UDVALG

Udvalget for Kultur og Fritid

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 3 - Ådalen, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

18-11-2019 11:30:00

SLUTTIDSPUNKT

18-11-2019 17:30:00


PUNKTER

320. Godkendelse af dagsorden
321. Temadrøftelse - Lokaletilskud
322. Status på gebyrkontoen 2019
323. Samarbejdsaftale DGI Sydvest 2020-2021
324. Permanent tilførsel af midler til Fritidspaspuljen
325. Orientering - Budgetforlig 2020 - 2023 for Udvalget for Kultur og Fritid
326. Budgetaftale 2020 - 2023 - Besparelse Kultur og Fritid
327. Budgetopfølgning pr. 3. kvartal 2019 - Udvalget for Kultur og Fritid
328. Orientering - Sportspark Blaavandshuk - regnskab, 3. kvartal 2019
329. Aktiviteter for november og december 2019
330. Kommende sager
331. Gensidig orientering
332. Dialogmøde med SIV og halinspektørerne320. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden
Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 18-11-2019

Godkendt

Fraværende:

Sandie Eis Ravn

321. Temadrøftelse - Lokaletilskud

Temadrøftelse - Lokaletilskud
Sagsfremstilling

På udvalgsmødet i september blev sagen om gebyrkontoen udskudt og udvalget bad om en generel orientering om lokaletilskud.

 

Forvaltningen præsenterer et oplæg på mødet. På mødet deltager Berith Ellegaard Andreasen som faglig medarbejder.

 

Drøftelsen ventes at vare ca. 60 minutter. 

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orientering og drøftelse tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 18-11-2019

Taget til efterretning

Fraværende:

Sandie Eis Ravn

322. Status på gebyrkontoen 2019

Status på gebyrkontoen 2019
Sagsfremstilling

Gebyrkontoen er en del af lokaletilskudskontoen og består af indtægter fra foreningernes brug af kommunale lokaler som gymnastiksale, hallerne under IFV mv.

 

I 2019 er der et indtægtskrav på 2.044.140 kr. Hvis der opkræves gebyrer på kommunale lokaler, er det lovpligtigt at disse anvendes til at forhøje lokaletilskudsprocenten, hvis ens tilskudsprocent ligger over 65%.

 

Indtægterne fra gebyrerne har som hovedregel ligget under indtægtskravet, hvilket har kunnet håndteres via et mindre forbrug på lokaletilskudskontoen.

 

År

2016

2017

2018

2019

Indtægtskrav

2.000.980

 

2.028.278

2.010.580

2.044.140

Gebyrindtægter

1.735.167

1.887.374

1.351.697*

1.675.360**

*Til indtægterne i 2018 hører en indtægt på ca. 190.000 kr., der først blev bogført i 2019 pga. fejl i Foreningsportalen.

**Estimerede indtægter 2019 inkl. indtægt fra 2018 på ca. 190.000 kr.

 

De manglende gebyrindtægter i 2019 håndteres via et forventet mindreforbrug på lokaletilskudskontoen. Det forventede resultat af lokaletilskudskontoen ser således ud:

 

Budget 2019 inkl. gebyrindtægter på 2.044.140 kr.

14.571.420

Forbrugt haller pr. 26/8-19

-5.073.225

Forbrugt alm. lok pr. 26/8-19

-3.082.311

Restbudget pr. 26/8-19

6.415.883

Forventet forbrug haller resten af 2019

-5.419.342

Forventet forbrug alm. lok. resten af 2019

-570.443

Resultat

426.097

 

 

 

Budgetterede gebyrindtægter 2019

 2.044.140

Opkrævet pr. 26/8-19

819.792

Forventet opkrævet resten af 2019

855.568

I alt mindre i gebyrindtægter

-368.778

 

 

 

Beregnet resultat

 

Mindre forbrug lokaletilskud

426.097

Manglende gebyrindtægter

-368.778

Resultat

57.318

 

Der er imidlertid øget aktivitet i hallerne, herunder i de selvejende haller, som fører til øgede udgifter på lokalestilskudskontoen, men ikke til øgede indtægter på gebyrkontoen, da den er knyttet til kommunale lokaler. Det betyder helt konkret, at mindreforbruget på lokaletilskudskontoen bliver mindre, og at der derfor skal findes andre måder at kompensere for de manglende gebyrindtægter på.

