UDVALG

Udvalget for Økonomi og Erhverv

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 3, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

03-10-2018 12:30:00

SLUTTIDSPUNKT

03-10-2018 16:30:00


PUNKTER

234. Godkendelse af dagsorden
235. Opfølgning på 2018 initiativer i Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet (MEP).
236. 2. behandling af budgetforslag 2019 og budgetoverslagsårene 2020-2022
237. Valg af udskrivningsgrundlag 2019
238. Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2019
239. Prioritering af grundkapitallån budget 2019-2022
240. Ekstraordinær budgetopfølgning pr. 31. august 2018 - Udvalget for Økonomi og Erhverv
241. Ekstraordinær budgetopfølgning pr. 31. august 2018 - Drift
242. Ekstraordinær budgetopfølgning pr. 31. august 2018 - Anlæg
243. Revision af Personalepolitikken
244. Udviklingsstrategi 2018-2021
245. Forslag til Udviklingsstrategi, planfaglige del
246. Fra Udviklingsstrategi til Fokusområder
247. Udpegning af bestyrelsesmedlem til Kvie Sø Efterskole
248. Ansøgning til Byrådets Udviklingspulje - Nyt scenegulv, Sand i Øjet, Oksbøl
249. Opfølgning på brugertilfredshedsundersøgelsen i Byrådet 2018, Udvalget for Økonomi og Erhverv
250. Projekters friholdelse for tilskudsmoms
251. Procedurer for håndtering af ramme til byggemodninger og grundsalg
252. Retningslinjer for opgaveudvalg
253. Kystturisme netværk - Cold Coast Collective
254. Renovering af ungdomsboliger i Apotekerhaven i Varde
255. Produktionsskolen - Omprioritering af midler
256. Bloktilskud 2018 - Udvalget for Social- og Sundhed
257. Forslag. Spildevandsplan 2019-2029
258. Godkendelse af Friluftsstrategien
259. Nye belægninger på Kræmmergade og Vestergade
260. Ansøgning. Plangrundlag for ferie- og Fritidsanlæg i Ho
261. Ansøgning. Aflastningsområde og dagligvarebutik i Varde
262. Forslag. Kommuneplantillæg - Rekreativt område i Varde Nord
263. Forslag, Lokalplan for Rideskole i Varde Nord
264. Nedrivning af ejendom i Oksbøl
265. Revision af naturkanon
266. Gensidig orientering
267. Salg af ejendom i Oksbøl - Lukket punkt
268. Salg af bygning i Oksbøl - Lukket punkt
269. Salg af areal i Varde - Lukket punkt
270. Køb af ejendom i Ølgod - Lukket punkt
271. Fremtidens turismeorganisering - Lukket punkt234. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 03-10-2018

Punkt 261 Ansøgning. Aflastningsområde og dagligvarebutik i Varde skal ikke behandles af udvalget.

 

Peter Nielsen erklærede sig for inhabil i følgende punkter:

248 Ansøgning til Byrådets Udviklingspulje – Nyt scenegulv, Sand i Øjet, Oksbøl og

260 Ansøgning. Plangrundlag for ferie- og fritidsanlæg i Ho.

 

Anders Linde erklærede sig inhabil i:

239 Prioritering af grundkapitallån budget 2019-2022.

 

Henrik Vej Kastrupsen erklærede sig inhabil i:

268 Salg af bygning i Oksbøl

 

I øvrigt godkendt.

 

235. Opfølgning på 2018 initiativer i Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet (MEP).

Opfølgning på 2018 initiativer i Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet (MEP).

Sagsfremstilling

Direktionen har anmodet om en gennemgang af Moderniserings- og Effektiviseringsprogram-mets initiativer for 2018 med henblik på en vurdering af, hvorvidt der er igangsat eller planlagt effektiviseringer som følge af initiativer i programmet.

 

Det aftalte program for 2018 indeholder fem overordnede temaer, herunder en række projekter, der tilsammen skal føre til, at der kan frigøres et potentiale på 1 milliard kr. årligt (knapt 9 mio. kr. årligt for Varde Kommune ved andel på 0,88%). Halvdelen af det frigjorte potentiale forbliver i kommunerne.
 

De overordnede temaer er:
Forenkling af kommunernes rammer og styrket styring
(525 mio. kr. – 4,6 mio. kr. i Varde Kommune niveau)

De store potentialer er på det specialiserede område og ved ændring af beskæftigelseslov-givningen. Det bemærkes, at der forhandles nye overenskomster vedr. vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi, som forventes at reducere kommunernes udgifter.

Mere effektiv drift gennem samarbejde og nye organiseringer
(350 mio. kr. – 3,1 mio. kr. i Varde Kommune niveau)

Initiativerne på dette område er centralisering af løn og bogholderifunktioner, facility management og større fleksibilitet i kommunale samarbejder. Der er også et initiativ vedr. mulighed for tværkommunale samarbejder, men her er der fortsat ingen konkrete udmøntede initiativer.
 

Indkøb og digitalisering
(125 mio. kr. – 1,1 mio. kr. i Varde Kommune niveau)

Indkøbsstrategisk samarbejde, herunder 6 fælles indkøb i 2018 og indførsel af fælles standardarder for E-handel samt videreudvikling af fælleskommunale forpligtende samarbejder. Det bemærkes, at Varde Kommune har et fastsat måltal for compliance på 80%.

 

De enkelte initiativer er beskrevet i bilag, hvor der er en første vurdering af gevinstrealiseringen i Varde Kommune.

 

Maiken Cramer Schmiegelow, Økonomi, deltager under punktets behandling.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der er et stort økonomisk potentiale ved MEP initiativerne.

Det bemærkes, at det kræver stor ledelsesmæssig fokus og vilje at hente de planlagte gevinster.

Det vurderes, at der med fordel kan iværksættes en mere specifik opfølgning på initiativerne i forvaltningerne.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning,
at Direktionen drøfter sikring af gevinstrealisering ved MEP initiativerne.


Beslutning Direktionen den 06-09-2018

Punktet blev drøftet.
Særligt på Social- og Beskæftigelsesområderne er der initiativer, der fortsat skal dyrkes. Direktionen beder derfor analyseenheden i Økonomi om at være tovholder på en opfølgning på initiativerne om ½ år.

Sagen sendes til Udvalget for Økonomi og Erhverv til efterretning.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 03-10-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.sagsnr18-1209_doknr130586-18_v1_opfølgning på initiativer under moderniserings- og effektiviseringsprogrammet 2018.docx

Bilag

Opfølgning på initiativer under moderniserings- og effektiviseringsprogrammet 2018


236. 2. behandling af budgetforslag 2019 og budgetoverslagsårene 2020-2022

2. behandling af budgetforslag 2019 og budgetoverslagsårene 2020-2022

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 4. september 2018 1. behandling af budgetforslaget for året 2019 og budgetoverslag for årene 2020 – 2022. 

 

Byrådet afholdt budgetseminar den 13. og 14. september 2018, hvor der blev indgået et budgetforlig mellem Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance, jf. vedlagte bilag. Det har været en overordnet målsætning, at:

 1. Kassebeholdningen udgør minimum 125 mio. kr.
 2. Anlægsniveauet udgør som minimum 80 mio. kr.
 3. Skatten forbliver uændret.

 

Budgetforliget indeholder blandt andet følgende elementer:

Budgetforliget indeholder omprioriteringsforslag for 27,5 mio. kr. i 2019 stigende til 39,5 mio. kr. i 2022, jf. vedlagte bilag. Derudover er der aftalt effektiviseringer af serviceudgifterne på 0,5 pct. i 2019, yderligere 0,75 pct. i både 2020 og 2021, og derefter uden yderligere effektiviseringskrav i 2022.

 

Budgetforliget indeholder desuden nye driftsønsker for 8,5 mio. kr. i 2019 stigende til 13,7 mio. kr. i 2022.

 

Af den samlede anlægsramme er der i budgetforliget afsat et ”ikke disponeret” beløb på 34 mio. kr. i 2022. I det samlede anlægsbeløb er der afsat 5,3 mio. kr. i hvert af årene til energibesparende foranstaltninger, som lånefinansieres. Til byggemodning er der i lighed med tidligere afsat godt 5 mio. kr. og tilsvarende et tilsvarende salgsprovenu på godt 5 mio. kr.

 

Bloktilskuddet til kommunerne er i 2019 tilført et finansieringstilskud på 3,5 mia. kr., hvilket betyder en ekstraordinær indtægt i 2019 på 46 mio. kr. for Varde Kommune. I budgetaftalen for 2019-2022 er der regnet med et ekstraordinært finansieringstilskud på henholdsvis 20 mio. kr. i 2020 og 20 mio. kr. i 2021.

 

Budgetforslaget for 2019 til 2. behandling er baseret på:

 • en uændret kommuneskatteprocent på 25,1
 • en uændret grundskyldspromille på 31,56
 • det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

 

Forslag til ændringer i forhold til budgetforliget

Der bemærkes, at i budget 2018-2021 blev der indarbejdet en besparelse i 2019 på 700.000 kr. som følge af, at det var forventet, at de nye monopolbrudssystemer (KSD og KY) ville være implementeret i løbet af 2018, således at der kunne opnås en effektivisering i 2019. Implementeringen af systemerne er dog blevet udskudt, således at der ikke længere kan forventes en besparelse i 2019. Det foreslås, at Byrådet til 2. behandlingen lader besparelsen på 700.000 kr. i 2019 udgå, og at den finansieres af kassen.

 

Overholdelsen af servicerammen er underlagt økonomiske sanktioner, så kommunernes bloktilskud reduceres, hvis den aftalte serviceramme overskrides for kommunerne under ét. I 2019 er der både sanktioner, hvis budgetterne overskrider den aftalte ramme, og hvis regnskaberne til sin tid overskrider rammen. Forvaltningen anbefaler, at der indregnes en generel reserve (til brug af overførsler) på 20 mio. kr., som skal reducere risikoen for en eventuel regnskabssanktion, idet den fx kan komme i anvendelse, hvis institutionerne forbruger af deres opsparede overskud.

 

Der er ligeledes økonomiske sanktioner, hvis kommunerne samlet set overskrider anlægsrammen i budgetsituationen. Den seneste melding fra KL tyder på, at der er udfordringer for kommunerne samlet set at overholde anlægsrammen i budget 2019. Forvaltningen bemærker, at der er afsat 20 mio. kr. til det nye skolebyggeri i 2018, hvoraf størstedelen forventes overført til 2019. I 2019 er der desuden afsat 30 mio. kr. Forvaltningen anbefaler, at 7,5 mio. kr. ud af de 30 mio. kr. i 2019 udskydes til 2020. Dermed vil Varde Kommune bidrage yderligere til, at kommunerne overholder anlægsrammen i budget 2019.

 

Materiale til 2. behandling

Til 2. behandling af budgetforslag for 2019 og budgetoverslag for perioden 2020-2022 er der samlet set følgende ændringer til budgetmaterialet, som det forelå ved Byrådets 1. behandling: 

 • Det indgåede budgetforlig, jf. vedlagte.
 • Teknisk reserve på driften, samt indarbejdelse af, at 7,5 mio. kr. af beløbet i 2019 til den nye skole udskydes til 2020.

 

I forbindelse med, at Varde Byråd godkender budgettet, anbefaler forvaltningen, at godkendte anlægsprojekter under 2 mio. kr. i 2019 frigives ved godkendelsen af budgettet. Desuden anbefales, at nedenstående puljer i 2019 frigives ved godkendelsen af budgettet til videre udmøntning i de respektive fagudvalg:

 • Pulje til nedrivning af kommunale bygninger/ældreboliger
 • Pulje til investering i energibesparende foranstaltninger
 • Pulje til vedligeholdelse af kommunale bygninger
 • Puljer til Landsbyfornyelse
 • Puljer til byfornyelse og udviklingsplaner
 • Puljebeløb til cykelstier til prioritering
 • Puljebeløb til cykelstier i naturområderne
 • Trafiksikkerhedspulje
 • Pulje til udvidelser til imødegåelse af stigende priser på anlæg
 • Renoverings- og anlægspuljen vedr. skoler og dagtilbud

 


Forvaltningens vurdering

3 mia. kr. af det kommunale bloktilskud for 2019 er betinget af, at landets kommuner under ét overholder den indgåede aftale. Overholdes aftalen ikke, kan Varde Kommune miste et bloktilskud på op til 26 mio. kr. Aftalen forudsætter, at de samlede kommunale serviceudgifter (netto) for 2019 ikke overstiger 251,9 mia. kr. eksklusiv reguleringer i medfør af DUT-princippet.

 

Kommunernes investeringer i 2019 må maximalt udgøre 17,8 mia. kr. (eksklusiv ældreboliger), hvilket er 0,8 mia. kr. mere end i 2018. Såfremt rammen overskrides ved budgetlægning vil kommunernes bloktilskud blive reduceret med op til 1 mia. kr. (8,7 mio. kr. for Varde Kommune). Der er ingen sanktion på regnskabet, men Regeringen og KL er enige om, at det er en central forudsætning for økonomiaftalen, at både den aftalte kommunale serviceramme og anlægsramme i 2019 overholdes i budgetterne og regnskaberne.

I det foreliggende budgetforlig er der forudsat, at kommunerne under ét overholder ovennævnte betingelser.


Retsgrundlag

Styrelsesvedtægten.


Høring

Budgetmaterialet til 1. behandling og budgetseminaret har været sendt til høring i MED-systemet, Handicapråd, Ældreråd m.fl.


Anbefaling

Det anbefales, at Udvalget for Økonomi og Erhverv indstiller til Byrådets godkendelse, 

 • Det indgåede budgetforlig.
 • Teknisk reserve på driften, samt indarbejdelse af, at 7,5 mio. kr. af beløbet i 2019 til den nye skole udskydes til 2020,

at besparelsen på 700.000 kr. i 2019 som følge af monopolbrud udgår, og finansieres af kassen,

at anlægsprojekter under 2 mio. kr., som er indarbejdet i budget 2019, hermed er bevilget.

at nedenstående puljer til anlæg, som er indarbejdet i budget 2019, frigives ved godkendelsen af budgettet til videre udmøntning i de respektive fagudvalg.

 • Pulje til nedrivning af kommunale bygninger/ældreboliger
 • Pulje til investering i energibesparende foranstaltninger
 • Pulje til vedligeholdelse af kommunale bygninger
 • Puljer til Landsbyfornyelse
 • Puljer til byfornyelse og udviklingsplaner
 • Puljebeløb til cykelstier til prioritering
 • Puljebeløb til cykelstier i naturområderne
 • Trafiksikkerhedspulje
 • Pulje til udvidelser til imødegåelse af stigende priser på anlæg
 • Renoverings- og anlægspuljen vedr. skoler og dagtilbud

at kommuneskatteprocenten for 2019 fastsættes uændret til 25,1 pct.

at grundskyldspromillen for 2019 fastsættes uændret til 31,56 promille.

at der i 2019 opkræves uændret dækningsafgift af offentlige ejendomme med følgende promillesatser:

 • 15,00 promille på grundværdier
 • 8,75 promille på forskelsværdierne

at der i 2019 ikke opkræves dækningsafgift af erhvervsejendomme.

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 03-10-2018

Navn

Parti

For

Imod

Undlod

Anders Linde

V

x

 

 

Erik Buhl Nielsen

V

x

 

 

Henrik Vej Kastrupsen

L

 

x

 

Holger Grumme Nielsen

B

x

 

 

Ingvard  Ladefoged

A

 

 

 

Line Berner

V

x

 

 

Peter Nielsen

V

x

 

 

Søren  Laulund

A

x

 

 

Julie Gottschalk

O

x

 

 

 

 

Flertallet godkendte anbefalingen.

 

Henrik Vej Kastrupsen gjorde opmærksom på, at Lokallisten ikke står bag budgetforliget, og som følge heraf heller ikke kan godkende anbefalingen.

 sagsnr18-64_doknr145856-18_v1_budgetaftale-2019-22-forligstekst.pdf.pdf
sagsnr18-64_doknr145857-18_v1_hovedoversigt i budgetforlig 2019-2022.pdf.pdf
sagsnr18-64_doknr145865-18_v1_nye forslag til driftsbudget og anlægsbudget i budgetforlig 2019-2022.pdf.pdf

Bilag

Budgetaftale-2019-22-forligstekst.pdf
Hovedoversigt i Budgetforlig 2019-2022.pdf
Nye forslag til driftsbudget og anlægsbudget i Budgetforlig 2019-2022.pdf


237. Valg af udskrivningsgrundlag 2019

Valg af udskrivningsgrundlag 2019

Sagsfremstilling

Byrådet skal for budgetåret 2019 vælge mellem enten et statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag.

 

Valget gælder udskrivningsrundlaget for

 • kommuneskat,
 • tilskud og udligning samt
 • kirkeskat.

 

Statsgarantien består i, at staten i juni 2018 udmelder et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for budgetåret 2019 til den enkelte kommune. Hvis kommunen vælger at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, får kommunen i budgetåret udbetalt et skatteprovenu beregnet på dette grundlag, og der foretages ikke efterregulering heraf, uanset om det faktiske udskrivningsgrundlag viser sig at være større eller mindre end det statsgaranterede. For kommuner som vælger statsgarantien til budget 2019, foretages der heller ikke efterregulering af udligning og tilskud. Vælges selvbudgettering, så foretages der i år 2022 efterregulering på forventningerne i forhold til de faktiske forhold i 2019.

 

Statsgarantien giver den enkelte kommune sikkerhed for sine indtægter, og staten bærer risikoen for eventuelle fejlskøn. En eventuel gevinst/tab for Varde Kommune ved selvbudgettering er meget følsom over udviklingen i blandt andet folketallet og udskrivningsgrundlaget i både Varde Kommune, på landsplan og i hovedstadsområdet. Usikkerheden taler for, at der vælges statsgaranti.

 

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering afhænger af udviklingen i visse parametre. Varde Kommunes skøn for selvbudgettering er blandt andet baseret på følgende forudsætninger:

 

 • Folketallet i Varde Kommune den 1. januar 2019:

I statsgarantien har regeringen forudsat betalingskommunefolketallet i Varde Kommune til 50.319 personer i 2019, hvilket er omtrent uændret i forhold til det faktiske indbyggertal pr. 1. januar 2018. I Varde Kommunes befolkningsprognose fra 2018 forventes dog et lille fald i indbyggertallet fra 2018 til 2019. Folketallet er indtil videre faldet mere end forventet i løbet af 2018 ifølge den seneste opgørelse i ledelsesinfor-mationssystemet, hvilket taler for at vælge statsgaranti. Det skyldes, at når folketallet falder i Varde, mens det er uændret/stigende på landsplan, så vil Varde Kommune få en mindre andel af den samlede udligning, fordi kommunen fylder relativt mindre i forhold til de øvrige kommuner.

