UDVALG

Udvalget for Kultur og Fritid

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 3 - Ådalen, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

25-09-2019 12:00:00

SLUTTIDSPUNKT

25-09-2019 16:00:00


PUNKTER

292. Godkendelse af dagsorden
293. Fremtidens Skole og Kulturhus i Nørre Nebel - efter borgermøde
294. Ændring af beslutning om budgetomplacering vedr. skolernes brug af idræts- og svømmehaller
295. Udviklingspuljen for haller og svømmehaller
296. Status på gebyrkontoen 2019
297. Status Fritidspas 2019
298. Henvendelse fra Janus
299. Ansøgninger til puljen for kultur og større idrætsarrangementer
300. Skulptur af Mia Edelgart
301. Evaluering af Varde Middelalderfestival 2019
302. Emner til dialogmøde med de 4 råd
303. Orientering om studietur til Edinburgh
304. Orientering om aktiviteter september og oktober
305. Kommende sager
306. Gensidig orientering292. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden
Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 25-09-2019

Dagsordenens punkt 294 ’Ændring af beslutning om budgetomplacering vedr. skolernes brug af idræts- og svømmehaller’ udsættes.

 

 

Nye oplysninger til dagsordenens punkt 300Skulptur af Mia Edelgart behandles i forbindelse med punktet.

 

Dagsordenen i øvrigt godkendt.

 

 

Fraværende:

Julie Gottschalk

293. Fremtidens Skole og Kulturhus i Nørre Nebel - efter borgermøde

Fremtidens Skole og Kulturhus i Nørre Nebel - efter borgermøde
Sagsfremstilling

 

I budget 2017-2020 besluttede Byrådet at renovere Blåbjergskolen, Nr. Nebel afdelingen. Samtidig blev det besluttet, såfremt der vurderes at være lokal opbakning, at etablere et fælles kombibibliotek og at flytte alle aktiviteter og brugere i Kulturhuset i Nr. Nebel over på skolen for her at etablere et Fremtidens Skole og Kulturhus, som følge af ejendomsstrategien om ’smarte kvadratmeter’.

 

Den 14. maj 2018 blev Udvalget for Børn og Læring orienteret om forvaltningens ’Bygningsrejsehold’, som på baggrund af ønsket om smarte kvadratmeter havde besigtiget skoler samt lokale kommunale lejede og ejede lokaler. Udvalget drøftede og aftalte form og indhold på bygningsrejseholdets kommende bygningsanalyser.

 

Den 28. juni 2018 blev Udvalget for Børn og Læring forelagt bygningsrejseholdets analyser, som blandt andet indeholdte forslag til kvadratmeteroptimeringer på en lang række af kommunens skoler, herunder Blåbjergskolen, Nr. Nebel afdelingen. Udvalget godkendte blandt andet forslag om igangsætning af kvadratmeteroptimering på udvalgte skoler samt at forslag sendtes i høring ved skolebestyrelser og lokale MED-udvalg.

 

Den 18. september 2018 drøftede Udvalget for Børn og Læring de ovenstående nævnte bygningsanalyser, efter disse havde været i høring ved skolebestyrelser og lokale MED udvalg. Udvalget anmodede forvaltningen om at gennemgå bygningsanalyser og høringssvar med henblik på beslutning om kvadratmeter optimering på næstkommende udvalgsmøde.

 

Den 9. oktober 2018 besluttede Udvalget for Børn og Læring at igangsætte kvadratoptimering på udvalgte skoler. På andre skoler besluttede udvalget, at der var behov for yderligere analyse og dialog – heriblandt på skolen i Nr. Nebel.

 

Henholdsvis den 18. og 19. marts 2019 har Udvalget for Kultur og Fritid samt Udvalget for Børn og Læring vedtaget en proces omhandlende interessentinddragelse i forbindelse med arbejdet med kvadratmeteroptimering og hermed etableringen af Fremtidens Skole og Kulturhus i Nr. Nebel. For overblik over inddragelsesproces se bilag ’Tids- og procesplan for asbestrenovering af Nr. Nebel Skole og etablering af kombibibliotek’ (dok. 191692-18).

 

Den vedtagne interessentinddragelsesproces i Nr. Nebel er efter:

 • Et kick-off møde (30 april, ca. 80 deltagere),
 • 2 interessent-/arbejdsgruppemøder (15. maj og 13. juni, ca. 25 deltagere)
 • Et borgermøde (9. september, ca. 80 deltagere)

afsluttet og Byrådet skal træffe beslutning om, hvorvidt etableringen af Fremtidens Skole og Kulturhus skal igangsættes. For yderligere orientering om Fremtidens Skole og Kulturhus henvises til bilag ’Fremtidens skole og kulturhus i Nr. Nebel’ (dok. 50503-19), ’Orientering – status på Fremtidens Skole og Kulturhus i Nr. Nebel’ (dok. 128747-19) samt ’Skitsetegninger - Endelige, Fremtidens Skole og Kulturhus i Nr. Nebel’ (dok. 117970-19).

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer på baggrund af interessentinddragelsesprocessen

at de afholdte interessent-/arbejdsgruppemøder er afviklet på en positiv vis, hvor interessenterne har arbejdet konstruktivt for at skabe de bedst mulige rammer for alle i et eventuelt kommende Fremtidens Skole og Kulturhus,

at interessenterne på de afholdte interessent-/arbejdsgruppemøder har formået at komme med forslag til lokaler, som generelt vil være et løfte i forhold til de eksisterende rammer på henholdsvis skole og kulturhus,

at borgermødet den 9. september udgjorde et godt forrum for information og dialog vedr. Fremtidens Skole og Kulturhus,

at den modstand der stadig eksisterer blandt nogle interessenter/borgere primært beror på

 • Utilfreds med en oplevet langstrakt og uklar proces vedrørende beslutningsgrundlaget for Fremtidens Skole og Kulturhus.
 • Utilfredshed med at der ikke afsøges alternativer til etablering af Fremtidens Skole og Kulturhus – herunder særligt bevarelse af det eksisterende kulturhus.
 • Frygt for at det eksisterende kulturhus ikke vil blive benyttet og i stedet blive en skamplet på byen.
 • Frygt for forhøjet støjniveau på biblioteket i forbindelse med, at et fælles folke- og skolebibliotek skal have til huse på Nr. Nebel Skole.
Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Intet

Økonomi

Der er udarbejdet overslag på 16.686.000 kr. til renovering og ombygning af Nr. Nebel Skole.

