UDVALG

Udvalget for Økonomi og Erhverv

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 3, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

03-01-2018 12:30:00

SLUTTIDSPUNKT

03-01-2018 15:50:00


PUNKTER

5. Godkendelse af dagsorden
6. Godkendelse af referat fra konstituerende møde 06.12.2017
7. Salgspriser for parcelhus- og erhvervsgrunde i 2018
8. Tidsplan for udvikling af Varde Fritidscenter
9. Databeskyttelsesrådgiver og IT-Sikkerhedsopgave
10. Høringsfrister
11. Forslag. Kommuneplantillæg - Ændring af rensningsanlæg ved Nørre Nebel
12. Forslag. Lokalplan for nyt sommerhusområde i Houstrup
13. Forslag. Ophævelse af lokalplan i Billum
14. Evaluering af delegationsplan for det tekniske område
15. Forslag. Kommuneplantilæg - Blåvand Zoo
16. Forslag. Lokalplan for Blåvand Zoo
17. Anlægsregnskab vedr. Tistrup Børnehave
18. Gensidig orientering
19. Orientering: Deltagelse i projektet "Vores stemmer" - Lukket punkt5. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 03-01-2018

Godkendt.

6. Godkendelse af referat fra konstituerende møde 06.12.2017

Godkendelse af referat fra konstituerende møde 06.12.2017

Sagsfremstilling

Byrådet, Udvalget for Erhverv og Økonomi samt de stående udvalg afholdte den 6. december 2017 konstituerende møde.

 

For Udvalget for Økonomi og Erhverv blev følgende godkendt:

Næstformand Anders Linde

Udvalgets forretningsorden

Udvalgets mødeplan 2018


Forvaltningens vurdering

Styrelsesloven og kommunens styrelsesvedtægt


Retsgrundlag

Ingen


Økonomi

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at referat fra Udvalget for Økonomi og Erhvervs konstituerende møde 6. december 2017 godkendes.

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 03-01-2018

Anbefalingen blev godkendt.

7. Salgspriser for parcelhus- og erhvervsgrunde i 2018

Salgspriser for parcelhus- og erhvervsgrunde i 2018

Sagsfremstilling

Salgspriser for Varde Kommunes parcelhus- og erhvervsgrunde fastsættes for hvert kalenderår, og der skal derfor fastsættes nye priser for 2018.

 

Kommunens parcelhus- og erhvervsgrunde skal sælges til markedsprisen, og de skal

udbydes til salg ved annoncering, jf. bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

 

Når priserne for 2018 er godkendt, annonceres de i dagspressen og på kommunens hjemmeside med oplysning om antallet af grunde og priser i de enkelte udstykningsområder.

 

Priserne har været uændrede i 2009, 2010, 2011, 2013, 2015 og 2017. I maj 2012 besluttede Byrådet at nedsætte m²-priserne med 10 % på både parcelhus- og erhvervsgrunde. Herudover er priserne på udvalgte erhvervsgrunde harmoniseret ved kommunesammenlægningen.

 

I maj 2014 besluttede Byrådet at udbyde i alt 42 grunde fordelt i 19 udstykningsområder for højeste bud uden mindstepris. I oktober 2015 besluttede Byrådet at udbyde yderligere 31 grunde fordelt i 7 udstykningsområder for højeste bud uden mindstepris med virkning fra januar 2016. I december 2016 besluttede Byrådet, at 8 parcelhusgrunde på Kløvervang i Fåborg fra 1. januar 2017 sælges for højeste bud uden mindstepris. Der er solgt i alt 18 grunde for højeste bud uden mindstepris i perioden 2012-2017.

 

Forvaltningen foreslår, at udbuddet af grunde i de resterende områder fortsætter i 2018

på samme vilkår. Udstykningsområderne er markeret med blåt på det vedhæftede bilag.

 

Bud, der ikke dækker tilslutningsafgifterne, kan ikke accepteres.

 

Med baggrund i ovenstående er der udarbejdet en oversigt med de priser, der trådte i kraft fra januar 2017 i de enkelte udstykningsområder og med forslag til priser fra 1. januar 2018.

 

Alle nævnte priser er inkl. moms men ekskl. tilslutningsafgifter.


Forvaltningens vurdering

Der er i 2015 fastsat to kriterier for udvælgelsen af områder (markeret med blåt i bilaget), som skal udbydes for højeste bud uden mindstepris. Det er, at der højest må være 6 grunde tilbage i området, og at der ikke være solgt grunde siden 2012. Kriterierne er fastsat med baggrund i ønsket om at få ældre udstykninger færdiggjort, og for at undgå utilfredshed hos købere, som har købt grund kort tid før en nedsættelse af prisen.

 

Forvaltningen vurderer, at de foreslåede priser i det vedhæftede bilag svarer til markedspriserne.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen.


Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 68.

Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.


Økonomi

Ifølge budgettet for 2018 forventes det, at udgifter til byggemodning kan dækkes af indtægter fra grundsalget. Der er budgetteret med et nettobeløb på 0 kr.

 

Der kan foreløbig disponeres over en ramme på 5 mio. kr. til byggemodning.


Høring

Ingen.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at grundene i udstykningsområder markeret med blåt udbydes til salg for højeste bud uden mindstepris på uændrede vilkår, og

at salgspriserne inkl. moms men ekskl. tilslutningsafgifter for 2018 for de resterende parcelhus- og erhvervsgrunde fortsætter uændret.

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 03-01-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr17-12678_doknr180426-17_v1_salgspriser inkl. moms men ekskl. tilslutningsafgifter for parcelhus- og erhvervsgrunde i 2018..docx

Bilag

Salgspriser inkl. moms men ekskl. tilslutningsafgifter for parcelhus- og erhvervsgrunde i 2018.


8. Tidsplan for udvikling af Varde Fritidscenter

Tidsplan for udvikling af Varde Fritidscenter

Sagsfremstilling

Udvalget for Kultur og Fritid godkendte 10. februar 2016 det videre arbejde med at konkretisere og realisere udvikling af Varde Fritidscenter, som bl.a. betyder, at bygningsmassen vederlagsfrit overdrages fra Varde Kommune til en fond.

