UDVALG

Udvalget for Kultur og Fritid

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 3 - Ådalen, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

19-08-2019 12:00:00

SLUTTIDSPUNKT

19-08-2019 16:00:00


PUNKTER

276. Godkendelse af dagsorden
277. Temadrøftelse - Varde Bibliotek
278. Indtægtsbevilling - Projektmidler til klasseorkesterprojekt
279. Indtægtsbevilling - Projektmidler til Hold Hjernen Frisk
280. Ansøgning - Garantistillelse for lån, Helle hallen
281. Ansøgning - Midler til vedligehold af MTB-spor
282. Orientering om status på Kultur- og Sundhedssamarbejdet
283. Forslag til Kultur-, Idræts- og Sundhedsplaymaker
284. Udmøntning af midler til FIK-politik 2019-2021
285. Budgetopfølgning pr. 2. kvartal 2019 - Udvalget for Kultur og Fritid
286. Evaluering af Kulturbørnehaver
287. Evaluering af Vardes Kulturelle Rygsæk for de mindste
288. Orientering om status på Fremtidens Skole og Kulturhus i Nr. Nebel
289. O Aktiviteter august og september
290. Kommende sager
291. Gensidig orientering276. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden
Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 19-08-2019

Godkendt

Fraværende:

Julie Gottschalk

277. Temadrøftelse - Varde Bibliotek

Temadrøftelse - Varde Bibliotek
Sagsfremstilling

Varde Bibliotek præsenterer deres tanker for udviklingen af biblioteket.

 

Varde Bibliotek indretter løbende sine ydelser og indsatser ift. hverdagskulturen og borgernes behov for at bo i en kommune, der betoner vigtigheden af at levere sund kultur for hjerne og krop. Biblioteket bruger løbende mere plads på fællesskaber i form af arrangementer, læring og workshops, mødefaciliteter, formidling og ophold.

 

Indgåelse af nye partnerskaber med lokale aktører fra civilsamfund, foreninger, organisationer, erhverv og frivillige vinder frem, og biblioteket leverer både formidling og læring udadtil f.eks. i samarbejde med børne- og ældreområdet, i samarbejde med gymnasie og handelsskole, samt indadtil i biblioteksrummet for at skabe de bedste betingelser for inspiration, forundring, læring, dannelse og fordybelse.

 

Indenfor det seneste år har biblioteket arbejdet med følgende temaer fra FIK-politikken 2019 – 2021 som er uddybet i bilag og som vil blive gennemgået i temadrøftelsen:

 

Danmarks bedste foreningskommune:

 • Foreninger
 • Folkeoplysning

 

Sund kultur for hjerne og krop:

 • Fokus på ældreområdet

 

Bosætning i den hele kommune:

 • Land og by – Varde som hel kommune
 • Kombibiblioteker / fællesbiblioteker
 • Weekendbiblioteket – familier og børn
 • Aktualitet
 • Ny digital strategi

 

Den røde tråd i læring

 • Børnestrategi
 • Studerende / elever – biblioteket som læringsrum

 

Derudover inddrages den seneste brugerundersøgelse og andre statistikker og nøgletal.

 

Biblioteksleder Peter Holm Lindgaard deltager i temadrøftelsen der forventes at vare en time.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Lov om biblioteker

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at temaet drøftes.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 19-08-2019

Temaet blev drøftet og taget til efterretning.

Fraværende:

Julie Gottschalksagsnr19-100_doknr127765-19_v1_pp - temamøde udvalget_august 2019.pptx.pptx

Bilag

PP - Temamøde Udvalget_august 2019.pptx


278. Indtægtsbevilling - Projektmidler til klasseorkesterprojekt

Indtægtsbevilling - Projektmidler til klasseorkesterprojekt
Sagsfremstilling

Slots– og Kulturstyrelsen har bevilliget 100.000 kr. til et klasseorkesterprojekt fra puljen ’Talentudvikling børn og unge.

 

Midlerne skal anvendes i perioden 1. august 2019 – 30. juni 2021. Tilsagnsbrevet er vedlagt som bilag.

Forvaltningens vurdering

Projektmidler er en vigtig del af at kunne afprøve nye undervisningsformer, så det er glædeligt at Slots– og Kulturstyrelsen har bevilliget midler til projektet under titlen ’Talentudvikling i den obligatoriske musikundervisning’.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Lov om musik

Økonomi

Musik & Billedskolens driftsbudget tilføres 100.000 kr., finansieret ved projektmidler fra Slots– og Kulturstyrelsen.

 

Økonomiafdeling har undersøgt momsregler vedrørende modtagelse af tilskuddet fra Slots- og Kulturstyrelsen. Midler fra Slots- og Kulturstyrelsen består af finanslovsmidler, hvilket gør at tillægsbevillingen er momsfri.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at der gives en indtægtsbevilling på 100.000 kr., og
at der gives en tillægsbevilling på 100.000 kr. til Musik & Billedskolens driftsbudget til brug i årene 2019 – 2021.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 19-08-2019

Anbefalingen blev godkendt

Fraværende:

Julie Gottschalksagsnr19-9647_doknr120750-19_v1_tilsagnsbrev fra slots - og kulturstyrelsen.pdf

Bilag

Tilsagnsbrev fra Slots - og Kulturstyrelsen


279. Indtægtsbevilling - Projektmidler til Hold Hjernen Frisk

Indtægtsbevilling - Projektmidler til Hold Hjernen Frisk
Sagsfremstilling

DGI og Slots- og Kulturstyrelsen har udvalgt Varde Bibliotek som det ene af de to udviklingsbiblioteker, som skal være med til at udvikle koncepter til ”Hold Hjernen Frisk - Dans, sang og musik”. Der ydes et tilskud på i alt 60.000 kr. for deltagelsen, herunder gennemførelse af test af koncepter i perioden september 2019 til juni 2020. Projektet er økonomisk støttet af Nordea Fonden.

 

Vilkår for tilskuddet: I efteråret 2019 skal biblioteket deltage i konceptudvikling af HHF Dans, sang og musik med særligt fokus på at udvikle et forløb, der senere kan gennemføres med seniorhold på bibliotekerne landet over. Varde Bibliotek forpligter sig til at indgå i udviklingssamarbejdet med bla. repræsentanter fra Sangens Hus, Dansekapellet og DGI. Det udviklede forløb skal have en varighed på 12 uger og gennemføres af minimum 12 seniorer i alderen 60-75 år. De ugentlige sessioner skal gennemsnitligt have en varighed på 2,5 timer.

