UDVALG

Udvalget for Økonomi og Erhverv

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 3, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

30-01-2019 12:30:00

SLUTTIDSPUNKT

30-01-2019 16:10:00


PUNKTER

352. Godkendelse af dagsorden
353. Evaluering af KØF 2019
354. Potentialekatalog
355. Miljø og sociale forhold i indkøbsstrategien
356. Hensigtserklæring om etablering af fælles destinationsselskab mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og Varde Kommune
357. Byrådets Udviklingspulje - Sponsorstøtte
358. Ansøgning til Byrådets Udviklingspulje - Vækstdag 2019
359. Ansøgning til Byrådets Udviklingspulje - Mini Historier
360. Ansøgning om kommunegaranti DIN Forsyning Spildevand A/S
361. Ansøgning om kommunegaranti DIN Forsyning Varme A/S
362. Ansøgning om skema C - Almene familieboliger Ringkøbingvej 4-10 Varde
363. Orientering om styringsdialog 2018 med almene boligorganisationer
364. Renovering af Lunden
365. Orientering om resultat af udbud af kørselsopgaver i Varde Kommune
366. Tildelingsmodel på klubområdet - efter høring
367. Folkeskoler - ferieplan for skoleåret 2020/2021
368. Ændring af skolevæsenets styrelsesvedtægt - efter udtalelse
369. Fra EGU til FGU - ophør af EGU og overgangsordning
370. Renovering og udvikling af Varde Fritidscenter
371. Ansøgning om optagelse af lån, JANUS
372. Billum BMX søger om eftergivelse af gæld
373. Projektløn til bygherrerådgivning 2018-2019
374. Anmeldelser efter naturbeskyttelsesloven § 19 b
375. Arealerhvervelse til Cykelbane
376. Ekspropriation af jord til tilslutning af Outrup Biogas til naturgasnettet
377. Energnist, plan for fremtidig forsyningssikkerhed
378. Forslag. Indsatsplan for grundvand ved Tofterup Vandværk
379. Gensidig orientering
380. Salg af grunde i Ansager - Lukket punkt
381. Overdragelse af bygning i Ølgod - Lukket punkt352. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-01-2019

Anders Linde erklærede sig inhabil i følgende punkt

 • 362 Ansøgning om skema C – Almene familieboliger Ringkøbingvej 4-10 Varde

 

Godkendt.

353. Evaluering af KØF 2019

Evaluering af KØF 2019

Sagsfremstilling

Den 10.-11. januar 2019 deltog Udvalget for Økonomi og Erhverv i Kommunal Økonomisk Forum 2019, der blev afholdt under overskriften ”Store udfordringer, Lokale løsninger”.   

 

Udvalgets medlemmer bedes til mødet medbringe deres refleksioner på deltagelsen i KØF 2019.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at udvalget evaluerer på KØF 2019.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-01-2019

Udvalget for Økonomi og Erhverv evaluerede KØF 2019, herunder blev bl.a. drøftet

 • programindhold
 • deltagerkredsen fremadrettet
 • 2 heldags-temaseminarer for udvalget arrangeres som alternativ til KØF


sagsnr18-3103_doknr5918-19_v1_kommunaløkonomisk forum 2019 - materiale til deltagerne.msg

Bilag

Kommunaløkonomisk Forum 2019 - Materiale til deltagerne


354. Potentialekatalog

Potentialekatalog

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2019-2022 anmodede forligspartierne Direktionen om at tage initiativ til et analysearbejde, som skal munde ud i et idékatalog af emner, hvor der kan ske effektivise-ringer og besparelser.

 

Forvaltningen har udarbejdet en sammenligning af Varde Kommunes udgifter med andre kommuner med udgangspunkt i regnskab 2017, og desuden har hvert direktørområde udarbejdet en oversigt over mulige områder, som kan belyses med henblik på at nedbringe udgifterne.


Forvaltningens vurdering

Der bemærkes, at sammenligningen af kommunernes udgifter ikke måler effektivitet eller kvalitet. Desuden tager sammenligningen ikke højde for, at kommunerne kan have forskellige ramme- og grundvilkår. Det betyder, at en kommune med lave udgifter målt pr. indbygger ikke nødvendigvis er den mest effektive, og omvendt. Desuden kan der stadig være potentiale for forbedring, selv om kommunen har lave udgifter.
Endvidere bemærkes, at siden 2017 kan der være besluttet udvidelser eller reduktioner af budgettet på de enkelte områder i både Varde eller de øvrige kommuner.


Anbefaling

Direktionen anbefaler på baggrund af gruppeformandsdrøftelser til Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at Direktionen udarbejder et potentialekatalog for, hvordan Varde Kommune kan blive 10. billigst økonomisk på de enkelte fagområder, og

at der ikke gøres brug af eksterne konsulenter til opgaven.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-01-2019

Anbefalingen blev godkendt, idet det præciseres, at udarbejdelse af potentialekataloget skal betragtes som et politisk ønske om en beskrivelse af Varde Kommunes service set i forhold til den 10. billigste kommune.

 

Potentialekataloget skal udelukkende danne grundlag for en politisk drøftelse af mulighederne for at sikre et langsigtet økonomisk råderum, og samtidig sikre en optimal drift af Varde Kommune.

 

Udvalget for Økonomi og Erhverv drøfter udarbejdelse af Potentialekataloget på dialogmøde med HovedMed den 27.2.2019.

 

Udvalget imødeser en analyseplan på et af de kommende møder indeholdende en vurdering af hvorvidt der skal involveres brug af eksterne konsulenter.

 

 sagsnr19-7_doknr13179-19_v1_fase 2 - oversigt over områder der kan belyses med henblik på at nedbringe udgifterne.docx.docx
sagsnr19-7_doknr2925-19_v1_sammenligning af varde kommunes udgifter - 04.12.18.pdf.pdf

Bilag

Fase 2 - Oversigt over områder der kan belyses med henblik på at nedbringe udgifterne.docx
Sammenligning af Varde Kommunes udgifter - 04.12.18.pdf


355. Miljø og sociale forhold i indkøbsstrategien

Miljø og sociale forhold i indkøbsstrategien

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en ny Indkøbspolitik for Varde Kommune, som skal godkendes af Byrådet.

For at sikre implementeringen af politikken ude i organisationen, udarbejdes der en strategi indeholdende retningslinjer, målsætninger, intentioner m.v. Derefter udarbejdes der desuden en handleplan for initiativer, som skal sikre den endelige efterlevelse af strategien.

 

For at kunne færdiggøre arbejdet med strategien er der behov for en nærmere afklaring af håndteringen af miljø og sociale forhold i kommunens indkøb.
Udvalget for Økonomi og Erhverv bedes tage stilling til, hvorvidt og hvordan Byrådet skal involveres i håndteringen af nedenstående temaer.

 

Miljø

Formulering i vores Indkøbspolitik:

”Varde Kommune har interesse i at bevare og fremme et sundt miljø. Derfor inddrager vi i alle relevante tilfælde miljøhensyn i vores overvejelser omkring udarbejdelsen af vores udbudsmaterialer og indgåelse af aftaler.”

 

Miljø er ikke kun begrænset til økologi, det handler også om bæredygtige produkter og andre hensyn, som kan bidrage positivt til vores miljø.

 

Skal Byrådet arbejde videre med nærmere definerede målsætninger eller intentioner for inddragelse af miljø i vores indkøb, eller er definitionen i Indkøbspolitikken nok?

 

Sociale klausuler

Det er meget individuelt i øvrige kommuner, hvordan der arbejdes med klausuler.

Nedenstående er mulige scenarier, der kan arbejdes videre ud fra.

 

Uddannelse

Hidtil har der i Varde Kommune været arbejdet med en partnerskabsaftale og definerede krav i forhold til det enkelte udbud i henhold til tidligere procedure for udbud.

 

Krav fra tidligere vejledning i Varde Kommune:
”Eventuel pligt for leverandøren til at påtage sig et socialt ansvar, herunder at have lærlinge og praktikanter, og uddannelsespligter. Ved en samlet ordre på skønnet lønsum 4 mio.kr. og derover eller en samlet ordresum på 10 mio.kr. eller derover, stilles der krav om, at der ved entreprenøren som minimum er ansat 1 person i uddannelse/praktik for hver gang, der skønnes at være 10 fuldtidsansatte beskæftiget med opgaveløsningen.”

 

Alternativ 1

Kommunen har indgået en partnerskabsaftale med Rybners Tekniske skole og Dansk Byggeri. Aftalen skal på den ene side sikre et bredt kendskab til erhvervsuddannelserne hos kommunens folkeskoleelever og på den anden side bidrage til, at så mange som muligt af kommunens unge som vælger en erhvervsuddannelse, finder en praktikplads.

 

Alternativ 2

Der udarbejdes nærmere definerede retningslinjer for anvendelse af uddannelsesklausuler.

Der kan i dette scenarie defineres mere eller mindre restriktive krav, alt efter det niveau man ønsker kommunen skal arbejde ud fra. 

 

Arbejdsklausuler

Der defineres fra indkøb en juridisk holdbar formulering omkring arbejdsklausuler.

 

Øvrige klausuler

Sociale klausuler der er målrettet ordinære ledige og særlige grupper af ledige.

Det vil være relevant at arbejde med øvrige sociale klausuler, hvor det ikke skønnes muligt at anvende lærlinge.

 

Skal der i samarbejde med Jobcentret udarbejdes retningslinjer for brug af øvrige sociale klausuler?

 

Kontrol

Hvordan skal Varde Kommune kontrollere, at de vedtagne krav efterleves af vores leverandører?


Økonomi

I forhold til økonomiske konsekvenser kan det være svært at forudse virkningen. Det kommer meget an på ambitionsniveauet i den strategi, der ønskes udarbejdet.

Umiddelbart vil det være naturligt, at prisniveauet følges af de krav der stilles i materialet, og vi derfor kan have en forventning om et forhøjet prisniveau.

Dog ses der også en tendens til, at regioner og flere kommuner i højere grad vælger miljø og sociale forhold i deres indkøb. Det kan have en fremtidig positiv effekt på prisniveauet i forbindelse med krav om bæredygtighed.

Desuden stiller vi allerede i dag visse krav til miljø og sociale forhold i vores udbud, som på den måde altså allerede er prissat.

 

Økonomiafdelingen udtaler: Aktuelt ingen bemærkninger til økonomien.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at Udvalget for Økonomi og Erhverv tager stilling til, hvorvidt og hvordan Byrådet skal involveres i arbejdet med miljø og sociale forhold i forbindelse med udarbejdelse af indkøbsstrategi til implementering af Indkøbspolitikken.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-01-2019

På baggrund af udvalgets drøftelse og signaler udarbejder forvaltningen et oplæg.

 

 sagsnr15-7459_doknr57663-18_v1_indkøbspolitik i layoutformat.pdf

Bilag

Indkøbspolitik


356. Hensigtserklæring om etablering af fælles destinationsselskab mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og Varde Kommune

Hensigtserklæring om etablering af fælles destinationsselskab mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og Varde Kommune

Sagsfremstilling

Ringkøbing-Skjern Kommune og Varde Kommune drøfter muligheden for at danne et fælles destinationsselskab, der har ansvar for destinationsudvikling i området og kan varetage den lokale turismefremmeindsats i Ringkøbing-Skjern og Varde Kommuner.

 

Under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse vil der blive etableret en destinationsudviklings-pulje på 40 mio. kr. årligt, der er øremærket til lokale og tværgående turismeprojekter. Destinationsudviklingspuljen kan kun søges af kommuner, der har indgået en hensigtserklæring om dannelse af et tværkommunalt destinationsselskab. Erhvervsstyrelsen har stillet i udsigt, at destinationsudviklingspuljen kan søges allerede fra sommeren 2019.
Der er udarbejdet en hensigtserklæring om at etablere et tværkommunalt turismedestina-tionsselskab på tværs af Varde Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune, som her er til behandling.

 

Baggrund og forløb

Ny lov om erhvervsfremme blev vedtaget den 12. december 2018, og vedtagelsen betyder blandt andet, at turismefremmeindsatsen skal samles i færre destinationsselskaber. Det er målet, at der fremover skal være 15-25 destinationsselskaber på landsplan, hvor der i dag er omkring 80 selskaber.

