UDVALG

Udvalget for Økonomi og Erhverv

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 3 - Ådalen, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

27-02-2019 13:00:00

SLUTTIDSPUNKT

27-02-2019 17:50:00


PUNKTER

382. Godkendelse af dagsorden
383. Udkast til Bosætningsstrategi 2019-2023 inkl. politisk fokusområde 2019-2020
384. Godkendelse af Udviklingsrådenes fremtidige model
385. Ændring af sammensætning af §17, stk. 4 udvalg
386. Fælles ejendomscenter - Proces for 2019
387. Orientering - PhD-projekt i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune
388. Ansøgning til Visionspuljen - bro ved Janderup Ladeplads
389. Ansøgning om kommunegaranti DIN Forsyning Affald A/S
390. Evaluering af Vores Stemmer*Varde og den fremtidige anvendelse af deltagelsesformen
391. Det videre forløb for de fem forslag fra Vores Stemmer*Varde
392. Indtægtsbevilling- Projekt - Aktivitetsspots i Varde Sommerland
393. Spildevandsplan 2019-2029
394. Områdefornyelse i Varde By 2019 til 2024
395. Projekt "Tærsklen til Vadehavet"
396. Arealerhvervelse til naturcykelsti i Nymindegab
397. Forslag. Kommuneplantillæg for rekreativt område i Ho
398. Forslag. Lokalplan for minigolf og fiskesø i Ho
399. Orientering - Tildeling af nyt sommerhusområde øst for Henneby
400. Arealerhvervelse til Signalanlæg i Blåvand
401. Ny driftsoverenskomst med S/I Oksbøl Børnehave - efter høring
402. Omdisponering af anlægsbudget - Oksbøl Børnehave/Nr. Nebel Skole
403. Omdisponering af anlægsbudget - Lunde-Kvong Skole
404. Gensidig orientering
405. Budgetprocedure for budget 2020-2023
406. Godkendelse af puljeansøgning til nyt sundhedshus samt økonomi
407. Decentrale ledere - Lukket punkt
408. Orientering vedrørende rengøring i Varde Kommune - Lukket punkt
409. Køb af ejendom i Nr. Nebel - Lukket punkt382. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-02-2019

Godkendt. 

383. Udkast til Bosætningsstrategi 2019-2023 inkl. politisk fokusområde 2019-2020

Udkast til Bosætningsstrategi 2019-2023 inkl. politisk fokusområde 2019-2020

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv besluttede den 3. oktober 2018, at ”Bosætning - i hele kommunen” er et af Udvalgets fokusområder.

 

På baggrund af temamødet den 28. november 2018, hvor Udvalget drøftede temaet og rammesatte kommunens fremtidige bosætningsindsats, er et udkast til ”Bosætningsstrategi 2019-2023 Flere slår rødder i Varde Kommune” udarbejdet (se vedlagte bilag).
 

Bosætningsstrategien udstikker retningen for Varde Kommunes bosætningsindsats frem mod 2023. Målsætningen med bosætningsstrategien er, at flere skal slå rødder i Varde Kommune. Dette gælder både de borgere, som allerede bor her, og de borgere vi kan tiltrække. For at indfri målsætningen sætter bosætningsstrategien fokus på tre strategiske indsatsområder med tilhørende delmålsætninger.

De strategiske indsatsområder og delmålsætninger er som følger:

 • Bolig: Varde Kommune kan tilbyde et varieret udbud af boliger til alle livsfaser.
   
 • Sociale relationer: Varde Kommune skal i samspil med foreningslivet og udviklingsrådene skabe rammerne for at alle føler sig hjemme i kommunen.
   
 • Synlighed: Varde Kommune er kendt indenfor og udenfor kommunegrænsen som en attraktiv bosætningskommune.

 
Hertil tager strategien udgangspunkt i fire målgrupper, der er baseret på et analytisk grundlag, der viser i hvilke livsfaser borgere flytter. Disse målgrupper stemmer overens med Udvalgets prioritering og målgrupperne går igen i Direktionens strategiplan 2019-2020.

Målgrupperne er som følger:

 • Unge under uddannelse
 • Unge voksne i etableringsfasen
 • Familier under reorganisering
 • Seniorer.

 

Strategiens indsatser er målrettet målgrupperne. Indsatserne over for de enkelte målgrupper er i strategien markeret med ikoner.

 

Bosætningsstrategien følges op med handlingsplaner, der angiver en konkret retning for en 1-2-årig periode med prioriterede fokusområder – kaldet politisk fokusområde.
Fokusområdet for 2019-2020 er tiltrækning af unge voksne til kommunens byer (se vedlagte bilag ”Fokusområde 2019-2020: Tiltrækning af unge voksne til vores byer).

Fokusområdet angiver fem indsatser indenfor de tre strategiske indsatsområder, der iværksættes i perioden 2019-2020 som supplement til eksisterende indsatser. Disse er som følger:

 1. Bolig:
 • Nye bosætningsmuligheder: Med henblik på, at planlægge nye bosætningsmuligheder igangsættes en analyse af fremtidens bosætningstrends.
   
 1. Sociale relationer:
 • Sociale netværk: Koordinering af netværk som kommunen understøtter og etablering af et studenternetværk i Odense – er pt etableret i Aarhus.
   
 • Tilflytterservice 2.0: Den eksisterende tilflytterservice revitaliseres herunder etablering af velkomstambassadørkorps og optimering af konceptet for velkomstmøder og velkomstmateriale så de målrettes tilflytterne.
 1. Synlighed:
 • Placebranding – koncept udvikling: Udarbejdelse af profileringsmateriale for byer med over 1000 indbyggere.
 • Markedsføring via placebranding: markedsføring af Varde Kommune som en bosætningsmulighed på baggrund af vores byers særkende.

I 2019-2020 vil indsatserne vedrørende synligheden og markedsføringen have fokus på byerne: Varde, Tistrup og Årre. Disse byer er valgt på baggrund af deres tilflytningsvolume (særligt Varde) og i kraft af, at der i disse byer kan tilbydes byggegrunde og/eller lejligheder.

 

En oversigt over Varde Kommunes nuværende bosætningsindsats er vedlagt som bilag.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at en bosætningsstrategi, der følges op med handleplaner, vil styrke og skærpe Varde Kommunes bosætningsindsats ved blandt andet prioriterede fokusområder. Hertil er vurderingen, at implementeringen af strategien vil øge og fremme kendskabet til Varde Kommune internt og eksternt som en attraktiv bosætningskommune.


Konsekvens i forhold til visionen

Visionen indgår som en naturlig del i bosætningsstrategien samt det politiske fokusområde 2019-2020.


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.


Økonomi

Følgende indsatser vil kunne understøttes og løses af en ny normering til en målrettet planlægger, koordinator og inspirator:

 • Planlægning af nye attraktive bosætningsmuligheder
 • Understøttelse af lokalsamfundene i udarbejdelsen af profileringsmateriale/content for den enkelte by med opland (proces)
 • Understøttelse af den lokale bosætningsindsats med velkomstambassadører
 • Styrkelse af koordineringen og etableringen af tilflytternetværk og studenternetværk i studiebyerne Odense og Århus
 • Koordinering af brandingindsatsen af Varde Kommune og lokalsamfundene


Det anslås, at personen vil skulle vederlægges med 450.000 kr. i løn, 50.000 kr. i kørselsgodtgørelse og 50.000 kr. i kontorholdsomkostninger. Denne indsats og udgift ligger udover mulighederne for omprioritering og tilpasning i afdelingen Plan og Vækst. Udgiften udgør 1,1 mio. kr. som en 2-årig projektansættelse.

 

Det er muligt for Plan og Vækst, at finansiere følgende udgifter indenfor eksisterende budget: 

 • Til et nyt kreativt design for profilering af de enkelte byer; 150.000 kr. - engangsudgift.
 • Mødeudgifter og lignende til velkomstambassadører, tilflytternetværk og studenternetværk – 50.000 kr. årligt.
   

Det er muligt for Politik, Analyse og Digitalisering at finansiere følgende udgifter indenfor eksisterende budget:

 • Nyt koncept for velkomstmapper og tilflytterbreve – 50.000 kr. grafisk indsats som en engangsudgift.
 • Målrettet branding og profilering overfor nabokommuner, studenternetværk og i udenlandske fagtidsskrifter – 200.000 kr. årligt (omlægning af nuværende branding).

 

År 1

Aktivitet

Beløb

Finansieringskilde

Bemærkninger

Ny normering til en målrettet planlægger, koordinator og inspirator

550.000 kr.

Plan & Vækst

Ansøges finansieret af Byrådets Udviklingspulje

Kreativt design for profilering af de enkelte byer

150.000 kr.

Plan & Vækst

Finansieres indenfor eksisterende budget

Mødeudgifter og lignende til velkomstambassadører o.l.

50.000 kr.

Plan og Vækst 

Finansieres indenfor eksisterende budget

Målrettet branding og profilering

200.000 kr.

Politik, Analyse & Digitalisering

Finansieres indenfor eksisterende budget (omlægning af nuværende branding)

Nyt koncept for velkomstmapper og tilflytterbreve

50.000 kr.

Politik, Analyse & Digitalisering

Finansieres indenfor eksisterende budget

 

År 2

Aktivitet

Beløb

Finansieringskilde

Bemærkninger

Ny normering til en målrettet planlægger, koordinator og inspirator

550.000 kr.

Plan & Vækst

Ansøges finansieret af Byrådets Udviklingspulje

Mødeudgifter og lignende til velkomstambassadører o.l.

50.000 kr.

Plan og Vækst 

Finansieres indenfor eksisterende budget

Målrettet branding og profilering

200.000 kr.

Politik, Analyse & Digitalisering

Finansieres indenfor eksisterende budget (omlægning af nuværende branding)

 

I alt giver ovenstående et samlet budget på 1.800.000 kr. Heraf findes 700.000 kr. indenfor eksisterende budget og 1.100.000 kr. søges finansieret af Byrådets Udviklingspulje ligeligt over en toårig periode.
 

Økonomiafdelingen udtaler: Ingen yderligere bemærkninger.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at udkastet til Bosætningsstrategien 2019-2023 inkl. politisk fokusområde 2019-2020 vedtages,

at der af Byrådets Udviklingspulje bevilges 1.100.000 kr. til projektansættelse af en målrettet planlægger, koordinator og inspirator ligeligt over to år.


Beslutning Direktionen den 23-01-2019

Punktet blev udsat til næste møde.


Beslutning Direktionen den 06-02-2019

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-02-2019

Udvalget for Økonomi og Erhverv besluttede,

at der af Byrådets Udviklingspulje bevilges 1.100.000 kr. til projektansættelse af en målrettet planlægger, koordinator og inspirator ligeligt over to år,

at vedkommende bl.a. skal være med til at udbrede kendskabet til Varde Kommune til hele landet, samt arbejde yderligere med analyse i forhold til bosætningsstrategien.

at udkastet til Bosætningsstrategien 2019-2023 inkl. politisk fokusområde 2019-2020 returneres med henblik på yderligere sagsbehandling, herunder at der afholdes et temamøde vedrørende bosætning.

 

 sagsnr18-583_doknr12582-19_v1_bosætningsindsatsen i varde kommune.docx.docx
sagsnr18-9673_doknr26203-19_v1_flere slår rødder i varde kommune bosætningsstrategi 2019-2023 udkast.pdf.pdf
sagsnr18-9673_doknr23954-19_v2_fokusområde 2019-2020 tiltrækning af unge voksne til vores byer.pdf
sagsnr09-11201_doknr69633-16_v2_byrådets udviklingspuje - specifikation.xlsx

Bilag

Bosætningsindsatsen i Varde Kommune.docx
Flere slår rødder i Varde Kommune Bosætningsstrategi 2019-2023 udkast.pdf
Fokusområde 2019-2020: Tiltrækning af unge voksne til vores byer
Byrådets udviklingspuje - specifikation


384. Godkendelse af Udviklingsrådenes fremtidige model

Godkendelse af Udviklingsrådenes fremtidige model

Sagsfremstilling

En arbejdsgruppe nedsat af det Fælles Udviklingsråd (FUR) og Udvalget for Økonomi og Erhverv (UØE), har siden forårsmødet 18. april 2018 arbejdet med en ny model for udviklingsrådene i Varde Kommune.

 

Arbejdsgruppens forslag blev præsenteret på efterårsmødet 1. november 2018, hvor der på mødets workshop fremkom en række kommentarer til udviklingsrådsmodellen. Efterårsmødet blev således indledningen på høringen om modellen.

 

Forslaget har efter efterårsmødet været i offentlig høring, og der er i løbet af perioden kommet 7 høringssvar. Høringssvarene udtrykker generel stor opbakning til modellen.

 

Høringssvarene indeholder:

 1. Forståelsesmæssige præciseringer til teksten
 2. Ønsker om en pixi-udgave af modellen og en illustrativ præsentation af årshjulet
 3. Synspunkter til kriterierne for udarbejdelse af udviklingsplaner
 4. Forskellige holdninger til ikrafttrædelsestidspunkt, herunder straks, 1. juli 2019 og 1. januar 2020
 5. Den i modellen indarbejdede økonomi, som dækker fast vederlag, synliggørelse og kompetenceudvikling tildeles fra ikrafttrædelsestidspunktet
 6. Særskilt ønske fra Udviklingsrådet for Varde By om tildeling efter indbyggertal
 7. Ønsker i forhold til udpegning af bestyrelsesmedlemmer, valgprocedurer og generalforsamling
 8. Ønske om en køreplan for revision af nuværende udviklingsplaner
 9. Fordeling af midler i puljen til realisering af udviklingsplaner
 10. Synspunkter vedr. FUR’s arbejde
 11. Forslag om evaluering efter 2 år.
   

Omkring de forståelsesmæssige præciseringer henvises til revideret udgave af udviklingsrådsmodellen, jf. bilag.

 

Der henvises i øvrigt til bilag med resumé af de indkomne bemærkninger samt de enkelte høringssvar.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der som følge af de indkomne bemærkninger foretages:

 1. Sproglige tilretninger og præciseringer i teksten – se vedlagte reviderede udgave af udviklingsrådsmodellen
 2. Pixi-udgave med videre iværksættes efter modellens godkendelse
 3. Forvaltningen vurderer, at den præsenterede model for udarbejdelse og revision af udviklingsplaner bør fastholdes, idet den nedre grænse på 500 er fastsat ud fra, at mindre byer går sammen med andre byer for at sikre de offentlige og private services i nærområdet. Udvalget for Plan og Teknik prioriterer en gang årligt, hvilke planer der udarbejdes i det kommende år.
 4. Forvaltningen vurderer, at 1. januar 2020 er et hensigtsmæssigt ikrafttrædelsestidspunkt, fordi det sikrer den nødvendige tid til omstilling til den nye model, herunder nye vedtægter, involvering af lokale foreninger osv.
 5. Med et ikrafttrædelsestidspunkt 1. januar 2020 fastlægges den fremtidige økonomi i forbindelse med Byrådets budgetlægning for 2020, hvilket svarer til Udvalget for Økonomi og Erhvervs beslutning
 6. Tildeling efter indbyggertal bør være en del af Byrådets budgetlægning, jf. pkt. 5
 7. De anførte ønsker angående udpegning af bestyrelsesmedlemmer, valgprocedurer og generalforsamling vil indgå i nye standardvedtægter, som forvaltningen udarbejder
 8. Forvaltningen foreslår, at der fortsat sker en årlig prioritering af, hvilke udviklingsplaner der med de afsatte ressourcer kan igangsættes.
 9. De forskellige synspunkter vedr. tildelingskriterierne for puljen til realisering af udviklingsplaner forelægges Udvalget for Plan og Teknik
 10. De fremkomne synspunkter til FUR’s arbejde og praksis forelægges FUR
 11. Ønsket om evaluering foreslås imødekommet.

