UDVALG

Udvalget for Økonomi og Erhverv

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 3, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

02-05-2018 12:30:00

SLUTTIDSPUNKT

02-05-2018 16:05:00


PUNKTER

109. Godkendelse af dagsorden
110. Omprioriteringsforslag og nye ønsker til budget 2019 for Udvalget for Økonomi og Erhverv
111. Opfølgning på indarbejdede besparelser i budget 2018
112. Borgerdrevne forslag til drøftelse i Varde Byråd
113. Politikker og Politiske Fokusområder
114. Samspil mellem politikere og medarbejdere
115. Status på Kystturisme netværk (internationaliseringsnetværk)
116. Underskudgaranti til Varde Marchen 2018
117. Ansøgning - Outrup Speedway Club, rentefrit lån
118. Ansøgning fra Helle Hallen om støtte fra visionspuljen til Mælkefestival 2018
119. Ansøgning. Sponsorat til Cykel for Sagen 2018
120. God forvaltningsskik for sagsbehandling i Varde Kommune
121. Skema C for helhedsplan på Tistrup Gl. Hotel afdel 0106 - VBA
122. Ansøgning skema B - § 91 renovering af Vestervold 1B - 1D i Varde
123. Byggesagsgangsanalyse
124. Procedure for håndtering af ramme til byggemodninger og grundsalg
125. Handicaprådets vedtægter
126. Ordinær generalforsamling DIN Forsyning Holding A/S
127. Orientering om status for inddrivelse af ejendomsskat
128. Valg af medlem til Vadehavets formidlerforums Styregruppe
129. Renovering af Lykkesgårdhallen, Varde
130. Politisk følgegruppe for råstoffer til diger ved Vadehavet
131. Høringssvar til højspændingsledning, Endrup-Idomlund
132. Pulje til energibesparende foranstaltninger 2018
133. Ansøgning. Fjernvarmeforsyning til Oksbøllejren
134. Kommuneplantillæg. Detailhandel i Blåvand
135. Lokalplan. Centerområde i Blåvand Øst
136. Kommuneplantillæg. Blåvand Zoo
137. Lokalplan for Blåvand Zoo
138. Lokalplan for nyt sommerhusområde i Houstrup
139. Justering af servicetider i forbindelse med udbud af kørselsopgaver
140. Omlægning af undervisning for sent ankomne unge flygtninge/indvandrere
141. Gensidig orientering
142. Udviklingsrådenes fremtidige virke
143. Salg af ejendom i Billum - Lukket punkt
144. Køb af ejendom i Ølgod - Lukket punkt109. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-05-2018

Anders Linde er inhabil i punkt 121 Skema C for helhedsplan for Tistrup Gl. Hotel afdel. 0106 – VBA og punkt 122 Ansøgning skema B - § 91 renovering af Vestervold 1B – 1D i Varde. 

 

Punkt 124 Procedure for håndtering af ramme til byggemodninger og grundsalg returneres med henblik på yderligere sagsbehandling.

 

Dagsorden i øvrigt godkendt.

110. Omprioriteringsforslag og nye ønsker til budget 2019 for Udvalget for Økonomi og Erhverv

Omprioriteringsforslag og nye ønsker til budget 2019 for Udvalget for Økonomi og Erhverv

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 6. marts 2018 budgetproceduren for budget 2019, herunder:

 • at alle serviceområder skal effektivisere for ½ pct. årligt, og
 • at fagudvalgene udarbejder et omprioriteringskatalog med forslag til evt. servicereduktioner på 1 pct. af budgettet i 2019.

 

Ovenstående medfører, at Udvalget for Økonomi og Erhverv skal udarbejde omprioriteringsforslag for 3,42 mio. kr.

 

Ifølge budgetproceduren skal fagudvalgene finansiere nye driftsønsker indenfor udvalgets område. Endvidere prioriterer Byrådet i fællesskab anvendelsen af 15 mio. kr. årligt.

 

Udvalgene kan kun komme med nye anlægsønsker i 2020, 2021 eller 2022, hvor der er uprioriterede puljer på hhv. 18, 40 og 80 mio. kr. Hvis udvalgene har nye anlægsønsker i 2019 skal udvalget pege på, hvilke allerede besluttede anlægsprojekter, som det ønsker skal udgå eller udskydes.

 

Forvaltningen vil på mødet den 2. maj 2018 gennemgå budgettet på Udvalget for Økonomi og Erhvervs område. Desuden vil forvaltningen gennemgå eventuelle forslag til omprioriteringsforslag.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Udvalget for Økonomi og Erhverv tager gennemgangen til efterretning,

at Udvalget for Økonomi og Erhverv drøfter, hvilke omprioriteringsforslag forvaltningen skal arbejde videre med til næste udvalgsmøde,

at Udvalget for Økonomi og Erhverv drøfter, om der er nye driftsønsker (samt modsvarende forslag til finansiering), som der skal arbejdes videre med til næste udvalgsmøde, og

at Udvalget for Økonomi og Erhverv drøfter, om der er nye anlægsønsker, som der skal arbejdes videre med til næste udvalgsmøde.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-05-2018

Gennemgangen blev taget til efterretning.

Punktet blev i øvrigt drøftet.

111. Opfølgning på indarbejdede besparelser i budget 2018

Opfølgning på indarbejdede besparelser i budget 2018

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetlægningen for 2018-2021 blev der indarbejdet besparelser for i alt 30,6 mio. kr. i 2018, stigende til 44,1 mio. kr. i 2021.

 

På direktionsmødet den 4. april 2018 blev det besluttet, at der til direktionsmødet den 18. april skulle udarbejdes en status på implementeringen af opgaverne på de enkelte direktørers områder.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at Direktionen gennemgår og drøfter opfølgningen af besparelsesforslagene for at skabe et overblik over, hvor langt implementeringen er.


Beslutning Direktionen den 18-04-2018

Punktet blev udsat.


Beslutning Direktionen den 25-04-2018

Sagen sendes til Udvalget for Økonomi og Erhverv til orientering.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-05-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.sagsnr17-55_doknr144864-17_v1_opgaver i forbindelse med forligsaftalen.docx

Bilag

Opgaver i forbindelse med forligsaftalen


112. Borgerdrevne forslag til drøftelse i Varde Byråd

Borgerdrevne forslag til drøftelse i Varde Byråd

Sagsfremstilling

På baggrund af forslag stillet af Niels Christiansen besluttede Byrådet den 6. marts 2018, at forvaltningen skulle udarbejde et løsningsforslag til hvorledes man kan håndtere ”Borgerdrevne forslag til drøftelse i Byrådet”.

 

Gruppeformændene besluttede efterfølgende i møde den 23. marts 2018, at løsningsforslaget skulle ligne den løsning der anvendes i Ringkøbing Skjern Kommune.

 

Forvaltningen har nu udarbejdet et forslag til en løsning som placeres på Varde kommunes hjemmeside. Forslaget vedhæftes.

 

Udgangspunktet for løsningsforslaget er blandt andet:

 

 • Det kun borgere i Varde Kommune der kan stille forslag til drøftelse i Byrådet
 • Forslaget skal have relevans i forhold til den type opgaver kommunen løser, ligesom forslag ikke kan drøftes, hvis der allerede er truffet beslutning.
 • Det kræver 1.141 stemmer at få et forslag til drøftelse i Byrådet (antal afgivne stemmer ved seneste kommunalvalg 28.518 divideret med antal mandater 25).
 • Det er kun borgere i Varde Kommune der kan afgive stemme på et forslag.
 • Der vil være mulighed for både at kunne stille forslag og stemme via hjemmesiden og ved aflevering af fysisk forslag/underskrift.
 • Et forslag der har fået 1.141 stemmer, fremsendes i sin stillede form til drøftelse i Byrådet. Byrådet beslutter herefter hvorvidt der skal arbejdes videre med forslaget.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningen vurdering, at forslaget vil være med til at øge den demokratiske proces.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der etableres en ordning med borgerdrevne forslag til politisk drøftelse i Varde Byråd,

at forslag kan stilles på kommunens hjemmeside eller ved aflevering af fysisk dokument,

at forslag kun kan stilles af borgere i Varde Kommune

at der skal været afgivet minimum 1.141 gyldige stemmer før et forslag drøftes i Varde Byråd,

at det kun er borgere i Varde Kommune, der kan afgive stemme på et forslag,

at der foretages stikprøvekontrol af afgivne stemmer,

at der er mulighed for at indsamle fysiske stemmer til et forslag,

at forslag skal have relevans i forhold til den type opgaver kommunen løser, ligesom forslag ikke kan drøftes, hvis der allerede er truffet beslutning,

at forslag fremsendes i sin stillede form til drøftelse i Byrådet,

at ordningen evalueres 1 år efter igangsætning.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-05-2018

Udvalget for Økonomi og Erhverv anbefaler,

at erfaringer om forslagets konsekvenser belyses nærmere, og at behandlingen af punktet afventer temamøde om borgerinddragelse.

 

 

 

 sagsnr18-3852_doknr57853-18_v1_udkast til løsning på varde kommunes hjemmesiden.docx

Bilag

Udkast til løsning på Varde Kommunes hjemmesiden


113. Politikker og Politiske Fokusområder

Politikker og Politiske Fokusområder

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 6/3 at igangsætte udarbejdelsen af Varde Kommunes Udviklingsstrategi på baggrund af Byrådsgrundlaget.  Byrådsgrundlaget og Udviklingsstrategien fastlægger sammen med de eksisterende politikker Byrådets strategiske målsætninger og forventninger til udviklingen af Varde Kommune. Byrådsgrundlaget, Udviklingsstrategien og de vedtagne politikker skal omsættes til konkrete politiske initiativer og påvirke den måde den kommunale organisation arbejder på. Byrådet skal tage stilling til hvordan dette konkrete arbejde skal foregå. I det følgende oplistes først de gældende politikker, dernæst beskrives Politiske Fokusområder som et redskab til at omsætte byrådets målsætninger og visioner.

 

Eksisterende politikker:

I foregående byrådsperiode er der vedtaget 13 visionspolitikker.

Der er tale om følgende 13 politikker:

 • Visionspolitik for Erhverv og Beskæftigelse
 • Visionspolitik for Infrastruktur
 • Visionspolitik for Frivillige
 • Visionspolitik for Klima og Miljø
 • Visionspolitik for Fritid, Idræt og Kultur
 • Visionspolitik for Bosætning
 • Visionspolitik for Handicap, Psykiatri og Udsatte
 • Visionspolitik for Børn og Unge
 • Visionspolitik for Unge
 • Visionspolitik for Seniorliv
 • Visionspolitik for Integration
 • Visionspolitik for Veteraner og Pårørende
 • Visionspolitik for Sundhed

 

Visionspolitikkerne optegner byrådets vision og målsætninger for de 13 områder. Foruden de 13 visionspolitikker er der udarbejdet 6 politikker på øvrige områder.

De øvrige politikker er:

 • Naturpolitik 2017
 • Beredskabspolitik 2014-2017
 • Frivillighedspolitik for frivilligt socialt arbejde
 • Folkeoplysningspolitik
 • Bibliotekspolitik
 • Værdighedspolitik

 

De vedtagne visionspolitikker og de øvrige politikker er fortsat er gældende. Byrådet drøfter ved udgangen af 2018 hvorvidt der skal foretages revideringer af visionspolitikkerne i forhold til byrådsgrundlaget og udviklingsstrategien.

 

Politiske fokusområder:

For at prioritere i overensstemmelse med de overordnede prioritering og målsætninger, som de fremgår i Byrådsgrundlaget, Udviklingsstrategien og politikkerne er der behov for at sætte fokus på særlige områder i forvaltningen. Dette kan gøres gennem Politiske Fokusområder. Politiske Fokusområder bygger på erfaringerne fra dialogbaserede aftaler.  De Politiske Fokusområder angiver en konkret retning for institutionernes arbejde i det kommende år på baggrund af Byrådsgrundlaget, Udviklingsstrategien og de gældende politikker.  

I de enkelte udvalg udarbejdes 3-5 Politiske Fokusområder for det kommende år. Der tages stilling til hvordan fokusområderne relateres til de strategiske målsætninger i Udviklingsstrategien og de gældende politikker. Dette gør det muligt at have et overblik over hvordan der arbejdes med de strategiske målsætninger, samt hvem der er ansvarlig for de konkrete initiativer.

Fokusområderne udarbejdes i dialog med fagchefer, ledere og medarbejdere. Gennem de Politiske Fokusområder prioriteres indsatsområder inden for de kommende 1-2 år. Dette giver udvalget mulighed for løbende at prioritere de indsatser og områder, som understøtter de aktuelle politiske pejlemærker bedst muligt. De Politiske Fokusområder erstatter de dialogbaserede aftaler, som derfor ikke indgås for 2019. De Politiske Fokusområder fastlægges i efteråret 2018.


Nedenfor illustreres sammenhængen mellem visionen de fem elementer: Visionen, Byrådsgrundlag, Politikker, Udviklingsstrategi og Politiske Fokusområder.

 


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering at de politiske fokusområdet giver mulighed for at skabe tydelighed om de politiske prioriteringer og giver mulighed for at arbejde med tværgående løsninger.

Forvaltningen vurderer, at Politiske Fokusområder vil give institutionslederne frihed til at udvælge konkret handlinger passende til deres institution, inden for de enkelte fokusområder, ligesom der vil være tale om en afbureaukratisering i forhold til processen omkring de dialogbaserede aftaler, idet der ikke indgås egentlige kontrakter med institutionsledelsen.

 


Konsekvens i forhold til visionen

Der vil være en tydelig kobling mellem visionen og de Politiske Fokusområder.


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Anbefaling

Direktionen anbefaler Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at der i de enkelte udvalg fremadrettet udarbejdes fokusområder på baggrund af Byrådsgrundlaget og Udviklingsstrategien.

at Byrådet ultimo 2018 drøfter behovet for at revidere de eksisterende politikker


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-05-2018

Et flertal bestående af Anders Linde, Erik Buhl Nielsen, Henrik Vej Kastrupsen, Holger Grumme Nielsen, Ingvard Ladefoged, Line Berner, Peter Nielsen og Søren Laulund godkender anbefalingen  med følgende præcisering,

 

at der i de enkelte udvalg fremadrettet udarbejdes fokusområder på baggrund af Byrådsgrundlaget, Udviklingsstrategien og de gældende politikker.

 

Julie Gottschalk undlod at stemme.

114. Samspil mellem politikere og medarbejdere

Samspil mellem politikere og medarbejdere

Sagsfremstilling

Udvalgsformand for Arbejdsmarked og Integration, Connie Høj har i en periode deltaget i et praktikforløb på Jobcentret. Tilbagemeldingerne herfra har været meget positive.

Man kan overveje, om vi skal tilbyde alle byrådsmedlemmer praktik for en dag. De vil i så fald skulle tilbydes at kunne vælge mellem 50 praktikpladser.

I givet fald skal der etableres praktikpladser bredt i organisationen – eksempelvis på skoler, ældrecentre, tandpleje, drift, administration og børnehaver.

Der lægges vægt på, at praktikpladserne etableres på områder, hvor medarbejderne har lyst og interesse i at indgå i en praktiksituation.


Forvaltningens vurdering

Et praktikophold hvor medarbejder og politiker mødes for løsning af en opgave, vurderes at være medvirkende til at styrke samspillet mellem medarbejder og politiker.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Kommunaldirektøren anbefaler,
at det drøftes, om der skal arbejdes videre med idéen.


Beslutning Direktionen den 18-04-2018

Direktionen drøftede forslaget om praktik, og besluttede at forelægge det for Byrådet til videre drøftelse.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-05-2018

Ønsker fra byrådsmedlemmer om praktikforløb i organisationen vurderes individuelt.

115. Status på Kystturisme netværk (internationaliseringsnetværk)

Status på Kystturisme netværk (internationaliseringsnetværk)

Sagsfremstilling

Efter oplæg ved European Week of Region and Cites i Bruxelles i oktober 2017, indkom en række interessetilkendegivelser i forbindelse med opstart af et kystturismenetværk.
I fællesskab med de interesserede parter, er der blevet udarbejdet en række kriterier for netværket, blandt andet i forhold til geografisk dækning og projektmuligheder. Netværket vil på baggrund af dette have fokus på turismeudvikling i koldvandsdestinationer.
Der arbejdes løbende på at tiltrække flere medlemmer til netværket, men det vurderes, at netværket nu har en størrelse, hvor det formelt kan etableres. Derfor afholdes et stiftende netværksmøde den 16.-18. maj 2018 i Varde Kommune. Mødet har karakter af en arbejdsworkshop, hvor alle medlemmer er aktivt deltagende (der henvises til bilaget ”Networking meeting program” for et udbydende møde program).