 

Den videre proces for konsolideringen i 15-25 destinationsselskaber aftales mellem regeringen og KL. Affødt af forhandlingerne med Erhvervsministeriet har KL udarbejdet fem hensyn, som de kommende destinationsselskaber forventes at leve op til:  

 • Sammenhængende geografi: Dække et afgrænset og sammenhængende geografisk område, der består af mere end én kommune.
 • Kritisk masse af turister: Have et vist minimumsniveau af kommercielle overnatninger og/eller samlet turismeomsætning. 
 • Kommunal basisfinansiering: Have et vist minimumsniveau af kommunal basisfinansiering årligt (eksklusiv projektmidler). 
 • Ansvar for den lokale turismefremmeindsats: Have det overordnede ansvar for destinationsudvikling i området og være den operatør, der varetager den lokale turismefremmeindsats i de deltagende kommuner. 
 • Specialiserede kompetencer: Have specialiserede kompetencer indenfor blandt andet strategisk destinationsudvikling, produkt- og forretningsudvikling samt markedsføring og gæsteservice.

 

Inden for de rammer er det op til kommunerne at indgå aftaler om fælles destinationssel-skaber inden udgangen af 2020. Et destinationsselskab på tværs af Ringkøbing-Skjern og Varde kommuner forventes at kunne leve op til ovenstående hensyn.

 

Arbejdet med udviklingsplanen for Vestkysten har vist, at området på tværs af Ringkøbing-Skjern Kommune og Varde Kommune har fælles træk i forhold til turismens nuværende udvikling, marked og målgrupper, stedbundne kvaliteter, oplevelsesprofil, udfordringer og udviklingsmuligheder. Grundet lighederne er der stor enighed på tværs af de to kommuner om, hvilke udviklingsgreb og indsatser der skal til for at udvikle turismeproduktet, løfte indsatsen og bidrage til fortsat vækst i turismen. Dette har ikke mindst vist sig tydeligt i det igangværende projekt "Vestkystens Turismevækstklynge”.

I efteråret 2018 har der været forskellige sonderinger på tværs af kommuner i forhold til at drøfte, hvilke nye destinationsdannelser der vil være mest hensigtsmæssige. I den forbindelse har Udvalget for Erhverv og Økonomi mødtes med Erhvervs- og Vækstudvalget Ringkøbing- Skjern Kommune i november 2018 på Tirpitz.

 

Efterfølgende har administrationen i de to kommuner formuleret en hensigtserklæring om dannelse af et fælles destinationsselskab (Se bilag). I Ringkøbing-Skjern Kommune behandles hensigtserklæringen på møde i Vækst- og Erhvervsudvalget mandag d. 21. januar 2019.

 

Efter indgåelsen af hensigtserklæringen nedsættes et forberedelsesudvalg, som fastsætter principper og strategi for det fælles tværkommunale destinationsselskab. Udformningen af den endelige aftale om fælles destinationsselskab forventes indgået senest i december 2019.

 

Fra januar 2020 forventes det nye destinationsselskab at være i drift med stiftende generalforsamling og valg af bestyrelse, ansættelse af en direktør og vedtagelse af strategi for destinationsselskabet.

 

De to kommuner ønsker at understøtte oprettelsen af et destinationsselskab i form af en medlemsbasseret forening, hvor de to kommuner yder et årligt tilskud. De to kommuner har en forhåbning om, at Ringkøbing Fjord Turismes indsats og medlemskreds og turismedelen af ProVardes indsats og medlemskreds vil udgøre hjørnestenene i det nye fælles destinationsselskab. Ringkøbing-Skjern Kommune og Varde Kommune har dog fuld respekt for, at det vil være op til medlemmerne af henholdsvis Ringkøbing Fjord Turisme og ProVarde at træffe beslutning herom.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der er basis for udvikling af et nyt, stærkt destinationsselskab mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og Varde Kommune. Denne vurdering baserer sig især på følgende forhold:

 • At en destination på tværs af de to kommuner forventeligt vil være landets største turismedestination.
 • At begge kommuner er stærke turismekommuner med stor politisk fokus på understøttelse af erhvervet.
 • At der er stor ensartethed i forhold til gæstesammensætning, overnatningsprodukt, geografi, kommunestørrelse mv. og dermed et forventet stort sammenfald i interesser og prioriteter.
 • Erfaringer med et velfungerende samarbejde i forskellige sammenhænge, blandt andet i Vestkystpartnerskabet og i projektet: Vestkystens Turismevækstklynge.
 • Fælles målsætning om at fastholde en stærk lokal forankring og opbakning fra turismeerhvervet til arbejdet.
 • Mulighed for at fastholde høj grad af politisk indflydelse og fortsat korte beslutningsveje.
 • At begge kommuner er medlem og medstifter af Partnerskab for Vestkystturisme og arbejder aktivt med implementeringen af Udviklingsplan for Vestkysten.

Konsekvens i forhold til visionen

Naturen er den vigtigste rejsemotivation for de mange turister, som hvert år besøger de to kommuner. Derfor vil det være oplagt, at formidling af naturen og adgangen til områdets natur også vil være en vigtig del af turismefremmeindsatsen på tværs af de to kommuner – til glæde for både borgere og turister.


Retsgrundlag

Ingen bemærkninger


Økonomi

Det forventes, at størstedelen af de midler, som i dag går til turismefremmeaktiviteter via henholdsvis ProVarde og Ringkøbing Fjord Turisme fremadrettet vil være de to kommuners basisbidrag til destinationsselskabet.

 

ProVarde modtager et årligt driftstilskud fra Varde Kommune, og i 2019 er beløbet 5.952.000 kr. Derudover varetage ProVarde driften af Blåvandshuk Fyr, hvilket giver en estimeret nettoindtægt på 1 mio. kr. Det vurderes, at cirka halvdelen af midlerne går til turistservice og turismefremme.

 

Det forventes, at Ringkøbing-Skjern Kommune og Varde Kommune bidrager ligeligt, da beregninger baseret på indbyggertal, turismeovernatninger og turismeomsætning sandsynliggør, at en 50/50 fordeling er rimelig. Størrelsen på den kommunale basisfinansiering til destinationsselskabet fastlægges i forberedelsesfasen.
 

Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Varde Kommune indgår hensigtserklæring om etablering af fælles destinationsselskab mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og Varde Kommune.


Beslutning Direktionen den 23-01-2019

Anbefalingen blev tiltrådt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-01-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-11181_doknr11535-19_v1_hensigtserklæring om tværkommunalt destinationsselskab mellem ringkøbing-skjern kommune og varde kom.docx

Bilag

Hensigtserklæring om tværkommunalt destinationsselskab mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og Varde Kommune d. 17.01.2019.DOCX


357. Byrådets Udviklingspulje - Sponsorstøtte

Byrådets Udviklingspulje - Sponsorstøtte

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv besluttede 2. januar 2019, at der skal udarbejdes en overordnet vurdering af, hvem der som udgangspunkt er berettiget til et sponsorat. Baggrunden herfor er et ønske om, at tildeling af sponsorater i højere grad hviler på en strategiske beslutning om, hvornår det er berettiget at tegne et sponsorat.

 

I henhold til det gældende kodeks skal sponsorater inden for sport gives, når der opnås eksponering af lokal og regional karakter, og også gerne af national karakter. Herudover kan der i henhold til kodeks gives sponsorater, hvis der er tale om kultur og/eller social ansvarlighed.

 

Sponsorater skal indgås på markedsvilkår, og der må ikke være et misforhold mellem købet af reklameydelser og det formål, som kommunen ønsker at opnå.

 

På baggrund af ovennævnte kriterier er vedlagte et bud med forslag til, hvem der skal gives længerevarende sponsorater til, og med hvor stort et beløb.

Sponsorater finansieres af Byrådets Udviklingspulje. Hvis sponsorater gives på grundlag af en markant understøttelse af visionen, kan de dog også blive givet via visionspuljen.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at fremgangsmåden vil understøtte en strategisk linje for tildeling af sponsorater.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Sponsorater finansieres af Byrådets Udviklingspulje.

Økonomiafdelingen udtaler: Aktuelt er der budgetmæssig dækning på Byrådets

Udviklingskonto.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at der indgås aftale med de foreninger, som skaber eksponering af lokal og regional karakter, og at der på grundlag heraf indgås aftale med de pågældende foreninger,

at der ved indgåelsen af aftalen tages højde for Udvalget for Økonomi og Erhvervs tidligere beslutning om, at man ikke ønsker billetter til konkrete udvalgte personer som en del af modydelsen.


Beslutning Direktionen den 23-01-2019

Anbefalingen blev tiltrådt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-01-2019

Anbefalingen blev godkendt, idet det bemærkes, at der bevilges et tilskud på 50.000 kr. årligt til Nordenskov UIF Elitevolley for en 2-årig periode.sagsnr18-14805_doknr14749-19_v1_ansøgning nordenskov uif elitevolley.pdf
sagsnr09-11201_doknr69633-16_v2_byrådets udviklingspuje - specifikation.xlsx
sagsnr18-14805_doknr10756-19_v1_oversigt - sponsorstøtte.docx

Bilag

Ansøgning Nordenskov UIF Elitevolley
Byrådets udviklingspuje - specifikation
Oversigt - sponsorstøtte


358. Ansøgning til Byrådets Udviklingspulje - Vækstdag 2019

Ansøgning til Byrådets Udviklingspulje - Vækstdag 2019

Sagsfremstilling

Som et led i vedtagelsen af strategien ”Vækst i Varde Kommune” 2017 blev det besluttet, at der etableres en Vækstalliance i Varde Kommune. Denne er i 2017 og 2018 udmøntet ved vækstarrangementer indeholdende en Job- og Uddannelsesmesse og et Vækstmøde for virksomhedsledere.

 

I 2017 som en vækstuge med fire arrangementer, startende med et møde på Nobia i Ølgod, med deltagelse af erhvervsminister Troels Lund Poulsen og et indhold med ”Løvens hule”. Derudover var der et indbudt arrangement for virksomhedsledere med direktør Georg Sørensen fra Messecenter Herning som hovedtaler. Dertil kommer et iværksætterarrangement på PowerTower og sidst men ikke mindst Job- og uddannelsesmessen på Campus i Varde.

 

I 2018 blev arrangementet reduceret til én dag, hvor der om eftermiddagen var Job- og

Uddannelsesmesse og derefter et indbudt arrangement for virksomhedsledere. Tommy Ahlers, der er serieiværksætter og deltog i Løvens Hule, var hovedtaler – umiddelbart derefter blev han uddannelses- og forskningsminister.

 

Da Job- og uddannelsesmessen i 2018 er en stor succes med 700 deltagere og mere end 50 udstillere, og mødet med virksomhedslederne faldt godt ud, foreslås det, at der den 4. april 2019 afvikles et lignende arrangement som i 2018. Vækstmødet med virksomhedsledere flyttes dog til Rådhuset.

 

Jobcenter Varde har tidligere haft den koordinerende rolle i forhold til Job- og Uddannelsesmessen. Denne overtager ProVarde i 2019. Vækstmødet med virksomhedsledere koordineres fortsat af Varde Kommune.


Forvaltningens vurdering

Job- og uddannelsesmessen 2019 vil få en positiv betydning for eleverne på Campus, idet de lærer de lokale virksomheder at kende. Det skaber grundlaget for et eventuelt studenterjob og i særlig grad, at de lokale virksomheder bliver en entydig mulighed, når de senere skal skrive opgaver og i praktik, hvilket øger chancen for, at de kommer tilbage til Varde Kommune efter endt uddannelse. 
For de ledige er Job- og Uddannelsesmessen en mulighed for at indgå jobaftaler. Den store opbakning blandt de lokale virksomheder, kasernerne i Varde Kommune og uddannelsesinstitutionerne er tilsvarende et billede på, at det er interessant at deltage og der er konkurrence om at tiltrække de dygtige unge mennesker.

 

Vækstmødet med erhvervsledere var i 2017 mere velbesøgt end 2018, hvilket kan skyldes placeringen af arrangementet og tidspunktet. Derfor afholdes arrangementet igen på Rådhuset, ligesom starttidspunktet sættes til klokken 18.00. Der sættes i 2019 særlig fokus på innovation ved en prominent hovedtaler indenfor emnet, ligesom der vil være lokale oplægsholdere, der har fået lavet et innovationstjek eller deltaget i ProVardes innovationsuddannelse.

 

Det er forvaltningens vurdering, at der er grundlag for at holde en vækstdag den 4. april 2019.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Styrelsesloven og Lov om erhvervsfremme


Økonomi

Der forventes udgifter til Vækstdagen 2019 på 100.000 kr., der dækker leje af Campus, leje af messeudstyr, servicering af udstillere, middag på rådhuset, hovedtaler og annoncering.

Udgiften søges finansieret af Byrådets Udviklingspulje.

 

Økonomiafdelingen udtaler: Aktuelt er der budgetmæssig dækning på Byrådets Udviklingspulje.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi- og Erhverv,

at det drøftes, hvorvidt ansøgningen skal imødekommes.


