UDVALG

Udvalget for Kultur og Fritid

MØDE

Referat

STED

Ølgod Kulturhus, Vestergade 5, 6870 Ølgod

STARTTIDSPUNKT

09-12-2019 12:00:00

SLUTTIDSPUNKT

09-12-2019 16:00:00


PUNKTER

333. Godkendelse af dagsorden
334. Besøg i Kulturhuset i Ølgod
335. Temadrøftelse - Potentialekatalog
336. Indtægtsbevilling til Varde Byråds Kunstudvalg 2020
337. Udviklingspuljen til idræts- og svømmehaller 2019
338. Overdragelse af udsmykningen fra Bibliotekets gamle bogbus
339. Skulptur af Steen Bendt Langvad
340. Underskud på gebyrindtægterne
341. Takst for medlemstilskud til børn og unge og Tilskud til lederuddannelse for 2020
342. Bevilling til MTB-partnerskabet
343. Udpegning til etableringsgruppe - Musicaltalentskole
344. Udpegning til arbejdsgruppe - SIV
345. Evaluering af studietur til Edinburgh den 29.9 - 2.10 2019
346. Orientering - Cykelprojekt for ledige unge
347. Orientering - Aktiviteter for december 2019 og januar 2020
348. Kommende sager
349. Gensidig orientering333. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden
Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 09-12-2019

Der er nye oplysninger i sag 343 ’Udpegning af medlemmer til etableringsgruppe – Musicaltalentskolen. Thomas Agerholm har ikke mulighed for at deltage i etableringsgruppen.

 

Dagsordenen i øvrigt godkendt.

334. Besøg i Kulturhuset i Ølgod

Besøg i Kulturhuset i Ølgod
Sagsfremstilling

Udvalgets møde den 9. december 2019 holdes i Kulturhuset i Ølgod. Fra 12 – 12.45 vil der være rundvisning og fortælling om stedet ved Formand for Ølgod Udviklingsråd Inga Andersen og Alice Ravn Skibsted fra Varde Bibliotek.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at besøget tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 09-12-2019

Taget til efterretning

335. Temadrøftelse - Potentialekatalog

Temadrøftelse - Potentialekatalog
Sagsfremstilling

Der holdes temamøde om Udvalgets bidrag til potentialekataloget der skal være færdigt senest 1. juni 2019. Udvalget skal finde potentialer for ca. 1,4 mio. kr.

 

Temamødet forventes at vare 60 minutter.

 

Forvaltningens oplæg fremlægges på mødet.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget drøfter potentialekataloget.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 09-12-2019

Drøftet

336. Indtægtsbevilling til Varde Byråds Kunstudvalg 2020

Indtægtsbevilling til Varde Byråds Kunstudvalg 2020
Sagsfremstilling

Varde Byråds Kunstudvalg har ansøgt om og modtaget et tilskud på 50.000 kr. fra Statens Kunstfond i 2020.

 

Kunstudvalget fik et lignende tilskud i 2019 som til dels er brugt til honorering af kunstnere og kunstfaglige medlemmer i kunstudvalget. Tilskuddet for 2020 ønskes anvendt på tilsvarende vis.

 

Det er praksis i kommunale billedkunstråd i Danmark at honorere medlemmerne ligesom det også anbefales af Billedkunstnernes Forbund (BKF).

 

Kunstnere og kunstfaglige medlemmer bliver honoreret pr. møde jf. anbefalet mødesats fra BKF samt kørselsgodtgørelse. Kunstudvalget har selv øremærket 50.000 kr. af eget budget til formidling og honorering. Udvalgets budget udgør ca. 130.000 kr. årligt.

Forvaltningens vurdering

Tilskuddet fra Statens Kunstfond giver kunstudvalget bedre muligheder for at sikre professionel deltagelse i udvalget og dermed kunstfaglighed i udvalgets projekter.

 

Udvalget for Kultur og Fritid har som fokusområde i Fritids-, Idræts- og Kulturpolitikken at forbedre formidlingen af skulpturerne i kommunen.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, herunder §17 stk. 4 udvalg 

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Der gives en tillægsbevilling på 50.000 kr. til Varde Byråds Kunstudvalg. Økonomiafdelingen har undersøgt momsregler vedrørende modtagelse af tilskuddet fra Statens Kunstfond. Midler fra Statens Kunstfond består af finanslovsmidler, hvilket gør at tillægsbevillingen er momsfri.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at der gives en indtægtsbevilling på 50.000 kr. som følge af tilskud fra Statens Kunstfond, og

at der gives en tillægsbevilling på 50.000 kr. til Varde Byråds Kunstudvalgs driftsbudget – øremærket formidling og honorar til kunstnere og kunstfaglige medlemmer.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 09-12-2019

Anbefalingen blev godkendtsagsnr18-9644_doknr167626-19_v1_bevillingsbrev fra statens kunstfond 2020 - kommunale billedkunstråd.pdf

Bilag

Bevillingsbrev fra Statens Kunstfond 2020 - kommunale billedkunstråd


337. Udviklingspuljen til idræts- og svømmehaller 2019

Udviklingspuljen til idræts- og svømmehaller 2019
Sagsfremstilling

Udvalget for Kultur og Fritid godkendte følgende procedure for udviklingspuljen for idræts- og svømmehaller på udvalgsmødet i oktober:

 • Der er reserveret 2 mio. kr. til udviklingspuljen for idræts- og svømmehaller i 2019-2021
 • Projekterne skal udvikle hallen og forretningen indenfor kommunalfuldmagtens rammer
 • Medfinansieringen fra hallerne er som udgangspunkt 50% per projekt, men kan i særlige tilfælde sænkes til 25%.
 • Maksimumstøttebeløbet er 250.000 kr. per projekt, men kan i særlige tilfælde hæves.
 • Støttebeløbet udbetales med 90% ved projektstart og de resterende 10 % ved projektafslutning.