Følgende partnere deltager i netværket:

 • Varde Kommune (koordinerende funktion i år 2018)
 • University of applied science of Satakunta, Finland
 • Visit Pori, Finland
 • Varberg Kommune, Sverige
 • Region Halland, Sverige
 • Ostsee-Holstein-Tourismus, Tyskland
 • Jammerbugt Kommune
 • Ringkøbing-Skjern Kommune.

 

Dertil er forvaltningen i kontakt med følgende:

 • Institut für Management und Tourismus (IMT), Tyskland
 • Arendal Kommune, Norge
 • Erhvervsakademiet Lillebælt
 • Province of Fryslan, Holland.

 

 • Til netværksmødet i maj deltager repræsentanter fra:
  University of applied science of Satakunta, Finland
 • Visit Pori, Finland
 • Varberg Kommune, Sverige
 • Jammerbugt Kommune
 • Ringkøbing-Skjern Kommune
 • Varde Kommune.

 

Varde Kommune er vært ved netværksmødet, der dog hovedsageligt faciltieres af en konsulent fra Det Syddanske EU-Kontor. 
Netværksmødet har til formål at skabe relationer på tværs af netværkets medlemmer, ligesom mødet skal sikre ejerskab til og fællesskab i netværket. Endvidere skal mødet rammesætte og formalisere et udkast til et oplæg, som beskriver netværkets fremtidige virke.

Efter netværksmødet i maj vil netværksbeskrivelsen, med netværkets fokusområder, samarbejdsformer, økonomisk forpligtelse etc., sendes til politisk godkendelse (se evt. bilag ” Coastal Tourism Network of Europe description”).


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at Varde Kommune - med etableringen af kystturismenetværket - skaber internationale kontakter af værdi for den videre udvikling af kommunens turismeindsats.
Det er også forvaltningens vurdering, at netværket vil medføre fordele for kommunens udvikling af turismeområdet; særligt i forhold til synliggørelse af området (lokalt, regionalt, nationalt og internationalt), ekstern finansiering og tydeliggørelse af potentialet på vores kyster.


Det er forvaltningens vurdering, at netværksmedlemmerne er engagerede og attraktive i forhold til at indgå i fremtidige projektsamarbejder. Medlemmerne besidder endvidere en række interessante kontakter indenfor turismesektoren.
Det vurderes, at kystturismenetværket vil tiltrække flere relevante medlemmer, når netværket er formaliseret og arbejder indenfor den rammesætning, der skal udarbejdes ved det stiftende netværksmøde i maj.


Konsekvens i forhold til visionen

Vi danner netværk i naturen.
Etableringen af et kystturismenetværk understøtter og fremmer Varde Kommunes vision, idet netværket vil skabe synlighed omkring naturen, arbejde ud fra et naturbeskyttelseshensyn og italesætte naturen og dens muligheder for både borgere og turister.


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Varde Kommune bærer de økonomiske udgifter forbundet med det stiftende netværksmøde i maj. Ved beslutning i Direktionen 24/1-2018 blev budgetrammen på kr. 20.000 heraf ca. kr. 10.000 til indkvartering og ca. kr. 10.000 til forplejning og mødefaciliteter godkendt.
Udgiften finansieres fra Konsulentpuljen jf. beslutning i Direktionen den 10/8-2017, hvor der blev afsat midler til fremadrettede internationale aktiviteter.

 

År 1, defineret som 2018, er for medlemmerne uden økonomisk forpligtelse. På netværksmødet i maj skal et eventuelt fremadrettet medlemsgebyr diskuteres. Sammenlignelige netværksgebyrer ligger i prislejet €1000-3000 årligt. Der vil på et senere tidspunkt skulle tages stilling til, hvilken økonomisk og ressourcemæssig ramme, Varde Kommune kan afsætte til netværket.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at status for kystturismenetværket tages til efterretning.


Beslutning Direktionen den 25-04-2018

Anbefalingen blev tiltrådt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-05-2018

Status blev taget til efterretning.

 sagsnr18-10750_doknr16547-18_v1_cold coast collective.docx
sagsnr18-10750_doknr17810-18_v1_network meeting program.docx
sagsnr18-10750_doknr196368-17_v2_description of the cold coast collective.docx

Bilag

Coastal Tourism Network of Europe
Network meeting program
Coastal Tourism Network of Europe description


116. Underskudgaranti til Varde Marchen 2018

Underskudgaranti til Varde Marchen 2018

Sagsfremstilling

Varde Kasernes Venner står bag afholdelsen af Varde Marchen, som er en march, der henvender sig til personer, som har lyst til en aktiv dag i skøn natur og en smuk by.
Det gælder uanset, om man er nybegynder eller øvet marchgænger. Et eventuelt overskud fra marchen går ubeskåret til et arrangement for de pårørende til vores udstationerede soldater.

 

På marchen kommer man rundt i Varde by, og den smukke natur omkring byen, der ligger i den nordligste del af Nationalpark Vadehavet.

 

Varde Kasernes Venner har en klar målsætning om, at lave Danmarks bedste march og få Varde sat på det store landkort for både march og vandrefolket samt menig mand, kvinde eller barn.
 

Varde Kaserners Venner arrangerer Varde Marchen lørdag den 26. maj 2018 og ansøger i den henseende igen om en underskudsgaranti på 25.000 kr.

 

Til Varde Marchen i 2017 deltog godt 300 deltagere.
Der forventes godt 500 deltagere d. 26. maj 2018.

Start og mål vil være på Torvet i Varde og der vil være i alt 5 marchruter fordelt på 5, 10, 15, 25 og 40 kilometer, så alle – ung som gammel - kan være med.

 

Der vil være en deltagerbetaling på 20 kr. pr. person på 5 km ruten og 50 kr. pr. person på 10, 15, 25 og 40 km ruterne, derudover kan der tilkøbes sandwich (35 kr.) og medalje (50 kr.).
 

Varde Kaserners Venner har udarbejdet følgende budget for arrangementet, hvor der ansøges om 25.000 kr. i underskudsgaranti:

Indtægter               

kr.  52.000

Udgifter

kr.  36.500

Budgetteret overskud

kr.  15.500


I 2016 og 2017 godkendte udvalget for Økonomi og Erhverv en underskudsgaranti på 25.000 kr. Varde Marchen benyttede sig af underskudsgarantien i 2017 med 19.784,16 kr. samt med 25.000 kr. i 2016.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at arrangementet er almennyttigt og dermed af generel interesse for Varde Kommunes borgere og at afholdelse af arrangementet styrker kommunens samarbejde med garnisonen. 


Konsekvens i forhold til visionen

Varde Marchen foregår under åben himmel i naturen, og understøtter kommunens vision ”Vi i Naturen”. 


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Underskudsgarantien foreslås - ved evt. udbetaling - finansieret fra Byrådets Udviklingspulje.

 

Tidligere bevilgede beløb og ansøgninger på vej i systemet vedr. Byrådets Udviklingspulje, kan ses i vedhæftede økonomibilag. 


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at der gives en underskudsgaranti på op til 25.000 kr. 

at underskudsgarantien – ved evt. udbetaling – finansieres af Byrådets Udviklingspulje.


Beslutning Direktionen den 25-04-2018

Anbefalingen blev tiltrådt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-05-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 sagsnr09-11201_doknr69633-16_v2_byrådets udviklingspuje - specifikation.xlsx

Bilag

Byrådets udviklingspuje - specifikation


117. Ansøgning - Outrup Speedway Club, rentefrit lån

Ansøgning - Outrup Speedway Club, rentefrit lån

Sagsfremstilling

Outrup Speedway Club (OSC) har søgt om et rentefrit lån på 100.000 kr. Lånet skal anvendes som medfinansiering til sikkerhedsopgraderinger på Varde Motor Arena.
 

Foreningen har i dag et gældsbrev på 600.000 kr. til Varde Kommune. Restgælden udgør pt.  500.000 kr. og foreningen ønsker at få lånet forhøjet til 600.000 kr., så der kan frigives 100.000 kr. til OSC.

 

Foreningen afdrager i dag gælden med 50.000 kr. årligt over en 12 år periode, så lånet er afviklet i 2027.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at sikkerhedsopgraderingerne er nødvendige for, at der fortsat kan køres speedwayløb på Varde Motor Arena i den bedste nationale liga. Opgraderingerne er også nødvendige for at tiltrække internationale løb.

 

Hvis der frigives 100.000 kr. til OSC, skal der udarbejdes en allonge til gældsbrevet. Afdragene skal fortsat være 50.000 kr. årligt og lånet forlænges med 2 år, så det udløber i 2029 i stedet for 2027 – under forudsætning af at OSC afdrager som aftalt i 2018.

 

OSC søger også om midler fra Foreningernes udviklingspulje. Forvaltningen vurderer, at hvis ansøgningen til udviklingspuljen ikke bevilliges, vil låneoptagelsen på 100.000 kr. ikke hænge sammen finansieringsmæssigt.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Idet der er ikke afsat midler i budgettet til lånet, skal der i forbindelse med Byrådets behandling søges om en tillægsbevilling på 100.000 kr., der foreslås finansieret af kassebeholdningen.

 

Hvis der ydes et lån til OSC, vil det betyde et udlæg af kommunens likviditet, indtil lånet er tilbagebetalt. Hvis lånet ikke kan tilbagebetales, vil det betyde et tab for kommunen.

 

Lånet skal afvikles over 12 år med et årligt afdrag på 50.000 kr., så lånet er afviklet i 2029.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Outrup Speedway Club bevilges et rentefrit lån på 100.000 kr. til sikkerhedsopgradering af Varde Motor Arena, såfremt deres ansøgning til Foreningernes udviklingspulje imødekommes og

at der gives en tillægsbevilling på 100.000 kr. i forbindelse med godkendelse af lånet, der finansieres af kassebeholdningen.


Beslutning Direktionen den 21-03-2018

Anbefalingen blev godkendt, med indstilling til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget om, at de 100.000 kr. afholdes af eksisterende puljer.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 09-04-2018

Udvalget for Kultur og Fritid indstiller, at OSC tildeles lånet på de 100.000 kr. og at beløbet medtages som ønske i den kommende budgetproces. Hvis det ikke tilgodeses i den kommende budgetproces ønsker udvalget at finansiere beløbet indenfor egen ramme med den betingelse, at de første to afdrag på lånet tilfalder udvalget. Forvaltningen skal fremlægge evt. finansiering ved årets afslutning.

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-05-2018

Anbefalingen fra Udvalget for Kultur og Fritid blev godkendt.sagsnr18-3086_doknr41288-18_v1_ansøgning fra outrup speedway club om forøgelse af lån på 100.000k kr..docx

Bilag

Ansøgning fra Outrup Speedway Club om forøgelse af lån på 100.000k kr.


118. Ansøgning fra Helle Hallen om støtte fra visionspuljen til Mælkefestival 2018

Ansøgning fra Helle Hallen om støtte fra visionspuljen til Mælkefestival 2018

Sagsfremstilling

På vegne af foreningerne bag Mælkefestivallen ansøger Helle Hallen Udvalget for Økonomi og Erhverv om et tilskud på 40.000 kr. fra Visionspuljen til markedsføring af Mælkefestivallen 2018. Beløbet vil blive anvendt som tilskud til udgivelse af en messeavis på 16 sider, der omdeles til 83.000 husstande.

 

Mælkefestivallen foregår lørdag den 15. september og søndag den 16. september 2018 ved Helle Hallen og er en kombination af dyrskue på udendørsarealerne samt bolig- og erhvervsmesse og fødevaremesse i hallerne. Arrangementet afholdes i et samarbejde mellem Helle Hallen, Helle Idrætssamvirke, udviklingsrådene Helle Øst og Helle Vest, samt lokale borger- erhvervs og idrætsforeninger fra Agerbæk, Nordenskov, Næsbjerg, Starup, Fåborg og Årre.

 

Arrangementet blev afholdt for første gang i 2016 og blev gentaget i 2017. Arrangementet har begge år tiltrukket mellem 8000-10.000 besøgende fra hele Varde Kommune, og en del fra omkringliggende kommuner.


Forvaltningens vurdering

Den 28. februar 2018 godkendte Udvalget for Økonomi og Erhverv et sæt ansøgningskriterier og en ny procedure for ansøgninger til visionspuljen. Kriterierne er:

 

 1. Kontaktinformationer
 2. Beskrivelse af idé og formål
 3. Hvorledes projektet/aktiviteten relaterer sig til Varde Kommunes vision ”Vi i Naturen”
 4. Oplysninger om søgt eller modtaget støtte fra andre puljer eller lignende.

 

Ansøgninger, der overstiger kr. 15.000, skal udover de ovennævnte informationer opfylde yderligere kriterier og oplysninger om:

 

 1. Aktivitetens nytænkende karakter i forhold til at understøtte og/eller fremme visionen ”Vi i Naturen”
 2. Aktivitetens brandingmæssige værdi af ”Vi i Naturen” og Varde Kommune
 3. Budget og finansieringsplan
 4. Tidsplan
 5. Efterfølgende drift, hvis ikke enkeltstående arrangement.
   

Udvalget for Økonomi og Erhverv kan endvidere pålægge modtageren af en bevilling at udarbejde en evaluering, når projektet eller aktiviteten er afsluttet. Evalueringen skal som minimum indeholde en beskrivelse af, om formålet med projektet/aktiviteten er opnået.

 

Forvaltningen har vurderet ansøgningen i forhold til de vedtagne kriterier. Den samlede vurdering er vedlagt som bilag. Forvaltningen vurderer, at ansøgningen opfylder alle kriterierne for tildeling af midler fra visionspuljen. Dog vurderes kriterium nr. 5 (”Aktivitetens nytænkende karakter i forhold til at understøtte og/eller fremme visionen”) kun delvist opfyldt, idet der også blev udgivet en messeavis i forbindelse med arrangementet i 2017. Forvaltningen vurderer dog, at messeavisen er et godt redskab til at tiltrække besøgende fra et stort geografisk område, samt at arrangementet som helhed lever op til kriteriet.

I forhold til kriterium nr. 6 (Aktivitetens brandingmæssige værdi af ”Vi i naturen” og Varde Kommune) bemærker forvaltningen, at det er vanskeligt at beregne den eksakte brandingmæssige værdi på nuværende tidspunkt, da det afhænger af, hvordan markedsføringen af Varde Kommune og visionen vil komme til at ske med hensyn til plads, placering i avisen med mere. Forvaltningen vurderer dog, at markedsføring af visionen i messeavisen mm. giver mulighed for, at visionen kan nå bredt ud i kommunen og nærliggende kommuner. Forvaltningen vurderer også, at arrangementet i sig selv bidrager til at markedsføre Varde Kommune som en stærk erhvervs- og landbrugskommune.

 

Arrangørerne bag mælkefestivalen har ikke ansøgt eller modtaget støtte fra andre puljer eller lignende i 2018.

 

I 2016 blev der søgt og bevilget et tilskud fra Byrådets udviklingspulje på 75.000 kr. samt en underskudsgaranti på 50.000 kr. Regnskabet endte med samlede udgifter på 483.393 kr. og et underskud på 17.500 kr. efter udbetaling af tilskud og fuld garanti fra Varde Kommune.

 

I 2017 ansøgte Mælkefestivalen om 40.000 kr. til markedsføring og en underskudsgaranti på 50.000 kr. fra puljen for større kultur- og fritidsarrangementer under Udvalget for Kultur og Fritid. Ansøgningen blev afvist, da den ikke var omfattet af kriterierne for puljen. Arrangørerne sendte derfor en ny ansøgning til Byrådets udviklingspulje under Udvalget for Økonomi og Erhverv, hvor ansøgningen nu lød på 40.000 kr. til udgivelse af en messeavis og 30.000 kr. til et temaprojekt om lokale råvarer. Ansøgningen blev godkendt. Regnskabet endte med samlede udgifter på 465.208 kr. og et underskud på 20.431 kr. efter udbetaling af tilskud.


Konsekvens i forhold til visionen

Arrangementet understøtter med sit fokus på dyr og lokale fødevarer visionen ”Vi i naturen”. Såfremt ansøgningen imødekommes, vurderes aktiviteten også at have brandingværdi for visionen, idet ”Vi i naturen” vil blive markedsført via programmer, messeavis og lignende. Messeavisen vil blive husstandsomdelt til over 83.000 husstande, som strækker sig geografisk fra Tarm i nord til Ribe i syd, Blåvandshuk i vest og til Vejen i øst.


