UDVALG

Udvalget for Økonomi og Erhverv

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 3, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

02-01-2019 12:30:00

SLUTTIDSPUNKT

02-01-2019 16:00:00


PUNKTER

327. Godkendelse af dagsorden
328. Direktionens Strategiplan 2019-2020
329. Evaluering af tilbuddet om decentral borgerbetjening
330. Sponsorater fra Varde Kommune
331. Varde Kommunes deltagelse i Stafet for Livet
332. Tilskud til markering af Flagdag 2019
333. Huslejefastsættelse, private - reguleret eller ureguleret kommune
334. Anbefalinger vedr. fælles ejendomscenter for Varde Kommune
335. Sammenhængende ungeindsats - Kommissorium for politisk styregruppe
336. Skoledistriktsgrænser i Varde by fra 2021/2022
337. Prioritering af værdighedsmidler og puljen til bedre bemanding i ældreplejen i 2019
338. Områdeplan Oksbøl
339. Kommuneplantillæg for Varde Fritidscenter
340. Lokalplan for Varde Fritidscenter
341. Strategisk helhedsplan for Varde midtby
342. Ansøgning. Plangrundlag for detailhandel i Ølgod
343. Forslag. Kommuneplantillæg for detailhandel i Ølgod
344. Forslag. Lokalplan for detailhandel ved Egknudvej, Ølgod
345. Forslag. Kommuneplantillæg - Vejrup Andel
346. Forslag. Lokalplan for Vejrup Andel
347. Orientering -Trafikplan Blåvand - kort sigt
348. Orientering: Resultater af APV og Trivselsundersøgelsen 2018
349. Arbejdet med ombejlet arbejdsplads 2019-2021
350. Gensidig orientering
351. Salg af bygning i Oksbøl - Lukket punkt327. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-01-2019

Godkendt.

328. Direktionens Strategiplan 2019-2020

Direktionens Strategiplan 2019-2020

Sagsfremstilling

Direktionen udarbejder en strategiplan for to år ad gangen, og vedlagt følger planen for 2019 og 2020.

 

Da selve planen først lanceres den 2. januar 2019, er bilaget lukket indtil den dato, men det er Direktionens ambition, at Strategiplanen gennem sit valg af temaer bedst muligt kan understøtte organisationens arbejde med at indfri Byrådsgrundlaget og Udviklingsstrategien samt nogen af de politiske ambitioner, som Direktionen fornemmer udtrykt i forskellige sammenhænge.


Økonomi

Ingen


Anbefaling

Direktionen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Strategiplanen tages til efterretning


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-01-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-15395_doknr202255-18_v1_strategiplan - strategiplan 2019_.pdf.pdf

Bilag

Strategiplan - Strategiplan 2019_.pdf


329. Evaluering af tilbuddet om decentral borgerbetjening

Evaluering af tilbuddet om decentral borgerbetjening

Sagsfremstilling

Pr. 1. januar 2017 åbnede Varde Kommune for muligheden for, at benytte Borgerservice på bibliotekerne i henholdsvis Ølgod, Oksbøl, Agerbæk og Nr. Nebel, nogle timer hver uge. Ved aftalens indgåelse var der tale om en forsøgsperiode på 2 år, der udløber ved udgangen af 2018.

 

Siden da har en medarbejder fra Borgerservice haft sin arbejdsplads en dag ugentlig på hvert af de 4 steder i de tidsrum, hvor bibliotekets personale er tilstede på biblioteket.

Siden 1. august 2018 har det været muligt at tilbyde borgerne udstedelse og fornyelse af pas og kørekort og dermed svarer borgerservicetilbuddet på de 4 biblioteker, til den service man kan få i Borgerservicecentret i Varde.

 

I perioden 1. januar til og med 4. december 2018 har henvendelserne fordelt sig således:

 • Agerbæk 110
 • Nr. Nebel 262
 • Oksbøl 154
 • Ølgod 506.

 

Af de i alt 961 henvendelser er de 877 registreret som færdigbehandlede, 47 har måttet afvises (primært kørekort- og pashenvendelser før 1. august) og i 37 sager er der modtaget materiale, som er videresendt til andre afdelinger i kommunen.

 

De opgaver, som borgerne primært har rettet henvendelse om er:

 • Fornyelse af kørekort  182* 
 • Aflevering af dokumenter  140
 • Pas     108*
 • Råd og vejledning        96
 • Pensionstillæg       69.

 

*Det er alene i perioden fra 1. august 2018 til 4. december 2018 det har været muligt at betjene borgernes henvendelser om pas og kørekort decentralt.

 

Tilbuddet om decentral Borgerservice bliver benyttet af borgere i alle aldersgrupper, men størstedelen af henvendelserne er fra borgere over 65 år.

 

I Agerbæk og Nr. Nebel arbejdes der på at flytte det lokale bibliotek ind på skolen. Der er afsat plads til Borgerservice begge steder, i tilfælde af det bliver besluttet at forlænge tilbuddet om decentral borgerbetjening.

 

Der arbejdes løbende på digitalisering af kontakten mellem borgere og kommunen, ligesom man løbende ændrer på arbejdsgange, f.eks. på pas og kørekortområdet. Det betyder, at der over tid kan ske ændringer i omfanget af borgerhenvendelser, hvilket gør det nødvendigt løbende at evaluere behovet for lokal betjening.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltnings vurdering, at borgerne i de tidligere rådhusbyer sætter pris på muligheden for at blive betjent lokalt.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Økonomi

Den decentrale borgerbetjening vil som hidtil kunne holdes inden for rammen af Borgerservice


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at tilbuddet om decentral Borgerservice forlænges i yderligere 2 år, og

at der ved udgangen af 2020 laves fornyet evaluering.


Beslutning Direktionen den 19-12-2018

Anbefalingen blev tiltrådt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-01-2019

Anbefalingen blev godkendt.

 

330. Sponsorater fra Varde Kommune

Sponsorater fra Varde Kommune

Sagsfremstilling

I forbindelse med en drøftelse af de sponsorater, som Varde Kommune giver, var der i foråret 2018 et ønske om et mere samlet overblik over sponsoraterne. Sponsoraterne fremgår af vedlagte bilag. Samtidig vedlægges oversigt over de gældende retningslinjer for vurdering af, om sponsorater kan indgås.


Forvaltningens vurdering

Sponsoraterne bliver typisk indgået på baggrund af ansøgning fra aktører, som vurderer, at de gennem deres produkt kan tilbyde en modydelse til Varde Kommune, som kan retfærdiggøre tegning af et sponsorat.

Man kan overveje, at Udvalget for Økonomi og Erhverv i stedet drøfter, hvem man ønsker at tegne et sponsorat med, så sponsorater i højere grad indgås på grundlag af kommunens overordnede vurdering af, hvilke aktiviteter i kommunen, der er berettiget til et sponsorat.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ændringen vil ikke få konsekvenser for det afsatte budget i Byrådets udviklingspulje.

Økonomiafdelingen udtaler: Ingen bemærkninger.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv

at sponsorstøtte fremover bevilges ud fra en overordnet vurdering af, hvilke aktiviteter i kommunen, der er berettiget til sponsorat, og

at der ikke fremover er mulighed for ansøgning om sponsorstøtte.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-01-2019

Udvalget for Økonomi og Erhverv besluttede, at sponsorstøtte fremover bevilges ud fra en overordnet vurdering af, hvilke aktiviteter i kommunen, der er berettiget til sponsorat.

 

 

 sagsnr17-11176_doknr198997-18_v1_sponsorater 2018-12-31.pdf
sagsnr15-1854_doknr51992-18_v2_kodeks for sponsoaftaler.docx
sagsnr15-1854_doknr51969-18_v1_ansøgningskema - sponsorataftale.docx

Bilag

Sponsorater 2018-12-31
Kodeks for sponsoaftaler
ANSØGNINGSKEMA - sponsorataftale


331. Varde Kommunes deltagelse i Stafet for Livet

Varde Kommunes deltagelse i Stafet for Livet

Sagsfremstilling

Stafet for Livet varer et døgn og symboliserer, at kræft aldrig sover, og at kræftpatienter kæmper med kræften hele døgnet. Overskuddet fra Stafet for Livet går til Kræftens Bekæmpelses arbejde med forskning, forebyggelse og patientstøtte.

 

Direktionen besluttede 20. februar 2014 at yde støtte til medarbejdernes deltagelse i Stafet for Livet. Udgifter til deltagergebyr for ansatte, leje af telt, sponsor-annoncer, foldere, plakater m.m. har været finansieret af kontoen for sundhedsfremmende foranstaltninger.

 

Varde Kommune var i 2018 repræsenteret via 49 ansattes deltagelse i arrangementet.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at kommunens deltagelse i Stafet for Livet har en sundhedsfremmende værdi.


Konsekvens i forhold til visionen

Arrangementet afholdes i naturen og understøtter visionen.


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Varde Kommunes udgift til medarbejdertilbuddet var i 2018 i alt 47.189 kr. Beløbet dækkede blandt andet udgifter til deltagergebyr for ansatte, leje af telt, sponsor-annoncer, foldere, plakater m.m.

Økonomiafdelingen udtaler: Aktuelt er der budgetmæssig dækning på kontoen – Byrådets udviklingspulje.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at der ydes et årligt tilskud på 50.000 kr. fra Byrådets Udviklingspulje.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-01-2019

Anbefalingen blev godkendt.

 

332. Tilskud til markering af Flagdag 2019

Tilskud til markering af Flagdag 2019

Sagsfremstilling

I lighed med tidligere år, planlægges der også i 2019 med afholdelse af et veteranarrangement i forbindelse med markering af Flagdagen. I forbindelse med markeringen, indbydes veteraner og pårørende til et arrangement på torvet, ligesom kredsen inviteres til en middag på Varde Rådhus.

Deltagerantallet til arrangementet har igennem de seneste tre år været stigende. Således deltog 1.314 i 2018 i arrangementet på torvet og 124 deltog i middagen på Rådhuset.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at arrangementet understøtter ønsket om at anerkende veteraner og pårørendes indsats jf. kommunens Veteran- og pårørendepolitik.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Udgifter til afholdelse af veteranarrangementet til henholdsvis arrangement på torvet og middag forventes i 2019 at blive 50.000 kr.

Økonomiafdelingen udtaler: at finansieringen sker inden for eksisterende budget på det politiske område. Aktuelt er der budgetmæssig dækning.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen indstiller,

at Udvalget bevilger 50.000 kr. i støtte til arrangementet

at udgiften afholdes af politisk område


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-01-2019

Anbefalingen blev godkendt.