 

Forvaltningen vurderer, at udviklingsrådsmodellen kan godkendes med de ovenfor indarbejdede præciseringer, og det tilrettede dokument er vedlagt som bilag med de relevante bemærkninger.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen

 

Udviklingsrådsmodellens økonomi indgår i budgetlægningen for 2020.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at ”Udviklingsrådene i Varde Kommune, version 2.0” godkendes med de anførte præciseringer,

at modellens ikrafttrædelsestidspunkt er 1. januar 2020,

at der udvikles en pixiudgave af publikationen ”Udviklingsrådene i Varde Kommune, version 2.0”,

at udgifter til udviklingsrådene medtages i den kommende budgetlægning for 2020 og frem,

at der udarbejdes nye standardvedtægter for udviklingsrådene, og

at der fastlægges en evaluering af den nye model for udviklingsrådene 2 år efter ikrafttrædelse.


Beslutning Direktionen den 30-01-2019

Anbefalingen blev tiltrådt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-02-2019

Anbefalingen blev godkendt med bemærkning om, at udviklingsrådene har repræsentation fra lokale borgerforeninger/foreninger, herunder grundejerforeninger, erhvervsforeninger og institutioner, og bør være geografisk dækkende, og med en præcisering af, at valget sker på generalforsamling.sagsnr17-12228_doknr13475-19_v1_udviklingsrådsmodellen version 2.1.docx
sagsnr17-12228_doknr13482-19_v1_indkomne høringssvar vedrørende udviklingsrådenes fremtid 2018.pdf.pdf
sagsnr17-12228_doknr13481-19_v1_workshop udviklingsrådsmodellen efterårsmøde 2018.pdf.pdf
sagsnr17-12228_doknr4203-19_v1_resumé af indkomne bemærkninger.doc

Bilag

Udviklingsrådsmodellen version 2.1
Indkomne høringssvar vedrørende Udviklingsrådenes fremtid 2018.pdf
WORKSHOP UDVIKLINGSRÅDSMODELLEN efterårsmøde 2018.pdf
Resumé af indkomne bemærkninger


385. Ændring af sammensætning af §17, stk. 4 udvalg

Ændring af sammensætning af §17, stk. 4 udvalg

Sagsfremstilling

For at tilpasse §17, stk. 4 udvalget vedrørende fælles ejendomscenter for Varde Kommune til forvaltningens sammensætning, når der ansættes en ny chef for Teknik og Miljø, ønsker forvaltningen at denne indtræder i §17, stk. 4 udvalget. Chefen for Teknik og Miljø indgår, såfremt organiseringen for projektet vedrørende implementeringen af fælles ejendomscenter godkendes.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at opgaven med at implementere et fælles ejendomscenter vil have en stor betydning for kommunens teknik- og miljøafdeling, hvorfor forvaltningen ønsker, at den nye chef for Teknik og Miljø indlemmes i §17, stk. 4 udvalget, når denne tiltræder i stillingen til foråret. Dette vil sikre en kontinuitet mellem styregruppen, hvor vedkommende også forventes at få tildelt en plads, til §17, stk. 4 udvalget.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Styrelsesloven


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at chefen for Teknik og Miljø tildeles en plads i §17, stk. 4 udvalget, som derfor udvides med ét medlem.


Beslutning Fælles Ejendomscenter - § 17, stk. 4 udvalg - den 28-01-2019

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-02-2019

Anbefalingen blev godkendt.

386. Fælles ejendomscenter - Proces for 2019

Fælles ejendomscenter - Proces for 2019

Sagsfremstilling

Nærværende sagsfremstilling omhandler forslaget til en proces for 2019 med henblik på at forberede den ikrafttræden af et fælles ejendomscenter for Varde Kommune pr. 1. januar 2020, som Varde Byråd vedtog på deres møde den 8. januar 2019.

 

Sagsfremstillingen gennemgår således det forventede ressourcetræk denne proces vil have i forvaltningen i løbet af 2019, ligesom der gives et bud på en organisering af projektet ”Fælles Ejendomscenter” for år 2019 og et bud på en procesplan hertil.

 

Det foreslås, at opgaven forankres i Politik, Analyse og Digitalisering, og at der tilknyttes en projektleder fra Udviklingsafdelingen. Derudover forventes det primære ressourcetræk at være i afdelingerne: HR og Personale, Økonomi samt Ejendomscenteret.

 

Opgaven med at forberede en ikrafttræden af et fælles ejendomscenter pr. 1. januar 2020 foreslås organiseret som følger:

 

Det foreslås, at styregruppen refererer til §17, stk. 4 udvalget og forbereder de sager, som udvalget skal behandle på de fire møder, udvalget (jf. beslutning i Byrådet den 8. januar 2019) afholder i 2019. Udvalget forventes at skulle behandle og/eller orienteres om de løbende problematikker, afklaringspunkter og dilemmaer, som opstår i takt med, at implementeringsprocessen skrider frem. §17, stk. 4 udvalget refererer til Udvalget for Økonomi og Erhverv, hvorfor sagerne efter behandling i §17, stk. 4 udvalget oversendes hertil.

 

Overgangs MED-udvalget er projektets væsentligste høringspart. Styregruppen skal derfor sende relevante emner, som forberedes i de respektive arbejdsgrupper, til drøftelse og udtalelse i overgangs MED-udvalget. De udtalelser, MED-udvalget kommer med, præsenteres for §17, stk. 4 udvalget ved udvalgets behandling af de respektive sager.

Der er vedlagt en procesplan som bilag. Denne præsenterer de forventede hovedopgaver implementeringen af et fælles ejendomscenter vil afføde i forvaltningen.

 

Det forventede ressourcetræk for opgaven fordeler sig som følger:
Ressourcetræk økonomi: 1-2 årsværk i 2019.

Ressourcetræk i Ejendomscentret: 1-2 årsværk i 2019.

Ressourcetræk HR & Personale: 0,5 årsværk i 2019.

Ressourcetræk i Udviklingsafdelingen: 0,5 årsværk i 2019.

 

For at igangsætte processen, foreslår forvaltningen, at styregruppen til næstkommende møde i §17, stk. 4 udvalget oversender en række principper, som styregruppen og arbejdsgrupperne arbejder ud fra, når der skal udarbejdes en ny model for bl.a. kontering og fakturering. Dette for at sikre, at der er opsat nogle tydelige rammer, der kan ageres ud fra, når der skal iværksættes dialog med alle de kommunale institutioner mv.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at den foreslåede organisering for projektet kan skaffe den, for projektet nødvendige, fremdrift, ligesom den vedlagte procesplan vurderes at være realistisk. Forvaltningen vurderer ydermere, at implementeringen af et fælles ejendomscenter vil kræve en høj grad af samarbejde på tværs af forvaltningen og de kommunale institutioner.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Styrelsesloven


Økonomi

Økonomiafdelingen udtaler: Under forudsætning af at indregnede besparelser fra 2020 på 0,5 mio. kr. stigende til 1,1 mio. kr. de efterfølgende år, indgår i projektet (”Fælles Ejendomscenter”), er der ikke yderligere bemærkninger.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at det forventede ressourcetræk tages til efterretning, og

at processen for 2019, inkl. organisering og procesplan, drøftes og godkendes.


Beslutning Fælles Ejendomscenter - § 17, stk. 4 udvalg - den 28-01-2019

Udvalget tog det forventede ressourcetræk til efterretning.

 

Udvalget drøftede opgavens procesplan og organisering, som blev godkendt.

 

I den forbindelse ønsker udvalget, at der udarbejdes en nærmere beskrivelse af de enkelte arbejdsgruppers sammensætning og samarbejdsflader.

 

Udvalget ønsker ligeledes, at der iværksættes en dialog mellem personaleafdelingen og de tre repræsentanter for de tekniske servicemedarbejdere, som er en del af §17, stk. 4 udvalget. Dette med henblik på, at det kommende overgangs MED-udvalg sammensættes med bred repræsentation. Det nye overgangs MED-udvalg skal etableres fra bunden, da der flyttes et større antal medarbejdere fra de enkelte institutioner ind under det fælles ejendomscenter.

 

Slutteligt ønsker udvalget, at der snarest muligt kommunikeres bredt ud til både medarbejdere og ledere vedrørende opgavens videre forløb.

 

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-02-2019

Udvalget tog det forventede ressourcetræk til efterretning.

 

Opgavens procesplan og organisering, inklusiv bemærkninger fra møde i Fælles Ejendomscenter - §17, stk. 4 udvalget, blev godkendt. sagsnr17-10390_doknr178509-18_v1_procesplan for etablering af fælles ejendomscenter.xlsx

Bilag

procesplan for etablering af fælles ejendomscenter


387. Orientering - PhD-projekt i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune

Orientering - PhD-projekt i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune

Sagsfremstilling

1. april 2017 startede et PhD-projekt, der er et turismemæssigt samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune (RKSK). Projektet skal undersøge muligheder og udfordringer ved samarbejde mellem turismevirksomheder og frivillige foreninger omkring udvikling og gennemførelse af aktiviteter for turister.

 

Grundet udfordringer i samarbejdet med Aalborg Universitet (AAU), er Syddansk Universitet (SDU) i Esbjerg blevet ny samarbejdspartner pr. 1. marts 2018. Udfordringerne har betydet, at projektet er blevet forlænget med to måneder, så det forventes afsluttet 31. maj 2020.

 

Siden overflytningen til SDU er der blevet udfærdiget og godkendt en ny PhD-plan og gennemført undervisning på SDU, hvor projektet og kommunerne blev anvendt som case for metodiske diskussioner.

 

Den PhD-studerende fik i december godkendt den akademiske førsteårsevaluering af projektet.

 

For at skabe et overblik over, hvor udbredt foreningernes involvering i turismesektoren er i Danmark, blev der gennemført en afdækning af fænomenet. Det er der kommet et mindre notat ud af, som er vedlagt som bilag.

 

Som et led i projektet skal opstartsfasen og facilitatorrollen i samarbejder undersøges. Derfor er der afholdt en workshop med en række foreninger og Esmark Feriehuse med det formål, at afsøge potentialet i at opstarte et nyt samarbejde om udvikling af turismerettede aktiviteter. De involverede parter var alle positive over for ideen om at udnytte hinandens resurser og skabe et samarbejde med turisten som kunde. Workshoppen afslørede dog også, at der lå en række udfordringer i etableringen af et sådant samarbejde. Fx var der usikkerhed på muligheden for at kunne skaffe foreningsmedlemmer, der kunne varetage opgaven, og hvordan turisten skulle kunne købe, afmelde eller orienteres om ændringer i aktiviteterne.

 

For at skabe viden om samarbejder, der har kørt gennem længere tid, inddrages MTB-Partnerskabet i Varde Kommune, River fischer i RKSK og Saltum Strand Camping i Jammerbugt Kommune som cases. Casene vil give et indblik i hvorvidt samarbejder påvirkes af, om de starter ud fra et behov hos foreningerne eller som et ønske om udvikling fra kommunalt hold.

 

For at sikre at den viden, der opbygges gennem projektet, forankres i de to kommuner, planlægges en række formidlingsaktiviteter i eksisterende fora som Vestkystens Turismevækstklynge, Fælles Udviklingsråd, Foreningsråd mv. Formidlingsplan er vedlagt.

Der er også udarbejdet et par en-sides notater (projekt-pixi), der beskriver projektet og de tre cases. Seneste version er vedlagt.

 

Der afholdes planmæssigt kvartalsvise møder mellem kommunerne og den PhD-studerende, hvor projektets fremdrift, økonomi mv. diskuteres.


Forvaltningens vurdering

Projektet fungerer som et ligeværdigt samarbejde med RKSK. Projektet kører parallelt med og ligger i fin tråd med andre samarbejdsprojekter som fx Vestkystens Turismevækstklynge. Projektet vurderes derfor at bidrage til det gode samarbejde med nabokommunen på turismeområdet.

 

De indledende udfordringer med AAU gav projektet en dårlig start. Ud fra løbende dialog og de kvartalsvise møder med den PhD-studerende er det forvaltningens vurdering, at projektet efter universitetsskifte nu er kommet på ret køl, så der kan fokuseres på at skabe de leverancer på det akademiske og kommunale plan, der er hensigten med projektet.

 

De eksisterende cases vurderes at kunne give et særligt indblik i projekter med borgersamarbejde. Et indblik, der kan overføres til andre kontekster end turismen, da spændet mellem borgerbehov og kommunale eller politiske ønsker er et generelt handlingsfelt i kommunal myndighedsudøvelse.

 

Forvaltningen vurderer, at den vedlagte formidlingsplan skaber grundlag for, at den viden der frembringes gennem projektet formidles til relevante aktører i kommunen, så de fremadrettet kan udvikle og kvalificere samarbejder på tværs af sektorielle skel. Det er hensigtsmæssigt, at der i formidlingen gøres brug af eksisterende netværksgrupper og at informationen, der formidles, søges tilpasset i sprog og indhold til de respektive grupper for at oplyse og inspirere til handling.

 

Projektets forankring i det akademiske miljø vil udbrede kendskabet til kommunerne i videnskabelige kredse, der måske ikke tidligere har fokuseret på kommunerne som genstand for forskning.

 

I forlængelse heraf bidrager projektet til kendskab om Varde Kommune og giver et indblik i, hvordan Varde Kommune arbejder med udvikling af turisme- og foreningsområdet samt efteruddannelse af ansatte, når projektet og kommunerne anvendes som case på undervisningen ved SDU i Esbjerg. Projektet vurderes dermed at gavne Varde Kommune i relation til bosætning og tiltrækning af højtuddannet arbejdskraft.


Konsekvens i forhold til visionen

Turisterne i Varde Kommune kommer primært for naturen, særligt Vestkysten. Projektet arbejder for at styrke turismesektoren gennem udvikling af nye og ofte naturbaserede aktiviteter. Projektet ligger derfor fint i tråd med visionen.


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Projektet finansieres med 585.000 kr. fra Byrådets udviklingspulje, 585.000 kr. fra Ringkøbing-Skjern Kommune og 1.030.000 kr. fra Erhvervsstyrelsens Landdistriktspulje, i alt 2.200.000 kr.

 

Økonomiafdeling udtaler: Det er oplyst, at forlængelsen af projektet med 2 mdr. medfører merudgift på 100.000 kr, der fordeles ligeligt mellem Varde Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune.

Varde Kommunes andel på 50.000 kr. finansieres af eksisterende budget for Kultur og Fritid.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Direktionen den 06-02-2019

Taget til efterretning.