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Visionspuljen udgør for år 2018 354.380 kr. Der er pr. 24. april brugt 20.377 kr. fra visionspuljen i 2018. Arrangørerne bag Mælkefestivallen ansøger om 40.000 kr. fra visionspuljen.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler

at Udvalget for Økonomi og Erhverv drøfter, hvorvidt ansøgningen om et tilskud på 40.000 kr. til markedsføring af Mælkefestivallen, skal imødekommes

at tilskuddet i givet fald finansieres af visionspuljen.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-05-2018

Et flertal bestående af Anders Linde, Erik Buhl Nielsen, Holger Grumme Nielsen, Ingvard Ladefoged, Line Berner, Peter Nielsen og Søren Laulund besluttede at imødekomme ansøgningen om et tilskud på 40.000 kr. finansieret af visionspuljen.

 

Samtidig blev det tilkendegivet, at det er sidste gang der bevilges tilskud til Mælkefestivallen.

 

Julie Gottschalk og Henrik Vej Kastrupsen kan ikke imødekomme ansøgningen.

 sagsnr18-3874_doknr63583-18_v1_ansøgningskriterier for visionspuljen - vedtaget af øeu d. 28. febaruar 2018.docx
sagsnr18-3874_doknr62091-18_v1_ansøgning fra helle hallen til varde kommune, visionspuljen, vedr mælkefestivalen 2018.pdf.pdf
sagsnr18-3874_doknr63704-18_v1_vurdering af ansøgning ud fra kriterier.docx

Bilag

Ansøgningskriterier for visionspuljen - vedtaget af ØEU d. 28. febaruar 2018
Ansøgning fra Helle Hallen til Varde kommune, visionspuljen, vedr Mælkefestivalen 2018.pdf
Vurdering af ansøgning ud fra kriterier


119. Ansøgning. Sponsorat til Cykel for Sagen 2018

Ansøgning. Sponsorat til Cykel for Sagen 2018

Sagsfremstilling

Cykel for Sagen har ansøgt om sponsorstøtte på 20.000 kr. til deres event i 2018.

 

Cykel for Sagen er en forening, der hvert år arrangerer motionscykelløbet Cykel for sagen fra Varde til Skagen. Af foreningens vedtægter fremgår, at foreningens formål er at yde økonomiske tilskud til arbejdet med psykisk sårbare og sindslidende.

 

Årets løb afvikles 17.-19. august og ruten går fra Skagen via Aalborg og Silkeborg til Varde, hvor afslutningen falder sammen med Varde Å Dag. Eventen afsluttes med en koncert.

 

I 2017 opnåede Cykel for Sagen et overskud på ca. 147.000 kr., og der er doneret beløb til foreninger, institutioner m.v. fordelt over hele landet, jf. foreningens hjemmeside.

 

Løbets deltagere er hovedsageligt amatører, som selv betaler for deltagelsen. Det er oplyst, at der deltager over 120 i 2018.

 

Som modydelse for sponsorstøtten tilbyder foreningen at eksponere Varde Kommune ved bl.a. logo på trøjer, reklamesejl og hjemmeside.

 

Udvalget for Økonomi og Erhverv besluttede 2. april 2017 at støtte Cykel for Sagen i 2017 med sponsorat på 20.000 kr., og at Cykel for Sagen skal søge om sponsorat fra år til år. 


Forvaltningens vurdering

Udvalget for Økonomi og Erhverv har 31. januar 2018 vedtaget nye retningslinjer for sponsoraftaler. Af retningslinjerne fremgår, at sponsoraftaler indgås med sportsforeninger, der praktiserer eliteidræt.

 

Forvaltningen vurderer, at Cykel for Sagen ikke er kvalificeret til sponsorstøtte, fordi der ikke er tale om en sportsforening, jf. vedtægterne, og fordi der ikke er tale om idræt på eliteniveau.

 

Det kan overvejes, om der skal ydes støtte begrundet i projektets velgørende formål.

 

Udvalget for Økonomi og Erhverv gav 29. november 2017 afslag på en ansøgning om sponsorstøtte til Team Rynkeby. Team Rynkeby er landsdækkende, men opererer på stort set samme vilkår som Cykel for Sagen. Der er tale om amatørryttere, som en gang om året cykler til Paris for at indsamle penge til børn med kritisk sygdom.

 

Afslaget var begrundet med, at brandingværdien for Varde Kommune ville være yderst begrænset, bl.a. fordi mediedækningen af et cykelhold, der kun kører en tur, er kortvarig.

 

Forvaltningen vurderer samlet, at hvis Cykel for Sagen skal vurderes som kvalificeret til et sponsorat, så skal det ske ud fra en begrundelse, der adskiller Cykel for Sagen ansøgning fra ansøgningen fra Team Rynkeby.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Varde Kommunes retningslinjer for sponsorstøtte


Økonomi

Sponsoraftaler finansieres af Byrådets udviklingspulje.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at sponsoraftale med Cykel for Sagen drøftes.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-05-2018

Ansøgningen om et sponsorat imødekommes med 20.000 kr. finansieret af Byrådets Udviklingspulje.

120. God forvaltningsskik for sagsbehandling i Varde Kommune

God forvaltningsskik for sagsbehandling i Varde Kommune

Sagsfremstilling

Direktionen besluttede i august 2009 at udarbejde oplæg til ”God forvaltningsskik for sagsbehandling i Varde Kommune”. Oplægget var tænkt som en vejledning, der skulle fungere som et støtteben for medarbejderne i forhold til, hvad der forstås ved god forvaltningsskik for sagsbehandlingen i Varde Kommune.

 

Projektgruppen under daværende Aftalestyring udarbejdede oplægget, som blev godkendt af Direktionen den 17. juni 2010.

 

Siden er værdigrundlaget for Varde Kommune blevet opdateret i august 2016, hvor ordene i det nye værdigrundlag er: Ordentlig, Værdiskabende og Stærk.

 

Som følge heraf, er opsætning og indholdet i vejledningen ”God forvaltningsskik for sagsbehandling i Varde Kommune” også blevet gennemgået og tilrettet efter Varde Kommunes nye værdigrundlag.

 

De 3 værdier som repræsenterer Varde Kommune, er ofte hinandens forudsætning. Det gav derfor mening at oprette 5 undertitler, hvor værdierne indgår:

-         Vi er tilgængelige

-         Vi er tillidsskabende

-         Vi formidler så det kan forstås

-         Vi har sammenhæng i sagsforløb

-         Vi behandler data troværdigt.

 

Der er designet et logo med Varde Kommunes farver, hvor værdierne symboliseres via et evigheds tegn.


Retsgrundlag

Offentligheds-, forvaltnings-, persondata- og retssikkerhedsloven.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Direktionen,

at  ændringerne i ”God forvaltningsskik for sagsbehandling i Varde Kommune” godkendes og fremsendes til godkendelse i Udvalget for Økonomi og Erhverv.


Beslutning Direktionen den 18-04-2018

Anbefalingen blev tiltrådt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-05-2018

Ændringerne i ”God forvaltningsskik for sagsbehandling i Varde Kommune blev godkendt.sagsnr18-2125_doknr32638-18_v1_god forvaltningsskik i varde kommune 2018.docx

Bilag

God Forvaltningsskik i Varde Kommune 2018


121. Skema C for helhedsplan på Tistrup Gl. Hotel afdel 0106 - VBA

Skema C for helhedsplan på Tistrup Gl. Hotel afdel 0106 - VBA

Sagsfremstilling

Varde Bolig Administration søger i mail den 4. april 2018 Varde Kommune om godkendelse af skema C, for helhedsplan af Tistrup gl. Hotel i afdel 0106, beliggende Storegade 1A-G i Tistrup. Helhedsplanen omfatter renovering, ombygning og sammenlægning af 19 boliger til 13 familieboliger.

 

VBA har i samarbjede med Landsbyggefonden udarbejdet helhedsplanen for afdelingen og formålet med helhedsplanen er, at renoveringen og sammenlægningen vil skabe mere tidssvarende og moderne familieboliger.

 

Byrådet skal godkende:

 • Skema C og de ustøttede arbejder i projektet
 • Lånoptagelse og give tilsagn om garanti til lånene for projektet
 • Endelig husleje

 

Projektet er opdelt i støttet og ustøttet arbejder og er med en samlet anskaffelsessum opdelt således:

 • Skema C vedrørende den støttede del med en samlet anskaffelsessum på 8.594.914 kr.
 • Den ustøttede del af renoveringen med en samlet anskaffelessum på 2.328.588 kr.

 

Finanseringen af projektet er specificeret under afsnittet økonomi.

 

For den støttede del er der en overskridelse på 964.373 kr. i forhold til det, der er godkendt i skema B. Overskridelsen vedrører ekstraudgifter til udbedring af tidligere oprettede ulovlige adskillelser mellem etagedæk og lejlighedsskel, indvendige skillevægge og fejlagtigt monterede lægter. Det er oplyst, at overskridelsens fordeling på den støttede og ustøttede del er drøftet med Landsbyggefonden. Bilag med redegørelse for ekstra omkostninger er vedhæftet sagen.

 

For den ustøttede del er der en overskridelse på 100.185 kr. Overskridelsen skyldes spartling af gulve og fejlagtig monterede lægter, skillevægge og loftslemme i tidligere renovering. Hertil er der også brugt ekstra totalrådgiver timer for afklaring af ekstra arbejder.

 

Samtlige 13 familieboliger er udlejet efter renoveringen.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen har gennemgået det modtagne materiale, herunder revisionsrapporten. Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger og det anbefales, at skema C, optagelse af tillægslån og den beregnede husleje godkendes.

 


Retsgrundlag

Lov om almene boliger mv


Økonomi

Anskaffelsessummen for projektet specificeres i følgende hovedtal sammenlignet med skema B: 

 

Skema B

Skema C

Håndværkerudgifter

5.421.945 kr.

6.185.029 kr.

Omkostninger

2.132.291 kr.

2.323.936 kr.

Anskaffelsessum excl. gebyrer

7.554.236 kr.

8.508.965 kr.

Gebyrer

76.305 kr.

85.949 kr.

I alt den støttede del

7.630.541 kr.

8.594.914 kr.

Anskaffelsessum – ustøttede del

2.228.403 kr.

2.328.588 kr.

Anskaffelsessum i alt

9.858.944 kr.

10.923.502 kr.

 

Der optages et tillægslån på 964.373 kr for den støttede del. Ekstra udgifter til tillægslån og  til de ustøttede ekstra arbejder vil blive dækket via besparelser i driften og som tilskud fra dispositonsfonden.

 

Finansieringen af projektet:

 

Skema B

Skema C

Realkreditlån – støttede del

7.630.541 kr.

8.594.914 kr.

Realkreditlån – ustøttede del

2.228.403 kr.

2.228.403 kr.

Bespar. På drift/dispositionsfonden – ustøttede del

0

100.185 kr.

Anskaffelsessum i alt

9.858.944 kr.

10.923.502 kr.

 

Varde Kommune stiller garanti for det støttede lån for den del af lånet der ligger ud over 60 % af markedsværdien og med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden. For den ustøttede del af lånet stiller Varde Kommune 100 % garanti for lånet.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at Udvalget for Økonomi og Erhverv indstiller til Byrådet

at skema C for den støttede del og den ustøttede del godkendes med en samlet anskaffelsessum på 10.923.502 kr.

at optagelse af tillægslån for den støttede del på 964.373 kr godkendes

at garantistillelse for lånene godkendes jf gældende regler

at den endelige husleje på 623,40 kr. pr. m2 godkendes


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-05-2018

Anders Linde blev erklæret inhabil og deltog således ikke i sagens behandling.

 

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr15-11265_doknr63292-18_v1_skema c - ansøgning afdel 0106 tistrup hotel.pdf.pdf
sagsnr15-11265_doknr63290-18_v1_skema c - støttede del afdel 0106.pdf.pdf

Bilag

Skema C - ansøgning afdel 0106 Tistrup Hotel.pdf
Skema C - Støttede del afdel 0106.pdf


122. Ansøgning skema B - § 91 renovering af Vestervold 1B - 1D i Varde

Ansøgning skema B - § 91 renovering af Vestervold 1B - 1D i Varde

Sagsfremstilling

Varde Bolig Administration (VBA) søger i mail den 17. april 2018 Varde Kommune om godkendelse af skema B for afdelingen 0415 Vestervold 1B - 1D i Varde.

 

VBA har i samarbejde med Landsbyggefonden udarbejdet en helhedsplan for afdelingen. Helhedsplanen omfatter renovering og ombygning af 33 ungdomsboliger omdannet til 12 almene familieboliger.

 

Ejendommen trænger til en gennemgribende renovering og ombygges samtidig til almene familieboliger. Der har ikke været den samme efterspørgsel på ungdomsboligerne efter at Varde Handelsskole og Handelsgymnasium er flyttet til Campus på Frisvadvej. Afdelingen har også kæmpet med et dårligt image og har haft et negativt omdømme i Varde. Med ombygningen vil afdelingen fremstå moderne og med velindrettede familieboliger som henvender sig til en bredere beboerkreds.

 

Afdelingen vil efter renoveringen bestå af 12 almene familieboliger med boligarealer fra 63 m2 - 91 m2.

 

Byrådet skal godkende:

 • Godkendelse af skema B for den støttede renovering i henhold til §91 med en samlet anskaffelsessum på 9.384.829 kr
 • Godkendelse af lånoptagelse for den støttede del med 9.385.000 kr.
 • Godkendelse af den ustøttede renovering med en samlet anskaffelsessum på 2.000.000 kr.
 • Godkendelse af lånoptagelse for den ustøttede del med 1.340.000 kr.
 • Godkende tilsagn om garanti for både den støttede del og den ustøttede del

 

Byrådet har den 6. september 2016 godkendt skema A, at 33 ungdomsboliger nedlægges og omdannes til 12 familieboliger. Byrådet har ligeledes godkendt i skema A, at kommunen  yder , et rente- og afdragsfrit lån på 100.000 kr. til finansering af en kapitaltilførsel.

 

Varde Bolig Administration har ca. 200 på venteliste til familieboliger i Varde MidtBy.

 

Der er en overskridelse på den støttede del i skema B i forhold til skema A. Overskridelsen skyldes en indberetningsfejl i skema A, idet der er afsat 100.000 kr. til genhusning, men beløbet skal være 1.000.000 kr. i stedet for. Licitationen på håndværkerudgifter har været billigere end forventet, men en merudgift på omkostningerne på 322.000 kr. Samlet for projektet bliver overskridelsen på i alt 648.695 kr. for den støttede del. Merudgiften dækkes ved optaglese af et tillægslån. Merudgiften på kreditforeningslånet vil ikke få konsekvenser for huslejen, idet der vil kunne findes besparelser på driften.

 

Finansieringen af projektet er specificereet under afsnittet økonomi.

 

Huslejen er godkendt til 838 kr pr m2. i skema A og er uændret i skema B.

 


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen anbefaler, at projektet og skema B godkendes med en ekstra udgift på samlet 648.694 kr i forhold til skema A. Det er vurderingen, at boligerne vil fremstå som mere tidssvarende og moderne boliger, og vil appelere til en bredere beboerkreds og samtidig forbedre forholdene for nuværende lejere.


Retsgrundlag

Lov om almene boligr mv.

Støttebekendtgørelsen

 

Projektet er en helhedsplan i henhold til § 91 i lov om almene boliger med støtte fra Landsbyggefonden.


Økonomi

Efter afholdt licitation kan anskaffelsessummen for projektet specificeres i følgende hovedtal sammenlignet med skema A:

 

 

Skema A

Skema B

Håndværkerudgifter

7.531.160 kr.

6.959.104 kr.

Omkostninger

1.109.117 kr.

2.331.877 kr.

Anskaffelsessum excl. gebyrer

8.640.277 kr.

9.290.981 kr.

Gebyrer

95.857 kr.

93.848 kr.

I alt den støttede del

8.736.134 kr.

9.384.829 kr.

Anskaffelsessum – ustøttede del

2.000.000 kr.

2.000.000 kr.

Anskaffelsessum i alt

10.736.134 kr.

11.384.829 kr.

 

Finanseringen af projektet:

 

Skema A

Skema B

Realkreditlån – støttede del

8.736.134 kr.

9.384.829 kr.

Realkreditlån –ustøttede del

1.340.000 kr.

1.340.000 kr.

Eget bidrag/driftstøtte

660.000 kr.