 

333. Huslejefastsættelse, private - reguleret eller ureguleret kommune

Huslejefastsættelse, private - reguleret eller ureguleret kommune

Sagsfremstilling

Fastsættelse af huslejen på det private boligmarked reguleres af Lejeloven og Boligreguleringsloven. En kommune kan med baggrund i disse love beslutte, om man ønsker at være en reguleret kommune eller en ureguleret kommune i forhold til fastsættelse af huslejen i private udlejningsejendomme.

 

For ejendomme med over 7 lejemål gælder, at

 

 • I en reguleret kommune skal husleje og evt. efterfølgende huslejestigninger fastsættes på baggrund af et budget, som udlejer skal udarbejde.
  • I budgettet skal medregnes
   • Skatter og afgifter
   • Renhold, administration, forsikringer og renovation
   • Henlæggelser til vedligeholdelse
   • Et beregnet afkast
   • Eventuelle lejeforhøjelser for generelle forbedringer (varmeanlæg, vinduer) og individuelle forbedringer (køkken, bad og lignende)

 

 • I en ureguleret kommune fastsættes huslejen på baggrund af huslejeprisen i omkringliggende boliger og udviklingen følger markedsudviklingen. Der skal ikke udarbejdes budget forud for fastsættelse af husleje.

 

For en udlejer er der en større arbejdsbyrde forbundet med at udleje i en reguleret end i en ureguleret kommune.

 

For ejendomme med under 7 lejemål fastsættes huslejen som i en ureguleret kommune uanset om kommunen er reguleret eller ureguleret.

 

Hvis en udlejer i en ureguleret kommune ønsker en lejestigning og lejeren er uenig i dette kan sagen indbringes for Huslejenævnet, som herefter vil besigtige lejemålet og vurdere rimeligheden i lejestigningen. Det er gratis for lejere at indbringe en sag for Huslejenævnet.

 

Varde kommune har siden 2007 været en ureguleret kommune i lighed med 17 andre kommuner i landet. Formanden for Huslejenævnet i Varde og Billund kommune, Johan Evensen har rejst spørgsmål i Transport, Bygnings og Boligministeriet hvorvidt andre kommuner har skiftet fra at være ureguleret til at være reguleret, og det har ministeriet ikke kunnet svare på.

 

Formanden for Huslejenævnet i Varde og Billund kommune, Johan Evensen har vurderet, at det for Varde kommunes vedkommende vil medføre en betydelig forøgelse af opgavemængden i nævnet hvis alle huslejestigninger skal godkendes på forhånd i nævnet. Det gælder både nævnsmedlemmerne og den administrative sekretær for nævnet, idet alle sager om huslejestigning skal behandles i nævnet – også selvom lejer og udlejer er enige om stigningen.

 

Den nuværende formand for Huslejenævnet har været formand i de foregående 18 år, og han oplyser, at der gennem årene har været meget få sager, som omhandler huslejestigninger. I de fleste tilfælde godkendes stigningen med baggrund i de forbedringer der har været foretaget på det udlejede. I de sager, hvor man har varslet store lejestigninger, har det primært drejet sig om boliger, hvor udlejer gennem en årrække har forsømt at regulere huslejen og derfor ser sig nødsaget til at lade lejen stige meget. I disse tilfælde har Huslejenævnet vurderet lejemålet og sammenholdt lejestigningen med et budget forelagt af udlejer. I de fleste tilfælde har udlejer fået medhold i sit ønske om lejestigning.

 

Kommunens jurist har vurderet formandens vurdering af sagen og er grundlæggende enig i hans vurdering af fordele og ulemper ved at være en reguleret/ureguleret kommune dog med det forbehold, at man skal være opmærksom på hensynet til lejerne. 

 

Kommunens statistik for 2017 viser, at der for Varde kommunes vedkommende det år har været rejst 2 sager i Huslejenævnet hvor klagepunktet har været fastsættelse af husleje, begge sager drejede sig om nedsættelse af husleje fordi dele af det udlejede har været ubrugelig. I 2018 har der været én sag i nævnet hvor klagepunktet var huslejefastsættelse. I denne sag forblev huslejen uændret.

 


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at Varde kommune fortsat skal være en ureguleret kommune. De fleste udlejningsejendomme i Varde Kommune består af mindre end 7 lejemål, og det er alene i udlejningsejendomme over 7 lejemål at der er forskel for lejere om kommunen er reguleret eller ureguleret.

Lejere har lige adgang til at få behandlet deres klager over huslejestigninger i Huslejenævnet uanset om kommunen er reguleret eller ureguleret.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Boligreguleringsloven og Lejeloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Varde kommune fortsætter med at være en ureguleret kommune


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-01-2019

Anders Linde blev erklæret inhabil og deltog således ikke i sagens behandling.

 

Sagen returneres med henblik på at undersøge forholdene i en sammenlignelig, reguleret kommune med Varde Kommune. 

 sagsnr18-12833_doknr165617-18_v1_begrundet anbefaling fra formanden for huslejenævnet johan evensen.docx
sagsnr18-12833_doknr165613-18_v1_varde kommunes jurists udtalelse til sagen.msg

Bilag

Begrundet anbefaling fra formanden for Huslejenævnet Johan Evensen
Varde kommunes jurists udtalelse til sagen


334. Anbefalinger vedr. fælles ejendomscenter for Varde Kommune

Anbefalinger vedr. fælles ejendomscenter for Varde Kommune

Sagsfremstilling

I juni 2018 besluttede Varde Byråd at nedsætte et §17, stk. 4 udvalg til at lave en indledende undersøgelse vedrørende etablering af et fælles ejendomscenter i Varde Kommune.

 

§17, stk. 4 udvalget blev sammensat med repræsentanter fra Varde Byråd, repræsentanter for kommunens institutionsledere, repræsentanter fra kommunens tekniske servicepersonale samt kommunaldirektør, Mogens Pedersen, og direktør for Plan, Kultur og Teknik, Thomas Jaap.

 

I perioden september til og med december 2018 har udvalget afholdt fire ordinære udvalgsmøder og herudover været på studietur til Silkeborg Kommune for at besøge det ejendomscenter, man etablerede her i 2012. Udvalget har også nedsat løbende arbejdsgrupper, som har arbejdet med fastlagte emner på foranledning af udvalget mellem udvalgsmøderne.

 

På baggrund af denne proces, fremkommer udvalget med en række anbefalinger for det videre arbejde med at oprette og implementere et fælles ejendomscenter i Varde Kommune.

 

§17, stk. 4 udvalget anbefaler til Varde Byråd, at:

 • Der sker en samling og harmonisering af bygningsvedligehold og – service i Varde Kommune.
 • Der sker en inddeling af Varde Kommune i seks servicedistrikter ud fra kommunens geografi.
  De seks distrikter tager udgangspunkt i de klyngesamarbejder, der allerede eksisterer på skole- og dagtilbudsområdet og vil fordele sig som følger:
  1) Varde By Nord (Nordbyen og Mejls, Orten, Tinghøj)
  2) Varde By Syd (Sydbyen og Alslev)
  3) Nord (Thorstrup, Horne, Tistrup, Ølgod)
  4) Vest (Janderup, Billum, Oksbøl, Blåvandshuk, Outrup, Nørre Nebel)
  5) Øst (Ansager, Nordenskov, Næsbjerg)
  6) Sydøst (Årre, Agerbæk, Starup)
 • Der i hvert servicedistrikt ansættes én distriktskoordinator, som har ansvaret for at koordinere opgaver for alle bygningerne i distriktet, men også på tværs af hele kommunen i samarbejde med de øvrige distriktskoordinatorer.
 • Medarbejderne inddeles i teams under servicedistrikterne. Et team består som udgangspunkt af cirka fem medarbejdere.
 • Medarbejderne beholder deres nuværende ansættelsesvilkår, lønniveau, jobtitel (typisk teknisk servicemedarbejder eller teknisk serviceleder) og indmødested, hvormed de i vid udstrækning forbliver tilknyttet de bygninger, de i dag servicerer.
 • Medarbejderne vedbliver med at have medindflydelse på deres arbejdsopgaver.
 • Al økonomi vedrørende udvendigt og indvendigt vedligehold af kommunens bygninger samles i ejendomscenteret. Det anbefales her dog ydermere, at den del af vedligeholdelsesøkonomien, som er forbundet med mindre, forefaldende vedligehold forbliver decentralt. På den måde forventes det, at bureaukratiet kan mindskes og der kan bevares en vis fleksibilitet decentralt.
 • Der igangsættes en forberedende implementeringsproces i 2019. Et udkast til en procesplan kan ses i bilaget ”procesplan for etablering af fælles ejendomscenter”.
 • Der nedsættes et overgangs MED-udvalg efter gældende regler, som deltager i processen med at implementere et fælles ejendomscenter.
 • §17, stk. 4 udvalget fortsætter i sin nuværende sammensætning i 2019 for at mødes kvartalsvist og følge fremdriften i arbejdet med at implementere et fælles ejendomscenter.
 • Der arbejdes hen imod, at et nyt ejendomscenter kan træde i kraft den 1.1.2020, og at der skal foretages en evaluering heraf i 1. kvartal 2021.
   

§17, stk. 4 udvalget nedsatte i efteråret 2018 en arbejdsgruppe, som skulle fremkomme med fordele og ulemper ved to forskellige former for ledelsesstruktur for et fremtidigt fælles ejendomscenter. Arbejdsgruppen drøftede og udarbejdede på foranledning af udvalget et notat omhandlende ledelsesstruktur for et fremtidigt fælles ejendomscenter. Notatet omhandler fordele og ulemper ved henholdsvis en central og en decentral ledelsesstruktur. Forskellen på de to former for ledelsesstruktur er, om de tekniske servicemedarbejderes personaleledelse skal forblive hos de enkelte institutionsledere (som tilfældet er på nuværende tidspunkt), eller om den skal overflyttes til de distriktskoordinatorer, der skal ansættes i servicedistrikterne, såfremt udvalgets anbefalinger godkendes.

 

§17, stk. 4 udvalget fremkommer ikke med en anbefaling vedrørende ledelsesstruktur til Byrådet, men oversender i stedet notatet omhandlende ledelsesstruktur til behandling i Byrådet. Udvalget er enig i indholdet i notatet. Det tekniske servicepersonale fremfører ønske om, at den enkelte medarbejder fastholder sin tilknytning til de enkelte institutionsledere. §17, stk. 4 udvalget påpeger derudover, at uanset hvilken model, der vælges, må den betragtes som dynamisk, således der kan foretages ændringer løbende.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at processen, som er foregået i efteråret 2018, har belyst fordele og ulemper ved at etablere et fælles ejendomscenter, ligesom §17, stk. 4 udvalget har været bredt sammensat ift. relevante interessenter.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen.


Retsgrundlag

Styrelsesloven.