 

Ankestyrelsen har i en forhåndsudtalelse meddelt, at en overdragelse af bygningsmassen på de skitserede vilkår ikke er lovlig, fordi bygningerne efterfølgende bl.a. skal anvendes til aktiviteter, som kommunen ikke kan støtte, jf. kommunalfuldmagten.

 

Det er derfor vurderet, at overdragelsen af bygningsmassen skal ske på markedslignende vilkår, og at andre interessenter skal have mulighed for at byde.

 

På dette grundlag er processen og tidsplanen justeret. Det betyder bl.a., at en overdragelse tidligst kan finde sted 1. oktober 2018 mod tidligere planlagt medio 2016.

 

Den nye tidsplan i hovedpunkter, jf. bilag:
 

Opgave

Beskrivelse

Deadline

Projekt- og konsekvensbeskrivelse

Detaljeret beskrivelse af ejendomme m.v. der udbydes til salg og plan for udbud samt beskrivelse af projektets konsekvenser

31. marts 2018

Forberedelse af udbud

Undersøgelse af udbudsregler og udarbejdelse af udbudsmateriale. Der antages ekstern bistand

31. marts 2018

Politisk behandling

Beslutning om salg og vilkår samt bevilling og eventuelle deponeringer

30. april 2018

Udbud

Udsendes 1. maj 2018 og løber 45 dage

15. juni 2018

Vurdering af tilbud

Tilbud vurderes og kvalificeres

31. juli 2018

Politisk behandling

Godkendelse af resultat af udbud

31. august 2018

Udmøntning

Udstykning, tinglysning, dokumenter m.m.

30. september 2018

Effektuering

Overdragelse og ikrafttræden

1. oktober 2018

 


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 11-12-2017

Orienteringen blev taget til efterretning


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 03-01-2018

Punktet udsættes og behandles i sammenhæng med sagen om udbudsbetingelserne på møde i Udvalg for Økonomi og Erhverv.sagsnr14-14419_doknr178359-17_v1_officiel tidsplan - for udbud og salg af varde idrætscenter.docx

Bilag

Officiel tidsplan - for udbud og salg af Varde Idrætscenter


9. Databeskyttelsesrådgiver og IT-Sikkerhedsopgave

Databeskyttelsesrådgiver og IT-Sikkerhedsopgave

Sagsfremstilling

EU har vedtaget en ny databeskyttelsesforordning, der træder i kraft den 25. maj 2018.

Justitsministeriet har desuden udsendt udkast til dansk lov, der supplerer EU forordningen. Ministeriet har endvidere annonceret nærmere vejledning til forordningen i løbet af efteråret 2017 og foråret 2018.
 

EU’s Persondataforordning bygger grundlæggende på de nuværende regler i den danske persondatalov, men stiller desuden væsentlige nye krav til både private som offentlige organisationers arbejde med persondatasikkerhed.

Samtidig må det konstateres, at Varde Kommune – ligesom en række andre offentlige og private organisationer – har et efterslæb, når det kommer til overholdelse af de administrative regler og procedurer i den danske persondatalov.

Implementeringen af EU-Persondataforordningen i Varde Kommune vil derfor kræve væsentlige ressourcer og stor ledelsesopmærksomhed i de kommende år, både i fagforvaltningerne (der anvender persondata) og i Centralforvaltningen, der har det overordnede ansvar for kommunens persondatasikkerhed.

 

De væsentligste nye tiltag i EU Persondataforordningen er:

-Bødestraf ved overtrædelse af forordningen

-Krav om gennemførelse af en dataflow-analyse, der skal give et overblik over organi-sationens persondata, samt de personer, processer og systemer, der håndterer dem

-Krav om ansættelse af en databeskyttelsesrådgiver ”Data Protection Officer” (DPO), dvs. en person, der har det overordnede ansvar for organisationens persondatasikkerhed

-Større opmærksomhed på persondatasikkerhed ifm. implementering af nye processer og systemer (”Privacy by design” og ”Privacy by default”)

-Øgede krav til risikostyring, herunder afdækning af betydning for den registrerede borger ved implementering af nye processer og systemer (Privacy Impact Assesment)

-Krav om underretning til Datatilsynet indenfor max 72 timer efter en persondata lækage

-Større krav til styring og procesdokumentation af organisationens egenkontrol.

 

Allerede i dag er der opgaver indenfor It sikkerhed, som udføres i It & Digitalisering.

Grundet omlægninger i afdelingen og besparelser, er hovedparten af disse opgaver i den seneste periode varetaget af It & Digitaliseringschefen i mangel af medarbejderressourcer.


Forvaltningens vurdering

Udgangspunktet er, at en stor del af EU Persondataforordningen vil være opfyldt ved overholdelse af ISO 27001, der er en international standard for styring af it-sikkerhed.

Varde Kommune har påbegyndt en omlægning fra DS484 til ISO27001, som dog ikke er fuldført.

 

Da Varde Kommune anvender store mænger persondata i løsningen af kommunens opgaver, kræver forberedelsen til at efterleve den nye forordning dedikerede ressourcer.

En markant opprioritering af IT-sikkerhedsarbejdet, er en forudsætning for at kunne efterleve kravene fra persondataforordningen.

 
Hovedopgaverne er oplistet nedenfor:

 

Opgaver for hhv. IT-sikkerhedsfunktionen og Databeskyttelsesrådgiveren

 

IT-sikkerhed:

Deltage i KL sikkerhedsprogram frem til 2020

Oprette og vedligeholde fællesfortegnelser jf. Artikel 30, stk. 17

Vedligeholde systemoverblik i samarbejde med systemejere

Risikovurdere systemer i samarbejde med systemejere

Foretage leverandørstyring mhp. efterlevelse af indgåede kontrakter og databehandleraftaler i samarbejde med systemejere

Sikre korrekt anvendelse af KLE-numre. KL Emnesystematik (KLE) er en retskildebaseret kommunal taksonomi (journaliseringsnøgle), der bruges til at registrere de kommunale opgaver (emner) og forvaltningshandlingen ift. opgaven (handlingsfacetterne) på den enkelte sag. KL Emnesystematik tilstræber til enhver tid at reflektere den del af den danske lovgivning, der omfatter den kommunale forvaltning. 