660.000 kr.

Anskaffelsessum i alt

10.736.134 kr.

11.384.829 kr.

 

 

Varde Kommune stiller garanti for det støttede lån for den del af lånet, der ligger ud over 60% af markedsværdien og med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden.

For den ustøttede del stiller Varde Kommune 100% garanti for lånet.


Høring

Projektet for helhedsplan og huslejeforhøjelsen for afdeling 0415, Vestervold i Varde er godkendt på et ekstra ordinært afdelingsmøde den 5. juli 2016.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at Udvalget for Økonomi og Erhverv indstiller til Byrådet

at skema B for den støttede del godkendes med en samlet anskaffelsessum på 9.384.829 kr.

at den ustøttede del med en samlet anskaffelsessum på 2.000.000 kr godkendes

at den samlede lånoptagelse på 10.724.829 kr. og garantistillelse godkendes

at huslejen på 838 kr. pr. m2 godkendes

at forvaltningen bemyndiges til at godkende skema C indenfor rammerne af skema B


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-05-2018

Anders Linde blev erklæret inhabil og deltog således ikke i sagens behandling.

 

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr16-8119_doknr63189-18_v1_skema b §91 - vestervold 1b-1d.pdf.pdf
sagsnr16-8119_doknr63188-18_v1_skema b trækningsret vestervold 1b-1d.pdf.pdf
sagsnr16-8119_doknr63185-18_v1_skema b ansøgning - vestervold 1b-1d.pdf.pdf

Bilag

Skema B §91 - Vestervold 1B-1D.pdf
Skema B trækningsret Vestervold 1B-1D.pdf
Skema B ansøgning - Vestervold 1B-1D.pdf


123. Byggesagsgangsanalyse

Byggesagsgangsanalyse

Sagsfremstilling

Som respons på resultaterne fra KL’s servicemålsstatistik samt Dansk Industri´s analyse omkring kommunernes erhvervsvenlighed, blev der i 2017 igangsat system- og datafor-bedringer af byggesagsgangen i Varde Kommune – via projektet ATOM (Sag nr.17/7482).
I projektet implementeres forbedringer i forhold til eksisterende IT-systemer. Dernæst blev der sat fokus på at ensarte data mod at opbygge mere præcis og lettilgængelig ledelsesinformation.

 

I forlængelse af ovenstående system- og dataoptimeringer ønskes nu gennemgang af, hvordan sagsbehandlingen på det tekniske område, herunder byggesagerne, processuelt kan forbedres. Denne analyse ønskes udført af eksterne leverandører, og vil også have fokus på potentialet for digitalisering af arbejdsgange og opsamling af intern læring i processen.

 

I bilagene ses et udkast til udbudsmaterialet og de bilag der medsendes som baggrundsinformation (D.v.s. Fakta ark, Organisationsdiagram samt ”360 graders trivsel”). Der afsættes 499.000 kr. eksl. moms til løsning af opgaven. Et begrænset antal tilbudsgivere får tilsendt materialet pr. mail. De udvalgte tilbudsgivere som får tilsendt materiale er; Implement Consultant Group, Ernst & Young, Dansk Produktions Univers, KLK samt Dataproces.
De indkomne tilbud evalueres ud fra de vurderingskriterier der er fremsat i materialet. Hvis det findes nødvendigt, udvælges relevante tilbudsgivere, som skal komme til Varde for at præsentere deres tilbud. Derefter vælges endelig leverandør.

 

Den ønskede tidsramme for opgaven er, at der vælges en leverandør senest ultimo maj, hvorefter opgaven påbegyndes med det samme. Pr. 1.oktober afholdes en midtvejs-rapportering inkl. præsentation af proces/model for sagsbehandling. Fra oktober til december påbegyndes implementering og forankring. Slutrapportering sker pr. 2. januar 2019.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at den valgte procedure til indhentning af tilbud følges og at det vedhæftede materiale anvendes i processen. Dette sikrer, at tilbudsgiverne har et ensartet grundlag for at byde på opgaven og at de indkomne tilbud kan vurderes på ens vilkår.

 

Forvaltningen vurderer, at følgende skal være repræsenteret i udvælgelsesgruppen: Borgmesteren; Kommunal Direktøren; Direktør for Plan, Kultur og Teknik; Stabschef for Politik, Analyse og Digitalisering; Centerleder for Erhvervscenteret samt konsulent fra Politik, Analyse og Digitalisering.

 

Forvaltningen vurderer, at sagsgangsanalysen kan fungere som pilot for flere analyser med henblik på effektivisering og digitalisering af sagsgange på forskellige fagområder. Derfor er der i materialet også lagt op til at den eksterne leverandør i forlængelse af analysen udarbejder en proces/model for sagsbehandling. Ligeledes at de eksterne leverandører i tilbuddets projektdesign indtænker hvordan processen/modellen implementeres og forankres på byggeområdet samt kan generaliseres til andre fagområder. Endelig lægges der op til, at potentialet for at digitalisere arbejdsgange afdækkes.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Udgiften på 499.000 kr. finansieres fra den fælleskommunale konsulent konto.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at vedhæftede materiale samt valgte procedure til indhentning af tilbud godkendes,

at udgiften på 499.000 kr. eksl. moms finansieres fra den fælleskommunale konsulentkonto,

at Direktionen godkender, at opgaven igangsættes, og

at sagen sendes til Udvalget for Økonomi og Erhverv til orientering.


Beslutning Direktionen den 18-04-2018

Anbefalingen blev tiltrådt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-05-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.sagsnr18-3406_doknr55859-18_v1_bilag 2 - 360 graders trivsel.docx
sagsnr18-3406_doknr55678-18_v1_bilag 3 - organisationsdiagram.docx
sagsnr18-3406_doknr57234-18_v1_bilag 1 - fakta ark vedr byggesagsområdet.docx
sagsnr18-3406_doknr52765-18_v1_180504- materiale til tilbud _version 2.docx

Bilag

Bilag 2 - 360 graders trivsel
Bilag 3 - Organisationsdiagram
Bilag 1 - Fakta ark vedr byggesagsområdet
180504- Materiale til tilbud _version 2


124. Procedure for håndtering af ramme til byggemodninger og grundsalg

Procedure for håndtering af ramme til byggemodninger og grundsalg

Sagsfremstilling

Hvert år budgetteres et rammebeløb til byggemodninger på 5 mio. kr. (byggemodningskontoen) og et rammebeløb til indtægter ved grundsalg på 5 mio. kr. (grundsalgskontoen). Det er hensigten, at udgifter til byggemodninger og indtægter fra grundsalg over en årrække skal balancere. Byggemodningskontoen dækker udgifter til jordkøb, byggemodning og færdiggørelse m.m. De seneste år har der været merforbrug i forhold til budgettet, som ikke er modsvaret af indtægter ved grundsalg.

 

Forvaltningen har udarbejdet en ny procedure, som kan medvirke til at sikre, at byggemodningskontoen holdes på et niveau, der realistisk set kan dækkes af indtægter ved grundsalg over en årrække.

 

Samlede tal for 2008-2017 (10 år):

 

Byggemodningskontoen

-74,6 mio. kr.

Indtægter ved grundsalg

43,1 mio. kr.

Resultat

-21,5 mio. kr.

 

De akkumulerede beløb er vist i bilag.

 

Den manglende balance mellem udgifter og indtægter skyldes primært, at der er investeret i jord og byggemodninger i områder, hvor en del grunde endnu ikke er solgt. En årsag er også, at indtægterne ved grundsalg i nogle tilfælde ikke dækker udgifterne (salg med tab).

 

Der er en naturlig tidsmæssig forskydning fra jordkøb og byggemodning til grundsalg.

 

Usolgte grunde er en del af kommunens aktiver. Kommunen har aktuelt 201 grunde til salg med en anslået værdi på 45 mio. kr., jf. bilag. Grunde, der har ligget i mere end 10 år, er i opgørelsen værdiansat til 0 kr.

 

Praksis har været, at mindre-/merforbrug på byggemodningskontoen er blevet overført til det kommende år, mens mer-/mindreindtægter fra grundsalg er tilført/dækket af kommunekassen. Dette har betydet, at byggemodningskontoen er blevet ”udhulet”.

 

Ved afslutning af de enkelte byggemodninger, vil et eventuelt mindre-/merforbrug blive tilført/dækket af kommunekassen.

 

Udvalget for Økonomi og Erhverv vedtog denne procedure 27. april 2016.

 

En ny procedure skal sikre, at udgifter til byggemodning og jordkøb m.m. holdes på et niveau, der realistisk kan dækkes af indtægtssiden over en årrække. Derfor foreslås det, at det samlede årlige underskud på byggemodnings- og grundsalgskontiene højst må svare til 25 % af den samlede værdi af byggegrundene ved årets begyndelse, og at underskuddet ikke må overstige 15 mio. kr.

 

For at håndtere udgifts- og indtægtssiden ens foreslås det, at mer-/mindreindtægter på grundsalgskontoen overføres til kommende år.

 

I forhold til værdiansættelsen af grunde foreslås det, at grunde, der har ligget i salgsporteføljen mere end 10 år værdiansættes til nul.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der med de nævnte ændringer til proceduren vil opnås en bedre styring af byggemodningskontoen og overblik over hvilke midler, der er til rådighed til for byggemodning og jordkøb.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Der bevilges årligt en ramme på 5 mio. kr. til byggemodninger og jordkøb samt en ramme på 5 mio. kr. til indtægter ved grundsalg.

 

Set over en årrække, skal der som udgangspunkt være balance mellem udgifter og indtægter.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at ”Procedure for håndtering af ramme til byggemodning” godkendes med de foreslåede ændringer.

at proceduren træder i kræft pr. 1. januar 2018.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-05-2018

Sagen returneres med henblik på yderligere sagsbehandling.sagsnr16-764_doknr46180-18_v1_kortbilag - parcelhusgrunde til salg pr. 01.10.2017.pdf
sagsnr16-764_doknr46181-18_v1_kortbilag - byggegrunde uden højeste mindstepris.jpg
sagsnr16-764_doknr46182-18_v1_byggemodnede grunde - aktiver.xlsx
sagsnr16-764_doknr46811-18_v1_procedure for håndtering af ramme til byggemodning.docx
sagsnr16-764_doknr64274-18_v1_2008-2017 - jordkøb, byggemodninger og grundsalg, parcelhusgrunde.pdf

Bilag

Kortbilag - Grunde til salg pr. 01.10.2017
Kortbilag - Byggegrunde uden højeste mindstepris
Byggemodnede grunde - aktiver
Procedure for håndtering af ramme til byggemodning
2008-2017 - Jordkøb, byggemodninger og grundsalg, parcelhusgrunde


125. Handicaprådets vedtægter

Handicaprådets vedtægter

Sagsfremstilling

Handicaprådets vedtægter vedlægges dagsordenen.

Vedtægterne gennemgås med henblik på eventuelle justeringer


Anbefaling

Sekretariatet anbefaler,

At vedtægterne fremsendes til godkendelse i Udvalget for Social og Sundhed.


Beslutning Handicaprådet den 26-02-2018

Der foretages småjusteringer, hvorefter vedtægterne fremsendes til godkendelse i Udvalget for Social og Sundhed.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 20-03-2018

Handicaprådets vedtægter blev godkendt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-05-2018

Handicaprådets vedtægter fremsendes med anbefaling til Byrådets godkendelse.sagsnr18-20_doknr34775-18_v1_vedtægter for handicaprådet - godkendt i 2018.doc

Bilag

Vedtægter for Handicaprådet - godkendt i 2018


126. Ordinær generalforsamling DIN Forsyning Holding A/S

Ordinær generalforsamling DIN Forsyning Holding A/S

Sagsfremstilling

Generalforsamling i DIN Forsyning Holding A/S holdes den 14. maj 2018 og dagsordenen fremsendes til byrådenes behandling i henholdsvis Varde og Esbjerg.

 

Byrådene i Esbjerg og Varde godkendte i juni 2016 principperne for gennemførelse af en fuld fusion mellem Esbjerg og Varde Forsyningskoncerner. Af dette fremgik bl.a. vilkårene for afvikling af generalforsamlingen i DIN Forsyning.

 

I februar 2017 godkendte byrådene endeligt fusionen, der blev gennemført den 18. december 2018 med regnskabsmæssig virkning fra den 1. januar 2017.

 

De to ejerkommuners borgmestre og kommunaldirektører fik i den forbindelse med generel bemyndigelse til at gennemføre generalforsamlingen i DIN Forsyning Holding A/S mod forudgående behandling af dagsordenen til generalforsamlingen i de to byråd.

 

Generalforsamlingens dagsorden indeholder de i vedtægterne fastsatte standardpunkter samt punkter om decharge til bestyrelse og direktion, godkendelse af forbrugervalg til bestyrelsen samt godkendelse af medarbejdervalg til bestyrelsen.


Retsgrundlag

Byrådsbeslutning af 7. februar 2017


Økonomi

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen indstiller,

at borgmester og kommunaldirektør bemyndiges til at stemme for indstillingen til de enkelte punkter på generalforsamlingens dagsorden


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-05-2018

Anbefalingen blev godkendtsagsnr18-4761_doknr64759-18_v1_generalforsamling din forsyning holding - din forsyning - årsrapport for 2017_bestyrelsesmøde_09.04..pdf
sagsnr18-4761_doknr64736-18_v1_ordinær generalforsamling i din forsyning holding as.pdf

Bilag

Generalforsamling DIN Forsyning Holding - DIN Forsyning - Årsrapport for 2017_BESTYRELSESMØDE_09.04.18 1.0.pdf
Ordinær generalforsamling i DIN Forsyning Holding A/S


127. Orientering om status for inddrivelse af ejendomsskat

Orientering om status for inddrivelse af ejendomsskat

Sagsfremstilling

Pr. 1. februar 2017 overtog kommunerne inddrivelsen af ejendomsskat fra SKAT.
I Varde Kommune ligger opgaven i Borgerservice, hvor 3 medarbejdere har varetaget opgaven sideløbende med øvrige opgaver på opkrævningsområdet.
Der er gjort status for restancerne på ejendomsskat for årene 2015, 2016 og 2017. Restancebeløbene dækker over ikke betalte ejendomsskatter med forfald det pågældende år, og er opgjort pr. 31. december det pågældende år:

2015 kr. 2.279.000

2016 kr. 1.783.000

2017 kr.    473.580.

 

Med henblik på inddrivelsen af ejendomsskatten for 2017 har vi i perioden 1. februar 2017 til 1. februar 2018:

 • foretaget 520 opkald til borgere og virksomheder
 • sendt 500 underretninger om, at der vil blive foretaget udlæg – disse underretninger sendes til alle ejere af en ejendom
 • foretaget 225 udlæg
 • sendt krav vedr. 220 ejendomme til behandling hos advokat med henblik på tvangsauktion. Siden da er 4 ejendomme solgt på tvangsauktion, mens yderligere 12 ejendomme fortsat behandles hos advokaten.

 

Restancen pr. 21. marts 2018 udgør 147.201 kr. vedr. forfaldne ejendomsskatter i 2017.

 

Den samlede restance for ejendomsskat, hvor alle tidligere restancer føres med videre, har udviklet sig således:

 

31. december 2015kr. 3.247.000

31. december 2016kr. 3.220.000

31. december 2017kr.    962.000.

 

Faldet fra 2016 til 2017 skyldes for den største dels vedkommende, at vi - i forbindelse med oversendelse til advokat - har medtaget restancen for de foregående år sammen med restancen for 2017.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at den fortsatte indsats i 2018 vil betyde en lignende lav restancesaldo ved udgangen af 2018.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige


Økonomi

Den samlede restance på ejendomsskatteområdet er nedbragt til 962.000 kr. ved udgangen af 2017.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Direktionen den 18-04-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-05-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

128. Valg af medlem til Vadehavets formidlerforums Styregruppe

Valg af medlem til Vadehavets formidlerforums Styregruppe

Sagsfremstilling

Styregruppen har til formål at løfte og koordinere projekter, der sætter vadehavets natur og kulturhistorie i fokus. Der ønskes tænkt såvel natur- kulturmæssige som plan- og miljømæssige forvaltningsinteresser ind i samarbejdet.

 

Varde Byråd skal vælge 1 medlem til den politiske styregruppe.


