UDVALG

Udvalget for Økonomi og Erhverv

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 3, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

31-01-2018 12:30:00

SLUTTIDSPUNKT

31-01-2018 15:20:00


PUNKTER

20. Godkendelse af dagsorden
21. Vejviser - fra vision til handling i Varde Kommune
22. Status og opstart af internationaliseringsnetværk
23. Nye retningslinjer og procedurer for Byrådets Udviklingspulje
24. Fokusområder for kontrolgruppen 2018
25. Orientering om styringsdialog 2017 med de almene boligorganisationer i Varde Kommune
26. Ansøgning om dispensation for dækning af tab ved lejeledighed og fraflytninger i 2017 med brug af dispositionsfondens midler
27. Ansøgning udfordringsretten
28. Kørselsopgaver i udbud
29. Historik om Blåvand Kyst projektet
30. Kommuneplantillæg for rekreativt område ved Blåvand Kyst – Blå Plateau
31. Lokalplan for rekreativt område ved Blåvand Kyst – Blå Plateau
32. Kommuneplantillæg for hotel ved Blåvand Kyst
33. Lokalplan for hotel ved Blåvand Kyst
34. Høringssvar til ministerdeklaration for det Trilaterale Vadehavssamarbejde
35. Godkendelse af vedtægter for Produktionsskolen Varde
36. Anvendelse af Krogen 3 til støttecenter og administrative arbejdspladser for Samstyrken
37. Gensidig orientering
38. Refusionsanalyse på beskæftigelsesområdet - Lukket punkt20. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 31-01-2018

Punkt 27 Ansøgning udfordringsretten udsættes

 

Dagsorden iøvrigt godkendt.

21. Vejviser - fra vision til handling i Varde Kommune

Vejviser - fra vision til handling i Varde Kommune

Sagsfremstilling

Hvordan er vejen fra vision til handling i Varde Kommune?

 

I et år, hvor et nyt Byråd tiltræder og der generelt tages fat om at gentænke kommunen, er det naturligt også at gentænke de mål, der bliver sat fra visionen ”Vi i Naturen” til konkrete handlinger i den daglige drift.

 

Vejen skal vises ved at skabe:

 

Der skal være gennemsigtighed og klarhed for alle; både politikere, administration, institutioner og borgere, om de politiske mål for Varde Kommunen, samt de strategier, der skal hjælpe til, at vi når vores mål. Dette skal understøttes af en levende dialog mellem politikere, fagområder og borgere.  

 

Trædesten på vejen fra vision til drift:

 

I 2014 vedtog byrådet en vision for Varde Kommune ”Vi i Naturen”. I bilag 1 (Vejviser – fra vision til handling) illustreres hvordan visionen kan omsættes til konkret handling og figuren uddybes i dette notat. Vejen består af tre trædesten mellem vision og drift: Byrådsgrundlag, Udviklingsstrategi og Politiske fokusområder.

 

Visionen ”Vi i naturen”

Varde Kommunes vision rækker ud i fremtiden og beskriver Varde Kommune anno 2030. Visionen tegner en version af fremtiden, som vi i Varde Kommune ser som attråværdig og ambitiøs, men også realistisk. Visionen er gældende for hele Varde Kommune, hver enkelt forvaltning, institution og medarbejder.

 

Byrådsgrundlag

Byrådsgrundlaget angiver de overordnede Pejlemærker for den kommende byrådsperiode. Pejlemærkerne angiver den overordnede retning og prioritering for den kommende byrådsperiode. Pejlemærkerne er med til at sætte ”krop” på visionen og fungerer som trædesten på vejen hen mod realiseringen af visionen. Byrådsgrundlaget udformes i løbet af byrådsperiodens første måneder.

 

Byrådsgrundlaget er påbegyndt den 29-30 januar og vedhæftes denne sagsfremstilling.

 

Udviklingsstrategi

Udviklingsstrategien udfolder Byrådsgrundlaget og er byrådets samlede overordnede strategi for Varde Kommune. Hvert af Pejlemærkerne fra byrådsgrundlaget indgår som et strategisk tema i Udviklingsstrategien og der angives Strategiske Målsætninger inden for hver af pejlemærkerne. Udviklingsstrategien er gældende i en byrådsperiode.

 

Udviklingsstrategien indeholder også den fysiske planlægning, som i dag ligger i planstrategien og erstatter derfor planstrategien som den kendes i dag.

 

Udviklingsstrategien tager højde for kommunens situation, herunder de udfordringer og trusler, Byrådet identificerer i forhold til at opnå de Strategiske Målsætninger og i sidste ende visionen.

 

Planloven stiller krav om, at alle kommuner har en planstrategi, der som minimum beskriver den fysiske planlægning. Udviklingsstrategien bredere og omfatter Byrådets samlede overordnede strategi for Varde Kommune og den fysiske planlægning, som normalt ligger i Planstrategien.

 

Politiske Fokusområder

På det taktiske niveau føres en løbende dialog om, hvordan man ud fra de givne udfordringer når i mål med de Strategiske Målsætninger fra Udviklingsstrategien. Hvert år udvælges konkrete fokusområder under de enkelte udvalg. De Politiske Fokusområderne angiver indsatser, man vil fokusere på i det kommende år i relation til konkrete Strategiske Målsætninger i Udviklingsstrategien og der igennem til Byrådsgrundlaget. Et Politisk Fokusområde består af en titel og et/flere årsmål hørende under denne titel. 

 

Årsmålene omhandler konkret handling, tæt relateret til aktiviteter på området. Forankringen i de tværgående Strategiske Målsætninger, betyder at man arbejder med 

 

De Politiske Fokusområder giver mulighed for at sætte en konkret retning på driftens prioritering i lyset af de vedtagne politiske målsætninger i Byrådsgrundlag og Udviklingsstrategien. Gennem Fokusområderne prioriteres indsatsområder og ressourcer inden for en kortere tidsperiode på 1-2 år. De Politiske Fokusområder erstatter de dialogbaserede aftaler, som derfor indgås for 2019.

 

De ovenstående trædesten har en indbyrdes sammenhæng, som er illustreret i figur 1 og figur 2.

 

Figur 1: illustration af sammenhæng

 

 

 

Figur 2: Eksempel på sammenhæng

 

 

Processen fra Byrådsgrundlag til Udviklingsstrategi

Byrådsgrundlaget og Udviklingsstrategien har begge en 4 årig tidshorisont og udarbejdes én gang i begyndelsen af hver byrådsperiode. Pejlemærkerne i byrådsgrundlaget beskrives på byrådets seminar under overskriften ”Hvad skal præge de næste 4 års Politiske Arbejde”.  Efter byrådsseminaret begynder et arbejde med at udfolde pejlemærkerne til en egentlig strategi (Udviklingsstrategien).

 

For hvert pejlemærke nedsættes en politiske arbejdsgruppe. Den politiske arbejdsgruppe skal udarbejde de Strategiske Målsætninger, der understøtter pejlemærket og som skal indgå i Udviklingsstrategien. De er også ansvarlige for at der bliver udarbejdet en uddybende beskrivelse af pejlemærket til udviklingsstrategien. Den politiske arbejdsgruppe skal være i løbende dialog med relevante udvalg. Det samlede byråd gives en status fra de politiske arbejdsgrupper på byrådets temadrøftelse i april eller maj. 

 

De enkelte politiske arbejdsgrupper planlægger, hvordan de vil inddrage borgere, erhvervsliv og andre eksterne aktører. Der må påregnes øget mødeaktivitet, men det er op til de politiske arbejdsgrupper at tilrettelægge processen.

 

Når de enkelte politiske arbejdsgrupper har arbejdet med at udfolde deres pejlemærker præsenteres dette for byrådet i juni 2018, hvor der vil være mulighed for at drøfte sammenhænge på tværs. Derefter samles biddragne i udviklingsstrategien, der godkendes af det samlede byråd.

 

Hver politiske arbejdsgruppe understøttes af en administrativ arbejdsgruppe. De administrative arbejdsgrupper har til opgave at tilvejebringe materiale, som er nødvendigt for den politiske arbejdsgruppe, samt at hjælpe med at udfærdige det skriftlige output.

 

Den endelige udviklingsstrategi skal sendes i høring i sensommeren 2018 og vedtages endeligt i byrådet ultimo 2018. Tidsplanen og milepæle fremgår af bilag 2.

  

Processen fra Udviklingsstrategi til Politiske Fokusområder

De Politiske Fokusområder er et dynamisk værktøj der synliggøre, hvad der i det kommende år skal prioriteres i Varde Kommune. Fokusområderne erstatter derfor de dialogbaserede aftaler. I den foregående byrådsperiode er der udarbejdet 12 visionspolitikker. På samme måde som de Politiske fokusområder anvendes visionspolitikkerne til at vise politisk retning og prioritering. For at opnå en mere agil proces, hvor der er en tydeligere kobling til driftens aktuelle udfordringer erstattes visionspolitikkerne af de Politiske Fokusområder.

 

De politiske fokusområder udarbejdes i regi af de enkelte udvalg i dialog med fagchefer, ledere og medarbejdere. Det er dog vigtigt at opbygge tværgående strukturer, der kan understøtte tværgående temaer. Eksempelvis en drøftelse i byrådet af relevante Politiske Fokusområder eller fælles udvalgsmøder mellem to-tre udvalg. Der er behov for fleksibilitet omkring dette, ligesom der skal tænkes i hvorvidt borgere skal inddrages i processen omkring fokusområder. Processen og strukturerne omkring de politiske fokusområder er ikke udarbejdet endnu, dette sker i løbet af det første halvår i 2018. 

  

Lovbestemte planer og politikker

På nogle områder er der lovkrav om at kommunen skal udfærdige en bestemt politik, eksempelvis Børn og Unge politik. Der kan også være tilfælde, hvor der stilles krav i forbindelse med udmøntningen af puljemidler som tilfældet har været i forbindelse med værdighedsmilliarden, hvor der var krav om en værdighedspolitik. Ligeledes kan der være lovkrav om særlige sektorplaner som Varde Kommune skal leve op til. I de tilfælde skal man tænke sammenhængen til udviklingsstrategi og fokusområder ind.

 


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering af den foreslåede vej fra Vision til drift giver mulighed for at skabe tydelighed omkring de politiske målsætninger og skabe tværgående løsning på tværs af forvaltninger og ressort områder. Der er tale om udvikling af nye arbejdsformer både på det politiske niveau og det administrative niveau, der er derfor mange ubekendte faktorer. For at opnå det bedste resultat er det vigtigt at processen tilpasse løbende til de temaer, der tages op. Derfor foreligger der ikke en færdig model eller procesplan.


Konsekvens i forhold til visionen

Med den foreslåede proces sættes der fokus på hvordan politiske og administrative prioriteringer og handlinger hænger sammen med visionen for Varde Kommune 2030


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Der skal tages konkret stilling til økonomien på baggrund af de konkrete procesplaner under de enkelte pejlemærker.

Der afsættes administrative medarbejderressourcer inden for det eksisterende budget.


Høring

Udviklingsstrategien skal i offentlighøring i 8 uger.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at udvalget for Økonomi og Erhverv indstiller til Byrådet

at den fremlagte procesplan godkendes


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 31-01-2018

Sagen returneres til forvaltningen med henblik på yderligere bearbejdning.

 

 sagsnr17-7284_doknr13562-18_v3_procesplan udviklingsstrategi.pdf
sagsnr17-7284_doknr13482-18_v1_vejviser_fra vision til handling.pdf.pdf
sagsnr17-7284_doknr18013-18_v1_byrådsgrundlag 2018-2021.pdf.pdf

Bilag

Procesplan udviklingsstrategi
Vejviser_fra vision til handling.pdf
Byrådsgrundlag 2018-2021.pdf


22. Status og opstart af internationaliseringsnetværk

Status og opstart af internationaliseringsnetværk

Sagsfremstilling

Efter oplæg ved European week of Region and Cites i Bruxelles i oktober 2017 indkom der en række interessetilkendegivelser i forbindelse med opstart af et kystturismenetværk.

Forvaltningen har afholdt en række møder over skype med interesserede netværksmedlemmer. En række kriterier for netværket er blevet defineret blandt andet i forhold til geografisk dækning og projektmuligheder. Netværket vil på baggrund af dette fokusere på koldvandsdestinationer.
Der vil løbende blive arbejdet på at tiltrække flere medlemmer til netværket, men det vurderes, at netværket på nuværende tidspunkt har en størrelse, hvor det formelt kan etableres. 


Følgende partnere deltager i netværket:

 

Dertil er forvaltningen i kontakt med følgende:


Som en del af netværkspræsentationen i Bruxelles blev muligheden for et stiftende netværksmøde i foråret 2018 fremlagt.
Varde Kommune ser dette netværksmøde som medlemmernes forpligtende arrangement i netværket, da mødet vil finde sted i Varde Kommune, hvorfor medlemmerne skal rejse her til.
Netværksmødet har til formål at skabe relationer på tværs af netværkets medlemmer, ligesom mødet skal rammesætte og formalisere et, på forhånd udarbejdet, oplæg til netværkets fremtidige virke.
Mødet forventes at strække sig over to dage og vil have karakter af en arbejdsworkshop, som alle medlemmer byder ind på. 


