UDVALG

Udvalget for Kultur og Fritid

MØDE

Referat

STED

Lydum Mølle, Åvej 31, 6830 Nørre Nebel

STARTTIDSPUNKT

21-10-2019 12:00:00

SLUTTIDSPUNKT

21-10-2019 16:00:00


PUNKTER

307. Godkendelse af dagsorden
308. Dialogmøde med 7-kanten
309. Besøg hos Lydum Mølle
310. Kommissorium og handlingsplan for Varde Byråds Kunstudvalg
311. Partnerskabsaftale med 7-kanten 2020-22
312. Ansøgningsprocedure til Udviklingspuljen for idræts- og svømmehaller
313. Drøftelse af SIV's rolle
314. Orientering - Sportspark Blaavandshuk - regnskab, 2. kvartal 2019
315. Aktiviteter for oktober og november 2019
316. Kommende sager
317. Gensidig orientering307. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden
Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 21-10-2019

Godkendt

Fraværende:

Julie Gottschalk

308. Dialogmøde med 7-kanten

Dialogmøde med 7-kanten
Sagsfremstilling

7-kanten har indgået en partnerskabsaftale med Varde Kommune. Partnerskabsaftalen er en 3-årig aftale og gælder for 2017-2019. 

  

Partnerskabsaftalen forpligter 7-kanten til bl.a. at arbejde med teatervirke og indgå i samarbejdet om et Teater- og Kulturhus. Partnerskabsaftalen er godkendt for 2017-2019, men hvert år opdateres indsatserne for de kommende år i dialog mellem 7-kanten, forvaltningen og udvalget.

 

Varde Kommune forpligtes til at yde et årligt tilskud og facilitere samarbejder mellem 7-kanten og kommunens institutioner. Varde Kommune yder i 2019 et årligt tilskud til 7-kanten på 442.552 kr. Tilskuddet er en del af budgettet i Kultur og Fritid.

 

I forbindelse med partnerskabsaftalen afholdes der hvert år et dialogmøde mellem 7-kanten og Udvalget for Kultur og Fritid.

 

På dialogmødet drøftes følgende:

 • Status på 2019 og opfølgning på indsatser for 2019
 • Partnerskabsaftale for 2020-2022
 • Udvikling af Teater- og Musikhus.

 

Indsats/Aktivitet

Samarbejde med

Teater- og Musikhus

-         Udvikling og fundraising

Kultur og Fritid, Musik & Billedskolen

Middelalderfestival

-         Leverede kostumer til frivillige

-         Leverede rekvisitter og telt

-         Koordinerende rolle i forbindelse med teaterforestillingen sammen med Drabanterne og HATS

-         Deltog i middelaldermarkedet lørdag/søndag med telt

-         Har været en aktiv del af planlægningsgruppen

-         Biblioteket leverede materiale i form af lokale sagn til udviklingen af storyline til teaterforestillingen

Kultur og Fritid, Varde Bibliotek

Wadden Tide

-         Leverede rekvisitter til tiltaget på Varde Torv

-         Hjalp med skilte til Varde Torv

Kultur og Fritid

Nissefestival 2018

-         Aktiv del af planlægningsgruppen

-         Deltager i arrangementet med boder, aktiviteter og rekvisitter

Kultur og Fritid

Pensionisterne – forestilling på Varde Bibliotek

Varde Bibliotek

Oplæsning af ”uhyggelige” historier på børnebiblioteket – okt. 2018

Varde Bibliotek

Lån af rekvisitter til udstillinger

Varde Bibliotek

 

Der er afsat 45 min. til dialogmødet og på mødet deltager Daglig leder Kent Stensgaard, Flemming Andersen og formand Inge Vad Wodskou. Deltagerne er inviteret til kl. 12.00.

Forvaltningens vurdering

Partnerskabsaftalen bidrager til, at 7-kanten får det bedst mulige udgangspunkt for udvikling af egne tiltag. Derudover sikrer den 3-årige aftale kontinuitet.

 

Samarbejdet mellem Varde Kommune og 7-kanten har fungeret godt i 2019.

 

Forvaltningen vurderer, at partnerskabsaftalens indsatser 2019 er opfyldt.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at dialogmødet tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 21-10-2019

Dialogmødet blev taget til efterretning.

