vurderingen af dem behandles derfor som en del af kommuneplantillægget.

 

I forbindelse med opstart af sagen blev det besluttet at afholde borgermøde om planen. Borgermødet afholdes onsdag den 8. maj 2019.

 

Forvaltningen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at bemyndige forvaltningen til at vedtage planen endeligt, hvis der ikke kommer bemærkninger til planforslaget.


Konsekvens i forhold til visionen

Udvidelsen af et eksisterende biogasanlæg giver mulighed for at udnytte ressourcerne i området til produktion af bæredygtig energi.


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven

Miljøvurderingsloven


Økonomi

Ingen


Høring

Lokalplanforslaget med udbygningsaftale og miljørapporten skal i offentlig høring i 8 uger, før lokalplanen og miljøvurderingen kan vedtages endeligt.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at Forslag til Lokalplan 15.10.L02 og den tilhørende miljøvurdering vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger,

at udkast til udbygningsaftale vedtages og offentliggøres,

at notatet med forslag til vurdering af indkomne bemærkninger fra indkaldelse af idéer og forslag godkendes,

at Lokalplan 60A ophæves med den endelige vedtagelse af Lokalplan 15.10.L02,

at forvaltningen bemyndiges til at indarbejde projektbeskrivelsen af Blåbjerg Biogas i miljøvurderingen inden offentliggørelse af planforslaget,

at forvaltningen bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer inden offentliggørelse af

planforslaget, 

at forvaltningen bemyndiges til at foretage en layoutmæssig bearbejdning af planforslaget

inden offentliggørelsen, og

at forvaltningen bemyndiges til at vedtage planen endeligt, hvis der ikke indkommer bemærkninger i høringsperioden.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-03-2019

Anbefalingen blev godkendt med følgende bemærkninger:

 1. Udvalget ønsker notat om de fremtidige økonomiske driftsforhold tilsendt
 2. Finansieringen af kommunens andel af udbygningsaftalen forelægges ved den endelige godkendelse af lokalplanen.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-03-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Ingvard Ladefogedsagsnr18-11935_doknr42579-19_v1_forslag til lokalplan 15.10.l02 område ved præstbølvej-compressed.pdf.pdf
sagsnr18-11935_doknr42722-19_v1_miljøvurdering af planer_præstbølvej-compressed.pdf.pdf
sagsnr18-11935_doknr42711-19_v1_projektbeskrivelse af udvidelse af blåbjerg biogas_indarbejdes i miljøvurderingen.pdf.pdf
sagsnr18-11935_doknr37931-19_v1_indkomne bemærkninger til indkaldelse af ideer og forslag.pdf.pdf
sagsnr18-11935_doknr42634-19_v1_resumé af indkomne bemærkninger fra indkaldelse af ideer og forslag.pdf.pdf
sagsnr18-11935_doknr42647-19_v1_udkast udbygningsaftale til forslag til lokalplan 15.10.l02.pdf.pdf
sagsnr18-11935_doknr42372-19_v1_foreløbig udkast til miljøgodkendelse af blåbjerg biogas-compressed.pdf.pdf
sagsnr18-11935_doknr37970-19_v1_sagshistorik.pdf.pdf
sagsnr18-11935_doknr37938-19_v1_underskrevet erklæring om planlovens §47.pdf.pdf

Bilag

Forslag til Lokalplan 15.10.L02 område ved Præstbølvej-compressed.pdf
Miljøvurdering af planer_Præstbølvej-compressed.pdf
Projektbeskrivelse af udvidelse af Blåbjerg Biogas_indarbejdes i miljøvurderingen.pdf
Indkomne bemærkninger til indkaldelse af ideer og forslag.pdf
Resumé af indkomne bemærkninger fra indkaldelse af ideer og forslag.pdf
Udkast Udbygningsaftale til Forslag til Lokalplan 15.10.L02.pdf
Foreløbig udkast til miljøgodkendelse af Blåbjerg Biogas-compressed.pdf
Sagshistorik.pdf
Underskrevet erklæring om planlovens §47.pdf


445. Forberedende arbejde i forhold til kystnærhedszonen

Forberedende arbejde i forhold til kystnærhedszonen

Sagsfremstilling

Varde Kommune modtog 4. februar en ”Invitation til at ansøge om udviklingsmuligheder i kystnærhedszonen” fra Erhvervsministeriet.