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at Varde Kommune - med etableringen af kystturisme netværket - skaber internationale kontakter af værdi for den videre udvikling af kommunens turismeindsats.
Det er forvaltningens vurdering, at netværket vil medføre en række fordele for udvikling af turismeområdet; dette særligt i forhold til at lobbye på den politiske arena (lokalt, regionalt, nationalt og internationalt), at søge ekstern finansiering og skabe opmærksomhed omkring vores kyster.


Det er forvaltningens vurdering, at netværksmedlemmerne er engagerede og attraktive i forhold til at indgå i fremtidige projektsamarbejder. Medlemmerne besidder endvidere en række interessante kontakter indenfor turismesektoren.
Det er forvaltningens vurdering, at kystturismenetværket vil tiltrække flere relevante medlemmer, når netværket er formaliseret og arbejder indenfor den rammesætning, der skal skabes i foråret 2018 ved det stiftende netværksmøde.


Konsekvens i forhold til visionen

Vi danner netværk i naturen.
Etableringen af et kystturismenetværk understøtter og fremmer Varde Kommunes vision, idet netværket vil skabe synlighed omkring naturen, arbejde ud fra et naturbeskyttelseshensyn og italesætte naturen og dens muligheder for både borgere og turister.


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

I forbindelse med afholdelsen af det stiftende netværksmøde i foråret 2018 vil der være udgifter forbundet til følgende:

Indkvartering ca. kr. 10.000 og forplejning og mødefaciliteter ca. kr. 10.000.
I alt forventes det, at det vil koste Varde Kommune kr. 20.000 at være vært ved netværkets stiftende møde.


Det forslås, at beløbet finansieres fra Konsulentpuljen, idet der ved beslutning i Direktionen den 10/8-2017 blev afsat midler til fremadrettede internationale aktiviteter, herunder etablering af internationale samarbejder, fra denne pulje.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Direktionen,
at tage status på kystturismenetværket til efterretning,
at godkende at Varde Kommune påtager sig værtskabet ved det stiftende netværksmøde i foråret 2018,
at godkende budgettet til det stiftende netværksmøde.


Beslutning Direktionen den 24-01-2018

Direktionen godkendte anbefalingen.
Sagen sendes til Udvalget for Økonomi & Erhverv til orientering.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 31-01-2018

Udvalget for Økonomi og Erhverv ønsker en evaluering af indsatsen i internationaliseringsnetværket efter udgangen af 2019.

 

Orienteringen taget til efterretning.sagsnr15-12535_doknr171797-17_v1_evaluering af deltagelse i european week of regions and cities 2017.docx
sagsnr15-12535_doknr156861-17_v1_oplæg til brug ved side event.pptx

Bilag

Evaluering af deltagelse i European Week of Regions and Cities 2017
oplæg til brug ved side event


23. Nye retningslinjer og procedurer for Byrådets Udviklingspulje

Nye retningslinjer og procedurer for Byrådets Udviklingspulje

Sagsfremstilling

Byrådet afsætter hvert år et beløb til udviklings- projekter eller aktiviteter i Varde Kommune. Der kan enten søges om et sponsorat eller Udviklingspuljemidler.
Sponsoraftaler kan deles op i to forskellige slags; én i forbindelse med sport og én i forbindelse med kultur og social ansvarlighed.
Det foreslås, at kriterierne for indgåelse af sponsoraftaler indenfor sport revideres, således at kriterierne skærpes.
Det foreslås endvidere, at ansøgningsproceduren for begge slags ansøgninger, sponsoraftaler og udviklingspuljeansøgninger, digitaliseres for at fremme brugervenligheden samt fremme en ensartet sagsbehandling og vurdering af ansøgninger. 

Alt efter hvilken form for bevilling eller aftale der søges om foreligger der forskellige ansøgningskriterier.
 

Sponsoraftaler
 

Definition af en sponsor & et sponsorat
 

Definitionen på en sponsor er en enkelt person, en juridisk person eller, som oftest, et firma, der dækker økonomiske udgifter i forbindelse med (eksempelvis) sport for til gengæld at blive promoveret og associeret med den givne begivenhed. Et sponsor kan også være repræsentant for aktiviteter og foreninger indenfor kultur og social ansvarlighed.

Et sponsorat er et pengebeløb, der gives til en forening til gengæld for en konkret modydelse, hvilket oftest er reklameplads og markedsføring. Et sponsorat er således en gensidig bebyrdende aftale (jf. kodeks for sponsoraftaler dok.nr. 7875-15).

 

Sponsoraftale
 

Der eksisterer to typer af sponsoraftaler som Varde Kommune indgår i: én i forbindelse med sport og én i forbindelse med kultur og/eller social ansvarlighed.
 

Sponsoraftale med forening/aktiviteter indenfor kultur og social ansvarlighed
 

Sponsoraftaler med foreninger/aktiviteter indenfor kultur og social ansvarlighed screenes ud fra eksisterende kodeks for sponsorater (for uddybelse se bilag Kodeks for sponsoraftaler dok.nr. 7875-15)

 

Sponsoraftale med sportsforening – eliteidræt
 

Varde Kommune indgår sponsoraftaler med sportsforeninger, der praktiserer elite hold- eller individuel sport.
Eliteidræt defineres som idræt, der dyrkes af sportsudøvere på udvalgte foreningshold i de bedste nationale række og divisioner og som følge heraf har en eksponering af lokal og regional karakter. Det er endvidere at foretrække, hvis eksponeringen også er af national karakter.
 

Det er en forudsætning for indgåelse af en sponsoraftale, at foreningens sport dyrkes på eliteniveau, som garanti for et vist sportsligt ambitionsniveau og som garanti for, at foreningen kan skabe en reel modydelse til et sponsorat. Dette i form af mest mulig eksponering af Varde Kommune enten i rækkevidde eller relevans.


Vurderingen af en indgåelse af en sponsoraftale vil blive foretaget på baggrund af en konkret og individuel vurdering i forhold til den enkelte ansøgning.
 

Hvis holdet eller personen mister eliteniveaustatus eller ophører med aktiviteten som sponsoraftalen er indgået på baggrund af, ophører sponsoraftalen.
 

Det sportslige niveau er ikke ensbetydende med, at der opnås en sponsoraftale. Det sportslige niveau er dog kriteriet for om ansøgningen sendes videre til administrativ og politisk behandling.
 

Wildcard
 

Det foreslås, at der på årsbasis kan gives to wildcards til sportsforeninger, der har en ambition om at opnå eliteniveau. Ansøgere skal beskrive, hvorledes de arbejder for at nå denne målsætning - sportsligt og økonomisk i deres ansøgning.
 

Beskrivelse og vurdering af sponsoratets modydelse/r ~ markedsføring, eksponering, brandingværdi

 

Ansøgerens modydelse for et sponsorat vil oftest være markedsføring, reklameplads og positiv brandingværdi for Varde Kommune. For at Varde Kommune kan foretage en hensigtsmæssig og realistisk vurdering, forslås det at ansøgeren i ansøgningen skal gøre rede for deres hidtidige eksponering/eksponeringskanaler samt vurdere de fremtidige muligheder.

Ansøgerens eksponering kan f.eks. være medieomtale i trykte medier, tv og på sociale medier hertil vil det også være af positiv karakter, hvis ansøgeren fremlægger tilskuerantal, Facebook følgere, besøgsantal på hjemmeside m.m.
Ansøgeren skal ligeledes angive, hvorledes Varde Kommune vil indgå i deres medieomtale og/eller markedsføring. Ovenstående er gældende for begge slags sponsoraftaler.


Arbejdsgang

Udvalget for Økonomi og Erhverv har den 1. november 2017 besluttet, at ansøgninger om sponsorater behandles efter, at Udvalget har annonceret efter sponsoransøgninger til Byrådets Udviklingspulje med frist 1. april 2018. Behandlingen af ansøgninger sker efter fristen.
 

Der foreligger en model til screening af sponsoraftaler baseret på fire kriterier jf. kodeks for sponsoraftaler, denne benytter forvaltningen i udarbejdelsen af sagsfremstillingen. Hensigten med modellen er at sikre en ensartet vurdering af alle indkommende sponsoratansøgninger. En sponsoratansøgning vurderes ikke ud fra Udviklingspuljens kriterier.

Sponsoratansøgninger modtages af Sekretariatet i Politik, Analyse & Digitalisering, hvorefter ansøgningen sendes til vurdering i relevante afdelinger. Dette med henblik på, at vurdere den mulige brandingværdi for Varde Kommune og hvorvidt modtagerydelsen svarer til sponsoratets værdi.
Når der foreligger en skriftlig vurdering af ansøgningen aftales det med Direktionen, hvorvidt ansøgningen fremlægges på et Direktionsmøde eller behandles direkte på et møde i Udvalget for Økonomi og Erhverv.

Forvaltningen vil på baggrund af kodeks for sponsoraftaler og de foreslåede kriterier for sponsoraftaler kunne afvise en sponsoransøgning, hvis denne ikke lever op til de fastlagte kriterier om eks.vis idræt på eliteniveau.
Hvis ansøgningen lever op til kriterierne og hvis værdien af modydelsen/erne vurderes at svare til sponsoratet sendes ansøgningen til politisk behandling.
 

Byrådets Udviklingspulje
 

Byrådets Udviklingspulje er øremærket til at støtte udviklings- projekter og/eller aktiviteter i Varde Kommune.
Projekter kan opnå støtte, hvis de har en almen interesse og/eller kommer en bredere gruppe til gavn. Projekter, der støttes skal gerne have en vis volumen og skille sig ud fra eksisterende projekter/aktiviteter. 

Der er politisk vedtaget seks kriterier, udover oplysninger af formel karakter, hvoraf mindst ét af kriterierne skal være indeholdt i projektet samt beskrevet i ansøgningen for, at ansøgningen tages i betragtning til en bevilling (for uddybning se bilag Ansøgningskriterier for Byrådets Udviklingspulje dok.nr. 104768-17).
 

Arbejdsgang
 

Udviklingspuljeansøgninger modtages af alle afdelinger i organisationen, Borgmesteren, Kommunaldirektøren, den enkelte direktør, Fagudvalgene og/eller referencepersonen på Varde Kommunes hjemmeside.

Borgmester, Direktør og fagudvalg sender oftest ansøgningen videre til Sekretariatet i Politik Analyse & Digitalisering, som foretager en vurdering og dernæst indstiller til videre politisk behandling. Ansøgninger, der modtages andetsteds foretager oftest selv vurderingen og indstiller ansøgningen til politisk behandling.
 

Digitalisering af ansøgningsproceduren
 

For at højne brugervenligheden og skabe mere ensartethed i ansøgninger til Byrådets Udviklingspulje forslås det at gøre ansøgningsproceduren digital med et særskilt ansøgningsskema for begge slags ansøgninger (sponsoraftaler og ansøgninger til Byrådet Udviklingspulje). Det vil sige, at ansøgningsprocedure, frister og kontaktperson/er vil stå anført på Varde Kommunes hjemmeside, således ansøgeren kan orientere sig herom inden afsendelse.
Ansøgningsskemaerne er også tænkt som en hjælp til ansøgere, så det sikres at ansøgninger som minimum indeholder de fastlagte kriterier inden de modtages til behandling. Dette fremmer en hurtig og ensartet sagsbehandling administrativt og politisk.
 

Ved en digitalisering af ansøgningsproceduren foreslås det, at der samtidig foretages en revidering af den interne organisering af sagsbehandlingen af ansøgninger (se bilag for flowdiagram).
Det er vurderingen, at en tydelig klarlæggelse af den interne organisering vil kunne give en bedre økonomistyring (bedre overblik over disponerede og frie midler i puljen), øge service niveauet (ensartet sagsbehandling og vurdering) og anskueliggør en klar intern opgavefordeling.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at en skærpelse af kriterierne for sponsoraftaler med sportsforeninger vil tydeliggøre Varde Kommunes prioritering.
De skærpede kriterier vil generelt fremme en mere ensartet behandling af sponsoraftaler og sikre at aftalerne har den bedst mulige brandingværdi.

Det er forvaltningens vurdering, at en digitalisering af ansøgningsprocessen for Byrådets Udviklingspulje vil fremme brugervenligheden, en ensartet sagsbehandling samt understøtte gennemsigtigheden både i forhold sagsbehandlingen (beslutningsgrundlag) og i forhold til de modydelser Varde Kommune får.


Konsekvens i forhold til visionen

Visionen indgår i kodekset for sponsoraftaler samt kriterierne for Udviklingspuljen.


Retsgrundlag

Styrelsesloven
Kommunalfuldmagten


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at sportssponsoraftaler indgås med sportsforeninger, der praktiserer eliteidræt
at forvaltningen på baggrund af kriterierne for sponsoraftaler administrativt kan afvise ansøgninger til Byrådets Udviklingspulje
at digitalisering af ansøgningsprocessen både for sponsoraftaler og ansøgninger til udviklingspuljen godkendes
at forvaltningen evaluerer den interne behandling af ansøgninger


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 31-01-2018

 

Anbefalingen blev godkendt, idet det præciseres,

at kriterier for sponsorater annonceres på hjemmesiden og

at sponsorater ikke udløser VIP-billetter o.l. til arrangementer.