Økonomi

I den anbefaling, §17, stk. 4 udvalget fremkommer med, samler man al økonomi forbundet med udvendigt og indvendigt vedligehold i et fælles ejendomscenter. Herved er forventningen, at der kan igangsættes en proces, hvormed de indarbejdede budgetbesparelser fra år 2020 kan opnås. Virkemidlerne hertil vil være en optimering af indkøb samt færre kvadratmeter. 

 

Økonomiafdelingen udtaler: Under forudsætning af at indregnede besparelser fra 2020 på 0,5 mio. kr. stigende til 1,1 mio. kr. de efterfølgende år, indgår i projektet, er der ikke yderligere bemærkninger.


Høring

Ingen.


Anbefaling

§17, stk. 4 udvalget anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at de fremførte anbefalinger vedrørende et fælles ejendomscenter i Varde Kommune godkendes,

at notatet omhandlende ledelsesstruktur for et fremtidigt ejendomscenter drøftes, og

at der træffes afgørelse om en fremtidig ledelsesstruktur for et fælles ejendomscenter.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-01-2019

Udvalget for Økonomi og Erhverv anbefaler over for Byrådet,

at der etableres et fælles ejendomscenter fra 1. januar 2020 med de vilkår, som er angivet i sagsfremstillingen, hvorfor serviceledere og servicemedarbejdere organisatorisk samles i det fælles center for Varde Kommune, 

at medarbejderne beholder deres nuværende ansættelsesvilkår, lønniveau, jobtitel og arbejdssted,

at der etableres et MED-udvalg, som træder i kraft hurtigst muligt efter en beslutning i Byrådet,

at servicekoordinatorerne findes blandt det nuværende servicepersonale, idet det bemærkes, at forventningen er, at 80% af den normerede arbejdstid fortsat anvendes til servicearbejde.

at §17, stk. 4 udvalget videreføres som en politisk styregruppe, som i de kommende tre år følger implementeringen af ejendomscentret, og

at der foretages en evaluering af det fælles ejendomscenter efter 12 måneder og efter 24 måneder. I evalueringen er der et særligt fokus på effekten af den ledelsesmæssige organisering

 sagsnr17-10390_doknr193431-18_v1_ledelsesstruktur for ejendomscenter.docx
sagsnr17-10390_doknr178509-18_v1_procesplan for etablering af fælles ejendomscenter.xlsx

Bilag

ledelsesstruktur for ejendomscenter
procesplan for etablering af fælles ejendomscenter


335. Sammenhængende ungeindsats - Kommissorium for politisk styregruppe

Sammenhængende ungeindsats - Kommissorium for politisk styregruppe

Sagsfremstilling

Udvalget for Social og Sundhed, Udvalget for Børn og Læring samt Udvalget for Arbejdsmarked og Integration behandlede en sag i august 2018, om udpegning af udvalgsmedlemmer til en tværgående politisk styregruppe for en sammenhængende ungeindsats.

 

Nu fremlægges kommissorium for den politiske styregruppe til godkendelse. Kommissoriet beskriver blandt andet den politiske styregruppes opgave og kompetence.

 

Kommissorium og ændringer hertil behandles i de 3 politiske fagudvalg, Udvalget for Økonomi og Erhverv samt Byrådet.

 

Den politiske styregruppe følger opgaven med at udvikle en sammenhængende ungeindsats i Varde Kommune på baggrund af en reform på området.

Reformen skal sikre, at alle unge på sigt opnår en fast tilknytning til arbejdsmarkedet og enten er i job eller uddannelse, når de er 25 år (Reformen er nærmere beskrevet i bilag).

 

Det bemærkes, at på baggrund af udpegningen i august har den politiske styregruppe allerede afholdt 2 møder i efteråret 2018.

Styregruppens arbejde skal fortsætte i 2019 hvorefter de 3 udvalg vurderer, om arbejdet også skal strække sig ind i 2020.

 

Forslag til kommissorium for den politiske styregruppe:

For at sikre fremdrift i beslutningerne delegeres beslutningskompetencen fra de 3 ovennævnte udvalg til den politiske styregruppe:

 

 • Beslutninger angående den indholdsmæssige retning for udviklingen af en sammenhængende ungeindsats.
 • Den politiske styregruppe har ansvar for at overveje, om emner skal drøftes i de relevante politiske fagudvalg, inden beslutning i den politiske styregruppe, eller de skal besluttes i de politiske fagudvalg eller Byrådet.
 • Den politiske styregruppe kan ikke træffe beslutninger, der har økonomiske konsekvenser.
 • Den politiske styregruppe kan ikke behandle emner på sagsniveau, men skal udelukkende forholde sig til overordnede linjer for udviklingen af en sammenhængende ungeindsats.

 

Den politiske styregruppe:

 • Connie Høj, fmd. for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration, medlem af Udvalget for Social og Sundhed – Connie Høj er valgt til formand for den politiske styregruppe
 • Peder Foldager, fmd. for Udvalget for Børn og Læring, medlem af Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
 • Tom Arnt Thorup, medlem af Udvalget for Børn og Læring
 • Tina Agergaard Hansen, fmd. for Udvalget for Social og Sundhed, medlem af Udvalget for Børn og Læring
 • Steen Holm Iversen, medlem af Udvalget for Social og Sundhed, medlem af Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
 • Birger Filskov, medlem af Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Forvaltningens vurdering

Udviklingen af en sammenhængende ungeindsats kræver koordinering både på det politiske og det administrative niveau, så der sikres en fælles retning og koordinering mellem interne og eksterne aktører på både skole-, uddannelse-, beskæftigelse- og socialområdet. Dette vil kunne understøttes af en tværgående politisk styregruppe.

 

Der bør være et løbende informationsniveau om arbejdet med en sammenhængende ungeindsats.
Det foreslås, at den sammenhængende ungeindsats sættes på udvalgenes dagsorden under gensidig orientering som et fast punkt.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Styrelsesloven

Styrelsesvedtægt for Varde Kommune


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Arbejdsmarked og Integration, Udvalget for Social og Sundhed samt Udvalget for Børn og Læring, at det indstilles til Byrådet,

at kommissorium for den politiske styregruppe for en sammenhængende ungeindsats godkendes,

at medlemmerne i den politiske styregruppe fra henholdsvis Udvalget for Børn og Læring, Udvalget for Social og Sundhed samt Udvalget for Arbejdsmarked og Integration godkendes,

at den sammenhængende ungeindsats fremover er et fast punkt under gensidig orientering på de 3 udvalgs dagsorden.


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 06-12-2018

Udvalget godkendte anbefalingerne fra forvaltningen.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 11-12-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 11-12-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-01-2019

Anbefalingen blev godkendt.

 sagsnr18-5456_doknr156172-18_v1_kommissorium - politisk styregruppe - en sammenhængende ungeindsats.docx
sagsnr16-11379_doknr19405-18_v1_godkendt styrelsesvedtægt for varde kommune 2018.docx
sagsnr18-5456_doknr183185-18_v1_reform - en sammenhængende ungeindsats.docx

Bilag

Kommissorium - Politisk styregruppe - En sammenhængende ungeindsats
Godkendt Styrelsesvedtægt for Varde Kommune 2018
Reform - En sammenhængende ungeindsats


336. Skoledistriktsgrænser i Varde by fra 2021/2022

Skoledistriktsgrænser i Varde by fra 2021/2022

Sagsfremstilling

Sagen har tidligere været behandlet i Udvalget for Børn og Læring den 18. november 2018 og i Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28. november 2018 og forelægges hermed til fornyet behandling, jfr. beslutningen i Udvalget for Økonomi og Erhverv.

 

Udvalget for Børn og Læring vedtog den 18. september 2018 at sende et forslag til fastlæggelse af skoledistriktsgrænser i Varde by til udtalelse hos berørte skolebestyrelser.

 

Ved udtalefristens udløb den 29. oktober 2018 er der indkommet udtalelse fra:

 • Brorsonskolens bestyrelse
 • Lykkesgårdskolens bestyrelse
 • Sct. Jacobi Skoles bestyrelse

 

Udvalget for Børn og Læring besluttede den 13. november 2018 at indstille til Byrådet, at forslag til fremtidige skoledistriktsgrænser i Varde by fra 2021/2022 godkendes uden ændringer.

Sandie Eis Ravn (A) stemte imod, fordi hun ønsker en anden distriktsopdeling, og der var afbud fra Sarah Andersen.

Udvalget for Økonomi og Erhverv besluttede den 28. november 2018, at sagen returneres til fornyet behandling i Udvalget for Børn og Læring, idet der er fremkommet yderligere oplysninger i sagen, efter behandling i Udvalget for Børn og Læring den 13. november 2018.

På baggrund af behandlingen i Udvalget for Økonomi og Erhverv har forvaltningen udarbejdet vedlagte alternative forslag til distriktsopdeling incl. satellit. Dette forslag er alene udarbejdet af forvaltningen uden involvering af interessenterne.


Forvaltningens vurdering

De 3 skolebestyrelser har ingen indsigelser mod det udsendte oprindelige forslag til skoledistriktsgrænser.

 

Sct. Jacobi Skole peger i deres udtalelse på, at en for stor koncentration af tosprogede elever på en skole kan være problematisk.

 

Forvaltningen har tidligere lavet en beregning – ud fra de nuværende oplysninger i de administrative systemer. Denne beregning viser, at ved den foreslåede distriktsopdeling og med de forudsætninger, at 1/3 af de nuværende elever fra Sct. Jacobi Skole skal gå på Lykkesgårdskolen fra 2021/2022 og 2/3 på Frelloskolen, vil antallet at tosprogede elever på Frelloskolen i 2021/2022 være på 18,2% og på Lykkesgårdskolen på 11,1%.

 

Den for indeværende skoleår udregnede procentsats for antal tosprogede på Sct. Jacobi Skole er i henhold til samme beregningsmetode 20,1%, som skolen korrekt angiver.

 

Opmærksomheden henledes på at beregningerne for 2021/2022 er foretaget med udgangspunkt i de nuværende kendte tal og der må derfor tages forbehold, idet til-/fra-flytningen til de fremtidige skoledistrikter ikke kan forudses. Ligeledes kan forældrenes ret til frit skolevalg, under de gældende regler, påvirke elevtallet i distrikterne.

 

Forvaltningen fandt ikke, med de påpegede usikkerhedsmomenter, at de beregnede procentsatser tilsiger at den oprindeligt foreslåede skoledistriktsgrænse for Varde by ikke kan indstilles til Byrådets godkendelse.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Folkeskoleloven og Styrelsesvedtægten for kommunens skolevæsen


Økonomi

Ingen


Høring

Skolebestyrelserne for Sct. Jacobi Skole, Lykkesgårdskolen og Brorsonskolen.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at forslag til skoledistriktsgrænser i Varde by drøftes,

at der tages stilling til

 • Om det oprindelige forslag til distriktsinddeling (dok. 98058-17) fastholdes og forelægges Byrådet til godkendelse eller
 • Om der skal arbejdes videre med det alternative forslag til distriktsinddeling incl. satellit (dok. 189427-18) med henblik på involvering af interessenter m.v.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 11-12-2018

Flertallet i udvalget besluttede, at det oprindelige vedtagne forslag til distriktsinddeling indstilles til Byrådets godkendelse. Udvalget ønsker at følge udviklingen i skoledistrikterne i Varde By.