 

Stigningen i udgifter til haller er belyst i bilaget, hvor det skal bemærkes, at 2019-forbruget er beregnet ud fra forbruget i første halvår.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen forventer, at underskuddet på gebyrindtægterne fortsat vil ligge omkring de 500.000 kr. i 2020, som det har været i 2018 og beregnes til at være i 2019.

 

Forvaltningen foreslår, at Udvalget drøfter, hvordan et underskud på lokaletilskudskontoen skal dækkes i 2020 og årene frem.

 

Forvaltningen foreslår følgende muligheder til dækning af de manglende indtægter på gebyrkontoen:

 

1

 

Der flyttes midler fra de forskellige puljer til gebyrkontoen

Færre frie midler i ansøgningspuljerne.

Oversigt over forbruget i puljerne i 2019 er vedlagt som bilag.

2

Der flyttes midler fra aktivitetskontoen (medlemstilskud) til gebyrkontoen

Mindre støtte til ungdomsarbejdet i foreningerne.

Der kan spares ca. 130.000 kr. for hver 10 kr. medlemstilskuddet nedsættes – se bilag.

3

Der indføres en flydende lokaletilskudsprocentsats, så eventuelle underskud/overskud reguleres via tilskudsprocenten. Konsekvensen af dette er, at foreningerne først efter Varde Kommunes regnskabsårsafslutning ved, hvad den nye lokaletilskudsprocent vil være.

Usikkerhed om økonomien hos foreningerne.

 

Da lokaletilskudsprocenten er bestemt via budgetforlig 2018, skal en ændring af procentsatsen godkendes i byrådet.

 

4

Der indføres et lavere lokaletilskud til typiske voksenforeninger, f.eks. 50 % mod nu 80 %.

Foreningerne behandles forskelligt.

 

Da lokaletilskudsprocenten er bestemt via budgetforlig 2018, skal en ændring af procentsatsen godkendes i byrådet.

Afhængig af metode, vil besparelsen være på mellem 130.000 kr. – 800.000 kr. jf. bilag.

 

Det første skema i bilaget viser en reduktion i lokaletilskud uden at trække medlemmer over 25 år fra tilskudsprocenten. Det andet skema viser en reduktion af medlemstilskud når medlemmer over 25 år er trukket fra tilskudsprocenten.

 

 

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Folkeoplysningslovens §§ 21-22 samt 23-24

Økonomi

Økonomiafdelingen udtaler:

Det forventede resultat vedr. lokaletilskudskontoen er gennemgået, og der er ingen yderligere bemærkninger.

 

I forhold til forvaltningens vurdering af udviklingen i gebyrkontoen kan det bekræftes, at gebyrindtægter på 190.000 kr. vedrørende 2018 er fejlkonteret i 2019.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget drøfter, hvilke muligheder forvaltningen skal arbejde videre med.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 25-09-2019

Sagen udsættes med henblik på en temadrøftelse om emnet.

Fraværende:

Julie Gottschalk

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 18-11-2019

Drøftet

Fraværende:

Sandie Eis Ravnsagsnr19-5224_doknr112623-19_v1_samlet diagram for alle haller.xlsx
sagsnr18-746_doknr146535-19_v1_forbrug puljerne 2019 - kultur og fritid.docx.docx
sagsnr19-5224_doknr143370-19_v1_nedsættelse af lokaletilskud for typiske voksneforeninger.xlsx
sagsnr19-5224_doknr143375-19_v1_konsekvensberegning på takster for medlemstilskud 2018.xlsx

Bilag

Samlet diagram for alle haller
Forbrug puljerne 2019 - Kultur og Fritid.DOCX
Nedsættelse af lokaletilskud for typiske voksneforeninger
Konsekvensberegning på takster for medlemstilskud 2018


323. Samarbejdsaftale DGI Sydvest 2020-2021

Samarbejdsaftale DGI Sydvest 2020-2021
Sagsfremstilling

På udvalgets møde i juni 2019 var DGI Sydvest inviteret til dialog om, hvordan Varde Kommune og DGI Sydvest kan arbejde tættere sammen under Danmarks bedste foreningskommune-temaet i Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik 2019-2021.

 

Udvalget bad forvaltningen og DGI Sydvest arbejde videre med en samarbejdsaftale, som der nu foreligger et udkast til. Aftalen har i første omgang fokus på seniorer i foreningslivet, da den demografiske udvikling i Varde Kommune viser et meget stigende antal ældre de kommende år. Aftalen sigter mod at udvikle foreningerne, så deres tilbud fortsat flugter med den ændrede demografi.