 

 

 

 

 sagsnr17-6389_doknr195980-17_v1_flowdiagram over arbejdsgangen for behandlingen af sponsoraftaler og byrådets udviklingspulje.docx
sagsnr15-1854_doknr46459-15_v1_kodeks for sponsoraftaler.docx
sagsnr16-8494_doknr104768-17_v1_endelige ansøgningskriterier til byrådets udviklingspulje - ny kontaktperson.docx

Bilag

Flowdiagram over arbejdsgangen for behandlingen af sponsoraftaler og Byrådets Udviklingspulje
Kodeks for sponsoraftaler
Endelige ansøgningskriterier til Byrådets Udviklingspulje - ny kontaktperson


24. Fokusområder for kontrolgruppen 2018

Fokusområder for kontrolgruppen 2018

Sagsfremstilling

Kontrolgruppen løser opgaver for hele Varde Kommunes organisation med henblik på at sikre korrekt udbetaling af sociale ydelser. Opgaverne består, dels i undersøgelse og belysning af sager for Udbetaling Danmark og dels i modtagelse og håndtering af anmeldelser, som kommunen modtager fra andre myndigheder, kolleger i organisationen og fra borgere.

Som supplement hertil iværksætter kontrolgruppen løbende aktiviteter, som opstår enten på grund af egne erfaringer eller inspiration fra andre kommuner, Udbetaling Danmark eller SKAT.

 

Kontrolgruppen ønsker i 2018 at have særlig fokus på:

At aflægge kontrolbesøg på virksomheder indenfor udvalgte brancher for at følge op på, om der er ansatte, som modtager løn samtidig med sociale ydelser. Som noget nyt vil vi i 2018 rette fokus på rengøringsbranchen i turistområderne.

Hyppigere besøg hos sygemeldte selvstændige erhvervsdrivende. Vi har erfaret, at vejledning om regler for hvor lidt/meget man må arbejde, når man er sygemeldt, har givet gode resultater i de foregående år. I 2017 er der foretaget kontrol hos 67 sygemeldte selvstændige, hvilket har bevirket en samlet fremtidig besparelse på 1,2 mio kr.

Fortsat udvikling af de kontroludtræk vi har adgang til hos Den Fælles Dataenhed, som blev etableret i 2015 under Udbetaling Danmark. Vi får blandt andet udtræk af sager, hvor borgere oplyser at være flyttet ind hos familiemedlemmer, eller hvor man modtager både SU og kontanthjælp. I 2018 vil Den Fælles Dataenhed lave en landsdækkende undersøgelse af EU borgeres adgang til sociale ydelser – her deltager Varde Kommune naturligvis også.

Om der er borgere, der samtidig med de modtager kontanthjælp har indtægter ved udleje af hele eller dele af deres bolig – f.eks. via AirBNB. Vi har i 2017 modtaget en anmeldelse på det, og vi vil undersøge hvor udbredt det er.

Fortsat udbredelse af kendskabet til Kontrolgruppens arbejde. De senere år har vist, at kolleger i hele organisationen er blevet opmærksomme på gruppen og i stadig stigende grad gør brug af vores muligheder for at udrede sager.

Fortsat at behandle de anmeldelser vi får fra borgere, kolleger både i organisationen, hos UDK og hos SKAT.
 

Kontrolgruppen arbejder løbende sammen med Udbetaling Danmark om at undersøge sager. Det gælder både de borgere, hvor der sker udbetaling af sociale ydelser her og hos Udbetaling Danmark og i sager, hvor det alene er Udbetaling Danmark der foretager udbetalinger.

De senere år har SKAT ikke haft det samme fokus på kontrolområdet som tidligere og der er ikke lige nu planer om at genoptage de tidligere fælles kontrolaktioner. Vi holder os orienteret om, hvorvidt SKAT genoptager disse og vil naturligvis deltage, såfremt det sker.

 

I april 2018 forventes der at foreligge en endelig opgørelse over Kontrolgruppens resultater for 2017 – rapport vil blive forelagt umiddelbart herefter.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at de nævnte fokusområder vil føre til:

Fortsat øget kendskab til regler og retningslinjer for sygemeldte selvstændigt erhvervsdrivende

Opmærksomhed på at man skal frasige sig offentlige forsørgelsesydelser, når man kommer i arbejde

Optimering af brugen af Den Fælles Dataenhed’s adgang til at trække på registre på tværs af kommunegrænser og myndigheder

Øget kendskab til Kontrolgruppen i organisationen, så vi i fællesskab kan undgå uberettigede udbetalinger af offentlige ydelser


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Økonomi

Indsatsen på kontrolområdet førte i 2016 til et samlet resultat på kr. 4.160.800.

Beløbet fordeler sig på følgende måde:

 

 

Fremtidige besparelser, Varde Kommune    

2.424.102

 

Tilbagebetalinger, Varde Kommune               

   581.698

 

Udbetaling Danmark                                 

1.155.000

 

I alt                                                         

4.160.800

 

 

Efter Udbetaling Danmark overtog udbetalingen af en række sociale ydelser, er det ikke muligt at opgøre, hvor mange af de besparede midler der er kommunale og hvor mange der er statslige.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at planen for indsatserne i 2018 godkendes.


Beslutning Direktionen den 18-01-2018

Udsat.


Beslutning Direktionen den 24-01-2018

Direktionen anbefaler til udvalgene for Arbejdsmarked & Integration samt Økonomi & Erhverv, at forvaltningens anbefaling godkendes.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 31-01-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr17-640_doknr188601-17_v1_kontrolgruppens fokusområder i 2018.docx

Bilag

Kontrolgruppens fokusområder i 2018


25. Orientering om styringsdialog 2017 med de almene boligorganisationer i Varde Kommune

Orientering om styringsdialog 2017 med de almene boligorganisationer i Varde Kommune

Sagsfremstilling

Efter Lov om almene boliger fører Varde Kommune tilsyn med de almene boligorganisationer, som er hjemmehørende i Varde Kommune. Kommunen skal som tilsynsmyndighed påse, at boligorganisationerne overholder gældende regler og kommunen sørger for at indkalde til et årligt styringsdialogmøde med boligorganisationerne i Varde Kommune.

 

Varde Kommune afholder styringsdialog med følgende boligorganisationer hjemmehørende i kommunen:

 

Arbejdernes Andels-Boligforening (AAB)

Varde Bolig Administration (VBA)

Ansager Boligforening (administreres af VBA)

Skovlund Boligselskab (administreres af VBA)

Boligselskabet Domea Varde

Domea Ølgod

Boligselskabet Filsø v/DAB

Boligforeningen Columbus

Boligselskabet Roustvej 2-18 af 1987 (administreres af VBA)

 

Hertil kommer boligorganisationen Lejerbo, som er hjemmehørende i Kolding Kommune. Lejerbo har en afdeling med 17 almene familieboliger på Lundvej i Varde.

 

Hver boligorganisation har indsendt en samlet dokumentationspakke via styringsportalen. Dokumentationspakken, som blandt andet indeholder økonomiske nøgletal og revisionsprotokollen, danner baggrund for styringsdialogen for 2017. Dialogmødet omfatter boligorganisationens virksomhed herunder udviklingen i de enkelte afdelinger.

 

På styringsdialogmøderne for 2017 har der været fokus på følgende punkter:

 

Nøgletallene for boligorganisationen og de enkelte afdelinger med særlig fokus på nøgletal, der afviger fra gennemsnittet og centralt fastsatte benchmarking.

Nøgletal, som peger på væsentlige problemer eller kritiske nøgletal på parametre lejeledighed, fraflytning, henlæggelser til vedligehold og helhedsplaner, samt boligsociale tiltag og integration.

Vedrørende det økonomiske tilsyn er revisionsprotokollatet gennemgået og drøftet.

Strategien for almene boliger i Varde Kommune som Byrådet godkendte den 29. maj 2012 blev drøftet, herunder budget og grundkapitallån.

Overvejelser vedrørende kommende års anlægsprojekter

Drøftelse af fremsat lovforslag om effektivisering af den almene boligsektor som helhed frem til 2020. Målet er en effektivisering på 1,5 mia.kr. På grundlag af lovforslagets bemærkninger, behandles emner som effektivisering af driften herunder præcisering af regler i beboerdemokratiet, billigere administration, henlæggelser og vedligehold, sammenlægninger af afdelinger, det kommunale tilsyn, styringsdialog og ændret regler for optagelse af lån.

Gennemgang og drøftelse af ventelister for de enkelte boligorganisationer.

 

Referaterne fra styringsdialogmøderne er jf. § 109 stk. 7, i bekendtgørelsen om drift af almene boliger mv. offentliggjort på Varde Kommunes hjemmeside.

 

På møderne deltager sædvanligvis boligorganisationens formand og direktør og fra Varde Kommune deltager repræsentanter fra Økonomi og Borgerservice, Social og Handicap samt Center for Anlæg og Ejendomme.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at der har været en god dialog på møderne omkring styringen og driften af boligorganisationerne og de tilhørende afdelinger.

 

Revisionsprotokollatet for 2016 for de enkelte boligorganisationer er gennemgået og forvaltningen har ikke fundet bemærkninger til det.

 

Det er forvaltningens vurdering, at der er fokus på den langsigtede økonomi i boligorganisationerne, og der overordnet for alle afdelinger henlægges tilstrækkeligt til vedligehold ifølge boligorganisationernes vedligeholdelsesplaner. Generelt for boligorganisationerne er der  initiativer til effektivseringsaftalen og afdelinger med lave effektivitetstal har været i fokus i styringsdialogen.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen bemærkninger.

 


Retsgrundlag

Lov om almene boliger mv

Driftsbekendtgørelsen om drift af almene boliger mv

 


Økonomi

Ingen bemærkninger.

 


Høring

ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Udvalget Økonomi og Erhverv,

at redegørelsen tages til efterretning.

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 31-01-2018

Orienteringen taget til efterretning.sagsnr13-14887_doknr181829-17_v1_styringsdialogmøde.docx
sagsnr13-14622_doknr188022-17_v1_styringsdialogmøde vba.docx
sagsnr12-7042_doknr199540-17_v1_styringsdialogmøde skovlund boligselskab.docx
sagsnr13-14601_doknr193727-17_v1_styringsdialogmøde boligselskabet domea varde.docx
sagsnr12-7041_doknr199400-17_v1_styringsdialogmøde ansager boligforening.docx
sagsnr13-15772_doknr188102-17_v1_styringsdialogmøde boligselskabet columbus i varde.docx
sagsnr13-15043_doknr177065-17_v1_dagsorden styringsdialogmøde 2017.docx
sagsnr12-12350_doknr201541-17_v1_styringsdialog boligselskabet roustvej 2-18 af 1987.docx
sagsnr13-15070_doknr193751-17_v1_styringsdialogmøde domea ølgod.docx

Bilag

Styringsdialogmøde AAB
Styringsdialogmøde VBA
Styringsdialogmøde Skovlund Boligselskab
Styringsdialogmøde Boligselskabet Domea Varde
Styringsdialogmøde Ansager Boligforening
Styringsdialogmøde Boligselskabet Columbus i Varde
Styringsdialogmøde 2017 - Boligselskabet Filsø
Styringsdialog Boligselskabet Roustvej 2-18 af 1987
Styringsdialogmøde Domea Ølgod


26. Ansøgning om dispensation for dækning af tab ved lejeledighed og fraflytninger i 2017 med brug af dispositionsfondens midler

Ansøgning om dispensation for dækning af tab ved lejeledighed og fraflytninger i 2017 med brug af dispositionsfondens midler

Sagsfremstilling

Arbejdernes Andels-Boligforening, Varde (AAB) søger om dispensation fra at dispositionsfonden skal dække afdelingernes tab ved lejeledighed for driftsåret 1.1.2017-31.12.2017.

 

Ansøgningen er for driftsåret 2017, da AAB forventer at boligorganisationens dispositionsfond ikke opnår en størrelse, hvor den kan dække tab ved lejeledighed for 2017.

Den disponible del af dispositionsfonden pr 31.12.2016 er ca. 1.505.000 kr. – svarende til ca. 2.100 kr. pr lejemål.

 

I henhold til driftsbekendtgørelsen skal henlæggelserne til dispositionsfonden nå op på minimum 5.588 kr. pr. lejemålsenhed. Kommer dispositionsfondens saldo under 2/3 af ovennævnte minimumskrav pr. lejemål, kan byrådet godkende, at tabet i stedet dækkes helt eller delvist af afdelingerne selv.

 

Om dispositionsfonden kan det oplyses, at denne ifølge driftsbekendtgørelsens § 41 som udgangspunkt dækker tab ved lejeledighed af alle boligselskabets enkelte afdelinger. Endvidere anvendes dispositionsfondens midler til at sikre afdelingernes fortsatte beståen ved at medvirke til fysisk, økonomisk og social opretning af afdelingerne. Endelig anvendes dispositionsfonden til dækning af visse fraflytningsudgifter.

Byrådet kan i særlige tilfælde godkende, at udgiften helt eller delvist ikke skal dækkes af dispositionsfonden, hvis boligorganisationens økonomiske situation gør det nødvendigt.

 

Den disponible del af AAB’s dispositionsfond pr 31.12.2016 udgør ca. 2.100 kr. pr lejemål, hvilket er under grænsen på 2/3 af det gældende minimum på 5.588 kr. pr lejemålsenhed.