 

Puljen på 2 mio. kr. fordeles således:

 • 700.000 kr. til uddeling i 2019
 • 600.000 kr. til uddeling i 2020
 • 700.000 kr. til uddeling i 2021

 

Forvaltningen har modtaget 14 ansøgninger på i alt 841.745 kr. Alle ansøgninger og en samlet oversigt er vedhæftet som bilag.

Forvaltningens vurdering

Projektnavn

Indhold

Ansøgt beløb

Anbefalet tilskud (kr.)

Janderup Aktivitetshus: Foldedør ind mod cafeen

At skabe muligheder for fleksibel anvendelse af aktivitetshuset til glæde for husets gæster.

11.250 kr.

11.250 kr.

 

Janderup Aktivitetshus: Fornyelse af udeområder

Skabe rum for ophold og udfoldelse af aktiviteter udenfor huset.

47.960 kr.

0 kr.

 

Form og Fritid Nørre Nebel: Udvidelse af Idrætscenter

Udvidelse af hal med nye idrætsaktiviteter Forvaltningen har gennemgået projektet for kommercielle/ikke-kommercielle dele.

250.000 kr.

250.000 kr.

 

Sports Park Blåvandshuk: Flere mennesker mere aktivitet

Hopperedskaber til brug ved arrangementer i hallen

40.000 kr.

40.000 kr.

Sports Park Blåvandshuk: Springbane

Midler til at udvide springcenter

94.000 kr.

94.000 kr.

Hodde Tistrup Hallen: Håndbold på en trendet måde

UV udstyr
Ball-stik net

28.000 kr.

28.000 kr.

Hodde Tistrup Hallen: Sociale fællesskaber – Skytteklub

Fokus på redskaber til børn

5.000 kr.

5.000 kr.

Hodde Tistrup Hallen: Tennis i hallen

Optegning af tennisbane i hal

5.700 kr.

5.700 kr.

Hodde Tistrup Hallen: Motoriske oplevelser – gymnastik

Klatretove, knudetæppe, tovskinne, skumplint, luftkile

33.500 kr.

33.500 kr.

Hodde Tistrup, Ølgod, Horne: Optimale forhold for aktive og gæster

Fælles podieudstyr

59.375 kr.

59.375 kr.

Outrup Kultur og Idrætscenter: Loftshængte springøvelsesskinner

Skinnesystem til at hjælpe springere og hjælpere

79.835 kr.

79.835 kr.

Horne Idrætspark: Ventilation i spinninglokale

Bedre forhold i spinninglokale. Spinning er en særskilt aktivitet under Horne GF og dermed en foreningsbaseret aktivitet.

49.000 kr.

49.000 kr.

 

Helle Hallen: Din Sundhed – dit liv

Sundhedsfremmende projekt

100.000

0 kr.

 

Helle Hallen: E-sport + Makerspace

E-sport og udbrede viden om IT

50.000 kr.

50.000 kr.

I alt:

 

853.620 kr.

705.660 kr.

 

Forvaltningen vurderer, at der er potentiale i udviklingsprojekterne, og at størstedelen opfylder retningslinjerne for puljen. Forvaltningen har vurderet projekterne ud fra puljens fokuspunkter.

 

 • Projektet passer ind i hallens udviklingsplaner
 • Projektet indgår i forretningsplanen
 • Projektet skaber udvikling i hallen eller i foreningerne

 

Bedømmelsen har derudover været suppleret med kriterierne:

 • Projektet er til gavn for en bred gruppe
 • Projektet kan overføres til andre haller
 • Projektet dækker almen interesse
 • Rene kommercielle aktiviteter

 

Forvaltningens vurdering af de enkelte ansøgninger og bud på midler der tildeles projekterne fremgår i bilag.

 

Der anbefales et afslag til Janderup Aktivitetshus, da forvaltningen vurderer, at projektet ikke falder under udviklingspuljens kriterier. Herudover anbefales et afslag til Helle Hallens sundhedsfremmende projekt, da projektet ligger tæt op ad projektet med Kultur-, Idræts og Sundhedsplaymaker indsatsen hvor Helle Hallen har mulighed for at indgå.

 

Det er forvaltningens vurdering, at de øvrige projekter bidrager til en positiv udvikling på området, hvilket medvirker til, at hallernes og foreningerne bliver mere attraktive og indbyder til aktive fællesskaber.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Der er dækning på kontoen til de anbefalede bevillinger. Merforbruget på omkring 5.000 kr. tages fra budgettet til næste års pulje.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at de foreslåede tilskud og afslag godkendes.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 09-12-2019

Udvalget besluttede, at Outrup Idrætscenter skal have 50% medfinansiering hvilket medfører et støttebeløb på 53.000 kr. Derud over ønsker udvalget at imødekomme Helle Hallens ansøgning med 25.000 kr. til opstart af deres projekt. Udvalget finder det vigtigt at arbejde med sundhed og ønsker at følge projektet nøje set i forbindelse med KIS-playmakeren.