Fraværende:

Mogens Pedersen


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 18-02-2019

Orienteringen blev taget til efterretning


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-02-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.sagsnr17-4230_doknr167760-18_v1_foreninger som aktører på danske kystdestinationer.pdf.pdf
sagsnr17-4230_doknr3220-19_v1_projekt-pixi - halvvejs - 1 sides.pdf.pdf
sagsnr17-4230_doknr3212-19_v1_formidlingsplan for phd-projekt.docx

Bilag

Foreninger som aktører på danske kystdestinationer.pdf
Projekt-pixi - Halvvejs - 1 sides.pdf
Formidlingsplan for PhD-projekt


388. Ansøgning til Visionspuljen - bro ved Janderup Ladeplads

Ansøgning til Visionspuljen - bro ved Janderup Ladeplads

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv behandlede 28. november 2018 en ansøgning om et tilskud fra Visionspuljen på 226.400 kr. til et forprojekt for en gang- og cykelbro over Varde Å ved Janderup Ladeplads. Udvalget udsatte sagen med henblik på at få overblik over det økonomiske omfang af det færdige projekt.

 

ProVarde har fremsendt ansøgningen, og de har efter dialog med borgmesteren og kommunaldirektøren indsendt en beskrivelse af baggrunden for ProVardes deltagelse, fakta om projektet og yderligere materiale, jf. bilag.

 

Det ansøgte tilskud er opgjort på grundlag af en rådgivers tilbud på gennemførelse af forprojektet på 214.900 kr. med tillæg af 11.500 kr. til kørsel og ekstraydelser.

 

ProVarde har fremsendt nyt tilbud fra en anden rådgiver, som kan gennemføre forprojektet for ca. 190.000 kr. ekskl. udgifter til print og kørsel.

 

Forvaltningen har fået Rambøll til at udarbejde et notat, der beskriver to broløsninger, jf. bilag. I notatet gives et overslag over udgiften pr. kvadratmeter, og overslaget omfatter kun selve broen. Der er ikke givet overslag over geotekniske undersøgelser, planlægning og etablering af adgangsvej fra fast land.

 

 1. Stålbro, jf. notatets afsnit 3: 15.000 – 20.000 kr. pr. m2
 2. Kompositbro, jf. notatets afsnit 4: 27.000 – 30.000 kr. pr. m2

Forvaltningens vurdering

Projektet opfylder betingelserne for tilskud fra både Visionspuljen og Byrådets Udviklingspulje, fordi det er nytænkende, det understøtter visionen, og det har en brandingværdi for Varde Kommune.

 

Det nye tilbud på gennemførelse af forprojektet er ca. 25.000 kr. billigere end det først fremsendte. Forvaltningen vurderer derfor, at et tilskud til forprojektet skal tilpasses det nye tilbud.

 

Forvaltningen anslår på baggrund af notatet fra Rambøll, at den samlede udgift til en bro over Varde Å med nødvendig adgang fra fast land m.v. vil koste mellem 8 og 25 mio. kr.

 

Forvaltningen vurderer desuden, at der allerede ved beslutningen om et tilskud til forprojektet bør tages stilling til, om Varde Kommune også skal deltage i finansieringen af det fulde projekt, som efter ansøgningen skal finansieres ved fondsmidler.


Konsekvens i forhold til visionen

En gang- og cykelbro i Naturpark Vadehavet understøtter visionen.


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Tilskud fra Visionspuljen finansieres af Visionspuljen, som for 2019 er på 357.000 kr.

 

Tidligere bevilgede beløb og ansøgninger på vej vedr. Byrådets Udviklingspulje kan ses i vedhæftet økonomibilag.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at drøfte hvorvidt ansøgningen om tilskud til forprojektet kan imødekommes med 200.000 kr.,

at drøfte hvorvidt tilskuddet i givet fald skal finansieres med 100.000 kr. fra Visionspuljen og 100.000 kr. fra Byrådets Udviklingspulje, og

at omfanget af Varde Kommunes øvrige deltagelse i det samlede projekt drøftes.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-02-2019

Udvalget fremsender ansøgningen til Udvalget for Plan og Teknik med anmodning om  sagsbehandling, herunder bl.a. en vurdering af hvorvidt ansøgningen evt. skal fremsendes til budgetseminaret.sagsnr18-11241_doknr14874-19_v1_vision for passage og oplevelse af varde å.pdf
sagsnr18-11241_doknr184081-18_v1_ansøgning til visionspuljen - bro ved janderup ladeplads.docx
sagsnr18-11241_doknr15453-19_v1_notat etablering af bro varde kommune.pdf
sagsnr18-11241_doknr20012-19_v1_nyt til sagen fra provarde.msg
sagsnr18-11241_doknr146626-18_v1_ansøgning passage over varde å - underskrevet.pdf

Bilag

Vision for passage og oplevelse af Varde Å
Ansøgning til Visionspuljen - bro ved Janderup Ladeplads
Notat etablering af bro Varde Kommune
Nyt til sagen fra ProVarde
Ansøgning Passage over Varde Å - Underskrevet


389. Ansøgning om kommunegaranti DIN Forsyning Affald A/S

Ansøgning om kommunegaranti DIN Forsyning Affald A/S

Sagsfremstilling

DIN Forsyning Affald A/S søger om en kommunegaranti til et lån på 15,0 mio. kr., hvoraf Varde Kommunes andel er 100%. Andelen svarer til den egenkapital som Varde Affald A/S kom med ved stiftelsen af DIN Forsyning Affald A/S.
 

 

Det samlede investeringsbehov i 2019 i DIN Forsyning Affald A/S er ifølge ansøgningen på 19,5 mio. kr., hvoraf de 15,0 mio. kr. skal lånefinansieres.

Ifølge ansøgningen er lånet primært til finansiering af indkøb af affaldsspande til indsamling af madaffald på samlet 13,5 mio. kr., og herudover 6 mio. kr. til øvrige aktiviteter jf ansøgningen.

 

Lånet bliver i første omgang etableret som en byggekredit med efterfølgende omlægning til langfristet lån senest 30. juni 2020. Løbetiden på det endelige lån bliver maksimalt 20 år, jf ansøgningen.

 


Forvaltningens vurdering

Det er Forvaltningens vurdering, at ansøgningen kan imødekommes, idet aktiviteterne falder indenfor Lånebekendtgørelsens bestemmelser.

Endvidere at planen med omlægning af byggekreditten til langfristet lån inden 30. juni 2020, kan godkendes indenfor de skitserede rammer.


Retsgrundlag

Lånebekendtgørelsen


Økonomi

Økonomiafdelingen oplyser, at kommunegarantien ikke påvirker kommunens låneramme eller deponering, idet der er tale om låneberettigede anlægsudgifter.

 

I forlængelse af gældende principper for provisionsberegning, vil der blive opkrævet en garantiprovision på 0,75% af trækket på byggekreditten. Endvidere vil der ved omlægningen til langfristet lån blive opkrævet en stiftelsesprovision på 0,25% af hovedstolen samt en efterfølgende garantiprovision på 0,75% af den til enhver tid værende restgæld på lånet.

 


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der meddeles DIN Forsyning Affald A/S en kommunegaranti til et lån på op til 15.0 mio. kr., hvoraf Varde Kommunes andel er på 100%, samt at kommunegarantien videreføres i forbindelse med den efterfølgende omlægning af byggekreditten til langfristet lån senest den 30. juni 2020,

at der opkræves en garantiprovision på 0,75% af trækket på byggekreditten, samt at der i forbindelse med omlægning af byggekreditten til et langfristet lån opkræves en stiftelsesprovision på 0,25% af hovedstolen på lånet, samt at den løbende årlige garantiprovision p.t. er på 0,75% af restgælden på lånet.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-02-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr10-6089_doknr24782-19_v1_ansøgning om kommunal garanti for lån 1.0.pdf.pdf

Bilag

Ansøgning om kommunal garanti for lån 1.0.pdf


390. Evaluering af Vores Stemmer*Varde og den fremtidige anvendelse af deltagelsesformen

Evaluering af Vores Stemmer*Varde og den fremtidige anvendelse af deltagelsesformen

Sagsfremstilling

Lørdag den 17. november 2018 blev borgermødet ”Vores Stemmer*Varde” afholdt i Ølgodhallerne ved facilitering af Mandag Morgen og hjælp fra en lille gruppe frivillige.

 

Siden har en gruppe borgere arbejdet videre med de 11 forslag, som fik flest stemmer. Forslagene blev præsenteret for Byrådet og andre interesserede den 29. januar 2019.

 

Der ventes senere på året en samlet evaluering fra Mandag Morgen. Der ønskes dog en indledende drøftelse i Udvalget for Økonomi og Erhverv af, hvorvidt Vores Stemmer som deltagelsesform skal afprøves i andre sammenhænge, f.eks. med særligt fokus på unge. Forvaltningen har derfor udarbejdet en evaluering for Vores Stemmer*Varde.

 

Evalueringen baserer sig på

-         Resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse, som blev udsendt til deltagerne.

-         Borgernes kommentarer på postkortet som blev udleveret ved ankomst til arrangementet, hvor følgende sætning skulle færdiggøres: Jeg er kommer i dag fordi, jeg brænder for.

-         Borgernes kommentarer på postkortet, som blev udleveret ved afslutningen af arrangementet, hvor de skulle færdiggøre sætningen: Det tager jeg med mig fra i dag.

 

Nedenfor fremhæves de væsentligste resultater fra evalueringen. Den samlede evaluering er vedhæftet som bilag. Se bilag 1 og 2.

 

Resultater

-         253 borgere tilmeldte sig.

-         183 af de tilmeldte mødte op. Dette svarer til et frafald på 28%. 

-         128 har besvaret spørgeskemaet, svarende til en svarprocent på 69,9%.

-         De unge og børnefamilierne var markant underrepræsenteret. 

-         Af deltagerne var flest fra Varde efterfulgt af Ølgod, hvor arrangementet blev holdt.

-         Størstedelen af deltagerne dukkede op, fordi de gerne ville bidrage til at udvikle deres lokalområde. Færrest dukkede op, fordi de syntes temaet var vigtigt at diskutere.

-         Der blev produceret 97 punkter til dagsordenen. 37 ideer gik videre til afstemning. 11 ideer blev stemt videre.

-         91% følte sig godt tilpas under arrangementet, og 80% syntes godt om den måde, programmet var tilrettelagt på.

-         50% har fået mere lyst til at engagere sig i lokalpolitik. 38% svarede hverken eller.

-         48% oplevede, at arrangementet gav mulighed for en god dialog med politikerne. 18% var uenige eller meget uenige i dette.

-         54% tror på, at Vores Stemmer*Varde kommer til at have indflydelse på politikudviklingen i Varde Kommune. 38% svarer hverken eller.

-         83% kunne godt finde på at deltage i et lignende arrangement en anden gang. Kun 6% er uenig eller meget uenig i dette.


Forvaltningens vurdering

Varde Kommune definerede følgende formål med at deltage i projektet:

 • At afprøve nye deltagelsesformer / nye måder at involvere borgerne på.
 • At udvikle og forny lokaldemokratiet, så det bliver ved med at være relevant for alle.
 • At styrke båndet mellem Byråd og lokalbefolkningen.
 • Anderledes forslag og ideer til ny politik på banen.
   

Forvaltningen vurderer, at formålet med at afprøve nye deltagelsesformer er opfyldt.

Som noget nyt har deltagerne modtaget en personlig invitation. Deltagerantallet peger på en positiv effekt af metoden. 253 borgere tilmeldte sig arrangementet og 183 deltog. 30 meldte sig til de efterfølgende ideværksteder. Ca. 100 deltog ved det afsluttende præsentations-arrangement. Dette er væsentlig flere, end der typisk deltager ved tilsvarende arrangementer, hvor alle er inviteret gennem en bred annoncering.

 

Dog var de unge og børnefamilierne markant underrepræsenteret, hvorfor det en anden gang bør overvejes at overrepræsentere denne gruppe ved udtrækket. En anden mulighed er, at rekruttere udenom e-boksen - f.eks. ved at tage ud på uddannelsesinstitutionerne. At stille børnepasning til rådighed, er også en mulighed - eksempelvis ved at samarbejde med lokale foreninger om aktiviteter for børn. Et kortere program kan også overvejes.

 

Vores Stemmer adskiller sig også ved den åbne dagsorden, som borgerne selv skulle definere. Dette gjorde borgerne til medskabere af dagen og dermed også medansvarlige for resultatet. Bl.a. derfor var der en positiv stemning på dagen og en konstruktiv dialog. Dette afspejles også i evalueringen. 91% svarede, at de følte sig godt tilpas under arrangementet, og 80% syntes godt om den måde, programmet var tilrettelagt på. Den samme stemning prægede de efterfølgende ideværksteder.

 

Forvaltningen vurderer, at arrangementet i sig selv har bidraget til at udvikle og forny lokaldemokratiet, idet 50% svarede, at de havde fået mere lyst til at engagerer sig i lokalpolitik. 83% kunne godt finde på at deltage i et lignende arrangement en anden gang.

Borgernes lyst til også at deltage fremover er dog også afhængig af, hvorvidt de efter arrangementet oplever, at deres input bliver bragt i spil, enten direkte eller indirekte. 54% tror på, at Vores Stemmer*Varde kommer til at have indflydelse på politikudviklingen i Varde Kommune. Som led i dette bliver ideerne fra præsentationsarrangementet den 29. januar dagsordensat på det kommende møde i Udvalget for Økonomi og Erhverv.

 

Uafhængig af det videre forløb for ideerne, vurderes arrangementet at have bidraget til at få anderledes ideer og forslag til ny politik på banen. På dagen kom 97 punkter på dagsordenen, mens 37 gik videre til afstemning. Dagen var således en anledning for politikerne til at høre, hvad der rører sig blandt borgerne og blive inspireret til politik, og evalueringen peger på, at borgerne oplevede, at politikerne lyttede. Således svarer 48%, at de oplevede at arrangementet gav mulighed for en god dialog med politikerne. Forvaltningen vurderer dermed, at arrangementet i sig selv har indfriet formålet om at styrke båndet mellem Byråd og lokalbefolkning.

 

Såfremt deltagelsesformen skal anvendes igen, bør det i højere grad kobles til et konkret behov, således at forslagene lettere kan bringes i spil ift. det igangværende arbejde.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen.


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.


Økonomi

Ingen.


Høring

Ingen.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at orienteringen om evalueringen tages til efterretning,

at der tages en indledende drøftelse af, hvorvidt deltagelsesformen skal afprøves i andre sammenhænge, f.eks. med særligt fokus på unge og/eller børnefamilier.


Beslutning Direktionen den 20-02-2019

Anbefalingen blev tiltrådt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-02-2019

Evalueringen blev taget til efterretning.

 

I øvrigt drøftet.sagsnr17-11785_doknr28748-19_v2_intern evaluering af varde kommunes deltagelse i projektet voresstemmervarde.pdf
sagsnr17-11785_doknr29229-19_v1_renskrevede postkort-evalueringer.docx

Bilag

Intern evaluering af Varde Kommunes deltagelse i projektet VoresStemmer*Varde
Renskrevede postkort-evalueringer


391. Det videre forløb for de fem forslag fra Vores Stemmer*Varde

Det videre forløb for de fem forslag fra Vores Stemmer*Varde

Sagsfremstilling

Lørdag den 17. november 2018 blev borgermødet ”Vores Stemmer*Varde” afholdt i Ølgod-hallerne ved facilitering af Mandag Morgen og hjælp fra en lille gruppe frivillige.