Sandie Eis Ravn (A) stemte imod beslutningen.

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-01-2019

Flertallet i Udvalget for Økonomi og Erhverv besluttede, at det oprindelige forslag til distriktsinddeling indstilles til Byrådets godkendelse.

 

Søren Laulund og Ingvard Ladefoged stemte imod beslutningen.sagsnr18-9943_doknr161900-18_v1_udtalelse fra brorsonskolens bestyrelse - skoledistriktsgrænser i varde by.docx
sagsnr18-9943_doknr165278-18_v1_udtalebrev fra lykkesgårdskolens bestyrelse - skoledistrikter varde by.docx
sagsnr18-9943_doknr165284-18_v1_udtalebrev fra sct. jacobi skoles bestyrelse - skoledistrikter varde by.doc
sagsnr18-9943_doknr98058-17_v1_distrikt tegning - varde by - forslag til ny distriktgrænse.png
sagsnr18-9943_doknr108454-17_v1_beskrivelse af udkast til ny distriktsgrænse mellem byskolerne i varde by.docx.docx
sagsnr18-9943_doknr189427-18_v1_distrikt tegning - varde by - satellit-forslag til ny distriktsgrænse.docx

Bilag

Udtalelse fra Brorsonskolens bestyrelse - Skoledistriktsgrænser i Varde by
Udtalebrev fra Lykkesgårdskolens bestyrelse - Skoledistrikter Varde by
Udtalebrev fra Sct. Jacobi Skoles bestyrelse - Skoledistrikter Varde by
Distrikt tegning - Varde by - Forslag til ny distriktgrænse
Beskrivelse af udkast til ny distriktsgrænse mellem byskolerne i Varde By
Distrikt tegning - Varde by - Satellit-forslag til ny distriktsgrænse


337. Prioritering af værdighedsmidler og puljen til bedre bemanding i ældreplejen i 2019

Prioritering af værdighedsmidler og puljen til bedre bemanding i ældreplejen i 2019

Sagsfremstilling

Værdighedsmidlerne udgør i 2019 10.560.000. kr., som kan anvendes til initiativer i regi af værdighedspolitikken, som blev godkendt i Byrådet den 6. november, og midler fra puljen til en bedre bemanding i ældreplejen udgør 5.088.000. kr. Midlerne herfra kan anvendes ”til et løft af ældreområdet til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem”.

Kommunerne skal indsende en redegørelse til Ældre- og Sundhedsministeriet, hvori det dokumenteres, at midlerne anvendes til de anførte formål.

 

Tilførsel af så mange midler giver muligheder for strategiske overvejelser om udvikling af ældreområdet. Disse overvejelser skal ses i sammenhæng med øvrige midler, som udvalget råder over, herunder primært omstillings- og demografipuljen.

Omstillings- og demografipuljen er afsat på udvalgets budget med henblik på, at udvalget kan prioritere initiativer, der kan imødegå det pres mod stigende udgifter, som kan forventes i de kommende år som følge af det stigende antal ældre.

 

Forvaltningen har udarbejdet en række forslag til anvendelse af midlerne. Disse er en videreførelse af allerede igangsatte initiativer, som er beskrevet i vedhæftede bilagsmateriale.

 

Tabel 1. Forslag til anvendelse af Værdighedsmidlerne 2019.

Forslag

          Beløb

Forbedring af normeringen i aftenvagten på demensenheden Vinkelsvejscentret

528.000 kr.

Forbedring af normeringen i aftenvagten på demensenheden Lyngparken og på Skovhøj

416.000 kr.

Musikterapeutisk arbejde i demensomsorgen

150.000 kr.

Aktivitetstilbud til yngre demensramte (Kompasklubben)

1.055.000 kr.

Opretholdelse af serviceniveau i hjemmeplejen samt fast vagt på plejecentre

5.188.000 kr.

Ledsageordning for demensramte

26.000 kr.

Øget serviceniveau på plejecentre og ældreområdet i øvrigt

3.167.000 kr.

Administration af puljen

30.000 kr.

Værdighedsmidler i alt

10.560.000 kr.

 

Tabel 2. Forslag til anvendelse af Puljen til bedre bemanding i ældreplejen 2019

Forslag

        Beløb

Forøgelse af normering i aftenvagt på plejehjem

2.532.000 kr.

Ansættelse af sygeplejersker på plejehjem

2.265.000 kr.

Løn i forbindelse med træning i arbejdstiden

261.000 kr.

Administration af puljen.

30.000 kr.

Puljen til bedre bemanding i alt

5.088.000 kr.

 


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at der med værdighedsmidlerne og midler fra puljen til bedre bemanding i ældreplejen, er mulighed for at skabe værdighed og bedre kvalitet for ældre, at fremme medarbejdernes arbejdsmiljø, at styrke den faglige kvalitet og at gennemføre initiativer, som kan være med til at begrænse udgiftsstigninger som følge af det stigende antal ældre.


Retsgrundlag

Aftale om finansloven 2019


Økonomi

Værdighedsmidlerne og puljen til bedre bemanding i ældreplejen udgør i 2019 15,6 mio. kr.


Høring

Sagen har været til høring i Ældrerådet den 29. november. Ældrerådet kan godkende den foreslåede fordeling af midlerne i begge puljer.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at prioritering af værdighedsmidlerne, tabel 1, og prioritering af puljen til bedre bemanding i ældreplejen, tabel 2, godkendes.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 11-12-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-01-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-3100_doknr156596-18_v1_anvendelse af værdighedsmidlerne og puljen til bedre bemanding 2019.docx

Bilag

Anvendelse af værdighedsmidlerne og Puljen til bedre bemanding 2019


338. Områdeplan Oksbøl

Områdeplan Oksbøl

Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik vedtog 27. september 2018 ”Forslag til Områdeplan Oksbøl”.

Forslaget har været i offentlig høring fra 4. oktober til og med 1. november 2018. Der er i høringsperioden modtaget 7 høringssvar, der i høj grad drejer sig om trafikforhold i Oksbøl (i områdeplanen nævnt under øvrige forhold) samt supplerende bud på udformningen af området omkring Kulturtorvet/det forhenværende Ravmuseum.

 

Forvaltningen har på baggrund af de indkomne høringssvar foretaget mindre redaktionelle tilretninger og tilføjet lidt ekstra beskrivelse af de grønne elementer ved Kulturtorvet og i Vestergade, hvor det er hensigten, at skoven ”trækkes” ind i bymidten.

 

Forvaltningen har med sparring fra en styregruppe under Oksbøl Borger- og Erhvervsforening udarbejdet områdeplanen for Oksbøls bymidte. Områdeplanen er udarbejdet med inspiration fra Oksbøl Udviklingsplan, Tryghed midt i naturen, der blev vedtaget i april 2016. Med områdeplanen lægges der vægt på skabelsen af en attraktiv bymidte med handel, rekreation og synlige forbindelser til Oksbøls mange tilbud.

 

Områdeplanens formål er at fungere som retningsgivende plan for udviklingen i Oksbøls bymidte samt enkelte forbindelsesled til denne. Planen er ikke juridisk bindende, men vil danne rammen om fremtidige lokalplaner i området og således medvirke til skabelsen af en sammenhængende og harmonisk udvikling af byen.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at ”Områdeplan Oksbøl” vil danne et perspektivrigt grundlag for udviklingen i Oksbøls bymidte.

 

Områdeplanen omfatter den centrale del af Oksbøls bymidte. Det er et ønske fra Oksbøl Borger- og Erhvervsforening, at der på længere sigt etableres trafikomlægninger, der skal sikre et større flow af besøgende gennem bymidten. Der er i forbindelse med udarbejdelse af planen udarbejdet forskellige bud på, hvordan dette kan ske. I forbindelse med høring af planen, er der indkommet ønske fra styregruppen om, at disse indarbejdes i planen. De fremtidige trafikstrømme som følge af det kommende flygtningemuseum er endnu ikke kendt, og derfor er der ikke lavet egentlige trafikanalyser og trafiktekniske vurderinger af, hvordan trafikken eventuelt kan omlægges. Forvaltningen vurderer derfor, at det er uhensigtsmæssigt at lade illustrationer af konkrete løsninger indgå i planen, fordi det kan skabe forventninger til ændringer i det fysiske miljø, der på nuværende tidspunkt ikke er tilstrækkelig faglig sikkerhed for kan få de tilsigtede virkninger.


Konsekvens i forhold til visionen

Områdeplanen fokuserer på en rekreativ forbindelse mellem Oksbøl Bypark og Aal Plantage med skabelsen af en rekreativ oase ved forbindelsens midtpunkt i Vestergade. Skoven søges således trukket ind i Vestergade, hvor det grønne element også søges udbygget i retning af Sønderport/Turisthotellet.


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Områdeplanen, der fremstiller et fremtidsscenarium for området, indeholder i sig selv ingen udgifter. Gennemførelse af nogle af de nogle af de foreslåede projekter og indsatser kan medføre fremtidige budgetønsker. Et eksempel kunne være et eventuelt områdefornyelsesprojekt.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at ”Områdeplan Oksbøl” vedtages som ramme for udviklingen af Oksbøls bymidte.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 05-12-2018

Anbefalingen blev godkendt.

Udvalget ønsker en løbende orientering om infrastruktur og trafikale forhold i forbindelse med planlægning, etablering og drift af flygtningemuseet.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-01-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr16-9565_doknr138900-18_v1_plantyper udkast.docx
sagsnr16-9565_doknr177394-18_v1_områdeplan oksbøl - høringssvar samlet 19-11-2018.pdf.pdf
sagsnr16-9565_doknr180980-18_v1_områdeplan oksbøl ny 23-11-2018-compressed.pdf.pdf
sagsnr16-9565_doknr948-19_v1_resumé af indkomne bemærkninger til høring af områdeplan oksbøl.pdf.pdf

Bilag

Plantyper udkast
Områdeplan Oksbøl - Høringssvar samlet 19-11-2018.pdf
Områdeplan Oksbøl NY 23-11-2018-compressed.pdf
Resumé af indkomne bemærkninger til høring af områdeplan Oksbøl.pdf


339. Kommuneplantillæg for Varde Fritidscenter

Kommuneplantillæg for Varde Fritidscenter

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv vedtog 29. august 2018 Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2017. Forslaget har været i offentlig høring fra 3. september til 4. november 2018.

