UDVALG

Udvalget for Økonomi og Erhverv

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 3, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

10-04-2018 15:00:00

SLUTTIDSPUNKT

10-04-2018 15:30:00


PUNKTER

104. Godkendelse af dagsorden
105. Tildelingsmodel på skoleområdet 01.08.2018 - efter høring
106. Tildelingsmodel på dagtilbudsområdet 01.08.2018 - efter høring
107. Kvalitetsløft på dagtilbudsområdet
108. Salg af ejendom - Lukket punkt104. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 10-04-2018

Godkendt.

105. Tildelingsmodel på skoleområdet 01.08.2018 - efter høring

Tildelingsmodel på skoleområdet 01.08.2018 - efter høring

Sagsfremstilling

Udvalget for Børn og Læring vedtog den 20. februar 2018 at sende forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet i høring.

Forslaget skal ses i sammenhæng med den vedtagne struktur ’Skoler og dagtilbud for alle’, som træde i kraft den 1. august 2018.

 

Ved fristens udløb den 22. marts 2018 er indkommet høringssvar fra:

 • BUPL Sydjylland 
 • Varde Lærerkreds
 • Skolelederforeningen, Varde afd.
 • 10iCampus
 • Horne-Tistrup Skolernes bestyrelse og MED-udvalg
 • Thorstrup Skoles bestyrelse og MED-udvalg
 • Janderup Skoles bestyrelse og MED-udvalg
 • Blåbjergskolens bestyrelse og MED-udvalg
 • Årre Skoles bestyrelse og MED-udvalg
 • Ølgod Skoles bestyrelse og MED-udvalg
 • Ansager Skoles bestyrelse og MED-udvalg
 • Blåvandshuk Skoles bestyrelse og MED-udvalg
 • Brorsonskolens bestyrelse og MED-udvalg
 • Nordenskov og Næsbjerg Skoles bestyrelser og MED-udvalg
 • Outrup Skoles bestyrelse
 • Alslev Skoles bestyrelse og MED-udvalg
 • Lykkesgårdskolens bestyrelse og MED-udvalg
 • Sct. Jacobi Skoles bestyrelse og MED-udvalg
 • FællesMED Børn og Læring 

Forvaltningens vurdering

De indkomne høringssvar grupperer sig primært omkring 3 centrale punkter:

 • Den socioøkonomiske tildeling
 • Ledelsestildeling
 • Administrativ tildeling

 

Høringssvarene kan ligeledes opdeles mellem store og små skoler, da det fremhæves, at både klassenormeringen samt grundtildelingen på bare én lærerstilling har betydning for kvaliteten af undervisningen. Under halvdelen af skolerne noterer, at de ser positivt på grundtildelingen, mens de resterende høringssvar ikke nævner dette.

 

Bemærkningerne omkring den socioøkonomiske tildeling peger på, at de skoler, som får den laveste socioøkonomiske tildeling stadig forventes at opnå gode resultater samt at de midler, der afsættes til socioøkonomi, er meget begrænsede og det at tildelingen ændres årligt kan medføre, at det bliver vanskeligt at planlægge skolens økonomi over længere tid. Høringssvaret fra 10iCampus/Ungdomsskolen peger konkret på, at da eleverne i 10. klasse kommer fra alle distrikter i kommunen undrer de sig derfor over, at 10iCampus får den laveste socioøkonomisk tildeling (gruppe 1).

 

Flere høringssvar nævner, at tildelingen af timer til ledelse og administration er for lav. Den nye struktur medfører for flere skolers vedkommende, at der skal løses opgaver på flere matrikler. Der udtrykkes bekymring for, om en reduceret tildeling til ledelse og administration i denne forbindelse er hensigtsmæssig, da al erfaring peger på, at både ledelse og administrativ effektivitet er væsentlige omdrejningspunkter for kerneopgavens kvalitet og for et godt arbejdsmiljø for medarbejderne på skolerne.