 

Dispensationen vedrører primært afdeling 11, hvor der historisk og igen i 2017 har været tab ved lejeledighed og store tab ved fraflytninger set i forhold til den gennemsnitlige almene afdeling. 

Samtidig ydes der tilskud til afdelingen fra dispositionsfonden i forvejen og disse forventes at udgøre ca 1.2 mio kr i 2017.

 

Udvalget for Økonomi og Erhverv har tidligere godkendt tilsvarende ansøgninger fra AAB. 


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen anbefaler, at ansøgningen om dispensation fra, at dispositionsfonden skal dække afdelingernes tab ved lejeledighed for driftsåret 2017 imødekommes. AAB er hårdt ramt af tab ved lejeledighed og fraflytninger i afdeling 011, Isbjergparken. AAB’s dispositionsfond har kun i begrænset omfang mulighed for at dække afdelingens tab ved lejeledighed. Samtidig betyder dispositionsfondens størrelse, at der fortsat sker lovmæssige indbetalinger til dispositionsfonden, da maksimumhenlæggelse ikke er opfyldt.


Tabet ved lejeledighed vil i stedet blive afholdt over afdelingerne. Tabet indgår i regnskabet under ekstraordinære udgifter, og beløbet vil hermed være en del af underfinansieringen i afdelingen.

Underfinansieringen skal jf.§66 stk. 3 i driftsbekendtgørelsen budgetteres afviklet over højst 10 år.

 


Retsgrundlag

Lov om almene boliger mv.

Driftsbekendtgørelsen om drift af almene boliger mv.

 


Økonomi

ingen

 


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Økonomi og Erhverv

At ansøgningen om dispensation fra at dispositionsfonden skal dække afdelingernes tab ved lejeledighed for regnskab 2017 imødekommes

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 31-01-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr17-14139_doknr2489-18_v1_ansøgning om dispensation for dækning af tab ved lejeledighed og fraflytninger i 2017 med brug af di.msg

Bilag

Ansøgning om dispensation for dækning af tab ved lejeledighed og fraflytninger i 2017 med brug af dispositionsfondens midler


27. Ansøgning udfordringsretten

Ansøgning udfordringsretten

Sagsfremstilling

Forvaltningen har arbejdet med udarbejdelse af ansøgninger i forhold til udfordringsretten på 8 områder, hvor lovgivningen udfordrer vor sagsbehandling af sager.

 

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration har i møde den 17. januar 2018 besluttet, at følgende 4 ansøgninger indgår i den samlede ansøgning

 

Udvalget for Plan og Teknik har i møde den 18. januar 2018 besluttet, at følgende ansøgning indgår i den samlede ansøgning

 

Udvalget for Social og Sundhed har i møde den 16. januar 2018 besluttet, at følgende 3 ansøgninger indgår i den samlede ansøgning


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen ønsker at udfordre emnerne, for på denne måde at kunne medvirke til en regelforenkling som letter den kommunale sagsbehandling, og som giver borgeren en bedre service.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

-


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at ansøgningerne godkendes og fremsendes samlet til Økonomi- og Indenrigsministeriet


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 31-01-2018

Udsættes.sagsnr17-3900_doknr11420-18_v1_udfordringsret - egenbetaling vedr. kørsel.pdf.pdf
sagsnr17-11465_doknr184872-17_v1_ansøgning - udfordringsret - §110 forsgshjem - ansøgning - udfordringsret - §110 forsgshjem.docx.docx
sagsnr17-11465_doknr201021-17_v1_ansøgningsskema jordforureningsloven.docx
sagsnr17-11465_doknr200920-17_v1_udfordringsretten - ansøgningsskema tyngdedyner.docx
sagsnr17-11465_doknr184862-17_v1_refusionsreform – nyt kommunalt finansieret it-system.docx
sagsnr17-11465_doknr184864-17_v1_kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse - forenkling af regler for ydelser.docx
sagsnr17-11465_doknr184866-17_v1_overgang til efterløn - sygemeldt.docx
sagsnr17-11465_doknr184882-17_v1_samarbejde på tværs af myndighedsområder - jobcenter.docx

Bilag

Udfordringsret - egenbetaling vedr. kørsel.pdf
Ansøgning - udfordringsret - §110 forsgshjem - Ansøgning - udfordringsret - §110 forsgshjem.docx
Ansøgningsskema Jordforureningsloven
Udfordringsretten - Ansøgningsskema Tyngdedyner
udfordringsret - fleksibel iopgaveløsning.docx
udfordringsret - udfordringsret - enklere beregninger af ydelser.docx
udfordringsret - udfordringsret - sygedagpenge.docx
Sagsnr17-11083 Ansøgning - Jobcenter


28. Kørselsopgaver i udbud

Kørselsopgaver i udbud

Sagsfremstilling

Kontrakten på en del af kommunens kørselsopgaver udløber 1. august 2018. Kontrakten vedrører den del af kørselsopgaverne, der ligger udover kollektiv trafik, og den blev indgået pr. 1. august 2012 for 4 år med mulighed for forlængelse på 2 gange 1 år. Muligheden for forlængelse er blevet udnyttet, og det er nu tid til indgåelse af ny kontrakt.

 

Udbuddet dækker følgende kørselstyper:

Specialundervisning for børn

STU og specialundervisning for unge og voksne

Almen skolekørsel

Børn og unge med handicap

Voksne med handicap og klagesager

§ 117 og daghjemskørsel

Afprøvning af kropsbårne hjælpemidler

Læge- og speciallægekørsel

Genoptræningskørsel.

 

Herudover er der i udbuddet bedt om, at der oplyses en pris på ad hoc kørsel til f.eks. udflugter eller anden ikke planlagt kørsel i både store, mellemstore og mindre køretøjer med og uden lift. Som udgangspunkt må der foretages samkørsel på tværs af alle kørselstyper. Der kan forekomme undtagelser ved specifikke borgere, som ikke må samkøres med andre borgere eller borgergrupper.

 

Vi har i udbudsprocessen benyttet os af assistance fra konsulentfirmaet Deloitte, som har gennemført en stor analyse af kørselsdata for at kunne vejlede om, hvorledes kørslen bedst muligt kan udbydes. Man er nået frem til, at det gunstigste for Varde Kommune er at udbyde kørslen efter en fast effektiv timepris. Det betyder, at leverandøren vil få betaling for det antal timer, der er passagerer i køretøjerne. Der er ikke garanteret noget bestemt antal timers kørsel pr. uge.

 

De krav, som er formuleret i materialet, og de tidsfrister, det indeholder omkring bestilling af kørsler med mere, har været drøftet med interessenter fra hele organisationen (skoler, ældrecentre, daghjem og genoptræningsinstitutioner). Flest mulige hensyn er medtaget i materialet.

 

Vi har i udbudsmaterialet fastholdt det hidtidige serviceniveau på langt de fleste områder. Oversigt fremgår af notat, der er vedlagt punktet. Der er taget højde for de uhensigtsmæssigheder, som har været gældende i den gældende kontrakt.

 

Det er et krav til den kommende leverandør, at der sikres den størst mulige grad af samkørsel og koordinering, således tidsforbruget til løsning af kørselsopgaverne bliver mindst muligt.

 

Det er fortsat alene medarbejdere i skoleafdelingen (for specialklassebørnenes vedkommende) og medarbejderne på Kørselskontoret, der visiterer borgere til kørsel. Visitering sker efter de gældende standarder, som har været gældende siden 2012.

 

 

Kontrakten på kørsel de næste 4 år (med mulighed for forlængelse i yderligere 2 x 1 år) vil blive tildelt den tilbudsgiver, der afgiver det tilbud med det for Varde Kommune bedste forhold mellem pris og kvalitet.

 

Vægtningen sker efter følgende model:

Pris 60 %

Leveringssikkerhed 20 % (krav til planlægning, udførelse, rettidighed)

Kvalitet 10 % (krav til materiel og chauffører)

IT og rapportering 10 %.
 

Udbudsmaterialet bliver offentliggjort i uge 3 med en frist for afgivelse af tilbud den 26. februar 2018. Forvaltningen evaluerer de indkomne tilbud i uge 9-11. I uge 12 og 13 vil der blive forelagt en orienteringssag i relevante politiske udvalg, ligesom Handicaprådet og Ældrerådet vil blive orienteret. Endelig kontrakt underskrives i uge 16 med kontraktstart

1. august 2018.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at den forudgående analyse af kommunens geografi og borgersammensætning har betydet, at prismodellen i udbuddet vil give Varde Kommune den gunstigst mulige pris. Interessentinddragelse og sparring med konsulenterne fra Deloite har betydet, at udbuddet indeholder de krav og betingelser, der vil sikre stabil og sikker drift samtidig med en høj kvalitet i kørslen både for borgere og institutioner.


Konsekvens i forhold til visionen

Et gunstigt tilbud på ad hoc kørsler til udflugtsformål vil give mulighed for, at institutioner og andre vil få billigere adgang til at benytte friluftstilbud i kommunen.


Økonomi

Den nye pris for kørsel kendes ikke på nuværende tidspunkt.

I 2017 har de samlede kørselsudgifter excl. kollektiv trafik udgjort 19.430.000 kr.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Direktionen den 24-01-2018

Punktet udsættes til nærmere drøftelse.
Helle Marquertsen inviteres til direktionsmøde når punktet drøftes igen. Direktionen ønsker en politisk involvering inden udbuddet.


Beslutning Direktionen den 31-01-2018

Direktionen anbefaler udbudsmaterialet til godkendelse, men anmoder om et alternativt bud (option) op til uændret 19 specialbørn i busserne.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 31-01-2018

Anbefalingen fra Direktionen blev godkendt.sagsnr17-3520_doknr10660-18_v1_udbud af kørsel.docx

Bilag

Udbud af kørsel


29. Historik om Blåvand Kyst projektet

Historik om Blåvand Kyst projektet

Sagsfremstilling

I 2015 åbnede regeringen mulighed for at ansøge om et forsøgsprojekt med byggeri i kystområder. Varde Kommune ansøgte og fik tildelt et forsøgsprojekt 9. november 2015.

 

I foråret 2016 fik Varde Kommune udarbejdet et ideoplæg for at kvalificere det oprindelige ansøgningsmateriale og få et grundlag for det videre planarbejde.

 

Fire tegnestuer blev prækvalificeret og indsendte i den forbindelse materiale til præsentation i forbindelse med tildeling af udbud. Udbuddet blev tildelt Norrøn ApS, som i samarbejde med Varde Kommune og lokale borgergrupper udarbejdede et ideoplæg. 4. oktober 2016 blev det politisk besluttet at igangsætte planlægningen.

 

Ideoplægget blev præsenteret for offentligheden på et borgermøde 9. juni 2016.

 

Indkaldelse af ideer og forslag på baggrund af et ideoplæg til Blåvand Kystprojektet blev desuden gennemført fra 10. juni 2016 til 1. august 2016. Herefter blev der udarbejdet forslag til de nødvendige plandokumenter. I forbindelse med udarbejdelse af plandokumenter blev der udarbejdet en miljøvurdering. Miljøvurderingens anbefalinger i forhold til hensyntagen til bilag IV-arter resulterede i, at antallet af byggefelter blev reduceret fra fire til tre ved udarbejdelse af lokalplanforslaget, og at byggefelternes placering blev flyttet mod nord for at friholde mest muligt oprindeligt klithedeareal. Resultat kan ses af bilag.

 

20. juni 2017 blev forslagene politisk vedtaget og sendt i offentlig høring fra 9. august 2017 til 5. november 2017.  


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at orienteringen tages til efterretning.

 


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-01-2018

Orienteringen blev taget til efterretning


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 31-01-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.sagsnr15-2624_doknr4351-18_v1_byggefelter på luftfoto_bilag til endelig politisk behandling.pdf.pdf

Bilag

Byggefelter på luftfoto_bilag til endelig politisk behandling.pdf


30. Kommuneplantillæg for rekreativt område ved Blåvand Kyst – Blå Plateau

Kommuneplantillæg for rekreativt område ved Blåvand Kyst – Blå Plateau

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 20. juni 2017 Forslag til Kommuneplantillæg 05. Siden har forslag til kommuneplantillægget været fremlagt i offentlig høring fra 9. august til 5. november 2017.

 

Planområdet omfatter et areal på ca. 13,5 ha og afgrænses mod nord af Oksby Dige, mod syd af stranden, mod vest af et sommerhusområde og mod øst af Hvidbjerg Strandvej.

 

Tillæg 05 til Kommuneplan 2017 fastlægger rammerne for lokalplanlægningen i området ved oprettelsen af et nyt rammeområde 05.01.R13 til rekreative formål i form af et naturområde.

 

Det er hensigten, at der indenfor rammeområdet skal være mulighed for rekreative faciliteter i form af bebyggelse til restaurant, butik, udlejning af sportsudstyr og lignende, tagterrasse, offentlig p-plads, boardwalk mellem Blåvand Strand og Hvidbjerg Strand samt en vandlegeplads, terrænregulering.