Retsgrundlag

Vadehavets formidlerforums organisationsbeskrivelse.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at formanden for Udvalget for Kultur og Fritid vælges til styregruppen.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 09-04-2018

Anbefalingen blev godkendt


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-05-2018

Anbefalingen blev godkendt

129. Renovering af Lykkesgårdhallen, Varde

Renovering af Lykkesgårdhallen, Varde

Sagsfremstilling

I forbindelse med Budgetforlig 2016-2019 blev der givet en bevilling på 10,5 mio. i 2016-2017 til et projekt om Lykkesgårdhallen, fordi der var konstateret skimmelsvamp i nogle bygningsdele.

 

Det blev i forbindelse med anlægsbevillingen besluttet, at der skulle igangsættes et samskabelsesprojekt med kommunen, brugerne, skolen og foreninger som deltagere. Der skulle i samskabelsesprojektet i fællesskab findes frem til det bedste af de to scenarier: En energi- og skimmelsvamprenovering af den eksisterende hal eller opførelse af en minihal på størrelse med 3 badmintonbaner.

 

Det viste sig dog tidligt i processen, at en minihal ikke ville kunne finansieres inden for den afsatte ramme, og derfor valgte man, at køre videre med projektet omkring renovering af den eksisterende hal og lukke samskabelsesprojektet ned.

 

Renoveringen af den eksisterende hal omfatter tag, reparation af murværk, renovering af overflader i omklædningsfaciliteterne, udskiftning af døre/vinduer og ovenlys, nyt ventilationsanlæg og strålevarmesystem samt renovering af lysinstallationer. Herudover monteres en hejsevæg til opdeling af hallen. Det giver mulighed for en multifunktionel hal som kan bruges til flere forskellige aktiviteter på samme tid.

 

Ved en renovering vil det blive sikret, at skimmelsporerne til stadighed er indkapslet og ikke kan spredes til luften i hallen. Idet omfanget af skimmelsvamp er af mindre karakter end først antaget og idet det er indkapslet i bygningsdelene, vil skimmelsvamprenoveringen være af noget mindre karakter end vurderet i første omgang.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at en renovering vil bringe hallens klimaskærm op i en stand, hvor der vil gå mange år, før der skal foretages større renoveringer. Med hensyn til de tekniske installationer vurderes det, at de vil kunne holde i mange år uden større udskiftninger. Det vurderes desuden, at projektet vil kunne gennemføres inden for den afsatte ramme.

 

Renoveringen forventes at koste 5.100.000 kr. ekskl. moms. Heraf kan energipuljen finansiere 1.050.000 kr. til de energioptimerende tiltag.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Renoveringen forventes at koste 4.050.000 kr. ekskl. moms. Beløbet finansieres af anlægsbevillingen på 10.500.000 kr.

 

Det anbefales, at der frigives 4.500.000 kr. til projektet af anlægsbevillingen på 10.500.000 kr.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der frigives 4.500.000 kr. til energi- og skimmelsvamprenovering af den eksisterende Lykkesgårdhal, og

at de resterende 6.000.000 kr. af anlægsbevillingen tilføres kassebeholdningen.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 09-04-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 

Det er vigtigt, at der er en god dialog med brugerne og forældrebestyrelsen i det fremadrettede arbejde.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-05-2018

Anbefalingen blev godkendt

130. Politisk følgegruppe for råstoffer til diger ved Vadehavet

Politisk følgegruppe for råstoffer til diger ved Vadehavet

Sagsfremstilling

Regionsrådet inviterede i 2016 til etablering af en politisk og teknisk følgegruppe til planlægning for klæg. Region Syddanmark har 13. marts 2018 inviteret til fortsat samarbejde i en politisk følgegruppe om råstoffer til diger ved Vadehavet.

 

Baggrunden for etablering af følgegrupperne er, at Region Syddanmark ønsker at gennemføre en planlægning for klæg til vadehavsområdets diger. Der er behov for at sikre forsyningen med klæg til vedligehold, forstærkning og eventuel udbygning af digerne ved Vadehavet.

 

Den politiske følgegruppes formål er at følge regionens planlægningsarbejde, så den løbende i processen kan komme med politiske og strategiske indspil om lokale forhold og hensyn. Den tekniske følgegruppes formål er at bidrage med lokal viden om naturbeskyttelse, digesikkerhed og igangværende projekter.

  

Der forventes afholdt et møde om året. Ud over Varde Kommune er Esbjerg, Tønder og Fanø Kommuner samt Bestyrelsen for Nationalpark Vadehavet inviteret til at deltage i følgegrupperne.

 

I Varde Kommune findes der to diger; Varde Dige og Oksby Dige. Kystdirektoratet har det tekniske tilsyn med digerne, mens kommunen har det økonomiske tilsyn.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen har ikke kendskab til, at der skulle være konkrete planer eller behov for forstærkninger af de to diger i Varde Kommune.

 

Som følge af klimaændringer kan det blive nødvendigt med en øget indsats om digesikring.

 

Forvaltningen vurderer derfor, at deltagelse i følgegruppen kan bidrage til et konstruktivt samarbejde mellem interessenterne for digesikkerhed.

 

Forvaltningen deltager fortsat i den tekniske følgegruppe.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Råstofloven

Kystbeskyttelsesloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltning anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der udpeges et medlem fra Udvalget for Plan og Teknik til at deltage i den politiske

følgegruppe.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-04-2018

Udvalget udpegede Preben Friis-Hauge til at deltage i den politiske følgegruppe.

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-05-2018

Indstillingen fra Udvalget for Plan og Teknik fremsendes til Byrådet med anbefaling.sagsnr18-3231_doknr42763-18_v1_politisk følgegruppe - råstoffer til klimatilpasning.msg

Bilag

Politisk følgegruppe - Råstoffer til klimatilpasning


131. Høringssvar til højspændingsledning, Endrup-Idomlund

Høringssvar til højspændingsledning, Endrup-Idomlund

Sagsfremstilling

Energinet har 8. marts 2018 fremsendt ansøgning om VVM-tilladelse til en ny 400 kV højspændingsluftledning fra Endrup i Esbjerg Kommune til Idomlund i Holstebro Kommune. Forvaltningen har videresendt ansøgningen til Miljøstyrelsen, fordi Miljøstyrelsen er myndighed for projekter, hvor Energinet er bygherrer.

Inden projektet kan gennemføres skal der blandt andet udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for selve projektet. Derfor afholder Miljøstyrelsen den første offentlighedsfase fra 9. april til 9. maj 2018. I den forbindelse har Varde Kommune mulighed for at indsende bemærkninger til projektet som berørt myndighed.

 

Forvaltningen har modtaget høringsmaterialet til projektet 9. april 2018. Materialet er vedlagt som bilag.

 

Miljøstyrelsen/Energinet har udsendt invitation til informationsmøde for lodsejere, der ligger indenfor planlægningsområdet samt lodsejere, der ligger op til 150 m fra planlægningsbæltet. Der holdes borgermøde torsdag den 19. april 2018, kl. 19.00-21.00 i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde.

 

Forvaltningen foreslår, at nedenstående tekst fremsendes som Varde Kommunes officielle høringssvar, som berørt myndighed.


Forvaltningens vurdering

Varde Kommune opfordrer til, at hele ledningsanlægget kabellægges i Varde Kommune. Varde Kommune henviser til, at der tilbage i 2008, efter en lang offentlig debat om opsætning af 400 kV luftledninger, blev vedtaget en national kabelhandlingsplan. I den forbindelse blev det besluttet, at eventuelt fremtidige udbygninger af 400 kV nettet skulle søges kabellagt.

 

Luftledninger udgør en markant negativ påvirkning af landskabet og vil forringe værdien af boliger og livet i mindre bysamfund, som anlægget kommer til at passere. Der er i tillid til beslutningen fra 2008 ikke reserveret ledningstracéer til de nye anlæg, og disse er derfor ikke samtænkt med eksempelvis placeringen af vindmøller. Det forhold vil forstærke den uheldige landskabelige påvirkning. Hertil kommer, at borgerne har investeret i deres ejendomme med tillid til, at den fremtidige infrastruktur blev kabellagt.

 

Hvis ledningsanlægget imod Varde Kommunes ønske ikke kabellægges på hele strækningen, ønsker kommunen, at der især fokuseres på at kabellægge ledningsanlægget ved bebyggede områder og i områder med særlige natur- og landskabsværdier.

 

For at sikre, at de kumulative miljøpåvirkninger bliver fuldt belyst ved udarbejdelsen af miljøkonsekvensrapporten, bør kabellægning af eksisterende 150 kV luftledninger i bebyggede områder og i områder med særlige natur- og landskabsværdier samtænkes med etablering af en ny 400 kV luftledning. Dette gælder især eksisterende 150 kV luftledninger, som ikke indgår i planlægningsbæltet og dermed ikke er en del af den politiske og økonomiske ramme for projektet, men som findes i nærheden af det kommende tracé. I Varde Kommune handler det især om området Karlsgårde Sø og Næsbjerg, hvor der i dag er en eksisterende 150 kV luftledning, som ikke indgår planlægningstracéet.

 

For at sikre, at de samlede miljøpåvirkninger bliver belyst i miljøkonsekvensrapporten, bør den økonomiske pulje til nedtagning af de eksisterende 150 kV luftledninger i udgangspunktet fastholdes i én pulje. Samtidig bør puljerne til kabellægning af eksisterende 132-150 kV luftledninger (aftalen om afskaffelse af PSO-afgiften) tænkes sammen med miljøkonsekvensrapporten. For at sikre en reel mulighed for at realisere de kompenserende foranstaltninger (læs kabellægning), er det afgørende, at der er åbenhed omkring ansøgningsmulighederne og puljernes indhold. Det vil efter intentionen sikre, at gode levevilkår respekteres i byerne, mindre bysamfund og i det åbne land, samt at natur- og landskabsværdier bevares.

 

Varde Kommune vil til sidst opfordre til, at informationer, ikke mindst kortmateriale, er offentligt tilgængeligt for borgerne på både Energinets og de relevante myndigheders hjemmeside så tidligt som muligt, så borgere har mulighed for at orientere sig om projektet.


Konsekvens i forhold til visionen

Etableringen af en ny 400 kV luftledning vil bidrage til udbygningen af et robust elforsyningssystem og være et nødvendigt led i strategien om et CO2-neutralt energiforsyningssystem. På den anden side kan etableringen af en ny 400 kV luftledning medføre påvirkninger af levevilkårene i byerne, mindre bysamfund og i det åbne land samt natur- og landskabsværdier med mindre ledningerne kabellægges.


Retsgrundlag

Lov om planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at overstående høringssvar sendes til Miljøstyrelsen.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-04-2018

Anbefalingen blev godkendt


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-05-2018

Anbefalingen blev godkendtsagsnr16-4305_doknr56680-18_v1_endrup-idomlund-debatoplaeg.pdf.pdf
sagsnr16-4305_doknr56677-18_v1_ansøgning om luftledning gennem varde kommune.pdf.pdf
sagsnr16-4305_doknr61813-18_v1_varde kommunes høringssvar til mst.pdf.pdf

Bilag

endrup-idomlund-debatoplaeg.pdf
Ansøgning om luftledning gennem Varde Kommune.pdf
Varde Kommunes høringssvar til MST.pdf


132. Pulje til energibesparende foranstaltninger 2018

Pulje til energibesparende foranstaltninger 2018

Sagsfremstilling

I budget 2018 er der afsat en pulje/låneadgang på 5.192.000 kr. p.a. til investeringer i energibesparende foranstaltninger (EBF). Regnskabet for 2017 endte med et merforbrug på 1.785.000 kr., og der er således 3.407.000 kr. tilbage til investeringer i puljen for 2018.

 

Staten har en pulje, hvor kommunerne har adgang til at optage lån til EBF, f.eks. efterisolering, udskiftning af vinduer og døre, udskiftning til energirigtige lamper/lyskilder samt udskiftning af tekniske installationer. Lånene tilbagebetales via de besparelser, der er på driften (el-, vand- og varmeforbrug) efter udførelse af EBF. Lovgivningen og Varde Kommunes strategi for arbejdet med EBF i den kommunale bygningsmasse fremgår af bilag.

 

Der er i forbindelse med planlægning af renoveringsarbejder på de kommunale bygninger i 2018 lagt vægt på prioritering af utætte tage, vinduer og døre i nedbrud samt udskiftning af tekniske installationer, der medvirker til dårligt indeklima eller ikke fungerer.

 

Projekter, hvor der kan udføres rentable energimæssige forbedringer af bygninger eller tekniske installationer, vil blive udført med midler fra vedligeholdelsespuljen samt puljen til EBF. Ligeledes vil rentable energiinvesteringer i anlægsprojekterne også blive udført med midler fra energipuljen. Kommunens strategi for EBF følges ved vurdering af, hvilke projekter, der kan finansieres ved brug af låneadgangen.

 

Der er i 2018 planlagt vedligeholdelsesarbejder og anlægsprojekter med rentable energiprojekter, jf. principperne i strategien, der samlet koster mere end den resterende pulje for 2018. Projekterne fremgår af bilag.

 

De selvejende haller står selv for optagelse og tilbagebetaling af lån. Derfor er foretaget en korrektion af tidligere fremsendt investeringsoversigt, og det forventes, at der i 2018 kan gennemføres projekter, der muliggør udnyttelse af en låneramme på ca. 11 mio. kr.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at gennemførelse af de skitserede projekter er rentable, og at de bør gennemføres. Hvis der ikke gøres brug af energimidlerne i rentable projekter, vil der ikke være midler i anlægs- eller vedligeholdelsesbudgettet til gennemførelse af de EBF.

 

Forvaltningen vurderer, at lånerammen bør forhøjes til 11 mio. kr. i 2018.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Der søges tillægsbevilling på 7,5 mio. kr. til puljen for EBF i 2018. Tillægsbevillingen finansieres ved lån, der tilbagebetales via de udmøntede besparelser på driften/energien.

 

Besparelsen ved investering i gadelys i Varde midtby er indregnet i tidligere beregninger, hvorfor den ikke fremgår af vedhæftede oversigt.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der gives en tillægsbevilling på 7,5 mio. kr. til puljen for energibesparende foranstaltninger, der finansieres ved optagelse af lån,

at der gives en indtægtsbevilling til puljen til opsamling af mindreforbrug som følge af energibesparende tiltag med 674.600 kr., og

at der gives en tillægsbevilling til finansieringsomkostninger til lånet på i alt 470.000 kr.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-04-2018

Anbefalingen blev godkendt


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-05-2018

Anbefalingen blev godkendtsagsnr16-241_doknr49115-18_v1_investeringer i energibesparende foranstaltninger 2018.xlsx
sagsnr16-9618_doknr139301-16_v1_principper for energibesparende foranstaltninger.docx

Bilag

Investeringer i energibesparende foranstaltninger 2018
Principper for Energibesparende foranstaltninger


133. Ansøgning. Fjernvarmeforsyning til Oksbøllejren

Ansøgning. Fjernvarmeforsyning til Oksbøllejren

Sagsfremstilling

COWI har for Oksbøl Varmeværk tidligere udarbejdet et projektforslag om fjernvarmeforsyning af Oksbøllejren. Varde Kommune godkendte projektforslaget, men Dansk Gas Distribution (DGD) påklagede godkendelsen til Energiklagenævnet, som hjemviste sagen til fornyet behandling. COWI har udarbejdet et nyt projektforslag om fjernvarmeforsyning af Oksbøllejren.

 

Projektforslaget omfatter:

 • Konvertering af Oksbøllejrens varmeforsyning fra naturgas til fjernvarme fra Oksbøllejrens Varmeværk
 • Ændring af områdeafgrænsningen mellem naturgas- og fjernvarmeforsyning.
 • Etablering af ca. 2.250 kW flisfyret kedelanlæg og

257 kW absorptionsvarmepumpe, begge placeret i Oksbøl Varmeværks varmecentral

 • Etablering af ca. 3 km forsyningsledning i DN 125 fra Oksbøl Varmeværk til Oksbøllejrens varmecentral.

 

Forskellen på dette projektforslag og det tidligere er især, at det nye forslag omfatter:

 • En mindre fliskedel
 • Etablering af varmepumpe
 • Ingen ny bygning til kedlen, fordi den kan etableres i eksisterende kedelhal på varmeværket.

 

Projektet vil erstatte et fossilt brændsel (naturgas) med et fornybart brændsel (træflis) og energibæreren elektricitet, som i stigende grad bliver produceret af især vindmøller og derfor betragtes som en miljø- og klimavenlig energiform. Projektet er dermed i overensstemmelse med de nationale målsætninger om at reducere brugen af fossilt brændsel.