 

Tilskuddet skal anvendes inden 30. juni 2020.

Forvaltningens vurdering

Projektmidler er vigtige for den løbende serviceforbedring af byrådets seniorvision om et aktivt, værdigt, meningsfyldt og trygt seniorliv samt sund kultur for hjerne og krop. Biblioteket har gennem flere år høstet en række nyttige erfaringer i forbindelse med samarbejdet med DGI i tidligere versioner af Hold Hjernen Frisk.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Lov om biblioteksvirksomhed

Økonomi

Varde Biblioteks driftsbudget tilføres 60.000 kr., finansieret ved projektmidler fra Nordea Fonden. Midlerne udbetales ved projektets afslutning. Midlerne anvendes som lønudgifter til projektledelse, ved deltagelse i koordineringsaktiviteter samt ifm. afholdelse af 12 testforløb med seniorer fra kommunen.

 

Økonomiafdeling udtaler:

Da projektet er finansieret af Nordea Fonden, er der tilskudsmoms på 10.500 kr. som finansieres indenfor egen ramme.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at der gives en indtægtsbevilling på 60.000 kr., og
at der gives en tillægsbevilling på 60.000 kr. til Bibliotekets driftsbudget i 2020.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 19-08-2019

Anbefalingen blev godkendt

Fraværende:

Julie Gottschalksagsnr19-6468_doknr106592-19_v1_tilsagnsskrivelse hhf dans sang og musik varde.pdf

Bilag

Tilsagnsskrivelse HHF Dans sang og musik Varde


280. Ansøgning - Garantistillelse for lån, Helle hallen

Ansøgning - Garantistillelse for lån, Helle hallen
Sagsfremstilling

Helle Hallen søger om garanti til optagelse af et kommunekreditlån på 400.000 kr. til etablering af en kunstgræsbane. I samarbejde med 6 foreninger i nærområdet ønsker Helle Hallen at etablere en kunstgræsbane, som fysisk placeres ved Helle Hallen. Helle Hallen har samtidig søgt om et etableringstilskud på 1,5 mio. kr. som udvalget har videresendt til Byrådets kommende budgetseminar.

 

Udvalget besluttede på sit møde den 19. februar 2019, at fremtidige ansøgninger om etablering af kunstgræsbaner indgår i de kommende budgetforhandlinger som et anlægstilskud. Derudover skal driften af baner sikres uden yderligere kommunale driftsmidler.

Forvaltningens vurdering

Med udvalgets beslutning om kun at yde anlægstilskud vurderer forvaltningen, at der ikke kan ydes et kommunegaranteret lån til projektet.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Økonomiafdeling udtaler:

Det bemærkes, at det ikke fremgår af ansøgningen, hvordan lånet skal tilbagebetales.

Samtidig gøres der opmærksom på den konsekvens, at Varde Kommune skal foretage deponering, hvis kommunegaranti godkendes.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der ikke stilles en garanti til et kommunekreditlån på 400.000 kr.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 19-08-2019

Anbefalingen blev godkendt

Fraværende:

Julie Gottschalksagsnr19-6789_bilagsnr#3006883_v1_vs ansøgning vedr. kunstgræsbane ved helle hallen - ansøgning til varde kommune.pdf.pdf
sagsnr19-6789_doknr85123-19_v1_vs ansøgning vedr. kunstgræsbane ved helle hallen.msg

Bilag

VS: Ansøgning vedr. kunstgræsbane ved Helle Hallen - ansøgning til Varde Kommune.pdf
VS: Ansøgning vedr. kunstgræsbane ved Helle Hallen


281. Ansøgning - Midler til vedligehold af MTB-spor

Ansøgning - Midler til vedligehold af MTB-spor
Sagsfremstilling

Varde Cykelklub har på vegne af cykelklubberne i Varde, Oksbøl og Nr. Nebel fremsendt ansøgning om 100.000 kr. til vedligehold af de eksisterende MTB-spor i Bordrup, Blåbjerg Plantage og Varde (Militærskoven og grusgraven i Søndre Plantage).

 

Varde Cykelklub skriver i ansøgningen, at der er brug for 150.000 kr. til formålet, og at ProVarde står for at skaffe de sidste midler fra sponsorer.

 

Vedligeholdelsen sker i dag og fremover i regi af MTB-partnerskabet, der har ProVarde som koordinator. Cykelklubberne bidrager med frivilligt arbejde og redskaber, mens Varde Kommune støtter med grus, træ og andet materiale via Vej og Park. Denne løsning har vist sig holdbar indtil nu, men på grund af den øgede brug af sporene fra turister, endagsgæster og cykelryttere fra andre klubber er slitagen øget.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen foreslår, at der reserveres 50.000 kr. årligt til MTB-partnerskabet i puljen til udendørs anlæg. Puljen har primært støttet fodboldklubbernes anlæg med mål, opkridtning, lysanlæg mv.

 

Imidlertid flytter idrætsudøvelsen i stigende grad ud i naturen i form af cykling, gang, løb, vandsport og andre outdooridrætter, og forvaltningen anbefaler, at Varde Kommune understøtter denne bevægelse.

 

En støtte til MTB-partnerskabet vil også understøtte FIK-politikkens mål om at skabe flere aktiviteter i naturen og understøtte outdoorturismen.

Konsekvens i forhold til visionen

MTB-partnerskabet understøtter i høj grad kommunens vision om Vi i naturen ved at gøre det muligt på højt plan at køre MTB forskellige steder i Varde Kommune.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Puljen har i 2019 et budget på 302.330 kr. med et restbeløb på 49.597 kr. Ved en bevilling på 50.000 vil puljen have et underskud på 403 kr.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der fra og med 2019 årligt reserveres et beløb på 50.000 kr. i Puljen til udendørs anlæg til MTB-partnerskabet til vedligehold af MTB-spor.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 19-08-2019

Udvalget bevilger 50.000 kr. til MTB-partnerskabet i hhv. 2019 og 2020 under forudsætning af, at der ikke sker anden kommunal finansiering.

