UDVALG

Udvalget for Økonomi og Erhverv

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 3, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

28-11-2018 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

28-11-2018 20:30:00


PUNKTER

286. Godkendelse af dagsorden
287. Fokusområder: Bosætning i hele kommunen
288. Orientering - Danske Bank
289. Udvalgstur i 2019/2020
290. Valg til Huslejenævnet for Varde og Billund Kommune
291. Valg til Beboerklagenævnet for Varde og Billund Kommune
292. Afskrivning af restancer - SKAT
293. Risikovurdering i forhold til besvigelser i Varde Kommune
294. Huslejefastsættelse, private - reguleret eller ureguleret kommune
295. Budgetopfølgning pr. 3. kvartal 2018 - Udvalget for Økonomi og Erhverv
296. Budgetopfølgning pr. 3. kvartal 2018 - Drift
297. Budgetopfølgning pr. 3. kvartal 2018 - Anlæg
298. Renovering, Ebbe Brydesvej 2-21 i Varde
299. Ansøgning om sponsorat - Region Varde Elitesport
300. Ansøgning til Byrådets Udviklingspulje - Vestkystturisme
301. Ansøgning til Visionspuljen - bro ved Janderup Ladeplads
302. Salgspriser for parcelhus- og erhvervsgrunde i 2019
303. Høring - ny udviklingsrådsmodel i Varde Kommune
304. Godkendelse af 2019 takster for DIN Forsyning A/S
305. Erhvervelse af areal til Thyrasvej forlængelse over banen
306. Ekspropriation af jord til bionaturgasledning
307. Byggemodning 2019 - parcelhusudstykning i Tistrup
308. Byggemodning af 16 parcelhusgrunde i Årre.
309. Næsbjerg Udviklingsplan
310. Årre Udviklingsplan - Blomstrende Landsby
311. Forslag. Indsatsplan for grundvand
312. Forslag. Regulativer for Linding Å og Frøsig-Thorlund Bæk
313. Omdisponering af anlægsbudget
314. Projektet - En levende bymidte med en NATURlig atmosfære i Blåvand
315. Kulturaftale Vadehavet
316. Kulturaftale Vadehavet - Tillægsaftale 2019
317. Takster 2019 på børn og ungeområdet
318. Skoledistriktsgrænser i Varde by - efter udtalelse
319. Beskæftigelsesplan for 2019
320. Gensidig orientering
321. Godkendelse af revision for Varde Kommune - Lukket punkt
322. Lukning af offentlig adgang til Vores Varde - Lukket punkt
323. Beskyttelse af arealer - Lukket punkt
324. Salg af byggegrunde i Varde - Lukket punkt
325. Godkendelse af betinget købsaftale - Lukket punkt
326. Salg af ejendom i Oksbøl - Lukket punkt286. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-11-2018

Anders Linde erklærede sig inhabil i følgende punkter:

 

290 Valg til Huslejenævnet i Varde og Billund Kommune

291 Valg til Beboerklagenævnet for Varde og Billund Kommune

294 Huslejefastsættelse, private – reguleret eller ureguleret kommune

298 Renovering, Ebbe Brydesvej 2-21 i Varde

 

 

Dagsorden godkendt.

287. Fokusområder: Bosætning i hele kommunen

Fokusområder: Bosætning i hele kommunen

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv besluttede den 3. oktober 2018 at de ønsker at arbejde videre med to overordnede temaer for udvalgets fokusområder 2019-2020: ”Bosætning - i hele kommunen” og ”Ombejlet arbejdsplads”.
På nærværende udvalgsmøde er temaet ”Bosætning – i hele kommunen”, hvor formålet er at drøfte hvordan man kan sætte fokus på temaet i 2019-2020.
På mødet giver planchef Tove Wolff og konsulent Signe Jørgensen et oplæg om temaet, som danner baggrund for udvalgets drøftelse.
 

Drøftelsen vil blive samlet i et oplæg til fokusområder for 2019-2020, som præsenteres på et efterfølgende udvalgsmøde.


Retsgrundlag

Styrelsesloven


Økonomi

Der er ingen økonomi forbundet med at udarbejde fokusområderne. Udgifter til indfrielse af fokusområderne indgår i budgetprocessen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget drøfter og konkretiserer temaet ”Bosætning – i hele kommunen”


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-11-2018

Forvaltningen udarbejder på baggrund af drøftelserne udkast til møde i januar 2019.

 sagsnr17-7284_doknr151127-18_v2_udviklingsstrategi 2018-2021. det færdige udkast.pdf

Bilag

Udviklingsstrategi 2018-2021. Det færdige udkast


288. Orientering - Danske Bank

Orientering - Danske Bank

Sagsfremstilling

Samarbejdet med Danske Bank er rammesat i en kontraktlig aftale, der er indgået på baggrund af gennemført udbud i 2017. Udbuddet er således gennemført før hvidvask sagen er offentlig kendt.

I udbuddet med de daglige pengeforretninger er det formålet, at finde den samlet set bedste og mest omkostningseffektive leverandør, hvilket i det pågældende udbud var Danske Bank. Sålænge denne kontrakt ikke er misligeholdt og/eller der er faldet dom i sagen, fortsætter vi den løbende vurdering af samarbejdet mellem Varde Kommune og Danske Bank indenfor kontraktperioden.

Kontrakten løber fra 1. januar 2018 til 31. december 2021 med mulighed for forlængelse.

 

Det er dog helt klart, at Varde Kommune tager afstand fra Danske Banks involvering i hvidvask. Endvidere at vi anser Varde Kommune, som en offentlig myndighed, der følger de love og regler, der gælder for en kommune, og herunder også påtager sig et samfundsmæssigt ansvar. Derfor følger vi naturligvis Danske Bank sagens udvikling, hvilket indgår i en løbende vurdering af vores fortsatte samarbejde med banken.

Samlet set følger vi således udviklingen i Danske Bank sagen tæt, og har ingen aktuelle planer om at flytte pengeinstitut. For nuværende anbefaler vi således at forsætte kontrakten, men følger som skrevet sagens udvikling.

Varde Kommune kan til enhver tid opsige kontrakten med 9 mdr. varsel.


Forvaltningens vurdering

Det er Forvaltningens vurdering, at Varde Kommunes engagement med Danske Bank intet har at gøre med den verserende sag, og at eventuelle overvejelser angående ophævelse af samarbejdet skal støtte sig til etiske og moralske argumenter.

 

Det kan oplyses, at i praksis tager et bankskifte for Varde Kommune ca 2 måneder inden alt er faldet på plads excl. udbudsprocessen.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, 

at udvalget tager orienteringen til efterretning.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-11-2018

Orienteringen taget til efterretning.sagsnr18-240_doknr183049-18_v1_brev til erhvervs- og vækstminister rasmus jarlov.pdf
sagsnr18-240_doknr183051-18_v1_svar fra erhvervs- og vækstministeren.pdf

Bilag

Brev til Erhvervs- og Vækstminister Rasmus Jarlov
Svar fra Erhvervs- og Vækstministeren


289. Udvalgstur i 2019/2020

Udvalgstur i 2019/2020

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 19. juni 2018, at Udvalget for Økonomi og Erhverv samt de fire fagudvalg kan foretage en studietur til udlandet i byrådsperioden 2018-2021.

 

Udvalget drøftede kort mulige temaer for studieturen den 31.oktober 2018

 

 • Turisme
 • Bosætning
 • Arbejdskraft/unge

 

Det blev bemærket på udvalgsmødet, at studieturen ikke nødvendigvis behøver foregå udenlands.

 

Forvaltningen har foreløbigt reserveret følgende 2 tidspunkter for studieturen:

 • 28. april til 1. maj 2019
 • 9. til 12. februar 2020.

 

Der er afsat følgende rammer for studieturen:

 • Udgiften må ikke overstige 10.000 kr. pr. deltager
 • Der kan deltage op til 3 personer fra forvaltningen

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Udgiften på højest 120.000 kr. afholdes af Byrådets eget budget


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at temaer for studieturen drøftes, og

at tidspunkt for studieturen fastlægges.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-11-2018

Der arbejdes videre med en tur til Irland med følgende temaer

 

 • Turisme
 • Digitalisering
 • Landdistriktsindsatser

 

Turen er kalendersat i perioden 28. april til 1. maj 2019.

290. Valg til Huslejenævnet for Varde og Billund Kommune

Valg til Huslejenævnet for Varde og Billund Kommune

Sagsfremstilling

Billund og Varde Kommune har et fælles Huslejenævn. De nuværende medlemmer stopper ved valgperiodens udløb den 31.12.2018. Derfor skal der vælges nye medlemmer.

 

Sekretariatet har i den anledning opfordret private udlejere og lejerforeninger til at komme med indstillinger for valgperioden 1.1.2019 – 31.12.2022.

 

Udlejersiden har indstillet følgende:

 

Medlem

 

Suppleant

Anbefales af

Allan Schjern

Ingen

Danske Udlejere

 

 

Lejersiden har indstillet følgende:

 

Medlem

 

Suppleant

Anbefales af

Lars Dohn

 

Gitte Larsen

 

LLO

Yrsa Söth Jaeger

 

Jens Walther Kyhn

Lejerforeningen for

Esbjerg og omegn

 

Formand Johan Evensen og stedfortræder Randi Høj Brarup er valgt for perioden 1.1.2018 – 31.12.2021. 


Forvaltningens vurdering

For udlejersiden indstiller forvaltningen Allan Schjern som medlem, da det er den eneste indstillede.

For lejersiden indstiller forvaltningen Yrsa Söth Jaeger som medlem og Jens Walther Kyhn som suppleant. Huslejenævnet har ved indstillingen lagt vægt på, at de indstillede personer har kendskab til det pågældende arbejdsområde.

 

Billund Kommune har meddelt at forslaget kan tiltrædes.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Boligreguleringslovens kap. VI


Økonomi

Der udbetales mødediæter og kørselsgodtgørelse til medlemmer af Nævnet


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Byrådet,

at Allan Schjern vælges som medlem for udlejersiden for perioden 1.1.2019 – 31.12.2022

at Yrsa Söth Jaeger vælges som medlem for lejersiden og Jens Walther Kyhn vælges som suppleant for perioden 1.1.2019 – 31.12.2022


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-11-2018

Anders Linde blev erklæret inhabil og deltog således ikke i sagens behandling.

 

Anbefalingen blev godkendt.

291. Valg til Beboerklagenævnet for Varde og Billund Kommune

Valg til Beboerklagenævnet for Varde og Billund Kommune

Sagsfremstilling

Billund og Varde Kommune har et fælles Beboerklagenævn. Valgperioden går til 31.12.2018. Derfor skal der vælges medlemmer til den nye 4 årige valgperiode.

 

Sekretariatet har i den anledning anmodet de almene boligorganisationer i Varde og Billund Kommune samt lejerforeninger om at komme med indstillinger for valgperioden 1.1.2019 – 31.12.2022.

 

Udlejersiden har indstillet følgende:

 

Medlem

 

Suppleant

Anbefales af

Bent Jacobsen

 

Ingen

Lejerbo

Elin Lund Mensel

 

Ingen

Arbejdernes Andelsboligforening

Frank Lund

 

Ingen

Varde Boligadministration

 

Lejersiden har indstillet følgende:

 

Medlem

 

Suppleant

Anbefales af

James Arbøl

 

Gitte Larsen

 

LLO

Jens Walther Kyhn

Yrsa Söth Jaeger

 

Lejerforeningen for

Esbjerg og omegn

 

Formand Johan Evensen og stedfortræder Randi Høj Brarup er valgt for perioden 1.1.2018 – 31.12.2021. 


Forvaltningens vurdering

For udlejersiden indstiller forvaltningen Frank Lund som medlem og Elin Lund Mensel som suppleant, idet de begge via deres tidligere virke i Beboerklagenævnet har indgående kendskab til arbejdet i Nævnet.

 

For lejersiden indstiller forvaltningen Jens Walther Kyhn som medlem og James Arbøl

som suppleant.

 

Billund Kommune har meddelt at forslaget kan tiltrædes.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Almenlejelovens kap. 17


Økonomi

Der udbetales mødediæter og kørselsgodtgørelse til medlemmer af Nævnet


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Byrådet,

at Frank Lund vælges som medlem for udlejersiden og Elin Lund Mensel vælges som suppleant for perioden 1.1.2019 – 31.12.2022

at Jens Walther Kyhn vælges som medlem for lejersiden og James Arbøl vælges som suppleant for perioden 1.1.2019 – 31.12.2022


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-11-2018

Anders Linde blev erklæret inhabil og deltog således ikke i sagens behandling.

 

Anbefalingen blev godkendt.

 

292. Afskrivning af restancer - SKAT

Afskrivning af restancer - SKAT

Sagsfremstilling

Varde Kommune har modtaget skrivelse fra KL af 5. oktober 2018, hvoraf det fremgår, at Folketinget før sommerferien vedtog, at der skal gennemføres en ekstraordinær afskrivning af offentlige restancer til en nominel værdi af 5,8 milliarder kr. Afskrivningerne sker som følge af udfordringerne med EFI, som er det opkrævningssystem, som SKAT skulle have taget i anvendelse i forhold til opkrævning af restancer hos borgerne. For kommunernes vedkommende afskrives cirka 2,7 millioner fordringer til en nominel værdi på i alt 709 million kr.

 

KL har drøftet kompensationen med regeringen, hvor der er opnået enighed om, at kommunerne kompenseres med 214 millioner kr.

Kompensationen vil efterfølgende blive udbetalt til den enkelte kommune med udgangspunkt i kursværdien på de konkrete fordringer.

Det betyder, at kommunerne må afskrive en stor del af de restancer fra borgerne, som er overført til indkrævning via SKAT.

 

Pr. ultimo oktober har Varde Kommune fået afskrevet fordringer for 1 million kr. Der er i alt 14,5 millioner kr., som tidligere er oversendt til SKAT til inddrivelse, og som dermed potentielt kan blive afskrevet. Værdien af den samlede kompensation kendes endnu ikke; men vil formentligt være af væsentligt mindre værdi end fordringerne.

Det er Borgerservice i Varde Kommune, der har ansvaret for vores debitoropkrævninger og restancer.

 

I forhold til de fremadrettede nye fordringer, der skal oversendes til SKAT (nu Gældsstyrelsen) er de seneste meldinger fra SKAT, at man arbejder på at få et nyt inddrivelsessystem klar til foråret 2019. Det tyder dog på, at dette er et meget optimistisk bud, eftersom der for tiden arbejdes med opsætning af filtre, der skal sikre, at kravene fra kommunerne overholder de betingelser, som SKAT har opsat for inddrivelse i det nye system. Dette medfører, at kommunernes debitorsystemer skal tilrettes, før kravene kan oversendes, ligesom flere af fagsystemerne skal tilrettes.

 

Ud over de aftalte afskrivninger mellem SKAT og KL, modtager kommunerne tilbud fra Gældsstyrelsen om køb af privatretlige fordringer under inddrivelse. Det er fordringer, som kommunen fortsat har mulighed for at sende til en advokat til inddrivelse; men i praksis vil det være svært at få realiseret disse fordringer bl.a. grundet størrelsen af beløbene.

Der er tale om et samlet beløb på ca. 200.000 kr. for Varde Kommune, som tilbydes købt for 68.000 kr. af Gældsstyrelsen.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at de afskrevne fordringer - grundet den langsommelige sagsbehandling ved SKAT - under alle omstændigheder ville være vanskelige at realisere.

Det betyder bl.a., at Gældstyrelsens tilbud på cirka 30% af de oprindelige fordringer godtages, eftersom der derved indkommer delvise indtægter på fordringer, der stort set var afskrevet på forhånd.

 

I forhold til det nye inddrivelsessystem skal man være opmærksom på, at det i offentligheden kan komme til at fremstå, som om kommunerne er en medvirkende årsag til, at systemet ikke er klar til drift primo 2019, hvor problemstillingen reelt dækker over manglende klarhed over krav til systemerne fra SKATs side.