 • Skøn over udskrivningsgrundlaget i Varde Kommune i 2019:
  I statsgarantien har regeringen forudsat et udskrivningsgrundlag for Varde Kommune, der medfører et indkomstskatteprovenu på 1.982,4 mio. kr. i 2019. KL’s seneste skøn over indkomstskatteprovenuet for Varde Kommune er dog på 1.990 mio. kr. i 2019, hvilket isoleret set taler for at vælge selvbudgettering.
 • Skøn over udskrivningsgrundlaget på landsplan i 2019:
  KL har i budgetvejledningsskrivelse af 12. september 2018 skønnet, at udskrivnings-grundlaget på landsplan bliver lavere end forudsat i statsgarantien, hvilket isoleret set taler for at vælge statsgaranti. Det skyldes, at når der på landsplan er lavere udskrivningsgrundlag, så vil resten af landet få en relativt større andel af fordelingen i udligningssystemet.

 

Baseret på KL’s tilskudsmodel skønnes samlet set, at Varde Kommune vil få et samlet tab på 2 mio. kr. ved selvbudgettering, hvilket således taler for at vælge statsgaranti, jf. tabel nedenfor.

 

Skønnet gevinst/tab for Varde Kommune ved valg af
henholdsvis statsgaranti og selvbudgettering

Mio. kr.

Statsgaranti

         (1)

Selv-
budgettering
           (2)

Forskel

(2) - (1)

Indkomstskatteprovenu i 2019

1.982,4

1.990,0

7,6

Foreløbigt tilskud og udligning i 2019

   802,6

   797,0

-5,6

Nettoprovenu i 2019

2.785,0

2.787,0

2,0

Skøn over efterregulering af udligning i 2022

 

-4,0

-4,0

I alt gevinst/tab ved selvbudgettering
(+ = gevinst / - tab)

2.785,0

2.783,0

-2,0

Kilde: KL’s tilskudsmodel.

 

Der bemærkes, at såfremt Varde Kommune vælger selvbudgettering, vil kirkeskatten skulle beregnes på baggrund af det faktiske udskrivningsgrundlag for Varde Kommune. Da det faktiske udskrivningsgrundlag for Varde Kommune skønnes at være højere end i statsgarantien, vil kirken isoleret set få en gevinst på 0,3 mio. kr., hvis Varde Kommune vælger selvbudgettering.

 

Siden 2010 har Varde Kommune valgt at benytte det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. En opgørelse fra KL’s skatte- og tilskudsmodel viser, at for perioden 2010 til 2016 fik Varde Kommune samlet et nettoprovenu på 154 mio. kr. ved at vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, jf. figur nedenfor, dvs. at Varde Kommunes indtægter samlet set blev højere som følge af, at Varde Kommune valgte statsgaranti frem for selvbudgettering. 

 

Forskel i nettoprovenu ved hhv. statsgaranti og selvbudgettering                             (+ = gevinst ved statsgaranti), mio. kr.

Anm.: Opgørelsen vedrører afsluttede år.

 


Forvaltningens vurdering

I det foreliggende budgetforslag for 2019 er indarbejdet statsgarantien for 2019. Forvaltningen anbefaler på baggrund af ovenstående, at Varde Kommune vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2019. Dette vil også give sikkerhed for de indarbejdede skattetal i 2019 samt i reguleringsåret 2022.


Retsgrundlag

Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kommuneskat og tilskud vælges for budgetåret 2019.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 03-10-2018

Anbefalingen blev godkendt.

238. Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2019

Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2019

Sagsfremstilling

Varde Kommune har modtaget budget 2019 fra Varde Provsti. Budgettet er godkendt af provstiudvalget.

 

Det kirkelige udskrivningsgrundlag er faldet med 0,43 pct., mens landskirkeskatten er faldet med 0,29 pct. Faldet i det kirkelige udskrivningsgrundlag skyldes korrektioner for vedtagne skatteændringer i Folketinget. Økonomi- og Indenrigsministeriet har oplyst, at Vardes kirkeskat isoleret set er ca. 2 mio. kr. lavere i 2019 som følge af disse korrektioner. Kirkeministeriet har endvidere oplyst, at i modsætning til kommunerne, så er kirkerne ikke blevet kompenseret for skatteændringerne.

 

Provstiudvalget har fremskrevet menighedsrådenes driftsbudgetter med 1 pct. Samlet set er ligningen til de kirkelige kasser og provstiudvalgskassen faldet med 1,2 mio. kr. svarende til 2,1 pct. Budgetlægningen for 2019 sluttede med en forventet saldo på mellemregningskontoen i kirkens favør på 421.143 kr. ved udgangen af 2019. Der venter nogle store anlægsopgaver de kommende år, jævnfør brev af 14. september fra Varde Provsti. Der arbejdes hårdt på, at en stor del af disse opgaver kan klares uden optagelse af stiftslån.

 

Med henvisning til mødet med borgmesteren den 11. september 2018 anbefaler provstiudvalget, at kirkeskatteprocenten for budget 2019 fastsættes uændret til 0,98 pct. Provstiudvalget ønsker stabilitet i kirkeskatteprocenten, hvorfor der løbende tages stilling til, hvorvidt der kan findes rum til reduktion af kirkeskatteprocenten i årene fremover.
Det bemærkes, at i forbindelse med budget 2018 blev kirkeskatteprocenten nedsat med 0,02 procentpoint. En kirkeskatteprocent på 0,98 giver med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag en indtægt på 68,1 mio. kr.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at det fremsendte materiale danner et godt grundlag for fastsættelse af kirkeskatteprocenten.


Retsgrundlag

Styrelsesloven.


Økonomi

En kirkeskatteprocent på 0,98 og det fremsendte budget fra provstiet betyder, at kirkens mellemværende med kommunen udgør 421.143 kr. (kirken til gode) ved udgangen af 2019.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at kirkeskatteprocenten for 2019 fastsættes til 0,98 pct.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 03-10-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-64_doknr140611-18_v1_fra varde provsti - 2018.09.14 brev til varde kommune - kirkelig ligning 2019.pdf.pdf
sagsnr18-64_doknr140612-18_v1_fra varde provsti - endelige rammer 2019 - varde kommune.pdf.pdf

Bilag

Fra Varde Provsti - 2018.09.14 Brev til Varde Kommune - kirkelig ligning 2019.pdf
Fra Varde Provsti - Endelige rammer 2019 - Varde Kommune.pdf


239. Prioritering af grundkapitallån budget 2019-2022

Prioritering af grundkapitallån budget 2019-2022

Sagsfremstilling

Under henvisning til Strategi for almene boliger i Varde Kommune har boligorganisationerne indsendt ansøgninger om grundkapitallån i budgetperioden 2019-2022.

 

Der er modtaget følgende ansøgninger:

 

 • Arbejdernes Andels-Boligforening ansøger om grundkapitallån til opførelse af et seniorboligprojekt tæt på Birgittegården i Sig. Projektet omfatter opførelse af 12-18 seniorboliger. Anskaffelsessum 30 mio. kr. og kommunal grundkapitallån på 3 mio. kr.

Projektet i Sig skal ses som en testmodel for ønske om opførelse af flere seniorboligprojekter de kommende år i kommunens oplandsbyer. Særligt med hensyn til, at AAB er opmærksom på stordriften af seniorlandsbyerne skal være med til at holde de samlede drifts- og administrationsomkostninger nede, så huslejen kan blive så lav som muligt.

 

 • Varde Bolig Administration søger om grundkapitallån til projekt i Alslev med opførelse af 20 almene familieboliger. Anskaffelsessum 40 mio. og kommunal grundkapitallån 4 mio. kr.

 

 • Varde Bolig Administration søger om grundkapitallån til projekt i Oksbøl med opførelse af 20 almene familieboliger. Anskaffelsessum 40 mio. og kommunal grundkapitallån 4 mio. kr.

 

 • Lejerbo ansøger om grundkapitallån til projekt om seniorbofællesskab i Ansager.  Et projekt med opførelse af ca. 20 almene boliger med en anskaffelsessum til 40 mio. kr. og kommunal grundkapitallån 4 mio. kr.

 

 • Lejerbo søger om grundkapitallån til opførelse af 10 almene familieboliger i Varde Syd. Anskaffelsessum 20 mio. kr og grundkapitallån 2 mio. kr.

 

 • Lejerbo søger om grundkapitallån for et projekt i Sig om opførelse af seniorbofællesskab med 20 boliger. Anskaffelsessum 40 mio. 4 mio. kr.

 

En nærmere beskrivelse af projekterne fremgår af vedlagte bilag.

 

Derudover er der igangværende projekter og tidligere forhåndsgodkendte projekter:

 

 • 12 almene familieboliger - Storegade 44-46 i Varde
 • 103 almene familieboliger - Digterparken i Varde (Gl. Materielgård)
 • 38 almene familieboliger - Storegade 2-4 i Varde
 • 12 almene familieboliger - Vestervold 2A og 2B (Sct. Jacobi)
 • 16 almene familieboliger - Gellerupvej i Varde 2. etape

 

Disponeret grundkapitallån til ovenstående projekter:

2018- 33,5 mio. kr. – inkl. Overførsel fra 2017 og boliger på Materielgården

2019 – 2,2 mio. kr.

2020 – 0

2021 – 0

 


Forvaltningens vurdering

I økonomiaftalen for 2019 indgår, at den kommunale grundkapitallån differentieres for almene familieboliger. For familieboliger under 90 m2 udgør grundkapitallånet  8 %, for boliger på 90-105 m2 10 % og for boliger over 105 m2 12%.

 

Boligselskaberne har tidligere gjort opmærksom på, at der er ventelister til almene familieboliger i flere af oplandsbyerne. Ligeledes har boligselskaberne redegjort for, at der også er ventelister til familieboliger i Varde By. De kommende år opføres ca. 200 almene familieboliger i Varde By og det forventes at dække behovet for familieboliger for en periode.

 

Efter Landsbyggefondens opgørelse over ledige almene boliger udgør den aktuelle ledighed 0,7 % for Varde Kommune under et.

En af forudsætningerne for, at byrådet på statens vegne kan give tilsagn om støttet byggeri er, at antallet af ledige boliger er under 2%.

 

Vurderingen af nye ansøgninger skal jf. Strategien for Almene Boliger foretages med udgangspunkt i følgende kriterier:

 • Almene boliger skal som udgangspunkt kun opføres i byer med bosætningspotientiale jf kommuneplanen.
 • Bebyggelse vil være tæt-lav byggeri og bestå af boliger med 3 eller flere værelser med mulighed for enten have eller terrasse. Etageboliger etableres som udgangpunkt kun i Ølgod og Varde.
 • Almene boliger indgår i et bymiljø, hvor boligerne blandes med andre boligtyper.
 • Projektet bidrager til at gøre Varde Kommune til en ren kommune.
 • Projektet bidrager til byforskønnelse.
 • Behovet for almene boliger kan sandsynliggøres f.eks. ved ventelister eller lignende.
 • Markedsværdien for projektet indebærer en acceptabel risiko ved kommunens garantistillelse for lån.

 

Der er  budgetteret med 6 mio. kr. ialt  til grundkapitallån i årerne 2020 – 2022. Der er indkommet flere ansøgninger, end der er afsat grundkapitallån til, og det vil derfor være nødvendigt, at der sker en prioritering af de indkomne projektforslag fra boligorganisationerne.

 

Forvaltningen vurderer, at følgende 4 projekter bør indgå i prioriteringen:

Sted

Type

Antal boliger

Grundkapitallån

Sig

Seniorbofællesskab

12-18

3 mio. kr

Alslev

Familieboliger

20

4 mio. kr

Oksbøl

Familieboliger

20

4 mio kr.

Ansager

Seniorboliger

20

4 mio. kr.

 

Projektet i Sig fra Lejerbo om opførelse af 20 boliger i et seniorbofællesskab foreslås prioriteret til senere, idet der er et lignende projektforslag i Sig. Ligeledes prioriteres projektet fra Lejerbo om opførelse af 10 almene familieboliger i Varde  Syd til senere, hvor vi kan se  resultatet på ledige boliger af de nye byggerier i Varde By.

 

Forvaltningen anbefaler, at der prioriteres et af følgende to forslag:

Forslag 1

Grundkapitallån

Prioriteres i budgetår:

12 familieboliger i Alslev

2,4 mio kr.

2020

12 familieboliger i Oksbøl

2,4 mio kr.

2021

8 seniorboliger i Ansager

1,2 mio kr.

2022

Forslag 2

Grundkapitallån

Prioriteres i budgetår:

12 familieboliger i Alslev

2,4 mio kr.

2020

10 familieboliger i Oksbøl

1,9 mio kr.

2021

12 seniorboliger i Sig

1,7 mio kr.

2022

 

Det skal bemærkes, at projekterne er reduceret i antallet af boliger i forhold til de forslag der er indsendt fra boligorganisationerne. Der er beregnet med boligarealer på op til 105 m2 og grundkapitallån på 8% og 10%. Begge forslag kan rummes indenfor det afsatte budgetbeløb samlet over budgetårerne 2020-2022. Der er således også lagt til grund, at projekterne er af en vis størrelse, og at der er økonomi i den fremtidige drift af boligafdelingerne.

Alternativt overføres budgetbeløb fra 2020 til senere for at opnå et større beløb og imødekomme et af projekterne på op til 20 boliger.

 


Retsgrundlag

Lov om almene boliger


Økonomi

Det afsatte beløb på 2,1 mio kr. i budget 2019 er allerede disponeret til godkendte og forhåndsgodkendte projekter, således at det er de 6 mio kr. afsat i 2020 – 2022,  der kan prioriteres til de indkomne forslag fra boligorganisationerne om grundkapitallån.

 

Tabellen viser den kommunale grundkapitallån pr. bolig for de tre boligstørrelser, beregnet udfra, at der bygges til maksimumbeløb gældende for 2018 incl. energitillæg:

 

 

Kommunal grundkapitallån

Kommunal grundkapitallån pr. bolig

Boligstørrelse < 90 m2

8 %

143.000 kr.

Boligstørrelse  90-105* m2

10 %

200.000 kr.

Boligstørrelse >105 m2

12 %

250.000 kr.

        *: Beregnet med gennemsnitsbolig på 100 m2

 

Ud fra de afsatte beløb i budgettet for 2020-2022 vil der være grundkapitallån til projekter til ca. 8-14 boliger pr. år alt afhængig af boligstørrelse.

 

 

 

 


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at Udvalget for Økonomi og Erhverv indstiller  til Byrådet

at der prioriteres mellem forslag 1 og forslag 2 som vist i tabellen under afsnittet forvaltningens vurdering eller

at budgetbeløb fra 2020 overføres til budget 2021, og der kan prioriteres et større projekt med op til 20 boliger fremfor forslag 1 og 2.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 03-10-2018

Anders Linde blev erklæret inhabil og deltog således ikke i sagens behandling.

 

Udvalget prioriterer de 2 mio. kr. afsat til grundkapitallån i 2020 og 0,5 mio. kr. afsat i 2021 til forslaget om seniorboliger i Sig.

 

Udvalget anmoder forvaltningen om at udarbejde en analyse af tomgangshusleje i kommunens boligforeninger. 

 

 sagsnr18-5002_doknr126846-18_v1_ansøgning fra arbejdernes andels-boligforening.pdf.pdf
sagsnr18-5002_doknr126836-18_v1_ansøgning fra varde bolig administration - alslev.pdf.pdf
sagsnr18-5002_doknr126835-18_v1_ansøgning fra varde bolig administration - oksbøl.pdf.pdf
sagsnr18-5002_doknr126834-18_v1_ansøgninger fra lejerbo.pdf.pdf

Bilag

Ansøgning fra Arbejdernes Andels-Boligforening.pdf
Ansøgning fra Varde Bolig Administration - Alslev.pdf
Ansøgning fra Varde Bolig Administration - Oksbøl.pdf
Ansøgninger fra Lejerbo.pdf


240. Ekstraordinær budgetopfølgning pr. 31. august 2018 - Udvalget for Økonomi og Erhverv

Ekstraordinær budgetopfølgning pr. 31. august 2018 - Udvalget for Økonomi og Erhverv

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet budgetopfølgning for Udvalget for Økonomi og Erhverv pr. 31. august 2018. Budget- og regnskabsoplysninger, som er kendte på tidspunktet for budgetopfølgningen, er medtaget i opfølgningen.

 

 

Budgetopfølgningen pr. 31. august 2018 viser et samlet merforbrug på i alt 2,7 mio. kr. ekskl. budgetoverførsler fra sidste år. Inklusiv overførsler fra 2017 forventes et samlet mindreforbrug på 15,9 mio. kr., hvoraf 5,1 mio. kr. forventes overført til 2019 og 10,8 mio. kr. tilført kassebeholdningen jf. tabellen nedenfor.

 

 

De væsentlige afvigelser pr. 31. august 2018 er som følgende, jf. bilag:

 

 • På den kollektive trafik og handikapkørsel forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. ekskl. overførsler.
 • For den politiske organisation forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. ekskl. overførsler, hvilket skyldes afregning af eftervederlag til fratrådte udvalgsformænd, samt opstart af nyvalgte byrådsmedlemmer. Merudgiften dækkes af budgetoverførsler fra 2017. Der forventes overført 0,7 mio. kr. til Folketingsvalg i 2019.
 • På det administrative område forventes et merforbrug på 3,8 hvilket skyldes afvigelser på en række områder, hvor bl.a. IT-området har et merforbrug på 4,4 mio. kr. grundet udbud og systemskifte på en række fagsystemer. Udbuddet vil medføre lavere udgifter i overslagsårene. Til gengæld er der en forbedring grundet salg af Frisvadvej 1 C, hvilket påvirker opfølgningen med 1,4 mio. kr.
 • Det forventes, at 0,9 mio. kr. af overførslen i erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter bliver brugt i år, da der er tale om et udskudt projekt fra 2017. 0,2 mio. kr. forventes overført til næste år.
 • Der forventes et merforbrug på barselspuljen på 5,6 mio. kr. Denne pulje forventes under pres også fremadrettet.
 • Langtidssygdomspuljen oplever et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.
 • På forsikringer, risikostyring m.m., forventes en overførsel til 2019 på 3,7 mio. kr., samt at kassen tilføres 1,5 mio. kr.
 • Det forventes at der tilføres 4,2 mio. kr. til kassen fra den tekniske reserve på 10 mio. kr., som skulle reducere risikoen for en eventuel regnskabssanktion. Der er forbrugt 5,8 mio. kr. af reserven ifm. udbud af rengøring

Forvaltningens vurdering

Der foreligger en målsætning om stram rammebudgettering, således at der ikke bevilges tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen. Det er væsentligt, af hensyn til kommunens økonomi, at de enkelte udvalg så vidt muligt selv finansierer eventuelle merudgifter indenfor eget udvalg, uanset om merforbruget skyldes forhold som udvalget ikke har indflydelse på.

