UDVALG

Udvalget for Økonomi og Erhverv

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 3, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

29-08-2018 13:00:00

SLUTTIDSPUNKT

29-08-2018 16:00:00


PUNKTER

200. Godkendelse af dagsorden
201. Budgetopfølgning 2. kvartal for Udvalget for Økonomi og Erhverv
202. Budgetopfølgning pr. 2. kvartal 2018 - Samlet oversigt
203. 1. behandling af budgetforslag 2019 og budgetoverslagsår 2020-2022
204. Budget 2019 - 2022 Grundkapitallån til almene familieboliger
205. Ansøgning fra Domea Varde om fritagelse for dispositionsfondsdækning af tab ved lejeledighed m.m.
206. Ansøgning fra Domea Ølgod om fritagelse for dispositionsfondsdækning af tab ved lejeledighed m.m.
207. Befolkningsprognose 2018-2030
208. Overordnet tema for borgermødet den 17. november i regi af projektet Vores Stemmer
209. Ansøgning til Byrådets udviklingspulje - Idræt om Dagen, Outrup
210. Ansøgning til Byrådets udviklingspulje - Ølgod By - interaktiv app
211. Visionspuljen. Status og ansøgninger om tilskud
212. Medlemsskab af Legoland Billund Resort
213. Lovforslag til forenkling af erhvervsfremme, herunder turisme
214. Samarbejde i Business Region Esbjerg om pladskrævende virksomheder
215. Vækstcentre på universiteter
216. Sydvestjysk Brandvæsen - Regnskab 2017
217. Orientering: Evaluering af arbejdsgange og procedurer
218. Ansøgning om kommunegaranti DIN Forsyning Spildevand A/S
219. Opgaveudvalg: Kommissorium for beslutningsfase vedr. fælles ejendomscenter
220. Retningslinjer for godkendelse og tilsyn med private pasningsordninger og private institutioner
221. Vedtægtsændring i det selvejende dagtilbud Møllehuset, Tistrup
222. Produktionsskolen - Omprioritering af midler
223. Aflysning af deklaration for privat fællesvej Gl. Kærvej, Varde
224. Strategisk energiplanlægning - rapport
225. Strategisk energiplanlægning. Oprettelse af Energisekretariat
226. Forslag. Kommuneplantillæg for rekreativt område i Varde Nord
227. Forslag. Lokalplan for Varde Fritidscenter
228. Godkendelse af Den erhvervsdrivende fond Varde Fritidscenter 2018
229. Gensidig orientering
230. Bemyndigelse til køb af jord - Lukket punkt
231. Køb af jord i Tistrup - Lukket punkt
232. Salg af ejendom i Varde - Lukket punkt
233. Institutionsanalyse - Lukket punkt200. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-08-2018

Godkendt.

201. Budgetopfølgning 2. kvartal for Udvalget for Økonomi og Erhverv

Budgetopfølgning 2. kvartal for Udvalget for Økonomi og Erhverv

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet budgetopfølgning for Udvalget for Økonomi og Erhverv pr. 2. kvartal 2018. Budget- og regnskabsoplysninger, som er kendte på tidspunktet for budgetopfølgningen, er medtaget i opfølgningen.

 

 

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2018 viser et samlet merforbrug på i alt 4,2 mio. kr. ekskl. budgetoverførsler fra sidste år. Inklusiv overførsler fra 2017 forventes et samlet mindreforbrug på 14,4 mio. kr., hvoraf 3,4 mio. kr. forventes overført til 2019 og 11 mio. kr. tilført kassebeholdningen.

 

 

De væsentlige afvigelser pr. 30. juni 2018 er som følgende, jf. bilag:

 

 • På den kollektive trafik og handikapkørsel forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. baseret på seneste opgørelse, hvor forbruget overstiger de budgetterede forventninger.
 • For den politiske organisation forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. ekskl. overførsler, hvilket skyldes afregning af eftervederlag til fratrådte udvalgsformænd, samt opstart af nyvalgte byrådsmedlemmer. Merudgiften dækkes af budgetoverførsler fra 2017. Der forventes overført 0,7 mio. kr. til Folketingsvalg i 2019.
 • På det administrative område forventes et merforbrug på 5,3 hvilket skyldes afvigelser på en række områder, hvor bl.a.  IT-området har et merforbrug på 4,4 mio. kr. grundet udbud og systemskifte på en række fagsystemer. Udbuddet vil medføre lavere udgifter i overslagsårene.
 • Det forventes, at 0,9 mio. kr. af overførslen i erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter bliver brugt i år, da der er tale om et udskudt projekt fra 2017. 0,2 mio. kr. forventes overført til næste år.
 • Der forventes et merforbrug på barselspuljen på 5,6 mio. kr. Denne pulje forventes under pres også fremadrettet.
 • Langtidssygdomspuljen oplever et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.
 • På forsikringer, risikostyring m.m., forventes en overførsel til 2019 på 3,7 mio. kr., samt at kassen tilføres 1,5 mio. kr.
 • Det forventes at der tilføres 4,2 mio. kr. til kassen fra den tekniske reserve på 10 mio. kr., som skulle reducere risikoen for en eventuel regnskabssanktion. Der er forbrugt 5,8 mio. kr. af reserven ifm. udbud af rengøring

Forvaltningens vurdering

Der foreligger en målsætning om stram rammebudgettering, således at der ikke bevilges tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen. Det er væsentligt, af hensyn til kommunens økonomi, at de enkelte udvalg så vidt muligt selv finansierer eventuelle merudgifter indenfor eget udvalg, uanset om merforbruget skyldes forhold som udvalget ikke har indflydelse på.

 

Forvaltningen vurderer at barselspuljen bør være et opmærksomhedspunkt i forhold til et fremadrettet forbrug.


Retsgrundlag

Varde Kommunes Økonomiregulativ


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Udvalget for Økonomi og Erhverv tager budgetopfølgningen til efterretning.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-08-2018

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.sagsnr18-3976_doknr126802-18_v1_udvalget for økonomi og erhverv_budgetopfølgning 30 juni 2018.xlsx
sagsnr18-3976_doknr126805-18_v1_økonomirapport 30.06.2018 udvalget for økonomi og erhverv.pdf.pdf

Bilag

Udvalget for Økonomi og Erhverv_Budgetopfølgning 30 juni 2018
Økonomirapport 30.06.2018 Udvalget for Økonomi og Erhverv.pdf


202. Budgetopfølgning pr. 2. kvartal 2018 - Samlet oversigt

Budgetopfølgning pr. 2. kvartal 2018 - Samlet oversigt

Sagsfremstilling

Der udarbejdes en samlet budgetopfølgning for budgetåret 2018 tre gange i løbet af 2018 for henholdsvis 1. kvartal, 2. kvartal og 3. kvartal. Budgetopfølgningen for 2. kvartal er behandlet i fagudvalgene og direktionen i august måned.

 

Budgetopfølgningen for 2. kvartal for fagudvalgene viser et samlet merforbrug på 22,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2018 eksklusive budgetoverførsler, jf. tabel nedenfor, hvilket er en stigning på 17½ mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen for 1. kvartal, der viste et merforbrug på 4,7 mio. kr.

 

 

Den store stigning kan primært henføres til, at fagudvalgene på nuværende tidspunkt forventes at forbruge endnu mere af budgetoverførslerne fra 2017 til 2018, samt at der forventes et merforbrug på 6 mio. kr. til medfinansiering af sundhedsvæsenet.

 

 

 

 

 

 

 

De væsentlige afvigelser for de enkelte udvalg er, jf. bilag:

 

 • For udvalget for Økonomi og Erhverv forventes et samlet merforbrug på 4,2 mio. kr. ift. det korrigerede budget ekskl. overførsler. Der forventes pt., at der forbruges 10 mio. kr. af de overførte midler fra 2017. Det modsvares af et forventet mindreforbrug på ca. 5 mio. kr. på andre områder, bl.a. arbejdsskadeforsikringer og tjenestemandspensioner. Endvidere forventes, at der tilføres 4,2 mio. kr. til kassen fra den tekniske reserve på 10 mio. kr. i 2018, som skulle reducere risikoen for en eventuel regnskabssanktion, eksempelvis hvis institutionerne forbruger af deres opsparede overskud. Der er forbrugt 5,8 mio. kr. af reserven ifm. med udbud af rengøring. Der skønnes desuden, at udbetalinger fra barselspuljen vil være 5 mio. kr. højere end budgetteret. Inkl. budgetoverførsler forventes et mindreforbrug på 14,4 mio. kr.

 

 • For udvalget for Plan og Teknik forventes et merforbrug på 3,3 mio. kr. ift. det korrigerede budget ekskl. overførsler, hvilket primært skyldes, at der er en række opgaver, som er blevet udskudt fra 2017 til 2018. Merforbruget kan næsten dækkes af budgetoverførslerne fra 2017. Efter forbrug af budgetoverførsler forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket kan henføres til, at vejvandsbidraget er steget væsentligt i 2018.

 

 • For udvalget for Børn og Læring forventes et merforbrug på 4,4 mio. kr. ift. det korrigerede budget ekskl. overførsler, hvilket bl.a. skyldes et forventet forbrug på 4,8 mio. kr. af de overførte midler på skoleområdet til udviklingstiltag, flere elever i specialklasser mv. Det modsvares i et vist omfang af, at der forventes en mindreudgift på 2,1 mio. kr. som følge af færre elever på efterskoler. På dagtilbudsområdet forventes et merforbrug på 2,7 mio. kr., hvilket kan henføres til flere børn i private institutioner og kommunale vuggestuer end budgetteret. Der forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. til børn og unge med særlige behov. Inkl. budgetoverførsler forventes et mindreforbrug på 25,1 mio. kr. på udvalgets område. 

 

 • For udvalget for Kultur og Fritid forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. ift. indeværende års budget ekskl. overførsler, hvilket kan henføres til biblioteksområdets forbrug af overførsler. Der er lavet planer for at undgå et merforbrug i 2019, mens merforbruget i 2018 forventes dækket af overførte midler fra 2017. Indenfor udvalgets budget er der desuden enkelte steder flyttet rundt, så merforbrug på nogle områder dækkes af mindreforbrug på andre områder. Efter budgetoverførsler forventes et samlet mindreforbrug på 2,1 mio. kr. på udvalgets område. 

 

 • For udvalget for Social og Sundhed forventes et merforbrug på 12,0 mio. kr. ift. det korrigerede budget ekskl. overførsler. Merforbruget kan primært henføres til, at der forventes forbrugt 8,1 mio. kr. af budgetoverførslerne fra 2017, samt at der forventes et merforbrug på 6 mio. kr. til den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet.

 

 • For udvalget for Arbejdsmarked og Integration forventes et mindreforbrug på 2 mio. kr., hvilket primært skyldes, at udgifterne til integration forventes at falde med 8½ mio. kr., samt at udgifterne til sygedagpenge og førtidspension forventes at falde med hhv. 2 og 3 mio. kr. Det modsvares i et vist omfang af, at udgifterne til fleksjob og ressourceforløb begge forventes at stige med hhv. 5 og 6 mio. kr. Det bemærkes, at det er forudsat, at reduktionsforslagene fra effektiviseringskataloget til budget 2018 får den tiltænkte virkning.

Serviceudgifterne i 2018 forventes samlet set at ligge ca. 19 mio. kr. over det budgetterede i 2018, jf. tabel nedenfor, hvilket primært skyldes, at områderne forventes at bruge af deres budgetoverførsler fra 2017, samt at der er et merforbrug på barselspuljen.

 

 

I økonomiaftalen for 2019 mellem regeringen og KL blev det aftalt at lave en midtvejsregulering i 2018 som følge af, at pris- og lønopregningen til budget 2018 var for høj i økonomiaftalen for 2018. Det medfører en negativ regulering for Varde Kommune på 6 mio. kr. De 6 mio. kr. vil Varde Kommune hente i pris- og lønopregningen af budget 2019.

 

For overførselsudgifterne forventes et mindreforbrug på 2 mio. kr., jf. beskrivelsen af arbejdsmarkeds- og integrationsområdet ovenfor, hvilket primært kan henføres til, at der er kommet færre flygtninge end budgetteret. Det mere end modsvares dog af, at der forventes en negativ regulering på 7,1 mio. kr. i 2018 vedrørende de forsikrede ledige som følge af efter- og midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2017 og 2018. Endvidere blev der er i økonomiaftalen mellem regeringen og KL aftalt en midtvejsregulering af beskæftigelsesområdet, da overførselsudgifterne (forsørgelsesudgifterne) er lavere på landsplan i 2018 end forudsat i økonomiaftalen. Det medfører en negativ regulering for Varde Kommune i 2018 på 19 mio. kr.

 

Der er endvidere udarbejdet oversigter med statusbeskrivelser på de budgetterede anlægsprojekter i 2018 samt anlægsprojekter, som er blevet overført til 2018. Der bemærkes, at som følge af blandt andet det midlertidige anlægsstop i 2017 er anlægsprojekter for i alt 78 mio. kr. blevet forsinket eller udskudt til 2018, hvilket kommer oveni de knap 110 mio. kr., som der oprindeligt var budgetteret med i 2018. På nuværende tidspunkt forventes anlægsudgifterne at udgøre 120 mio. kr. i 2018. Af større projekter, som ikke forventes gennemført fuldt ud i 2018 er pulje til nedrivning af bygninger, Flygtningemuseum, Thyrasvejs forlængelse til Yderikvej Tistrup, genopretning af Holme Å, område- og byfornyelse, multisal ved skolen i Agerbæk, anlægsinvesteringer til den nye skole, implementering af halplan, handicapboliger Løkkevang i Ølgod, demensboliger i Ølgod og Varde, samt udskiftning af tag og ny hovedindgang på Lunden.


Forvaltningens vurdering

Det bemærkes, at det fremgår af budgetproceduren, at der arbejdes med en målsætning om stram rammebudgettering, således der i løbet af budgetåret ikke bevilges tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen.

 

Det er afgørende, at Varde Kommune bidrager til, at kommunerne samlet set overholder servicerammen for at undgå sanktioner og dermed en reduktion af statens tilskud til kommunerne. Såfremt kommunerne samlet set overskrider servicerammen, og Varde Kommune eksempelvis overskrider de budgetterede serviceudgifter med 20 mio. kr., kan det medføre en individuel sanktion på 12 mio. kr. til kommunen. KL vil i slutningen af august orientere kommunerne omkring KL’s forventninger til regnskab 2018. Såfremt det viser sig, at KL forventer, at kommunerne samlet set vil overstige servicerammen i 2018 bør Byrådet orienteres herom, bl.a. af hensyn til, hvad der kan gøres for at undgå en individuel sanktion.

 

Det er også afgørende, at kommunerne samlet set overholder anlægsrammen. Varde Kommune ser dog på nuværende tidspunkt ud til at bruge mere på anlægsprojekter i 2018 end oprindeligt budgetteret som følge af en række anlægsprojekter i 2017 er blevet udskudt til 2018. Det vil derfor være vigtigt at følge de kommende udmeldinger fra KL vedrørende forventningerne til anlægsudgifterne i 2018. Der er dog i økonomiaftalen ikke aftalt en sanktion på regnskabet for anlæg.

