UDVALG

Udvalget for Økonomi og Erhverv

MØDE

Referat

STED

Købmand Hansens Feriehusudlejning, Strandvejen 430

STARTTIDSPUNKT

13-06-2018 13:00:00

SLUTTIDSPUNKT

13-06-2018 15:40:00


PUNKTER

173. Godkendelse af dagsorden
174. Personaleredegørelsen 2017
175. Orientering om kommunens finansielle styring 2017
176. Revisionsberetning nr 28 - Afsluttende revision af årsregnskabet 2017
177. Endelig godkendelse af Årsregnskabet 2017
178. Tekniske tilretninger til budget 2019 for Udvalget for Økonomi og Erhverv
179. Forslag til budget 2019-2022 for Udvalget for Økonomi og Erhverv
180. Opfølgning på byrådets temadrøftelse om Borgerinddragelse
181. Byrådets studieture 2018-2021
182. 17 anbefalinger fra Udvalget for levedygtige landsbyer
183. Ansøgning om godkendelse af lejeforhøjelse og lånoptagelse som følge af kollektiv råderet i Filsø Boligselskab
184. Ansøgning. Tilskud til Kunstnernes Sommerudstilling 2018
185. Kommissorium for §17 stk. 4 udvalg vedr. Implementering af fælles ejendomscenter
186. Udbud af mægleraftale Ølgod
187. Vindmølleplanlægning 2018
188. Blåvand Udviklingsplan
189. Ansøgning. Plangrundlag for minigolf i Ho
190. Totalentreprisekonkurrence for anlæg af Frelloskolen i Varde by
191. Udpegning af medlemmer til bestyrelse for den forberedende grunduddannelse (FGU) i Varde, Esbjerg og Fanø kommuner
192. Rum til faglighed
193. Drøftelse af lokaletilskud
194. Gensidig orientering
195. Salg af ejendom i Oksbøl - Lukket punkt
196. Salg af bygning i Oksbøl - Lukket punkt173. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 13-06-2018

Godkendt.

174. Personaleredegørelsen 2017

Personaleredegørelsen 2017

Sagsfremstilling

Formålet med Personaleredegørelsen 2017 er at give et samlet overblik over Varde Kommunes ansatte og arbejdet på personaleområdet i løbet af 2017.

Første halvdel belyser gennem især lokale fortællinger, hvordan der konkret er arbejdet med strategiske indsatser som samskabelse, arbejdsmiljø, sygefravær, kompetenceudvikling m.v.

 

Anden halvdel består af statistikker, der gennem konkrete data belyser personaleområdet på en række forhold som antal ansatte, personaleomsætning, etnicitet, ansættelsesvilkår m.v. Fra og med Personaleredegørelsen 2016 er lønstatistikken og fraværsstatistikken blevet indarbejdet i Personaleredegørelsen.

 

Tallene i redegørelsen stammer primært fra KRL (Kommunernes og Regionernes Løndatakontor) og i mindre grad fra Danmarks Statistik, InsuBiz og eget lønsystem. Tallene fra KRL er de nyeste tilgængelige trukket pr 31.12.2017.

 

Personaleredegørelsen 2017 er vedhæftet som bilag og udleveres på mødet i fysisk udgave.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at redegørelsen kommer godt rundt om de væsentligste personaleforhold og opfylder formålet.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Udvalg for Økonomi og Erhverv,

at Personaleredegørelsen drøftes og tages til efterretning og sendes til Hoved MED-udvalget til drøftelse.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 13-06-2018

Drøftet.sagsnr17-4921_doknr90730-18_v1_personaleredegørelse 2017_ny.pdf.pdf

Bilag

Personaleredegørelse 2017_ny.pdf


175. Orientering om kommunens finansielle styring 2017

Orientering om kommunens finansielle styring 2017

Sagsfremstilling

I henhold til Finansieringspolitikken udarbejdes der hvert år en statusrapport for den finansielle styring i Varde Kommune. Nedenfor er et uddrag af Finansrapporten, og den samlede rapport er vedlagt sagsfremstillingen som et bilag.

 

Aktiver

2017 var et år med et tilfredsstillende afkast på samlet 3,49%.

Afkastet er genereret af kommunes to kapitalforvaltere (Jyske Bank og Sydbank), der forvalter samlet 418 mio. kr. i overensstemmelse med kommunens Finansieringspolitik.

 

Afkastet består af renter og kursændringer - såvel realiserede som ikke realiserede.

 

Der er fortsat opmærksomhed på, at optimere afkastet under hensyntagen til rammerne i kommunens Finansieringspolitik.

 

Kommunens likviditet opgjort som et gennemsnit i de seneste 365 dage (kassekreditreglen) er ultimo 2017 på 274 mio. kr. Dette er en stigning på 15 mio. kr. i forhold til 2016, og skyldes primært øgede budgetoverførsler på anlægsprojekter.

 

Passiver

På passivsiden har kommunen ultimo 2017 en samlet langfristet gæld på 790 mio. kr.

Gælden er i 2017 nedbragt med netto 46 mio. kr.

Af den samlede gæld vedrører 42% almene boliger og de resterende 58% vedrører andre låneberettigede formål – særligt investeringer i energibesparende foranstaltninger.

 

56% af låneporteføljen er baseret på fast rente og 44% baseret på variabel rente. Andelen af fast rente vurderes at være i den lave ende i forhold til forventningerne om stigende renteniveauer. Derfor er lånet optaget i marts 2018 på 22,9 mio. kr. fastforrentet.


Forvaltningens vurdering

Det er Forvaltningens vurdering, at den langsigtede strategi, som følges i henhold til Finansieringspolitikken, sikrer Varde Kommune en fornuftig balance mellem afkast og risiko på såvel aktiv– som på passivsiden. Samtidig med, arbejdes der med en høj grad af budgetsikkerhed.

Derudover vurderes det positivt, at der er foretaget en nettoafvikling af langfristet gæld i 2017.

 

Der vurderes pt ikke at være behov for justering af Finansieringspolitikkens rammer.


Retsgrundlag

Finansieringspolitikken.

Lånebekendtgørelsen.


Økonomi

Der er i 2017 opnået et tilfredsstillende afkast på aktiverne og en tilfredsstillende finansieringsomkostning på passivsiden.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at årsrapporten for 2017 tages til efterretning.


Beslutning Direktionen den 16-05-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 13-06-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Byrådet den 19-06-2018

Årsrapporten blev taget til efterretning.sagsnr16-13900_doknr49025-18_v1_finansrapport pr.31. december 2017.docx

Bilag

Finansrapport pr.31. december 2017


176. Revisionsberetning nr 28 - Afsluttende revision af årsregnskabet 2017

Revisionsberetning nr 28 - Afsluttende revision af årsregnskabet 2017

Sagsfremstilling

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har fremsendt revisionsberetning nr. 28 vedrørende den afsluttende revision af regnskabet for 2017 til Byrådet.

 

Den udførte revision har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger, som Byrådet skal behandle.

 

I revisionsberetningens afsnit 1.4 fremgår Revisionspåtegningen og konklusionen på den udførte revision. Her er nævnt

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.

Vores konklusion er konsistent med vores revisionsberetning til byrådet”.

 

Beretningens indhold er den 16. maj 2018 gennemgået med den administrative ledelse.

 

Såvel beretning som Byrådets afgørelse sendes til Tilsynsmyndigheden.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen er enig i indholdet og konklusionerne i revisionsberetningen, og vil arbejde videre med de anbefalinger, der fremgår af beretningen.


Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at tage revisionsberetning nr. 28 til efterretning.

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 13-06-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Byrådet den 19-06-2018

Revisionsberetningen blev taget til efterretning.sagsnr14-6112_doknr78817-18_v1_afsluttende revisionsberetning 2017 nr 28 vedr 2017.pdf

Bilag

Afsluttende revisionsberetning 2017 nr 28 vedr 2017


177. Endelig godkendelse af Årsregnskabet 2017

Endelig godkendelse af Årsregnskabet 2017

Sagsfremstilling

Byrådet overgav den 10. april 2018 Årsberetningen 2017 samt regnskabet med de specielle bemærkninger til revision. Som det fremgår af vedlagte bilag til årsberetningen har revisor nu påtegnet regnskabet, og Byrådet skal foretage den endelige godkendelse af regnskabet.

 

Formålet med årsberetningen er at give et overblik over væsentlige aktiviteter i årets løb samt over de vigtigste økonomiske sammenhænge. 

  

I årsberetningen for 2017 beskrives kommunens aktivitet og økonomiske resultat for regnskabsåret. En nærmere beskrivelse af afvigelser mellem budget og regnskab fremgår af de specielle bemærkninger i hæfte 2.

Årsberetningen bliver offentliggjort på Varde Kommunes hjemmeside.

 

Følgende overordnede kommentarer skal knyttes til det økonomiske resultat, som fremgår af årsregnskabet 2017.

 

Mio. kr.

Oprindeligt budget 2017

Korrigeret budget 2017*

Regnskab 2017

Rest budget efter overførsler

 

 

 

 

(- = indtægt og + = udgift)

Skatteindtægter

-2.259,8

-2.265,3

-2.265,9

-0,6

Tilskud og udligning

-792,8

-787,0

-786,3

0,7

Indtægter i alt

-3.052,6

-3.052,3

-3.052,2

0,1

Driftsudgifter (netto)

 

 

 

 

Serviceudgifter

2.107,7

2.111,4

2.093,0

-18,4

Medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen

173,8

171,2

171,4

0,2

Overførselsudgifter

596,5

585,5

590,8

5,3

Forsikrede ledige, mm.

58,2

57,2

55,7

-1,6

Ældreboliger

-14,8

-15,1

-15,0

0,1

Nettorenter

8,7

7,4

5,2

-2,2

Udgifter i alt

2.930,1

2.917,6

2.901,1

-16,5

Driftsresultat (- = overskud)

-122,4

-134,7

-151,1

-16,4

Anlægsnettoudgifter incl jordforsyning

93,2

63,5

51,5

-12,0

Resultat af det skattefinansierede område

-29,3

-71,2

-99,6

-28,4

* Forskellen mellem det oprindelige budget og det korrigerede budget består af godkendte tillægsbevillinger. Endvidere er der i det korrigerede driftsbudget indregnet en forventet overførsel fra 2017 til 2018 på 69,5 mio. kr. For så vidt angår det korrigerede anlægsbudget er der indregnet en forventet budgetoverførsel fra 2017 til 2018 på 78,2 mio. kr. 

 

Varde Kommune kommer ud af 2017 med et bedre driftsresultat end budgetteret. Det samlede driftsresultat viser et overskud på 151,1 mio. kr. mod et budgetteret driftsoverskud på 134,7 mio. kr.

 

Årsagen til det forbedrede resultat skal primært søges i:

 • serviceudgifterne der viser et mindreforbrug på 18,4 mio. kr. Mindreforbruget ligger på en række forskellige områder, men de væsentligste er Forsikring og risikostyring samt puljer afsat under de enkelte udvalgsområder.
 • udgifterne vedrørende overførselsudgifter, der viser et merforbrug på 5,3 mio. kr. Det er primært under området revalidering og ressourceforløb, der viser stigende udgifter, hvilket blandt andet skyldes ændret lovgivning.
 • øvrige forskydninger på i alt 3,2 mio. kr.

 

Samlet et driftsresultat der er 16,4 mio. kr. bedre end det korrigerede budget for 2017.