 

Invitationen indeholder 3 muligheder:

 1. Udlæg og omplacering af kystnære sommerhusområder
 2. Udpegning af udviklingsområder (Indgår i den nye Udviklingsstrategi – Den planfaglige del).
 3. Overførsel af eksisterende kystnære sommerhusområder til byzone.

 

Ligeledes blev der i 2017 inviteret til at ansøge ”om udviklingsmuligheder i kystnærhedszonen”. Fordelingen af grunde ved første ansøgningsrunde blev offentliggjort 19. december 2018, hvor Varde Kommune blev tildelt muligheden for udlæg af 99 nye sommerhusgrunde ved Henneby.

 

Udlæg og omplacering af kystnære sommerhusområder

Planloven åbner mulighed for, at der kan udlægges op til 6.000 sommerhuse under forudsætning af, at kommunerne lader mindst 5.000 ubebyggede sommerhusgrunde i kystnærhedszonen tilbageføre.

 

Forudsætningerne for ansøgning er stort set identiske med seneste ansøgningsrunde. Dette betyder, at det er en forudsætning for ansøgningen, at kommuner vedtager en kommuneplanstrategi, som bl.a. indeholder en vurdering af både udlæg af nye sommerhusområder og tilbageførsel af eksisterende sommerhusområder, så der byttes eksisterende ubebyggede sommerhusområder med nye i forholdet 1:1, hvor dette er muligt.

 

Kommunerne opfordres således til at overveje, hvilke af kommunens eksisterende og ubebyggede sommerhusområder, der ikke længere er aktuelle, og som dermed kan tilbageføres til landzone.

 

Udpegning af udviklingsområder

Punktet indgår i den nye Udviklingsstrategi – Den planfaglige del; og vil derfor ikke blive behandlet i forbindelse med denne invitation.

 

Overførsel af eksisterende kystnære sommerhusområder til byzone

Forvaltningen vil som del af arbejdet med et tillæg til udviklingsstrategien screene Varde Kommunes kystbyer for relevansen af ”Overførsel af eksisterende kystnære sommerhusområder til byzone”. Forudsætninger for overførsel til byzone er bl.a., at det skal ske i sammenhæng med eksisterende byzone, og at 75% af grundejerne i området skal ønske en overførsel til byzone.

 

Ansøgningsfrist er 1. december 2019.


Forvaltningens vurdering

Varde Kommune screenede i 2017 for reservationer til ferie- og fritidsformål samt sommerhusområder, som kunne tilbageføres. Der blev i den forbindelse ikke fundet arealreservationer, som var oplagte at tilbageføre til landzone. Kommunen tilbageførte derfor ikke arealer i forbindelse med første ansøgningsrunde.

 

Da udviklingsområder i kystnærhedszonen er behandlet i forbindelse med byrådets Udviklingsstrategi 2018-21, vurderer forvaltningen, at det primære arbejde med udarbejdelse af et tematillæg til Udviklingsstrategi 2018-21 vil omhandle udlæg af nyt sommerhusområde i kystnærhedszonen, samt sekundært en screening af, hvorvidt det kunne være relevant at overføre sommerhuszone til byzone.

 

Tidsperspektivet i processen gør, at udarbejdelsen af tematillægget i høj grad vil blive udarbejdet uden inddragelse af eksterne aktører. Tematillægget til udviklingsstrategien vil blive baseret på den eksisterende turismestrategi og landskabsanalyse samt turistpolitiske overvejelser. Tematillægget til udviklingsstrategien vil i særlig grad fokusere på nye sommerhusområder.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Planloven


Økonomi

Ingen


Høring

Hvis det ansøgte imødekommes, skal der gennemføres en offentlig høring på mindst 8 uger, jf. planloven § 23a, stk. 5.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der igangsættes udarbejdelse af forslag til tematillæg til Byrådets udviklingsstrategi med henblik på at tage stilling til, om Varde Kommune skal ansøge om yderligere udviklingsmuligheder i kystnærhedszonen.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-03-2019

Anbefalingen blev sat til afstemning.

