UDVALG

Udvalget for Økonomi og Erhverv

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 3, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

04-04-2018 13:30:00

SLUTTIDSPUNKT

04-04-2018 15:30:00


PUNKTER

73. Godkendelse af dagsorden
74. Ny deklaration. Kringsvej 1, Blåvand
75. Ansøgning. Dispensation for grundstørrelse, Tane Hedevej 26A
76. Vestbanen A/S - Forhold til behandling på generalforsamling 2018
77. Forsikring af frivillige indsatser
78. Udpegning af formænd samt valgstyrere/tilforordnede vælgere for hvert afstemningssted
79. Udpegning af brevstemmemodtagere.
80. Brevstemmeafgivning i visse boformer og boliger
81. Orientering om godkendt skema B for opførelse af 103 almene familieboliger - Digterparken i Varde
82. Ansøgning om at lejetab ikke dækkes af dispositionsfonden i afdeling Borgerbo - Boligselskabet Filsø
83. Ansøgning om eftergivelse af grundkapitallån for 8 almene boliger Skolegade 47-49 i Lunde
84. Ansøgning. Sponsorat til Varde IF Kvindefodbold
85. Budgetoverførsel til 2018 - Udvalget for Økonomi og Erhverv
86. Regnskab 2017 - Udvalget for Økonomi og Erhverv
87. Samlede budgetoverførsler til 2018
88. Samlet regnskab og årsberetning 2017
89. Pulje til energibesparende foranstaltninger 2018
90. Ny taxilov. Flytning af opgaver
91. Udviklingsplan for Billum
92. Udviklingsplan for Sig-Thorstrup
93. Udviklingsplan for Starup-Tofterup
94. Planlægning for et plejehjem i Ølgod
95. Ansøgning. Plangrundlag for detailhandel i Ølgod
96. Godkendelse af Ældrerådets vedtægter
97. Anlægsbevilling til projektering af Frelloskolen, Varde
98. Styrelsesvedtægt for Varde kommunale Ungdomsskole
99. Folkeskoler - ferieplan for skoleåret 2019/2020
100. Gensidig orientering
101. Afledte konsekvenser af opsigelse af driftsoverenskomst med S/I Regnbuen - Lukket punkt
102. Bud på grund i Ølgod - Lukket punkt
103. Salg af grund i Sig - Lukket punkt73. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 04-04-2018

Punkt 89 Pulje til energibesparende foranstaltninger 2018 returneres til forvaltningen med henblik på fornyet sagsbehandling.

 

I punkt 84 Ansøgning. Sponsorat til Varde IF Kvindefodbold gjorde Henrik Vej Kastrupsen opmærksom på egen inhabilitet.

 

Godkendt.

74. Ny deklaration. Kringsvej 1, Blåvand

Ny deklaration. Kringsvej 1, Blåvand

Sagsfremstilling

LandSyd har på vegne af ejer indsendt ansøgning om udarbejdelse af ny deklaration for ejendommen Kringsvej 1, Blåvand.

 

Der er i 2000 tinglyst en deklaration, der muliggør udstykning af i alt 7 grunde fra ejendommen til bebyggelse med sommerhuse. Den ene parcel er udstykket og bebygget. Den nye deklaration giver mulighed for udstykning af 8 parceller øst og syd for gården. Den hidtidige deklaration havde et restråderum på 6 parceller.

 

Udvalget for Plan og Teknik har 23. juni 2016 godkendt ansøgning om ændring af plangrundlaget med henblik på, at der skulle udarbejdes en lokalplan for området og foretages en ændring af kommuneplanrammerne. Arbejdet med rammeændringerne er sat i bero efter dialog med Forsvaret. Ansøger har efterfølgende ændret projektet, så det nu kun handler om ændringer af udstykningsplanen og bestemmelser for bebyggelsen og de ubebyggede arealer.

 

Udvalget vedtog 21. december 2017 at imødekomme ansøgningen under forudsætning af, at der ikke kommer relevante indsigelser ved høring af naboerne til ejendommen.

 

Der er foretaget partshøring af naboerne til ejendommen, og der er indkommet svar fra 8 af de 10 naboer samt fra yderligere en sommerhusejer i området.

 

Hovedpunkterne i naboernes indsigelser er:

 • Støj og støvgener fra adgangsveje og vendepladser mod de tilstødende sommerhusgrunde
 • Fortætning af området ved forøgelse af antallet af grunde, bebyggelsesprocent og bygningshøjde og dermed ændring af områdets karakter
 • Udsigten mod Strandfogedgården/det åbne område påvirkes
 • Indbliksgener fra nye sommerhuse med udnyttet tagetage
 • Værdiforringelse af ejendomme

 

På baggrund af bemærkningerne har ansøger foreslået, at den nye deklaration ændres. Ændringerne vil bestå i,

 • at der etableres et lavt plantebælte langs skel mod øst mod naboejendommene,
 • at byggefelterne for grundene mod syd rykkes ind, så bebyggelsen ligger mindst 8 m fra skel
 • at taghældningen ændres til 50-55°, så den øgede bygningshøjde ikke også medfører øget bygningsbredde.

Forvaltningens vurdering

Området ligger inden for kulturmiljøet ’Blåvandshuk’, der er udpeget i Kommuneplan 2017.

 

Forvaltningen vurderer, at den nye deklaration ikke er i strid med dette, fordi deklarationen inddrager mindre areal foran gården i forhold til den eksisterende deklaration, og fordi deklarationen samtidig indeholder bestemmelser om begrænsning af beplantning og skærpede krav til bebyggelsens udformning og indretning af grunden. Den nuværende deklaration indeholder ikke bestemmelser om de ubebyggede arealer, herunder regulering af beplantning.

 

Deklarationen giver mulighed for en bebyggelsesprocent på 15 mod tidligere 10. En del af etagearealet vil være placeret i tagetagen og taghældningen fastsættes til 50-55°. Derfor vil husene ikke blive væsentligt større i grundplan end mulighederne indenfor den nuværende deklaration. Der er etableret byggefelter på ejendommen og derved sikres en god afstand til naboskel. De planlagte byggefelter sikrer en mindsteafstand på 8 m til skel mod naboer til deklarationsområdet. Eventuelle indbliksgener fra vinduer, kviste, altaner m.v. vil blive vurderet i den enkelte byggesag. I forhold til gener for naboer m.fl. vurderes det, at et plantebælte langs vejen vil minimere eventuelle støv- og støjgener fra trafikken på adgangsvejen og vendepladsen.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Deklaration af 14. juli 2000

Bygningsreglementet 2015


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at ansøgningen imødekommes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 16-03-2018

Anbefalingen blev sat til afstemning.

 

 

V
Preben Friis-Hauge

V
Peter Nielsen

V
Anders Linde

V
Niels Haahr Larsen

A
Søren Laulund

A
Jan
Lings

C
Niels Christian-sen

For

x

x

x

x

x

x

 

Imod

 

 

 

 

 

 

X

Undlod

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslaget er hermed vedtaget.

 

Niels Christiansen ønsker punktet behandlet i Byrådet, jf. styrelsesloven § 23.

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 04-04-2018

Oversendes til Byrådet.sagsnr17-6248_doknr190608-17_v1_dispensationsansøgning og ny deklaration - matr.nr. 11 a vandflod by oksby.docx
sagsnr17-6248_doknr190369-17_v1_matr.nr. 11 a vandflod by oksby - deklaration tinglyst den 14. juli 2000.pdf
sagsnr17-6248_bilagsnr#2544585_v1_kringsvej, jeres sags nr. 176248 - kommentarer til indkommende bemærkninger 05 02 2018.pdf.pdf
sagsnr17-6248_doknr13649-18_v2_samlede høringssvar - matr.nr. 11 a vandflod by oksby.pdf

Bilag

Dispensationsansøgning og ny deklaration - Matr.nr. 11 a Vandflod by Oksby
Matr.nr. 11 a Vandflod by Oksby - Deklaration tinglyst den 14. juli 2000
Ansøgers bemærkninger til høringssvar
Samlede høringssvar - Matr.nr. 11 a Vandflod by Oksby


75. Ansøgning. Dispensation for grundstørrelse, Tane Hedevej 26A

Ansøgning. Dispensation for grundstørrelse, Tane Hedevej 26A

Sagsfremstilling

Varde Kommune har modtaget ansøgning om dispensation til opførelse af dobbelthus på Tane hedevej 26 A, 6857 Blåvand.

 

Der søges om dispensation fra lokalplanens §§ 4.1 og 7.6:

§ 4.1 Ingen grund må udstykkes med mindre nettostørrelse end 700 m².

§ 7.6 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 25 %

 

Grunden ønskes opdelt i to grunde på 354 m² og 374 m², heraf 113 m² privat fællesvej og –sti, med en bebyggelsesprocent på 26.

  

Ansøgningen har været i høring. Der er kommet indsigelser fra de 2 hørte parter.

En part har kommenteret bebyggelsesprocenten og mener, at byggeriet skal overholde de gældende regler for lokalplanområdet. Indsigelsen kommenteres med: Varde kommune ved at skabe en glidebane for bygherrer, der øjner muligheden for alt for tæt byggeri. Denne præcedens skaber allerede uhensigtsmæssige vilkår for de der lejer, såvel som for de der ejer. Blåvand skal promoveres ved rum, lys og luft for at fremtidssikre byens image! ”.

En anden har kommenteret på grundstørrelsen således:Det kan ikke passe at man kan støbe [stykke] en grund op i to, der henholdsvis er 280m² og 339m² når grundstørrelse skal være 700m² ”.

 

Der er gennemført modhøring ved ansøger. Ansøger og bygherre har kommenteret og efterfølgende tilpasset byggeriet for at imødekomme nogle af indsigelserne. Grundstørrelserne er justeret, så bebyggelsesprocenten ikke længere overskrider 25 %.

 

Sammenfattende søges dispensation fra lokalplanens § 4.1. vedrørende grundstørrelse.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningens vurderer, at der kan gives dispensation fra lokalplanens § 4.1.

 

Begrundelsen for vurderingen er, at lokalplanens delområde A3 (Degnevangen) har lokalplansbestemmelser, der ligner bestemmelserne for delområde A8, hvor Tane Hedevej 26A ligger. I delområde A3, kan der opføres tæt lav bygninger, dobbelthuse.

 

Hvis grundene med dobbelthuse i delområde A3 opdeles per husstand, vil grundstørrelserne være på henholdsvis 416 m² og 412 m².

 

Forvaltningen vurderer, at en dispensation muligvis kan skabe præcedens for delområde A3 og A8.

 

Endvidere er ejendommen placeret i Blåvands byzones sydlige del, den grænser op til sommerhusområde og op til en mark. Derfor vurderer forvaltningen, at dispensationen ikke vil være til væsentlig gene for andre.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lokalplan nr. 02.015.92 – Blåvand


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen

 


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der gives dispensation fra lokalplanens bestemmelser om grundstørrelse.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 16-03-2018

Anbefalingen blev sat til afstemning.

 

 

V
Preben Friis-Hauge

V
Peter Nielsen

V
Anders Linde

V
Niels Haahr Larsen

A
Søren Laulund

A
Jan
Lings

C
Niels Christian-sen

For

x

x

x

x

x

x

 

Imod

 

 

 

 

 

 

X

Undlod

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslaget er hermed vedtaget.

 

Niels Christiansen ønsker punktet behandlet i Byrådet, jf. styrelsesloven § 23.

 

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 04-04-2018

Oversendes til Byrådet.sagsnr17-5748_doknr33626-18_v1_byggesag - billag 1 - facadetegninger.pdf
sagsnr17-5748_doknr33633-18_v1_byggesag - billag 2 - udstykningsforslagbeliggenhedsplan.pdf
sagsnr17-5748_doknr33629-18_v1_byggesag - høringssvar 1 bente østergaard.pdf
sagsnr17-5748_doknr33642-18_v1_byggesag - høringssvar 2 - anders skovgaard hansen.pdf

Bilag

Byggesag - Billag 1 - Facadetegninger
Byggesag - Billag 2 - Udstykningsforslag/Beliggenhedsplan
Byggesag - Høringssvar 1 Bente Østergaard
Byggesag - Høringssvar 2 - Anders Skovgaard Hansen


76. Vestbanen A/S - Forhold til behandling på generalforsamling 2018

Vestbanen A/S - Forhold til behandling på generalforsamling 2018

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv har besluttet, at det hvert år i marts måned skal drøfte og beslutte, om der skal fremsendes forslag til vedtagelse på Vestbanen A/S’ ordinære generalforsamling.