 

Tillæg 18 til Kommuneplan 2017 giver mulighed for, at Varde Fritidscenter fremadrettet kan rumme en række yderligere funktioner, bl.a. overnatningsmuligheder for områdets brugere samt mulighed for etablering af private klinikker og liberale erhverv i tilknytning til fritidscentret. Tillægget hæver desuden bebyggelsesprocenten fra 10 til 30, fordi fritidscentret ønsker mulighed for at udvide, og områdets eksisterende rummelighed er tæt ved udnyttet. Et mindre areal, der allerede benyttes til boldbaner, inddrages i kommuneplanrammen for fritidscentret.

 

Tillæg 18 omfatter et område på ca. 14,6 ha i byzone, der er udlagt til rekreative formål i Kommuneplan 2017. Den overordnede anvendelse af området ændres således ikke.

 

Kommuneplantillægget giver mulighed for ny miljøfølsom anvendelse i form af bl.a. overnatningsmuligheder ca. 60 m fra skellet mod hhv. pelscenteret og varmeværkets skel mod Lerpøtvej.

 

Ved høringsperiodens udløb var der ikke indkommet bemærkninger.

 

Tillæg 18 til Kommuneplan 2017 skal vedtages, før Lokalplan 23.02.L15 kan vedtages endeligt.

 

Sagen er en A-sag, hvor planforslag godkendes i Udvalget for Økonomi og Erhverv, mens den endelige plan vedtages af Byrådet.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at give mulighed for at udvide faciliteterne ved fritidscentret.

 

Området er allerede omfattet af en rekreativ ramme i kommuneplanen, og derfor bliver de omkringliggende virksomheder ikke pålagt yderligere restriktioner. Ved etablering af overnatningsfaciliteter i planområdet vil flere dog opleve eventuelle påvirkninger fra omkringliggende virksomheder.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Tillæg 18 til Kommuneplan 2017 vedtages uændret.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 05-12-2018

Anbefalingen blev godkendt


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-01-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-4073_doknr170418-18_v1_tillæg 18.pdf

Bilag

Tillæg 18


340. Lokalplan for Varde Fritidscenter

Lokalplan for Varde Fritidscenter

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv vedtog 29. august 2018 Forslag til Lokalplan 23.02.L15. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra 3. september til 4. november 2018.

 

Lokalplanens formål er at give mulighed for at udvikle Varde Fritidscenter på Lerpøtvej i Varde Nord.

 

Lokalplanens bestemmelser er forholdsvist åbne for at sikre størst mulig fleksibilitet i forbindelse med kommende renoveringer og udvidelser. Der stilles dog særlige krav til skiltning langs Lerpøtvej og Nordre Boulevard af hensyn til trafiksikkerheden.

 

Ved den politiske behandling af lokalplanforslaget blev det besluttet, at behovet for en byggehøjde på 20 m skulle uddybes. På denne baggrund blev der, sammen med lokalplanforslaget, sendt et uddybende notat i offentlig høring. I notatet fremgår det, at den gældende lokalplan med tilhørende tillæg giver mulighed for, at der kan bygges i op til 20 m højde i det område, der tilnærmelsesvist svarer til byggefeltet i delområde 1 i lokalplanforslaget. Denne bygningshøjde videreføres i lokalplanforslaget. Herved er der fortsat mulighed for at udvide hallen og vandrutsjebanen, samt opføre anden bebyggelse i op til 20 m højde. Lokalplanforslaget udvider desuden mulighederne for at opføre byggeri, så der også kan bygges i delområde 2 og i mindre omfang i delområde 3.

 

Ved høringsperiodens udløb var der ikke indkommet bemærkninger.

 

Lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan 615 med tillæg, som vil blive aflyst med den endelige vedtagelse af Lokalplan 23.02.L15.

 

Tillæg 18 til Kommuneplan 2017 skal vedtages, før Lokalplan 23.02.L15 kan vedtages endeligt.

 

Sagen er en A-sag, hvor planforslag godkendes i Udvalget for Økonomi og Erhverv, mens den endelige plan vedtages af Byrådet.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen har indarbejdet det uddybende notat om bygningshøjder i afsnittet ”Lokalplanens indhold” og i redegørelsen til § 6.7. Desuden foreslås det, at § 6.7 tilrettes, så det fremgår, at ”Ny bebyggelse må opføres i maks. 15 m højde. Dog må byggeri, hvor det er nødvendigt for funktionen, opføres i en højde på op til 20 m over eksisterende terræn.

 

I en stor del af området har det i den hidtil gældende lokalplan ligeledes været muligt at bygge i op til 20 m højde. Forvaltningen vurderer, at det netop i denne type område, der benyttes til mange forskellige sports- og fritidsaktiviteter, er relevant at give mulighed for at bygge i højden til aktiviteter, hvor det er nødvendigt for funktionen, for på denne måde at skabe attraktive fritidsmuligheder.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Lokalplan 23.02.L15 vedtages med ovenstående justeringer, og

at Lokalplan 615 med tillæg ophæves inden for lokalplanområdet.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 05-12-2018

Anbefalingen blev godkendt

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-01-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-4072_doknr172463-18_v1_sagshistorik.pdf
sagsnr18-4072_doknr172857-18_v1_lokalplan 23.02.l15 til endelig vedtagelse.pdf
sagsnr18-4072_doknr131330-18_v1_uddybende redegørelse vedrørende bygningshøjde.pdf

Bilag

Sagshistorik
Lokalplan 23.02.L15 til endelig vedtagelse
Uddybende redegørelse vedrørende bygningshøjde


341. Strategisk helhedsplan for Varde midtby

Strategisk helhedsplan for Varde midtby

Sagsfremstilling

Varde Kommune modtog 19. april 2018 tilkendegivelse fra Realdania om støtte på 300.000 kr. til udarbejdelse af en strategisk helhedsplan, der skal forbinde Varde midtby med naturen ved engstykket. Støtten er under forudsætning af 50 % egenfinansiering, og den er en del af Realdanias ”Hovedbyer på forkant”. Byrådet besluttede 29. maj 2018 at modtage støtten på 300.000 kr. fra Realdania til medfinansiering af en helhedsplan for Varde midtby og at finansiere 287.500 kr. fra afsatte midler i Plan og Vækst.

 

Forvaltningen har fra juni-oktober 2018 fået udarbejdet et oplæg til en strategisk helhedsplan (kan sidestilles med en områdeplan). Planen sætter rammen for de strategiske dispositioner, der kan foretages i projektområdet over de kommende år. Hovedsigtet er at skabe attraktioner, oplevelser og attraktive boliger i området ved Varde Å. Formålet er at øge tilstrømningen af besøgende til Varde midtby for derigennem bl.a. at understøtte, at bymidten kan fastholde sin position som handelsby til gavn for kommunens borgere.

 

Helhedsplanen er udarbejdet i samarbejde med Udviklingsrådet i Varde, ProVarde og interessenter i projektområdet. Den indeholder 5 overordnede greb som er:

 

 • ”Tærsklen” – et formidlingsspor, der forbinder midtbyen og stationsområdet hen over Nationalpark Vadehavet.  Der er tale om belægninger og attraktioner fra krydset mellem Slotsgade og Torvegade og ned imod stationen
 • Publikumsattraktion f.eks. et ”Vadehavsbad” eller ”Vadehavsobservatorie”
 • Byfortætning – bebyggelser, der tolker byens materialer og formsprog
 • Byudvikling – et boligområde på kanten af nationalparken
 • Rekreative forbindelser – grønne stier i engstykket og en bro over Varde Å

 

Helhedsplanen indeholder bebyggelse ved Torvegade, Slotsgade og langs Engdraget.

 

Attraktionerne i planen foreslås opbygget omkring formidlingen af Varde Å som et tidevandsreguleret å-løb, og de kan eksempelvis omfatte et ”månetårn”, en ”månebrønd” og en nedsænket spa med en tilhørende delvist offentlig flade til ophold.


Forvaltningens vurdering

Den strategiske helhedsplan udstikker retning for, hvordan området tæt ved Varde Å kan udvikle sig over de næste år til gavn for udviklingen af Varde by og med fokus på formidling af sammenhængen mellem Varde by og Vadehavet. Planen vil ved efterfølgende lokalplanlægning åbne for en række muligheder for investeringer, der kan komme byens borgere og turister til gode. Det sker igennem muligheden for flere attraktive boliger med den bedste beliggenhed, mulighed for nye attraktioner for byen og en styrkelse af forholdet imellem naturen og byen. Der er tale om en strategisk plan, og derfor skal de enkelte delelementer bearbejdes yderligere forud for en realisering.

 

Forvaltningen har i samarbejde med Udviklingsrådet, ProVarde og interessenter i området haft en løbende dialog med de indbudte arkitekter om planens udformning. Der er i følgegruppen enighed om, at planen på det strategiske plan (publikumsattraktion og attraktive boliger) giver gode muligheder for udvikling af Varde. Særligt udviklingsrådet er dog betænkelig ved randbebyggelsen langs Torvegade. Udtalelser fra de deltagende parter er vedlagt som bilag.

 

Forvaltningen vurderer, at planen som helhed vil løfte området, og at kombinationen af et nyt byudviklingsområde ved stationen og attraktionerne i form af månebrønd, månetårn og forbindelsen mellem disse vil binde byen sammen hen over åen.

 

Efter den offentlige høring kan helhedsplanen eventuelt danne grundlag for en ansøgning til Realdanias 2. ansøgningsrunde.


Konsekvens i forhold til visionen

Nationalpark Vadehavet går helt op til Varde by, og med de greb, der vises i helhedsplanen, skabes der gode muligheder for at forbinde byen bedre til naturen. Det gøres ved, at der kommer attraktioner, som tager udgangspunkt i fortællingen om Vadehavet.


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Forslag til strategisk helhedsplan sendes i høring i 4 uger.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at den strategiske helhedsplan godkendes og derefter sendes i 4 ugers høring, og

at der afholdes borgermøde, hvor den strategiske helhedsplan præsenteres.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 05-12-2018

Anbefalingen blev godkendt med den bemærkning, at det skal sikres, at de fremtidige boliger i området får udsigt til nationalparken.