Byrådet har på sit møde den 25. juni 2019 meddelt anlægsbevilling på 10.286.000 kr. til renovering og ombygning af skolen. Derudover finansieres 5 mio. kr. fra

Ejendomscentrets vedligeholdelseskonto til udvendigt vedligehold af kommunale bygninger

samt 1,4 mio. kr. af tilskud fra energipuljen.

 

Hvis Kulturhuset rives ned og der skal etableres p-pladser og grønt område, vil det betyde en

udgift på i alt ca. 2 mio. kr. ex. moms udover de allerede afsatte midler.

 

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Børn og Læring, Udvalget for Kultur og Fritid samt Byrådet,

at der tages stilling til, hvorvidt der vurderes at være lokal opbakning til etablering af Fremtidens Skole og Kulturhus i Nr. Nebel.

 

I bekræftende fald anbefales,

at etablering af Fremtidens Skole og Kulturhus - med udgangspunkt i de endelige skitsetegninger (dok. 117970-19) – godkendes,

at de i budgettet afsatte midler til formålet frigives.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 24-09-2019

Da udvalget vurderer, at der er lokal opbakning indstilles til Byrådet,

at etablering af Fremtidens Skole og Kulturhus i Nr. Nebel – med udgangspunkt i de endelige skitsetegninger (dok. 117970-19) – godkendes,

at de i budgettet afsatte midler til formålet frigives,

at det nuværende Kulturhus nedrives,

at udgiften til nedrivning af det nuværende Kulturhus medtages i budgetforhandlingerne i 2020.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 25-09-2019

Da udvalget vurderer, at der er lokal opbakning indstilles til Byrådet,

at etablering af Fremtidens Skole og Kulturhus i Nr. Nebel – med udgangspunkt i de endelige skitsetegninger (dok. 117970-19) – godkendes,

at de i budgettet afsatte midler til formålet frigives,

at det nuværende Kulturhus nedrives,

at udgiften til nedrivning af det nuværende Kulturhus medtages i budgetforhandlingerne i 2020.

 

Fraværende:

Julie Gottschalksagsnr18-14509_doknr50503-19_v1_fremtidens skole og kulturhus i nr. nebel.docx
sagsnr18-14509_doknr191692-18_v5_tids- og procesplan for asbestrenovering af nr. nebel skole og etablering af kombi-bibliotek.docx
sagsnr18-14509_doknr128747-19_v1_orientering om status på fremtidens skole og kulturhus i nr. nebel.docx
sagsnr18-14509_doknr117970-19_v1_skitsetegninger - endelige, fremtidens skole og kulturhus i nr. nebel.pdf

Bilag

Fremtidens skole og kulturhus i Nr. Nebel
Tids- og procesplan for Asbestrenovering af Nr. Nebel Skole og etablering af kombi-bibliotek
Orientering om status på Fremtidens Skole og Kulturhus i Nr. Nebel
Skitsetegninger - Endelige, Fremtidens Skole og Kulturhus i Nr. Nebel


294. Ændring af beslutning om budgetomplacering vedr. skolernes brug af idræts- og svømmehaller

Ændring af beslutning om budgetomplacering vedr. skolernes brug af idræts- og svømmehaller
Sagsfremstilling

Den 18. august 2014 fremsendte Udvalget for Børn og Undervisning en anbefaling om, at et eventuel mere eller mindre forbrug på kontoen for skolernes brug af idræts- og svømmehaller ved årets afslutning skulle overføres fra Udvalget for Børn og Undervisning til Udvalget for Kultur og Fritid. Økonomiudvalget godkendte den 30. september 2014 anbefalingen.

 

Argumentet for den daværende beslutning var, at svømme- og idrætshaller ved et eventuelt mindre skoleforbrug ville få færre indtægter og dermed ville kunne opleve et økonomisk pres.

 

Siden denne beslutning har forvaltningen arbejdet konkret på at tilpasse skolernes forbrug af idræts- og svømmehaller, således at forbruget er tilpasset de nuværende budgetterede midler på området. Der er dermed ikke længere uforbrugte midler på dette område at overføre fra Udvalget for Børn og Læring til Udvalget for Kultur og Fritid.

Forvaltningens vurdering

Siden beslutningen fra 2014 er der sket en reduktion på ca. 400.000 kr. af tildelte midler til skolernes brug af hal- og svømmefaciliteter. Reduktionen har medført, at der i 2018 var et merforbrug på 120.000 kr. i skolernes brug af idræts- og svømmehaller. Der blev ikke overført midler fra Kultur og Fritid, hvorfor det har været nødvendigt at forvaltningen og skolerne fra skoleårets start, samarbejder om at tilpasse skolernes behov og forbrug til de afsatte budgetmidler på området.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Økonomiregulativet

Økonomi

Økonomiafdelingen oplyser: Der er afsat i alt 4.524.410 kr. vedr. skolernes brug af haller til idræts- og svømmeundervisning.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Børn og Læring, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at beslutningen fra 30. september 2014 ændres, således at der ikke fremover overføres over/underskud fra kontoen for skolernes brug af idræts- og svømmehaller fra Udvalget for Børn og Læring til Udvalget for Kultur og Fritid,

at sagen fremsendes til Udvalget for Kultur og Fritid til orientering forinden Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling.

Beslutning Direktionen den 14-08-2019

Udsat til næste møde.

Beslutning Direktionen den 21-08-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 24-09-2019

Udsættes.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 25-09-2019

Udsættes

Fraværende:

Julie Gottschalksagsnr13-133_doknr128853-14_v1_budgetomplacering vedr. skolernes brug af idræts- og svømmehaller.docx

Bilag

Budgetomplacering vedr. skolernes brug af idræts- og svømmehaller


295. Udviklingspuljen for haller og svømmehaller

Udviklingspuljen for haller og svømmehaller
Sagsfremstilling

Udvalget godkendte 3. december 2018 at reservere 2 mio. kr. i perioden 2019-2021 til et koncept, hvor SIV tager på sig at screene og prioritere udviklingstiltag i hallerne og indsende dem til udvalgets godkendelse. Udvalget godkendte samtidig, at der højst kan gives 50 % medfinansiering fra puljen og maks. 250.000 kr. til hvert projekt.

 

SIV har nu henvendt sig angående dette koncept. De giver udtryk for, at de i deres konceptbeskrivelse ønsker mulighed for at ændre på procentsatsen for finansieringen fra puljen og på maksimumbeløbet afhængigt af det enkelte projekts karakter. Det betyder, at medfinansiering fra puljen vil kunne være alt fra 50 til 100 %, og at enkeltprojekter kan støttes med mere end det fastsatte maksimumbeløb på 250.000 kr.