 

Enkelte høringssvar stiller specifikke forslag til ændringer for den pågældende institution. Her er der eksempelvis forslag om en ændret fordeling i tolærerordningen, og i den understøttende undervisning.

 

Høringssvarene udtrykker således bekymring omkring de enkelte elementer i tildelingsmodellen, men er samlet set ikke negative omkring den samlede model, ligesom der udtrykkes overordnet tilfredshed med, at der ikke sker en reduktionen i forhold til den tidligere tildelingsmodel, men at der alene er tale om en anderledes fordeling af de samme midler. Der udtrykkes dog en undren over, at de midler som i strukturdebatten indgik som udgangspunkt for et kvalitetsløft ikke umiddelbart fremgår af den besluttede tildeling og tildelingsmodel for skoleområdet.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Folkeskoleloven


Økonomi

Tildelingsmodellen udløser ikke i sig selv yderligere udgifter, da det drejer sig om fordeling af allerede afsatte budgetmidler til løsning af opgaverne på skoleområdet fremover.


Høring

Skolernes bestyrelser og MED-udvalg, FællesMED Børn og Læring, Varde Lærerkreds, Skolelederforeningen Varde samt BUPL Sydjylland.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der – med baggrund i høringssvarene – tages endelig stilling til forslag til tildelingsmodel,

at det endelige forslag til tildelingsmodel på skoleområdet forelægges Byrådet til godkendelse.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 03-04-2018

Det indstilles til Byrådet,

at forslag til tildelingsmodel på skoleområdet godkendes med følgende ændringer:

 • 10iCampus flyttes fra gruppe 1 til gruppe 3 i forhold til den socioøkonomiske tildeling.
 • Formuleringen ’at lærerne underviser 27,33 lektioner pr. uge’ ændres til ’en faktor på 27,33 lektioner pr. uge’.
 • Ledelsestildelingen ændres således at specialafdelingen på Lykkesgårdskolen og Tistrup Skole tildeles en ledelsesgrundtildeling på 0,75 stilling. Den resterende ledelsestildeling 1,18 stilling fordeles efter objektive kriterier på de 2 skoler,
 • Tildelingsmodellen evalueres efter 2 år.

 

Sandie Eis Ravn stemte imod, idet A-gruppen ikke ønsker en model der ikke sikrer økonomi til kvalitet på alle skoler.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 10-04-2018

Henrik Vej Kastrupsen, Liste L, stillede følgende ændringsforslag:

 

Med henvisning høringsfasen af Varde Kommunes nye tildelingsmodel for hhv. skole- og daginstitutionsområdet, kan det konstateres at der fremhæves en række bekymringspunkter.

Disse omfatter i hovedsagen:

-          Bekymring for konsekvenserne ved reduktionen af såvel ledelsestid som ressourcer til administration,

-          Bekymring for muligheden for at kunne fastholde kvaliteten i såvel det pædagogiske arbejde som i undervisningen,

-          Konsekvenserne for specielt de større skolers tildeling af ressourcer, i medfør af tildelingsmodellens grundtildeling.

For tilsikre muligheden for at vedtage tildelingsmodellerne med det størst mulige flertal, skal det foreslås at ændre evalueringsperioden fra nuværende 2 år til 1 år, således at tildelingsmodellerne evalueres og behandles igen op til forhandling af budgettet for 2020-2023, altså i efteråret 2019 under inddragelse af såvel skoleledelser som skole- og institutionsbestyrelser.

 

Udvalget for Økonomi ug Erhverv kan tilslutte sig ændringsforslaget om ændring af evalueringsperioden fra nuværende 2 år til 1 år.

 

Det indstilles herefter til Byrådet,

at forslag til tildelingsmodel på skoleområdet godkendes med følgende ændringer:

 • 10iCampus flyttes fra gruppe 1 til gruppe 3 i forhold til den socioøkonomiske tildeling.
 • Formuleringen ’at lærerne underviser 27,33 lektioner pr. uge’ ændres til ’en faktor på 27,33 lektioner pr. uge’.
 • Ledelsestildelingen ændres således at specialafdelingen på Lykkesgårdskolen og Tistrup Skole tildeles en ledelsesgrundtildeling på 0,75 stilling. Den resterende ledelsestildeling 1,18 stilling fordeles efter objektive kriterier på de 2 skoler,
 • Tildelingsmodellen evalueres efter 1 år.