 

De samlede anlægsudgifter udgør 51,5 mio. kr., hvilket er 12,0 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Forskellen udgøres primært af anlægsmidler på folkeskoleområdet, der er indeholdt i budget 2018, og således ikke skal overføres fra 2017.

Det samlede overførselsbeløb på anlægsprojekter er steget med 33,2 mio. kr. fra 2016 til 2017, så de nu udgør 78,2 mio. kr.

 

Balancen

På balancen er de likvide aktiver ændret fra 102,2 mio.kr. ultimo 2016 til 169,2 mio.kr. ultimo 2017.

 

Ændringen fremkommer ved

 • Årets resultat jfr. regnskabsopgørelsen på +99,6 mio. kr.
 • Likviditetsmæssig ændring på kortfristet formue/gæld -7,0 mio.kr.
 • Likviditetsmæssig ændring på langfristet formue/gæld -33,0 mio.kr.
 • Ikke realiserede kursændringer på obligationsbeholder m.v. +7,4 mio.kr.

 

Det skal bemærkes, at de samlede overførsler til drift og anlæg udgør 147,7 mio. kr., set i forhold til den likvide beholdning ultimo 2017 på 169,2 mio. kr. 

 

Sammenfatning

Årsberetningen giver et retvisende billede af årets regnskabsmæssige resultat og information om udvalgte væsentlige aktiviteter.

 


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at regnskabsopgørelsen 2017 giver et retvisende billede af udgifter og indtægter i 2017. Endvidere at resultatet i forhold til såvel det oprindelige budget som i forhold til korrigerede budget må betragtes som tilfredsstillende.

 

Balancen viser en likviditetsopbygning, der skyldes det samlede regnskabsresultat (særligt de øgede overførsler) samt urealiserede kursreguleringer.

 


Retsgrundlag

Styrelsesloven

Økonomiregulativet

 


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Årsberetningen 2017 samt regnskabet med de specielle bemærkninger endeligt godkendes.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 13-06-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Byrådet den 19-06-2018

Indstillingen blev godkendt.sagsnr17-12341_doknr78832-18_v1_varde kommune revisors erklæring 2017.pdf.pdf
sagsnr17-12341_doknr11757-18_v1_regnskab 2017 for varde kommune - med specielle bemærkninger (hæfte 2).docx
sagsnr17-12341_doknr36891-18_v2_årsberetning 2017 for varde kommune.docx

Bilag

Varde Kommune Revisors erklæring 2017.pdf
Regnskab 2017 for Varde Kommune - med specielle bemærkninger (hæfte 2)
Årsberetning 2017 for Varde Kommune


178. Tekniske tilretninger til budget 2019 for Udvalget for Økonomi og Erhverv

Tekniske tilretninger til budget 2019 for Udvalget for Økonomi og Erhverv

Sagsfremstilling

Ifølge budgetproceduren for budgetlægningen for budget 2019 og budgetoverslagsårene skal udvalgene behandle tekniske ændringer senest den 13. juni 2018.

 

Udgangspunktet for budgetlægningen for budget 2019 er det vedtagne budget for budgetåret 2018 korrigeret for ændringer på grund af bl.a. nye budgetforudsætninger, ny lovgivning og tidligere politiske ændringer.

 

I bilaget er vist en oversigt over de samlede ændringer for Udvalget for Økonomi og Erhverv ift. budgetåret 2018. Heraf ses, at de fleste ændringer kan henføres til det besluttede i budgetforliget til det vedtagne budget for 2018-2021 eller tidligere års budgetter.

 

Der er dog 2 væsentlige ændringer, som ikke var med i budgettet for 2018-2021.

 • Den første er en reduktion på 1,6 mio. kr. årligt i budgettet for arbejdsskadeerstatninger, hvilket skal ses i lyset af, at forudgående års forbrug har været lavere end budgetteret.
 • Den anden er en stigning på 5,8 mio. kr. årligt i budgettet for rengøring, som skyldes, at der blev indgået en ny kontrakt på rengøring, jf. beslutning i Byrådet den 5. december 2017.

 


Økonomi

Kommunens økonomiregulativ.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at oversigt over tekniske tilretninger til budget 2019 godkendes.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 13-06-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 sagsnr18-64_doknr41383-18_v2_budgettilretninger 2019 - 2022 - udvalget for økonomi & erhverv.xlsx

Bilag

Budgettilretninger 2019 - 2022 - Udvalget for Økonomi & Erhverv


179. Forslag til budget 2019-2022 for Udvalget for Økonomi og Erhverv

Forslag til budget 2019-2022 for Udvalget for Økonomi og Erhverv

Sagsfremstilling

Ifølge budgetproceduren for budget 2019 skal Udvalget for Økonomi og Erhverv udarbejde omprioriteringsforslag for 3,42 mio. kr. på udvalgets område. Desuden skal fagudvalgene finansiere nye driftsønsker indenfor udvalgets område. Udvalgene kan endvidere kun komme med nye anlægsønsker i 2020, 2021 eller 2022, hvor der er uprioriterede puljer på hhv. 18, 40 og 80 mio. kr. Hvis udvalgene har nye anlægsønsker i 2019 skal udvalget pege på, hvilke allerede besluttede anlægsprojekter, som det ønsker skal udgå eller udskydes.

 

Til udvalgsmødet den 13. juni skal Udvalget for Økonomi og Erhverv endeligt have behandlet omprioriteringsforslag og nye ønsker, som udvalget ønsker at fremsende til budgetforhandlingerne for budget 2019.

 

I bilag er vedlagt en oversigt over udkast til forslag, herunder:

 • Omprioriteringsforslag for Udvalget for Økonomi og Erhverv
 • Nye driftsforslag for Udvalget for Økonomi og Erhverv, samt forslag til modsvarende finansiering
 • Nye anlægsforslag for Udvalget for Økonomi og Erhverv
 • Investeringsforslag fra andre udvalg, der medfører øgede administrative udgifter på konto 6.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at det bør foretages en administrativ opfølgning af, hvorvidt investeringsforslag har den ønskede effekt.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Udvalget for Økonomi og Erhverv beslutter, hvilke omprioriteringsforslag udvalget ønsker at fremsende til budgetforhandlingerne,

at Udvalget for Økonomi og Erhverv beslutter, hvilke nye driftsønsker (samt modsvarende forslag til finansiering), som udvalget ønsker at fremsende til budgetforhandlingerne, og

at Udvalget for Økonomi og Erhverv beslutter, hvilke nye anlægsønsker udvalget ønsker at fremsende til budgetforhandlingerne.

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 13-06-2018

Oversigt over forslag til budget 2019 – Udvalget for Økonomi og Erhverv fremsendes til budgetforhandlingerne idet bemærkes, at forslag D1 udgår, da udgiften hertil kompenseres via DUT-midler.sagsnr18-64_doknr85229-18_v1_oversigt over forslag til budget 2019 - udvalget for økonomi og erhverv 13.06.18.docx.docx

Bilag

Oversigt over forslag til budget 2019 - Udvalget for Økonomi og Erhverv 13.06.18.DOCX


180. Opfølgning på byrådets temadrøftelse om Borgerinddragelse

Opfølgning på byrådets temadrøftelse om Borgerinddragelse

Sagsfremstilling

Den 29. maj. blev der i byrådet afholdt temadrøftelse om borgerinddragelse. Byrådet drøftede:

1)     §17.4 udvalg

2)     Sociale Medier

3)     Borgerdrevne forslag

4)     Borgerbudgetter

5)     Borgerpanel

6)     Vores Stemmer

 

Byrådet var enig om, at der skal anvendes en bred pallette af metoder når der arbejdes med borgerinddragelse.  Byrådet ønskede i den kommende tid at arbejde med §17 stk. 4 udvalg og Borgerdrevne forslag.

 

I forhold til §17 stk. 4 udvalg påpegede Byrådet, at det er vigtigt at være opmærksom på opgavens karakter, idet ikke alle opgaver er egnede til et §17 stk. 4 udvalg. Ligeledes skal der foreligge et kommissorium der tydeligt skitserer udvalgets opgave og mandat.

 

Byrådet behandlede den 8. maj 2018 en sag om borgerdrevne forslag i Varde Kommune. Byrådet besluttede, at behandlingen skulle afvente temamødet. På temamødet blev der fremlagt erfaringer fra andre kommuner. Mange kommuner har åbnet op for muligheden for borgerdrevne forslag, men erfaringerne er sparsomme. Meget få forslag har indtil videre samlet nok stemmer til at blive behandlet politisk. Af samme årsag er der endnu ikke et stort ressource træk til administrationen omkring borgerdrevne forslag. På baggrund af erfaringerne ønskede Byrådet, at borgerdrevne forslag blev afprøvet over en 2 årig periode.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der etableres en ordning med borgerdrevne forslag til politisk drøftelse i Varde Byråd, som beskrevet i dokument nr. 57853-18 (bilag 1),

at der foretages stikprøvekontrol af afgivne stemmer,

at forslag fremsendes i sin stillede form til drøftelse i Byrådet, og

at ordningen evalueres 2 år efter igangsætning.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 13-06-2018

Et flertal bestående af Erik Buhl, Henrik Kastrupsen, Holger Grumme Nielsen, Peter Nielsen, Ingvard Ladefoged, Søren Laulund og Line Berner fremsender indstillingen til Byrådet med anbefaling idet følgende præciseres,

 

at der ikke må være truffet beslutning i forhold til et stillet forslag i de seneste 2 år.

at et forslag fjernes efter 1 år, såfremt forslaget ikke har opnået det krævede antal stemmer.

 

Anders Linde stemte imod.

 

Der udarbejdes en manual i forhold til etablering af §17 stk. 4 udvalg til godkendelse i Byrådet


Beslutning Byrådet den 19-06-2018

Flertalsindstillingen fra Udvalget for Økonomi og erhverv blev sat til afstemning

 

For indstillingen stemte Liste A, Liste B, Liste C, Liste I, Liste L, Liste O, Erik Buhl, Connie Høj, Preben Friis-Hauge, Peter Nielsen, Mads Sørensen, Line Berner og Peder Foldager (Liste V)

Imod stemte Lars Teglgaard, Niels Haahr Larsen, Stig Leerbeck og Anders Linde (Liste V)

Ingen undlod at stemme

 

Flertalsindstillingen er hermed godkendt.

 

Der udarbejdes en manual i forhold til etablering af §17 stk. 4 udvalg til godkendelse i Byrådet.sagsnr18-3852_doknr57853-18_v1_udkast til løsning på varde kommunes hjemmesiden.docx
sagsnr18-3852_doknr68446-18_v2_borgerdrevne forslag til drøftelse i varde byråd.docx

Bilag

Udkast til løsning på Varde Kommunes hjemmesiden
Borgerdrevne forslag til drøftelse i Varde Byråd


181. Byrådets studieture 2018-2021

Byrådets studieture 2018-2021

Sagsfremstilling

I forrige byrådsperiode var Udvalg for Økonomi og Erhverv samt de stående udvalg på studieture, hvoraf de fleste fandt sted i udlandet.

 

Der er blevet tilkendegivet interesse for, at udvalgene får samme mulighed i indeværende byrådsperiode.   

 

I forbindelse med planlægning af de respektive studieture, skal der blandt andet lægges vægt på, at indholdet er fagligt relevant i forhold til udvalgets ressortområde. Desuden prioriteres netværksdannelse og opbyggelse af samarbejdsrelationer. Det prioriteres ligeledes højt, at udbyttet skal kunne anvendes i forhold til udvalgets opgaver i hverdagen.