 

Sagsfremstillingen er sendt i høring hos SIV’s formand. SIV har givet følgende tilbagemelding på høringen:

 

 • Mht. udviklingspuljen (2 mio. puljen) er SIV enig om, at der ikke er nogen grund til, at K&F drøfter 25%-50% selvfinansiering, da vi allerede har fremsendt vores procedurebeskrivelse, som blev taget med som bilag ved K&F´s godkendelse på udvalgsmødet d. 3. december 2018. Heraf fremgår det, at SIV beslutter, om der skal være medfinansiering i projektet eller ej. Dvs. SIV kan godkende projekter med 0% medfinansiering hvis vi vurderer at det er godt for projektet.

 

 • SIV er enig om, at hvis vores procedurebeskrivelse ikke følges, så ønsker vi ikke at forvalte fordelingen af udviklingspuljen, og overdrager derfor forvaltningen af puljen til K&F.

 

 • Såfremt at K&F vælger at overtage forvaltningen af udviklingspuljen, forventer SIV snarest og indenfor en uge fra modtagelse af dette referat (dagen hvor det er fremsendt til Mads og forvaltningen), en beskrivelse af procedure for indsendelse af ansøgninger incl. tidsfrist herfor.

 

Det vil sige, at SIV ønsker at have mulighed for at støtte fra 0 - 100 procent ud fra en konkret vurdering af projektet.

Dette betyder, at vi ikke kan acceptere forvaltningens sagsfremstilling og forvaltningens vurdering.

 

Forvaltningens vurdering

Den oprindelige sagsbehandling tog udgangspunkt i, at finansieringen skulle være 50/50, fordi konceptets formål er at støtte projekter, der kan bidrage positivt til de selvejende hallers forretning og udvikling. En delt finansiering sikrer skarpe og prioriterede projekter, samtidig med at det også indebærer et princip om, at udviklingen af forretningen er de selvejende hallers eget ansvar, som Varde Kommune nok kan støtte, men ikke overtage helt.

 

På den baggrund vil forvaltningen anbefale, at medfinansieringen fra puljen som udgangspunkt er 50 %, men at SIV kan indstille at hæve den til 75 %, og at SIV kan indstille at hæve maksimumbeløbet.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at SIV kan indstille at hæve puljens medfinansiering til 75 %, og

at SIV kan indstille at hæve maksimumbeløbet.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 25-09-2019

Udvalget besluttede,

at SIV i særlige tilfælde kan indstille at hæve puljens medfinansiering til 75 %, og

at SIV i særlige tilfælde kan indstille at hæve maksimumbeløbet.

 

Fraværende:

Julie Gottschalk

296. Status på gebyrkontoen 2019

Status på gebyrkontoen 2019
Sagsfremstilling

Gebyrkontoen er en del af lokaletilskudskontoen og består af indtægter fra foreningernes brug af kommunale lokaler som gymnastiksale, hallerne under IFV mv.

 

I 2019 er der et indtægtskrav på 2.044.140 kr. Hvis der opkræves gebyrer på kommunale lokaler, er det lovpligtigt at disse anvendes til at forhøje lokaletilskudsprocenten, hvis ens tilskudsprocent ligger over 65%.

 

Indtægterne fra gebyrerne har som hovedregel ligget under indtægtskravet, hvilket har kunnet håndteres via et mindre forbrug på lokaletilskudskontoen.

 

År

2016

2017

2018

2019

Indtægtskrav

2.000.980

 

2.028.278

2.010.580

2.044.140

Gebyrindtægter

1.735.167

1.887.374

1.351.697*

1.675.360**

*Til indtægterne i 2018 hører en indtægt på ca. 190.000 kr., der først blev bogført i 2019 pga. fejl i Foreningsportalen.

**Estimerede indtægter 2019 inkl. indtægt fra 2018 på ca. 190.000 kr.

 

De manglende gebyrindtægter i 2019 håndteres via et forventet mindreforbrug på lokaletilskudskontoen. Det forventede resultat af lokaletilskudskontoen ser således ud:

 

Budget 2019 inkl. gebyrindtægter på 2.044.140 kr.

14.571.420

Forbrugt haller pr. 26/8-19

-5.073.225

Forbrugt alm. lok pr. 26/8-19

-3.082.311

Restbudget pr. 26/8-19

6.415.883

Forventet forbrug haller resten af 2019

-5.419.342

Forventet forbrug alm. lok. resten af 2019

-570.443

Resultat

426.097

 

 

 

Budgetterede gebyrindtægter 2019

 2.044.140

Opkrævet pr. 26/8-19

819.792

Forventet opkrævet resten af 2019

855.568

I alt mindre i gebyrindtægter

-368.778

 

 

 

Beregnet resultat

 

Mindre forbrug lokaletilskud

426.097

Manglende gebyrindtægter

-368.778

Resultat

57.318

 

Der er imidlertid øget aktivitet i hallerne, herunder i de selvejende haller, som fører til øgede udgifter på lokalestilskudskontoen, men ikke til øgede indtægter på gebyrkontoen, da den er knyttet til kommunale lokaler. Det betyder helt konkret, at mindreforbruget på lokaletilskudskontoen bliver mindre, og at der derfor skal findes andre måder at kompensere for de manglende gebyrindtægter på.

 

Stigningen i udgifter til haller er belyst i bilaget, hvor det skal bemærkes, at 2019-forbruget er beregnet ud fra forbruget i første halvår.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen forventer, at underskuddet på gebyrindtægterne fortsat vil ligge omkring de 500.000 kr. i 2020, som det har været i 2018 og beregnes til at være i 2019.

 

Forvaltningen foreslår, at Udvalget drøfter, hvordan et underskud på lokaletilskudskontoen skal dækkes i 2020 og årene frem.

 

Forvaltningen foreslår følgende muligheder til dækning af de manglende indtægter på gebyrkontoen:

 

1

 

Der flyttes midler fra de forskellige puljer til gebyrkontoen

Færre frie midler i ansøgningspuljerne.

Oversigt over forbruget i puljerne i 2019 er vedlagt som bilag.

2

Der flyttes midler fra aktivitetskontoen (medlemstilskud) til gebyrkontoen

Mindre støtte til ungdomsarbejdet i foreningerne.