 


Økonomi

De restancer, der er tale om, er hvor borgeren ikke har betalt de udsendte fakturaer fra Varde Kommune for eksempelvis daginstitution, ejendomsskat m.v. Restancerne har ikke betydning for det enkelte driftsområde i Varde Kommune, eftersom indtægten ved udskrivelse af en faktura bliver indtægtsregistreret på driftsområdet; mens opkrævningen oversendes til kommunens opkrævningssystem.

Beløbene i opkrævningssystemet er opført som tilgodehavender på kommunens status konti i regnskabet. Når SKAT eller Gældsstyrelsen således afskriver kommunens tilgodehavender ved borgeren, bliver kommunens statuskonti nedskrevet med beløbet.

Kommunen får dermed realiseret de forventede tab, der ville være på de restancer, der er oversendt til SKAT til inddrivelse.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv,
at orienteringen om afskrivning af restancer, der tidligere er oversendt til SKAT, tages til efterretning.

 

Beslutning Direktionen den 14-11-2018

Anbefalingen blev tiltrådt på baggrund af de fremlagte sager.

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-11-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.sagsnr18-12371_doknr159426-18_v1_afskrivning af restancer.docx

Bilag

Afskrivning af restancer


293. Risikovurdering i forhold til besvigelser i Varde Kommune

Risikovurdering i forhold til besvigelser i Varde Kommune

Sagsfremstilling

Staben Økonomi er anmodet om at udarbejde en risikovurdering i forhold til, at der kan ske besvigelser i Varde Kommune.

 

Det vurderes, at de største muligheder for uregelmæssigheder kan ske i forbindelse med udbetalinger af udlæg til personalet, betaling af fakturaer, udbetaling af løn og tillæg samt i forbindelse med hjemtagelse af puljer fra diverse ministerier.

 

I medsendte bilag redegøres for de enkelte områders sagsgang samt en vurdering af risikoen for, at der kan ske besvigelser. Der er afsnit for:

 • Intern kontrol i praksis
 • Personale – udbetaling af løn m.v.
 • Puljemidler fra ministerier m.v.

 

Generelle procedurer – Økonomiregulativet med tilhørende bilag:

Den Kommunale styrelseslov bestemmer, at Byrådet skal fastsætte de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen indenfor kasse- og regnskabsvæsnet.

Økonomiregulativet fastlægger således på en række områder niveauet for den interne kontrol, herunder hvem der har ansvaret for, at kontrollen bliver udført.

 

I forhold til den interne kontrol fremgår det endvidere af regulativet, at dette skal ske med hensyntagen til væsentlighed og risiko, hvorfor vægten lægges på:

 • Områder med betydelige økonomiske transaktioner, hvor selv små fejl kan medføre betydelige tab, hvis de gentages,
 • Områder med relativ høj risiko for tab på grund af, at de er særlig udsatte for hændelige fejl eller besvigelser,
 • Områder med særlig politisk bevågenhed.

Forvaltningens vurdering

Generel vurdering:

Det er Økonomiafdelingens vurdering, at der er iværksat de rette procedurer i forhold til at undgå, at der kan ske besvigelser i Varde Kommune.

 

Sikkerheden afhænger af, at der foretages det fornødne ledelsestilsyn samt en effektiv intern revision. Det er Økonomiafdelingens ansvar at vurdere, om det fornødne ledelsestilsyn foretages, og gøre opmærksom på, såfremt der er områder, hvor dette ikke sker betryggende.

Det er dog den enkelte aftaleholders ansvar at sikre, at ledelsestilsynet sker i praksis, ligesom det er den enkelte aftaleholder, der står til ansvar for, at det tildelte budget anvendes lovligt og ansvarligt.

 

Kontrolarbejdet udføres med udgangspunkt i væsentlighed og risiko, således at de anvendte ressourcer står mål med effekten af kontrollen.

 

Uanset, at alle de beskrevne procedurer følges, vil der altid være en minimal risiko for, at der kan ske besvigelser, idet der ikke vil ske en 100 procents kontrol på alle udbetalinger.
Det vurderes dog, at en eventuel besvigelse kun vil kunne ske i et meget minimalt omfang og med mindre beløb.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv,
at risikovurderingen tages til efterretning.


Beslutning Direktionen den 21-11-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-11-2018

Risikovurderingen blev taget til efterretning.sagsnr18-12296_doknr158812-18_v1_risikovurdering.docx

Bilag

Risikovurdering


294. Huslejefastsættelse, private - reguleret eller ureguleret kommune

Huslejefastsættelse, private - reguleret eller ureguleret kommune

Sagsfremstilling

Fastsættelse af huslejen på det private boligmarked reguleres af Lejeloven og Boligreguleringsloven. En kommune kan med baggrund i disse love beslutte, om man ønsker at være en reguleret kommune eller en ureguleret kommune i forhold til fastsættelse af huslejen i private udlejningsejendomme.

 

 • I en reguleret kommune skal husleje og evt. efterfølgende huslejestigninger godkendes af huslejenævnet efter forelæggelse af et budget, som udarbejdes af udlejer.
 • I en ureguleret kommune fastsættes huslejen på baggrund af huslejeprisen i omkringliggende boliger og udviklingen følger markedsudviklingen. Der skal ikke udarbejdes budget forud for fastsættelse af husleje.

 

Hvis en udlejer i en ureguleret kommune ønsker en lejestigning og lejeren er uenig i dette kan sagen indbringes for Huslejenævnet, som herefter vil besigtige lejemålet og vurdere rimeligheden i lejestigningen. Det er gratis for lejere at indbringe en sag for Huslejenævnet.

 

Varde kommune har siden 2007 været en ureguleret kommune i lighed med flere andre kommuner i vores område, bl.a. Ringkøbing Skjern, Holstebro og Herning.

 

Formanden for Huslejenævnet i Varde og Billund kommune, Johan Evensen har vurderet, at det for Varde kommunes vedkommende vil medføre en betydelig forøgelse af opgavemængden i nævnet hvis alle huslejestigninger skal godkendes på forhånd i nævnet. Det gælder både nævnsmedlemmerne og den administrative sekretær for nævnet, idet alle sager om huslejestigning skal behandles i nævnet – også selvom lejer og udlejer er enige om stigningen.

 

Den nuværende formand for Huslejenævnet har været formand i de foregående 18 år, og han oplyser, at der gennem årene har været meget få sager, som omhandler huslejestigninger. I de fleste tilfælde godkendes stigningen med baggrund i de forbedringer der har været foretaget på det udlejede. I de sager, hvor man har varslet store lejestigninger, har det primært drejet sig om boliger, hvor udlejer gennem en årrække har forsømt at regulere huslejen og derfor ser sig nødsaget til at lade lejen stige meget. I disse tilfælde har Huslejenævnet vurderet lejemålet og sammenholdt lejestigningen med et budget forelagt af udlejer. I de fleste tilfælde har udlejer fået medhold i sit ønske om lejestigning.

 

Kommunens jurist har vurderet formandens vurdering af sagen og er grundlæggende enig i hans vurdering af fordele og ulemper ved at være en reguleret/ureguleret kommune dog med det forbehold, at man skal være opmærksom på hensynet til lejerne. 

 

Kommunens statistik for 2017 viser, at der for Varde kommunes vedkommende det år har været rejst 2 sager i Huslejenævnet hvor klagepunktet har været fastsættelse af husleje, begge sager drejede sig om nedsættelse af husleje fordi dele af det udlejede har været ubrugelig. I 2018 har der været én sag i nævnet hvor klagepunktet var huslejefastsættelse. I denne sag forblev huslejen uændret.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at Varde kommune fortsat skal være en ureguleret kommune. Dette henset til de få sager der hidtil har været behandlet i nævnet sammenholdt med den forventede forøgelse af opgavemængden i Huslejenævnet, som forventes at blive en følge af, at Varde kommune overgår til at være en reguleret kommune.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Boligreguleringsloven og Lejeloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Varde kommune fortsætter med at være en ureguleret kommune


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-11-2018

Anders Linde blev erklæret inhabil og deltog således ikke i sagens behandling.

 

Sagen blev udsat med henblik på yderligere sagsbehandling.

 

 sagsnr18-12833_doknr165617-18_v1_begrundet anbefaling fra formanden for huslejenævnet johan evensen.docx
sagsnr18-12833_doknr165613-18_v1_varde kommunes jurists udtalelse til sagen.msg

Bilag

Begrundet anbefaling fra formanden for Huslejenævnet Johan Evensen
Varde kommunes jurists udtalelse til sagen


295. Budgetopfølgning pr. 3. kvartal 2018 - Udvalget for Økonomi og Erhverv

Budgetopfølgning pr. 3. kvartal 2018 - Udvalget for Økonomi og Erhverv

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen for Udvalget for Økonomi og Erhverv pr. 30. september 2018 viser et samlet merforbrug på i alt 3,4 mio. kr. ekskl. budgetoverførsler fra sidste år jf. nedenstående tabel.

 

 

Inklusiv overførsler fra 2017 forventes et samlet mindreforbrug på 15,2 mio. kr. jf. nedenstående tabel, hvoraf 4,8 mio. kr. forventes overført til 2019 og 10,4 mio. kr. tilført kassebeholdningen.

 

 

Udvalget for Økonomi og Erhverv har oplevet en mindre forværring af de samlede driftsudgifter. Merforbruget forventes at være på 3,4 mio. kr., hvilket er 0,7 mio. kr. højere i forhold til seneste budgetopfølgning. Dette bl.a. skyldes bl.a. det fortsatte pres på barselspuljen, som er blevet yderligere forværret siden seneste budgetopfølgning.

De væsentlige afvigelser pr. 30. september 2018 er, jf. bilag:

 

 • På den kollektive trafik og handikapkørsel forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr.
 • For den politiske organisation forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. ekskl. overførsler, hvilket skyldes afregning af eftervederlag til fratrådte udvalgsformænd, samt opstart af nyvalgte byrådsmedlemmer. Merudgiften dækkes af budgetoverførsler fra 2017. Der forventes overført 0,7 mio. kr. til Folketingsvalg i 2019.
 • På det administrative område forventes et merforbrug på 2,8 mio. kr. hvilket skyldes afvigelser på en række områder, hvor bl.a. IT-området har et merforbrug på 4,4 mio. kr. grundet udbud og systemskifte på en række fagsystemer. Udbuddet vil medføre lavere udgifter i overslagsårene. Desuden forventes det administrative område at blive forbedret grundet salg af Frisvadvej 1 C, hvilket påvirker opfølgningen med 1,4 mio. kr.
 • Det forventes, at 0,9 mio. kr. af overførslen i erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter bliver brugt i år, da der er tale om et udskudt projekt fra 2017. 0,2 mio. kr. forventes overført til næste år.
 • Der forventes et merforbrug på barselspuljen på 7,6 mio. kr., hvilket er en forværring på 2 mio. kr. ift. seneste budgetopfølgning. Denne pulje forventes under pres også fremadrettet.
 • Langtidssygdomspuljen oplever et mindreforbrug på 1,1 mio. kr.
 • På forsikringer og risikostyring m.m., forventes et mindreforbrug på 2,3 mio. kr., hvoraf der forventes en overførsel til 2019 på 3,7 mio. kr., samt at kassen tilføres 1,5 mio. kr.
 • Det forventes, at der tilføres 4,2 mio. kr. til kassen fra den tekniske reserve på 10 mio. kr., som skulle reducere risikoen for en eventuel regnskabssanktion. Der er forbrugt 5,8 mio. kr. af reserven ifm. udbud af rengøring

 


Forvaltningens vurdering

Der foreligger en målsætning om stram rammebudgettering, således at der ikke bevilges tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen. Det er væsentligt, af hensyn til kommunens økonomi, at de enkelte udvalg så vidt muligt selv finansierer eventuelle merudgifter indenfor eget udvalg, uanset om merforbruget skyldes forhold, som udvalget ikke har indflydelse på.

 

Forvaltningen vurderer, at barselspuljen bør være et opmærksomhedspunkt i forhold til et fremadrettet forbrug.

 


Retsgrundlag

Varde Kommunes Økonomiregulativ


Økonomi

Forvaltningen anbefaler,

at Udvalget for Økonomi og Erhverv tager budgetopfølgningen til efterretning.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-11-2018

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.sagsnr18-3976_doknr177116-18_v1_udvalget for økonomi og erhverv_budgetopfølgning 30. september 2018.xlsx

Bilag

Udvalget for Økonomi og Erhverv_Budgetopfølgning 30. september 2018


296. Budgetopfølgning pr. 3. kvartal 2018 - Drift

Budgetopfølgning pr. 3. kvartal 2018 - Drift

Sagsfremstilling

Der udarbejdes en samlet budgetopfølgning for budgetåret 2018 tre gange årligt for henholdsvis 1. kvartal, 2. kvartal og 3. kvartal. Desuden blev der pr. 31. august udarbejdet en ekstraordinær budgetopfølgning som følge af, at servicerammen kan komme under pres. 
Det er afgørende, at Varde Kommune bidrager til, at kommunerne samlet set overholder servicerammen for at undgå sanktioner og dermed en reduktion af statens tilskud til kommunerne.

 

Budgetopfølgningen pr. 3. kvartal for fagudvalgene viser et samlet merforbrug på 17,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2018 eksklusive budgetoverførsler, jf. tabel nedenfor, hvilket er et fald på 2,5 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen for 31. august, der viste et merforbrug på 19,7 mio. kr.

 

 

Merforbruget kan primært henføres til, at fagudvalgene på nuværende tidspunkt forventes at forbruge af budgetoverførslerne fra 2017 til 2018, og at der forventes et merforbrug på det specialiserede socialområde (voksne) på 10 mio. kr., samt at der forventes et merforbrug på 6 mio. kr. til medfinansiering af sundhedsvæsenet.

 

 

De væsentlige afvigelser for de enkelte udvalg er, jf. bilag:

 

 • For udvalget for Økonomi og Erhverv forventes et samlet merforbrug på 3,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler. Det er en stigning på 0,7 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. august, hvilket primært kan henføres til flere udbetalinger fra barselspuljen, som alt i alt forventes at være 7,6 mio. kr. højere end budgetteret. Det modsvares delvist af et mindreforbrug på langtidssygdomspuljen på 1,1 mio. kr. Der forventes desuden et mindreforbrug på bl.a. arbejdsskadeforsikringer og tjenestemandspensioner. Endvidere forventes, at der tilføres 4,2 mio. kr. til kassen fra den tekniske reserve på 10 mio. kr. i 2018, som skulle reducere risikoen for en eventuel regnskabssanktion, eksempelvis hvis institutionerne forbruger af deres opsparede overskud. Der er forbrugt 5,8 mio. kr. af reserven i forbindelse med udbud af rengøring. Inkl. budgetoverførsler forventes et mindreforbrug på 15,2 mio. kr.

 

 • For udvalget for Plan og Teknik forventes et merforbrug på 2,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler, hvilket primært skyldes, at der er en række opgaver, som er blevet udskudt fra 2017 til 2018, samt en væsentlig stigning på vejvandsbidraget i 2018. Inkl. budgetoverførsler forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

 

 • For udvalget for Børn og Læring forventes et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler, hvilket hovedsageligt skyldes et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. til børn og unge med særlige behov, samt et mindreforbrug på skoleområdet på 0,9 mio. kr., bl.a. som følge af færre elever på efterskoler. Det modsvares i et vist omfang af, at der forventes et merforbrug på dagtilbudsområdet på 2,3 mio. kr., hvilket kan henføres til flere børn i private institutioner og kommunale vuggestuer end budgetteret. Inkl. budgetoverførsler forventes et mindreforbrug på 31,9 mio. kr. på udvalgets område. 

 

 • For udvalget for Kultur og Fritid forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til indeværende års budget ekskl. budgetoverførsler fra sidste år. Indenfor udvalgets budget er der enkelte steder flyttet rundt, så merforbrug på nogle områder dækkes af mindreforbrug på andre områder. Efter budgetoverførsler forventes et samlet mindreforbrug på 2,7 mio. kr. på udvalgets område. 