 

Forvaltningen vurderer at barselspuljen bør være et opmærksomhedspunkt i forhold til et fremadrettet forbrug og finansiering.


Retsgrundlag

Varde Kommunes Økonomiregulativ


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Udvalget for Økonomi og Erhverv tager budgetopfølgningen til efterretning.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 03-10-2018

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.sagsnr18-3976_doknr146165-18_v1_økonomirapport 31.08.2018 udvalget for økonomi og erhverv.pdf.pdf
sagsnr18-3976_doknr146220-18_v1_udvalget for økonomi og erhverv ekstraordinær budgetopfølgning 31. august 2018.xlsx.xlsx

Bilag

Økonomirapport 31.08.2018 Udvalget for Økonomi og Erhverv.pdf
Udvalget for Økonomi og Erhverv Ekstraordinær budgetopfølgning 31. august 2018.XLSX


241. Ekstraordinær budgetopfølgning pr. 31. august 2018 - Drift

Ekstraordinær budgetopfølgning pr. 31. august 2018 - Drift

Sagsfremstilling

Der udarbejdes en samlet budgetopfølgning for budgetåret 2018 tre gange i løbet af 2018 for henholdsvis 1. kvartal, 2. kvartal og 3. kvartal. Pr. 31. august er der udarbejdet en ekstraordinær budgetopfølgning som følge af, at servicerammen kan komme under pres. 

 

Budgetopfølgningen pr. 31. august for fagudvalgene viser et samlet merforbrug på 19,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2018 eksklusive budgetoverførsler, jf. tabel nedenfor, hvilket er et fald på 2,6 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen for 2. kvartal, der viste et merforbrug på 22,3 mio. kr.

 

 

Merforbruget kan primært henføres til, at fagudvalgene på nuværende tidspunkt forventes at forbruge af budgetoverførslerne fra 2017 til 2018 og at der forventes et markant merforbrug på det specialiserede socialområde (voksne), samt at der forventes et merforbrug på 6 mio. kr. til medfinansiering af sundhedsvæsenet.

 

 

 

 

 

 

 

 

De væsentlige afvigelser for de enkelte udvalg er, jf. bilag:

 

 • For udvalget for Økonomi og Erhverv forventes et samlet merforbrug på 2,7 mio. kr. ift. det korrigerede budget ekskl. overførsler. Dette kan bl.a. henføres til et forventet mindreforbrug, bl.a. arbejdsskadeforsikringer og tjenestemandspensioner. Endvidere forventes, at der tilføres 4,2 mio. kr. til kassen fra den tekniske reserve på 10 mio. kr. i 2018, som skulle reducere risikoen for en eventuel regnskabssanktion, eksempelvis hvis institutionerne forbruger af deres opsparede overskud. Der er forbrugt 5,8 mio. kr. af reserven ifm. med udbud af rengøring. Der skønnes desuden, at udbetalinger fra barselspuljen vil være 5 mio. kr. højere end budgetteret. Inkl. budgetoverførsler forventes et mindreforbrug på 15,9 mio. kr.

 

 • For udvalget for Plan og Teknik forventes et merforbrug på 2,2 mio. kr. ift. det korrigerede budget ekskl. overførsler, hvilket primært skyldes, at der er en række opgaver, som er blevet udskudt fra 2017 til 2018, samt en væsentlig stigning på vejvandsbidraget i 2018. Merforbruget dækkes af budgetoverførslerne fra 2017. Inkl. budgetoverførsler forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. på udvalgets område kan henføres til, at vejvandsbidraget er steget væsentligt i 2018.

 

 • For udvalget for Børn og Læring forventes et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. ift. det korrigerede budget ekskl. overførsler, hvilket hovedsageligt skyldes et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. til børn og unge med særlige behov. Det modsvares af, at der forventes et forbrug på 5,2 mio. kr. af de overførte midler på skoleområdet til udviklingstiltag, flere elever i specialklasser mv., mens der til gengæld forventes en mindreudgift på 2,1 mio. kr. som følge af færre elever på efterskoler. På dagtilbudsområdet forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr., hvilket kan henføres til flere børn i private institutioner og kommunale vuggestuer end budgetteret. Inkl. budgetoverførsler forventes et mindreforbrug på 32 mio. kr. på udvalgets område. 

 

 • For udvalget for Kultur og Fritid forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. ift. indeværende års budget ekskl. Overførsler. Indenfor udvalgets budget er der enkelte steder flyttet rundt, så merforbrug på nogle områder dækkes af mindreforbrug på andre områder. Efter budgetoverførsler forventes et samlet mindreforbrug på 2,6 mio. kr. på udvalgets område. 

 

 • For udvalget for Social og Sundhed forventes et merforbrug på 16,4 mio. kr. ift. det korrigerede budget ekskl. overførsler. Merforbruget kan bl.a. henføres til, at der forventes et markant merforbrug på det specialiserede socialområde, samt at der forventes et merforbrug på 6 mio. kr. til den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet.

 

 • For udvalget for Arbejdsmarked og Integration forventes et merforbrug på 1 mio. kr., hvilket primært skyldes, at udgifterne til fleksjob og ressourceforløb begge forventes at stige med hhv. 7,5 og 7 mio. kr. Det modsvares af, at udgifterne til integration forventes at falde med 10 mio. kr., samt at udgifterne til førtidspension forventes at falde med 3 mio. kr.

Serviceudgifterne i 2018 forventes samlet set at ligge ca. 15 mio. kr. over det budgetterede i 2018, jf. tabel nedenfor, hvilket primært skyldes, at der forventes et markant merforbrug på det specialiserede socialområde (voksne), samt at områderne forventes at bruge af deres budgetoverførsler fra 2017.

 

 

I økonomiaftalen for 2019 mellem regeringen og KL blev det aftalt at lave en midtvejsregulering i 2018 som følge af, at pris- og lønopregningen til budget 2018 var for høj i økonomiaftalen for 2018. Det medfører en negativ regulering for Varde Kommune godt 6 mio. kr., som Varde Kommune tilpasser områderne med.

 

Kommunerne vil over det generelle tilskud blive kompenseret for de merudgifter, som staten pålægger dem gennem ny lovgivning (lov- og cirkulæreprogrammet) eller andre regelændringer. Omvendt reduceres bloktilskuddet, hvis staten gennem regelændringer gennemfører reduktioner i kommunernes udgifter. Samlet set får Varde Kommune tilført 4,6 mio. kr. i 2018. I Varde Kommune er det tidligere besluttet, at områderne ikke automatisk til- eller fraskrives de tildelte DUT midler. I vedlagte oversigt er der lavet en konkret vurdering af i hvilket omfang midlerne skal tilfalde/finansieres af kassen eller fagområdet.

 

For overførselsudgifterne bemærkes, at der vil ske negativ regulering af Varde Kommunes indtægter på 7,1 mio. kr. i 2018 vedrørende de forsikrede ledige som følge af efter- og midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2017 og 2018. Endvidere blev der er i økonomiaftalen for 2019 mellem regeringen og KL aftalt en midtvejsregulering af beskæftigelsesområdet, da overførselsudgifterne (forsørgelsesudgifterne) er lavere på landsplan i 2018 end forudsat i økonomiaftalen. Det medfører en negativ regulering for Varde Kommune i 2018 på 19 mio. kr.

 


Forvaltningens vurdering

Det bemærkes, at det fremgår af budgetproceduren, at der arbejdes med en målsætning om stram rammebudgettering, således der i løbet af budgetåret ikke bevilges tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen.

 

Det er afgørende, at Varde Kommune bidrager til, at kommunerne samlet set overholder servicerammen for at undgå sanktioner og dermed en reduktion af statens tilskud til kommunerne. Såfremt kommunerne samlet set overskrider servicerammen, og Varde Kommune eksempelvis overskrider de budgetterede serviceudgifter med 10 mio. kr., kan det medføre en individuel sanktion på 6 mio. kr. til kommunen.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at budgetopfølgningen tages til efterretning,

at det indstilles til Byrådet, at der ikke gives tillægsbevilling finansieret af kassen til den ekstraordinære budgetopfølgning,

at fagudvalg ved udsigt til budgetoverskridelse skal stille forslag til finansiering,

at det indstilles, at områderne holder igen med forbrug af deres budgetoverførsler,

at til budgetopfølgningen for 3. kvartal genvurderes service- og anlægsudgifterne, og

at vedlagte oversigt over lov- og cirkulæreprogrammet godkendes og indarbejdes.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 03-10-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-3976_doknr129554-18_v1_budgetopfølgning 31. august 2018.xlsx
sagsnr18-3976_doknr145863-18_v1_fordeling af midler i 2018 fra lov- og cirkulæreprogram.xlsx

Bilag

Budgetopfølgning 31. august 2018
Fordeling af midler i 2018 fra Lov- og cirkulæreprogram


242. Ekstraordinær budgetopfølgning pr. 31. august 2018 - Anlæg

Ekstraordinær budgetopfølgning pr. 31. august 2018 - Anlæg

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en ekstraordinær budgetopfølgning for anlæg pr. 31. august 2018. Vedlagt er oversigter med statusbeskrivelser på de budgetterede anlægsprojekter i 2018 samt anlægsprojekter, som er blevet overført til 2018.

 

Der bemærkes, at som følge af blandt andet det midlertidige anlægsstop i 2017 er anlægsprojekter for i alt 78 mio. kr. blevet forsinket eller udskudt til 2018, hvilket kommer oveni de knap 110 mio. kr., som der oprindeligt var budgetteret med i 2018. I alt udgør det korrigerede anlægsbudget i 2018 godt 186 mio. kr.

 

På nuværende tidspunkt forventes anlægsudgifterne at udgøre ca. 125 mio. kr. i 2018. Det er ca. 61 mio. kr. mindre end det korrigerede anlægsbudget i 2018 (inklusive overførte anlægsprojekter fra tidligere år), men godt 15 mio. kr. mere end det oprindelige anlægsbudget i 2018.

 

 

Af tabellen nedenfor fremgår større projekter, som ikke forventes gennemført fuldt ud i 2018 eller hvor der er væsentlige afvigelser:

 

 

 


Forvaltningens vurdering

Det er afgørende, at kommunerne samlet set overholder anlægsrammen. Varde Kommune ser på nuværende tidspunkt ud til at bruge mere på anlægsprojekter i 2018 end oprindeligt budgetteret som følge af, at en række anlægsprojekter i 2017 er blevet udskudt til 2018. Der er dog i økonomiaftalen ikke aftalt en sanktion på regnskabet for anlæg.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at budgetopfølgningen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 03-10-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-3851_doknr132879-18_v1_anlæg pr. 31.08.2018 - samtlige udvalg - budgetopfølgning.xlsx

Bilag

Anlæg pr. 31.08.2018 - Samtlige udvalg - Budgetopfølgning


243. Revision af Personalepolitikken

Revision af Personalepolitikken

Sagsfremstilling

HovedMED-udvalget har udarbejdet et forslag til en ny Personalepolitik for Varde Kommune. Den gamle Personalepolitik, blev udarbejdet i forbindelse med kommunesammenlægningen, og trængte til en gennemgang og opdatering.

 

Forslag til ny personalepolitik er vedlagt som bilag.

 

Indholdet i personalepolitikken har taget udgangspunkt i den eksisterende personalepolitik og de tilhørende delpolitikker, en temadrøftelse i HovedMED-udvalget og i lovgivningen. Desuden er der hentet inspiration ved andre kommuner.  Forslaget er udarbejdet i en Arbejdsgruppe under HovedMED-udvalget og efterfølgende behandlet i udvalget.

 

Forslaget dækker hele medarbejderens liv i Varde Kommune regi, fra ansættelse til fratrædelse.

 

Der er i forslaget ikke lagt op til konkrete tiltag/handlinger, da det er svært at angive tiltag/handlinger, der kan udføres 7-10 år frem i tiden.

 

Den reviderede personalepolitik indeholder 5 temaer:

 • Rekruttering
 • Fastholdelse
 • Udvikling
 • Sundhed, trivsel og arbejdsmiljø
 • Fratrædelse

 

Hvert tema er yderligere foldet ud med relevante temaer.

 

I personalepolitikken er der et nyt tema om fratrædelse. I dette tema er der fokus på, at medarbejderne skal behandles respektfuldt, uanset hvilken årsag der er til fratrædelsen.

 

Med den nye Personalepolitik fjernes et niveau i kommunens personalepolitikker, således at delpolitikniveauet falder væk. Det eksisterende indhold i delpolitikkerne er ført ind i personalepolitikken og/eller konkretiseres yderligere i vejledninger og retningslinjer samt i lokale politikker/retningslinjer. Et niveau mindre skaber bedre overskuelighed i forhold til de konkrete emner.

 

Endvidere har HovedMED-udvalget drøftet, bearbejdet og opdateret alle de eksisterende personalepolitiske retningslinjer og vejledninger. Disse kan ses på Vores Varde i den elektroniske Personalehåndbog.


Anbefaling

HovedMED-udvalget anbefaler,

at Udvalget for Økonomi og Erhverv drøfter og godkender den nye Personalepolitik for Varde Kommune.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 03-10-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr17-8039_doknr135001-18_v1_personalepolitik dec 2017.pdf

Bilag

Personalepolitik dec 2017


244. Udviklingsstrategi 2018-2021

Udviklingsstrategi 2018-2021

Sagsfremstilling

Byrådet har siden udarbejdelsen af Byrådsgrundlag 2018-2021 i januar 2018 arbejdet med Udviklingsstrategien, der udfolder Byrådsgrundlaget.

Udviklingsstrategien udstikker retningen for Varde Kommunes kurs frem mod 2021. Det betyder, at strategien er udgangspunktet for udviklingsinitiativer i Varde kommune i perioden.  Udviklingsstrategien sætter fokus på ni strategiske målsætninger, der er inddelt efter de tre pejlemærker, Hel Kommune, Fyrtårne og Vækst og Bosætning, fra Byrådsgrundlaget.
De ni strategiske målsætninger under pejlemærkerne er følgende:

Fyrtårne:

 • Børn og unge skaber fremtiden
 • Sund kultur for hjerne og krop
 • Et værdigt og aktivt liv som ældre
 • Danmarks Bedste turismekommune
 • Ombejlet arbejdsplads.
   

Hel Kommune:

 • I Varde Kommune står vi sammen
 • Stærke lokalsamfund, hvor alle tager fat.

 

Vækst og Bosætning:

 • Varde Kommune og virksomhederne samarbejder om det gode erhvervsklima
 • Flere slår rødder i Varde Kommune.

 

Første udkast til Udviklingsstrategien blev drøftet ved Byrådets temamøde den 19. juni. Efterfølgende er Byrådets tilføjelser blevet indskrevet. Det er derfor nu muligt, at præsentere det endelige udkast af Varde Kommune – sammen om udviklingen, Udviklingsstrategi 2018-2021. Denne er vedlagt som bilag.


Det færdige udkast til Udviklingsstrategien præsenteres for Byrådet den 9. oktober 2018.
Udviklingsstrategien præsenteres sammen med Forslag til Udviklingsstrategi, planfaglige del (jf. 18/4691), hvorefter Udviklingsstrategien og den planfaglige del tilsammen udgør Varde Kommunes Forslag til Planstrategi 2018.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at Udviklingsstrategien - sammen med den planfaglige del - vil danne et godt udgangspunkt for at udfolde Byrådsgrundlaget for perioden 2018-2021. De ni strategiske målsætninger belyser hvilke områder, der ønskes prioriteret i Varde Kommune.
 

Arbejdsprocessen med Udviklingsstrategien har bl.a. inkluderet arbejdsmøder med Byrådet, Lederforum, Administrativ Chefgruppe og Borgermøde. Derfor lægger forvaltningen ikke op til, at der afholdes borgermøde i offentlighedsfasen. Det samlede Forslag til Planstrategi 2018 vil blive offentliggjort på Varde Kommunes hjemmeside og sendt til Udviklingsrådene og Grønt Råd.


Konsekvens i forhold til visionen

Visionen indgår som en naturlig del af Udviklingsstrategien.


Retsgrundlag

Planloven § 5b, stk. 2, § 23a og § 33a


Økonomi

Ingen


Høring

Forslaget til en planstrategi skal sendes i 8 ugers minimumshøring jf. planloven §23a, stk. 5 og Agenda 21-strategien skal offentliggøres jf. §33a.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at der indstilles til Byrådet,
at udkastet til Udviklingsstrategien vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger sammen med de planfaglige elementer til Forslag til Planstrategi 2018 og Agenda 21-strategien.


Beslutning Direktionen den 19-09-2018

Anbefalingen blev godkendt med enkelte justeringer.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 03-10-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr17-7284_doknr151127-18_v2_udviklingsstrategi 2018-2021. det færdige udkast.pdf

Bilag

Udviklingsstrategi 2018-2021


245. Forslag til Udviklingsstrategi, planfaglige del

Forslag til Udviklingsstrategi, planfaglige del

Sagsfremstilling

En planstrategi skal vedtages og offentliggøres af Byrådet indenfor den første halvdel af den kommunale valgperiode. En planstrategi beskriver Byrådets strategi for kommunens udvikling på planområdet, planerne om nødvendige revisioner af kommuneplanen og vurdering af udviklingen samt den gennemførte planlægning siden vedtagelsen af seneste kommuneplan.

 

Byrådet har siden udarbejdelsen af Byrådsgrundlaget 2018-2021 i januar 2018 arbejdet med udviklingsstrategien, som udfolder Byrådsgrundlaget.

 

Udviklingsstrategien udmøntes blandt andet gennem den fysiske planlægning. For at sikre at udviklingsstrategien lever op til de formelle krav, skal udviklingsstrategien suppleres med en planfaglig del, der sikrer, at den efterfølgende kommuneplanrevision sker i overensstemmelse med Byrådets udviklingsstrategi. Byrådets udviklingsstrategi forventes politisk behandlet 9. oktober 2018.