 

Til inspiration vedhæftes den samlede evaluering af fagudvalgenes studieture fra forrige byrådsperiode.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at udvalgsmedlemmerne qua studieture får mulighed for at tilegne sig relevant faglig viden samt danne netværk og opbygge samarbejdsrelationer.


Retsgrundlag

Styrelsesloven


Økonomi

Udgifterne til studieturene afholdes inden for Byrådets eget budget.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Udvalg for Økonomi og Erhverv samt de stående udvalg får mulighed for én studietur til udlandet i indeværende byrådsperiode, og

at de enkelte studieture evalueres efter samme fremgangsmåde som i forrige byrådsperiode og fremsendes i en samlet sag til Udvalget for Økonomi og Erhverv.


Beslutning Direktionen den 30-05-2018

Anbefalingen blev tiltrådt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 13-06-2018

Udvalget anbefaler Byrådet,

at Udvalg for Økonomi og Erhverv samt de stående udvalg får mulighed for én studietur til udlandet i indeværende byrådsperiode, og

at de enkelte studieture evalueres i fagudvalget med henblik på en konkret vurdering af studieturens relevans i forhold til fagudvalgets konkrete arbejde, og derefter fremsendes til Udvalget for Økonomi og Erhverv i en samlet sag.

 

 

 

 


Beslutning Byrådet den 19-06-2018

Steen Holm Iversen stillede følgende ændringsforslag:

 

at Udvalg for Økonomi og Erhverv samt de stående udvalg får mulighed for én studietur til udlandet i indeværende byrådsperiode, og

at de enkelte studieture dels formålsbeskrives forud for gennemførelsen dels evalueres i fagudvalget med henblik på en konkret vurdering af studieturens relevans i forhold til fagudvalgets konkrete arbejde, og derefter fremsendes til Udvalget for Økonomi og Erhverv i en samlet sag.

 

Ændringsforslaget blev godkendt.

 

 sagsnr16-1500_doknr30363-16_v1_samlet evaluering af de stående udvalgs studieture i 2015 .docx

Bilag

Samlet evaluering af de stående udvalgs studieture i 2015


182. 17 anbefalinger fra Udvalget for levedygtige landsbyer

17 anbefalinger fra Udvalget for levedygtige landsbyer

Sagsfremstilling

Det er en central målsætning i regeringens ambitioner for Danmark at forbedre mulighederne for at bo og arbejde i danske landsbyer og landdistrikter. I juni 2016 forhandlede regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti derfor en aftale på plads om modernisering af planloven med titlen - Et Danmark i bedre balance – bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet.

 

Som en del af aftalen blev det besluttet, at nedsætte et udvalg med det formål at sætte fornyet fokus på landsbyernes fremtid, og hvordan de kan være levedygtige.

Udvalgets arbejde skulle munde ud i konkrete anbefalinger til, hvordan landsbyer kan være levedygtige og løbende omstille sig.

 

Den 9. april 2018 afgav Udvalget for levedygtige landsbyer sin rapport med anbefalinger til, hvordan regeringen, kommunerne og de enkelte lokalsamfund kan skabe stærke og levedygtige landsbyer. Se doknr. 77681/18, 77679/18 og 77642/18 i bilag. 

 

Udvalgets rapport fokuserer på bebyggelser og landsbysamfund med op til 1000 indbyggere. Ud fra denne definition bor ca. en femtedel af den danske befolkning, svarende til ca. 1,1 mio. mennesker, i dag i landsbysamfund med op til 1000 indbyggere.

 

Udvalget har identificeret fire kriterier, der identificerer den levedygtige landsby.

 1. Et attraktivt nærmiljø med tidssvarende boliger, en tilpasset bygningsmasse samt adgang til landskab og natur
 2. Nærhed til offentlig og privat service
 3. Tilgængelighed til beskæftigelse og gode muligheder for etablering af virksomhed
 4. Social og kulturel sammenhængskraft.

 

Ikke alle kriterier behøver at være opfyldt i lige høj grad for, at en landsby er levedygtig. Desuden afhænger levedygtigheden ikke kun af den enkelte landsby, men også af byens samspil med nærliggende lokalsamfund samt regionale arbejdsmarkeder og centerbyer.

 

Ud over anbefaling 1-3, som udvalget kategoriserer som strategiske anbefalinger, fordeler de resterende sig på de fire kriterier.

 

I kommissoriet for udvalgets arbejde fremgår det, at opfølgningen på anbefalingerne gennemføres inden for eksisterende økonomiske rammer. Anbefaling 4, 13 og 15 indeholder dog betydelige økonomiske omkostninger, da udvalget vurderer, at disse indsatser er nødvendige for at skabe en bedre strukturel balance mellem land og by.

 

Strategiske anbefalinger:

 1. Strategisk planlægning af kommunens landområder og landsbyer
 2. Vurdering af de enkelte landsbyer og landområder med henblik på at sikre en differentieret og målrettet udvikling
 3. Særlig indsats i de udpegede rekonstruktionsområder (områder med betydelige udfordringer).

 

Anbefalinger under kriterium 1

 1. Styrket indsats til nedrivning og istandsættelse af boligmassen
 2. Boligjobordningen udvides til at omfatte nedrivning i landzone
 3. Nye finansieringsformer til at tilpasse bygningsmassen
 4. Mulighed for at omplacere boliger i det åbne land
 5. Et tilpasset og mere varieret boligudbud
 6. Øget tilgængelighed til landskab og natur.

 

Anbefalinger under kriterium 2

 1. En mere langsigtet planlægning af de nære offentlige servicetilbud
 2. Nye kollektive trafikløsninger
 3. Samlokalisering af faciliteter og aktiviteter.

 

Anbefalinger under kriterium 3

 1. Bedre digital infrastruktur
 2. Erhvervsudvikling med fokus på stedbundne potentialer
 3. Bedre tilgængelighed til arbejdsmarkedet

 

Anbefalinger under kriterium 4

 1. Tættere dialog og samarbejde mellem kommune og lokalsamfund
 2. Mere fokus på faciliteter og aktiviteter, der samler landsbysamfundene.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen har vurderet de enkelte anbefalingers sammenhæng med igangværende eller planlagte initiativer i kommunen. Se doknr. 781389/18 i bilag.

Nogle af anbefalingerne er udenfor Varde Kommunes beslutningskompetence. Det gælder især anbefaling nr. 4, 5, 6, 7, 13 og 15, som primært henvender sig til staten.

 

Forvaltningen vurderer, at der er god overensstemmelse mellem anbefalinger og igangværende eller planlagte initiativer i Varde Kommune. Varde Kommune arbejder i større eller mindre grad med de af anbefalingerne, der er relevante for kommuner.

Anbefaling 8, 10, 12 og 14 omhandler temaer, der også indgår i den kommende udviklingsstrategi, og det vil i den sammenhæng blive overvejet, om der i udvalgets anbefalinger ligger forslag, der med fordel kan anvendes i Varde Kommune. Der er også god overensstemmelse mellem anbefalingerne og byrådsgrundlaget 2018-2021. Se doknr. 78160/18 i bilag.


Konsekvens i forhold til visionen

Anbefalingerne har ikke nogen direkte konsekvens for visionen, men særlig anbefaling nr. 9 (øget tilgængelighed til landskab og natur) og 14 (Erhvervsudvikling med fokus på stedbundne potentialer) er relevante i forhold til visionen.


Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven


Økonomi

Ingen.


Høring

Ingen.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at tage orienteringen om anbefalingerne til efterretning, og

at drøfte anbefalingerne og deres sammenhæng med igangværende eller planlagte initiativer i Varde Kommune.


Beslutning Direktionen den 30-05-2018

Anbefalingen blev tiltrådt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 13-06-2018

Orienteringen blev drøftet og taget til efterretning.sagsnr18-5729_doknr81743-18_v1_vurdering af anbefalingerne i forhold til nuværende praksis i varde kommune.docx
sagsnr18-5729_doknr77681-18_v1_rapport fra udvalget for levedygtige landsbyer.pdf.pdf
sagsnr18-5729_doknr77679-18_v1_landsbyerne - nu og i fremtiden publikation fra udvalget for levedygtige landsbyer_pixi.pdf.pdf
sagsnr18-5729_doknr77642-18_v1_faktaark, udvalgets anbefalinger.pdf
sagsnr18-5729_doknr78166-18_v1_sagsnr15-3009_doknr6338-17_v1_strategiplan for bosætning i landområder 2017.pdf
sagsnr18-5729_doknr78165-18_v1_varde kommunes byradsgrundlag 2018-2021.pdf

Bilag

Vurdering af anbefalingerne i forhold til nuværende praksis i Varde Kommune
Rapport fra Udvalget for levedygtige landsbyer
Landsbyerne - nu og i fremtiden, publikation fra Udvalget for levedygtige landsbyer, pixi
Faktaark, Udvalgets anbefalinger
Sagsnr15-3009_Doknr6338-17_v1_Strategiplan for bosætning i landområder 2017
Varde Kommunes Byradsgrundlag 2018-2021


183. Ansøgning om godkendelse af lejeforhøjelse og lånoptagelse som følge af kollektiv råderet i Filsø Boligselskab

Ansøgning om godkendelse af lejeforhøjelse og lånoptagelse som følge af kollektiv råderet i Filsø Boligselskab

Sagsfremstilling

Filsø Boligselskab søger på vegne af samtlige otte afdelinger i boligselskabet om godkendelse af lånoptagelse og lejeforhøjelse i forbindelse med mulighed for udskiftning af køkkener i lejemålene med brug af den kollektive råderet jævnfør almenboliglovens § 37b. Det betyder, at den enkelte lejer selv vælger om køkkenforbedringen skal udføres i boligen mod en lejeforhøjelse.

 

Boligselskabet søger om, at der godkendes en lejeforhøjelse på op til 399 kr. pr. lejemål jf almenboliglovens §10, stk 3. Beløbsrammen pr. køkken kan maksimalt udgøre 55.000 kr. og lejeforhøjelsen beregnes individuelt for det enkelte lejemål, alt afhængig af de arbejder der bliver udført i lejemålene.

 

Køkkener som udskiftes finansieres via lånoptagelse. Der ansøges derfor om, at der samlet godkendes en lånoptagelse på et 15-årigt realkreditlignende lån med en rente på 3,5%. Lånets hovedstol udgør 14.987.000 kr. Lånet godkendes efter § 29 i almenboligloven og lånet hjemtages i takt med, at de enkelte lejere ønsker at få udført deres køkkener, så det samlede beløb på 14.987.000 kr. vil kun være relevant, såfremt alle beboere ønsker arbejdet igangsat på samme tid. Der er i alt 265 lejemål i boligselskabet og det forventes, at udskiftningen vil ske over de næste 10-15 år, som igangsættes individuelt efter lejernes ønsker.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der  ikke vil være problemer med genudlejning af boligerne som følge af, at den enkelte lejer har benyttet den kollektive råderet. De nye køkkener vil tilføre boligerne en forbedret kvalitet i brugsmæssig henseende og gøre boligerne mere attraktive for nye lejere.