 

 • For udvalget for Social og Sundhed forventes et merforbrug på 13,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler. Det er et fald på 2,6 mio. kr. i forhold til seneste budgetopfølgning. Det samlede merforbrug kan bl.a. henføres til, at der forventes et merforbrug på det specialiserede socialområde på 10 mio. kr., samt at der forventes et merforbrug på 6 mio. kr. til den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet. Det modsvares i et vist omfang af et forventet mindreforbrug på ældreområdet.

 

 • For udvalget for Arbejdsmarked og Integration forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., hvilket primært skyldes, at udgifterne til integration forventes at falde med 10 mio. kr., samt at udgifterne til revalidering forventes at falde med 5,5 mio. kr. Det modsvares af, at udgifterne til fleksjob og ressourceforløb begge forventes at stige med 7,5 mio. kr. hver.

Serviceudgifterne i 2018 forventes samlet set at ligge 14,8 mio. kr. over det korrigerede budget i 2018, jf. tabel nedenfor, hvilket primært skyldes, at der forventes et merforbrug på det specialiserede socialområde (voksne), samt at områderne forventes at bruge af deres budgetoverførsler fra 2017.

 

 

I økonomiaftalen for 2019 mellem regeringen og KL blev det aftalt at lave en midtvejsregulering i 2018 som følge af, at pris- og lønopregningen til budget 2018 var for høj i økonomiaftalen for 2018. Det medfører en negativ regulering for Varde Kommune godt 6 mio. kr., som de enkelte områders budgetter er tilpasset med.

 

Kommunerne bliver over det generelle tilskud kompenseret for de merudgifter, som staten pålægger dem gennem ny lovgivning (lov- og cirkulæreprogrammet) eller andre regelændringer. Omvendt reduceres bloktilskuddet, hvis staten gennem regelændringer gennemfører reduktioner i kommunernes udgifter. Samlet set får Varde Kommune tilført 4,6 mio. kr. i 2018, som der ved seneste budgetopfølgning på baggrund af en konkret vurdering blev besluttet, at omtrent halvdelen blev tilført områderne, mens omtrent halvdelen skulle tilfalde kassen.

 

For overførselsudgifterne bemærkes, at der vil ske negativ regulering af Varde Kommunes indtægter på 7,1 mio. kr. i 2018 vedrørende de forsikrede ledige som følge af efter- og midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2017 og 2018. Der bemærkes desuden, at det seneste skøn fra KL indikerer, at Varde Kommune vil få en yderligere negativ efterregulering i 2019 på knap 4 mio. kr. vedrørende beskæftigelsestilskuddet for 2018.
I økonomiaftalen for 2019 mellem regeringen og KL blev der også aftalt en midtvejsregulering af beskæftigelsesområdet, da overførselsudgifterne (forsørgelsesudgifterne) er lavere på landsplan i 2018 end forudsat i økonomiaftalen. Det medfører en negativ regulering for Varde Kommune i 2018 på 19 mio. kr.


Forvaltningens vurdering

Det bemærkes, at det fremgår af budgetproceduren, at der arbejdes med en målsætning om stram rammebudgettering, således der i løbet af budgetåret ikke bevilges tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen.

 

Det er afgørende, at Varde Kommune bidrager til, at kommunerne samlet set overholder servicerammen for at undgå sanktioner og dermed en reduktion af statens tilskud til kommunerne. Såfremt kommunerne samlet set overskrider servicerammen, og Varde Kommune eksempelvis overskrider de budgetterede serviceudgifter med 10 mio. kr., kan det medføre en individuel sanktion på 6 mio. kr. til kommunen.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at budgetopfølgningen tages til efterretning,

at der til budgetopfølgningen for 3. kvartal ikke gives tillægsbevilling finansieret af kassen, og

at det indstilles, at områderne holder igen med forbrug af deres budgetoverførsler.


Beslutning Direktionen den 21-11-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-11-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 sagsnr18-3976_doknr153412-18_v1_budgetopfølgning 30. september 2018.xlsx

Bilag

Budgetopfølgning 30. september 2018


297. Budgetopfølgning pr. 3. kvartal 2018 - Anlæg

Budgetopfølgning pr. 3. kvartal 2018 - Anlæg

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet budgetopfølgning for anlæg pr. 3. kvartal 2018. Vedlagt er oversigter med statusbeskrivelser på de budgetterede anlægsprojekter i 2018 samt anlægsprojekter, som er blevet overført til 2018.

 

Der bemærkes, at som følge af blandt andet det midlertidige anlægsstop i 2017 er anlægsprojekter for knap 80 mio. kr. blevet forsinket eller udskudt til 2018, hvilket kommer oveni de godt 110 mio. kr., som der oprindeligt var budgetteret med i 2018. I alt udgør det korrigerede anlægsbudget i 2018 godt 190 mio. kr.

 

På nuværende tidspunkt forventes anlægsudgifterne at udgøre ca. 116 mio. kr. i 2018. Det er ca. 74,8 mio. kr. mindre end det korrigerede anlægsbudget i 2018 (inklusive overførte anlægsprojekter fra tidligere år), men godt 6 mio. kr. mere end det oprindelige anlægsbudget i 2018.

 

 

Af tabellen nedenfor fremgår større projekter, som ikke forventes gennemført fuldt ud i 2018 eller hvor der er væsentlige afvigelser:

 


Forvaltningens vurdering

Det er afgørende, at kommunerne samlet set overholder anlægsrammen. Varde Kommune ser på nuværende tidspunkt ud til at bruge mere på anlægsprojekter i 2018 end oprindeligt budgetteret som følge af, at en række anlægsprojekter i 2017 er blevet udskudt til 2018. Der er dog i økonomiaftalen ikke aftalt en sanktion på regnskabet for anlæg.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at budgetopfølgningen tages til efterretning.


Beslutning Direktionen den 21-11-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-11-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 sagsnr18-3851_doknr153592-18_v1_anlæg pr. 30.09.2018 - samtlige udvalg - budgetopfølgning.xlsx

Bilag

Anlæg pr. 30.09.2018 - Samtlige udvalg - Budgetopfølgning


298. Renovering, Ebbe Brydesvej 2-21 i Varde

Renovering, Ebbe Brydesvej 2-21 i Varde

Sagsfremstilling

Varde Bolig Administration søger i mail den 14. november 2018 om godkendelse af låneoptagelse til etablering af nyt tag på almene familieboliger samt godkendelse af huslejen for afdel. 0401 Ebbe Brydesvej i Varde.

 

Projektet vedrører udskiftning af tage på 20 almene familieboliger på Ebbe Brydesvej. Til projektet hjemtages et 30 - årigt forbedringslån på 1.790.000 kr. + låneomkostninger. Lånet kræver ikke kommune garanti. Den resterende del af projektet finansieres af afdelingens henlæggelser.

 

For en bolig på for eksempel 109 m2 er huslejen før renoveringen 4.854 kr. pr. måned. Efter udskiftning af taget vil huslejen stige med 350 kr. pr. måned svarende til 7,2 %. Huslejen er herefter 5.204 kr. pr. måned. Huslejen vil være afhængig af lejemålet størrelse.  


Forvaltningens vurdering

Udskiftning af taget på Ebbe Brydesvej i Varde har indgået i afdelingens drifts- og vedligeholdelsesplaner.

 

Forvaltningen vurderer, at der er tale om vedligeholdelsesarbejder som ikke kræver byrådets godkendelse jævnfør § 28 i lov om almene boliger vedrørende væsentlige forandringer af ejendommen.

 

Derimod skal Byrådet godkende huslejestigninger på mere end 5 %, når stigningen skyldes udførelse af forbedringsarbejder på ejendommen,  der enten sker i form af renovering eller forbedring jævnfør driftsbekendtgørelsens § 76 stk. 4 og i bekendtgørelsen af lov om almene boliger § 10 stk 3.

 

Byrådet skal ligeledes godkende låneoptagelse jævnfør § 29 i lov om almene boliger.

 

Forvaltningen vurderer, at tagrenoveringen vil være med til at forlænge og fastholde boligernes levetid, og samtidig være med til at bidrage til at boligerne fortsat er attraktive for lejerne. Renoveringen  af tagene forventes at kunne give en besparelse på varmeforbruget.

 

På den baggrund anbefales det, at ansøgningen om låneoptagelse og huslejestigningen godkendes.


Retsgrundlag

Lov om almene boliger mv

Bekendtgørelsen om drift af almene boliger mv

 


Økonomi

Ingen – realkreditlånet kræver ikke kommunal garanti

 


Høring

Gennemførelse af projektet og huslejestigningen er godkendt på et afdelingsmøde i afdeling 0401.

 


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at Udvalget for Økonomi og Erhverv, indstiller til Byrådet

at ansøgning om optagelse af nyt 30 - årigt ustøttet realkreditlån på 1.790.000 kr. + låneomkostninger godkendes, og

at huslejestigningen på 350 kr. pr. måned godkendes.

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-11-2018

Anders Linde blev erklæret inhabil og deltog således ikke i sagens behandling.

 

Anbefalingen blev godkendt.

 sagsnr18-13817_doknr178561-18_v1_mødereferat fra vba.pdf.pdf
sagsnr18-13817_doknr178570-18_v1_ansøgning fra varde bolig administration vedr udskfitning af tage på boliger ebbe brydesvej i varde..pdf

Bilag

Mødereferat fra VBA.pdf
Ansøgning fra Varde Bolig Administration vedr udskfitning af tage på boliger Ebbe Brydesvej i Varde.pdf


299. Ansøgning om sponsorat - Region Varde Elitesport

Ansøgning om sponsorat - Region Varde Elitesport

Sagsfremstilling

Region Varde Elitesport (RVE) søger om en ny fireårig sponsoraftale med et tilskud på 100.000 kr. om året.

 

Den nye sponsoraftale er en forlængelse og udvidelse af to sponsoraftaler, som udløber ved udgangen af 2018. De gamle aftaler var:

 • Banesponsorat med årligt tilskud på 50.000 kr. i årene 2015-2018
 • Team No. 1 elitesponsorat med årligt tilskud på 25.000 kr. i årene 2017-2018.

 

I den nye sponsoraftale fordeles tilskuddet med 75.000 kr. til banesponsorat og 25.000 kr. til Team No. 1.

 

RVE og Outrup Speedway Club (OSC) driver i fællesskab Varde Kommunes sportslige flagskib indenfor speedwaysporten.

 

Over de seneste år har RVE’s hold ligget helt i toppen i den danske superliga. Klubben vandt DM guld i 2016, DM sølv i 2017 og igen DM guld i 2018.

 

Samtidig er hjemmebanen, Varde Motor Arena, udviklet til en af de bedste speedwayarenaer i Danmark. RVE har afholdt DM for hold i 2016 og 2018 samt U21 VM finalen i 2018. Banen er i forbindelse med U21 VM-finalen blevet godkendt af en jury fra FIM (den internationale motorunion), som gav baneanlægget en 3-årig ’blank’ godkendelse. FIM opfordrede i denne forbindelse RVE til at søge om værtskab for internationale stævner og arrangementer.

 

De store stævner er dækket af flere medier, bl.a. TV, radio og sociale medier. I 2018 har der været transmitteret 4 løb på TV2 Sport, og streaming til udlandet. Herved medvirker RVE til at markedsføre og brande Varde Kommune i både ind- og udland.

 

RVE oplyser i sin ansøgning, at deres aktiviteter understøtter Varde Kommunes vision og en række af kommunens visionspolitikker.

 

Som modydelse for banesponsoratet får Varde Kommune sit navn og logo vist på:

 • Fast skilt på banemidten
 • Programmer og andet trykt materiale
 • TV-skærme i VIP-telt
 • RVE’s profiler på sociale medier.

 

For Team No. 1 sponsoratet er modydelserne:

 • Speakeromtale flere gange under alle stævner
 • Visning af navn og logo på bander, ved ind- og udgang, i ryttergården og på TV-skærme i VIP-telt
 • 20 billetter til hver match, som udloddes via kommunens Facebookprofil.

Forvaltningens vurdering

Ansøgningen om en ny sponsoraftale for 2019-2022 lever op til Varde Kommunes kodeks for sponsoraftaler, bl.a. fordi sponsoratet understøtter en række af kommunens visionspolitikker.

 

Eksponering af Varde Kommune i forbindelse med Region Varde Elite har en positiv brandingværdi for kommunen. Det er især værdifuldt, at eksponeringen sker overfor tilskuere, der tiltrækkes fra nabokommuner og fra turistområderne, og landsdækkende via bl.a. TV-dækning af stævner.

 

Forvaltningen vurderer samlet, at ansøgningen kan imødekommes, og at sponsortilskuddet modsvares af brandingværdien.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten
Varde Kommunes kodeks for sponsoraftaler


Økonomi

Tilskuddet finansieres af Byrådets Udviklingspulje.

Tidligere bevilgede beløb og ansøgninger på vej i systemet vedr. Byrådets Udviklingspulje, kan ses i vedhæftede økonomibilag.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at der indgås ny sponsoraftale med Region Varde Elitesport med et årlig tilskud på 100.000 kr. i årene 2019, 2020, 2021 og 2022.


Beslutning Direktionen den 21-11-2018

Anbefalingen blev tiltrådt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-11-2018

Anbefalingen blev godkendt idet det præciseres, at de 20 billetter til hver match indgår i stedet for de, i bilag 2, nævnte 2 VIP billetter og 10 entrebilletter til hver match.

 

Tilskuddet finansieres af Byrådets Udviklingspulje.

 sagsnr18-13402_doknr172178-18_v1_ansøgning til varde kommune.pdf
sagsnr18-13402_doknr172180-18_v1_varde kommune region varde elitesport - team no 1.pdf
sagsnr18-13402_doknr175482-18_v1_udkast til sponsoraftale med ansøgers tilføjelser.docx
sagsnr09-11201_doknr69633-16_v2_byrådets udviklingspuje - specifikation.xlsx

Bilag

Ansøgning til Varde Kommune
Varde Kommune Region Varde Elitesport - Team No 1
Udkast til sponsoraftale med ansøgers tilføjelser
Byrådets udviklingspuje - specifikation


300. Ansøgning til Byrådets Udviklingspulje - Vestkystturisme

Ansøgning til Byrådets Udviklingspulje - Vestkystturisme

Sagsfremstilling

Partnerskab for Vestkystturisme (PVT) søger om tilskud fra Byrådets Udviklingspulje på 132.301 kr. til projektet ”En stærkere sammenhæng på Danmarks Vestkyst”.

 

PVT er en forening, der er stiftet på baggrund af et samarbejde mellem de 11 vestkystkommuner, Dansk Kyst- og Naturturisme, de tre vestdanske regioner samt turistaktører langs Vestkysten.

 

PVT’s formål er at skabe fokuseret vækst og beskæftigelse i turisterhvervet ved Vestkysten i samspil med øvrige aktører i turismeværdikæden.

 

Projektet ”En stærkere sammenhæng på Danmarks Vestkyst” er et af de første skridt på vejen til realisering af indsatser i Udviklingsplan for Danmarks Vestkyst, som PVT har udarbejdet i tæt samarbejde med bl.a. de 11 vestkystkommuner.

 

Projektets indsatser er inspireret af Wild Atlantic Way, som er et udviklingstiltag på den irske vestkyst. Her har man via udvikling af en rute og et fælles brand skabt sammenhæng på en 2.500 km kyststrækning. Indsatsen har skabt en fælles historie for kysten med plads til mange individuelle fortællinger og særpræg. Wild Atlantic Way er også blevet en katalysator for turismeinvesteringer langs med kysten.

 

PVT ønsker med dette projekt, at trække på erfaringer og resultater fra Wild Atlantic Way.

 

Formålet med indsatsen er at skabe en stærk profil og identitet for den samlede vestkyst, samtidig med at lokale styrker og særkender står endnu tydeligere. Der skal udvikles et brand med international gennemslagskraft på både eksisterende og nye markeder. Indsatsen skal også øge mobiliteten på den enkelte ferie og langs kysten samt motivere til genbesøg.