 

Borgermødet var et led i projektet Vores Stemmer, som Tænketanken Mandag Morgen stod bag, og som Varde Kommune deltog i for bl.a. at afprøve nye deltagelsesformer.

 

På borgermødet deltog både Byrådet og en del af Direktionen, og de 183 fremmødte borgere producerede konkrete idéer og løsninger ud fra overskriften ”Hvordan skaber vi en kommune i balance – geografisk, økonomisk og socialt?”

 

Ved arrangementets afslutning stemte borgerne om, hvilke 10 forslag, der skulle arbejdes videre med, og pga. stemmelighed gik 11 forslag videre.

 

De i alt 11 emner var der derefter ca. 30 borgere, der meldte sig til at konkretisere. Det er sket over tre aftner, hvor borgerne er mødtes, og i den proces er nogle af idéerne blevet slået sammen, så det endte med at blive fem færdige idéer, som blev præsenteret for Byrådet, relevante interessenter og andre interesserede tirsdag den 29. januar 2019.

 

De fem ideer var:

 • Flere cykelstier og udnyttelse af den nedlagte banestrækning mellem Grindsted-Bramming
 • Reduktion af ensomhed: Det friske pust – mødestedet for unge og ældre
 • Come Visit Varde App - en samlet platform, hvor oplandsbyerne kan sælge sig selv i forhold til turisme og bosætning
 • Tænketank for oplandsbyer
 • Erhvervsudvikling i Varde Kommune.

 

Af bilag 1 fremgår borgernes præsentationer af de fem ideer ved præsentationsarrangementet 29. jan, der beskriver ideerne i fuld længde.

 

Af bilag 2 fremgår de 11 oprindelige ideer fra borgermødet den 17. nov., samt hvilke ideer, der er blevet slået sammen efterfølgende. Desuden fremgår de øvrige ideer fra borgermødet den 17. nov., som ikke blev stemt videre.

 

Der ønskes en drøftelse af det videre forløb for hver af de fem ideer.


Forvaltningens vurdering

Af bilag 3 fremgår forvaltningens vurdering af mulighederne for at bringe de enkelte forslag i spil.

 

Flere cykelstier og udnyttelse af den nedlagte banestrækning mellem Grindsted-Bramming:

Gruppen ønsker flere cykelstier generelt, samt til bus- og togstoppesteder, skoler og ved gamle stærkt trafikerede veje. Derudover opstillede gruppen to principper, som de mener bør gælde for anlæggelse af cykelstier.

Forvaltningen vurderer, at de to nævnte principper kunne drøftes i Udvalget for Plan og Teknik.

 

Forvaltningen vurderer, at gruppens forslag om udnyttelse af Grindsted-Bramming banestrækningen falder fint i tråd med det arbejde, der allerede er i gang i Varde Kommune for at få fjernet den nedlagte banestrækning. Forvaltningen gør opmærksom på, at der er etableret en lokal følgegruppe, som vurderer, at gruppen med fordel kan inviteres med ind i, så de kan være med til at præge projektet fremadrettet.

 

Tænketank:

Forvaltningen vurderer, at en mulighed kunne være, at der tilrettelægges en åben proces i regi af FUR, hvor flere, herunder gruppen bag forslaget om tænketanken, får mulighed for at komme med forslag og input til arbejdet i FUR.

 

Come Visit Varde App:

Forvaltningen vurderer, at det er en relevant problemstilling som gruppen adresserer med deres forslag om at lave én samlet platform. Dette understreges ved flere initiativer, som forsøger at adressere samme problemstilling. Eksempelvis appen Kulturen i Varde, som Kulturelt Råd står bag.

 

En mulighed kunne være, at Varde Kommune sætter gruppen i forbindelse med kulturelt råd, evt. ved at gruppen inviteres ind på et møde i Kulturelt råd, med henblik på at gruppens input kan være med til at præge eksisterende platforme som Kulturen i Varde. Såfremt gruppen ønsker at fortsætte arbejdet med deres egen platform, kan mødet bidrage til gensidig inspiration, sparring og kvalificering.

 

Ensomhed:

Forvaltningen vurderer, at forslaget falder fint i tråd med de initiativer, som er i gang ift. reduktion af ensomhed og ift. rekruttering af unge til social- og sundhedsfaget, og at projektet med fordel kan afprøves af borgerne som pilotprojekt i Ansager.

 

Erhvervsudvikling i Varde Kommune:

Gruppen bag ideen vedr. erhvervsudvikling i Varde Kommune kommer med en række bud på, hvordan Varde Kommune - ved hjælp af bl.a. teknologi - kan vende de ulemper, der kan være ved kommunens geografiske placering, til fordele ift. at tiltrække erhverv og bosætning. Dette er en anden måde at tænke bosætning på ift. mennesker og erhverv.

 

Forvaltningen vurderer, at en mulighed kunne være, at der faciliteres ét til to møder - mellem gruppen og én til to medarbejdere fra hhv. ProVarde og Plan og Vækst og evt. et medlem fra Økonomi og Erhvervsudvalget - for at få udviklet ideerne yderligere og sat dem i en sammenhæng med eksisterende strategier og indsatser (eksempelvis bosætningsstrategien og vækststrategien). Dette med henblik på præsentation af en mere samlet ide for Udvalget for Økonomi og Erhverv.


Konsekvens i forhold til visionen

Der ses at være naturlige koblinger mellem visionen og flere af ideerne, herunder ideen om erhvervsudvikling, Come Visit Varde App samt ideen om cykelstier.


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen.


Høring

Ingen.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at der tages stilling til, hvilke af de fem ideer fra præsentationsarrangementet 29. januar, der skal arbejdes videre med,

at der tages stilling til, hvem (et udvalg, en forvaltning eller andre), der skal arbejde videre med de enkelte ideer.


Beslutning Direktionen den 20-02-2019

Anbefalingen blev tiltrådt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-02-2019

Udvalget ønsker at der arbejdes videre med følgende ideer i nævnte fora:

 • Flere cykelstier og udnyttelse af den nedlagte banestrækning mellem Grindsted-Bramming – Udvalg for Plan og Teknik
 • Reduktion af ensomhed: Det friske pust – mødestedet for unge og ældre – Udvalg for Social og Sundhed.
 • Come Visit Varde App - en samlet platform, hvor oplandsbyerne kan sælge sig selv i forhold til turisme og bosætning – Direktionen
 • Tænketank for oplandsbyer – Direktionen - tages op med FUR
 • Erhvervsudvikling i Varde Kommune - Direktionen.

 

 sagsnr17-11785_doknr28671-19_v1_øvrige ideer fra borgermødet 17. nov.docx
sagsnr17-11785_doknr28679-19_v1_de fem ideer fra præsentationsarrangementet.pptx.pptx
sagsnr17-11785_doknr26097-19_v1_noter til sagsfremstilling.docx

Bilag

Øvrige ideer fra borgermødet 17. nov
De fem ideer fra præsentationsarrangementet.pptx
Forvaltningens vurdering af de fem ideer


392. Indtægtsbevilling- Projekt - Aktivitetsspots i Varde Sommerland

Indtægtsbevilling- Projekt - Aktivitetsspots i Varde Sommerland

Sagsfremstilling

På mødet den 24. september fik Udvalget for Kultur og Fritid den årlige status på arbejdet i Varde Sommerland. Her blev der også orienteret om projektet ’Aktivitetsspots i Varde Sommerland’ som der er søgt fondsmidler til. Byrådet godkendte den 10. januar 2017 en indtægts- og tillægsbevilling på fondsmidler fra Friluftsrådet. Der anmodes nu om indtægts- og tillægsbevilling på midler fra LAG på 100.000 kr. samt fra Real Dania Underværker på 625.000 Kr. Sagen fra mødet i september er vedlagt som bilag.

 

Varde Kommune har i samarbejde med Sommerlandslauget Varde i 2-3 år arbejdet på realisering af projektet. Projektet er fuldt finansieret og det endelige indhold er visualiseret i samarbejde med Sommerlandslauget. De fonde der støtter projektet har godkendt det valgte indhold og givet grønt lys til påbegyndelse af anlægsprocessen. Endelig anlægsplan og situationsplan er vedlagt som bilag.

 

Varde Kommune og Sommerlandslauget Varde har valgt Nobelis mellem 5 indkomne forslag. Ved valg af projekt har begge parter været opmærksomme på mulighederne for involvering af de frivillige både i etablerings- og driftsfasen. Projektet er omfattet af samarbejdsaftalen mellem Sommerlandslauget Varde og Varde Kommune om fælles drift og vedligehold af området. Øgede udgifter til løbende drift og vedligehold forventes indeholdt i eksisterende driftsbudget. Dele af projektet udføres af det lokale erhvervsliv.   

 

Projektets samlede anlægsbudget er 1.790.000 kr. som finansieres af følgende midler:

 

Friluftsrådet

505.000 kr.

Real Dania Underværker

625.000 kr.

LAG –midler

100.000 kr.

Varde Kommune

200.000 kr.

Frivillige arbejdstimer (af en værdi på 200 kr. pr time) og sponsoreret jord - Rydning og Jordarbejde + hjælp til anlæg efter aftale med leverandør

Estimeret værdi 360.000 kr.

 

Tipsmidlerne fra Friluftsrådet samt LAG–midler omfattes ikke af tilbagebetalingspligten. Varde Kommune skal derfor ikke betale moms af bevillingsbeløbet fra disse fonde.

 

Miderne fra Real Danias Underværker omfattes af tilbagebetalingspligten. Derfor skal der betales moms af dette bevillingsbeløb.

 

I oktober 2018 behandlede Udvalget for Økonomi og Erhverv en sag om projekters friholdelse for tilskudsmoms. Her blev det besluttet, at projekter over 50.000 kr. fremadrettet selv finansierer tilskudsmomsen. Det fremgik også, at der ved igangværende projekter kan ske afvigelser. Da der er søgt finansiering til dette projekt tilbage i 2017, er der disponeret med at tilskudsmomsen ikke betales af projektmidlerne. Derfor finansieres tilskudsmomsen af Varde Kommunes momskonto.


Forvaltningens vurdering

Samarbejdet mellem Varde Kommune og Sommerlandslauget Varde er nationalt kendt. Dette projekt er det største som udspringer af samarbejdet. Projektets realisering vil tydeliggøre det potentiale, der ligger i samarbejde mellem det offentlige og frivillige - her konkret i forhold til et bynært naturområde.


Konsekvens i forhold til visionen

Varde Sommerland er et stort aktiv som led i vision 2030. Det er et bynært naturområde, der gør naturen tilgængelig for borgerne året rundt. Via projektet skabes der flere naturområder med et anderledes indhold, med muligheder for at nye målgrupper bruger naturen.


Retsgrundlag

Aktivitetsområdet godkendes efter gældende naturbeskyttelsesregler samt regler for offentlige aktivitetsområder og efter gældende byggeregler.


Økonomi

Økonomiafdelingen er enig i tidligere tilkendegivelser om kommunal finansiering af tilskudsmomsen overfor det konkrete projekt. Beløbet udgør 109.375 kr.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der gives indtægtsbevilling på 100.000 kr. fra LAG samt 625.000 kr. fra Real Dania Underværker,

at der gives tillægsbevilling på samlet 725.000 til projektet ’Aktivitetsspots i Varde Sommerland’, og

at der gives en tillægsbevilling til momskontoen på 109.375 kr., der finansieres af kassebeholdningen.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 18-02-2019

Anbefalingen blev godkendt


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-02-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr15-3510_doknr17155-19_v1_anlægsplan - varde sommerland -v2.pdf.pdf
sagsnr15-3510_doknr17046-19_v1_situationsplan - projekt - aktivitetsspots i varde sommerland.pdf.pdf
sagsnr12-13266_doknr145210-18_v1_status - varde sommerland 2018.docx

Bilag

Anlægsplan - Varde Sommerland -V2.pdf
Situationsplan - Projekt - Aktivitetsspots i Varde Sommerland.pdf
Status - Varde Sommerland 2018


393. Spildevandsplan 2019-2029

Spildevandsplan 2019-2029

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 9. oktober 2018 forslag til Spildevandsplan 2019-2029 med tilhørende miljøvurdering. Forslaget har været i høring i 8 uger, og der er ikke kommet bemærkninger til forslaget eller miljøvurderingen.

 

Det er Varde Kommunes overordnede mål med spildevandsplanen at forbedre kvaliteten for vandmiljøet. Spildevandsplanens helt centrale fokus er at medvirke til, at målsætningen for vandkvaliteten i recipienterne (vandløbene) kan opfyldes, jf. statens vandområdeplaner.

Planens vigtigste indsatser er:

 

 • Separering af fælleskloak
 • Sommerhusområder – klima og spildevand
 • Udpegede overløb i vandområdeplanen
 • Badevandsindsatser

 

Forslaget til Spildevandsplanen kan ses på:

 • www.vardekommune.dk/forslag-spildevandsplan-2019-2029.

Forvaltningens vurdering

Spildevandsplan 2019-2029 med tilhørende miljøvurdering kan godkendes i den foreliggende form, fordi der ikke er kommet bemærkninger.


Konsekvens i forhold til visionen

Spildevandsplanen er med til at sikre et godt grundlag for en miljørigtig håndtering af kommunens spildevand, og det forventes at have en positiv afledt effekt på den rekreative brug af kommunens naturområder.


Retsgrundlag

Lov om miljøbeskyttelse

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Spildevandsplan 2019-2029 med tilhørende miljøvurdering godkendes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 07-02-2019

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-02-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr13-9262_doknr12092-19_v1_miljøvurdering - spildevandsplan 2019-2029.pdf

Bilag

Miljøvurdering - Spildevandsplan 2019-2029


394. Områdefornyelse i Varde By 2019 til 2024

Områdefornyelse i Varde By 2019 til 2024

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 1. april 2014 områdefornyelsesprogrammet for Varde midtby. Programmet omfatter forskønnelsestiltag i Varde midtby og løber frem til udgangen af 2019, idet der er opnået en forlængelse på et år.

 

Med et muligt projekt, ”Tærsklen til Vadehavet” fra Varde Torv til Stationen, flere centrale byområder med potentiale for udvikling og ønsket om et teater- og musikhus på Kulturspinderiet, er der flere projekter på vej, der vil kunne indgå i et nyt områdefornyelses-program. Staten giver ikke længere direkte økonomisk støtte til områdefornyelse, men der kan gennem et områdefornyelsesprogram opnås låneadgang til 95 % af anlægssummen.

 

Potentialeområder for et eventuelt kommende nyt områdefornyelsesprogram er afgrænset for området som Varde Centret, Kong Svends Plads, Vestbanegården og Remissen i Varde. Potentialeområder er områder, hvor der i projektperioden kan søges samarbejde med de private ejendomsejere om områdefornyelse og –forskønnelse.