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-01-2019

Anbefalingen fra Udvalget for Plan og Teknik blev godkendt.sagsnr17-8018_doknr157077-18_v1_20181012_helhedsplan_norroen entasis-compressed.pdf.pdf
sagsnr17-8018_doknr175406-18_v1_sydvestjysk_klassicisme.pdf.pdf
sagsnr17-8018_doknr175403-18_v1_research mappe.pdf.pdf
sagsnr17-8018_doknr182832-18_v1_bilag 1 _ oversigtsplan.pdf.pdf
sagsnr17-8018_doknr182823-18_v1_samlede høringssvar _ strategisk helhedsplan.pdf.pdf

Bilag

20181012_Helhedsplan_Norroen Entasis-compressed.pdf
Sydvestjysk_klassicisme.pdf
Research mappe.pdf
Bilag 1 _ oversigtsplan.pdf
Samlede høringssvar _ strategisk helhedsplan.pdf


342. Ansøgning. Plangrundlag for detailhandel i Ølgod

Ansøgning. Plangrundlag for detailhandel i Ølgod

Sagsfremstilling

LM-Huse A/S har 27. juni 2018 ansøgt om ændring af plangrundlaget for hjørnet af Østerbro, Industrivej og Slotsgade i Ølgod. LM Huse ønsker mulighed for at anvende arealet til en dagligvarebutik på 1.200 m2 med tilhørende parkeringspladser, samt en ubemandet tankstation.

 

Arealet indgår i området for kommuneplantillæg 21 (jf. det følgende dagsordenspunkt), og det skal ses i sammenhæng med, at der tidligere er taget beslutning om en udvidelse af Ølgod bymidte. Godkendelsen af denne ansøgning vil medføre, at et større areal end oprindeligt vedtaget omfattes af udvidelsen af bymidteafgrænsningen.

 

Arealet er på ca. 0,5 ha, ligger i byzone og indenfor lokalplan 1.36 for Ølgod bymidte, jf. oversigtskort. Arealet ligger desuden indenfor støjkonsekvenszonen for virksomheden Nobia Danmark A/S.

 

Etablering af en dagligvarebutik på arealet forudsætter en større kommuneplanændring i form af både ændring af bymidteafgrænsningen i Ølgod og rammebestemmelserne for området. Sagen er derfor en A-sag, og forvaltningen har indkaldt idéer og forslag fra 8. oktober til 2. november 2018.

 

Der er kommet 8 bemærkninger, der særligt handler om effekten på det eksisterende handelsliv omkring Torvet og Storegade, støj, trafik, mulige udvidelsesområder og bymiljø. Bemærkningerne er behandlet i resumé af indkomne bemærkninger.

 

Sagen er en A-sag, og derfor beslutter Byrådet om planlægningen ønskes igangsat, mens Udvalget for Plan og Teknik prioriterer, hvornår sagen opstartes i forvaltningen.


Forvaltningens vurdering

Hvis arealet udlægges som centerområde, er der risiko for, at industrivirksomhederne mod nord ikke kan overholde de lavere støjgrænser, ændringen vil pålægge dem. Dette vil vanskeliggøre deres fortsatte produktion. Forvaltningen anbefaler derfor, at arealet udlægges som erhvervskvarter med mulighed for lettere industri og mulighed for etablering af detailhandelsbutikker. At en butik lokaliseres i en kommuneplanramme til lettere industri betyder blot, at hvis der engang i fremtiden ikke skal være butik på den ansøgte lokalitet, kan området anvendes til lettere industri. Den valgte løsning med etablering af dagligvarebutikker i et erhvervsområde er tidligere anvendt i Varde Kommune, f.eks. ved Vestre Landevej i Varde by nær Rådhuset.

 

Den eksisterende lokalplan 1.36 er ikke i overensstemmelse med principansøgningens bestemmelser. Det er derfor en forudsætning for realiseringen af projektet, at lokalplan 1.36 aflyses i området.

 

Forvaltningen vurderer, at det ansøgte er lokalplanpligtigt, fordi det medfører en væsentlig ændring af det eksisterende miljø, og fordi der er tale om et større byggearbejde.

 

Forvaltningen vurderer desuden, at lokalplanen skal arbejde med udformningen af projektet og endelig placering af butikken for at overholde støjgrænser i skel og sikre trafikale forhold.

 

Forvaltningen anbefaler, at indkørslen til arealet skal ske fra henholdsvis Industrivej og Slotsgade.

 

Forvaltningen vurderer, at de indkomne bemærkninger fra indkaldelse af idéer og forslag bør give anledning til:

 

 • at være opmærksom på selve indretningen af området til dagligvarebutik i det kommende lokalplanarbejde i forhold til at mindske støjgener for naboer til dagligvarebutikken,
 • at sikre en smidig og sikker trafikbetjening af området, og
 • at være opmærksom på, at den eksisterende bymidte og udvidelsesområdet skal fremstå som en samlet bymidte.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Lov om planlægning


Økonomi

Ingen


Høring

Hvis det ansøgte imødekommes, skal der gennemføres en offentlig høring, jf. planloven § 24, stk. 1.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at det nødvendige plangrundlag i form af kommuneplantillæg og lokalplan udarbejdes,

at sagen herefter prioriteres i Udvalget for Plan og Teknik og behandles som en A-sag,

at Lokalplan 1.36 aflyses i området for butikken, og

at resumé af de indkomne bemærkninger fra indkaldelse af idéer og forslag godkendes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 20-12-2018

Anbefalingen blev godkendt


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-01-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-3856_doknr189553-18_v1_oversigtskort.pdf
sagsnr18-3856_doknr189830-18_v1_ansøgning om dagligvarebutik, ølgod.pdf
sagsnr18-3856_doknr189611-18_v1_fuldmagter.pdf
sagsnr18-3856_doknr184418-18_v1_definition af a, b og c sager.pdf
sagsnr18-3856_doknr184414-18_v1_høringssvar.pdf
sagsnr18-3856_doknr922-19_v1_resumé af indkomne bemærkninger og vurdering.pdf

Bilag

Oversigtskort
Ansøgning om dagligvarebutik, Ølgod
Fuldmagter
Definition af A, B og C sager
Høringssvar
Resumé af indkomne bemærkninger og vurdering


343. Forslag. Kommuneplantillæg for detailhandel i Ølgod

Forslag. Kommuneplantillæg for detailhandel i Ølgod

Sagsfremstilling

Varde Kommune har udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg 21, der giver mulighed for at udvide bymidten i Ølgod.

 

Tillæg 21 er udarbejdet i forbindelse med to principsager om dagligvarebutikker i Ølgod. Den ene er behandlet af Byrådet 10. april 2018, hvor det blev besluttet at igangsætte planlægningen. Den anden er behandlet i det foregående dagsordenspunkt, og tillæggets geografiske udstrækning afhænger af beslutningen i dette punkt.

 

Forvaltningen præsenterer derfor to versioner af tillæg 21 for byrådet; 21A og 21B. Tillæg 21A udpeger en udvidelse af bymidten med to dagligvarebutikker, 21B med en dagligvarebutik.

 

Udvidelsesområdet er mellem 4,5 og 4,9 ha og ligger omkring Østerbro og Egknudvej i Ølgod.

 

De to udvidelsesversioner kan ses på Oversigtskort med afgrænsninger.

 

Med denne plan ændres udstrækningen af rammeområder for udvidelsesområdet, jf. bilag. Der ændres ikke på byggeprocent eller byggehøjde i området.

 

Forvaltningen har udarbejdet miljøscreeninger for Tillæg 21, og vurderer ud fra disse, at planforslaget ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger.

 

Forslag til Tillæg 21 til Kommuneplan 2017 skal vedtages, før forslag til lokalplan 24.01.L08 kan vedtages.

 

Sagen er en A-sag, og den skal behandles i Byrådet på grund af den tætte sammenhæng med principsagerne om dagligvarebutikkerne.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at udvidelsen vil gavne indkøbsmulighederne i Ølgod og gøre det mere attraktivt for borgere i Ølgod og omegn at fastholde Ølgod som den primære indkøbsby.

 

Forvaltningen gør opmærksom på, at der med fordel kan sættes fokus på, hvordan udvidelsesområdet bindes sammen med den eksisterende midtby. Hvis dette opnås, kan både udvalgs- og dagligvarebutikker nyde godt af, at flere butikker tiltrækker kunder i fællesskab.

 

For at sikre, at de eksisterende virksomheders krav til støjgrænser ikke ændres ved tillæg 21A, bibeholdes og udvides det eksisterende industriområde på hjørnet af Østerbro og Industrivej.

 

Den nye planlov har ændret den maksimalt tilladte størrelse på detailhandelsbutikker fra 3.500 til 5.000 bruttokvadratmeter. Forvaltningen anbefaler derfor, at Byrådet ændrer den maksimalt tilladte størrelse til detailhandelsbutikker i Ølgod midtby til 5.000 m2.

 

Forvaltningen anbefaler udvidelsesmodellen 21A med de to butikker, fordi planen vil opgradere Ølgod som en områdeby, der vil være bedre i stand til at betjene oplandet med dagligvarehandel.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven

Miljøvurderingsloven


Økonomi

Ingen


Høring

Planforslaget skal i offentlig høring i mindst 8 uger, før kommuneplantillægget kan vedtages endeligt.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Forslag til kommuneplantillæg nr. 21 A vedtages og sendes i offentlig høring,

at den tilhørende miljøscreening godkendes og offentliggøres, og

at byrådet godkender ændringerne i hovedstrukturen til Kommuneplan 2017 og udvider den maksimale størrelse på detailhandelsbutikker i Ølgod bymidte til 5.000 bruttokvadratmeter.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 20-12-2018

Anbefalingen blev godkendt

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-01-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-6561_doknr184287-18_v1_definition af a, b og c sager.pdf
sagsnr18-6561_doknr184284-18_v1_oversigtskort med afgrænsninger.pdf
sagsnr18-6561_doknr184340-18_v1_miljøscreening kp-tillæg 21b.pdf
sagsnr18-6561_doknr184336-18_v1_miljøscreening kp-tillæg 21a.pdf
sagsnr18-6561_doknr184361-18_v1_sagshistorik.pdf
sagsnr18-6561_doknr189663-18_v1_kort, rammeområder.pdf
sagsnr18-6561_doknr193252-18_v1_tillæg 21b ølgod.pdf
sagsnr18-6561_doknr193251-18_v1_tillæg 21a ølgod.pdf

Bilag

Definition af A, B og C sager
Oversigtskort med afgrænsninger
Miljøscreening KP-tillæg 21B
Miljøscreening KP-tillæg 21A
Sagshistorik
Kort, rammeområder
Tillæg 21B Ølgod
Tillæg 21A Ølgod


344. Forslag. Lokalplan for detailhandel ved Egknudvej, Ølgod

Forslag. Lokalplan for detailhandel ved Egknudvej, Ølgod

Sagsfremstilling

Forvaltningen har i samarbejde med ansøger udarbejdet Forslag til Lokalplan 24.01.L08, som giver mulighed for at etablere en dagligvarebutik på 1.200 m2 på hjørnet ved Østerbro, Egknudvej og Bakkevej i Ølgod.