Det er forvaltningens vurdering, at der hos nogle ansatte mangler forståelse for vigtigheden af en korrekt journalisering hvilket forventeligt betyder, at kvaliteten ikke er på et tilstrækkeligt niveau for at kunne efterleve de skærpelser som persondataforordningen kræver.

Færdiggøre omlægning af IT-sikkerhedspolitik fra DS484 til ISO27001.

Rådgive om og sikre at nye processer/systemer følger forordningens krav (eks. ”Privacy by design” og ”Privacy by default”).

Opbygge og vedligeholde årshjul for sikkerhed for at sikre løbende overholdelse af forordningen.

Opbygge og vedligeholde overordnet beredskabsplan samt teste i henhold til planen.

Ansvar for uddannelse i sikkerhed og awarenes aktiviteter.

Sikre systematiske målinger i samarbejde med systemejere.

Forestå årlig afrapportering til Sikkerhedsudvalget (direktion). 

 

Databeskyttelsesrådgiver

Projektleder for implementering af databeskyttelsesforordningen i Varde Kommune

Deltage i undervisning med henblik på certificering til ISO

Orientere og rådgive organisationen om forpligtelser som følge af forordningen

Overvåge at forordningen overholdes

Rådgive system-/dataansvarlige om risiko-/konsekvensanalyser

Være bindeled til relevante myndigheder og eksterne samarbejdspartnere

Samarbejde med og fungere som kontaktperson til tilsynsmyndigheden

Være kontaktperson for registrerede personer ved spørgsmål om behandling af deres oplysninger. 

 

Tidsforbruget vurderes ligelig fordelt mellem sikkerhedsarbejdet og arbejdet som databeskyttelsesrådgiver.

 

Rollen som databeskyttelsesrådgiver er en beskyttet og uafhængig funktion.

Det er eksplicit nævnt i forordningen, at hvervet som databeskyttelsesrådgiver ikke kan bestrides af HR eller IT-chef, men vurderingen fra Kommunernes Landsforening er, at referencen for funktionen godt kan ligge hos f.eks. IT-chefen, der dog ikke kan have nogen instruktionsbeføjelser ift. rollen som databeskyttelsesrådgiver.

Referencen vil på dette område skulle være til kommunaldirektøren, kommunalbestyrelsen eller et særligt sikkerhedsudvalg, hvor bl.a. kommunaldirektøren deltager for at sikre uafhængighed.

Flere kommuner har valgt en placering – herunder Esbjerg – hvor databeskyttelsesrådgiveren har reference til IT-chefen, mens København har valgt en placering i kommunens interne revision.

 

Ressourcebehovet i forbindelse med forberedelse til og efterlevelse af Persondataforordningen afhænger generelt dels af kommunens størrelse og dels af hvordan man i forvejen har grebet arbejdet an med efterlevelse af de nuværende regler om IT-sikkerhed.

I andre kommuner af sammenlignelig størrelse (Billund og Vejen), har man oplyst, at det anslåede ressourceforbrug til både IT-sikkerhedsopgaver og funktionen som databeskyttelsesrådgiver udgør 1 årsværk, fordel på ½ årsværk til hver del.

I Esbjerg kommune har man netop ansat en databeskyttelsesrådgiver, og anvender samlet set 2 årsværk på opgaver med IT-sikkerhed og implementering af persondataforordningen.

 

Forvaltningen har afsøgt muligheden for at etablere et samarbejde med Esbjerg om databeskyttelsesrådgiver funktionen, hvilket ikke er muligt.

 

Endvidere er muligheden for at få opgaven varetaget eksternt undersøgt. BDO har i den forbindelse oplyst, at der ikke er andre kommuner der har valgt at købe opgaven hos dem, og at opgaven vil koste mellem ¾ -1 årsværk hvis opgaven skal løses i deres regi. Dertil vil komme interne ressourcer i organisationen. Det vurderes derfor, at denne løsning samlet set vil betyde et større ressourceforbrug for kommunen.

 

 

Organisering:

Det er forvaltningens vurdering, at arbejdet for at nå det overordnede formål – at implementere og efterleve databeskyttelsesforordningen i Varde Kommune til ikrafttrædelse 25. maj 2018 – bør organiseres og faseinddeles:

 

Fase 

Leverance

Fase 1: Indledende overblik og planlægning

Kommissorium + oprettelse af projektorganisation

 

Fase 2: Kortlægning af persondatabehandling

 

Overordnet kortlægning af behandlingsaktiviteter i Varde Kommune

 

Fase 3: Gap-analyse

 

Afdækning af hvor Varde Kommune har udfordringer i forhold til at efterleve persondataforordningen

 

Fase 4-5: Fastlæggelse af indsatsområder og implementering

 

Udarbejdelse af handlingsplan på baggrund af de identificerede indsatsområder og implementering

 

 

Fase 6: løbende kontrol

 

Notat om roller og ansvar for løbende compliance + overdragelse

 

 

Projektledelsen og opgaverne i de enkelte faser skal primært varetages af databeskyttelsesrådgiveren, hvortil kommer et vist ressourcetræk på forvaltningsniveau.

Der vil over tid skulle investeres i forskellige værktøjer, efteruddannelse af databeskyttelsesrådgiveren samt løbende opfølgning på overholdelse af forordningen, hvorfor der også efterfølgende løbende bør afsættes budgetmidler.

 

Der forventes ikke DUT på implementering af forordningen, da EU sager normalt ikke kompenseres. Hvorvidt der vil bliver DUT-reguleret som følge af kommende ændringer af persondataloven vides ikke endnu.


Retsgrundlag

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger Artikel 15 (Databeskyttelsesforordningen).


Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

2018

2019

2020

2021

Databeskyttelsesrådgiver/IT-sikkerhedsfunktion

 

Løbende overholdelse

 

400

 

100

 

400

 

100

 

400

 

100

 

400

 

100

 

 

Det vurderes, at udgiften ikke vil kunne finansieres indenfor rammerne af det nuværende budget i It & Digitalisering, som netop er reduceret med 500 tkr årligt som en del af besparelseskataloget.

 

Forvaltningen fraråder, at anvende midlerne dedikeret til monopolbrudsprojekter, da disse midler tidligere er afsat specifikt til projektansættelse af ressourcer til monopolbrudsaktiviteter.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv,
at der etableres en IT-sikkerhedsfunktion anslået til et ½ årsværk, samt en databeskyttelsesfunktion anslået til et ½ årsværk (samme person)
at funktionerne placeres i Digitalisering og IT med reference til Digitalisering- og IT-chefen.

at udgifterne til finansiering fra 2019 og frem drøftes på budgetkonferencen 2018.

at finansiering i 2018 afholdes med 300.00 kr. indenfor rammen i IT & Digitalisering, og 200.000 fra uforbrugte midler i forbindelse med årsafslutning for 2017.

at der etableres et projekt som beskrevet, under ledelse af funktionen som It-sikkerhed og databeskyttelsesrådgiver


Beslutning Direktionen den 20-12-2017

Anbefalingen blev godkendt.

Direktionen anmoder forvaltningen om, at afdække mulighederne for at etableret samarbejde med andre kommuner om databeskyttelsesrådgiverfunktionen.

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 03-01-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr17-5707_doknr175268-17_v1_notat kort om databeskyttelsesforordningen nr 2.docx

Bilag

notat kort om databeskyttelsesforordningen nr 2


10. Høringsfrister

Høringsfrister

Sagsfremstilling

Den nye planlov giver mulighed for at reducere høringsfrister for kommuneplantillæg og lokalplaner.

 

Høringsfristen for forslag til lokalplaner og mindre kommuneplantillæg kan fremover fastsættes til 4 uger mod tidligere 8 uger, dog helt ned til 2 uger for lokalplanforslag af mindre betydning.

 

Langt hovedparten af de lokalplanforslag, der udarbejdes i Varde Kommune, forventes fremover at forudsætte en høringsfrist på 4 uger.

 

Kommunen har pligt til at sikre en rimelig frist for inddragelse af offentligheden i hvert enkelt tilfælde. Det betyder, at en høringsfrist uanset den fastsatte høringsperiode kan påklages. Vi skal derfor især være opmærksomme på, at høringer ikke bliver for korte, når de løber i forbindelse med sommerferie, jul og påske.

 

Minimumshøringsfristerne ser efterfølgende således ud:

 

Kommuneplan

8 uger

Kommuneplantillæg med forhøring (VVM mv.)

8 uger

Mindre kommuneplantillæg

4 uger

Lokalplan

4 uger

Mindre lokalplan

2 uger

 

Ved lokalplaner af mindre betydning forstås bl.a. lokalplaner, som ikke medfører væsentlige ændringer i omgivelserne. Det er f.eks. mindre ændringer i eksisterende lokalplaner, lokalplaner, hvorved der alene sker overførsel af et mindre areal eller en enkelt ejendom fra landzone til byzone aflysning af lokalplaner, der ikke længere er relevante.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer overordnet, at en høringsfrist på 4 uger er hensigtsmæssig i forhold til inddragelsen af borgerne i lokalplansager, og at denne frist fremadrettet vil være hovedreglen. Det foreslås, at forvaltningen bemyndiges til at fastsætte høringsperioden i de konkrete sager i forhold til ferieperioder, men også i forhold til sagernes omfang og kompleksitet. I sager, hvor lokalplaner indgår i sagskomplekser med kommuneplantillæg, foreslås det, at kravet til høringsperioden for kommuneplantillægget bliver retningsgivende for hele sagskomplekset.

 

Udviklingsplaner har hidtil været sendt i offentlig høring i 8 uger. Det foreslås, at udviklingsplanerne fremover sendes i høring i min. 4 uger.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Planloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at høringsfrister fremover udnytter lovens muligheder, og som udgangspunkt ikke forkortes til 2 uger, medmindre planerne er af helt underordnet karakter,

at forvaltningen bemyndiges til at fastsætte høringsperioden i de konkrete sager i forhold til ferieperioder, men også i forhold til sagernes omfang og kompleksitet, og

at udviklingsplaner sendes i høring i 4 uger.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 07-12-2017

Anbefalingen blev godkendt med den tilføjelse, at høringsfristen for lokalplaner i sommerhusområder fastsættes til 6 uger.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 03-01-2018

Anbefalingen blev godkendt.

11. Forslag. Kommuneplantillæg - Ændring af rensningsanlæg ved Nørre Nebel

Forslag. Kommuneplantillæg - Ændring af rensningsanlæg ved Nørre Nebel

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et Forslag til kommuneplantillæg 13, som giver mulighed for en modernisering af anlægget i det tekniske rammeområde 15.01.T01, således at anlægget vil kunne leve op til fremtidige miljøkrav.

 

Området omfatter et rensningsanlæg med en mindre grad af eksisterende bebyggelse. DIN Forsyning A/S ønsker en modernisering af anlægget. De nuværende rammebestemmelser giver ikke mulighed for denne tilpasning.

 

I Forslag til kommuneplantillæg 13 til Kommuneplan 2017 bevares det nuværende rammeområdes fysiske afgrænsning, men der ændres to forhold i rammebestemmelserne. Den maksimale bebyggelsesprocent hæves fra 0 % til 10 %, og den maksimale højde på bebyggelse i rammeområdet hæves fra 4,5 m til 7 m.

 

Der er udarbejdet en miljøscreening for Forslag til tillæg 13 til Kommuneplan 2017. I screeningen vurderes, at planen ikke ventes at medføre miljøpåvirkninger.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at det er hensigtsmæssigt, at Din Forsyning A/S får mulighed for at modernisere anlægget i rammeområdet. Der forventes ingen yderligere lugtgener ved driften af det moderniserede renseanlæg sammenholdt med eksisterende forhold.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter


Økonomi

Ingen


Høring

Planforslaget skal i offentlig høring i 8 uger, før kommuneplantillægget kan endelig vedtages, jf. planloven § 24, stk. 3.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at forslag til tillæg 13 vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger, og

at den tilhørende miljøscreening godkendes og offentliggøres samtidigt med planforslaget.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 07-12-2017

Anbefalingen blev godkendt med den bemærkning, at høringsfristen sættes til 4 uger.