 

Navn

Parti

For

Imod

Undlod

Peter Nielsen

V

X

 

 

Preben Friis-Hauge

V

X

 

 

Anders Linde

V

X

 

 

Niels Haahr  Larsen

V

X

 

 

Søren  Laulund

A

X

 

 

Jan Lings

A

X

 

 

Niels Christiansen

C

 

X

 

 

Anbefalingen blev godkendt.

 

Niels Christiansen ønsker sagen behandlet i Byrådet, jf. styrelseslovens § 23.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-03-2019

Sagen oversendes til Byrådet.

Fraværende:

Ingvard Ladefogedsagsnr19-3133_doknr37797-19_v1_brev til kystkommuner - iværksættelse af anden runde ansøgninger.pdf.pdf

Bilag

Brev til kystkommuner - Iværksættelse af anden runde ansøgninger.pdf


446. Udviklingsplan for Horne

Udviklingsplan for Horne

Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik vedtog 17. januar 2019 Forslag til Horne Udviklingsplan. Forslaget har været i offentlig høring fra 18. januar til 21. februar 2019.

 

Der er kommet 2 høringssvar. Et fra et medlem fra styregruppen med forslag til mindre sproglige rettelser, som er indføjet i den endelige udviklingsplan, og et, som går på en bekymring om en etablering af en sti rundt om afsenderens hus.

 

Der ikke foretaget ændringer til Udviklingsplanen, fordi

 • Udviklingsplanen er et idékatalog til udvikling af byen, som ikke er lovmæssigt bindende
 • stien ikke er fysisk placeret
 • en sti vil kræve samme tilladelse både med eller uden udviklingsplan

 

Udviklingsplanen er udarbejdet i samarbejde med en lokal styregruppe med forbindelse til sogneforeningen samt lokale interessenter, herunder det lokale udviklingsråd. Der blev i forbindelse med udarbejdelsen afholdt 2 workshops med ca. 55-60 deltagende ved hver.

 
Visionen for udviklingsplanen er:
”Horne – en lille storby – hvor noget er småt, men alt er godt”.
Udviklingsplanen peger på 3 indsatsområder og herunder 10 projekter, der kan igangsættes.

 

Hovedindsatsområderne i Horne Udviklingsplan er:

 

Sikker trafik

Der sættes fokus på trafiksikkerheden ved byens hovedfærdselsåre fra Ringkøbingvej til Bjalderup via Horne By.

 

Horne for alle

Der er fokus på at invitere nye og potentielle borgere ind i byens inkluderende fællesskab.

 

Velkommen til Horne – rum for oplevelser

Der er fokus på arrangementer i byen, oplevelser i naturen ved Vikingelunden, oplevelser i de rå omgivelser ved byens erhvervsejendomme, samt hvordan byens gode budskaber kan videreformidles via lokale-, regionale-, og sociale medier, samt byens egne kommunikationsplatforme.

 

Det fremadrettede arbejde med udviklingsplanens projekter er forankret ved sogneforeningen og styregruppen samt de frivillige bag idéerne.

 

Ved realiseringen af de enkelte projektidéer vil der være et behov for finansiering. Projektgrupperne samt styregruppen er blevet informeret om mulighederne for at ansøge om midler fra udviklingspuljen oprettet af Udvalget for Plan og Teknik.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at udviklingsplanen for Horne er et godt udgangspunkt for den videre udvikling af Horne som bosætningsby, en by med inkluderende aktiviteter for borgere og gæster samt et stort fællesskab.

 

I Horne er der god opbakning til og interesse for at bidrage til at realisere udviklingsplanens projekter. Kommunen vil, som ved øvrige udviklingsplaner, understøtte planen med sparring til den lokale bestyrelse og eksempelvis vejledning til fundraising og projektledelse samt vejledning i enkelte projekter.


Konsekvens i forhold til visionen

Horne Udviklingsplan indeholder projekter, der har fokus på en udbygning og større brug af Vikingelunden samt en oplevelsesrute i byens natur.