 

Vestbanen A/S’ generalforsamling holdes 4. juni 2018, og forslag til behandling på dagsordenen skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest to uger før.

 

Af Ejer- og Interessentstrategien fremgår bl.a.:
 

 • Generalforsamlingen
  Varde Kommune stiller spørgsmål til Vestbanen A/S’ ledelse og fremsætter forslag til Vestbanens virke.
   
 • Udvalget for Økonomi og Erhvervs rolle i forhold til generalforsamling og årsrapport
  Udvalget skal forud for generalforsamlingen forholde sig til Vestbanen A/S’ dagsorden for generalforsamlingen og til den fremlagte årsrapport. 

 

Udvalget skal i sit møde 23. maj 2018 tage stilling til indkaldelse til generalforsamling, meddelte forslag og revideret årsrapport.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at det drøftes og besluttes, om der skal fremsendes forslag til vedtagelse på Vestbanen A/S’ generalforsamling i juni 2018.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 04-04-2018

Punktet blev drøftet.

Der fremsendes ikke forslag til vedtagelse på generalforsamlingen.

 

77. Forsikring af frivillige indsatser

Forsikring af frivillige indsatser

Sagsfremstilling

Som følge af en lovændring i social- og serviceloven, har kommunerne pr. 1. juli 2017 haft mulighed for at ansvars- og ulykkesforsikre frivillige indsatser.

Forvaltningen har afdækket, hvilke handlingsmuligheder Varde Kommune har som følge af denne lovændring samt undersøgt hvor mange frivillige, der er i Varde Kommunes institutioner.

 

I notatet ”Muligheder for forsikring af frivillige indsatser” er fordele og ulemper ved de forskellige handlingsmuligheder afdækket, ligesom det fremgår, at Varde Kommune har mere end 700 personer, som engagerer sig frivilligt – i alt omkring 1100 mandetimer hver uge.

 

Der er i alt fem forskellige handlingsmuligheder:

 1. Varde Kommune vælger ikke at forsikre frivillige indsatser.
 2. Varde Kommune vælger at tegne en ansvars- og ulykkesforsikring hos et forsikringsselskab.
 3. Varde Kommune vælger at være selvforsikrende på både ansvars- og ulykkesdækningen.
 4. Varde Kommune tegner en ansvarsforsikring hos et forsikringsselskab og er selvforsikrende på ulykkesdækningen.
 5. Varde Kommune tegner en ulykkesforsikring hos et forsikringsselskab og er selvforsikrende på ansvarsdækningen.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at Varde Kommune bør stilling til spørgsmålet om forsikring af frivillige indsatser, og beslutte om - og i så fald - hvordan frivillige indsatser skal forsikres.

Forvaltningen vurderer, at det vil være et signal om påskønnelse og anerkendelse af de frivilliges indsats, hvis Varde Kommune vælger at forsikre disse.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Social- og serviceloven


Økonomi

Prisen for en forsikringsdækning (ansvar og ulykke) indkøbt hos forsikringsselskaber beløber sig til minimum 85.000 kr. eksklusiv en selvrisiko ved eventuelle skader, som anmeldes. Administrativ behandling af sagerne kan tilkøbes hos forsikringsselskaberne for henholdsvis 1.000 kr. pr. time for ulykkessager/3.000 kr. for ansvarssager.

Ved beslutning om at være selvforsikrende, estimeres udgifterne til selvrisiko til 100.000 kr., og udgifterne til egen behandling af sagerne til 50.000 kr.

 

Der er ikke umiddelbar budgetdækning for udgifterne forbundet med at forsikre frivillige indsatser. En beslutning om at forsikre frivillige indsatser vil derfor skulle indgå i budgetlægningsproceduren for budget 2019.

 

De økonomiske konsekvenser ved de forskellige muligheder er nærmere beskrevet i notatet ”Muligheder for forsikring af frivillige indsatser”. 


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at Varde Kommune selvforsikrer frivillige indsatser på både ansvars- og ulykkesdækningen,

at forsikring af frivillige indsatser indgår i budgetlægningen for budget 2019,
at beslutningen evalueres efter et år.


Beslutning Direktionen den 21-03-2018

Anbefalingen blev tiltrådt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 04-04-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr17-3216_doknr1219-18_v1_muligheder for forsikring af frivillige indsatser.docx

Bilag

Muligheder for forsikring af frivillige indsatser


78. Udpegning af formænd samt valgstyrere/tilforordnede vælgere for hvert afstemningssted

Udpegning af formænd samt valgstyrere/tilforordnede vælgere for hvert afstemningssted

Sagsfremstilling

Til at forestå afstemningen og stemmeoptællingen ved Folketingsvalg, Folkeafstemninger, Europa-Parlamentsvalg og Kommunalvalg på afstemningsstederne i Varde Kommune, skal der udpeges mindst 5 og højest 9 valgstyrere pr. afstemningssted. Herudover kan der udpeges et antal tilforordnede vælgere til at bistå valgstyrerne.
 

Én af de udpegede valgstyrere på de nuværende 23 afstemningssteder skal fungere som formand for afstemningsstedet. Formanden har siden byrådsbeslutningen den 4/2-2014 været en administrativ medarbejder.
Derudover har der været udpeget én administrativ medarbejder pr. valgbord som valgstyrer/tilforordnet vælger samt en valgsekretær på de 4 digitale afstemningssteder.

 

Den resterende bemanding – som varierer fra valg til valg - fordeles blandt byrådets partier efter den D´hondske metode.

 

Inden denne fordeling kan finde sted, skal der dog tages stilling til, om Byrådet fortsat ønsker at følge ministeriets henstilling om, at Byrådet ved udpegning af tilforordnede vælgere, kan tage særligt hensyn til de partier, der ikke er repræsenteret i Byrådet.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt, at valgstyrere/tilforordnede vælgere udpeges til det enkelte valg, idet behovet for bemanding på de 23 afstemningssteder varierer fra valg til valg.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Folketingsvalgloven

Lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet
Lov om kommunale og regionale valg


Økonomi

Der er tidligere ydet 1 stor diæt (p.t. 840 kr. når hvervet beslaglægger mere end 4 timer) samt forplejning til de politisk udpegede valgstyrere og tilforordnede vælgere.
Byrådet har dog mulighed for at hæve diætbeløbet op til det femdobbelte af 1 lille diæt på 420 kr. – i 2018 højst 2.100 kr. pr. dag.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at byrådsmedlemmerne – bortset fra borgmesteren – er valgstyrer/tilforordnet på det afstemningssted, hvor den enkelte er optaget på valglisten,

at formanden for hver af de 23 afstemningssteder fortsat udpeges blandt administrativt ansatte,

at der herudover udpeges en administrativ medarbejder som valgstyrer pr. valgbord,

at de opstillingsberettigede partier i Varde Kommune, som ikke er repræsenteret i Byrådet, får tilbudt én plads som tilforordnet vælger på afstemningsstedet i Varde by,

at udpegningen af resterende antal valgstyrere/tilforordnede vælgere ved hvert valg fordeles blandt byrådets partier efter den D´hondske metode og fordeles administrativt på de 23 afstemningssteder. 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 04-04-2018

Anbefalingen blev godkendt med bemærkning, at beslutningen gælder for indeværende valgperiode indtil 31. december 2021.

79. Udpegning af brevstemmemodtagere.

Udpegning af brevstemmemodtagere.

Sagsfremstilling

I forbindelse med valg og folkeafstemninger har Byrådet ansvaret for at tilrettelægge og gennemføre brevstemmeafgivning på folkeregistre, i visse boliger og boligformer herunder i pleje- og ældreboliger, samt i vælgerens eget hjem (vælgere, der p.g.a. sygdom eller manglende førlighed ikke vil kunne møde frem på afstemningsstedet).

 

I den forbindelse skal Byrådet udpege stemmemodtagere til at modtage brevstemmer på plejehjem m.v. samt i vælgerens eget hjem. Opgaven skal varetages af 2 stemmemodtagere, der udpeges blandt de tilforordnede vælgere. Byrådet kan også bestemme, at én af stemmemodtagerne udpeges blandt personalet ansat i kommunens forvaltning.

 

Kandidater opstillet til de pågældende valg samt ansatte i vedkommende institution m.v. kan ikke udpeges som brevstemmemodtagere.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen anbefaler, at brevstemmeafgivningen foretages af op til 12 hold, hver bestående af 2 personer, hvoraf den ene person er en ansat ved Varde Kommunes forvaltning og den anden politisk udpeget.

Borgerservice forestår planlægningen af brevstemmeafgivningen.


Retsgrundlag

Bekg. Nr. 1136-1139 af 18. okt. 2017 om brevstemmeafgivning.

Lov om valg til Folketinget

Lov om kommunale og regionale valg

Lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet.


Økonomi

Der vil være udgifter til brevstemmemateriale samt diæter og kørsel til de udpegede brevstemmemodtagere. Udgiften afholdes af valgkontoen.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at der blandt personalet i Borgerservice udpeges administrative brevstemmemodtagere – 1 pr. brevstemmehold – til at modtage brevstemmer på plejehjem m.v. og i vælgerens eget hjem,

at udpegningen af de 12 brevstemmemodtagere fordeles ved forholdstalsvalg således, at

Liste A udpeger 3

Liste L udpeger 1

Liste O udpeger 1

Liste V udpeger 7,

at udpegningen af brevstemmemodtagere gælder for resten af indeværende byrådsperiode – frem til 31. december 2021.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 04-04-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 

80. Brevstemmeafgivning i visse boformer og boliger

Brevstemmeafgivning i visse boformer og boliger

Sagsfremstilling

I forbindelse med valg og folkeafstemninger har Byrådet ansvaret for at tilrettelægge og gennemføre brevstemmeafgivning på

 • Folkeregistre
 • I visse boliger og boligformer efter lov om social service og boliglovgivningen, herunder i pleje- og ældreboliger,
 • I vælgerens eget hjem, hvor vælgeren - p.g.a. sygdom eller manglende førlighed - ikke vil kunne møde frem på afstemningsstedet, og derfor ansøger om at måtte stemme i hjemmet.

 

Byrådet kan beslutte, at brevstemmeafgivning i boformer til midlertidigt eller længerevarende ophold for voksne samt i øvrige almene ældreboliger, skal finde sted efter reglerne om brevstemmeafgivning i hjemmet, altså efter ansøgning.

 

Borgerservice varetager opgaven med tilrettelæggelse af brevstemmeafgivningen rundt i kommunen.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen har i vedhæftede bilag beskrevet de forskellige boformer eller boliger, hvor vælgere kan afgive brevstemme i boformen eller boligen til folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, kommunale og regionale valg og folkeafstemninger.
Heri er også Varde Kommunes boligformer/-typer pr. 1. januar 2018 oplistet.


Retsgrundlag

Bekg.nr. 1136-1139 af 18. okt. 2017 om brevstemmeafgivning.

Lov om valg til Folketinget

Lov om kommunale og regionale valg

Lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at der kan brevstemmes uden ansøgning på

kommunens plejecentre,

Bo- og Genoptræningscentret Lunden, Varde samt på

kommunens 5 ældreboligcentre i Årre, Nordenskov, Sig, Horne og Lunde,

at øvrige vælgere også kan komme og brevstemme på plejecentrene i et begrænset tidsrum,

at vælgere i boformer til midlertidig eller længerevarende ophold for voksne samt øvrige almene ældreboliger, lette kollektivboliger og boliger og hjem for gamle, syge og svagelige, skal ansøge om at måtte afgive brevstemme i hjemmet, hvis dette ønskes.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 04-04-2018

Anbefalingen blev godkendt med bemærkning, at beslutningen gælder for indeværende valgperiode indtil 31. december 2021.