 

Den planfaglige del indeholder et afsnit om Storbyregion Esbjerg, der er fælles for Esbjerg, Fanø og Varde Kommuner. Afsnittet beskriver bl.a. den fælles indsats omkring byomdannelse, byturisme og mobilitet og beskriver de indsatser, der ved den seneste kommuneplanrevision i fællesskab blev fastlagt.

 

Det er muligt at ansøge om udviklingsområder i kystnærhedszonen i henhold til den reviderede planlov. Ansøgningen skal finde sted på baggrund af en vedtaget planstrategi, og selve udpegningen sker efterfølgende af ministeriet gennem et samlet landsplansdirektiv (samme metode, som ved ansøgning om nyt sommerhusområde).

 

Den planfaglige del af udviklingsstrategien indeholder forslag til fem udviklingsområder i kystnærhedszonen. Udviklingsområder er områder, hvor der ønskes større adgang til at planlægge for byudvikling af kommunens byer og landsbyer eller områder, hvor der ønskes åbnet mulighed for at give tilladelse til virksomheder og anlæg i det åbne land. Overskrifterne for udvikling i udviklingsområder er således byudvikling eller erhvervsmæssig landdistriktsudvikling. Sidstnævnte skal ses i sammenhæng med de ændrede muligheder for at anvende overflødiggjorte landbrugsbygninger til andre formål, som gælder i landzone udenfor kystnærhedszonen.

 

De fem forslag til udviklingsområder er;

 • et område ved Billum med henblik på byudvikling,
 • et område ved Vrøgum med henblik på byudvikling,
 • et område ved Henne Stationsby med henblik på erhvervsmæssig landdistriktsudvikling og mulighed for byudvikling
 • et område ved Billum med henblik på erhvervsmæssig landdistriktsudvikling og
 • et område ved Lønne med henblik på erhvervsmæssig landdistriktsudvikling.

 

Ved udpegning af et udviklingsområde, ophæves kystnærhedszonen indenfor det udpegede område. Områder, der kan udpeges til udviklingsområder, er områder uden særlige landskabs-, natur- og miljøinteresser.

 

Tilknyttet den planfaglige del af udviklingsstrategien er Agenda 21-strategien, der ligeledes skal offentliggøres inden udgangen af første halvdel af den kommunale valgperiode. Agenda 21-strategien redegør for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede.

 

Den planfaglige del indeholder en revisionsbeslutning, der fastlægger omfanget af den kommende kommuneplanrevision, så det sikres, at den fremtidige kommuneplan for Varde Kommune afspejler de strategiske målsætninger fra udviklingsstrategien, at de fysiske rammer tilrettes den ønskede udvikling, og at en kommende kommuneplan opfylder de statslige interesser i kommuneplanlægningen.

 

Til sidste indeholder den planfaglige del en redegørelse for vedtagne planer siden sidste kommuneplanrevision og en vurdering af udviklingen i Varde Kommune


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at Udviklingsstrategi 2018-2021 - sammen med den planfaglige del - vil danne et godt udgangspunkt for at udfolde byrådsgrundlaget for perioden 2018-2021. Fokus er blandt andet, at sikre en god overgang fra barn til voksenliv, et værdigt liv som ældre, at fremme erhvervslivet, turismen og bosætningen samt understøtte de lokale samfund i Varde Kommune.

 

I forbindelse med udarbejdelsen af Udviklingsstrategi 2018-2021 har der været afholdt arbejdsmøder med Byrådet, Lederforrum, Administrativ Chefgruppe og borgermøde. Derfor lægger forvaltningen ikke op til, at der afholdes borgermøde i offentlighedsfasen. Det samlede Forslag til Planstrategi vil blive offentliggjort på Varde Kommunes hjemmeside og sendt til udviklingsrådene og Grønt Råd. Grundejere indenfor de potentielle udviklingsområder vil få høringen tilsendt direkte.

 

Forvaltningen vurderer, at et udviklingsområde ved byerne Billum og Vrøgum vil give byerne en udvidelsesmulighed, som ikke eksisterer i dag, og det vurderes på sigt at blive aktuelt at udvide byerne. Et udviklingsområde ved Henne Stationsby, Billum og Lønne vil give nogle flere muligheder for at anvende overflødiggjorte landbrugsbygninger til andre formål og nogle umiddelbare rettigheder til at udvide en eksisterende virksomhed og etablere en butik i overflødiggjorte landbrugsbygninger med henblik på erhvervsmæssig landdistriktsudvikling.

 

De statslige udmeldinger til ”Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægningen” udsendt fra Erhvervsstyrelsen er indarbejdet i revisionsbeslutningen. Derfor vurderer forvaltningen, at revisionsbeslutningen er tilstrækkelig bred til at sikre de strategiske målsætninger fra udviklingsstrategien, og at de fysiske rammer kan tilrettes den ønskede udvikling samtidig med, at de statslige krav opfyldes.


Konsekvens i forhold til visionen

Varde Kommunes vision ”Vi i Naturen” spiller en vigtig rolle i kommunens Agenda 21-arbejde. Både borgere, lokale foreninger og det lokale erhvervsliv inddrages i (oplysnings)arbejdet omkring vores fælles natur.


Retsgrundlag

Planloven § 5b, stk. 2, § 23a og § 33a.


Økonomi

Ingen


Høring

Forslaget til en planstrategi skal sendes i 8 ugers minimumshøring, jf. planloven § 23a, stk. 5 og Agenda 21-strategien skal offentliggøres, jf. § 33a.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at de planfaglige elementer til Forslag til Planstrategi 2018 og Agenda 21-strategien vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger sammen med Udviklingsstrategi 2018-2021,

at den tilhørende miljøvurdering godkendes og offentliggøres samtidig med Forslag til Planstrategi, og

at forvaltningen bemyndiges til at sammenskrive og tilrette Udviklingsstrategi, planfaglig del og tilhørende miljøvurdering indtil afholdelse af møde i Byrådet.

 


Beslutning Direktionen den 19-09-2018

Anbefalingen blev godkendt med enkelte justeringer.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 27-09-2018

Anbefalingen blev godkendt med den tilføjelse,

at bæredygtighedsbegrebet indarbejdes i planstrategiens faglige del, og

at der afholdes et borgermøde i høringsfasen.

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 03-10-2018

Anbefalingen fra Udvalget for Plan og Teknik blev godkendt idet det præciseres, at der afholdes et borgermøde om den planfaglige del.sagsnr18-4691_doknr84042-18_v1_udviklingsområder_baggrundsnotat.pdf.pdf
sagsnr18-4691_doknr145153-18_v1_redegørelse til udpegning af udviklingsområder i den planfaglige del af udviklingsstrategien.pdf.pdf
sagsnr18-4691_doknr145487-18_v1_samlet udkast til miljøvurdering af_udviklingsområder.pdf.pdf
sagsnr18-4691_doknr147790-18_v1_udkast til udviklingsstrategi_2018_2021_v3.pdf.pdf

Bilag

Udviklingsområder_baggrundsnotat.pdf
Redegørelse til udpegning af udviklingsområder i den planfaglige del af Udviklingsstrategien.pdf
Samlet udkast til miljøvurdering af_udviklingsområder.pdf
Udkast til udviklingsstrategi_2018_2021_v3.pdf


246. Fra Udviklingsstrategi til Fokusområder

Fra Udviklingsstrategi til Fokusområder

Sagsfremstilling

Der fremlægges tids- og procesplan for udarbejdelse af forslag til fokusområder for området for Udvalget for Økonomi og Erhverv.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 2. maj 2018, at der i de enkelte udvalg skal udarbejdes fokusområder på baggrund af Byrådsgrundlaget, Udviklingsstrategien og de gældende politikker. Der udarbejdes 3-5 fokusområder for hvert udvalg, som er gældende i 1-2 år.

 

Byrådsgrundlaget 2018-2021: ”Hel fyrtårnskommune gør sig lækker” kan læses på Varde Kommunes hjemmeside.

 

Udkast til Udviklingsstrategi for byrådsperioden 2018-2021 indeholder 9 strategiske målsætninger, der udstikker retningen for Byrådets arbejde i perioden. De 9 strategiske målsætninger er på nuværende tidspunkt:

 

 • Børn og Unge skaber fremtiden
 • Danmarks bedste turistkommune
 • Sund kultur for hjerne og krop
 • Et værdigt og aktivt liv som ældre
 • Ombejlet arbejdsplads
 • Stærke lokalsamfund, hvor alle tager fat
 • I Varde Kommune står vi sammen
 • Varde Kommune og virksomhederne samarbejder om det gode erhvervsklima
 • Flere slår rødder i Varde Kommune

 

Da Udviklingsstrategien også indeholder kommunens fysiske planstrategi, sendes denne i offentlig høring i 8 uger i oktober og behandles endeligt i marts 2019.

 

Der findes desuden en række visionspolitikker samt visionsstrategier, som kan have betydning for udarbejdelse af fokusområder på udvalgets område. Det gælder særligt:

 • Visionspolitik for Erhvervs- og beskæftigelsesområdet
 • Visionspolitik for bosætningsområdet
 • Vækst i Varde Kommune
 • Strategier: Aktiveringsstrategi, Erhvervsstrategi, Turismestrategi.

 

Derudover er der andre politikker og strategier, som ikke direkte omhandler udvalgets område, men som kan have indirekte betydning. Det kunne eksempelvis være politikker på kultur- og fritidsområdet, arbejdsmarkedsområdet og social og sundhedsområdet. Alle gældende politikker og strategier kan læses på Varde Kommunes hjemmeside.

 

Fokusområderne:

-         skal angive en mere konkret og handlingsorienteret retning i en 1-2 årig periode.

-         skal være i overensstemmelse med Byrådsgrundlaget, Udviklingsstrategien og gældende politikker.

-         skal ikke nødvendigvis adressere alle 9 målsætninger i udviklingsstrategien, men netop udgøre en prioritering.

-         kan udarbejdes af ét udvalg eller på tværs af flere udvalg

-         udarbejdes i dialog mellem fagchefer, ledere og udvalg.

 

Nedenfor skitseres et forslag til den overordnede proces omkring udarbejdelsen af fokusområderne. Det foreslås at relevante MED-udvalg også inddrages i processen af fokusområderne.

 

Hvis der er fokusområder, som vurderes at gå på tværs af de politiske udvalg, vil dette skulle tænkes ind i processen i de konkrete tilfælde.

 

Tids- og procesplan for Udvalget for Økonomi og Erhverv:

 

Primo oktober:

-         Valg af temaer for fokusområder på udvalgsmøde

 

Ultimo Oktober:

-         Drøftelse af fokusområder

 • Relevante ledere, fagchefer eller medarbejdere inviteres til at deltage i drøftelsen

 

November:

-         Behandling af forslag til fokusområder i Udvalget for Økonomi og Erhverv.

-         Eventuelt fælles temamøder mellem udvalg, hvor der er udarbejdet fokusområder, der går på tværs af udvalg.


Forvaltningens vurdering

Det vurderes, at en del af fokusområderne går på tværs af de politiske udvalg. For at understøtte, at der arbejdes tværgående mellem fagområder og afdelinger i forvaltningen og på institutioner for at indfri målsætningerne, kan der udarbejdes tværgående fokusområder. Dette gælder eksempelvis, hvis udvalget prioriterer Flere slår rødder i Varde Kommune og Stærke lokalsamfund, hvor alle tager fat.


Konsekvens i forhold til visionen

I Udviklingsstrategien er det præciseret, at visionen ’Vi i Naturen’ fortsat skal binde kommunen sammen og udgøre det fælles fundament for både kommunen som helhed og i de forskellige lokalsamfund. Dette vil dermed også udgøre fundamentet ved udarbejdelse af de mere konkrete fokusområder


Retsgrundlag

Styrelsesloven.


Økonomi

Der er ingen økonomi forbundet med at udarbejde fokusområderne. Udgifter til indfrielse af fokusområderne indgår i budgetprocessen.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget udvælger temaer for fokusområder, de ønsker at arbejde videre

at det drøftes, om der skal være nogle fælles fokusområder på tværs af de politiske fagudvalg,

at tids- og procesplan for udarbejdelse af forslag til fokusområder for udvalgets område godkendes.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 03-10-2018

Udvalget peger på følgende temaer, de ønsker at arbejde videre med:

 

 • Bosætning – i hele kommunen
 • Ombejlet arbejdsplads

 

Tids- og procesplanen blev godkendt.

247. Udpegning af bestyrelsesmedlem til Kvie Sø Efterskole

Udpegning af bestyrelsesmedlem til Kvie Sø Efterskole

Sagsfremstilling

Kvie Sø Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Institutionen er oprettet ved en stiftende generalforsamling den 20. februar 2018.Institutionens formål er at drive en efterskole inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskole.

 

I henhold til vedtægterne § 5, stk. 1. kan efterskolens hjemstavns kommune, dvs. Varde Kommune, udpege et medlem til bestyrelsen.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Vedtægter for Alle kan noget Efterskole


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Borgmesteren anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at formand for Handicaprådet Poul Rosendahl udpeges som Varde Kommunes bestyrelsesmedlem.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 03-10-2018

Anbefalingen blev godkendt med den præcisering, at udpegningen følger byrådsperioden.sagsnr18-11028_doknr144171-18_v1_vedtægter for alle kan noget efterskole.pdf.pdf

Bilag

Vedtægter for Alle kan noget Efterskole.pdf


248. Ansøgning til Byrådets Udviklingspulje - Nyt scenegulv, Sand i Øjet, Oksbøl

Ansøgning til Byrådets Udviklingspulje - Nyt scenegulv, Sand i Øjet, Oksbøl

Sagsfremstilling

Sand i Øjet, som er revyen i Oksbøl, søger om et tilskud fra Byrådets Udviklingspulje på 10.000 kr. til udskiftning af scenegulvet i den gamle hal i Blåvandshuk Idrætscenter.

 

Scenegulvet er nedslidt, og det er et problem, fordi bl.a. revyens mange dansenumre stiller krav til kvaliteten af gulvet.

 

Et nyt gulv koster 40.000 kr., jf. indhentet tilbud.

 

Revyen har fået tilsagn om et tilskud på 18-20.000 kr. fra Sportspark Blaavandshuk, og den vil søge sin støtteforening om midler til projektet. Desuden vil de undersøge muligheden for at benytte frivillig arbejdskraft til f.eks. nedbrydning af det eksisterende scenegulv.

 

I ansøgningen er følgende oplyst i forhold til kriterierne for tilskud fra Udviklingspuljen:

 

 • Revyen har en markedsføringsmæssig værdi, fordi den markedsfører Oksbøl og Eventyrets Land i og uden for Varde Kommune, og fordi den årligt ses af ca. 1.000 personer
 • Revyen er arbejdspladsskabende, fordi den gennemføres af mange frivillige, og fordi der de seneste år har været tilknyttet professionel bistand for at fastholde og højne det kunstneriske niveau
 • Revyen er udviklende, fordi den fortsætter og udvikler revytraditionen i Oksbøl
 • Revyen er nytænkende, fordi den i 2017 og 2018 har inviteret psykisk sårbare borgere til at overvære revyen

 

Revyen støttes årligt med ca. 25.000 kr. fra det lokale erhvervsliv.

 

Den gamle hal i Oksbøl ejes af Blåvandshuk Idrætscenter, som også er Sportspark Blaavandshuk.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at ansøgningen ikke imødekommer kriterierne for tilskud fra Byrådets Udviklingspulje, fordi udskiftning af det udtjente scenegulv

 • i høj grad er en driftsudgift,
 • kun i ringe grad ændrer revyens markedsføringsmæssige og arbejdspladsskabende værdi, og
 • ikke er udviklende eller nytænkende.

 

Byrådets Udviklingspuljes primære formål er at støtte udviklingsprojekter eller –aktiviteter i Varde Kommune. Forvaltningen vurderer, at udskiftning af en udtjent bygningsdel ikke har karakter af udvikling i forhold til revyen, som har kørt i 40 år.

 

Forvaltningen har vurderet ansøgningen i forhold til andre puljer. Der er ikke mulighed for at yde tilskud til udskiftning af scenegulvet.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Ansøgningskriterier for Byrådets Udviklingspulje


Økonomi

Tilskud finansieres af Byrådets Udviklingspulje


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der gives afslag på ansøgningen.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 03-10-2018

Peter Nielsen blev erklæret inhabil og deltog således ikke i sagens behandling.

 

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-10806_doknr141198-18_v1_ansøgning om nyt scenegulv.pdf

Bilag

Ansøgning om nyt scenegulv


249. Opfølgning på brugertilfredshedsundersøgelsen i Byrådet 2018, Udvalget for Økonomi og Erhverv

Opfølgning på brugertilfredshedsundersøgelsen i Byrådet 2018, Udvalget for Økonomi og Erhverv

Sagsfremstilling

Direktionen besluttede i 2014, at der skal gennemføres en tilfredshedsundersøgelse blandt byrådspolitikerne i Varde Kommune i løbet af det første valgår. På den baggrund blev der ultimo juni 2018 gennemført en tilfredshedsundersøgelse i Byrådet.

 

Undersøgelsen indeholder spørgsmål til byrådsarbejdet og til udvalgsarbejdet. En særskilt rapport for udvalget for Økonomi og Erhverv er vedhæftet som bilag.

 


Forvaltningens vurdering

Byrådsmedlemmerne udtrykker en høj tilfredshed med den service, de modtager fra forvaltningen både i forhold til byrådsmøderne og i forhold til udvalgsmøderne. Der er variationer på tværs af udvalgene, hvorfor det vurderes relevant at drøfte resultaterne i regi af de enkelte udvalg.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler

at udvalget drøfter undersøgelsens resultater


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 03-10-2018

Drøftet.

 

Brugertilfredshedsundersøgelsen rykkes fremover til tidligst november måned.

 

 sagsnr18-5410_doknr119943-18_v1_tilfredshedsundersøgelse økonomi og erhverv.docx

Bilag

Tilfredshedsundersøgelse Økonomi og Erhverv


250. Projekters friholdelse for tilskudsmoms

Projekters friholdelse for tilskudsmoms

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i 2009, at kommunens momskonto afholder udgifter til det, der i daglig tale kaldes tilskudsmoms på mindre projekter.

Tilskudsmoms er udtryk for den moms, der tilbagebetales til udligningsordningen vedrørende projekter, hvor der er modtaget tilskud fra visse eksterne bidragsydere fx fonde og private foreninger.

Af Byrådet’s beslutning fremgår det ikke klart, hvornår den principielle beslutning træder i kraft. Det medvirker, at relativt økonomisk større projekter i nogle tilfælde har været omfattet af ordningen, og dermed har belastet kommunens momskonto relativt meget. I kommunens regnskab kommer det til udtryk ved en lavere indtægt fra momsudligningsordningen.

