UDVALG

Udvalget for Kultur og Fritid

MØDE

Referat

STED

Mødesalen - Filsø, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

6/6/2019 8:00:00 AM

SLUTTIDSPUNKT

6/6/2019 12:00:00 PM


PUNKTER

259. Godkendelse af dagsorden
260. Samarbejde med DGI Sydvest
261. Ansøgning om kommunegaranti til Helle Hallen
262. Ansøgning om udsættelse af tilbagebetaling af lån - Ølgod Ridehal
263. Budget 2020-2023 - Budgetforslag for Udvalget for Kultur og Fritid
264. Asfaltering ved Outrup Kultur og Idrætscenter
265. Budget 2020-2023 - Anlægsønsker
266. Ansøgning om genåbning af kombibibliotek i Ansager
267. Godkendelse af gebyrtakst på kommunale fitness lokaler
268. Godkendelse af Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik 2019-2021
269. Evaluering af Idrætstalentlinjen
270. Godkendelse af reviderede vedtægter for Fællesrådet
271. Udvalgsmøderne frem til sommer 2020
272. O Sportspark Blaavandshuk regnskab Q1 2019
273. O Aktiviteter for juni og juli 2019
274. Kommende sager
275. Gensidig orientering259. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 06-06-2019

Rettelse til dagsordenens punkt 261 – Ansøgning om kommunegaranti til Helle Hallen: Tilbagebetalingstiden på lånet er 17,6 år i stedet for 7,6 år. Dette tilrettes i bilag, sagsfremstilling og anbefaling.

 

Dagsordenen blev i øvrigt godkendt

260. Samarbejde med DGI Sydvest

Samarbejde med DGI Sydvest

Sagsfremstilling

DGI Sydvest er den samlende faktor for breddeidrætten i de fem kommuner Fanø, Esbjerg, Varde, Vejen og Billund, og repræsenterer omkring 340 frivillige foreninger.

DGI Sydvest udbyder uddannelser af høj kvalitet til idrætsledere og instruktører/trænere.

Organisationen leverer viden og udvikling inden for de enkelte idrætter, samtidigt med at de organiserer professionelle stævner, turneringer, events m.m.

 

Forvaltningen har været i dialog med DGI Sydvest om udvalgets fokusområde ’Danmarks bedste foreningskommune’. På den baggrund er DGI Sydvest inviteret til en drøftelse af hvordan DGI Sydvest kan understøtte arbejdet hen mod dette mål.

 

Forvaltningen har blandt andet drøftet følgende temaer med DGI Sydvest:

 

 • Uddannelse af ledere, instruktører og foreningsbestyrelser med henblik på at sikre innovation i foreningernes tilbud og gøre det attraktivt at være foreningsfrivillig
 • Målrettet fokus på børn / inaktive / seniorer
 • Naturen som idrætsfacilitet
 • Lykkegymnastikkoncept som vi kender det fra lykkeliga i håndbold

 

En evt. aftale kunne gælde for 2020 og 2021 med evaluering af indsatser og resultater i slutningen af 2021.

 

DGI er inviteret til at deltage i udvalgsmødet fra kl. 8 – 9 med Formand Henning Kristensen og udviklingskonsulent Anders Kristensen.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at drøftelsen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 06-06-2019

Drøftelsen blev taget til efterretning. 

261. Ansøgning om kommunegaranti til Helle Hallen

Ansøgning om kommunegaranti til Helle Hallen

Sagsfremstilling

Helle Hallen ansøger om kommunegaranti for et lån til finansiering af energibesparende foranstaltninger på 2.132.140 kr., jf. vedlagte ansøgning.

 

Lånets tilbagebetaling finansieres af energibesparelsen, og kommunegarantien dækker et lån med en løbetid på 18 år.

 

Det samlede projekt beløber sig til 3.235.322 kr., som finansieres af en egenbetaling på 250.796 kr., kommunalt tilskud på 752.386 kr. samt denne ansøgning om kommunegaranti til et langfristet lån.