 

Kriterierne for puljen drøftes på et kommende udvalgsmøde med henblik på at kunne imødekomme lignende ansøgninger om tilskud til outdoorfaciliteter.

Fraværende:

Julie Gottschalksagsnr19-1065_doknr122210-19_v1_ansøgning om 100 tkr til mtb-sporvedligeholdelse (jul 2019).pdf.pdf

Bilag

Ansøgning om 100 tkr til MTB-sporvedligeholdelse (JUL 2019).pdf


282. Orientering om status på Kultur- og Sundhedssamarbejdet

Orientering om status på Kultur- og Sundhedssamarbejdet
Sagsfremstilling

Det er efterhånden velkendt og veldokumenteret, at kunst- og kulturaktiviteter som sundhedsfremmende redskaber kan medvirke til at forbedre den mentale sundhed på forskellige niveauer. Blandt effekter kan nævnes bedre sygdomsmestring, øget livskvalitet, reduktion i angst og stress.

 

I Varde Kommune er der også gode erfaringer med at samarbejde på tværs af Kultur & Fritid- og Sundhedsområdet for at iværksætte tværgående indsatser, der medvirker til at fremme borgernes trivsel.

 

At der allerede eksisterer gode samarbejdsrelationer mellem de to forvaltningsområder, afspejles i de mange tværgående indsatser, der har været igangsat gennem årene, som f.eks.:

 

Patientrettet tilbud i Center for Sundhedsfremme:

 • KOL netværksgruppe i Horne og Nørre Nebel
 • KOL kor, et samarbejde med Musik & Billedskolen
 • Naturkræfter – et hold kun for mænd, der er ramt af kronisk sygdom eller stress/angst/depression, et samarbejde med NaturKulturVarde
 • Et træningsprojekt i samarbejde med DGI og Varde Fritidscenter målrettet borgere med KOL, hjertesygdomme og diabetes. Efter projektets afslutning er det etableret som et permanent tilbud, og kører i dag i regi af Varde gymnastikforening.

 

Demenstilbud:

 • Demenskonsulenterne i Center for Sundhedsfremme har et samarbejde med præster omkring pårørendegrupper på demensområdet
 • ´Min Livshistorie´ bruges i Kompas Klubben samt besøg på museer og biblioteket
 • Samarbejde med Kulturspinderiet i forhold til arrangementer
 • Janus bygningen afholder rundvisning til demente borgere.

 

Borgerrettet tilbud:

 • Biblioteket:
  • Hold Hjernen Frisk. Sammen med deltagerne identificerer Lokal historisk arkiv lokale billeder
  • ”Glemmer du?” - Ældre, der sammen vil dyrke erindringen med hinanden og styrke hukommelsen
  • Webinar om søvn sammen med Center for Sundhedsfremme

 

 • Aftenskolerne:
 • I samarbejde med Center for Sundhedsfremme laves madklubber i Varde. Mænd som er ramt af eks. diabetes og overvægt kan lære at lave sund mad, hvor der også er plads til sovs og kartofler
 • Varde Aftensskoleråd har afsat pulje på 40.000 kr. til sundhedsfremmende aktiviteter i sæson 2019-2020

 

 • ProVarde, Varde cykelklub og Varde Kommune
 • ’Cykel for sagen’ unge ledige kombinerer virksomhedspraktik med cykeltræning.

 

På børne- og ungeområdet har ´Den kulturelle Rygsæk´ eksisteret i flere år. Deltagelse i Vardes Kulturelle Rygsæk er obligatorisk for kommunens elever, der på hvert klassetrin oplever kunst og kultur i forskellige kunstneriske genrer.

 

Også på specialområdet bruges kultur- og fritidsområdet til at skabe trivsel blandt borgerne fx deltages i Skør med Rock og Idræt for Sindslidende.

 

De eksisterende indsatser, som er omfattet af kultur- og sundhedssamarbejdet, favner således en bred vifte af borgere i Varde Kommune. På grund af de gode og stærke samarbejdsrelationer som kommer til udtryk i ovenstående indsatser, må kultur- og sundhedssamarbejdet derfor anses som et felt med et fremtidigt udviklingspotentiale.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at synergieffekterne i samarbejdet mellem kultur- og fritidsområdet og sundhedsområdet styrker den forebyggende og sundhedsfremmende indsats. Deltagelse i kultur- og fritidsliv skaber sundhed på flere planer i form af fællesskab, livskvalitet, bedre fysik samt styrkelse og vedligeholdelse af kognitive funktioner.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, Udvalget for Kultur og Fritid samt Udvalget for Social og Sundhed,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 19-08-2019

Orienteringen blev taget til efterretning

Fraværende:

Julie Gottschalk

283. Forslag til Kultur-, Idræts- og Sundhedsplaymaker

Forslag til Kultur-, Idræts- og Sundhedsplaymaker
Sagsfremstilling

Sund kultur for hjerne og krop er én af Byrådets 9 strategiske målsætninger i Udviklingsstrategien, der sætter retningen for kommunens udvikling frem til 2021.

 

Med udgangspunkt i det eksisterende samarbejde og et ønske om at sammentænke kultur, fritid, idræt og sundhed endnu mere for at skabe nye perspektiver i arbejdet omkring borgernes fysiske og psykiske velvære, foreslås at afprøve 3 indsatser:

 • Sund kultur for krop
 • Sund kultur for hjerne
 • Kultur-, Idræts- og Sundhedsplaymaker

 

Sund kultur for krop

Denne indsats kombinerer sundhed og foreningsliv. Omdrejningspunktet vil være 1-2 udvalgte haller i kommunen hvor der forsøgsvis;

 • Center for Sundhedsfremme (CFS) vil kunne afholde nogle af deres forebyggende samtaler i hallens lokaler, ligesom de i deres undervisningsforløb vil kunne sluse borgerne ud i motionscentret eller foreningerne tilknyttet hallen
 • Styrke samarbejdet med foreningslivet herunder fx patientforeninger, kulturforeninger, Ældresagen, som kan byde ind med aktiviteter.
 • Samarbejde om halcafé omkring kaffe, fællesspisning, køb af dagens ret m.v.
 • På sigt kan der påtænkes at etablere en sygeplejeklinik. Sygeplejeklinikken bemandes med en sygeplejerske, som kan håndtere sår, diabetes, injektioner, dosering af medicin m.m. Målgruppen for sygeplejeklinikken er ældre eller kronikere med et funktionsniveau og ressourcer der gør, at de selv kan sørge for transport til og fra klinikken. Såfremt der arbejdes videre med forslaget, vil udvalgene blive præsenteret for en særskilt sagsfremstilling omhandlende etablering og drift af en evt. sygeplejeklinik.