 

I 2016 har der fx været 2 projekter med mere end 50.000 kr. i tilskud til hvert projekt. Det har medført en tilbagebetaling af moms på ca. 85.000 kr. udaf en samlet tilbagebetaling på 130.000 kr. for alle projekter under ordningen.
Tilsvarende har der i 2017 været 3 projekter med mere end 50.000 kr. i tilskud, og en heraf følgende tilbagebetaling af tilskudsmoms på ca. 1.133.000 kr. udaf en samlet tilbagebetaling på 1.171.000 kr. for alle projekter under ordningen.
 

Det bør overvejes at indføre en bagatelgrænse for denne ordning, således det alene er økonomisk mindre projekter, der er omfattet af ordningen. Det har den konsekvens for større projekter, at de selv bærer finansieringen af tilbagebetalingen af den opgjorte tilskudsmoms.


Forvaltningens vurdering

Det er Forvaltningens vurdering, at der bør fastsættes en bagatelgrænse for ordningen, så det klart fremgår, hvad der menes med mindre projekter.
 

Som eksempler på projekter i 2018, der er omfattet af sagsfremstillingen kan nævnes:

 • ”Cykellegebanen”, som Nordea Fonden via Cyklistforbundet har støttet med 509.306 kr.
 • ”Stedet tæller” i Henne Strand, som Realdania har støttet med 2,5 mio. kr.
 • ”Fra byrum til naturrum”, som Realdania har støttet med 300.000 kr.

 

Forvaltningen foreslår, at projekter med samlede eksterne tilskud på mindre end 50.000 kr., fortsat friholdes for tilskudsmoms. Endvidere at projekter med samlede eksterne tilskud på mere end 50.000 kr., fremover selv skal finansiere udgiften til tilskudsmoms. Det betyder, at et kommende projekt som fx ligner ”Stedet tæller”, selv skal finansiere tilskudsmomsen på 437.500 kr., hvor denne udgift p.t. finansieres af kommunens momskonto.


Økonomi

En mindre kommunal udgift til tilbagebetaling af tilskudsmoms.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at projekter med eksterne tilskud under 50.000 kr. samlet set pr. projekt friholdes for finansiering af tilskudsmomsen,

at projekter med eksterne tilskud på 50.000 kr. og derover samlet set pr. projekt selv finansierer tilskudsmomsen.


Beslutning Direktionen den 30-08-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 03-10-2018

Anbefalingen blev godkendt med den tilføjelse, at i konkret begrundede projekter kan der ske afvigelse.

251. Procedurer for håndtering af ramme til byggemodninger og grundsalg

Procedurer for håndtering af ramme til byggemodninger og grundsalg

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv vedtog den 27. april 2016 en procedure, som skulle sikre, at byggemodningskontoen kan holdes på et niveau, der realistisk set kan dækkes af indtægter ved grundsalg over en årrække.

 

Hvert år budgetteres et rammebeløb til byggemodninger på 5 mio. kr. (byggemodningskon-toen) og et rammebeløb til indtægter ved grundsalg på 5 mio. kr. (grundsalgskontoen inkl. tilslutningsbidrag). Det er hensigten, at udgifter til byggemodninger og indtægter fra grundsalg over en årrække skal balancere. Byggemodningskontoen dækker udgifter til jordkøb, byggemodning og færdiggørelse m.m.

 

I forlængelse af implementeringen af proceduren er der behov for, dels tilretninger af de vedtagne procedurer og dels at tage stilling til tidligere års budgetoverførsler.

 

For at skabe sammenhæng over en årrække mellem udgifter og indtægter foreslås det, at et samlet akkumuleret underskud på byggemodnings- og grundsalgskontiene højst må svare til 25 % af den samlede værdi af parcelhus-byggegrundene ved årets begyndelse, og at underskuddet ikke må overstige 15 mio. kr. I beregningen medregnes kun værdien af parcelhusgrundene, da omsætningen her er langt større end på erhvervsjord og samtidig er alle erhvervsudstykninger fra før kommunesammenlægningen.

 

De ændrede procedurer foreslås at træde i kraft fra og med 1. januar 2017.

 

I forhold til et samlet regnskab over udgifter og indtægter har der gennem årene været forskellig praksis i forhold til overførsler af udgifter og indtægter til efterfølgende budgetår.

De senere år har der eksempelvis kun været overført resultatet på udgiftssiden (byggemodningskontoen); mens resultatet på indtægtssiden ikke har været overført til efterfølgende år; men i stedet været udlignet via kassebeholdningen.

Denne praksis har medført, at der til budget 2018 er overført et underskud på 7,3 millioner kroner på byggemodningskontoen.

Eftersom det foreslås, at procedurerne træder i kraft pr. 1. januar 2017 foreslås det, at det overførte underskud 0-stilles, således det er resultatet for 2017 på både indtægts- og udgiftssiden, der overføres som en startsaldo for området.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der med de nævnte ændringer til proceduren vil opnås en bedre styring af byggemodningskontoen og overblik over hvilke midler, der er til rådighed til byggemodning og jordkøb.

 

Fremadrettet bør man endvidere overføre både på udgiftssiden og indtægtssiden. Med 2017 resultatet som udgangspunkt, skal saldoen således udlignes til 2017 resultatet, som udgjorde et underskud på 121.791 kr. Derved skal der udlignes 7,2 mio. kr. via kassebeholdningen.

 

Såfremt der ikke sker en udligning via kassebeholdningen, skal byggemodningsområdet udligne underskuddet over en årrække, hvilket kan medføre nedgang i aktiviteten på området.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

I regnskabet for 2017 er der realiseret følgende resultat:

 

Byggemodningskontoen     -1.395.152 kr.

Indtægter ved grundsalg     2.812.262 kr.

Tilslutningsbidrag        -1.538.901 kr.

Resultat                    -121.791 kr.

-= underskud/mgl indtægter/merudgifter.

 

Eftersom der er overført et underskud på 7.273.198 kr. til 2018, vil den samlede budgetregulering udgøre netto 7.151.407 kr. i budget 2018 for at have 2017 resultatet som startsaldo for 2018. Beløbet foreslås udlignet via kassebeholdningen.

 

Usolgte grunde er en del af kommunens aktiver. Kommunen har aktuelt 196 parcelhusgrunde til salg med en anslået værdi på 49,5 mio. kr. inkl. tilslutningsafgifter, jf. bilag.
For så vidt angår erhvervsjord lyder den samlede salgspris på 40 mio. kr. ex. tilslutnings-afgifter, såfremt alle grunde sælges til den udbudte pris.

 

Set over en årrække, skal der som udgangspunkt være balance mellem udgifter og indtægter.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at de tilrettede procedurer godkendes og træder i kraft fra og med 1. januar 2017,

at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv, at det anbefales til Byrådet, at der bør ske en udligning via kassebeholdningen med 7.151.407 kr. af tidligere års overførsler.


Beslutning Direktionen den 12-09-2018

Direktionen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at de tilrettede procedurer godkendes og træder i kraft fra og med 1. januar 2017,

at der bør ske en udligning via kassebeholdningen med 7.151.407 kr. af tidligere års overførsler.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 03-10-2018

Anbefalingen fra Direktionen blev godkendt.sagsnr16-764_doknr46811-18_v1_procedure for håndtering af ramme til byggemodning.docx
sagsnr16-764_doknr108624-18_v1_2007-2017 jordkøb, byggemodninger og grundsalg.pdf
sagsnr16-764_doknr109414-18_v1_byggemodnede grunde - aktiver.pdf

Bilag

Procedure for håndtering af ramme til byggemodning
2007-2017 Jordkøb, byggemodninger og grundsalg
Byggemodnede grunde - aktiver


252. Retningslinjer for opgaveudvalg

Retningslinjer for opgaveudvalg

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv har bedt om at få udarbejdet et sæt generelle retningslinjer vedrørende opgaveudvalg i Varde Kommune.

 

Et udkast til disse retningslinjer er vedhæftet som bilag. Retningslinjerne indeholder; de juridiske rammer for opgaveudvalg, rammerne for vederlag, diæter og tabt arbejdsfortjeneste og en række overvejelser man bør gøre sig i forbindelse med kommissoriet for et opgaveudvalg.


Forvaltningens vurdering

Opgaveudvalg skal være en fleksibel arbejdsmetode. For at give mulighed for stor variation i sammensætning og arbejdsform er retningslinjerne holdt på et overordnet niveau.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven og Vedtægtsbekendtgørelsen


Økonomi

Der kan være en udgift forbundet med at nedsætte opgaveudvalg. Der skal afsættes midler til eventuelle diæter til ikke byrådsmedlemmer og der skal prioriteres ressourcer til sekretariatsbetjeningen af opgaveudvalget.


Høring

ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at retningslinjerne godkendes.


Beslutning Direktionen den 30-08-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 03-10-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-8802_doknr126428-18_v1_retningslinjer for opgaveudvalg i varde kommune.docx

Bilag

Retningslinjer for opgaveudvalg i Varde Kommune


253. Kystturisme netværk - Cold Coast Collective

Kystturisme netværk - Cold Coast Collective

Sagsfremstilling

Efter oplæg ved European Week of Region and Cites i Bruxelles i oktober 2017, samt afholdelsen af det stiftende netværksmøde i Varde i maj 2018 er det nu muligt at præsentere ”Cold Coast Collective – a Tourism Development Network for Northern Europe”. Det er et internationalt turisme netværk, der har fokus på turismeudvikling i koldvandsdestinationer.

 
Netværket har udarbejdet et såkaldt letter of agreement og en netværksbeskrivelse, hvori fokusområder, samarbejdsformer, økonomiske forpligtelser m.m. er beskrevet. Disse er vedlagt som bilag.
Cold Coast Collective skal nu officielt formaliseres. Dette sker ved en politisk godkendelse af letter of agreement og netværksbeskrivelsen. Derfor skal dokumentet ”letter of agreement” underskrives.

 

Netværkets fokusområder:

 • Koldvandsdestinationer
 • Kapacitetsudvikling (indkvartering og produktudvikling)
 • Digitalisering
 • Færdighedsudvikling
 • Bæredygtig udvikling
 • Udvikling af ”the reason to” oplevelser.

 

For uddybning af fokusområderne henvises til bilaget ”Description of the Cold Coast Collective.
 

Følgende partnere deltager i netværket:

 • Varde Kommune (koordinerende funktion i år 2018)
 • University of applied science of Satakunta, Finland
 • Visit Pori, Finland
 • Arendal Kommune, Norge
 • Varberg Kommune, Sverige
 • Region Halland, Sverige
 • Ostsee-Holstein-Tourismus, Tyskland
 • Jammerbugt Kommune
 • Ringkøbing-Skjern Kommune.

 

Derudover arbejder netværket på at få endnu en forskningsinstitution som medlem. På sigt er der ligeledes et fælles ønske om, at udvide netværket med medlemmer fra de baltiske lande, Polen og Storbritannien.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at Varde Kommune - med etableringen af kystturisme-netværket - har skabt og skaber internationale kontakter af værdi for den videre udvikling af kommunens turismeindsats.
Det er forvaltningens vurdering, at netværket vil medføre fordele for kommunens udvikling af turismeområdet; særligt i forhold til synliggørelse af området (lokalt, regionalt, nationalt og internationalt), ekstern finansiering og tydeliggørelse af potentialet på vores kyster.

Det er ligeledes forvaltningens vurdering, at netværksmedlemmerne er engagerede og attraktive i forhold til at indgå i fremtidige projektsamarbejder. Medlemmerne besidder endvidere en række interessante kontakter indenfor turismesektoren.


Konsekvens i forhold til visionen

Visionen indgår som en naturlig del af netværkets arbejde.


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

År 1 defineret som 2018, er for medlemmerne uden økonomisk forpligtelse.

Et medlemsgebyr kan dog senere blive besluttet i forbindelse med netværkets udvikling og i tilfælde af, at de administrative opgaver og omkostninger stiger. Netværksgebyret vil i så fald skulle dække omkostninger forbundet hermed.
Sammenlignelige netværksgebyrer ligger i prislejet €1000-3000 årligt (svarende til 7.500-22.500 kr.).
Et eventuel medlemsgebyr vil kræve politisk godkendelse blandt alle medlemmer i netværket.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at netværksbeskrivelsen og ”Letter of agreement” godkendes,

at ”Letter of agreement” underskrives af udvalgsformanden, således Varde Kommune officielt er indlemmet i Cold Coast Collective.


Beslutning Direktionen den 06-09-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 03-10-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-10750_doknr196368-17_v2_description of the cold coast collective.docx
sagsnr18-10750_doknr104075-18_v1_letter of agreement cold coast collective.docx

Bilag

Description of the Cold Coast Collective
Letter of agreement Cold Coast Collective


254. Renovering af ungdomsboliger i Apotekerhaven i Varde

Renovering af ungdomsboliger i Apotekerhaven i Varde

Sagsfremstilling

Boligselskabet Domea Varde agter at søge Varde Kommune om godkendelse af et projekt vedrørende totalrenovering af ungdomsboliger i Apotekerhaven, Nørregade i Varde. Ungdomsboligerne i Apotekerhaven udgør 35 af i alt 51 ungdomsboliger i afdeling 90/14 Nørregade/Rådhusstræde. Ungdomsboligerne i Apotekerhaven er opført i 1985. Projektet  forventes at starte op i foråret 2019, således det er klar til indflytning i foråret 2020.

 

Der er udarbejdet en byggeteknisk rapport for ungdomsboligerne i Apotekerhaven og med baggrund i den udarbejdede tilstandsrapport samt boligforeningens ønske om at fremtidssikre mulighed for at udleje ungdomsboliger i Varde som et alternativt og attraktivt studie- og ungdomsbotilbud, er der udarbejdet en helhedsplan for Apotekerhaven. Boligerne trænger til en gennemgribende renovering og i forbindelse med renoveringen, vil der samtidig ske en sammenlægning af boligerne, så der efter renoveringen vil være 25 nyrenoverede og moderne ungdomsboliger.

 

Apotekerhaven er modsat mange øvrige ungdomsboliger karakteriseret ved at være omfattet af almenboliglovens §100 ordning, som er ungdomsboliger med godkendt støtte før 1. juli 1986 og er en meget lille ordning indenfor det almene område.

 

Ordningen adskiller sig primært ved, at Byrådet kan yde garanti og på vegne af Staten meddele tilsagn om ydelsesstøtte jf. §100, stk 1 (differencen mellem de samlede ydelser på lånet og låntagers betaling) til udbedring af byggeskader, yde direkte økonomisk støtte samt garantere for låneoptagelse ved ekstra ordinære renoverings/moderniseringsarbejder mv.

Ekstra ordinære renoveringsarbejder, finansieres via ustøttede realkreditlån.

 

Varde Kommune er forpligtiget til at indestå for eventuelle underskud på afdelingens fremtidige drift, der ikke kan dækkes af afdelingen selv. 

 

Den samlede anlægssum for projektet er 31.047.609 kr. med en beregnet husleje på 980 kr. pr. m2., hvilket organisationsbestyrelsen i Domea Varde også har fastlagt som en maksimal husleje for ungdomsboligerne.

 

Ved fremsendelse af skema A skal Byrådet godkende:

 • Godkendelse af skema A og gennemførelse af helhedsplanen for Apotekerhaven
 • Garantistillelse for låneoptagelse
 • Medvirke i en kapitaltilførsel med 1/5, svarende til 100.000 kr. Beløbet finansieres af puljen til grundkapitaltilskud.
 • Varde Kommune indestår for eventuelle underskud på afdelingens fremtidige drift.
 • Godkende huslejen på maksimum 980 kr. pr. m2.
 • Indestå for en evt. ydelsesstøtte til at refundere staten 20 % af ydelsesstøtten på det støttede lån i lånets løbetid.

Forvaltningens vurdering

Ved gennemførelse af projektet vil de nyrenoverede ungdomsboliger fremstå som tidssvarende boliger med en god størrelse og planløsning. Det er forvaltningens vurdering, at der er efterspørgsel af ungdomsboliger i Varde Midtby. Huslejen på 980 kr. pr. m2 vil for et lejemål på 50 m2 være 4.083 kr. pr. måned. Det er forvaltningens vurdering, at huslejen er på et niveau for, hvad en ungdomsbolig i Varde midtby kan ”tåle”.

 

Forinden fremsendelse af Skema A ansøgning fra Domea forelægges sagen til orientering i Direktionen, idet sagen indeholder særlige forhold sammenlignet med andre støttesager, herunder garantistillelsen, kommunens indeståelse af fremtidige underskud samt evt. ydelsesestøtte.

 

Alternativt hvis helhedsplanen ikke gennemføres, kan ungdomsboligerne nedlægges og ommærkes til almene familieboliger. Det vil betyde, at helhedsplanen skrinlægges og et nyt projekt udarbejdes med hensyntagen til almene familieboliger i stedet for ungdomsboliger. Det vil betyde, at projektet udskydes og skal behandles som en ny støttesag i Landsbyggefonden.


Retsgrundlag

Lov om almene boliger  mv.

Støttebekendtgørelsen


Økonomi

Forslag til finansiering af projektet:

 

Støttet realkreditlån

18.794.000 kr.

Ustøttet realkreditlån

4.000.000 kr.

Kortfristet banklån

3.976.609 kr.

Kapitaltilførsel

500.000 kr.

Fællespuljetilskud Landsbyggefonden

1.020.000 kr.

Organisations dispositionsfond

2.417.000 kr.

Trækningsret (Boligorg. egen trækningsret i LBF)

340.000 kr.

Samlet finansiering

31.047.609 kr.

 

Økonomi for projektet:

Opretning (gruppe 1 arbejder)

5.704.832 kr.

Ombygning/sammenlægning (gruppe 1 +2 arbejder)

13.089.289 kr.

Modernisering/vedligeholdelse (gruppe 2+3 arbejder)

12.253.488 kr.

Samlet finansiering

31.047.609 kr.

 

Varde Kommune stiller op til 100 % kommunegaranti for realkreditlånene. Den endelige  garantiprocent fastsættes ved projektets færdigmelding.

Varde Kommune skal være indstillet på at indfri garantistillelserne, idet der ikke er regaranti fra LBF på disse lån, samt være opmærksom på, at grundkapitallånet - som er ydet ved boligernes oprindelige opførelse - i tilfælde af konkurs (i yderste konsekvens) vil være anset for værende tabt.

 

Varde Kommune kan evt yde et rente og afdragsfrit lån. Et forhold som kommunen selvstændig skal tage stilling til, hvis det bliver nødvendigt.