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Horne Udviklingsplan vedtages med mindre redaktionelle tilretninger, og

at forvaltningen fortsætter med at understøtte udviklingsarbejdet gennem vejledning til fundraising og projektledelse med henblik på at understøtte styregruppen i udmøntningen af udviklingsplanens enkelte projekter.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-03-2019

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-03-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Ingvard Ladefogedsagsnr18-6761_doknr34259-19_v1_horne udviklingsplan endelig plan til pt.pdf.pdf
sagsnr18-6761_doknr33047-19_v1_høringssvar samlet - horne udviklingsplan.pdf
sagsnr18-6761_doknr34285-19_v1_resumé af indkomne bemærkninger til horne udviklingsplan samt udkast til vurdering af disse.pdf.pdf

Bilag

Horne UDVIKLINGSPLAN endelig plan til PT.pdf
Høringssvar samlet - Horne Udviklingsplan
Resumé af indkomne bemærkninger til Horne udviklingsplan samt udkast til vurdering af disse.pdf


447. Anlægsregnskab for genetablering af storkøkken på Blaabjerg Pleje- og Aktivitetscenter

Anlægsregnskab for genetablering af storkøkken på Blaabjerg Pleje- og Aktivitetscenter

Sagsfremstilling

Blaabjerg Pleje- og Aktivitetscenter har gennemført et anlægsprojekt for genetablering af storkøkkenet på plejecenteret. Projektet er en reetablering og opgradering af storkøkkenet på Blaabjerg Pleje- og Aktivitetscenter. Tidligere er maden produceret decentralt ude i boenhederne, men med færdiggørelsen af projektet vil maden blive produceret centralt i storkøkkenet.

 

Med etableringen af storkøkkenet vil arbejdsmiljøet være forbedret betydeligt for personalet. Køkkenet er praktisk indrettet og færre tunge løft for personalet.

Derudover er målet at bringe maden og måltidssituationen tættere på de ældre borgere, hvilket er markant forbedret i dag på Blaabjerg Pleje- og Aktivitetscenter. Der vil blive arrangeret større arrangementer både for beboere, deres pårørende og ældre i lokalområdet.  

 

Det samlede budget for anlægsprojektet er på 3.289.219 kr. Projektet er finansieret med 2.466.915 kr., som et tilskud modtaget under Sundheds- og Ældreministeriet. Derudover er der en kommunal egenfinansiering på 25 procent svarende til 822.304 kr. Den kommunale andel er finansieret af udbetalingen på 1,2 mio. kr., som Varde Kommune har modtaget i forbindelse med nedsættelse af egenkapitalen fra Det Danske Madhus Varde A/S.

 

Jf. Varde Kommunes økonomiregulativ skal Byrådet godkende anlægsprojekter på over 2 mio. kr. BDO har revideret anlægsregnskabet uden bemærkninger.


Retsgrundlag

Varde Kommune økonomiregulativ.


Økonomi

Der er givet en samlet anlægsbevilling på 3.289.219 kr. Anlægsregnskabet viser et merforbrug på 47.195 kr. i forhold til meddelt bevilling. Merforbruget skyldes ekstraomkostninger på håndværkerudgifter til fliser og vægoverflader, som er et krav fra fødevarestyrelsen. Merforbruget finansieres af driftsbudgettet for Blaabjerg Pleje- og Aktivitetscenter.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at anlægsregnskabet med en samlet anskaffelsessum på 3.289.219 kr. godkendes.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 19-03-2019

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-03-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Ingvard Ladefogedsagsnr19-3018_doknr49729-19_v1_revisionsrapport for genetablering af storkøkken.pdf
sagsnr19-3018_doknr38117-19_v1_rapport blaabjerg storkøkken.docx.docx

Bilag

Revisionsrapport for genetablering af storkøkken
Rapport Blaabjerg storkøkken.DOCX


448. Regnskab 2018 og budgetoverførsel til 2019 - Udvalget for Økonomi og Erhverv

Regnskab 2018 og budgetoverførsel til 2019 - Udvalget for Økonomi og Erhverv

Sagsfremstilling

Regnskab 2018 for Udvalgets område fremsendes til behandling.

 

Det regnskabsmæssige resultat for driften på udvalgets område udgør: 

 

Drift

1.000 kr.

orrigeret budget 2018

371.421

Heraf budgetoverførsler fra tidligere år

19.042

Regnskab 2018

344.539

Mindreforbrug i forhold til bevilling

26.882

Heraf overføres til 2019

11.641

 

Budgetoverførsler til 2019 er opgjort til 11,6 mio. kr. Herefter resterer der et mindreforbrug på 15,3 mio. kr., der tilføres kommunes kassebeholdning.