 

I forhold til Æblehaven i Næsbjerg m.fl. undersøges mulighederne nærmere.sagsnr18-1852_doknr24500-18_v1_notat om brevstemmeafgivning i varde kommune (2018).docx

Bilag

Notat om brevstemmeafgivning i Varde Kommune (2018)


81. Orientering om godkendt skema B for opførelse af 103 almene familieboliger - Digterparken i Varde

Orientering om godkendt skema B for opførelse af 103 almene familieboliger - Digterparken i Varde

Sagsfremstilling

Boligselskabet Domea Varde har den 1. marts 2018 søgt Varde Kommune om godkendelse af skema B for opførelse af 103 almene familieboliger i Digterparken i Varde ( den gamle Materielgrund på Lerpøtvej ). Projektet består af 103 almene familieboliger med en lejlighedsgennemsnit på 94 m2 pr. bolig. Boligerne opføres som 2,3 og 4 rumsboliger og efter energiklasse 2015.

 

Varde Byråd har den 7. november 2017 godkendt skema A for projektet, herunder med bemyndigelse til, at forvaltningen kan godkende skema B og C, såfremt disse holder sig indenfor rammerne af, hvad der blev godkendt i skema A, samt at anskaffelsessummen reguleres indenfor det gældende maksimumbeløb inkl energitillæg.

 

For skema B er godkendt:

 • Skema B med en samlet anskaffelsesum på 191.468.000 kr.
 • At der stilles kommunegaranti på ca 75,73 % af realkreditlånet, som er en foreløbig beregning af Realkredit Danmark. Det endelige garantibeløb fastsættes i forbindelse med byggeregnskabets endelige godkendelse – skema C

 

Huslejen ved skema B er beregnet til 954 kr. pr. m2, svarende til en gennemsnitlig husleje på 7.473 kr. pr. måned.

 

Samlet for hele projektet er der en stigning i udgifter fra skema A til skema B på i alt 2.987.000 kr. Beløbet følger stigningen i rammebeløbets regulering fra 2017 til 2018. Projektes samlede anskaffelsessum overholder stadigvæk rammen indenfor den bindende maksimumbeløb inkl energitillæg for 2018.

Maksimumbeløbet er reguleret fra 2017 til 2018 i henhold til bekendtgørelse nr 126 af 14. december 2011.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen har godkendt skema B for projektet jf. bemyndigelse i skema A, og skema B vil  normalt ikke blive fremsendt til Udvalget for Økonomi og Erhverv. Forvaltningen har dog valgt, at orientere Udvalget for Økonomi og Erhverv om sagen på grund af projektets størrelse.

 

 


Økonomi

Orientering om projektets økonomi

 

Skema A

Skema B

Grundudgifter

35.037.000 kr.

35.020.000 kr.

Entrepriseudgifter

133.541.000 kr.

136.680.000 kr.

Omkostninger

17.068.000 kr.

16.890.000 kr.

Gebyrer

2.835.000 kr.

2.878.000 kr.

Anskaffelsessum inclusiv gebyrer

188.481.000 kr.

191.468.000 kr.

 

 

Orientering om finansiering af projektet:

 

Skema A

Skema B

Beboerindskud – 2 %

3.770.000 kr.

3.829.000 Kr.

Kommunalt grundkapitallån – 10 %

18.848.000 kr.

19.147.000 kr.

Kreditforeningslån – 88 %

165.863.000 kr.

168.492.000 kr.

I alt

188.481.000 kr.

191.468.000 kr.

 


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Økonomi og Erhverv

at orienteringen om godkendt skema B tages til efterretning


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 04-04-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

82. Ansøgning om at lejetab ikke dækkes af dispositionsfonden i afdeling Borgerbo - Boligselskabet Filsø

Ansøgning om at lejetab ikke dækkes af dispositionsfonden i afdeling Borgerbo - Boligselskabet Filsø

Sagsfremstilling

Boligselskabet Filsø søger i mail den 16. marts 2018 om fritagelse fra, at dispositionsfonden skal dække tab ved lejeledighed for afdeling Borgerbo.

 

Boligselskabet Filsø’s dispositionsfond udgør pr 1. april 2017 kr. 2.5 mio kr., svarende til ca. 8.600 kr. pr lejemålsenhed.

Boligselskabet Filsø har besluttet at selskabets dispositonsfond skal  dække et tab, som opstår i forbindelse med salg af 8 almene boliger i Skolegade i Lunde, og dispositonsfondens saldo vil herefter i 2018  komme under det fastsatte minimum pr. lejemål.

 

 

I 2007 har afdeling Borgerbo fået tilsagn om fritagelse for indbetaling til Landsbyggefonden. Dette tilsagn er begrundet i, at der allerede i 2007 var store udgifter til tab ved lejeledighed og fraflytning.

 

Hovedreglen er, at dispositionsfonden skal dække tab af boligorganisationens dispositionsfond, og at der kun gives dispensation, hvis boligorganisationens økonomiske situation gør det nødvendigt som følge af, at dispositionsfondens saldo kommer under 2/3 af det fastsatte minimum på 5.588 kr.pr. lejemålsenhed eller særlige forhold i øvrigt taler herfor.

 

 

Boligselskabet har tidligere fået dispensation for 2016-2018 fra, at dispensationsfonden skal dække afdelingens tab ved lejeledighed.

 


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen anbefaler, at ansøgningen om dispensation fra, at dispositionsfonden skal dække afdelingens tab ved lejeledighed imødekommes.

Begrundelsen herfor er at den disponible del af dispositionsfonden vil komme under det fastsatte minimum  pr. lejemålsenhed. Dispensationen foreslås gældende for 1.4.2018-31.3.2020.

 

Tabet ved lejeledighed vil i stedet for blive afholdt af afdelingen Borgerbo.

 


Retsgrundlag

Lov om almene boliger mv

Drift bekendtgørelsen om drift af almene boliger mv.

 


Økonomi

ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Økonomi og Erhverv

at ansøgningen om dispensation fra at dispositionsfonden skal dække afdelingens eventuelle tab ved lejeledighed imødekommes og er gældende for 1.4.2018-31.3.2020.

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 04-04-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-3383_doknr45926-18_v1_ansøgning om fritagelse for dispositionsfonds forpligtigelse 01.04.18 - (002).docx.docx

Bilag

Ansøgning om fritagelse for dispositionsfonds forpligtigelse 01.04.18 - (002).docx


83. Ansøgning om eftergivelse af grundkapitallån for 8 almene boliger Skolegade 47-49 i Lunde

Ansøgning om eftergivelse af grundkapitallån for 8 almene boliger Skolegade 47-49 i Lunde

Sagsfremstilling

Boligorganisationen DAB søger på vegne af Boligselskabet Filsø om eftergivelse af grundkapitallån for Skolegade 47-49 i Lunde.

 

Boligselskabet Blaabjerg og Boligselskabet Filsø har i samarbejde med Landsbyggefonden og Varde kommune siden 2013, arbejdet for at løse problemer med lejeledighed i Lunde og omegn. Blandt andet begrundet i et ønske fra Varde Kommune om at nedbringe udgifterne til tomgangsleje i Lunde og omegn traf Byrådet den 2. september 2014 en principbeslutning om, at der søges nedlagt og solgt i alt 27 almene boliger – fortrinsvis ældreboliger – i området. Samtidig gav byrådet tilsagn om, at Varde Kommune er indstillet på at bidrage med 1/5-del til dækning af det forventede tab, dog maksimalt 2 mio. kr. 

 

I forbindelse med nedlæggelse som almene boliger og salg til privat anvendelse er der beregnet et samlet tab på 2,5 mio. kr. Salget af de 8 boliger på Skolegade 47-49, Lunde forventes at give et tab på 4,3 mio. kr. hvorimod salget af de øvrige boliger vil give overskud.

 

Da det samlede tab bliver mindre end først vurderet og da kreditforeningen ikke har ønsket at bidrage til en helhedsløsning, må nettotabet således afholdes af boligselskabet og eventuel af Varde Kommune. Da tabet alt overvejende kan henføres til de 8 almene ældreboliger på Skolegade 47 – 49 har boligselskabet søgt Varde Kommune om, at grundkapitallånet for disse boliger eftergives med 414.400 kr

 

Boligselskabets tab dækkes af dispositionsfonden og dermed er samtlige lejere i Boligselskabets Filsø med til at dække tabet.

 

Vedrørende grundkapitallån kan det oplyses, at når byrådet giver tilsagn om støttet byggeri medfører det samtidige en forpligtigelse til at yde et såkaldt grundkapitallån. Lånet er rente- og afdragsfrit i indtil 50 år efter ejendommens ibrugtagelse. Grundkapitallånet tilbagebetales når ejendommens økonomi – efter Landsbyggefondens skøn - tillader det. Landsbyggefonden har endnu ikke vurderet at der kan ske tilbagebetaling


Forvaltningens vurdering

Under henvisning til at tabet bliver væsentlig mindre en tidligere forventet, samt at byrådet tidligere har givet tilsagn om at dække indtil 1/5-del af tabet anbefaler forvaltningen, at grundkapitallånet i ejendommen Skolegade 47 – 49 i Lunde eftergives.

 

I forbindelse med salget bortfalder kommunegarantien på kreditforeningslån.

 

Grundkapitallån vedrørende de øvrige boliger der sælges indfries med i alt 497.212 kr.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov om almene boliger


Økonomi

Varde Kommune eftergiver grundkapitallån på 414.400 kr. i forbindelse med at ejendommen Skolegade 47-49 sælges, og boligerne overdrages til ny ejer

 

Indfrielse af grundkapitallånet er ikke indregnet i Varde Kommunes budgetter, da det er et lån, hvor tilbagebetalingen af lånet sædvanligvis ligger langt ud i fremtiden. Først når Landsbyggefonden skønner at ejendommens økonomi tillader det, vil der ske en tilbagebetaling eller indtil 50 år efter ibrugtagelse af ejendommen.


Høring

ingen


Anbefaling

Forvaltning anbefaler, at der indstilles til Byrådet

at grundkapitallån på 414.400 kr. i ejendommen Skolegade 47 – 49 i Lunde eftergives.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 04-04-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr14-409_doknr114037-14_v1_nedlæggelse af almene boliger .docx
sagsnr18-3282_doknr43260-18_v1_vs ansøgning til varde kommune.msg

Bilag

Nedlæggelse af almene boliger
VS: Ansøgning til Varde Kommune


84. Ansøgning. Sponsorat til Varde IF Kvindefodbold

Ansøgning. Sponsorat til Varde IF Kvindefodbold

Sagsfremstilling

Varde IF har 2. februar 2018 sendt ansøgning om et sponsorat på 200.000 kr. om året i 2018, 2019 og 2020. Sponsoratet skal bruges til en markant satsning på, at foreningens kvindefodboldhold inden for en overskuelig fremtid kan stabilisere sig i top tre med mulighed for europæisk fodbold. Foreningen vurderer, at en placering i top 3 vil give både holdet og kommunen værdifuld omtale.

 

Foreningens plan indeholder følgende:

 • Opnåelse af licens ved DBU
 • Udarbejdelse af en forretningsplan
 • Ansættelse af en kommerciel leder
 • Tiltrækning af attraktive spillere og trænere ved forbedring af foreningens rammer, bl.a. ansættelse af en fysisk træner og en fysioterapeut
 • Etablering af et akademi for elitespillere, så de kan tilbydes fodbold, studie/arbejde og logi
 • Tilknytning af et advisory board
 • Strategisk samarbejde med kvindefodbolden i Esbjerg Kommune
 • Styrkelse af økonomien gennem samarbejde med Det Faglige Hus, Claus Sørensens Fond, Burgaard-Sørensen og Varde Kommune
 • En årlig økonomisk ramme på 2,5 – 3 mio. kr.

 

Foreningen foreslår, at Varde Kommune yder sponsorstøtte, på vilkår der svarer til en tidligere aftale, hvor Varde Kommune støttede med 50 procent af den støtte, som foreningen skaffede ved andre sponsorer.

 

Foreningen har tilsagn om årligt tilskud fra Det Faglige Hus og Claus Sørensens Fond på 600.000 kr. om året, og anmoder på dette grundlag Varde Kommune om et årligt sponsorat på 200.000 kr.


Forvaltningens vurdering

Varde IF’s kvindefodbold er i sæsonen 2017/2018 placeret i 3F Ligaen, og der er derfor tale om idræt på eliteniveau.