Fraværende:

Julie Gottschalksagsnr15-1936_doknr168710-18_v1_partnerskabsaftale med 7-kanten - version 2019.docx

Bilag

Partnerskabsaftale med 7-kanten - version 2019


309. Besøg hos Lydum Mølle

Besøg hos Lydum Mølle
Sagsfremstilling

Udvalgets møde den 21. oktober 2019 holdes i Lydum Mølle. Fra 13 – 13.45 vil der være en rundvisning og fortælling om stedet ved Benny Jakobsen.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at besøget tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 21-10-2019

Besøget hos Lydum Mølle blev taget til efterretning.

Fraværende:

Julie Gottschalk

310. Kommissorium og handlingsplan for Varde Byråds Kunstudvalg

Kommissorium og handlingsplan for Varde Byråds Kunstudvalg
Sagsfremstilling

Varde Byråds Kunstudvalg (Kunstudvalget) er et § 17, stk. 4-udvalg, der refererer til Udvalget for Kultur og Fritid. Kunstudvalget har et kommissorium, der beskriver dets opgaver og formål.

 

For at kunne komme i betragtning til Statens Kunstfonds pulje til Kommunale Billedkunstråd skal Kunstudvalget opdatere sit kommissorium.

 

Opdateringen får ikke indvirkning på Kunstudvalgets daglige virke men handler alene om en konkretisering af Kunstudvalgets arbejde.

 

Det opdaterede kommissorium, som er forhåndsgodkendt af Statens Kunstfond, er vedhæftet som bilag.

 

Kunstudvalget har også udarbejdet en handlingsplan for 2019-2021, som fremlægges til godkendelse sammen med kommissoriet.

Forvaltningens vurdering

Det opdaterede kommissorium sikrer Kunstudvalgets mulighed for at komme i betragtning til midler fra Statens Kunstfond. Midlerne vil give Kunstudvalget bedre muligheder for at sikre professionel deltagelse i udvalget og dermed kunstfaglighed i udvalgets projekter.

 

Samtidig vil et tilskud give mulighed for at arbejde videre med satsningen omkring udvikling af formidling til kommunens kunst i det offentlige rum.

 

Kunstudvalget har en væsentlig rolle i arbejdet med FIK-politikken under indsatserne Bosætning og Aktiviteter i den hele kommune samt Kulturturisme. 

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, herunder § 17, stk. 4 udvalg 

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Varde Byråds Kunstudvalgs kommissorium godkendes, og

at handlingsplan for 2019-2021 godkendes.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 21-10-2019

Anbefalingen blev godkendt

Fraværende:

Julie Gottschalksagsnr18-9644_doknr142392-19_v1_kommissorium for varde byråds kunstudvalg 2019.docx
sagsnr18-9644_doknr142474-19_v1_handlingsplan for varde byråds kunstudvalg 2019-2021.docx

Bilag

Kommissorium for Varde Byråds Kunstudvalg
Handlingsplan for Varde Byråds Kunstudvalg 2019-2021


311. Partnerskabsaftale med 7-kanten 2020-22

Partnerskabsaftale med 7-kanten 2020-22
Sagsfremstilling

Den eksisterende partnerskabsaftale med 7-kanten udløber 31. december 2019. Derfor skal 7-kanten forhandle en ny partnerskabsaftale med Udvalget for 2020-2022.

 

Partnerskabsaftalens formål er at sikre, at Varde Kommune får størst muligt udbytte af det årlige tilskud til 7-kanten, samtidig med at 7-kanten stadig kan udvikle sig på alle relevante områder.

 

Projektet med Teater- og Musikhuset er gået ind i fundraisingsfasen, og en stor del af 7-kantens arbejde i efteråret 2019 samt i hele 2020 vil handle om fundraising til huset i samarbejde med Smedeværkstedet.

 

I 2020 har 7-kanten 50-års jubilæum, og i den forbindelse bliver der produceret et helt nyt stykke til Varde Sommerspil. Martin Brygmann står for musik og sangtekster til stykket Fyrtøjet – En gnist i Andersens liv. 