 

Søren Laulund og Ingvard Ladefoged stemte imod indstillingen, idet A-gruppen ikke ønsker en model der ikke sikrer økonomi til kvalitet på alle skoler.sagsnr17-7099_doknr31096-18_v1_tildelingsmodeller skoler - 1. august 2018.docx
sagsnr17-7099_doknr154076-17_v2_beskrivelse af tildelingmodel på skoleområdet pr. 1. august 2018.docx
sagsnr17-7099_doknr45559-18_v1_høringssvar - 10icampus.docx
sagsnr17-7099_doknr46379-18_v1_høringssvar - thorstrup skoles med-udvalg.docx
sagsnr17-7099_doknr46388-18_v1_høringssvar - janderup skoles bestyrelse og med-udvalg.docx
sagsnr17-7099_doknr46393-18_v1_høringssvar - blåbjergskolens bestyrelse og med-udvalg.docx
sagsnr17-7099_doknr46463-18_v1_høringssvar - årre skoles bestyrelse og med-udvalg.docx
sagsnr17-7099_doknr46780-18_v1_høringssvar - ølgod skoles bestyrelse og med-udvalg.docx
sagsnr17-7099_doknr46807-18_v1_høringssvar - ansager skoles bestyrelse og med-udvalg.docx
sagsnr17-7099_doknr46852-18_v1_høringssvar - blåvandshuk skoles bestyrelse og med-udvalg.docx
sagsnr17-7099_doknr47434-18_v1_høringssvar - thorstrup skoles bestyrelse.docx
sagsnr17-7099_doknr47470-18_v1_høringssvar - outrup skoles bestyrelse.docx
sagsnr17-7099_doknr47641-18_v1_høringssvar - lykkesgårdskolens med-udvalg.docx
sagsnr17-7099_doknr47636-18_v1_høringssvar - lykkesgårdskolens bestyrelse.docx
sagsnr17-7099_doknr43646-18_v1_høringssvar - fællesmed børn og læring.docx
sagsnr17-7099_doknr23333-18_v1_udgift pr. elev og samlet budget pr. skole skoleåret 2122 i ny tildelingsmodel. februar 2018.xlsx
sagsnr17-7099_doknr23312-18_v1_sammenligning af ny tildelingsmodel med elevtal i 2021-22.xlsx
sagsnr17-7099_doknr23348-18_v1_udgift pr. elev specialklasser skoleåret 1718.xlsx
sagsnr17-7099_doknr134000-17_v1_sammenligning administrative personale på skolerne - forslag til ny fordeling pr. 01.08.2018.xlsx
sagsnr17-7099_doknr131730-17_v1_sammenligning - før og efter ny tildeling til sfo i forbindelse med ny tildelingsmodel.xlsx
sagsnr17-7099_doknr43511-18_v1_høringssvar - bupl sydjylland.pdf
sagsnr17-7099_doknr47455-18_v1_høringssvar - brorsonskolens bestyrelse og med-udvalg.pdf
sagsnr17-7099_doknr47465-18_v1_høringssvar - nordenskov og næsbjerg skoles bestyrelser og med-udvalg.pdf
sagsnr17-7099_doknr47485-18_v1_høringssvar - alslev skoles bestyrelse.pdf
sagsnr17-7099_doknr47483-18_v1_høringssvar - alslev skoles med-udvalg.pdf
sagsnr17-7099_doknr47597-18_v1_høringssvar - skolelederforeningen, varde afd..pdf
sagsnr17-7099_doknr47500-18_v1_høringssvar - varde lærerkreds.doc
sagsnr17-7099_doknr47960-18_v1_høringssvar - sct. jacobi skoles bestyrelse og med-udvalg.doc
sagsnr17-7099_doknr45855-18_v1_høringssvar - horne-tistrup skolernes bestyrelse og med-udvalg.msg