 

Oplægget i ansøgningen er udarbejdet i samarbejde med Varde Kommune under hensyntagen til principperne for den afsatte renoveringspulje på halområdet og lånebekendtgørelsens bestemmelser om energibesparende foranstaltninger.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen har vurderet ansøgningen og gennemgået de underliggende bilag. Herved er det konstateret, at den ansøgte finansiering følger de principper, der gælder for tilsvarende aktiviteter i regi af Varde Kommune. Det vil sige, at det ansøgte lån årligt afdrages med et beløb, der svarer til besparelsen i energiudgifterne.

 

Energiberegningerne er udført af Varde Kommune.

 

Garantien kan stilles indenfor rammerne i lånebekendtgørelsen.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lånebekendtgørelsen med tilhørende vejledning


Økonomi

Ved godkendelse af kommunegaranti påtager Varde Kommune sig en garantiforpligtelse overfor KommuneKredit, som svarer til den til enhver tid værende restgæld på det underliggende lån.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der meddeles Helle Hallen en kommunegaranti til et lån på 2.132.140 kr., der skal optages i KommuneKredit med løbende afdrag over 18 år.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 06-06-2019

Anbefalingen blev godkendtsagsnr10-6089_doknr81205-19_v1_ansøgning kommunegaranti helle hallen.msg
sagsnr10-6089_doknr92631-19_v1_beregningsark. helle hallen.pdf.pdf

Bilag

Ansøgning kommunegaranti Helle hallen
Beregningsark. Helle Hallen.pdf


262. Ansøgning om udsættelse af tilbagebetaling af lån - Ølgod Ridehal

Ansøgning om udsættelse af tilbagebetaling af lån - Ølgod Ridehal

Sagsfremstilling

I efteråret 2016 bad Udvalget for Kultur og Fritid forvaltningen om at harmonisere lokaletilskuddet til Ølgod og Omegns Rideklub til støtteniveauet for andre rideklubber i Varde Kommune. Forvaltningen har sammen med rideklubben gennemgået de støtteberettigede udgifter og fundet et niveau for det fremtidige lokaletilskud på ca. 277.000 kr. årligt. Lokaletilskuddet var 538.822 kr. i 2017 inden harmoniseringen.

 

Rideklubben holder til i den selvejende institution Ølgod Ridehal, og rideklub og ridehal har i nedtrapningsperioden arbejdet hårdt for at nedbringe deres udgifter, så de kunne matche det harmoniserede lokaletilskud fra Varde Kommune.

 

Der er afholdt møde med Ølgod Ridehal og Ølgod og Omegns Rideklub, hvor den fremtidige økonomi er drøftet, og hvor budgetterne er gennemgået. Ølgod Ridehal foreslår, at en del af løsningen for at få et budget i balance er at få en udsættelse af tilbagebetalingen på deres rentefrie lån ved Varde Kommune.

 

Ølgod Ridehal har et samlet rentefrit lån ved Varde Kommune på 269.444 kr., hvoraf der resterer en restgæld på 215.714 kr. Næste afdrag på 26.965 kr. er sat til betaling 1. juli 2019.

 

Ølgod Ridehal har derfor søgt om en udsættelse af afdragsordningen på det rentefrie lån ved Varde Kommune. Ridehallen ansøger om, at tilbagebetalingen udsættes til, de har afviklet deres kreditforeningslån i december 2036.

 

Ridehallen vurderer selv, at minimumsgrænsen for rideklubbens husleje er ca. 350.000 kr.

Rideklubbens husleje til ridehallen vil være på ca. 346.250 kr., hvoraf lokaletilskuddet er på ca. 277.000 kr.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at en udsættelse af afdragsordningen kan være med til at øge stabiliteten i Ridehallen, således at kommunens næststørste by stadig har et ridetilbud på foreningsvilkår.