 

Forvaltningen har været i dialog med 7-kanten om en ny 3-årig partnerskabsaftale med fokus på netop 50-årsjubilæet og Teater- og Musikhuset. Ud over dette indeholder partnerskabsaftalen stadig driftsindsatser som f.eks. afholdelse af underholdningsaktiviteter på plejehjem og deltagelse i offentlige arrangementer.

Forvaltningens vurdering

7-kanten har en væsentlig rolle i arbejdet med FIK-politikken under indsatsen Bosætning og Aktiviteter i den hele kommune, herunder den videre udvikling af Teater- og Musikhuset. 

 

Forvaltningen anbefaler derfor, at der ingås en ny 3-årig partnerskabsaftale med 7-kanten, med uændret økonomi.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Grundet det sene budgetseminar for budget 2020-2023, kendes prisfremskrivningen for 2020 ikke.

 

Budget for 2020 er 442.074 kr. Budgettallet er udregnet ud fra budget 2019 med effektiviseringsbidraget på -1,25 %.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at partnerskabsaftale for 2020-22 med 7-kanten godkendes.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 21-10-2019

Udvalget godkender partnerskabsaftalen og økonomien på 470.000 kr.

Det bemærkes, at de 40.000 kr. til leje af ekstra øvelokaler bevilget af Udvalget for Økonomi og Erhverv i 2016 for en 4-årig periode udløber i 2020, hvorefter 7-kanten igen skal søge Udvalget for Økonomi og Erhverv om midler.

Fraværende:

Julie Gottschalksagsnr15-1936_doknr144835-19_v1_partnerskabsaftale med 7-kanten 2020-22.docx

Bilag

Partnerskabsaftale med 7-kanten 2020-22


312. Ansøgningsprocedure til Udviklingspuljen for idræts- og svømmehaller

Ansøgningsprocedure til Udviklingspuljen for idræts- og svømmehaller
Sagsfremstilling

SIV har meddelt, at de ophører med at deltage i ansøgningsproceduren til Udviklingspuljen for idræts- og svømmehaller 2019-2021. Derfor er det nødvendigt at lave en ny procedure.

 

I al væsentlighed fastholdes det koncept, som SIV har udarbejdet og som Udvalget godkendte i december 2018 med de præciseringer, der blev godkendt på septembermødet 2019:

 • Der er reserveret 2 mio. kr. til udviklingsprojekter i idræts- og svømmehaller
 • Projekterne skal udvikle hallen og dens forretning inden for kommunalfuldmagtens rammer
 • Medfinansieringen fra hallerne er som udgangspunkt 50 % per projekt, men kan i særlige tilfælde sænkes til 25 %
 • Maksimumstøttebeløbet er 250.000 kr. per projekt, men kan i særlige tilfælde hæves.

 

Forvaltningen foreslår følgende procedure:

 • Der ansøges via vedlagte skema
 • Støttebeløbet udbetales med 90 % ved projektstart og de resterende 10 % ved projektafslutning
 • Puljen på 2 mio. kr. fordeles således:
  • 700.000 kr. til uddeling i 2019
  • 600.000 kr. til uddeling i 2020
  • 700.000 kr. til uddeling i 2021
 • Der er tre ansøgningsfrister:
  • 15. november 2019 med behandling på udvalgsmødet i december 2019
  • 1. maj 2020 med behandling på udvalgsmødet i juni 2020
  • 1. maj 2021 med behandling på udvalgsmødet i juni 2021

 

SIV har haft sagsfremstillingen til udtalelse og har svaret, at de ikke har bemærkninger.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen har lagt vægt på en procedure, der i så høj grad som muligt ligner den, som SIV havde udarbejdet for at imødekomme de projekter, som nogle haller allerede har udarbejdet til puljen.

 

Forvaltningen anbefaler, at der sker en uddeling allerede i 2019 for fortsat at sikre fremdriften i hallernes udvikling.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

FIK-politik 2019-2021

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at kommunen hjemtager behandlingen af ansøgninger til Udviklingspuljen for idræts- og svømmehaller jf. vedlagte ansøgningsskema,

at ansøgningsfristerne til puljen fastsættes til 15. november 2019, 1. maj 2020, og 1. maj 2021, og

at puljen på 2 mio. kr. fordeles med 700.000 kr. til uddeling i 2019, 600.000 kr. til uddeling i 2020 og 700.000 kr. til uddeling i 2021.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 21-10-2019

Anbefalingen blev godkendt

Fraværende:

Julie Gottschalksagsnr15-8973_doknr158339-19_v1_fwd sv beslutning om udviklingspuljen.msg

Bilag

Fwd: SV: Beslutning om udviklingspuljen


313. Drøftelse af SIV's rolle

Drøftelse af SIV's rolle
Sagsfremstilling

De Samvirkende Idræts- og Svømmehaller i Varde Kommune (SIV) har bedt Udvalget om at give SIV et skriftligt oplæg om Kultur og Fritids forventninger til SIV inden dialogmødet i november måned.