Bilag

BL-udv. 20.02.2018: Tildelingsmodeller skoler - 1. august 2018
Beskrivelse af tildelingmodel på skoleområdet pr. 1. august 2018
Høringssvar - 10iCampus
Høringssvar - Thorstrup Skoles MED-udvalg
Høringssvar - Janderup Skoles bestyrelse og MED-udvalg
Høringssvar - Blåbjergskolens bestyrelse og MED-udvalg
Høringssvar - Årre Skoles bestyrelse og MED-udvalg
Høringssvar - Ølgod Skoles bestyrelse og MED-udvalg
Høringssvar - Ansager Skoles bestyrelse og MED-udvalg
Høringssvar - Blåvandshuk Skoles bestyrelse og MED-udvalg
Høringssvar - Thorstrup Skoles bestyrelse
Høringssvar - Outrup Skoles bestyrelse
Høringssvar - Lykkesgårdskolens MED-udvalg
Høringssvar - Lykkesgårdskolens bestyrelse
Høringssvar - FællesMED Børn og Læring
Udgift pr. elev og samlet budget pr. skole skoleåret 21/22 i ny tildelingsmodel. Februar 2018
Sammenligning af ny tildelingsmodel med elevtal i 2021-22
Udgift pr. elev specialklasser skoleåret 17/18
Sammenligning administrative personale på skolerne - forslag til ny fordeling pr. 01.08.2018
Sammenligning - før og efter ny tildeling til SFO i forbindelse med ny tildelingsmodel
Høringssvar - BUPL Sydjylland
Høringssvar - Brorsonskolens bestyrelse og MED-udvalg
Høringssvar - Nordenskov og Næsbjerg Skoles bestyrelser og MED-udvalg
Høringssvar - Alslev Skoles bestyrelse
Høringssvar - Alslev Skoles MED-udvalg
Høringssvar - Skolelederforeningen, Varde afd.
Høringssvar - Varde Lærerkreds
Høringssvar - Sct. Jacobi Skoles bestyrelse og MED-udvalg
Høringssvar - Horne-Tistrup Skolernes bestyrelse og MED-udvalg


106. Tildelingsmodel på dagtilbudsområdet 01.08.2018 - efter høring

Tildelingsmodel på dagtilbudsområdet 01.08.2018 - efter høring

Sagsfremstilling

Udvalget for Børn og Læring vedtog den 20. februar 2018 at sende forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet i høring.

Forslaget skal ses i sammenhæng med den vedtagne struktur ’Skoler og dagtilbud for alle’, som træder i kraft den 1. august 2018.

 

Ved fristens udløb den 22. marts 2018 er der indkommet høringssvar fra:

 • BUPL Sydjylland
 • S/I Søndermarkens bestyrelse og MED-udvalg
 • Dagtilbud Øst’ bestyrelse og MED-udvalg
 • S/I Højgårdsparkens bestyrelse og MED-udvalg
 • Blåbjergskolens bestyrelse og MED-udvalg
 • Årre Skoles bestyrelse og MED-udvalg
 • Firkløverets bestyrelse og MED-udvalg
 • Blaabjergegnens Dagtilbuds bestyrelse og MED-udvalg
 • S/I Møllehusets bestyrelse og MED-udvalg
 • Skovbrynets bestyrelse og MED-udvalg
 • S/I Regnbuens bestyrelse og MED-udvalg
 • Trinbrættets bestyrelse og MED-udvalg
 • Børneuniversets bestyrelse og MED-udvalg
 • Dagtilbuddet Varde Vest’ bestyrelse og MED-udvalg
 • Børnehaverne i NordØst’ bestyrelse og MED-udvalg
 • FællesMED Børn og Læring

 

Høringssvarene tilkendegiver generelt en anerkendelse af tildelingsmodellens principper og gennemsigtighed.