 

Foreløbig afgrænsning fremgår af bilag.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der - med henblik på at tilvejebringe finansiering af en række tiltag, der kan løfte Varde By yderligere med henblik på at styrke både Varde Kommune og Varde bys kvaliteter som både bosætnings- og turistdestination - kan igangsættes et forberedende arbejde med at udarbejde et nyt områdefornyelsesprogram, der kan tage udgangspunkt i den vedlagte afgrænsning.


Konsekvens i forhold til visionen

Projektet ”Tærsklen til Vadehavet” vil skabe gode muligheder for at forbinde byen bedre til naturen. Det gøres ved, at der kommer attraktioner, som tager udgangspunkt i fortællingen om Vadehavet.


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Der er allerede afsat 15 mio. kr. til teater- og musikhuset. Derfor vil den fornødne egenfinansiering være til rådighed. Vælges der eksempelvis en investeringsramme på 75 mio. kr., hvor Realdania medfinansierer 10 mio. kr., vil der restere et finansieringsbehov på 65 mio. kr., hvoraf 95 % kan belånes. Det betyder, at 5 % eller 3,2 mio. kr. belaster kommunekassen direkte, mens de 61,8 mio. kr. skal afdrages over 25 år med en årlig ydelse på ca. 2,6 til 2,9 mio. kr. De 3,2 mio. kr. vil kunne finansieres af afsatte midler til et nyt teater- og musikhus, og de resterende 11,8 mio. kr. kan disponeres til andre formål uden for projektområdet. Lånefinansieres eksempelvis alene ”Tærsklen til Vadehavet”, kan projektets egenfinansiering teknisk set lånes fra bevillingen til teaterhuset og afdrages med ca. 450.000 kr. årligt i 25 år.

 

Reglerne for områdefornyelse er ændret siden Byrådet i 2014 vedtog programmet for Varde midtby, så der nu ikke længere skal søges om reservation (med risiko for afslag). Varde Kommune kan således nu suverænt bestemme, at der skal gennemføres områdefornyelse, når blot spillereglerne i lovens kapitel 2 følges.
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal heller ikke længere godkende kommunens program, men styrelsen skal alene have programmet til orientering. Der henvises til vedlagte notat fra Mogens Dam Lentz fra sbs rådgivning a/s.

 

Projekter gennemført efter lov om områdefornyelse er omfattet af anlægsloftet.

 

Den endelige finansiering vil indgå i godkendelsen af områdefornyelsesprogrammet.

 

Økonomiafdelingens bemærkninger: Der skal tages højde for øvrige anlægsinvesteringer i forhold til anlægsloftet.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der udarbejdes et nyt områdefornyelsesprogram for Varde midtby, og

at medfinansieringen på 10,5 mio. kr. til projektet Tærsklen til Vadehavet indarbejdes i den samlede låneramme for områdefornyelsen.


Beslutning Direktionen den 06-02-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Mogens Pedersen


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 07-02-2019

Anbefalingen blev godkendt med den bemærkning, at det skal vurderes ved hvert enkelt projekt, om muligheden skal udnyttes.

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-02-2019

Indstillingen fra Udvalg for Plan og Teknik fremsendes til Byrådet med anbefaling.sagsnr18-10007_doknr15306-19_v1_områdefornyelse afgrænsning 2019.pdf
sagsnr18-10007_doknr15289-19_v1_notat om finansiering af områdefornyelse 2019 - 2024.docx
sagsnr18-10007_doknr15280-19_v1_helhedsplan vadehavet til varde.pdf
sagsnr18-10007_doknr15269-19_v1_oplæg til teater- og musikhus i varde.pdf

Bilag

Områdefornyelse afgrænsning 2019
Notat om finansiering af områdefornyelse 2019 - 2024
Helhedsplan Vadehavet til Varde
Oplæg til Teater- og musikhus i Varde


395. Projekt "Tærsklen til Vadehavet"

Projekt "Tærsklen til Vadehavet"

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 8. januar 2019, at den strategiske helhedsplan ”Vadehavet til Varde” sendes i fire ugers høring og præsenteres på et borgermøde den 17. januar 2019.

 

Der var generelt en god opbakning til planen på borgermødet. Høringsfristen udløber den 11. februar 2019.

 

Den strategiske helhedsplan ”Vadehavet til Varde” er finansieret med støtte på 300.000 kr. fra Realdania. Der er mulighed for inden den 28. februar 2019, at søge støtte på halvdelen af et projekt på op til 20 mio. kr. hos fonden, hvilket svarer til en støtte på 10 mio. kr.
Støtten kan søges til et projekt,

 • der fastholder og styrker de bærende værdier i bevaringsværdige kulturmiljøer, og som derigennem fører udvikling med sig,
 • der omfatter centrale byrum, og giver mulighed for at skabe nye aktiviteter og indhold,
 • der skaber nye funktioner i bymidten/hovedgaden.

 

I den strategiske helhedsplan er der udpeget nogle greb, der bruges som udgangspunkt for en ansøgning til Realdania.

 

Det første greb er en månebrønd, som ligger på hjørnet Slotsgade/Torvegade. Månebrønden mimer Vadehavets puls med stigende og faldende vandstand. Den bliver samtidig en kobling mellem midtbyen og naturen.

 

Næste greb er en bearbejdning af strækningen ned imod stationen. Strækningen består af en belægning som er forberedt på at koble Nationalparken bedre sammen med byen.

 

Et månetårn/observatorium på kanten af Nationalparken vil fungere som en turistattraktion, der formidler Vadehavets fænomener sammenkoblet med muligheden for at betragte området og byen i perspektiv fra luften.

 

Endelig foreslås det, at naturstierne i Nationalparken bearbejdes meget skånsomt, og at der bliver mulighed for en broforbindelse over til Nationalparken.

 

Med dette afsæt kan der søges om støtte til dele af de projekter, der er beskrevet i helhedsplanen ”Vadehavet til Varde”. Projekterne, der foreslås at indgå i en ansøgning til Realdania, bliver samlet under betegnelsen ”Tærsklen til Vadehavet” - en forbindelse fra byen til Nationalpark Vadehavet.

 

”Tærsklen til Vadehavet” har til formål, at anlægge projekter langs strækningen, der går fra hjørnet ved Slotsgade og Torvegade og ned forbi Nationalparken til stationen. Således er det både en forbindelse for folk, der ankommer til byen, men også en forbindelse fra midtbyen og til naturen.

 

Projekterne under ”Tærsklen til Vadehavet” og den samlede strategiske helhedsplan skal viderebearbejdes på baggrund af de høringssvar, der indkommer frem til den 11. februar 2019. Vælger Byrådet og Realdania at støtte projektet ”Tærsklen til Vadehavet”, skal der efterfølgende udarbejdes og godkendes et konkret anlægsprojekt indenfor en ramme på 21,5 mio. kr.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at ”Tærsklen til Vadehavet” vil udgøre fundamentet for tiltrækning af yderligere private investeringer i kvalitetsbebyggelser på begge sider langs Varde Å, herunder på den nuværende handelsskolegrund.

 

Det skaber grundlag for et nyt attraktivt kvarter med direkte adgang til naturen og Nationalpark Vadehavet. ”Tærsklen til Vadehavet” vil i sig selv være en attraktion for de mange turister fra kystområderne og kommunens borgere. Dertil vil nye attraktive grunde give mulighed for boligtyper, der vil tiltrække nye borgere eller frigøre enfamiliehuse til nye unge familier ved, at seniorerne flytter til en ny bolig.

 


Konsekvens i forhold til visionen

Nationalpark Vadehavet går helt op til Varde by, og med de greb, der vises i helhedsplanen, skabes der gode muligheder for at forbinde byen bedre til naturen. Det gøres ved, at der kommer attraktioner, som tager udgangspunkt i fortællingen om Vadehavet.

 


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Den samlede økonomi vil være op til 21,5 mio. kr., som forventes finansieret med 10,0 mio. kr. fra Realdania og 11,5 mio. kr. fra Varde Kommune (10 mio. kr. plus fondsmoms af støtten fra Realdania).

 

Varde Kommunes medfinansiering vil indgå i et samlet byfornyelsesprojekt/en områdeplan, som omfatter ovennævnte projekt, et nyt teater- og musikhus på Stålværksgrunden samt potentialeområder, som området ved Varde Centret, Kong Svends Plads, Vestgården i Varde og remisen i Varde.

 

Økonomiafdelingen bemærker: Der laves en særskilt sag omkring områdefornyelse, hvoraf det fremgår, at finansieringen af projektet ”Tærsklen til Vadehavet” fastlægges i forbindelse med godkendelse af områdefornyelsesprogrammet.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Varde Kommune ansøger Realdania om op til 10 mio. kr. til realisering af ”Tærsklen”/projektet fra Byrum til Naturrum, og

at kommunens andel op til 11,5 mio. kr. finansieres som et led i en samlet områdefornyelsesprojekt i Varde By. 

 


Beslutning Direktionen den 06-02-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Mogens Pedersen


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 07-02-2019

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-02-2019

Anbefalingen blev godkendt.

 sagsnr17-8018_doknr8422-19_v1_helhedsplan vadehavet til varde.pdf

Bilag

Helhedsplan "Vadehavet til Varde"


396. Arealerhvervelse til naturcykelsti i Nymindegab

Arealerhvervelse til naturcykelsti i Nymindegab

Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik besluttede 22. juni 2017, at forvaltningen skulle arbejde videre med etablering af en naturcykelsti langs den nordlige skrænt fra Vesterhavsvej og rundt om hjemmeværnsområdet til Vesterlundvej.

 

Der blev på samme møde bevilliget 1,2 mio. kr. til anlæggelse af stien. Udgiften skal finansieres af puljen til naturstier i 2018.

 

Før anlægsarbejdet kan igangsættes, skal der erhverves areal til stianlægget, og fordi stien ligger på private arealer, kræver hele stiforløbet frivillige aftaler med lodsejerne på ekspropriationslignende vilkår eller ekspropriering.

 

Udvalget skal tage stilling til, om der skal eksproprieres, hvis de frivillige aftaler ikke kan opnås.

 

Åsteds- og forligsforretningen ønskes afholdt 6. maj 2019.

 

Efter åstedsforretningen har lodsejerne 4 ugers frist til at komme med bemærkninger til de planlagte foranstaltninger og erstatningen. Beslutning om gennemførelse af

ekspropriationen træffes af Byrådet, når denne frist er udløbet.

 

Byrådet besluttede 3. maj 2016, at der gennemføres en ekspropriation, hvis det bliver nødvendigt for at gennemføre projektet i forhold til de to cykelstier, Varde kommune etablerer i samarbejde med Ringkøbing Skjern kommune. Preben Friis-Hauge er udpeget til at deltage i åsteds- og forligsforretningen. Denne beslutning er stadig gældende.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurder, at en ekspropriation kan blive nødvendig.


Konsekvens i forhold til visionen

Anlæggelse af cykelstien giver borgere bedre mulighed for at nyde naturen og medvirker til det gode udeliv.


Retsgrundlag

Lov om offentlige vej m.v., Kapitel 10 om ekspropriation og taksation.


Økonomi

Ekspropriationserstatningen er indeholdt i eksisterende anlægsbevilling til cykelstien.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der gennemføres en ekspropriation, hvis det bliver nødvendigt for at gennemføre projektet,

at forvaltningen indkalder til åstedsforretningen og forligsforhandlinger,

at der udpeges et medlem af Udvalget for Plan og Teknik til at deltage i åsteds- og forligsforretningen, og

at orienteringen om de to øvrige cykelstier tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 07-02-2019

Anbefalingen blev godkendt.

 

Udvalget indstiller til Byrådet, at Preben Friis-Hauge udpeges til at deltage i åsteds- og forligsforretningen.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-02-2019

Anbefalingen blev godkendt idet Udvalg for Økonomi og Erhverv indstiller til Byrådet, at byrådsmedlem Preben Friis-Hauge udpeges til at deltage i åsteds- og forligsforretningen.sagsnr17-6812_doknr194316-18_v1_linjeføring_tegninger_pdf.pdf.pdf
sagsnr17-6812_doknr13410-19_v1_ekspropriationsforløb.pdf.pdf
sagsnr17-6812_doknr13257-19_v1_tidsplan cykelsti nymindegab.xlsx

Bilag

linjeføring_Tegninger_pdf.pdf
Ekspropriationsforløb.pdf
Tidsplan Cykelsti Nymindegab


397. Forslag. Kommuneplantillæg for rekreativt område i Ho

Forslag. Kommuneplantillæg for rekreativt område i Ho

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet Forslag til Tillæg 22 til Kommuneplan 2017, der skal danne plangrundlaget for en rekreativ ramme til familieorienterede fritidsaktiviteter i form af fiskesø, minigolf og lignende erhverv.

 

Rammeområdet 08.01.R08 omfatter en del af Almosetoften 12 i Ho og er ca. 4,2 ha. Der er en fiskesø med tilhørende mindre servicebygninger på arealet, som er privatejet.

 

Områdets anvendelse udlægges til rekreativt område, hvor den specifikke anvendelse fastsættes til turistattraktion. Zonestatus for området er fortsat landzone. Dertil fastsættes den maksimale bebyggelsesprocent til 5 beregnet af området under ét, mens den maksimale byggehøjde er 6,5 m.

 

Planområdet ligger i landzone indenfor kystnærhedszone, og derfor stilles der særlige krav til planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for den aktuelle placering.

 

Området ligger desuden indenfor:

 • Grønt Danmarkskort
 • § 3-beskyttet natur og skov, der afkaster byggelinje
 • Støjkonsekvenszonen for Forsvarets øvelsesareal
 • Større uforstyrrede landskaber og kystlandskab 

     

Der er udarbejdet en miljøscreening for Forslag til Tillæg 22 til Kommuneplan 2017 og Lokalplan 08.01.L02. I screeningen er det vurderet, at planforslaget ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger.

 

Forslag til Tillæg 22 skal vedtages, før forslag til Lokalplan 08.01.L02 kan vedtages.

 

Sagen er en A-sag, hvor planforslag godkendes i Udvalget for Økonomi og Erhverv, mens den endelige plan vedtages af Byrådet.


Forvaltningens vurdering

For planlægning i kystnærhedszonen gælder, at der kun må planlægges for anlæg i landzone, hvis der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering. Det er endvidere et krav i planloven, at ferie- og fritidsanlæg lokaliseres efter sammenhængende turistpolitiske overvejelser og kun i forbindelse med eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelser.

 

En mindre del af planområdet er omfattet af udpegningen for Grønt Danmarkskort. Det fremgår af lokalplanforslaget, at lokalplanen har til formål at sikre de naturmæssige interesser i den del af lokalplanområdet, der er omfattet af Grønt Danmarkskort.

 

Det vurderes, at udlægget til rekreativt område ikke kan betragtes som støjfølsom anvendelse, og udlægget vil derfor ikke være i konflikt med støjkonsekvenszonen for Forsvarets øvelsesareal.

 

Planforslaget vurderes at være i overensstemmelse med øvrige udpegninger indenfor § 3-beskyttet natur, skovbyggelinje, større uforstyrrede landskaber og kystlandskab.