 

Aftalen har som helt konkret mål at øge antallet af medlemmer i foreningerne med 500 i løbet af 2020 og 2021 via en række indsatser:

 • Foreningsbesøg og –udvikling gennem en række afprøvede koncepter
 • Oprette, vedligeholde og igangsætte en række seniorvenlige idrætsgrene, herunder demensdans, gå-fællesskaber og Walking Football.

 

Det vil være DGI Sydvest, der foretager arbejdet, og Kultur og Fritid har nogle hjælpeopgaver, der varetages af det eksisterende personale. Der er aftalt følgende, som dækker både 2020 og 2021:

 

Konsulentydelser DGI SV: 275 timer à 500 kr.

137.500 kr.

Betales af midler reserveret til FIK-politikken

Udgifter til lokaleleje og Gør det nemt pulje for foreninger

65.000 kr.

Betales af midler reserveret til FIK-politikken

Kommunikationsressourcer

25 timer

Varetages af Kultur og Fritid i samarbejde med Kommunikationsafdelingen

 

DGI Sydvest lægger selv 45 timer i aftalen.

 

For at sparke kampagnen i gang afholder DGI Sydvest og Varde Kommune i fællesskab fem netværksmøder rundt om i kommunen med en lang række interessenter og samarbejdspartnere som Idrætsrådet, Ældresagen, Hjerteforeningen mv. Der laves også en kommunikationskampagne.

 

Foruden denne aftale arbejder forvaltningen og DGI Sydvest som udløber på dialogmødet i juni på et nyt koncept for Unge i Front, da det eksisterende koncept ikke kan videreføres som et valgfag i folkeskolen. Da der er tale om et helt nyt koncept med nye samarbejdspartnere, vil det først være beskrevet i første kvartal 2020 med evt. udrulning efter sommerferien 2020.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at aftalen indeholder specifikke målsætninger og konkrete handlinger som understøtter FIK-politikken. Både inden for temaet Danmarks bedste foreningskommune, hvor der konkret skal arbejdes med at skabe sundhed og udvikling i foreninger og inden for temaet Sund kultur for hjerne og krop, hvor vi konkret skal arbejde med at støtte op om foreningernes intentioner for at arbejde bredt indenfor den voksende ældre befolkningsgruppe.

Konsekvens i forhold til visionen

Gå-fællesskaber foregår i naturen og byrummet.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven

FIK-politik 2019-2021

Økonomi

Økonomiafdeling udtaler:

Ingen yderligere bemærkninger, idet restbudgettet er 900.000 kr. jf. nedenstående:

 

FIK politik midler 2019 - 20121

Reserverede midler

2.400.000

Disponeret til indsatser

1.500.000

Restbudget

900.000

Aftale med DGI Sydvest

202.500

Rest til nye projekter

Ca. 700.000

 

Høring

Aftalen sendes i høring i Idrætsrådet med fire ugers svarfrist, så den endeligt kan behandles på udvalgsmødet i januar 2020.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget godkender samarbejdsaftalen og sender den i høring i Idrætsrådet.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 18-11-2019

Anbefalingen blev godkendt. Udvalget vil gerne orienteres løbende om udviklingen i samarbejdsaftalens projekter.

Fraværende:

Sandie Eis Ravnsagsnr19-8274_doknr171988-19_v1_oplæg partnerskabsaftale varde kommune og dgi sv.docx.docx

Bilag

Oplæg partnerskabsaftale Varde Kommune og DGI SV.docx


324. Permanent tilførsel af midler til Fritidspaspuljen

Permanent tilførsel af midler til Fritidspaspuljen
Sagsfremstilling

På mødet den 25. september besluttede udvalget at overføre 60.000 kr. til Fritidspaspuljen fra kontoen Aktiviteter på Kulturspinderiet for at imødekomme så mange ansøgninger som muligt i 2019. Udvalget bad samtidig forvaltningen fremlægge et oplæg til en permanent tilførsel af flere midler (100.000 kr.) til Fritidspas, idet tallene for de sidste par år viser, at der bliver søgt om langt flere fritidspas end der er midler til i puljen.

 

En tilførsel af 100.000 kr. til Fritidspaspuljen vil betyde, at der fra 2020 årligt er 200.000 kr. til Fritidspas. Midlerne skal finansieres inden for udvalgets eget område.