 

Ved at samle sundhedstilbud og foreningstilbud skabes en synergieffekt som kan medvirke til nye fællesskaber og relationer blandt borgerne. Med undtagelse af Sygeplejeklinikken og CFS’ tilbud vil de øvrige aktiviteter og tilbud derfor være for alle borgere, der kan se sig selv i disse.

 

Sund kultur for hjerne

Omdrejningspunktet for denne indsats vil være et decentralt bibliotek – fx Agerbæk Bibliotek. Fokusområdet vil være fælles aktiviteter, der modvirker ensomhed for borgere på tværs af alder, social og etnisk baggrund.

 

Aktiviteter kan omhandle:

 • Litteraturen kan hjælpe med at sætte ord på ensomhed eller andre trivselsudfordringer
 • Webinar/Seminar for ældre
 • Foredrag for unge og/eller forældre omkring mental sundhed; Girltalk, Ventilen, Børns Vilkår
 • Foreninger som Headspace, Ældresagen, Ventilen
 • Tilbud på tværs af generationer
 • Samarbejde med Jobcentret
 • Naturen; fælles sang, mindfulness, højtlæsning
 • Bosætning – medvirke til at der skabes netværk for unge tilflyttere i kommunen

 

Kultur-, Idræts- og Sundhedsplaymaker

Til at varetage de 2 indsatser med sund kultur foreslås en Kultur-, Idræts- og Sundhedsplaymaker (KIS playmaker). KIS playmakerens rolle bliver i stil med playmakerrollen på en håndboldbane. KIS playmakeren skal være god til at samarbejde, være i stand til at spille sine medspillere gode, og skal vide, hvem der skal have bolden på hvilket tidspunkt. Det handler overordnet om at kunne se og handle på, hvilke muligheder i civilsamfundet, som det offentlige kan drage nytte af – til gavn for borgerne.

 

Det bliver playmakerens rolle at få etableret et samspil mellem en række tværfaglige aktører, samt at koordinere tiltagene under indsatserne. Playmakeren skal desuden arbejde med at tiltrække eksterne puljemidler til de forskellige projekter. Playmakeren fungerer som brobygger og skal sikre, at de lokale foreninger bliver informeret om og involveret i indsatserne, således der skabes et stærkt samarbejde.

 

I forbindelse hermed skal playmakeren, i samarbejde med foreningerne, udvikle og igangsætte indsatser, der er målrettet borgerne og som kan sikre fastholdensen. Aktiviteterne skal være tilpasset målgruppen og udvikles i samarbejde med foreningerne, CFS og playmakeren.

 

Aktiviteterne kan omfatte (men er ikke begrænset til):

 • Træningsprojekter, der er målrettet borgere med KOL, hjerteproblemer og diabetes
 • Oplevelsesaftener med fokus på borgere, der oplever ensomhed eller andre trivselsmæssige udfordringer.

 

Der er fokus på, at aktiviteterne skal foregå lokalt, og man arbejder derfor med en decentralisering af aktiviteterne. Udvælgelsen af idrætshal(ler) og bibliotek skal sikre styrken af det lokale og sikre, at aktiviteterne bliver forankrede og fastholdelsen bliver lettere. Borgerne vil have mulighed for at benytte lokale sundhedstilbud, der er tilpasset deres behov i lokalområdet.

Forvaltningens vurdering

Synergieffekterne i samarbejdet mellem kultur- og fritidsområdet samt sundhedsområdet vil styrke den forebyggende og sundhedsfremmende indsats og komme borgerne til gode. En høj grad af mental sundhed og fysisk aktivitet har en positiv indflydelse på trivsel og forebyggelse af sygdom. Derudover skaber deltagelse i kultur- og fritidsliv sundhed på flere planer i form af fællesskab, livskvalitet, bedre fysik samt styrkelse og vedligeholdelse af kognitive funktioner. Forvaltningen vurder, at ansættelse af en Kultur-, Idræts- og Sundhedsplaymaker kan bidrage til den forebyggende indsats.

 

Det anbefales at ansætte KIS playmakeren i en 2-årig projektstilling. Periodens længde vil gøre det muligt at afprøve tiltagene, der kan give resultater, der kan evalueres på efter projektperioden. For at skabe bindeled mellem de 2 afdelinger, vurderes det at KIS playmakeren med fordel kan placeres med kontor i begge afdelinger.

 

Hvis ansættelsen af KIS playmakeren delvis finansieres med midler fra sundhedsteamets lønbudget vil dette resultere i en omprioritering af sundhedsteamets opgaver.

 

Forvaltningen vurderer, at ansættelsen af en Kultur-, Idræts- og Sundhedsplaymaker ligger fint i tråd med FIK-politikken. Visionen i FIK-politikken er at skabe sund kultur for krop og hjerne, som bliver omdrejningspunktet for et indholdsrigt og aktivt liv i Varde Kommune.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Forvaltningen vurderer, at der skal prioriteres op til 500.000 kr. årligt til at ansætte en KIS playmaker.

 

Det foreslås, at midlerne finansieres således:

Kultur og Fritid: 500.000 kr.

Sundhed: 500.000 kr.

= 2 årig projektstilling.

 

Kultur- og Fritidsforvaltningen foreslår, at kultur- og fritidsmidlerne finansieres af midlerne, der er afsat i forbindelse med FIK-politikken. Herunder driftsudgifter til husleje.

Social og Sundhedsafdelingen foreslår, at social og sundhedsmidlerne finansieres af interne lønmidler, der er tilgængelig grundet den vakante konsulentstilling i afdelingen.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Kultur og Fritid samt Udvalget for Social og Sundhed,

at de 2 indsatser: Sund kultur for krop, Sund kultur for hjerne iværksættes, og

at der ansættes en Kultur-, Idræts- og Sundhedsplaymaker i en 2-årig projektstilling.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 19-08-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Playmakeren skal have særligt fokus på fremskaffelse af eksterne midler og samarbejde med foreninger og haller. Foreningerne og hallerne inddrages i den fremtidige strategi. Strategien skal godkendes i de to fagudvalg.