 

Projektet består af følgende delinitiativer:

 1. Udvikling og kommunikation af et overordnet brand, identitet og en fortælling, der binder kysten sammen og samtidig fremhæver lokale styrker og kvaliteter.
 2. Afklaring og udvikling af en fysisk manifestation af brandet langs med kysten, f.eks. i form af ruter til cykel og vandring, skiltning og signaturoplevelser.

 

Projektet er startet op i 3. kvartal 2018 og forventes afsluttet i 4. kvartal 2019.

 

Projektets samlede budget er 1,5 mio. kr., hvoraf 1 mio. kr. søges finansieret ved de 11 vestkystkommuner, mens PVT og Dansk Kyst- og Naturturisme tilsammen finansierer 0,5 mio. kr.


Forvaltningens vurdering

I ansøgningen beskriver PVT, hvordan projektet lever op til kriterierne for ansøgninger om tilskud fra Byrådets Udviklingspulje.

 

Det er således beskrevet, hvordan projektet har

 • Relation til Vi i Naturen
 • Markedsføringsmæssig værdi
 • Erhvervsrelateret potentiale
 • Arbejdspladsskabende, udviklende og nytænkende karakter.

 

Forvaltningen vurderer, at ansøgningen fuldt ud opfylder kriterierne for tilskud fra Byrådets Udviklingspulje.


Konsekvens i forhold til visionen

Projektet vil understøtte visionen.


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Ansøgningskriterier for Byrådets Udviklingspulje


Økonomi

Tilskuddet finansieres af Byrådets Udviklingspulje.

Tidligere bevilgede beløb og ansøgninger på vej i systemet vedr. Byrådets Udviklingspulje, kan ses i vedhæftede økonomibilag.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at der bevilges et tilskud på 132.301 kr. til ”En stærkere sammenhæng på Danmarks Vestkyst”.


Beslutning Direktionen den 21-11-2018

Anbefalingen blev tiltrådt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-11-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 

Beløbet finansieres af Byrådets udviklingspulje.sagsnr18-12635_doknr162988-18_v1_ansøgning til byrådets udviklingspulje - en stærkeres sammenhæng op danmarks vestkyst.docx - sagsnr1.docx
sagsnr18-12635_doknr162992-18_v1_en stærkere sammenhæng danmarksvestkyst.pdf
sagsnr09-11201_doknr69633-16_v2_byrådets udviklingspuje - specifikation.xlsx

Bilag

Ansøgning til byrådets Udviklingspulje - En stærkeres sammenhæng op Danmarks vestkyst.docx - Sagsnr18-4801_Doknr162960-18_v1_Ansøgning til byrådets Udviklingspulje - En stærkeres sammenhæng om Danmarks vestkyst
En stærkere sammenhæng Danmarksvestkyst
Byrådets udviklingspuje - specifikation


301. Ansøgning til Visionspuljen - bro ved Janderup Ladeplads

Ansøgning til Visionspuljen - bro ved Janderup Ladeplads

Sagsfremstilling

ProVarde søger om et tilskud fra Visionspuljen på 226.400 kr. til et forprojekt for realisering af en bæredygtig gang- og cykelbro over Varde Å ved Janderup Ladeplads. Broen skal forbinde byerne Alslev og Janderup og de to byers opland mod Varde Å.

 

ProVarde samarbejder med Lokalforeningen Janderup og Alslev Sogns Borgerforening om projektet.

 

Broen skal bl.a.

 • fungere som en port til Nationalpark Vadehavet, og den skal være en stærk forbindelse over åen med afsæt i stedets historie og med respekt for områdets særlige storslåede natur,
 • være et vartegn for området og udformes med respekt for områdets natur og kulturmiljøet omkring ladepladsen og Janderup Kirke.

 

ProVarde beskriver i ansøgningen projektets relation til Varde Kommunes vision, dets nytænkende karakter og dets brandingmæssige værdi for Varde Kommune.

 

Forprojektets formål er at visualisere broprojektet og at give det nødvendige materiale til ansøgning af tilskud fra puljer og fonde til realisering af selve projektet.

 

ProVarde forventer, at forprojektet og ansøgningsarbejdet kan gennemføres indenfor 6 måneder efter bevilling af tilskud fra Visionspuljen.

 

Der er ikke søgt om eller modtaget tilskud til forprojektet fra andre puljer/fonde.


Forvaltningens vurdering

Broprojektet opfylder både betingelserne for tilskud fra Visionspuljen og fra Byrådets Udviklingspulje, fordi det er nytænkende, det understøtter visionen, og det har en brandingværdi for Varde Kommune.

 

Visionspuljen for 2018 er opbrugt. Der er en ny pulje på ca. 350.000 kr. for 2019.

 

Hvis tilskuddet ydes fra Visionspuljen i 2019, vil der kun være ca. 125.000 kr. til rest til andre relevante projekter i 2019.

 

Forvaltningen vurderer derfor, at en stor del af tilskuddet bør finansieres af Byrådets Udviklingspulje, fordi projektet i høj grad er nytænkende, og fordi det må forventes at få en høj brandingværdi for kommunen.


Konsekvens i forhold til visionen

En gang- og cykelbro i Naturpark Vadehavet understøtter i høj grad visionen


Retsgrundlag

Kriterier for tilskud fra Visionspuljen

Kriterier for tilskud fra Byrådets Udviklingspulje


Økonomi

Visionspuljen for 2019 er på ca. 350.000 kr.

 

Tidligere bevilgede beløb og ansøgninger på vej i systemet vedr. Byrådets Udviklingspulje, kan ses i vedhæftede økonomibilag.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at ansøgningen om tilskud til forprojektet godkendes, og

at tilskuddet finansieres med 100.000 kr. af Visionspuljen for 2019 og med 126.400 kr. af Byrådets Udviklingspulje.


Beslutning Direktionen den 21-11-2018

Sagen oversendes til beslutning i Udvalget for Økonomi og Erhverv.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-11-2018

Sagen returneres med henblik på yderligere sagsbehandling.sagsnr09-11201_doknr69633-16_v2_byrådets udviklingspuje - specifikation.xlsx
sagsnr18-11241_doknr146626-18_v1_ansøgning passage over varde å - underskrevet.pdf
sagsnr18-11241_doknr146630-18_v1_tilbud ideoplæg bro ved janderup move.pdf
sagsnr18-11241_doknr146629-18_v1_kort - janderup ladeplads bro.pdf
sagsnr18-11241_doknr146627-18_v1_kort - janderup ladeplads - afstand.pdf

Bilag

Byrådets udviklingspuje - specifikation
Ansøgning Passage over Varde Å - Underskrevet
Tilbud ideoplæg bro ved Janderup MOVE
Kort - Janderup Ladeplads Bro
Kort - Janderup Ladeplads - afstand


302. Salgspriser for parcelhus- og erhvervsgrunde i 2019

Salgspriser for parcelhus- og erhvervsgrunde i 2019

Sagsfremstilling

Salgspriser for Varde Kommunes parcelhus- og erhvervsgrunde fastsættes for hvert kalenderår, og der skal derfor fastsættes nye priser for 2019.

 

Kommunens parcelhus- og erhvervsgrunde skal sælges til markedsprisen, og de skal

herefter udbydes til salg ved en årlig annoncering.

 

Når priserne for 2019 er godkendt, annonceres de i dagspressen og på kommunens hjemmeside med oplysning om antallet af grunde og priser i de enkelte udstykningsområder.

 

Grundpriserne er uændrede siden 2017. I de fleste områder er der faste grundpriser, og i andre udvalgte områder er grundene udbudt til salg for højeste bud uden mindstepris. Disse områder blev udvalgt efter følgende kriterier:

 

 1. Der måtte højest være 6 grunde tilbage i området
 2. Der måtte ikke være solgt grunde siden 2012

 

Kriterierne er fastsat med baggrund i ønsket om at få solgt de sidste få grunde i ældre udstykninger, og for at undgå utilfredshed hos købere, som har købt grund kort tid før en nedsættelse af prisen.

 

Byrådet har besluttet at sælge grunde for højeste bud uden mindstepris således:

 

Maj 2014

42 grunde fordelt i 19 udstykningsområder

Oktober 2015

31 grunde fordelt i 7 udstykningsområder

December 2016

8 parcelhusgrunde på Kløvervang i Fåborg (her er der set bort fra kriteriet om højest 6 grunde tilbage i området)

 

Der er solgt 21 grunde for højeste bud uden mindstepris i perioden 2014-2018.

 

Bud, der ikke dækker tilslutningsafgifterne, kan ikke accepteres.

 

Forvaltningen foreslår, at de resterende 60 grunde udbydes på uændrede vilkår. Udstykningsområderne er markeret med blåt på det vedhæftede bilag.

 

Forvaltningen foreslår endvidere, at alle øvrige grunde, som er udbudt til en fast pris, udbydes til de samme priser i 2019 som i 2018.

 

Med baggrund i ovenstående er der udarbejdet en oversigt med de priser, der trådte i kraft fra

januar 2018 i de enkelte udstykningsområder og med forslag til priser fra 1. januar 2019.

 

Alle nævnte priser er inkl. moms men ekskl. tilslutningsafgifter.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at de foreslåede priser i det vedhæftede bilag svarer til markedspriserne.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen.


Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 68.

 

Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste

ejendomme.


Økonomi

Ifølge budgettet for 2019 forventes det, at udgifter til byggemodning kan dækkes af indtægter fra grundsalget. Der er budgetteret med et nettobeløb på 0 kr.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at de resterende grunde i de udvalgte udstykningsområder udbydes til salg for højeste bud uden mindstepris på uændrede vilkår, og

at salgspriserne inkl. moms men ekskl. tilslutningsafgifter for 2019 for de resterende parcelhus- og erhvervsgrunde fortsætter uændret.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-11-2018

Anbefalingen blev godkendt, idet det præciseres,

at kriterier for de grunde der bliver udbudt til salg for højeste bud uden mindstepris er følgende

 

 1. Der måtte højest være 6 grunde tilbage i området
 2. Der ikke må være solgt grunde i området inden for de seneste 5 år


sagsnr18-12376_doknr159511-18_v1_salgspriser inkl. moms men ekskl. tilslutningsafgifter for parcelhus- og erhvervsgrunde i 2019..docx

Bilag

Salgspriser inkl. moms men ekskl. tilslutningsafgifter for parcelhus- og erhvervsgrunde i 2019.


303. Høring - ny udviklingsrådsmodel i Varde Kommune

Høring - ny udviklingsrådsmodel i Varde Kommune

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv godkendte 31. oktober 2018 igangsætning af høring således:

 

1. november

Efterårsmødet mellem Byrådet og udviklingsrådene er det indledende høringsarrangement.

28. november

Behandling i Udvalget for Økonomi og Erhverv – igangsætning af høring blandt udviklingsråd og lokale foreninger

3. december – 8. januar 2019

Høringsperiode

30. januar 2019

Opsamling i Udvalget for Økonomi og Erhverv

5. februar 2019

Godkendelse i Byrådet

 


Forvaltningens vurdering

På efterårsmødet 1. november 2018 fremkom en række kommentarer til den fremlagte udviklingsrådsmodel, som indgår som en del af høringen – vedlagt som bilag.

 

På mødet fremkom der flere bemærkninger til forståelsen af afsnittet om udviklingsrådsmodellens årshjul, herunder især sammenhænge mellem møderne. Det har betydet, at der er indarbejdet en mindre præcisering i oplæggets afsnit 4.1., hvor der redegøres mere uddybende for det nye i modellen og sammenhænge mellem møderne. Afsnittet har været til udtalelse ved arbejdsgruppen, der står bag oplægget.

 

Der lægges op til en høring, hvor hele modellen er til udtalelse, men med særligt fokus på ikrafttrædelsestidspunktet, der evt. kan være 1. januar 2019, 1. juli 2019 eller 1. januar 2020.

 

Forvaltningen anbefaler med dette afsæt, at det korrigerede oplæg og ikrafttrædelsestids-punktet sendes i høring i Fælles Udviklings Råd (FUR), de 9 udviklingsråd og foreningslivet bredt set.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov


Økonomi

Udvalget for Økonomi og Erhverv godkendte 31. oktober 2018, at der fra 2019 tilføres 25.000 kr. pr. udviklingsråd, i alt 225.000 kr. De øvrige udgifter til forbedring af udviklingsrådenes synlighed, introduktionsforløb og flere kursusmoduler oversendes til den kommende budgetlægning for 2020 og frem.


Høring

Det reviderede oplæg til Udviklingsrådsmodel sendes i høring som beskrevet ovenfor.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at modellen og ikrafttrædelsestidspunktet sendes i høring til FUR, de 9 udviklingsråd og foreningslivet bredt set, og

at der tages endelig stilling til modellen efter endt høring, herunder ikrafttrædelsestidspunkt.


Beslutning Direktionen den 21-11-2018

Anbefalingen blev tiltrådt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-11-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr17-12228_doknr176947-18_v1_udviklingsrådsmodel version 2.0. 16.11.2018.docx
sagsnr17-12228_doknr175988-18_v1_høringsarrangement på efterårsmødet - opsamling øvrige temaer.docx
sagsnr17-12228_doknr175983-18_v1_hørringsarrangement på efterårsmødet - opsamling på roller.docx

Bilag

Udviklingsrådsmodel version 2.0. 16.11.2018
Høringsarrangement på efterårsmødet - opsamling øvrige temaer
Hørringsarrangement på efterårsmødet - opsamling på roller


304. Godkendelse af 2019 takster for DIN Forsyning A/S

Godkendelse af 2019 takster for DIN Forsyning A/S

Sagsfremstilling

Din Forsyning A/S har fremsendt takstblad for 2019 til Byrådets godkendelse.

 

Takstændringer har følgende effekt på prisen for en standardfamilie:

 

I hele kr.

2018

2019

Ændring

Ændring %

Vand (130 m3)

2.786

2.818

32,50

1,2

Spildevand (130 m3)

4.843

4.995

151,75

3,1

Varme (18,1 MWh)

13.367

13.655

287,58

2,2

Affald (240 l spand/ 26 tømninger)

2.622

2.696

73,75

2,8

I alt

23.619

24.164

545,58

2,3

 

Vand

For en standardhusstand med et forbrug på 130 m3 stiger taksten på vand med 32,50 kr. Dette svarer til en prisstigning på 1,2 %. Der sker ingen ændringer i prisen for det faste abonnement.

 

Prisstigningen skyldes blandt andet, at den solgte vandmængde forventes at falde i 2019.

 

I forbindelse med fusionen til DIN Forsyning Vand A/S blev det besluttet at indføre priser på tværs af de gamle selskaber. Rabatordningen ved køb af store mængder vand fra Esbjerg Vand A/S blev videreført, mens rabatordningen fra Varde Vandforsyning A/S er udfaset med sidste år i 2018. Herefter vil rabatten først begynde ved forbrug over 30.000 m3, ligesom det har været tilfældet i Esbjerg Vand A/S.

 

Spildevand

Taksten på spildevand stiger med 3,1 %. For en standardhusstand med et forbrug på 130 m3 vand svarer det til 151,75 kr. årligt.

Derudover stiger standardtilslutningsbidraget med 1.952,50 kr., eller ca. 3 %.

 

Grunden til, at taksterne stiger er, at DIN Forsyning Spildevand A/S ønsker at udnytte ind­tægtsrammen på grund af store investeringer de kommende år samt stigende omkostninger. De stigende omkostninger er primært bygningsvedligeholdelse, tv-inspektioner, drift og vedligeholdelse af kloaknettet samt en stigning i afskrivning af kloaknettet.

 

Varme

Prisstigningen er 2,2 % for en standardfamilie, (et hus på 130 m2, et forbrug af varme på 18,1 MWh). Prisstigningen kan henføres til en indregnet underdækning, der er opstået i perioden frem til 31/12-2017. Under/overdækninger frem til denne dato er indregnet særskilt til de to tidligere varmeselskabers kunder, jf. fusionsaftalen.