Der ses positivt på grundtildelingen med en differentieret fordeling til kørselsudgifter.

Der stilles spørgsmålstegn ved Søndermarkens aftale vedrørende bus.
 

Fordelingen efter sociøkonomi får ligeledes positive tilkendegivelser, dog med ønske om, at denne del finansieres af nye midler, så den ikke belaster enhedstildelingen og dermed, for nogle dagtilbuds vedkommende, betyder en mindre tildeling samlet set.

Det angives ligeledes, at der bør ses på den socioøkonomiske fordeling på de 20-30-50% idet der er et stort spænd indenfor gruppe 3, hvor den højest belastede afdeling ligger på 22,6% og den laveste på 7%. Kriterier for tildeling af socioøkonomi, eksempelvis etnicitet, ønskes tydeligt defineret.
Det anses for positivt, at dagtilbudspuljen er bevaret.
 

Mange anerkender de ekstra midler, der gives til tidlig indsats på 0-2 års området.

Generelt er der ønske om højere normering og det møder bred kritik, at minimumstildelingen bortfalder.
 

Der udtrykkes generelt bekymring for ledelsestiden, såvel i de kommunale som i de selvejende dagtilbud og i børnebyerne. De selvejende dagtilbud oplever en uretfærdig ledelsestildeling i forhold til de kommunale dagtilbud og de kommunale dagtilbud er særligt bekymrede over tildelingen til souscheffunktionen.

Det er et konkret forslag om, at Hedevang i Alslev kunne være en del af Varde Vest.


Forvaltningens vurdering

Overordnet set er der tilslutning til tildelingsmodellens principper og dermed også en anerkendelse af, at den nye tildelingsmodel i højere grad end det er tilfældet i dag, tager højde for forskelle mellem dagtilbud med hensyn til børnenes socioøkonomiske baggrunde samt tid og kørselsudgifter.

Da der ikke på nuværende tidspunkt er tilført yderligere midler til dagtilbudsområdet, men er tale om en fordeling af allerede afsatte budgetmidler, er konsekvensen, at nogle dagtilbud vil få tilført flere, andre færre midler.

På baggrund af de indkomne høringssvar har forvaltningen set på en ny fordeling:
 

Gruppe 1: 0-4.99%* med en tildeling på 1.475 kr./enhed (samme som i det udsendte forslag)

Gruppe 2: 5-9,99% med en tildeling på 2.213 kr./enhed (mod 2.090 kr. i det udsendte forslag)

Gruppe 3: over 10% med en tildeling på 6.602 kr./enhed (mod 4.296 kr. i det udsendte forslag)
* procenten i hver gruppe er set i forhold til hvor mange af børnene i den enkelte afdeling der opfylder 2 eller flere kriterier.
 

I dette forslag vil 4 institutioner få mindre i socioøkonomisk tildeling end i det udsendte forslag, da de ligger under 10% og dermed vil komme i gruppe 2.
Det er forvaltningens vurdering, at den procentvise gruppeinddeling giver en mere retvisende fordeling af tildelingen til socioøkonomi og anbefaler derfor denne model fremfor den udsendte.

 

Forvaltningen vil definere kriterierne for socioøkonomisk tildeling, så det fremstår tydeligt hvordan den socioøkonomiske tildeling fremkommer. Den socioøkonomiske fordeling opgøres årligt og forvaltningen foreslår, at der efter 2 år vurderes på, om der er behov for at justere på kriterier og fordeling imellem grupperne.

Spørgsmålene til Søndermarkens busaftale og forslag om Hedevangs tilhørsforhold har ikke betydning for principperne i tildelingsmodellen og påvirker derfor ikke stillingtagen til denne.

Ledelsestiden indgår i beslutningen om strukturen ”Skoler og dagtilbud for alle”, hvor forligspartierne har taget konkret stilling til ledelsestildelingen.

 

Ledelsestiden til de selvejende og kommunale institutioner er beregnet i forhold til antal enheder. Tildelingen til ledelse spænder fra 0,27 timer/barn/uge i Varde Vest som er kommunal til 0,34 i Møllehuset i Tistrup, som er selvejende.

