UDVALG

Udvalget for Kultur og Fritid

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 5 - Skallingen, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

05-11-2019 17:15:00

SLUTTIDSPUNKT

05-11-2019 17:30:00


PUNKTER

318. Godkendelse af dagsorden
319. Fortsat medlemskab af Kulturregion Vadehavet318. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden
Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 05-11-2019

Godkendt

Fraværende:

Julie Gottschalk

Sandie Eis Ravn

319. Fortsat medlemskab af Kulturregion Vadehavet

Fortsat medlemskab af Kulturregion Vadehavet
Sagsfremstilling

Esbjerg Byråd har ved indgåelse af budgetforlig besluttet at udtræde af Kulturregion Vadehavet pr. 31.december 2019. Esbjerg Kommune har den 3. oktober meddelt dette til Varde, Fanø og Tønder Kommune herom.

 

Fanø Byråd har ved indgåelse af budgetforlig også besluttet at udtræde af Kulturregion Vadehavet pr. 31. december 2019. Dette er meddelt den 29. oktober 2019.

 

Den nuværende Kulturaftale Vadehavet er en tillægsaftale, der udløber 31.december 2019.

 

Udvalget skal tage stilling til om Varde Kommune fortsat skal indgå i Kulturregion Vadehavet med Tønder Kommune eller kommunen ønsker at udtræde af kulturregionen.

 

Slots- og Kulturstyrelsen er ikke blevet spurgt om de kan acceptere en fortsættelse når Fanø også er udtrådt sammen med Esbjerg eller om det vil medføre en reduktion af det statslige tilskud.

 

Kulturministeren ønsker at ændre formen for kulturaftalerne, men har ikke truffet en beslutning herom endnu. Hvis Udvalget ønsker at indgå en ny kulturaftale med Tønder, vil det blive en tillægsaftale for 2020. Frist for indsendelse af udkast til Slots- og Kulturstyrelsen er 6. november eller snarest derefter og frist for godkendelse af Tillægsaftale 2020 er 15. november eller snarest derefter.

 

Slots- og Kulturstyrelsens tilskud for Tillægsaftale 2019 er på 700.000 kr.

 

Det må forventes, at det statslige tilskud vil mindskes, når Kulturregionen kun vil bero på to kommuner. Færre ressourcer i Kulturregionen vil også gøre det svært at opretholde den samme mængde projekter og størrelsen heraf.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at man ikke vil kunne opretholde samme niveau i en Kulturregion med to kommuner som i en Kulturregion bestående af alle fire kommuner, hverken i forhold til projekter, ressourcer eller økonomi.

 

Forvaltningen anbefaler derfor, at Varde Kommune meddeler Tønder, Fanø og Esbjerg at Varde Kommune udtræder af Kulturregion Vadehavet pr. 31. december 2019.

 

Det anbefales, at forvaltningen undersøger muligheden for at indgå i en anden eksisterende Kulturregion eller for at indgå i et forpligtende partnerskab på tværs af kommuner, der giver samme værdi som Kulturregion Vadehavet.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Lov nr. 1104 af 29. december 1999 om regionale kulturaftaler med de ændringer, der følger af lov nr. 563 af 24. juni 2005 samt lovbekendtgørelse nr. 728 af 7. juni 2007, som senest er ændret ved § 2 i lov nr. 1517 af 27. december 2009.

 

Økonomi

Varde Kommunes bidrag til Kulturregionen i 2019 var 534.882 kr. De 130.033 kr. bruges på et administrationsbidrag og de 404.849 kr. bruges til projekter. Midlerne finansieres af en årlig afsat ramme på Kultur og Fritids budget.  

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Udvalget godkender, at Varde Kommune udtræder af Kulturregion Vadehavet pr. 31. december 2019, og

at forvaltningen bemyndiges til at undersøge muligheden for at indgå i en anden eksisterende Kulturregion eller at indgå i et forpligtende partnerskab på tværs af kommuner, der giver samme værdi som Kulturregion Vadehavet.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 05-11-2019

Anbefalingen blev godkendt

Fraværende:

Julie Gottschalk

Sandie Eis Ravnsagsnr15-12654_doknr156435-19_v1_esbjergs eventuelle udtræden af kulturaftale 2019.pdf.pdf
sagsnr15-12654_doknr155712-18_v1_kulturaftale vadehavet 2015-2018.pdf
sagsnr15-12654_doknr28343-19_v1_tillægsaftale 2019 for kulturregion vadehavet underskrevet af kulturministeret.pdf
sagsnr15-12654_doknr169326-19_v1_kulturregion vadehavet - udtrædelse af fanø kommune.msg

Bilag

Brev fra Esbjerg Kommune vedr. eventuel udtrædelse af kulturregionen
Kulturaftale Vadehavet 2015-2018
Tillægsaftale 2019 for Kulturregion Vadehavet
Mail fra Fanø Kommune vedr. udtrædelse af Kulturregion Vadehavet