 

Udvidelsen af det konkrete område til rekreative formål forventes at give mulighed for en bedre udnyttelse af de eksisterende faciliteter ved fiskesøen, herunder parkering og anden infrastruktur. Dertil ligger planområdet i tilknytning til sommerhusområdet Ho, og det har ca. 5.000 besøgende hvert år, heraf vurderes langt den overvejende del at være turister, som bor i de omkringliggende sommerhuse samt enkeltdagsturister. Fiskesøen er afhængig af nærheden til turisterne, og den medvirker samtidig til at understøtte de eksisterende faciliteter i Ho.

 

Forvaltningen vurderer, at der ikke er alternative placeringsmuligheder til det ansøgte i eller omkring Ho indenfor de eksisterende kommuneplanrammer, og at udvidelsen derfor er i overensstemmelse med kommunens turistpolitiske overvejelser.

 

På baggrund af miljøscreeningen vurderer forvaltningen, at planforslaget ikke skal miljøvurderes.

 

Efter beslutningen om at igangsætte planlægning for dette projekt, er der truffet beslutning om, at der skal udarbejdes en områdeplan for Ho. Der har været afholdt en workshop med en gruppe repræsentanter for borgerne i Ho om dette. Det er ikke indtrykket, at en udvidelse af Fiskesøen vil få væsentlig indflydelse på udformningen af den kommende områdeplan. Kommer der i høringsperioden væsentlige indsigelser mod nærværende planforlag, vil det være muligt at lade den endelige vedtagelse afvente områdeplanen.


Konsekvens i forhold til visionen

Ved udlæg af rammeområde til rekreativt område styrkes muligheden for udvikling af udendørs aktiviteter og ophold i naturen.


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven

Miljøvurderingsloven


Økonomi

Ingen


Høring

Kommuneplantillægget skal i offentlig høring i mindst 8 uger, før det kan vedtages endeligt.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at Forslag til Tillæg 22 vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger, og

at den tilhørende miljøscreening godkendes og offentliggøres samtidigt med lokalplanforslaget.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 07-02-2019

Anbefalingen blev godkendt.

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-02-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-7373_doknr11376-19_v1_forslag til tillæg 22 rekreativt område i ho.pdf
sagsnr18-7373_doknr11322-19_v1_miljøscreening_ho fiskesø..pdf.pdf
sagsnr18-7373_doknr11310-19_v1_definition af a, b og c sager.pdf
sagsnr18-7373_doknr11387-19_v1_sagshistorik.pdf.pdf

Bilag

Forslag til Tillæg 22 Rekreativt område i Ho
Miljøscreening_Ho fiskesø..pdf
Definition af A, B og C sager
Sagshistorik.pdf


398. Forslag. Lokalplan for minigolf og fiskesø i Ho

Forslag. Lokalplan for minigolf og fiskesø i Ho

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 19. juni 2018 at igangsætte planlægningen for minigolf ved eksisterende fiskesø i Ho, og der foreligger nu et forslag til lokalplanen. Forslag til Lokalplan 08.01.L02 giver mulighed for at udvikle et eksisterende område med fiskesø til også at indeholde minigolfbane, picnic- og legeområde, ny lagerhal samt udvidelse af de eksisterende parkeringsforhold. Arealet er privatejet.

 

Lokalplanområdet er kendt som Ho Fiskesø. Det er ca. 4,2 ha og omfatter dele af Almosetoften 12 i Ho. Lokalplanområdet ligger i landzone.

 

Området ligger i den nordlige del af sommerhusområdet i Ho, og det afgrænses mod øst af Almosetoften og et større sommerhusområde. Mod nord og vest for lokalplanområdet er landskabet præget af marker og klitplantage. Mod syd grænser lokalplanområdet op mod en bolig i landzone, mens der længere mod syd ligger yderligere et sommerhusområde.

 

Lokalplanområdet har ikke tidligere været omfattet af lokalplan eller kommuneplantillæg. Tillæg 22 til Kommuneplan 2017 skal vedtages, før lokalplanen kan vedtages.

 

Der er udarbejdet en miljøscreening for Forslag til Lokalplan 08.01.L02 og Tillæg 22. I screeningen er det vurderet, at planforslaget ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger.

 

Sagen er en A-sag, hvor planforslag godkendes i Udvalget for Økonomi og Erhverv, mens den endelige plan vedtages af Byrådet.


Forvaltningens vurdering

Lokalplanforslaget udlægger området til rekreativt område som fiskesø, minigolf eller lignende familieorienterede fritidsaktiviteter. Med lokalplanforslaget gives der dermed mulighed for at udvikle aktiviteterne omkring den eksisterende fiskesø til også at omfatte minigolfbane.

 

Lokalplanområdet ligger indenfor støjkonsekvenszonen fra Forsvarets øvelsesareal, og lokalplanforslaget sikrer, at der ikke gives mulighed for støjfølsom anvendelse i området.

 

For at sikre, at støjgrænsen for det nærliggende sommerhusområde kan overholdes, stilles der krav om, at minigolfbane skal etableres med filtunderlag. Dertil gives der mulighed for etablering af en støjvold i maks. 1,8 m højde, hvis det vurderes nødvendigt ud fra støjmålinger. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget er der blevet indsendt støjberegninger baseret på en minigolfbane udlagt med filtunderlag. Støjberegningerne viste, at støjgrænsen for området kan overholdes.

 

Området har landskabelig værdi og lokalplanforslaget sikrer, at ny bebyggelse og anlæg tilpasses omkringliggende landskab gennem placering, farvevalg, materialer, udformning og beplantning.

 

Forvaltningen vurderer, at der ikke skal udarbejdes VVM-screening i forbindelse med planarbejdet.

 

Efter beslutningen om at igangsætte planlægning for dette projekt er der truffet beslutning om, at der skal udarbejdes en områdeplan for Ho. Der har været afholdt en workshop med en gruppe repræsentanter for borgerne i Ho om dette. Det er ikke indtrykket, at en udvidelse af Fiskesøen vil få væsentlig indflydelse på udformningen af den kommende områdeplan. Kommer der i høringsperioden væsentlige indsigelser mod nærværende planforlag, vil det være muligt at lade den endelige vedtagelse afvente områdeplanen.


Konsekvens i forhold til visionen

Planforslaget giver mulighed for at udvikle og styrke de rekreative muligheder omkring den eksisterende fiskesø til også at omfatte minigolfbane og picnic- og legeområde.


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven

Miljøvurderingsloven


Økonomi

Ingen


Høring

Lokalplanforslaget skal i offentlig høring i mindst 8 uger, før den kan vedtages endeligt.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at Forslag til Lokalplan 08.01.L02 vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger, og

at den tilhørende miljøscreening godkendes og offentliggøres samtidigt med lokalplanforslaget.

 

 


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 07-02-2019

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-02-2019

Anbefalingen blev godkendt.

 sagsnr18-7370_doknr11208-19_v1_forslag til lokalplan 08.01.l02 ho minigolf og fiskesø.pdf
sagsnr18-7370_doknr11274-19_v1_miljøscreening_ho fiskesø..pdf.pdf
sagsnr18-7370_doknr11306-19_v1_definition af a, b og c sager.pdf
sagsnr18-7370_doknr9532-19_v1_sagshistorik.pdf.pdf
sagsnr18-7370_doknr16218-19_v1_støjberegning_ beregningsnotat ho minigolf.pdf.pdf

Bilag

Forslag til Lokalplan 08.01.L02 Ho minigolf og fiskesø
Miljøscreening_Ho fiskesø..pdf
Definition af A, B og C sager
Sagshistorik.pdf
Støjberegning_ Beregningsnotat Ho minigolf.pdf


399. Orientering - Tildeling af nyt sommerhusområde øst for Henneby

Orientering - Tildeling af nyt sommerhusområde øst for Henneby

Sagsfremstilling

Varde Kommune søgte den 13. oktober 2017 Erhvervsstyrelsen om et nyt sommerhusområde øst for Henneby og modtog 20. december 2018 tilsagn fra erhvervsministeren om, at Varde Kommune havde fået tildelt 99 sommerhusgrunde på området øst for Henneby. Varde Kommune havde i sin ansøgning vurderet, at området havde et potentiale til 110 sommerhusgrunde på 17,6 ha, og at Varde Kommune ikke havde nogle ubebyggede sommerhusgrunde, der kunne indgå i ansøgningen.

 

Tildelingen er begrundet med, at Varde Kommunes ansøgning levede op til ansøgningskriterierne. Fordelingen af antallet af sommerhusgrunde er sket ud fra planlovens kriterier, vurdering af kommunens turistmæssige potentiale og et politisk ønske om at tilgodese de kommuner, der har tilbageført ubebyggede sommerhusgrunde.

 

Den fremadrettede planproces er, at Erhvervsstyrelsen er i gang med at udarbejde et forslag til et landsplandirektiv for omplacering og udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen. Erhvervsministeren forventer at udstede dette landsplandirektiv i foråret 2019. På nuværende tidspunkt er afgrænsningen af den kommende miljøvurdering af landsplandirektivet i høring ved berørte myndigheder, herunder Varde Kommune. Varde Kommune kan først vedtage et forslag til kommuneplantillæg og lokalplanforslag, efter det endelige landsplandirektiv er udstedt.

 

I forbindelse med udarbejdelse af landsplandirektivet indføres tre krav til planlægningen for udlæg og omplacering af større sommerhusområder (100 eller flere sommerhusgrunde og/eller områder, der udgør 12 ha eller mere), der skal sikre udlæg af rekreative og grønne arealer:

 

 1. Mindst 4 % af arealet skal som udgangspunkt udlægges til et eller flere offentligt tilgængelige, rekreative og grønne arealer med højt naturindhold
 2. Kommunen skal i den videre planlægning sikre etableringen af en offentlig grøn sti gennem området
 3. Kommunen skal i den videre planlægning som udgangspunkt placere de rekreative og grønne arealer indenfor det udpegede sommerhusområde eller i umiddelbar tilknytning til det.

Forvaltningens vurdering

Varde Kommune har fået tildelt 99 sommerhuse på et areal på 17,6 ha, og derfor forventer forvaltningen, at det kommende sommerhusområde vil være omfattet af kravene til planlægningen.

 

Forvaltningen har ingen bemærkninger til afgrænsningen af miljøvurderingen af det kommende forslag til landsplandirektiv. 


Konsekvens i forhold til visionen

Med et nyt sommerhusområde lægges der op til en styrkelse og udvikling af kystturismen i Varde Kommune, og med nye sommerhusområder skabes der forudsætninger for, at flere vil have mulighed for at opleve kommunens unikke kyst og natur.


Retsgrundlag

Planloven

Miljøvurderingsloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 07-02-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-02-2019

Orienteringen blev godkendt.sagsnr17-5127_doknr162153-17_v1_13-10-2017 endelig ansøgningstekst til nyt sommerhusområde.pdf
sagsnr19-259_doknr10225-19_v1_tilsagnsbrev til varde kommune.pdf.pdf
sagsnr19-259_doknr10224-19_v1_afgrænsningsrapport sommerhusområder.pdf.pdf
sagsnr19-259_doknr10652-19_v1_kort over ansøgt sommerhusområde ved landsplandirektiv.pdf

Bilag

13-10-2017 Endelig ansøgningstekst til nyt sommerhusområde
Tilsagnsbrev til Varde Kommune.pdf
Afgrænsningsrapport sommerhusområder.pdf
Kort over ansøgt sommerhusområde ved landsplandirektiv


400. Arealerhvervelse til Signalanlæg i Blåvand

Arealerhvervelse til Signalanlæg i Blåvand

Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik besluttede 20. december 2018 at disponere 1,2 mio. kr. til et signalanlæg i krydset Blåvandvej/Hvidbjerg Strandvej i Blåvand.

 

Før anlægsarbejdet kan sættes i gang, skal der erhverves areal til signalanlægget ved ekspropriation.

 

Åsteds- og forligsforretningen ønskes afholdt 9. april 2019.

 

Efter åstedsforretningen har lodsejerne en frist på 4 uger til at komme med bemærkninger til de planlagte foranstaltninger og erstatningen. Byrådet beslutter om ekspropriationen skal gennemføres, når denne frist er udløbet.


Forvaltningens vurdering

Cowi A/S har udarbejdet et skitseforslag for arealbehovet til signalanlægget. Af forslaget fremgår det, at der skal erhverves jord på begge sider af Hvidbjerg Strandvej (øst og vest). Arealbehovet kan ændre sig under den endelige projektering af signalanlægget.

 

 • På østsiden gælder Lokalplan 05.01.L07. I lokalplanens § 5.8, er der reserveret et areal til højresvingsbane, som det fremgår af lokalplanens kortbilag 3, jf. bilag.
  Forvaltningen vurderer, at eksproprieringen er i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser, og at den kan foretages uden dispensation fra lokalplanen. Det bliver umiddelbart ikke nødvendigt at erhverve så meget jord, som der er reserveret til svingbanen. Forklaringen er, at Hvidbjerg Strandvej rettes op, så den får en vinkelret tilslutning til Blåvandvej, og det resulterer i et mindre arealbehov end reserveret. En vinkelret tilslutning giver en bedre trafikafvikling i signalanlægget og anbefales. Forklaringen er, at stoplinjen kun skal være ca. 8 m tilbagetrukket for, at give plads i tilfartsbanen til svingende lastbiler. Hvis Hvidbjerg Strandvej ikke rettes op, skal stoplinjen ca. være 20 m fra krydset, hvilket giver en længe omløbstid i signalanlægget og en ringere trafikafvikling.
   
 • På vestsiden gælder Lokalplan 05.01.L09. I lokalplanens § 8.1.1 udlægges arealet ud mod krydset til promenade og torv som vist på lokalplanens kortbilag 3, jf. bilag.
  Forvaltningen vurderer, at et udlæg til vejareal ikke er strider mod lokalplanens principper, og det vil derfor være muligt at opnå dispensation, jf. planloven § 19, der fastlægger, at kommunalbestyrelsen kan dispensere fra en lokalplans bestemmelser, hvis det ikke strider mod principperne i planen. Forvaltningen anbefaler derfor at udvide vejarealet med ca. 6 m for at få rettet Hvidbjerg Strandvej op, så den får en vinkelret tilslutning til Blåvandvej og et signalanlæg med optimal trafikafvikling.
  • Dispensation fra Lokalplan 05.01.L09 kræver, at der udsendes et orienteringsbrev til dem, det påvirker. og selve dispensationen først kan gives 2 uger senere. Forvaltningen anbefaler, at der samtidigt foretages en partshøring af ejeren af det konkrete areal.