 

Økonomiafdelingen deltager på udvalgsmødet og gennemgår budgetopfølgningen.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at budgetopfølgningen tages til efterretning,

at det indstilles til Byrådet, at der ikke gives tillægsbevilling finansieret af kassen til 2. budgetopfølgning,

at fagudvalg ved udsigt til budgetoverskridelse skal stille forslag til finansiering,

at det indstilles, at områderne holder igen med forbrug af deres budgetoverførsler, og

at der pga. risikoen for en evt. sanktion laves en ekstraordinær budgetopfølgning pr. 31. august 2018.


Beslutning Direktionen den 22-08-2018

Anbefalingen blev godkendt.

Budgetopfølgning 2. kvartal drøftes på Lederforum den 31. august 2018.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-08-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Byrådet den 04-09-2018

Indstillingen blev godkendt.sagsnr18-3851_doknr103074-18_v1_anlæg pr. 30.06.2018 - samtlige udvalg - budgetopfølgning.xlsx

Bilag

Anlæg pr. 30.06.2018 - Samtlige udvalg - Budgetopfølgning


203. 1. behandling af budgetforslag 2019 og budgetoverslagsår 2020-2022

1. behandling af budgetforslag 2019 og budgetoverslagsår 2020-2022

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i marts 2018 budgetproceduren for budgetlægningen i 2018 vedrørende budget 2019-2022. I starten af juni indgik regeringen og KL en aftale om kommunernes økonomi for 2019, og i juni udmeldte Økonomi- og Indenrigsministeriet Varde Kommunes indtægter for 2019.

 

Med afsæt i ovenstående har forvaltningen udarbejdet en foreløbig hovedoversigt for 2019-2022. Udgangspunktet for budgettet for 2019 er budgettet for 2018 korrigeret for demografiske ændringer, ændrede forudsætninger og tidligere politiske beslutninger.  

 

Det bemærkes, at hovedoversigten blandt andet er baseret på nedenstående forhold og forudsætninger:

 • Servicerammen er i økonomiaftalen øget med 1,7 mia. kr., mens anlægsrammen er steget fra 17 til 17,8 mia. kr., hvilket isoleret set medfører øgede indtægter.  
 • Varde Kommune har dog samlet mistet væsentlige indtægter i både budget 2018 og 2019 som følge af nedjustering af skønnet for overførselsudgifterne på landsplan, samt faldende udligning og tilskud.
 • Bloktilskuddet er i 2019 tilført et ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr., hvilket betyder en ekstraordinær indtægt for Varde Kommune på 46,0 mio. kr. i 2019 (mod 46,3 mio. kr. i 2018 og 27,5 mio. kr. i 2017). Stigningen i tilskuddet fra 2017 til 2018 skyldes, at Varde Kommune har haft en lavere stigning i beskatningsgrundlaget end landsgennemsnittet. Der bemærkes, at der i overslagsårene 2020 til 2022 ikke er indregnet et ekstraordinært finansieringstilskud.
 • Det er forudsat, at Varde Kommune kan lånefinansiere 25 mio. kr. til skolebyggeriet.
 • Der er indregnet Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet, som blev aftalt mellem regeringen og KL. Som følge heraf reduceres indtægterne med 4,5 mio. kr. i 2020, 9 mio. kr. i 2021. Der er forudsat, at moderniserings- og effektiviseringsprogrammet ikke videreføres i 2022, da KL i deres budgetvejledningsskrivelser har forudsat, at programmet ikke videreføres.  
 • Der hentes 6 mio. kr. i pris- og lønfremskrivningen af budget 2019, som følge af pris- og lønfremskrivning fra KL og regeringen var for høj i 2018.
 • Der er forudsat, at budgetoverførslerne mellem årene udgør samlet set 90 mio. kr. årligt for drift og anlæg. Pt. har overførslerne været væsentligt højere, og dermed også kassebeholdningen, især pga. udskudte anlægsprojekter.
 • Ved budgetudarbejdelsen er anvendt KL’s skøn over pris- og lønstigninger.
 • Beregningsteknisk forudsat et anlægsniveau på 80 mio. kr. i 2022.
 • Der er indregnet effektivisering af serviceudgifterne på ½ pct. årligt.
 • Der er forudsat, at skatteudskrivningen er uændret. Budgetforslaget til 1. behandling er således baseret på en uændret kommuneskatteprocent på 25,1 og en uændret grundskyldspromille på 31,56. Det bemærkes, at hvis der sker skattestigninger i 2019, vil det særlige tilskud på 8,6 mio. kr. i 2019 og 2020 til kompensation for udlændinges uddannelsesniveau bortfalde.

 

Budgetforslaget til 1. behandling er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Der skal først tages endelig stilling til valget mellem statsgaranti og selvbudgettering af tilskud og skatter ved Byrådets 2. behandling af budgettet i oktober 2018.

 

Budgetforslaget for 2019 og budgetoverslag 2020-2022 indeholder ovennævnte ændringer, men ikke omprioriteringsforslag, nye drifts- og anlægsønsker fra fagudvalg og de politiske partier. Disse udgifter og indtægter indgår i prioriteringen på Byrådets budgetseminar den 13.-14. september 2018 og derefter i 2. behandlingen af budgetforslaget i oktober måned.

 

Budgetforslaget for 2019 og budgetoverslagsårene 2020-2022 er i hovedposter:

Beløb i mio. kr. (2019-priser)
(- = indtægter og + = udgifter)

Budget-forslag 2019

Budget-overslag 2020

Budget-overslag 2021

Budget-overslag 2022

Indtægter

 

 

 

 

Skatter

-2.320,8

-2.320,8

-2.320,8

-2.320,8

Tilskud, udligning og beskæftigelsestilskud

-802,7

-757,0

-748,2

-748,0

Indtægter i alt

-3.123,5

-3.077,7

-3.069,0

-3.068,7

Nettodriftsudgifter:

 

 

 

 

Serviceudgifter i alt

2.105,9

2.092,9

2.086,1

2.081,6

Aktivitetsbestemt medfinansiering

202,0

202,0

202,0

202,0

Ældreboliger

-14,9

-14,9

-14,9

-14,9

Overførselsudgifter

601,0

602,0

607,2

607,0

Forsikrede ledige

65,3

65,3

65,3

65,3

Den centrale refusionsordning

-7,9

-7,9

-7,9

-7,9

P/L-fremskrivning

55,5

55,5

55,5

55,5

Driftsudgifter (netto) i alt

3.006,9

2.994,9

2.993,3

2.988,6

Nettorenter

4,8

5,8

6,5

7,2

Driftsresultat (- = overskud)

-111,8

-77,0

-69,2

-72,9

 

 

 

 

 

Afdrag på lån

50,3

52,2

53,2

54,9

Nye lån til energibesparende foranstaltninger

-5,3

-5,3

-5,3

-5,3

Nye lån til øvrige formål

-2,0

-2,0

-2,0

-2,0

Anlægsudgifter excl. EBF

108,4

122,3

102,0

80,0

Nye lån til skolebyggeri

-5,0

-10,0

-10,0

0,0

Energibesparende foranstaltninger

5,3

5,3

5,3

5,3

Finansforskydninger (kirkeskat)

0,4

0,0

0,0

0,0

Finansforskydninger (afdrag til forsyningen)

3,2

0,0

0,0

0,0

Grundkapitalindskud

2,1

0,0

0,0

0,0

Kasseforbrug (+) / konsolidering (-)

45,6

85,5

74,0

60,0

Likviditet ultimo året (ultimo 2018 = 195,5 mio. kr.)

149,9

64,5

-9,5

-69,6

 

 

 

 

 

1/2 pct. effektivisering

10

20

30

40

Nye kassebeholdning

159,9

94,5

50,5

30,4

 


Forvaltningens vurdering

Likviditet

Forvaltningen anbefaler som hovedregel, at den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen er på minimum 125 mio. kr. Det vurderes, at kassebeholdningen skal have en sådan robusthed, hvor der både er plads til uforudsete udgifter, uden at Byrådet - fra den ene dag til den anden - skal handle, samt at der skal være plads til handlefrihed.

 

Resultatet af den ordinære driftsvirksomhed

Driftsresultatet skal have en sådan størrelse, at den både giver mulighed for de nødvendige anlægsinvesteringer i årene fremover samtidig med, at der er plads til de årlige afdrag på eksisterende lån. Det bemærkes, at da driftsresultatet i budgetforslaget for 2019-2022 ikke er tilstrækkeligt stort til at dække afdrag på lån og anlægsudgifterne, sker der et kasseforbrug, hvilket medfører, at kassebeholdningen reduceres.

 

Sanktion

Der er i økonomiaftalen mellem regeringen og KL fastlagt rammer for både drifts- og anlægsudgifterne. Rammerne gælder for landets kommuner under ét. Det er vigtigt, at de aftalte rammer overholdes, idet bloktilskuddet reduceres med op til 3 mia. kr. (26 mio. kr. for Varde Kommune), hvis driftsrammen ikke overholdes og 1 mia. kr. (8,7 mio. kr. for Varde Kommune), hvis anlægsrammen ikke overholdes.

 

Samlet vurdering

Som det fremgår af hovedoversigten for 2019-2022, falder den beregnede likviditet markant frem mod 2022. Det vil således blive nødvendigt med budgetforbedringer i de kommende år for at opfylde forvaltningens anbefaling om en kassebeholdning på mindst 125 mio. kr.


Retsgrundlag

Styrelsesvedtægten.


Økonomi

Regeringen har afsat en særtilskudspulje til særligt vanskeligt stillede kommuner på 300 mio. kr. i 2019, og ansøgningsfristen var den 3. august. Varde Kommune har søgt om særtilskud fra denne pulje blandt andet med henvisning til, at Varde Kommune i både budget 2018 og budget 2019 har haft et markant fald i indtægterne.

 

I Økonomiaftalen for 2019 er der afsat lånepuljer til investeringer med et effektiviserings-potentiale, større strukturelle investeringer på de borgernære områder, det ordinære anlægsområde samt til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. Ansøgningsfrist var den 7. august 2018. Varde Kommune har søgt om lånedispensation.

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet forventer at kunne afgive svar på ovenstående ansøgninger i slutningen af august.


Høring

Budgetmaterialet er sendt i høring den 22. august 2018. Der er høringsfrist den 6. september 2018.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at forslag til budget 2019 og overslagsårene 2020-2022 fremsendes til Byrådets 1. behandling (4. september 2018),

at fristen for ændringsforslag til 2. behandling af budgettet fastsættes til den 25. september 2018 kl. 12.00.


Beslutning Direktionen den 22-08-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-08-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Byrådet den 04-09-2018

Indstillingen blev godkendt.sagsnr18-64_doknr44377-18_v1_oversigt over tekniske ændringer til driftsbudget efter 13. juni 2018.xlsx
sagsnr18-64_doknr124914-18_v1_forslag til budget 2019-2022 - 22.08.18.docx.docx
sagsnr18-64_doknr124638-18_v1_budgetforslag 2019 og budgetoverslag 2020-2022 - generelle bemærkninger til 1. behandling.docx.docx
sagsnr18-64_doknr44376-18_v1_oversigt over budgetændringer på grund af lov- og cirkulæreprogrammet 2019 - 2022.xlsx

Bilag

Oversigt over tekniske ændringer til driftsbudget efter 13. juni 2018
Forslag til budget 2019-2022 - 20.08.18.docx
Budgetforslag 2019 og budgetoverslag 2020-2022 - Generelle bemærkninger til 1. behandling.docx
Oversigt over budgetændringer på grund af lov- og cirkulæreprogrammet 2019 - 2022


204. Budget 2019 - 2022 Grundkapitallån til almene familieboliger

Budget 2019 - 2022 Grundkapitallån til almene familieboliger

Sagsfremstilling

Under henvisning til Strategi for almene boliger i Varde Kommune har boligorganisationerne indsendt ansøgninger om grundkapitallån i budgetperioden 2019-2022.

 

Der er modtaget følgende ansøgninger:

 

 • Arbejdernes Andels-Boligforening ansøger om grundkapitallån til opførelse af et seniorboligprojekt tæt på Birgittegården i Sig. Projektet omfatter opførelse af 12-18 seniorboliger. Anskaffelsessum 30 mio. kr. og kommunal grundkapitallån på 3 mio. kr.

 

Projektet i Sig skal ses som en testmodel for ønske om opførelse af flere seniorboligprojekter de kommende år i kommunens oplandsbyer. Særligt med hensyn til, at AAB er opmærksom på stordriften af seniorlandsbyerne skal være med til at holde de samlede drifts- og administrationsomkostninger nede, så huslejen kan blive så lav som muligt.

 

 • Varde Bolig Administration søger om grundkapitallån til projekt i Alslev med opførelse af 20 almene familieboliger. Anskaffelsessum 40 mio. og kommunal grundkapitallån 4 mio. kr.

 

 • Varde Bolig Administration søger om grundkapitallån til projekt i Oksbøl med opførelse af 20 almene familieboliger. Anskaffelsessum 40 mio. og kommunal grundkapitallån 4 mio. kr.

 

 • Lejerbo ansøger om grundkapitallån til projekt om seniorbofællesskab i Ansager.  Et projekt med opførelse af ca. 20 almene boliger med en anskaffelsessum til 40 mio. kr. og kommunal grundkapitallån 4 mio. kr.

 

 • Lejerbo søger om grundkapitallån til opførelse af 10 almene familieboliger i Varde Syd. Anskaffelsessum 20 mio. kr og grundkapitallån 2 mio. kr.

 

 • Lejerbo søger om grundkapitallån for et projekt i Sig om opførelse af seniorbofællesskab med 20 boliger. Anskaffelsessum 40 mio. 4 mio. kr.

 

En nærmere beskrivelse af projekterne fremgår af vedlagte bilag.

 

Oversigt over igangværende projekter og tidligere forhåndsgodkendte projekter:

 

 • 12 almene familieboliger - Storegade 44-46 i Varde
 • 103 almene familieboliger - Digterparken i Varde (Gl. Materielgård)
 • 38 almene familieboliger - Storegade 2-4 i Varde
 • 12 almene familieboliger - Vestervold 2A og 2B (Sct. Jacobi)
 • 16 almene familieboliger - Gellerupvej 2. etape

 

Disponeret grundkapitallån til ovenstående projekter:

2018- 33,5 mio. kr. – inkl. Overførsel fra 2017 og boliger på Materielgården

2019 – 2,2 mio. kr.

2020 – 0

2021 – 0


Forvaltningens vurdering

I økonomiaftalen for 2019 indgår, at den kommunale grundkapitallån differentieres for almene familieboliger. For familieboliger under 90 m2 udgør grundkapitallånet 8 %, for boligerne på 90-105 m2 10 % og for boliger over 105 m2 12%.

 

Boligselskaberne har tidligere gjort opmærksom på, at der er ventelister til almene familieboliger i flere af oplandsbyerne. Ligeledes har boligselskaberne redegjort for, at der også er ventelister til familieboliger i Varde By. De kommende år opføres ca. 200 almene familieboliger i Varde By og det forventes at dække behovet for familieboliger de næste 2-4 år.

 

Efter Landsbyggefondens opgørelse over ledige almene boliger udgør den aktuelle ledighed 0,7 % for Varde Kommune under et.

En af forudsætningerne for, at byrådet på statens vegne kan give tilsagn om støttet byggeri er, at antallet af ledige boliger er under 2%.