 

SIV’s rolle og organisering er nærmere beskrevet i deres forretningsorden, der senest blev ændret i 2013. Her skal SIV:

 • strukturere dialogen med Varde Kommune
 • være en forpligtende dialogpartner for Varde Kommune i forbindelse med udvikling af relevante politikker og i forbindelse med drøftelse af økonomiske forhold
 • arbejde for at skabe de bedst mulige faciliteter for borgere og turisters udøvelse af forskellige idrætslige og kulturelle aktiviteter i hele Varde Kommune
 • virke som en samarbejdsorganisation for idræts- og svømmehaller med erfaringsudveksling og vidensdeling, som kan være med til at optimere driften i de enkelte haller
 • varetage idræts- og svømmehallernes fælles interesser over for kommunen og andre offentlige myndige og samarbejdspartnere,
 • understøtte rationalisering, hvor dette giver mening for den enkelte hal og være et forum, hvor hallerne kan finde inspiration til udvikling af egen forretning og udvikling af flerårige forretningsplaner for hallerne.

 

Dialogen med SIV sker gennem to årlige dialogmøder. I 2019 er der afprøvet en ny form for dialogmøde, hvor halinspektørerne deltog, ligesom mødet blev udvidet til tre timer og med et fagligt oplæg. Dertil kommer, at forvaltningen har ca. 10 møder om året med tre repræsentanter fra SIV.

 

SIV deltog i workshop om Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik 2019-2021 i marts måned, og de fik senere politikken i høring. Forslag til kommunens budget sendes også altid i høring hos SIV.

 

Forvaltningens vurdering

SIV’s rolle har været under udvikling fra en traditionel rolle som høringspart og dialogpartner til en mere aktiv rolle som sparringspartner med den viden de har om hvad der sker ude i hallerne. Betydningen af denne rolle er ikke klart beskrevet i den nuværende forretningsorden, men kan være indeholdt under punktet, at SIV skal arbejde for at skabe de bedst mulige faciliteter.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Forretningsorden for SIV

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Udvalget drøfter SIV’s rolle og kompetencer.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 21-10-2019

Sagen blev drøftet. Udvalget beder forvaltningen om et oplæg til hvordan man fortsat kan udvikle samarbejdet med SIV og halinspektørerne. Oplægget vil være udgangspunkt for drøftelsen på dialogmødet den 18. november, hvor både SIV og halinspektørerne inviteres ind.

 

 

 

Fraværende:

Julie Gottschalksagsnr15-8973_bilagsnr#3092474_v1_sv orientering om ukfs drøftelse af henvendelsen fra siv - 21 08 2019 - referat siv møde.docx.docx
sagsnr15-8973_doknr36380-18_v1_underskrevet forretningsorden - gældende august 2013.pdf

Bilag

SV: Orientering om UKFs drøftelse af henvendelsen fra SIV - 21 08 2019 - Referat SIV møde.docx
Underskrevet forretningsorden - gældende august 2013


314. Orientering - Sportspark Blaavandshuk - regnskab, 2. kvartal 2019

Orientering - Sportspark Blaavandshuk - regnskab, 2. kvartal 2019
Sagsfremstilling

Sportspark Blaavandshuk (SPB) har indsendt regnskab for 2. kvartal 2019, og forvaltningen har i den anledning haft møde med SPB 5. september 2019.

 

Kvartalsregnskabet viser følgende tal:

 • Omsætning for 1. og 2. kvartal er på 5.513.000 kr., hvilket er 213.000 kr. højere end budgetteret
 • Udgifterne for 1. og 2. kvartal er på 4.201.000 kr., hvilket er 182.000 kr. lavere end budgetteret
 • Resultat efter afdrag for 1. og 2. kvartal er på 521.000 kr., hvilket er 434.000 kr. højere end budgetteret

 

Der er aftalt opfølgningsmøde for 3. kvartal 2019 den 6. november 2019.