 

Kommunen yder ydelsesstøtte og beløbet kendes først endeligt, når finansieringen er på plads. Egenbetalingen for afdelingen indeksreguleres årligt, indtil egenbetaligen svarer til lånets ydelse. I takt hermed aftrappes ydelsesstøtten indtil den bortfalder. Ydelsesstøtten afholdes af puljen for Byfornyelse - ydelsesstøtte.

 

Varde Kommune opkræver boligselskabet et kommunalt gebyr for støttesagsbehandlingen på 77.619 kr. Beløbet udgør 2,5 ‰ af skema B anskaffelsessummen.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Direktionen,

at der arbejdes videre med helhedsplanen for Apotekerhaven.


Beslutning Direktionen den 22-08-2018

Punktet blev udsat.


Beslutning Direktionen den 30-08-2018

Direktionen ønsker en fornyet drøftelse af sagen, hvortil Domea samt Britta Bech Jørgensen, Økonomi, inviteres til at præsentere en behovsanalyse samt de økonomiske konsekvenser.


Beslutning Direktionen den 26-09-2018

Sagen oversendes til drøftelse i Udvalget for Økonomi og Erhverv.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 03-10-2018

Udvalget kan ikke godkende det fremsendte projekt.

 

Forvaltningen anmodes om at undersøge hvorvidt de omhandlede ungdomsboliger kan ændre status til at være omfattet af ny lovgivning.  

255. Produktionsskolen - Omprioritering af midler

Produktionsskolen - Omprioritering af midler

Sagsfremstilling

Der har i 2017 været en nedgang i antallet af elever på Produktionsskolen på grund af nedsat skoleydelse. Det betyder, at regningen fra staten vedrørende bidrag for elever, der har gået på Produktionsskole i 2017 er mindre end forventet, hvilket giver et mindreforbrug på ca. 750.000 kr. i forhold til det budgetterede.

 

Samtidig indgår der i forslaget til budget 2019-2022 et budgetønske vedrørende Produktionsskolen Varde på 650.000 kr. i 2019., idet en igangværende ombygning ikke kan finansieres af Produktionsskolens egenfinansieringsdel på grund af faldende elevtal.

 

Det foreslås, at omprioritere midlerne fra den mindre regning fra staten til at færdiggøre ombygningen af Produktionsskolen, hvorved budgetønsket udgår i budgetforslag for 2019-22.


Forvaltningens vurdering

Omprioriteringen kan foregå indenfor Udvalget for Børn og Lærings bevillingsområde.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov


Økonomi

Varde Kommunes udgift i 2018 til produktionsskoler opgøres på baggrund af aktiviteten på produktionsskoler i 2017.

 

Der er i alt afsat 3.447.620 kr. til produktionsskoler, heraf udgør 487.680 kr. objektiv finansiering. Der er i 2018 budgetteret med 60 elever på produktionsskoler. Udgiften svarer til 42 elever.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at mindreforbruget i 2018 på 750.000 kr. anvendes til at færdiggøre ombygning af Produktionsskolen Varde.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 21-08-2018

Forvaltningen bemyndiges til at undersøge sagen nærmere.

Med forbehold for resultatet af undersøgelsen vedtoges at fremsende sagen til Udvalget for Økonomi og Erhverv med anbefaling.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-08-2018

Udsættes.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 03-10-2018

 

 

Udvalget godkender, at der anvendes 650.000 kr. af mindreforbruget i 2018 til at færdiggøre ombygning af Produktionsskolen Varde. 

256. Bloktilskud 2018 - Udvalget for Social- og Sundhed

Bloktilskud 2018 - Udvalget for Social- og Sundhed

Sagsfremstilling

I aftale om kommunernes økonomi for 2019 er der afsat midler til en række initiativer på social og sundhedsudvalgets område. Midlerne tilføres kommunen via bloktilskuddet.

 

Stillingtagen til om disse midler skal tilføres udvalgets budget, sker efter indstilling fra udvalget på Byrådets møde i oktober.

 

For udvalgets område drejer det sig om

Ny lov om frit valg på genoptræning §140

200.000 kr.

Forebyggelse af konkurser på hjemmeplejeområdet

94.000 kr.

Styrket indsats for en værdig død

200.000 kr.

Kompetenceløft til kommunens sundhedspersonale

871.000 kr.

Ændring af Serviceloven i fht nedsættelse eller frakendelse af hjælp

140.151 kr.

Flere pladser på hospice

160.172 kr.

Data og kvalitetssikring – øget anvendelse og synliggørelse af data

135.798 kr.

I alt

1.801.121 kr.

 

Sagerne var med på mødet i Udvalget for Social og Sundhed i august 2018, men blev udsat.

 


Forvaltningens vurdering

Varde Kommune har i 2018 fået tilført bloktilskud på 3,1 mio. kr., der kan henføres til udvalgets område. Forvaltningen anbefaler dog, at der kun ansøges om at få tilført 1,8 mio., da det vurderes, at der ikke er behov for hele beløbet.

 

For en del af midlerne gælder, at de er tilført som følge af nye regler, der er trådt i kraft fra 1. januar 2018, og som derfor har været i anvendelse det meste af året.

 

For alle midler gælder, at det er beløb, som også bliver tildelt kommunerne i 2019 og frem, dog med undtagelse af 871.000 kr. til kompetenceløft til kommunens sundhedspersonale, der er et engangsbeløb, kun tildelt i 2018.

 

I det vedhæftede bilag er en nærmere beskrivelse af de tildelte midler, og hvordan de ønskes anvendt.


Retsgrundlag

Varde Kommunes Økonomiregulativ


Økonomi

Varde Kommune har fået tilført bloktilskud på 3,1 mio. kr. til sager vedrørende Udvalget for Social og Sundhed. Det er dog forvaltningens vurdering, at der i 2018 kun er behov for 1,8 mio. kr.

For alle sager gælder, at der også er tilført bloktilskud i 2019 og frem, dog med undtagelse af 871.000 kr. til kompetenceløft hos sundhedspersonalet, som kun fremgår i 2018. Midlerne for 2019 behandles i forbindelse med budget 2019.


Høring

Midler vedrørende ældreområdet har været i høring i Ældrerådet. Deres svar fremgår af det vedhæftede bilag.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der tilføres 1.801.121 kr. til udvalgets budget, fordelt i henhold til ovenstående.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 20-09-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 03-10-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-55_doknr136150-18_v1_bilag bloktilskud 2018.pdf

Bilag

Bilag: Bloktilskud 2018


257. Forslag. Spildevandsplan 2019-2029

Forslag. Spildevandsplan 2019-2029

Sagsfremstilling

Forslag til spildevandsplan 2019-2029 til nu klar til godkendelse og udsendelse i høring. Spildevandsplanen skal erstatte den nu gældende spildevandsplan 2010-2015 (forlænget til udgangen af 2018).

 

Forslaget til spildevandsplanen ligger på internettet på denne internetadresse: vardekommune.dk/forslag-spildevandsplan-2019-2029.

 

De overordnede temaer i spildevandsplanen er separering af fælleskloak, håndtering af spildevand i sommerhusområder, ny renseanlægsstruktur på tværs af Varde og Esbjerg kommuner, samt badevandskvalitet. I spildevandsplanen indgår ligeledes særlige indsatser for overløbsbygværker, som er udpeget i Statens Vandområdeplaner, til at skulle forbedres eller nedlægges.

 

I forslaget vil al fælleskloak i Varde Kommune som udgangspunkt være udlagt til separering indenfor en periode på 50 år. DIN Forsyning A/S ajourfører investeringsplanen en gang om året, så der altid vil være en plan for de næste 3 års separering. Før DIN Forsyning A/S kan fastsætte et endeligt årstal for separering af et fælleskloakeret opland, skal Varde Kommune godkende dette. Varde Kommune kan i den forbindelse udbede sig en miljømæssig konsekvensvurdering af separatkloakeringen.

 

Grundejere, der bliver berørt af separering, vil få direkte besked fra DIN Forsyning A/S 3 år inden anlægsarbejdet påbegyndes. I forslaget vil grundejere skulle have separeret på egen grund 1 år efter, at forsyningen har udført separeringen. Dette er et år mindre end i den nuværende spildevandsplan hvor fristen er på 2 år. Til gengæld vil grundejerne have fået information fra DIN Forsyning A/S allerede 3 år før anlægsarbejdet begynder. I dag vil det typisk være ca. ½ år i forvejen.

 

I forslaget indgår mulighed for differentieret serviceniveau for vand på terræn. Serviceniveauet fortæller, hvor ofte det kan tillades at kloaksystemet ikke kan følge med. I forslaget til spildevandsplanen må der ikke forekomme oversvømmelse til naturligt terræn hyppigere end hvert 10. år i fælleskloakerede områder, og hyppigere end hvert 5. år i separatkloakerede områder. Som udgangspunkt er alle områder i Varde Kommune ligestillede i forhold til disse serviceniveauer. I planen gives der dog mulighed for, at der fremadrettet kan udlægges områder med ændret serviceniveau ved et politisk besluttet tillæg til spildevandsplanen eller gennem en klimatilpasningsplan.

 

Spildevandsplanen indeholder udvidede retningslinjer for hvilke ændringer, der administrativt kan udføres i planen uden politisk behandling. Alle ændringer, som påvirker berørte parters rettigheder og pligter, vil på traditionel vis løbende blive indarbejdet gennem tillæg til spildevandsplanen med forudgående offentlig høring og politisk behandling af forslaget. I forvaltningens daglige arbejde med spildevandsplanen er der dog behov for løbende opdatering af datagrundlaget. Dette gælder f.eks. rettelser af tekniske fejl, eller når planlagte kloakarbejder er udført i overensstemmelse med spildevandsplanen. Disse ændringer i spildevandsplanen håndteres administrativt.

 

Spildevandsplanen er blevet miljøvurderet. Miljøvurderingen er primært afgrænset til at omfatte separatkloakeringen, da en strategi med total separering af fælleskloak har stor betydning for miljøet.

 

Inden for de næste 3 år skal der separatkloakeres i følgende byområder:

 • Varde (2017-2022)
 • Sig (2020-2023)
 • Nordenskov (2020-2020)
 • Agerbæk (2019-2020)

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at Spildevandsplan 2019-2029 er den naturlige videreførelse af Spildevandsplan 2010-2015. Spildevandsplan 2010-2015 var en sammenskrivning af spildevandsplanerne for de tidligere kommuner (Varde, Ølgod, Helle, Blåvandshuk og Blaabjerg).

 

Spildevandsplanen sikrer grundejerne viden om, hvilke ændringer der kan forventes at ske på deres ejendom, og den giver DIN Forsyning A/S et nødvendigt grundlag for at planlægge gennemførelsen af indsatserne.

Den nye spildevandsplan foreligger i en fuldt digital udgave. Det er på den baggrund forvaltningens vurdering, at det vil gøre spildevandsplanlægning mere tilgængelig og brugervenlig for borgerne. Planen lige vil ligeledes være mere dynamisk, ved at tillæg og rettelser kan indføres direkte i de relevante områder.

 

I forhold til opnåelse af de overordnede målsætninger om miljøforbedringer, er udlægning af alle fælleskloakerede områder til separatkloakering med til at give en øget fleksibilitet og smidighed i administrationen. Praksis har hidtil været, at der skulle laves et tillæg til spildevandsplanen, hver gang et nyt område skulle separatkloakeres. Dette kan nu undgås. Dog skal der fortsat laves tillæg til spildevandsplanen ved andre typer kloakering.

 

For sommerhusområderne er der behov for et større vidensgrundlag for den fremtidige håndtering af spildevandet, før der kan foretages en prioritering eller igangsættes konkrete handlinger. I forslaget til spildevandsplanen er det besluttet, at DIN Forsyning A/S, i samarbejde med Varde Kommune, skal udarbejde en handleplan for håndtering af spildevand fra sommerhusområderne i Blåvand og Vejers. Planlægningen hænger sammen med den fremtidige renseanlægsstruktur.

 

Handleplanen for Blåvand skal være fastlagt i 2020 og for Vejers i 2021.

 

Forvaltningens vurdering af miljøvurderingen er, at den planlagte ændring med total separatkloakering af alle fælleskloakerede områder, samlet set vil medføre en reduktion af kvælstof- og fosforudledningen til recipienterne, herunder slutrecipienterne Vadehavet og Ringkøbing Fjord.


Konsekvens i forhold til visionen

Spildevandsplanen er med til, at sikre et godt grundlag for en miljørigtig håndtering af kommunens spildevand, hvilket må forventes at have en positiv afledt effekt på den rekreative brug af kommunens naturområder.


Retsgrundlag

Lov om miljøbeskyttelse

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.


Økonomi

Ingen


Høring

Forslaget og miljøvurderingen skal sendes i 8 ugers offentlig høring. Samtidig sendes det i høring ved de klageberettigede organisationer.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at forslag til Spildevandsplan 2019-2029 med tilhørende miljøvurdering godkendes og sendes i høring i 8 uger.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 27-09-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 03-10-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr13-9262_doknr114244-18_v1_miljøvurdering - spildevandsplan 2019-2029.pdf

Bilag

Miljøvurdering - Spildevandsplan 2019-2029


258. Godkendelse af Friluftsstrategien

Godkendelse af Friluftsstrategien

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 5. december 2017 forslag til Friluftsstrategi. Siden har forslaget været i offentlig høring fra 9. februar til 20. marts 2018.

 

Ved høringsperiodens udløb er der kommet 2 høringssvar. Ingen af svarene har karakter af indsigelse imod forslaget, men der er et konkret ønske om svar på, hvordan Varde Kommune kan sikre tilgængelighed for offentligheden på naturområder, der tilhører andre private eller offentlige institutioner.


Forvaltningens vurdering

Høringssvarene er behandlet i vedlagte notat med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger og forslag til afledte justeringer.

 

Bemærkningerne har ikke ført til justeringer af forslaget til Friluftstrategien. Forvaltningen vurderer, at Friluftsstrategien indeholder retningslinjer for, hvordan Varde Kommune kan sikre tilgængelighed til alle naturområder ved partnerskabsaftaler.


Konsekvens i forhold til visionen

Varde Kommune ønsker at være kendt som kommunen, hvor vi på bæredygtig vis tænker naturens mange kvaliteter ind som en ekstra ressource. Denne Friluftsstrategi knytter sig således til Varde Kommunes vision ”Vi i naturen”.


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Friluftsstrategien for Varde Kommune vedtages, og

at notat med Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger til Forslag til Friluftsstrategien kan tiltrædes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 27-09-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 03-10-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-1123_doknr124164-18_v1_friluftsstrategien 2018.pdf
sagsnr18-1123_doknr94618-18_v1_resumé af indkomne bemærkninger til friluftsstrategien.docx
sagsnr18-1123_doknr45260-18_v1_guldvangens høringssvar til friluftsstrategi.docx.docx
sagsnr18-1123_doknr25970-18_v1_høringssvar - forslag til friluftsstrategi i varde kommune.msg

Bilag

Friluftsstrategien 2018
Resumé af indkomne bemærkninger til Friluftsstrategien
Guldvangens høringssvar til Friluftsstrategi.docx
Høringssvar - Forslag til Friluftsstrategi i Varde Kommune


259. Nye belægninger på Kræmmergade og Vestergade

Nye belægninger på Kræmmergade og Vestergade

Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik besluttede 7. december 2017,

 • at igangsætte anlægsprojekter for delområde Nordhavn, Sydhavn og Å-parken,
 • at der igangsættes planlægning og udbudsproces for etablering af Grydergade og Nørregade som historiske gader, og
 • at der udarbejdes oplæg til design af den fremtidige belægning på Kræmmergade og Vestergade, hvor der tages hensyn til, at gaderne ud over at fremstå som historiske gader også skal fungere som gågader.

 

Efterfølgende er der fastlagt tidsplan for projektet med separatkloakering, så Kræmmergade og Vestergade separatkloakeres i 2019, Nørregade i 2020 og Grydergade i 2021.

 

Det er på den baggrund prioriteret at få udarbejdet et nyt design for gågader forud for projektering og udbud af belægninger på Grydergade/Nørregade.

 

Det udarbejdede forslag har været drøftet med de lokale interessenter, herunder Udviklingsrådet for Varde By, Varde Handel og Handicaprådet, og det har været forelagt Partnerskabet for Områdefornyelsen i Varde midtby. Der er generelt god opbakning til projektet, der fra alle sider vurderes at ville give et væsentligt løft til de centrale handelsgader.

 

Der er på baggrund af det fastlagte design udarbejdet et nyt overslag, og det forventes, at belægningsprojektet på Kræmmergade og Vestergade vil koste 4.1 mio. kr.

 

Områdefornyelsesprojektet løber over en periode på 5 år, og det skulle efter den ordinære plan have været afsluttet ved udgangen af maj 2019. Varde Kommune har ansøgt om udvidelse af områdefornyelsen og en fristforlængelse frem til 1. oktober 2021.

 

Det har tidligere været praksis, at Transport-, Bygnings- og Boligministeriet gav tilladelse til at forlænge og udvide områdefornyelsesprojekter. Ministeriet har imidlertid valgt at stramme denne praksis, men det er indstillet på at udvide fristen for færdiggørelse af områdefornyelsen til 1. april 2020.

 

Ved etablering af Sydhavnen er der desuden opstået forhold, der kan udløse ekstraudgifter. Derfor er det ikke længere sandsynligt, at både Nørregade, Grydergade, Kræmmergade og Vestergade kan etableres med nye belægninger inden for den resterende økonomiske ramme på 5,5 mio. kr.


Forvaltningens vurdering

Det vil under de givne omstændigheder give størst værdi for Varde midtby at prioritere nye belægninger i Kræmmergade og Vestergade i forbindelse med kloakarbejderne i 2019.

 

Det udarbejdede forslag til nye belægninger i gågaden vil give en helstøbt kvalitetsoplevelse af Varde midtby, der kan styrke oplevelsen af Varde by som et attraktivt besøgs- og indkøbsmål for borgere og turister i både Varde Kommune og de omkringliggende kommuner.

 

 

De påtænkte nye belægninger på Nørregade/Grydergade kan, under hensyntagen til overholdelse af den økonomiske ramme og ministeriets ønske om at projektet afsluttes hurtigst muligt, ikke rummes inden for rammerne af områdefornyelsesprogrammet.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov om byfornyelse


Økonomi

Der er inden for områdefornyelsen en restramme på 5,5 mio. kr. til etablering af Kræmmergade, Vestergade, Nørregade og Grydergade.