 

De øvrige tilskud og afslag godkendes.sagsnr19-11545_doknr178546-19_v1_janderup ansøgnings skema - ansøgningsskema til hallernes udviklingspulje.docx
sagsnr19-11545_doknr178459-19_v1_ansøgning til udviklingspuljen for idræts- og svømmehaller - ansøgning til hallernes udvikling - es.pdf
sagsnr19-11545_doknr178460-19_v1_ansøgning til udviklingspuljen for idræts- og svømmehaller - ansøgning til hallernes udvikling - di.pdf
sagsnr19-11545_doknr178407-19_v1_horne idrætspark - ansøgning.pdf
sagsnr19-11545_doknr178383-19_v1_okic ansøgning.jpg
sagsnr19-11545_doknr178380-19_v1_okic ansøgning.jpg
sagsnr19-11545_doknr177771-19_v1_hodde-tistrup ansøgning vedr. udviklingspuljen - håndbold på en trendet måde.pdf
sagsnr19-11545_doknr177767-19_v1_ansøgning fra hodde-tistrup hallen, horne, ølgod hallerne.pdf
sagsnr19-11545_doknr177762-19_v1_hodde-tistrup hallen - motoriske oplevelser.pdf
sagsnr19-11545_doknr177758-19_v1_hodde-tistrup hallen - tennis i hallen.pdf
sagsnr19-11545_doknr177742-19_v1_hodde-tistrup hallen - børnehjørne socialefællesskaber.pdf
sagsnr19-11545_doknr176856-19_v1_spb2 vs ansøgning til udviklingspuljen springbane - udviklingspuljen springbane (m. underskrift).pd.pdf
sagsnr19-11545_doknr176849-19_v1_spb vs ansøgning til udviklingspuljen hopperedskaber - udviklingspuljen hopperedskaber (m. underskr.pdf
sagsnr19-11545_doknr167799-19_v1_ffnn ansøgning til hallernes udviklingspulje.docx.docx
sagsnr19-11545_doknr183772-19_v1_ansøgninger til udviklingspuljen for idræts- og svømmehaller 2019.docx
sagsnr19-11545_doknr178529-19_v1_janderup ansøgnings skema - ansøgningsskema til hallernes udviklingspulje 1,1.docx.docx

Bilag

Janderup: Ansøgnings skema - Ansøgningsskema til hallernes udviklingspulje
Ansøgning til udviklingspuljen for Idræts- og svømmehaller - Ansøgning til hallernes udvikling - Esport og Makerspace - Helle Hallen
Ansøgning til udviklingspuljen for Idræts- og svømmehaller - Ansøgning til hallernes udvikling - Din Sundhed - Dit liv - Helle Hallen
Horne Idrætspark - ansøgning
OKIC ansøgning
OKIC ansøgning
Hodde-Tistrup: Ansøgning vedr. udviklingspuljen - Håndbold på en trendet måde
Ansøgning fra: Hodde-Tistrup Hallen, Horne, Ølgod Hallerne
Hodde-Tistrup Hallen - Motoriske oplevelser
Hodde-Tistrup Hallen - Tennis i hallen
Hodde-Tistrup Hallen - Børnehjørne socialefællesskaber
SPB2 VS: Ansøgning til udviklingspuljen Springbane - Udviklingspuljen Springbane (m. underskrift).pdf
SPB VS: Ansøgning til udviklingspuljen Hopperedskaber - Udviklingspuljen Hopperedskaber (m. underskrift).pdf
FFNN: Ansøgning til hallernes udviklingspulje.docx
Ansøgninger til "Udviklingspuljen for Idræts- og Svømmehaller" 2019
Janderup: Ansøgnings skema - Ansøgningsskema til hallernes udviklingspulje 1,1.DOCX


338. Overdragelse af udsmykningen fra Bibliotekets gamle bogbus

Overdragelse af udsmykningen fra Bibliotekets gamle bogbus
Sagsfremstilling

Foreningen Kvong Gamle Skole ønsker at overtage udsmykningen fra den gamle bogbus til ophængning på Kvong Gamle Skole.

 

Forvaltningen har spurgt skoler, daginstitutioner og udviklingsrådene om de har interesse i at have udsmykningen hængende. Forudsætningen er, at de selv skal betale for opsætning og fremtidigt vedligehold. Kultur og Fritid afholder udgiften til at skære bussen op.

Hertil har Foreningen Kvong Gamle Skole ønsket at modtage bogbussen og selv stå for ophængning.

 

Der indgås endvidere en aftale med foreningen om, at værket fremadrettet bliver deres ejendom og at Varde Kommune ikke længere har ansvar for værket.

 

I 2002 lavede kunstneren Seppo Mattinen udsmykning på Biblioteket for Blåbjerg, Blåvandshuk og Varde Kommuners bogbus. Udsmykningen var støttet af Statens Kunstfond og bogbussen var i drift fra 2002-2016.

 

Da bogbussen blev taget ud af drift, ønskede den tidligere biblioteksleder, at udsmykningen skulle tages af bussen og hænges op på f.eks. en skole eller det nye rådhus. Kunstneren gav dengang tilladelse hertil.

 

Siden da har bogbussen været opbevaret på den gamle materielgård i Agerbæk og på Kulturspinderiet, og siden 2017 har den stået på Varde Maskinstation grundet mangel på plads på kommunens egne materielgårde.

 

Bogbussen er underlagt ophavsretsloven. Det betyder, at hvis udsmykningen skal bruges i en ny sammenhæng, som f.eks. ophængning på en bygning, så skal kunstneren give sin tilladelse. Den tilladelse har kunstneren givet i 2014.