 

Hvis kvindefodboldholdet opnår en placering i top 3 på landsplan, vil det have en brandingværdi for Varde Kommune. Varde IF har ikke oplyst, hvilke former for branding af Varde Kommune, de vil foreslå som modydelse for sponsorstøtte. Forvaltningen vurderer at brandingværdien vil være begrænset, bl.a. fordi kvindefodbold ikke - uanset eliteniveau - er eksponeret på samme måde som f.eks. herrefodbold.

 

Forvaltningen vurderer samlet, at Varde IF’s kvindefodbold er idræt på eliteniveau, og at en placering af holdet i top 3 på landsplan har en positiv brandingværdi for Varde Kommune.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Varde Kommunes kodeks for sponsoraftaler


Økonomi

Sponsorstøtte finansieres af Byrådets Udviklingspulje.

 

Tidligere bevilgede beløb og ansøgninger på vej i systemet vedr. Byrådets Udviklingspulje, kan ses i vedhæftede økonomibilag.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at sagen oversendes til Udvalget for Økonomi og Erhverv.


Beslutning Direktionen den 21-03-2018

Anbefalingen blev tiltrådt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 04-04-2018

Henrik Vej Kastrupsen blev erklæret inhabil og deltog således ikke i sagens behandling.

 

Et flertal bestående af Liste A og Liste V godkendte følgende beslutning:

Under forudsætning af, at Varde IF Kvindefodbold spiller i 3F Ligaen, imødekommes nærværende ansøgning med et sponsorat på 100.000 kr. om året i 2018, 2019 og 2020 finansieret af Byrådets Udviklingspulje.

 

 sagsnr18-2806_doknr37547-18_v1_ansøgning varde if pigekvindefodbold.pdf
sagsnr09-11201_doknr69633-16_v2_byrådets udviklingspuje - specifikation.xlsx

Bilag

Ansøgning Varde IF pige/kvindefodbold
Byrådets udviklingspuje - specifikation


85. Budgetoverførsel til 2018 - Udvalget for Økonomi og Erhverv

Budgetoverførsel til 2018 - Udvalget for Økonomi og Erhverv

Sagsfremstilling

Aftalen for at overføre mindre- og merforbrug til senere budgetår fremgår af retningslinjerne for aftalestyringen i Varde Kommune.

 

Driftsbudget

Oversigt over forbrug 2017 Udvalget for Økonomi og Erhverv:                          1.000 kr.

 

 

Korrigeret budget 2017

Forbrug 2017

Restbudget

Budgetoverførsel til 2018

Samlet for udvalget

371.795

345.715

26.080

18.017

Indenfor rammen

218.580

213.137

5.443

4.896

Lederløn – indenfor direktionens ramme

10.607

10.369

238

238

Udenfor rammen med 100% overførsel

142.609

122.210

20.399

12.883

 

Indenfor rammen og udenfor rammen med 100% overførsel

I henhold til aftalestyringsmodellen er aftaleholdernes (de budgetansvarlige decentrale ledere) budget opdelt i ”indenfor rammen” og ”udenfor rammen – med 100% overførsel”.

 

”Indenfor rammen” er typisk udgifter til løn, undervisningsmidler og lignende. 

Principper for overførsel:

Der er fuld overførselsret for aftaleholderne for budgetposter ”indenfor rammen”.

Ved merforbrug, der overstiger 5% af budgettet, skal der foreligge en redegørelse til politisk behandling vedrørende tilbagebetaling.

Ved mindre forbrug, der overstiger 5% af budgettet, skal der foreligge en redegørelse for formålet med opsamlingen og en plan for, hvordan midlerne tænkes anvendt.
 

Af det samlede restbudget på 26,1 mio.kr. i 2017 anbefales der overført 18,0 mio.kr. Restbeløbet på 8,1 mio.kr. er - efter en nærmere gennemgang og vurdering - ikke medtaget som overførsel.

 

”Udenfor rammen – 100% overførsel”, her kan følgende væsentlige beløb nævnes:

Byrådets udviklingspulje

0,9 mio. kr.

Kommunalbestyrelsesmedlemmer

0,8 mio. kr.

Aflevering af data til landsarkivet

0,9 mio. kr.

Andel af landskvote – integrationsområdet

1,2 mio. kr.

Risikostyring, forsikringsområdet

2,9 mio. kr.

IT – fagsystemer m.m.

1,1 mio. kr.

Pulje til barselsrefusioner

-4,9 mio. kr.

Pulje til langtidssygdom

4,9 mio. kr.

 

 Der overføres i alt 18,0 mio. kr. fra 2017 til 2018.

 

 Anlægsbudgettet

Ikke forbrugte rådighedsbeløb på ialt netto 7.923.117 kr. på anlægsprojekter, heraf overføres til 2018 i alt 5.026.482 kr.

 

Anlægsoverførslen kan opdeles:

IT-standardisering af infrastruktur

0,3 mio. kr.

Investeringer i energibesparende foranstaltninger

-2,7 mio. kr.

Pulje til bygninger /ældreboliger – som skal afvikles

5,7 mio. kr.

Vedligeholdelse af kom.bygninger – central pulje

1,4 mio. kr.

Varde Museum – flygtningemuseum

1,0 mio. kr.

Øvrige mindre anlægsudgifter

-0,7 mio. kr.

 


Forvaltningens vurdering

Overførslerne er opgjort i henhold til reglerne om aftalestyring.

 

Redegørelser vedrørende mer-/mindreforbrug fremgår af vedhæftet bilag. 


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen 


Retsgrundlag

Styrelsesloven, Økonomiregulativet og principper for aftalestyring. 


Økonomi

Ingen 


Høring

Ingen 


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der overføres 18.017.017 kr. fra 2017 til 2018 på driftsbudgettet og

at der overføres uforbrugt netto anlægsbudget med 5.026.482 kr. 


Beslutning Direktionen den 28-02-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 04-04-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-1937_doknr26857-18_v1_budgetoverførsler fra 2017 til 2018 - udvalget for økonomi og erhverv - drift.xlsx
sagsnr18-1937_doknr26862-18_v1_budgetoverførsler 2017 til 2018 - udvalget for økonomi og erhverv - anlæg.xlsx
sagsnr18-1937_doknr26370-18_v1_bankbøger - udvalget for økonomi og erhverv - 2017-18.xlsx

Bilag

Budgetoverførsler fra 2017 til 2018 - Udvalget for Økonomi og Erhverv - DRIFT
Budgetoverførsler 2017 til 2018 - Udvalget for Økonomi og Erhverv - ANLÆG
Bankbøger - Udvalget for Økonomi og Erhverv - 2017-18


86. Regnskab 2017 - Udvalget for Økonomi og Erhverv

Regnskab 2017 - Udvalget for Økonomi og Erhverv

Sagsfremstilling

Regnskab 2017 for udvalgets område fremsendes til behandling og indstilling overfor Udvalget for Økonomi og Erhverv.

 

Det regnskabsmæssige resultat (1.000 kr.):

 

Oprindeligt budget 2017

373.166

Tillægsbevillinger vedr. budgetoverførsler fra tidligere år

  24.335

Øvrige tillægsbevillinger i 2017 inkl. refusioner fra barsels- og langtidsfraværspulje, ejendomsvedligeholdelse m.v.

-25.706

Korrigeret budget inkl. overførsler

371.795

Regnskab 2017

-345.715

Mindreforbrug i forhold til bevilling

26.080

 

Af mindreforbruget på 26,1 mio. kr. overføres 18,0 mio. kr. fra 2017 til 2018. De resterende 8,1 mio. kr. overføres ikke, men tilføres kassebeholdningen.

 

Mindreforbruget/merindtægter på 8,1 mio. kr. skyldes primært:

 

Administrationsbygninger og kantinedrift

Tilbagebetaling af ejendomsskat tidligere år

0,6 mio kr

Administrativ organisation

Merindtægt ved administration af Lunden, Tippen m.m.

1,0 mio. kr

 

Fælles uddannelsespulje

0,6 mio. kr.

 

Revision

0,4 mio. kr.

 

Diverse centrale puljer

1,0 mio. kr.

 

Øvrige mindre udgifter/merindtægter

0,6 mio. kr.

Tjenestemandspensioner

 

0,2 mio. kr.

Forsikringer

Primært mindreudgifter til udbe-taling af arbejdsskadeerstatninger

3,5 mio. kr.

 

Forslag til udvalgsbemærkninger

Udvalgsbemærkningerne er en overordnet redegørelse for hvert udvalg, som indgår i kommunens årsberetning.

 

Forslag til specielle bemærkninger

Specielle bemærkninger fungerer som regnskab for de meddelte bevillinger, og herunder forklaring på afvigelser mellem de faktiske og de forventede forhold. De specielle bemærkninger er vedlagt som bilag.

 

Oversigt over afsluttede og igangværende anlægsprojekter

Der er vedlagt en oversigt over afsluttede og igangværende anlægsprojekter pr. 31. december 2017, med angivelse af status.


Forvaltningens vurdering

-


Konsekvens i forhold til visionen

 Ingen


Retsgrundlag

Styrelsesloven

Økonomiregulativet


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at opgjort mindreforbrug på 26,1 mio. kr. godkendes,

at udvalgsbemærkningerne godkendes,

at specielle bemærkninger godkendes,

at redegørelsen om igangværende anlæg godkendes,

at afsluttede anlægsregnskaber under 2 mio. kr. for 2017 godkendes,

at afsluttede anlægsregnskaber over 2 mio. kr. for 2017 godkendes.


Beslutning Direktionen den 21-03-2018

Anbefalingen blev tiltrådt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 04-04-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-1937_doknr40901-18_v1_regnskab 2017 - anlægsredegørelse pr. 31.12.2017 - økonomi og erhverv.xlsx
sagsnr18-1937_doknr31404-18_v1_regnskab 2017 udvalget for økonomi og erhverv - udkast til udvalgsbemærkninger.docx
sagsnr18-1937_doknr33491-18_v1_specielle bemærkninger regnskab 2017 - udvalget for økonomi og erhverv.docx
sagsnr18-1937_doknr43414-18_v1_økonomirapport 2017 udvalget for økonomi og erhverv.pdf.pdf

Bilag

Regnskab 2017 - Anlægsredegørelse pr. 31.12.2017 - Økonomi og Erhverv
Regnskab 2017 Udvalget for Økonomi og Erhverv - udkast til udvalgsbemærkninger
Specielle bemærkninger regnskab 2017 - Udvalget for Økonomi og Erhverv
Økonomirapport 2017 Udvalget for Økonomi og Erhverv.pdf


87. Samlede budgetoverførsler til 2018

Samlede budgetoverførsler til 2018

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over budgetoverførslerne fra 2017 til 2018 i henhold til principperne i Varde Kommunes aftalestyring.

 

Budgetoverførslerne er behandlet i fagudvalgene og direktionen i februar og marts måned.

 

Budgetoverførsler – Drift

De samlede budgetoverførsler fra 2017 til 2018 på driftsområdet er opgjort til 69,5 mio. kr., jf. tabel nedenfor. Til sammenligning blev der fra 2016 til 2017 overført i alt 64,7 mio. kr.

 

Mio. kr.

Fra 2017 til 2018

Fra 2016 til 2017

Udvalget for Økonomi og Erhverv

18,0

24,3

Udvalget for Plan og Teknik

3,0

2,6

Udvalget for Børn og Læring

29,4

24,9

Udvalget for Kultur og Fritid

2,5

3,7

Udvalget for Social og Sundhed

16,3

9,2

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

0,2

0,0

I alt

69,5

64,7

 

Stigningen i budgetoverførslerne for Udvalget for Social og Sundhed vedrører primært værdighedsmilliarden samt en række projekter indenfor ældreområdet.

 

Budgetoverførsler – Anlæg

De samlede budgetoverførsler på anlægsområdet udgør i alt 78,2 mio. kr. fra 2017 til 2018. Beløbene vedrører anlægsprojekter, som er bevilget i 2017 og tidligere, men som endnu ikke er igangsat eller færdiggjorte.

 

Fra 2016 til 2017 blev der overført samlet 45,1 mio. kr. Den store stigning i overførslerne på anlægsområdet skal blandt andet ses i lyset af, at der var et midlertidigt anlægsstop i løbet af 2017, som først blev ophævet i september 2017 i forbindelse med budgetaftalen for 2018.

 

Mio. kr.