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 03-01-2018

Anbefalingen fra Udvalget for Plan og Teknik blev godkendt.sagsnr17-11872_doknr182715-17_v1_miljøscreening til tillæg 13 til kp17 - teknisk anlæg ved nørre nebel.pdf.pdf
sagsnr17-11872_doknr185204-17_v1_tillæg 13 til kp17 - teknisk anlæg ved nørre nebel 23-11-2017.pdf

Bilag

Miljøscreening til tillæg 13 til KP17 - Teknisk anlæg ved Nørre Nebel.pdf
Tillæg 13 til KP17 - Teknisk anlæg ved Nørre Nebel 23-11-2017


12. Forslag. Lokalplan for nyt sommerhusområde i Houstrup

Forslag. Lokalplan for nyt sommerhusområde i Houstrup

Sagsfremstilling

Forvaltningen har i samarbejde med ansøger udarbejdet et forslag til lokalplan 13.02.L01 for et sommerhusområde ved Søndervang og Vestervang i Houstrup.

 

Lokalplanens formål er at skabe et attraktivt sommerhusområde i Houstrup. Sommerhusområdet kommer til at indeholde ca. 35-45 nye sommerhusgrunde. Etagehøjden er fastlagt til 1 etage, dog maksimalt 5 m over eksisterende terræn. Materialer er fastlagt til blank mur, pudset eller vandskuret mur, med træbeklædning eller som kombination af de nævnte materialer. Tage skal enten fremtræde matte og i naturmaterialets egen farve eller som sort eller rød. Solfangere og solcelleanlæg skal indpasses i bygningens arkitektur, placeres plant med tagfladen og integreres i tagfladens konstruktion. Bebyggelserne får adgang til et fælles grønt rekreativt område.  

Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med KP17.

 

Sommerhusområdet anlægges med en stamvej med en grøft. Grøften kan på én gang fungere som et landskabeligt, rekreativt element, samtidig med at den kan aflede overfladevand fra området.

 

Ifølge klimatilpasningsplanen er der en potentiel risiko for, at lokalplanområdet vil kunne blive oversvømmet via Hejbøl Bæk, og området anlægges derfor med et dige, som omgiver hele lokalplanområdet, og der etableres stipassager over diget.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at etablering af 35-45 nye sommerhusgrunde vil være et aktivt plus for Houstrup, fordi det giver mulighed for at tilbyde ekstra overnatningsmuligheder.

Det vurderes, at der i dette konkrete tilfælde kan tillades at benytte plastikvinduer, fordi området ikke ligger offentlig synligt på en fremtrædende placering, og fordi bebyggelserne er tiltænkt at ligge gemt bag beplantning. Der skal søges om dispensation til at bruge plastikvinduer for at sikre, at typen af plasticvinduer er tidssvarende i en høj kvalitet også på længere sigt.


Konsekvens i forhold til visionen

I forbindelse med muligheden for at bygge sommerhuse i Houstrup, får flere også muligheden for at benytte de omkringliggende naturområder.


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven

Miljøvurderingsloven


Økonomi

Ingen


Høring

Lokalplanforslaget skal i offentlig høring i 8 uger, før lokalplanen kan vedtages.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Forslag til lokalplan 13.02.L01 vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger, og

at den tilhørende miljøscreening godkendes og offentliggøres samtidigt med lokalplanforslaget.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 07-12-2017

Niels Christiansen stillede følgende ændringsforslag:

Der må ikke udstykkes grunde under 1.500 m2.

 

Forslaget blev sat til afstemning.

 

 

V
Preben Friis-Hauge

V
Connie Høj

V
Anders Linde

V
Poul Rosendahl

V
Mads Sørensen

A
Kjeld Anker Espersen

C
Niels Christian-sen

For

 

 

 

 

 

 

x

Imod

x

x

x

x

x

 

 

Undlod

 

 

 

 

 

x

 

 

Forslaget er hermed faldet.

 

Forvaltningens anbefaling blev sat til afstemning.

 

Anbefalingen blev godkendt med den bemærkning, at høringsfristen sættes til 6 uger.

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 03-01-2018

Anbefalingen fra Udvalget for Plan og Teknik blev godkendt..sagsnr17-1694_doknr185254-17_v1_forslag til mv screening lp 13.02.l01 for sommerhusområde i houstrup.pdf.pdf
sagsnr17-1694_doknr193384-17_v1_forslag til lokalplan 13.02.l01 for sommerhusområde i houstrup_.pdf.pdf

Bilag

Forslag til MV Screening LP 13.02.L01 for sommerhusområde i Houstrup.pdf
Forslag til lokalplan 13.02.L01 for sommerhusområde i Houstrup_.pdf


13. Forslag. Ophævelse af lokalplan i Billum

Forslag. Ophævelse af lokalplan i Billum

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til ophævelse af lokalplan 02.C2.01 i Billum.

Lokalplanområdet er på 2,15 ha og omfatter dele af matrikel 5g og 5y, samt matrikel 5af, Billum By, Billum.

 

Lokalplan nr. 02.C2.01 blev i maj 2005 udarbejdet på baggrund af Byrådets ønske om at udlægge området til center- og erhvervsområde. Lokalplanens formål er ikke realiseret, og det vurderes, at lokalplanens bestemmelser for området er uaktuelle og derfor bør ophæves.

 

Lokalplanområdet er omfattet af Kommuneplanens rammeområde 04.01.E1, der udlægger området til erhvervsformål. Ophævelse af lokalplanen medfører ikke ændringer i kommuneplanrammen.

 

I forbindelse med vedtagelse af lokalplan 04.01.L03, omfatter lokalplan 02.C2.01 kun et mindre restareal.