 

Forvaltningen har orienteret kunstneren om den nye placering og vil indgå i en dialog med kunstneren og foreningen om fremtiden for bogbussen, herunder den forventede levetid ved en ophængning. 

 

I den oprindelige aftale mellem Biblioteket, kunstneren og Statens Kunstfond forventes det, at udsmykningen har en kortere levetid end andre offentlige billedkunstneriske udsmykninger, og der gives mulighed for en skrotning af bogbussen når den ikke længere kan være i drift.

 

Kunstudvalget og Statens Kunstfond er begge blevet hørt i planerne om en ny ophængning for bogbussen og begge er indforstået med den nye placering.

 

Forvaltningens vurdering

Det har længe været et ønske, at bogbussen fik en ny placering i kommunen. I Kvong får bogbussen en god placering, hvor de lokale bakker op om projektet. Samtidig har Kvong en historie med bogbussen, da et af dens stop var ved Kvong Gamle Skole.

 

Med en overdragelse af bogbussen vil Varde Kommune ikke længere have ansvaret for bogbussen og dens vedligehold. Dette vil overgå til modtageren sammen med ejerskabet for bogbussen.

 

Forvaltningen anbefaler derfor, at den gamle bogbus overdrages til Foreningen Kvong Gamle Skole, hvoraf foreningen forpligter sig til det fremadrettede ansvar og ejerskab for bogbussen.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Aftalen med Varde Maskinstation for opbevaring af bogbussen er 100 kr. pr. måned.

 

På nuværende tidspunkt mangler bogbussen den sidste del af opskæringen. Udgiften hertil vil være ca. 2.500 kr. og evt. 650 kr./t for transport til en ny placering.

Udgiften tages fra kontoen til vedligehold af kunstværker.

 

Økonomiafdelingen udtaler, at udgiften til opskæringen kan afholdes indenfor restbudgettet i puljen til vedligehold af kunstværker som er på 43.655 kr.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at den gamle bogbus overdrages til foreningen Kvong Gamle Skole til ophængning på Kvong Gamle Skole, og

at foreningen selv afholder udgifter til ophængning og fremtidig vedligehold af værket

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 09-12-2019

Anbefalingen blev godkendtsagsnr17-9736_doknr140222-17_v1_svar fra seppo mattinen.pdf
sagsnr17-9736_doknr56866-19_v1_plan for drift og vedligehold af bogbussen 2002 - side 1.pdf
sagsnr17-9736_doknr56867-19_v1_plan for drift og vedligehold af bogbussen 2002 - side 2.pdf

Bilag

Svar fra Kunstneren Seppo Mattinen
Plan for drift og vedligehold af bogbussen 2002 - side 1
Plan for drift og vedligehold af bogbussen 2002 - side 2


339. Skulptur af Steen Bendt Langvad

Skulptur af Steen Bendt Langvad
Sagsfremstilling

Varde Kommune har pr. 15. maj 2017 indgået en samarbejdsaftale med Poul Erik Bech Fonden om kunst i byrummet i Varde bymidte.

 

Formålet med aftalen er at

 • udbygge interessen for kunst hos borgerne i Varde Kommune
 • skabe øget interesse for kommunen i forhold til bosætning
 • bidrage til at øge antallet af besøg til Varde Kommune.

 

Poul Erik Bech Fonden bidrager i form af betaling af kunstværkerne inklusiv transport.

 

Varde Kommune bidrager i form af alle forhold vedrørende opsætning, vedligeholdelse og renholdelse af kunsten og afholder udgifterne hertil.

 

Poul Erik Bech Fonden har henvendt sig til Varde Kommune for at tilbyde kommunen en skulptur af Steen Bendt Langvad – ”Ulvene”. Fonden foreslår, at skulpturen placeres på hjørnet af Lundgade og Lundvej. Denne placering er blandt de udvalgte placeringer for kunst i Varde i samråd med Kunstudvalget og kommunen. 

 

Skulpturen af Steen Bendt Langvad er tilknyttet samarbejdsaftalen. Det betyder, at Varde Kommune skal betale for opsætning, renholdelse og vedligeholdelse af skulpturen.

 

Opstilling af skulpturen har været drøftet i Varde Byråds Kunstudvalg, og kunstudvalget indstiller, at skulpturen godkendes med den anbefalede placering.

Forvaltningens vurdering

Skulpturen af Steen Bendt Langvad tilfører Varde by kunst af høj kvalitet og bidrager til, at Varde Kommune skaber et rum for kunsten som kan tiltrække turister og nye borgere.

 

Forvaltningen anbefaler, at Udvalget følger indstillingen fra Varde Byråds Kunstudvalg og godkender skulpturen med den anbefalet placering.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Konto for vedligeholdelse af kunstværker har et budget på 70.590 kr. for 2019. I 2020 bliver der lavet en teknisk tilretning på 80.000 kr., således budget for 2020 er på 149.869 kr.

Der er aftalt, at der afsættes 10.000 kr. til afledt drift pr. kunstværk der stilles op. Det tages med i næste budgetopfølgning som en teknisk ændring.

 

Udgifter til opsætning af skulpturen vil være 15.000 kr.