Der kan spares ca. 130.000 kr. for hver 10 kr. medlemstilskuddet nedsættes – se bilag.

3

Der indføres en flydende lokaletilskudsprocentsats, så eventuelle underskud/overskud reguleres via tilskudsprocenten. Konsekvensen af dette er, at foreningerne først efter Varde Kommunes regnskabsårsafslutning ved, hvad den nye lokaletilskudsprocent vil være.

Usikkerhed om økonomien hos foreningerne.

 

Da lokaletilskudsprocenten er bestemt via budgetforlig 2018, skal en ændring af procentsatsen godkendes i byrådet.

 

4

Der indføres et lavere lokaletilskud til typiske voksenforeninger, f.eks. 50 % mod nu 80 %.

Foreningerne behandles forskelligt.

 

Da lokaletilskudsprocenten er bestemt via budgetforlig 2018, skal en ændring af procentsatsen godkendes i byrådet.

Afhængig af metode, vil besparelsen være på mellem 130.000 kr. – 800.000 kr. jf. bilag.

 

Det første skema i bilaget viser en reduktion i lokaletilskud uden at trække medlemmer over 25 år fra tilskudsprocenten. Det andet skema viser en reduktion af medlemstilskud når medlemmer over 25 år er trukket fra tilskudsprocenten.

 

 

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Folkeoplysningslovens §§ 21-22 samt 23-24

Økonomi

Økonomiafdelingen udtaler:

Det forventede resultat vedr. lokaletilskudskontoen er gennemgået, og der er ingen yderligere bemærkninger.

 

I forhold til forvaltningens vurdering af udviklingen i gebyrkontoen kan det bekræftes, at gebyrindtægter på 190.000 kr. vedrørende 2018 er fejlkonteret i 2019.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget drøfter, hvilke muligheder forvaltningen skal arbejde videre med.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 25-09-2019

Sagen udsættes med henblik på en temadrøftelse om emnet.

Fraværende:

Julie Gottschalksagsnr18-746_doknr146535-19_v1_forbrug puljerne 2019 - kultur og fritid.docx.docx
sagsnr19-5224_doknr112623-19_v1_samlet diagram for alle haller.xlsx
sagsnr19-5224_doknr143370-19_v1_nedsættelse af lokaletilskud for typiske voksneforeninger.xlsx
sagsnr19-5224_doknr143375-19_v1_konsekvensberegning på takster for medlemstilskud 2018.xlsx

Bilag

Forbrug puljerne 2019 - Kultur og Fritid.DOCX
Samlet diagram for alle haller
Nedsættelse af lokaletilskud for typiske voksneforeninger
Konsekvensberegning på takster for medlemstilskud 2018


297. Status Fritidspas 2019

Status Fritidspas 2019
Sagsfremstilling

På mødet den 3. december 2018 godkendte udvalget nye kriterier for tildeling af Fritidspas.

Formålet med de nye kriterier er at få de afsatte midler til at strække længere, blandt andet ved at ændre kontingentstørrelsen. Forvaltningen vurderede, at det vil give midler til tildeling af ca. 95 Fritidspas i 2019.

 

Udvalget fik en status i april 2019, hvor det så ud til, at de nye kriterier virkede efter hensigten. Der blev dog samtidig gjort opmærksom på, at det især er efter 3. kvartal, at man kan se det reelle træk i puljen. Nu foreligger endnu en status hvor det fremgår, at puljen allerede nu er brugt op.

 

Kultur og Fritid har indtil 5. september 2019 modtaget 78 ansøgninger om Fritidspas og har bevilget i alt 100.090 kr. Der er afsat 100.000 kr. til Fritidspas i 2019. På nuværende tidspunkt afventer 10 ansøgninger svar.

 

I 2018 blev der indsendt 182 ansøgninger, hvoraf de 75 blev indsendt efter 1. september. I 2018 blev der i alt udbetalt 202.210 kr.

 

Fritidspassene 2019 fordeler sig således:

Kontingent 0 – 500 kr.

13 personer (5 % af det forbrugte beløb)

Kontingent 501 – 1.000 kr.

18 personer (17 % af det forbrugte beløb)

Kontingent 1.001 – 1.500 kr.

  19 personer (23 % af det forbrugte beløb)

Kontingent 1.501 – 2.000 kr.

28 personer (55 % af det forbrugte beløb)

 

Der er sket en stigning i antallet af børn og unge, der støttes med et fritidspas.

 

År

2016

2017

2018

2019 per 5. sep.

Antal Fritidspas

65

135

150

78

 

Forvaltningens vurdering

Varde Kommune har en lovmæssig forpligtelse til at støtte socialt udsatte børn og unge efter serviceloven § 11. Det sker via Fritidspas.

 

Forvaltningen kan pege på to måder at håndtere det øgede forbrug på: Enten ved fra 2020 at reducere støttebeløbet fra de nuværende 2.000 kr. til eksempelvis 1.500 eller 1.000 kr. eller ved permanent at tilføre flere midler til Fritidspas.

 

Forvaltningen vurderer, at der for nuværende er behov for yderligere 60.000 kr. til Fritidspas i 2019.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Beløbet på 60.000 kr. vil i år kunne finansieres fra kontoen til Aktiviteter på Kulturspinderiet, hvor restbeløbet er på 226.350 kr.

 

Økonomiafdelingen udtaler:

Ingen yderligere bemærkninger, da der på nuværende tidspunkt er dækning på kontoen.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der overføres 60.000 kr. til puljen Fritidspas fra kontoen Aktiviteter på Kulturspinderiet, og

at Udvalget drøfter, hvorvidt det ønsker at nedsætte støttebeløbet per barn eller ønsker at tilføre flere midler til Fritidspasset fra 2020.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 25-09-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Udvalget beder forvaltningen fremlægge et oplæg til en permanent tilførsel af flere midler til Fritidspas.

Fraværende:

Julie Gottschalksagsnr18-13130_doknr186364-18_v1_kriterier for tildeling af fritidspas 2019.docx
sagsnr19-68_doknr70398-19_v1_o status på tildeling af fritidspas.docx

Bilag

Kriterier for tildeling af Fritidspas 2019
O Status på tildeling af Fritidspas


298. Henvendelse fra Janus

Henvendelse fra Janus
Sagsfremstilling

Janus har kontaktet Varde Kommune med et ønske om at iværksætte en proces, som skal belyse fordele og ulemper ved en sammenlægning mellem Janus og Vardemuseerne. Det er en enig bestyrelse, der fremsender ønsket.