Forvaltningens vurdering

SPB har i 2. kvartal haft en lavere indtjeningsgrad end forventet.

 

Det er positivt, at SPB fortsat ligger over budget 2019, og at de på den måde følger deres egen genopretningsplan.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 21-10-2019

Orienteringen blev taget til efterretning. Udvalget ser med tilfredshed på den positive udvikling der sker i Sportspark Blaavandshuk.

Fraværende:

Julie Gottschalksagsnr19-2941_doknr150202-19_v1_2019.06.30 spb resultat.pdf.pdf

Bilag

2019.06.30 SPB Resultat.pdf


315. Aktiviteter for oktober og november 2019

Aktiviteter for oktober og november 2019
Sagsfremstilling

Kultur og Fritid har følgende aktiviteter i oktober og november 2019, som udvalget kan deltage i.

 

Navn på aktivitet

Sted

Tid

Knud Romer: Et blad falder til himlen. Et glemmer du? arrangement – Varde Bibliotek

Janus, Vestjyllands Kunstmuseum

28. oktober
Kl. 16.00 – 18.00

Spil Dansk Kommune 

Varde Kommune

28. oktober – 3. november

”Alfred den rene bjørn”

Biblioteksbussen/Gymnastik-salen Lunde-Kvong Skole

29. oktober
kl. 10.55

Jens Andersen, Kim Larsen – de unge år, Del af spil Dansk ugen

Blåbjerg Skole, Nr. Nebel

30. oktober
Kl. 19.00

Halloween i Varde Sommerland, i samarbejde med Varde Park Løb, Sommerlandslauget m.fl.

-         Varde Bibliotek

Varde Sommerland

31. oktober

Kl. 18.00 – 21.00

 

Teatergrad: Husker du? En musikalsk Hyldest til glemte minder. Et Glemmer du? arrangement

Ølgod Bibliotek

4. november
Kl. 16.00

 

Billedformiddag i samarbejde med Varde Lokalhistoriske Arkiv

Varde Bibliotek

21. november
Kl. 10.00

Afslutningskoncert for New Music Days, med talentelever fra Musik og Billedskolen samt Esbjerg Kulturskole

Smedeværkstedet, Varde

23. november
kl. 15.00

De berørtes dans. Et Glemmer Du? arrangement 

Varde Bibliotek

27. november
Kl. 15.00

 

 

Konsekvens i forhold til visionen

ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

ingen

Høring

ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning

 

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 21-10-2019

Taget til efterretning

Fraværende:

Julie Gottschalk

316. Kommende sager

Kommende sager
Sagsfremstilling
 • Dialogmøde med SIV
 • Pulje til udendørs anlæg
 • Tilbagemelding på projekter fra puljen til foreningsløse og foreningernes udviklingspulje 2017 – 2018
 • Program for Spil Dansk dag
 • Budgetopfølgning pr. 30. september 2019
 • Budgetforligets betydning for kultur- og fritidsområdet
 • Evaluering af studieturen
Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 21-10-2019

Drøftet

Fraværende:

Julie Gottschalk

317. Gensidig orientering

Gensidig orientering
Sagsfremstilling

Orientering fra formanden

 • Esbjerg Kommunes budgetforslag om at udtræde af Kulturregion Vadehavet
 • P-plads ved Tirpitz
 • Indvielse af afsnit i Varde Sommerland

 

Orientering fra forvaltningen

 • Evaluering af studietur til Skotland
 • Ølgod Kulturhus
 • Praktikanter i Forvaltningen

 

Gensidig orientering

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 21-10-2019

Drøftet

 

Fremover medtages referaterne fra styregruppemøderne for hhv. Ølgod Kulturhus og Varde Musik- og Teaterhus under punktet Gensidig orientering.

Fraværende:

Julie Gottschalksagsnr15-12654_doknr156435-19_v1_esbjergs eventuelle udtræden af kulturaftale 2019.pdf.pdf

Bilag

Esbjergs eventuelle udtræden af kulturaftale 2019.pdf