 

Ved indsigelsesperiodens udløb var der indkommet 43 indsigelser. Indsigelserne handler primært om arkitektur, parkering og trafik, udstykning og ændret anvendelse, naturoplevelse og turismeudvikling, servitut og fredning samt stormflod og kystsikring. Hovedparten af høringssvarene fordeler sig således: 9 handler om stormflod og kystsikring, 20 om boardwalk, 11 om vedligeholdelse og drift af området, 15 om parkering og trafik og 11 om naturoplevelse og turismeudvikling.

 

Varde Kommune fik 19. december 2017 det endelige tilsagn af Erhvervsministeren efter planloven § 15a, stk. 6.

 

Planen er en del af et forsøgsprojekt udmeldt af Erhvervsministeren med tilhørende dispensationer, som blev meddelt i november 2015 med bortfald efter 5 år.

 

Tillæg 05 til Kommuneplan 2017 skal vedtages, før lokalplan 05.01.L12 kan vedtages.


Forvaltningens vurdering

De indkomne bemærkninger er behandlet i vedlagte notat med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger.

 

I høringssvarene vedrørende stormflod og kystsikring udtrykker borgerne bekymring for, hvordan området tidligere har været påvirket af stormflod, hensyntagen til sikring af Oksby Dige, og hvordan øget færdsel i området også vil medføre øget færdsel på Oksby Dige og dermed slitage. Borgerne udtrykker bekymring for, at boardwalken vil være en barriere for tilgangen til stranden og ønsker derfor niveaufri passager med eksisterende stier. Ligeliges udtrykker borgerne bekymring for indkigsgener ved etablering af boardwalken. Det omhandler både placering af selve boardwalken i forhold til lokalitet og terræn men også placering og orientering af udkigspunkter samt ønsker til afskærmning. Borgerne udtrykker også bekymring for, at de eksisterende trafikforhold i Blåvand By generelt ikke har kapacitet til yderligere udvikling, og udtrykker bekymring for placering af både parkeringspladsens udbredelse og placering i relation til Det Blå Plateau og kantparkering på Hvidbjerg Strandvej. Bekymringen vedrørende naturoplevelse og turismeudvikling handler om, at projektet skabes på bekostning af natur, og det er natur turisterne efterspørger.

 

Tilsagnet fra Forsvarsministeriet indeholdt forudsætninger, som i samarbejdet med Erhvervsstyrelsen og Forsvarsministeriet er blevet indarbejdet i kommuneplantillæggets redegørelse. Det handler om, at lokalplanen har fået tilladelse efter planloven § 15a, stk.6. 


Konsekvens i forhold til visionen

Projektet som helhed skaber flere aktiviteter og en større tilgængelighed til klit- og hedearealerne umiddelbart bag ved stranden. Der tilføres ligeledes en række funktioner, som skal bidrage til at gøre kystområdet ved Blåvand mere attraktivt. Det Blå Plateau vil med et gårdrum give læ og være velegnet til strandaktiviteter, når vinden er hård, eller vejret er mindre godt.

 

En boardwalk, der strækker sig igennem området fra Hvidbjerg Strand til Blåvand Strand, giver flere mulighed for at opleve landskabet og den unikke natur ved kysten. Boardwalken er uden trapper og skarpe hældninger, så alle har mulighed for at bevæge sig i klitterne. Legeaktiviteter i klitterne og langs strandkanten vil gøre det mere attraktivt for børnefamilier at nyde stranden, også når det ikke er perfekt badevejr. 


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Lov om planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

Bekendtgørelse om beskyttede naturtyper

Naturbeskyttelsesloven 


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet

at Kommuneplantillæg 05 vedtages med de foreslåede ændringer,

at miljøvurdering med sammenfattende redegørelse vedtages,

at notatet med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger til lokalplan-forslaget tiltrædes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-01-2018

Søren Laulund stillede følgende ændringsforslag:

Selve det Blå Plateau udgår af planforslaget.

 

Forslaget er anset som det mest vidtgående og blev sat til afstemning.

 

 

V
Preben Friis-Hauge

V
Peter Nielsen

 

V
Anders Linde

 

V
Niels Haahr Larsen

A
Søren Laulund

 

A
Jan Lings

 

C
Niels Christian-sen

For

 

 

 

 

x

x

 

Imod

x

x

x

x

 

 

x

Undlod

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslaget er hermed faldet.

 

Niels Christiansen stillede følgende ændringsforslag:

Miljøvurderingen skal kun omhandle virkningerne for det enkelte planforslag.

 

Forslaget blev sat til afstemning.

 

 

V
Preben Friis-Hauge

V
Peter Nielsen

 

V
Anders Linde

 

V
Niels Haahr Larsen

A
Søren Laulund

 

A
Jan Lings

 

C
Niels Christian-sen

For

 

 

 

 

 

 

x

Imod

x

x

x

x

x

x

 

Undlod

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslaget er hermed faldet.

 

Forvaltningens anbefaling blev sat til afstemning.

 

 

V
Preben Friis-Hauge

V
Peter Nielsen

 

V
Anders Linde

 

V
Niels Haahr Larsen

A
Søren Laulund

 

A
Jan Lings

C
Niels Christian-sen

For

x

x

x

x

 

 

x

Imod

 

 

 

 

x

x

 

Undlod

 

 

 

 

 

 

 

 

Anbefalingen blev godkendt med den bemærkning, at den kommunale medfinansiering findes i gældende budgetaftale, p.t. 2 mio. kr.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 31-01-2018

Søren Laulund stillede følgende ændringsforslag:

Selve det Blå Plateau udgår af planforslaget.

 

Ændringsforslaget er anset som det mest vidtgående og blev sat til afstemning

 

Navn

For

Imod

Undlod

Erik Buhl Nielsen

 

x

 

Julie Gottschalk

 

x

 

Søren  Laulund

x

 

 

Anders Linde

 

x

 

Henrik Vej Kastrupsen

 

x

 

Holger Grumme Nielsen

 

x

 

Ingvard  Ladefoged

x

 

 

Line Berner

 

x

 

Peter Nielsen

 

x

 

 

Ændringsforslaget er hermed faldet.

 

Afledt af flere aktiviteter og de øgede antal overnatninger i de seneste år, samt forventninger om yderligere besøgende og overnatninger i kommende år i Blåvand området ønsker Venstre at;

 

Anbefalingen tiltrædes og der tilføjes,

at der med baggrund i den for Blåvand fremlagte trafikrapport fra 2017, udarbejdes en plan inden udgangen af 2018 for bedre trafikafvikling i Blåvand (incl. områderne Tirpitz og Blåvand Fyr).

at der inden udgangen af 2019 tillige udarbejdes et beslutningsgrundlag for parkeringsoptimering i Blåvand by, herunder at belyse muligheder for evt. etablering af parkeringsfaciliteter/betalingsparkering.

 

 

Navn

For

Imod

Undlod

Erik Buhl Nielsen

x

 

 

Julie Gottschalk

x

 

 

Søren  Laulund

 

x

 

Anders Linde

x

 

 

Henrik Vej Kastrupsen

x

 

 

Holger Grumme Nielsen

x

 

 

Ingvard  Ladefoged

 

x

 

Line Berner

x

 

 

Peter Nielsen

x

 

 

 

Anbefalingen inklusiv Venstres tilføjelse er dermed godkendt.

 

Socialdemokratiet ønsker fortsat at det Blå Plateau udgår af planforslaget, men kan støtte op om Venstres tilføjelse vedrørende trafik-og parkeringsforhold.

 

 

 sagsnr17-4213_doknr3694-18_v1_samlet kommuneplantillæg 05 til kommuneplan 2017_bilag til politisk behandling.pdf.pdf
sagsnr16-11389_doknr3691-18_v1_brev med ministertilladelse til varde kommune_bilag til politisk behandling.pdf.pdf
sagsnr16-11389_doknr3698-18_v1_tilsagn til varde kommunes planforslag_bilag til politisk behandling.pdf.pdf
sagsnr16-11389_doknr5337-18_v1_v1_samlet miljøvurdering lokalplan 05.01.l12 og tillæg 05_bilag til politisk behandling.pdf(1)._redu.pdf
sagsnr16-11389_doknr11739-18_v1_høringssvar til lokalplan 05.01.l12 rekreativt område ved hvidbjerg strand_tilføjelsesdato 19.01.201.pdf
sagsnr16-11389_doknr11734-18_v1_resumé af indkomne bemærkninger det blå plateau_tilføjelsesdato den 19.01.2018_bilag til politisk be.pdf

Bilag

Samlet Kommuneplantillæg 05 til Kommuneplan 2017_bilag til politisk behandling.pdf
Brev med ministertilladelse til Varde Kommune_bilag til politisk behandling.pdf
Tilsagn til Varde Kommunes planforslag_bilag til politisk behandling.pdf
Samlet Miljøvurdering lokalplan 05.01.L12 og Tillæg 05
Høringssvar til lokalplan 05.01.L12 Rekreativt område ved Hvidbjerg Strand_tilføjelsesdato 19.01.2018.
Resumé af indkomne bemærkninger Det Blå Plateau_tilføjelsesdato den 19.01.2018_bilag til politisk behandling.pdf


31. Lokalplan for rekreativt område ved Blåvand Kyst – Blå Plateau

Lokalplan for rekreativt område ved Blåvand Kyst – Blå Plateau

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 20. juni 2107 Forslag til lokalplan 05.01.L12. Forslaget har været fremlagt i offentlig høring fra 9. august til 5. november 2017.

 

Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 13,5 ha og afgrænses mod nord af Oksby Dige, mod syd af stranden, mod vest af et sommerhusområde og mod øst af Hvidbjerg Strandvej.

 

Formålet med lokalplanen er at:

give mulighed for og sætte rammerne for ”Det Blå Plateau”, boardwalk og vandlegeplads

sikre, at grundideerne fra ideoplægget videreføres

fastlægge retningslinjer for bebyggelsens omfang, udformning, placering og materialevalg, så ny bebyggelse tilpasses klitlandskabet

 

Ved indsigelsesperiodens udløb var der indkommet 43 indsigelser. Indsigelserne handler primært om arkitektur, parkering og trafik, udstykning og ændret anvendelse, naturoplevelse og turismeudvikling, servitut og fredning samt stormflod og kystsikring. Hovedparten af høringssvarene fordeler sig således: 9 handler om stormflod og kystsikring, 20 om boardwalk, 11 om vedligeholdelse og drift af området, 15 om parkering og trafik og 11 om naturoplevelse og turismeudvikling.

 

Varde Kommune fik den 19. december 2017 det endelige tilsagn af Erhvervsministeren efter planloven § 15a, stk. 6. 

 

Planen er en del af et forsøgsprojekt udmeldt af Erhvervsministeren med tilhørende dispensationer, som blev meddelt i november 2015 med bortfald efter 5 år.

 

Tillæg 05 til Kommuneplan 2017 skal vedtages, før denne lokalplan kan vedtages.


Forvaltningens vurdering

De indkomne bemærkninger er behandlet i vedlagte notat med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger.

 

I høringssvarene vedrørende stormflod og kystsikring udtrykker borgerne bekymring for, hvordan området tidligere har været påvirket af stormflod, hensyntagen til sikring af Oksby Dige, og hvordan øget færdsel i området også vil medføre øget færdsel på Oksby Dige og dermed slitage. Borgerne udtrykker bekymring for, at boardwalken vil være en barriere for tilgangen til stranden og ønsker derfor niveaufri passager med eksisterende stier. Ligeliges udtrykker borgerne bekymring for indkigsgener ved etablering af boardwalken. Det omhandler både placering af selve boardwalken i forhold til lokalitet og terræn men også placering og orientering af udkigspunkter samt ønsker til afskærmning. Borgerne udtrykker også bekymring for, at de eksisterende trafikforhold i Blåvand By generelt ikke har kapacitet til yderligere udvikling, og udtrykker bekymring for placering af både parkeringspladsens udbredelse og placering i relation til Det Blå Plateau og kantparkering på Hvidbjerg Strandvej. Bekymringen vedrørende naturoplevelse og turismeudvikling handler om, at projektet skabes på bekostning af natur, og det er natur turisterne efterspørger.

 

De indkomne bemærkninger om stormflod og kystsikring, boardwalk, arkitektur, naturbeskyttelse og Bilag IV-arter, terrænregulering og forudsætninger for ibrugtagning har medført ændringer i lokalplanen. Hensyntagen til sikring af Oksby Dige er præciseret i forhold til bebyggelsens placering i forhold til Oksby Diget. Borgernes bekymring for fri passage i forhold til boardwalken placering har medført, at lokalplanen nu fastsætter, at der skabes 3 niveaufri passager på strækningen fra Det Blå Plateau til Hafniagrunden. De 3 niveaufri passager skal etableres, hvor boardwalken skærer med redningsveje, serviceveje eller offentlige tilgængelige stier. Indkomne bemærkninger om arkitektur har medført præciseringer i forhold til udendørs belysning og anlægskote for selve Det Blå Plateau. Bekymring for terrænregulering og sikring af de nyetablering af klitter har medført, at udbredelsen af området for terrænregulering er reduceret og bestemmelserne omkring beplantning er præciseret. Indsigelser om forudsætninger for ibrugtagning har medført, at bestemmelsen er præciseret således, at alle miljøvurderingens afværgeforanstaltningerne nu er indarbejdet.