Beslutning Direktionen den 30-01-2019

Anbefalingen blev tiltrådt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-01-2019

Ansøgningen blev godkendt.sagsnr09-11201_doknr69633-16_v2_byrådets udviklingspuje - specifikation.xlsx
sagsnr17-9517_doknr13181-19_v1_evaluering af job- og uddannelsesmesse 2018.pdf

Bilag

Byrådets udviklingspuje - specifikation
Evaluering af Job- og uddannelsesmesse 2018


359. Ansøgning til Byrådets Udviklingspulje - Mini Historier

Ansøgning til Byrådets Udviklingspulje - Mini Historier

Sagsfremstilling

Varde Miniby har 17. december 2018 ansøgt om et tilskud på 75.000 kr. fra Byrådets Udviklingspulje til udvikling af Mini Historier, som er en ny måde at formidle Varde bys historie ved hjælp af en app til smartphone.

 

Projektet går ud på, at minibyens gæster på deres tur rundt i minibyen kan opleve Vardes historie gennem små videoer, der viser indbyggere fra Varde anno 1866.

 

Fra 8 huse i minibyen udsendes videosignaler, som kan ses i en app på smartphones, der er i en kort afstand fra senderne. App’en er gratis.

 

Formålet med projektet er, at der i løbet af 2 år tiltrækkes flere vardensere og turister til Varde Miniby. 

 

I ansøgningen beskrives, hvordan projektet lever op til ansøgningskriterierne således:

 • Projektet relaterer til Vi i Naturen ved minibyens placering i Arnbjergparken, og planer om samspil med omkringliggende attraktioner, bl.a. Varde Sommerland området og Varde oplevelsesloop
 • Projektet synliggøres i foldere og i lokale, nationale og sociale medier, og det medvirker til branding af Varde Kommune ved fortælling af den gode historie om Varde
 • Projektet er erhvervsrelateret ved, at app’en udvikles af en lokal virksomhed, og videoerne forventes indspillet med medvirken af aktører fra 7-kanten og lokale efterskoler
 • Projektets udviklende karakter forklares ved, at der med ny teknologi skabes en interaktiv miniby, hvor udstillingen i øvrigt er stationær
 • Projektets nytænkende karakter beskrives som en ny måde at formidle på, som skaber større sammenhæng mellem Varde indre by og Varde Miniby samt større interesse for at gå en tur i de små gader i centrum.

 

Projektets totalbeløb er 75.000 kr., og Varde Miniby søger således om fuld finansiering fra Byrådets Udviklingspulje.


Forvaltningens vurdering

Mini Historier er ud fra det beskrevne et nyt tiltag, som anvender ny teknologi i formidlingen af Varde bys historie.

 

Forvaltningen vurderer, at projektet opfylder kriterierne for at modtage tilskud fra Byrådets Udviklingspulje.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Tilskud finansieres af Byrådets Udviklingspulje.

 

Økonomiafdelingen udtaler: Aktuelt er der budgetmæssig dækning på Byrådets udviklingskonto.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Økonomi- og Erhverv,

at det drøftes, hvorvidt ansøgningen skal imødekommes.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-01-2019

Sagen udsættes med henblik på indhentelse af yderligere oplysninger. sagsnr09-11201_doknr69633-16_v2_byrådets udviklingspuje - specifikation.xlsx
sagsnr18-15244_doknr199396-18_v1_ansøgning - udvikling af app til historiefortælling i varde miniby.docx
sagsnr18-15244_doknr199399-18_v1_projektbeskrivelse - mini historier.docx

Bilag

Byrådets udviklingspuje - specifikation
Ansøgning - Udvikling af app til historiefortælling i Varde Miniby
Projektbeskrivelse - Mini Historier


360. Ansøgning om kommunegaranti DIN Forsyning Spildevand A/S

Ansøgning om kommunegaranti DIN Forsyning Spildevand A/S

Sagsfremstilling

DIN Forsyning A/S søger om en kommunegaranti til et lån på i alt 80,0 mio. kr., hvoraf Varde Kommunes andel er 41%, svarende til 32,8 mio. kr. Andelen svarer til den egenkapital som Varde Spildevandsforsyning kom med ved stiftelsen af DIN Forsyning Spildevand A/S.
DIN Forsyning A/S anbefaler, at fordelingsnøglen på 41% til Varde Kommune og 59% til Esbjerg Kommune også fremadrettet anvendes ved kommunegarantier til DIN Forsyning Spildevand A/S.

 

Det samlede investeringsbehov i 2019 i DIN Forsyning Spildevand A/S er ifølge ansøgningen på 215,0 mio. kr., hvoraf de 80,0 mio. kr. skal lånefinansieres.

Ifølge ansøgningen er lånet til finansiering af anlæg i separat kloakering, opgradering af renseanlæg og et stort behov for fornyelse af kloakledninger.

 

Lånet bliver i første omgang etableret som en byggekredit med efterfølgende omlægning til langfristet lån senest 30. juni 2020. Løbetiden på det endelige lån bliver maksimalt 40 år, jf ansøgningen og reglerne i lånebekendtgørelsen.


Forvaltningens vurdering

Det er Forvaltningens vurdering, at ansøgningen kan imødekommes, idet aktiviteterne falder indenfor Lånebekendtgørelsens bestemmelser.

Endvidere at planen med omlægning af byggekreditten til langfristet lån inden 30. juni 2020, kan godkendes indenfor de skitserede rammer.


Retsgrundlag

Lånebekendtgørelsen.


Økonomi

Økonomiafdelingen oplyser, at kommunegarantien ikke påvirker kommunens låneramme eller deponering, idet der er tale om låneberettigede anlægsudgifter.

 

I forlængelse af gældende principper for provisionsberegning, vil der blive opkrævet en garantiprovision på 0,75% af trækket på byggekreditten. Endvidere vil der ved omlægningen til langfristet lån blive opkrævet en stiftelsesprovision på 0,25% af hovedstolen samt en efterfølgende garantiprovision på 0,75% af den til enhver tid værende restgæld på lånet.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der meddeles DIN Forsyning Spildevand A/S en kommunegaranti til et lån på 80,0 mio. kr., hvoraf Varde Kommunes andel er på 41% svarende til 32,8 mio. kr. til etablering af byggekredit, samt at kommunegarantien videreføres i forbindelse med den efterfølgende omlægning af byggekreditten til langfristet lån senest den 30. juni 2020,

at der opkræves en garantiprovision på 0,75% af trækket på byggekreditten, samt at der i forbindelse med omlægning af byggekreditten til et langfristet lån opkræves en stiftelsesprovision på 0,25% af hovedstolen på lånet, samt at den løbende årlige garantiprovision p.t. er på 0,75% af restgælden på lånet.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-01-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr10-6089_doknr879-19_v1_ansøgning om kommunal garanti for lån spildevand 2019.pdf

Bilag

Ansøgning om kommunal garanti for lån Spildevand 2019


361. Ansøgning om kommunegaranti DIN Forsyning Varme A/S

Ansøgning om kommunegaranti DIN Forsyning Varme A/S

Sagsfremstilling

DIN Forsyning Varme A/S søger om kommunegaranti til et lån på i alt 50,0 mio. kr., hvoraf Varde Kommunes andel er 39%, svarende til 19,5 mio. kr. Andelen svarer til den egenkapital, som Varde Varmeforsyning kom med ved stiftelsen af DIN Forsyning Varme A/S.
DIN Forsyning A/S anbefaler, at fordelingsnøglen på 39% til Varde Kommune og 61% til Esbjerg Kommune også fremadrettet anvendes ved kommunegarantier til DIN Forsyning Varme A/S.

 

Det samlede investeringsbehov i 2019 i DIN Forsyning Varme A/S er ifølge ansøgningen på 75,0 mio. kr., hvoraf de 50,0 mio. kr. skal lånefinansieres.

Ifølge ansøgningen er lånet til finansiering af investeringer i produktionsanlæg blandt andet som en følge af nedlæggelsen af Esbjergværkets blok 3.

 

Lånet bliver i første omgang etableret som en byggekredit med efterfølgende omlægning til langfristet lån senest 30. juni 2020. Løbetiden på det endelige lån bliver maksimalt 40 år, jf ansøgningen og reglerne i lånebekendtgørelsen.


Forvaltningens vurdering

Det er Forvaltningens vurdering, at ansøgningen kan imødekommes, idet aktiviteterne falder indenfor Lånebekendtgørelsens bestemmelser.

Endvidere at planen med omlægning af byggekreditten til langfristet lån inden 30. juni 2020, kan godkendes indenfor de skitserede rammer.


Retsgrundlag

Lånebekendtgørelsen


Økonomi

Økonomiafdelingen oplyser, at kommunegarantien ikke påvirker kommunens låneramme eller deponering, idet der er tale om låneberettigede anlægsudgifter.

 

I forlængelse af gældende principper for provisionsberegning, vil der blive opkrævet en garantiprovision på 0,75% af trækket på byggekreditten. Endvidere vil der ved omlægningen til langfristet lån blive opkrævet en stiftelsesprovision på 0,25% af hovedstolen samt en efterfølgende garantiprovision på 0,75% af den til enhver tid værende restgæld på lånet.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der meddeles DIN Forsyning Varme A/S en kommunegaranti til et lån på 50,0 mio. kr., hvoraf Varde Kommunes andel er på 39% svarende til 19,5 mio. kr. til etablering af byggekredit, samt at kommunegarantien videreføres i forbindelse med den efterfølgende omlægning af byggekreditten til langfristet lån senest den 30. juni 2020,

at der opkræves en garantiprovision på 0,75% af trækket på byggekreditten, samt at der i forbindelse med omlægning af byggekreditten til et langfristet lån opkræves en stiftelsesprovision på 0,25% af hovedstolen på lånet, samt at den løbende årlige garantiprovision p.t. er på 0,75% af restgælden på lånet.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-01-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr10-6089_doknr869-19_v1_ansøgning om kommunal garanti for lån varme 2019.pdf

Bilag

Ansøgning om kommunal garanti for lån Varme 2019


362. Ansøgning om skema C - Almene familieboliger Ringkøbingvej 4-10 Varde

Ansøgning om skema C - Almene familieboliger Ringkøbingvej 4-10 Varde

Sagsfremstilling

Varde Bolig Administration søger den 18. december 2018 om Byrådets godkendelse af skema C for Ringkøbingvej 4-10 Varde.

Projektet omfatter ombygning og renovering af 34 almene familieboliger, der reduceres til 28 almene familieboliger. Projektet er en helhedsplan som består af en støttet del med støtte fra Landsbyggefonden og en ustøttet del (frivillige arbejder).

 

Skæringsdagen for byggeriets aflevering er den 1. august 2018. Alle boliger er udlejet.

 

Godkendelsen af skema C omfatter følgende:

 • Skema C med en samlet anskaffelsessum på 16.996.816 kr.
 • Ustøttet del af projektet med en anskaffelsessum på 15.997.230 kr.
 • At der stilles kommunegaranti for såvel den støttede del som den ustøttede del af projektet.
 • Godkendelse af låneoptagelse af tillægslån på 938.118 kr. for den støttede del.
 • Husleje på 705 kr. pr. m2, svarende til en husleje på 5.530 kr. pr. måned for en bolig på 94 m2.

 

Byrådet har godkendt skema B for helhedsplanen den 30. maj 2017, med en samlet anskaffelsessum på 16.058.698 kr. for den støttede del og 16.216.711 kr. for den ustøttede del.

 

For den støttede del er der en overskridelse fra skema B til skema C på projektet på i alt 938.118 kr. Overskridelsen skyldes alene større udgifter til genhusningsomkostninger. Årsagen skyldes flere flytninger før renoveringens start. Alle ekstraomkostninger er godkendt af Landsbyggefonden, som har foretaget en opdeling heraf på støttet og ustøttet del.

 

Ekstra ydelsen for hjemtagelse af tillægslån til finansiering af overskridelsen, findes ved besparelser i driftsbudgettet.

 

For den ustøttede del er der en besparelse på 219.481 kr., som primært skyldes besparelser på håndværkerudgifterne. Årsagen til besparelsen skyldes løbende forhandlinger med håndværkerne om anvendelse af andre materialer end beskrevet. Lånet for den ustøttede del bliver nedbragt med 219.481 kr. i forhold til ansøgt i skema B.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen har gennemgået det modtagne materiale, herunder revisionsrapporten. Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger og det anbefales, at skema C og den beregnede husleje godkendes.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov om almene boliger m.v.

Støttebekendtgørelsen


Økonomi

Den samlede anskaffelsessum på 32.994.046 kr. er specificeret således:

 

 

Skema B

Skema C

Håndværkerudgifter

12.891.787 kr.

12.771.609 kr.

Omkostninger

3.006.324 kr.

4.055.239 kr.

Gebyrer

160.587 kr.

169.968 kr.