Fra 2017 til 2018

Fra 2016 til 2017

Udvalget for Økonomi og Erhverv

5,0

0,1

Udvalget for Plan og Teknik

48,2

33,8

Udvalget for Børn og Læring

14,3

7,3

Udvalget for Kultur og Fritid

11,0

4,7

Udvalget for Social og Sundhed

6,9

3,5

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

0,0

0,0

Byggemodning

-7,3

-4,3

I alt

78,2

45,1

 

Vedrørende byggemodning overføres et beløb på -7,3 mio. kr. til 2018. Beløbet dækker over et mindreforbrug på anlægsarbejder på 1,5 mio. kr., som modsvares af et ”merforbrug” på forudbetalte tilslutningsbidrag til forsyningsselskaberne på -8,8 mio. kr., hvor indtægten først kommer i takt med, at grundene bliver solgt.

 

Budgetoverførsler – Låneoptagelse

I forhold til lånerammen for 2017 overføres 22,9 mio. kr. til optagelse i 2018. Beløbet vedrører anlægsprojekter, som er gennemført i 2017 og tidligere, men hvor en del af låneoptagelsen først sker i 2018.

 

Vedrørende overførte anlægsbeløb overføres en låneramme på 20,2 mio. kr. Beløbet kan primært henføres til anlægsprojekter vedrørende landsbyfornyelse, byfornyelse og områdefornyelse, som endnu ikke er blevet færdiggjorte, hvorfor låneoptagelsen endnu ikke er gennemført.

 

Budgetoverførsler – Grundkapitallån til støttet byggeri (Indskud i Landsbyggefonden)

Vedrørende grundkapitallån til støttet byggeri (indskud i Landsbyggefonden) overføres et endnu ikke forbrugt beløb på 27,1 mio. kr., som først afregnes i 2018. Størstedelen af beløbet vedrører grundkapitallån til boligprojektet på grunden fra den tidligere materielgård.


Forvaltningens vurdering

Det er vigtigt af hensyn til overholdelse af kommunens serviceramme, at der i løbet af året sker opfølgning på forbruget af budgetoverførslerne og forventninger til budgetoverførsler til 2019.

 

Det bemærkes, at især stigningen i budgetoverførslerne på anlægsområdet har bidraget til en stigning i Varde Kommunes kassebeholdning i 4. kvartal 2017.


Retsgrundlag

Styrelsesloven og regler for aftalestyring i Varde Kommune.


Økonomi

Budgetoverførslerne bevilges formelt af Byrådet som tillægsbevillinger.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der gives tillægsbevillinger til budgetoverførslerne fra 2017 til 2018 i henhold til fremsendte bilag (dok. nr. 187953-17) med følgende beløb:

 • Driftsudgifter 69,5 mio. kr.
 • Anlægsudgifter 78,2 mio. kr.
 • Låneoptagelse     -43,1 mio. kr.
 • Indskud i Landsbyggefonden 27,1 mio. kr.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 04-04-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr17-12342_doknr187953-17_v1_budgetoverførsler fra 2017 til 2018 - total oversigt.xls

Bilag

Budgetoverførsler fra 2017 til 2018 - total oversigt


88. Samlet regnskab og årsberetning 2017

Samlet regnskab og årsberetning 2017

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplanen for aflæggelse af kommunens regnskab for 2017 fremsendes regnskabet hermed til behandling i Byrådet med henblik på overgivelse til revision, jf. styrelseslovens § 45.
Den endelige godkendelse af årsregnskabet foretages i Byrådet den 29. maj 2018.
 

Formålet med årsberetningen er at give et overblik over væsentlige aktiviteter i årets løb samt over de vigtigste økonomiske sammenhænge. 

  

I årsberetningen for 2017 beskrives kommunens aktivitet og økonomiske resultat for regnskabsåret. En nærmere beskrivelse af afvigelser mellem budget og regnskab fremgår af de specielle bemærkninger i hæfte 2.

Årsberetningen bliver offentliggjort på Varde Kommunes hjemmeside.

 

Følgende overordnede kommentarer skal knyttes til det økonomiske resultat, som fremgår af årsregnskabet 2017.

 

Mio. kr.

Oprindeligt budget 2017

Korrigeret budget 2017*

Regnskab 2017

Rest budget efter overførsler

 

 

 

 

(- = indtægt og + = udgift)

Skatteindtægter

-2.259,8

-2.265,3

-2.265,9

-0,6

Tilskud og udligning

-792,8

-787,0

-786,3

0,7

Indtægter i alt

-3.052,6

-3.052,3

-3.052,2

0,1

Driftsudgifter (netto)

 

 

 

 

Serviceudgifter

2.107,7

2.111,4

2.093,0

-18,4

Medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen

173,8

171,2

171,4

0,2

Overførselsudgifter

596,5

585,5

590,8

5,3

Forsikrede ledige, mm.

58,2

57,2

55,7

-1,6

Ældreboliger

-14,8

-15,1

-15,0

0,1

Nettorenter

8,7

7,4

5,2

-2,2

Udgifter i alt

2.930,1

2.917,6

2.901,1

-16,5

Driftsresultat (- = overskud)

-122,4

-134,7

-151,1

-16,4

Anlægsnettoudgifter incl jordforsyning

93,2

63,5

51,5

-12,0

Resultat af det skattefinansierede område

-29,3

-71,2

-99,6

-28,4

* Forskellen mellem det oprindelige budget og det korrigerede budget består af godkendte tillægsbevillinger. Endvidere er der i det korrigerede driftsbudget indregnet en forventet overførsel fra 2017 til 2018 på 69,5 mio. kr. For så vidt angår det korrigerede anlægsbudget er der indregnet en forventet budgetoverførsel fra 2017 til 2018 på 78,2 mio. kr. 

 

Varde Kommune kommer ud af 2017 med et bedre driftsresultat end budgetteret. Det samlede driftsresultat viser et overskud på 151,1 mio. kr. mod et budgetteret driftsoverskud på 134,7 mio. kr.

 

Årsagen til det forbedrede resultat skal primært søges i:

 • serviceudgifterne der viser et mindreforbrug på 18,4 mio. kr. Mindreforbruget ligger på en række forskellige områder, men de væsentligste er Forsikring og risikostyring samt puljer afsat under de enkelte udvalgsområder.
 • udgifterne vedrørende overførselsudgifter, der viser et merforbrug på 5,3 mio. kr. Det er primært under området revalidering og ressourceforløb, der viser stigende udgifter, hvilket blandt andet skyldes ændret lovgivning.
 • øvrige forskydninger på i alt 3,2 mio. kr.

 

Samlet et driftsresultat der er 16,4 mio. kr. bedre end det korrigerede budget for 2017.

 

De samlede anlægsudgifter udgør 51,5 mio. kr., hvilket er 12,0 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Forskellen udgøres primært af anlægsmidler på folkeskoleområdet, der er indeholdt i budget 2018, og således ikke skal overføres fra 2017.

Det samlede overførselsbeløb på anlægsprojekter er steget med 33,2 mio. kr. fra 2016 til 2017, så de nu udgør 78,2 mio. kr.

 

Balancen

På balancen er de likvide aktiver ændret fra 102,2 mio.kr. ultimo 2016 til 169,2 mio.kr. ultimo 2017.

 

Ændringen fremkommer ved

 • Årets resultat jfr. regnskabsopgørelsen på +99,6 mio. kr.
 • Likviditetsmæssig ændring på kortfristet formue/gæld -7,0 mio.kr.
 • Likviditetsmæssig ændring på langfristet formue/gæld -33,0 mio.kr.
 • Ikke realiserede kursændringer på obligationsbeholder m.v. +7,4 mio.kr.

 

Det skal bemærkes, at de samlede overførsler til drift og anlæg udgør 147,7 mio. kr., set i forhold til den likvide beholdning ultimo 2017 på 169,2 mio. kr. 

 

Sammenfatning

Årsberetningen giver et retvisende billede af årets regnskabsmæssige resultat og information om udvalgte væsentlige aktiviteter.

 


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at regnskabsopgørelsen 2017 giver et retvisende billede af udgifter og indtægter i 2017. Endvidere at resultatet i forhold til såvel det oprindelige budget som i forhold til korrigerede budget må betragtes som tilfredsstillende.

 

Balancen viser en likviditetsopbygning, der skyldes det samlede regnskabsresultat (særligt de øgede overførsler) samt urealiserede kursreguleringer.

 

Eventuelle justeringer til årsberetningens tekstmæssige indhold på baggrund af den politiske behandling af årsberetningen vil efterfølgende blive indarbejdet.


Retsgrundlag

Styrelsesloven

Økonomiregulativet


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet

at Årsberetningen 2017 samt regnskabet med de specielle bemærkninger godkendes og herefter overgives til revision


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 04-04-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr17-12341_doknr11757-18_v1_regnskab 2017 for varde kommune - med specielle bemærkninger (hæfte 2).docx
sagsnr17-12341_doknr36891-18_v2_årsberetning 2017 for varde kommune.docx

Bilag

Regnskab 2017 for Varde Kommune - med specielle bemærkninger (hæfte 2)
Årsberetning 2017 for Varde Kommune


89. Pulje til energibesparende foranstaltninger 2018

Pulje til energibesparende foranstaltninger 2018

Sagsfremstilling

Der er i budget 2018 afsat en pulje/låneadgang på 5.192.000 kr. p.a. til investeringer i energibesparende foranstaltninger. Regnskab 2017 ender med et forbrug på 1.785.000 kr. mere end budgetteret og der er således 3.407.000 kr. tilbage i puljen til investeringer i 2018.

 

Puljen er en adgang for kommunerne til optagelse af lån til investering i energibesparende foranstaltninger som efterisolering, udskiftning af vinduer og døre, udskiftning til energirigtige lamper og lyskilder samt udskiftning af tekniske installationer. Alle tiltag, der resulterer i mindre energiforbrug. Lånene tilbagebetales via de besparelser der er på driften (el-, vand- og varmeforbrug) efter udførelse af tiltagene. Lovgivningen og Varde Kommunes strategi omkring arbejdet med energibesparende foranstaltninger i den kommunale bygningsmasse fremgår af bilag.

 

Der er i forbindelse med planlægning af renoveringsarbejder på de kommunale bygninger i 2018 lagt vægt på prioritering af utætte tage, vinduer og døre i nedbrud samt udskiftning af tekniske installationer, der medvirker til dårligt indeklima eller ikke fungerer.

 

Projekter, hvor der kan udføres rentable energimæssige forbedringer af bygninger eller tekniske installationer, vil blive udført med midler fra vedligeholdelsespuljen samt puljen til energibesparende foranstaltninger. Ligeledes vil rentable energiinvesteringer i anlægsprojekterne også blive udført med midler fra energipuljen. Kommunens strategi omkring energibesparende foranstaltninger følges i forbindelse med vurdering af, hvilke projekter, der kan gøre brug af låneadgangen.

 

Der er i 2018 planlagt flere vedligeholdelsesarbejder og anlægsprojekter med rentable energiprojekter, der følger principperne i strategien, end der er midler til i puljen. Projekterne fremgår af bilag.

 

Det forventes, at der i 2018 kan gennemføres projekter, der muliggør udnyttelse af en låneramme på knap 20 mio. kr.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at gennemførelse af de skitserede projekter vil være rentable, og at de bør gennemføres. Hvis der ikke gøres brug af energimidlerne i rentable projekter, vil der ikke være midler i anlægs- eller vedligeholdelsesbudgettet til gennemførelse af de energibesparende tiltag.

 

Forvaltningen vurderer, at lånerammen bør forhøjes til 20 mio. kr. i 2018.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Der er afsat en pulje/låneadgang på 5,2 mio. kr. til investeringer i energibesparende foranstaltninger i 2018. Regnskab 2017 ender med et forbrug på 1,8 mio. kr. mere end budgetteret, og der er således 3,4 mio. kr. tilbage i puljen til investeringer i 2018.

Der bør gives en tillægsbevilling på 15 mio. kr. til puljen for energibesparende foranstaltninger i 2018. Puljen, der etableres via lån, tilbagebetales via de udmøntede besparelser på driften/energien.