 

Direktionen har tidligere nedsat en projektgruppe til vurdering af nye ansøgninger om støttet byggeri. Vurderingen af nye ansøgninger skal jf. Strategien for Almene Boliger foretages med udgangspunkt i følgende kriterier:

 • Almene boliger skal som udgangspunkt kun opføres i byer med bosætningspotientiale jf kommuneplanen.
 • Bebyggelse vil være tæt-lav byggeri og bestå af boliger med 3 eller flere værelser med mulighed for enten have eller terrasse. Etageboliger etableres som udgangpunkt kun i Ølgod og Varde.
 • Almene boliger indgår i et bymiljø, hvor boligerne blandes med andre boligtyper.
 • Projektet bidrager til at gøre Varde Kommune til en ren kommune.
 • Projektet bidrager til byforskønnelse.
 • Behovet for almene boliger kan sandsynliggøres f.eks. ved ventelister eller lignende.
 • Markedsværdien for projektet indebærer en acceptabel risiko ved kommunens garantistillelse for lån.

 

Det er projektsgruppens vurdering, at de modtagne ansøgninger opfylder de nævnte kriterier. Særligt projekterne i oplandsbyerne vil kunne bidrage til, at bymiljøet udvikles i en positiv retning.

 

Der er de kommende år planlagt opførelse af  ca. 200 almene familieboliger  i Varde By og det er projektgruppens vurdering , at behovet for nye almene familieboliger i de kommende 2-4 år er dækket. 

 

Projektgruppen anbefaler, at projektet fra Arbejdernes Andels-Boligforening om opførelse af 12-18 seniorboliger i Sig prioriteres i 2020, med den begrundelse at der forventes at være en efterspørgsel på boligerne og at der i et tæt samarbejde med lokal arbejdsgruppe er stor interesse for at kunne bo i lokalområdet.

 

Ligeledes anbefaler projektgruppen, at projektet fra Varde Bolig Administration med opførelse af 20 almene familieboliger i Alslev prioriteres i 2020. Projektet vil bidrage til, at bymiljøet udvikles i en positiv retning.

 

Endvidere anbefaler projektgruppen at projektet fra Varde Bolig Administration med opførelse af 20 almene familieboliger i Oksbøl prioriteres i 2021. Projektet vil passe godt ind i de aktuelle ønsker for byudviklingen i Oksbøl.

 

 

 

Projektgruppen anbefaler, at forslaget fra Lejerbo om opførelse af ca. 20 boliger i et seniorbofællesskab i Ansager prioriteres i 2022, med den begrundelse, at der forventes en efterspørgsel på boligerne, og kan give mulighed for at lokale borgere kan blive boende i lokalområdet  eller tiltrække borgere som ønsker at flytte til byen.

 

Projektet fra Lejerbo med opførelse af 10 almene familieboliger i Varde Syd foreslås prioriteret til  senere, hvor vi kan se resultatet  på ledige boliger af de nye byggerier i Varde By.

 

Projektet i Sig fra Lejerbo om opførelse af 20 boliger i et seniorbofællesskab foreslås ligeledes prioriteret senere, idet der er prioriteret et projekt fra AAB om seniorboliger i Sig. 

 

Der gøres opmærksom på,  at der arbejdes på at opføre 8 kommunalt ejede ældreboliger beliggende tæt på Ansager Plejecenter. Dette bør indgå i overvejelserne i forhold til  prioritering af indkomne forslag og behovet for almene boliger i Ansager.


Retsgrundlag

Lov om almene boliger


Økonomi

I budgetforslaget A1 som UØE har fremsendt til de kommende budgetforhandlinger er der afsat 9 mio. kr. over 3 år til grundkapitallån. Såfremt de nærværende projektforslag skal gennemføres de kommende år, skal der afsættes yderligere 6 mio. kr.

 

Gennemføres projektforslagene vil behovet for grundkapitallån være som følgende:

Grundkapitallån i alt i 2020: - 7 mio. kr.

Grundkapitallån i alt i 2021: - 4 mio. kr.

Grundkapitallån i alt i 2022: - 4 mio. kr.

 


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv

at projektet fra Arbejdernes Andels-Boligforening vedrørende seniorbofællesskab i Sig prioriteres til gennemførelse i 2020

at projektet fra Varde Bolig Administration vedrørende opførelse af 20 almene familieboliger i Alslev prioriteres i 2020.

at projektet fra Varde Bolig Administration vedrørende 20 almene familieboliger i Oksbøl prioriteres til gennemførelse i 2021

at projektet fra Lejerbo med opførelse af op til 20 seniorboliger i Ansager prioriteres i 2022

at de afsatte budgetbeløb afsat i 2018 og 2019 fastholdes uændret. For 2020-2022 anbefales det, at der samlet afsættes 15 mio. kr. som anført under økonomiafsnittet til grundkapitallån.

at beslutte hvorvidt forslagene skal medtages i forbindelse med det kommende budgetseminar.

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-08-2018

Der er fremsendt forslag om at afsætte et rammebeløb til grundkapitallån til budgetseminaret.  

 

Behandling af sagsfremstillingens ansøgninger udsættes til efter budgetseminaret.

 sagsnr18-5002_doknr126846-18_v1_ansøgning fra arbejdernes andels-boligforening.pdf.pdf
sagsnr18-5002_doknr126834-18_v1_ansøgninger fra lejerbo.pdf.pdf
sagsnr18-5002_doknr126836-18_v1_ansøgning fra varde bolig administration - alslev.pdf.pdf
sagsnr18-5002_doknr126835-18_v1_ansøgning fra varde bolig administration - oksbøl.pdf.pdf

Bilag

Ansøgning fra Arbejdernes Andels-Boligforening.pdf
Ansøgninger fra Lejerbo.pdf
Ansøgning fra Varde Bolig Administration - Alslev.pdf
Ansøgning fra Varde Bolig Administration - Oksbøl.pdf


205. Ansøgning fra Domea Varde om fritagelse for dispositionsfondsdækning af tab ved lejeledighed m.m.

Ansøgning fra Domea Varde om fritagelse for dispositionsfondsdækning af tab ved lejeledighed m.m.

Sagsfremstilling

Boligselskabet Domea Varde søger i mail af den 20. juni 2018 om dispensation fra at dispositionsfonden skal dække afdelingens tab som følge af lejetab, manglende huslejebetalinger eller manglende opfyldelse af istandsættelsesforpligtigelsen.

 

Jf bekendtgørelsen af lov om almene boliger m.m. § 20 stk 4, skal lejetab og uforholdsmæssigt store tab som følge af fraflyttede lejers manglende huslejebetaling eller manglende opfyldelse af istandsættelsesforpligtigelsen dækkes af midlerne i en boligorganisations dispositionsfond.

 

Kommer dispositionsfondens saldo under 3.623 kr. pr. lejemål eller særlige forhold i øvrigt taler herfor, kan byrådet godkende at tabet i stedet dækkes helt eller delvist af afdelingen selv.

 

Den disponible del af dispositionsfonden for Boligselskabet Domea Varde pr. 31.12.2017 udgør 7.3 mio kr. svarende til 9.192 kr. pr. lejemål.

 


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen kan ikke anbefale, at ansøgningen om dispensation imødekommes, da de økonomiske betingelser for fritagelse ikke er opfyldt, og at der ikke foreligger særlige forhold.

 

Udgangspunktet er at tab dækkes af boligorganisationens dispositionsfond, og at der kun gives dispensation, hvis boligorganisationens økonomiske situation gør det nødvendigt som i tilfælde af, at dispositionsfondens saldo kommer under det fastsatte minimum pr. lejemål.


Konsekvens i forhold til visionen

ingen


Retsgrundlag

Lov om almene boliger mv.

Driftsbekendtgørelsen om drift af almene boliger mv.

 


Økonomi

ingen


Anbefaling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Økonomi og Erhverv

at ansøgningen om dispensation ikke imødekommes, og boligorganisationens dispositionsfond fortsat skal dække udgifter ved lejetab, manglende huslejebetalinger m.m. jf. § 20 i driftsbekendtgørelsen.

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-08-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-9504_doknr126636-18_v1_ansøgning fra boligselskabet domea varde.pdf.pdf

Bilag

Ansøgning fra Boligselskabet Domea Varde.pdf


206. Ansøgning fra Domea Ølgod om fritagelse for dispositionsfondsdækning af tab ved lejeledighed m.m.

Ansøgning fra Domea Ølgod om fritagelse for dispositionsfondsdækning af tab ved lejeledighed m.m.

Sagsfremstilling

Boligselskabet Domea Ølgod søger i mail af den 20. juni 2018 om dispensation fra at dispositionsfonden skal dække afdelingens tab ved lejetab, manglende huslejebetalinger eller manglende opfyldelse af istandsættelsesforpligtigelsen.

 

Jf. bekendtgørelsen for lov om almene boliger m.m. § 20, stk. 2, skal lejetab og uforholdsmæssigt store tab som følge af fraflyttede lejers manglende huslejebetaling eller manglende opfyldelse af istandsættelsesforpligtigelsen dækkes af midlerne i en boligorganisations dispositionsfond.

 

Kommer dispositionsfondens saldo under 3.623 kr. pr. lejemål eller særlige forhold i øvrigt taler herfor, kan byrådet godkende at tabet i stedet dækkes helt eller delvist af afdelingen selv.

 

Den disponible del af dispositionsfonden for Domea Ølgod pr. 31.12.2017 udgør 1.1 mio kr. svarende til 4.885 kr. pr. lejemålsenhed


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen kan ikke anbefale, at ansøgningen om dispensation imødekommes, da de økonomiske betingelser for fritagelse ikke er opfyldt, og at der ikke  foreligger særlige forhold.

 

Udgangspunktet er at tab dækkes af boligorganisationens dispositionsfond, og at der kun gives dispensation, hvis boligorganisationens øknomiske situation gør det nødvendigt som i tilfælde af, at dispositionsfondens saldo kommer under det fastsatte minimum pr. lejemål.


Konsekvens i forhold til visionen

ingen


Retsgrundlag

Lov om almene boliger mv.

Driftsbekendtgørelsen om drift af almene boliger mv.


Økonomi

ingen


Anbefaling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Økonomi og Erhverv

at ansøgningen om dispensation ikke imødekommes, og boligorganisationens dispositionsfond fortsat skal dække udgifter ved lejetab, manglende huslejebetalinger m.m. jf. § 20 i driftsbekendtgørelsen.

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-08-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 sagsnr18-9524_doknr126458-18_v1_ansøgning fra boligselskabet domea ølgod.pdf.pdf

Bilag

Ansøgning fra Boligselskabet Domea Ølgod.pdf


207. Befolkningsprognose 2018-2030

Befolkningsprognose 2018-2030

Sagsfremstilling

Varde Kommune har i samarbejde med konsulentfirmaet Cowi udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen fordelt på alder og delområder frem til 1. januar 2030. Prognosen viser, at indbyggertallet stiger i perioden frem til 2030 med 245 personer eller ½ procent:

 

 

Ses der på budgetperioden 2018-2022, forventes følgende udvikling i aldersgrupperne:
 

Figur 2 Udvikling i aldersgrupper:

 

Det er forventningen, at Varde Kommune i budgetperioden vil få en nedgang i ungegruppen og arbejdsstyrken samt en stigning i antallet af ældre og gamle.


Forvaltningens vurdering

Befolkningsprognosen er et vigtigt element i den kommunale planlægning og forvaltning. Prognosen skaber et overblik over sammenhængen mellem boligudbygning og indbyggertal samt alderssammensætningen i befolkningen. Prognosen danner dermed et grundlag for, at kunne planlægge byudviklingen og vurdere kapacitetsbehovet for blandt andet daginstitutioner, skoler, fritidsordninger og plejehjem, ligesom befolkningsprognosen også kan anvendes til kommunens budgetlægning. Forvaltningen anbefaler, at prognosen drøftes i fagudvalgene med hensyn til planlægning af driften i perioden frem til 2022.

 

Forvaltningen bemærker, at en befolkningsprognose ikke er en nøjagtig forudsigelse om fremtiden, men en fremskrivning af indbyggertallet ud fra en forventning om, at de opstillede forudsætninger holder i hele prognoseperioden.

 

Forvaltningen vurderer udfra prognosen, at særligt behovet for arbejdskraft kan komme under pres i budgetperioden 2018-2022.

Forvaltningen bemærker, at ældreområdet fortsat har en stigning i potentielle brugere.
Dette forhold imødegås af, at der er flere raske ældre end tidligere, og dermed relativt færre +80 årige, der har behov for hjælp. Forvaltningen vurderer, at der fortsat er behov for at arbejde med nye metoder og effektiviseringer på området, således udgifterne på ældreområdet kan holdes i ro trods stigende ældrebefolkning.

 

Forvaltningen bemærker, at befolkningsprognosen tager udgangspunkt i historiske befolknings- og boligtal (år 2006-2017) herunder flyttemønstre, ind og udvandring, fertilitet, mortalitet samt boligprogrammet i årene 2016-2027. Boligprogrammet er udarbejdet af Varde Kommune og baserer sig på den planlagte udbygning af boligområderne i kommunen. Boligprogrammet er et afgørende element i prognoseberegningen og er desuden det element, som kommunen har størst mulighed for at regulere, og dermed ”skrue op eller ned” for befolkningsudviklingen i kommunens forskellige delområder. Baggrunden for en mere markant stigning i prognosens første år er netop betinget af kommunens boligprogram, hvor der er planlagt større etagebyggeri i Varde midtby.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Direktionen,

at godkende befolkningsprognosen,

at den udarbejdede befolkningsprognose sendes til orientering i Udvalget for Økonomi & Erhverv.


Beslutning Direktionen den 13-06-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-08-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.sagsnr18-6473_doknr91142-18_v1_varde_befolkningsprognose 2018_v4.pdf

Bilag

Varde_befolkningsprognose 2018_v4


208. Overordnet tema for borgermødet den 17. november i regi af projektet Vores Stemmer

Overordnet tema for borgermødet den 17. november i regi af projektet Vores Stemmer

Sagsfremstilling

I forbindelse med Byrådets temadrøftelse om borgerinddragelse den 29. maj drøftede Byrådet forslag til et overordnet tema for det borgermøde, der skal afholdes som en del af projektet Vores Stemmer den 17. november. Byrådet foreslog følgende temaer:

 

 • Borgerinddragelse – hvordan får vi bedst folk involveret i det lokale demokrati?
 • En samlet kommune – hvordan balancerer vi bedst ønskerne mellem land og by?
 • Personlige oplysninger – hvordan beskytter vi bedst os selv mod misbrug af vores data?

 

Som aftalt på temadrøftelsen den 29. maj har forvaltningen også inviteret borgerne ind i dialogen om tema.

 

Dette er dels sket gennem opslag på facebook, men også gennem lokale medier som ugeaviserne og Jyske Vestkysten. Derudover har forvaltningen deltaget i Ungerådsmøde, møde med Det Fælles Udviklingsråd og Ældrerådet med henblik på også at få deres input. Ligeledes har forvaltningen været i kontakt med de gymnasiale uddannelser med henblik på at få forslag fra eleverne.

 

Med afsæt i de indkomne forslag har forvaltningen formuleret en række forslag til temaer. Bilag med temaforslag eftersendes til Udvalget for Økonomi og Erhverv senest fredag den 24. august. 