 

Forvaltningen foreslår derfor, at afdragsordningen af det rentefrie lån sættes i bero med virkning fra i år og udsættes til afvikling fra og med 2037. Lånet afvikles herefter over en 10 årig periode.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at det kommende afdrag pr. 1. juli 2019 sættes i bero,

at afviklingen af det rentefrie lån på 269.444 kr. (restgæld 215.714 kr.) udsættes til 1. juli 2037, og

at der udarbejdes en allonge til det nuværende gældsbrev.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 06-06-2019

Anbefalingen blev godkendtsagsnr19-6437_doknr88529-19_v1_vs ansøgning gældsbrev ør - ansøgning gældsbrev 2019 .pdf.pdf
sagsnr19-6437_doknr88535-19_v1_vs ansøgning gældsbrev ør - budget 2019 hal.pdf.pdf

Bilag

VS: Ansøgning gældsbrev ØR - Ansøgning gældsbrev 2019 .pdf
VS: Ansøgning gældsbrev ØR - Budget 2019 Hal.pdf


263. Budget 2020-2023 - Budgetforslag for Udvalget for Kultur og Fritid

Budget 2020-2023 - Budgetforslag for Udvalget for Kultur og Fritid

Sagsfremstilling

I proceduren for budgetlægningen for 2020-2023 indgår, at der skal udarbejdes et råderumskatalog til driftsbudgettet for 2020. På Udvalget for Kultur og Fritids budgetområde skal der anvises mulige besparelser for 0,8 mio. kr.

 

I budgetforudsætningerne indgår desuden, at der ikke er mulighed for udvidelse af driftsbudgettet. Derfor skal nye driftsønsker være finansieret, jf. princippet ”byt for nyt”.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen foreslår følgende fordeling af besparelserne til råderumskataloget:

 

Forslag til råderumskatalog 2020

Beløb

Eliteidrætspuljen

300.000 kr.

Middelalderfestival

225.000 kr.

Optimering af hold - Musik & Billedskolen

50.000 kr.

Biblioteksbus

135.000 kr.

Materialer bibliotek – Film og Musik

90.000 kr.

I alt

800.000 kr.

 

 

Forvaltningen foreslår, at følgende nye driftsønske indgår i de kommende budgetdrøftelser:

 

Nyt driftsønske 2020-2022

Beløb årligt

i 2020 - 2022

Musicalakademi (Finansiering sker i 2020-2022, mens aktiviteten finder sted fra medio 2020 til medio 2023)

600.000 kr.

Forslag til finansiering af driftsønske

 

Driftsmidler afsat til udvidelse af Janusbygningen

400.000 kr.

Besparelser på aftenskoleområdet

50.000 kr.

Midler reserveret til FIK-politikken

150.000 kr.

 


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Budgetprocedure 2020 - 2023


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at forslag til driftsønske og bidrag til råderumskataloget drøftes og godkendes til at indgå i de kommende budgetdrøftelser.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 06-06-2019

Anbefalingen blev godkendtsagsnr19-5790_doknr85476-19_v1_finansieringsforslag eliteidrætspuljen.docx
sagsnr19-5790_doknr85473-19_v1_finansieringsforslag middelalderfestival.docx
sagsnr19-5790_doknr86248-19_v1_varde bibliotek besparelser 2020-23 2.docx.docx
sagsnr19-5790_doknr86247-19_v1_varde bibliotek besparelser 2020-23 1.docx.docx
sagsnr19-5790_doknr86306-19_v1_budget 2020-2023 - musical talentskole.docx.docx
sagsnr19-5790_doknr86333-19_v1_budgetreduktion 2020 - musik & billedskolen.docx.docx
sagsnr19-5790_doknr86623-19_v1_bilag til budgetpunktet - musical talentskole - oplæg 2019.pdf.pdf

Bilag

Finansieringsforslag Eliteidrætspuljen
Finansieringsforslag Middelalderfestival
Varde Bibliotek besparelser 2020-23 - Film og Medier
Varde Bibliotek besparelser 2020-23 - Biblioteksbus
Budget 2020-2023 - Musical Talentskole.DOCX
Musik & Billedskolen besparelser2020-23 - Reducering af hold
Bilag1: Musical Talentskole


264. Asfaltering ved Outrup Kultur og Idrætscenter

Asfaltering ved Outrup Kultur og Idrætscenter

Sagsfremstilling

Outrup Kultur og Idrætscenter (OKIC) har i lighed med 2018 indsendt budgetønske om asfaltering af den kommunale del af p-pladsen ved centret. Området er i dag grusbelagt og bliver mudret, når det regner.