 

Besparelsen ved investering i gadelys i Varde Midtby er indregnet i tidligere beregninger, hvorfor den ikke fremgår af vedhæftede oversigt.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der gives en tillægsbevilling til puljen for energibesparende foranstaltninger på 15 mio. kr. i 2018, der finansieres ved optagelse af lån,

at der gives en tillægsbevilling til indtægtspuljen til opsamling af mindre forbrug som en følge af energibesparende tiltag med 1.258.600 kr., og

at der gives en tillægsbevilling til finansieringsomkostninger til lånet med 670.000 kr. i afdrag og 200.000 kr. i renter


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 16-03-2018

Peter Nielsen blev erklæret inhabil.

 

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 04-04-2018

Sagen returneres til forvaltningen til fornyet sagsbehandling.sagsnr16-241_doknr33889-18_v1_energibesparende foranstaltninger 2018.pdf
sagsnr16-9618_doknr139301-16_v1_principper for energibesparende foranstaltninger.docx

Bilag

Energibesparende foranstaltninger 2018
Principper for Energibesparende foranstaltninger


90. Ny taxilov. Flytning af opgaver

Ny taxilov. Flytning af opgaver

Sagsfremstilling

Folketinget har vedtaget en ny taxilov, som trådte i kraft 1. januar 2018. Det betyder, at staten fremover administrerer erhvervsmæssig persontransport, herunder taxitilladelser. Efter lovens ikrafttræden kan kommunerne kun føre tilsyn med de tilladelser, der er udstedt i henhold til den tidligere taxilov, og kommunernes tilsynspligt forsvinder derfor gradvist i takt med udløb eller ombytning af tilladelser over de næste 10 år (2027).

 

Den nye taxilov indeholder en række ændringer. Den mest omfattende er, at alle nye tilladelser, udstedelse af førerkort m.m. er overgået til staten.

 

Den nye lov betyder også, at tilladelsestyperne taxitilladelser, limousinetilladelser, sygetransporttilladelser og OST-tilladelser samles i en universal­tilladelse. Derudover indføres en landsdækkende tilladelse til at drive kørselskontor, som afløser den tidligere godkendelse som bestillingskontor. Vognmændene kan vælge at konvertere deres gamle tilladelser til en universaltilladelse. Forvaltningen ved ikke, om der er vognmænd her i kommunen, som vil gøre dette.

 

Med den nye taxilov flyttes administrationen af taxiområdet fra kommunerne til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Varde Kommune kan således ikke længere udstede tilladelser og godkendelser på området.

 

Den enkelte kommune kan anmode styrelsen om, at den overtager tilsynsopgaven med 6 måneders varsel. Så vil alle administrative opgaver fremover være samlet ved styrelsen.

 

Taxidækning i særlige geografiske områder: Kommunen kan fortage et udbud, så der sikres en tilfredsstillende betjening i områderne, jf. taxiloven § 29.

 

Pr. 31. december 2017 var der i alt 38 bevillinger i Varde Kommune, fordelt på 33 taxibevillinger (8 knyttet til bestillerkontor og 25 ved de fire landtaxier) og 5 limousinetilladelser.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at kommunen ikke har interesse i at beholde tilsynspligten, fordi den nye lov fratager kommunerne mange beføjelser på taxiområdet. Forvaltningen anbefaler derfor, at kommunens kompetence vedrørende tilsynsopgaven overdrages til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen hurtigst muligt eller senest fra 1. november 2018.

 

Forvaltningen vurderer, at det ikke er relevant at gennemføre udbud, jf. § 29, fordi der ikke er kommet klager, og at borgerne har mulighed for at benytte flextur.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Taxiloven – lov nr. 1538 af 19. december 2017


Økonomi

Varde Kommune har hidtil brugt gennemsnitligt 0,034 årsværk/år på administration af taxiloven, og heraf har tilsynsopgaven fyldt en meget lille del.

Der mistes i gebyrindtægter ca. 6.000 kr./år.

Varde Kommune har p.t. ikke kendskab til økonomiske reguleringer i DUT-midler. Evt. ændringer vil fremgår af næste lov- og cirkulære program medio 2018.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, 

at opgaven med tilsyn på taxiområdet overdrages til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen snarest muligt eller senest 1. november 2018.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 16-03-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 04-04-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr17-12669_doknr180069-17_v1_brev om ny taxilov fra trafik-, bygge- og boligstyrelsen - brev fra tbst.pdf.pdf
sagsnr17-12669_doknr180072-17_v1_notat om overflytning af adm. fra kommuner til tbst.pdf

Bilag

Brev om ny taxilov fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen - Brev fra TBST.pdf
Notat om overflytning af adm. fra kommuner til TBST


91. Udviklingsplan for Billum

Udviklingsplan for Billum

Sagsfremstilling

Udvalget Plan og Teknik vedtog 21. december 2017 Forslag til Billum Udviklingsplan. Forslaget har siden været i offentlig høring fra 22. december 2017 til 22. januar 2018.

 

Der er indkommet 1 høringssvar fra styregruppen med to mindre rettelser i form af en rettelse omkring fejring af kåringen til årets landsby og et navn, der blev berigtiget.

 

Udviklingsplanen er udarbejdet i samarbejde med en lokal styregruppe samt lokale interessenter og som udløber af én meget produktiv workshop. Udviklingsplanen udpeger fire hovedindsatsområder i og omkring Billum og indeholder 18 forskellige projekter, der kan igangsættes.             

 

De fire hovedindsatsområder i udviklingsplanen består af

 

Vi bor i naturen, hvor der sættes fokus på at skabe mulighed for fremadrettet at kunne købe ind i Billum, tiltrækning af nye borgere til et nyt boligområde i smørhullet mellem Esbjerg, Varde og Vesterhavet, samt inddragelse af nationalpark og verdensarv i forbindelse med lokale producenters markedsføring- og aktivitetsskabende projekter.

 

Vi har altid boet i naturen, hvor verdensarven ved Ho Bugt og kulturarven, der menes at gemme sig i jorden, skal gøres interessant for både de lokale og besøgende, der besøger de attraktive områder ved Billum.

 

Vi vokser i naturen (Billum Homemade), hvor der skal skabes rige muligheder for at mødes i sociale rum og sammenhænge af både formel og uformel karakter.

 

Vi er i naturen, hvor den skønne naturarv skal gøres til en ”aktiv naturarv” og der arbejdes for i højere grad at binde Billum Stationsby, Billum Kirkeby og området omkring Ho Bugt sammen gennem spændende aktiviteter og rolige rekreative muligheder.

 

Det fremadrettede arbejde med udviklingsplanens projekter er forankret ved sogneforeningen og de frivillige bag idéerne. Den tilrettede plan blev præsenteret ved et sogneforeningsarrangement 20. februar 2018.

  

Ved realiseringen af de enkelte projektidéer vil der være et behov for finansiering. Projektgrupperne samt styregruppen er blevet informeret om mulighederne for at ansøge om midler fra udviklingspuljen oprettet af Udvalget for Plan og Teknik.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at udviklingsplanen for Billum er et godt udgangspunkt for den videre udvikling af Billum som bosætningsby, en by med mange aktiviteter for borgere og gæster samt et stort fællesskab. Realisering af planen kan bidrage til, at der kan etableres flere levedygtige erhverv, en styrkelse af forbindelser og faciliteter i naturen og bidrage til et i forvejen godt samarbejde i Billum.

 

Der er i Billum god opbakning til og interesse for at bidrage til at realisere udviklingsplanens projekter. Kommunen vil, som ved øvrige udviklingsplaner, understøtte planen med sparring til den lokale bestyrelse og eksempelvis vejledning til fundraising og projektledelse samt vejledning i enkelte projekter.


Konsekvens i forhold til visionen

Der er i udviklingsplanen stort fokus på at bruge ”Vi i naturen” budskabet som indgangsvinkel til udviklingsplanen. Dette afspejles blandt andet i udviklingsplanens indsatsområder ”Vi bor i naturen”, ”Vi har altid boet i naturen”, ”Vi vokser i naturen”, ”Vi er i naturen”.


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Billum Udviklingsplan vedtages med tilretning af oplysninger om fejring af kåring som årets landsby, samt et navn, og

at forvaltningen fortsætter med at understøtte udviklingsarbejdet gennem vejledning til fundraising og projektledelse, med henblik på at understøtte styregruppen i udmøntningen af udviklingsplanens enkelte projekter.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 16-03-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 04-04-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr16-4350_doknr33295-18_v1_billum udviklingsplan_mindste filstørrelse.pdf

Bilag

Billum Udviklingsplan_mindste filstørrelse


92. Udviklingsplan for Sig-Thorstrup

Udviklingsplan for Sig-Thorstrup

Sagsfremstilling

Udvalget Plan og Teknik vedtog 7. december 2017 Forslag til Sig-Thorstrup Udviklingsplan. Forslaget har siden været i offentlig høring fra 22. december 2017 til 22. januar 2018.

 

Der er indkommet 1 høringssvar fra styregruppen med en mindre rettelse i form af ændring af navnet på byens nye investeringsfond.

 

Udviklingsplanen er udarbejdet i samarbejde med lokale interessenter og som udløber af to meget velbesøgte workshops, der hver havde ca. 100 deltagere.

 

Udviklingsplanen udpeger fire hovedindsatsområder i Sig-Thorstrup og indeholder 11 konkrete idéer til projekter, der kan igangsættes.

 

Sig-Thorstrup har samlet sig om den fælles vision:

Sig-Thorstrup: Fremtidens landsby – verdens bedste sammenhold!

 

Med baggrund i visionen består de fire hovedindsatsområder af:

 

Blåt og Grønt friluftsliv, hvor der er fokus på, at de rekreative aktiviteter i området skal bredes ud blandt både lokale og turister. Sig-Thorstrup vil være kommunens friluftsby nr. 1

 

Aktive børn og unge i naturen, bygger på visionen om, at man i Sig-Thorstrup lever det gode, aktive og trygge børneliv. Det skal være nemt for børnene at komme fra skolen og børnehaven til naturen

 

Danmarks bedste tilflytningsby, hvor der er fokus på, at Sig-Thorstrup skal gøres kendt rundt omkring gennem udvikling af et attraktivt bymiljø, gode og økonomisk attraktive boliger, samt de smukke omgivelser

 

Foreningsbyen med det stærke fællesskab, hvor der er fokus på visionen om, at der skal være endnu flere aktive i foreningslivet, der bidrager med lokal tryghed, engagement, forpligtende fællesskaber og vækst.

 

Der er etableret en lokal organisering (Sig Vækst), som arbejder med at implementere udviklingsplanens projekter. Organiseringen forventes opbygget med en bestyrelse, indsatsområdeledere og projektledere samt en enhed til henholdsvis fundraising og kommunikation.

   

Der vil være et behov for finansiering ved realiseringen af de enkelte projektidéer. Projektgrupperne og styregruppen er blevet informeret om mulighederne for at søge om midler fra udviklingspuljen oprettet af Udvalget for Plan og Teknik.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at udviklingsplanen for Sig-Thorstrup er et godt udgangspunkt for den videre udvikling af Sig som bosætningsby, en by med mange aktiviteter for borgere og gæster samt et stort fællesskab. Realisering af planen kan på længere sigt bidrage til, at der kan etableres flere levedygtige erhverv, en styrkelse af forbindelsen til naturen, bidrage til et i forvejen godt sammenhold i Sig-Thorstrup og muligvis bidrage til et udviklingssamarbejde mellem byerne Sig, Næsbjerg og Nordenskov omkring Karlsgårde Sø.

 

I Sig-Thorstrup er der stor opbakning til og interesse for at bidrage til at realisere udviklingsplanens projekter. Kommunen vil, som ved øvrige udviklingsplaner, understøtte planen med sparring til den lokale bestyrelse og eksempelvis vejledning om fundraising og projektledelse samt vejledning i enkelte projekter.


Konsekvens i forhold til visionen

Der blev ved de to afholdte workshops blandt andet fokuseret på Sig-Thorstrups naturherligheder som udviklingspotentiale. Med indsatsområderne ”Blåt og Grønt friluftsliv” og ”Aktive børn og unge i naturen” arbejder udviklingsplanen med bedre forbindelse til og mere brug af den unikke og attraktive natur, der omgiver Sig-Thorstrup.