Forvaltningen har derudover i forbindelse med redigering af lokalplanen indarbejdet præciseringer i lokalplanens bestemmelser og tilføjet supplerende redegørelse.

 

Tilsagnet fra Forsvarsministeriet indeholdt nogle betingelser, som i samarbejdet med Erhvervsstyrelsen og Forsvarsministeriet er blevet indarbejdet i lokalplanens bestemmelser og redegørelse. Det omhandler, at lokalplanen har fået tilladelse efter planloven § 15a, stk.6, og at der ikke kan etableres sommerhuse, institutioner, boliger, herunder selvstændige ejerlejligheder, samt der kan ikke opnås dispensation til helårsbeboelse.


Konsekvens i forhold til visionen

Projektet som helhed skaber flere aktiviteter og en større tilgængelighed til klit- og hedearealerne umiddelbart bag ved stranden. Der tilføres ligeledes en række funktioner, som skal bidrage til at gøre kystområdet ved Blåvand mere attraktivt. Det Blå Plateau vil med et gårdrum give læ og være velegnet til strandaktiviteter, når vinden er hård, eller vejret er mindre godt.

 

En boardwalk, der strækker sig igennem området fra Hvidbjerg Strand til Blåvand Strand, giver flere mulighed for at opleve landskabet og den unikke natur ved kysten. Boardwalken er uden trapper og skarpe hældninger, så alle har mulighed for at bevæge sig i klitterne. Legeaktiviteter i klitterne og langs strandkanten vil gøre det mere attraktivt for børnefamilier at nyde stranden, også når det ikke er perfekt badevejr. 


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Lov om planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

Bekendtgørelse om beskyttede naturtyper

Naturbeskyttelsesloven

 


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at lokalplan 05.01.L12 – med præciseringer vedtages,

at miljøvurdering med sammenfattende redegørelse vedtages,

at notatet med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger til lokalplanforslaget tiltrædes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-01-2018

Søren Laulund stillede følgende ændringsforslag:

Selve det Blå Plateau udgår af planforslaget.

 

Forslaget er anset som det mest vidtgående og blev sat til afstemning.

 

 

V
Preben Friis-Hauge

V
Peter Nielsen

V
Anders Linde

V
Niels Haahr Larsen

A
Søren Laulund

A
Jan Lings

C
Niels Christian-sen

For

 

 

 

 

x

x

 

Imod

x

x

x

x

 

 

x

Undlod

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslaget er hermed faldet.

 

Niels Christiansen stillede følgende ændringsforslag:

Miljøvurderingen skal kun omhandle virkningerne for det enkelte planforslag.

 

Forslaget blev sat til afstemning.

 

 

V
Preben Friis-Hauge

V
Peter Nielsen

 

V
Anders Linde

 

V
Niels Haahr Larsen

A
Søren Laulund

 

A
Jan Lings

 

C
Niels Christian-sen

For

 

 

 

 

 

 

x

Imod

x

x

x

x

x

x

 

Undlod

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslaget er hermed faldet.

 

Forvaltningens anbefaling blev sat til afstemning.

 

 

V
Preben Friis-Hauge

V
Peter Nielsen

 

V
Anders Linde

 

V
Niels Haahr Larsen

A
Søren Laulund

 

A
Jan Lings

 

 

C
Niels Christian-sen

For

x

x

x

x

 

 

x

Imod

 

 

 

 

x

x

 

Undlod

 

 

 

 

 

 

 

 

Anbefalingen blev godkendt med den bemærkning, at den kommunale medfinansiering findes i gældende budgetaftale, p.t. 2 mio. kr.

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 31-01-2018

Søren Laulund stillede følgende ændringsforslag:

Selve det Blå Plateau udgår af planforslaget.

 

Ændringsforslaget er anset som det mest vidtgående og blev sat til afstemning

 

Navn

For

Imod

Undlod

Erik Buhl Nielsen

 

x

 

Julie Gottschalk

 

x

 

Søren  Laulund

x

 

 

Anders Linde

 

x

 

Henrik Vej Kastrupsen

 

x

 

Holger Grumme Nielsen

 

x

 

Ingvard  Ladefoged

x

 

 

Line Berner

 

x

 

Peter Nielsen

 

x

 

 

Ændringsforslaget er hermed faldet.

 

Afledt af flere aktiviteter og de øgede antal overnatninger i de seneste år, samt forventninger om yderligere besøgende og overnatninger i kommende år i Blåvand området ønsker Venstre at;

 

Anbefalingen tiltrædes og der tilføjes,

at der med baggrund i den for Blåvand fremlagte trafikrapport fra 2017, udarbejdes en plan inden udgangen af 2018 for bedre trafikafvikling i Blåvand (incl. områderne Tirpitz og Blåvand Fyr).

at der inden udgangen af 2019 tillige udarbejdes et beslutningsgrundlag for parkeringsoptimering i Blåvand by, herunder at belyse muligheder for evt. etablering af parkeringsfaciliteter/betalingsparkering.

 

 

Navn

For

Imod

Undlod

Erik Buhl Nielsen

x

 

 

Julie Gottschalk

x

 

 

Søren  Laulund

 

x

 

Anders Linde

x

 

 

Henrik Vej Kastrupsen

x

 

 

Holger Grumme Nielsen

x

 

 

Ingvard  Ladefoged

 

x

 

Line Berner

x

 

 

Peter Nielsen

x

 

 

 

Anbefalingen inklusiv Venstres tilføjelse er dermed godkendt.

 

Socialdemokratiet ønsker fortsat at det Blå Plateau udgår af planforslaget, men kan støtte op om Venstres tilføjelse vedrørende trafik-og parkeringsforhold.

 sagsnr16-11389_doknr3696-18_v1_samlet lokalplan 05.01.l12 rekreativt område ved hvidbjerg strand_bilag til politisk behandling.pdf.pdf
sagsnr16-11389_doknr3691-18_v1_brev med ministertilladelse til varde kommune_bilag til politisk behandling.pdf.pdf
sagsnr16-11389_doknr3698-18_v1_tilsagn til varde kommunes planforslag_bilag til politisk behandling.pdf.pdf
sagsnr16-11389_doknr5337-18_v1_v1_samlet miljøvurdering lokalplan 05.01.l12 og tillæg 05_bilag til politisk behandling.pdf(1)._redu.pdf
sagsnr16-11389_doknr11739-18_v1_høringssvar til lokalplan 05.01.l12 rekreativt område ved hvidbjerg strand_tilføjelsesdato 19.01.201.pdf
sagsnr16-11389_doknr11734-18_v1_resumé af indkomne bemærkninger det blå plateau_tilføjelsesdato den 19.01.2018_bilag til politisk be.pdf

Bilag

Samlet Lokalplan 05.01.L12 Rekreativt område ved Hvidbjerg Strand_bilag til politisk behandling.pdf
Brev med ministertilladelse til Varde Kommune_bilag til politisk behandling.pdf
Tilsagn til Varde Kommunes planforslag_bilag til politisk behandling.pdf
Samlet Miljøvurdering lokalplan 05.01.L12 og Tillæg 05
Høringssvar til lokalplan 05.01.L12 Rekreativt område ved Hvidbjerg Strand_tilføjelsesdato 19.01.2018.
Resumé af indkomne bemærkninger Det Blå Plateau_tilføjelsesdato den 19.01.2018_bilag til politisk behandling.pdf


32. Kommuneplantillæg for hotel ved Blåvand Kyst

Kommuneplantillæg for hotel ved Blåvand Kyst

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 20. juni 2017 Forslag til Kommuneplantillæg 02. Forslaget har været fremlagt i offentlig høring fra 9. august til 5. november 2017.

 

Planområdet er kendt som Hafniagrunden, og det omfatter et areal på ca. 5,5 ha. Det afgrænses mod nord af vejen Blåvand Strand, mod syd af et hedeareal og mod øst og vest af sommerhusområder.

 

Tillæg 02 til Kommuneplan 2017 fastlægger rammer for lokalplanlægningen for et nyt kysthotel og ændrer det eksisterende enkeltområde 05.01.R06 fra rekreative formål i form af naturområde til rekreative formål i form af hotel og wellness med tilhørende turistfaciliteter. Foruden områdets anvendelse fastlægger kommuneplantillægget bestemmelser om særlige hensyn til, at offentlighedens adgang til kysten og passage gennem området sikres.

 

Ved høringsperiodens udløb var der modtaget 39 indsigelser. Indsigelserne handler primært om arkitektur, parkering, udstykning og mulighed for ændret anvendelse, trafik, naturoplevelse og turismeudvikling, servitut og fredning, kystsikring og klima samt naturbeskyttelse. Hovedparten af høringssvarene fordeler sig således: 16 handler om arkitektur, 5 om parkering, 15 om trafik, 20 om naturoplevelse og turismeudvikling.

 

Varde Kommune fik 19. december 2017 det endelige tilsagn af Erhvervsministeren efter planloven § 15a, stk. 6.

 

Planen er en del af et forsøgsprojekt udmeldt af Erhvervsministeren med tilhørende dispensationer, som blev meddelt i november 2015 med bortfald efter 5 år.

 

Tillæg 02 til Kommuneplan 2017 skal vedtages, før lokalplan 05.01.L08 kan vedtages. 


Forvaltningens vurdering

De modtagne bemærkninger er behandlet i vedlagte notat med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger.

 

Borgerne udtrykker bekymring for højden på både servicebygningen og overnatningsenhederne samt antallet af overnatningsenheder. Derudover foreslår borgerne andre former for overnatningskapacitet og brug af området. Der udtrykkes bekymring for tilkørselsvejene til området, antallet af parkeringspladser til offentlig brug og trafikforholdene adresseret generelt i Blåvand By, og borgerne forudser øget trafik i de tilstødende sommerhusområder ved Sønder Vasevej. I forhold til naturoplevelse og turismeudvikling gør borgerne opmærksom på, at et hotelbyggeri ifølge dem vil påvirke turismeudviklingen negativt, fordi projektet etableres på bekostning af områdets natur, som netop mange turister kommer for at besøge.

 

Tilsagnet fra Forsvarsministeriet indeholdt forudsætninger, som i samarbejdet med Erhvervsstyrelsen og Forsvarsministeriet er blevet indarbejdet i kommuneplantillæggets redegørelse. Tilsagnet fra Forsvarsministeriet indeholdt forudsætninger, som i samarbejdet med Erhvervsstyrelsen og Forsvarsministeriet er blevet indarbejdet i kommuneplantillæggets redegørelse. Det handler om, at lokalplanen har fået tilladelse efter planloven § 15a, stk.6.


Konsekvens i forhold til visionen

Med projektet som helhed skabes der flere aktiviteter og en større tilgængelighed til klit- og hedearealerne umiddelbart bag ved stranden. Der tilføres ligeledes en række funktioner, som skal bidrage til at gøre kystområdet ved Blåvand mere attraktivt. Hotellet på Hafniagrunden vil give flere gæster muligheder for at opleve og nyde naturen ved Blåvand Strand med udsigt til havet og det rekreative område. 


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Lov om planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

Bekendtgørelse om beskyttede naturtyper

Naturbeskyttelsesloven 


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Kommuneplantillæg 02 – vedtages med de foreslåede ændringer,

at miljøvurdering med sammenfattende redegørelse vedtages, og

at notatet med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger til lokalplan-forslaget tiltrædes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-01-2018

Anders Linde stillede følgende ændringsforslag:

At forvaltningens anbefaling godkendes med den ændring, at servicebygningers højde højest må være 10 m, og de skal placeres i det østligste byggefelt.

 

Forslaget blev sat til afstemning.

 

 

V
Preben Friis-Hauge

V
Peter Nielsen

 

V
Anders Linde

 

V
Niels Haahr Larsen

A
Søren Laulund

 

A
Jan Lings

 

C
Niels Christian-sen

For

x

x

x

x

 

 

 

Imod

 

 

 

 

x

x

x

Undlod

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslaget er hermed vedtaget.

 

Søren Laulund, Jan Lings og Niels Christiansen er imod projektets gennemførelse.

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 31-01-2018

Venstre stillede følgende ændringsforslag:

 

Afledt af flere aktiviteter og de øgede antal overnatninger i de seneste år, samt forventninger om yderligere besøgende og overnatninger i kommende år i Blåvand området ønsker Venstre at;

 

Flertalsindstillingen fra Udvalget for Plan og Teknik anbefales og der tilføjes,

at der med baggrund i den for Blåvand fremlagte trafikrapport fra 2017, udarbejdes en plan inden udgangen af 2018 for bedre trafikafvikling i Blåvand (incl. områderne Tirpitz og Blåvand Fyr).

at der inden udgangen af 2019 tillige udarbejdes et beslutningsgrundlag for parkeringsoptimering i Blåvand by, herunder at belyse muligheder for evt. etablering af parkeringsfaciliteter/betalingsparkering.

 

Ændringsforslaget blev sat til afstemning

 

Navn

For

Imod

Undlod

Erik Buhl Nielsen

x

 

 

Julie Gottschalk

x

 

 

Søren  Laulund

 

x

 

Anders Linde

x

 

 

Henrik Vej Kastrupsen

 

x

 

Holger Grumme Nielsen

 

x

 

Ingvard  Ladefoged

 

x

 

Line Berner

x

 

 

Peter Nielsen

x

 

 

 

Ændringsforslaget er dermed godkendt.