 

Det betyder lavere komfort for de besøgende, der gæster OKIC i forbindelse med de store stævner, der holdes der, når fx Outrup GUB er værter for Danmarksmesterskaberne i powertumbling.

 

OKIC har fået et særligt godt tilbud på asfaltering i forbindelse med, at der skal asfalteres ved biogasanlægget i Outrup. Det sker i juni måned, og OKIC skal derfor afgøre, om de vil gøre brug af tilbuddet snarest.

 

Tilbuddet er på 320.000 kr. ekskl. moms og OKIC har følgende forslag til finansiering:

 

OKIC

180.000 kr.

Fond i Outrup

50.000 kr.

Varde Kommune

90.000 kr.

I alt

320.000 kr.

 


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen har været i kontakt med OKIC og foreslår følgende løsning:

 

OKIC gør brug af tilbuddet, og budgetønsket på 90.000 kr. fastholdes. Hvis Byrådet på sin budgetkonference i september ikke tilgodeser budgetønsket fra OKIC, så låner OKIC 90.000 kr. finansieret af Kultur og Fritids eget budget, som betales tilbage over fire år via en reduktion i den årlige driftsstøtte, som Varde Kommune yder OKIC.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Hvis budgetønsket ikke godkendes på budgetkonferencen i september, finansieres lånet på 90.000 kr. indenfor Kultur og Fritids eget budget 2019. Lånet afdrages i givet fald over en 4-årig periode via en reduktion i driftstilskuddet til OKIC.

 

Økonomiafdelingen har ingen yderligere bemærkninger.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at anlægsønsket om asfaltering af den kommunale del af P-pladsen ved OKIC fremsendes til budgetkonferencen i september, og
at OKIC kan låne 90.000 kr. til asfaltering, som beskrevet i økonomiafsnittet såfremt deres anlægsønske ikke imødekommes på budgetkonferencen.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 06-06-2019

Anbefalingen blev godkendtsagsnr19-6899_bilagsnr#3009796_v1_fwd ansøgning - oversigtskort.pdf.pdf
sagsnr19-6899_bilagsnr#3009794_v1_fwd ansøgning - luftfoto.pdf.pdf
sagsnr19-6899_bilagsnr#3009792_v1_fwd ansøgning - idrætsvænget 29, outrup - okic.pdf.pdf
sagsnr19-6899_bilagsnr#3009790_v1_fwd ansøgning - asfalt1.docx.docx

Bilag

Fwd: Ansøgning - Oversigtskort.pdf
Fwd: Ansøgning - Luftfoto.pdf
Fwd: Ansøgning - Idrætsvænget 29, Outrup - OKIC.pdf
Fwd: Ansøgning - Asfalt1.docx


265. Budget 2020-2023 - Anlægsønsker

Budget 2020-2023 - Anlægsønsker

Sagsfremstilling

Af den vedtagne procedure for budget 2020-2023 fremgår, at anlægsrammen er udmøntet fuldt ud i 2020 og 2021. I 2022 er der en ikkeprioriteret pulje på 35 mio.kr., og i 2023 er der ikke prioriteret anlægsprojekter.

 

Hvis der ønskes nye anlægsprojekter i 2020 og 2021, forudsætter det, at der sker en omprioritering af allerede vedtagne anlægsprojekter.

 

Nye anlægsprojekter i 2022 og 2023 kan prioriteres og fremsendes til behandling på budgetseminaret i september 2019.