 

Affald

Prisstigningen er samlet 2,8 % for en standardfamilie (genbrugsordning +240 l spand med 26 tømninger). Genbrugsordningen stiger 11,3 %, mens restaffaldsspanden falder 5,9 %. Årsagen til stigningen er blandt andet en lavere indregnet overdækning end i 2018 samt en indregnet skattebetaling på 1,3 mio. kr.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at taksterne er i overensstemmelse med love og regler på området.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Vandsektorloven

Betalingsloven

Bekendtgørelse om særbidrag

Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v.

Varmeforsyningsloven

Bekendtgørelse om affald

Fastsættelse af vandværkstakster, FVD vejledning nr. 12


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at forslag til takstblad for Din Forsyning A/S godkendes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-11-2018

Anbefalingen blev godkendt


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-11-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-13164_doknr168995-18_v1_din forsyning a_s - prisblad 2019 19.0.docx.docx
sagsnr18-13164_doknr169896-18_v1_notat til varde kommune vedr. prisstigninger 2019 6.0.docx.docx

Bilag

DIN Forsyning A_S - Prisblad 2019 19.0.docx
Notat til Varde Kommune vedr. prisstigninger 2019 6.0.docx


305. Erhvervelse af areal til Thyrasvej forlængelse over banen

Erhvervelse af areal til Thyrasvej forlængelse over banen

Sagsfremstilling

Byrådet har bevilget 13,4 mio. kr. til anlæg af ny vej fra Thyrasvej til Yderikvej inklusive en ny vejbro over jernbanen.

 

Før anlægsarbejdet kan igangsættes, skal der erhverves areal til projektet ved ekspropriation.

Ved en ekspropriation afholdes der en åsteds- og forligsforretning, hvor lodsejerne vises, hvordan projektet vil påvirke deres ejendomme. På åsteds- og forligsforretningen forsøger kommunen at indgå forlig om erstatning for det areal, lodsejerne skal afstå. Efter åsteds- og forligsforretningen har lodsejeren en frist på 4 uger til at komme med bemærkninger til de planlagte foranstaltninger og erstatningen. Beslutningen om gennemførelse af ekspropriationen træffes af Byrådet, når denne frist er udløbet.

 

Åsteds- og forligsforretningen skal ledes af et byrådsmedlem.

 

Åsteds- og forligsforretning ønskes afholdt d. 14. januar 2019.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Vejlovens kapitel 10 om ekspropriation og taksation


Økonomi

Ekspropriationserstatningen er indeholdt i anlægsbevilling til projektet


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der indkaldes til åsteds- og forligsforretningen til afholdelse 14. januar 2019, og

at der udpeges et medlem fra Udvalget for Plan og Teknik til at deltage i åsteds- og forligsforretningen.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-11-2018

Anbefalingen blev godkendt

 

Udvalget udpegede byrådsmedlem Preben Friis-Hauge til at deltage i åsteds- og forligsforretningen.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-11-2018

Udvalget indstiller Preben Friis-Hauge til at deltage i åsteds- og forligsforretning til Byrådets godkendelse.sagsnr16-9588_doknr159808-18_v1_fremgangsmåde i forbindelse med ekspropiation.pdf.pdf
sagsnr16-9588_doknr159799-18_v1_situationsplan.pdf.pdf
sagsnr16-9588_doknr159784-18_v1_ekspropriationsforløb.pdf.pdf
sagsnr16-9588_doknr167235-18_v1_tidsplan - thyrasvej.pdf.pdf

Bilag

Fremgangsmåde i forbindelse med ekspropiation.pdf
Situationsplan.pdf
Ekspropriationsforløb.pdf
Tidsplan - Thyrasvej.pdf


306. Ekspropriation af jord til bionaturgasledning

Ekspropriation af jord til bionaturgasledning

Sagsfremstilling

Dansk Gas Distribution A/S (DGD) ønsker at forstærke (udbygge) det eksisterende 4 bar naturgasnet på 2 strækninger, jf. bilag:

 1. fra Nybro til Varde nord og
 2. fra Varde syd til Kjersing ved Esbjerg.

 

Behovet for yderligere kapacitet i naturgasnettet skyldes mængden af bionaturgas fra Outrup Biogas. I den del af gasledningen, som går fra Outrup til Nybro, er der tilstrækkelig kapacitet i den eksisterende gasledning, og derfor er der kun behov for at udbygge ledningen fra Nybro i sydlig retning, jf. bilag 4: udkast til godkendelse af projektforslag om forstærkningsledning fra Nybro via Varde til Kjersing ved Esbjerg. 

 

Varde Kommune har vedtaget en lokalplan for Outrup Biogas og kommunen har meddelt miljøgodkendelse af virksomheden. Endeligt skal kommunen godkende udbygningen i henhold til Varmeforsyningsloven, jf. projektgodkendelse. For at sikre at udbygningen af gasnettet kan gennemføres, skal DGD foretage de nødvendige arealerhvervelser samt erhvervelser af rådigheder. Hvis det eventuelt ikke kan lade sig gøre, kan det blive nødvendigt, at Varde Kommune træder ind og foretager en ekspropriation, som sikrer, at projektet kan realiseres.

 

Ved en ekspropriation afholdes der en åsteds- og forligsforretning, hvor lodsejerne vises, hvordan projektet vil påvirke deres ejendomme. På åsteds- og forligsforretningen forsøger kommunen at indgå forlig om erstatning for det areal, lodsejerne skal afstå. Ved åstedsforretningen skal der deltage mindst ét medlem af Byrådet, og åstedsforretningen skal ledes af et af de deltagende byrådsmedlemmer. Efter åsteds- og forligsforretningen har lodsejerne en frist på 4 uger til at komme med bemærkninger til de planlagte foranstaltninger og erstatningen. Beslutningen om gennemførelse af ekspropriationen træffes af Byrådet, når denne frist er udløbet.

 

Det er på nuværende tidspunkt uvist, om der skal foretages en ekspropriation, og derfor kan der p.t. ikke fastsættes en dato for åstedsforretningen.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at det er af væsentlig betydning for etableringen af Outrup Biogas, at det sikres, at den gas, som virksomheden producerer, kan afsættes. Afsætning af gassen er betinget af, at der etableres en tilstrækkelig kapacitet i naturgasnettet til, at gassen kan distribueres til kunderne.


Konsekvens i forhold til visionen

Projektet er i overensstemmelse med såvel den nationale som den kommunale målsætning, om at energiforsyningen i stigende grad skal baseres på vedvarende energikilder.


Retsgrundlag

Varmeforsyningsloven §§ 16-18


Økonomi

Hvis der skal gennemføres en ekspropriationsforretning, skal Varde Kommune betale eventuelt honorar til det byrådsmedlem, som leder åstedsforretningen, og løn til den embedsmand, som typisk vil sørge for referat m.m. fra mødet. DGD betaler alle øvrige udgifter.


Høring

De berørte lodsejere skal høres.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Varde Kommune er indstillet på at sikre de fornødne arealerhvervelser og erhvervelser af rådigheder ved ekspropriation, og

at Byrådet udpeger et medlem fra Udvalget for Plan og Teknik, der skal lede åstedsforretningen i det tilfælde, at der bliver behov for at foretage en ekspropriation.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-11-2018

Anbefalingen blev godkendt

 

Udvalget udpegede byrådsmedlem Preben Friis-Hauge til at deltage i åsteds- og forligsforretningen.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-11-2018

Udvalget indstiller Preben Friis-Hauge til at deltage i åsteds- og forligsforretningen til Byrådets godkendelse.sagsnr18-6786_doknr165896-18_v1_godkendelse af projektforslag om forstærkningsledning for transmission af bionaturgas fra outrup via.docx
sagsnr18-6786_doknr169429-18_v1_oversigtskort over udbygning af gasledning fra nybro til kjersing.pdf.pdf
sagsnr16-9588_doknr159784-18_v1_ekspropriationsforløb.pdf.pdf
sagsnr16-9588_doknr159808-18_v1_fremgangsmåde i forbindelse med ekspropiation.pdf.pdf

Bilag

Godkendelse af projektforslag om forstærkningsledning for transmission af bionaturgas fra Outrup via Varde til Kjersing ved Esbjerg
Oversigtskort over udbygning af gasledning fra Nybro til Kjersing.PDF
Ekspropriationsforløb.pdf
Fremgangsmåde i forbindelse med ekspropiation.pdf


307. Byggemodning 2019 - parcelhusudstykning i Tistrup

Byggemodning 2019 - parcelhusudstykning i Tistrup

Sagsfremstilling

Varde Kommune har i september 2018 solgt den sidste ledige parcelhusgrund i udstykningen i den nordlige ende af Tistrup. Der er fra 2014 til 2018 solgt 9 parcelhusgrunde i Tistrup.

 

Kommunen har købt et stykke jord ved Yderikvej i Tistrup med det formål at byggemodne til nye parcelhusgrunde. Området er lokalplanlagt med plads til 21 byggegrunde, og det får navnet Yderikparken.

 

Byggemodning af 21 parcelhusgrunde i Tistrup vurderes at koste ca. 5 mio. kr. samt 1,5 mio. kr. i udgifter til tilslutninger til forsyningsnettet.

 

Der disponeres hvert år over en ramme på 5 mio. kr. til byggemodninger i kommunale udstykningsområder og et rammebeløb til indtægter ved grundsalg (inkl. tilslutningsafgifter) på 5 mio. kr. Det er hensigten, at udgifter til byggemodninger og indtægter fra grundsalg over en årrække skal balancere.

 

I overensstemmelse med ”Procedurer for håndtering af byggemodninger og grundsalg”, der trådte i kraft pr. 1. januar 2017, er byggemodningskontoen udlignet således, at kontoen stod i nul pr. 1.januar 2017. Over- og underskud overføres fremadrettet mellem de enkelte år, både på indtægts- og udgiftssiden. Der må samlet set være et under-/overskud på maks. 25 % af den samlede værdi af parcelhusbyggegrundene. Underskuddet må maks. udgøre 15 mio. kr.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der er behov for udstykning af nye parcelhusgrunde i Tistrup, fordi kommunen ikke har flere ledige grunde, og der har været efterspurgt grunde i området.

 

Forvaltningen vurderer ligeledes, at grundene kan udbydes til salg i sommeren 2019 med mulighed for byggeri fra november 2019.


Konsekvens i forhold til visionen

Kommunens vision indtænkes i de grønne fællesarealer i udstykningen.


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

I 2017 og 2018 er der gennemført større byggemodninger samt køb af jord, der har resulteret i, at der forventes et merforbrug på 6,7 mio. kr. på byggemodningskontoen under Udvalget for Plan og Teknik ved udgangen af 2018. Med godkendelse af Yderikparken samt andre planlagte aktiviteter vil merforbruget vokse til 11.4 mio. kr. ved udgangen af 2019.

 

Under Udvalget for Økonomi og Erhverv er indtægter fra grundsalg samt udgifter og indtægter vedrørende tilslutning til forsyningsnettet. Ved en godkendelse af Yderikparken samt andre planlagte aktiviteter forventes dette budget at være i balance ved udgangen af 2019.

 

Dermed skal der søges en frigivelse af anlægsbevillingen for 2019 samt en fremrykning af anlægsbevillingerne for 2020 og 2021 fra byggemodningskontoen under Udvalget for Plan og Teknik for at dække investeringerne til byggemodningen i Tistrup samt færdiggørelse af eksisterende udstykninger.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der godkendes byggemodning af 21 parcelhusgrunde i Yderikparken, Tistrup i 2019,

at anlægsbevilling i 2019 på 5.296.000 kr. til byggemodning frigives til formålet,

at anlægsbevilling i 2019 på -5.296.000 kr. til indtægter ved salg af grunde frigives,

at anlægsbevillingen for 2020 på 5.296.000 kr. samt for 2021 på 5.296.000 kr. fremrykkes og frigives til dækning af merforbrug, tilslutningsafgifter på 1,5 mio. kr. i Yderikparken samt færdiggørelse af eksisterende udstykninger.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-11-2018

Anbefalingen blev godkendt


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-11-2018

Anbefalingen blev godkendt.

308. Byggemodning af 16 parcelhusgrunde i Årre.

Byggemodning af 16 parcelhusgrunde i Årre.

Sagsfremstilling

Byrådet prioriterede 4. april 2017 byggemodning af 16 parcelhusgrunde på Lindegaardsparken i Årre. Plangrundlaget er Lokalplan 25.01.L02. Forvaltningen har udarbejdet forslag til byggemodningsredegørelse, forslag til salgspriser for grundene og forslag til udbudsform.

 

Byggemodningsredegørelsen beskriver omfanget af vejanlæg, belysning, grønne områder m.m. Den udleveres til køberne, der her kan se, hvad der er indeholdt i prisen for grunden.

 

Salgsprisen skal være markedsprisen, jf. bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Kommunen må ikke påbegynde udstykning og byggemodning af et nyt udstykningsområde, hvis salgsprisen ikke kan dække udgifterne. Udbudsformen kan tilpasses hvert enkelt udstykningsområde, f.eks. kan grundene udbydes for højeste bud med en mindstepris. Der trækkes lod, hvis flere byder det samme for en grund. Grundene kan også udbydes til en fast pris pr. grund eller en pris pr. m².

 

Projekteringen gennemføres af Teknik og Miljø, der har udarbejdet overslag over de samlede udgifter til byggemodningen af området 3.318.227 kr. inkl. moms. Kommunen forudbetaler kloaktilslutningsbidrag til Din Forsyning A/S, vandtilslutningsbidrag til Andelsvandværket Helle Vest A.M.B.A. og el-tilslutningsbidrag til SE, men disse udgifter bliver udlignet i takt med, at grundene bliver solgt.

 

Grundpriserne er fastsat efter en vurdering fra Teknik og Miljø.

 

Med denne vurdering er priserne beregnet og indsat i vedhæftede pris- og takstblad. Prisen pr. grund varierer fra 290.396 kr. til 343.716 kr. inkl. tilslutningsafgifter til kloak, vand og el.

 

Med de fastsatte priser, kan de 16 grunde sælges for i alt 3.370.710 kr. inkl. moms, men ekskl. tilslutningsafgift for kloak, vand og el. Det vil give et overskud i udstykningen på i alt 52.483 kr. inkl. moms.

 

Forvaltningen har udarbejdet en tidsplan for byggemodning af grundene, som kan være klar til bebyggelse 1. marts 2019.

 

Der er endvidere udarbejdet en deklaration om byggepligt, tilbageskødning, videresalg i ubebygget stand og vedligeholdelse af fællesarealer.

 

Det er beregnet, at udgifterne til vedligeholdelse af fællesarealer udgør i alt 93.750 kr. inkl. moms for 3 år, indtil vedligeholdelsen af arealerne overdrages til grundejerforeningen. Denne udgift er indregnet i grundprisen.

 

Boligvej og stier får status af privat fællesvej.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at grundene kan udbydes med de foreslåede markedspriser som mindstepriser.


Konsekvens i forhold til visionen

De grønne fællesarealer skal indbyde til fællesskab, ophold og til fælles udnyttelse af naturen. De grønne arealer skal indeholde flere nyttetræer og buske, f.eks. frugttræer og –buske. Der skal plantes et visionstræ. Visionstræet er et Varde Æbletræ podet på vildtstamme, således at det kan blive et stort solitært træ. Vi vil gøre det muligt for borgerne at smage på visionen.


Retsgrundlag

Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste

ejendomme.


Økonomi

Parcelhusgrundene skal sælges til markedspriserne, dog som minimum kostprisen. Når alle grunde på Lindegaardsparken er solgt til markedsprisen, er der et overskud på 52.483 kr. inkl. moms.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at byggemodningsredegørelsen godkendes,

at boligvejen og stier får status af privat fællesvej,

at priserne fastsættes fra 205 kr. pr. m² til 215 kr. pr. m² ekskl. tilslutningsafgifter, og

at grundene udbydes til salg for højeste bud over mindsteprisen.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-11-2018

Anbefalingen blev godkendt

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-11-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 sagsnr17-5945_doknr115128-17_v1_kalkulation - lindegaardsparken..docx
sagsnr17-5945_doknr158852-18_v1_kortbilag..pdf
sagsnr17-5945_doknr115210-17_v1_byggemodningsredegørelse - lindegaardsparken..docx
sagsnr17-8166_doknr115234-17_v1_pris- og takstblad..docx

Bilag

Kalkulation - Lindegaardsparken.
Kortbilag.
Byggemodningsredegørelse - Lindegaardsparken.
Pris- og takstblad.