 

Janus foreslår på denne baggrund, at den nuværende partnerskabsaftale forlænges uændret, indtil konklusionen på processen er klar.

 

Bestyrelsen har orienteret medlemmerne af Janusforeningen om beslutningen med følgende begrundelse:

 • Ønske om at holde et højt fagligt niveau
 • Stram økonomi og begrænsede ressourcer
 • Ønske om fokus på opgaver omkring formidling og markedsføring
 • Manglende ressourcer til registrering og opbevaring af samlingen

 

Janus har i dag et tæt samarbejde med museet, som står for bogholderi, og Janus har ansat en kunsthistoriker, der hjælper museet med deres kunstsamling.

 

Vardemuseernes bestyrelse har godkendt at igangsætte en undersøgelse af en mulig sammenlægning af Janus og Vardemuseerne.

 

Partnerskabsaftalen for Janus – Vestjyllands Kunstmuseum løber fra 2017-2019. Da aftalen udløber 31. december 2019, skal Janus forhandle en ny aftale med Udvalget for perioden 2020-2022.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen har været i dialog med Janus og Vardemuseerne om at iværksætte processen og er enig i behovet for en analyse, der belyser fordele og ulemper ved en sammenlægning.

 

Forvaltningen anbefaler derfor, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som består af Janus, Vardemuseerne og Kultur og Fritid, som skal udarbejde analysen.

 

Analysen skal være færdig primo november måned, så en eventuel fusion mellem Janus og Vardemuseerne godkendes af Byrådet, bestyrelsen hos Vardemuseerne og på en ekstraordinær generalforsamling i Janusforeningen i december måned 2019 med virkning fra 1. januar 2020.

 

For at give arbejdsro og tid til at udarbejde analysen anbefaler forvaltningen, at partnerskabsaftalen med Janus forlænges uændret med 1 år til og med 2020.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Grundet det sene budgetseminar for budget 2020-2023, kendes prisfremskrivningen for 2020 ikke.

 

Budget for 2020 er 783.843 kr. Budgettallet er udregnet ud fra budget 2019 med effektiviseringsbidraget på -1,25 %.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der igangsættes en proces for at belyse fordele og ulemper ved en sammenlægning mellem Janus og Vardemuseerne til afrapportering primo november, og

at partnerskabsaftalen for Janus forlænges uændret med 1 år til og med 2020.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 25-09-2019

Anbefalingen blev godkendt

Fraværende:

Julie Gottschalksagsnr16-12541_doknr134136-19_v1_orientering til medlemmer i janus om analyse.docx
sagsnr16-12541_doknr134134-19_v1_indkommende forespørgsel fra janus vedr. analyse af sammenlægning.msg
sagsnr16-12541_doknr159129-18_v1_partnerskabsaftale med janus 2019.docx

Bilag

Orientering om processen til medlemmer i Janusforeningen
Forespørgsel fra Janus vedr. analyse af sammenlægning mellem Janus og Vardemuseerne
Partnerskabsaftale med Janus 2019


299. Ansøgninger til puljen for kultur og større idrætsarrangementer

Ansøgninger til puljen for kultur og større idrætsarrangementer
Sagsfremstilling

Ansøgningsrunde nr. 3 i puljen for kultur- og større idrætsarrangementer havde frist 1. september. Der er kommet 5 ansøgninger, hvoraf 2 er afvist.

 

Oversigt over indkomne ansøgninger:

Ansøger

Arrangement

Ansøgt beløb

Status

Lokal interessegruppe

Naturkoncert ved Holme Å

12.000 kr.

                    12.000 kr.

(Bevilget administrativt)

HATS

Novemberspil

30.000 kr.

Udvalgsbehandles

Varde Handel

Santa Run i Varde

70.000 kr.

Udvalgsbehandles

Samuelsgården

Børnenes Rekordbog 2020

15.000 kr.

Overgået til Børne- og Ungeaktivitetspuljen

Horne Sogneforening

Velkommen til Horne

18.000 kr.

Falder udenfor puljens formål

 

 

Ansøgninger håndteret administrativt (Ansøgninger op til 20.000 kr.):

Lokal interessegruppe har søgt om tilskud på 12.000 kr. til dækning af mobilscene, lydanlæg og markedsføring i forbindelse med naturkoncert i engdalen ved Holme Å den 28. september. Koncerten leveres af Nordlyd, som består af 8 kvindelige sangere, hvoraf to er tilknyttet Varde Kommune. Ansøgningen er imødekommet med en underskudsgaranti, da det på flere måder opfylder puljens formål.

 

Ansøgninger til behandling i udvalget:

Varde Handel søger om 70.000 kr. til afholdelse af ”Santa Run” i Varde i december 2020. Konceptet udbydes af Radio Skala, som understøtter markedsføringen massivt via Skalas udsendelser, billetkonkurrencer, sociale medier og radiospots. Arrangementet er tidligere afviklet i Sønderborg og Tønder med mellem 1.000 og 1.300 deltagere. Varde Handel forventer samme antal deltagere, og at arrangementet vil tiltrække løbere og publikum til byen. Varde har eneret til begivenheden, som forventes afviklet i samarbejde med lokale løbeklubber. Varde Handel ønsker først pengene i 2020. Hvis økonomien falder på plads, fastsættes dato i samarbejde med de frivillige i nissefestivalsgruppen for at sikre at vækningen af julemanden ikke påvirkes.

 

HATS søger om underskudsgaranti på 30.000 kr. til årets novemberspil ”Klokkeren fra Notre Dame”. Der søges 20.000 kr. i tilskud til dækning af de sædvanlige udgifter samt yderligere 10.000 kr. til dækning af ekstraordinær udgift til band, fordi det faste band ikke kan hjælpe i år. HATS prøver i år som noget nyt en lørdagsforestilling med oplæg fra tidligere medlemmer. Et tilskud fra Varde Kommune skal dække et forventet underskud på ca. 54.000 kr.  Underskud på novemberspillet dækkes sædvanligvis af indtægter fra børneforestillingen, nissearrangementer, Halloween i samarbejde med Årre Idrætsforening, udlejning af kostumer og som noget nyt underholdning til selskaber. Foreningens regnskab for 1/7-18 til 30/6-19 indleveres snarest.