 

Der er følgende anlægsønsker fra forvaltningen:

 

Beløb i 1.000 kr.

2020

2021

2022

2023

Stalden ved Gl. Skovfogedbolig Vardemuseerne

 

 

1.000

1.000

NærBiblioteker i oplandsbyerne
Varde Bibliotek

 

 

500

 

 

 

Der er indkommet følgende anlægsønsker fra Udviklingsråd og institutioner:

 

Beløb i 1.000 kr.

2020

2021

2022

2023

Asfaltering ved Ølgod Hallen

Ølgod Udviklingsråd

 

 

500

 

Kunstgræsbane ved Helle Hallen

 

 

1.500

 

Kunstgræsbane ved Horne Idrætspark

 

 

500

 

Udvidelse af Form og Fritid Nørre Nebel

 

 

1.000

 

Asfaltering ved Outrup Idrætscenter (behandles i særskilt punkt på dagsordenen)

 

 

90

 

 


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Budgetprocedure for budget 2020 - 2023


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at anlægsprojekter drøftes og prioriteres.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 06-06-2019

Udvalget fremsender alle ønsker til det kommende budgetseminar.sagsnr19-6800_doknr85296-19_v1_stalden.pdf
sagsnr19-4602_doknr59050-19_v1_a_asfaltering af p-plads ved ølgod hallerne ølgod skole.docx
sagsnr19-6800_doknr85295-19_v1_helhedsplan naturkultur varde.pdf
sagsnr19-6800_doknr85293-19_v1_forslag til budget 2020-2023 - stalden.docx
sagsnr19-6749_doknr85197-19_v1_ffnn budgetforslag 2010-2023.docx
sagsnr19-6789_doknr85347-19_v1_forslag til budget 2020-2023.docx
sagsnr18-4444_doknr85685-19_v1_varde bibliotek budgetforslag 2020-2023.docx
sagsnr18-4444_doknr85743-19_v1_bilag 1 nærbibliotek - visualisering pdf.pdf
sagsnr18-15036_doknr85242-19_v1_kunstgræsbane horne if.docx.docx
sagsnr19-6899_doknr87828-19_v1_astfaltering af p-plads ved outrup kultur og idrætscenter.docx.docx

Bilag

Bilag 1: Stalden - tegninger
Forslag til budget 2020-2023: Asfaltering af p-plads ved Ølgod Hallerne/ Ølgod Skole
Bilag 2: Stalden - Helhedsplan NaturKultur Varde
Forslag til budget 2020-2023: Stalden ved Gl. Skovfogedbolig
Forslag til budget 2020-2023: Udvidelse af Form og Fritid Nørre Nebel
Forslag til budget 2020-2023: Kunstgræsbane ved Helle Hallen
Forslag til budget 2020-2023: Varde Bibliotek
Bilag 1: NærBibliotek - visualisering PDF
Forslag til budget 2020-2023: Kunstgræsbane ved Horne Idrætspark
Forslag til budget 2020-2023: Astfaltering af p-plads ved Outrup Kultur og Idrætscenter


266. Ansøgning om genåbning af kombibibliotek i Ansager

Ansøgning om genåbning af kombibibliotek i Ansager

Sagsfremstilling

Skovlund Ansager Udviklingsråd har sendt en ansøgning om genetablering af det kombinerede folkebibliotek og skolebibliotek på Ansager Skole som blev nedlagt kort efter kommunesammenlægningen.

 

Udviklingsrådet ser et kombibibliotek som et sted, der kan være med til at skabe et attraktivt bysamfund og vurderer, at det vil være oplagt at etablere biblioteket i forbindelse med den projekterede ombygning af skolen.

 

Ansøgningen har baggrund i den planlagte etablering af de to kombibiblioteker i hhv. Nørre Nebel og Agerbæk.

 

Biblioteksbetjeningen i Ansager består i dag af et ugentligt besøg af bogbussen kombineret med afhentning og aflevering af materialer hos købmanden.