Retsgrundlag

Almenboligloven

Lov om almene boliger mv


Økonomi

Lånet kræver ikke kommunegaranti


Høring

Beslutningen om brug af § 37b om kollektiv råderet er godkendt på afdelingsmøderne i de enkelte afdelinger.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at ansøgning om brug af kollektiv råderet jf § 37b til udskiftning af køkkener godkendes,

at lånoptagelse på maksimalt 14.987.000 kr til finansiering af nye køkkener godkendes, og

at lejeforhøjelse på maksimalt 399 kr. pr. måned pr. lejemål godkendes.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 13-06-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Byrådet den 19-06-2018

Indstillingen blev godkendt.sagsnr18-6268_doknr86399-18_v1_ansøgning om godkendelse af lejeforhøjelse og lånoptagelse som følge af kollektiv råderet i filsø bo.pdf

Bilag

Ansøgning om godkendelse af lejeforhøjelse og lånoptagelse som følge af kollektiv råderet i Filsø Boligselskab.pdf


184. Ansøgning. Tilskud til Kunstnernes Sommerudstilling 2018

Ansøgning. Tilskud til Kunstnernes Sommerudstilling 2018

Sagsfremstilling

Kunstnernes Sommerudstilling (KS) søger om et sponsorat på 20.000 kr. til udstillingen i 2018.

 

KS er en af kun fem censurerede udstillinger i Danmark, og hvert år indsendes der ca. 1.500 værker fra kunstnere fra Danmark, Sverige, Norge, Tyskland og England til censurering. Ca. 150 værker antages og udstilles i JANUS – Vestjyllands Kunstmuseum i Tistrup.

 

KS viser et bredt udsnit af samtidskunsten, både kunstnerspirer og anerkendte kunstnere. Der forventes ca. 2.000 besøgende i udstillingsperioden.

 

KS modtager årligt et tilskud fra Varde Kommune (Kultur og Fritid) på 10.000 kr. via en partnerskabsaftale med JANUS.

 

KS har søgt om en underskudsgaranti på 20.000 kr. i 2018 ved Kultur og Fritids pulje for andre kulturelle arrangementer. Udvalget for Kultur og Fritid afslog 7. maj 2018 ansøgningen, fordi puljen for andre kulturelle arrangementer er brugt eller fuldt ud disponeret for 2018.

 

I Udvalget for Kultur og Fritids dagsordenspunkt beskriver forvaltningen, at ”KS er et kunstnerisk flagskib i Varde Kommune, hvor borgerne kan møde den helt nye samtidskunst. Den censurerede kunstudstilling har stor betydning for kunstnere, og er vigtig at bibeholde i kommunen.”

 

KS budgetterer med et underskud på 26.560 kr. i 2018, ekskl. det ansøgte sponsorat.

 

KS fik i 2017 et samlet tilskud på 25.000 kr. inkl. det faste tilskud på 10.000 kr., samt en underskudsgaranti på 20.000 kr., som kom til udbetaling.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at KS imødekommer kommunens Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik, hvor en målsætning er, at ”det skal være muligt at opleve og dyrke de forskellige kunstarter, herunder musik, scene- og billedkunst. Kunsten skal være tilgængelig for alle borgere.”

 

Et sponsorat forudsætter iflg. Kodeks for sponsorater, at det har en positiv reklameværdi for Varde Kommune. KS har ikke beskrevet, hvordan de vil markedsføre Varde Kommune eller Varde Kommunes vision i forbindelse med udstillingen i 2018.

 

Forvaltningen vurderer, at ansøgningen om sponsorat for 2018 kan imødekommes på betingelse af, at KS markedsfører Varde Kommune i sit annonce- og programmateriale mv.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Kodeks for sponsorater


Økonomi

Et sponsorat finansieres af Byrådets udviklingspulje.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Kunsternes Sommerudstillings ansøgning om et sponsorat på 20.000 kr. drøftes.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 13-06-2018

Udvalget imødekommer ansøgningen om sponsorat på 20.000 kr. til Kunsternes  Sommerudstilling.sagsnr18-5934_doknr80890-18_v1_ks - ansøgning varde kommune 2018.docx
sagsnr18-157_doknr68043-18_v2_ansøgning - kunstnernes sommerudstilling 2018.docx
sagsnr18-157_doknr55189-18_v1_kunstnernes sommerudstilling 2018 - ansøgning.docx
sagsnr18-157_doknr55192-18_v1_kunstnernes sommerudstilling 2018 - budget 2018.docx

Bilag

KS - Ansøgning Varde Kommune 2018
Ansøgning - Kunstnernes Sommerudstilling 2018
Kunstnernes Sommerudstilling 2018 - Ansøgning
Kunstnernes Sommerudstilling 2018 - Budget 2018


185. Kommissorium for §17 stk. 4 udvalg vedr. Implementering af fælles ejendomscenter

Kommissorium for §17 stk. 4 udvalg vedr. Implementering af fælles ejendomscenter

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 29. maj 2018 at nedsætte et §17 stk. 4 udvalg til at følge implementeringen af et fælles ejendomscenter i Varde Kommune. Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet et forslag til kommissorium for udvalgets sammensætning og arbejde.  ”Kommissorium for § 17, stk. 4 udvalg Implementering af fælles ejendomscenter i Varde Kommune” er vedlagt som bilag til nærværende sagsfremstilling.

 

Formålet med implementeringen af et fælles ejendomscenter for Varde Kommune er som følger:

 • At bidrage til realiseringen af den kommunale ejendomsstrategi.
 • At udvikle og effektivisere det kommunale ejendomsområde.
 • At samle det tekniske servicepersonale i decentrale teams samt sørge for personalemæssig tilknytning til et nyoprettet fælles ejendomscenter med selvstændig chef med reference til direktøren for Plan, Kultur og Teknik. Dette gøres for at sikre, at de faglige kompetencer udnyttes så godt som muligt på tværs af hele kommunen.
 • At samle budgettet for bygningsvedligehold for mere effektiv udnyttelse af de økonomiske ressourcer. En del af budgetansvaret skal placeres og udmøntes decentralt.
 • At sikre, at den service, der ikke direkte er forbundet med bygningsvedligehold også fremadrettet leveres til de kommunale institutioner.

 

Den foreløbige projektplan for implementeringen af et fælles ejendomscenter, ”Udkast til projektplan for implementering af fælles ejendomscenter”, er vedlagt som bilag til nærværende sagsfremstilling.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer,

at implementeringen og etableringen af et fælles ejendomscenter kan bidrage til realiseringen af den kommunale ejendomsstrategi samt udvikle og effektivisere det kommunale ejendomsområde, således der opnås en organisatorisk og økonomisk gevinst. 
 

at nedsættelsen af et §17 stk. 4 udvalg - til at følge implementeringen af et fælles ejendomscenter for Varde Kommune - kan medvirke til at sikre, at lokalpolitikere, forvaltningen og fagpersonalet arbejder sammen omkring implementeringen af et fælles ejendomscenter samt være med til at skabe et grundlag for, at relevante aktører involveres tidligt i drøftelser vedrørende implementeringen af et fælles ejendomscenter. Nedsættelsen af et §17 stk. 4 udvalg giver udvalgets medlemmer mulighed for at komme med anbefalinger til, hvordan implementeringsprocessen realiseres bedst muligt, og dette kan bidrage til, at der udarbejdes en model for et fælles ejendomscenter, som sikrer, at også den service, der ikke direkte knytter sig til bygningsvedligehold, fortsat leveres til institutionerne.
 

at implementeringen af et fælles ejendomscenter kræver ansættelse af en chef med reference til direktøren for Plan, Kultur og Teknik, Thomas Jaap.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.


Økonomi

Der afsættes midler til studieture eller andre arrangementer af relevans for udvalgets arbejde.


Udgifter forbundet med udvalgets arbejde afholdes fra kontoen for kommunalbestyrelsesmedlemmer, hvilket der skal budgetteres med.

 

Lønsummen til ansættelse af en ny chef for det fælles ejendomscenter finansieres af bestående midler til lederlønninger.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at den foreløbige projektplan for implementering af fælles ejendomscenter for Varde Kommune tages til efterretning,

at kommissoriet for §17 stk. 4 udvalget for implementering af et fælles ejendomscenter i Varde Kommune godkendes, og

at ansættelse af en centerchef for det fælles ejendomscenter for Varde Kommune godkendes

.


Beslutning Direktionen den 06-06-2018

Anbefalingen blev godkendt.

Kommissorium og projektplan tilrettes med de faldne bemærkninger.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 13-06-2018

Udvalget besluttede,

at § 17 stk. 4 udvalget for implementering af et fælles ejendomscenter i Varde Kommune udvides med yderligere en servicemedarbejder og en institutionsleder,

at Socialdemokratiet i §17 stk. 4 udvalget repræsenteres af Søren Laulund og Sandie Eis Ravn, og

at det forelagte kommissorium ikke kan godkendes, da der ønskes en mere substantiel drøftelse i § 17 stk. 4 udvalget om ejendomsbetjeningens funktion og indhold. Der udarbejdes et nyt forslag til kommissorium til næste møde i Udvalget for Økonomi og Erhvervsagsnr17-10390_doknr82507-18_v1_udkast til projektplan for implementering af fælles ejendomscenter.docx
sagsnr17-10390_doknr83006-18_v1_kommissorium for §17 stk. 4 udvalg.docx

Bilag

Udkast til projektplan for implementering af fælles ejendomscenter
Kommissorium for §17 stk. 4 udvalg


186. Udbud af mægleraftale Ølgod

Udbud af mægleraftale Ølgod

Sagsfremstilling

EDC i Ølgod har henvendt sig til kommunen for at få en mægleraftale, der giver dem lov til at annoncere og henvise kunder til kommunens parcelhusgrunde i Ølgod og Tistrup.

 

Mægleraftalen skal udbydes i offentligt udbud.

 

Varde Kommune har tidligere i år indgået en mægleraftale med Nybolig Varde om annoncering og henvisning af kunder til parcelhusgrunde i Horne. Mægleraftalen er en henvisningsordning, hvor Nybolig Varde får et henvisningssalær på 2.000 kr. ekskl. moms ved henvisning af en kunde, som køber en grund af Varde Kommune. Nybolig Varde har lagt grundene i Horne på Boligsiden.dk samt på deres egen hjemmeside, og de afholder omkostningerne til dette.

 

I Ølgod er der 8 grunde på Skovkanten, hvor der er mulighed for flere udstykninger. Udstykningen er fra 2011, der er solgt 5 parcelhusgrunde, og en grund er reserveret.

 

På Solvænget/Vangsgade er der en udstykning med 3 parcelhusgrunde, hvoraf den ene er solgt, og de to andre er reserveret.

 

Kommunen har desuden to parcelhusgrunde på Grønnegade til salg, hvoraf den ene er reserveret.

 

Der er solgt 38 parcelhusgrunde i Ølgod fra 2007-2018.

Alle parcelhusgrunde i Ølgod er til en fast og godkendt pris.

 

Udstykningen Yderikparken i Tistrup er endnu ikke igangsat. Når parcelhusgrundene er klar til salg, vil der ligeledes blive lavet et offentligt udbud på grundene i Tistrup.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at mægleropgaven skal i offentligt udbud med henblik på at lave en henvisningsordning med en ejendomsmægler for Ølgod. En mægleraftale vil give øget opmærksomhed på parcelhusgrundene i området, og det vil forhåbentligt give udslag i større efterspørgsel efter parcelhusgrundene.

 

Forvaltningen anmoder om, at Byrådet bemyndiger forvaltningen til at udbyde lignende henvendelser i offentligt udbud uden politisk behandling.

 

Når udstykningen på Yderikparken i Tistrup er klar til salg, vil kommunen gennemføre et offentligt udbud af grundene. Derefter vil mægleraftalen om salg af usolgte grunde komme i offentligt udbud, så ejendomsmæglerne kan byde ind på en mægleraftale.