Forvaltningens vurdering

Santa Run er afviklet med succes andre steder og planlægges ud fra et ønske om at markedsføre Varde som Nissernes by og for at understøtte handelslivet i byen. Ud fra erfaringer med Nisse Walk & Run afviklet 5-6 år i træk og ud fra erfaringer fra andre byer, som har deltaget, må eventen ses som ét enkeltstående arrangement. Forvaltningen vurderer, at arrangementet er et godt initiativ, som kan tiltrække gæster til byen. Eventen er en tilkøbt og kommerciel aktivitet, der mest har fokus på at støtte handelslivet i Varde, og derfor vurderer forvaltningen, at et tilsagn om støtte vil åbne for ansøgninger om lignende tiltag rundt i kommunen. På den baggrund anbefaler forvaltningen, at der gives et afslag.

 

HATS er underlagt nedtrapningsmodellen, som betyder, at der som udgangspunkt kun kan udbetales et tilskud på 6.700 kr. HATS iværksætter som noget nyt en eftermiddagsforestilling med spisning, kaffe, oplæg og forestilling. Forvaltningen vurderer, at det nye tiltag kan blive en succes, men at omkostningerne vil være begrænsede. Forvaltningen anbefaler derfor, at den samlede støtte forhøjes til 10.000 kr. Det vurderes ikke, at der kan gives et ekstraordinært tilskud til udgifter til bandet.

Konsekvens i forhold til visionen

Naturkoncert foregår i naturområdet ved Holme Å, Santa Run vil foregå i bymidten med mulighed for at løbe forbi områdefornyelsen ved åen m.m.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Puljen for Kultur og Større idrætsarrangementer har en budgetramme i 2019 på 518.503 kr. med moms og inkl. overførsel på ubrugte midler i 2018 på 71.094 kr.

 

Efter bevillinger ved 1. og 2. ansøgningsrunde i 2019 resterer der 64.234 kr. i puljen og 50.710 kr. efter reservering til underskudsgarantier til Sand i Øjet, Naturkoncert samt Vestjyllandsudstillingen.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltnigen anbefaler,

at der gives afslag til Varde Handel om tilskud til Santa Run, og

at der bevilges 10.000 kr. til HATS fra puljen til kultur og større idrætsarrangementer.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 25-09-2019

Anbefalingen blev godkendt

Fraværende:

Julie Gottschalksagsnr19-513_doknr123123-19_v1_ansøgningen - santa run 2020.pdf
sagsnr19-513_doknr137526-19_v1_ansøgning hats 2019.pdf
sagsnr19-513_doknr137528-19_v1_budget - hats 2019.xls

Bilag

Ansøgningen - Santa Run 2020
Ansøgning HATS 2019
Budget - HATS 2019


300. Skulptur af Mia Edelgart

Skulptur af Mia Edelgart
Sagsfremstilling

Varde Kommune har pr. 15. maj 2017 indgået en samarbejdsaftale med Poul Erik Bech Fonden om kunst i byrummet i Varde bymidte.

 

Formålet med aftalen er at

 • udbygge interessen for kunst hos borgerne i Varde Kommune
 • skabe øget interesse for kommunen i forhold til bosætning
 • bidrage til at øge antallet af besøg til Varde Kommune.

 

Poul Erik Bech Fonden bidrager i form af betaling af kunstværkerne inklusiv transport.

 

Varde Kommune bidrager i form af alle forhold vedrørende opsætning, vedligeholdelse og renholdelse af kunsten og afholder udgifterne hertil.

 

Poul Erik Bech Fonden har henvendt sig til Varde Kommune for at tilbyde kommunen en skulptur af Mia Edelgart – ”Pattedyr”. Fonden foreslår, at skulpturen placeres i Varde Å.

 

Skulpturen af Mia Edelgart er tilknyttet samarbejdsaftalen. Det betyder, at Varde Kommune skal betale for opsætning, renholdelse og vedligeholdelse af skulpturen.

  

Opstilling af skulpturen har været drøftet i Varde Byråds Kunstudvalg, og Kunstudvalget indstiller, at skulpturen godkendes med to forbehold. Det ene forbehold er, at Varde Kommune ikke kan garantere, at skulpturen kan placeres i Varde Å. Det andet forbehold er, at udgifter til vedligehold.

 

I sommeren 2019 har skulpturen været placeret i Vejle Fjord i forbindelse med udstillingen Floating Art. Under udstillingen udførte Vejle Kunstmuseum tilsyn og rensede filter ca. hver anden uge. Ifølge kunstneren er det muligt at finde en løsning, således der ikke er behov for at rense filterne så ofte, f.eks. ekstra filter.

 

Poul Erik Bech Fonden er orienteret om forbeholdene og ønsker stadig at skænke skulpturen til Varde.

 

Vej og Park har udregnet en pris på hvad det koster at rense filteret to gange om måneden. Forudsætningen er følgende:

 

 • At kunstværket kan hives i land, når den skal renses
 • At 1 mand kan håndtere rensningen
 • At kunstværket er lukket i perioden 1. november til 1. april
 • At filtrene renses 2 gange hver måned (maks. 20 gange/år)

 

Pris ca. 25.000 kr./år

 

Derudover skal der regnes udgifter til f.eks. nye filtre, rensning af dyser, nedlukning og oplukning af springvand, evt. ny pumpe og regulering af styrke på springvand.

 

Samtidig er forvaltningen i dialog med Naturcentret om muligheden for at placere skulpturen i åen. Opsætning af skulpturen kræver tilladelser efter vandløbsloven, naturbeskyttelsesloven og evt. Natura 2000.

 

Udfordringen ved placering i åen er især strømforhold, høj/lavvande og gydeområder. Yderligere kan der være udfordringer ved farbarhed for vandaktiviteter på åen, som kanoer, kajakker, motorbåde m.m.  

Forvaltningens vurdering

Skulpturen af Mia Edelbart tilfører Varde by samtidskunst af høj kvalitet og bidrager til, at Varde Kommune skaber et rum for kunsten, som kan tiltrække turister og nye borgere.

 

Forvaltningen anbefaler, at Udvalget følger indstillingen fra Varde Byråds Kunstudvalg og godkender skulpturen med forbeholdene. Naturcentret, Plan samt Kultur og Fritid indgår i en tæt dialog med Poul Erik Bech Fonden om placering af skulpturen.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Konto for vedligeholdelse af kunstværker har et budget på 70.023 kr. for 2019. I 2020 bliver der lavet en teknisk tilretning på 80.000 kr, således budget for 2020 er på 150.023 kr. Der er aftalt en teknisk ændring på 10.000 kr. per kunstværk, der stilles op.