 

Ansager borgerforening og Ansager Byudvikling støtter op om genåbningen af et kombibibliotek i Ansager.

 

Forvaltningen har undersøgt, at det vil koste minimum 3 mio. kr. at indrette et kombibibliotek med biblioteksudstyr, reoler, publikumspc’ere, flere materialer mv. Det skyldes, at det er en helt ny biblioteksfilial, der skal op at stå, hvor især materialedelen er omkostningstung, da filialen skal have samme materialestandard og -udvalg, som de øvrige filialer. Bemærk, at der her ikke er taget udgifter med til ombygning og andre bygningsrelaterede udgifter.

 

Den afledte drift af et nyt kombibibliotek vil være på 400.000-500.000 kr. årligt til personale, licenser, materialeindkøb, vand, lys og varme mv. Her er der ikke medtaget udgifter til driften af det pædagogiske læringscenter.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vil anbefale først at lave en evaluering af de allerede besluttede kombibiblioteker i Agerbæk og Nørre Nebel, før det besluttes, om der skal laves flere kombibiblioteker i Varde Kommune. Kombibiblioteket i Agerbæk åbner i sommeren 2020, mens åbningstidspunktet i Nørre Nebel afventer processen med at flytte også kulturhusdelen i Nørre Nebel over på skolen.

 

En evaluering skal undersøge, hvordan borgerne bruger de nye faciliteter, udlånstal, samarbejde mellem folkebibliotek og det pædagogiske læringscenter mv. Her anbefaler forvaltningen, at der går 18-24 måneder, før det sker.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Biblioteksloven

Folkeskoleloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at man afventer en evaluering af de to planlagte kombibiblioteker i hhv. Nørre Nebel og Agerbæk, før man tager stilling til eventuel etablering af yderligere kombibiblioteker.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 06-06-2019

Anbefalingen blev godkendtsagsnr19-6909_doknr86801-19_v1_skovlund ansager udviklingsråd - ansøgning om genåbning af kombibliotek i ansager.docx.docx

Bilag

Skovlund Ansager Udviklingsråd - Ansøgning om genåbning af kombibliotek i Ansager.docx


267. Godkendelse af gebyrtakst på kommunale fitness lokaler

Godkendelse af gebyrtakst på kommunale fitness lokaler

Sagsfremstilling

AVarde Kommune har jfr. Folkeoplysningsloven pligt til at anvise egnede lokaler til aktiviteter for godkendte folkeoplysende foreninger. Lokalerne skal kunne indrettes til formålet og lokalerne skal så vidt muligt ligge i foreningernes lokalområde.

Alslev Sport og Kulturforening (ASK) har via IFV forespurgt om muligheden for at indrette det tidligere klublokale/cafeteria på 1. sal i Alslev Hallen til fitness. Lokalet er på ca. 100 m2 og egnet til formålet.

 

Foreningen indkøber selv fitnessmaskiner og vil også selv stå for den daglige vedligeholdelse af maskinerne. Fitnesscentret vil blive drevet som foreningsfitness, hvilket betyder, at man skal være medlem af foreningen for at kunne benytte fitnesscentret. Samtidig vil overskud/underskud være en del af foreningens samlede budget og regnskab.

 

Da fitnesscentret indrettes i kommunale lokaler, skal der opkræves gebyr for foreningens brug af lokalet.


Forvaltningens vurdering

Varde Kommune må ikke være konkurrenceforvridende i forhold til det private marked på fitnessområdet.

 

Kvadratmeterprisen på erhvervslokaler i Alslevområdet ligger på ca. 500 kr. pr. m2 ekskl. forbrug om året, hvis lokalerne fx er egnet til kontor, klinik eller lignende. Det giver en årlig kvadratmeterpris på 50.000 kr. for fitnesslokalet. Kvadratmeterprisen er oplyst af Team Ejendomme, som har haft en lokal ejendomsmægler til at vurdere kvadratmeterprisen for erhvervslokaler i Alslev.