 

Mægleraftalerne vil løbe i en periode på højest 2 år.

 

Varde Kommune vil betale et henvisningssalær ved et salg på maks. 2.000 kr. ekskl. moms, som i aftalen med Nybolig.

 

Udkast til udbudsvilkår/mægleraftalen er vedlagt som bilag.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Bekendtgørelsen om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme


Økonomi

Der betales kun henvisningssalær til ejendomsmægleren, hvis der opnås et salg.

Henvisningssalæret finansieres af indtægtskontoen for det pågældende udstykningsområde.

 

Bliver der ikke solgt nogle grunde, har kommunen ingen udgifter ved dette tiltag.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at mægleraftalen om salg af grunde i Ølgod udbydes i offentligt udbud,

at forvaltningen bemyndiges til at behandle lignende henvendelser på samme måde som denne, og

at henvisningssalæret finansieres af indtægtskontoen for det pågældende udstykningsområde.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 13-06-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 


Beslutning Byrådet den 19-06-2018

Indstillingen blev godkendt.sagsnr18-5187_doknr70805-18_v1_udbud af mægleraftale.docx

Bilag

Udbud af mægleraftale


187. Vindmølleplanlægning 2018

Vindmølleplanlægning 2018

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af Kommuneplan 2017 blev det besluttet at fastsætte fristen for ansøgning om opstilling af nye vindmøller i Varde Kommune til den 1. februar 2018.

 

Ansøgninger om igangsætning af planlægning for vindmølleprojekter skulle inkludere dokumentation for, at der kan opsættes mindst 3 møller, og at 95 % af husejerne inden for en afstand af 6 x møllernes højde fra kommende møller skriftligt har tilkendegivet, at de støtter projektet. Der skulle desuden redegøres for nedtagning af eksisterende gamle møller inden for nærzonen (4,5 km), og for projektets bidrag til at nedbringe det samlede antal vindmøller i kommunen.

 

Der er modtaget fire ansøgninger ved henholdsvis Nebel Mærsk, Nybro, Vrenderup og Kvong. De fire projekter er sammenlignet i vedhæftede notat.

 

Ansøger for projektet ved Nybro har efterfølgende indsendt supplerende materiale samt en ny projektanmeldelse, som blandt andet beskriver en ny vindmølletype og mulige ændringsforslag til vindmølleprojektet, da gasbehandlingsanlægget måske skal udvides. Både hovedforslag og ændringsforslag er godkendt af Energinet, som ejer Nybro-værket. Ændringsforslagene omfatter samme husejere, som det oprindelige forslag. Det nye materiale indgår ikke i forvaltningens sammenligning af projekterne, da det er indkommet meget sent i processen.

 

 

95% opbakning

Antal møller

Antal møller, der tilbydes nedtaget

Afstand til blivende møller ca.

Nebel Mærsk

Ja

4

0

300 m

Kvong

Ja

4

4

1.600 m

Nybro

Ja

6

8

450 m

Vrenderup

Nej

5

5

2.000 m

 

Forvaltningen har modtaget en underskriftsindsamling fra 25 borgere mod projektet ved Kvong. Der har ikke været afholdt høringer, men borgerne har fået kendskab til sagen, og oplyser, at de er modstandere af projektet.

 

Efter ansøgningsfristen har forvaltningen anmodet de berørte husejere om bekræftelse på deres tilsagn. I projektet ved Vrenderup har en husejer trukket sin underskrift tilbage, hvilket betyder, at projektet ikke kan opnå opbakning fra 95 % af husejerne inden for 6 x møllernes højde. Ved de tre øvrige projekter har alle husejere inden for 6 x møllernes højde bekræftet, at de er indforståede med projektet.

 

I Bekendtgørelse om planlægning for vindmøller fremgår det, at den landskabelige påvirkning af et vindmølleprojekt skal belyses særligt, hvis den indbyrdes afstand mellem nye vindmøller og eksisterende eller planlagte vindmøller er mindre end 28 gange totalhøjden. For at kunne acceptere en placering af en ny vindmøllegruppe indenfor denne afstand fra andre vindmøller, skal det godtgøres, at den landskabelige påvirkning af anlæggene under ét anses for ubetænkelig. Det er muligt at se bort fra ældre møller, der skal nedtages inden for en kortere årrække. Afstanden kan dog fraviges, hvis kommunen i forbindelse med en konkret vurdering (VVM) kan godtgøre, at samspillet mellem vindmøllegrupperne er ubetænkelig, herunder fremtræder harmonisk i landskabet, og at de samtidig opfattes som adskilte anlæg.

 

Hvis der skal planlægges for et konkret vindmølleprojekt, skal der indkaldes ideer og forslag til planlægningen. Herefter skal der udarbejdes kommuneplantillæg, lokalplan, miljøvurdering og VVM.

 

Ansøgningerne kan ses her: http://ge.tt/6Jemoko2)


Forvaltningens vurdering

Projektet ved Vrenderup kunne ikke samle opbakning på min. 95 % af husejerne inden for 6 x møllernes højde. Det overholder derfor ikke kommuneplanens krav til vindmølleansøgninger, og forvaltningen vurderer, at der ikke bør arbejdes videre med projektet. Projektet er derfor ikke beskrevet nærmere nedenfor.

 

I det følgende fremgår de væsentligste punkter, der adskiller projekterne. En detaljeret gennemgang af de enkelte projekter kan ses i sammenligningsdokumentet.

 

Landskab

Ingen af projekterne kan overholde afstanden på min. 28 x totalhøjden til andre vindmøller, hvorfor denne problemstilling i alle tilfælde vil skulle undersøges og vurderes nærmere i forbindelse med en eventuel videre planlægning.

 

Det vurderes særligt, at projektet ved Nebel Mærsk ligger så tæt på eksisterende møller og et ansøgt vindmølleprojekt i Ringkøbing-Skjern Kommune, at den landskabelige påvirkning af det ansøgte projekt i Varde Kommune ikke vurderes at være ubetænkelig. Der sker ingen nedtagning af eksisterende møller i forbindelse med det ansøgte projekt.

 

I forhold til projektet ved Nybro står der 7 eksisterende møller umiddelbart nordøst for den nordligste mølle i etape 1. Det vurderes, at der vil være behov for en nærmere vurdering af samspillet mellem de to vindmøllegrupper, der vil være synlige i en årrække, da de eksisterende møller er forholdsvis nye. Samspillet kan ikke umiddelbart beskrives som ubetænkeligt. Hvis både etape 1 og 2 etableres, vil de 7 eksisterende møller skulle nedtages, og den samlede vindmøllegruppe vil på denne måde kunne fremstå som et sammenhængende mønster med ens mølletyper, hvilket vil harmonere godt på denne placering i tilknytning til gasbehandlingsanlægget ved Nybro.

 

For projektet ved Kvong gælder, at særligt samspillet med 5 eksisterende møller ca. 1,5 km syd for de ansøgte møller skal undersøges nærmere, og samspillet kan derfor ikke umiddelbart beskrives som ubetænkeligt.

 

Støj og skygge

Ved projektet ved Kvong findes 12 boliger, der ligger lige uden for de 6 x møllernes højde. Størstedelen af disse boliger vil i givet fald være placeret midt mellem to vindmøllegrupper med ca. 750 m til 5 eksisterende møller mod syd og ca. 800 m fra de nye møller mod nord. Det er dog forvaltningens vurdering, at de lovgivningsmæssige krav er overholdt. Det må antages, at ansøger har valgt 125 m høje møller mod de gængse 150 m for at kunne opfylde kravet om opbakning fra min. 95 % af husejerne inden for 6 x møllernes højde.

 

Ved projektet ved Nybro ligger 2 boliger netop udenfor de 6 x møllernes højde, og den samlede bebyggelse Kærup ligger i forlængelse af den sydlige del af vindmølleområdet godt 900 m fra den nærmeste mølle. I ansøgningen fremgår det, at der nedtages 8 eksisterende møller, hvoraf flere tidligere har medført støjklager.

 

Ved Nebel Mærsk ligger 3 boliger netop uden for de 6 x møllernes højde.

Ejerforhold ved boliger netop uden for vindmølleområderne er ikke gennemgået.

 

Øvrigt

Samlet set vurderes det, at det for henholdsvis projektet ved Nybro og projektet ved Nebel Mærsk ikke umiddelbart kan afgøres, at den landskabelige påvirkning i forhold til eksisterende møller kan anses for ubetænkelig, da der findes nyere eksisterende møller meget tæt på. Den landskabelige påvirkning ved projektet ved Kvong er mindre tydelig, da de eksisterende møller ligger længere væk, og da de ansøgte møller er lavere. Lavere møller leverer dog sædvanligvis også en lavere effekt. For projektet ved Kvong gælder desuden, at der vil være mange berørte borgere, hvis boliger kommer til at ligge midt mellem to vindmølleområder, hvilket ikke vurderes at være hensigtsmæssigt.

 

Der har været ført drøftelser med Ringkøbing-Skjern Kommune vedrørende forholdet mellem de to ansøgte vindmølleprojekter i henholdsvis Varde og Ringkøbing-Skjern Kommune. Det ansøgte projekt i Ringkøbing-Skjern Kommune er mere fremskredent, og handler om opstilling af testmøller, hvilket der ikke er mulighed for mange steder i landet. Det er ikke muligt at gennemføre begge vindmølleprojekter, da der er behov for større afstand til testmøllerne, for at målinger af disse kan gennemføres korrekt. Det vurderes derfor, at det overordnet set vil være mest hensigtsmæssigt at give mulighed for at gennemføre projektet i Ringkøbing-Skjern Kommune fremfor projektet ved Nebel Mærsk.

 

På baggrund af ovenstående vurderes det, at ingen af de fire ansøgninger umiddelbart bør imødekommes, men at der er baggrund for at udvikle/revidere projektet ved Nybro, når planlægningen for en kommende udvidelse af gasanlægget ved Nybro er gennemført (forventeligt sommeren 2019), og der samtidig sker en hensigtsmæssig tilpasning af vindmølleprojektet i forhold til landskab, eksisterende møller, Nybro-værket og andre forhold i omgivelserne mv. En ny ansøgning inden for dette område vil fortsat skulle overholde kommuneplanens krav om blandt andet tilkendegivelser fra 95 % af husejerne inden for 6 x møllernes højde.


Konsekvens i forhold til visionen

Etablering af nye vindmøller vil kunne bidrage til produktion af grøn energi.


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Vindmøllebekendtgørelsen


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at ingen af de fire ansøgninger imødekommes på det foreliggende grundlag, og

at Byrådet på baggrund af en fornyet ansøgning, der forholder sig til ovennævnte forhold, kan tage fornyet stilling til om der kan igangsættes planlægning for et projekt ved Nybro.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 08-06-2018

Udvalget indstiller til Byrådet,

at ansøgningen vedrørende Vrenderup ikke imødekommes på det foreliggende grundlag, fordi kravet om naboaccept ikke er opfyldt,

at ansøgningen vedrørende Kvong ikke imødekommes på det foreliggende grundlag, fordi Udvalget for Plan og Teknik lægger vægt på størst mulig effektivitet ved opsætning af nye vindmøller, samt at intentionen fra kommuneplanen om størst muligt hensyn til de nærmeste naboer ikke er inddraget i projektet,

at Udvalget for Plan og Teknik noterer sig, at der ikke er redegjort for nedtagning af vindmøller i Nebel Mærsk-projektet, og Udvalget ønsker en drøftelse på et senere udvalgsmøde, hvor der også gives en status på vindmølleprojektet i Ringkøbing-Skjern Kommune nord for det ansøgte projekt ved Nebel Mærsk, og

at projektet ved Nybro behandles igen i 2019, når der foreligger et plangrundlag for udvidelsen af Nybroværket, og ansøgningsmaterialet er tilpasset hertil.