 

Mindre-/merforbruget kan henføres til:

0.25-Faste ejendomme – samlet mindreudgift på 0,8 mio. kr.

 • Mindre udgifter/flere indtægter på faste ejendomme på 0,4 mio. kr.
 • Mindre udgifter til finansiering af støttet byggeri efter fl. Regler på 0,4 mio. kr.

 

0.52-Miljøbeskyttelse – samlet midnreudgift på 1,2 mio. kr.

 • Mindreudgifter til GIS på 1,2 mio. kr. 

 

5.30-Tilbud til ældre – hjælpemidler – samlet mindreudgift på 0,9 mio. kr.

 • Mindreudgifter til investeringer i velfærdsteknologi på 0,9 mio. kr.

 

6.42-Politisk organisation – samlet mindreudgift på 1,1 mio. kr.

 • Mindreudgifter til byrådspolitikkere på 0,5 mio. kr.
 • Mindreudgifter til afholdelse af valg til Folketinget på 0,6 mio. kr.

 

6.45-Administrativ organisation – samlet mindreudgift på 16,9 mio. kr.

 • Merudgifter til administrationsbygninger og kantinedrift på -0,3 mio. kr.
 • Merudgifter til IT-udgifter på -4,0 mio. kr.
 • Mindreudgifter til adm.bidrag til Udbetaling Danmark på 0,4 mio. kr.
 • Mindreudgifter, netto, til øvrige administrative udgifter på 20,8 mio. kr.

Der henvises til specielle bemærkninger hvor nærmere specifikation fremgår. 

 

6.48-Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter – samlet mindreudgift på 0,2 mio. kr.

 

6.52-Lønpuljer m.v. – samlet mindreudgift på 5,8 mio. kr.

 • Merudgifter på puljen for barsel på -12,2 mio. kr.
 • Mindreudgifter på puljen for langtidssygdom på 5,4 mio. kr.
 • Mindreudgifter på puljen til tjenestemandspensioner på 0,2 mio. kr.
 • Mindreudgifter på puljen til forsikringer på 8,2 mio. kr.
 • Mindreudgifter på puljen – generelle reserver på 4,2 mio. kr. 

 

Budgetoverførslen på driftsbudgettet kan henføres til:

 

0.25 - Faste ejendomme med 0,4 mio. kr.

0.52 - GIS med 1,2 mio. kr.

5.30 - Velfærdsteknologi med 0,9 mio. kr.

6.42 - Politisk organisation med 1,1 mio. kr.

6.45 - Administrativ organisation med 9,7 mio. kr.

6.48 - Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter med 0,4 mio. kr.

6.52 - Lønpuljer m.v. med -2,1 mio. kr.

 

Det regnskabsmæssige resultat for anlæg på udvalgets område udgør (i 1.000 kr.): 

 

Anlæg

1.000 kr.

Korrigeret budget 2018

1.008

Heraf budgetoverførsler fra tidligere år

5.026

Regnskab 2018

-2.163

Mindreforbrug i forhold til bevilling

3.171

Heraf overføres til 2019

3.020

 

På anlægsområdet overføres ikke forbrugte beløb på 3.019.683 kr. til 2019.

Heraf kan bl.a nævnes:

 • Anlægsprojekt - Salg af grund ved Varde Fritidscenter 0,5 mio. kr.
 • Anlægsprojekt – Nedlæggelse af brandhaner 0,4 mio. kr.
 • Anlægsprojekt – Danmarks Flygtningemuseum 2,1 mio. kr
 • Anlægsprojekt – Standardisering af infrastruktur 0,3 mio. kr.
 • Anlægsprojekt – Investeringer vedr. energibesparende foranstaltninger -3,6 mio. kr.
 • Anlægsprojekter – Salg af grunde, boliger og erhverv 3,3 mio. kr.

 

 

Følgende bilag er vedlagt sagsfremstillingen, og skal godkendes af Udvalget.

 

Udvalgsbemærkninger

Udvalgsbemærkningerne er en overordnet redegørelse for hvert udvalg, som indgår i kommunens årsberetning.

 

Forslag til specielle bemærkninger

Specielle bemærkninger fungerer som regnskab for de meddelte bevillinger, og herunder forklaring på afvigelser mellem de faktiske og de forventede forhold.