 

Socialdemokratiet, Lokallisten og Det Radikale Venstre er imod projektets gennemførelse, men kan støtte op om Venstres tilføjelse vedrørende trafik-og parkeringsforhold.

 

 

 sagsnr17-3868_doknr3705-18_v1_tillæg 02 til kommuneplan 17_bilag til politisk behandling.pdf.pdf
sagsnr15-2624_doknr3699-18_v1_brev med ministertilladelse til varde kommune_bilag til politisk behandling.pdf.pdf
sagsnr15-2624_doknr3709-18_v1_tilsagn til varde kommunes planforslag_bilag til politisk behandling.pdf.pdf
sagsnr15-2624_doknr5343-18_v1_samlet miljøvurdering til hotel lokalplan 05.01.l08 og tillæg 02_bilag til politisk behandling.pdf(1.pdf
sagsnr15-2624_doknr11708-18_v1_høringssvar til forslag til lokalplan 05.01.l08 hotel ved blåvand kyst.pdf
sagsnr15-2624_doknr11702-18_v1_resumé af indkomne bemærkninger kysthotel.pdf.pdf
sagsnr15-2624_doknr3863-18_v1_høringssvar 40 som pdf-fil underskrifter imod byggeri på hafnia-grunden.pdf.pdf

Bilag

Tillæg 02 til Kommuneplan 17_bilag til politisk behandling.pdf
Brev med ministertilladelse til Varde Kommune_bilag til politisk behandling.pdf
Tilsagn til Varde Kommunes planforslag_bilag til politisk behandling.pdf
Samlet miljøvurdering til Hotel Lokalplan 05.01.L08 og tillæg 02_bilag til politisk behandling.pdf(1).Reduceret filstørrelse
Høringssvar til forslag til lokalplan 05.01.L08 Hotel ved Blåvand Kyst
Resumé af indkomne bemærkninger Kysthotel.pdf
Høringssvar 40 som PDF-fil: Underskrifter imod byggeri på Hafnia-grunden.pdf


33. Lokalplan for hotel ved Blåvand Kyst

Lokalplan for hotel ved Blåvand Kyst

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 20. juni 2017 Forslag til lokalplan 05.01.L08. Forslaget har fremlagt i offentlig høring fra 9. august 2017 til 5. november 2017.

 

Lokalplanområdet er kendt som Hafniagrunden, og det omfatter et areal på ca. 5,5 ha. Det afgrænses mod nord af vejen Blåvand Strand, mod syd af et hedeareal samt mod øst og vest af sommerhusområder. Lokalplanområdet i forhold til eksisterende forhold på Hafnia-grunden kan ses af bilag. Her kan byggefelterne placering i forhold til eksisterende parkeringsplads, ishus og gangstier til fra parkeringsareal til stranden.

 

Formålet med lokalplanen er at:

 

Ved høringsperiodens udløb var der modtaget 39 indsigelser. Indsigelserne handler primært om arkitektur, parkering, udstykning og mulighed for ændret anvendelse, trafik, naturoplevelse og turismeudvikling, servitut og fredning, kystsikring og klima samt naturbeskyttelse. Hovedparten af høringssvarene fordeler sig således: 16 handler om arkitektur, 5 om parkering, 15 om trafik, 20 om naturoplevelse og turismeudvikling.

 

Varde Kommune fik 19. december 2017 det endelige tilsagn af Erhvervsministeren efter planlovens § 15a, stk. 6.

 

Planen er en del af et forsøgsprojekt udmeldt af Erhvervsministeren med tilhørende dispensationer, som blev meddelt i november 2015 med bortfald efter 5 år.

Tillæg 02 til Kommuneplan 2017 skal vedtages, før denne lokalplan kan vedtages. 


Forvaltningens vurdering

De indkomne bemærkninger er behandlet i vedlagte notat med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger. Borgerne udtrykker bekymring for højden på både servicebygningen og overnatningsenhederne samt antallet af overnatningsenheder. Derudover foreslår borgerne andre former for overnatningskapacitet og brug af området. Der udtrykkes bekymring for tilkørselsvejene til området, antallet af parkeringspladser til offentlig brug og trafikforholdene adresseret generelt i Blåvand By, og borgerne forudser øget trafik i de tilstødende sommerhusområder ved Sønder Vasevej. I forhold til naturoplevelse og turismeudvikling gør borgerne opmærksom på, at et hotelbyggeri ifølge dem vil påvirke turismeudviklingen negativt, fordi projektet etableres på bekostning af områdets natur, som netop mange turister kommer for at besøge.

 

De indkomne bemærkninger om servicebygningshøjde har medført en reduktion af den maksimale tilladte højde på tagterrassen til 5 meter over terræn. Bekymringen for tilkørselsvejene til lokalplanområdet med medført, at området kun får ind- og udkørselsvej ud for ”Blåvand Strand”. Borgernes bekymring for at hotelbebyggelsen med tiden vil få en anden anvendelse har i samspil med Forsvarets betingelser medført præciseringer, således at lokalplanområdet kun kan anvendes til hoteldrift. Borgernes bekymring for skovbeplantning og lys fra området har medført præcisering af lokalplanens bestemmelser om belysning og hvilke plantearter, der kan anvendes indenfor lokalplanområdet. Ligeledes har bekymring for støj fra området ført til, at der gives mulighed for at nogle af de eksisterende volde med en afskærmende effekt for områdets naboer kan bevares, hvis det vurderes hensigtsmæssigt. Forvaltningen har derudover i forbindelse med redigering af lokalplanen indarbejdet præciseringer i lokalplanens bestemmelser og tilføjet supplerende redegørelse.

 

Tilsagnet fra Forsvarsministeriet indeholdt nogle betingelser, som i samarbejdet med Erhvervsstyrelsen og Forsvarsministeriet er blevet indarbejdet i både lokalplanens bestemmelser og redegørelse. Det omhandler, at lokalplanen har fået tilladelse efter planlovens §15a, stk.6 og at der ikke kan etableres sommerhuse, institutioner, boliger, herunder selvstændige ejerlejligheder, samt der kan ikke opnås dispensation til helårsbeboelse. Ligeledes kan de enkelte hotelværelser/ferieboliger ikke udstykkes eller opdeles i særskilte ejerlejligheder.


Konsekvens i forhold til visionen

Med projektet som helhed skabes der flere aktiviteter og en større tilgængelighed til klit- og hedearealerne umiddelbart bag ved stranden. Der tilføres ligeledes en række funktioner, som skal bidrage til at gøre kystområdet ved Blåvand mere attraktivt. Hotellet på Hafniagrunden vil give flere gæster muligheder for at opleve og nyde naturen ved Blåvand Strand med udsigt til havet og det rekreative område.


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Lov om planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

Bekendtgørelse om beskyttede naturtyper

Naturbeskyttelsesloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at lokalplan 05.01.L08 vedtages med de foreslåede ændringer,

at miljøvurdering med sammenfattende redegørelse vedtages, og

at notatet med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger til lokalplanforslaget tiltrædes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-01-2018

Anders Linde stillede følgende ændringsforslag:

At forvaltningens anbefaling godkendes med den ændring, at servicebygningers højde højest må være 10 m, og de skal placeres i det østligste byggefelt.

 

Forslaget blev sat til afstemning.

 

 

V
Preben Friis-Hauge

V
Peter Nielsen

 

V
Anders Linde

 

V
Niels Haahr Larsen

A
Søren Laulund

 

A
Jan Lings

 

C
Niels Christian-sen

For

x

x

x

x

 

 

 

Imod

 

 

 

 

x

x

x

Undlod

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslaget er hermed vedtaget.

 

Søren Laulund, Jan Lings og Niels Christiansen er imod projektets gennemførelse.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 31-01-2018

Venstre stillede følgende ændringsforslag:

 

Afledt af flere aktiviteter og de øgede antal overnatninger i de seneste år, samt forventninger om yderligere besøgende og overnatninger i kommende år i Blåvand området ønsker Venstre at;

 

Flertalsindstillingen fra Udvalget for Plan og Teknik anbefales og der tilføjes,

at der med baggrund i den for Blåvand fremlagte trafikrapport fra 2017, udarbejdes en plan inden udgangen af 2018 for bedre trafikafvikling i Blåvand (incl. områderne Tirpitz og Blåvand Fyr).

at der inden udgangen af 2019 tillige udarbejdes et beslutningsgrundlag for parkeringsoptimering i Blåvand by, herunder at belyse muligheder for evt. etablering af parkeringsfaciliteter/betalingsparkering.

 

Ændringsforslaget blev sat til afstemning

 

Navn

For

Imod

Undlod

Erik Buhl Nielsen

x

 

 

Julie Gottschalk

x

 

 

Søren  Laulund

 

x

 

Anders Linde

x

 

 

Henrik Vej Kastrupsen

 

x

 

Holger Grumme Nielsen

 

x

 

Ingvard  Ladefoged

 

x

 

Line Berner

x

 

 

Peter Nielsen

x

 

 

 

Ændringsforslaget er dermed godkendt.

 

Socialdemokratiet, Lokallisten og Det Radikale Venstre er imod projektets gennemførelse, men kan støtte op om Venstres tilføjelse vedrørende trafik-og parkeringsforhold.

 sagsnr15-2624_doknr3699-18_v1_brev med ministertilladelse til varde kommune_bilag til politisk behandling.pdf.pdf
sagsnr15-2624_doknr3709-18_v1_tilsagn til varde kommunes planforslag_bilag til politisk behandling.pdf.pdf
sagsnr15-2624_doknr4351-18_v1_byggefelter på luftfoto_bilag til endelig politisk behandling.pdf.pdf
sagsnr15-2624_doknr5343-18_v1_samlet miljøvurdering til hotel lokalplan 05.01.l08 og tillæg 02_bilag til politisk behandling.pdf(1.pdf
sagsnr15-2624_doknr7320-18_v1_lokalplan 05.01.l08 hotel ved blåvand kyst.pdf.pdf
sagsnr15-2624_doknr11708-18_v1_høringssvar til forslag til lokalplan 05.01.l08 hotel ved blåvand kyst.pdf
sagsnr15-2624_doknr11702-18_v1_resumé af indkomne bemærkninger kysthotel.pdf.pdf
sagsnr15-2624_doknr3863-18_v1_høringssvar 40 som pdf-fil underskrifter imod byggeri på hafnia-grunden.pdf.pdf

Bilag

Brev med ministertilladelse til Varde Kommune_bilag til politisk behandling.pdf
Tilsagn til Varde Kommunes planforslag_bilag til politisk behandling.pdf
Byggefelter på luftfoto_bilag til endelig politisk behandling.pdf
Samlet miljøvurdering til Hotel Lokalplan 05.01.L08 og tillæg 02_bilag til politisk behandling.pdf(1).Reduceret filstørrelse
Lokalplan 05.01.L08 Hotel ved Blåvand Kyst.pdf
Høringssvar til forslag til lokalplan 05.01.L08 Hotel ved Blåvand Kyst
Resumé af indkomne bemærkninger Kysthotel.pdf
Høringssvar 40 som PDF-fil: Underskrifter imod byggeri på Hafnia-grunden.pdf


34. Høringssvar til ministerdeklaration for det Trilaterale Vadehavssamarbejde

Høringssvar til ministerdeklaration for det Trilaterale Vadehavssamarbejde

Sagsfremstilling

Som led i det Trilaterale Vadehavssamarbejde udarbejdes der hver fjerde år en ministerdeklaration. Udkast til denne deklaration er sendt i høring blandt interessenterne i de tre vadehavslande. De fire Vadehavskommuner påtænker at indsende et fælles kommunalt høringssvar til deklarationen.

 

Danmark, Tyskland og Holland har siden 1978 samarbejdet omkring beskyttelsen af Vadehavet. Det Trilaterale Vadehavssamarbejde varetages af miljøministrene i Danmark og Tyskland og ministeren for økonomiske anliggender i Holland. Mellem hver regeringskonference ledes det trilaterale arbejde af Vadehavsbestyrelsen, som består af repræsentanter fra de tre lande. Hvert land har fire sæder i bestyrelsen, Miljøstyrelsen har 2 sæder, Nationalpark Vadehavet har 1 sæde og vadehavskommunerne har en fælles repræsentant siddende i bestyrelsen.

 

Hvert fjerde år mødes de tre landes ministre til regeringskonference, hvor en ministerdeklaration for de næste fire år underskrives.

 

Ministerdeklarationen vedrører primært de statslige ansvarsområder. De områder i deklarationen, som kan vedrøre det kommunale arbejde og ansvarsområde, har forvaltningen udarbejdet kommentarer til.

 

Kommentarerne omfatter primært emneområderne: dannelsen af en Partner Hub, etableringen af en fremtidig trilateral verdensarvsfond samt initiativer i forhold til klimamål og CO2-reduktion.

 

I kommentarerne lægges der op til at få klarlagt hvilke implikationer den foreslåede model med en Partner Hub vil have i forhold til det eksisterende Trilaterale Vadehavsforum, og i forhold til kompetencerne mellem den Trilaterale Vadehavsbestyrelse og Partner Hub. Man har fra kommunernes side en lang tradition for en stor involvering af de lokale og regionale interessenter i samarbejdet omkring Vadehavet både hvad angår det nationale samarbejde om Vadehavet og det trilaterale. Man har således gennem årene fået etableret en lang række fora, netværk og strukturer, som er med til at sikre det fælles ejerskab omkring vadehavet.