 

Temaet for borgermødet skal være af overordnet karakter, så det giver mulighed for, at det er borgerne selv, der sætter dagsordenen på borgermødet og vælger, hvilke udfordringer og løsningsmuligheder inden for temaet, de gerne vil diskutere.

 


Forvaltningens vurdering

 

Ingen.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen.


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.


Økonomi

Ingen.


Høring

Borgere, Ungerådet, Ældrerådet og Det fælles Udviklingsråd.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Udvalget for Økonomi og Erhverv drøfter temaforslagene.

at Udvalget for Økonomi og Erhverv vedtager ét overordnet tema for borgermødet


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-08-2018

Udvalget for Økonomi og Erhverv besluttede sig for emnet

 

”En kommune i balance – geografisk, økonomisk og socialt”sagsnr17-11785_doknr127959-18_v1_bilag 1 - samlet oversigt over forslag fra borgerne til overordnet tema for borgermøde i regi af pro.docx
sagsnr17-11785_doknr131366-18_v1_forslag til temaer for voresstemmer_varde.docx.docx

Bilag

Bilag 1 - Samlet oversigt over forslag fra borgerne til overordnet tema for borgermøde i regi af projektet Vores Stemmer.DOCX
Forslag til temaer for VoresStemmer_Varde.docx


209. Ansøgning til Byrådets udviklingspulje - Idræt om Dagen, Outrup

Ansøgning til Byrådets udviklingspulje - Idræt om Dagen, Outrup

Sagsfremstilling

Idræt om Dagen i Outrup søger om et tilskud på 18.000 kr. fra Byrådets udviklingspulje til fejring af foreningens 25-års jubilæum.

 

Jubilæet markeres 18. september 2018 med et lille traktement og underholdning. Arrangementets samlede budget er 18.000 kr., som svarer til udgiften til underholdningen.

 

Foreningen startede i 1993 og har ca. 130 medlemmer i alderen 62-92 år, som hver tirsdag formiddag tilbydes en times gymnastik og en time med forskellige aktiviteter.

 

Foreningen oplyser, at dens aktiviteter har relation til Varde Kommunes vision ved, at gymnastikken fra 1. maj til 1. september afløses af vandreture i naturen, som afsluttes med kaffe og sang i det fri.

 

Udvalget for Økonomi og Erhverv vedtog 31. januar 2018 kriterier for tilskud fra Byrådets udviklingspulje. Af kriterierne fremgår, at puljens formål er at støtte særlige og ekstraordinære tiltag af udviklende karakter.

 

Det er centralt, at projekter, der støttes,

 • har en almen interesse, 
 • typisk kommer en bredere gruppe til gavn,
 • indeholder nye idéer eller er med til at skabe nye muligheder for den brede befolkning,
 • har en vis volumen, og
 • skiller sig ud fra mindre justeringer af de løbende aktiviteter

Forvaltningens vurdering

Et 25-års jubilæum i en lokal forening er ikke et særligt eller ekstraordinært tiltag af udviklende karakter. Derimod er det et arrangement, som er en naturlig og almindelig del af en forenings aktiviteter.

 

Arrangementet indeholder ikke nye idéer, og der skabes ikke nye muligheder for den brede befolkning.

 

Efter det oplyste, er det de ca. 130 medlemmer af foreningen, der kan deltage i arrangementet, som afvikles i forlængelse af den normale foreningsaktivitet.

 

Forvaltningens vurdering er, at arrangementet ikke kan støttes af Byrådets udviklingspulje.

 

Forvaltningen har vurderet ansøgningen i forhold til andre kommunale puljer. Der ses ikke mulighed for at støtte arrangementet.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kriterier for Byrådets Udviklingspulje


Økonomi

Tilskud finansieres af Byrådets Udviklingspulje


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at ansøgningen ikke imødekommes.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-08-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-9198_doknr121053-18_v1_ansøgningsskema, byrådets udviklingspulje.pdf
sagsnr18-9198_doknr121748-18_v1_supplement til ansøgning.pdf
sagsnr09-11201_doknr69633-16_v2_byrådets udviklingspuje - specifikation.xlsx

Bilag

Ansøgningsskema, Byrådets udviklingspulje
Supplement til ansøgning
Byrådets udviklingspuje - specifikation


210. Ansøgning til Byrådets udviklingspulje - Ølgod By - interaktiv app

Ansøgning til Byrådets udviklingspulje - Ølgod By - interaktiv app

Sagsfremstilling

Ølgod Handel og Erhverv har ansøgt om et tilskud fra Byrådets Udviklingspulje på 60.000 kr. til udvikling af en mobilapplikation (app), der kan gøre Ølgod by interaktiv.

 

Projektets idé er at sætte Ølgod på det digitale landkort med oplevelser for børn og unge ved at skabe en by, der kun eksisterer med mobiltelefonen i hånden. Dette skal ske ved hjælp af teknikken Augmented Reality, som også anvendes i mobilspillet Pokemon Go.

 

Formålet er at skabe landsdækkende opmærksomhed på Ølgod som en by, som børn og unge synes er spændende og skaber en relation til. App’en kan medvirke til, at børn og unge deltager mere aktivt i bylivet i Ølgod.

 

I ansøgningen er det nærmere beskrevet, hvordan projektet

 • understøtter Varde Kommunes vision
 • har en markedsføringsmæssig værdi
 • har et erhvervsrelateret potentiale
 • har en arbejdspladsskabende, en udviklende og en nytænkende karakter

 

Projektet har kulturelle og erhvervsdrivende samarbejdspartnere i Ølgod.

 

Det ansøgte tilskud skal anvendes til at skabe grundfundamentet for app’en, som er budgetteret til 350.000 kr. Fuldt udviklet er det anslået, at projektet vil koste ca. 1,9 mio. kr.

 

Der er søgt eller forventes søgt tilskud fra en række andre puljer/fonde. 

 

Ølgod Handel og Erhverv bidrager selv med 50.000 kr. til projektet.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der er tale om et ekstraordinært udviklende og nyskabende projekt, der opfylder kriterierne for tilskud fra Byrådets Udviklingspulje.

 

Forvaltningen foreslår, at et tilskud betinges af, at Ølgod Handel og Erhverv dokumenterer, at der inden 31. december 2018 er opnået fuld finansiering af de 350.000 kr. til grundfundamentet for app’en.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Ansøgningskriterier for Byrådets Udviklingspulje


Økonomi

Tilskuddet finansieres af Byrådets Udviklingspulje


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at ansøgningen imødekommes på betingelse af, at Ølgod Handel og Erhverv inden 31. december 2018 dokumenterer, at der er opnået fuld finansiering af udviklingen af grundfundamentet.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-08-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 

Der ønskes en evaluering af projektet efter 1 år.sagsnr18-9194_doknr120985-18_v1_ansøgning til byrådets udviklingspulje.pdf
sagsnr09-11201_doknr69633-16_v2_byrådets udviklingspuje - specifikation.xlsx

Bilag

Ansøgning til Byrådets Udviklingspulje
Byrådets udviklingspuje - specifikation


211. Visionspuljen. Status og ansøgninger om tilskud

Visionspuljen. Status og ansøgninger om tilskud

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv besluttede 29. november 2017 at etablere en pulje på 350.000 kr. om året til visionstiltag samt kommunikation og drift af Vi i Naturen Rådet (Visionspuljen), og Udvalget vedtog 28. februar 2018 ansøgningskriterier for Visionspuljen.

 

Budgetstatus pr. 31. juli 2018:

Budget 2018

 

354.380 kr.

Bevilgede tilskud i 2018, jf. bilag

178.200 kr.

 

Bevilget tilskud i 2016 – udbetalt i 2018

107.580 kr.

 

Bevilget tilskud i 2017 – ikke udbetalt endnu

70.000 kr.

-355.780 kr.


Øvrige udgifter vedr. Visionen afholdt i 2018

 


-28.927 kr.

Restbudget

 

-30.327 kr.

 

For 2017 endte Visionspuljen med et mindreforbrug på 243.000 kr., som ved en fejl ikke blev overført til 2018.

 

Ansøgninger:

Der er modtaget fem ansøgninger om tilskud på i alt 125.450 kr., som endnu ikke er behandlet:

 

 1. Christian Anneberg ansøger om 10.000 kr. til borde med visionens logo. Bordene skal blandt andet bruges ved arrangementet ”Dinner i det fri med kokketræf”, som afholdes af Varde Ådal Lam.
   
 2. Kajakklubben Sydvest ansøger om 38.250 kr. til en større flydebro ved ophalerpladsen for enden af Kongsgårdsvej i Varde.
   
 3. Støtteforeningen Lunden ansøger om 40.000 kr. til shelters ved Lunden i Varde.
   
 4. Husrådet ved Borgercenter Varde ansøger om 33.000 kr. til udsmykning i de 9 mødelokaler på Borgercenter Varde.
   
 5. Lunde Sogns Menighedsråd ansøger om 4.200 kr. til 2 borde bænkesæt ved Lunde Barfred.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer ansøgningerne således:

 

 1. Godkendes

Arrangementet bliver besøgt af store navne indenfor gastronomien, og det er åbent for alle. Visionen vil dermed blive brandet bredt.
 

 1. Godkendes

Ophalerpladsen er placeret midt i naturen og er tilgængelig for alle kajak- og kanobrugere. Tilmed passeres den af motorbåde m.v. som sejler til og fra Varde. Dermed er der en stor brandingværdi for visionen.

 

 1. Afslås

Shelterpladsen er placeret på Lundens grund og skal kun benyttes af Lundens borgere eller andre personer med et handicap. Visionen udbredes derfor ikke til en bredere kreds.

 

 1. Afslås

Der er intet nytænkende ved denne ansøgning og den brandingmæssige værdi er tvivlsom, fordi mødelokalerne stort set kun benyttes af medarbejderne og inviterede gæster.

 

 1. Afslås
  Lunde Barfred er ikke tilstrækkeligt synlig til at understøtte og/eller fremme visionen.

 

Visionspuljen for 2018 er opbrugt, og forvaltningen vurderer, at der er følgende alternativer for finansiering af de tilskud, der bevilges til de fem ansøgninger:

 • Bevilgede tilskud udbetales i 2018. Dette medfører et yderligere merforbrug, som overføres til 2019
 • Bevilgede tilskud udbetales i 2019, så der ikke opstår yderligere merforbrug i 2018
 • Visionspuljen for 2018 tilføres 177.500 kr., så puljen for 2018 reelt er på 350.000 kr.

 

Forvaltningen foreslår, at alle bevilgede tilskud udbetales i 2018.

 

Forvaltningen foreslår desuden, at ansøgninger om tilskud fra Visionspuljen, der modtages i resten af 2018, behandles sammen med ansøgningerne i 2019.


Konsekvens i forhold til visionen

Hver ansøgning understøtter visionen med deres fokus på brug af og aktiviteter i naturen.


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Kodeks for Sponsorater


Økonomi

Merforbrug i 2018 på Visionspuljen overføres til 2019. Alternativt kan merforbruget i 2018 finansieres af Byrådets Udviklingspulje.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at ansøgning 1 og 2 godkendes,

at ansøgning 3, 4 og 5 får afslag,

at bevilgede tilskud udbetales i 2018,

at nye ansøgninger til Visionspuljen først behandles i 2019, og

at merforbrug i 2018 finansieres af Byrådets Udviklingspulje.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-08-2018

Udvalget besluttede følgende,

at ansøgning 1 imødekommes med 10.000 kr.

at ansøgning 2 imødekommes med 20.000 kr.

at ansøgning 3 imødekommes med 40.000 kr. under forudsætning af, at der er offentlig adgang til området.

at ansøgningerne 4 og 5 får afslag

at nye ansøgninger til Visionspuljen behandles først i 2019 og

at merforbruget i 2018 finansieres af Byrådets Udviklingspulje.  

 sagsnr18-7506_doknr102762-18_v1_ansøgning om tilskud til flydebro.docx
sagsnr18-7679_doknr104765-18_v1_ansøgning til visionspuljen.pdf
sagsnr18-6078_doknr82923-18_v1_ansøgning.pdf
sagsnr18-5926_doknr88115-18_v1_ansøgningsskema.pdf
sagsnr17-11176_doknr123778-18_v1_visionspuljen - forbrug 2018.pdf
sagsnr18-5922_doknr80494-18_v1_ansøgning visionspuljen - shelters lunden.docx

Bilag

Ansøgning om tilskud til flydebro
Ansøgning til Visionspuljen
Ansøgning
Ansøgningsskema
Visionspuljen - forbrug 2018
Ansøgning Visionspuljen - Shelters Lunden


212. Medlemsskab af Legoland Billund Resort

Medlemsskab af Legoland Billund Resort

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i 2014 at tilslutte sig Legoland Billund Resort. Kontingentet herfor er 500.000 kr. og er blevet finansieret af Byrådets Udviklingspulje. Den nuværende bevilling udløber i 2018.

 

Turismen har udvist betydelig fremgang i Varde Kommune over de fire år, men da medlemsskabet af Legoland Billund Resort blot er en lille del af de samlede initiativer i forhold til turisme, så er det vanskeligt at opgøre effekten i Varde Kommune. Målgrupperne i turismesatsningerne er lidt forskellige, da man i kystturismen har Tyskland som et meget vigtigt marked, hvorimod Legoland Billund Resort ikke mindst satser på det skandinaviske marked.

 

Legoland Billund Resort har som følge af medlemskabet synliggjort også kystturismen som et potentiale, ligesom Varde Kommune blandt andet indgår i det Happy Pass, der er udviklet.

 

Der skal ikke herske tvivl om, at Varde Kommunes primære turismemæssige fokus også fremover skal være i sammenhæng med den øvrige kystturisme i Partnerskab for Vestkystturisme, i sammenhæng med destinationssamarbejdet med Esbjerg, Fanø og Tønder Kommuner og endelig også i en sammenhængende indsats med Ringkøbing-Skjern Kommune. Medlemskabet af Legoland Billund Resort har et andet primært fokus end kystturismen, men det vurderes at skabe værdi, fordi man gennem markedsføringen herigennem når andre kundegrupper, ligesom man også markedsfører sig i tilknytning til især Legoland, som er et af Danmarks stærkeste turisme-fyrtårne.

 

I forhold til en fortsættelse af medlemsskabet er der to ubekendte, som for alvor bliver aktuelle i løbet af de kommende par år. For det første er der en generel usikkerhed om den overordnede organisering af turismen i Danmark. Der skal etableres 15-25 destinationsselskaber, og en fortsættelse af medlemsskabet vil nok kun være mulig, hvis vi kan være med i flere selskaber, da et kystdestinationsselskab må være 1. prioritet. Dernæst er der en usikkerhed om den fremtidige finansiering af Legoland Billund Resort, da Vækstforum har tilkendegivet, at de nok vil give et lavere tilskud til aktiviteter til Fomars/Legoland Billund Resort, men da Vækstforums rolle som følge af hele omlægningen af erhvervsfremmesystemet ophører, så er denne problemstilling måske uaktuel.

 

Der er lidt forskellig artede tilbagemeldinger fra områdets aktører i forhold til værdien af medlemsskabet, men af ProVardes årsberetning fremgår det, at effekten har været stor (særligt for den østlige del) og flere og flere anerkender den positive effekt, ligesom medlemsskabet giver et godt netværk for de deltagende kommuner.