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Sig-Thorstrup Udviklingsplan vedtages med tilretning af navnet på byens nye investeringsfond, og

at forvaltningen fortsætter med at understøtte udviklingsarbejdet gennem vejledning til fundraising og projektledelse, med henblik på at understøtte styregruppen i udmøntningen af udviklingsplanens enkelte projekter.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 16-03-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 04-04-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr16-11520_doknr33013-18_v1_sig- thorstrup udviklingsplan færdig minimum størrelse 26.02.2018.pdf.pdf

Bilag

Sig- Thorstrup Udviklingsplan Færdig Minimum størrelse 26.02.2018.pdf


93. Udviklingsplan for Starup-Tofterup

Udviklingsplan for Starup-Tofterup

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 5. december 2017 Forslag til Starup-Tofterup Udviklingsplan. Forslaget har siden været i offentlig høring fra 22. december 2017 til 18. februar 2018.

 

Der er i høringsperioden ikke indkommet høringssvar.

 

Udviklingsplanen er udarbejdet i samarbejde med lokale interessenter og som udløber af to velbesøgte workshops i Starup-Tofterup, hvor i alt over 100 borgere deltog. Udviklingsplanen udpeger tre hovedindsatsområder i Starup-Tofterup og indeholder 11 konkrete idéer til projekter, der kan igangsættes.

 

Starup-Tofterup samlede sig om den fælles vision:

En levende landsby med nærvær og fællesskab, hvor naturen er omdrejningspunkt for byens udvikling.

 

Med baggrund i visionen består de tre hovedindsatsområder af

 

Den grønne dør: Naturværdi - hvor der er fokus på, at Starup-Tofterup vil være Varde Kommunes Naturhovedstad, med et Naturuniversitet og mange muligheder for at udforske naturen

 

Den røde dør: Fællesskab – Bag den røde dør gemmer sig egenskaber, som kendetegner et mindre landsbysamfund. Kendetegn som større sammenhængskraft, engagement og fokus på fællesskabet skal bidrage til en levende landsby med nærvær og fællesskab

 

Den blå dør: Det gode hverdagsliv – skal sætte fokus på, hvordan man kan invitere potentielt kommende beboere på besøg og vise Starup-Tofterup frem på en ny måde.

 

Der bliver i forbindelse med arbejdet etableret en lokal organisering med det formål at implementere udviklingsplanen. Organiseringen forventes opbygget med en bestyrelse, indsatsområdeledere og projektledere samt en enhed til henholdsvis fundraising og kommunikation.

 

Der vil være et behov for finansiering ved realiseringen af de enkelte projektidéer. Projektgrupperne samt styregruppen er blevet informeret om mulighederne for at søge om midler ved udviklingspuljen til realisering af projekter i forbindelse med udviklingsplanerne.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at udviklingsplanen for Starup-Tofterup er et godt udgangspunkt for den videre udvikling som bosætningsby samt et større fokus på byens udviklingspotentiale inden for naturturisme. Realisering af planen kan på længere sigt bidrage til, at der kan etableres flere levedygtige erhverv og til at styrke forbindelsen til naturen.

 

Der er i Starup-Tofterup god opbakning til og interesse for at bidrage til at realisere udviklingsplanen. Kommunen vil, som ved øvrige udviklingsplaner, understøtter planen med sparring med den lokale bestyrelse og eksempelvis vejledning til fundraising og projektledelse samt med vejledning i enkelte projekter.


Konsekvens i forhold til visionen

Der er gennem de to workshops fokuseret på naturen som stedsspecifikt udviklingspotentiale i Starup-Tofterup samt byens nærhed til især herlighederne ved Holme Å. Med udviklingsplanen ønsker byen at udvikle området ved nye former for naturoplevelser og øget fokus på naturturismen.


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Udviklingsplanen for Starup-Tofterup vedtages uden ændringer, og

at forvaltningen fortsætter med at understøtte udviklingsarbejdet gennem vejledning til fundraising og projektledelse med henblik på at understøtte styregruppen og projektgrupperne i udmøntningen af udviklingsplanens enkelte projekter.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 16-03-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 04-04-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr16-2202_doknr32955-18_v1_starup tofterup udviklingsplan ny 26-02-2018_4.pdf.pdf

Bilag

Starup Tofterup Udviklingsplan NY 26-02-2018_4.pdf


94. Planlægning for et plejehjem i Ølgod

Planlægning for et plejehjem i Ølgod

Sagsfremstilling

Budgetaftalen for 2017-2020 indeholder beslutning om at opføre 8-12 demenspladser i tilknytning til Lyngparken og 24-30 demenspladser i Ølgod, som erstatning for det nuværende Vinkelvejscenter.

 

Udvalget for Social og Sundhed besluttede 10. oktober 2017, at demenspladserne i Ølgod skal placeres i Skovparken i den nordvestlige del af byen. Byggeriet skal disponeres, så der senere kan udvides med flere plejeboliger.

 

Der skal på nuværende tidspunkt opføres 24 boliger på 80 m2 ved Skovparken i Ølgod. Der skal være min. 400 m2 til servicearealer, fordi man i fremtiden ønsker flere daghjemspladser for at sikre, at flere demente kan blive i eget hjem længere. Samtidig skal der være plads til fysisk træning i lokalerne.

 

Udenomsarealet skal være ca. 21.600 m². Det skal være forholdsvis stort, fordi dette er særligt vigtigt for demente.

 

Byggeriet skal være i et plan og ønskes om muligt placeret ved børnehaven.

 

Arealet på ca. 2,9 ha ligger i byzone, er udlagt til boligformål i kommuneplanen og er omfattet af en eksisterende boliglokalplan. Den nordlige del af lokalplanområdet op mod skoven er udstykket. Mod øst ligger en børnehave, mens der er åbne landbrugsarealer mod vest.

 

Der skal udarbejdes et tillæg til kommuneplanen, der udlægger området til offentlige formål, og der skal udarbejdes en ny lokalplan for området til plejehjem, og den gældende lokalplan skal aflyses for det pågældende areal.


Forvaltningens vurdering

Det besluttede strider imod kommuneplanrammerne, fordi områdets anvendelse er fastsat til boligformål. Der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg, der ændrer anvendelsesbestemmelserne for området.

 

Det foreslåede område er omfattet af en boliglokalplan, og det er ved at blive udstykket.

Etablering af et plejehjem vil derfor medføre en anderledes anvendelse, end beboerne i området hidtil har været stillet i udsigt. Der skal derfor tages højde for dette for eksempel i forhold til fordeling af udgifter til grundejerforening, bebyggelsens udformning mv.

 

Forvaltningen ser gerne, at plejehjemmet placeres i direkte tilknytning til børnehaven. Det er dog ikke muligt af hensyn til de grønne områder i boligområdet.

 

Sagen er umiddelbart en A-sag, da der sker ændringer i anvendelsen af området. Forvaltningen vurderer dog, at ændringerne ikke er større end, at sagen kan behandles som en B-sag, når Byrådet har besluttet, om planlægningen skal igangsættes.


Konsekvens i forhold til visionen

Plejehjemmets beboere vil få mulighed for at benytte den nærliggende skov.


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven


Økonomi

Der tages areal ud, der er udlagt til kommunale byggegrunde, som dermed ikke kan sælges. Til gengæld skal Varde Kommune ikke erhverve ny jord til formålet.


Høring

Hvis det ansøgte imødekommes, skal der gennemføres en offentlig høring.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at det nødvendige plangrundlag i form af lokalplan og kommuneplantillæg udarbejdes,

at sagen medtages i prioriteringen af sager til igangsætning, og

at sagen herefter behandles som en B-sag.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 16-03-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 04-04-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-175_doknr25730-18_v1_opmåling af areal.pdf
sagsnr18-175_doknr25724-18_v1_lokalplan 24.01.l03 for boliger i ølgod.pdf
sagsnr18-175_doknr35987-18_v1_beslutning fra social og sundhed 101017.pdf
sagsnr18-530_doknr35990-18_v1_definition af a, b og c sager.pdf

Bilag

Opmåling af areal
Lokalplan 24.01.L03 for boliger i Ølgod
Beslutning fra Social og Sundhed 101017
Definition af A, B og C sager


95. Ansøgning. Plangrundlag for detailhandel i Ølgod

Ansøgning. Plangrundlag for detailhandel i Ølgod

Sagsfremstilling

Varde Kommune modtog 21. december 2017 en anmodning fra Rema Butiksudvikling A/S (REMA) om ændring af plangrundlaget for hjørnet ved Østerbro, Egknudvej og Bakkevej i Ølgod. REMA ønsker mulighed for at anvende arealet til en Rema 1000 butik på 1.200 m2 med tilhørende parkeringspladser.

 

Arealet er ca. 0,5 ha, det ligger i byzone og er bebygget med boliger. Det støder mod nord op til Østerbro og Egknudvej, mens det mod øst grænser op til Bakkevej. Syd for arealet ligger et boligområde, hvor åben lav bebyggelse er fremherskende. Mod vest grænser området op til Luthersk Mission Ølgod.

 

Arealet ligger indenfor henholdsvis kommuneplanens rammeområde 24.01.B06, der fastlægger områdets anvendelse til boligformål og rammeområde 24.01.BL04, der fastlægger områdets anvendelse til blandet bolig- og erhvervsformål. Dele af lokalplanområdet ligger indenfor Lokalplan 1-36 for Ølgod Bymidte.

 

Etablering af en dagligvarebutik på arealet forudsætter en større kommuneplanændring i form af både ændring af bymidteafgrænsningen i Ølgod og rammebestemmelserne for området. Sagen er derfor en A-sag, og forvaltningen har indkaldt til ideer og forslag fra 7. februar til 28. februar 2018.

 

Der er indkommet 6 bemærkninger, der særligt handler om støj, trafik, bymidteafgrænsning og bymiljø. De indkomne bemærkninger er behandlet i resumé af indkomne bemærkninger.


Forvaltningens vurdering

 

Kommuneplan 2017

Etablering af nye butikker og omdannelse af eksisterende bygninger til butiksformål skal ske indenfor en afgrænset bymidte i Ølgod. Før der kan etableres en dagligvarebutik på hjørnet ved Østerbro, Egknudvej og Bakkevej, skal bymidteafgrænsningen i Ølgod derfor udvides, så den omfatter dette areal. Når en bymidte udvides, skal det ske indefra og ud. Det vil medføre, at ejendomme langs med Østerbro og frem til arealet vil blive en del af den kommende bymidteafgrænsning. 

 

Forvaltningen vurderer, at en udvidelse af bymidteafgrænsningen kan betyde, at færre kører de ca. 250 m fra Industrivej/Slotsgade til butikkerne i Ølgods nuværende bymidte, hvilket kan betyde færre kunder til butikkerne i den eksisterende bymidteafgrænsning. Samtidig vurderer forvaltningen, at det ved at udvide bymidteafgrænsningen ca. 250 m mod øst til Bakkevej tilstræbes, at flere, der arbejder i erhvervsområderne i det nordøstlige Ølgod, og ikke er bosiddende i Ølgod, handler i byen, inden de kører ud på Hovedvej 12. Forvaltningen vurderer, at bymidten ved en udvidelse af bymidteafgrænsningen til Bakkevej samlet set forbliver intakt, i forhold til ønsket om, at butiksudbud skal placeres central i byen. Dette står i modsætning til, hvis en enkeltstående butik skulle ønske at etablere sig i byens periferi. Derfor vurderer forvaltningen samlet, at en udvidelse af den eksisterende bymidteafgrænsning vil medvirke til at styrke Ølgod bymidte og skabe fokus på bebyggelsen ud mod Østerbro og Egknudvej.

 

De eksisterende kommuneplanrammer indenfor den eksisterende bymidteafgrænsning, bør gennemgås i forbindelse med udvidelse af bymidteafgrænsningen. Dermed kan det vurderes, om der skal indarbejdes ændringer i forhold til de nye detailhandelsregler.

 

De eksisterende kommuneplanrammer og den gældende lokalplan giver ikke mulighed for etablering af en dagligvarebutik med den ønskede placering. Områdets anvendelse er fastsat til boligformål og blandet bolig- og erhverv i kommuneplanen og til bolig, liberalt erhverv, kollektive anlæg og/eller institutioner i lokalplanen.

 

Der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg, hvor

 

 • bymidteafgrænsningen i Ølgod udvides,
 • kommuneplanrammerne indenfor den eksisterende bymidteafgrænsning gennemgås,
 • kommuneplanrammerne ændres til centerområde i det område, som bymidteafgrænsningen udvides med.