 

Tildelingsmodellen bygger alene på principper for fordeling af ressourcerne til dagtilbuddene i forhold til en given opgave og et givent antal børn. Der er således tale om en rammetildeling, hvor det er et anliggende for det enkelte dagtilbuds ledelse og bestyrelse, hvordan ressourcen udmøntes og disponeres.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Dagtilbudsloven


Økonomi

Tildelingsmodellen udløser ikke i sig selv yderligere udgifter, da det drejer sig om fordeling af allerede afsatte budgetmidler til løsning af opgaverne på dagtilbudsområdet fremover.


Høring

Dagtilbuds bestyrelser og MED-udvalg, bestyrelse og MED-udvalg på Årre Skole, Blåbjergskolen og Tistrup Skole, FællesMED Børn og Læring, BUPL Sydjylland samt FOA Varde.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der – med baggrund i høringssvarene – tages endelig stilling til forslag til tildelingsmodel,

at det endelige forslag til tildelingsmodel på dagtilbudsområdet forelægges Byrådet til godkendelse.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 03-04-2018

 

Det indstilles til Byrådet,

at tildelingsmodellen godkendes med følgende fordeling af socioøkonomi

 • Gruppe 1: 0-4,99%* med en tildeling på 1.475 kr. pr. enhed (* procenten i hver gruppe er set i forhold til hvor mange af børnene i den enkelte afdeling, der opfylder 2 eller flere kriterier)
 • Gruppe 2: 5-9,99% med en tildeling på 2.213 kr. pr. enhed
 • Gruppe 3: over 10% med en tildeling på 6.602 kr. pr. enhed

at den socioøkonomiske fordeling opgøres årligt,

at forvaltningen efter 2 år vurderer behovet for justering af kriterier og fordeling mellem grupperne,

at tildelingsmodellen evalueres efter 2 år.

 

Sandie Eis Ravn stemte imod, idet A-gruppen ikke vil støtte en model der ikke sikrer en minimumstildeling på dagtilbudsområdet.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 10-04-2018

Henrik Vej Kastrupsen, Liste L, stillede følgende ændringsforslag:

 

Med henvisning høringsfasen af Varde Kommunes nye tildelingsmodel for hhv. skole- og daginstitutionsområdet, kan det konstateres at der fremhæves en række bekymringspunkter.

Disse omfatter i hovedsagen:

-          Bekymring for konsekvenserne ved reduktionen af såvel ledelsestid som ressourcer til administration,

-          Bekymring for muligheden for at kunne fastholde kvaliteten i såvel det pædagogiske arbejde som i undervisningen,

-          Konsekvenserne for specielt de større skolers tildeling af ressourcer, i medfør af tildelingsmodellens grundtildeling.

For tilsikre muligheden for at vedtage tildelingsmodellerne med det størst mulige flertal, skal det foreslås at ændre evalueringsperioden fra nuværende 2 år til 1 år, således at tildelingsmodellerne evalueres og behandles igen op til forhandling af budgettet for 2020-2023, altså i efteråret 2019 under inddragelse af såvel skoleledelser som skole- og institutionsbestyrelser.

 

Udvalget for Økonomi ug Erhverv kan tilslutte sig ændringsforslaget om ændring af evalueringsperioden fra nuværende 2 år til 1 år.

 

Det indstilles herefter til Byrådet,

at tildelingsmodellen godkendes med følgende fordeling af socioøkonomi

Gruppe 1: 0-4,99%* med en tildeling på 1.475 kr. pr. enhed (* procenten i hver gruppe er set i forhold til hvor mange af børnene i den enkelte afdeling, der opfylder 2 eller flere kriterier)

Gruppe 2: 5-9,99% med en tildeling på 2.213 kr. pr. enhed

Gruppe 3: over 10% med en tildeling på 6.602 kr. pr. enhed

at den socioøkonomiske fordeling opgøres årligt,

at forvaltningen efter 2 år vurderer behovet for justering af kriterier og fordeling mellem grupperne,

at tildelingsmodellen evalueres efter 1 år.