Anskaffelsessum støttet del  inkl gebyrer

16.058.698 kr.

16.996.816 kr.

Anskaffelsessum ustøttet del

16.216.711 kr.

15.997.230 kr.

Samlet anskaffelsessum støttet og ustøttet

32.275.409 kr.

32.994.046 kr.

 

Finansiering for projektet:

 

Skema B

Skema C

Realkreditlån – støttet del 

16.058.698 kr.

16.996.816 kr.

Realkreditlån ustøttet del 

13.316.711 kr.

13.097.230 kr.

Driftsstøtte/Eget bidrag

2.900.000 kr.

2.900.000 kr.

Samlet anskaffelsessum støttet og ustøttet

32.275.409 kr.

32.994.046 kr.

 

Varde Kommune stiller kommunegaranti for det støtttede lån med 50% regaranti fra Landsbyggefonden. For den ustøttede del af projektet stiller Varde Kommune med 100% garanti for lånet. Låneoptagelse for lån til den støttede del og ustøttede del er allerede godkendt af Byrådet ved skema B. Derimod skal låneoptagelse af tillægslån godkendes af Byrådet.

 

Varde Kommune yder et rente- og afdragsfrit lån på 200.000 kr. Lånet er godkendt ved skema A den 6. september 2016 som en del af 1/5 dels-ordning i kapitaltilførslen.


Høring

Skema C er revisionspåtegnet af Deloitte Statsautoriseret revisionsaktieselskab Esbjerg den

5. december 2018.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at den samlede merudgift på 718.637 kr. i forhold til godkende budget (skema B) godkendes,

at skema C for den støttede del godkendes med en samlet anskaffelsessum på 16.996.816 kr.,

at skema C for den ustøttede del godkendes med en samlet anskaffelsessum på 15.997.230 kr.,

at låneoptagelse godkendes for tillægslån til den støttede del på 938.118 kr.,

at der stilles kommunegaranti for det støttede lån med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden og 100 % garanti for det ustøttede lån,

at den endelige husleje på 705 kr. pr m2 godkendes.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-01-2019

Anders Linde blev erklæret inhabil og deltog således ikke i sagens behandling.

 

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr19-1148_doknr14165-19_v1_ansøgning om skema c - ringkøbingvej 4-10.pdf.pdf

Bilag

Ansøgning om skema C - Ringkøbingvej 4-10.pdf


363. Orientering om styringsdialog 2018 med almene boligorganisationer

Orientering om styringsdialog 2018 med almene boligorganisationer

Sagsfremstilling

Efter Lov om almene boliger fører Varde Kommune tilsyn med de almene boligorganisationer, som er hjemmehørende i Varde Kommune. Kommunen skal som tilsynsmyndighed påse, at boligorganisationerne overholder gældende regler og kommunen sørger for at indkalde til et årligt styringsdialogmøde med boligorganisationerne i Varde Kommune.

 

Varde Kommune afholder styringsdialog med følgende boligorganisationer hjemmehørende i kommunen:

 

Arbejdernes Andels-Boligforening (AAB)

Varde Bolig Administration (VBA)

Ansager Boligforening (administreres af VBA)

Skovlund Boligselskab (administreres af VBA)

Boligselskabet Domea Varde

Domea Ølgod

Boligselskabet Filsø v/DAB

Boligforeningen Columbus

Boligselskabet Roustvej 2-18 af 1987 (administreres af VBA).

 

Hertil kommer boligorganisationen Alfabo, som er hjemmehørende i Kolding Kommune. Alfabo har en afdeling med 17 almene familieboliger på Lundvej i Varde.

 

Hver boligorganisation har indsendt en samlet dokumentationspakke via styringsportalen. Dokumentationspakken, som blandt andet indeholder økonomiske nøgletal og revisionsprotokollen, danner baggrund for styringsdialogen for 2018. Dialogmødet omfatter boligorganisationens virksomhed herunder udviklingen i de enkelte afdelinger.

 

På styringsdialogmøderne for 2018 har der været fokus på følgende punkter:

 

 • Nøgletallene for boligorganisationen og de enkelte afdelinger med særlig fokus på nøgletal, der afviger fra gennemsnittet og centralt fastsatte benchmarking.
 • Nøgletal, som peger på væsentlige problemer eller kritiske nøgletal på parametre lejeledighed, fraflytning, henlæggelser til vedligehold og helhedsplaner, samt boligsociale tiltag og integration.
 • Vedrørende det økonomiske tilsyn er revisionsprotokollatet gennemgået og drøftet.
 • Strategien for almene boliger i Varde Kommune som Byrådet godkendte den 29. maj 2012 blev drøftet, herunder budget og grundkapitallån.
 • Overvejelser vedrørende kommende års anlægsprojekter.
 • Drøftelse af fremsat lovforslag om effektivisering af den almene boligsektor som helhed frem til 2020. Målet er en effektivisering på 1,5 mia.kr. På grundlag af lovforslagets bemærkninger, behandles emner som effektivisering af driften herunder præcisering af regler i beboerdemokratiet, billigere administration, henlæggelser og vedligehold, sammenlægninger af afdelinger, det kommunale tilsyn, styringsdialog og ændret regler for optagelse af lån.
 • Drøftelse af data for tomgang for de enkelte boligorganisationer.

 

Referaterne fra styringsdialogmøderne er jf. § 112 stk. 7, i bekendtgørelsen om drift af almene boliger mv. offentliggjort på Varde Kommunes hjemmeside.

 

På møderne deltager sædvanligvis boligorganisationens formand og direktør og fra Varde Kommune deltager repræsentanter fra Økonomi og Borgerservice, Social og Handicap samt Center for Anlæg og Ejendomme.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at der har været en god dialog på møderne omkring styringen og driften af boligorganisationerne og de tilhørende afdelinger.

 

Revisionsprotokollatet for 2017 for de enkelte boligorganisationer er gennemgået og forvaltningen har ikke fundet bemærkninger til det.

 

Det er forvaltningens vurdering, at der er fokus på den langsigtede økonomi i boligorganisationerne, og der overordnet for alle afdelinger henlægges tilstrækkeligt til vedligehold ifølge boligorganisationernes vedligeholdelsesplaner.
Generelt for boligorganisationerne er der initiativer til effektivseringsaftalen og afdelinger med lave effektivitetstal har været i fokus i styringsdialogen.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen bemærkninger.


Retsgrundlag

Lov om almene boliger mv

Driftsbekendtgørelsen om drift af almene boliger mv.


Økonomi

Ingen bemærkninger.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at redegørelsen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-01-2019

Redegørelsen blev taget til efterretning.sagsnr13-14887_doknr173293-18_v1_styringsdialogmøde 101218.docx
sagsnr13-14622_doknr189730-18_v1_styringsdialogmøde 201218.docx
sagsnr12-7042_doknr189883-18_v1_styringsdialogmøde 201218.docx
sagsnr12-7041_doknr189861-18_v1_styringsdialogmøde 201218.docx
sagsnr12-12350_doknr189890-18_v1_styringsdialogmøde 201218.docx
sagsnr13-14601_doknr189727-18_v1_styringsdialogmøde 181218.docx
sagsnr13-15070_doknr190093-18_v1_styringsdialogmøde 181218.docx
sagsnr13-15772_doknr189328-18_v1_styringsdialogmøde 141218.docx
sagsnr13-15043_doknr189927-18_v1_styringsdialogmøde.docx

Bilag

Styringsdialogmøde 101218
Styringsdialogmøde 201218
Styringsdialogmøde 201218
Styringsdialogmøde 201218
Styringsdialogmøde 201218
Styringsdialogmøde 181218
Styringsdialogmøde 181218
Styringsdialogmøde 141218
Styringsdialogmøde


364. Renovering af Lunden

Renovering af Lunden

Sagsfremstilling

På anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 12.055.000 kr. til renovering af Bo- og Rehabiliteringscenter Lunden. Renoveringsplanen indeholder bl.a. ændring af indgangsparti, bedre træningsfaciliteter, bedre udnyttelse af m2 til administrative formål, centralisering af køkkenfaciliteter samt nyt tag.

 

Der har været afholdt licitation. Licitationsresultatet viser en samlet udgift på 13.894.011 kr. Der er således en difference på 1.839.011 kr. Oversigt over entrepriserne incl. besparelsesforslag er vedlagt.

 

Direktionen har behandlet sagen den 4. december 2018, da forvaltningen søgte om at få dækket de ekstra omkostninger ved den centrale pulje til anlægsudgifter. Dette var dog ikke muligt.

Licitationsmaterialet og udbudsmaterialet er derfor igen detaljeret gennemgået, og der er fundet yderligere besparelser på i alt 1.605.689 kr.

 

Da Lunden har udsat nogle renoveringer grundet den forestående ombygning, vil der for 2018 være overførte midler, så Lunden vil være i stand til at afholde differencen mellem licitationsresultat og det afsatte budget til ombygningen.


Forvaltningens vurdering

De foreslåede besparelser vil ikke medføre forringelser for borgerne. Besparelserne omhandler f.eks ændringer i den oprindelige tegning vedrørende udseendet af vindfang, billigere elementer i køkken og ændringer vedrørende personalets badefaciliteter.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Der er afsat 12.055.000 kr. i budget 2018 til renoveringen.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at licitationsresultatet og de indregnede besparelser godkendes.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 15-01-2019

Anbefalingen blev godkendt med følgende tilføjelse,

at det afsatte rådighedsbeløb på 12.055.000 kr. frigives til anlægsprojektet, og

at restbeløbet på 233.322 kr. finansieres af Lundens driftsbudget.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-01-2019

Udvalget for Økonomi og Erhverv indstiller anbefalingen fra Udvalget for Social og Sundhed til Byrådets godkendelse. sagsnr18-14089_doknr18681-19_v1_opdateret bilag vedr. om- og tilbygning lunden.docx

Bilag

Opdateret bilag vedr. om- og tilbygning Lunden


365. Orientering om resultat af udbud af kørselsopgaver i Varde Kommune

Orientering om resultat af udbud af kørselsopgaver i Varde Kommune

Sagsfremstilling

Varde Kommune har haft opgaven omkring befordring i udbud. Udbuddet omfatter:

 • Befordring af elever i folkeskolen
 • Befordring af specialklasseelever
 • Befordring af tilskadekomne elever i folkeskolen og på ungdomsuddannelser
 • Befordring af elever i særligt tilrettelagt uddannelsesforløb (STU)
 • Kørsel til læge og speciallæge
 • Kørsel til genoptræning, daghjem og afprøvning af hjælpemidler.

 

Der er indkommet to bud på opgaven. Et bud fra Sydjysk Befordring, en sammenslutning af vognmænd i Varde Kommune og Handicapbefordringen, som er landsdækkende.

 

Ved udbuddet har Varde Kommune bedt om en pris pr. kørt kilometer med passagerer i vognen. Herudover har byderne skullet oplyse, hvor mange kilometer de har behov for at køre for at løse en forud oplyst uges kørselsopgaver. 

 

Vinderen af udbuddet blev Sydjysk Befordring, som har budt ind med en kilometerpris på 23,87 kr. og et samlet kilometerforbrug på 19.298,1 kilometer i alt 460.645 kr. for ugens kørsel.

 

Handicapbefordringen har budt ind med en pris pr. kilometer på 23,50 kr. og et samlet kilometerforbrug på 22.296,2 kilometer i alt 523.961 kr. for en uges kørsel.

 

Når udgiften for ugen omregnes til årsbasis, svarer den budte pris til, at den årlige udgift øges med 2,5 mio kr. Dette beløb er, jf. det oplyste fra Økonomiafdelingen, indarbejdet i budgettet til kørsel i 2019 og årene frem.

 

Den nye kontrakt træder i kraft den 11. februar 2019 med udløb den 31. juli 2023 med mulighed for forlængelse i 2 år, med 1 år ad gangen.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at den tilbudte pris er, som vi forventede og svarer til de priser, som andre kommuner ser i deres udbud, og at Sydjysk Befordring vil kunne levere den service til kommunens borgere, som vi forventer.


Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at udbuddet har resulteret i en øget udgift på 2,5 mio.kr. pr. år. I forbindelse med budgetlægningen for 2019-2022 blev budgettet til befordring øget med 2,5 mio.kr., således at den øgede udgift kan holdes indenfor budgettet.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Direktionen den 12-12-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.
Sagen oversender til orientering i Udvalget for Børn og Læring, Udvalget for Social og Sundhed samt Udvalget for Økonomi og Erhverv.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 15-01-2019

Taget til efterretning.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 15-01-2019

Taget til efterretning.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-01-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

366. Tildelingsmodel på klubområdet - efter høring

Tildelingsmodel på klubområdet - efter høring

Sagsfremstilling

Udvalget for Børn og Læring vedtog den 13. november 2018 at sende forslag til ny tildelingsmodel på klubområdet i høring.