309. Næsbjerg Udviklingsplan

Næsbjerg Udviklingsplan

Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik vedtog 15. august 2018 Forslag til Næsbjerg Udviklingsplan. Forslaget har været i offentlig høring fra 16. august 2018 til 16. september 2018.

Der er i høringsperioden ikke indkommet høringssvar.

 

I Næsbjerg har der været et stort ønske om at få udarbejdet en udviklingsplan. Den store lokale opbakning til udarbejdelsen af en udviklingsplan har betydet, at man har valgt at udarbejde en udviklingsplan med lokale kræfter. Varde Kommune har været behjælpelig med tilretning og opsætning af udviklingsplanen til dens endelige format.

 

Udviklingsplanen består af fire indsatsområder:

 

 • Rekreative områder
  Der sættes fokus på at videreudvikle og styrke de rekreative faciliteter og sammenhænge med blandt andet udbygning af netværket af stier, rekreative stationer langs stierne og gode adgangsforhold.

 

 • Øget bosætning
  Der arbejdes videre på at skabe gode forudsætninger for øget bosætning, blandt andet ved at forsøge at påvirke til nedtagning af højspændingsledninger, planlægning for attraktive boligområder og muligheden for at kunne bosætte sig i en lejebolig i Næsbjerg.

 

 • Muligheder og tilbud
  Der arbejdes med tiltag, der kan anskueliggøre, hvad Næsbjerg gerne vil profilere sig på, herunder projekter, der kan medvirke til at øge det lokale samarbejde i byen, muligheden for at dyrke motion udendørs og Næsbjerg som Varde Kommunes bedste barselsby.

 

 • Trafiksikkerhed
  Man arbejder med at sætte fokus på områder i Næsbjerg, hvor man lokalt mener, at trafikforhold kan forbedres.

 

Den lokale organisering bygges som udgangspunkt op omkring en styregruppe under Næsbjerg Sogns Borgerforening, som vil arbejde med at vejlede og assistere projekternes tovholdere med at implementere udviklingsplanens projekter.

 

Ved realiseringen af de enkelte projektidéer vil der være et behov for finansiering. Styregruppen er informeret om mulighederne for at ansøge om midler fra ”Puljen til realisering af projekter i forbindelse med udviklingsplaner”.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at Næsbjerg Udviklingsplan er et godt udgangspunkt for den videre udvikling af Næsbjerg som en attraktiv og tryg bosætningsby; en by med et godt fællesskab og engagerede medborgere. Realisering af planen kan bidrage til en styrkelse af de rekreative forbindelser og faciliteterne i naturen samt bidrage til det lokale arbejde med øget bosætning gennem gode faciliteter og bosætningsmuligheder.

 

Varde Kommune vil, som ved øvrige udviklingsplaner, understøtte planen med sparring til den lokale bestyrelse og eksempelvis vejledning til fundraising og projektledelse samt vejledning i enkelte projekter.


Konsekvens i forhold til visionen

Næsbjerg Udviklingsplan har blandt andet fokus på mulighederne for at opnå adgang til de omkringliggende grønne områder, de rekreative faciliteter i byen og muligheden for at dyrke motion udendørs i nærheden af skolen og sportspladsen.


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Næsbjerg Udviklingsplan vedtages uden ændringer, og

at forvaltningen fortsætter med at understøtte udviklingsarbejdet gennem vejledning til fundraising og projektledelse, med henblik på at understøtte styregruppen i udmøntningen af udviklingsplanens enkelte projekter.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-11-2018

Anbefalingen blev godkendt


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-11-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 sagsnr16-14401_doknr115458-18_v1_forslag_udviklingsplan næsbjerg.pdf

Bilag

Forslag_Udviklingsplan Næsbjerg


310. Årre Udviklingsplan - Blomstrende Landsby

Årre Udviklingsplan - Blomstrende Landsby

Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik vedtog 15. august 2018 et forslag om at optage Årres ansøgning om blomst 4 og 5 i ”Blomstrende Landsby” med udbygget projektkatalog på lige fod med lignende udviklingsplaner i kommunen. Forslaget har været i offentlig høring fra 16. august til 16. september 2018. Der er ikke indkommet høringssvar i høringsperioden.

 

I Årre har man siden 2010 arbejdet med udviklingsprogrammet ”Blomstrende Landsby”, der er en frivillig ordning under Landdistrikternes Fællesråd, som er skabt med henblik på at hjælpe byer på mellem 50 og 1.000 indbyggere med at skabe en målrettet udviklingsindsats over en årrække.

 

Årres ansøgning om blomst 4 og 5 til ”Blomstrende landsby” samt det udvidede projektkatalog indeholder projekterne:

 

 • Byens rum. Indretning af areal med udendørs aktivitetsredskaber, mindre lærings- og studiemiljøer samt en sansehave
 • Forskønnelse af byens indfaldsveje, byporte samt bymidten
 • Mangfoldighedens Hus. Et sted, hvor man kan mødes omkring forskellige aktiviteter, herunder et arbejdende værksted med udgangspunkt i bæredygtighed og genbrug, kreativt hjørne og socialt mødested
 • Forlængelse af cykelstien langs Tingvejen
 • Sikre skoleveje. Opsætning af fartmålere m.m.
 • Frugtplantage. Bynært projekt med opbygning af frugtplantage med ”åndehuller” og muligvis en mindre skøjtebane
 • Legeplads. Udbygning eller udskiftning af eksisterende legeplads

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der med ansøgningen til blomst nr. 4 og 5 i udviklingsprogrammet ”Blomstrende Landsby” er tale om en grundig og detaljeret plan for Årres udvikling med god opbakning fra lokalbefolkningen. Planen vurderes derfor at kunne indgå på lige fod med tilsvarende planer, der kan søge om midler fra ”Puljen til realisering af udviklingsplaner”.

 

Det vurderes nødvendigt, at kommunen understøtter planen med sparring til den lokale styregruppe og eksempelvis vejledning om og hjælp til fundraising og projektledelse med henblik på at understøtte udmøntningen af planens enkelte projekter.


Konsekvens i forhold til visionen

En frugtplantage med ”åndehuller” kan give flere borgere adgang til et bynært rekreativt områder, og projektet ”Mangfoldighedens Hus” har fokus på bæredygtighed og genbrug.


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Årres ansøgning til 4. og 5. blomst i udviklingsprogrammet ”Blomstrende Landsby” sidestilles med de øvrige lignende udviklingsplaner i kommunen, og

at forvaltningen fortsætter med at understøtte udviklingsarbejdet gennem vejledning til fundraising og projektledelse, med henblik på at understøtte styregruppen i udmøntningen af projektkatalogets enkelte projekter.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-11-2018

Anbefalingen blev godkendt


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-11-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 sagsnr18-2696_doknr108325-18_v1_arre_samlet_ansogning_blomst_4__amp__blomst_5_.pdf.pdf
sagsnr18-2696_doknr163800-18_v1_punktresume af igangværende og kommende udviklingsprojekter - årre.pdf.pdf

Bilag

Arre_Samlet_ansogning_Blomst_4__amp__Blomst_5_.pdf
Punktresume af igangværende og kommende udviklingsprojekter - Årre.pdf


311. Forslag. Indsatsplan for grundvand

Forslag. Indsatsplan for grundvand

Sagsfremstilling

Indsatsplanen for OSD Diagonalvejen (område med særlige drikkevandsinteresser) skal nu godkendes og sendes i høring. Planen er den tredje plan for grundvandsbeskyttelse i Varde Kommune.

 

Miljøstyrelsen har udpeget indsatsområder, hvor kommunerne skal gøre en særlig indsats for at beskytte grundvandet, og hvor der skal vedtages en indsatsplan. Formålet med en indsatsplan er at beskytte grundvandsressourcen på lang sigt og sikre en vandkvalitet, der er egnet til drikkevandsformål efter simpel vandbehandling. En indsatsplan er en handlingsplan, der angiver, hvordan grundvandsressourcen skal beskyttes.

 

OSD Diagonalvejen ligger i Esbjerg og Varde kommuner, og indsatsplanen skal derfor vedtages i begge kommuner. Esbjerg Kommune forventer at sende indsatsplanen i høring i november 2018.

 

Indsatsplanen dækker et areal på ca. 45 km2 og omfatter indvindingsoplande til Agerbæk Vandværk, Grimstrup Vandværk og Andelsvandværket Helle Vest. Formålet med planen er derfor også at beskytte grundvandet indenfor indvindingsoplandene, så vandværkerne også i fremtiden kan levere rent drikkevand i deres forsyningsområder.

 

Forvaltningerne i Esbjerg og Varde kommuner har udarbejdet indsatsplanen i samarbejde med de 3 vandværker og kommunernes koordinationsforum for grundvand, et forum som omfatter alle relevante interessenter, bl.a. Sydvestjysk Landboforening, Familielandbrug Sydvest, DN, DANVA, vandrådene i Varde og Esbjerg kommuner, Miljøstyrelsen og Region Syddanmark.

 

De overordnede indsatser i indsatsplanen for OSD Diagonalvejen er, at kommunen vil sætte fokus på overvågning af grundvandskvaliteten, grundigt miljøtilsyn og undersøgelseskampagner.


Forvaltningens vurdering

Det indholdsmæssige i planen for OSD Diagonalvejen bygger på principperne i Esbjerg og Varde kommuners første fælles indsatsplan, indsatsplanen for OSD Forumlund, som Varde Kommune har godkendt i september 2017.

 

Hvis en indsatsplan indeholder direkte investeringer til grundvandsbeskyttende foranstaltninger, afholdes disse som udgangspunkt af kommunen og/eller de berørte vandværker. Der er ikke planlagt omkostningskrævende indsatser i denne indsatsplan fra kommunens side udover et begrænset ekstra tidsforbrug i forvaltningen. Alle fremtidige tiltag fra vandværkernes side vil være frivillige handlinger.


Konsekvens i forhold til visionen

Indsatsplanen til beskyttelse af grundvandet er med til at sikre grundvandet, så befolkningen også i fremtiden har rent drikkevand direkte fra naturen.


Retsgrundlag

Vandforsyningsloven

Bekendtgørelse om indsatsplaner


Økonomi

Ingen


Høring

Indsatsplanen skal i offentlig høring i mindst 12 uger, før den kan vedtages endeligt, jf. bekendtgørelsen om indsatsplaner § 5, stk. 3.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at forslaget til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i OSD Diagonalvejen godkendes, og

at forslaget sendes i 12 ugers offentlig høring.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-11-2018

Anbefalingen blev sat til afstemning.

 

Navn

Parti

For

Imod

Undlod

Peter Nielsen

V

X

 

 

Preben Friis-Hauge

V

X

 

 

Anders Linde

V

X

 

 

Niels Haahr  Larsen

V

X

 

 

Søren  Laulund

A

X

 

 

Jan Lings

A

X

 

 

Niels Christiansen

C

 

X

 

 

Anbefalingen blev således godkendt.

 

Niels Christiansen ønsker en mere markant indsats over for grundvandsbeskyttelsen.

 

Et enigt udvalg ønsker, at der arrangeres temamøde om grundvandsbeskyttelse.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-11-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 sagsnr13-16221_doknr101364-14_v2_forslag indsatsplan for osd diagonalvejen.docx

Bilag

Forslag Indsatsplan for OSD Diagonalvejen


312. Forslag. Regulativer for Linding Å og Frøsig-Thorlund Bæk

Forslag. Regulativer for Linding Å og Frøsig-Thorlund Bæk

Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik besluttede 16. november 2017 at igangsætte et pilotprojekt for udarbejdelse af to vandløbsregulativer med forskellige regulativformer. Formålet med pilotprojektet er at danne grundlag for beslutningen om revisionen af kommunens mere end 300 vandløbsregulativer.

 

Afslutning af pilotprojektet vil give forvaltningen mulighed for at samle erfaringer med udarbejdelse af forskellige regulativformer, tilbagemeldinger fra interessenter samt mulighed for at vurdere den afledte økonomiske betydning ved en ændret drift som følge af ændrede regulativformer.

 

Forslaget indeholder et nyt hovedregulativ og to særregulativer.

 

Hovedregulativet beskriver en række overordnede og generelle forhold som vil være gældende for kommunens særregulativer. Formålet med hovedregulativet er at undgå at skulle gentage generelle forhold i hvert enkelt regulativ. Ved udarbejdelsen af forslag til hovedregulativet er der taget udgangspunkt i det vedtagne hovedregulativ fra 2013. Forslaget til hovedregulativet er gjort mere læsevenlig og indeholder nu de overordnede, fælles bestemmelser for alle kommunens vandløb. De tilhørende særregulativer skal derfor kun forholde sig til forholdene i det konkrete vandløb.

 

Linding Å henligger i øjeblikket som et naturvandløb. Denne regulativform er ikke længere lovlig. Vandløbet og ådalen er fredet i en 300 m zone fra Stokbæk til udløbet i Varde Å. Regulativet er udarbejdet som et vandføringsevneregulativ på grundlag af nuværende vedligeholdelse og den naturmæssige værdi af vandløbet og ådalen.  

 

Den endelige godkendelse af regulativet for Linding Å forudsætter, at reguleringen af vandløbet godkendes. Efter høringsperiodens afslutning skal Fredningsnævnet høres i reguleringssagen for Linding Å. Fredningsnævnet skal tage stilling til, om der kan opnås en dispensation fra fredningsbestemmelserne til ændring af regulativform og vedligeholdelsespraksis for vandløbet, herunder i hvilket omfang Fredningsnævnet vil skulle involveres i den fremtidige drift. Miljøstyrelsen skal ligeledes godkende ændring i grødeskæringspraksis for Linding Å, inden reguleringen af regulativet kan godkendes.

 

Frøsig-Thorlund Bæk er i øjeblikket reguleret efter et vandføringsevneregulativ med en skikkelse og en vandføring. Forslaget til regulativet er udarbejdet som et skikkelsesregulativ med faste dimensioner. Regulativet er udarbejdet på grundlag af nuværende dimensioner overført fra gældende regulativ.

 

Den endelige godkendelse af regulativerne og reguleringssagen har afledte økonomiske konsekvenser for drift af vandløbene.

 

Ud over grødeskæring har der ikke tidligere været fast vedligehold i Linding Å. Godkendelsen af regulativet vil i fremtiden medføre en øget driftsomkostning. Ændring af regulativformen for Frøsig-Thorlund Bæk fra et vandføringsevneregulativ til et skikkelsesregulativ vil medføre en øget driftsudgift. Forvaltningen vurderer, at en ændring af regulativformen for Frøsig-Thorlund Bæk vil betydet en årlig driftsudgift på 5.000-20.000 kr. Den nuværende vedligeholdelse er årligt 3.000-5.000 kr.

 

Hvis der fremadrettet ændres på regulativform fra et vandføringsevne- til skikkelsesregulativ for andre offentlige vandløb, vil der for driftsafdelingen ligeledes være øgede omkostninger forbundet med vedligeholdelsen.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der i forslag til regulativer i størst mulig omfang er indarbejdet de ønsker og anbefalinger der er fremkommet på de årlige dialogmøder med vandløbslagene.

 

Det er forvaltningens vurdering at regulativformen for Linding Å, med den nuværende praksis i klagenævn er den bedst mulige løsning. Forvaltningen foreslår at regulativerne bør sendes i 8 ugers høring, hvorefter indkomne høringssvar vil indgå i behandlingen af de endelige regulativ.


Konsekvens i forhold til visionen

Vandløbsregulativerne skal være med til at sikre, at Varde Kommune har vandløb, som kan bruges til afvanding under hensyntagen til miljøet.


Retsgrundlag

Vandløbsloven

Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v.