Økonomi

Et fortsat medlemskab koster 500.000 kr. årligt. Det foreslås, at et eventuelt medlemskab finansieres af Byrådets Udviklingspulje.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at medlemskabet af Legoland Billund Resort foreløbigt videreføres, men at det tages op til en fornyet drøftelse, når der er kommet klarhed om foreningens fremtidige rolle inden for turisme

at kontingentet på 500.000 kr. finansieres af Byrådets Udviklingspulje.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-08-2018

Medlemskab af Legoland Billund Resort videreføres foreløbigt 1 år.

Kontingentet på 500.000 kr. finansieres af Byrådets Udviklingspulje.

213. Lovforslag til forenkling af erhvervsfremme, herunder turisme

Lovforslag til forenkling af erhvervsfremme, herunder turisme

Sagsfremstilling

Det er vigtigt for virksomhederne, at der er et velfungerende erhvervsfremmesystem med ydelser, der er enkle at tilgå og tilpasset efterspørgslen.

 

Det danske erhvervsservice-/støttesystem bliver fremover mere enkel. Det er resultatet af en aftale, som regeringen har indgået med Dansk Folkeparti den 24. maj 2018.

 

Aftalen i hovedpunkter:

 • Kommunerne bevarer den basale erhvervsservice for virksomhederne i den enkelte kommune.
 • De regionale vækstfora nedlægges og aktiviteterne samles i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, herunder EU-midler.
 • Væksthusene bliver til 7 erhvervshuse og 5 filialer. Kommunerne får via KKR stor indflydelse på erhvervshusenes bestyrelser.
 • Der etableres en ny og ambitiøs digital erhvervsfremmeplatform, der giver virksomhederne 24/7 adgang.
 • Antallet af nationale klynger og netværk reduceres til 10-12.
 • Der skal inden udgangen af 2020 etableres 15 til 25 turismedestinationer, der skal videreføre kommunernes turismeindsats.
 • Kommunerne skal reducere erhvervsfremme og turismeindsatsen med 205 mio. kr. fra 2019, hvoraf de 100 mio. kr. tilbageføres til velfærdsområderne.
   

Arbejdsdelingen mellem erhvervshusene og kommunernes erhvervsservice vil blive nærmere beskrevet i en rammeaftale mellem regeringen og KL og fremgå af lov om erhvervsfremme. Den videre proces for konsolideringen i 15-25 destinationsselskaber aftales ligeledes mellem regeringen og KL.

 

Der henvises til et opsamlende notat om forenklingen af erhvervsfremmeindsatsen og den politiske aftale, der er vedlagt i bilag.


Forvaltningens vurdering

Varde Kommune har mulighed for, at fortsætte samarbejdet om den basale erhvervs- og iværksætterservice til virksomheder i kommunen med Erhvervsrådet ProVarde og som et led i Businessregion Esbjerg.

 

Dertil kommer, at Varde Kommune inden udgangen af 2020 skal afklare, hvilket destinationssamarbejde turismeindsatsen skal videreføres i. 


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov om erhvervsfremme og lov om dansk turisme.


Økonomi

Efter drøftelse med Erhvervsministeriet skal kommunerne medfinansiere 285 mio. kr., fordelt med 160 mio. kr. til de nye erhvervshuse (105 mio. kr. fra de nuværende vækstcentre plus ekstra 55 mio. kr.), 25 mio. kr. til digital erhvervsfremmeportal og endelig 100 mio. kr. til borgernær velfærd.

 

Det svarer for Varde Kommune anslået til 2,6 mio. kr., hvoraf de ca. 900.000 kr. skal anvendes til borgernær velfærd.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Økonomi- og Erhverv,

at igangsætte en proces med ProVarde om fastlæggelse af erhvervs- og iværksætterservicen fra 1. januar 2019,

at igangsætte en proces med det mål, at sikre den bedst mulige organisering af kommunens turismeindsats i form af et destinationssamarbejde, således at det kan træde i kraft inden udgangen af 2020,

at de økonomiske konsekvenser af forenklingen af erhvervsfremmeindsatsen fremsendes til budgetseminar i september 2018.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-08-2018

Anbefalingen blev godkendt med følgende præcision:

 

Under forudsætning af, at der ikke sker justeringer af det budgetforslag, der er til 1. behandling, vil ProVardes budget blive reduceret med 700.000 kr., som skal overføres til det nye erhvervshus.

Såfremt der ikke ønskes reduktion i ProVardes tilskud, må dette rejses på budgetseminaret.

Såfremt man ønsker yderligere 900.000 kr. flyttet fra ProVardes budget til borgernær velfærd, må dette også rejses på budgetseminaret.

 

 sagsnr18-9313_doknr122228-18_v1_forslag til lov om erhvervsfremme.pdf
sagsnr18-9313_doknr122229-18_v1_forslag til lov om ændring af lov om dansk turisme og lov om visitdenmark.pdf.pdf
sagsnr18-9313_doknr122230-18_v1_forstaaelse mellem regeringen og kl om en styrket og fokuseret erhvervsfremmeindsats.pdf
sagsnr18-9313_doknr122232-18_v1_politisk aftale mellem regeringen og df om erhvervsfremme.pdf
sagsnr18-9313_doknr122234-18_v1_resume - forenkling af erhvervsfremmeindsatsen.docx

Bilag

Forslag til lov om erhvervsfremme
Forslag til lov om ændring af lov om dansk turisme og lov om Visitdenmark.pdf
Forstaaelse mellem regeringen og KL om en styrket og fokuseret erhvervsfremmeindsats
Politisk aftale mellem Regeringen og DF om erhvervsfremme
Resume - forenkling af erhvervsfremmeindsatsen


214. Samarbejde i Business Region Esbjerg om pladskrævende virksomheder

Samarbejde i Business Region Esbjerg om pladskrævende virksomheder

Sagsfremstilling

Der er som et led i Vækststrategien besluttet, at kommunen skal arbejde målrettet på at tiltrække pladskrævende virksomheder, der kan udnytte de gode pladsforhold og de infrastrukturelle styrker i forhold til forsyningsnettet.

 

Økonomi- og erhvervsudvalget godkendte den 15. november 2017, at afsætte en ramme på 500.000 kroner til screening og udarbejdelse af salgsprospekter til pladskrævende virksomheder. Cowi har bistået med udpegning af særligt egnede steder til både små og store datacentre. Varde Kommune har inden og efter sommerferien haft besøg af flere af de største globale ejere af de mindre datacentre, der tillige har besøgt Esbjerg.

 

Det er opfattelsen, at indsatsen kan styrkes og bredes ud til hele Business Region Esbjerg – og i første omgang Esbjerg og Varde - som dermed vil stå stærkere mht. tiltrækning af virksomheder, tiltrækning af nye uddannelser, udvikling af nye erhvervsområder og øget iværksætteri.

 

Derfor lægges der op til, at der i Business Region Esbjerg regi ansættes en Business Development Manager, der skal varetage opgaven med at tiltrække især mindre datacentre til området. Opgaverne vil bestå i at kortlægge interessenter og potentielle kunder, opsøgende salg til ind- og udenlandske aktører, øvrige salgsaktiviteter inkl. messedeltagelse, salgsture mv. Der henvises til vedlagte bilag, hvor tiltaget er beskrevet mere fyldestgørende.

 

Bestyrelsen i Business Region Esbjerg godkendte den 8. juni 2018 medfinansiering på 400.000 kroner.


Forvaltningens vurdering

En styrket indsats og et fælles samarbejde i Business Region Esbjerg regi vil skabe en mere målrettet profilering af Sydvestjylland, som et stærkt digitalt knudepunkt i Norden. Det er forvaltningens vurdering, at det er en unik position, som med fordel kan udnyttes, og for at kunne udnytte dette potentiale er der behov for flere og mere specialiserede ressourcer.

 

I dag sker profileringen af Varde Kommune og Danmark via Invest in Denmark. Ansættelsen af en Business Development Manager vil styrke den opsøgende indsats, og skabe mulighed for større opmærksomhed på området. Der er i det vedlagte notat fastsat målsætninger for indsatsen og det er forvaltningens vurdering at disse målsætninger er realistiske.

 

Den fælles indsats, skal dog ses i sammenhæng med en fortsat lokal indsats i Varde Kommune, idet det er afgørende, at der skabes en god kontakt og tætte relationer mellem de lokale myndigheder og investorerne i datacentre.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen.


Retsgrundlag

Lov om erhvervsfremme.


Økonomi

Ansættelse af en Business Development Manager i Business Region Esbjerg sekretariatet og tilhørende aktiviteter beløber sig til 2.000.000 kr. for projektperioden.

Finansieringen fordeles således over en 2.årig periode:

 • Esbjerg kommune800.000 kr.
 • Varde kommune 400.000 kr.
 • Business Region Esbjerg400.000 kr.
 • Private fonde 200.000 kr.
 • Esbjerg Erhvervsudvikling200.000 kr.

 

Forvaltningen lægger op til, at Varde Kommunes medfinansiering sker ved midler fra Byrådets udviklingspulje med en fordeling med 200.000 kroner i hvert af årene 2019 og 2020.


Høring

Ingen.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at Udvalget for Økonomi og erhverv godkender

at Varde Kommune i samarbejde med Business Region Esbjerg gennemfører projektet med en styrket indsats for tiltrækning af de mindre datacentre

at finansieringen sker ved brug af Byrådets udviklingspulje, således at de 400.000 kroner fordeles med 200.000 kroner i 2019 og 200.000 kroner i 2020.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-08-2018

Sagen udsættes.

 sagsnr17-13536_doknr127086-18_v1_business region esbjerg som nordeuropas digitale knudepunkt.docx
sagsnr17-13536_doknr127093-18_v1_budget - business region esbjerg som nordeuropas digitale knudepunkt.xlsx

Bilag

Business Region Esbjerg som Nordeuropas digitale knudepunkt
Budget - Business Region Esbjerg som Nordeuropas digitale knudepunkt


215. Vækstcentre på universiteter

Vækstcentre på universiteter

Sagsfremstilling

Business Region Esbjerg besluttede på møde den 8. juni 2018, at der skal arbejdes videre med projektet ’Vækstcentre på universiteter’. Projektet gennemføres i regi af Business Region Esbjerg og Work-Live-Stay – og i et tæt samarbejde med kommunerne.

 

Projektet går ud på, at skabe ”kontorhoteller” på universiteter i de større byer – det kan være Århus Universitet, Aalborg Universitet, Københavns Universitet og Syddansk Universitet i Odense. I første omgang afgrænses projektet til Syddansk Universitet.

 

Hensigten med et vækstcenter er,

 • at skabe et fagligt miljø for studerende, der er opgaveskrivere, praktikanter og studiejobbere i virksomheder i Sydvestjylland
 • at de studerende delvist er i vækstcenteret og delvist i virksomheden
 • at de studerende kan trække på kompetencerne i fællesskabet i vækstcenteret, men også uddannelses- og forskningsmiljøet på det pågældende universitet – til glæde for den lokale virksomhed og den studerende selv
 • at den studerende opretholder det sociale netværk på universitet, og reducerer udgiften til kost og logi ved ”udstationering”
 • at universitetet får et praksisnært eksperimentarium

 

Projektet skal for de eksisterende virksomheder give mulighed for at tiltrække studerende i forhold til aktuelle udfordringer og potentialer og gerne som fremtidig arbejdskraft. Derudover skabes der mulighed for at afprøve skuffeideer eller få helt nye ideer i et samarbejde med den studerende, vækstpiloten og universitet.

 

Der henvises til vedlagte handleplan, der beskriver projektet mere fyldestgørende.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens opfattelse, at projektet vil fremme tiltrækningen af opgaveskrivere, studiejobbere og praktikanter fra universitetsbyerne, idet de unge vil have et større incitament til at samarbejde med lokale virksomheder, når de ikke behøver at transportere sig til Sydvestjylland i hele praktikperioden. Det skaber

 • de afgørende kontakter mellem studerende og lokale virksomheder
 • udvikling af de lokale virksomheder
 • større sandsynlighed for, at de unge bliver fremtidens arbejdskraft.

 

Da projektet er udarbejdet inden den politiske aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet, skal der ske en afklaring af, om medfinansieringen skal ske via Syddansk Vækstforum eller Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov om erhvervsfremme.


Økonomi

Vidensmæssig assistance fra universitetet

– mødeaktivitet og undervisere på højere

læreanstalter                                                                      750.000 kr.

 

Vækstpiloter                                                                       700.000 kr.

 

Eksperimentarium – diverse udstyr

og programmer                                                                   250.000 kr.

 

I ALT                                                                               1.700.000 kr.                                                  

 

Der er ikke afsat udgifter til fysiske lokaliteter i projektet, idet de i givet fald skal afholdes af de deltagende virksomheder i form af leje af skrivebord/kontor.

 

Plan for finansiering for årene 2018 til 2021:

 

Vækstforum/Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
ansøges om 75% af 1.700.000 kr         1.275.000 kr.

 

Kommunerne finansierer 25% af 1.700.000 kr.                         425.000 kr. 

 

Kommunernes finansiering afregnes som én samlet betaling og betinget af støtte fra Vækstforum/Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

 

Fordeling af kommunernes finansiering af 425.000 kroner sker efter den normale fordeling af tilskud til Business Region Esbjerg,

 

Esbjerg Kommune, 46%195.500 kr.

 

Varde Kommune, 25%106.250 kr.

 

Tønder Kommune, 21% 89.250 kr.

 

Fanø Kommune, 8% 34.000 kr.

 

Forvaltningen indstiller til, at finansieringen sker ved brug af Byrådets udviklingspulje i 2018.


Høring

Ingen.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at godkende Varde Kommunes deltagelse i projektet Vækstcentre på universiteter

at godkende en medfinansiering på 106.250 kroner betinget af Vækstforums/Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses godkendelse

at finansieringen sker fra Byrådets udviklingspulje 2018


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-08-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 sagsnr16-1150_doknr127226-18_v1_handleplan for vækstcentre på universiteter.docx

Bilag

Handleplan for Vækstcentre på universiteter


216. Sydvestjysk Brandvæsen - Regnskab 2017

Sydvestjysk Brandvæsen - Regnskab 2017

Sagsfremstilling

Sydvestjysk Brandvæsens (SVJB) regnskab for 2017 har været forelagt for Koordinationsudvalget, og det er 25. maj 2018 godkendt af Beredskabskommissionen, som indstiller til Esbjerg, Fanø og Varde byråd, at regnskabet godkendes endeligt.

 

Regnskabet er revideret, og revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger, og revisionen kan give en revisionspåtegning uden modifikationer.

 

Resultatopgørelsen

Driftsbudgettet for 2017 var på 39,3 mio. kr., og der var budgetteret med et resultat på 0 kr. Regnskabet for 2017 viser et samlet merforbrug på 73.937 kr. i forhold til driftsbudgettet.

 

Balancen pr. 31. december 2017

Aktiverne udgør samlet 14,5 mio. kr. mod 14,7 mio. kr. i 2016.

 

Aktiverne består af køretøjer, trailere, lagerbeholdninger og tilgodehavender.

 

Egenkapitalen er 8,1 mio. kr. mod 7,6 mio. kr. ved årets begyndelse.