 

Forvaltningens forslag:

 

Konto

Besparelse

Restbudget

Administrationsbidrag i Kulturaftalemidlerne

(Administrationsbidraget udgør 130.000 af de i alt 513.000 kr. som er anvendt til kulturaftalen)

30.000 kr.

483.000 kr.

Puljen til Kultur og Større Idrætsarrangementer

70.000 kr.

344.000 kr.
 

 

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at Fritidspaspuljen kan tilføres flere midler ved at reducere Puljen til Kultur og Større Idrætsarrangementer og via midler afsat til administrationsbidrag i Kulturaftalen som Varde Kommune udtræder af ved udgangen af 2019. (Forvaltningen er i gang med at sondere andre samarbejdsmuligheder jf. beslutningen i udvalget den 5. november 2019). Puljen til Kultur og Større Idrætsarrangementer har været fuldt udnyttet i 2019.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen yderligere bemærkninger

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der permanent tilføres Fritidspaspuljen 100.000 kr. fra 2020 finansieret med 30.000 kr. fra midler til kulturaftalen og med 70.000 kr. ved en reduktion af midlerne i puljen til Kultur og Større idrætsarrangementer.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 18-11-2019

Anbefalingen blev godkendt

Fraværende:

Sandie Eis Ravn

325. Orientering - Budgetforlig 2020 - 2023 for Udvalget for Kultur og Fritid

Orientering - Budgetforlig 2020 - 2023 for Udvalget for Kultur og Fritid
Sagsfremstilling

I det budgetforlig der er indgået 3. oktober, er alle 7 partier og grupper blevet enige om et budget for Varde Kommune for 2020 og overslagsår.

 

Hovedpunkterne fra budgetforliget for Udvalget for Kultur og Fritid er:

 

 • Forligspartierne er enige om at igangsætte arbejdet med at skabe en Musicaltalentskole
 • Det er besluttet, at nedrivningen af Kulturhuset i Nørre Nebel skal indeholdes i nedrivningspuljen
 • Udvalget for Kultur og Fritid anmodes om at udarbejde en analyse af behovet for kunstgræsbaner og herunder beskrive en model for, hvem der har ansvaret for finansiering heraf
 • Den samlede besparelse for Kultur og Fritid er 1.000.000 kr.
 • Nye driftstiltag udgør 750.000 kr.
 • Anlægssummen er uændret.

 

Af nedenstående tabeller fremgår råderumsforslag, nye driftstiltag og anlægsprojekter til budget 2020 – 2023 for Udvalget for Kultur og Fritid. (Alle tal er i 2019 priser).

 

Råderumsforslag til budget 2020-2023

- = indtægt el. besparelse /
+ = udgifter

2020

2021

2022

2023

Besparelse til beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid

-225.000

-225.000

-225.000

-225.000

Reduktion af driftsudgifter ifm. biblioteksbussen

-135.000

-135.000

-135.000

-135.000

Reduktion af Varde Biblioteks indkøb af film og musik

-90.000

-90.000

-90.000

-90.000

Driftsmidler afsat til udvidelse af Janusbygningen

-400.000

-400.000

-400.000

-400.000

Midler reserveret til FIK-politikken

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

I alt

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

 

Den samlede besparelse for Udvalget for Kultur og Fritid udgør 1.000.000 kr. årligt. Besparelsen fordeles med 225.000 kr. til Varde Bibliotek og 775.000 kr. til Staben Kultur og Fritid. En del af Stabens besparelse, 225.000 kr., kræver at Udvalget træffer beslutning om dens effektuering.

 

Nye driftstiltag til budget 2020-2023  

- = indtægt el. besparelse /
+ = merudgifter

2020

2021

2022

2023

Etablering af en Musicaltalentskole

600.000

600.000

600.000

 

Skiltepulje til foreninger og museer

50.000

50.000

50.000

50.000

Vedligeholdelse af mountainbikespor

100.000

100.000

100.000

100.000

 I alt

750.000

750.000

750.000

150.000

 

Nye driftstiltag forøger budgettet med 750.000 kr. i perioden fra 2020 – 2022, hvor arbejdet med Musicaltalentskole igangsættes. Derudover er der tilført midler til vedligeholdelse af mountainbikespor, samt skiltepulje til foreninger og museer.