Fraværende:

Julie Gottschalk

284. Udmøntning af midler til FIK-politik 2019-2021

Udmøntning af midler til FIK-politik 2019-2021
Sagsfremstilling

Med udvalgets godkendelse af Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik 2019-2021 kan udvalget nu begynde at sætte handling bag en række af FIK-politikkens temaer og fokusområder. Der er reserveret ca. 2,4 mio. kr. fra hallernes udviklingspulje til FIK-politikken. De resterende midler – 2 mio. kr. – i udviklingspuljen anvendes til udviklingsprojekter i hallerne og fordeles i samarbejde med SIV.

 

Forvaltningen har lavet et oplæg til første udmøntning af nogle af midlerne:

 

Indsats

2020

2021

2022

Musicaltalentskole *

150.000 kr.

150.000 kr.

150.000 kr.

Foreningsfestival 2020 og 2021

100.000 kr.

100.000 kr.

 

Månedens forening/aktivitet i fokus

50.000 kr.

50.000 kr.

 

Kultur-, Idræts- og Sundhedsplaymaker (KIS Playmaker)

250.000 kr.

250.000 kr.

 

Formidling af skulpturer i hele kommunen

150.000 kr.

 

 

Puljen til medfinansiering af outdooraktiviteter med særlig fokus på Holme Å og området ved Karlsgårde Sø

50.000 kr.

50.000 kr.

 

I alt:

750.000 kr.

600.000 kr.

150.000 kr.

* Projektet er indstillet til byrådets budgetseminar

 

Med dette er der anvendt 1,5 mio. kr. ud af de ca. 2,4 mio. kr. der er reserveret til FIK-politikken.

Forvaltningen præsenterer forslag til udmøntning af de resterende midler på et senere tidspunkt.

 

Se bilag for en nærmere beskrivelse af indsatserne.

Forvaltningens vurdering

Oplægget består af initiativer, der implementerer FIK-politikken og dermed udvalgets politiske retning for denne udvalgsperiode. Nogle af initiativerne – KIS-playmaker, formidling af skulpturer og outdooraktiviteter – knytter an til andre udvalgsområder og bidrager derfor til en koordineret og helhedsorienteret indsats.

Konsekvens i forhold til visionen

Puljen til medfinansiering af outdooraktiviteter vil gøre det lettere for foreningerne og selvorganiserende grupper at opnå den medfinansiering, som store fonde kræver i ansøgningerne til dem. Med puljen forventes der derfor flere foreningsbaserede aktiviteter i naturen.

Retsgrundlag

Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik 2019-2021.

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udmøntningen af midlerne godkendes.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 19-08-2019

Anbefalingen blev godkendt

Fraværende:

Julie Gottschalksagsnr18-10882_doknr120383-19_v1_udmøntning af midler til fritids-, idræts- og kulturpolitik 2019-2021.docx

Bilag

Udmøntning af midler til Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik 2019-2021


285. Budgetopfølgning pr. 2. kvartal 2019 - Udvalget for Kultur og Fritid

Budgetopfølgning pr. 2. kvartal 2019 - Udvalget for Kultur og Fritid
Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 2. kvartal for Udvalget for Kultur og Fritid viser et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2019 eksklusive budgetoverførsler fra 2018 til 2019, jf. tabel 1.

 

 

Merforbruget på 0,2 mio. kr. kan primært henføres til Musik og Billedskolen samt Varde Bibliotek, som dog delvis modsvares af et mindreforbug inden for stabens budget.

 

Inklusive budgetoverførsler forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr., hvilket forklares i tabel 2.

 

 

 

Afvigelser er følgende:

 

 • For Kultur og Fritid staben forventes et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. (ekskl. budgetoverførsler). Uddybende beskrivelse af afvigelse fremgår af ”Bilag til budgetopfølgningen pr. 30.6.2019”.

 

 • For Musik & Billedskolen forventes der merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler. Det er forventet og svarer stort set til overførslen fra 2018. Merforbruget bruges til at dække udgifter til bl.a. instrumentkøb i forbindelse med et klasseorkesterprojekt, samt udgifter til Nordisk Musikfestival i Norge.

 

 • For Varde Bibliotek forventes der merforbrug på 0,3 mio.kr i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler, hvilket er forventet. Merforbruget svarer til de overførte midler fra 2018 og bruges til mindre renoverings projekter.

 

 

 

Overførsler til 2019, samt påvirkning af kassen:

I udvalget for Kultur og Fritid er der overført 2,2 mio. kr. fra tidligere år til 2019, jf. tabel 2. Eftersom der er et forventet merbrug (ekskl. overførsler) for 2019 på 0,2 mio. kr., er der således et samlet mindre forbrug inkl. overførsler på 2,0 mio. kroner. Af disse forventes 1,6 mio. kr. at blive overført til 2020, mens 0,4 mio. kr. tilgår kassen. Overførslerne forventes således at falde med 0,6 mio. kr. fra 2019 til 2020.

 

De 0,4 mio. kr. vedrører pulje ”Haller – Kommunemomsudligning”, som er afsat til at imødegå eventuelt momstab ved ændring i selvejende institutioners momsregistrering. Puljen ligger udenfor rammen og derfor tilføres eventuelle ikke forbrugte midler kassebeholdningen.

 

De resterende 1,6 mio. kr. vedrører områder med overførselsadgang og er disponeret jf. bilaget ”Disponerende overførsler pr. 30.6.2019”

 

 

Anlægsbudget:

Der er afsat 9,6 mio. kr. i anlægsbudgettet i 2019, hvor af 8,1 mio. vedrører renovering og udvikling af Varde Fritidscenter. De resterende 1,5 mio. kr. er overført fra 2018, vedrørende igangværende/uafsluttede projekter:

 • Udvidelse af Janusbygning
 • Implementering af halplan
 • Kulturhuset i Ølgod (hjælp til fundraising)

 

Status for anlægsprojekter fremgår af bilaget ”Anlægsoversigt pr. 30.6.2019”

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Varde Kommunes Økonomiregulativ

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 19-08-2019

Taget til efterretning

Fraværende:

Julie Gottschalksagsnr18-12050_doknr110233-19_v1_disponerede overførsler pr. 30.6.2019.docx.docx
sagsnr18-12050_doknr110236-19_v1_anlægsoversigt pr. 30.6.2019.xlsx.xlsx
sagsnr18-12050_doknr110235-19_v1_bilag til budgetopfølgning pr. 30.6.2019.docx.docx

Bilag

Disponerede overførsler pr. 30.6.2019.DOCX
Anlægsoversigt pr. 30.6.2019.xlsx
Bilag til budgetopfølgning pr. 30.6.2019.DOCX


286. Evaluering af Kulturbørnehaver

Evaluering af Kulturbørnehaver
Sagsfremstilling

Kulturbørnehaver har kørt som projekt i perioden 2017-2018 og var et samarbejde mellem Vardemuseerne, Musik & Billedskolen, Børnehaven Kærhøgevej i Varde og Børnehaven Hedevang i Alslev.