 

I 2019 kommer der udgifter til renovering af murmaleriet af Bjarke Regn Svendsen i Ølgod og opsætning af to skulpturer af Per Sommer i Varde.

 

En beregning af udgifter til opsætning af skulpturen af Mia Edelbart kan først foretages, når det vides hvordan værket evt. kan fæstnes i åen.

 

Økonomiafdeling udtaler:

Der er ingen bemærkninger, så længe udgifterne vedrørende opsætning og vedligehold af skulpturen kan afholdes indenfor budgettet.

I tilfælde af, at udgifterne overstiger budgettet væsentligt, anbefales det at sagen sendes videre til behandling i Byrådet.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at skulpturen af Mia Edelbart godkendes med forbehold for placering og vedligeholdelsesudgifter,

at forvaltningen indgår i dialog med Poul Erik Bech Fonden om placering, og

at udgiften til opsætning finansieres af kontoen til vedligeholdelse af kunstværker.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 25-09-2019

Anbefalingen blev godkendt med det forbehold, at der om to år laves en evaluering sammen med Poul Erik Bech Fonden med henblik på en afklaring af vedligeholdelsesforpligtelser.

Fraværende:

Julie Gottschalksagsnr17-5021_doknr129882-19_v1_springvandsskulptur af mia edelgart.pdf

Bilag

Springvandsskulptur af Mia Edelgart


301. Evaluering af Varde Middelalderfestival 2019

Evaluering af Varde Middelalderfestival 2019
Sagsfremstilling

Varde Kommune har afviklet middelalderfestival med fire dage i solskin og kun enkelte byger fra d. 29. august til d. 1. september. Evalueringen viser følgende:

 

 • Stigende antal besøgende med 8.000-9.500 i 2019 mod 5.000-6.000 besøgende i 2017.
 • Foreninger og restauratører, der er yderst tilfredse med et stort øget salg i forhold til 2017
 • Positive tilbagemeldinger fra aktører og frivillige om pladsen og programmet.
 • Kulturinstitutioner, der melder tilbage om stor tilslutning og fuld tilmelding til både skoletilbud og offentlige aktiviteter.
 • Stor synlighed i medierne.
 • Ros og positive tilkendegivelser fra besøgende gæster.

 

Følgende foreninger deltog på en eller anden måde:

Starup Spejderne, DDS Spejderne Ølgod, Varde Håndboldklub, Roklubben Varde, Sejlklubben Varde, Varde Garden, U17 fodbolddrenge Varde IF, Tambours Haves Venner, Mini-byen, Vesterhavsvæverne, HATS, Drabanterne, 7-kanten, FDF spejderne Varde.

 

Programmet er markedsført i ugeaviser og på nyhedssider i kommunen og omkringliggende kommuner og særligt ved kommunens turistaktører. Der blev udarbejdet særskilte foldere på tysk og markedsført via ProVardes og kulturinstitutionernes kanaler samt på TV-Syd.  

 

Der blev fredag, lørdag og søndag gennemført en markedsundersøgelse, hvor tilfældige gæster blev stillet relevante spørgsmål. Undersøgelsen er vedhæftet som bilag. Det kan fremhæves, at ud af 49 adspurgte var 37 danskere, 10 tyskere og 2 andre nationaliteter. Dertil kommer, at 4 danskere og 7 tyskere ikke ønskede at svare. Af de 37 danskere var 30 fra Varde Kommune, og af dem kom 28 fra Varde By. Det er interessant, at ud af de 10 tyskere var syv taget til Varde på grund af middelalderfestivalen. Tyskerne har fortrinsvis fået informationen gennem foldere/brochurer, og danskerne har fået informationen gennem aviser, Facebook og bannere. På en skala fra 1 til 10, hvor 10 er meget tilfreds, har de adspurgte i gennemsnit svaret 8,6.

 

Middelalderfestivalen er arrangeret med Kultur og Fritid som tovholder, men i tæt samarbejde med: Varde bibliotek, Vardemuseerne, ProVarde, Musik & Billedskolen, Varde Menighedsråd, Varde Handel, 7-kanten, Udviklingsrådet Varde by og med god hjælp fra kommunens driftsafdeling, kommunikationsafdeling, andre kommunalt ansatte og frivillige rundt i kommunen.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at middelalderfestivalens succes bunder i flere ting. Vejret spiller en vigtig rolle, men derudover giver eventen i særlig grad en mulighed for deltagelse på tværs af kulturinstitutionerne, forskellige foreninger, byens handelsliv, skole- og dagtilbudsområdet og turistområdet.

 

Undersøgelsen viser, at eventen særligt taler til vardensere, men også at den rækker ud i turistområdet, hvilket understøtter oplevelsen på pladsen i løbet af weekenden. Temaet trækker turister ind til Varde.

 

Udvikling:

I forhold til aktiviteter og oplevelser er der også på dette års festival udviklet nye tiltag, der gør Varde Middelalderfestival særlig i forhold til andre lignende festivaler – eks. kan næves Litteraturfestivalen og teatersamarbejdet med kommunens teaterforeninger, ligesom Mini-byens tiltag med Vardehus.

 

Der er et stort udviklingspotentiale med de lokationer, der er i Varde by og ved åen samtidig med, at der opleves en stigende interesse fra frivillige, foreninger og aktører udefra om at deltage i middelalderfestivalen til opgaver, aktiviteter og formidling. Et par af middelalder-grupperne har foreslået, at pladsen ved åen åbner allerede fredag med mulighed for øget formidling til børn i dagtilbud og skole. Det gør det muligt, at middelaldergrupperne involveres mere i forhold til fest og formidling på Torvet fredag eftermiddag og aften.

Konsekvens i forhold til visionen

Middelalderfestivalen giver mulighed for at synliggøre mindre kendte og anvendte natur- og kulturlokationer i Varde midtby som Sct. Nikolai Kirkeplads, Kirkepladsen og pladsen ved Varde Å. Placeringen ved åen understøtter stemningen og oplevelsen af at være på et lokalt historisk sted og er et af aktørernes argumenter for den gode oplevelse. Helt konkret er der blevet opdaget en ny scene til teater i form af betonplateauet ved åen.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Middelalderfestivalen har et budget på 450.000 kr. som finansieres af budgetmidlerne for Varde Fest- og Kulturuge i 2019 og 2020.