Anlægsprojekter til budget 2020-2023 

- = indtægt el. besparelse /
+ = merudgifter

2020

2021

2022

2023

Teater- og Kulturhus i Varde
(Bemærk, afledt drift på 572.000 kr. årligt fra 2023)

 

 

15.300.000

 

Anlægstilskud til Ølgod Kulturhus

 

 

6.120.000

 

 

Anlægssummer fra 2021 på henholdsvis 5.100.000 kr. for Teaterhuset i Varde og 2.040.000 for Ølgod Kulturhus er skubbet til 2022. Derudover er der tilført midler i form af tekniske tilretninger af budgettet samt lov -og cirkulæreprogram (DUT).

 

Tekniske tilretninger:

 • Vedligeholdelse af 8 skulpturer: 80.000 kr. årligt fra 2020
 • Afledt drift vedr. Teater og Kulturhuset i Varde (en beslutning fra budgetforlig 2019): 572.000 kr. årligt fra 2023.

 

Lov og cirkulæreprogram:

 • Overtagelse af statslig ejerandel i DBC A/S (Oprindeligt Dansk Biblioteks Center A/S):
  I forbindelse med vedtagelse af Lov om ændring af lov om biblioteksvirksomhed overtager kommunerne ansvaret for en række opgaver vedr. den fælles nationale bibliotekskatalog fra staten pr. 1. januar 2020. Kommunerne kompenseres for disse opgaver via bloktilskud. Det betyder, at der skal tilføres 351.744 kr. årligt til Biblioteket.
Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen om budget 2020 tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 18-11-2019

Orienteringen blev taget til efterretning

Fraværende:

Sandie Eis Ravn

326. Budgetaftale 2020 - 2023 - Besparelse Kultur og Fritid

Budgetaftale 2020 - 2023 - Besparelse Kultur og Fritid
Sagsfremstilling

I budgetaftale 2020-2023 skal Udvalget for Kultur og Fritid finde besparelser for 225.000 kr. inden for udvalgets område.

 

Forvaltningens forslag:

Konto

Besparelse

Restbudget

Det resterende administrationsbidrag i Kulturaftalemidlerne

100.000 kr.

383.000 kr.

 

Eliteidrætspuljen

100.000 kr.

225.000 kr.

Middelalderfestival

25.000 kr.

200.000 kr.

 

Varde Kommune udtræder af Kulturregion Vadehavet ved udgangen af 2019. Forvaltningen er i gang med at sondere andre samarbejdsmuligheder.

 

Middelalderfestivalen reduceres med 25.000 kr. per år.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at det vil være muligt at reducere i kulturaftalemidlerne, samtidig med at der stadig er midler til at understøtte eventuelle nye kultursamarbejder.

 

Hvis eliteidrætspuljen reduceres med det foreslåede beløb, vil der stadig være midler til at støtte to-fire eliteidrætsinitiativer.

 

I forhold til den foreslåede besparelse på Middelalderfestivalen vurderer forvaltningen, at der kan tiltrækkes sponsorater og eksterne puljemidler som vil gøre det muligt at bevare Middelalderfestivalens niveau.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Budgetaftale 2020-2023

Økonomi

Ingen yderligere bemærkninger

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at den pålagte besparelse på 225.000 kr. sker ved reduktion af administrationsbidraget til Kulturaftalen med 100.000 kr., reduktion af Eliteidrætspuljen med 100.000 kr. og reduktion af midler til Middelalderfestival med 25.000 kr.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 18-11-2019

Anbefalingen blev godkendt

Fraværende:

Sandie Eis Ravn

327. Budgetopfølgning pr. 3. kvartal 2019 - Udvalget for Kultur og Fritid

Budgetopfølgning pr. 3. kvartal 2019 - Udvalget for Kultur og Fritid
Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 3. kvartal for Udvalget for Kultur og Fritid viser et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2019 eksklusive budgetoverførsler fra 2018 til 2019, jf. tabel 1.

 

 

Mindreforbruget på 0,3 mio. kr. kan primært henføres til Staben, og modsvares delvist af et merforbrug på Musik & Billedskolens og Varde Biblioteks budget.

 

Inklusive budgetoverførsler forventes et mindreforbrug på 2,3 mio. kr., hvilket forklares i tabel 2.

 

 

Afvigelser er følgende:

 

 • For Staben Kultur og Fritid forventes et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. (ekskl. budgetoverførsler). Uddybende beskrivelse af afvigelse fremgår af ’Bilag til budgetopfølgningen pr. 30.9.2019’.

