UDVALG

Udvalget for Økonomi og Erhverv

MØDE

Referat

STED

Kantinen, Lille Del, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

14-08-2018 09:00:00

SLUTTIDSPUNKT

14-08-2018 10:30:00


PUNKTER

197. Godkendelse af dagsorden
198. Drøftelse af forudsætninger for budget 2019 og overslagsårene 2020-2022
199. Gensidig orientering197. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 14-08-2018

Godkendt.

198. Drøftelse af forudsætninger for budget 2019 og overslagsårene 2020-2022

Drøftelse af forudsætninger for budget 2019 og overslagsårene 2020-2022

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i marts budgetproceduren for budgetlægningen i 2018 vedr. budget 2019-2022.

 

I starten af juni indgik regeringen og KL en aftale om kommunernes økonomi for 2019. I slutningen af juni udmeldte Økonomi- og Indenrigsministeriet Varde Kommunes indtægter for 2019.

 

Med afsæt i ovenstående har forvaltningen udarbejdet en foreløbig hovedoversigt for 2019-2022. Udgangspunktet for budgettet for 2019 er budgettet for 2018 korrigeret for demografiske ændringer, ændrede forudsætninger og tidligere politiske beslutninger.  

Der bemærkes, at hovedoversigten bl.a. er baseret på nedenstående forhold og forudsætninger:

  • Servicerammen er i økonomiaftalen øget med 1,7 mia. kr., mens anlægsrammen er steget fra 17 til 17,8 mia. kr., hvilket isoleret set medfører øgede indtægter.  
  • Varde Kommune har dog samlet mistet væsentlige indtægter i både budget 2018 og 2019 som følge af nedjustering af skønnet for overførselsudgifterne på landsplan, samt faldende udligning og tilskud.
  • Bloktilskuddet er i 2019 tilført et ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr., hvilket betyder en ekstraordinær indtægt for Varde Kommune på 46,0 mio. kr. i 2019 (mod 46,3 mio. kr. i 2018 og 27,5 mio. kr. i 2017). Stigningen i tilskuddet fra 2017 til 2018 skyldtes, at Varde Kommune har haft en lavere stigning i beskatningsgrundlaget end landsgennemsnittet. Der bemærkes, at der i overslagsårene 2020 til 2022 ikke er indregnet et ekstraordinært finansieringstilskud.
  • Det er forudsat, at Varde Kommune kan lånefinansiere 25 mio. kr. til skolebyggeriet.
  • Der er indregnet Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet, som blev aftalt mellem regeringen og KL. Som følge heraf reduceres indtægterne med 4,5 mio. kr. i 2020, 9 mio. kr. i 2021. Der er forudsat, at moderniserings- og effektiviseringsprogrammet ikke videreføres i 2022, da KL i deres budgetvejledningsskrivelser har forudsat, at programmet ikke videreføres.  
  • Der hentes 6 mio. kr. i pris- og lønopregningen af budget 2019 som følge af pris- og lønopregningen fra KL og regeringen var for høj i 2018.
  • Der er forudsat, at budgetoverførslerne mellem årene udgør samlet set 90 mio. kr. årligt for drift og anlæg. Pt. har overførslerne været væsentligt højere, og dermed også kassebeholdningen, især pga. udskudte anlægsprojekter.
  • I hovedoversigten er forudsat, at skatteudskrivningen er uændret. Der bemærkes, at hvis der sker skattestigninger i 2019 vil det særlige tilskud på 8,6 mio. kr. i 2019 og 2020 til kompensation for udlændinges uddannelsesniveau bortfalde.

 

Gruppeformændene deltager i mødet for Udvalget for Økonomi og Erhverv, hvor følgende vil blive drøftet:

  • Den foreløbige hovedoversigt for perioden 2019-2022 (udleveres på mødet)
  • Hvordan skal det videre forløb foregå omkring udarbejdelse af et budgetforslag frem mod budgetseminaret, herunder involvering af de politiske grupper, Byråd og Direktion.

 

Følgende materiale er udarbejdet til det kommende budgetarbejde.

Katalog med omprioriteringsforslag, nye driftsønsker og nye anlægsønsker.

Hovedoversigt, hvor ovenstående forslag og ønsker er indarbejdet, herunder allerede vedtagne anlægsprojekter i 2018-2021.

Eventuelt øvrige emner


Forvaltningens vurdering

I det nuværende budget for 2018 og budgetoverslagsårene 2019 – 2021 var forligspartierne enige om 3 økonomiske målsætninger:

 

Uændret skat og grundskyld

Et årligt anlægsniveau på mindst 80 mio. kr., eksklusiv energirenoveringer og ældreboligbyggeri

En kassebeholdning på mindst 125 mio. kr. ved budgetperiodens udløb.

 

I forhold til det kommende budgetarbejde i de politiske grupper, bør det overvejes, om ovennævnte 3 økonomiske målsætninger skal fastholdes.


Økonomi

Regeringen har afsat en særtilskudspulje til særligt vanskeligt stillede kommuner på 300 mio. kr. i 2019. Ansøgningsfristen var den 3. august. Varde Kommune har søgt om særtilskud fra denne pulje blandt andet med henvisning til, at Varde Kommune i både budget 2018 og budget 2019 har haft et markant fald i indtægterne.

 

I Økonomiaftalen for 2019 er der afsat lånepuljer til investeringer med et effektiviseringspotentiale, større strukturelle investeringer på de borgernære områder, det ordinære anlægsområde samt til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. Ansøgningsfrist var den 7. august 2018. Varde Kommune har søgt om lånedispensation.

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet forventer at kunne afgive svar på ovenstående ansøgninger i slutningen af august.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning,

at det videre arbejde frem mod budgetseminaret den 13. og 14. september 2018 drøftes,  

at Udvalget forholder sig til de økonomiske målsætninger, og

at det drøftes, om Direktionen på grundlag af disse målsætninger og partiernes budgetoplæg skal udarbejde et forslag til et budget-i-balance, som kan drøftes på budgetkonferencen.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 14-08-2018

Der arbejdes videre med udgangspunkt i de i sagsfremstillingen angivne målsætninger.

 

Udvalget for Økonomi og Erhverv anmoder Udvalget for Arbejdsmarked og Integration om, at komme med forslag til, hvorvidt og hvordan der kan skabes balance på udvalgets område. Forslagene må ikke medføre udvidelse af den administrative organisation.

 

199. Gensidig orientering

Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Orientering ved borgmesteren

 

Orientering ved direktørerne

 

Møder med ministre, folketingsmedlemmer mv

 

Løbende orientering om aktuelle sager

 


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 14-08-2018

Finansiering af Flygtningemuseum

 

Deltagelse i Flagdag.