 

Økonomiafdelingen udtaler:

I forholdt til budget 2020 gøres der opmærksom på, at Middelalderfestivalen er en del af råderumskataloget til budget 2020-2023 og derfor evt. bortfalder. I det tilfælde finansieres resten af udgifterne inden for Kultur og Fritids egen ramme.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at evalueringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 25-09-2019

Evalueringen blev taget til efterretning

Fraværende:

Julie Gottschalksagsnr18-2351_bilagsnr#3102416_v1_vs spørgeskema - oversigt over spørgeskema vedrørende middelalderfestivalen i varde.docx.docx

Bilag

VS: Spørgeskema - Oversigt over spørgeskema vedrørende middelalderfestivalen i Varde.docx


302. Emner til dialogmøde med de 4 råd

Emner til dialogmøde med de 4 råd
Sagsfremstilling

Udvalget for Kultur og Fritid afholder dialogmøder med de 4 råd 7. november 2019.

Emnerne til dagsordenen kan rette sig specifikt mod det enkelte råd, eller være generelle emner, som udvalget ønsker at drøfte med alle rådene. Forslag til emner er:

 

Fælles for Idrætsrådet, Fællesrådet og Kulturelt Råd:

 • Månedens aktivitet i fokus
 • Status og sundhedstilstand i foreningerne
 • Danmarks bedste foreningskommune
   

Idrætsrådet:

 • Velfærdsalliance
 • Samarbejdsaftale DGI sydvest
 • KIS-playmaker
   

Kulturelt Råd:

 • Formidling af skulpturer
   

Aftenskolerådet:

 • Samarbejdsaftale med biblioteket
 • Sundhedsfremmende tiltag

 

Det anbefales at vælge 2-3 punkter til hvert råd.

 

Rådene indsender også selv punkter, de ønsker at drøfte med udvalget. Der er afsat 40 minutter til hvert af dialogmøderne. Punkterne fra rådene eftersendes inden dialogmødet.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Styrelsesvedtægten

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget beslutter hvilke emner, der ønskes drøftet med de enkelte råd.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 25-09-2019

Udvalget besluttede, at FIK-politikken er et overordnet emne for drøftelserne med rådene.

Fraværende:

Julie Gottschalk

303. Orientering om studietur til Edinburgh

Orientering om studietur til Edinburgh
Sagsfremstilling

Programmet for studieturen til Edinburgh 29. september til 2. oktober tager udgangspunkt i foreningernes og idrættens vilkår i Skotland og inkluderer samtidig et kulturelt islæt i form af besøg på National Museum of Scotland samt en introduktion til Edinburgh som ’the worlds leading festival city’.

 

Søndag den 29. september

 • Fly fra Billund til Edinburgh
 • Oplæg fra Edinburgh Kommune om udfordringer og potentiale for sporten og fysisk aktivitet i Edinburgh kombineret med en overordnet indflyvning til sport i Skotland generelt. Politikere fra Edinburghs Culture and Communities Committee deltager i drøftelsen.

 

Mandag den 30. september

 • Besøg hos Festivals Edinburgh
 • Besøg hos Heart of Midlothian FC – introduktion til deres community program i Hearts FC – og en introduktion til deres ’Walking Football’ som en aktivitet, der rammer nye målgrupper indenfor idrætten
 • Middelalderrundtur i Edinburgh

 

Tirsdag den 1. oktober

 • Besøg hos Community Leisure Scotland
 • Tur til Bathgate og besøg hos West Lothian Leisure og Xcite Bathgate Leisure Center
 • Rundvisning og introduktion til National Museum of Scotland

 

 

Onsdag den 2. oktober

 • Fly fra Edinburgh til Billund

 

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 25-09-2019

Taget til efterretning

Fraværende:

Julie Gottschalk

304. Orientering om aktiviteter september og oktober

Orientering om aktiviteter september og oktober
Sagsfremstilling

Kultur og Fritid har følgende aktiviteter i september og oktober 2019, som udvalget kan deltage i.

 

Navn på aktivitet

Sted

Tid

Wadden Tide/Den kulturelle Rygsæk – Et Blomstrende hegn

Fernisering 5. oktober kl. 14.00

 

Janus, Vestjyllands Kunstmuseum Tistrup

10. sep.- januar 2020

Temaaften om ordblindhed

Varde Bibliotek

26. september 
kl. 19.00

Wadden Tide -  Virelai Duo i Blåvandshuk Fyr

Blåvandshuk Fyr, Blåvand

26. september 
kl. 19.00 – 20.00

Wadden Tide – Kunstværk-Søen i Skoven

Ål Præstesø ved Oksbøl

26. -28. september

Wadden Tide –kommer til Agerbæk Fotoudstilling

 

 Agerbæk Skole

 Agerbæk

26.- 30. september

 

Wadden Tide på Varde Torv
Strandlandskab

Varde Torv

26.- 30. september

 

Wadden Tide – strandtur for kulturelskere – udendørs bio på sandet

Strandlandskabet på

Varde Torv

27. september kl. 19.00-22.00

Wadden Tide – Beach Party

Strandlandskabet på

Varde Torv

28. september kl. 19.00-23.00

Søren Ryge, Det handler om mennesker

Agerbæk Skole
Agerbæk

3. oktober
Kl. 19.00

Wadden Tide – Fotoudstilling om Wadden Tide

Kulturhuset Ølgod

10. okt. – 26. nov.

Glemmer du? Arrangement ved forfatter og reklamemand Knud Romer

Janus Bygningen

Tistrup

28. oktober
kl. 16.00

Halloween i Varde Gamle Sommerland

Varde Gamle Sommerland

31. oktober
kl. 18.20

 

 

Konsekvens i forhold til visionen

ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

ingen

Høring

ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 25-09-2019

Taget til efterretning

Fraværende:

Julie Gottschalk

305. Kommende sager

Kommende sager
Sagsfremstilling
 • Dialogmøde med SIV
 • Pulje til udendørs anlæg
 • Tilbagemelding på projekter fra puljen til foreningsløse og foreningernes udviklingspulje 2017 – 2018
 • Program for Spil Dansk dag
 • Sportspark Blåvandshuk – status på 2. kvartal
Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 25-09-2019

Drøftet

Fraværende:

Julie Gottschalk

306. Gensidig orientering

Gensidig orientering
Sagsfremstilling

 

Orientering ved formanden

 

 

 

Orientering ved forvaltningen

 

 

 

Gensidig orientering

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 25-09-2019

Mads orienterede om møde i Danmarks Biblioteksforening

Karsten orienterede om henvendelse

 

Drøftet

Fraværende:

Julie Gottschalk