 

Økonomiafdeling udtaler:

Økonomiafdeling har ingen yderligere bemærkninger, idet restbudgettet for 2019 er ca. 40.000 kr.  og opsætningsudgift kan afholdes inden for denne ramme. Derudover tilføres ekstra 10.000 kr. til afledt drift, som indregnes i budget fra 2021.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at skulpturen af Steen Bendt Langvad godkendes med den anbefalet placering på hjørnet af Lundgade og Lundvej, og

at udgiften til opsætning finansieres af kontoen til vedligeholdelse af kunstværker.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 09-12-2019

Anbefalingen blev godkendtsagsnr17-5021_doknr179587-19_v1_ulvene af steen bendt langvad.pdf

Bilag

"Ulvene" af Steen Bendt Langvad


340. Underskud på gebyrindtægterne

Underskud på gebyrindtægterne
Sagsfremstilling

På mødet den 18. november 2019 drøftede Udvalget forskellige løsninger til dækning af manglende indtægter på gebyrkontoen i 2020 og årene frem.

 

Ud fra foreløbige beregninger forventer forvaltningen et underskud på gebyrindtægterne på ca. 500.000 kr. i 2020.

 

På baggrund af drøftelserne bad udvalget forvaltningen arbejde videre med en løsning for 2020 som inkluderer de resterende midler fra den kulturaftale som er opsagt pr. 31/12 2019.

 

Efter at der er taget midler til en permanent forhøjelse af Fritidspaspuljen samt til de besparelser udvalget skulle finde jf. budgetaftalen for 2020 – 2023 resterer der 382.000 kr. af kulturaftalemidlerne. 

 

Udvalget besluttede også, at en permanent løsning for årene frem skal medtages til budgetseminaret 2020.

Forvaltningens vurdering

Den midlertidige løsning for 2020 vil kunne dække størstedelen af det forventede underskud i 2020. Forvaltningen anbefaler, at gebyrkontoen og lokaletilskudskontoen fortsat følges tæt i 2020 for at se, om der kunne opstå et mindreforbrug på lokaletilskudskontoen, som vil kunne dække resten af det forventede underskud på gebyrkontoen, akkurat som det er gjort i 2019.

 

Hvis dette ikke viser sig muligt, vil forvaltningen præsentere udvalget for andre muligheder i løbet af 2020.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Folkeoplysningslovens §§ 21-22 samt 23-24.

Økonomi

Økonomiafdelingen udtaler:
Restbudgettet fra Kulturaftalen er 382.000 kr. og kan bruges til at dække underskud på gebyrkontoen. Dog gøres der opmærksom på, at budgetmæssigt flyttes beløbet fra et bevillingsniveau til et andet bevillingsniveau.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at manglende indtægter på gebyrkontoen i 2020 dækkes af de resterende midler afsat til kulturaftalen på 382.000 kr., og

at ønske om en permanent løsning for området medtages til budgetseminar 2020.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 09-12-2019

Anbefalingen blev godkendt

341. Takst for medlemstilskud til børn og unge og Tilskud til lederuddannelse for 2020

Takst for medlemstilskud til børn og unge og Tilskud til lederuddannelse for 2020
Sagsfremstilling

Alle godkendte og tilskudsberettigede foreninger kan ifølge folkeoplysningsloven og Varde Kommunes tilskudsregler søge om medlemstilskud til børn og unge og tilskud til leder- og instruktøruddannelse.

 

I 2019 lå medlemstilskuddet til foreningerne på 130 kr. pr. medlem. Medlemstilskuddet kan kun gives til medlemmer under 25 år. Derudover er der ydet et tilskud på 75 % til lederuddannelse, dog maksimalt 7.500 kr. pr. kursus/modul pr. medlem.

 

Medlemstilskuddet pr. medlem under 25 år de sidste 6 år:

 

2014

2015*

2016

2017**

 2018

2019

120 kr.

150 kr.

150 kr.

150 kr.

 110 kr.

130 kr.

 

*Der blev ekstraordinært tilført kontoen 400.000 kr. Derfor steg medlemstilskuddet fra 120 kr. i 2014 til 150 kr. i 2015.

**Der blev ekstraordinært tilført kontoen 585.000 kr. i 2017 da man forventede et underskud. Beløbet blev finansieret via et overskud på lokaletilskudskontoen i 2016.

 

Det har hidtil været praksis, at taksten for medlemstilskuddet til børn og unge reguleres op eller ned for at få budgettet til at balancere. Dette er også beskrevet i Varde Kommunes gældende regler for tilskud til fritidsaktiviteter for børn og unge.

 

Der er dog to usikkerhedsfaktorer i modellen: Forventet forbrug på tilskud til lederuddannelse samt et eventuelt faldende/stigende medlemstal. Der henvises i øvrigt til vedlagte konsekvensberegning.

 

Opgørelsen over medlemstallet viser en lille stigning i medlemmer fra 2018 til 2019 fra 12.488 til 12.677.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningens beregning på medlemstilskud og tilskud til lederuddannelse ud fra medlemstallene indberettet 2019 ser sådan ud:

  

Budget for 2020

2.510.000 kr.

Forventet ca. forbrug til lederuddannelse

  -875.000 kr.

Rest til fordeling af medlemstilskud

1.635.000 kr.

 

12.677 medlemmer x 130 kr. =

 

1.648.000 kr.

 

På baggrund af ovenstående, vurderer forvaltningen, at taksten for medlemstilskud bør fastsættes til 130 kr. pr. medlem under 25 år, som er det tilskud der ifølge udregningen ’rammer bedst'. 