 

Projektet er derudover i overensstemmelse med de udmeldinger om konvertering af naturgasområder, som tidligere Energiminister Connie Hedegaard anførte over for kommunerne i brev af 27. januar 2009.

 

COWI’s beregninger viser, at der vil være en samfundsøkonomisk fordel ved etablering af en ny flisfyret kedel og absorptionsvarmepumpe samt udvidelse af forsyningsområdet på 8,8 mio. kr., ekskl. moms over 20 år.

 

Gennemførelse af projektforslaget vil give en årlig besparelse for Oksbøllejren på ca. 1,3 mio. kr.

 

Den økonomiske fordel for Oksbøl Varmeværk bliver reelt 0 kr., fordi resultatet skal udlignes i varmeprisen år for år i henhold til ”hvile i sig selv princippet”.

 

Projektet giver miljømæssigt en besparelse på ca. 28.000 tons CO2-ækvivalenter over 20 år. Dog vil projektet give en lidt højere emission af svovldioxid, kvælstofoxider og fine partikler, fordi afbrænding af flis har en højere emission af disse end naturgas.

 

 

Projektforslaget har været i høring i 4 uger hos DGD og hos Forsvarets Ejendomsstyrelse (FES), jf. projektbekendtgørelsen § 25.

 

I sit første høringssvar gør DGD bl.a. gældende, at projektet er baseret på forkerte forudsætninger om en unødig dyr gasforsyning i referencen og en særdeles billig alternativ fjernvarmeforsyning.

 

COWI gør i sit svar til DGDs bemærkninger gældende,

 1. at DGD i sit høringssvar bruger forældede tal for drift og vedligehold af gaskedler
 2. at DGD bl.a. ikke har taget alle omkostninger til drift og vedligehold af gasanlægget i betragtning.
 3. at DGD har sat gaskedlernes levetid urealistisk højt.
 4. at DGD har overvurderet varmetabet i en fjernvarmeledning fra Oksbøl Varmeværk til Oksbøllejren.
 5. at fliskedlen kan installeres i den eksisterende kedelhal på Oksbøl Varmeværk, og
 6. at DGD har overestimeret prisen for en fliskedel.

 

I sit andet høringssvar skriver DGD, at COWI nu har dokumenteret varmetabet i fjernvarmeledningen, og at selskabet vurderer, at projektforslaget muligvis kan indeholde et begrænset samfundsøkonomisk overskud. DGD fastholder dog alle selskabets øvrige bemærkninger til projektforslaget.

 

FES har meddelt, at de ingen bemærkninger har til projektforslaget.

 

Byrådet skal godkende projektet i henhold til varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsen.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at projektforslaget opfylder de formelle krav til projektbelysning i henhold til projektbekendtgørelsen. Forvaltningen har ved vurderingen taget hensyn til følgende hovedhensyn, der taler for projektet:

 • Der ses en samfunds-, virksomheds- og forbrugerøkonomisk fordel ved at gennemføre projektet
 • Vurdering og belysning af forhold, fremført af DGD under høringen, har ikke ændret ved, at projektet er en fordel
 • Projektet medfører en reduktion af energiforbrug og miljøbelastning som følge af øget virkningsgrad og reduktion af forbruget af fossilt brændsel
 • COWI har fremlagt dokumentation for investering i fliskedel samt størrelsen af ledningstabet.
 • Projektet er i overensstemmelse med den nationale målsætning om udfasning af fossilt brændsel.

 

Den samlede vurdering er, jf. projektbekendtgørelsen og varmeforsyningsloven, at projektforslaget ud fra en samfundsøkonomisk vurdering anses som mere fordelagtig end fortsat naturgasforsyning af Oksbøllejren.


Konsekvens i forhold til visionen

Projektet erstatter forbruget af fossile brændstoffer med potentielt lokalt, fornybart brændstof (træflis). Ved brug af lokalt brændsel vil projektet medvirke til at fremme lokal beskæftigelse.

 

Projektet vurderes at være i overensstemmelse med visionen.


Retsgrundlag

Varmeforsyningsloven

Projektbekendtgørelsen


Økonomi

Ingen


Høring

Har været i høring hos:

Dansk Gas Distribution (DGD) og Forsvarets Ejendomsstyrelse (FES)


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at projektforslaget godkendes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-04-2018

Anbefalingen blev godkendt


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-05-2018

Anbefalingen blev godkendtsagsnr15-11839_doknr52730-18_v1_bilagsliste_projektforslag_2017_om_flisfyret_fjernvarme_til_oksbøllejren.docx.docx

Bilag

Bilagsliste_projektforslag_2017_om_flisfyret_fjernvarme_til_Oksbøllejren.docx


134. Kommuneplantillæg. Detailhandel i Blåvand

Kommuneplantillæg. Detailhandel i Blåvand

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 5. december 2017 forslag til Tillæg 07 Detailhandel i Blåvand. Forslaget har været i offentlig høring fra 20. december 2017 til 14. februar 2018.

 

Ved indsigelsesperiodens udløb var der indkommet 21 indsigelser. Indsigelserne handler primært om trafikale forhold og den maksimale størrelse på detailhandelsbutikken.

 

Formålet med Tillæg 07 er at ændre den planlægningsmæssige ramme for detailhandel i

Blåvand.

 

Kommuneplantillæggets ændringer i detailhandelsplanlægningen kan opdeles i fire dele:

 

1)     Bruttoetagearealet for detailhandel i Blåvand midtby hæves for rammeområderne 05.01.C01-05.01.C05 fra 10.000 m2 til 28.000 m2.

2)     Afgrænsningen af områder for butikker ændres. Ændringen skyldes, at butiksafgrænsningen udvides, så det dækker hele det område, der er omfattet af lokalplan 05.01.L09.

3)     Butiksstørrelser for udvalgsvarebutikker fastholdes på maks. 2.000 m2 for rammeområde 05.01.C01. Butiksstørrelser for udvalgsvarebutikker fastsættes til maks. 3.000 m2 for rammeområde 05.01.C02-05.01.C05. Butiksstørrelsen for dagligvarebutikker fastholdes til 3.500 m2

4)     En del af rammeområde 05.01.C06 bliver overført til 05.01.C04 for at muliggøre, at der kan etableres butik i dette område ift. Forslag til lokalplan 05.01.L09. Ændringen af rammeområdet gør, at en del af rammeområde 05.01.C06 bliver adskilt fra det resterende rammeområde. Den adskilte del af rammeområdet nødvendiggør, at der tildeles et nyt nummer, 05.01.C08, til rammeområdet.

 

Tillæg 07 skal vedtages, før lokalplan 05.01.L09 kan vedtages.

 

Sagen er en A-sag, hvor den endelige plan vedtages af Byrådet.


Forvaltningens vurdering

De indkomne bemærkninger er behandlet i notat med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger, jf. bilag.

 

Forvaltningen vurderer, at det samlede butiksareal indenfor rammeområderne 05.01.C01-05.01.C05 bør øges til 28.000 m2 som fremlagt i forslaget til Tillæg 07. Forvaltningen vurderer, at ved at øge det samlede butiksareal, vil udvidelsesmulighederne for de eksisterende butikker sikres samtidig med, at der fortsat kan være en udvikling med nye butikker i Blåvand.


Konsekvens i forhold til visionen

Ændrede rammer for detailhandelsplanlægningen i Blåvand kan være med til at styrke byen som en attraktiv turistdestination og dermed tiltrække flere turister, der vil besøge områdets særlige natur.


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Tillæg 07 Detailhandel i Blåvand vedtages uændret, og

at notatet med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger til Tillæg 07 tiltrædes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-04-2018

Anbefalingen blev godkendt med den ændring, at spørgsmålet om udvidelse af det tilladte bruttoetageareal til 28.000 m2 genovervejes ved førstkommende kommuneplanrevision og ses i sammenhæng med den kommende trafikplan og udviklingsplanen for Blåvand.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-05-2018

Indstillingen fra Udvalget fra Plan og Teknik blev godkendt.sagsnr17-8502_doknr52193-18_v1_definition af a, b og c sager(1).pdf.pdf
sagsnr17-8502_doknr52232-18_v1_samlet pdf af indkomne bemærkninger.pdf
sagsnr17-8502_doknr52362-18_v1_kommuneplantillæg 07 til sagsfremstilling endelig.pdf.pdf
sagsnr17-8502_doknr57503-18_v1_resumé af indkomne bemærkninger detailhandel i blåvand.docx.docx

Bilag

Definition af A, B og C sager(1).pdf
Samlet pdf af indkomne bemærkninger
Kommuneplantillæg 07
Resumé af indkomne bemærkninger Detailhandel i Blåvand.docx


135. Lokalplan. Centerområde i Blåvand Øst

Lokalplan. Centerområde i Blåvand Øst

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 5. december 2017 forslag til lokalplan 05.01.L09 for et centerområde i Blåvand Øst. Forslaget har været i offentlig høring fra den 20. december 2017 til den 14. februar 2018.

 

Ved høringsperiodens udløb var der indkommet 21 bemærkninger. Bemærkningerne handler primært om trafikale forhold og den maksimale størrelse på detailhandelsbutikken.

 

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at skabe en mere markant velkomst til Blåvand ved at etablere en markedsplads ved krydset mellem Hvidbjerg Strandvej og Blåvandvej. Derudover fastlægger lokalplanen områdets anvendelse til erhvervsformål i form af detailhandel, tankstation og serviceerhverv i tilknytning til turisterhverv.

 

Lokalplanen er omfattet af lokalplan 02.015.92, som vil blive aflyst i lokalplanområdet med den endelige vedtagelse af Lokalplan 05.01.L09.

 

Kommuneplantillæg 07 Detailhandel i Blåvand skal vedtages, før denne lokalplan kan vedtages.

 

Sagen er en A-sag, hvor den endelige plan vedtages af Byrådet.


Forvaltningens vurdering

De indkomne bemærkninger er behandlet i vedlagte notat med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger.

 

Forvaltningen vurderer at der ikke bør ske ændringer i lokalplanen ift. trafikale forhold og den maksimale størrelse på detailhandelsbutikken.

Bemærkninger og forslag, der her er indkommet for trafik, vil blive medtaget i det igangsatte arbejde med en trafikplan.

 

I perioden for den offentlige høring blev forvaltningen gjort opmærksomme på, at en tidligere planlagt buslomme med tilhørende busskur og cykelparkering langs Hvidbjerg Strandvej ikke var medtaget i lokalplanforslaget. Forvaltningen vurderer, at buslommen er et vigtigt element for at understøtte den kollektive trafik i Blåvand. Buslommen tilføjes lokalplanens bestemmelser og indtegnes i lokalplanens kortbilag. 

 

Herudover er der blevet præciseret bestemmelser vedr. støj i  forhold til naboområderne samt bestemmelse for intern vej.


Konsekvens i forhold til visionen

En udvidelse af detailhandlen i Blåvand vil være med til at styrke byen som en attraktiv turistdestination og dermed tiltrække flere turister, der vil besøge områdets særlige natur.


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven

Miljøvurderingsloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at lokalplan 05.01.L09 for centerområde i Blåvand med forvaltningens tilføjelser vedtages,

at notatet med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger til lokalplanforslaget tiltrædes, og

at Lokalplan 02.015.92 ophæves inden for lokalplanområdet.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-04-2018

Niels Christiansen stillede følgende ændringsforslag:

 

 • Udvalget ønsker inden endelig stillingtagen til lokalplanen, at det bliver nærmere belyst i hvilket omfang, at der er et reelt behov og ønske i lokalområdet om at etablere et så stort centerområde i Blåvand Øst.

 

Forslaget blev sat til afstemning.

 

 

V
Preben Friis-Hauge

V
Peter Nielsen

V
Anders Linde

V
Niels Haahr Larsen

A
Søren Laulund

A
Jan
Lings

C
Niels Christian-sen

For

 

 

 

 

 

 

x

Imod

x

x

x

x

x

x

 

Undlod

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslaget er hermed faldet.

 

Niels Christiansen stillede følgende ændringsforslag:

 

 • Udvalget ønsker inden endelig stillingtagen til lokalplanen, at det bliver nærmere belyst, hvilke øgede trafikmæssige belastninger som lokalplanens realisering vil medføre.

 

Forslaget blev sat til afstemning.

 

 

V
Preben Friis-Hauge

V
Peter Nielsen

V
Anders Linde

V
Niels Haahr Larsen

A
Søren Laulund

A
Jan
Lings

C
Niels Christian-sen

For

 

 

 

 

 

 

x

Imod

x

x

x

x

x

x

 

Undlod

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslaget er hermed faldet.

 

Niels Christiansen stillede følgende ændringsforslag:

 

 • Udvalget ønsker inden endelig stillingtagen til lokalplanen, at det bliver belyst, hvad anlægsudgifterne vil være til nødvendige forbedringstiltag og etableringer af anlæg i og omkring lokalplansområdet, som kan sikre en forbedret trafikafvikling.

 

Forslaget blev sat til afstemning.

 

 

V
Preben Friis-Hauge

V
Peter Nielsen

V
Anders Linde

V
Niels Haahr Larsen

A
Søren Laulund

A
Jan
Lings

C
Niels Christian-sen

For

 

 

 

 

 

 

x

Imod

x

x

x

x

x

X

 

Undlod

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslaget er hermed faldet.

 

Niels Christiansen stillede følgende ændringsforslag:

 

 • Udvalget ønsker inden endelig stillingtagen til lokalplanen, at det bliver nærmere beskrevet og vurderet, hvorvidt bestemmelserne i udkastet til lokalplanen vil være med til at sikre intentionerne og ønskerne i Blåvand Udviklingsplan, herunder om hvilke behov og løsningsforslag, der måtte være for at stramme lokalplanens bestemmelser, således at der bedre kan sikres en realisering af intentionerne og ønskerne i udviklingsplanen.

 

Forslaget blev sat til afstemning.

 

 

V
Preben Friis-Hauge

V
Peter Nielsen

V
Anders Linde

V
Niels Haahr Larsen

A
Søren Laulund

A
Jan
Lings

C
Niels Christian-sen

For

 

 

 

 

 

 

x

Imod

x

x

x

X

x

x

 

Undlod

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslaget er hermed faldet.

 

Niels Christiansen stillede følgende ændringsforslag:

 

 • Udvalget ønsker, at antallet af p-pladser skal øges fra 1-plads pr. 50 m2 til 1 plads pr. 30 m2. bebyggelse.

 

Forslaget blev sat til afstemning.

 

 

V
Preben Friis-Hauge

V
Peter Nielsen

V
Anders Linde

V
Niels Haahr Larsen

A
Søren Laulund

A
Jan
Lings

C
Niels Christian-sen

For

 

 

 

 

 

 

x

Imod

x

x

x

x

x

x

 

Undlod

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslaget er hermed faldet.

 

Forvaltningens anbefaling blev sat til afstemning.

 

 

V
Preben Friis-Hauge

V
Peter Nielsen

V
Anders Linde

V
Niels Haahr Larsen

A
Søren Laulund

A
Jan
Lings

C
Niels Christian-sen

For

x

x

x

x

x

x

 

Imod

 

 

 

 

 

 

x

Undlod

 

 

 

 

 

 

 

 

Anbefalingen er hermed vedtaget med den tilføjelse, at forvaltningen forud for Byrådets behandling fremsender et forslag til regulering af skilte på facader, og at lokalpanens § 8.1.4 ændres til: ”Varde Kommune kan udarbejde et regelsæt for anvendelse af både offentlige og/eller private arealer til stadepladser, boder eller pavilloner. Forefindes et sådan regelsæt skal dette anvendes, medmindre arealet specifikt er udlagt til promenade- eller torveareal med egne retningslinjer.”


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-05-2018

Anbefalingen fra Udvalget for Plan og Teknik blev godkendt, idet udvalget gør opmærksom på tidligere truffet beslutning vedrørende trafikale forhold,

 

at der med baggrund i den for Blåvand fremlagte trafikrapport fra 2017, udarbejdes en plan inden udgangen af 2018 for bedre trafikafvikling i Blåvand (incl. områderne Tirpitz og Blåvand Fyr).

at der inden udgangen af 2019 tillige udarbejdes et beslutningsgrundlag for parkeringsoptimering i Blåvand by, herunder at belyse muligheder for evt. etablering af parkeringsfaciliteter/betalingsparkering.