 

Øvrige passiver 6,4 mio. kr. er leasinggæld og kortfristet gæld.

 

Overførte midler fra tidligere beredskaber

SJVB havde ved driftsstart 1. januar 2015 overførte midler fra de tre tidligere beredskaber på 2,9 mio. kr., som efter regnskabsåret 2016 var reduceret til 1,34 mio. kr.

 

Der foreslås i regnskabet, at merforbruget videreføres til 2018 og således reducerer denne saldo til 1,27 mio. kr. Det resterende beløb skal i 2018 bl.a. dække:
 

Budgetunderskud

Uddannelse af indsatsledere (ikke budgetteret)

Øvrig uddannelse af personale (ikke budgetteret)

Opgradering af kommunikationsudstyr

400.000 kr.

106.000 kr.

130.000 kr.

100.000 kr.

 

Ledelsesberetningen

I ledelsesberetningen beskrives følgende forhold, som har påvirket regnskabet for 2017 og vil få betydning for regnskabet for 2018 og senere:

 • To udtjente køretøjer på Fanø er udskiftet til ét i 2017
 • Nødstrømsanlæg på beredskabsstationen i Esbjerg er etableret i 2017
 • Der gennemført en organisationsændring i 2017 og stilling som operativ chef blev ikke genbesat
 • Antallet af blinde alarmer var højt i 2017, mens der var relativt få store/omfattende indsatser
 • Indtægtsdækkede aktiviteter (kurser m.m.) har udviklet sig positivt i 2017
 • Opgave med servicering af Esbjerg Kommunes mindre brandslukningsmateriel optimeres
 • Beredskabet skal være rustet til at klare klima- og terrorrelaterede hændelser, og det forudsætter løbende uddannelse af eksisterende og nye indsatsledere
 • Klimaforandringer forventes at skabe et større pres på beredskabernes afhjælpende indsats, og SVJB fortsætter i 2018 med at styrke og vedligeholde den materielle og mandskabsmæssige kapacitet
 • Brandslukningsaftale mellem Varde Kommune og Falck Danmark A/S udløber ultimo 2018, og der skal findes en løsningsmodel, der sikrer fortsat brandslukning i Varde Kommunes slukningsområde fra 1. januar 2019.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Styrelsesloven § 57


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at regnskabet for 2017 godkendes, og

at merforbruget på 73.937 kr. modregnes i restsaldo for overførte driftsmidler, og at den resterende saldo overføres til 2018.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-08-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 


Beslutning Byrådet den 04-09-2018

Indstillingen blev godkendt.sagsnr18-8157_doknr111438-18_v1_årsrapport 2017 - sydvestjysk brandvæsen.pdf
sagsnr18-8157_doknr111437-18_v1_revisionsberetning 2017 - sydvestjysk brandvæsen.pdf

Bilag

Årsrapport 2017 - Sydvestjysk Brandvæsen
Revisionsberetning 2017 - Sydvestjysk Brandvæsen


217. Orientering: Evaluering af arbejdsgange og procedurer

Orientering: Evaluering af arbejdsgange og procedurer

Sagsfremstilling

Med afsæt i Byrådsgrundlaget havde HovedMED den 26. februar 2018 en drøftelse af, i hvilke grad medarbejderne oplever, at bureaukratiske arbejdsgange eller retningslinjer enten besværliggør hverdagen eller har indflydelse på arbejdsglæden. Baggrunden for drøftelsen var Byrådsgrundlaget, som netop var blevet godkendt på daværende tidspunkt.

 

Drøftelsen indikerede, at der er nationale regler, som virker unødigt besværlige, men at der også er ”selvskabt bureaukrati”, som ikke forekommer hjælpsom i hverdagen. Årsagerne hertil kan være flere, og man må formode, at der har været gode grunde til at indføre disse procedurer, hvad enten det er Byrådet, Direktionen, chefer, arbejdsmiljøorganisationen eller andre, der har indført disse retningslinjer.

 

Direktionen har drøftet dette, og vil gerne igangsætte et projekt, hvor vi i samarbejde med ledere og tillidsrepræsentanter sætter fokus på emnet og også involverer kommunens MED-udvalg. Formålet med projektet er at afdække, hvor der opleves at være besværliggørende procedurer og retningslinjer, og dernæst at få afdækket, hvorvidt der er behov herfor. Projektet vurderes fint at kunne understøtte arbejdet med Byrådsgrundlaget og Udviklingsstrategien.


Økonomi

Det er et væsentligt formål med projektet, at det skal styrke arbejdsglæden i hverdagen. Derfor er det ikke tanken, at der er knyttet et bestemt besparelsesmål på projektet, men omvendt kan projektet bidrage til den løbende effektivisering i organisationen, hvor der jo er blevet lagt op til, at der skal findes 0,5% i hele organisationen.


Anbefaling

Direktionen anbefaler,
at der igangsættes en kortlægning af, i hvilket omfang der kan ske en forenkling af retningslinjer og procedurer i den kommunale organisation.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-08-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.


Beslutning Hoved MED-udvalg den 29-08-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Direktionen ønsker at arbejde videre med at se på de tilfælde, hvor forskellige niveauer i organisationen selv er med til at besværliggøre arbejdsgange lokalt. Direktionen kommer med et oplæg til det videre arbejde.

 

FTR´ere har i anden sammenhæng udtrykt ønske om at arbejde med emnet, f.eks. på akutseminar.

218. Ansøgning om kommunegaranti DIN Forsyning Spildevand A/S

Ansøgning om kommunegaranti DIN Forsyning Spildevand A/S

Sagsfremstilling

DIN Forsyning A/S søger om en kommunegaranti til et lån på i alt 50,0 mio. kr., hvoraf Varde Kommunes andel er 41%, svarende til 20,5 mio. kr. Andelen svarer til den egenkapital som Varde Spildevandsforsyning kom med ved stiftelsen af DIN Forsyning Spildevand A/S. DIN Forsyning A/S anbefaler, at fordelingsnøglen på 41% til Varde Kommune og 59% til Esbjerg Kommune også fremadrettet anvendes ved kommunegarantier på fælles anlæg.

 

Det samlede investeringsbehov i 2018 i DIN Forsyning Spildevand A/S er ifølge ansøgningen på 225,0 mio. kr., hvoraf de 50,0 mio. kr. skal lånefinansieres.

Ifølge ansøgningen er lånet til finansiering af tværgående anlæg, der tjener begge ejerkommuner, og på den baggrund fordeles garantien ligeledes på ejerkommunerne.

 

Lånet bliver i første omgang etableret som en byggekredit med efterfølgende omlægning til langfristet lån senest 30. juni 2019. Løbetiden på det endelige lån bliver maksimalt 40 år jf reglerne i lånebekendtgørelsen.


Forvaltningens vurdering

Det er Forvaltningens vurdering, at ansøgningen kan imødekommes, idet aktiviteterne falder indenfor Lånebekendtgørelsens bestemmelser.

Endvidere at planen med omlægning af byggekreditten til langfristet lån inden 30. juni 2019, kan godkendes indenfor de skitserede rammer.


Retsgrundlag

Lånebekendtgørelsen.


Økonomi

Idet der er tale om låneberettigede anlægsudgifter påvirker kommunegarantien ikke kommunens låneramme eller deponering.

 

I forlængelse af gældende principper for provisionsberegning, vil der blive opkrævet en garantiprovision på 0,75% af trækket på byggekreditten. Endvidere vil der ved omlægningen til langfristet lån blive opkrævet en stiftelsesprovision på 0,25% af hovedstolen samt en efterfølgende garantiprovision på 0,75% af den til enhver tid værende restgæld på lånet.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Byrådet

at der meddeles DIN Forsyning Spildevand A/S en kommunegaranti til et lån på 50,0 mio. kr., hvoraf Varde Kommunes andel er på 41% svarende til 20,5 mio. kr. til etablering af byggekredit, samt at kommunegarantien videreføres i forbindelse med den efterfølgende omlægning af byggekreditten til langfristet lån senest den 30. juni 2019.

at der opkræves en garantiprovision på 0,75% af trækket på byggekreditten, samt at der i forbindelse med omlægning af byggekreditten til et langfristet lån opkræves en stiftelsesprovision på 0,25% af hovedstolen på lånet, samt at den løbende årlige garantiprovision p.t. er på 0,75% af restgælden på lånet.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-08-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 


Beslutning Byrådet den 04-09-2018

Indstillingen blev godkendt.sagsnr10-6089_doknr123915-18_v1_ansøgning om kommunal garanti for lån 2.0.pdf.pdf
sagsnr10-6089_doknr123916-18_v1_investeringsbudget 201 d2017-84869 24.0 1.0.pdf.pdf

Bilag

Ansøgning om kommunal garanti for lån 2.0.pdf
Investeringsbudget 201 D2017-84869 24.0 1.0.pdf


219. Opgaveudvalg: Kommissorium for beslutningsfase vedr. fælles ejendomscenter

Opgaveudvalg: Kommissorium for beslutningsfase vedr. fælles ejendomscenter

Sagsfremstilling

På baggrund af Varde Byråds beslutning i maj 2018 om at nedsætte et opgaveudvalg med henblik på at arbejde sammen om et beslutningsoplæg for et fælles ejendomscenter for Varde Kommune, er der udarbejdet et kommissorium, som rammesætter opgaveudvalgets rolle og mandat i henhold til dette.

 

Kommissoriet beskriver formålet med opgaveudvalget, og kommer nærmere ind på de opgaver, udvalget forventes at have i forhold til udarbejdelsen af et beslutningsoplæg vedrørende et fælles ejendomscenter for Varde Kommune.

 

Det foreslås i kommissoriet, at opgaveudvalget skal afrapportere til Varde Byråd ultimo 2018.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at kommissoriet rammesætter opgaveudvalgets opgaver og kompetencer, således opgaveudvalget vil være i stand til at aflægge rapport til Byrådet ultimo 2019.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse - § 17, stk. 4.


Økonomi

Udgifter forbundet med afholdelse af møder og evt. studieture for opgaveudvalget afholdes indenfor Byrådets eksisterende budget.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at kommissoriet for beslutningsfasen vedrørende et fælles ejendomscenter godkendes.


Beslutning Direktionen den 22-08-2018

Sagen videresendes til Udvalget for Økonomi og Erhverv.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-08-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 


Beslutning Byrådet den 04-09-2018

Indstillingen blev godkendt.sagsnr17-10390_doknr102554-18_v1_kommissorium for beslutningsfase §17, stk. 4.docx

Bilag

kommissorium for beslutningsfase §17, stk. 4


220. Retningslinjer for godkendelse og tilsyn med private pasningsordninger og private institutioner

Retningslinjer for godkendelse og tilsyn med private pasningsordninger og private institutioner

Sagsfremstilling

Den nye dagtilbudslov er vedtaget 29. maj 2018. Overskriften i den nye lov er, ’Stærke dagtilbud – alle skal med i fællesskabet’ og handler om et kvalitetsløft på hele dagtilbudsområdet.

 

For at kommunen fremadrettet lever op til de nye lovgivningsmæssige krav, er det nødvendigt at udarbejde nye retningslinjer for oprettelse af private pasningsordninger samt revidere retningslinjer for godkendelse og tilsyn af privatinstitutioner.

 

Retningslinjer og tilsyn med private pasningsordninger efter §§78-79 i Dagtilbudsloven

De nye regler betyder, at kommunen - både i forbindelse med godkendelsen af private pasningsordninger og i forbindelse med kommunens løbende tilsyn - skal tilpasse reglerne i disse, så de svarer til reglerne for de kommunale pasningstilbud. Dette omfatter såvel det pædagogiske arbejde med børnene som antallet af tilsyn.

Det indebærer, at private pasningsordninger skal indrette arbejdet, så det fremmer børns læring gennem pædagogiske læringsmiljøer.

Læringsforståelsen skal bygge på et bredt læringsbegreb, der fremmer og understøtter børns kropslige, motoriske, sociale samt emotionelle læring og dannelse.

 

Ændringerne omfatter nye aftaler om pasningsordninger, der er indgået efter lovens ikrafttræden den 1. juli 2018.

 

For private pasningsordninger betyder det at:

 • De skal arbejde med læring, som indholdsmæssigt står mål med kravene til læring og læringsmiljøer, som stilles til dagtilbuddene, jf. dagtilbudsloven.
 • Børnene skal sikres medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati.
 • Hovedsproget i de private pasningsordninger skal som udgangspunkt være dansk og skal understøtte danske værdinormer.
 • Private pasningsordninger må alene anvende betegnelsen ’privat pasningsordning’ om ordningen i alle offentlige sammenhænge.
 • Antallet af tilsyn skal øges, så det svarer til tilsynet i den kommunale dagpleje.

 

Retningslinjer for godkendelse og tilsyn af privatinstitutioner
 

Varde Kommunes nuværende retningslinjer for godkendelse og tilsyn af privatinstitutioner vurderes, med enkelte undtagelser, at leve op til de nye lovgivningsmæssige krav.

De nuværende retningslinjer revideres med følgende tilføjelser:

 • De skal medvirke til at understøtte børns demokratiforståelse, integration i og samhørighed med det danske samfund.
 • Være åben for alle børnefamilier uanset race, køn, religion og politisk anskuelse
 • Fremme tolerance og medmenneskelighed
 • Det skal fremgå i privatinstitutionens pædagogiske læreplan, hvordan det pædagogiske læringsmiljø understøtter børns brede læring med baggrund i de 6 læreplanstemaer.
 • Hovedsproget i privatinstitutionen skal som udgangspunkt være dansk og skal understøtte danske værdinormer.
 • Behandlingen af ansøgning om godkendelser af privatinstitutioner skal foregå løbende.

Forvaltningens vurdering

De nuværende retningslinjer for tilsyn med de private pasningsordninger er beskrevet i et særskilt dokument, men foreslås at indgå i selve retningslinjerne fremadrettet.

 

Kommunen lever allerede op til kravet om løbende godkendelser af privatinstitutioner.

 

Den nye dagtilbudslov trådte i kraft 1. juli 2018, dog med undtagelse af bestemmelsen om, at private pasningsordninger alene kan benytte betegnelsen private pasningsordninger i offentlige sammenhænge. Denne bestemmelse træder i kraft 1. januar 2019.

 

Privatinstitutioner skal opfylde kriterierne for godkendelse senest 6 måneder efter offentliggørelse.