 

Den nuværende deklaration fra Tønder foreskriver, at der er enighed om at overveje at etablere en fond. Der har været foretaget en del undersøgelser, men pt. er den juridiske konstruktion eller samspillet med Boardet ikke klarlagt i tilstrækkelig grad. Der kan ved en etablering af en fond være en risiko for, at der sker en udhuling i forhold til de danske fonde, og at mulighederne for at søge fondsmidler til danske projekter forringes.

 

Med hensyn til klimatilpasning og udledningsreduktioner foreslås det, at man henholder sig til de aftaler, der er indgået på nationalt plan og med EU. I kommunerne følger man i dag de mål, der er udstukket fra regeringens side og fra EU. En sådan tilgang hindrer dog ikke, hvis der er lande, regioner eller kommuner, i de 3 lande som ønsker at være mere ambitiøse.

 

Der er i tekstudkastet til Leeuwarden-deklarationen også indskrevet et afsnit om vores fælles landskab og kulturarv. Vores region er rig på naturarv såvel som kulturarv, og vores landskab er i vid udstrækning præget af de udfordringer, mennesker bosat ved det dynamiske vadehav lever med. Dette har også sat sit præg på vores kultur og landskab, med eksempelvis de mange diger, det inddigede land mv. I Danmark har vi i vadehavsregionen nedsat en fælles arbejdsgruppe KoP (Kulturhistorie og Planlægning), som netop arbejder med vores fælles kulturhistorie i vadehavsregionen. For yderligere at underbygge dette arbejde, foreslås det derfor, at man byder dette punkt i deklarationen velkommen.

 

Udkast til ministerdeklaration er af staten sendt i høring blandt interessenter i de tre vadehavslande. Udkastet vil endvidere i Danmark blive drøftet i det Rådgivende Udvalg for Vadehavet, Nationalpark Vadehavet og andre relevante interessenter.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at der i høringssvaret er medtaget de for kommunen relevante emner.


Retsgrundlag

Vadehavsbekendtgørelsen


Økonomi

ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at det udarbejdede høringssvar godkendes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-01-2018

Anbefalingen blev godkendt med følgende tilføjelse til høringssvaret fra Kommunernes Vadehavssekretariat. Nedenstående indsættes i deklarationen under punkterne vedr. Vadehavsforum.

 

1. Appreciate the  activities  and  recommendations  by  the  Wadden  Sea  Forum  on sustainable development and participatory processes, in particular with regard to: 

 

-         The intensive work on defining risks for the society and the environment in the  WSR  and  the  comprehensive  investigations  on  risk  management  to meet the requirements for a vivid and sustainable Region;

-         The contributions of the WSF to elaborate an inventory of policies and best practise examples with regard to the reduction of greenhouse gases also with  the  aim  working  towards a  CO2  neutral  Wadden  Sea  Region  as envisaged by the 2010 Sylt Declaration;

-         The work of the Forum on clean shipping and green ports concept;

-         The detailed development of sustainability indicators on municipality level and its assessment with a number of municipalities;

-         The development of a trilateral Planning Portal;

-         The efforts and commitment of the Forum supporting the implementation of  a  Goose  Management  Platform  on  AEWA  level  to  solve  conflicts  with geese on flyway level.

 

2.  Continue  to  support  the  WSF  as  an  independent  stakeholder  organization  in working  towards  a  sustainable,  environmental  friendly  Wadden  Sea  Region. 

 

Indføjes i indledningen af deklarationen (Præambel) 3:  Acknowledge  the  contribution  and  cooperation  to  realise  the  World  Heritage Partnership Centre and welcome the WSF as partner.

 

 

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 31-01-2018

Anbefalingen fra Udvalget for Plan og Teknik blev godkendt.sagsnr18-84_doknr3258-18_v1_20171222 udkast kommentarer fra kommuner til trilaterale ministerdeklaration 2018.docx.docx
sagsnr18-84_doknr17993-18_v1_vejledende oversættelse af udkast til kommentarer fra vadehavskommunerne til den trilaterale ministe.docx
sagsnr18-84_doknr17991-18_v1_vejledende oversættelse af udvalg for plan og tekniks suplerende indstilling.docx

Bilag

Udkast til høringssvar fra Vadehavskommuner til Trilaterale Ministerdeklaration 2018.docx
Vejledende oversættelse af udkast til kommentarer fra Vadehavskommunerne til den trilaterale ministerdeklaration 2018
Vejledende oversættelse af Udvalg for Plan og Tekniks suplerende indstilling


35. Godkendelse af vedtægter for Produktionsskolen Varde

Godkendelse af vedtægter for Produktionsskolen Varde

Sagsfremstilling

Direktionen modtog d. 13. december 2017 anmodning om godkendelse af vedtægter for Produktionsskolen Varde.

Byrådet skal godkende vedtægterne for Produktionsskolen Varde.

 

Produktionsskolen Varde er en skole, der skal tilbyde undervisningsforløb, baseret på praktisk arbejde og produktion.

I undervisningsforløbet skal skolen styrke deltagernes personlige udvikling og forbedre deres muligheder i uddannelsessystemet og på det almindelige arbejdsmarked.

 

Målgruppen er unge under 25 år, der ikke er uddannelsesparate. Deres optagelse på produktionsskolen godkendes af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU).

 

I forhold til tidligere vedtægter, har skolens bestyrelse foretaget et par sproglige rettelser, samt at §4 og §7 er omskrevet:

 

§4:
Deltagernes råd, jf. lovens § 6a, har ret til at udpege en tilforordnet til bestyrelsen uden stemmeret, jf. lovens § 6, stk. 2.(jf. lovens § 6, stk. 2. er tilføjet)

 

§7:
Skolen forpligtes udadtil af formanden og et andet bestyrelsesmedlem i forening. Disse er således tegningsberettigede, med mindre andet er bestemt i Lov om produktionsskoler eller regler fastsat i medfør heraf. Der påhviler ikke bestyrelsesmedlemmerne nogen personlig hæftelse for de på skolen påhvilende forpligtelser. – (Disse er således tegningsberettigede er tilføjet).

 

Sproglige rettelser er overstreget i bilag nr. 1 – 2513711 (vedtægter fra d. 01.01.2016) samt nr. 2 – 2513713 (vedtægter fra d. 01.01.2018).


Forvaltningens vurdering

Det vurderes, at vedtægterne er i overensstemmelse med undervisningsministeriets bekendtgørelse om standardvedtægter for produktionsskoler


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov om produktionsskoler § 5.


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at vedtægterne for Produktionsskolen Varde godkendes.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 18-01-2018

Forelægges Byrådet med anbefaling.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 31-01-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-287_doknr3425-18_v1_produktionsskolens vedtægter fra d. 01.01.2016.pdf
sagsnr18-287_doknr3427-18_v1_produktionsskolens vedtægter fra d. 01.01.2018.pdf

Bilag

Produktionsskolens vedtægter fra d. 01.01.2016
Produktionsskolens vedtægter fra d. 01.01.2018


36. Anvendelse af Krogen 3 til støttecenter og administrative arbejdspladser for Samstyrken

Anvendelse af Krogen 3 til støttecenter og administrative arbejdspladser for Samstyrken

Sagsfremstilling

Udvalget for Social og Sundhed har den 19. april 2016 godkendt, at Samstyrken udvider administrationsbygningen på Krogen 7, således at der bliver plads til mødelokale og frokostrum. Arbejdstilsynet har ved et uanmeldt besøg den 3. februar 2016 kommenteret de trange forhold for administrationen på Krogen 7. Arbejdstilsynet skriver blandt andet: ”Der skal være indrettet spiseplads, hvis der er spisepauser under arbejde. ... Arbejdspladsen (arbejdsbordet mv., hvor den enkelte ansatte udfører arbejde) må dog ikke anvises som spiseplads”. Arbejdstilsynets kommentar findes i dok. 32797-16.

 

Samstyrken ansøgte derfor i april 2016 om at udbygge Krogen 7, og udvalget gav tilsagn om, at der anvendes 1.235.500 kr. af opsparede midler til ombygningen. Der er pt. brugt kr. 41.700 kr. til tegninger mv.

 

Byggeriet blev dog sat i bero, da det blev besluttet at lukke Samstyrkens botilbud til børn, som lå på Krogen 3. Bygningen Krogen 3 ejes af Varde Kommune og ligger på samme matrikel som Krogen 7 og lige overfor administrationsbygningen Krogen 7.

 

Beslutningen om at sætte ombygningen af Krogen 7 i bero, blev truffet med et ønske om at samle administrationen, som i dag er delt på Krogen 7 og Frisvadvej 1C, i den ene fløj af Krogen 3.

I forbindelse med budgetforliget 2018 er der igangsat en række effektiviseringstiltag, som bl.a. indebærer mere effektiv brug af Støttecentre og det tilknyttede personale, hvor det i højere grad skal vurderes, om den enkelte borger kan modtage sin socialpædagogiske støtte i støttecenter fremfor eget hjem.

 

Det stiller nye krav til de fysiske rammer for støttecenter, hvilket Krogen 3 vurderes at opfylde. Støttecenteret vil samtidig fungere som cafe for Samstyrkens borgere, således at Cafe ET-SE også flyttes fra Frisvadvej 1C til Krogen 3. Samstyrken vil derfor ikke længere have behov for huset på Frisvadvej 1C, som kan sælges eller anvendes til andre formål.

 

Det vurderes, at udnyttelse af Krogen 3 som administrativ arbejdsplads for medarbejderne fra hhv. Krogen 7 og Frisvadvej 1C og som nyt støttecenter vil optimere fagligheden, øge effektiviteten og skabe god udnyttelse af eksisterende kommunale m2.

 

Dermed undgås også at udbygge Krogen 7 med 64 m2, når der samtidig står en ledig bygning på samme matrikel.

 

Derudover skal det bemærkes, at Samstyrkens pedeller har værksted på matriklen, Krogen 3. På matriklen har Samstyrken ligeledes diverse isolerede redskabsskure med varme. Såfremt Samstyrken ikke længere kan anvende værksted og redskabsskure på Krogen 3, fx ved salg, så vil det være nødvendigt at finde et nyt værksted og et større areal til depot/carport til maskiner og øvrige redskaber mv. til Samstyrkens pedeller.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at det ikke er økonomisk forsvarligt at udbygge Krogen 7, når Krogen 3 samtidig står ledig. Desuden er der i denne periode stort fokus på besparelser i Varde Kommune, hvilket heller ikke taler for at udvide en bygning, hvis det ikke er nødvendigt.

 

Flytning af administrative arbejdspladser, Cafe ET-SE og etablering af nyt støttecenter på Krogen 3, vil også give mulighed for anden udnyttelse af Frisvadvej 1C.

 

Det er vigtigt, at evt. flytning af støttecenter til Krogen 3 sker i god dialog med aktuelle brugere, medarbejdere og evt. pårørende. Der vil derfor blive planlagt og iværksat en relevant informations- og dialogproces.


Retsgrundlag

Ingen


Økonomi

Der resterer 1,2 mio. kr. af budgettet afsat til udbygning af Krogen 7, som i stedet kan anvendes til ombygning af Krogen 3, så det indrettes til kontor og støttecenter.


Høring

Handicapråd

Med-systemet


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Krogen 3 fremover anvendes til administration og støttecenter,

at den planlagte udbygning af Krogen 7 undlades,

at de resterende midler på 1,2 mio. kr. anvendes til mindre ombygning af Krogen 3, og

at den fremtidige anvendelse af bygningerne Frisvadvej 1C overgår til Udvalget for Plan og Teknik.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 12-12-2017

Udvalget besluttede at sende anbefalingen til høring i Handicapråd og Med-systemet, inden der træffes endelig godkendelse i udvalget.


Beslutning Handicaprådet den 18-12-2017

Handicaprådet ser positivt på udnyttelsen af Krogen 3, men også at man får bragt arbejdspladsen i orden i forhold til Arbejdstilsynet. Kommunen skal vise sig som et godt forbillede.
Handicaprådet ser også en anden fordel ved at samle de administrative opgaver på adressen. Det kan være med til mere tværfagligt sparring på området.

Handicaprådet lægger vægt på, at de faciliteter og aktiviteter der er på Cafe 1C videreføres på Krogen 3.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 16-01-2018

Forvaltningens anbefaling blev godkendt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 31-01-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr15-5874_doknr32797-16_v1_vejledning fra arbejdstilsynet vedr. uanmeldt besøg på krogen 7 den 03.02.2016 .pdf

Bilag

Vejledning fra Arbejdstilsynet vedr. uanmeldt besøg på Krogen 7 den 03.02.2016


37. Gensidig orientering

Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Orientering ved borgmesteren:

 

Orientering ved direktørerne

 

 

Møder med ministre, folketingsmedlemmer mv

 

Løbende orientering om aktuelle sager


Konsekvens i forhold til visionen

 

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 31-01-2018

Orientering blev taget til efterretning.

38. Refusionsanalyse på beskæftigelsesområdet - Lukket punkt