 

Gennem 4 længerevarende læringsforløb blev der arbejdet med at sætte natur, musik, kunst og kulturhistorie på børnenes dagsorden. Læringsforløbene tog udgangspunkt i de dengang gældende læreplanstemaer natur, kulturelle udtryksformer og værdier og krop og bevægelse. Forløbene foregik både i børnehaven, på Museum Frello og i skoven hos NaturKulturVarde.

 

Der blev aflagt i alt 14 kontinuerlige besøg af musikpædagoger, naturvejledere og museumsformidlere hos hver af børnehaverne i løbet af ét læringsforløb. Hvert læringsforløb varede ca. 3 måneder.

 

Selve forløbene er udviklet og afviklet i fællesskab på tværs af de repræsenterede faggrupper – musikpædagoger, museumsformidlere, naturvejleder og pædagoger ansat i daginstitutionerne.

 

Evaluering

Der er sket et fælles løft af viden og nye perspektiver for alle parter i det daglige arbejde med børnene.

 

”Chancelighed” er et særligt fokusområde i Varde Kommune, og det fremhæves netop, at når børn møder kunst, er de på lige fod. Kulturen giver børn mulighed for at blive en del af et fællesskab.

 

Hos børnene er der set en tydeligt udvikling på flere af de områder, som dialogprofilerne måler på. Børnene får rykket deres grænser, de tror mere på sig selv og tør mere efter forløbene. De sociale og sproglige kompetencer udvikles, og projektet har fyldt i deres bevidsthed. 

 

De daglige ledere fra børnehaverne Hedevang og Kærhøgevej har givet udtryk for følgende:

Projektet har skabt et læringsmiljø, som er blevet en naturlig del af hverdagen i børnehaven og en kobling mellem de pædagogiske kompetencer og kunst- og kulturkompetencer har løftet kvaliteten i arbejdet med børnene. Pædagogernes faglighed og viden er øget til stor gavn for børnene. Samarbejdet mellem pædagogerne og formidlerne har kørt som et ligeværdigt partnerskab. Det er kommet til udmøntning i et ejerskab for projektet i institutionerne.

 

Da forløbene fandt sted både i børnehaven, på museum og i skoven, har børnene haft mulighed for trygheden i egne rammer. Samtidig har børnene lært museet og skoven at kende og føler sig nu også trygge i disse rammer.

 

Der blev i projektets sidste fase arbejdet med at forankre de mange gode erfaringer, både hos projektets deltagere og til evt. nye børnehaver. Derfor er der udarbejdet et inspirationskatalog, der fungerer som værktøj og vidensdeling. 

 

Projektet får i efteråret 2019 en opfølgning i form af et nyt projekt – En spirende indsats. Det nye projekt inddrager 4 nye børnehaver, Smørhullet (Varde), Lysningen (Varde), HolmeÅhuset (Starup) og Skovmusen (Oksbøl). Baseret på erfaringerne fra kulturbørnehaver er der udviklet temakasser, som pædagogerne kan arbejde med i forhold til inddragelse af kulturelle aktiviteter for børnene. Som en del af temakasserne får børnehaverne besøg af 8 formidlingsgange, hvor eksterne formidlere besøger børnene. Inden besøgene afholdes der kursusaftener for pædagogerne. Dette projekt er finansieret af midler fra Kulturregion Vadehavet.

Forvaltningens vurdering

Kulturbørnehaveidéen understøtter i høj grad, at børn tager læring til sig på forskellig vis.

 

Samarbejdet mellem de forskellige fagprofessioner giver gensidig inspiration til at gribe det samme tema an på forskellige måder og fra forskellige vinkler, og skaber ny viden på tværs af institutionerne.

 

Evalueringen viser følgende positive erfaringer:

 • Et ligeværdigt samarbejde mellem kulturinstitutioner og pædagoger medfører øgede kompetencer og ejerskab for et projekt
 • Egne aktører leverer forløb af høj kvalitet
 • Længerevarende forløb skaber udvikling hos børnene
 • Der skal arbejdes med tiltag før, under og efter forløbene, for at skabe en sammenhæng og forankring.
Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Projektet har et budget på 284.720 kr., hvoraf der er bevilget 142.000 kr. fra Kulturregion Vadehavet. De resterende 142.720 kr. er erlagt i form af arbejdstimer fra Vardemuseerne og kommunale institutioner.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at evalueringen tages til efterretning, og

at evalueringen fremsendes til orientering til Udvalget for Børn og Læring.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 19-08-2019

Anbefalingen blev godkendt

Fraværende:

Julie Gottschalk

287. Evaluering af Vardes Kulturelle Rygsæk for de mindste

Evaluering af Vardes Kulturelle Rygsæk for de mindste
Sagsfremstilling

Vardes Kulturelle Rygsæk for de mindste har kørt som projekt i perioden 2017-2019 og er afsluttet i dette forår. Det var for alle 0-4 årige børn i hele Varde Kommune i kommunal dagpleje/vuggestue/børnehave og var resultatet af et samarbejde mellem Kultur og Fritid, Varde Bibliotek og Børn og Læring.

 

Formålet med den kulturelle rygsæk for de mindste var at give børnene en bred referenceramme og på længere sigt en dybere forståelse af de kulturelle tilbud, når de efterfølgende deltager i Vardes Kulturelle Rygsæk. På længere sigt styrkes børns kulturelle og sproglige kompetencer, og der skabes grobund for det gode børneliv i Varde Kommune.