 

Forvaltningen anbefaler samtidig, at procentsatsen på 75% til tilskud til lederuddannelse fastholdes.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven

Varde Kommunes gældende regler for tilskud til foreningsområdet

Økonomi

Økonomiafdeling har gennemgået forbrug for 2018 og 2019, for puljen ”Medlemstilskud og tilskud til lederuddannelse”, og det kan tydeligt ses at forbruget påvirkes af aktiviteten i antallet af medlemmer og antallet af ansøgninger til lederuddannelsen.  I 2018 var puljen i overskud med 306.000 kr., og i 2019 er puljen i underskud med 55.000 kr.

Taksten på 130 kr. vil skabe et underskud i 2020 på 13.000 kr., som eventuelt kan indhentes ved at justere forbruget på lederuddannelsen.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at medlemstilskuddet til børn og unge for 2020 fastsættes til 130 kr. pr. medlem under 25 år,

at den nye takst indarbejdes i ”Regler for Varde Kommunes tilskud til fritidsaktiviteter for børn og unge”, og

at procenten på 75% til tilskud til lederuddannelse fastholdes.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 09-12-2019

Anbefalingen blev godkendtsagsnr19-13347_doknr174464-19_v1_konsekvensberegning på takster for medlemstilskud 2020.xlsx

Bilag

Konsekvensberegning på takster for medlemstilskud 2020


342. Bevilling til MTB-partnerskabet

Bevilling til MTB-partnerskabet
Sagsfremstilling

Udvalget bevilgede på sit møde i august 2019 50.000 kr. til MTB-partnerskabet til vedligehold af partnerskabets MTB-spor i både 2019 og 2020. MTB-partnerskabet havde søgt om 100.000 kr. årligt.

 

Midlerne blev bevilget fra Puljen til udendørs anlæg med den begrundelse, at kommunen også skal støtte tendensen med at dyrke idræt udendørs. Midlerne for 2019 er blevet udbetalt til MTB-partnerskabet.

 

Siden da er der i Budgetforlig 2020-2023 fast blevet bevilget 100.000 til MTB-partnerskabets sporvedligehold. Bevillingen administreres af Kultur og Fritid og indgår i udvalgets rammebevilling fra 2020.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vil anbefale, at fra 2020 får MTB-partnerskabet udelukkende udbetalt den faste bevilling på 100.000, hvilket svarer til det ansøgte beløb. Det betyder, at særbevillingen på 50.000 kr. fra Puljen til udendørs anlæg ikke udbetales i 2020 og tilbageføres til puljen.

Konsekvens i forhold til visionen

Bevillingen til MTB-partnerskabet vil fastholde deres engagement til at skabe gode rammer for at dyrke idræt i naturen og dermed understøtte tidens idrætstendenser.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at den faste bevilling på 100.000 kr. udbetales til MTB-partnerskabet fra 2020, og

at særbevillingen på 50.000 kr. til MTB-partnerskabet fra Puljen til udendørs anlæg ikke udbetales i 2020.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 09-12-2019

Anbefalingen blev godkendt i forhold til den faste bevilling til MTB-partnerskabet.

Udvalget ønsker at øremærke de 50.000 kr. til MTB-spor i Puljen til udendørs anlæg i 2020 til klubber udover dem der deltager i MTB-partnerskabet.

343. Udpegning til etableringsgruppe - Musicaltalentskole

Udpegning til etableringsgruppe - Musicaltalentskole
Sagsfremstilling

I Byrådets budgetforlig i 2019 blev det besluttet, at Varde Kommune prioriterer en udgift på 600.000 kr. årligt i perioden 2020-2022 til etablering af en musicaltalentskole for børn og unge fra 13 år og opefter. Målet er at øge unges muligheder for at søge ind på landets kunstneriske uddannelser og højne niveauet for unge spillere i eksisterende teaterforeninger.

 

Med baggrund i ovenstående og et ønske om opstart af skolen i august 2020 foreslår forvaltningen, at man nu nedsætter en etableringsgruppe repræsenteret ved:

 

 • 2 medlemmer fra Udvalget for Kultur og Fritid i Varde Kommune
 • Den siddende uddannelsesleder på Den Danske Scenekunstskole i Fredericia – p.t. Thomas Agerholm
 • 1 medlem af 7-kantens bestyrelse
 • 1 repræsentant fra danseskolen Dance Company Twenty.

 

Etableringsgruppens opgave vil være:

 • At udarbejde oplæg til vedtægter
 • At fastsætte dato for stiftende generalforsamling ved kommende bestyrelse
 • At komme med oplæg til kommende ansættelsesudvalg og profil for kunstnerisk leder
 • At påbegynde tidsplan for etablering af musicaltalentskolen

 

En endelig bestyrelse forventes nedsat i februar måned umiddelbart efter byrådsmødet den 4. februar, hvor valg af kommunens 2 politiske repræsentanter besluttes. Der henstilles til, at bestyrelsen i øvrigt repræsenteres af medlemmerne i etableringsgruppen.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at det er nødvendigt snarest muligt at komme i gang med processen med etableringen af den kommende musicaltalentskole, hvis ambitionen om opstart fra august 2020 skal kunne realiseres.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Byrådet har bevilget 600.000 kr. årligt til etablering af musicaltalentskolen i perioden 2020-2022.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget udpeger 2 medlemmer fra Udvalget for Kultur og Fritid til etableringsgruppen.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 09-12-2019

Udvalget udpegede Mads Sørensen og Sandie Ravn til etableringsgruppen.