 

På vedhæftet bilag ses en foreløbig skitse af arealbehovet til signalanlægget. Det nødvendige arealbehov kan først fastlægges, når signalanlægget er færdigprojekteret. Usikkerheden i den foreløbige skitse er bl.a.:

-          Der skal formentlig erhverves jord til signalanlæggets teknikskabe. Placeringen bliver formentligt på modsatte side af Blåvandvej end Hvidbjerg Strandvej for at tilgodese oversigtforholdene ved udkørsel fra Hvidbjerg Strandvej

-          Der skal formentlig erhverves jord langs med og nord for Blåvandvej, for at få adskilt den gående trafik med cykeltrafikken

-          Arealbehovet øst og vest for Hvidbjerg Strandvej kan blive større, hvis det viser sig nødvendigt under projekteringen, at der skal bygges en midterhelle til en signalmast på Hvidbjerg Strandvej.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Vejloven kapitel 10 om ekspropriation og taksation


Økonomi

Erstatningen er indeholdt i eksisterende bevilling


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at åstedsforretningen og forligsforretningen afholdes 9. april 2019, og

at der udpeges mindst et medlem fra Udvalget for Plan og Teknik til at deltage i åsteds- og forligsforretningen.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-02-2019

Anbefalingen blev godkendt, idet Udvalg for Økonomi og Erhverv indstiller til Byrådet, at byrådsmedlem Preben Friis-Hauge udpeges til at deltage i åsteds- og forligsforretningen.sagsnr19-2545_doknr30821-19_v1_fremgangsmåde i forbindelse med ekspropriation.pdf.pdf
sagsnr19-2545_doknr30419-19_v1_ekspropriationsforløb.pdf.pdf
sagsnr19-2545_doknr30800-19_v1_foreløbig skitse - signalanlæg i blåvand.pdf.pdf
sagsnr19-2545_doknr30922-19_v1_lokalplan 05.01.l09 kortbilag 3.pdf.pdf
sagsnr19-2545_doknr35356-19_v1_lokalplan 05.01.l07 kortbilag 3.pdf.pdf.pdf
sagsnr19-2545_doknr30807-19_v1_tidsplan - signalanlæg i blåvand.pdf.pdf

Bilag

Fremgangsmåde i forbindelse med ekspropriation.pdf
Ekspropriationsforløb.pdf
Foreløbig Skitse - Signalanlæg i Blåvand.pdf
Lokalplan 05.01.L09 kortbilag 3.pdf
Lokalplan 05.01.L07 kortbilag 3.pdf.pdf
Tidsplan - Signalanlæg i Blåvand.pdf


401. Ny driftsoverenskomst med S/I Oksbøl Børnehave - efter høring

Ny driftsoverenskomst med S/I Oksbøl Børnehave - efter høring

Sagsfremstilling

Udvalget for Børn og Læring vedtog den 15. januar 2019 at sende forslag til ny driftsoverenskomst mellem Varde Kommune og S/I Oksbøl Børnehave i høring.

 

Ved fristens udløb den 6. februar 2019 er der indkommet høringssvar fra:

 • S/I Oksbøl Børnehaves bestyrelse
 • S/I Oksbøl Børnehaves MED-udvalg

Forvaltningens vurdering

S/I Oksbøl Børnehaves bestyrelse skriver i høringssvaret (dok 20435-19), at de ingen kommentarer har til selve driftsoverenskomsten, men ikke ønsker at tiltræde denne, før der er en afklaring om brugsaftalen med Center for Anlæg og Ejendomme vedrørende brugsret over et areal ved siden af børnehaven (dok. 184852-18).

MED-udvalget tilslutter sig bestyrelsens høringssvar og oplyser, at de har aftalt møde med en byggeentreprenør, og forventer at kunne færdiggøre renoveringen af børnehaven i løbet af 2019.

 

Da brugsaftalen ikke har betydning for driftsoverenskomsten, anbefaler forvaltningen, at forslag til driftsoverenskomst godkendes.

Hvis indgåelse af driftsoverenskomsten trækker ud, vil det få konsekvenser for sagen om omdisponering af anlægsbudget, hvor det foreslås at der sker overflytning/frigivelse af 2,748 mio. kr. fra 2020 til 2019, således at S/I Oksbøl Børnehave kan få midlerne frigivet i 2019 (dok 10087-19). Hvis denne sag trækker ud på grund af driftsoverenskomsten, vil der være en risiko for, at det ikke er muligt at anvende midlerne i 2019.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Dagtilbudsloven


Økonomi

Økonomiafdelingen oplyser: Der er er afsat 2,7 mio. kr. til renovering af Oksbøl Børnehave i 2020.

Der tildeles beløb til indvendig vedligehold og vedligehold af udenomsarealer svarende til nuværende budget. Budgettet reguleres hvert år i overensstemmelse med det vedtagne budget og på samme vilkår som øvrige institutioner.

I budget 2019 er der afsat 31.200 kr. i til vedligehold af udenomsarealer og 11.450 kr. til indvendig vedligehold.

En evt. udvidelse af udenomsarealer medfører ikke ændringer i budgettet til Oksbøl Børnehave.


Høring

Oksbøl Børnehaves bestyrelse og MED-udvalg.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der – med baggrund i høringssvarene – tages endelig stilling til forslag til ny driftsoverenskomst,

at det endelige forslag forelægges Byrådet til godkendelse.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 19-02-2019

Det indstilles til Byrådet,

at forslag til ny driftsoverenskomst med S/I Oksbøl Børnehave godkendes (uden ændringer).

 

Det forudsættes at driftsoverenskomsten underskrives af S/I Oksbøl Børnehave inden midlerne til renovering frigives.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-02-2019

Indstillingen fra Udvalg for Børn og Læring fremsendes til Byrådet med anbefaling.sagsnr18-12438_doknr20435-19_v1_høringssvar fra oksbøl børnehaves bestyrelse.msg
sagsnr18-12438_doknr10086-19_v2_ny driftsoverenskomst med si oksbøl børnehave.docx
sagsnr18-12438_doknr165303-18_v1_forslag til driftsoverenskomst - oksbøl børnehave.docx
sagsnr18-7256_doknr10087-19_v2_omdisponering af anlægsbudget.docx
sagsnr18-7627_doknr184852-18_v1_brugsaftale ml varde kommune og oksbøl børnehave.docx
sagsnr18-12438_doknr22082-19_v1_høringssvar fra oksbøl børnehaves med-udvalg.msg

Bilag

Høringssvar fra Oksbøl Børnehaves bestyrelse
BL-udvalget 15.01.2019: Ny driftsoverenskomst med S/I Oksbøl Børnehave
Forslag til driftsoverenskomst - Oksbøl Børnehave
BL-udvalget 15.01.2019: Omdisponering af anlægsbudget
Brugsaftale ml Varde Kommune og Oksbøl Børnehave
Høringssvar fra Oksbøl Børnehaves MED-udvalg


402. Omdisponering af anlægsbudget - Oksbøl Børnehave/Nr. Nebel Skole

Omdisponering af anlægsbudget - Oksbøl Børnehave/Nr. Nebel Skole

Sagsfremstilling

Det er i byrådet besluttet, at Oksbøl Børnehave fortsat kan fungere som selvejende institution. Der skal i den forbindelse udarbejdes en ny driftsoverenskomst, hvor det fremgå, at den selvejende institution selv skal forestå al udvendigt og indvendigt vedligehold af bygningerne.

 

Pt. er der mellem Oksbøl Børnehave og Varde Kommune aftalt en midlertidig forlængelse af den eksisterende driftsoverenskomst, hvor Varde Kommune indtil nu har stået for al vedligehold af bygningen.

 

Der er i anlægsbudget for 2020 afsat 2.948.000 kr. til Oksbøl Børnehave. Heraf skal afsættes 200.000 kr til renovering af børnehaven Skovmusen. Der er således afsat et beløb på 2.748.000 kr. som en del af aftalen med børnehaven om fortsættelse som selvejende. Beløbet vil blive benyttet til en renovering af bygningen.

Når midlerne er frigivet, kan den nye driftsaftale træde i kraft. Der er et ønske fra forvaltningen og Oksbøl Børnehave om, at beløbet fremrykkes til 2019, så aftalen kan indgås primo 2019.

 

Det foreslås derfor, at der forskydes 2.748.000 kr. fra projektet ”Ombygning og renovering af Nr. Nebel Skole” fra 2019 til 2020. Der er afsat 10.286.000 kr til projektet i 2019 og pt. er der sat gang i en proces med bruger- og borgerinddragelse omkring ombygningen og etablering af kombi-biblioteket på skolen. Der er lavet en overordnet tidsplan for projektet med forventet opstart af byggeriet i sensommeren/efteråret 2019 og afslutning foråret 2020. Det fulde beløb vil derfor ikke blive anvendt i 2019, hvorfor det vil være en fornuftig disponering at flytte rundt på midlerne som foreslået.

 

Anlægsbudget for 2019 og overslagsåret 2020 er godkendt som vist:

 

Mio. kr.

2019

2020

2021

2022

Fortsættelse af Oksbøl Børnehave som selvejende (heraf 190.000 kr. til Børnehaven Skovmusen)

 

2.948

 

 

Asbestrenovering af Nr. Nebel Skole og etablering af kombibibliotek

10.286

 

 

 

Samlet godkendt budget

10.286

2.948

 

 

 

Hvis anbefalingen imødekommes, vil anlægsbudgettet for 2019 og 2020 fremstå således:

 

Mio. kr.

2019

2020

2021

2022

Fortsættelse af Oksbøl Børnehave som selvejende (heraf 190.000 kr. til Børnehaven Skovmusen)

2.748

200

 

 

Asbestrenovering af Nr. Nebel Skole og etablering af kombibibliotek

7.538

2.748

 

 

Samlet godkendt budget

10.286

2.948

 

 

 


Forvaltningens vurdering

En omdisponering af midlerne som foreslået vil give forvaltningen mulighed for at indgå en aftale i 2019 med Oksbøl Børnehave om fortsættelse som selvejende og overtagelse af bygningerne til at drive børnehaven. Børnehaven vil således selv have det fulde ansvar for vedligehold af bygningerne på ejendommen.

 

I forhold til projektet på Nr. Nebel Skole vil det ikke være muligt at anvende det fulde beløb, som er afsat i 2019 budgettet, hvorfor det er en fornuftig disponering at flytte en del af midlerne til 2020.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der vedr. anlægsprojektet ’Fortsættelse af Oksbøl Børnehave som selvejende’ sker overflytning/frigivelse af 2,748 mio. kr. fra budgetår 2020 til budgetår 2019,

at der vedr. anlægsprojektet ’Asbestrenovering af Nr. Nebel Skole og etablering af kombibibliotek’ sker en modsat overflytning på 2,748 mio. kr. fra budgetår 2019 til budgetår 2020.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 15-01-2019

Forelægges Byrådet med anbefaling.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-02-2019

Forelægges Byrådet med anbefaling, idet dog forudsættes, at midlerne først frigives, når S/I Oksbøl Børnehave har underskrevet ny driftsoverenskomst.

 

 

403. Omdisponering af anlægsbudget - Lunde-Kvong Skole

Omdisponering af anlægsbudget - Lunde-Kvong Skole

Sagsfremstilling

Ved budgetforliget for 2019-2022 blev der afsat 6 mio. kr. til renovering af Lunde-Kvong Skole i 2022. I forligsteksten anmodede forligspartierne forvaltningen om at fremskynde renoveringen, hvis der skulle opstå akut behov for det.

 

Ejendomscentret gennemgik og fik udarbejdet en rapport i 2018 over bygningsstanden på skolen, som viste, at især undervisningsbygningen er i meget dårlig vedligeholdelsesmæssig stand. Tagpladerne var i kraftigt nedbrud med indtrængning af vand til følge. Ligeledes viste målinger, at der var et uacceptabelt højt CO2-niveau i lokalerne med dårligt indeklima og utilfredsstillende rammer for indlæring til følge.

 

På grund af vandindtrængning i konstruktionerne og dermed risiko for skimmel i bygningen blev der i 2018 igangsat en akut udskiftning af tagpladerne og montering af ventilationsanlæg i undervisningslokalerne.

 

De igangsatte og planlagte arbejder koster i alt 2 mio. kr.

 

For at kunne finansiere den igangsatte tagrenovering og nødvendige facaderenovering af undervisningsbygningen foreslår forvaltningen, at der overflyttes 2 mio. kr. fra ’Renovering af Lunde-Kvong Skole’ fra 2022 til 2019 og modsat, at der overflyttes samme beløb fra ’Pulje til vedligeholdelse af kommunale bygninger’ fra 2019 til 2022.

Den resterende pulje til renovering af skolen forbliver afsat i budgettet for 2022, fordi de planlagte arbejder ikke er akutte i helt samme grad som den påbegyndte renovering af undervisningsbygningen.

 

Anlægsbudget for 2019 og overslagsåret 2020-2022 er godkendt som vist:

 

Tal i 1.000 kr.

2019

2020

2021

2022

Renovering af Lunde-Kvong Skole

 

 

 

6.120

Pulje til vedligeholdelse af kommunale bygninger

7.532

7.532

9.690

9.690

Samlet godkendt budget

7.532

7.532

9.690

15.810

 

Hvis anbefalingen imødekommes, vil anlægsbudgettet for 2019-2022 fremstå som følger:

 

Tal i 1.000 kr.

2019

2020

2021

2022

Renovering af Lunde-Kvong Skole

2.000

 

 

4.120

Pulje til vedligeholdelse af kommunale bygninger

5.532

7.532

9.690

11.690

Samlet godkendt budget

7.532

7.532

9.690

15.810

 


Forvaltningens vurdering

En omdisponering af midlerne som foreslået vil give mulighed for at gennemføre de mest akutte renoveringsopgaver på Lunde-Kvong Skole.

 

De resterende midler er hovedsageligt afsat til renovering af skolens hovedbygning, og det vurderes, at denne bygning vil kunne afvente en renovering til 2022.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Plan og Teknik samt Udvalget for Børn og Læring, at det indstilles til Byrådet,

at der vedr. anlægsprojektet ’Renovering af Lunde-Kvong Skole’ overføres og frigives 2 mio. kr. fra budgetår 2022 til budgetår 2019, og

at der vedr. anlægspuljen ’Pulje til vedligeholdelse af kommunale bygninger’ overføres 2 mio. kr. fra budgetår 2019 til budgetår 2022.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 07-02-2019

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 19-02-2019

Forelægges Byrådet med anbefaling.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-02-2019

Anbefalingen blev godkendt.

404. Gensidig orientering

Gensidig orientering

Sagsfremstilling
 • Orientering ved borgmesteren

 

 • Orientering ved kommunaldirektøren

Reguleret/ureguleret i forhold til lejefastsættelse.

Status i sponsoraftaler

Studietur til Irland

Oplæg til seminarer for udvalget

Test af datasikkerhed

 

 • Orientering ved direktørerne

 

 • Møder med ministre, folketingsmedlemmer m.fl.

 

 • Løbende orientering om aktuelle sager

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-02-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

405. Budgetprocedure for budget 2020-2023

Budgetprocedure for budget 2020-2023

Sagsfremstilling

Der er en række forhold, der medfører et pres på eller skaber usikkerhed omkring Varde Kommunes budget for 2020 og fremover. Med baggrund heri foreslås en budgetprocedure for 2020, hvor der arbejdes med mulige forslag til finansiering, som eventuelt kan komme i spil, såfremt det bliver nødvendigt.

 

Budgetproceduren indeholder en række forslag til delprocedurer:

 • Udarbejdelse af basisdriftsbudget og anlægsbudget
 • Forslag til finansiering og retningslinjer for nye ønsker
 • Tidsplan
 • Økonomiopfølgning for budget 2019.

 

Forvaltningen gennemgår forslag til finansiering på mødet, samt budgetprocedurens øvrige indhold.