 

De 0-3 årige børn har deltaget i en workshop med Lotte Salling med fokus på sprog, rytmer og sang. De 3-4 årige børn har deltaget i en workshop med ’En hemmelig klub’ i teater, bevægelse og historiefortælling.

 

Evaluering

Der har været en positiv tilbagemelding på projektet fra dagplejen og institutionerne, hvor de var glade for at få besøg af kunstnerne og få mulighed for at møde nye kunstgenrer.

 

Afvikling af de første forløb i 2017 viste udfordringer vedr. børnegruppernes størrelse, lokaler og indhold i forløbet for de 3-4 årige.

 

Derfor blev forløbene i 2019 tilrettet i forhold til gruppestørrelse og lokaler og koblet på dagtilbuds ”Fra intention til handling”, hvor de især blev målrettet læreplanstemaet ”Kultur, æstetik og fællesskab”. Som en del af forløbene udarbejdede arbejdsgruppen forslag til aktiviteter før og efter forløbene, for at skabe en bedre forankring i institutionernes videre arbejde.

 

Hvis tiltaget skal videreudvikles, anbefaler de brug af kommunens egne kulturaktører, da disse leverer forløb af høj kvalitet.

 

Lotte Salling:

Forløbet var alderssvarende og der var sammenhæng mellem forløbet og læreplanstemaet. Med forløbet fik dagplejen og vuggestuerne et antal bøger med sange og rim, som de kunne bruge hjemme, i legestuen eller i vuggestuen. De gjorde brug af det udsendte materiale, og følte sig godt klædt på til at arbejde videre med Lottes materiale.

 

En Hemmelig Klub:

Der var delte holdninger til forløbet. Nogle mente, at det var spændende og andre mente at det ramte helt ved siden af. Udfordringen var især, at det var svært for børnene at holde koncentrationen under hele forløbet, fordi indholdet ikke var alderssvarende og måske passede bedre til fx 5-6 årige. Alligevel oplevede de, at børnene blev inddraget i den kunstneriske proces og fik kreativ erfaring. Forløbet gav også en sammenhæng mellem forløbet og læreplanstemaet.

 

Evalueringen har vist, at det er svært se en effekt på styrkelse af f.eks. børnenes motorik og sproglige kompetencer, når børnene kun møder kunstnerne én gang om året. I stedet efterspurgte institutionerne længevarende forløb, hvis børnenes læringskompetencer skal styrkes og prioriteres.

Forvaltningens vurdering

Evalueringen viser, at pilotprojektet blev godt modtaget og institutionerne er glade for at få tilbudt kulturaktiviteter, der både kan give oplevelser og læring. Udfordringerne viser et ønske om mindre grupper, alderssvarende forløb og længerevarende forløb.

 

Evalueringen viste, at der kan arbejdes med:

 • Decentrale lokaliteter – forløbene skal hovedsageligt foregå på institutionen, legestuen eller et sted i samme by
 • Brug af egne aktører, da de kan levere samme høje kvalitet
 • Længerevarende forløb  
 • Der skal arbejdes med tiltag før, under og efter forløbene, for at skabe en sammenhæng og forankring.
Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Udgifterne til rygsækken beløber sig til 378.437 kr. for 2017-19, hvoraf 180.000 kr. er bevilget af Kulturregion Vadehavet, og de resterende udgifter er fordelt ligeligt mellem Kultur og Fritid, Varde Bibliotek og Børn og Læring.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at evalueringen tages til efterretning, og

at evalueringen fremsendes til orientering til Udvalget for Børn og Læring.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 19-08-2019

Anbefalingen blev godkendt

Fraværende:

Julie Gottschalksagsnr15-14715_doknr133570-16_v2_projektbeskrivelse - ansøgning.pdf

Bilag

Projektbeskrivelse


288. Orientering om status på Fremtidens Skole og Kulturhus i Nr. Nebel

Orientering om status på Fremtidens Skole og Kulturhus i Nr. Nebel
Sagsfremstilling

I budget 2017-2020 besluttede Byrådet at renovere Blåbjergskolen, Nr. Nebel afdelingen og etablere et kombibibliotek på Nr. Nebel Skole. Samtidig blev det besluttet – hvis der vurderes at være lokal opbakning - at flytte alle aktiviteter og brugere i Kulturhuset i Nr. Nebel over på skolen for i den sammenhæng af etablere Fremtidens Skole og Kulturhus, som følge af ejendomsstrategien om smarte kvadratmeter.

 

Udvalget for Kultur og Fritid samt Udvalget for Børn og Læring har på udvalgsmøder henholdsvis den 18. og 19. marts 2019 vedtaget en proces for interessentinddragelse i forbindelse med arbejdet med Fremtidens Skole og Kulturhus i Nr. Nebel. Denne orientering er en status på den foreløbige proces.

 

Der har i alt været afholdt 3 møder med interessenter. Første møde blev afviklet den 30. april 2019 og var et kick off møde, der skulle genstarte processen med interessentinddragelse i Nr. Nebel. På mødet deltog ca. 80 interessenter/borgere. Mødet byggede videre på et tidligere interessentmøde afviklet den 11. december 2018. På kick off mødet i 2019 blev Byrådets politiske beslutning forelagt, lige som de indledende plantegninger, udarbejdet på baggrund af mødet i december 2018 blev præsenteret. Der blev også nedsat en arbejdsgruppe af interessenter fra skole og kulturhus, som hen over 2 efterfølgende møder havde til opgave at komme med input til Fremtidens Skole og Kulturhus med placering i skolens bygninger. I alt meldte ca. 25 personer, på tværs af forskellige interesser, sig til arbejdsgruppen.

 

Første interessentmøde med arbejdsgruppen blev afviklet den 15. maj 2019. Overskriften for dette møde var ’Fysiske rammer’. Interessenterne havde på mødet, i grupper med andre med samme behov til lokaler, til opgave at kvalificere de indledende plantegninger, som blev fremvist på kick off mødet. Interessenterne kunne således med afsæt i plantegningerne komme med forslag til ønsket placering for de forskellige aktiviteter samt til lokalernes udformning.