 

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 13-06-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 


Beslutning Byrådet den 19-06-2018

Connie Høj blev erklæret inhabil og deltog således ikke i sagens behandling.

 

Indstillingen fra Udvalget for Økonomi og erhverv blev sat til afstemning

 

For indstillingen stemte Liste A, Liste B, Liste C, Liste I, Liste L, Liste O, Erik Buhl, Lars Teglgaard, Preben Friis-Hauge, Peter Nielsen, Anders Linde, Niels Haahr Larsen, Line Berner og Peder Foldager (Liste V)

Imod indstillingen stemte Mads Sørensen og Stig Leerbeck

Ingen undlod at stemme

 

Forslaget er hermed godkendt.

 sagsnr17-7039_doknr76375-18_v1_sammenligning af de fire ansøgninger.pdf
sagsnr17-7039_doknr78397-18_v1_oversigtskort.pdf
sagsnr18-1490_doknr83375-18_v1_oversigtskort - underskriftsindsamling.pdf
sagsnr18-1490_doknr82012-18_v1_underskriftsindsamling fra borgere ved kvong langhede.pdf

Bilag

Sammenligning af de fire ansøgninger
Oversigtskort
Oversigtskort - underskriftsindsamling
Underskriftsindsamling fra borgere ved Kvong Langhede


188. Blåvand Udviklingsplan

Blåvand Udviklingsplan

Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik vedtog 18. april 2018 Forslag til Blåvand Udviklingsplan. Forslaget har været i offentlig høring fra 19. april 2018 til 17. maj 2018.

 

Der er i høringsperioden kommet 5 høringssvar. 3 handler om udviklingsplanens oplæg til projektet ’Danmarks største strandlegeplads’. 2 høringssvar meddeler støtte til planens samlede produkt. Høringssvarene har ikke medført ændringer til udviklingsplanen. Forvaltningen ved, at der lokalt kan være uenighed om projektet med strandlegepladsen. Projektet er fremkommet som del af en lokal idéskabelsesproces, og det indgår derfor i den samlede pulje af idéer i Blåvand Udviklingsplan. Der er på nuværende tidspunkt ikke tale om et konkret projekt. Arbejdet med en strandlegeplads skal, som alle andre projekter, tilpasses forholdene i området, og der skal indhentes tilladelser fra stat, kommune mv. efter normal procedure og høringer omkring etablering af bebyggelse.

Resumé af høringssvar og udkast til Byrådets vurdering af disse kan ses i bilag.

 

I processen omkring udarbejdelse af udviklingsplanen deltog styregruppen, de erhvervsdrivende, grundejerforeningerne og borgerforeningen. Forløbet bygger på to produktive workshops og en lancering på Tirpitz 27. februar 2018. Udviklingsplanen for Blåvand 2025 – ’Nordens førende og mest attraktive kystferieby’ følger op på en tidligere udviklingsplan fra 2012. Planen udpeger 4 hovedindsatsområder i Blåvand og indeholder 11 konkrete idéer til projekter, der kan igangsættes.

 

De fire hovedindsatsområder i udviklingsplanen er:

 

Det gode liv

Der sættes fokus på gastronomien i Blåvand, et naturcenter ved Danmarks vestligste punkt og et mulitiaktivitetshus med værksted, marked og cafémiljø.

 

Naturen i spil

Der arbejdes med elementer, der på en passende måde kan indplaceres i Blåvands natur, herunder naturlige oplevelsesstier, strandlegeplads, oplevelser i og uden for det Blå Plateau og Solfangeren- en udsigtsplatform på radarbunkeren ved Blåvandshuk Fyr.

 

By- og naturrum

Med indsatsområdet arbejdes der med en levende bymidte med en NATURlig atmosfære, og attraktive feriehusområder i pagt med naturen.

 

Basisfaciliteter og infrastruktur

Indsatsområdet lægger op til udarbejdelse af planer for regulering af trafikken og udviklingen af basisfaciliteterne i Blåvand, samt en plan for vedligehold af faciliteter, infrastruktur og udenomsarealer.

 

Den lokale organisering bygges som udgangspunkt op omkring Blåvand Udvikling eller en tilsvarende nystiftet forening, der arbejder med at vejlede og assistere projekternes tovholdere med at implementere udviklingsplanens projekter. Derudover peges der i planen på et tættere samarbejde med Varde Kommune om realiseringen af planen i form af et partnerskab.

 

Ved realiseringen af de enkelte projektidéer vil der være et behov for finansiering.

Projektgrupperne samt styregruppen er blevet informeret om mulighederne for at ansøge om midler fra udviklingspuljen oprettet af Udvalget for Plan og Teknik.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at udviklingsplanen for Blåvand er et godt udgangspunkt for den videre udvikling af Blåvand som kystdestination, til ’Nordens førende og mest attraktive kystferieby’ med mange kvaliteter og aktiviteter for alle gæster. Realisering af planen vil bidrage til Blåvand som attraktion, og afledt deraf turismeudviklingen.

 

Projekterne omkring ’By- og naturrum’ og ’Basisfaciliteter og infrastruktur’ vil genskabe Blåvand bymidte og feriehusområderne med en unik identitet, og samtidig indtænke basisfaciliteterne og infrastrukturen.

 

Forvaltningen vurderer, at det vil være nødvendigt, at den nye organisering i Blåvand indgår i et partnerskab med Varde Kommune til understøttelse af planen, herunder eksempelvis hjælp til og vejledning om fundraising og projektledelse.


Konsekvens i forhold til visionen

Udviklingsplanen for Blåvand 2025 skaber en god balance mellem benyttelse og beskyttelse af naturen. Det betyder blandt andet, at nuværende stiforløb forbedres og udbygges med oplevelsesloops, at nye forløb anlægges med boardwalks, ligesom strandaktiviteter vil finde sted i afgrænsede zoner.


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at forslag til resumé af indkomne bemærkninger og Byrådets vurdering af disse godkendes, 

at Blåvand Udviklingsplan vedtages uden ændringer, og

at forvaltningen fortsætter med at understøtte udviklingsarbejdet gennem vejledning til fundraising og projektledelse, med henblik på at understøtte styregruppen i udmøntningen af udviklingsplanens enkelte projekter.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 08-06-2018

Anbefalingen blev godkendt med bemærkning om, at der er lokal uenighed om en strandlegeplads, og at den endelige udformning derfor skal ske i dialog med lokal inddragelse.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 13-06-2018

Anbefalingen fra Udvalget for Plan og Teknik blev godkendt.

 


Beslutning Byrådet den 19-06-2018

Anbefalingen fra Udvalget for Økonomi og Erhverv blev sat til afstemning.

 

For anbefalingen stemte Liste B, Liste C, Liste L, Liste O og Liste V

Imod anbefalingen stemte Liste A og Liste I

Ingen undlod at stemme

 

Anbefalingen er hermed godkendt.

 sagsnr17-9737_doknr79907-18_v1_høringssvar samlet - blåvand udviklingsplan.pdf
sagsnr17-9737_doknr79908-18_v1_resume af indkomne bemærkninger og udkast til byrådets vurdering af disse.pdf.pdf
sagsnr17-9737_doknr50460-18_v1_blåvand udviklingsplan 2025.pdf

Bilag

Høringssvar samlet - Blåvand Udviklingsplan
Resume af indkomne bemærkninger og udkast til byrådets vurdering af disse.pdf
Blåvand udviklingsplan 2025


189. Ansøgning. Plangrundlag for minigolf i Ho

Ansøgning. Plangrundlag for minigolf i Ho

Sagsfremstilling

Varde Kommune har modtaget en forespørgsel om etableringen af en minigolfbane med tilhørende picnicområde i Ho i tilknytning til den eksisterende Ho fiskesø på adressen Almosetoften 12, 6857 Blåvand. Varde Kommune erklærede projektet lokalplanpligt og modtog på den baggrund den 11. april 2018 en ansøgning fra ejerne om udarbejdelse af lokalplan for området. Området er ca. 4,2 ha og ligger i landzone.

 

Planområdet skal omfatte den eksisterende fiskesø med tilhørende toiletbygning, betalingsområde mv. og de direkte tilknyttede faciliteter. Lokalplanen vil også omfatte et ubebygget område mellem fiskesø og Almosetoften, der ønskes anvendt til minigolfbane og picnicområde og en udvidelse af den eksisterende parkeringsplads samt nødvendige supplerende bygninger. Der er i dag ca. 5.000 gæster til fiskesøen, og det forventes, at minigolfbanen vil tiltrække et tilsvarende antal.

 

Minigolfbanen ønskes etableret med naturmaterialer for bedst muligt at tilpasse projektet til det omkringliggende landskab. Man ønsker at trække nogle af områdets naturlige elementer ind i baneopbygningen, så både klitter, vand, hede og skov vil være repræsenteret. 

 

Området ligger i den nordlige del af sommerhusområdet i Ho. Området afgrænses mod øst af Almosetoften og et større sommerhusområde. Mod syd grænser området op til en bolig i landzone mod syd, og syd for denne bolig ligger også et større sommerhusområde. Området afgrænses af marker og klitplantage mod nord og vest.

 

Der har ikke tidligere været udarbejdet lokalplan for arealet, og området ligger ligeledes udenfor rammeområde for Varde Kommunes Kommuneplanen 2017. Ved udarbejdelsen af en lokalplan skal der derfor samtidigt udarbejdes et tillæg til kommuneplan, som vil udlægge området til rekreative formål.

 

Arealudpegninger i Kommuneplan 2017

Planlægningen omfatter en række hensyn i nærområdet og ligger blandt andet indenfor:

 • Kystnærhedszone
 • Større uforstyrret landskab og kystlandskab
 • § 3-beskyttet natur
 • Skov, der afkaster byggelinje
 • Grønt Danmarkskort
 • Støjkonsekvenszone fra Forsvarets øvelsesareal

 

Ansøgning kan ses i bilag og her fremgår også et forslag til en områdeafgrænsning og en foreløbig placering af minigolfbane, parkering og picnicområde.

 

Sagen er en A-sag, fordi området kræver udarbejdelse af et kommuneplantillæg, som udlægger et nyt område til rekreative formål. Derfor er der afholdt forudgående idehøring, og sagen skal behandles i Byrådet.

 

Sagen har derfor været sendt i forhøring i perioden 18. april 2018 til 4. maj 2018. Der er kommet 5 bemærkninger, der særligt handler om støj, trafik, natur og bekymring for negativ påvirkning af ejendomsværdien af sommerhuse, herunder salg og udlejning af sommerhuse.

 

Der er udtrykt bekymring for forskellige former for støj i forhold til naboer, trafiksikkerheden på Almosetoften og antallet af parkeringspladser, fordi borgerne mener, at de forventede 5.000 ekstra besøgende hovedsageligt vil ankomme i bil, ligesom besøgende til fiskesøen gør det i dag. Bemærkningerne udtrykker også bekymring for de eksisterende naturværdier i området og en mening om, at etableringen af en minigolfbane vil lukke det sidste åbne naturareal ved Almosetoften. De modtagne bemærkninger er behandlet i resumé af indkomne bemærkninger til idéoplæg i forbindelse med planlægningen for minigolfbane i Ho, samt udkast til Byrådets vurdering af disse.