 

Dernæst skal der udarbejdes en ny lokalplan, der gør det muligt at etablere en dagligvarebutik med den ønskede placering.

 

Lokalplan 

Forvaltningen vurderer, at lokalplanen skal arbejde med udformningen af projektet og endelig placering af butikken for at overholde støjgrænser i skel og sikre trafikale forhold. Den fremsendte disponeringsplan opfylder ikke de nævnte krav, men det er muligt at udarbejde en lokalplan, der gør.

 

Der er udlagt privat fællesvej på arealet, og forvaltningen vurderer, at den skal bevares og respekteres, fordi den fungerer som adgangsvej for en ejendom, som støder op til arealet.

 

Forvaltningen anbefaler, at den eksisterende overkørsel fra Bakkevej anvendes som adgang til den nye butik i stedet for den foreslåede til Østerbro.

 

Forvaltningen vurderer, at de indkomne bemærkninger fra indkaldelse af ideer og forslag har givet anledning til:

 • at være opmærksom på selve indretningen af området til dagligvarebutik i det kommende lokalplanarbejde i forhold til at mindske støjgener
 • at der udarbejdes visualisering, der viser ændringen af gadebilledet langs Østerbro og Egknudvej og langs Bakkevej ved etablering af en dagligvarebutik på hjørnet af Østerbro, Egknudvej og Bakkevej.
 • at besvare følgende spørgsmål:
  • Hvad er behovet for udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ølgod?
  • Hvilke områder kan inddrages i en ny bymidteafgrænsning i Ølgod?
  • Hvad er konsekvenserne for Ølgod, hvis bymidten udvides?

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017, Varde Kommune

Lov om planlægning


Økonomi

Ingen


Høring

Hvis det ansøgte imødekommes, skal der gennemføres en offentlig høring, jf. planloven.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at det nødvendige plangrundlag i form af kommuneplantillæg og lokalplan udarbejdes,

at sagen herefter prioriteres i Udvalget for Plan og Teknik og behandles som en A-sag, og

at resumé af de indkomne bemærkninger fra indkaldelse af ideer og forslag godkendes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 16-03-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 04-04-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-107_doknr31844-18_v1_ansøgning om opførelse af rema 1000 butik i ølgod.pdf.pdf
sagsnr18-107_doknr31853-18_v1_luftfoto af området til butiksforemål.pdf.pdf
sagsnr18-107_doknr31892-18_v1_forslag til udvidelse af bymidteafgrænsningen.pdf.pdf
sagsnr18-107_doknr35658-18_v1_høringssvar samlet ølgod detailhandel_indkaldelse af ideer og forslag.pdf.pdf
sagsnr18-107_doknr35986-18_v1_definition af a, b og c sager.pdf.pdf
sagsnr18-107_doknr36529-18_v1_resumé af indkomne bemærkninger_færdig.pdf.pdf

Bilag

Ansøgning om opførelse af Rema 1000 butik i Ølgod.pdf
Luftfoto af området til butiksforemål.pdf
Forslag til udvidelse af bymidteafgrænsningen.pdf
Høringssvar Samlet Ølgod Detailhandel_indkaldelse af ideer og forslag.pdf
Definition af A, B og C sager.pdf
Resumé af indkomne bemærkninger_færdig.pdf


96. Godkendelse af Ældrerådets vedtægter

Godkendelse af Ældrerådets vedtægter

Sagsfremstilling

Ældrerådets vedtægter er revideret i forhold til gældende lovgivning i §§ 30-33 i Lov om retssikkerhed og administration samt andre forhold.

 

Der er foretaget følgende ændringer:

§ 3 stk. 2 er ændret fra ”5 stedfortrædere” til ”et antal stedfortrædere”.

 

Der er endvidere foretaget mindre tekstmæssige justeringer.


Retsgrundlag

Lov om retssikkerhed §§ 30-33


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at vedtægterne godkendes.


Beslutning Ældrerådet den 01-03-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 04-04-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-1260_doknr15885-18_v1_udkast til vedtægter.docx

Bilag

Udkast til vedtægter


97. Anlægsbevilling til projektering af Frelloskolen, Varde

Anlægsbevilling til projektering af Frelloskolen, Varde

Sagsfremstilling

Som et led i forliget om den nye skole og dagtilbuds struktur ’Skoler og dagtilbud for alle’ skal der bygges en ny skole (Frelloskolen) med 0.-9. klasse ved Fritidscentret i Varde. Frelloskolen skal være en skole med 880 elever og ca. 100 medarbejdere. Skolen forventes at stå klar til skolestart i 2021.

 

Byrådet besluttede med budgetaftalen 2018-2021 at afsætte i alt 180 mio. kr. til anlægsinvesteringer herunder opførelse af Frelloskolen samt til øvrige anlægsarbejder afledt af den nye struktur.

 

Der er i processen omkring etableringen af den nye skole, lagt stor vægt på medinddragelse og samskabelse i processen omkring opførelse af den nye skole:

 • Der er nedsat en styregruppen. Styregruppen består af repræsentanter fra Udvalget for Børn og Læring, ledelses-, medarbejdere- og forældrerepræsentanter fra både Brorsonskolen og Sct. Jacobi Skole, de faglige organisationer og forvaltningen
 • Der har i samarbejde med ”Rummets sprog” været afviklet en brugerinddragelsesproces for samtlige medarbejdere på Brorsonskolen og Sct. Jacobi skolen. Processen bestod blandt andet i et 2-dages seminar for samtlige medarbejdere på de 2 skoler.
 • Der har, i samarbejde med firmaet ”Tankegang”, været afviklet en borgerinddragelsesproces, hvor alle borgere i Varde kommune havde mulighed for at komme med input til den nye skole.
 • Eleverne har været inddraget via elevråd på begge skoler samt processer for eleverne bredt på skolerne

 

Der er udarbejdet et pædagogisk program som danner grundlag for udarbejdelse af et teknisk byggeprogram til brug ved udbud af byggeopgaven i en totalentreprise.

Kuben Management står for udarbejdelse af det tekniske byggeprogrammet samt udbudsmateriale til udbuddet. 


Forvaltningens vurdering

Processen er kommet godt i gang. Under forudsætning af, at der kan frigives en del af anlægsbudgettet for 2018 vil udbud, projektering og opførelse af Frelloskolen blive igangsat, når det pædagogiske og tekniske byggeprogram er godkendt.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Intet


Økonomi

Der er i anlægsbudgettet afsat 20 mio. kr. i 2018, 30 mio. kr. i 2019, 70 mio. kr. i 2020 samt 60 mio. kr. i 2021 til opførelse af Frelloskolen samt til øvrige arbejder afledt af den nye struktur. Det samlede budget for projektet er således 180 mio. kr.

Der søges om frigivelse af 5 mio. kr. til projektering.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der meddeles anlægsbevilling på 5 mio. kr. til projektering, og

at beløbet finansieres af de i budgettet afsatte midler.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 20-03-2018

Forelægges Byrådet med anbefaling.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 04-04-2018

Anbefalingen blev godkendt.

98. Styrelsesvedtægt for Varde kommunale Ungdomsskole

Styrelsesvedtægt for Varde kommunale Ungdomsskole

Sagsfremstilling

Ved vedtagelse af ’Skoler og dagtilbud for alle’ blev det besluttet at 10iCampus skal tilknyttes Ungdomsskolen. Denne sagsfremstilling handler om en konsekvenstilretning af 10iCampus styrelsesvedtægter på baggrund af denne beslutning.

10iCampus har siden etableringen i 2011 været en afdeling under Sct. Jacobi Skole. 

Forudsætningerne for den fremtidige tilknytning til Ungdomsskolen fremgår af folkeskolelovens §§ 22 og 33 og af bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler. Det fremgår af disse lovhenvisninger, at en Ungdomsskole, som en del af sit tilbud, kan tilbyde heltidsundervisning for elever i 10. klasse.

 

Beslutningen om 10iCampus’ tilknytning til Ungdomsskolen blev godkendt i Udvalget for Børn og Undervisning den 22. august 2017.

Nærværende sagsfremstilling omhandler godkendelse af forslag til Ungdomsskolens styrelsesvedtægt, som den ser ud efter tilretning som følge af beslutningen om, at 10iCampus organisatorisk tilknyttes Ungdomsskolen.


Forvaltningens vurdering

Forslag til ny styrelsesvedtægt nævner 10iCampus de relevante steder i forhold til repræsentation af elever, forældre og personale fra 10iCampus i ungdomsskolebestyrelsen.

Vedtægtsforslaget er godkendt af ungdomsskolebestyrelsen den 26. februar 2018.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Folkeskoleloven

Lovbekendtgørelse nr. 438 af 8. maj 2017


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at forslag til ’Vedtægt for styrelse af Varde kommunale Ungdomsskole’ godkendes.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 20-03-2018

Forelægges Byrådet med anbefaling.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 04-04-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr17-8000_doknr132134-17_v1_tilknytning af 10icampus til ungdomsskolen.docx
sagsnr06-3229_doknr32698-18_v1_forslag til ny 'vedtægt for styrelse af varde kommunale ungdomsskole.doc

Bilag

BU-udvalget 22.08.2017: Tilknytning af 10iCampus til Ungdomsskolen
Forslag til ny 'Vedtægt for styrelse af Varde kommunale Ungdomsskole*


99. Folkeskoler - ferieplan for skoleåret 2019/2020

Folkeskoler - ferieplan for skoleåret 2019/2020

Sagsfremstilling

I henhold til folkeskolelovens § 14a og § 40 skal Byrådet fastsætte første skoledag for eleverne i et nyt skoleår, ligesom Byrådet skal træffe beslutning om antallet af skoledage.
Tidspunktet for elevernes skolestart efter sommerferien skal fastlægges på et byrådsmøde og kan ikke delegeres til et kommunalt udvalg, forvaltningen eller den enkelte skole. I henhold til ovenstående har forvaltningen udarbejdet et forslag til ferieplan for eleverne (dok.nr. 30905-18)

 

Ferieplanen tager udgangspunkt i folkeskolelovens bestemmelser om, at elevernes sommerferie begynder den sidste lørdag i juni.
Ferieplanen indeholder 200 skoledage. Antallet af skoledage er dermed uændret i forhold til tidligere år.

 

Forslag til ’Skolernes ferieplan 2019/2020’ er forelagt kommunens skoleledere, og skolelederne tilslutter sig indstilling af ferieplanen til politisk godkendelse.

 

Det fremgår af forslaget til ferieplan, at første skoledag i skoleåret 2019/2020 er torsdag den 8. august 2019, og at antallet af skoledage fastsættes til 200, idet sidste skoledag i skoleåret 2019/2020 gennem lovgivningen er fastsat til fredag den 26. juni 2020.


Forvaltningens vurdering

Ved godkendelse af ferieplanen 2019/2020 er kravene til fastsættelse af skoleårets længde opfyldt.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Folkeskolelovens § 14 a og § 40, stk. 2, nr. 5.


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstille til Byrådet,

at forslag til skolernes ferieplan 2019/2020 godkendes.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 20-03-2018

Forelægges Byrådet med anbefaling.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 04-04-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-2313_doknr14766-18_v1_ferieplan for skoleåret 20192020 - folkeskoler - kalender.xlsx
sagsnr18-2313_doknr30905-18_v1_ferieplan skoleåret 20192020 - folkeskoler - oversigt.docx

Bilag

FORSLAG til ferieplan for skoleåret 2019/2020 - Folkeskoler - kalender
FORSLAG til ferieplan skoleåret 2019/2020 - Folkeskoler - oversigt


100. Gensidig orientering

Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Orientering ved borgmesteren

 • Invitation til regionale fyraftensmøder i april måned 2018

 

Orientering ved direktørerne

 • Rengøring
 • Kørsel

 

Møder med ministre, folketingsmedlemmer mv

 

Løbende orientering om aktuelle sager

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 04-04-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.sagsnr18-240_doknr48089-18_v1_invitation til regionale møder april 2018.pdf.pdf

Bilag

Invitation til regionale møder april 2018.pdf


101. Afledte konsekvenser af opsigelse af driftsoverenskomst med S/I Regnbuen - Lukket punkt
102. Bud på grund i Ølgod - Lukket punkt
103. Salg af grund i Sig - Lukket punkt