 

Ved fristens udløb den 20. december 2018 er der indkommet høringssvar fra:

 • Trane Skole & Børnebys fællesbestyrelse og MED-udvalg
 • Nordenskov-Næsbjerg Skoles bestyrelse og MED-udvalg
 • Blåbjergskolens fællesbestyrelse
 • BUPL Sydjylland
 • Blåvandshuk og Janderup Skoles fællesbestyrelse og MED-udvalg
 • Ansager Skoles bestyrelse og MED-udvalg
 • Ølgod Skoles bestyrelse.

Forvaltningens vurdering

De indkomne høringssvar fordeler sig overordnet således:

 • Horne Skole og Børneby tager det udsendte materiale til efterretning uden yderligere   kommentarer
 • Ølgod Skole og Ansager Skole ønsker fortsat at kunne tilbyde juniorklubtilbud
 • Ansager Skole, Ølgod Skole og Nordenskov-Næsbjerg Skole ser positivt på, at kontingent fortsætter uændret, så det er op til den enkelte skole at vurdere, om der er kontingent eller ikke
 • Ansager Skole, Blåbjergskolen, Nordenskov-Næsbjerg Skole og BUPL giver udtryk for, at fremmøde optælling 4 gange årligt er sårbart for klubberne. Der ønskes en mere præcis optælling af antal brugere. Tildelingen efter efter 5. september vurderes som problematisk
 • Nordenskov-Næsbjerg Skole, Ølgod Skole og BUPL vurderer, at minimumstildelingen på 12 elever kan forringe klubbernes serviceniveau, hvorimod Ansager Skole finder det acceptabelt, at antal af brugere ændres fra 17 til 12 børn
 • Ungdomsklubbernes tildelingsmodel vurderes af de indkomne høringssvar som værende positiv, da det sikres, at der er tilbud til de, der har behov for et ungdomsklubtilbud. Nordenskov-Næsbjerg Skole bemærker, at det ser rimeligt ud for Ungdomsklubben og SFO2, men bemærker, at kendskabet til drift, åbningstid, bemanding med mere er mindre og derfor svært at udtale sig kvalificeret om dette.

 

Udover ovenstående generelle bemærkninger henledes opmærksomheden på følgende bemærkninger:

I høringssvaret fra Blåvandshuk/Janderup bemærkes det, at der i høringen ikke har været mulighed for at forholde sig til flere modeller, men at høringen alene går på én tildelingsmodel. Det bemærkes, at en model, hvor tildeling sker på baggrund af brugerantal og antal børnedage, bør tages med i beregningen.

Blåbjergskolen bemærker, at der er en transportudfordring for de elever, der har behov for kørsel efter juniorklubtid.

Endvidere bemærker bestyrelsen ved Nordenskov-Næsbjerg Skole, at klubtilbuddet betragtes som værende meget flot i forhold til ressource pr. barn og tænker, at midlerne synes bedre brugt i tildelingsmodellen på skoleområdet.

 

Det vurderes hensigtsmæssigt, at der udarbejdes en model for tildeling, der er identisk for alle juniorklubtilbud/SFO2 og er administrativt nem at arbejde med både for juniorklubberne og forvaltningen. Afklaringen af, hvordan fremmøde registreres og hvor ofte denne indrapporteres til forvaltningen, kan løses administrativt. Der indarbejdes optælling 4 gange årligt af 14 dages varighed, efter hver 14 dages periode har den enkelte juniorklub mulighed for at regulere for elever, der er på lejrskoler med mere.

Nedsættelsen af minimumstildelingen fra 17 til 12 har til formål at understøtte muligheden for klubtilbud ved flest mulige skoler. I forhold til transport er der efter gældende lovgivning intet krav om kommunal finansieret transport hverken for SFO eller klubtilbud.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Folkeskoleloven


Økonomi

Den ændrede tildelingsmodel forventes at kunne indeholdes indenfor den nuværende økonomiske ramme for klubtilbud.


Høring

Berørte skolebestyrelser, ungdomsskolebestyrelsen og BUPL.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der – med baggrund i høringssvarene – tages endelig stilling til forslag til tildelingsmodel,

at det endelige forslag til tildelingsmodel på klubområdet forelægges Byrådet til godkendelse,

at det præciseres, at de 4 årlige opgørelser beror på 14 dages tælling af fremmødte elever,

at retningslinjerne for Junior- og Ungdomsklubber tilrettes i overensstemmelse med beslutningen.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 15-01-2019

Det indstilles til Byrådet,

at forslag til tildelingsmodel godkendes uden ændringer, dog præciseres at de 4 årlige opgørelser beror på 14 dages tælling af fremmødte elever.

 

Retningslinjerne for Junior- og Ungdomsklubber tilrettes i overensstemmelse med Byrådets beslutning.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-01-2019

Flertallet af Udvalget for Økonomi og Erhverv fremsender indstillingen fra Udvalget for Børn og Læring til Byrådets godkendelse.

 

Henrik Vej Kastrupsen stemte imod indstillingen.sagsnr18-2921_doknr188953-18_v1_høringssvar fra trane skole & børnebys fællesbestyrelse og med-udvalg.msg
sagsnr18-2921_doknr176239-18_v1_tildelingsmodel klubområdet.docx
sagsnr18-2921_doknr175171-18_v1_model 1 juniorklubber - forslag til ny tildelingsmodel fra 1.8.2019.xlsx
sagsnr18-2921_doknr175180-18_v1_model 3 ungdomsklubber - forslag til tildelingsmodel fra 1.8.2019.xlsx
sagsnr18-2921_doknr198246-18_v1_høringssvar fra blåbjergskolen fællesbestyrelse.pdf
sagsnr18-2921_doknr199679-18_v1_høringssvar fra bupl sydjylland.pdf
sagsnr18-2921_doknr201281-18_v1_høringssvar fra blåvandshuk og janderup skoles fællesbestyrelse og med-udvalg.pdf
sagsnr18-2921_doknr201284-18_v1_bilag til høringssvar fra blåvandshuk skole og janderup skole.pdf
sagsnr18-2921_doknr183649-18_v1_høringssvar fra ølgod skoles bestyrelse.pdf
sagsnr18-2921_doknr197055-18_v1_høringssvar fra nordenskov-næsbjerg skoles bestyrelse og med-udvalg.docx
sagsnr18-2921_doknr201318-18_v1_høringssvar fra ansager skoles bestyrelse og med-udvalg.docx

Bilag

Høringssvar fra Trane Skole & Børnebys fællesbestyrelse og MED-udvalg
BL-udv. 13.11.2018: Tildelingsmodel klubområdet
Model 1: Juniorklubber - forslag til ny tildelingsmodel fra 1.8.2019
Model 3: Ungdomsklubber - forslag til tildelingsmodel fra 1.8.2019
Høringssvar fra Blåbjergskolen fællesbestyrelse
Høringssvar fra BUPL Sydjylland
Høringssvar fra Blåvandshuk og Janderup Skoles fællesbestyrelse og MED-udvalg
Bilag til høringssvar fra Blåvandshuk Skole og Janderup Skole
Høringssvar fra Ølgod Skoles bestyrelse
Høringssvar fra Nordenskov-Næsbjerg Skoles bestyrelse og MED-udvalg
Høringssvar fra Ansager Skoles bestyrelse og MED-udvalg


367. Folkeskoler - ferieplan for skoleåret 2020/2021

Folkeskoler - ferieplan for skoleåret 2020/2021

Sagsfremstilling

I henhold til folkeskolelovens § 14a skal Byrådet fastsætte første skoledag for eleverne i et nyt skoleår, ligesom Byrådet skal træffe beslutning om antallet af skoledage.
Tidspunktet for elevernes skolestart efter sommerferien skal fastsættes på et byrådsmøde og kan ikke delegeres til et kommunalt udvalg, forvaltningen eller den enkelte skole.

Forvaltningen har således udarbejdet 2 forslag til ferieplan for eleverne (dok.nr. 139555-18).

 

Ferieplanen tager udgangspunkt i folkeskolelovens bestemmelser om, at elevernes sommerferie begynder den sidste lørdag i juni.

Begge forslag indeholder 200 skoledage. Antallet af skoledage er dermed uændret i forhold til tidligere år.

 

Forslagene til ’Skolernes ferieplan 2020/2021’ er forelagt kommunens skoleledere. Et flertal af skolelederne peger på forslag 2.

 

Det fremgår af forslag 1, at første skoledag i skoleåret 2020/2021 er mandag den 10. august 2020.

Det fremgår af forslag 2, at første skoledag i skoleåret 2020/2021 er onsdag den 12. august 2020.

Forskellen på 2 dage reguleres i forhold til juleferien.

I begge forslag fastsættes antallet af skoledage til 200, idet sidste skoledag i skoleåret 2020/2021 gennem lovgivningen er fastsat til fredag den 25. juni 2021.


Forvaltningens vurdering

Kravene til fastsættelse af skoleårets længde er opfyldt i forslagene.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Folkeskolelovens § 14 a og § 40, stk. 2 nr. 5.


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at forslag 2 til skolernes ferieplan 2020/2021 godkendes.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 15-01-2019

Forelægges Byrådet med anbefaling.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-01-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-10681_doknr139555-18_v1_arbejdsbilag - skolernes ferieplan 20202021 - kalender.xlsx
sagsnr18-10681_doknr185093-18_v1_arbejdsbilag - skolernes ferieplan 20202021 - oversigt - forslag 2.docx
sagsnr18-10681_doknr139556-18_v1_arbejdsbilag - skolernes ferieplan 20202021 - oversigt - forslag 1.docx

Bilag

ARBEJDSBILAG - Skolernes ferieplan 2020/2021 - kalender
ARBEJDSBILAG - Skolernes ferieplan 2020/2021 - oversigt - Forslag 2
ARBEJDSBILAG - Skolernes ferieplan 2020/2021 - oversigt - Forslag 1


368. Ændring af skolevæsenets styrelsesvedtægt - efter udtalelse

Ændring af skolevæsenets styrelsesvedtægt - efter udtalelse

Sagsfremstilling

Udvalget for Børn og Læring vedtog den 13. november 2018 at sende et forslag om ændring af skolevæsenets styrelsesvedtægt (Nedlæggelse af Fællesrådet) til udtalelse.

 

Ved fristens udløb den 20. december 2018 er der indkommet udtalelser fra:

 • Ølgod Skoles bestyrelse
 • Blåvandshuk og Janderup Skoles bestyrelse
 • Trane Skole & Børnebys fællesbestyrelse
 • Blåbjergskolens fællesbestyrelse
 • Nordenskov-Næsbjerg Skoles bestyrelse
 • Brorsonskolens bestyrelse
 • Alslev Skoles bestyrelse
 • Lykkesgårdskolens bestyrelse.

Forvaltningens vurdering

Bestyrelserne fra Ølgod Skole, Brorsonskolen samt Trane Skole og Børneby tager forslaget om nedlæggelse af Fællesrådet til efterretning.

Bestyrelserne ved Blåbjergskolen, Lykkesgårdskolen, Nordenskov-Næsbjerg Skole og Blåvandshuk Skole udtrykker et ønske om, at Fællesrådet bevares, under henvisning til at fastholde muligheden for direkte dialog mellem bestyrelsesformænd og udvalget. Disse bestyrelser giver ligeledes udtryk for, at man ikke mener den nye struktur for dialogmøderne kan erstatte fællesmøderne for bestyrelsesformænd.

Alslev Skoles bestyrelse forholder sig udelukkende til den nye form for dialogmøder og at det er problematisk disse afholdes fælles for skoler og dagtilbud i de respektive klynger.

Der er således ikke entydighed i de indkomne udtalelser vedrørende nedlæggelse af Fællesrådet.

Det bør dog indtænkes i beslutningen, at i forhold til forslaget om nedlæggelse af Fællesrådet, har den nye form for dialogmøder ikke fungeret så længe, at der kan siges noget entydigt om, hvorvidt disse kan opfylde ønsket om direkte dialog mellem Udvalget for Børn og Læring samt bestyrelsesformænd og skoler.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Folkeskoleloven

Styrelsesvedtægt for Varde Kommunes skolevæsen.


Økonomi

Ingen


Høring

Der har været indhentet udtalelse hos skolebestyrelserne og fællesbestyrelserne.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der – med baggrund i udtalelserne – tages endelig stilling til forslag til styrelsesvedtægt,

at det endelige forslag til ’Styrelsesvedtægt for Varde Kommunes skolevæsen’ forelægges Byrådet til godkendelse.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 15-01-2019

Det indstilles til Byrådet,

at forslag til ny ’Styrelsesvedtægt for Varde Kommunes skolevæsen’ godkendes uden ændringer, og dermed nedlægges Fællesrådene.