 

Sagen er en A-sag, og derfor beslutter Byrådet, om planlægningen ønskes igangsat, mens Udvalget for Plan og Teknik prioriterer, hvornår sagen opstartes i forvaltningen.


Forvaltningens vurdering

Kommuneplan 2017 indeholder retningslinjer for placeringen af nye fritidsanlæg. Retningslinjerne fastlægger, at nye anlæg skal placeres i tilknytning til eksisterende anlæg og sommerhusområder og kun efter sammenhængende turistpolitiske overvejelser. Placeringen af en minigolfbane i tilknytning til eksisterende fiskesø og nær sommerhusområder vurderes at være i overensstemmelse med retningslinjen herom.

 

Ved planlægning i kystnærhedszonen gælder, at der kun må planlægges for anlæg i landzone, hvis der er en særlig planmæssige eller funktionel begrundelse. En eventuel planlægning forudsætter, at andre udbygningsmuligheder uden for kystnærhedszonen vurderes.

 

Der er kun 2 helt uudnyttede rammer indenfor kystnærhedszonen i Varde Kommune uden lokalplan. Området 16.03.R01 til feriecenter vest for Jegum Ferieland og ramme 13.10.R04 til minizoo nord for Vesterhavshav ved Lønne Feriepark.

 

Minigolfbanen skal ligge i direkte sammenhæng med den eksisterende fiskesø, der ligger i tilknytning til sommerhusområderne i Ho. Idet planlægningen funktionelt følger brugsgrænserne ved den eksisterende fiskesø, og derved ikke er en funktionel udvidelse, men kun en planlægningsmæssig udvidelse, er de to øvrige rammeområder ikke relevante. Forvaltningen vurderer derfor, at der er en særlig planmæssig eller funktionel begrundelse for udbygning i kystnærhedszonen på den ansøgte lokalitet.

 

Området ligger indenfor en skovbyggelinje. Den påtænkte minigolfbane ligger ikke tæt på skoven, der afkaster byggelinje, og der er forskellige eksisterende bygninger imellem banen og skoven. Forvaltningen vurderer derfor, at der kan meddeles den nødvendige dispensation.

 

Området ligger inden for støjkonsekvensområdet for Oksbøl skyde- og øvelsesterræn. Støjbelastningen kan inden for området i perioder forventes at være større end 55 dB. Området benyttes allerede i dag til rekreative aktiviteter i form af fiskesø. Planen vil fastlægge formålet til rekreativt formål i form af en fiskesø, minigolf og lignende erhverv, og de planlagte aktiviteter i området afviger ikke i forhold til den måde området allerede anvendes på, men supplerer områdets anvendelsesmuligheder. Det vurderes, at planlægningen ikke medfører skærpede krav i forhold til Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj i støjfølsomme områder. Den fremtidige anvendelse vurderes derfor ikke at begrænse Forsvarets aktivitetsmuligheder inden for skyde- og øvelsesområderne.

 

Øvrige hensyn

Området har landskabelig værdi og derfor skal den samlede bygningsmasse på matriklen udføres under hensyntagen til de landskabelige påvirkninger. Derfor kan der forventes eksempelvis krav om belysning, valg og ensartethed af materialer og farve, placering af bygninger og beplantning.

Området indeholder også naturværdi; Den eksisterende fiskesø samt en mindre sø registreret som beskyttet efter naturbeskyttelsesloven § 3. Skoven og nogle mindre lysåbne arealer i den nordlige del af området indgår i Grønt Danmarkskort. Derfor skal det fremgå af et lokalplanforslag, at naturbeskyttelsesinteresser vægtes højt i den nordlige del af området, og at den lille sø skal fastholdes som en naturlig sø, og at den ikke må inddrages i fiskesø-aktiviteterne.


Konsekvens i forhold til visionen

Ved etableringen af en minigolfbane i området udvides udbuddet af rekreative aktiviteter i området. Ansøger ønsker, at anlægget etableres i naturmaterialer for at skabe sammenspil til naturen. Banen vil således trække nogle af områdets naturlige elementer ind i baneopbygningen så både klitter, vand, hede og skov vil være repræsenteret.


Retsgrundlag

Planloven

Kommuneplan 2017, Varde Kommune


Økonomi

Ingen


Høring

Hvis det ansøgte imødekommes, skal der gennemføres en offentlig høring, jf. planloven § 24, stk. 1.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at det nødvendige plangrundlag i form af lokalplan og kommuneplantillæg udarbejdes,

at sagen medtages i prioriteringen af sager til igangsætning,

at resume af de indkomne bemærkninger for forhøringen godkendes, og

at sagen herefter behandles som en A-sag.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 08-06-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 13-06-2018

Et flertal bestående af Erik Buhl, Holger Grumme Nielsen, Peter Nielsen, Ingvard Ladefoged, Søren Laulund, Line Berner og Anders Linde fremsender indstillingen til Byrådet med anbefaling.

 

Henrik Kastrupsen stemte imod.

 


Beslutning Byrådet den 19-06-2018

Flertalsindstillingen fra Udvalget for Økonomi og Erhverv blev sat til afstemning:

 

For indstillingen stemte Liste A, Liste B, Liste C, Liste I, Liste O og Liste V

Imod indstillingen stemte Liste L

Ingen undlod at stemme

 

Indstillingen er hermed godkendt.sagsnr18-4323_doknr75802-18_v1_ansøgning samlet.pdf.pdf
sagsnr18-4323_doknr71705-18_v1_samlet pdf med høringssvar.pdf.pdf
sagsnr18-530_doknr35990-18_v1_definition af a, b og c sager.pdf
sagsnr18-4323_doknr82947-18_v1_luftfoto af områdets placering i ho.pdf.pdf
sagsnr18-4323_doknr83531-18_v1_idéoplæg - resumé af indkomne bemærkninger.pdf.pdf

Bilag

Ansøgning Samlet.pdf
Samlet pdf med høringssvar.pdf
Definition af A, B og C sager
Luftfoto af områdets placering i Ho.pdf
Idéoplæg - Resumé af indkomne bemærkninger.pdf


190. Totalentreprisekonkurrence for anlæg af Frelloskolen i Varde by

Totalentreprisekonkurrence for anlæg af Frelloskolen i Varde by

Sagsfremstilling

Som en del af forliget omkring fremtidens skole og dagtilbud, besluttede Byrådet den 30. maj 2017, at der skal bygges en ny skole ved Fritidscenteret i Varde - Frelloskolen.

 

Frelloskolen skal dels erstatte den nuværende Brorsonskole på Nordre Boulevard, og dels modtage 2/3 af eleverne fra den nuværende Sct. Jacobi Skole.

 

Styregruppen for fase 1 for Frelloskolen fremlægger forslag til konkurrenceprogram for anlæg af Frelloskolen. I styregruppen har der været repræsentanter fra Udvalget fra Børn og Læring, forvaltningen, medarbejdere og forældre fra både Brorsonskolen og Sct. Jacobi Skole samt fællestillidsrepræsentanterne fra Danmarks Lærerforening og Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund.

 

Konkurrenceprogrammet består af et pædagogisk program (godkendt af Udvalget for Børn og Læring den 20. marts 2018) samt et teknisk program, som beskriver krav og ønsker til bygningens funktioner og tekniske installationer. Dette materiale er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem forvaltningen, de involverede skoler, forældrerepræsentanter, det tekniske servicepersonale samt kommunens rådgiver på anlægsprojektet, KUBEN Management.

 

Konkurrenceprogrammet offentliggøres til prækvalifikation ultimo juni 2018, og efterfølgende indbydes 5 totalentrepriseteams til totalentreprisekonkurrence.

 

De 5 udvalgte teams udarbejder i den efterfølgende periode deres bud på Frelloskolen. Ved konkurrenceperiodens udløb, skal der kåres et vinderteam, som tildeles anlægsopgaven. Dette udvælges af en dommerkomité sammensat af repræsentanter fra Byrådet, forvaltningen og skolerne. Dommerkomitéens opbygning og sammensætning er beskrevet i vedlagte bilag, ”Oplæg til dommerkomité”.

 

Dommerkomitéen vurderer de indkomne projektforslag efter en række fastsatte kriterier for tildeling.

Tildelingskriterierne og deres vægtning er som følger:

1)     Funktion - vægtning 40 %

2)     Arkitektur og design - vægtning 35 %

3)     Kvalitet og holdbarhed - 25 %

Tildelingskriterierne er nærmere beskrevet i vedlagte bilag, ”Tildelingskriterier”.

 

I udbudsmaterialet gives der mulighed for et forhandlingsforløb i forbindelse med udvælgelse af vinderprojektet. Dette giver mulighed for at optimere vinderprojektet.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at:

-         processen for og inddragelsen af en lang række faglige medarbejdere i udarbejdelsen af konkurrenceprogrammet, har bidraget til at sikre ejerskab omkring indholdet i programmet,

-         dommerkomitéen til udvælgelse af vinderprojektet er sammensat, således der sikres en bred repræsentation af relevante interessenter,

-         de fastsatte tildelingskriterier og deres vægtning sikrer, at Varde Kommune får en skole, som opfylder de ønsker og krav, der er formuleret i det pædagogiske og tekniske byggeprogram.


Konsekvens i forhold til visionen

Vi bygger skole i naturen.


Retsgrundlag

EU-udbudsdirektivet 2014/24/EU

Kommunalfuldmagten.


Økonomi

Der er afsat 180 mio. kr. til skolebyggeri og øvrige arbejder til anlægsinvesteringer som følge af ny struktur på skole- og dagtilbudsområdet.

Udgifterne forbundet med totalentreprisekonkurrencen afholdes inden for det eksisterende anlægsbudget.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der udpeges et byrådsmedlem til dommerkomiteen,

at sammensætningen af dommerkomitéen godkendes, og

at tildelingskriterierne med tilhørende vægtning godkendes.


Beslutning Direktionen den 06-06-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 12-06-2018

Det vedtoges at indstille til Byrådet,

at Søren Laulund (A) udpeges til dommerkomitéen,

at sammensætningen af dommerkomitéen godkendes,

at tildelingskriterierne med tilhørende vægtning godkendes.

 

Tina Agergaard Hansen (O) deltog ikke i sagens behandling.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 13-06-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 


Beslutning Byrådet den 19-06-2018

Indstillingen blev sat til afstemning.

 

For anbefalingen stemte Liste A, Liste B, Liste L og Liste V

Imod stemte Liste C og Liste O

Liste I undlod at stemme

 

Anbefalingen er dermed godkendt.

 

 sagsnr17-7749_doknr84074-18_v1_tildelingskriterier.docx
sagsnr17-7749_doknr83823-18_v1_oplæg til dommerkomité.docx
sagsnr17-7749_doknr87274-18_v1_pædagogisk program - frelloskolen.pdf

Bilag

Tildelingskriterier
Oplæg til dommerkomité
Pædagogisk program - Frelloskolen


191. Udpegning af medlemmer til bestyrelse for den forberedende grunduddannelse (FGU) i Varde, Esbjerg og Fanø kommuner

Udpegning af medlemmer til bestyrelse for den forberedende grunduddannelse (FGU) i Varde, Esbjerg og Fanø kommuner

Sagsfremstilling

Esbjerg, Varde og Fanø kommuner indstillede 1. juni 2018 til undervisningsministeren, at der oprettes en FGU-institution i de 3 kommuner, med FGU-skoler på de nuværende produktionsskolers adresse i Varde, Ribe og Esbjerg. Undervisningsministeren træffer afgørelse vedrørende dækningsområder ultimo juni 2018.