 

Arealet ligger i byzone og tilbageføres til landzone ved lokalplanens endelige ophævelse.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at planlægningen for området ikke længere er tidssvarende.

  

I miljøscreeningen er det vurderet, at en ophævelse af lokalplan 02.C2.01 ikke vil medføre ændringer eller miljøpåvirkninger.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven

Miljøvurderingsloven


Økonomi

Ingen


Høring

Lokalplanforslaget skal i offentlig høring i 8 uger, før ophævelsen af lokalplanen kan vedtages endeligt.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at forslag til ophævelse af lokalplan 02.C2.01 vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger, og

at den tilhørende miljøscreening godkendes og offentliggøres samtidigt med aflysningsdokumentet.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 07-12-2017

Anbefalingen blev godkendt med den bemærkning, at høringsfristen sættes til 4 uger.

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 03-01-2018

Anbefalingen fra Udvalget for Plan og Teknik blev godkendt.sagsnr17-8538_doknr178766-17_v1_ophævelse af lokalplan i billum.pdf.pdf
sagsnr17-8538_doknr178816-17_v1_miljøscreening for 02.c2.01.pdf

Bilag

Ophævelse af lokalplan i Billum.pdf
Miljøscreening for 02.C2.01


14. Evaluering af delegationsplan for det tekniske område

Evaluering af delegationsplan for det tekniske område

Sagsfremstilling

Ved starten af byrådsperioden 2014-2017 blev det besluttet at anvende en bemyndigelsesplan baseret på princippet om værdibaseret ledelse. Det betyder at den gældende bemyndigelsesplan som udgangspunkt ikke fastlægger præcise retningslinjer for, hvornår en sag skal forelægges det politiske system.

 

For plansager, hvor delegation til hhv. Udvalget for Plan og Teknik og forvaltningen i henhold til planloven forudsætter en delegation fra Byrådet, er delegationsplanen dog mere præcis.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at det i praksis vil fungere bedre med en mere præcis delegationsplan. Med en præcis delegationsplan kan den enkelte medarbejder vurdere, om en given sag skal forelægges det politiske system. En præcis delegationsplan vil herudover gøre det mere enkelt for nye medarbejdere og ledere at agere hurtigt og effektivt.

 

Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet et oplæg til en ny bemyndigelsesplan, der tydeliggøre beslutningskompetencen på de forskellige lovområder. Sager af særlig principiel interesse eller sager, der har stor bevågenhed i offentligheden, vil altid blive forelagt Udvalget eller Byrådet, uanset bemyndigelsen.

 

Udvalget for Plan og Teknik behandler især mange sager på planområdet, hvor de enkelte sager med de nuværende processer fremlægges 2-3 gange for Udvalget og ofte også for Byrådet.

 

Planprocedurer opfattes af bygherrer mv. ofte som meget langvarige. En planproces fra aflevering af lokalplanforslag til politisk behandling til den endelige vedtagelse kan tage op i mod 6 måneder, hvoraf kun de 2 måneder udgør den officielle høringsperiode (høringsperioder forventes reduceret til 1 måned). Den øvrige tid ligger i dagsordensproduktion og sagsgange frem mod de politiske møder. Et kortere tidsforbrug i dagsordenssystemet vil give større fleksibilitet i forhold til dialogen med borgerne.

 

Planloven indeholder mulighed for at delegere vedtagelse af både planforslag og den endelige plan til forvaltningen. Varde Kommune gør kun i begrænset omfang brug af disse muligheder. Med henblik på at sikre en hurtig og smidig sagsgang i mindre lokalplansager uden principiel interesse og samtid sikre Byrådets indflydelse på væsentlige sager foreslås det, at plansager fremover kategoriseres som A, B og C sager.

 

A-sager, er sager der forudsætter en større ændring på kommuneplanniveau, og hvor den endelige beslutning ikke kan delegeres til udvalg/forvaltning men skal træffes af Byrådet.

For denne type sager foreslås en proces, hvor forvaltningen indleder sagen med at indkalde idéer og forslag fra offentligheden. Herefter fremsendes sagen til principbehandling med beslutning i Byrådet. I denne fase fastlægges de overordnede principper for udformningen af de efterfølgende plandokumenter. Som følge af den grundige politiske behandling i principfasen vurderes det, at plandokumenterne herefter kan sendes i høring uden forudgående behandling i Udvalget for Plan og Teknik samt Byrådet. Efter høringsperioden skal planforslagene vedtages endeligt i Byrådet. A-sager vil bl.a. være VVM-sager og sager, hvor der skal udlægges nye rammeområder, eller den overordnede anvendelsesbestemmelse skal ændres.

 

Lokalplansager, der ikke forudsætter større ændringer på kommuneplanniveau, kan delegeres fuldt ud til forvaltningen. Det er dog forvaltningens vurdering, at der kan være sager i denne kategori, der har politisk interesse. Det foreslås derfor, at Udvalget for Plan og Teknik i forbindelse med den kvartalsvise prioritering af hvilke lokalplaner, der skal igangsættes, tager stilling til, om sagerne skal behandles som B- eller C-sager.

 

B-sager er sager, der ønskes forelagt Udvalget for Plan og Teknik, enten forud for den offentlige høring eller til endelig vedtagelse.

 

C-sager delegeres fuldt ud til forvaltningen.

 

 

Forhøring

Prioritering af igangsætning

Princip-

beslutning

Godkendelse af planforslag til høring

Endelig godkendelse

A-sag

F

PT

BY

PT

BY

B-sag

-

PT

 

F/PT

F/PT

C-sag

-

PT

 

F

F

BY = byråd, PT = Udvalget for Plan og Teknik, F= Forvaltningen 

 

Forvaltningen vurderer, at denne model vil bidrage til at nedbringe den typiske sagsbehandlingstid i det politiske system, fra planforslagene er klar til offentlig høring til endelig vedtagelse, med 8-16 uger. Herudover vurderes modellen at afbalancere hensynet til en hurtig sagsbehandlingstid med hensynet til politisk involvering, fordi det er Udvalget for Plan og Teknik, der beslutter, om en sag skal behandles som en B- eller C-sag.