 

Det præciseres, at udvalget er indstillet på dialog, såfremt skolebestyrelserne retter henvendelse.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-01-2019

Udvalget for Økonomi og Erhverv fremsender indstillingen fra Udvalget for Børn og Læring til Byrådets godkendelse.

 sagsnr17-7490_doknr183458-18_v1_udtalelse fra ølgod skoles bestyrelse.pdf
sagsnr17-7490_doknr176241-18_v1_ændring af skolevæsnets styrelsesvedtægt - nedlæggelse af fællesrådet.docx
sagsnr17-7490_doknr183662-18_v1_udtalelse fra bestyrelsen ved blåvandshuk og janderup skoler.docx
sagsnr17-7490_doknr188950-18_v1_udtalelse fra trane skole & børnebys fællesbestyrelse.msg
sagsnr17-7490_doknr197041-18_v1_udtalelse fra fællesbestyrelsen ved blåbjergskolen.pdf
sagsnr17-7490_doknr197046-18_v1_udtalelse fra nordenskov-næsbjerg skoles bestyrelse.docx
sagsnr17-7490_doknr189188-18_v1_brorsonskolens bestyrelse - der kommer ikke en udtalelse (taget til efterretning).msg
sagsnr17-7490_doknr199973-18_v1_udtalelse fra alslev skoles bestyrelse.pdf
sagsnr17-7490_doknr200848-18_v1_udtalelse fra lykkesgårdskolens bestyrelse.docx

Bilag

Udtalelse fra Ølgod Skoles bestyrelse
BL-udv. 13.11.2018: Ændring af skolevæsnets styrelsesvedtægt - Nedlæggelse af Fællesrådet
Udtalelse fra bestyrelsen ved Blåvandshuk og Janderup skoler
Udtalelse fra Trane Skole & Børnebys fællesbestyrelse
Udtalelse fra fællesbestyrelsen ved Blåbjergskolen
Udtalelse fra Nordenskov-Næsbjerg Skoles bestyrelse
Brorsonskolens bestyrelse - der kommer ikke en udtalelse (taget til efterretning)
Udtalelse fra Alslev Skoles bestyrelse
Udtalelse fra Lykkesgårdskolens bestyrelse


369. Fra EGU til FGU - ophør af EGU og overgangsordning

Fra EGU til FGU - ophør af EGU og overgangsordning

Sagsfremstilling

Punktet omhandler dels en orientering om virksomhedsoverdragelse af 1 medarbejder efter Virksomhedsoverdragelsesloven. Medarbejderen arbejder med Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Jobcenter Varde og skal overgå til Forberedende Grunduddannelse (FGU Vest) pr.
1. august 2019. Dels en stillingtagen til håndtering af opfølgning på de igangværende EGU sager fra 1. august 2019.

 

Fra 1. august 2019 etableres et nyt forberedende tilbud i nye selvejende FGU institutioner. Målgruppen er unge under 25 år, der ikke er i uddannelse eller job.

 

Oprettelsen af FGU institutionen medfører, at aktiviteten for FGU målgruppen i produktionsskolen, almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenundervisning (FVU), ordblindeundervisning for voksne (OBU), kombineret ungdomsuddannelse (KUU) og erhvervsgrunduddannelsen (EGU) ophører pr. 31. juli 2019. Undtaget er overgangsordninger for påbegyndte forløb.

 

Da FGU træder i stedet for disse aktiviteter, skal der derfor overdrages personale fra de eksisterende ordninger til de nye FGU institutioner. Virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse. Det indebærer, at medarbejderne overføres til FGU med deres nuværende løn- og ansættelsesvilkår, og at FGU institutionen samtidig indtræder i de personalemæssige rettigheder og forpligtigelser, der består på overdragelsestidspunktet.

 

FGU vil fremadrettet have 3 uddannelsesspor, hvoraf det ene er erhvervsgrunduddannelsen, som bygger på den nuværende EGU.

 

Jobcenter Varde har 1 medarbejder ansat til at varetage EGU opgaven. Medarbejderen skal virksomhedsoverdrages pr. 1. august 2019.

 

Ansvaret for igangværende EGU sager under nuværende bekendtgørelse, dvs. sager som er oprettet inden 1. august 2019, er fortsat placeret hos kommunen frem til færdiggørelse senest juli 2021. Der forventes at være cirka 28 unge.


Forvaltningens vurdering

I forhold til de igangværende EGU sager vurderes, at Varde Kommune skal udarbejde en samarbejdsaftale mellem FGU institution og kommune om varetagelse af opfølgningen i disse sager, gerne i samarbejde med Esbjerg Kommune.

 

Det vil samle de faglige kompetencer og sikre en sammenhæng i opgaveløsningen i forhold til de nuværende EGU sager og de nye forløb på erhvervsgrunduddannelsessporet.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse og Virksomhedsoverdragelsesloven.


Økonomi

Økonomiafdelingen oplyser, at lønudgiften fortsat er indregnet i budget for 2019 og overslagsårene under Udvalget for Arbejdsmarked og Integration samt Udvalget for Økonomi og Erhverv, og har derfor ingen bemærkninger til sagen.


Høring

Overdragelsesproces i forbindelse med virksomhedsoverdragelse bliver drøftet i MED udvalg i januar 2019. 

 

Der bliver udsendt informationsbrev til den berørte medarbejder om virksomhedsoverdragelse i januar 2019.

 

FGU institutionen orienteres i januar 2019 om hvilken medarbejder, der påtænkes overdraget.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Arbejdsmarked og Integration, Udvalget for Børn og Læring samt Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at EGU medarbejderen overdrages efter Virksomhedsoverdragelsesloven til FGU pr. 1. august 2019,

at drøfte og beslutte om Varde Kommune skal indgå en samarbejdsaftale med FGU Vest om varetagelse af opfølgning på de igangværende EGU sager fra 1. august 2019, og senest ved sagsafslutning juli 2021.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 15-01-2019

EGU medarbejderen overdrages efter virksomhedsoverdragelsesloven til FGU pr. 1. august 2019.

 

Der indledes forhandling med FGU Vest om en samarbejdsaftale som beskrevet.


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 17-01-2019

Anbefalingen blev godkendt.

 

Der indledes forhandling med FGU Vest om en samarbejdsaftale som beskrevet.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-01-2019

Anbefalingen blev godkendt.

370. Renovering og udvikling af Varde Fritidscenter

Renovering og udvikling af Varde Fritidscenter

Sagsfremstilling

Varde Fritidscenter har den 3. januar 2019 søgt om frigivelse af anlægstilskud samt om kommunegaranti til lån i forbindelse med opstart på renoverings- og udviklingsprojektet ved fritidscenteret. Lånet bliver i første omgang etableret som en byggekredit og efterfølgende omlagt til langfristet gæld i forbindelse med byggeriets afslutning.

 

Projektet har i september 2018 været fremlagt for Varde Byråd, og økonomien er godkendt af Byrådet sammen med vedtagelsen af kommunens budget 2019.

 

I kommunens budget 2019 indgår følgende

 • Anlægstilskud på 8.160.000 kr.
 • Deponering i forbindelse med kommunegaranti på i alt 16.830.000 kr.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at ansøgningen kan imødekommes.

Forvaltningen vil i øvrigt deltage i byggemøder på den del, der vedrører de kommunale aktiviteter og som delvist skal finansieres af ovenstående økonomi.

 

Det samlede projekt omfatter såvel kommunale som kommercielle aktiviteter. De kommercielle aktiviteter er spinning, fysioterapi, Sportel og udendørs badeområde. Disse aktiviteter finansieres ikke af Varde Kommune.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Styrelsesloven


Økonomi

Udover ovenstående finansiering kommer Varde Fritidscenter selv med 5 mio. kr., så den samlede kommunale aktivitet skal holdes indenfor en økonomisk ramme på 29,9 mio. kr. Denne ramme kan alene anvendes til kommunale aktiviteter.

 

Den kommunegaranterede finansiering på 16.830.000 kr. skal etableres i KommuneKredit, og vil blive omlagt til langfristet gæld, der vil få en maksimal løbetid på 30 år og med løbende afdrag. Omlægningen sker senest ved byggeriets afslutning.

 

Idet aktiviteterne ikke er en del af den automatiske låneramme, vil Varde Kommune skulle deponere et beløb, der svarer til hovedstolen på finansieringen.

 

Anlægstilskuddet udbetales i takt med udgifternes afholdelse.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at frigive anlægstilskuddet på 8.160.000 kr., og

at godkende oprettelse af byggekredit på 16.830.000 kr., der omlægges til langfristet gæld senest ved projektets afslutning. Den langfristede gæld vil have en maksimal løbetid på 30 år og være med løbende afdrag.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 21-01-2019

Anbefalingen blev godkendt


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-01-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-5463_doknr8613-19_v1_ansøgning om frigivelse af anlægstilskuddet samt åbning af kommunekredit lån..pdf
sagsnr18-5463_doknr8328-19_v1_beslutning i kf den 20. august 2018.docx

Bilag

Ansøgning om frigivelse af anlægstilskuddet samt åbning af kommunekredit lån.
Beslutning i KF den 20. august 2018


371. Ansøgning om optagelse af lån, JANUS

Ansøgning om optagelse af lån, JANUS

Sagsfremstilling

JANUS Vestjyllands Kunstmuseum i Tistrup søger om tilladelse til at optage lån på 500.000 kr. i KommuneKredit, samt om kommunegaranti til lånet.

 

Formålet er, at lånet skal anvendes til indfrielse af to ældre lån; et til Varde Kommune (restgæld 237.000 kr.)  og et lån i Nykredit (restgæld 174.000 kr.), samt til styrkelse af JANUS’ likviditet (89.000 kr.).

 

JANUS har ikke selv mulighed for at foretage finansiering, og søger derfor om lånoptagelse i KommuneKredit og kommunegaranti. Lånets løbetid er 20 år og med løbende afdrag.


Forvaltningens vurdering

Det er Forvaltningens vurdering, at garantien kan stilles inden for rammerne i lånebekendtgørelsen, mod at der foretages deponering.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lånebekendtgørelsen


Økonomi

Økonomiafdelingen oplyser, at der skal foretages deponering, idet der dels er tale om forlængelse af løbetid på eksisterende lån og dels et provenu til udbetaling.

 

Ved godkendelse af ansøgningen, vil Varde Kommune få indfriet lån til JANUS, der pt. er registreret med en restgæld på 237.000 kr.

 

Ved godkendelse af kommunegaranti påtager Varde Kommune sig en garantiforpligtelse overfor KommuneKredit svarende til den til enhver tid værende restgæld på det underliggende lån.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der meddeles JANUS en kommunegaranti til et lån optaget i KommuneKredit på 500.000 kr. og med løbende afdrag på 20 år.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 21-01-2019

Anbefalingen blev godkendt


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-01-2019

Anbefalingen blev godkendt.

 sagsnr18-13867_doknr202175-18_v1_ansøgning vedr. omlægning af lån - janusforeningen.docx.docx

Bilag

Ansøgning vedr. omlægning af lån - Janusforeningen.docx


372. Billum BMX søger om eftergivelse af gæld

Billum BMX søger om eftergivelse af gæld

Sagsfremstilling

Billum BMX Gazellerne har 17. november 2018 søgt om at få eftergivet en gæld på 200.000 kr. til Varde Kommune, som stammer fra et lån, som blev optaget ved gældsbrev af 19. august 2014.

 

BMX-klubben begrunder ansøgningen med, at foreningen ikke længere kan fortsætte som selvstændig BMX klub på grund af flere års vigende medlemstilslutning. Pr. 31. december 2013 var der 23 medlemmer under 25 år og 2 medlemmer over 25 år. I 2018 har foreningen ikke søgt tilskud, da de oplyser, at de ingen medlemmer har. Alle klubbens aktiviteter overgår til og varetages fremover af Billum Idrætsforening.

 

Gældsbrevet er oprettet i forbindelse med, at Varde Kommune i 2014 forærede ejendommen Vadehavsvej 9 i Billum til BMX-klubben. I den forbindelse blev der udført en arkæologisk undersøgelse af arealet, og klubben fik et lån på 200.000 kr. til at betale for undersøgelsen.

 

Lånet er rente- og afdragsfrit, men det forfalder til betaling, hvis arealet ikke længere anvendes til udendørs BMX-bane.

 

Billum Idrætsforening er indstillet på at overtage BMX- klubbens aktiviteter samt arealet med BMX-banen, men foreningen ønsker ikke at overtage gældsforpligtelsen.

 

Varde Kommune har en tinglyst forkøbsret til ejendommen, men retten kan kun gøres gældende til den pris og på de vilkår, som beviseligt kan opnås ved salg til anden side.