 

Med en forventet pris på 4,1 mio. kr. på etablering af Kræmmergade/Vestergade og bortfald af Grydergade/Nørregade forventes projektets samlede økonomi at kunne holdes inden for den godkendte økonomiske rammer inkl. eventuelle ekstraudgifter ved Sydhavnen.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet;

at det fremlagte forslag for udformning af Vestergade/Kræmmergade godkendes,

at der igangsættes en udbudsproces for etablering af Vestergade/Kræmmergade, og

at ny belægning i Nørregade og Grydergade udgår af områdefornyelsesprojektet.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 27-09-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 03-10-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr14-15512_doknr129637-18_v1_oplæg til udforming af gågader.pdf.pdf
sagsnr14-15512_doknr131977-18_v1_overslag over udgifter til gågader.pdf.pdf
sagsnr14-15512_doknr129733-18_v1_korrespondance med ministeriet om udvidelse af projektet.pdf.pdf

Bilag

Oplæg til udforming af gågader.pdf
Overslag over udgifter til gågader.pdf
Korrespondance med ministeriet om udvidelse af projektet.pdf


260. Ansøgning. Plangrundlag for ferie- og Fritidsanlæg i Ho

Ansøgning. Plangrundlag for ferie- og Fritidsanlæg i Ho

Sagsfremstilling

Varde Kommune modtog 11. juli 2018 en ansøgning for igangsættelse af planlægningen for et område til ferie- og fritidsformål i Ho på Skallingevej 5 og 6, 6857 Blåvand. Området er ca. 17 ha og ligger i landzone.

 

Grundejere ønsker mulighed for at anvende området til ferie- og fritidsformål. Der er givet landzonetilladelse til at indrette en fodboldgolfbane i en opvokset juletræskultur på en del af det ansøgte areal. Grundejere ønsker fortsat denne mulighed, mens de øvrige områder ønskes udlagt til forskellige typer overnatningsformål, bl.a. hotel med hotellejligheder, hytter, autocamperfaciliteter, parkeringsplads og herved beslægtede aktiviteter. Grundejere foreslår, at der gives mulighed for at etablere 100-150 hotelværelser/lejligheder, 50-80 hytter og 50-80 autocamperparkeringspladser.

 

Planområdet ligger i den sydlige del af Ho. Området afgrænses mod nord af bl.a. Ho by og Ho Ferie- og Aktivitetscenter, mod øst af golfbanen og mod syd af et sommerhusområde på Søndertoften og et område lokalplanlagt til feriecenter på Skallingevej. Området afgrænses mod vest og nordvest af Ho Klitplantage og klitlandskabet Ho Bjerge. 

 

Planområdet henligger ubebygget med undtagelse af området, hvor der er givet landzonetilladelse til at indrette en fodboldgolfbane samt to beboelsesejendomme på Skallingevej 5 og 6.

 

Der har ikke tidligere været udarbejdet kommune og lokalplan for området.

 

Området er omfattet af følgende udpegninger i Kommuneplan 2017.

 

 • Kystnærhedszone
 • Større uforstyrret landskab og kystlandskab
 • Bevaringsværdigt kulturmiljø
 • Bevaringsværdige bygninger
 • § 3-beskyttet natur
 • Grønt Danmarkskort
 • Skov, der afkaster byggelinje og skovbyggelinje
 • Geologiske rammeområder, værdifulde geologiske områder og udpegede kystlandskaber
 • Området kan blive påvirket af en 20-50 års stormflodhændelse og grundvandet potentielt står højt i området. 

 

Sagen har været sendt i forhøring fra 22. august 2018 til 5. september 2018. Der er kommet 11 bemærkninger, der særligt handler om bekymringer om projektets størrelse og udformning i forhold til påvirkning af natur, landskabstræk, infrastruktur og kulturmiljø.

 

Sagen er en A-sag, og derfor skal Byrådet beslutte om planlægningen ønskes igangsat, mens Udvalget for Plan og Teknik prioriterer, hvornår plansagen kan påbegyndes i forvaltningen.


Forvaltningens vurdering

Ved planlægning i kystnærhedszonen gælder, at der kun må planlægges for anlæg i landzone, hvis der er en særlig planmæssig eller funktionel begrundelse. En eventuel planlægning forudsætter, at der ikke findes alternative udbygningsmuligheder uden for kystnærhedszonen.

 

Kommuneplan 2017 indeholder retningslinjer for placeringen af nye ferie- og fritidsanlæg.

Retningslinjerne fastlægger, at nye anlæg bl.a. skal placeres i tilknytning til eksisterende by- og sommerhusområder og være i tråd med sammenhængende turistpolitiske overvejelser.

 

Placeringen af områder til fodboldgolf og overnatning i tilknytning til den eksisterende golfbane, sommerhusområder og feriecenter vurderes at være i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer herom, og den understøtter de turistpolitiske overvejelser, hvor der er fokus på at sikre et varieret overnatningstilbud som supplement til de mange sommerhuse. Formålet hermed er at have tilbud til et bredere segment af turister bl.a. faciliteter, der appellerer til kortere ferier.

 

De ansøgte projekt knytter sig funktionelt til golfbanen og ligger i direkte tilknytning til de eksisterende områder til rekreative formål, herunder sommerhusområder indenfor det store turistområde i Ho og Blåvand. Området omfattet af ansøgningen er placeret i direkte tilknytning til den eksisterende infrastruktur i Ho, og vil kunne understøtte de eksisterende faciliteter ved bl.a. Blåvanshuk Golfcenter og øvrige butikker og restaurationer i primært Ho og Blåvand. Uanset hvilken placering i og omkring Ho og Blåvand, der ønskes placeret nyudlæg i, vil området ligge i kystnærhedszonen, og der vurderes derfor ikke at være alternative placeringsmuligheder uden for kystnærhedszone. Den ansøgte placering til udvidelse af de rekreative rammer foretages set i forhold til kystzonen bagved eksisterende udlæg og anses for at være huludfyldning. Forvaltningen vurderer derfor, at der er en særlig planmæssig og funktionel begrundelse for, at der kan planlægges for udbygning på den ansøgte lokalitet.

 

Området ved Ho rummer store natur-, landskabelige- og kulturhistoriske værdier. Det er derfor forvaltningens vurdering at der ved evt. kommende planlægning i området skal tages udstrakte hensyn til påvirkningen af det omkringliggende landskab. Dette gælder ikke mindst i området op mod klitlandskabet Ho Bjerge.

 

Rent naturmæssigt vil der skulle tages hensyn til registreret § 3-natur og skovbyggelinjer.  Den sjældne løgfrø (bilag IV-art) er tidligere registreret i søen vest for Skallingevej, og det kan ikke udelukkes, at der findes løgfrø i søen eller i området. Hvis søen er ynglelokalitet for løgfrø, er det oplagt, at Jens Jessens Sande/Ho Bjerge vil være fouragerings-, raste og overvintringslokalitet for arten. Er det tilfældet, bør en landskabskile mellem søen og Jens Jessens Sande friholdes for byggeri og anvendelse.

 

Under hensyn til områdets kulturhistoriske værdi, bør den samlede bygningsmasse på matriklerne udføres under hensyntagen til det omkringliggende miljø i Ho. Derfor bør der ved lokalplanlægning opstilles krav om belysning, valg af materialer, farve, placering af bygninger, arkitektur og beplantning der sikrer, at projektet ikke påvirker det kulturhistoriske miljø negativt.

 

Forvaltningen vurderer, at udbygning af området med feriehytter, hotel og overnatningsmulighed for autocampere vil øge trafikmængden på de tilstødende veje, herunder antallet af større køretøjer. En forøgelse af trafikmængden indebærer altid en øget risiko for uheld, og, når der er tale om store køretøjer, en øget utryghed for de bløde trafikanter. Det bør derfor i forbindelse med planlægningen vurderes, om etableringen af de ansøgte aktiviteter vil generere behov for udvidelse af infrastrukturen, og det bør i den forbindelse også vurderes, hvordan det i givet fald kan udføres under hensyn til kulturmiljøet i Ho.

 

Området er spildevandskloakeret. Skallingevej 5 indgår i den nuværende spildevandsplan. For Skallingevej 6 skal der udarbejdes et spildevandstillæg, hvor forvaltningen vil udarbejde et oplæg for at Skallingevej 6 ligeledes spildevandskloakeres.

 

I forhold til både fremtidigt byggeri og anlæg samt håndtering af regnvand og etablering af kloak er det vigtigt, at grundejere er opmærksomme på, at området kan blive påvirket af en 20-50 års stormflodhændelse, og at grundvandet potentielt står højt i området.

 

Forvaltningen vurderer samlet set, at der med fordel kan igangsættes en planlægning med henblik på udvidelse af overnatningskapaciteten i Ho, men det vurderes også, at planlægningen skal gennemføres med særlige hensyn til de væsentlige natur-, landskabs- og kulturhistoriske værdier i området


Konsekvens i forhold til visionen

Gennemførelse af det ansøgte projektet vil give flere adgang til at holde ferie tæt på naturen. Anlæg af yderligere byggeri kan imidlertid også bevirke, at oplevelsen af naturen forringes lokalt i området.


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017, Varde Kommune

Lov om planlægning

Bekendtgørelsen om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.


Økonomi

Ingen


Høring

Hvis det ansøgte imødekommes, skal der gennemføres en offentlig høring, jf. planloven § 24, stk. 1.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at det nødvendige plangrundlag i form af lokalplan og kommuneplantillæg udarbejdes,

at sagen medtages i prioriteringen af sager til igangsætning,

at resume af de indkomne bemærkninger for forhøringen godkendes,

at der fastsættes bestemmelser, så bebyggelsen og anlæg kommer til at harmonere med naturen, landskabet og den eksisterende bebyggelse i arkitektur, herunder belysning, valg og ensartethed af materialer og farve, placering og udformning af bygninger og beplantning.

og

at sagen herefter behandles som en A-sag.

 


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 27-09-2018

Peter Nielsen blev erklæret inhabil.

 

Anbefalingen blev sat til afstemning.

 

Navn

Parti

For

Imod

Undlod

Preben Friis-Hauge

V

x

 

 

Anders Linde

V

x

 

 

Niels Haahr  Larsen

V

x

 

 

Søren  Laulund

A

x

 

 

Jan Lings

A

x

 

 

Niels Christiansen

C

 

x

 

 

Anbefalingen blev godkendt.

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 03-10-2018

Peter Nielsen blev erklæret inhabil og deltog således ikke i sagens behandling.

 

Henrik Vej Kastrupsen, Julie Gottschalk og Holger Grumme Nielsen stillede ændringsforslag om, at der udarbejdes en udviklingsplan for området, før man forholder man sig til et projekt.

 

Navn

Parti

For

Imod

Undlod

Anders Linde

V

 

x

 

Erik Buhl Nielsen

V

 

x

 

Henrik Vej Kastrupsen

L

x

 

 

Holger Grumme Nielsen

B

x

 

 

Ingvard  Ladefoged

A

 

 

 

Line Berner

V

 

x

 

Peter Nielsen

V

 

 

 

Søren  Laulund

A

 

x

 

Julie Gottschalk

O

x

 

 

 

 

Forvaltningens anbefaling blev dernæst sat til afstemning

 

Navn

Parti

For

Imod

Undlod

Anders Linde

V

x

 

 

Erik Buhl Nielsen

V

x

 

 

Henrik Vej Kastrupsen

L

 

x

 

Holger Grumme Nielsen

B

 

x

 

Ingvard  Ladefoged

A

 

 

 

Line Berner

V

x

 

 

Peter Nielsen

V

 

 

 

Søren  Laulund

A

x

 

 

Julie Gottschalk

O

 

x

 

 

Flertallet i udvalget fremsender sagen til Byrådet med anbefaling.

 

Holger Grumme Nielsen og Julie Gottschalk ønsker at tilkendegive, at de i udgangspunktet kan godkende et reduceret projekt.

 sagsnr18-6793_doknr140195-18_v1_samlede høringssvar til indkaldelse af ideer og forslag til planlægning for område til ferie- og fri.pdf
sagsnr18-6793_doknr140194-18_v1_ansøgning_samlet.pdf.pdf
sagsnr18-6793_doknr140588-18_v1_ferie- og fritidsanlæg i ho, område ift. næromgivelser.pdf
sagsnr18-6793_doknr143357-18_v1_definition af a, b og c sager.pdf
sagsnr18-6793_doknr143794-18_v1_resumé af indkomne bemærkninger ho og udkast til byrådets vurdering 21-09-2018.pdf.pdf

Bilag

Samlede høringssvar til Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning for område til ferie- og fritidsformål i Ho.pdf
Ansøgning_samlet.pdf
Ferie- og fritidsanlæg i Ho, Område ift. næromgivelser
Definition af A, B og C sager
Resumé af indkomne bemærkninger Ho og udkast til byrådets vurdering 21-09-2018.pdf


261. Ansøgning. Aflastningsområde og dagligvarebutik i Varde

Ansøgning. Aflastningsområde og dagligvarebutik i Varde

Sagsfremstilling

Innovater A/S har søgt om ændring af plangrundlaget for et område ved krydset Nordre Boulevard/Vestre Landevej i Varde. Ansøger ønsker, at et område omdannes til aflastningsområde for detailhandel samt mulighed for at anvende en del af området, et areal ved Reesens Vej, til en dagligvarebutik på 1.300 m2.

 

Arealet for det foreslåede aflastningsområde til detailhandel er ca. 5 ha, og det omfatter arealer ved Reesens Vej, et areal mellem Vestre Landevej og Håndværkervej samt et areal mellem Vestre Landevej og Borgmester N. Jensens Vej. Arealerne består af områder, der i kommuneplanen er udlagt til henholdsvis boligområde og erhvervsområder, og som bl.a. indeholder to eksisterende dagligvarebutikker (se kortbilag). Arealet, hvor ansøger konkret ønsker at etablere en tredje dagligvarebutik, er ca. 0,5 ha, og det ligger på det sydvestlige hjørne af krydset Nordre Boulevard/Vestre Landevej, ved Reesens Vej.

 

Der er allerede ca. 2.500 m2 butiksareal til dagligvarehandel i området, og derfor kan der ikke etableres yderligere en dagligvarebutik inden for rammerne af et lokalcenter. Det er en forudsætning for etablering af yderligere dagligvarebutikker i området ved Ndr. Boulevard/Vester Landvej, at der udlægges et ”aflastningsområde”, jf. planloven. Et aflastningsområde skal indeholde både udvalgsvarebutikker og dagligvarebutikker.

 

Et aflastningsområdes formål er at give plads til større udvalgsvarebutikkoncepter, som ikke uden videre kan placeres i bymidten. Aflastningsområder kan ikke udlægges til én dagligvarebutik eller udelukkende til dagligvarebutikker. En af forudsætningerne for ibrugtagning af eventuelle dagligvarebutikker vil derfor være, at en eller flere udvalgsvarebutikker åbner før eller på samme tidspunkt som dagligvarebutikken.

 

Etablering af et aflastningsområde forudsætter en større kommuneplanændring i form af en særlig redegørelse, der skal belyse, om der er et tilstrækkeligt kundegrundlag, hvordan ”handelsbalancen” både lokalt og i nabobyer/kommunerne påvirkes, og hvordan en ændring kan komme forbrugeren til gode. Herudover skal der foretages en temarevision af kommuneplanens hovedstruktur og ændringer på rammeniveau. Forvaltningen har på den baggrund behandlet sagen som en A-sag.

 

Der har været indkaldt idéer og forslag fra 15. juni til 29. juni 2018. Der er i høringsperioden kommet seks bemærkninger, der særligt handler om trafik(sikkerhed), butikslivet i bymidten og støj. Derudover har Rema 1000 tilkendegivet, at man gerne vil i dialog om et samlet centerområde. De indkomne bemærkninger er behandlet i bilaget ”Resumé af indkomne bemærkninger samt forslag til Byrådets vurdering af disse”.


Forvaltningens vurdering

Byrådet har med vedtagelse af kommuneplan 2017 haft det politiske mål, at Varde bymidte skal styrkes som kommunens største center med et specialiseret butiksudbud, så Varde fremstår som en attraktiv handels- og oplevelsesby med et købstadsmiljø og et butiks-, service- og kulturudbud, der tiltrækker både borgere, turister og andre besøgende.

 

Målsætningen er fulgt op af bestemmelse 5.7: Etablering af nye butikker og omdannelse af eksisterende bygninger til butiksformål skal ske inden for de afgrænsede bymidter og lokalcentre.

 

Forvaltningen vurderer, at en ny dagligvarebutik i det berørte område ikke i sig selv vil ændre væsentligt på butiksstrukturen i Varde, men det vurderes samtidigt, at en spredning af udvalgsvarebutikker vil arbejde imod de bestræbelser, der i øvrigt er igangsat for at fastholde Varde Midtby som attraktivt besøgs- og handelsområde.

 

Krydset Nordre Boulevard/Vestre Landevej er Varde Kommunes måske mest trafikerede kryds, specielt om lørdagen, hvor der er skiftedag i sommerhusområderne. Det er særligt ønsket om dagligvarebutik på hjørnet Reesens Vej/Nordre Boulevard/Vestre Landevej, der vil give trafikale problemer.
 

Etablering af overkørsler til ejendommen Reesens Vej 2 direkte til Vestre Landevej eller Nordre Boulevard vil forringe trafiksikkerheden og færdselsafviklingen i krydset markant. Der vil af hensyn til trafiksikkerheden ikke kunne gives tilladelse til indkørsel til og fra Vestre Landevej.

 

Forvaltningen har været i dialog med ansøger om, hvordan trafikken i givet fald kunne afvikles, men der er ikke fremkommet en løsning, der efter forvaltningens vurdering vil kunne sikre en hensigtsmæssig og sikker trafikafvikling. Etablering af dagligvarebutik på ejendommen Reesens Vej 2 kræver udover en ændret planlægning for området således en nærmere trafikanalyse af forholdene på stedet til afklaring af, om der kan findes løsningsmodeller til sikring af forholdene på stedet.