 

 • For Musik & Billedskolen forventes der merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler. Merforbruget er forventet og svarer til brug af 50% af overførslen fra 2018. Merforbruget bruges til at dække udgifter til bl.a. instrumentkøb i forbindelse med et klasseorkesterprojekt, samt udgifter til Nordisk Musikfestival i Norge.

 

 • For Varde Bibliotek forventes der merforbrug på 0,3 mio.kr i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler, hvilket er forventet. Merforbruget svarer til de overførte midler fra 2018 og bruges til mindre renoveringsprojekter.

 

Overførsler til 2019, samt påvirkning af kassen:

I udvalget for Kultur og Fritid er der overført 2,2 mio. kr. fra tidligere år til 2019, jf. tabel 2. Heraf er 0,2 mio. kr. disponeret og budgetomplaceret til anlægsprojekt ’Aktivitetsspots i Varde Sommerland’.

 

Eftersom der er et forventet mindreforbrug (ekskl. overførsler) for 2019 på 0,3 mio. kr., er der således et samlet mindreforbrug inkl. overførsler på 2,3 mio. kroner. Af disse forventes 1,9 mio. kr. at blive overført til 2020, mens 0,4 mio. kr. tilgår kassen. Overførslerne forventes således at falde med 0,3 mio. kr. fra 2019 til 2020.

 

De 0,4 mio. kr. vedrører pulje ’Haller – Kommunemomsudligning’, som er afsat til at imødegå eventuelt momstab ved ændring i selvejende institutioners momsregistrering. Puljen ligger udenfor rammen og derfor tilføres eventuelle ikke forbrugte midler kassebeholdningen.

 

De resterende 1,9 mio. kr. vedrører områder med overførselsadgang og er delvis disponeret jf. bilaget ’Disponerende overførsler pr. 30.9.2019’.
 

Anlægsbudget:

Der er afsat 9,8 mio. kr. i anlægsbudgettet i 2019, hvor af 8,1 mio. vedrører renovering og udvikling af Varde Fritidscenter. De resterende 1,7 mio. kr. er overført fra 2018, vedrørende igangværende/uafsluttede projekter:

 • Udvidelse af Janus
 • Implementering af halplan
 • Kulturhuset i Ølgod (hjælp til fundraising)
 • Aktivitetsspots i Varde Sommerland

 

Status for anlægsprojekter fremgår af bilaget ’Anlægsoversigt pr. 30.9.2019’.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Varde Kommunes Økonomiregulativ

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 18-11-2019

Taget til efterretning

Fraværende:

Sandie Eis Ravnsagsnr18-12050_doknr167097-19_v1_bilag til budgetopfølgning pr. 3. kvt..docx
sagsnr18-12050_doknr167100-19_v1_disponerede overførsler pr. 30.9.2019.docx
sagsnr18-12050_doknr167116-19_v1_status på anlæg pr. 30.9.2019.xlsx

Bilag

Bilag til budgetopfølgning pr. 3. kvt.
Disponerede overførsler pr. 30.9.2019
Status på anlæg pr. 30.9.2019


328. Orientering - Sportspark Blaavandshuk - regnskab, 3. kvartal 2019

Orientering - Sportspark Blaavandshuk - regnskab, 3. kvartal 2019
Sagsfremstilling

Sportspark Blaavandshuk (SPB) har indsendt regnskab for 3. kvartal 2019, og forvaltningen har i den anledning haft møde med SPB 6. november 2019.

 

Kvartalsregnskabet viser følgende tal:

 • Omsætning for 1., 2. og 3. kvartal er på 7.689.000 kr., hvilket er 270.000 kr. højere end budgetteret
 • Omkostningerne for 1., 2. og 3. kvartal er på 6.213.000 kr., hvilket er 258.000 kr. lavere end budgetteret
 • Resultat efter afdrag for 1., 2. og 3. kvartal er på 232.000 kr., hvilket er 467.000 kr. højere end budgetteret

 

Der er aftalt opfølgningsmøde for 4. kvartal 2019 den 12. marts 2020.

Forvaltningens vurdering

Det er positivt, at SPB fortsat ligger over budget 2019, og at de på den måde følger deres egen genopretningsplan.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 18-11-2019

Orienteringen blev taget til efterretning

Fraværende:

Sandie Eis Ravnsagsnr19-2941_doknr173701-19_v1_2019.09.30 spb rapportering.pdf.pdf

Bilag

2019.09.30 SPB Rapportering.pdf


329. Aktiviteter for november og december 2019

Aktiviteter for november og december 2019
Sagsfremstilling

Kultur og Fritid har følgende aktiviteter i november og december 2019, som Udvalget kan deltage i.