 

 sagsnr15-6837_doknr57515-18_v1_lokalplan 05.01.l09 detailhandel i blåvand.pdf.pdf
sagsnr15-6837_doknr52191-18_v1_definition af a, b og c sager(1).pdf.pdf
sagsnr15-6837_doknr508-18_v1_resumé af indkomne bemærkninger og byrådets vurdering af disse til forslag til tillæg 07 til kommune.docx
sagsnr15-6837_doknr52163-18_v1_samlet pdf af indkomne bemærkninger.pdf
sagsnr15-6837_doknr62027-18_v1_forslag til størrelser på skilte.docx.docx

Bilag

Lokalplan 05.01.L09 Detailhandel i Blåvand.pdf
Definition af A, B og C sager(1).pdf
Resumé af indkomne bemærkninger og byrådets vurdering af disse til forslag til tillæg 07 til Kommuneplan 2017 og lokalplan 05.01.L09.docx
Samlet pdf af indkomne bemærkninger
Forslag til størrelser på skilte.docx


136. Kommuneplantillæg. Blåvand Zoo

Kommuneplantillæg. Blåvand Zoo

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 16. januar 2018 forslag til Tillæg 09 Blåvand Zoo. Forslaget har været i offentlig høring fra 19. januar til 16. februar 2018.

 

Tillæg 09 giver sammen med tilhørende lokalplan mulighed for udvikling af Blåvand Zoo på Øster Hedevej i Blåvand.

 

Med Tillæg 09 bliver det muligt at øge højden på nye bygninger, der ligger i tilknytning til eksisterende højere bebyggelse fra 5 m til 8,5 m. Det medfører, at tagetagen kan udnyttes. Tillægget tilpasser samtidig udpegningen Grønt Danmarkskort til de reelle naturforhold i området.

 

Ved høringsperiodens udløb var der indkommet to bemærkninger.

 

Energinet har oplyst, at de har et 150 kV jordkabel, der løber gennem området, og at der er forskellige krav til beskyttelsen af dette anlæg.

 

Banedanmark har oplyst, at de ikke har bemærkninger.

 

Tillæg 09 Blåvand Zoo skal vedtages, før Lokalplan 05.01.L10 for Blåvand Zoo kan vedtages.

 

Sagen er en A-sag og skal endelig vedtages af Byrådet.


Forvaltningens vurdering

De indkomne bemærkninger er behandlet i vedlagte notat med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger.

 

De indkomne bemærkninger har ikke ført til ændringer i kommuneplantillægget.


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven

Miljøvurderingsloven


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Tillæg 09 for Blåvand Zoo vedtages uden ændringer, og

at notatet med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger til planforslaget tiltrædes. 


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-04-2018

Anbefalingen blev godkendt


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-05-2018

Anbefalingen blev godkendtsagsnr17-10809_doknr41245-18_v1_tillæg 09 til kommuneplan 2017.pdf
sagsnr15-7274_doknr41307-18_v1_bemærkninger samlet.pdf
sagsnr15-7274_doknr41212-18_v1_resumé af indkomne bemærkninger.pdf
sagsnr17-10809_doknr52887-18_v1_definition af a, b og c sager(1).pdf.pdf

Bilag

Tillæg 09 til Kommuneplan 2017
Bemærkninger samlet
Resumé af indkomne bemærkninger
Definition af A, B og C sager(1).pdf


137. Lokalplan for Blåvand Zoo

Lokalplan for Blåvand Zoo

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 16. januar 2018 forslag til lokalplan 05.01.L10 for Blåvand Zoo. Forslaget har været i offentlig høring fra 19. januar til 16. februar 2018.

 

Lokalplanen giver sammen med kommuneplantillæg 09 mulighed for at udvikle faciliteterne i Blåvand Zoo og etablere yderligere parkeringspladser samt langtidsparkering. Med lokalplanen tilpasses planafgrænsningen desuden til de faktiske brugsgrænser i området. 

 

Ved høringsperiodens udløb var der indkommet to bemærkninger.

 

Energinet har oplyst, at de har et 150 kV jordkabel, der løber gennem området, og at der er forskellige krav til beskyttelsen af dette anlæg.

 

Banedanmark har oplyst, at de ikke har bemærkninger.

 

Lokalplanområdet er delvist omfattet af lokalplan 05.01.L06 og helt omfattet af lokalplan

02.016.94, som vil blive henholdsvis delvist og helt aflyst med den endelige vedtagelse af Lokalplan 05.01.L10.

 

Kommuneplantillæg 09 Blåvand Zoo skal vedtages, før lokalplanen kan vedtages endeligt. 

 

Sagen er en A-sag og skal endelig vedtages af Byrådet.


Forvaltningens vurdering

De indkomne bemærkninger er behandlet i vedlagte notat med forslag til Byrådets vurdering af

indkomne bemærkninger.

 

Det vurderes, at Energinets jordkabel allerede er behandlet i lokalplanen, men at det er

hensigtsmæssigt at tilføje tekst i lokalplanens redegørelse om respektafstand mv.  


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven

Miljøvurderingsloven

 


Økonomi

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Lokalplan 05.01.L10 for Blåvand Zoo vedtages med ovennævnte tilføjelse,

at notatet med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger til lokalplanforslaget tiltrædes, og

at Lokalplan 02.016.94 aflyses helt samt dele af Lokalplan 05.01.L06 inden for lokalplanområdet. 


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-04-2018

Anbefalingen blev godkendt

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-05-2018

Anbefalingen blev godkendtsagsnr15-7274_doknr41307-18_v1_bemærkninger samlet.pdf
sagsnr15-7274_doknr41212-18_v1_resumé af indkomne bemærkninger.pdf
sagsnr15-7274_doknr41208-18_v1_lokalplan 05.01.l10.pdf
sagsnr15-7274_doknr52895-18_v1_definition af a, b og c sager(1).pdf.pdf

Bilag

Bemærkninger samlet
Resumé af indkomne bemærkninger
Lokalplan 05.01.L10
Definition af A, B og C sager(1).pdf


138. Lokalplan for nyt sommerhusområde i Houstrup

Lokalplan for nyt sommerhusområde i Houstrup

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 16. januar 2018 forslag til lokalplan 13.02.L01 for et sommerhusområde ved Søndervang og Vestervang i Houstrup.

 

Lokalplanens formål er at skabe et attraktivt sommerhusområde i Houstrup. Sommerhusområdet kommer til at indeholde ca. 35-45 nye sommerhusgrunde. Etagehøjden er fastlagt til 1 etage, dog maksimalt 5 m over eksisterende terræn. Materialer er fastlagt til blank, pudset eller vandskuret mur, med træbeklædning eller som kombination af de nævnte materialer. Tage skal enten være tegl, fibercement, beton eller tagpap. Tegl skal fremtræde i naturmaterialets egen farve eller som sort eller rød. Fibercement, beton og tagpap må kun anvendes i sort. Solfangere og solcelleanlæg skal indpasses i bygningens arkitektur, placeres plant med tagfladen og integreres i tagfladens konstruktion. Bebyggelserne får adgang til et fælles grønt rekreativt område.

 

Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med Kommuneplan 2017.

 

Sommerhusområdet anlægges med en stamvej med en grøft. Grøften kan på én gang fungere som et landskabeligt, rekreativt element, samtidig med at den kan aflede overfladevand fra området.

 

Ifølge klimatilpasningsplanen er der en potentiel risiko for, at lokalplanområdet ved digebrud ved enten Vesterhavet eller fra Ringkøbing Fjord, vil kunne blive oversvømmet via Hejbøl Bæk, og området anlægges derfor med et dige, som omgiver hele lokalplanområdet, og der etableres stipassager over diget.

 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i 6 uger. Der er modtaget 4 bemærkninger.

 

Bemærkningerne går på bekymring vedrørende et rørlagt vandløb, der går igennem området, og som skal bruges til at afvande både lokalplanområdet og sommerhusområdet vest for lokalplanens område. Der er ønske om, at kommunen skal se på hele området ved Houstrup/Lønne ift. klimasikring og således ikke kun det givne lokalplanområde.

 

Derudover har der været indvendinger imod at lade indkørsel til lokalplanområdet være fra Søndervang, og den skulle ændres til Vestervang. Der har været bemærkninger om grundstørrelser, hvor der er ønske om minimum 1.500 m2. Derudover har der været en række bemærkninger om beplantning, tagmaterialer og adgangsveje i forbindelse med byggemodning af lokalplanområdet.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at etablering af 35-45 nye sommerhusgrunde er i overensstemmelse med Varde Kommunes strategiske mål om flere overnatningsmuligheder. Det bliver indarbejdet i lokalplanen, at det rørlagte vandløb skal forlægges ved lokalplanens realisering, så de afvandingsmæssige forhold for de øvrige sommerhusområder ikke forringes. Der bliver ikke foretaget yderligere tiltag i forhold til klimasikring af området omkring Houstrup/Lønne.

 

Minimumsstørrelsen for matriklerne fastholdes på 1.251 m2. Den vejledende udstykningsplan opererer med grundstørrelser mellem 1.251-2.500 m2 (minimumsstørrelse for sommerhusgrunde er ikke fastsat i KP rammen, men fastlagt til 1.200 m2. i henhold til Bygningsreglementet 2018). Ved at holde minimumsstørrelsen på 1.251 m2 undgås eventuel senere opdeling i 2 matrikler for grunde på 2.500 m2.

 

Forvaltningen vurderer, at vejadgangen skal fastholdes fra Søndervang. Forvaltningen vurderer, at kommunen ikke ændrer på vejens udlagte dimensioner med tildeling af vejret men udelukkende tildeler udstykningsområdet vejret til en del af vejen, ca. 120 m. Det betyder, at der ikke etableres adgang fra Vestervang, og at den nye grundejerforening skal indgå i vedligeholdelse af Søndervang, som er en privat fællesvej.

 

Forvaltningen er opmærksom på, at tildelingen af vejret får konsekvenser for den daglige brug af vejen, fordi antallet af brugere på strækningen mellem kommunevejen Vestervangvej og adgangen til udstykningsområdet vil stige. Vejen må dog anses for dimensioneret hertil.

 

Forvaltningen vurderer, at det er det mest hensigtsmæssige i planmæssige og trafikale henseende.

 

I miljøscreeningen for lokalplanområdet er det vurderet, at er ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering.

 

Lokalplanen er en B sag.


Konsekvens i forhold til visionen

I forbindelse med muligheden for at bygge sommerhus i Houstrup, får flere også muligheden for at benytte de omkringliggende naturområder.


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven

Miljøvurderingsloven


Økonomi

Ingen


Høring

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i 6 uger fra d. 26.01.2018 til d. 09.03.2018


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at lokalplan 13.02.L01 vedtages med de foretagne ændringer, og

at notatet med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger til lokalplanforslaget godkendes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-04-2018

Niels Christiansen stillede følgende ændringsforslag: 

 

 • Til sikring af tilstrækkelig frirum (ud over selve sommerhuset) på de enkelte sommerhusgrunde ønskes grundstørrelserne ændret til at skulle være på min. 1.500 m2.

 

Forslaget blev sat til afstemning.

 

 

V
Preben Friis-Hauge

V
Peter Nielsen

V
Anders Linde

V
Niels Haahr Larsen

A
Søren Laulund

A
Jan
Lings

C
Niels Christian-sen

For

 

 

 

 

x

x

x

Imod

x

x

x

x

 

 

 

Undlod

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslaget er hermed faldet.

 

Niels Christiansen stillede følgende ændringsforslag: 

 

 • Bebyggelsesprocenten ønskes ændret fra 15 % til 10 %, så den svarer til byggeprocenten i det tilstødende og vest for beliggende sommerhusområde ”Hejbøl” og til byggeprocenten i det seneste nye sommerhusområde langs skinnecykelterrænet, hvor minimumsgrundstørrelserne endda er større.

 

Forslaget blev sat til afstemning.

 

 

V
Preben Friis-Hauge

V
Peter Nielsen

V
Anders Linde

V
Niels Haahr Larsen

A
Søren Laulund

A
Jan
Lings

C
Niels Christian-sen

For

 

 

 

 

x

x

x

Imod

x

x

x

x

 

 

 

Undlod

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslaget er hermed faldet.

 

Niels Christiansen stillede følgende ændringsforslag: 

 

 • For at imødegå en øget støjmæssig og trafikal belastning af det eksisterende sommerhusområde vest for lokalplansområdet ønskes vejtilgangen til lokalplansområdet ændret til at ske fra den offentlige vej Vestervang, som ligger nord for lokalplansforslaget. Herved kan postkasseplaceringer også ske på Vestervang.

 

Forslaget blev sat til afstemning.

 

 

V
Preben Friis-Hauge

V
Peter Nielsen

V
Anders Linde

V
Niels Haahr Larsen

A
Søren Laulund

A
Jan
Lings

C
Niels Christian-sen

For

 

 

 

 

x

x

x

Imod

x

x

x

x

 

 

 

Undlod

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslaget er hermed faldet.

 

Niels Christiansen stillede følgende ændringsforslag: 

 

 • For at ligestille og ensarte sommerhusområdernes synlighed i lokalområdet ønskes der også i denne lokalplan indsat krav om, at husene, som bygges tættest på Vestervang, skal have stråtag.

 

Forslaget blev sat til afstemning.

 

 

V
Preben Friis-Hauge

V
Peter Nielsen

V
Anders Linde

V
Niels Haahr Larsen

A
Søren Laulund

A
Jan
Lings

C
Niels Christian-sen

For

 

 

 

 

x

x

x

Imod

x

x

x

x

 

 

 

Undlod

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslaget er hermed faldet.

 

Niels Christiansen stillede følgende ændringsforslag: 

 

 • Beplantningsbælterne rundt om lokalplansforslaget ønskes at udgøre minimum 5 m, hvilket vil være med til at give lokalplansområdet et grønt indtryk og minimere nabomæssige problemer i forhold til eksisterende sommerhusudstykninger i området.

 

Forslaget blev sat til afstemning.

 

 

V
Preben Friis-Hauge

V
Peter Nielsen

V
Anders Linde

V
Niels Haahr Larsen

A
Søren Laulund

A
Jan
Lings

C
Niels Christian-sen

For

 

 

 

 

x

x

x

Imod

x

x

x

x

 

 

 

Undlod

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslaget er hermed faldet.

 

Forvaltningens anbefaling blev sat til afstemning.

 

 

V
Preben Friis-Hauge

V
Peter Nielsen

V
Anders Linde

V
Niels Haahr Larsen

A
Søren Laulund

A
Jan
Lings

C
Niels Christian-sen

For

x

x

x

x

 

 

 

Imod

 

 

 

 

x

x

x

Undlod

 

 

 

 

 

 

 

 

Anbefalingen blev godkendt.

 

Niels Christiansen ønsker sagen behandlet i Byrådet, jf. styrelsesloven § 23.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-05-2018

Sagen oversendes til Byrådet.sagsnr17-1694_doknr50253-18_v1_lokalplan 13.02.l01 sommerhusområde ved søndervang og vestervang i houstrup_.pdf.pdf
sagsnr17-1694_doknr56522-18_v1_resumé af indkomne bemærkninger lokalplan 13.02.l01.pdf.pdf
sagsnr17-1694_doknr59128-18_v1_samlede indkomne bemærkninger til lokalplan 13.02.l01_.pdf.pdf

Bilag

Lokalplan 13.02.L01 Sommerhusområde ved Søndervang og Vestervang i Houstrup_.pdf
Resumé af indkomne bemærkninger Lokalplan 13.02.L01.pdf
Samlede indkomne bemærkninger til lokalplan 13.02.L01_.pdf


139. Justering af servicetider i forbindelse med udbud af kørselsopgaver

Justering af servicetider i forbindelse med udbud af kørselsopgaver

Sagsfremstilling

Varde Kommunes kørselsopgaver har været sendt i udbud, og der er i marts måned 2018 indkommet to tilbud.
Forvaltningen vurderede ved buddenes åbning, at den pris der blev budt med, var for høj, i forhold til det vi havde forventet. Det er derfor besluttet, at udbuddet skal gå om i forventning om, at en justering af kravene til opgaven kan medvirke til en reduktion i prissætningen.

 

Varde Kommunes priser på kørsel har siden 2012 været blandt landets laveste.
Med henblik på at opnå en gunstigere pris end ved første udbudsrunde, har der været gennemført en markedsdialog med begge bydere fra første runde. Formålet var at få en indikation på hvilke faktorer, der kunne være fornuftige at ændre på.
Markedsdialogen har vist, at der er en række faktorer, som der er behov for at justere på, det være sig krav til køretøjer, aftaler omkring afregning til vognmændene samt  serviceniveauet på enkelte områder, hvis vi ønsker en gunstigere prissætning, idet prisen afhænger af operatørens muligheder for at fylde bilerne mest muligt på den enkelte tur.