Forvaltningens vurdering

Gældsbrevet er knyttet til anvendelsen af ejendommen, men ikke til ejerforholdet, og derfor er gældsbrevet i princippet rente- og afdragsfrit uden tidsbegrænsning. Med disse vilkår svarer det ydede lån til et tilskud.

 

BMX-klubben opløses ved overdragelse af klubbens aktiviteter til Billum Idrætsforening. Dermed eksisterer skyldneren i gældsforholdet ikke længere. I gældsbrevet er det udtrykkeligt nævnt, at klubben er skyldner, og at bestyrelsens medlemmer ikke er personligt ansvarlige for gælden.

 

Forvaltningen vurderer på dette grundlag, at tilgodehavendet må anses for tabt, fordi det hverken har sikkerhed i ejendommen eller ved klubbens bestyrelse.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Økonomiafdelingen vurderer, at ansøgningen kan imødekommes mod, at Varde Kommune får tinglyst deklaration på ejendommen om at være påtaleberettiget ved et eventuelt videresalg til tredjemand, og at der ved videresalg skal modregnes 200.000 kr. i salgsprovenuet, som indbetales til Varde Kommune.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at gælden eftergives på betingelse af, at der tinglyses deklaration på ejendommen Vadehavsvej 9 i Billum om, at Varde Kommune ved et salg af ejendommen til tredjemand har krav på 200.000 kr., som dækkes af salgsprovenuet.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 21-01-2019

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-01-2019

Anbefalingen blev godkendt.

 sagsnr12-12932_doknr112207-14_v1_gældsbrev.pdf
sagsnr12-12932_doknr3683-13_v1_billum bmx gazellerne - tilskud til arkæologisk undersøgelse.docx
sagsnr18-13996_doknr180106-18_v1_billum bmx - anmodning om eftergivelse af gæld.docx

Bilag

Gældsbrev
Billum BMX "Gazellerne" - tilskud til arkæologisk undersøgelse
Billum BMX - anmodning om eftergivelse af gæld


373. Projektløn til bygherrerådgivning 2018-2019

Projektløn til bygherrerådgivning 2018-2019

Sagsfremstilling

Der er i budgettet for 2018 indregnet indtægter fra bygherrerådgivning på større anlægsprojekter i Varde Kommune på 845.400 kr. Beløbet benyttes som lønmidler til en fuldtidsstilling, en tidligere gennemført besparelse på 250.000 kr. samt til en praktikant ansat som bygherrerådgiver på deltid ca. ½ år.

 

Fra 2019 vil opførelse af en ny skole i Varde fastholde en bygherrerådgiver fuld tid til dette ene projekt, og idet der er gang i flere store byggerier, end der har været i flere år, vil den nuværende medarbejderskare ikke kunne følge med opgaveporteføljen. Der lægges derfor op til, at der via finansiering på bygherrerådgivningen ansættes en bygherrerådgiver mere i en midlertidig stilling, mens skoleprojektet kører. Der skal derfor i 2019 udkonteres 1.396.880 kr. til bygherrerådgivning på de igangværende anlægsprojekter.

 

Det er i 2016 besluttet, at der kan ske udkontering af bygherrerådgivning på anlægsprojekter udført af alle medarbejdere i Ejendomscentret.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der skal ansættes en bygherrerådgiver i en midlertidig stilling, mens den ny skole i Varde er under opførelse, for at kunne følge med til at gennemføre alle igangsatte og kommende anlægsprojekter. Alternativt vil der skulle ansættes eksterne bygherrerådgivere fra private rådgivningsfirmaer.

 

Det vurderes, at denne løsning ikke giver den samme kvalitet og det samme ejerskab til byggerierne, som en intern ansat bygherrerådgiver giver, ligesom det også vil blive en dyrere løsning for Varde Kommune.

 

Lønmidlerne kan finansieres via bygherrerådgiverhonorarer på de store anlægsprojekter, indenfor tidligere fastsatte rammer.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Ingen


Økonomi

Økonomiafdelingen har i samarbejde med Ejendomsafdelingen udarbejdet forslag til finansiering af bygherrerådgiveren i 2018 og 2019 på vedlagte bilag.

 

Der skal i budgettet for 2018 udkonteres bygherrerådgivningshonorarer på større anlægsprojekter for 845.400 kr. og i 2019 for 1.396.880 kr.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Plan- og Teknik,

at der udkonteres 845.400 kr. som projektløn til bygherrerådgivning i 2018, og

at der udkonteres 1.396.880 kr. som projektløn til bygherrerådgivning i 2019.


Beslutning Direktionen den 08-01-2019

Sagen fremsendes med anbefaling til Udvalg for Økonomi og Erhverv.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-01-2019

Anbefalingen blev godkendt.

 sagsnr16-241_doknr199423-18_v1_bygherrerådgivning 2018-2019.pdf

Bilag

Bygherrerådgivning 2018-2019


374. Anmeldelser efter naturbeskyttelsesloven § 19 b

Anmeldelser efter naturbeskyttelsesloven § 19 b

Sagsfremstilling

De indgåede aftaler fra naturgenopretningsprojektet Operation Engsnarre udløber i disse år. Byrådet besluttede 6. marts 2018 at igangsætte et hydrologiprojekt i Ho Bugt, som søger at fastholde den ekstensive drift på dele af de tidligere Operation Engsnarre-arealer.

 

I de 20-årige MVJ-aftaler i projektet (miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger) indgik blandt andet en hævning af vandstanden i grøfterne, en udfasning af gødskning og ændring af tidspunktet for første høslæt. Projektets formål var at forbedre forholdene for områdets engfugle, herunder engsnarre.

 

Den ændrede vandstand på arealerne i operation Engsnarre er reguleret ved afgørelser efter vandløbsloven for de enkelte delområder. Afgørelserne er ikke tidsbegrænsede.

 

Der er en undtagelse i naturtypebekendtgørelsen, der giver mulighed for at genoptage den tidligere drift på et areal i indtil et år efter udløbet af en aftale om ekstensivering af driften (f.eks. en MVJ-aftale). Forvaltningen har nu modtaget 5 konkrete anmeldelser om genoptagelse af den oprindelige drift, som gjaldt før de 20 årige aftaler i Operation Engsnarre-området blev indgået i slutningen af 1990’erne.

 

Anmeldelserne er foretaget efter naturbeskyttelsesloven (NBL) § 19 b. Bestemmelsen medfører, at en stribe aktiviteter i Natura 2000-områder, der ikke kræver tilladelse efter anden lovgivning, skal anmeldes til kommunen. Det gælder bl.a. ”Væsentlig ændring inden for kort tid i græsningsintensitet, herunder ophør med græsning eller høslæt”. Kommunen skal ved behandling af anmeldelsen vurdere virkningen på området under hensyntagen til områdets bevaringsmålsætninger. Hvis det ikke kan udelukkes, at den anmeldte aktivitet vil skade Natura 2000-området, skal kommunalbestyrelsen tage skridt til at begrænse eller forhindre aktiviteten eller at sikre fortsættelse af den hidtidige drift. 

 

Der er i 2. halvår 2018 indgået i alt 5 anmeldelser om genoptagelse af tidligere drift indenfor de tidligere Operation Engsnarre-arealer, og i alt er ca. 122 ha berørt (se kortbilag). Der kan potentielt anmeldes genoptagelse af den oprindelige drift på i alt 1.250-1.300 ha i Varde Kommunes del af Operation Engsnarre-området. Generelt anmeldes, at man ønsker, at vende tilbage til den oprindelige driftsform, dvs. intensiv slæt/afgræsning efter almindelige gældende gødningsnormer og regler. Anmeldelserne omfatter generelt også en tilbagevenden til de afvandingsforhold, der gjaldt før MVJ-aftalerne blev indgået.

 

Når Kommunen har modtaget en anmeldelse efter NBL § 19 b, skal kommunen indenfor 4 uger afgøre, om der er behov for yderligere 6 måneder til at vurdere, om den anmeldte drift må iværksættes, eller om der er forhold i den konkrete sag, der gør, at de ønskede ændringer i driften ikke må gennemføres. Fristen på de 4 uger løber først, når sagen er tilstrækkeligt oplyst.


Forvaltningens vurdering

Det er væsentligt at adskille driften på arealerne fra ændringer i afvandingsforholdene på arealerne. En anmeldelse om at vende tilbage til den oprindelige driftsform med øget intensitet af høslæt og afgræsning skal anmeldes efter NBL § 19 b.

 

Derimod vurderer forvaltningen, at det kræver en ny regulering efter vandløbsloven, hvis afvandingen af engene skal ændres, herunder at fjerne tekniske anlæg, uanset om det er stryg, jordpropper, stemmeværk mv.

 

Forvaltningen vurderer, at der på baggrund af de nuværende oplysninger er behov for en nærmere vurdering af konsekvenser af de anmeldte aktiviteter, jf. NBL § 19 b. Det kan ikke udelukkes, at de anmeldte aktiviteter vil være i modstrid med områdets bevaringsmålsætninger.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Naturbeskyttelsesloven § 19 b

Naturtypebekendtgørelsen


Økonomi

Økonomiafdelingen udtaler, at kommunen vil være erstatningsansvarlig over for lodsejer for eventuelt påbud/aftaler om fastholdelse af den nuværende drift.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at forvaltningen bemyndiges til at afgøre, om der er behov for yderligere 6 måneder til at vurdere, om den anmeldte drift må iværksættes, eller om der er forhold i den konkrete sag, der gør, at de ønskede ændringer i driften ikke må gennemføres, og

at punktet videresendes til Udvalget for Økonomi og Erhverv til orientering.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 17-01-2019

Anbefalingen blev godkendt.

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-01-2019

Sagen fremsendes til Byrådet til orientering.

 sagsnr19-210_doknr3333-19_v1_19banmeldelservardeaadal.pdf.pdf

Bilag

19BanmeldelserVardeAAdal.pdf


375. Arealerhvervelse til Cykelbane

Arealerhvervelse til Cykelbane

Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik besluttede 15. november 2018, at disponere 1,7 mio. kr. til cykelbane langs Hvidbjerg Strandvej i Blåvand foruden de allerede disponerede 0,5 mio. kr. til at forbedre trafiksikkerheden for de lette trafikanter.

 

Før anlægsarbejdet kan igangsættes, skal der erhverves areal til stianlægget ved ekspropriation.

 

Åsteds- og forligsforretningen ønskes afholdt 11. marts 2019.

 

Efter åstedsforretningen har lodsejerne 4 ugers frist til at fremkomme med bemærkninger til de planlagte foranstaltninger og erstatningen. Beslutning om gennemførelse af ekspropriationen træffes af Byrådet, når denne frist er udløbet.


Forvaltningens vurdering

Ekspropriation anbefales af forvaltningen.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Vejloven kapitel 10 om ekspropriation og taksation.


Økonomi

Erstatningen er indeholdt i eksisterende bevilling.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at åstedsforretningen og forligsforretningen afholdes 11. marts 2019,

 

og at det indstilles til Byrådet,

at der udpeges et medlem fra Udvalget for Plan og Teknik til at deltage i åsteds- og forligsforretningen.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 17-01-2019

Anbefalingen blev godkendt, og Udvalget indstiller til Byrådet, at Preben Friis-Hauge udpeges til at deltage i åsteds- og forligsforretningen.

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-01-2019

Indstillingen fra Udvalget for Plan og Teknik indstilles til Byrådets godkendelse.sagsnr19-149_doknr1785-19_v1_oversigtskort.pdf.pdf
sagsnr19-149_doknr1770-19_v1_tidsplan.pdf.pdf
sagsnr19-149_doknr1722-19_v1_eks-g-ekspropriationsforløb.pdf
sagsnr19-149_doknr1775-19_v1_fremgangsmåde i forbindelse med ekspropiation.pdf.pdf

Bilag

Oversigtskort.pdf
Tidsplan.pdf
EKS-G-Ekspropriationsforløb
Fremgangsmåde i forbindelse med ekspropiation.pdf


376. Ekspropriation af jord til tilslutning af Outrup Biogas til naturgasnettet

Ekspropriation af jord til tilslutning af Outrup Biogas til naturgasnettet

Sagsfremstilling

Varde Kommune har vedtaget en Lokalplan 17.10.L02 for Biogasanlæg syd for Outrup, og kommunen har meddelt miljøgodkendelse af virksomheden. Udvalgte for Plan og Teknik har 15. november 2018 godkendt et projektforslag om udbygning af naturgasledningen Nybro–Varde Nord samt af gasledningen Varde Syd–Kjersing ved Esbjerg.