Bekendtgørelse om regulativer for offentlige vandløb


Økonomi

Afledte driftsudgifter af pilotprojektet holdes inden for nuværende budgetramme.


Høring

8 ugers offentlig høring af regulativerne.

Forslaget til regulering skal i minimum 4 ugers høring, men forvaltningen anbefaler at udsende forslaget til regulering i høring i samme periode som regulativerne.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at forslag til regulativer sendes i 8 ugers høring og

at reguleringssagen for Linding Å sendes i 8 ugers høring.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-11-2018

Anbefalingen blev godkendt

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-11-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 sagsnr15-14082_doknr168409-18_v1_forslag til hovedregulativ - 2018.pdf.pdf
sagsnr15-14082_doknr168407-18_v1_frøsig-thorlund bæk - forslag til regulativ 2018.pdf.pdf
sagsnr15-14082_doknr168404-18_v1_linding å - forslag til regulativ 2018.pdf.pdf
sagsnr15-14082_doknr168402-18_v1_reguleringssag samt bilag.pdf.pdf

Bilag

Forslag til hovedregulativ - 2018.pdf
Frøsig-Thorlund Bæk - Forslag til regulativ 2018.pdf
Linding Å - Forslag til regulativ 2018.pdf
Reguleringssag samt bilag.pdf


313. Omdisponering af anlægsbudget

Omdisponering af anlægsbudget

Sagsfremstilling

Der er fra Blåvand Udvikling og Realdania modtaget tilkendegivelse om medfinansiering af samlet 1. mio. kr. af projektet med udarbejdelsen af en masterplan for Blåvand Midtby, der skaber grundlaget for en unik identitet og en langsigtet trafikplan. Masterplanen vil skabe grundlaget for de efterfølgende investeringer af trafikløsninger, og derfor anmodes der om overflytning af budgetbeløbet til 2019 og frigivelse heraf. Støtten fra Realdania er betinget af medfinansiering fra Varde Kommune i 2019.

 

Blåvand Kyst består af Det Blå Plateau, boardwalks og parkeringsarealer. Selve feriecenterdelen ved Blåvand Strand vil være en privat investering på Naturstyrelsens arealer, og den del indgår således ikke i finansieringen. Der er skitseret en plan, hvor dele af det Blå Plateau udbydes til og finansieres af private investorer, mens der fortsat arbejdes med at finde restfinansieringen på selve plateauet, boardwalks og parkeringsarealer. Det betyder, at der skal igangsættes en forprojektering af det samlede anlæg, så der kan opnås et konkret udbudsgrundlag på den erhvervsmæssige andel og et finansieringsgrundlag på den offentlige del, der skal finansieres af Varde Kommune og fonde. Derfor anmodes der om overflytning af 500.000 kr. af budgetbeløbet fra 2020 til 2019 og frigivelse af beløbet. Forsøgsprojektet Blåvand Kyst skal være igangsat senest den 9. november 2020.

 

Det foreslås, at de 1,5 mio. kr. modsvares af en tilsvarende forskydning på puljerne til landsbyfornyelse og realisering af udviklingsplaner, således der overføres 1,5 mio. kr. fra 2019 til 2020, der er fordelt med 0,5 mio. kr. på Puljen til Landsbyfornyelse og 1,0 mio. kr. til Puljen til realisering af udviklingsplanerne.

 

Puljen til realisering af udviklingsplanerne kunne have medfinansieret de anførte aktiviteter, fordi projekterne indgår i Blåvand Udviklingsplan 2025, og derfor er det nærliggende at anvende denne pulje til omdisponering af budgettet.

 

Budgetlægningen for 2019 og overslagsårene 2020 til 2022 indeholder bl.a. følgende aktiviteter i overslagsåret 2020:

 

Mio. kr.

2019

2020

2021

2022

En levende bymidte med en NATURlig atmosfære i Blåvand

0

1,0

0

0

Realisering af Blåvand Kyst – Det blå plateau

0

2,1

0

0

Puljen for landsbyfornyelse

2,0

1,0

0

0

Puljen til realisering af udviklingsplanerne

3,1

1,0

3,0

4,0

Samlet godkendt budgetlægning

5,1

5,1

3,0

4,0

 

Hvis anbefalingen imødekommes, vil budgettet for 2019 og overslagsårene 2020 til 22 fremstå således:

 

Mio. kr.

2019

2020

2021

2022

En levende bymidte med en NATURlig atmosfære i Blåvand

1,0

0

0

0

Realisering af Blåvand Kyst – Det blå plateau

0,5

1,6

0

0

Puljen for landsbyfornyelse

1,5

1,5

0

0

Puljen til realisering af udviklingsplanerne

2,1

2,0

3,0

4,0

Samlet budgetlægning efter omlægning

5,1

5,1

3,0

4,0

 


Forvaltningens vurdering

En fremskyndelse af både masterplanen for Blåvand midtby og projektering af Blåvand Kyst vil skabe et godt grundlag for de efterfølgende investeringer og tiltag i Blåvand, som sker i tæt samarbejde med Blåvand Udvikling, der består af repræsentanter fra Blåvand Ho Erhverv, Blåvand Ho Borgerforening, grundejerforeningerne og Blåvand Aktivitetscenter.

 

Forvaltningen vurderer, at flytning af 1,5 mio. kr. fra 2019 til 2020 skaber et mere ensartet bevillingsniveau og ressourcetræk til aktiviteterne for puljerne til landsbyfornyelse og realisering af udviklingsplaner.


Konsekvens i forhold til visionen

Begge projekter går ud på at iscenesætte naturen i og omkring Blåvand


Retsgrundlag

Styrelsesloven

Lov om erhvervsfremme


Økonomi

Der ønskes overflytning af budgetbeløb fra overslagsåret 2020 til budgetåret 2019 for i alt 1,5 mio. kr., der fordeler sig med 1 mio. kr. til projektet ”En levende bymidte med en NATURlig atsmosfære i Blåvand” og 0,5 mio. kr. til realisering af Blåvand Kyst.

 

Det foreslås, at de 1,5 mio. kr. finansieres ved harmonisering af de årlige budgetbeløb til Puljen for landsbyfornyelse og Puljen til realisering af udviklingsplanerne, så der samlet flyttes 1,5 mio. kr. fra 2019 til 2020.


Høring

Ingen.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der overføres og frigives 1,5 mio. kr. fra overslagsåret 2020 til budgetåret 2019, der fordeles med 1 mio. kr. til projektet ”En levende bymidte med en NATURlig atsmosfære i Blåvand” og 0,5 mio. kr. til realisering af Blåvand Kyst, og

at finansieringen sker med en omprioritering af midler afsat til landsbyfornyelse og realisering af udviklingsplaner, så der for disse to puljer flyttes 1,5 mio. kr. fra 2019 til 2020.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-11-2018

Anbefalingen blev godkendt


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-11-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 sagsnr18-12600_doknr163720-18_v1_ensartethed i administration af puljerne til landsbyfornyelse og realisering af udviklingsplaner.docx

Bilag

Ensartethed i administration af puljerne til landsbyfornyelse og realisering af udviklingsplaner


314. Projektet - En levende bymidte med en NATURlig atmosfære i Blåvand

Projektet - En levende bymidte med en NATURlig atmosfære i Blåvand

Sagsfremstilling

Projektet ’En levende bymidte med NATURlig atsmosfære i Blåvand’ er et af de centrale projekter i Blåvands udviklingsplan 2025.

 

Med visionen om, at Blåvand skal være Nordens førende og mest attraktive kystferieby er det med projektet nødvendigt, at se på bymidten, trafikken og bevægelserne på en helt ny måde, hvor der er fokus på høj kvalitet og en mangfoldighed af oplevelser til folk i alle aldre.

 

Derfor peges der med projektet på, at nytænke hele bymidten ud fra autentisitet, oplevelser og byens bevægelsesmønstre til fods, på cykel og i bil. Derudover skal der også ses på byens udtryk og design. Det er målet, at Blåvand får sit helt eget udtryk, der er unik og skaber sammenhæng visuelt og funktionelt.

 

Projektets aktiviteter skal:

 • Skabe lokal opbakning til en helt ny plan i Blåvand bymidte med fokus på autensitet, oplevelser af en høj kvalitet og hvor naturen og byens bevægelsesmønstre er tænkt ind
 • Supplere den gennemførte trafikanalyse fra 2017 med nye data om turisternes bevægelser, og dermed de reelle trængselsproblemer
 • Gennemføre en samlet arkitekt- og ingeniørkonkurrence med det mål, at lave en samlet masterplan for bymidten, funderet på inddragelse og udsyn
 • Med udgangspunkt i masterplanen gennemføre en ny lokalplanlægning for den samlede bymidte, der skaber grundlag for masterplanens vision og ønsker – funktionelt og visuelt
 • Skabe grundlag for at realisere planen på den korte og lange bane i et samarbejde mellem ejendomsejere, Blåvand Udvikling og Varde Kommune

 

Dette projekt og hele udviklingsplanen hviler på et samarbejdsgrundlag, hvor borgerforeningen, grundejerforeningerne og erhvervsforeningen samles i et frivilligt BID (Business Improvement District) i Blåvand Udvikling, og at Blåvand Udvikling efterfølgende indgår en partnerskabsaftale med Varde Kommune. Status er, at de lokale foreninger nu er samlet i Blåvand Udvikling.

 

Der er udarbejdet en procesplan for det kommende arbejde med projektet ’En levende bymidte med NATURlig atmosfære i Blåvand’ – vedlagt som bilag.


Forvaltningens vurdering

Det foreliggende oplæg til procesplan for projektet ’En levende bymidte med NATURlig atmosfære i Blåvand’, giver en god ramme for det kommende arbejde. Det er vigtigt med et bredt ejerskab til, hvorfor det er naturligt, at der tillige sikres politisk deltagelse i styregruppen.

 

Forvaltningen foreslår, at Udvalget for Plan og Teknik udpeger to repræsentanter til styregruppen for projektet.


Konsekvens i forhold til visionen

Projektet går ud på at iscenesætte naturen i og omkring Blåvand.


Retsgrundlag

Styrelsesloven

Lov om erhvervsfremme


Økonomi

Projektet ’En levende bymidte med en NATURlig atsmosfære i Blåvand’ er anslået til 2 mio. kroner, der finansieres ved 500.000 kroner til RealDania, 500.000 kroner til Blåvand Udvikling og 1 mio. kroner til Varde Kommune.

 

Byrådet skal godkende modtagelsen af medfinansieringen af støtten fra Blåvand Udvikling og Realdania på 0,5 mio. kr. fra hver, i alt 1 mio. kr. Tilkendegivelsen om medfinansiering er modtaget den 21. september, forud for Udvalget for Økonomi og Erhvervs nye kriterier for behandling af tilskudsmoms. Derfor afholdes tilskudsmomsen på 87.500 kr. af momskontoen.


Høring

Ingen.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at godkende modtagelse af støtte fra Blåvand Udvikling på 0,5 mio. kr. og Realdania på 0,5 mio. kr., og

at godkende de to politiske repræsentanter fra Udvalget for Plan og Teknik til styregruppen for projektet ”En levende bymidte med en NATURlig atsmosfære i Blåvand”, efter Udvalgets indstilling.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-11-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 

Udvalget indstiller, at Peter Nielsen og Jan Lings indgår i styregruppen.

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-11-2018

Indstillingen fra Udvalget for Plan og Teknik fremsendes til Byrådets godkendelse.

 

Antal og omfang af politisk deltagelse i styre- og arbejdsgrupper drøftes på et gruppeformandsmøde.

 sagsnr18-12600_doknr162433-18_v1_oplæg til proces for trafik og udvikling af blåvand by.docx
sagsnr18-12600_doknr162759-18_v1_bevillingsskrivelse fra realdania.tif

Bilag

Oplæg til proces for trafik og udvikling af Blåvand By
Bevillingsskrivelse fra Realdania


315. Kulturaftale Vadehavet

Kulturaftale Vadehavet

Sagsfremstilling

Varde Kommune har siden 2007 samarbejdet med Esbjerg, Fanø og Tønder Kommuner på Kulturområdet via Kulturregion Vadehavet. Det har udmøntet sig i fireårige kulturaftaler indgået mellem Kulturministeriet og kulturregionen. Den nuværende Kulturaftale Vadehavet er indgået for årene 2015-2018. Der er 13 kulturaftaler i Danmark, som omfatter hovedparten af landets kommuner.

 

Formålet med kulturaftalen er blandt andet at understøtte det lokale og regionale kulturpolitiske engagement og styrke samarbejdet på tværs af kommunegrænser.

De fire kommuner har et fælles ønske om at støtte udviklingen af nye kulturaktiviteter og kulturtilbud til borgere, kulturaktører, turister, erhvervsliv og gæster.

 

Kulturaftalen Vadehavet arbejder med tre indsatsområder; ”Rødder og Vinger”, ”Kulturspirer” og ”Kulturel Kapital” (områderne er nærmere beskrevet i bilag). Her er det muligt for Vadehavsområdets institutioner og kulturaktører at søge midler til udviklingsprojekter, der understøtter indsatsområderne samt kulturaftalens vision og mål.

 

Kulturregionen tager selv initiativ til projekter og arrangementer - blandt andet Wadden Tide. Wadden Tide er en udstilling med land-art og skulpturer, som ved seneste afvikling havde over 110.000 besøgende. I 2019 afholdes Wadden Tide ved Blåvandshuk. 

 

Organisatorisk er kulturregion Vadehavet opbygget med en styregruppe, en administrativ koordineringsgruppe, en referencegruppe og en sekretariatsfunktion placeret i Esbjerg Kommune til at understøtte grupperne.

 

Styregruppen består af de fire formænd for kommunernes Kultur- og Fritidsudvalg sammen med direktøren for den enkelte kommunes kulturområde.

Derudover består styregruppen af en politiker og en embedsmand fra Region Syddanmark som tilforordnet. Styregruppen har det overordnede ansvar for kulturregionen, og godkender bevillinger til projekter.

 

Koordineringsgruppen er tilknyttet styregruppen, og består af kommunernes kulturchefer og kulturkonsulenter. Koordineringsgruppen står for drift, udvikling og løbende opfølgning.

 

Der er derudover nedsat en referencegruppe, som gennem sine anbefalinger sikrer den kunstneriske kvalitet i de projekter der gives midler til.

  

Kulturministeriets tilskud til Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 udgør 2,6 mio. kr., mens kommunernes samlede bidrag er på 6,4 mio. kr. – i alt 9 mio. kr. For perioden 2015-2018 er Varde Kommunes samlede bidrag på 2.050.061 kr. (ca. 500.000 kr. årligt).

 

Pr. dags dato har kulturregionen bevilget støtte på samlet 8,7 mio. kr. til 41 projekter og seks projekter som kulturregionen selv er initiativtager/medinitiativtager til.

 

Varde Kommune har modtaget følgende støtte i 2015-2018:

Projekt

Bevilget beløb

Innovation gennem natur og kunst – natur- og kunstlab

(Varde Kommune og Esbjerg Kommune) 

132.500 kr.

Kulturbørnehaver – et kulturkreativt udviklingsprojekt

(Vardemuseerne og Musik & Billedskolen)

142.500 kr.

Vardes Kulturelle Rygsæk for de mindste

(Varde Kommune)

180.000 kr.

Musik som middel til integration, inklusion og kulturdannelse af tosprogede børn i alderen 3-6 år

(Vestervold Børnehave)

85.000 kr.

Wadden Tide

2.600.000 kr.

 

Varde Kommune er i 2019 værtskommune for Wadden Tide. Der er afsat 2.700.000 kr. til Wadden Tide fra Kulturregionen og Varde Kommune har afsat 300.000 kr. til lokale udviklingstiltag. 

 

Kulturministeren har bebudet ændringer af de 13 kulturaftaler. Da ændringerne er forsinket, ønsker Kulturministeriet at forlænge de kulturaftaler, som udløber i 2018 med ét år.

  

Den nuværende Kulturaftale Vadehavet udløber 31. dec. 2018, og den ønskes forlænget til og med 2019.