 

Oversigt over afsluttede og igangværende anlægsprojekter

Der er vedlagt en oversigt over afsluttede og igangværende anlægsprojekter pr. 31. december 2018, med angivelse af status.


Forvaltningens vurdering

Overførslerne er opgjort i henhold til reglerne om aftalestyring. Indenfor rammen gælder, at der er fuld overførselsret. Ved mindreforbrug på mere end 5% skal der foreligge en redegørelse for formålet med opsamlingen, og en plan for hvordan midlerne tænkes anvendt.

Ved merforbrug på mere end 5% skal der foreligge en redegørelse til den politiske behandling vedr. tilbagebetaling.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Styrelsesloven og Økonomiregulativet for Varde Kommune.


Økonomi

Budgetoverførslerne bevilges som tillægsbevillinger.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at opgjort mindreforbrug på 26,882 mio. kr. godkendes,

at der overføres 11,641 mio. kr. fra 2018 til 2019 – driftsbudgettet,

at der overføres  3,020 mio. kr. fra 2018 til 2019 – anlægsbudgettet,

at udvalgsbemærkningerne godkendes, og

at specielle bemærkninger godkendes.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-03-2019

Punktet blev behandlet før punkt 411 Overførselssag og Regnskab 2018.

 

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Ingvard Ladefogedsagsnr19-1414_doknr47408-19_v1_regnskab 2018 - specielle bemærkninger - udvalget for økonomi og erhverv.docx
sagsnr19-1414_doknr47407-19_v1_økonomi og erhverv generelle bemærkninger - regnskab 2018.docx
sagsnr19-1414_doknr51790-19_v1_regnskab 2018 - budgetoverførsel 2018 til 2019, udvalget for økonomi og erhverv.xlsx
sagsnr19-1414_doknr51823-19_v1_anlæg 2018 - udvalget for økonomi og erhverv.xlsx

Bilag

Regnskab 2018 - Specielle bemærkninger - udvalget for Økonomi og Erhverv
Økonomi og Erhverv: Generelle bemærkninger - Regnskab 2018
Regnskab 2018 - Budgetoverførsel 2018 til 2019, Udvalget for økonomi og Erhverv
Anlæg 2018 - Udvalget for Økonomi og Erhverv


449. Ansøgning om destinationsudviklingsprojekt med Ringkøbing-Skjern Kommune

Ansøgning om destinationsudviklingsprojekt med Ringkøbing-Skjern Kommune

Sagsfremstilling

Under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse er der etableret en destinationsudviklingspulje på 40 millioner kroner årligt, der er øremærket til nye destinationsselskaber, som kan søge op til 50 procent i medfinansiering af projekter.

 

Den nye lov om erhvervsfremme lægger op til sammenlægninger af turismedestinationsselskaber som f.eks. turistdelen i ProVarde sammen med Ringkøbing Fjord Turisme, så selskaberne fremover kommer til at dække flere kommuner.

 

Destinationsudviklingspuljen kan kun søges af de kommende nye destinationer, der har udarbejdet en hensigtserklæring. Hensigtserklæringen om dannelse af fælles destination mellem Ringkøbing-Skjern og Varde Kommuner blev vedtaget af Udvalget for Økonomi og Erhverv i februar måned 2019, og arbejdet med destinationsdannelsen er igangsat.

 

Destinationsudviklingspuljen giver mulighed for at finansiere gennemførslen af destinationsdannelsen samt finansiere en række af de aktiviteter, som den nye destination skal arbejde med.

 

Det projekt, som Økonomi- og erhvervsudvalget bedes bevillige penge til kan inddeles i tre spor:

 

Spor 1: Dannelse af den nye destination med økonomisk støtte til rekruttering af ny direktør, juridisk bistand i sammenlægningen, udarbejdelse af ny strategi, ny medlemsstruktur osv.

 

Spor 2: Digital etablering af den nye destination: Udarbejdelse af brand og navn for den nye destination, etablering af digital synlighed af den nye destination herunder formidling til forskellige målgruppe og strategi for brug af forskellige digitale platforme som hjemmeside, app, sociale medier osv.