 

Forvaltningen vurderer tillige, at det som følge af det ikke uvæsentlige udredningsarbejde, der ligger forud for vedtagelse af et evt. kommuneplantillæg ikke bør igangsættes lokalplanlægning før kommuneplanrammen er på plads.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Lov om planlægning


Økonomi

Ingen


Høring

Hvis det ansøgte imødekommes, skal der gennemføres offentlig høring, jf. Planloven.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at ansøger, såfremt byrådet ønsker at gå videre med sagen, anmodes om at udarbejde en trafikløsning der kan godkendes af Varde Kommune

at evt. igangsætning af lokalplanlægning afventer vedtagelse af kommuneplantillæg

at sagen, hvis denne ønskes igangsat af Byrådet, fortsat behandles som A-sag.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 27-09-2018

Udvalget besluttede, at der meddeles afslag på ansøgningen.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 03-10-2018

Sagen returneres uden behandling.sagsnr18-2536_doknr110722-18_v1_ansøgning om udlæg af aflastningsområde.pdf
sagsnr18-2536_doknr110718-18_v1_luftfoto af forslag til aflastningområde.pdf
sagsnr18-2536_doknr133634-18_v1_skitser varde_2018-07-13_kørekurver.pdf.pdf
sagsnr18-2536_doknr133703-18_v1_høringssvar samlet - aflastningsområde 04-09-2018.pdf
sagsnr18-2536_doknr134961-18_v1_resume af indkomne bemærkninger og udkast til byrådets vurdering af disse - aflastningsområde varde .pdf

Bilag

Ansøgning om udlæg af aflastningsområde
Luftfoto af forslag til aflastningområde
Skitser Varde_2018-07-13_kørekurver.pdf
Høringssvar samlet - aflastningsområde 04-09-2018
Resume af indkomne bemærkninger og udkast til byrådets vurdering af disse - Aflastningsområde Varde 06-09-2018.pdf


262. Forslag. Kommuneplantillæg - Rekreativt område i Varde Nord

Forslag. Kommuneplantillæg - Rekreativt område i Varde Nord

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et Forslag til Tillæg 11 til Kommuneplan 2017 (Forslag til Tillæg 11) for et område i Varde nord, som udlægger området til rekreativt område med specifik anvendelse til ferie- og fritidsformål, der giver mulighed for etablering af en rideskole med opstaldning af heste og lignende rekreative formål.

 

Forslag til Tillæg 11 omfatter et område på ca. 10 ha, som ejes af Varde Kommune, og som anvendes som landbrugsjord uden eksisterende kommuneplanrammer.

 

Ved kommuneplantillægget vil området overgå til rekreativt område men fortsat være i landzone. Tillægget giver mulighed for at opføre bebyggelse i op til 10 m højde af hensyn til ridehaller, en bebyggelsesprocent på 10 for hele området og mulighed for, at der kan afholdes kursusaktiviteter i området.

 

Forvaltningen har udarbejdet en miljøscreening af Forslag til Tillæg 11 og Lokalplan 23.03.L08. I screeningen er det vurderet, at planforslaget ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger.

 

Fra 18. juni til 8. juli 2018 har der været indkaldt ideer og forslag til planlægningen på

Varde Kommunes hjemmeside. Der indkom to bemærkninger. Den ene handler om ønske om vejadgang til lokalplanområdet direkte fra Vestre Landevej. Den anden handler om et ønske om at købe en del af arealet til udvidelse af eksisterende virksomhed.

 

Forslag til Tillæg 11 skal vedtages, før forslag til Lokalplan 23.03.L08 kan vedtages.

 

Sagen er en A-sag, hvor planforslag godkendes i Udvalget for Økonomi og Erhverv, mens den endelige plan vedtages af Byrådet.


Forvaltningens vurdering

Forslag til Tillæg 11 udlægger området til ferie- og fritidsformål. Med forslaget sikres et område til fritids- og foreningsaktiviteter med behov for mere pladskrævende aktiviteter i overensstemmelse med Kommuneplan 2017 tema 11.

 

Forvaltningen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at udlægge området til rekreative formål ift. områdets beliggenhed i landzonen, nær Varde by og med kort afstand til store boligområder i byen.

Planområdet grænser op til eksisterende erhvervsområde med virksomheder i miljøklasse 3. Den eksisterende støjgrænse for virksomhederne svarer til område for blandet bolig- og erhverv på 55-45-40dB. Planlægningen for rideskole gør, at eksisterende støjgrænse for virksomhederne Industrivej 5, 7 og Erhvervsvej 3 vil blive ændret til støjgrænsen for rekreativt område svarende til 40-35-35dB.

Ved planlægningen for rideskolen vil der dertil ske en fysisk begrænsning i forhold til virksomhedernes fremtidige udvidelsesmuligheder, da vedtagelsen af lokalplanen for rideskole forhindrer, at der kan planlægges for erhvervsområdets fysiske udvidelse mod vest.

 

Behandlingen af indkomne bemærkninger fra indkaldelse af ideer og forslag fremgår af

”Resumé af indkomne bemærkninger”. Det vurderes, at adgangsvej til lokalplanområdet bør fastholdes ved Erhvervsvej, fordi en vejadgang fra Vestre Landevej ikke er hensigtsmæssig i forhold til trafikafviklingen og sikkerheden på Vestre Landevej. Det vurderes desuden, at salg af en del af arealet til eksisterende virksomhed ikke efterlader tilstrækkelig plads til, at rideskolen kan overholde pålagte afstandskrav.


Konsekvens i forhold til visionen

Forslaget udlægger området til rekreative formål, der giver mulighed for mere udendørs fysisk aktivitet og ophold


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven

Miljøvurderingsloven


Økonomi

Ingen


Høring

Forslaget skal i offentlig høring i min. 8 uger, før tillægget kan endelig vedtages.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at notatet med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger fra indkaldelse af idéer og forslag godkendes,

at Forslag til Tillæg 11 vedtages og sendes i offentlig høring i min. 8 uger, og

at den tilhørende miljøscreening godkendes og offentliggøres samtidigt med Forslag til Tillæg 11.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 27-09-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 03-10-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr17-11192_doknr135762-18_v1_resumé af indkomne bemærkninger fra indkaldelse af idéer og forslag.pdf.pdf
sagsnr17-11192_doknr135764-18_v1_samlet pdf af høringssvar.pdf.pdf
sagsnr17-11192_doknr133876-18_v1_definition af a b og c sager.pdf.pdf
sagsnr17-11192_doknr140812-18_v1_kommuneplantillæg 11_til dagsordenspunkt .pdf.pdf
sagsnr17-11192_doknr140815-18_v1_miljøscreening rideskole_ny igen.pdf.pdf

Bilag

Resumé af indkomne bemærkninger fra indkaldelse af idéer og forslag.pdf
Samlet pdf af høringssvar.pdf
Definition af A B og C sager.pdf
Kommuneplantillæg 11.pdf
Miljøscreening rideskole.pdf


263. Forslag, Lokalplan for Rideskole i Varde Nord

Forslag, Lokalplan for Rideskole i Varde Nord

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet Forslag til Lokal 23.03.L08, som giver mulighed for etablering af en rideskole med opstaldning af heste og lignende rekreative formål, der naturligt kan tilknyttes rideskolens aktiviteter. Lokalplanen giver ligeledes mulighed for, at der i tilknytning til rideskolen kan etableres to lejligheder til berider og til overnatning ved stævner. Bebyggelse i området må opføres i op til 10 m højde af hensyn til ridehaller.

 

Lokalplanområdet ligger ud til Vestre Landevej, grænser op til eksisterende erhvervsområde og er ca. 10 ha stort.

 

Der findes ingen eksisterende lokalplan eller rammeområde til kommuneplanen indenfor lokalplanområdet. I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget, er der blevet udarbejdet et Forslag til tillæg 11 til Kommuneplanen 2017, som udlægger et nyt rammeområde 23.03.R08. Rammeområdets bestemmelser fastlægger områdets anvendelse som rekreativt område, med specefik anvendelse til ferie- og fritidsformål i landzone.

 

Arealet ejes af Varde Kommune.

 

Lokalplanområdet ligger inden for et område, hvor der er udlagt støjbuffer til landbrug, maskinfabrik og listevirksomhed. Der er desuden luftledninger, skovbyggelinje og beskyttede sten- og jorddiger, der berører området. En del af arealet er pålagt landbrugspligt.

 

Forvaltningen har udarbejdet en miljøscreening for Forslag til Tillæg 11 og Lokalplan 23.03.L08. I screeningen er det vurderet, at planforslaget ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger.

 

Fra 18. juni til 8. juli 2018 har der været indkaldt ideer og forslag til planlægningen på Varde Kommunes hjemmeside. Der indkom to bemærkninger. Den ene handler om ønske om vejadgang til lokalplanområdet direkte fra Vestre Landevej. Den anden handler om et ønske om at købe en del af arealet til udvidelse af eksisterende virksomhed.

 

Forslag til Tillæg 11 skal vedtages, før forslag til Lokalplan 23.03.L08 kan vedtages.

 

Sagen er en A-sag, hvor planforslag godkendes i Udvalget for Økonomi og Erhverv, mens den endelige plan vedtages af Byrådet.


Forvaltningens vurdering

Lokalplanforslaget udlægger området til rideskole og lignende rekreative formål, der naturligt kan tilpasses rideskolens aktiviteter. Med lokalplanforslaget sikres dermed et område til fritids- og foreningsaktiviteter med behov for mere pladskrævende aktiviteter.

 

Forvaltningen vurderer, at områdets placering er hensigtsmæssig i forhold til rideskolen ligger i landzonen, nær Varde by og med kort afstand til store boligområder i byen. Fra Varde by og ud til erhvervsområdet er der cykelsti, mens der gennem erhvervsområdet er etableret fortov frem til lokalplanområdet, som giver brugere af rideskolen nem adgang til området.

 

Planområdet grænser op til eksisterende erhvervsområde med virksomheder i miljøklasse 3. Den eksisterende støjgrænse for virksomhederne svarer til område for blandet bolig- og erhverv på 55-45-40dB. Planlægningen for rideskole gør, at eksisterende støjgrænse for virksomhederne Industrivej 5, 7 og Erhvervsvej 3 vil blive ændret til støjgrænsen for rekreativt område svarende til 40-35-35dB.

Ved planlægningen for rideskolen vil der dertil ske en fysisk begrænsning i forhold til virksomhedernes fremtidige udvidelsesmuligheder, da vedtagelsen af lokalplanen for rideskole forhindrer, at der kan planlægges for erhvervsområdets fysiske udvidelse mod vest. 

 

Lokalplanforslaget sikrer, at bufferzone til luftledninger friholdes for bebyggelse, beplantning og anlæg til ophold for mennesker. Dertil fastlægges det, at der ikke må ske tilstandsændringer af de beskyttede sten- og jorddiger, som ligger på arealet.

 

Den eksisterende skovbyggelinje, udløst af et mindre skovområde mod nord, berører næsten hele lokalplanområdet. Det vurderes, at en aflysning af skovbyggelinjen ikke vil medvirke til en større administrativ lettelse, og det vil derfor være nødvendigt at søge dispensation for skovbyggelinjen ved opførelse af bebyggelse på arealet.

 

Arealet nærmest erhvervsområdet er pålagt landbrugspligt. Lokalplanen medvirker til, at landbrugspligten på arealet kan ophæves af en landinspektør efter henvendelse fra grundejer.

 

Behandlingen af indkomne bemærkninger fra indkaldelse af ideer og forslag fremgår af ”Resumé af indkomne bemærkninger”. Det vurderes, at adgangsvej til lokalplanområdet bør fastholdes ved Erhvervsvej, fordi en vejadgang fra Vestre Landevej ikke er hensigtsmæssig i forhold til trafikafviklingen og sikkerheden på Vestre Landevej. Det vurderes desuden, at salg af en del af arealet til eksisterende virksomhed ikke efterlader tilstrækkelig plads til, at rideskolen kan overholde pålagte afstandskrav.

 

På baggrund af miljøscreeningen vurderer forvaltningen, at planforslaget ikke skal miljøvurderes.

 

Det er et ønske fra Nielsen Viborg Group Aps om at købe hele eller dele af arealet der grænser op til deres virksomhed Erhvervsvej 3. Henvendelsen fremgår af høringssvar 2.


Konsekvens i forhold til visionen

Lokalplanforslaget giver mulighed for mere udendørs fysisk aktivitet og ophold.


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven

Miljøvurderingsloven


Økonomi

Ingen


Høring

Lokalplanforslaget skal i offentlig høring i min. 8 uger, før lokalplanen kan endelig vedtages.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at notatet med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger fra indkaldelse af idéer og forslag godkendes,

at forslag til lokalplan 23.03.L08 vedtages og sendes i offentlig høring i min. 8 uger, og

at den tilhørende miljøscreening godkendes og offentliggøres samtidigt med lokalplanforslaget.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 27-09-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 03-10-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr17-11144_doknr135761-18_v1_resumé af indkomne bemærkninger fra indkaldelse af idéer og forslag.pdf.pdf
sagsnr17-11144_doknr135763-18_v1_samlet pdf af høringssvar.pdf.pdf
sagsnr17-11144_doknr133874-18_v1_definition af a b og c sager.pdf.pdf
sagsnr17-11144_doknr140771-18_v1_lokalplan 23.03.l08.pdf
sagsnr17-11144_doknr140814-18_v1_miljøscreening rideskole_ny igen.pdf.pdf

Bilag

Resumé af indkomne bemærkninger fra indkaldelse af idéer og forslag.pdf
Samlet pdf af høringssvar.pdf
Definition af A B og C sager.pdf
Forslag til Lokalplan 23.03.L08
Miljøscreening rideskole.pdf


264. Nedrivning af ejendom i Oksbøl

Nedrivning af ejendom i Oksbøl

Sagsfremstilling

Det gamle Ravmuseum, Vestergade 25, 6840 Oksbøl har stået tomt, siden museet flyttede aktiviteterne til Tirpitz i 2017.

 

Ejendommen har været i offentligt udbud, uden der er kommet bud.

 

Ejendommen er oprindeligt et gammelt mejeri, som er ombygget til museum og består af et erhvervsareal på 1.047 m2. Bygningen er opført i 1963 og opvarmes med oliefyr.

 

Der er tidligere foretaget en gennemgang af ejendommen med henblik på at vurdere bygningens generelle stand i tilfælde af ændret anvendelse. Bygningen er i generel dårlig stand, og den trænger til omfattende renovering.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at et nyt udbud af ejendommen ikke vil medføre et salg på grund af bygningens ringe stand.

 

Desuden vil det af hensyn til Oksbøl by være gavnligt, at der skabes noget liv i den del af byen, og at bygningen ikke står tom og i forfald. Det er en attraktiv placering med gode muligheder.

 

Det vurderes derfor alt i alt, at nedrivning af ejendommen kan anbefales.

 

Forvaltningen forventer, at planlægning af nedrivningen kan igangsættes i indeværende år.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Overslag over nedrivningsomkostningerne fremgår af bilag. Der er taget forbehold for PCB, blyholdige materialer samt asbest i forbindelse med nedrivningsarbejderne.

 

Omkostningerne til nedrivningen kan finansieres af puljen til nedrivning af kommunale ejendomme, hvor der er restpulje på ca. 7,4 mio. kr. En stor del af restpuljen er disponeret til nedrivningsprojekter i 2019.

 

Der har efter nedlukning af museumsaktiviteterne været et forbrug på 15.000 kr./år til driften, som foreslås skal indgå i budgetbesparelsen ”Effektivisering via bygningsmassen”.


Høring

 

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at det gamle ravmuseum nedrives,

at omkostningerne til nedrivning tages fra nedrivningspuljen til nedrivning af kommunale ejendomme,

at nedrivning af ejendommen igangsættes i indeværende år, og

at sagen sendes til orientering i Udvalget for Økonomi og Erhverv, og

at driftsbesparelsen på 15.000 kr/år indgår i budgetbesparelsen ”Effektivisering via bygningsmassen”.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 27-09-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 03-10-2018

Anbefalingen blev godkendt.

265. Revision af naturkanon

Revision af naturkanon

Sagsfremstilling

Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen har iværksat en proces med at opdatere Danmarks Naturkanon. Der er lagt op til en borgernær proces, hvor særligt smukke eller interessante naturområder kan indmeldes af borgere, organisationer og kommuner.

 

Tidsrammen for processen er, at der frem til den 23. september 2018 kan tilmeldes naturområder. Herefter vil en jury nominere 30 naturområder til afstemning. I perioden 8. oktober til 4. november 2018 kan der stemmes om de 15 naturområder, som kommer til at indgå i den endelige naturkanon. Områderne offentliggøres ultimo november 2018.

Juryen vil sikre, at de 15 udvalgte naturområder bliver ligeligt fordelt på landets 5 regioner.

 

Kriterier for nominering og udvælgelse er:

 

 • Det enkelte sted skal have en smuk natur og have noget særligt, der er værd at besøge.
 • Stedet skal have en væsentlig biologisk, geologisk eller landskabelig værdi.
 • Der skal være offentlig adgang til hele stedet eller til væsentlige dele af stedet og en naturlig indgang for besøgende.
 • Stedet skal være en specifik geografisk lokalitet, som nemt kan formidles.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at det vil have positiv betydning for kommunen at være repræsenteret i Danmarks Naturkanon med et eller flere naturområder. Det vil tydeliggøre kommunens naturværdier og tiltrække besøgende.

 

Forvaltningen vurderer, at naturområderne Filsø og Skallingen vil være to områder, der er oplagt at melde ind i processen.

 

Skallingen er udpeget til Verdensarv og en del af Nationalpark Vadehavet. Området er af både biologisk, geologisk og landskabelig høj værdi med en naturlig indgang og afgrænsning af området.

 

Filsø er en del af Naturpark Vesterhavet og har ligeledes høj biologisk, geologisk og landskabelig værdi. Efter genopretningen af området for 6 år siden har søen udviklet sig til et på landsplan helt enestående område for både fugle og ikke mindst de mange vandplanter, der hurtigt har indtaget det nye levested.


Konsekvens i forhold til visionen

Bliver Varde Kommune repræsenteret med et naturområde i den nye naturkanon, vil det styrke visionen og fortællingen om det gode liv i naturskønne omgivelser.


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Plan og Teknik,

at Filsø og Skallingen indstilles til naturkanonen,

at Udvalget for Økonomi og Erhverv orienteres om indstillingen.


Beslutning Direktionen den 06-09-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 27-09-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 03-10-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

266. Gensidig orientering

Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Orientering ved borgmesteren

 

Orientering ved direktørerne

 • Status – implementering af persondataforordningen.
 • Studietur for Udvalget for Økonomi og Erhverv

 

 

Møder med ministre, folketingsmedlemmer mv

 

Løbende orientering om aktuelle sager

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 03-10-2018

Orienteringen taget til efterretning.

267. Salg af ejendom i Oksbøl - Lukket punkt
268. Salg af bygning i Oksbøl - Lukket punkt
269. Salg af areal i Varde - Lukket punkt
270. Køb af ejendom i Ølgod - Lukket punkt
271. Fremtidens turismeorganisering - Lukket punkt