 

Dansk Gas Distribution A/S (DGD) har derudover søgt om projektgodkendelse af en 600 m tilslutningsledning til Outrup Biogas, så Outrup Biogas forbindes til naturgasnettet. For at tilslutningen af biogasanlægget kan etableres, skal DGD sikre sig rådighed over de nødvendige arealer. Hvis det eventuelt viser sig problematisk, kan det blive nødvendigt, at Varde Kommune foretager en ekspropriation, som sikrer, at projektet kan gennemføres.

 

Ved en ekspropriation afholdes der en åsteds- og forligsforretning, hvor lodsejer vises, hvordan projektet vil påvirke deres ejendomme. Ved åsteds- og forligsforretningen forsøger kommunen at indgå forlig om erstatning for det areal, lodsejer skal afstå. Ved åstedsforretningen skal der deltage mindst ét medlem af Byrådet, og åstedsforretningen skal ledes af et af de deltagende byrådsmedlemmer. Efter åsteds- og forligsforretningen har lodsejer en frist på 4 uger til at komme med bemærkninger til de planlagte foranstaltninger og erstatningen. Byrådet beslutter om ekspropriationen skal gennemføres, når denne frist er udløbet.

 

Det er uvist, om der skal foretages ekspropriation, og derfor kan der ikke på nuværende tidspunkt fastsættes en dato for åstedsforretningen.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at det er af væsentlig betydning for etableringen af Outrup Biogas, at det sikres, at den gas som virksomheden producerer, kan afsættes. Afsætning af gassen er betinget af, at der etableres en tilslutning til naturgasnettet.

 

Udvalgsformand Preben Friis-Hauge er allerede udpeget til at forestå åstedsforretningen for en eventuel ekspropriation i forbindelse med udbygningen af naturgasledningen Nybro-Varde Nord og Varde Syd-Kjersing.

 

En eventuel ekspropriationsforretning forventes at ske samtidigt med en eventuel ekspropriationsforretning for naturgasledningen Nybro-Varde Nord og Varde Syd-Kjersing. Det vurderes derfor fordelagtigt at lade det samme byrådsmedlem forestå begge åstedsforretninger.


Konsekvens i forhold til visionen

Projektet er i overensstemmelse med såvel den nationale som den kommunale målsætning om, at energiforsyningen i stigende grad skal baseres på vedvarende energikilder.


Retsgrundlag

Varmeforsyningsloven §§ 16-18


Økonomi

DGD betaler alle udgifter til ekspropriation og erstatning.


Høring

Projektet har været i høring hos den ene lodsejer, tilslutningen berører. Den pågældende lodsejer har ingen bemærkninger til projektet.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Varde Kommune er indstillet på at sikre de fornødne arealerhvervelser og erhvervelser af rådigheder ved ekspropriation, og

at Byrådet udpeger det samme medlem fra Udvalget for Plan og Teknik, Preben Friis-Hauge, til at lede åstedsforretningen for tilslutningsledningen som for udbygning af naturgasledningen Nybro-Varde Nord samt af gasledningen Varde Syd-Kjersing ved Esbjerg, for det tilfælde, at der bliver behov for at foretage en ekspropriation.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 17-01-2019

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-01-2019

Anbefalingen blev godkendt.

 sagsnr18-10293_doknr198962-18_v1_bilag 1 kort tilslutningsledningen biogas outrup pf_tilslut.pdf.pdf
sagsnr18-10293_doknr199003-18_v1_ekspropriationsforløb.pdf.pdf
sagsnr18-10293_doknr199006-18_v1_fremgangsmåde i forbindelse med ekspropiation.pdf.pdf
sagsnr18-10293_doknr199030-18_v1_orientering om godkendelse af projektforslag om tilslutning af outrup biogas til naturgasnettet.docx
sagsnr18-10293_doknr199289-18_v1_godkendelse af projektforslag om tilslutning af outrup biogas til naturgasnettet.docx

Bilag

Bilag 1 Kort Tilslutningsledningen Biogas Outrup PF_tilslut.pdf
Ekspropriationsforløb.pdf
Fremgangsmåde i forbindelse med ekspropiation.pdf
Orientering om godkendelse af projektforslag om tilslutning af Outrup Biogas til naturgasnettet
Godkendelse af projektforslag om tilslutning af Outrup Biogas til naturgasnettet


377. Energnist, plan for fremtidig forsyningssikkerhed

Energnist, plan for fremtidig forsyningssikkerhed

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Energnist godkendte 7. september 2016 den nuværende ”Strategi for Energnist” efter forudgående høring hos ejerkommunerne. Siden har Energnist afdækket flere muligheder for at tilvejebringe den fremtidige kapacitet til energiudnyttelse af den del af affaldet, der ikke er egnet til genanvendelse. Status for arbejdet er, at det ikke for nuværende er muligt at etablere ny kapacitet, så der bør være fokus på sikring af kapacitet ved samarbejde med Måbjergværket (MEC-BHP) og evt. andre forbrændingsselskaber.

 

På det grundlag har bestyrelsen for Energnist 30. oktober 2018 besluttet at fastholde den nuværende strategi for fremtidig forsyningssikkerhed. Fastholdelsen nødvendiggør dog små ændringer i forhold til de gældende vedtægter, så der kan samarbejde med f.eks. MEC-BHP. Energnist har derfor fremsendt forslag til ændring af vedtægter, jf. bilag.

 

Ændringen indebærer følgende formulering af vedtægternes punkt 3.5:

Interessentskabet kan helt eller delvist varetage de i pkt. 3.1.1– 3.3 nævnte aktiviteter via helt eller delvist ejede kapitalselskaber. Interessentskabet kan endvidere eje andele i kapitalselskaber, hvis formål i overvejende grad består i at udføre serviceaktiviteter for de kommunalt ejede affaldsselskaber, som er medejere heraf. Der skal til enhver tid være en rimelig sammenhæng mellem ejerandel, investeret kapital og den mængde serviceopgaver, som sådanne selskaber udfører for interessentskabet, eller med interessentskabet koncernforbundne selskaber.”


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at det er nødvendigt at have et løbende fokus på forsyningssikkerheden med hensyn til forbrændingsegnet affald. Det er vigtigt at kommunen og kommunens virksomheder kan komme af med det forbrændingsegnede affald indenfor en relativ kort afstand. Derfor vurderer forvaltningen, at den udmeldte plan og strategi for Energnist, er den rigtige vej at gå.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at ændring af Energnists vedtægter punkt 3.5 godkendes,

at Energnist i henhold til selskabets vedtægter punkt 10.7, kan indgå et længerevarende strategisk samarbejde med Maabjerg Energy Center – BioHeat & Power A/S via køb af kapitalandele, og

at ”Plan for sikring af fremtidig forsyningssikkerhed i Energnist” godkendes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 17-01-2019

Anbefalingen blev godkendt.

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-01-2019

Anbefalingen blev godkendt.

 sagsnr15-3005_doknr186407-18_v1_bilag nr. 9 - dla piper notat af 2. nov. 2018 om vedtægtsændring.pdf.pdf
sagsnr15-3005_doknr186406-18_v1_bilag nr. 3 - rambøll - scenarie analyse for fremtidig forbrændingskapacitet - august 2018.pdf.pdf
sagsnr15-3005_doknr186404-18_v1_bilag nr. 1 - bestyrelsens anbefalinger og anmodninger.pdf.pdf
sagsnr15-3005_doknr920-19_v1_bilag nr. 11 - den kommunale sagsbehandling - forslag til sagsfremstilling.docx.docx

Bilag

Bilag nr. 9 - DLA Piper notat af 2. nov. 2018 om vedtægtsændring.pdf
Bilag nr. 3 - Rambøll - Scenarie analyse for fremtidig forbrændingskapacitet - august 2018.pdf
Bilag nr. 1 - Bestyrelsens anbefalinger og anmodninger.pdf
Bilag nr. 11 - Den kommunale sagsbehandling - forslag til sagsfremstilling.docx


378. Forslag. Indsatsplan for grundvand ved Tofterup Vandværk

Forslag. Indsatsplan for grundvand ved Tofterup Vandværk

Sagsfremstilling

Indsatsplanen for Området med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) Baldersbæk og indvindingsopland til Tofterup Vandværk skal nu godkendes og sendes i høring.

 

Planen er den fjerde plan for grundvandsbeskyttelse i Varde Kommune. Indsatsplanerne for OSD Hindsig og OSD Forumlund er vedtaget, og indsatsplanen for OSD Diagonalvejen er i offentlig høring.

 

Det indholdsmæssige i planen for OSD Baldersbæk bygger på de samme principper som i de første 3 indsatsplaner.

 

Miljøstyrelsen har udpeget indsatsområder, hvor kommunerne skal gøre en særlig indsats for at beskytte grundvandet, og hvor der skal vedtages en indsatsplan. Formålet med en indsatsplan er at beskytte grundvandsressourcen på lang sigt og sikre en vandkvalitet, der er egnet til drikkevandsformål efter simpel vandbehandling. En indsatsplan er en handlingsplan, der angiver, hvordan grundvandsressourcen skal beskyttes.

 

OSD Baldersbæk ligger både i Billund, Vejen og Varde kommuner. Denne indsatsplan handler kun om Varde Kommunes del af dette område. Det er aftalt mellem Billund, Vejen og Varde kommuner, at hver kommune udfærdiger og vedtager en særskilt indsatsplan.

 

Indsatsplanen dækker et areal på ca. 12 km2 og omfatter indvindingsoplandet til Tofterup Vandværk. Formålet med planen er derfor også at beskytte grundvandet indenfor indvindingsoplandet, så Tofterup Vandværk også i fremtiden kan levere rent drikkevand i vandværkets forsyningsområde.

 

Forvaltningen har udarbejdet indsatsplanen i samarbejde med Tofterup Vandværk og kommunens koordinationsforum for grundvand, som omfatter alle relevante interessenter, bl.a. Sydvestjysk Landboforening, Familielandbrug Sydvest, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Vand- og Spildevandsforening, Vandrådet i Varde Kommune, Miljøstyrelsen og Region Syddanmark.

 

Tofterup Vandværk indvinder grundvand af god drikkevandskvalitet uden fund af pesticider eller andre miljøfremmede stoffer. Miljøstyrelsens grundvandskortlægning har vist, at vandværkets grundvandsmagasiner er geologisk godt beskyttet mod forurening. Det er derfor ikke nødvendigt, at udføre grundvandsbeskyttende handlinger på nuværende tidspunkt.

 

De overordnede indsatser i indsatsplanen er derfor, at kommunen vil sætte fokus på overvågning af grundvandskvaliteten, skovrejsning, grundigt miljøtilsyn og skærpede krav ved administration på miljøområdet.


Forvaltningens vurdering

Hvis en indsatsplan indeholder direkte investeringer til grundvandsbeskyttende foranstaltninger, afholdes disse som udgangspunkt af kommunen og/eller de berørte vandværker. Der er ikke planlagt omkostningskrævende indsatser i denne indsatsplan fra kommunens side udover et begrænset ekstra tidsforbrug i forvaltningen. Alle indsatser fra Tofterup Vandværks side vil være frivillige handlinger.


Konsekvens i forhold til visionen

Indsatsplanen til beskyttelse af grundvandet er med til at sikre grundvandet, så befolkningen også i fremtiden har rent drikkevand direkte fra naturen.


Retsgrundlag

Vandforsyningsloven

Bekendtgørelse om indsatsplaner


Økonomi

Ingen


Høring

Indsatsplanen skal i offentlig høring i mindst 12 uger, før den kan vedtages endeligt, jf. bekendtgørelsen om indsatsplaner § 5, stk. 3.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at forslaget til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i OSD Baldersbæk godkendes, og

at forslaget sendes i 12 ugers offentlig høring.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 17-01-2019

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-01-2019

Anbefalingen blev godkendt.

 sagsnr13-2419_doknr94236-17_v1_udkast indsatsplan osd baldersbæk.docx

Bilag

Udkast Indsatsplan OSD Baldersbæk


379. Gensidig orientering

Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Orientering ved borgmesteren

 

 • Placering af havvindmøllepark

 

Orientering ved kommunaldirektøren

 

 • Forsikring af frivillige
   
 • Studietur for Udvalget for Økonomi og Erhverv

 

Orientering ved direktørerne

 

Møder med ministre, folketingsmedlemmer m.fl.

 

Løbende orientering om aktuelle sager

 

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-01-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

 sagsnr17-12956_doknr9257-19_v1_placering af havvindmøllepark inkl. bemærkning fra ministeriet i forhold til forsvaret.pdf

Bilag

Placering af havvindmøllepark inkl. bemærkning fra ministeriet i forhold til Forsvaret


380. Salg af grunde i Ansager - Lukket punkt
381. Overdragelse af bygning i Ølgod - Lukket punkt