344. Udpegning til arbejdsgruppe - SIV

Udpegning til arbejdsgruppe - SIV
Sagsfremstilling

Udvalget holdt dialogmøde med SIV i forbindelse med udvalgsmødet d. 18. november. Udviklingen af samarbejdet mellem udvalg, forvaltningen, SIV og halinspektørerne var et af temaerne.

 

Konklusionen på dialogmødet blev at nedsætte en arbejdsgruppe med følgende medlemmer:

 • To repræsentanter fra Udvalget for Kultur og Fritid
 • To repræsentanter fra forvaltningen – det bliver Kultur og Fritidschef Karsten Rimmer Larsen og Udviklingskonsulent Julie Jakobsen
 • To repræsentanter fra SIV – SIV har udpeget Claus Haahr Larsen fra IFV og Henrik Knudsen fra Sportspark Blaavandshuk
 • En/to halinspektører

 

Udvalget skal udpege to medlemmer til arbejdsgruppen, der har til opgave at evaluere det nuværende samarbejde og komme med forslag til udvikling af dette.

 

Forvaltningen er sekretariat fra arbejdsgruppen og indkalder til det første møde i januar 2020.

Forvaltningens vurdering

Da Varde Kommune ikke driver nogen idrætsfaciliteter selv, er det nødvendigt med et godt og værdiskabende samarbejde med hallerne på både bestyrelses- og halinspektørniveau. Den nuværende konstellation blev oprettet i kølvandet på kommunesammenlægningen i 2007 og kan med fordel udvikles i form af temaer, mødestruktur mv. for at sikre en stærk dialog parterne imellem.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Forretningsorden for de Samvirkende Idræts- og Svømmehaller i Varde Kommune

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget udpeger 2 medlemmer fra Udvalget for Kultur og Fritid til arbejdsgruppen.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 09-12-2019

Udvalget udpegede Lars Teglgaard og Sandie Ravn til at deltage i arbejdsgruppen.

345. Evaluering af studietur til Edinburgh den 29.9 - 2.10 2019

Evaluering af studietur til Edinburgh den 29.9 - 2.10 2019
Sagsfremstilling

Udvalget for Kultur og Fritids studietur til Edinburgh fandt sted fra den 29. september til den 2. oktober 2019.

 

Formålet med turen var at opnå indsigt i sport- og fritidsområdets vilkår i Skotland, hvor de fleste kommuner har gennemført udlicitering eller overdragelse af idrætsfaciliteter til såkaldte leisure trusts eller direkte til de lokale foreninger.

 

Det betyder, at de bedste foreninger, private eller socioøkonomiske aktører i mange tilfælde har særdeles innovative ideer i forhold til fundraising, aktivitetsudvikling og engagement i lokalområdet. Ligeledes spiller privat fundraising en stor rolle for foreningerne i Skotland.

 

Der var møde med Edinburgh Kommunes Udvalg for Kultur og Fritid, besøg hos den lokale fodboldklub Hearts, besøg hos Community Leisure Scotland og besøg hos et idrætscenter i Bathgate lidt udenfor Edinburgh.

 

Turen indeholdt også en kulturel del med besøg på National Museum of Scotland og hos Festivals Edinburgh som understøtter den lange række af årlige festivaler som Edinburgh er kendt for.

 

Til hvert besøg var der udpeget to deltagere til at tage notater. De samlede notater fra turen er vedlagt som bilag.

Forvaltningens vurdering

Edinburgh og Skotland var et godt mål for studieturen, da de støtter kultur, fritid og idræt på andre måder end der gøres i Danmark og Varde Kommune.

 

Det er forvaltningens vurdering, at iagttagelserne fra studieturens besøg kan danne grundlag for inspiration til udvalgets arbejde med FIK-politikken.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Der er i alt brugt ca. 6.500 kr. pr. deltager.

Der var afsat en beløbsramme på 10.000 kr. pr. deltager.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget drøfter og evaluerer udbyttet af studieturen.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 09-12-2019

Studieturen blev drøftet og evalueretsagsnr18-9181_doknr168727-19_v1_samlede noter fra studieturen - udvalget for kultur og fritid.docx
sagsnr18-9181_doknr130059-19_v1_grafisk opsat program.docx

Bilag

Samlede noter fra studieturen - Udvalget for Kultur og Fritid
Grafisk opsat program


346. Orientering - Cykelprojekt for ledige unge

Orientering - Cykelprojekt for ledige unge
Sagsfremstilling

Punktet omhandler en orientering om cykelprojektet, som Kultur- og Fritidsudvalget og Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget besluttede at igangsætte i foråret 2019.

 

Cykelprojektet har været i gang i 4 måneder i perioden maj til august 2019. Projektet er et samarbejde mellem Jobcenter Varde, Varde Cykelklub, Cykel for Sagen og Pro Varde. Målet er, at de unge via cykeltræning og virksomhedspraktik kommer i uddannelse og arbejde samt deltager i en del af løbet, Cykel for Sagen fra Herning til Varde i august 2019. 

 

Fra starten var der udvalgt 8 unge på uddannelseshjælp i alderen 18-29 år. Der er tale om unge, som gennem mange år, og nogle igennem hele livet, har haft brug for offentlig støtte. De fleste kæmper med svære problemer som misbrug, social isolation, psykisk sårbarhed, kriminalitet mv. Unge mennesker på vej ind i et voksenliv, med langt dårligere forudsætninger for succes end andre unge, og hvor meget er forsøgt uden held. 