 

Der er peget på følgende områder:


Kørsel til læge- og speciallæge
I udbuddet fra 2012 gjaldt, at borgeren maksimalt måtte afleveres ved lægen 20 minutter før aftalt tid og efter konsultationen måtte borgeren vente 30 minutter om formiddagen og 45 minutter efter klokken 12.00. I udbuddet fra januar måned 2018 var kravet til operatøren maksimalt 30 minutters ventetid, både før og efter konsultationen. Markedsdialogen viser, at operatøren vurderer, at det tidskrav gør samkørsel nærmest umulig, og dermed bliver prisen højere. Den siddende patientbefordring i Region Syddanmark opererer med aflevering maksimalt 60 minutter før konsultationen og maksimalt 60 minutters ventetid efter konsultationen.
Forvaltningen foreslår, at vi justerer kravet i det nye udbud, således at borgeren tidligst må afleveres 45 minutter før konsultationen og maksimalt må vente 60 minutter efter konsultationen.

 

Kørsel til genoptræning
I udbuddet fra 2012 gjaldt, at borgeren maksimalt måtte afleveres ved genoptræningsstedet 20 minutter før aftalt tid og efter konsultationen måtte borgeren vente 30 minutter om formiddagen og 45 minutter efter klokken 12.00. I udbuddet fra januar måned 2018 var kravet til operatøren maksimalt 30 minutters ventetid, både før og efter træning. Markedsdialogen viser, at operatøren vurderer, at det tidskrav gør samkørsel nærmest umulig, og dermed bliver prisen højere.
Forvaltningen foreslår, at vi justerer kravet i det nye udbud således at borgeren tidligst må afleveres 45 minutter før træning og maksimalt må vente 60 minutter efter træning.


Kørsel af specialklassebørn

I udbuddet fra 2012 gjaldt, at børnenes maksimale køretid til Tistrup skole måtte være 45 minutter, mens det for øvrige specialskoler var 60 minutter. Dette krav var fastholdt i udbuddet i januar 2018. Den nuværende fordeling af børnene i kommunen betyder imidlertid, at en fastholdelse af dette krav vil betyde, at en del børn er nødsaget til at blive kørt alene, fordi kravet ikke levner tid til opsamling af andre undervejs mellem hjemmet og skolen.
Forvaltningen foreslår, at vi justerer kravet i det nye udbud således, at specialklassebørn må transporteres 60 min.

 

I den siddende patientbefordring i Region Syddanmark arbejdes der med aflevering op til 60 min. før og afhentning op til 60 min. efter behandling.

 

Borgerservicechef Helle Marquertsen deltager under sagens behandling.


Forvaltningens vurdering

Det vurderes, at det er nødvendigt at justere i de stillede krav for at opnå en gunstigere pris end ved det første udbud.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Sundhedslovens §140 og §170 og Bekendtgørelsen om befordring af elever i Folkeskoleloven §26.


Økonomi

Ingen


Høring

Handicapråd og Ældreråd.

Høringssvar herfra vil foreligge til udvalgsmøderne.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Social- og Sundhed samt Udvalget for Børn og Læring,
at kravet i forhold til kørsel til læge og speciallæge justeres i det nye udbud, således borgeren tidligst må afleveres 45 minutter før konsultationen og maksimalt må vente 60 minutter efter konsultationen,

at kravet i det nye udbud justeres, således borgere der skal køres til genoptræning tidligst må afleveres 45 minutter før træning og maksimalt må vente 60 minutter efter træning og

at kravet i det nye udbud justeres, således specialklassebørn må transporteres 60 min.


Beslutning Direktionen den 11-04-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Ældrerådet den 16-04-2018

 

Vedr. kørsel til læge- og speciallæge samt kørsel til genoptræning, kan Ældrerådet på ingen måde gå ind for så drastiske forringelser af serviceniveauet, som der er lagt op til, da det er de svageste borgere, der er omfattet af kørselsordningerne.

 

Ældrerådet opfordrer til, at der findes andre løsninger, evt. ved at forsøge at minimere kørslen til blodprøve- og urinprøvetagning ved inddragelse af plejecentre, sygeplejeklinikker o.l.

 

Ligeledes peges på, at samarbejdet med lægehusene kan optimeres – bl.a. ved at der tilknyttes læger til stuegang på plejecentre.

 

Udnyttelse af telemedicinordning kan også være en mulighed.

 

 


Beslutning Handicaprådet den 16-04-2018

Der foretoges en drøftelse sammen med Ældrerådet, Claus Fjeldgaard og Helle Marquertsen.

Handicaprådet er ikke enige i, at man ved kørsel til læge og speciallæge, kan udvide tiden ved ankomst, og man kan udvide tiden, når en borger skal afhentes igen. Det er borgere der har det svært i forvejen, og skal de så vente længere i venteværelset på et lægehus, kan det skabe utryghed og der kan være unødig smittefare i et længere tidsrum. Samtidig er spørgsmålet, om der vil være plads på et lægehus, hvor der lige pludselig kan komme 8-10 personer samtidig, som skal sidde og vente.

Ved kørsel af specialklassebørn er det ikke hensigtsmæssigt, at de kan få en transporttid på op til 60 min. før deres skoledag starter og at de efter en lang skoledag får en hjemtransporttid på op til 60 min.

Handicaprådet kan derfor ikke bakke op om forvaltningens anbefaling.

Niels Haahr Larsen anbefaler forvaltningens indstilling.

 

Gitte Eskesen forlod mødet kl. 16.10 under orienteringen om udbud af

kørselsopgaver.

A.C. Hoxcer Nielsen forlod mødet kl. 16.30 efter orienteringen om udbud af

kørselsopgaver.

 


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 17-04-2018

Ingvard Ladefoged (A) foreslår, udbuddet rettes, således at tiderne ændres til 30 min. før og 45 min. efter. Specialbørnenes tider ønskes fastholdt som hidtil.

 

Ingvard Ladefogeds forslag blev sat til afstemning.

Ingvard Ladefoged stemte for forslaget.

De øvrige 6 medlemmer stemte imod.

Forslaget er hermed bortfaldet.

 

Forvaltningens anbefaling blev sat til afstemning.

6 medlemmer stemte for forslaget.

Ingvard Ladefoged stemte imod forslaget.

 

Forvaltningens anbefaling er hermed godkendt.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 17-04-2018

Sandie Eis Ravn (A) foreslår at udbuddet rettes, så tiderne ændres til max. 30 min. før og max. 45 min. efter for så vidt angår kørsel til læge- og speciallæge samt genoptræning, og at specialklassebørnenes tider fastholdes som hidtil.

 

For forslaget stemte Sandie Eis Ravn.

De øvrige 6 medlemmer (V, L, B, O) stemte imod.

Forslaget er hermed bortfaldet.

 

Herefter blev forvaltningens anbefaling sat under afstemning.

 

For anbefalingen stemte 6 medlemmer (V, L, B, O).

Imod stemte Sandie Eis Ravn (A).

Forvaltningen anbefaling er hermed godkendt.

 

Sagen forelægges Udvalget for Økonomi og Erhverv til orientering.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-05-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Ingvard Ladefoged og Søren Laulund gjorde opmærksom på, at de ikke kan bakke op om indstillingen.

140. Omlægning af undervisning for sent ankomne unge flygtninge/indvandrere

Omlægning af undervisning for sent ankomne unge flygtninge/indvandrere

Sagsfremstilling

Tosprogsundervisning for flygtninge/indvandrere, som er kommet til Danmark som 14-17 årige (sent ankomne) og har vanskeligt ved at få et alderssvarende udbytte af folkeskolen, har hidtil fundet sted på Brorsonskolen i et særligt grundskoleforløb. Den nuværende organisering af undervisningen giver en del udfordringer og derfor lægges der op til, at undervisningen organiseres under Ungdomsskolen.

 

Udfordringerne ved den nuværende model er:

 • Unge, der ankommer så sent, ikke opnår det alderssvarende faglige niveau, inden det 18. år
 • At undervisningstilbuddet, jf. lovgivningen omkring de særlige grundskoletilbud, maksimalt kan forløbe over 2 år. Erfaring med denne målgruppe viser, at 2 års undervisning typisk ikke er tilstrækkeligt for at opnå de fornødne kompetencer (særligt sproglige) til at begynde en uddannelse eller få et job
 • At den nuværende økonomiske ramme ikke er dækkende for fuldtidsundervisning
 • At lovgivningen om det særlige grundskoleforløb er en særlov, der bortfalder fra 2021
 • Unge der ikke opnår de adgangsgivende kompetencer til en ungdomsuddannelse inden det 18. år, overgår til offentlig forsørgelse.

 

Disse udfordringer kan imødegås ved at oprette 2 undervisningstilbud under Ungdomsskolen:

 • Et tilbud til de 14-17 årige
 • Et tilbud til de 18-24 årige

 

De 2 tilbud vil sikre en glidende overgang henover det 18. år, så eleverne kan forblive i læringsforløbet indtil ’udslusning’ til ordinær uddannelse/job.  

 

En organisering under ungdomsskolelovgivningen giver mulighed for at oprette disse 2 undervisningstilbud og vil samtidig betyde, at de unge i højere grad bliver selvforsørgende via SU eller beskæftigelse efter det 18. år.


Forvaltningens vurdering

Fordelene ved at oprette et integreret undervisningstilbud organiseret under Ungdomsskolen er:

 • Det vil sikre, at eleverne ved overgangen til det 18. år kan forblive i de gode relationer og fortsætte deres læringsforløb i et ungemiljø
 • At der gives mulighed for, at de elever, som er indskrevet i folkeskolen, og efter endt folkeskolegang ikke har opnået et alderssvarende fagligt niveau, via denne organisering får mulighed for at modtage en yderligere opkvalificering af de faglige kompetencer.
 • At de unges muligheder for at indgå i en aktiv og engageret fritid øges via Ungdomsskolens fritidsundervisning
 • Et økonomisk rationale på tværs af forvaltningen Børn og Unge
 • At lærerkompetencer og elev/kursistgruppe kan sammensættes efter hvilke behov de unge har
 • Det sikres, at der sker et samspil mellem undervisning, erhvervspraktik og brobygning til ungdomsuddannelserne, så job- og uddannelsessigtet er i fokus igennem hele forløbet.
 • Organiseringen under Ungdomsskolen giver desuden mulighed for, at de unge fortsætter i et SU-finansieret undervisningstilbud fremfor at overgå til offentlig forsørgelse i Jobcentret som 18-årige. Som inspiration henvises til Billund Kommunes integrationsklasse (doknr.33548-18)
 • De 2 undervisningstilbud giver også muligheder for at bygge videre på de positive erfaringer fra det særlige grundskoleforløb i et ungdomsmiljø.

 

Forvaltningen vurderer desuden, at eleverne efter afsluttet tosprogsundervisning i ungdomsskoleregi, vil have opnået de fornødne sproglige, faglige og personlige kompetencer til at fortsætte i ungdomsuddannelse eller i et ordinært job, så de fortsætter som selvforsørgende.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

 Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge, vedtaget af folketinget 3.6.2016. Lov nr. 614 af 8.6.2016.

Ungdomsskoleloven, §3 stk 4. §3

Danskuddannelsesloven


Økonomi

Udgiften til én klasse med 30 lektioner pr. uge er beregnet til 790.000 kr. pr. år.

 

I budgettet for 2018 er der under Børn og Læring - sprogundervisning afsat midler til 2 SG-klasser svarende til 1.123.000 kr. og der er afsat 2,8 mio. kr. til basisdansk på distriktsskolerne. Grundet den store tilgang af elever i alderen 14-17,9 år, har det været nødvendigt at oprette en ekstra klasse, og der mangler således budgetmidler til en tredje SG-klasse.

Da en del af eleverne er over 18 år foreslås det, at én klasse finansieres af Udvalget for Arbejdsmarked og Integrations budget indenfor danskundervisning og integrationsydelse.

Udgiften til klasser for elever mellem 14 og 18 år i ungdomsskoleregi kan finansieres af det nuværende budget til SG-klasser og midler afsat til basisdansk, da elevtilgangen til basisdansk er faldende.

 

Forslaget om, at tosprogsundervisningen for sent ankomne varetages i et SU-forløb under ungdomsskoleregi medfører, at udgifter i jobcenterregi til danskundervisning og integrationsydelser reduceres for de elever, der er fyldt 18 år. Derfor foreslås det, at der i 2018 overføres 790.000 kr. fra budgettet til danskundervisning og integrationsydelser til Ungdomsskolens budget.

 

I forhold til budget for 2019 og fremadrettet foreslås det, at ændringerne indarbejdes i forbindelse med den kommende budgetlægning.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Børn og Læring,

at forslaget om at organisere undervisningen af sent ankomne unge i alderen 14-17 år samt unge over 18 år under Ungdomsskolen godkendes,

at der overføres 790.000 kr. pr. klasse indenfor den nuværende ramme til danskundervisning til Ungdomsskolens budget for undervisning af elever fra 14-18 år,

at undervisningsforløbet under Ungdomsskolen løbende evalueres og udvikles med henblik på at sikre, at flest mulige unge fortsætter i uddannelse eller beskæftigelse efter undervisningens afslutning.

 

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Arbejdsmarked og Integration,

at forslaget om at organisere undervisningen af sent ankomne unge over 18 år under Ungdomsskolen godkendes,

at der overføres 790.000 kr. (svarende til en SG-klasse) fra Udvalget for Arbejdsmarked og Integrations budget til danskundervisning, integration og integrationsydelse til Ungdomsskolens budget for undervisning af elever over 18 år.

 

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Arbejdsmarked og Integration, at det indstilles til Byrådet,

at overførsel af 790.000 kr. mellem de 2 udvalgsområder godkendes. 


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 20-03-2018

Godkendt.


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 12-04-2018

Udvalget godkendte anbefalingen.

Udvalget indstiller til byrådet, at overførsel af 790.000 kr. mellem de 2 udvalgsområder godkendes.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-05-2018

Anbefalingen fra Udvalget for Arbejdsmarked og Integration blev godkendt.sagsnr18-668_doknr33548-18_v1_billund ny integrationsklasse skal få flygtninge i uddannelse.pdf.pdf
sagsnr18-668_doknr32298-18_v1_varde kommunes særlige grundskoletilbud for sentankomne unge.docx

Bilag

Billund: Ny integrationsklasse skal få flygtninge i uddannelse.pdf
Varde Kommunes særlige grundskoletilbud for sentankomne unge


141. Gensidig orientering

Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Orientering ved borgmesteren

 

Orientering ved direktørerne

 

 • 2 ansøgninger om sponsorstøtte, hvor forvaltningen agter af give afslag efter de vedtagne retningslinjer (Janni Spangsberg og Varde Badminton Klub)
 • Det foreslås, at der udarbejdes en tværgående kortlægning af eksisterende kommunale samarbejder.
 •  

 

Møder med ministre, folketingsmedlemmer mv

 

Løbende orientering om aktuelle sager

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-05-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

142. Udviklingsrådenes fremtidige virke

Udviklingsrådenes fremtidige virke

Sagsfremstilling

Den 18. april 2018 blev evalueringen af udviklingsrådene fremlagt og bearbejdet i workshop på forårsmødet mellem udviklingsrådene og byrådet.

 

På mødet blev fremlagt en køreplan for det videre arbejde til den fremtidige model, således at denne fremlægges på efterårsmødet, med henblik på at træde i kraft ved årsskiftet 2019. Det blev i den sammenhæng aftalt, at henholdsvis Udvalget for Økonomi og Erhverv og Det Fælles Udviklingsråd hver udpeger to repræsentanter fra egne rækker til en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen skal forestå udarbejdelsen af forslaget til den fremtidige model. Slutteligt blev det meddelt, at arbejdet vil betyde, at efterårsmødet udsættes fra august til senere på efteråret.

 

Tids- og handleplan for den videre proces er vedhæftet.


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Erhverv og Økonomi,

at drøfte den foreslåede proces for fastlæggelse af den fremtidige model of udviklingsrådene

at udpege 2 repræsentanter til arbejdsgruppen


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-05-2018

Processen blev drøftet.

 

Udvalget ønsker at udpege Peter Nielsen, Henrik Vej Kastrupsen og Holger Grumme Nielsen til arbejdsgruppen.sagsnr17-12228_doknr65956-18_v1_tids- og handleplan for proces.docx

Bilag

Tids- og handleplan for proces


143. Salg af ejendom i Billum - Lukket punkt
144. Køb af ejendom i Ølgod - Lukket punkt