Forvaltningens vurdering

Kulturaftale Vadehavet har bidraget til et styrket samarbejde på tværs af kommunerne, til gavn for forvaltningerne, kulturinstitutionerne og kulturaktørerne.

Varde Kommune har som følge af kulturaftalen fået midler til flere kulturprojekter, som bidrager til nye initiativer i kommunen.

 

Wadden Tide er et spændende event af høj kunstnerisk kvalitet, som senest tiltrak ca. 110.000 besøgende ved Blåvandshuk.


Konsekvens i forhold til visionen

Vadehavet er det helt centrale element i kulturaftalen, hvor kulturen omkring naturen er med til at fremme regionen. Der er flere områder, hvor aftalen har et fokus på naturen og Vadehavet.


Retsgrundlag

Lov nr. 1104 af 29. december 1999 om regionale kulturaftaler med de ændringer, der følger af lov nr. 563 af 24. juni 2005 samt lovbekendtgørelse nr. 728 af 7. juni 2007, som senest er ændret ved § 2 i lov nr. 1517 af 27. december 2009.


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 05-11-2018

Orienteringen blev taget til efterretning


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-11-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.sagsnr15-12654_doknr155712-18_v1_kulturaftale vadehavet 2015-2018.pdf
sagsnr15-12654_doknr135269-18_v1_slutevaluering, kulturaftale vadehavet 2015-2018 pr. 3.9.2018.pdf

Bilag

Kulturaftale Vadehavet 2015-2018
Slutevaluering Kulturaftale Vadehavet 2015-2018


316. Kulturaftale Vadehavet - Tillægsaftale 2019

Kulturaftale Vadehavet - Tillægsaftale 2019

Sagsfremstilling

Styregruppen for Kulturregion Vadehavet, der består af Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde Kommuner, ønsker at forlænge samarbejdet med Kulturministeriet om Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 i en tillægsaftale for 2019.

 

Kulturministeren har siden maj 2017 overvejet ændringer af kulturaftalekonceptet. Disse overvejelser har hindret ni kulturregioner i at forberede nye kulturaftaler for perioden 2019-2022. Ministeren har derfor besluttet at indgå et-årige aftaler med disse ni kulturregioner. På dette grundlag ønsker styregruppen at fortsætte samarbejdet i en tillægsaftale for 2019.

Kulturministeriet har godkendt tillægsaftalen.

 

I tillægsaftalen afholdes der én ansøgningsrunde for kommunernes kulturaktører, hvor de kan søge midler til projekter, der understøtter indsatserne ”Rødder og Vinger” og ”Kulturspirer”.

Kulturregionen viderefører projektet ArtBizz Vadehavet under indsatsen ”Kulturel Kapital”. Projektet er et samarbejde mellem kunstnere og virksomheder.

Kulturregionen afholder desuden Wadden Tide i 2019, som finder sted ved Blåvandshuk.

 

Varde Kommune bidrager til kulturaftalen med 7,50 kr./indbygger, hvilket svarer til 404.849 kr. i 2018 samt et administrationsbidrag på 130.033 kr. De 404.849 kr. går til projekter fra ansøgningsrunderne og til interne projekter som f.eks. Wadden Tide. Administrationsbidraget går til aflønning af sekretariat, som Esbjerg Kommune varetager.  


Forvaltningens vurdering

Kulturaftalen er med til at fremme og styrke kvaliteten af kunst og kultur i naturen, som er vores fælles identitet for området.

 

Aftalen styrker et tværkommunalt samarbejde, så det ikke kun er kommunerne, der får gavn af fællesskabet, men også vores kulturaktører og kulturborgere. Aftalen gør, at borgerne får muligheden for at udvikle eller opleve kultur af høj kvalitet, og derigennem kan det være med til skabe grundlag for at få andre til at flytte til området.

 

Tillægsaftalen er afgørende for en gennemførelse af Wadden Tide 2019


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov nr. 1104 af 29. december 1999 om regionale kulturaftaler med de ændringer, der følger af lov nr. 563 af 24. juni 2005 samt lovbekendtgørelse nr. 728 af 7. juni 2007, som senest er ændret ved § 2 i lov nr. 1517 af 27. december 2009.


Økonomi

Varde Kommunes bidrag til kulturaftalen i 2018 var 534.882 kr. Midlerne finansieres af en årligt afsat ramme på Kultur og Fritids budget.  


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Kulturaftale Vadehavets tillægsaftale for 2019 godkendes.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 05-11-2018

Anbefalingen blev godkendt


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-11-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 sagsnr15-12654_doknr155710-18_v1_forslag til redegørelse - udvalgsbehandling.docx
sagsnr15-12654_doknr155712-18_v1_kulturaftale vadehavet 2015-2018.pdf
sagsnr15-12654_doknr155713-18_v1_tillægsaftale 2019.pdf

Bilag

Redegørelse til udvalgsbehandling
Kulturaftale Vadehavet 2015-2018
Tillægsaftale 2019


317. Takster 2019 på børn og ungeområdet

Takster 2019 på børn og ungeområdet

Sagsfremstilling

I konsekvens af det udarbejdede budget for 2019 er der udarbejdet forslag til takster for forældrebetaling i dagpleje, daginstitutioner og SFO’er samt tilskud til privat pasning, private institutioner og puljeordninger.

 

Der er regnet med opkrævning af forældrebetaling over 11 måneder (juli er betalingsfri).

 

Den generelle lønfremskrivning er 1,7% fra 2018 til 2019.

 

Alle takster stiger mindre end løn- og prisfremskrivningen på grund af konsekvenserne af den nye struktur samt effektiviseringer og reduktioner i budgettet for 2019. For vuggestuerne er der et mindre fald i taksten som følge af budgetreduktioner, og for SFO er der tale om et fald i taksten på ca. 5% som følge af budgetreduktioner.

 

I forhold til tidligere år er der udarbejdet takster for kombinationstilbud og tilskud til fleksibel pasning (deltidsplads i et dagtilbud samt et tilskud til fleksibel pasning), samt takster for deltidspladser i forbindelse med forældrenes barselsorlov, jfr. den nye dagtilbudslov.

 

Tilskud til private institutioner er beregnet ud fra de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter pr. barn i alderssvarende dagtilbud. Derudover ydes administrationsbidrag samt bygningstilskud.

 

Tilskud til private pasningsordninger udgør 75% af billigste budgetterede nettodriftsudgift pr. plads i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen.

 

Tasterne indeholder ligeledes tilskud til pasning af egne børn.

 

Forslag til takster for forældrebetaling og tilskud til private institutioner fremgår af bilag.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Dagtilbudsloven og folkeskoleloven


Økonomi

Taksterne er beregnet på baggrund af det vedtagne budget for 2019.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at såvel taksterne som tilskud for 2019 godkendes.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 13-11-2018

Forelægges Byrådet med anbefaling.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-11-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 sagsnr18-4828_doknr131589-18_v1_takster for 2019 for forældrebetaling i dagpleje, daginstitutioner og sfo samt tilskud til privat pa.docx
sagsnr18-4828_doknr131591-18_v1_notat vedr. takster til forældrebetaling og tilskud til private institutioner mv. for 2019.docx

Bilag

Takster for 2019 for forældrebetaling i dagpleje, daginstitutioner og SFO samt tilskud til privat pasning, private institutioner og puljeordninger
Notat vedr. takster til forældrebetaling og tilskud til private institutioner mv. for 2019


318. Skoledistriktsgrænser i Varde by - efter udtalelse

Skoledistriktsgrænser i Varde by - efter udtalelse

Sagsfremstilling

Udvalget for Børn og Læring vedtog den 18. september 2018 at sende et forslag til fastlæggelse af skoledistriktsgrænser i Varde by til udtalelse hos berørte skolebestyrelser.

 

Ved udtalefristens udløb den 29. oktober 2018 er der indkommet udtalelse fra:

 • Brorsonskolens bestyrelse
 • Lykkesgårdskolens bestyrelse
 • Sct. Jacobi Skoles bestyrelse

Forvaltningens vurdering

De 3 skolebestyrelser har ingen indsigelser mod det udsendte udkast til skoledistriktsgrænser.

 

Sct. Jacobi Skole peger i deres udtalelse på, at en for stor koncentration af tosprogede elever på en skole kan være problematisk.

 

Forvaltningen har tidligere lavet en beregning – ud fra de nuværende oplysninger i de administrative systemer. Denne beregning viser, at ved den foreslåede distriktsopdeling og med de forudsætninger, at 1/3 af de nuværende elever fra Sct. Jacobi Skole skal gå på Lykkesgårdskolen fra 2021/2022 og 2/3 på Frelloskolen, vil antallet at tosprogede elever på Frelloskolen i 2021/2022 være på 18,2% og på Lykkesgårdskolen på 11,1%.

 

Den for indeværende skoleår udregnede procentsats for antal tosprogede på Sct. Jacobi Skole er i henhold til samme beregningsmetode 20,1%, som skolen korrekt angiver.

 

Opmærksomheden henledes på at beregningerne for 2021/2022 er foretaget med udgangspunkt i de nuværende kendte tal og der må derfor tages forbehold, idet til-/fra-flytningen til de fremtidige skoledistrikter ikke kan forudses. Ligeledes kan forældrenes ret til frit skolevalg, under de gældende regler, påvirke elevtallet i distrikterne.

 

Forvaltningen finder ikke, med de påpegede usikkerhedsmomenter, at de beregnede procentsatser tilsiger at den foreslåede skoledistriktsgrænse for Varde by ikke kan indstilles til Byrådets godkendelse.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Folkeskoleloven og Styrelsesvedtægten for kommunens skolevæsen


Økonomi

Ingen


Høring

Der har været indhentet udtalelse hos skolebestyrelserne for Sct. Jacobi Skole, Lykkesgårdskolen og Brorsonskolen.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der – med baggrund i udtalelserne – tages stilling til forslaget til skoledistriktsgrænser i Varde by fra 2021/2022,

at sagen forelægges Byrådet til endelig godkendelse.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 13-11-2018

Det indstilles til Byrådet,

at forslag til fremtidige skoledistriktsgrænser i Varde by fra 2021/2022 godkendes uden ændringer.

 

Sandie Eis Ravn (A) stemte imod, fordi hun ønsker en anden distriktsopdeling.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-11-2018

Sagen returneres til fornyet behandling i Udvalget for Børn og Læring, idet der er fremkommet yderligere oplysninger i sagen, efter behandling i Udvalget for Børn og Læring den 13. november 2018.sagsnr18-9943_doknr161900-18_v1_udtalelse fra brorsonskolens bestyrelse - skoledistriktsgrænser i varde by.docx
sagsnr18-9943_doknr165278-18_v1_udtalebrev fra lykkesgårdskolens bestyrelse - skoledistrikter varde by.docx
sagsnr18-9943_doknr165284-18_v1_udtalebrev fra sct. jacobi skoles bestyrelse - skoledistrikter varde by.doc
sagsnr18-9943_doknr98058-17_v1_distrikt tegning - varde by - forslag til ny distriktgrænse.png
sagsnr18-9943_doknr108454-17_v1_beskrivelse af udkast til ny distriktsgrænse mellem byskolerne i varde by.docx.docx

Bilag

Udtalelse fra Brorsonskolens bestyrelse - Skoledistriktsgrænser i Varde by
Udtalebrev fra Lykkesgårdskolens bestyrelse - Skoledistrikter Varde by
Udtalebrev fra Sct. Jacobi Skoles bestyrelse - Skoledistrikter Varde by
Distrikt tegning - Varde by - Forslag til ny distriktgrænse
Beskrivelse af udkast til ny distriktsgrænse mellem byskolerne i Varde By.docx


319. Beskæftigelsesplan for 2019

Beskæftigelsesplan for 2019

Sagsfremstilling

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration behandlede den 11. oktober 2018 et forslag til beskæftigelsesplan for 2019.

 

Udvalget ønskede, at der i 2019 skal være fokus på følgende områder:

 

 • Arbejdskraft: Både offentlige og private virksomheder har den tilstrækkelige og relevante arbejdskraft, de har behov for
 • Fremtidens Jobcenter: Jobcentrets service udvikles i overensstemmelse den forenklede beskæftigelsesindsats, så både de lediges og virksomhedernes behov imødekommes
 • Tværgående samarbejde: Borgere oplever en helhedsorienteret indsats, hvor samarbejde mellem både kommunale afdelinger og eksterne samarbejdspartnere fungerer smidigt og effektivt. Herunder et særligt fokus på en sammenhængende ungeindsats
 • Integration: at flygtninge og indvandrere bør hurtigst muligt integreres på arbejdsmarkedet.

 

 

I sammenhæng med udvikling af Fremtidens Jobcenter skal der udvikles en ny form for Beskæftigelsesplan. I arbejdet med udformningen af den nye Beskæftigelsesplan vil der blandt andet være fokus på, hvordan Beskæftigelsesplanen kan koordineres med Varde Kommunes Byrådsgrundlag, udviklingsstrategi og fokusområder, samt hvordan Beskæftigelsesplanen kan spille en mere aktiv rolle i den løbende effektstyring i Jobcentret.

 

Ovennævnte fokusområder er sammen med de centrale beskæftigelsespolitiske målsætninger indarbejdet i vedhæftede beskæftigelsesplan.

 

De centralt udmeldte beskæftigelsespolitiske målsætninger for 2019 er:

 1. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse
 2. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
 3. Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være selvforsørgende
 4. Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse
 5. Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes
 6. Udsatte ledige skal have en indsats
 7. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse

 

Der er centralt indgået aftaler om:

 • Forenkling af den økonomisk styring af den aktive beskæftigelsesindsats med ikrafttræden 1. januar 2019
 • Forenklingen af beskæftigelsesindsatsen med forventet ikrafttræden 1. juli 2019.

 

I forhold til forenklingen af beskæftigelsesindsatsen forventes lovgivning, bekendtgørelser m.v. først at være afsluttet ved udgangen af 1. kvartal 2019.

 

Da udvalget vurderer, at den ny lovgivning om den forenklede beskæftigelsesindsats må forventes at have væsentlig indflydelse på beskæftigelsesplanen for 2019, er det udvalgets ønske, at nærværende forslag til beskæftigelsesplan skal revideres i 1. halvår 2019.


Forvaltningens vurdering

Revisionen af beskæftigelsesplanen for 2019 kan med fordel integreres i beskæftigelsesplanen for 2020/2021 – og dermed igangsættes tidligt i det nye år. Det vil give mulighed for:

 

 • Nytænkning af beskæftigelsesplanens indhold – blandt andet som led i udvikling af fremtidens jobcenter
 • Inddragelse af interessenter ved brug af blandt andet servicedesign (politikere, medarbejdere, organisationer m.fl.)
 • Inddrage intensionerne om den forenklede beskæftigelsesindsat og den forenklede økonomisk styring af den aktive beskæftigelsesindsats.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at beskæftigelsesplanen for 2019 godkendes


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 07-11-2018

Udvalget godkendte beskæftigelsesplanen for 2019


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-11-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 sagsnr18-5227_doknr156445-18_v1_beskæftigelsesplan 2019 - tilføjet udvalgets beslutning fra.docx

Bilag

Beskæftigelsesplan 2019 - tilføjet udvalgets beslutning fra


320. Gensidig orientering

Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Orientering ved borgmesteren

 • Forslag om at flytte udvalgsmøde den 8. maj 2019 til den 7. maj 2019.

 

Orientering ved direktørerne

 • Status – implementering af persondataforordningen.
 • Udvalgsmøder i virksomheder.

 

Møder med ministre, folketingsmedlemmer mv

 

Løbende orientering om aktuelle sager


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-11-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

2-3 udvalgsmøder søges afviklet i en virksomhed i løbet af 2019.

321. Godkendelse af revision for Varde Kommune - Lukket punkt
322. Lukning af offentlig adgang til Vores Varde - Lukket punkt
323. Beskyttelse af arealer - Lukket punkt
324. Salg af byggegrunde i Varde - Lukket punkt
325. Godkendelse af betinget købsaftale - Lukket punkt
326. Salg af ejendom i Oksbøl - Lukket punkt