 

De unge har to gange om ugen skulle deltage i cykeltræning med Varde Cykelklub. Pro Varde har fundet virksomhedspraktikpladser. En medarbejder fra Jobcentret har haft ansvaret for cykelholdet, herunder at sikre at de unge møder til træning og følger op på virksomhedspraktik.

 

For tre af de unge har cykelprojektet lige været det, som har gjort forskellen. De er enten i job eller godt på vej til uddannelse eller job:

 • 1 er i ordinært arbejde
 • 1 har fået tilbudt en læreplads
 • 1 skal starte i uddannelse til januar 2020

 

De samme tre unge har vedholdende deltaget i cykeltræningen to gange om ugen. Den ene indtil han kom i arbejde i juni, den anden indtil hun fik en skade 1 uge før Cykel for Sagen løbet, og den sidste gennemførte hele løbet fra Skagen og ikke kun fra Herning.

 

Varde Cykelklub har givet gratis kontingent, året ud til de to unge, som har været med i hele cykelforløbet. Den ene deltager fortsat i cykelklubbens træning og aktiviteter. De samme to unge har ligeledes fået lov til at beholde deres cykler.

 

For de resterende er der tale om et langt sejt træk, og de er i andre jobcenteraktiviteter i dag.

 

Varde Kommune har haft en samlet udgift på 90.000 kr. til cykler og ½ jobcentermedarbejder har været afsat til opgaven. Der er fortsat 7 cykler som kan bruges til fortsættelse af cykelprojektet.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at cykelprojektet viser styrken i at forene den kommunale serviceopgave med det frivillige foreningsliv. På et evalueringsmøde har både de unge og samarbejdspartnerne ønsket, at vi fortsætter samarbejdet om et nyt cykelprojekt med start februar 2020.

 

Forvaltningen vurderer, at vi med fordel kan afprøve cykelprojektet i et fuldt forløb, i perioden februar til september 2020.

Konsekvens i forhold til visionen

Cykelprojektet understøtter Varde Kommunes vision om at lave aktiviteter i naturen.

Retsgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Økonomi

Finansieres inden for Jobcenterets tilbudsramme

Høring

Ikke relevant

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Jobcenter Varde fortsætter med cykelprojektet i perioden februar til september 2020.

at sagen sendes til orientering til Udvalget for Kultur og Fritid.

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 14-11-2019

Anbefalingen blev godkendt.

 

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 09-12-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

347. Orientering - Aktiviteter for december 2019 og januar 2020

Orientering - Aktiviteter for december 2019 og januar 2020
Sagsfremstilling

Kultur og Fritid har følgende aktiviteter i december 2019 og januar 2020, som Udvalget kan deltage i.

 

Navn på aktivitet

Sted

Tid

Klaver Julekoncert

Varde Gymnasium

16. December kl. 17.00

Slagtøjs Julekoncert

Stålværket

16. December kl. 18.30

Klaver Julekoncert

Varde Gymnasium

16. December kl. 19.00

Julerock

Smedeværkstedet

16. December kl. 19.00

Julekoncert

Kulturhuset Ølgod

17. December kl. 17.00

Julekoncert

Blåvandshuk Skole

17. December kl. 18.30

Julekoncert

Kulturhuset Ølgod

17. December kl. 19.00

Sang Julekoncert

Stålværket

18. December kl. 17.00

Julekoncert

Agerbæk Skole

18. December kl. 18.30

Julekoncert

Blåbjergskolen

18. December kl. 18.30

Klaver Julekoncert

Kulturhuset Ølgod

18. December kl. 19.00

Julekoncert

Smedeværkstedet

19. December kl. 16.30

Julekoncert

Smedeværkstedet

19. December kl. 18.00

Slagtøjs Julekoncert

Stålværket

19. December kl. 18.30

Julekoncert

Smedeværkstedet

19. December kl. 19.30

Strygere spiller ved ”De 9 læsninger”

Ølgod Kirke

22. December kl. 14.00

Nytårskur på Varde Bibliotek

Varde Bibliotek

11. Januar - Formiddag

Debat om aktiv dødshjælp med bl.a. Svend Lings

Varde Bibliotek

15. Januar kl. 19.00

Kaninens fødselsdag: Musikteater for de yngste

Oksbøl Bibliotek

18. Januar kl. 10.00

Fernisering på ”Børnenes udstilling” i samarbejde med Museum Frello

Varde Bibliotek

31. Januar kl. 17.00

 

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning

 

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 09-12-2019

Taget til efterretning

348. Kommende sager

Kommende sager
Sagsfremstilling
 • Pulje til udendørs anlæg
 • Kunstgræsbaner
 • Tilbagemelding på projekter fra puljen til foreningsløse og foreningernes udviklingspulje 2017 – 2018
 • Hvad bruger vi tiden på – afrapportering for 2019
 • Administration af skiltepulje fra budgetforliget
 • Bogbus ved Helle Hallen
Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 09-12-2019

Drøftet

349. Gensidig orientering

Gensidig orientering
Sagsfremstilling

Orientering ved formanden

 • Tirpitz
 • Kunstprojekt ved Ho
 • Landstrygernes julemærkemarch

 

 

 

Orientering ved forvaltningen

 • Kommunale dage på Smedeværkstedet
 • Eliteidrætspuljen fremadrettet
 • Danmark i bevægelse
 • KIS-Playmaker
 • Møde i januar med Kulturregion Midtvest

 

 

Gensidig orientering

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 09-12-2019

Taget til efterretning