 

Spor 3: Udvikling af nye oplevelser for turister og nye/ændrede overnatningsformer. I det eksisterende turismeprojekt med Varde Kommune er der identificeret 12 udækkede gæsteønsker/behov, som forventes at kunne realiseres. Der skal i dette spor arbejdes med at udvikle produkter/services, der kan imødekomme disse behov hos turisten. Som et eksempel, så forventes der er være basis for flere overnatninger i sommerhuse uden for højsæsonen, hvis der åbnes mere op for muligheder for kortferie-bookning og "more-inklusive services".


Forvaltningens vurdering

Det vurderes, at det samlede destinationsprojekt vil understøtte dannelsen af et stærkt turismedestinationsselskab mellem Ringkøbing-Skjern og Varde kommuner. Der henses i denne vurdering til både etableringsfasen og videreførelsen af turismeudviklingsindsatserne.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen direkte indflydelse


Retsgrundlag

Lov om erhvervsfremme


Økonomi

Der søges støtte til destinationsudvikling med 50% finansiering fra Erhvervsfremmebestyrelsen.

 

Finansieringsbudget for det samlede projekt:

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse min. 3,0 mio. kroner

Ringkøbing-Skjern Kommune 1,5 mio. kroner

Varde Kommune 1,5 mio. kroner

 

I alt min. 6,0 kroner

 

Projektet bliver et 3-årigt projekt løbende fra maj 2019 - april 2022.

 

Udspecificering af budgetterne vil ske i forbindelse med eventuelt projekttilsagn.

 

Der ansøges dermed om samlet 1,5 mio. kroner eller 500.000 kroner årligt.

 

Forslag til finansiering:

År 1: Finansieres af overførte midler i Plan og Vækst på 300.000 kroner og 200.000 kroner fra Byrådets Udviklingspulje, som anvendes til frikøb af medarbejdere fra Plan og Vækst.

År 2: Finansiering: 500.000 kroner fra Byrådets Udviklingspulje, hvoraf 200.000 kroner anvendes til frikøb af medarbejdertimer fra Plan og Vækst.

År 3: Finansiering: 500.000 kroner fra Byrådets Udviklingspulje, hvoraf 200.000 kroner anvendes til frikøb af medarbejdertimer fra Plan og Vækst.

 

Den samlede finansiering fordeles således med 300.000 kroner fra overførte midler i Plan og Vækst og 1,2 mio. kroner fra Byrådets Udviklingspulje. Kommunes bidrag skaleres afhængig af det faktisk opnåede støttebeløb fra Erhvervsfremmebestyrelsen.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at godkende at Varde Kommune sammen med Ringkøbing-Skjern Kommune fremsender en ansøgning til Erhvervsstyrelsen på i alt 6,0 mio. kroner, og

at godkende Varde Kommunes medfinansiering på 1,5 mio. kroner, der fordeler sig med 300.000 kroner fra overførte midler i Plan og Vækst og 1,2 mio. kroner fra Byrådets Udviklingspulje


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-03-2019

Anbefalingen blev godkendt idet udvalget foreslår, at projekttilpasning ved evt. mindre statsligt tilskud end det ansøgte overlades til Forberedelsesudvalget.

 

Fraværende:

Ingvard Ladefogedsagsnr19-4073_doknr49454-19_v1_pitch for destinationsprojekt rksk vk - destinationsudvikling 2019.pdf
sagsnr19-4073_doknr49473-19_v1_hensigtserklæring om tværkommunalt destinationsselskab mellem ringkøbing-skjern kommune og varde kom.pdf

Bilag

Pitch for destinationsprojekt RKSK VK - Destinationsudvikling 2019
Hensigtserklæring om tværkommunalt destinationsselskab mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og Varde Kommune


450. Gensidig orientering

Gensidig orientering

Sagsfremstilling
 • Orientering ved borgmesteren

 

 • Orientering ved kommunaldirektøren

 

Temadrøftelse om ledelse i Varde Kommune v/kommunaldirektør Mogens Pedersen

 

 • Orientering ved direktørerne

 

 • Møder med ministre, folketingsmedlemmer m.fl.

 

 • Løbende orientering om aktuelle sager

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-03-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Temadrøftelse om ledelse i Varde Kommune blev udsat.

Fraværende:

Ingvard Ladefoged

451. Lunden - udvidelse med en plads - Lukket punkt