 

Søren Laulund og Ingvard Ladefoged stemte imod, idet A-gruppen ikke vil støtte en model der ikke sikrer en minimumstildeling på dagtilbudsområdet.sagsnr17-7056_doknr31097-18_v1_tildelingsmodel dagtilbud - 1. august 2018.docx
sagsnr17-7056_doknr153121-17_v2_tildelingsmodel for dagtilbudsområdet gældende fra 1. august 2018..docx
sagsnr17-7056_doknr23445-18_v1_endelig forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet pr. 1.8.2018.xlsx
sagsnr17-7056_doknr43468-18_v1_høringssvar - bupl sydjylland.pdf
sagsnr17-7056_doknr47585-18_v1_høringssvar - dagrtilbuddet firkløverets med-udvalg.pdf
sagsnr17-7056_doknr47583-18_v1_høringssvar - dagtilbuddet firkløverets bestyrelse.pdf
sagsnr17-7056_doknr47594-18_v1_høringssvar - si møllehusets bestyrelse og med-udvalg.pdf
sagsnr17-7056_doknr47615-18_v1_høringssvar - børneuniversets med-udvalg.pdf
sagsnr17-7056_doknr47613-18_v1_høringssvar - børneuniversets bestyrelse.pdf
sagsnr17-7056_doknr37430-18_v1_høringssvar - si søndermarkens bestyrelse og med-udvalg.docx
sagsnr17-7056_doknr45857-18_v1_høringssvar - dagtilbud øst' bestyrelse og med-udvalg.docx
sagsnr17-7056_doknr46364-18_v1_høringssvar - si højgårdsparkens bestyrelse og med-udvalg.docx
sagsnr17-7056_doknr46404-18_v1_høringssvar - blåbjergskolens bestyrelse og med-udvalg.docx
sagsnr17-7099_doknr46463-18_v1_høringssvar - årre skoles bestyrelse og med-udvalg.docx
sagsnr17-7056_doknr47590-18_v1_høringssvar - blaabjergegnens dagtilbuds bestyrelse og med-udvalg.docx
sagsnr17-7056_doknr47602-18_v1_høringssvar - skovbrynets bestyrelse og med-udvalg.docx
sagsnr17-7056_doknr47605-18_v1_høringssvar - si regnbuens bestyrelse og med-udvalg.docx
sagsnr17-7056_doknr47606-18_v1_høringssvar - trinbrættets bestyrelse og med-udvalg.docx
sagsnr17-7056_doknr47623-18_v1_høringssvar - dagtilbuddet varde vest' bestyrelse og med-udvalg.docx
sagsnr17-7056_doknr47626-18_v1_høringssvar - børnehaverne i nord-øst' bestyrelse og med-udvalg.doc
sagsnr17-7056_doknr43655-18_v1_høringssvar - fællesmed børn og læring.docx

Bilag

BL-udv. 20.02.2018: Tildelingsmodel dagtilbud - 1. august 2018
Tildelingsmodel for dagtilbudsområdet gældende fra 1. august 2018.
Endelig forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet pr. 1.8.2018
Høringssvar - BUPL Sydjylland
Høringssvar - Dagrtilbuddet Firkløverets MED-udvalg
Høringssvar - Dagtilbuddet Firkløverets bestyrelse
Høringssvar - S/I Møllehusets bestyrelse og MED-udvalg
Høringssvar - Børneuniversets MED-udvalg
Høringssvar - Børneuniversets bestyrelse
Høringssvar - S/I Søndermarkens bestyrelse og MED-udvalg
Høringssvar - Dagtilbud Øst' bestyrelse og MED-udvalg
Høringssvar - S/I Højgårdsparkens bestyrelse og MED-udvalg
Høringssvar - Blåbjergskolens bestyrelse og MED-udvalg
Høringssvar - Årre Skoles bestyrelse og MED-udvalg
Høringssvar - Blaabjergegnens Dagtilbuds bestyrelse og MED-udvalg
Høringssvar - Skovbrynets bestyrelse og MED-udvalg
Høringssvar - S/I Regnbuens bestyrelse og MED-udvalg
Høringssvar - Trinbrættets bestyrelse og MED-udvalg
Høringssvar - Dagtilbuddet Varde Vest' bestyrelse og MED-udvalg
Høringssvar - Børnehaverne i Nord-Øst' bestyrelse og MED-udvalg
Høringssvar - FællesMED Børn og Læring