 

For de øvrige sagsområder tager bemyndigelsesplanen udgangspunkt i de principper, der forvaltes efter i dag.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Planloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at den udarbejdede bemyndigelsesplan godkendes. 


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 21-12-2017

Anbefalingen blev godkendt med ændring af skemaet for plansager, til dette

 

 

Forhøring

Prioritering af igangsætning

Princip-

beslutning

Godkendelse af planforslag til høring

Endelig godkendelse

A-sag

F

PT

BY

PT

BY

B-sag

-

PT

 

PT

PT

C-sag

-

PT

 

F

F

BY = byråd, PT = Udvalget for Plan og Teknik, F= Forvaltningen 

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 03-01-2018

Anbefalingen blev godkendt med ændring af skemaet for plansager, til dette

 

 

Forhøring

Prioritering af igangsætning

Princip-

beslutning

Godkendelse af planforslag til høring

Endelig godkendelse

A-sag

F

PT

BY

UØE

BY

B-sag

-

PT

 

PT

PT

C-sag

-

PT

 

F

F

BY = byråd, PT = Udvalget for Plan og Teknik, F= Forvaltningen 

UØE= Udvalget for Økonomi og Erhverv

 

 sagsnr16-7001_doknr196992-17_v1_delegation af beslutningskompetence.docx.docx

Bilag

Delegation af beslutningskompetence.docx


15. Forslag. Kommuneplantilæg - Blåvand Zoo

Forslag. Kommuneplantilæg - Blåvand Zoo

Sagsfremstilling

Blåvand Zoo på Øster Hedevej i Blåvand ønsker mulighed for at udvikle sig, og der er derfor udarbejdet forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for området.

 

Forslag til Tillæg 09 til Kommuneplan 2017 giver mulighed for at øge højden på nye bygninger, der ligger i tilknytning til eksisterende højere bebyggelse fra 5 m til 8,5 m. Det medfører, at tagetagen kan udnyttes. Tillægget tilpasser samtidig udpegningen Grønt Danmarkskort til de reelle naturforhold i området.

 

Planområdet ligger blandt andet inden for et område udpeget til bevaringsværdigt kulturmiljø, naturområde, Grønt Danmarkskort og større uforstyrret landskab. Området ligger desuden inden for kystnærhedszonen og Forsvarets støjkonsekvenszone, hvor der ikke må udlægges areal til støjfølsom anvendelse.

 

Der er udarbejdet en miljøscreening for Forslag til tillæg 09 til Kommuneplan 2017 og forslag til lokalplan 05.01.L10.

 

Forslag til Tillæg 09 til Kommuneplan 2017 skal vedtages, før forslag til lokalplan 05.01.L10 kan vedtages.


Forvaltningens vurdering

Rammeområde 05.01.R08, hvor den primære bebyggelse til zoo findes, giver mulighed for byggeri i op til 5 m højde, hvilket ikke er hensigtsmæssigt, fordi der i dag findes eksisterende højere bebyggelse indenfor rammeområdet. Det vurderes, at en forøgelse af højden ikke vil påvirke det omkringliggende landskab eller kulturmiljø i større grad, fordi bebyggelse i denne højde skal placeres samlet og længst væk fra de åbne landskabsområder.

 

I forbindelse med kommuneplanarbejdet er der foregået en konkret vurdering af kommunens rammeområder i forhold til udformningen af ”Grønt Danmarkskort”, herunder for rammerne omfattende Blåvand Zoo. Ved implementering af ændringer, som følge af rammernes ændrede geografi og vurdering i forhold til ”Grønt Danmarkskort”, er opdateringen ikke gennemført helt korrekt. En del af rammeområde 05.01.R08 er derfor, imod hensigten, fortsat omfattet af udpegningen til Grønt Danmarkskort, og rammeområde 05.01.R07 er ikke i tilstrækkelig grad medtaget i ”Grønt Danmarkskort”, hvilket tilrettes i kommuneplantillægget.

 

På baggrund af miljøscreeningen vurderer forvaltningen, at planforslaget ikke skal miljøvurderes.


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven

Miljøvurderingsloven


Høring

Planforslaget skal i offentlig høring i fire uger, før lokalplanen kan vedtages endeligt.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at forslag til tillæg 09 vedtages og sendes i offentlig høring i fire uger, og

at den tilhørende miljøscreening godkendes og offentliggøres samtidigt med planforslaget.

 

Bilag

Forslaget til KP-tillæg

Miljøscreeningen


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 21-12-2017

Anbefalingen blev godkendt


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 03-01-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr17-10809_doknr187573-17_v1_tillæg 09 til kommuneplan 2017.pdf
sagsnr15-7274_doknr187545-17_v1_miljøscreening.pdf

Bilag

Tillæg 09 til Kommuneplan 2017
Miljøscreening


16. Forslag. Lokalplan for Blåvand Zoo

Forslag. Lokalplan for Blåvand Zoo

Sagsfremstilling

Forvaltningen har i samarbejde med ansøger udarbejdet et forslag til en lokalplan, som giver mulighed for at udvikle faciliteterne i Blåvand Zoo og etablere yderligere parkeringspladser samt langtidsparkering. Med lokalplanforslaget tilpasses planafgrænsningen desuden til de faktiske brugsgrænser i området.

 

Lokalplanområdet er knapt 8 ha og omfatter Blåvand Zoo, Øster Hedevej 1, Blåvand.

 

Lokalplanens bestemmelser sikrer blandt andet, at bebyggelse fremstår i afdæmpede jordfarver, at et § 3-beskyttet naturområde bevares som græsningsareal, at der etableres et tilstrækkeligt antal parkeringspladser, og at antallet af skure, overdækninger mv. begrænses.

 

Lokalplanen giver desuden mulighed for etablering af konkrete anlægsprojekter, der hovedsageligt består af et bassinanlæg til pingviner og en lav gangbro.

 

Lokalplanområdet er omfattet af bestemmelserne for rammeområderne 05.01.R07, 05.01.R08 og 05.01.BL01 i Kommuneplan 2017, hvor områdets anvendelse er fastlagt som henholdsvis rekreativt område og blandet bolig og erhverv.