Forvaltningens vurdering

Det bemærkes, at der i driftsbudgettet for 2019-2022 ikke er en budgetbuffer til uforudsete udgifter. Det er derfor forvaltningens vurdering, at der bør udarbejdes forslag til finansiering, som kan imødegå de økonomiske usikkerheder fremover.

 

Der bemærkes endvidere, at alle driftsmidlerne overordnet set er udmøntede på områderne. Det betyder, at hvis Byrådet ønsker at prioritere nye indsatser, skal det ske ved omprioritering. Forvaltningen anbefaler derfor, at alle nye driftsønsker fra fagudvalgene bliver ledsaget af forslag til modsvarende finansiering indenfor udvalgenes områder.

 

Forvaltningen bemærker, at på en række områder er der i dag rekrutteringsudfordringer.  Rekrutteringsudfordringerne forventes af stige fremover i takt med de stigende demografiske udfordringer med flere ældre, samt færre i den erhvervsaktive alder. Faldet i arbejdsstyrken betyder, at der ikke kommer flere hænder. Forvaltningen vurderer, at det er afgørende, at der fortsat fokuseres på en effektiv drift, herunder at de teknologiske muligheder udnyttes, således at der også fremover kan leveres en god service på trods af ovenstående udfordringer.

 

Forvaltningen vurderer, at en kassebeholdning på 125 mio. kr., som er aftalt i budgetaftalen for 2019-2022, er i den lave ende i forhold til at sikre en stabil drift af kommunen.


Retsgrundlag

Styrelsesloven.


Høring

Udvalget for Økonomi og Erhverv har møde med Hoved-MED den 27. februar 2019.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at budgetproceduren drøftes og godkendes, herunder tidsplanen og størrelsen af de finansieringsforslag, der skal udarbejdes.


Beslutning Direktionen den 20-02-2019

Anbefalingen blev tiltrådt.

 

 

 

 

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-02-2019

Budgetproceduren blev drøftet og godkendt, herunder tidsplanen.

 

I forhold til finansieringsforslag godkendte udvalget følgende rammer:

 • Råderumskatalog på 25 mio. kr. 
 • Potentialekatalog 60 mio. kr.
 • Analyseplan 20 mio. kr.


sagsnr19-7_doknr29460-19_v1_budgetprocedure 2020-2023.docx
sagsnr19-7_doknr32484-19_v1_potentialekatalog, analyseplan samt råderumskatalog.docx

Bilag

Budgetprocedure 2020-2023
Potentialekatalog, analyseplan samt råderumskatalog


406. Godkendelse af puljeansøgning til nyt sundhedshus samt økonomi

Godkendelse af puljeansøgning til nyt sundhedshus samt økonomi

Sagsfremstilling

Puljen til etablering af læge- og sundhedshuse er blevet udmeldt, og der er deadline for at søge puljen den 20. marts 2019. Varde Kommunes planer med et nyt sundhedshus har fin sammenhæng til puljens formål, som har fokus på at sikre bedre lægedækning og den rette kvalitet i det nære sundhedsvæsen. Læge- og sundhedshusene skal medvirke til at styrke sammenhængen i det nære sundhedsvæsen og sikre bedre integration mellem almen praksis, kommunale sundhedsydelser og sygehusene.

 

I sagsfremstillingen gives en præsentation af;

-         De overordnede tanker omkring sundhedshuset

-         Flytning af kommunale funktioner

-         Driftsøkonomi

-         Anlægsøkonomi

-         Egenfinansiering

 

De overordnede tanker omkring sundhedshuset

Sundhedshuset kommer til at rumme både kommunale og regionale funktioner samt praktiserende læger.

 

De kommunale funktioner, som flyttes med i det nye sundhedshus, forventes at være: Døgnrehabiliteringsafdelingen, Sygeplejen (Varde gruppen), Center for Sundhedsfremme samt Træning og Rehabilitering. Døgnrehabiliteringsafdelingen kommer fremover til at bestå af både træningspladser, vurderingspladser, bariatripladser og akutpladser.

 

Hvilke regionale funktioner, der flyttes med i sundhedshuset, er endnu ikke endeligt afklaret. Regionen undersøger, om det er muligt at flytte blodprøvetagningen, jordemoder og lægevagten, som pt. er på Borgercenter Varde.

 

Varde Kommune er sammen med Region Syddanmark i dialog med praktiserende læge Jens Mindstruplund, som har tilkendegivet sin interesse for at etablere en lægepraksis i sundhedshuset, og herfra på sigt udvide med flere praktiserende læger.

 

I hele processen har der fra flere sider været et ønske om, at sundhedshuset skulle være et levende hus, som havde åbent også i ydertimerne. I sundhedshuset skabes der derfor plads til, at frivillige foreninger også kan bruge lokalerne.

 

Ansøgningen til Ministeriets pulje er vedhæftet som bilag. Dog er ansøgningen endnu ikke helt færdig, da der fortsat arbejdes på de sidste detaljer sammen med regionen.

 

Flytning af kommunale funktioner

Varde Kommune arbejder på, at følgende funktioner flyttes ind i et nyt sundhedshus:

-          Døgnrehabiliteringsafdelingen, nuværende adresse på Carolineparken

-          Center for Sundhedsfremme, nuværende adresse på Borgercenter Varde

-          Sygeplejen i Varde, nuværende adresse på Lerpøthus

-          Træning og Rehabilitering, nuværende adresse på Carolineparken

 

Ejendomscenteret arbejder med forskellige muligheder for, hvad der skal ske med de lokaler, som fraflyttes. Følgende muligheder for at udnytte de eksisterende m2 er:

 

For Døgnrehabiliteringsafdelingen på Carolineparken foreslås følgende løsning:

Når Døgnrehabiliteringsafdelingen flyttes til sundhedshuset, vil der blive 20 tomme pladser på Carolineparken. Heraf er de 8 af stuerne med to rum, stuerne kan benyttes som faste plejehjemspladser. De 12 af stuerne er med et rum, stuerne er for små til at benytte til faste plejehjemspladser.

 

Der er tidligere taget beslutning om at bygge 8 nye demenspladser på Lyngparken. Dette byggeri er sat i bero. I stedet flyttes 8 almene plejehjemspladser fra Lyngparken til de tomme pladser på Carolineparken. De 8 pladser, som bliver ledige på Lyngparken, vil blive omdannet til demensboliger. Et byggeri, som der er afsat både anlægs- og driftsudgifter til. Anlægsbudgettet var oprindeligt på 2,75 mio. kr. Det kan dog ikke forventes, at det fulde anlægsbeløb kan spares, da der skal bruges økonomi til at ombygge de 8 almene plejehjemspladser til demensvenlige pladser.

 

Når de 8 pladser fra Lyngparken er flyttet til Carolineparken, vil der stadig være 12 pladser (en rums stuer) ledige på Carolineparken. Forvaltningen arbejder på forskellige løsninger til, hvordan pladserne fremadrettet udnyttes bedst mulig. Boligerne finansieres i dag af Varde Kommune. De vil derfor være udgiftsneutrale, såfremt boligerne ikke anvendes. 

 

For Center for Sundhedsfremme på Borgercenter Varde foreslås følgende løsning: Kompasklubben, som er et aktivitetstilbud til yngre borgere med en demenssygdom, flyttes fra lejede lokaler og ind i lokalerne. Samtidigt bliver demenskonsulenterne og de forebyggende medarbejdere i Center for Sundhedsfremme i lokalerne. De aktiviteter, som finder sted i regi af rådgivningscenteret for mennesker med demens, flytter også ind i lokalerne. Dermed får vi skabt en stærk profil på demensområdet.

Der arbejdes endvidere på, at der også skabes plads til endnu en funktion i lokalerne.

 

For Træning og Rehabilitering på Carolineparken bibeholdes træningslokalet, således at borgere på Carolineparken og borgere i daghjem kan gøre brug af træningslokalerne i forbindelse med deres visiterede træning.

 

Hvad der skal ske med sygeplejens lokaler, vides endnu ikke.

 

Driftsøkonomi

Som en del af processen er der blevet arbejdet med de økonomiske konsekvenser, hvis vi flytter flere funktioner fra deres nuværende adresse og til en fælles adresse i sundhedshuset.

 

Der er lavet en beregning på de årlige driftsomkostninger. Finansieringen skal først ske fra 2020.

 

Beregning

Udgift i kr./år

Pedel, ansættes på deltid

 

200.000 kr.

Teamleder til Carolineparken

 

550.000 kr.

Vand*

12 kr./m2 x 6.850 m2

82.200 kr.

Varme*

54 kr./m2 x 6.850 m2

369.900 kr.

El*

40 kr./m2 x 6.850 m2

274.000 kr.

Rengøring*

120 kr./m2 x 6.850 m2

822.000 kr.

Vedligehold udvendigt*

31 kr./m2 x 6.850 m2

212.350 kr.

Vedligehold indvendigt*

20 kr./m2 x 6.850 m2

137.000 kr.

Renovation**

 

7.500 kr.

Forsikringer**

 

45.000 kr.

Rottebekæmpelse**

 

1.237 kr.

Samlede driftsudgifter***

 

2.701.187 kr.

*Ejendomscenteret har udarbejdet et overslag over driftsudgifter

**Driftsudgifter oplyst i salgsopstillingen

***Det første år skal der også findes finansiering til flytningen

 

Finansieringen til driftsomkostningerne kan ske på følgende måde. 

Pulje/område

Indsats

Økonomi

Finansloven

Midler til bekæmpelse af ensomhed

850.000 kr.

Sundhedsområdet

Træning og Rehabilitering

 

340.000 kr.

Sundhedsområdet

Center for Sundhedsfremme

 

425.000 kr.

Tilpasning af nattevagtslag

 

1.000.000 kr.

Lejeindtægt* inkl. drift

Eks. hvis der udlejes i alt 300 m2

261.000 kr.

Samlet

 

2.876.000 kr.

*Der skal lejes lokaler ud til praktiserende læger og til regionale funktioner. Lejen skal fastsættes til markedspris. Varde Kommune har fået udarbejdet en markedslejevurdering, denne er på 550 kr./m2. Hertil kommer udgifter til drift på ca. 320 kr./m2.

 

Anlægsøkonomi

Varde Kommune kan erhverve Hjertecentret for 16,5 mio. kr.

I samarbejde med arkitekterne Grønne og Jessen arbejder forvaltningen med at beregne, hvilke udgifter, der kommer i forbindelse med om- og evt. tilbygning, således at sundhedshuset fremover kan rumme alle de skitserede funktioner.

Ligeledes regner forvaltningen på de forventede udgifter til indkøb af inventar, en udgift som der også kan søges finansiering til gennem puljen.

Den samlede anlægssum vil foreligge til udvalgsmødet.

 

Egenfinansiering

I puljeopslaget beskrives det, at der ved vurdering af ansøgningen vil blive lagt vægt på; ”at regioner, kommuner eller leverandører af almen medicinske ydelser selv bidrager til investeringen med en egenfinansiering. En egenfinansiering forventes særligt ved etablering af nye læge- og sundhedshuse samt en større renovering i eksisterende. ”

Det er derfor nødvendigt at se på, hvilke muligheder, der er for egenfinansiering. Det foreslås, at følgende indgår som egenfinansiering:

 

Egenfinansiering

Beløb

Besparelse i forbindelse med byggeri på Lyngparken, de 8 demensboliger som ikke bygges

Ca. 2.500.000 kr.

Udendørs træningsfaciliteter

Ca. 457.000 kr.

Sundhedsområdet Træning og Rehabilitering

Ca. 350.000 kr.

Sundhedsområdet Center for Sundhedsfremme

Ca. 490.000 kr.

Sundhedsområdet Social og Sundhedsafdelingen

Ca. 300.000 kr.

Værdighedsmidler overført fra 2017

Ca. 2.000.000 kr.

I alt egenfinansiering

Ca. 6.097.000 kr. 

 


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at sundhedshuset, som det er beskrevet og tegnet, nu vil give Varde Kommune er stærk profil i forhold til det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Og at Varde Kommune med sundhedshuset vil være klar til at implementere en kommende sundhedsreform. Ligeledes er det vurderingen, at finansieringen til de årlige driftsomkostninger af sundhedshuset kan findes inden for Udvalget for Social og Sundheds eget område, og at den skitserede egenfinansiering af sundhedshuset ligeledes kan findes inden for udvalgets eget område.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Ingen


Økonomi

Er beskrevet ovenfor.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at den foreløbige ansøgning til Sundhedsministeriets pulje til etablering af læge- og sundhedshuse godkendes,

at den beregnede driftsøkonomi godkendes,

at den beregnede anlægsøkonomi godkendes, og

at den beregnede egenfinansiering godkendes.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 27-02-2019

Udvalget er blevet forelagt dokumentation for, at der er grundlag for at beskære i nattevagtsdækningen med 1 lag. Med baggrund heri vurderes det, at der kan fjernes et nattevagtslag.

 

Der indgås dialog med repræsentanter fra Fælles-MED, forinden Byrådets behandling af sagen.

 

Anbefalingen blev herefter godkendt, dog f.s.v. angår anlægsøkonomien indstilles det til Byrådet, at der fra udvalget peges på en egenfinansiering på 6 mio. kr. + 1 mio., såfremt sparede driftsmidler kan konverteres i anlægsfasen. De sidste 3 mio. indgår i budgetprocessen, således at udvalgets samlede egenfinansiering bliver på 10 mio. kr.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-02-2019

Udvalget fremsender anbefalingen fra Udvalg for Social og Sundhed til Byrådets godkendelse, idet følgende præciseres,

at udvalget ikke på det foreliggende grundlag kan godkende finansiering af 1 mio.kr. ved at beskære nattevagtslaget. Udvalget for Social og Sundhed anmodes om at fremsende anvisning til finansiering inden for udvalgets eget budgetområde til det første byrådsmøde efter puljetilsagn.

at Udvalget for Social og Sundhed fremsender anvisning af finansiering af de resterende 3 mio. kr. til det første byrådsmøde efter puljetilsagn.

at bariatripladser og akutpladser ikke indgår i fase 1,

at forvaltningen bemyndiges til at færdiggøre ansøgningen

at der til Byrådsmødet foreligger klarhed over hvilke funktioner regionen flytter med i sundhedshuset.

at udvalget forudsætter fuld finansiering af de 40 mio.kr. via puljemidler.

 

 

 sagsnr18-1270_doknr30703-19_v1_ansøgning pulje til etablering af sundhedshus.docx.docx
sagsnr18-1270_doknr35250-19_v1_supplerende notat til udvalgets behandling af ansøgning.docx
sagsnr18-1270_doknr35350-19_v1_anlægsøkonomi.docx
sagsnr18-1270_doknr35840-19_v1_supplerende bilag nattevagter.docx

Bilag

Ansøgning pulje til etablering af sundhedshus.DOCX
Supplerende notat til udvalgets behandling af ansøgning
Anlægsøkonomi
Supplerende bilag: Nattevagter


407. Decentrale ledere - Lukket punkt
408. Orientering vedrørende rengøring i Varde Kommune - Lukket punkt
409. Køb af ejendom i Nr. Nebel - Lukket punkt