 

Arealet er ca. 0,5 ha, ligger i byzone og er bebygget med boliger. Det støder mod nord op til Østerbro og Egknudvej, mens det mod øst grænser op til Bakkevej. Syd for arealet ligger et boligområde, hvor åben lav bebyggelse er fremherskende. Mod vest grænser området op til Luthersk Mission Ølgod.

 

Fra 7. til 28. februar 2018 har der været indkaldt idéer og forslag til planlægningen på

Varde Kommunes hjemmeside. Der kom 6 bemærkninger, der særligt handler om støj, trafik, bymidteafgrænsning og bymiljø. De indkomne bemærkninger blev behandlet i principsagen, hvor Byrådet 10. april 2018 besluttede at igangsætte planlægningen.

 

På baggrund af indkaldelsen af idéer og forslag, er der udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg 21, der udvider bymidten.

 

Bestemmelserne i dette lokalplanforslag fastlægger blandt andet, at almindelig vejbetjening af butikken sker via Østerbro/Egknudvej, mens ind- og udkørsel for varelevering, renovation m.v. skal ske via Bakkevej. Lokalplanen fastlægger desuden, at al belysning skal være nedadrettet, at bebyggelse kan opføres i op til én etage, og at bebyggelse skal opføres i mursten med fladt tag. Langs vejene etableres beplantning i overensstemmelse med krav til oversigtsforhold m.v.

 

Ansøger har indgået aftaler med de berørte grundejere, så de nødvendige oversigtsforhold i området kan sikres.

    

Der er udarbejdet en miljøscreening for Forslag til Lokalplan 24.01.L08. I screeningen er det vurderet, at planforslaget ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger.

 

Lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan 1.36, som vil blive aflyst inden for lokalplanområdet med den endelige vedtagelse af Lokalplan 24.01.L08.

 

Forslag til Tillæg 21 Kommuneplan 2017 skal vedtages, før Forslag til Lokalplan 24.01.L08 kan vedtages.

 

Sagen er en A-sag, hvor planforslag godkendes i Udvalget for Økonomi og Erhverv, mens den endelige plan skal vedtages af Byrådet.


Forvaltningens vurdering

På baggrund af miljøscreeningen vurderer forvaltningen, at planforslaget ikke skal miljøvurderes.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven

Miljøvurderingsloven


Økonomi

Ingen


Høring

Lokalplanforslaget skal i offentlig høring i mindst 8 uger, før lokalplanen kan vedtages endeligt.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Forslag til Lokalplan 24.01.L08 vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger,

at den tilhørende miljøscreening godkendes og offentliggøres samtidigt med lokalplanforslaget, og

at Lokalplan 1.36 ophæves inden for lokalplanområdet ved den endelige vedtagelse af Lokalplan 24.01.L08.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 20-12-2018

Anbefalingen blev godkendt

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-01-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-6560_doknr183543-18_v1_sagshistorik.pdf
sagsnr18-6560_doknr183515-18_v1_miljøscreening.pdf
sagsnr18-6560_doknr184696-18_v1_forslag til lokalplan 24.01.l08.pdf

Bilag

Sagshistorik
Miljøscreening
Forslag til lokalplan 24.01.L08


345. Forslag. Kommuneplantillæg - Vejrup Andel

Forslag. Kommuneplantillæg - Vejrup Andel

Sagsfremstilling

Med Forslag til Kommuneplantillæg 20 til Kommuneplan 2017, gives der mulighed for udvidelse af et erhvervsareal omkring foderstoffen ved Trehøjevej og Roustvej.

 

Planområdet ligger ca. 1 km øst for Tingvejen og Roust. Det afgrænses mod øst, nord og vest af de dyrkede landbrugsarealer, spredt boligbebyggelse samt Roustvej mod syd. Planområdet gennemskæres af den kommunale vej Trehøjevej.

 

Planområdet er ca. 6,1 ha i landzone i det åbne land. Det omfatter eksisterende foderstofbygninger vest for Trehøjevej samt 4 siloer og et nedlagt landbrug øst for Trehøjevej.

 

Vejrup Andel foderstofstation ligger tæt ved dens brugere, så landmænd fra nærområdet hurtigt kan hente og aflevere korn, foder mv. Foderstofstationen består af funktionstilpassede bygninger til de forskellige arbejdsprocesser, der er på en foderstof. De højeste bygninger og siloer er i dag ca. 25 m høje, og det samlede etageareal er ca. 7.800 m2 til foderstofformål og ca. 600 m2 ved det nedlagte landbrug.

 

Kommuneplantillægget giver mulighed for, at der i fremtiden kan tilføres mere lagerkapacitet, yderligere mulighed for forarbejdning og forædling af landbrugsprodukter og fødevarer, samtidig med at der tages hensyn til landskabet, naboerne og særligt trafikken, der passerer via Trehøjevej, og virksomhedens interne trafik, der til dels vil krydse Trehøjevej.

 

Der har været indkaldt idéer og forslag fra 18. april til 4. maj 2018. Der er kommet et høringssvar. Primært går høringssvaret på, at man skal være opmærksom på støjgener, trafikgener og blokering af Trehøjevej.

 

Der udlægges en ny kommuneplanramme 25.10.E01 til erhvervsformål omkring den eksisterende foderstof ved Trehøjevej.

 

Rammeområdet udlægger erhvervsområde i landzone med tungere erhverv for virksomheder med tilknytning til jordbrugserhverv samt til tekniske anlæg. Den maksimale bebyggelsesprocent er 40 %, og der må maks. bygges i en højde af 30 m.

 

Forslag til Tillæg 20 Kommuneplan 2017, Varde Kommune skal vedtages, før forslag til lokalplan 25.10.L04 Vejrup Andel kan vedtages.

 

Sagen er en A-sag, hvor Forslag til kommuneplantillæg godkendes i Udvalget for Økonomi og Erhverv, mens det endelige kommuneplantillæg vedtages af Byrådet.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at udlægning af rammeområde 25.10.E01 til erhvervsområde, vil give Vejrup Andel gode muligheder for at udvide forretningen.

 

Den indkomne bemærkning har ikke haft indflydelse på kommuneplantillægget.

 

Der er udarbejdet en miljøscreening for Forslag til Kommuneplantillæg 20 til Kommuneplan 2017 og lokalplan 25.10.L04. I screeningen er det vurderet, at planforslaget ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Planloven

Kommuneplan 17

Miljøvurderingsloven


Økonomi

Ingen


Høring

Forslaget til kommuneplantillægget skal i offentlig høring i mindst 8 uger, før det kan vedtages endeligt.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at Forslag til Kommuneplantillæg 20 vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger,

at den tilhørende miljøscreening godkendes og offentliggøres samtidig med kommuneplantillægget, og

at notatet med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger fra indkaldelse af idéer og forslag godkendes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 20-12-2018

Anbefalingen blev godkendt

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-01-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-6051_doknr184782-18_v1_miljøscreening.docx
sagsnr18-6051_doknr184556-18_v1_forslag kommuneplantillæg 20.pdf.pdf
sagsnr18-6051_doknr184795-18_v1_definition af a, b og c sager.pdf
sagsnr18-6051_doknr194150-18_v1_resume af indkomne idéer og forslag.docx

Bilag

Miljøscreening
Forslag kommuneplantillæg 20.pdf
Definition af A, B og C sager
Resume af indkomne idéer og forslag


346. Forslag. Lokalplan for Vejrup Andel

Forslag. Lokalplan for Vejrup Andel

Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik besluttede 8. juni 2018 at igangsætte lokalplanlægning for Vejrup Andel.

 

Forvaltningen har i samarbejde med ansøger udarbejdet Forslag til Lokalplan 25.10.L04 Vejrup Andel.

 

Planområdet ligger ca. 1 km øst for Tingvejen og Roust. Det afgrænses mod øst, nord og vest af de dyrkede landbrugslandskaber, spredt boligbebyggelse samt Roustvej mod syd. Planområdet gennemskæres af den kommunale vej Trehøjevej.

 

Der udlægges en ny kommuneplanramme 25.10.E01 til erhvervsformål omkring den eksisterende foderstof ved Trehøjevej.

 

Vejrup Andels afdeling i Roust har brug for at udvide deres aktiviteter, fordi virksomheden ikke har tilstrækkelig opbevaringskapacitet og derfor har haft transport af ca. 25.000 tons korn til og fra eksterne lagre.

 

I forbindelse med planlægningen har der været indkaldt idéer og forslag fra 18. april til 4. maj 2018. I den forbindelse er der kommet et høringssvar, som primært går på, at man skal være opmærksom på støjgener, trafikgener og blokering af Trehøjevej. 

 

Lokalplanens formål er at fastlægge lokalplanområdet til erhvervsområde for virksomheden og erhverv med særlig tilknytning til landbrugserhvervet. Den sikrer afskærmende foranstaltninger mod naboer og det åbne land og forhindrer nye boliger og anden miljøfølsom anvendelse indenfor lokalplanområdet.

 

Lokalplanen giver mulighed for, at der i fremtiden opføres mere lagerkapacitet, yderligere mulighed for forarbejdning og forædling af landbrugsprodukter og fødevarer, samtidig med at der tages hensyn til landskabet. Det er særligt vigtigt, at der i lokalplanen er foranstaltninger, så trafikken på området reguleres, fordi Trehøjevej går igennem foderstoffens område.

 

Der er udarbejdet en miljøscreening for Tillæg 20 til Kommuneplan 2017 og Lokalplan 25.10.L04. Miljøscreeningen konkluderer, at foderstoffen placeres i et storskalalandskab tæt ved dens kunder. Udbygningen vil give mere trafik, men samtidig vil behovet for at køre kornprodukter til og fra fjernlagre falde, da foderstoffet hovedsageligt skal anvendes i lokalområdet. Samlet set vurderes Vejrup Andels planer for at udvide ikke til, at få væsentlig indflydelse på miljøet. Virksomheden vil fortsat skulle overholde gældende regler for støj ved naboejendommen.

 

Forslag til Tillæg 20 Kommuneplan 2017, Varde Kommune skal vedtages, før forslag til lokalplan 25.10.L04 Vejrup Andel kan vedtages.

 

Sagen er en A-sag, hvor lokalplanforslaget godkendes i Udvalget for Økonomi og Erhverv, mens den endelige lokalplan vedtages af Byrådet.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at det er vigtigt, at der stilles krav om foranstaltninger for foderstoffens trafik over Trehøjevej og ud imod Roustvej.

 

For at mindske gener for de omkringliggende bebyggelser stiller lokalplanen krav om støjvold med beplantning og en række tiltag for den bedst mulige trafiksikkerhed for området i forhold til Trehøjevej og Roustvej. Der er sat begrænsning på antallet af overkørsler til 3 overkørsler i alt til Trehøjevej. Der stilles desuden krav til fysiske afværgeforanstaltninger, f.eks. i form af kantsten, hække eller pullerter.