 

Andet interessentmøde blev afviklet den 13. juni 2019 under overskriften ’Sameksistens’. Her havde interessenterne igen mulighed for at komme med ændringsforslag til de justerede plantegninger, som arkitekten havde tilrettet på baggrund af interessenternes input fra forrige møde. Endvidere havde interessenterne til opgave, i grupper på tværs af interesser, at identificere mulig risiko for konflikt samt tilhørende løsningsmuligheder, i forbindelse med at forskellige interesser har til huse i de samme bygninger. Endelige skulle samme grupper identificere mulige positive følger af sameksistens, samt hvordan det sikres, at disse positive forhold udfolder sig. Mødet blev afsluttet med, at interessenterne blev orienteret om den kommende politiske proces.

 

Den politiske proces er planlagt som følger:

 • Udvalget for Kultur og Fritid orienteres den 19. august 2019 om status på interessentinddragelsen i Nr. Nebel
 • Udvalget for Børn og Læring orienteres den 20. august 2019 om status på interessentinddragelsen i Nr. Nebel
 • Borgermøde afvikles i Nr. Nebel den 9. september 2019 med politisk deltagelse fra Byrådet
 • Udvalget for Kultur og Fritid den 23. september 2019 træffer indstilling til Byrådet om endelig beslutning vedr. etablering af Fremtidens Skole og Kulturhus i Nr. Nebel.
 • Udvalget for Børn og Læring den 24. september 2019 træffer indstilling til Byrådet om endelig beslutning vedr. etablering af Fremtidens Skole og Kulturhus i Nr. Nebel.
 • Byrådet træffer den 8. oktober 2019 endelig beslutning vedrørende etablering af Fremtidens Skole og Kulturhus i Nr. Nebel.

 

Forud for Borgermødet den 9. september 2019 vil interessenter pr. mail modtage de endelige skitsetegninger, ligesom disse vil blive hængt op i Folkebibliotek og på Nr. Nebel Skole. Interessenter og borgere i Nr. Nebel og omegn vil således have mulighed for at danne sig et indtryk af det eventuelle Fremtidens Skole og Kulturhus forud for borgermødet.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at de afholdte interessentmøder er afviklet på positiv vis, hvor interessenterne har arbejdet konstruktivt for at skabe de bedst mulige rammer for alle i et eventuelt kommende Fremtidens Skole og Kulturhus.

Interessenterne har formået at komme med forslag til fysisk indretning og sameksistens som generelt vil være et løfte i forhold til de eksisterende rammer på henholdsvis skole og kulturhus.

Der har været nogle henvendelser med alternative løsningsforslag.

 

Forvaltningen vurderer, at den modstand der stadig eksisterer blandt nogle interessenter/borgere primært beror på:

 • Utilfreds med en langstrakt og uklar proces vedrørende beslutningsgrundlaget for Fremtidens Skole og Kulturhus.
 • Utilfredshed med at der ikke afsøges alternativer til etablering af Fremtidens Skole og Kulturhus – herunder særligt bevarelse af det eksisterende kulturhus.
 • Frygt for at det eksisterende kulturhus ikke vil blive benyttet til noget og i stedet blive en skamplet for byen.
 • Frygt for forhøjet støjniveau på biblioteket i forbindelse med, at et fælles folke- og skolebibliotek skal have til huse på Nørre Nebel Skole.
 • Utilfredshed med at skulle dele lokaler med andre interessenter/brugergrupper.
Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Ingen

Økonomi

Der er til renovering af Nr. Nebel Skole samt etablering af Fremtidens Skole og Kulturhus afsat 10.286.000 kr. på anlægsbudgettet til formålet, 5 mio. kr. fra Ejendomscentrets

vedligeholdelseskonto til udvendigt vedligehold af kommunale bygninger samt 1,4 mio. kr. af tilskud fra energipuljen.

Hvis Kulturhuset rives ned og der skal etableres p-pladser og grønt område, vil det betyde en udgift på i alt ca. 2 mio. kr. ex. moms udover de allerede afsatte midler.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Kultur og Fritid samt Udvalget for Børn og Læring,

at orienteringen om status tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 19-08-2019

Orienteringen blev taget til efterretning

Fraværende:

Julie Gottschalksagsnr18-14509_doknr104194-19_v1_skitsetegninger ved kick off møde 30. april 2019.pdf.pdf
sagsnr18-14509_doknr104193-19_v1_skitsetegninger efter 1. interessentmøde 15. maj 2019.pdf.pdf
sagsnr18-14509_doknr104195-19_v1_skitsetegninger efter 2. interessentmøde 13. juni 2019.pdf.pdf
sagsnr18-14509_doknr117970-19_v1_skitsetegninger - endelige, fremtidens skole og kulturhus i nr. nebel.pdf

Bilag

Skitsetegninger ved kick off møde 30. april 2019
Skitsetegninger efter 1. interessentmøde 15. maj 2019
Skitsetegninger efter 2. interessentmøde 13. juni 2019
Skitsetegninger - Endelige


289. O Aktiviteter august og september

O Aktiviteter august og september
Sagsfremstilling

Kultur og Fritid har følgende aktiviteter i august og september 2019, som udvalget kan deltage i.

 

Navn på aktivitet

Sted

Tid

Frilufts Jazz

Kulturspinderiet

24. august
kl. 12.30 -15.00

Middelalderfestival

Varde

29. august –
1. september

Wadden Tide – udstilling og lokale arrangementer

Blåvandshuk, Varde Kommune

31. august til

29. september

Afslutning på Klassefighten

Varde Bibliotek

5. september

kl. 9.30 – 10.30

Karlsgårde Dag

Karlsgårde

8. september

 

 

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning

 

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 19-08-2019

Taget til efterretning

Fraværende:

Julie Gottschalk

290. Kommende sager

Kommende sager
Sagsfremstilling
 • Genopretning af gebyrkontoen
 • Temadrøftelse - Potentialekatalog
 • Budgetopfølgning
 • Dialogmøde med Janus
 • Partnerskabsaftale 2020-2022 Janus
 • Dialogmøde med 7-kanten
 • Partnerskabsaftale 2020-2022 7-kanten

 

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 19-08-2019

Drøftet

Fraværende:

Julie Gottschalk

291. Gensidig orientering

Gensidig orientering
Sagsfremstilling

Orientering ved formanden

 • Henvendelse fra SIV

 

 

 

 

Orientering ved forvaltningen

 •  

 

 

 

Gensidig orientering

 

 

 

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 19-08-2019

Taget til efterretning

Fraværende:

Julie Gottschalk