 

Lokalplanområdet ligger blandt andet inden for et område udpeget til bevaringsværdigt kulturmiljø, naturområde og større uforstyrret landskab. Området ligger desuden inden for kystnærhedszonen og Forsvarets støjkonsekvenszone, hvor der ikke må udlægges areal til støjfølsom anvendelse.

     

Der er udarbejdet en miljøscreening for Forslag til tillæg 09 til Kommuneplan 2017 og lokalplan 05.01.L10 samt en VVM-screening af de konkrete projekter. I screeningerne er det vurderet, at planforslag og projekter ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger.

  

Lokalplanområdet er delvist omfattet af lokalplan 05.01.L06 og helt omfattet af lokalplan 02.016.94, som vil blive henholdsvis delvist og helt aflyst med den endelige vedtagelse af Lokalplan 05.01.L10.

 

Forslag til Tillæg 09 Kommuneplan 2017, Varde Kommune skal vedtages, før dette forslag til lokalplan kan vedtages.


Forvaltningens vurdering

En udvidelse af faciliteterne til zoo-formål i Blåvand vil være med til at sikre et bredt udbud af aktiviteter og oplevelser i Varde Kommunes kystområder, både i forhold til at sikre helårsturisme og til at skabe variation i turistattraktionerne. Forvaltningen vurderer derfor, at udvidelsen er i overensstemmelse med kommunens turistpolitiske overvejelser.

 

Blåvand Zoo ligger i tilknytning til sommerhusområdet Blåvand, og har mange besøgende hvert år, og heraf vurderes langt den overvejende del at være turister, der bor i de omkringliggende sommerhuse samt endags turister. Blåvand Zoo er således afhængig af nærheden til turisterne, og den medvirker samtidig til at understøtte de eksisterende faciliteter i Blåvand. Det vurderes derfor, at planlægningen inden for kystnærhedszonen kan gennemføres.

 

Forvaltningen vurderer, at lokalplanens anvendelse er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer for Forsvarets arealer, og at dette ikke medfører skærpede krav i forhold til Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj i støjfølsomme områder. Den fremtidige anvendelse vurderes derfor ikke at begrænse Forsvarets aktivitetsmuligheder inden for skyde- og øvelsesområderne.
 

Lokalplanens bestemmelser sikrer, at ny bebyggelse tilpasses landskabs-, kulturmiljø- og naturinteresser i området samtidig med, at zoo får mulighed for at udvikle sig.

 

På baggrund af miljøscreening og VVM-screening vurderer forvaltningen, at planforslaget ikke skal miljøvurderes.

 

Det vurderes, at muligheden for at etablere langtidsparkering vil være et godt tilbud for turister i autocampere.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen?


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven

Miljøvurderingsloven


Høring

Lokalplanforslaget skal i offentlig høring i 4 uger, før lokalplanen kan vedtages.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at forslag til lokalplan 05.01.L10 vedtages og sendes i offentlig høring i 4 uger,

at den tilhørende miljøscreening og VVM-screening godkendes og offentliggøres samtidigt med lokalplanforslaget, og

at lokalplan 05.01.L06 ophæves delvist og lokalplan 02.016.94 helt ved den endelige vedtagelse af lokalplan 05.01.L10.

 

 

Bilag

Lokalplanforslag

Miljøscreening

VVM-screening


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 21-12-2017

Anbefalingen blev godkendt


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 03-01-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr15-7274_doknr187543-17_v1_lokalplan 05.01.l10.pdf
sagsnr15-7274_doknr187545-17_v1_miljøscreening.pdf
sagsnr15-7274_doknr187544-17_v1_vvm-screening.pdf

Bilag

Lokalplan 05.01.L10
Miljøscreening
VVM-screening


17. Anlægsregnskab vedr. Tistrup Børnehave

Anlægsregnskab vedr. Tistrup Børnehave

Sagsfremstilling

Byrådet har den 4. marts 2014 givet anlægsbevilling på 16.280.250 kr. til opførelse af ny børnehave i Tistrup.

Anlægsregnskabet omfatter udgifter til nedrivning af Lilleskolen i Tistrup samt genhusning af børnehaven på Tistruplund.

 

De samlede udgifter beløber sig til 16.608.680 kr. hvilket betyder at der er et merforbrug på 328.430 kr. Merforbruget skyldes at det efter byggestart blev besluttet, at der skulle indrettes en vuggestueafdeling. Det var forventet at udgiften hertil kunne holdes inden for budgettet. Derudover har der i forløbet været flere ekstraarbejder og tilkøb samt valg af andre løsninger i forhold til det projekterede, som har udløst større byggeudgifter.

 

Specifikation af udgifterne fremgår af vedlagte bilag.


Retsgrundlag

Varde kommunes Økonomiregulativ


Økonomi

De samlede udgifter beløber sig til 16.608.680 kr. hvilket betyder at der er et merforbrug på 328.430 kr.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at anlægsregnskabet godkendes,

at merforbruget på 328.430 kr. finansieres af kassebeholdningen.


Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den 12-12-2017

Forelægges Byrådet med anbefaling.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 03-01-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr07-11862_doknr187029-17_v1_anlægsregnskab - tistrup børnehave.pdf.pdf

Bilag

Anlægsregnskab - Tistrup Børnehave


18. Gensidig orientering

Gensidig orientering

Sagsfremstilling

 

Folkemødet på Bornholm 2018-2021 – vilkår for deltagelse er vedhæftet.

KKR-udpegninger m.m.

 

Foreløbige overvejelser vedrørende afvikling af byrådsseminar, herunder udarbejdelse af politiske pejlemærker for de næste år.  

 

 

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 03-01-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.sagsnr16-9864_doknr131259-16_v3_retningslinier for politisk deltagelse i folkemøde på bornholm 2017.docx

Bilag

Retningslinier for politisk deltagelse i Folkemøde på Bornholm


19. Orientering: Deltagelse i projektet "Vores stemmer" - Lukket punkt