107. Kvalitetsløft på dagtilbudsområdet

Kvalitetsløft på dagtilbudsområdet

Sagsfremstilling

Af forligsteksten ’Skoler og dagtilbud for alle’ fremgår, at det skal vurderes, om der kan ske et generelt løft på dagtilbudsområdet.

Der foreslås på den baggrund, at dagtilbudsområdet tilføres 1.678.000 kr. til fordeling. Midlerne hertil kommer fra rationalet i forbindelse med strukturen og beløbet svarer til en jævn fordeling over årene af det samlede rationale frem til 2021.

 

Konkret foreslås midlerne anvendt til øget normering på aldersgruppen 3-5 år, hvorved der vil kunne tildeles yderligere 1.184 kr./barn/år, og at dette fremadrettet indgår i tildelingsmodellen.

 

Under strukturdrøftelserne har der været fokus på, at en del af rationalet fra besparelsen på strukturen skulle tilbageføres til kvalitet.

 

I forskningen omkring kvalitet i dagtilbud konkluderer flere forskere, at det er samspillet mellem børn og voksne, der er det allervigtigste for kvaliteten i dagtilbud. Her spiller normeringen en stor rolle (Sylva et al 2010; Sheridan, Samuelsson & Johansson, 2009).

 

Forskningen viser gode resultater af højkvalitetsdagtilbud på længere sigt. De børn, der har gået i vuggestuer og børnehaver af høj kvalitet, klarer sig bedre i skolen og får bedre uddannelse og job (Sylva et al 2010). Færre kommer på overførselsindkomster eller ender i kriminalitet. Forskningen viser også, at det især er sårbare eller socialt udsatte børn, der har størst gavn af de universelle tilbud, som dagtilbuddene tilbyder (Christoffersen, Højen-Sørensen & Laugesen 2014). Ifølge Heckman, J. https://heckmanequation.org/the-heckman-equation/ spiller tidlig indsats en afgørende rolle i at give børn mulighed for at trives, lære og have lige muligheder her og nu samt i fremtiden.


Forvaltningens vurdering

Tidligere kvalitetsmidler fra staten er i Varde Kommune tilført aldersgruppen 0-2 år.

Varde Kommunes normering for aldersgruppen 3-5 år ligger under gennemsnitskommunen og 3. lavest i forhold til sammenlignelige kommuner. Børnehavestart ved 2,11 år til børnehavenormering, hvor børnehavestart før 3 år hidtil har været til vuggestuenormering, sætter yderligere pres på normeringen. 

På baggrund af ovenstående samt viden fra forskningen om betydningen af højkvalitetsdagtilbud for børns trivsel og læring vurderer forvaltningen, at midlerne til kvalitet bedst anvendes til øget normering til aldersgruppen 3-5 år.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Dagtilbudsloven


Økonomi

Der vil være en udgift på 1,678 mio.kr. finansieret af rationalet fra strukturen.

Det foreslås, at beløbet ikke indregnes i beregning af forældrebetalinger.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler på baggrund af indholdet i forligsteksten, at det indstilles til Byrådet,

at forslaget om et generelt løft på 1.678.000 kr. på dagtilbudsområdet godkendes,

at beløbet ikke indregnes i beregning af forældrebetalinger.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 03-04-2018

Forelægges Byrådet med anbefaling.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 10-04-2018

Anbefalingen blev godkendt.

108. Salg af ejendom - Lukket punkt