 

Der forventes ca. 5 nye godkendelser af private pasningsordninger om året efter §§78-79 i dagtilbudsloven. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at forudse om de nye bestemmelser i lovens § 85a om kombinationstilbud til forældre, der arbejder udenfor dagtilbuddets åbningstid, vil medføre flere private pasningsordninger.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Dagtilbudsloven


Økonomi

Kommunerne kompenseres for kravene til de private pasningsordninger svarende til 2,8 flere årlige tilsyn pr. privat pasningsordning oprettet efter 1.7.2018.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at de nye ’Retningslinjer for godkendelse og tilsyn i private pasningsordninger’ godkendes,

at de nye ’Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner’ godkendes.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 21-08-2018

Forelægges Byrådet med anbefaling.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-08-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 


Beslutning Byrådet den 04-09-2018

Indstillingen blev godkendt.sagsnr18-254_doknr18317-18_v1_gældende 'retningslinjer for tilsyn med private pasningsordninger'.pdf
sagsnr18-254_doknr22901-18_v1_retningslinjer for godkendelse og tilsyn i private pasningsordninger'.docx
sagsnr18-254_doknr118440-18_v1_godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner'.docx
sagsnr11-9116_doknr166167-14_v1_godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner.docx

Bilag

Gældende 'Retningslinjer for tilsyn med private pasningsordninger'
Nye 'Retningslinjer for godkendelse og tilsyn i private pasningsordninger'
Nye 'Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner'
Gældende 'Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner'


221. Vedtægtsændring i det selvejende dagtilbud Møllehuset, Tistrup

Vedtægtsændring i det selvejende dagtilbud Møllehuset, Tistrup

Sagsfremstilling

Bestyrelsen i det selvejende dagtilbud Møllehuset i Tistrup har flere gange drøftet muligheden for enten at have et bestyrelsesmedlem, der ikke har børn i institutionen siddende eller at have et medlem siddende sin periode ud, hvis det giver mening for begge parter og der er enstemmigt enighed om det i bestyrelsen.

 

Før seneste generalforsamling i Møllehuset, modtog bestyrelsen en konkret forespørgsel fra et bestyrelsesmedlem, gående på muligheden for at sidde sin periode ud, med begrundelse i stor interesse og engagement i bestyrelsesarbejdet.

 

Vedtægtsændringen blev enstemmigt vedtaget på den årlige generalforsamling i Møllehusets bestyrelse den 24. maj 2018.

Konkret ønskes en tilføjelse til §3 i vedtægterne som beskrevet i dok 96785-18, hvor ændringerne er markeret med rødt.

 

I henhold til dagtilbudslovens §16, stk. 2. skal vedtægten godkendes af Byrådet.


Forvaltningens vurdering

Det vurderes, at vedtægtsændringen vil give mulighed for større sammenhæng og bedre flow i bestyrelsesarbejdet, idet udskiftning ikke vil være så hyppig.

 

Dagtilbuddets nuværende vedtægt blev godkendt af Byrådet den 1. marts 2016.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Dagtilbudsloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at den ændrede vedtægt for S/I Møllehuset godkendes.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 21-08-2018

Forelægges Byrådet med anbefaling.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-08-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 


Beslutning Byrådet den 04-09-2018

Indstillingen blev godkendt..sagsnr18-7118_doknr96886-18_v1_gældendende vedtægter for møllehuset.pdf
sagsnr18-7118_doknr96785-18_v1_vedtægtsændringer - si møllehuset.pdf

Bilag

Gældendende vedtægter for Møllehuset
Vedtægtsændringer - S/I Møllehuset


222. Produktionsskolen - Omprioritering af midler

Produktionsskolen - Omprioritering af midler

Sagsfremstilling

Der har i 2017 været en nedgang i antallet af elever på Produktionsskolen på grund af nedsat skoleydelse. Det betyder, at regningen fra staten vedrørende bidrag for elever, der har gået på Produktionsskole i 2017 er mindre end forventet, hvilket giver et mindreforbrug på ca. 750.000 kr. i forhold til det budgetterede.

 

Samtidig indgår der i forslaget til budget 2019-2022 et budgetønske vedrørende Produktionsskolen Varde på 650.000 kr. i 2019., idet en igangværende ombygning ikke kan finansieres af Produktionsskolens egenfinansieringsdel på grund af faldende elevtal.

 

Det foreslås, at omprioritere midlerne fra den mindre regning fra staten til at færdiggøre ombygningen af Produktionsskolen, hvorved budgetønsket udgår i budgetforslag for 2019-22.


Forvaltningens vurdering

Omprioriteringen kan foregå indenfor Udvalget for Børn og Lærings bevillingsområde.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov


Økonomi

Varde Kommunes udgift i 2018 til produktionsskoler opgøres på baggrund af aktiviteten på produktionsskoler i 2017.

 

Der er i alt afsat 3.447.620 kr. til produktionsskoler, heraf udgør 487.680 kr. objektiv finansiering. Der er i 2018 budgetteret med 60 elever på produktionsskoler. Udgiften svarer til 42 elever.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at mindreforbruget i 2018 på 750.000 kr. anvendes til at færdiggøre ombygning af Produktionsskolen Varde.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 21-08-2018

Forvaltningen bemyndiges til at undersøge sagen nærmere.

Med forbehold for resultatet af undersøgelsen vedtoges at fremsende sagen til Udvalget for Økonomi og Erhverv med anbefaling.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-08-2018

Udsættes.

223. Aflysning af deklaration for privat fællesvej Gl. Kærvej, Varde

Aflysning af deklaration for privat fællesvej Gl. Kærvej, Varde

Sagsfremstilling

En lodsejer på Gl. Kærvej i Varde Kommune har henvendt sig til kommunen på grund af manglende vejvedligeholdelse. Varde Kommune har vedligeholdelsespligten, jf. en deklaration, og forvaltningen foreslår, at deklarationen ophæves.

 

Varde Byråd besluttede i oktober 1974 at nedklassificere den offentlige vej Kærvej på en strækning af ca. 850 m til privat fællesvej. Dette skete med samtykke fra Ribe Amtsråd.

Beslutningen blev påklaget til Landvæsenskommissionen (taksationsmyndigheden).

 

Der blev indgået forlig, og kommissionen afsagde kendelse om, at den østlige del af den gamle Kærvej kunne nedlægges totalt, mens den vestlige del skulle opretholdes som privatvej, og at den fremtidige vedligeholdelse af privatvejen påhvilede Varde Kommune. Vejen skulle nedlægges i takt med, at planer om at udlægge arealerne fra øst til vest som erhvervsarealer blev realiseret. Dette forlig blev tinglyst i en deklaration, hvor Varde Kommune har påtaleretten.

 

Planerne om at udlægge arealerne som erhvervsareal er ikke realiseret, hverken i kommuneplanen eller i lokalplaner, og vejen ligger som privat fællesvej i det åbne land.

 

På denne baggrund ønskes deklarationen om kommunens pligt til at vedligeholde af den private fællesvej aflyst.

 

Hvis deklarationen aflyses, overgår pligten til at vedligeholde vejen til lodsejerne, jf. privatvejsloven, og kravet om gradvis nedlæggelse af vejen ophæves.

 

Varde Kommune ejer et areal, hvor der er adgang fra Gl. Kærvej, og kommunen er derfor også lodsejer.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at grundlaget for den daværende beslutning er ændret så markant, at deklarationen bør aflyses.

 

Forvaltningen vurderer i øvrigt, at det er i strid med privatvejsloven § 13, at kommunen vedligeholder en privat fællesvej.

 

Inden pligten til at vedligeholde den private fællesvej overgår til lodsejerne, skal de have et rimeligt varsel, og vejen skal være bragt i en vedligeholdelsesmæssig rimelig stand.

 

Ophævelse af deklarationen skal i 4 ugers høring ved lodsejerne. Hvis der efter høring er uenighed om aflysningen, kan forholdet indbringes for Taksationskommissionen, der afgør sagen endeligt.

 

Forvaltningen har ikke vurderet, hvad det vil koste at sætte vejen i en rimelig stand.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Privatvejsloven § 94


Økonomi

Udgifter til istandsættelse af vejen og eventuelle udgifter i forbindelse med klage til Taksationskommissionen afholdes af Vej og Parks budget til vejvedligeholdelse.


Høring

Lodsejerne skal høres med en frist på 4 uger.


Anbefaling

Forvaltning anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at aflysning af deklarationen godkendes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 21-06-2018

Anbefalingen blev sat til afstemning:

 

Navn

Parti

For

Imod

Undlod

Peter Nielsen

V

X

 

 

Preben Friis-Hauge

V

X

 

 

Anders Linde

V

X

 

 

Niels Haahr  Larsen

V

X

 

 

Søren  Laulund

A

X

 

 

Jan Lings

A

x

 

 

Niels Christiansen

C

 

x

 

 

Anbefalingen blev således godkendt.

 

Niels Christiansen ønsker, at der holdes afklarende møde med lodsejerne inden eventuel aflysning af deklarationen.

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-08-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 


Beslutning Byrådet den 04-09-2018

Niels Christiansen ønskede sagen udsat.
 

Anbefalingen blev sat til afstemning:
23 stemte for – Liste A (Søren Laulund var fraværende), L, I, B, O og V.
1 stemte imod – Liste C.
Anbefalingen om aflysning af deklarationen blev dermed godkendt.sagsnr18-4186_doknr56935-18_v1_landvæsenskommissionens kendelse af 30. maj 1975 vedrørende nedlæggelse af strækningen længst mod øs.pdf
sagsnr18-4186_doknr57282-18_v1_indstilling til byrådet om nedlæggelse af den offentlige vej kærvej (nuværende gl. kærvej).pdf
sagsnr18-4186_doknr83750-18_v1_kortbilag gl. kærvej - a4 kortbilag gl. kærvej.pdf.pdf
sagsnr18-4186_doknr83439-18_v1_notat om vedligeholdelse af gl. kærvej.docx

Bilag

Landvæsenskommissionens kendelse af 30. maj 1975 vedrørende nedlæggelse af strækningen længst mod øst og nedklassificering og fremtidig vedligeholdelse af strækningen længst mod vest som bibeholdes som privat fællesvej (nuværende Gl. Kærvej)
Indstilling til byrådet om nedlæggelse af den offentlige vej Kærvej (Nuværende Gl. Kærvej)
Kortbilag Gl. Kærvej - A4 Kortbilag Gl. Kærvej.pdf
Notat om vedligeholdelse af Gl. Kærvej


224. Strategisk energiplanlægning - rapport

Strategisk energiplanlægning - rapport

Sagsfremstilling

På baggrund af aftale indgået i 2016 er der udarbejdet en rapport om Strategisk energiplanlægning for Sydvestjylland (SEP). Rapporten er udarbejdet af PlanEnergi på vegne af partnerskabet bag SEP-Sydvestjylland (Fanø, Esbjerg og Varde Kommuner, DIN-Forsyning, SE, Fjernvarmeselskaber m.fl.). Hovedformålet med rapporten er at give et overblik over, hvordan kommunerne kan bidrage til at indfri regeringens målsætning om fossil uafhængighed i 2050.

 

Strategien omhandler følgende 3 områder:

 • Fremtidens fjernvarmeforsyning
 • Fremtidens varmeforsyning i områder uden fjernvarme og naturgas
 • Fremtidens lokale produktion af grøn el og gas

 

Indenfor hvert af de 3 områder er der givet anbefalinger i form af pejlemærker og handlinger med afsæt i den mest sandsynlige teknologiudvikling og tilgængelighed af ressourcer.

 

Strategien kan bruges af de enkelte kommuner og forsyningsselskaber, bl.a. når der skal træffes strategiske beslutninger om f.eks. valg af fremtidige energikilder. Strategien kan desuden danne afsæt for et tværgående samarbejde i form af et energisekretariat, der målrettet kan arbejde med de systemændringer og teknologiskift, der forudsættes for fortsat at reducere forbruget af fossile brændstoffer.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at den strategiske energiplan med sin dokumentation af udgangspunkt, den sandsynlige fremtid og mulige bud på fremtidens relevante varme- og energikilder i Sydvestjylland danner et godt afsæt for fortsatte analyser og beslutningsprocesser med henblik på at understøtte gennemførelsen af den grønne omstilling.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Planloven

Kommuneplan 2017


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at SEP-rapporten tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-08-2018

SEP-rapporten blev taget til efterretning.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-08-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 


Beslutning Byrådet den 04-09-2018

Taget til efterretning.sagsnr17-12115_doknr92251-18_v1_sammenfatning sep-sydvestjylland 24. marts 2018 1.0.pdf.pdf
sagsnr17-12115_doknr92250-18_v1_analyserapport - energiscenarier for sønderjylland og sydvestjylland 1.0.pdf.pdf

Bilag

Sammenfatning SEP-Sydvestjylland 24. Marts 2018 1.0.pdf
Analyserapport - Energiscenarier for Sønderjylland og Sydvestjylland 1.0.pdf


225. Strategisk energiplanlægning. Oprettelse af Energisekretariat

Strategisk energiplanlægning. Oprettelse af Energisekretariat

Sagsfremstilling

Arbejdet med at udarbejde en strategisk energiplan for Sydvestjylland blev afsluttet i juni 2018. Der er udarbejdet et selvstændigt dagsordenspunkt om afrapporteringen. Det tilsvarende projekt i Sønderjylland er også afsluttet og afrapporteret.

 

Den strategiske energiplan lægger op til, at der fremadrettet arbejdes med tre indsatsområder: 

 • Fremtidens fjernvarmeforsyning
 • Fremtidens varmeforsyning i områder uden fjernvarme og naturgas
 • Fremtidens lokale produktion af grøn el og -gas

 

Sydenenergifonden har afsat en ramme på i alt 7 mio. kr. til at arbejde med den grønne omstilling i Syd- og Sønderjylland. Fondens bevilling afhænger af, at de kommuner, der deltager i samarbejdet, i fællesskab bidrager med et tilsvarende beløb. Til at forestå dette arbejde er det foreslået, at Esbjerg-, Fanø- og Varde kommuner sammen med forsyningsselskaberne SE og DIN forsyning og evt. Vejen og Billund kommuner etablerer et fælles energiplanlægningssekretariat.

 

Målet med etablering af et energiplanlægningssekretariat for Esbjerg-, Fanø- og Varde Kommune med SE og DIN forsyning samt et sekretariat for Sønderjylland er at skabe et bredt fagligt samarbejde mellem de involverede parter til gavn for energiforbrugerne i Sydvest- og Sønderjylland.

 

Med etablering af bl.a. Havfruekablet (transatlantisk dataforbindelse) og de store el-transmissionsforbindelser (bl.a. COBRA og VIKING) gennem Esbjerg og Varde Kommuner, har kommunerne i Business Region Esbjerg (BRE) opnået en gunstig position i forhold til etablering af datacentre. Et vigtigt mål med etablering af et energiplanlægningssekretariat er derfor at sikre, at der er adgang til ressourcepersoner med et energiteknisk vidensniveau, der kan understøtte de aktiviteter der, bl.a. i regi af BRE, iværksættes for fremme af regionens muligheder for at maksimere udbytte af dette potentiale. Herudover vil det være et mål for sekretariatet at tilvejebringe og dele den nødvendige viden til at sikre, at der skabes sammenhæng mellem de forskellige energiforsyninger i området og derigennem sikre effektiv udnyttelse af de lokale ressourcer (Biomasse, sol og vind) og medvirke til, at der sker en optimering af investeringerne i energiforsyningen både på de central og lokale varmeværker og i de enkelte hjem.

 

I Sønderjylland er det allerede besluttet at etablere et energiplanlægningssekretariat, og det er tanken at de to sekretariater skal arbejde tæt sammen.

 

Der er i Esbjerg, Fanø og Varde kommuner udarbejdet forslag til budget 2019-2023 omkring etablering af et fælles energiplanlægningssekretariat. Etableringen forudsætter, at kommunerne afsætter de nødvendige midler.