 

Navn på aktivitet

Sted

Tid

Afslutningskoncert for New Music Days, med talentelever fra Musik og Billedskolen samt Esbjerg Kulturskole

Smedeværkstedet

23. november kl. 15.00

De berørtes dans. Et Glemmer Du? arrangement 

Varde Bibliotek

27. november kl. 15.00

Klaver Julekoncert

Varde Gymnasium

16. December kl. 17.00

Slagtøjs Julekoncert

Stålværket

16. December kl. 18.30

Klaver Julekoncert

Varde Gymnasium

16. December kl. 19.00

Julerock

Smedeværkstedet

16. December kl. 19.00

Julekoncert

Kulturhuset Ølgod

17. December kl. 17.00

Julekoncert

Blåvandshuk Skole

17. December kl. 18.30

Julekoncert

Kulturhuset Ølgod

17. December kl. 19.00

Sang Julekoncert

Stålværket

18. December kl. 17.00

Julekoncert

Agerbæk Skole

18. December kl. 18.30

Julekoncert

Blåbjergskolen

18. December kl. 18.30

Klaver Julekoncert

Kulturhuset Ølgod

18. December kl. 19.00

Julekoncert

Smedeværkstedet

19. December kl. 16.30

Julekoncert

Smedeværkstedet

19. December kl. 18.00

Slagtøjs Julekoncert

Stålværket

19. December kl. 18.30

Julekoncert

Smedeværkstedet

19. December kl. 19.30

Strygere spiller ved ”De 9 læsninger”

Ølgod Kirke

22. December kl. 14.00

 

 

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 18-11-2019

Orienteringen blev taget til efterretning

Fraværende:

Sandie Eis Ravn

330. Kommende sager

Kommende sager
Sagsfremstilling
 • Temadrøftelse - Potentialekatalog
 • Pulje til udendørs anlæg
 • Tilbagemelding på projekter fra puljen til foreningsløse og foreningernes udviklingspulje 
Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 18-11-2019

Drøftet

Fraværende:

Sandie Eis Ravn

331. Gensidig orientering

Gensidig orientering
Sagsfremstilling

Orientering ved formanden

 • Alsang 2020
 • Spil Dansk Ugen
 • Kunstprojekt i Ho

 

 

Orientering ved forvaltningen

 • Referat fra styregruppemøde – Ølgod Kulturhus
 • Kulturaftale
 • Inklusion af socialt udsatte gennem idræt som muligt projekt

 

 

Gensidig orientering

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 18-11-2019

Drøftet

Fraværende:

Sandie Eis Ravnsagsnr18-1515_doknr147266-19_v1_beslultningsreferat fra styregruppemøde den 18. september 2019.docx

Bilag

Beslultningsreferat fra styregruppemøde den 18. september 2019


332. Dialogmøde med SIV og halinspektørerne

Dialogmøde med SIV og halinspektørerne
Sagsfremstilling

Udvalget for Kultur og Fritid afholder årligt et dialogmøde med paraplyorganisationen Samarbejdende Idræts- og Svømmehaller i Varde Kommune (SIV), som består af repræsentanter fra de selvejende idræts- og svømmehaller, der modtager kommunale tilskud.

Udvalget har i år ønsket også at invitere halinspektørerne til at deltage i dialogmødet.

Grunden til dette er, at udvalget ønsker at drøfte, hvordan dialogen kan udvikles mellem udvalg, forvaltning, SIV og halinspektører. Udvalget ønsker at drøfte;

 

 • Udvikling og samarbejde
 • Emner af strategisk betydning
 • Konkrete projekter
 • Emner af betydning for den daglige drift
 • Udviklingen af faciliteter 
 • Kultur, idræts- og sundhedsplaymakeren - udvalget har besluttet, at haller og foreninger inddrages i strategien.

 

SIV og halinspektørerne er indkaldt til mødet kl. 15.30. Mødet forventes at vare to timer og finder sted i mødelokalet ’Skallingen’ på Rådhuset.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at dialogmødet tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 18-11-2019

Dialogmødet blev taget til efterretning.

Fraværende:

Sandie Eis Ravn