 

Desuden stilles der krav om, hvor oplag kan placeres indenfor lokalplanområdet.

 

På baggrund af miljøvurderingen vurderer forvaltningen, at planforslaget ikke skal miljøvurderes.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Planloven

Kommuneplan 17

Miljøvurderingsloven


Økonomi

Ingen


Høring

Lokalplanforslaget skal i offentlig høring i mindst 8 uger, før det kan vedtages endeligt.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at Forslag til Lokalplan 25.10.L04 Vejrup Andel vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger,

at den tilhørende miljøscreening godkendes og offentliggøres samtidigt med lokalplanforslaget, og

at notatet med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger fra indkaldelse af idéer og forslag godkendes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 20-12-2018

Anbefalingen blev godkendt

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-01-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr17-11180_doknr183632-18_v1_1. høringssvar foderstof idéforslag.docx.docx
sagsnr17-11180_doknr184536-18_v1_forslag til lokalplan 25.10.l04 vejrup andel.pdf.pdf
sagsnr17-11180_doknr165507-18_v1_miljøscreening.docx
sagsnr17-11180_doknr184036-18_v1_sagshistorik.docx
sagsnr17-11180_doknr184794-18_v1_definition af a, b og c sager.pdf
sagsnr17-11180_doknr69055-18_v1_resume af indkomne idéer og forslag.docx

Bilag

1. HØRINGSSVAR foderstof idéforslag.docx
Forslag til lokalplan 25.10.L04 Vejrup Andel.pdf
Miljøscreening
Sagshistorik
Definition af A, B og C sager
Resume af indkomne idéer og forslag


347. Orientering -Trafikplan Blåvand - kort sigt

Orientering -Trafikplan Blåvand - kort sigt

Sagsfremstilling

Byrådet har budgetteret 5 mio. kr. - henholdsvis 3 og 2 mio. kr. i 2019 og 2020 - til styrkelse af infrastrukturen i Blåvand. Der er på denne baggrund udarbejdet en trafikplan med anbefalinger til gennemførelse i 2019.

 

Anbefalingerne er udarbejdet i tæt samarbejde med Blåvand Udvikling. Anbefalingerne fremgår af bilag, hvor hvert forslag er beskrevet, analyseret og vurderet. Der var 8 forslag i spil og det er endt med, at følgende 6 projekter anbefales gennemført i 2019:

 

Ensretning af Tane Hedevej

100.000 kr.

Lyskryds Blåvandvej/Hvidbjerg Strandvej

1.200.000 kr.

Bedre henvisning til p-pladser

150.000 kr.

Tydeligere skiltning med 40 km/t

50.000 kr.

Forlængelse af sti, Fyrvej

300.000 kr.

Nye p-pladser ved Fyret

600.000 kr.

I alt

2.400.000 kr.

 

De anbefalede projekter kan gennemføres indenfor det afsatte budget for 2019.

 

I trafikplanen er der desuden nævnt en række andre forslag, som vil indgå i arbejdet med den kommende trafik- og masterplan for Blåvand bymidte.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen kan anbefale forslagene.

 

Forvaltningen skal bemærke, at der i 2019 investeres yderligere i infrastrukturen i Blåvand, fordi Udvalget for Plan og Teknik har bevilget 2,2 mio. kr. fra Udvalgets trafiksikkerhedspulje (dvs. ud over de ovennævnte afsatte 5 mio. kr.) til cykelbane fra Hvidbjerg Strand til Blåvandvej.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at trafikplanens anbefalinger gennemføres, og

at trafikplanen sendes til orientering for Byrådet.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 20-12-2018

Anbefalingen blev godkendt

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-01-2019

Trafikplanen fremsendes til Byrådets orientering.sagsnr18-10695_doknr196458-18_v1_trafikplan blåvand - kort sigt.pdf

Bilag

Trafikplan Blåvand - kort sigt


348. Orientering: Resultater af APV og Trivselsundersøgelsen 2018

Orientering: Resultater af APV og Trivselsundersøgelsen 2018

Sagsfremstilling

 

 

APV og Trivselsundersøgelsen 2018 blev gennemført i ugerne 37, 38 og 39, og 3019 ansatte besvarede undersøgelsen. Der svarer til en svarprocent på hele 87 %.

 

Resultaterne af undersøgelsen blev tilgængelige i slutningen af uge 43, og MED-udvalgene skal nu gennemgå resultaterne og omsætte udvalgte resultater til konkrete indsatser på arbejdspladsen. Inden udgangen af året skal MED-udvalgene desuden indarbejde indsatserne i en lovpligtig handlingsplan, som sker elektronisk i Rambølls portal.

 

På mødet præsenteres de samlede resultater for Varde Kommune, som vil danne grundlag for forslag til indsatsområder på Hoved MED-udvalgsniveau på mødet i december sammen med den årlige arbejdsmiljødrøftelse. På mødet i december vil der også ske en evaluering af processen for undersøgelsen.


Anbefaling

 

Forvaltningen anbefaler

 

At resultaterne tages til efterretning.


Beslutning Hoved MED-udvalg den 30-10-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Overordnet set viser resultaterne et positivt billede af arbejdsmiljøet. Der er fortsat forbedringspotentiale omkring rengøring og indeklima samt omkring balance mellem krav og ressourcer, som har var fokusområde i undersøgelsen fra 2016. Der opfordres til, at der i gennemgangen af de lokale resultater fokuseres på tendenserne fra 2016, som findes i sagsnr. 18/1540. Spørgsmålene i 2018 er formuleret anderledes, og dermed ikke direkte sammenlignelige.

 

Der rettes opmærksomhed på episoder trusler om vold, uønsket seksuel chikane og mobning, hvor der i sidstnævnte tilfælde ses en stigning siden 2016. Dette kan have betydning for sygefraværet.

 

Antallet af voldsepisoder er faldet siden 2016, og der rettes her en opmærksomhed på at voldspolitikken efterleves ifht. anmeldelser, hvor det er selve handlingen, og ikke konsekvensen af handlingen, der afgør om en voldsepisode anmeldes. Fokus på handlingen forebygger at der ikke opstår en kultur, hvor ansatte skal tåle f.eks. slag, spark og spyt, og at der dermed ikke sker en forråelse.

 

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-01-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.sagsnr18-12664_doknr166481-18_v1_apv og trivselsundersøgelse 2018 - varde kommune - fysisk del, apv og trivselsundersøgelse 2018 - va.pdf
sagsnr18-12664_doknr193506-18_v1_apv og trivselsundersøgelse - psykisk del.pdf

Bilag

APV og Trivselsundersøgelse 2018 - fysisk del.pdf
APV og Trivselsundersøgelse - psykisk del


349. Arbejdet med ombejlet arbejdsplads 2019-2021

Arbejdet med ombejlet arbejdsplads 2019-2021

Sagsfremstilling

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 31/10 2018 drøftede udvalget fokusområdet Ombejlet arbejdsplads. Ud fra drøftelsen har Personaleafdelingen udarbejdet et forslag til en handlingsplan for arbejdet med ombejlet arbejdsplads 2019-2021.

 

Handlingsplanen tager udgangspunkt i de 6 indsatsområder, som udvalget drøftede på oktober mødet:

 

1. Hæve beskæftigelsesgraden for SOSU og sygeplejersker

2. Udviklingsmuligheder for medarbejderne

- Kompetenceudvikling for alle og særligt for talenter

3. Fleksibilitet for medarbejderne

- Mulighed for frihed, orlov, selvvalgt arbejdstid, vilkår for seniorer mv.

4. Ledelse  

- Tydeliggør formål - organisationens ”WHY” – fortællingen skal være medrivende og gi’ gejst fra toppen af og ned

- Nærledelse – med fokus på tilbagemeldinger, motivation og udvikling af medarbejdere

- Basis på plads: drift, økonomistyring

5. Mening – og gøre en forskel for borgerne

- Afbureaukratisering og smidige arbejdsgange

6. Autentisk branding af VK som arbejdsplads

- Fortælle de gode historier og Medarbejdere som ambassadører

 

Handlingsplanen har en overvægt de først to år, da det kræver en mere detaljeret planlægning før det præcise ressourceforbrug kan vurderes, hvorfor elementer efterfølgende kan rykke frem til 2021.

 

For hele arbejdet med ombejlet arbejdsplads foreslås en række overordnede succeskriterier, som der følges op på ved udgangen af 2021:

 

          Udvikling af en kommunikationsstrategi til branding af kommunen som arbejdsplads blandt andet ud fra en analyse af rekrutteringsbehov

          Kvalificerede ansøgere til alle faste stillinger, måles på ledernes vurdering.

          Mindst 5 ansøgere til alle faste stillinger (3 på SSA)

          Nedbringe personaleomsætningen på de faggrupper[1] hvor omsætningen ligger over landsgennemsnittet, med mindre det skyldes forklarlige årsager (ex. barselsvikariater).

 

Endvidere foreslås det, at Økonomi- og Erhvervsudvalget får en status på arbejdet ved årsskiftet 2019 og 2020.

 

Af vedlagte bilag fremgår de handlinger, der forslås igangsat i forhold til hvert enkelt indsats samt en tidsplan for de enkelte tiltag.

 


[1] SOSU, syge- og sundhedspersonale, socialrådgivere/socialformidlere og akademikere


Økonomi

Der må forventes en række udgifter i forbindelse med projektet, herunder udgifter til blandt andet kompetenceudvikling, eventuel indkøb af digitale løsninger mv.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Udvalget for Økonomi og Erhverv drøfter succeskriterier og indsatser og

at Udvalget for Økonomi og Erhverv godkender handlingsplanen


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-01-2019

Udvalget for Økonomi og Erhverv godkendte handlingsplanen.sagsnr18-1696_doknr200167-18_v1_handlingsplan for arbejdet med ombejlet arbejdsplads 2019-2021.docx
sagsnr18-1696_doknr179081-18_v1_tidsplan - indsatser ombejlet arbejdsplads.docx

Bilag

Handlingsplan for arbejdet med Ombejlet arbejdsplads 2019-2021
Tidsplan - indsatser ombejlet arbejdsplads


350. Gensidig orientering

Gensidig orientering

Sagsfremstilling
 • Orientering ved borgmesteren

 

 • Orientering ved kommunaldirektøren

Ressourceforbrug i forbindelse med aktindsigt mv.

Sportspark Blaavandshuk

 

 • Orientering ved direktørerne

 

 • Møder med ministre, folketingsmedlemmer m.fl.

 

 • Løbende orientering om aktuelle sager

Forvaltningens vurdering

 

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-01-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

351. Salg af bygning i Oksbøl - Lukket punkt