 

Undervisningsministeriet har besluttet, at der for FGU-institutionen nedsættes en første bestyrelse med virkning fra 1. september 2018, der skal påbegynde arbejdet med at fastlægge de overordnede retningslinjer for FGU-institutionen. Når den første bestyrelse har besluttet vedtægten for institutionen, kan den endelige bestyrelse etableres.

 

Byrådet skal udpege et medlem til den første bestyrelse og yderligere et medlem til den endelige bestyrelse for FGU-institutionen.

 

Den første bestyrelse skal fastsætte institutionens vedtægt. Når dette er sket, kan den endelige bestyrelse udpeges og indlede sin bestyrelsesfunktion.

 

Kommunerne i institutionens dækningsområde skal inden den 24. august 2019 indstille bestyrelsesmedlemmer til den første bestyrelse for FGU institutionen til undervisningsministeren.

 

Med det formål at sikre et kommunalt flertal i den endelige bestyrelse, kan antallet af kommunalt udpegede medlemmer justeres op mellem det første møde i den første bestyrelse og første møde i den endelige bestyrelse.

 

I dækningsområdet Esbjerg, Varde og Fanø udpeges 3 bestyrelsesmedlemmer til den første bestyrelse og for at sikre kommunalt flertal 5 bestyrelsesmedlemmer til den endelige bestyrelse. Der vil med stemmeret i den første bestyrelse være 7 medlemmer og 9 medlemmer i den endelige bestyrelse.

 

Første bestyrelse

Endelige bestyrelse

Et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem fra Fanø

Et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem fra Fanø

Et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem fra Varde

To kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer fra Varde

Et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem fra Esbjerg

To kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer fra Esbjerg

En repræsentant fra erhvervsskolen/ erhvervsskolerne i dækningsområde

En repræsentant fra erhvervsskolen/erhvervsskolerne i dækningsområde

En repræsentant fra arbejdsmarkedets organisationer (A-siden)

En repræsentant fra arbejdsmarkedets organisationer (A-siden)

En repræsentant fra arbejdsmarkedets organisationer (B-siden)

En repræsentant fra arbejdsmarkedets organisationer (B-siden)

En tilforordnet medarbejderrepræsentant udpeget blandt de ansatte på produktionsskolerne og VUC i dækningsområdet.

To medarbejderrepræsentanter (en med stemmeret og en tilforordnet), udpeget af medlemmer på den nye FGU institution.

Mulighed for, at der udpeges en medarbejderrepræsentant fra de 3 FGU skoler.

En tilforordnet elevrepræsentant

En tilforordnet elevrepræsentant

 

Bestyrelsens kompetencer:

Bestyrelsen skal tilsammen have kompetencer, der bidrager til at fremme institutionens aktuelle og fremadrettede virke. Bestyrelsesmedlemmer udpeges i deres personlige egenskab og skal tilsammen have erfaring fra relevante ungdomsuddannelser og arbejdsmarkedet for ufaglært beskæftigelse samt med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber. Der er ikke fastlagt krav om, at det af Byrådet udpegede medlem skal være en kommunalpolitiker, idet Byrådet fx kan pege på lokale eller regionale repræsentanter med indgående kendskab til institutionsdrift, målgruppen, den kommunale ungeindsats m.v. Bestyrelsens udpegning vil dog være omfattet af de krav, der følger af lov om ligestilling af kvinder og mænd.

 

Den første bestyrelses opgaver og udpegning af formand:

FGU-bestyrelsen beslutter, hvem der skal udpeges til bestyrelsesformand. I perioden indtil institutionens leder er ansat og tiltrådt, varetager bestyrelsens formand funktionen som institutionens leder.

 

Det helt centrale punkt for den første bestyrelse er at fastsætte institutionens vedtægt. Bestyrelsen skal generelt forberede institutionens virke ved at fastlægge de overordnede retningslinjer for institutionens virksomhed og udvikling, herunder målsætning, strategiplaner m.v. Ansættelsen af institutionens leder er én af de første konkrete opgaver for den første bestyrelse.

 

Bestyrelse og institutionsleder skal i forlængelse af ovenstående planlægge og organisere en ansvarlig drift af den kommende selvejende institution, herunder fastlægge retningslinjer for institutionens regnskabsfunktion, interne kontroller, it-organisation og budgettering m.v. frem mod uddannelsens opstart i august 2019. Dertil kommer, at institutionen skal være den modtagende part i forhold til overdragelse af aktiver/passiver og medarbejdere.

 

Udpegning af øvrige medlemmer til bestyrelsen

Undervisningsministeriet har oplyst, at ministeriet vil skrive til de enkelte kommuner samt arbejdsmarkedets parter, erhvervsskoler mv., der også repræsenteres i bestyrelsen, om udpegning af øvrige medlemmer til bestyrelsen ultimo juni.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

L200 Forslag til lov om institutioner for forberedende grunduddannelse, vedtaget og 3. behandlet 29.05.18: http://www.ft.dk/samling/20171/lovforslag/l200/index.htm

 

Loven er en del af et samlet lovkompleks for FGU/en sammenhængende ungeindsats følgende andre lovforslag:

L199: Lov om FGU

L201: Lov om vejledning for unge under 25 år

L202: Lov om forskellige andre ændringer


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der udpeges et medlem til den første bestyrelse for institutionen for den forberedende grunduddannelse, der også indgår i den endelige bestyrelse,

at der udpeges endnu et medlem til den endelige bestyrelse for institutionen for den forberedende grunduddannelse, og

at der udpeges 2 suppleanter til den endelige bestyrelse.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 12-06-2018

Det vedtoges at indstille til Byrådet,

at Steen Holm Iversen udpeges til den første bestyrelse, der også indgår i den endelige bestyrelse,

at Peder Foldager udpeges til den endelige bestyrelse,

at Birger Filskov udpeges som suppleant for Steen Holm Iversen,

at Lars Teglgaard udpeges som suppleant for Peder Foldager.

 

Tina Agergaard Hansen (O) deltog ikke i sagens behandling.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 13-06-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 


Beslutning Byrådet den 19-06-2018

Anbefalingen fra Udvalget for Økonomi og Erhverv blev godkendt.sagsnr17-5883_doknr84120-18_v1_notat om udpegning sammensætning og betjening af fgu-bestyrelser, 29.5.18.pdf

Bilag

Notat om udpegning sammensætning og betjening af FGU-bestyrelser, 29.5.18


192. Rum til faglighed

Rum til faglighed

Sagsfremstilling

Tidligere var hovedparten af opgaver på plejecentrene mere simple plejeopgaver, som kunne løses af den enkelte medarbejder. I dag er der stigende kompleksitet i opgaverne, og det stiller krav til samarbejde og koordinering. Der er derfor opstået et behov for at have rum til faglig sparring, samarbejde og koordinering.

 

De lokaler, der i dag er til rådighed til disse faglige opgaver, er ikke alle steder hensigtsmæssige. Det giver en stressende atmosfære og et dårligt arbejdsmiljø, og der er risiko for, at opgaverne ikke bliver videregivet på en sikker og faglig, hensigtsmæssig måde på grund af manglende plads, uro og støj.

 

De afsatte midler skal bidrage til at øge den faglige kvalitet, øge sikkerheden for beboerne og samtidig give et bedre arbejdsmiljø og en bedre trivsel for personalet.

 

Forvaltningen har været i dialog med ældreområderne om ”Rum til faglighed”.

Indkomne ønsker til midlerne er;

1)     Fire kontorer med glasvægge på Blåbjerg Pleje- og Aktivitetscenter, et til hver af de fire bo-enheder. Rummene skal anvendes til fortrolige samtaler, kollegial sparring, og skal sikre ordentlige arbejdsvilkår for medarbejderne. Væggene ønskes i glas for at sikre, at beboerne ikke føler, de er alene i fællesarealet.

Udgiften hertil udgør; Indfrielse af lån, skyldes at fælles boligareal skal ændres til serviceareal, 395.000 kr. plus etablering af kontorer 400.000 kr., i alt 795.000 kr.

 

2)     Døgnrehabiliteringsafdelingen på Carolineparken ønsker at etablere et rum til kontor til faglig sparring mv. Estimeret udgift 40.000 kr.

 

3)     Renovering af to kontorer på Lyngparken til brug for faglig sparring, koordinering mv.

Estimeret udgift 78.000 kr.

 

4)     Ældreområde Nord har ikke mulighed for at etablere et kontorer i de nuværende lokaler, men ønsker at skabe rum til faglighed ved at opsætte rulleborde i lokalerne, hvor medarbejderne kan dokumentere mv. 12 stk. af 5.700 kr.  i alt 68.400 kr.

 

5)     Ældreområde Øst ønsker 6 stk. rulleborde til faglig dokumentation i alt 34.200 kr.

 

De identificerede behov for ”Rum til faglighed” udgør i alt 1.015.600 kr.

 

Det foreslås, at Lyngparken selv finansierer 15.600 kr., da det er et renoveringsprojekt, hvori der indgår vedligehold, som normalt finansieres af institutionernes eget budget.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen foreslår, at alle projekterne igangsættes i 2018.


Retsgrundlag

Ingen


Økonomi

Der er i anlægsbudgettet for 2018 og 2019 afsat 500.000, i alt 1.000.000 kr. til etablering af ”Rum til faglighed” på plejecentrene


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at de anførte projekter godkendes, og

at der gives en anlægsbevilling på 1.000.000 kr., der finansieres af anlægsbudgettet for 2018 og 2019.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 12-06-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 13-06-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 


Beslutning Byrådet den 19-06-2018

Indstillingen blev godkendt.sagsnr18-5716_doknr79355-18_v1_rum til faglighed - tekst bag anlægsforslag.docx

Bilag

Rum til faglighed - tekst bag anlægsforslag


193. Drøftelse af lokaletilskud

Drøftelse af lokaletilskud

Sagsfremstilling

Forligspartierne har bedt forvaltningen om at undersøge; … om man ved at hæve lokaletilskuddet kan opnå flere sundhedsfremmende aktiviteter, og om man derved kan forvente at reducere omkostningerne på børn- og unge, arbejdsmarkeds- eller ældre- og socialområdet på kort og langt sigt. Det skal desuden undersøges, om dette kan ske uden, at en stigning i tilskuddet medfører uhensigtsmæssigheder i form af, at foreningerne kan booke uden hensyn til egen medfinansiering med efterfølgende fare for opståen af ubenyttede haltimer.

 

Vedhæftet er et notat fra Idan (Idrættens Analyseinstitut) med anbefalinger. 


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Udvalget for Kultur og Fritid godkender oplægget, og

at oplægget indstilles til godkendelse i Byrådet.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 11-06-2018

Anbefalingen blev godkendt


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 13-06-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 


Beslutning Byrådet den 19-06-2018

Indstillingen blev godkendt.sagsnr18-2563_doknr76424-18_v1_vardenotat - varde sundhedsfremmende tiltag_notat.pdf

Bilag

Vardenotat - Varde sundhedsfremmende tiltag_notat


194. Gensidig orientering

Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Orientering ved borgmesteren

 

Orientering ved direktørerne

 

Møder med ministre, folketingsmedlemmer mv

 

Løbende orientering om aktuelle sager

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 13-06-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

195. Salg af ejendom i Oksbøl - Lukket punkt
196. Salg af bygning i Oksbøl - Lukket punkt