 

Energisekretariatet opgaver er ikke endeligt fastlagt, men vil bl.a. være:

 • Bidrage med viden og analyser med henblik på at udbygningen med datacentre optimeres i forhold til udnyttelse af potentialet
 • Medvirke til at en del af de 100 mio. kr., der i energiforliget er afsat til fremme af overskudsvarme, tilgår det sydvestjyske område
 • Udarbejde oplæg til konkrete demonstrationsprojekter og søge eksterne midler hertil
 • Understøtte det energirelaterede myndighedsarbejde i kommunerne
 • Gennemføre analyser og udarbejde forslag til handlingsplaner
 • Understøtte kommunens energipolitik og sikre løbende opdatering af den fælles strategi
 • Formidle fælles ønsker til ændringer af nationale rammebetingelser

 

Sekretariatet tænkes etableret med en politisk følgegruppe i form af borgmestrene og udvalgsformændene fra de relevante fagudvalg i kommunerne samt en repræsentant fra bestyrelserne i SE. Herudover etableres en styregruppe bestående af de tekniske direktører i de tilsluttede kommuner.

 

De næste skridt i processen med at etablere sekretariatet er:

 • Budgetbevillinger i kommunerne
 • Fastlæggelse af organisering og bemanding
 • Endelig aftale mellem de bidragende parter – herunder tid og økonomi og samarbejdsform
 • Præcisering og prioritering af formål og mål med sekretariatet
 • Aftaler med øvrige samarbejdspartnere 
 • Opstart af sekretariat og konkrete tiltag

 


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at et fælles energisekretariat med 50 % finansiering af Sydenergifonden vil sikre, at der i området etableres en vidensklynge på energiforsyningsområdet, som kommunerne ikke hver i sær kan oparbejde. Det vurderes, at denne viden kan udnyttes positivt i bestræbelserne på at udnytte potentialet for etablering af datacentre.

 

Kommunernes adgang til viden på området og dermed muligheden for at træffe sikre valg på energiforsyningsområdet vil desuden kunne styrkes. Sekretariatet tænkes placeret hos DIN Forsyning. Sekretariatet vil ikke få myndighedskompetencer i forhold til de tilsluttede kommuner, men det vil alene løse opgaver på bestilling fra de deltagende kommunerne


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Planloven


Økonomi

Sydenergifonden har afsat 7 mio kr til etablering af de to sekretariater og de tilsluttende kommuner forventes tilsammen at afsætte et tilsvarende beløb.

I Sydvestjylland vil udgiften være afhængig af om Billund og Vejen kommuner deltager i sekretariatet.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler at det indstilles til Byrådet,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-08-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-08-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.sagsnr17-12115_doknr92251-18_v1_sammenfatning sep-sydvestjylland 24. marts 2018 1.0.pdf.pdf
sagsnr17-12115_doknr92250-18_v1_analyserapport - energiscenarier for sønderjylland og sydvestjylland 1.0.pdf.pdf

Bilag

Sammenfatning SEP-Sydvestjylland 24. Marts 2018 1.0.pdf
Analyserapport - Energiscenarier for Sønderjylland og Sydvestjylland 1.0.pdf


226. Forslag. Kommuneplantillæg for rekreativt område i Varde Nord

Forslag. Kommuneplantillæg for rekreativt område i Varde Nord

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2017, som giver mulighed for, at Varde Fritidscenter fremadrettet kan rumme en række yderligere funktioner, bl.a. overnatningsmuligheder for områdets brugere samt mulighed for etablering af private klinikker og liberale erhverv i tilknytning til fritidscentret. Tillægget hæver desuden bebyggelsesprocenten fra 10 til 30, fordi fritidscentret ønsker mulighed for at udvide, og områdets eksisterende rummelighed er tæt ved udnyttet. Et mindre areal, der allerede benyttes til boldbaner, inddrages i kommuneplanrammen for fritidscentret.

 

Forslag til Tillæg 18 omfatter et område på ca. 14,6 ha i byzone, der er udlagt til rekreative formål i Kommuneplan 2017. Den overordnede anvendelse af området ændres således ikke.

 

Kommuneplantillægget giver mulighed for ny miljøfølsom anvendelse i form af bl.a. overnatningsmuligheder ca. 60 m fra skellet mod hhv. pelscenteret og varmeværkets skel mod Lerpøtvej.

 

Hele lokalplanområdet ligger i et område med drikkevandsinteresser, mens dele af området tillige ligger i et følsomt vandindvindingsområde og et nitratfølsomt indvindingsopland.

 

Kommuneplantillægget er derudover i overensstemmelse med retningslinjer og tilkendegivelser i Kommuneplan 2017.

 

Fra 16. april til 30. april 2018 har der været indkaldt idéer og forslag til planlægningen på Varde Kommunes hjemmeside. Der er ikke modtaget bemærkninger.

 

Der er udarbejdet en miljøscreening for Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2017 og forslag til Lokalplan 23.02.L15.

 

Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2017 skal vedtages, før Forslag til Lokalplan 23.02.L15 kan vedtages.

 

Sagen er en A-sag, hvor planforslag godkendes i Udvalget for Økonomi og Erhverv, mens den endelige plan vedtages af Byrådet.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at give mulighed for at udvide faciliteterne ved fritidscentret.

 

Området er allerede omfattet af en rekreativ ramme i kommuneplanen, og derfor bliver de omkringliggende virksomheder ikke pålagt yderligere restriktioner. Ved etablering af overnatningsfaciliteter i lokalplanområdet vil flere dog opleve eventuelle påvirkninger fra omkringliggende virksomheder.

 

Planen giver ikke mulighed for at etablere nye grundvandstruende aktiviteter, men ændrer i omfanget af mulighederne for byggeri m.v. i området. Det vurderes, at der ikke vil ske en negativ påvirkning af grundvandsinteresserne.

 

På baggrund af miljøscreeningen vurderer forvaltningen, at planforslaget ikke skal miljøvurderes.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven

Miljøvurderingsloven


Økonomi

Ingen


Høring

Planforslaget skal i offentlig høring i mindst 8 uger, før planen kan endelig vedtages.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at forslag til tillæg 18 vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger, og

at den tilhørende miljøscreening godkendes og offentliggøres samtidigt med planforslaget.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-08-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-08-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 sagsnr18-4072_doknr110985-18_v1_miljøscreening.pdf
sagsnr18-4073_doknr120614-18_v1_tillæg 18 tilrettet 10.08.2018.pdf.pdf

Bilag

Miljøscreening
Tillæg 18 tilrettet 10.08.2018.pdf


227. Forslag. Lokalplan for Varde Fritidscenter

Forslag. Lokalplan for Varde Fritidscenter

Sagsfremstilling

Forvaltningen har i samarbejde med ansøger udarbejdet et lokalplanforslag, som giver mulighed for at udvikle Varde Fritidscenter på Lerpøtvej i Varde Nord.

 

Lokalplanområdet er ca. 14,6 ha stort, og ligger i byzone.

 

Lokalplanen opdeler området i tre delområder, hvor delområde 1 er området omkring de eksisterende bygninger. Det er i dette område, at der også i fremtiden skal kunne bygges den væsentligste del af bygningsmassen. Lokalplanens delområde 2 skal fortsat anvendes til idrætsfaciliteter med mulighed for at opføre bygninger til bl.a. værksted m.v. samt mulighed for på længere sigt at kunne overdække en del af området. Delområde 3 er de resterende arealer, der primært bruges til fodbold- og tennisbaner.

 

Lokalplanens bestemmelser er forholdsvist åbne for at sikre størst mulig fleksibilitet i forbindelse med kommende renoveringer og udvidelser. Der stilles dog særlige krav til skiltning langs Lerpøtvej og Nordre Boulevard af hensyn til trafiksikkerheden.

 

Fritidscentret har tidligere søgt om opførelse af et digitalt reklameskilt langs Nordre Boulevard og ved indkørslen på Lerpøtvej. Sagen blev behandlet af Udvalget for Plan og Teknik i september 2017, hvor der blev givet afslag på skilte langs Nordre Boulevard og tilladelse til ét digitalt skilt på Lerpøtvej, på baggrund af forvaltningens vurdering af de trafiksikkerhedsmæssige forhold i området. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen for området har fritidscentret igen ytret ønske om at opstille et digitalt skilt langs Nordre Boulevard – alternativt en ikke-digital reklamepylon. Skiltningen vil skulle placeres i et område omfattet af vejbyggelinjer langs vejen. 

      

Der er udarbejdet en miljøscreening for Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2017 og lokalplan 23.02.L15. I screeningen er det vurderet, at planforslaget ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger.

 

Fra 16. april til 30. april 2018 har der været indkaldt idéer og forslag til planlægningen på Varde Kommunes hjemmeside. Der indkom ingen bemærkninger.

 

Lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan 615 med tillæg, som vil blive aflyst med den endelige vedtagelse af Lokalplan 23.02.L15.

 

Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2017 skal vedtages, før Forslag til Lokalplan 23.02.L15 kan vedtages.

 

Sagen er en A-sag, hvor planforslag godkendes i Udvalget for Økonomi og Erhverv, mens den endelige plan vedtages af Byrådet.


Forvaltningens vurdering

Af sagsfremstillingen om den tidligere ansøgning om et digitalt skilt fremgår det, at Nordre Boulevard er stærkt trafikeret, med lysreguleringer, sideveje, cyklister på kørebanen, kanaliseringer af trafikken og børn på vej til og fra Fritidscenteret. Vejens opbygning, trafiksammensætningen og mængden af trafik gør desuden, at der stilles krav til trafikanternes fulde opmærksomhed. Forvaltningen vurderer derfor, at der ikke bør opstilles et skilt i det udlagte vejareal. Ligeledes vurderer forvaltningen, at det vil være uhensigtsmæssigt at tillade virksomheder at opstille reklameskilte i offentlige vejarealer, fordi det kan skabe en præcedens, hvis konsekvenser er vanskelige at vurdere fuldt ud.

 

På baggrund af miljøscreeningen vurderer forvaltningen, at planforslaget ikke skal miljøvurderes, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer § 3, stk. 2.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven

Miljøvurderingsloven


Økonomi

Ingen


Høring

Lokalplanforslaget skal i offentlig høring i mindst 8 uger, før lokalplanen kan endelig vedtages.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at der ikke tillades skiltning langs Nordre Boulevard,

at Forslag til Lokalplan 23.02.L15 vedtages uændret og sendes i offentlig høring i 8 uger,

at den tilhørende miljøscreening godkendes og offentliggøres samtidigt med lokalplanforslaget, og

at Lokalplan 615 med tillæg ophæves ved den endelige vedtagelse af lokalplanen.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-08-2018

Anbefalingen blev godkendt med den bemærkning, at behovet for byggehøjde på 20 m skal uddybes.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-08-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 sagsnr18-4072_doknr110985-18_v1_miljøscreening.pdf
sagsnr18-4072_doknr109279-18_v1_dagsordenspunkt vedr. tidligere ansøgning om digitalt skilt.docx
sagsnr18-4072_doknr120261-18_v1_lokalplan 23.02.l15 tilrettet 09.08.2018.pdf.pdf

Bilag

Miljøscreening
Dagsordenspunkt vedr. tidligere ansøgning om digitalt skilt
Lokalplan 23.02.L15 tilrettet 09.08.2018.pdf


228. Godkendelse af Den erhvervsdrivende fond Varde Fritidscenter 2018

Godkendelse af Den erhvervsdrivende fond Varde Fritidscenter 2018

Sagsfremstilling

Idræts- og Fritidssamvirke i Varde Kommune (IFV) og Varde Kommune indgik med virkning fra 1. januar 2013 en driftsaftale som løber frem til år 2033 med mulighed for forlængelse. Ifølge pkt. 14 i driftsaftalen er IFV forpligtet til at overdrage sine forpligtelser og rettigheder i den nuværende aftale til en erhvervsdrivende fond godkendt af Varde Kommune.

 

IFV har stiftet en erhvervsdrivende fond med navnet Den erhvervsdrivende fond Varde Fritidscenter 2018 (herefter Fonden). Fonden har sendt vedtægter, stiftelsesdokument og vurderingsberetning til godkendelse.

 

IFV har bedt Focus Advokater om at redegøre for eventuelle statsstøttelige og kommunalretlige problemer i forbindelse med ændringen i den selskabsretlige konstruktion. Konklusionen er, at der ikke er nogen kommunalretlige eller støtteretlige problemer med at overdrage driftsaftalen til Fonden, jf. pkt. 14. Fonden kan og skal forpagte Varde Fritidscenter og øvrige idrætsanlæg i IFV’s sted. Driftsaftalen sikrer, at tilskuddene ikke kan tilgå kommercielle aktiviteter.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen har sammenholdt vedtægter, stiftelsesdokument og vurderingsberetning for Fonden med driftsaftalen mellem IFV og Varde Kommune. Der er ikke fundet punkter i vedtægterne, stiftelsesdokumentet eller vurderingsberetningen, som er i strid med pkt. 14 i driftsaftalen, hvis Fonden bliver godkendt som erhvervsdrivende.

 

På baggrund af udtalelsen fra Focus Advokater vurderer forvaltningen, at kontrakten lovligt kan overgå til Fonden.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Den erhvervsdrivende fond Varde Fritidscenter 2018 godkendes, og at

driftsaftalen mellem IFV og Varde Kommune af 1. januar 2013 overdrages fra IFV til Den erhvervsdrivende fond Varde Fritidscenter 2018.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 20-08-2018

Anbefalingen blev godkendt


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-08-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 


Beslutning Byrådet den 04-09-2018

Indstillingen blev godkendt.sagsnr18-7572_doknr103562-18_v1_vedtægter.pdf
sagsnr18-7572_doknr103559-18_v1_stiftelsesdokument.pdf
sagsnr18-7572_doknr103568-18_v1_revisor vurdering.pdf
sagsnr12-12548_doknr49075-13_v1_aftale om drift og udvikling af varde fritidscenter samt øvrige kommunale idrætsfaciliteter mellem .pdf

Bilag

Vedtægter
Stiftelsesdokument
Revisor vurdering
Aftale om drift og udvikling af Varde Fritidscenter samt øvrige kommunale idrætsfaciliteter mellem "Den selvejende institution Idræts og Fritidssamvirke i Varde Kommune" og Varde Kommune af november 2012 uden


229. Gensidig orientering

Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Orientering ved borgmesteren

 • Evt. flytte møde i Udvalg for Økonomi og Erhverv den 8. maj 2019 

 

Orientering ved direktørerne

 • Rygepolitik
 • Rengøring
 • Studietur for Udvalget for Økonomi og Erhverv
 • Status på grundsalg – parcelhusgrunde

     Der er pr. 1. august 2018 solgt 9 parcelhusgrunde. Salget fordeler sig med 1 grund i

           Næsbjerg, 1 grund i Oksbøl, 2 grunde i Tistrup, 4 grunde i Varde og 1 grund i Ølgod.

 

            Kortbilag er vedlagt.

 

Møder med ministre, folketingsmedlemmer mv

 

Løbende orientering om aktuelle sager

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-08-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.sagsnr14-464_doknr113154-18_v1_kort over grunde til salg - opdateret pr. 1.8.2018..pdf

Bilag

Grunde til salg - opdateret pr. 1.8.2018.


230. Bemyndigelse til køb af jord - Lukket punkt
231. Køb af jord i Tistrup - Lukket punkt
232. Salg af ejendom i Varde - Lukket punkt
233. Institutionsanalyse - Lukket punkt