 

Havde det været private lokaler, kunne der ydes lokaletilskud til lejeudgiften, idet foreningsfitness er godkendt som en tilskudsberettiget aktivitet - dog ydes der kun tilskud til deciderede holdaktiviteter.

 

Vi stiller et råt lokale til rådighed, som foreningen selv indretter til fitness. Forvaltningen vurderer, at en månedlig gebyrtakst på 250 kr. pr. m2 ikke er konkurrenceforvridende ud fra en vurdering af m2 prisen på lignende lokaler i Alslev. Det betyder, at ASK betaler en månedlig gebyrtakst på 2.083 kr. Taksten er fastsat ud fra den betragtning, at en del af aktiviteterne i lokalerne vil være til nøglebrugere.

 

Gebyrtaksten pr. m2 skal samtidig være gældende for lignende kommunale fitnesslokaler og indgå i takstbladet for gebyrtakster.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Folkeoplysningslovens §21-22 Anvisning af kommunale lokaler


Økonomi

Gebyrtaksten for fitness vil tilføre Lokaletilskudskontoen ekstra årlige gebyrindtægter på 25.000 kr.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at gebyrtaksten på 250 kr. pr. m2 godkendes og fremskrives årligt sammen med de øvrige gebyrtakster, 

at Alslev Sport og Kulturforening meddeles, at der årligt skal betales et gebyr på 25.000 kr. for benyttelse af det tidligere klublokale på 1. sal til fitness, og

at IFV laver en lejekontrakt med Alslev Sport og Kulturforening, som omhandler brugen og betaling af lokalet til fitness.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 06-06-2019

Anbefalingen blev godkendtsagsnr19-6418_doknr83264-19_v1_forslag til nyt takstblad for timepriser og gebyrer gældende pr. 1.8.2019.docx

Bilag

Forslag til nyt takstblad for timepriser og gebyrer gældende pr. 1.8.2019


268. Godkendelse af Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik 2019-2021

Godkendelse af Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik 2019-2021

Sagsfremstilling

Udvalget behandlede på møde den 18. marts 2019 drøftelserne fra temamødet den 6. marts om Fritids-, Idræts- og Kulturpolitikken (FIK-politik) med de fire råd og SIV.

 

Udvalget besluttede at tage forslagene fra temamødet med i FIK-politikken og sende politikken i høring hos de fire råd og SIV fra den 22. marts til den 6. maj 2019.

 

Der er modtaget høringssvar fra SIV, Idrætsrådet og Kulturelt Råd. Der er ikke modtaget høringssvar fra Fællesrådet. Aftenskolerådet har meddelt at de ikke indsender et høringssvar. Overordnet er rådene og SIV positive overfor temaerne, indsatserne og at blive inddraget i processen.

 

Kommentarerne går primært på tilføjelser af flere indsatser/fokusområder og tekstmæssige tilrettelser. 

 

Forvaltningens behandling af rådenes og SIV’s høringssvar fremgår af vedlagte bilag.

 

FIK-politik, hvor tilføjelserne fra behandling af høringssvarene er markeret med rødt, er vedlagt som bilag.


Forvaltningens vurdering

SIV og rådene har indsendt relevante og konstruktive høringssvar.

 

En del af høringssvarene er ønsker om at tilføje flere indsatser eller at sætte flere ord på eksisterende indsatser. De nye tilføjelser ligger i forlængelse af de eksisterende temaer og giver et godt tillæg til FIK-politikken.

 

Forvaltningen anbefaler at tilføje 4 ekstra indsatser/fokusområder under temaerne Danmarks bedste foreningskommune, Kulturturisme og Sund kultur for hjerne og krop samt 3 tilretninger af eksisterende indsatser. De resterende forslag til indsatser vurderer forvaltningen enten er dækket af eksisterende indsatser, eller at de ikke er relevante i en FIK-politik.

 

Et høringssvar nævner et ønske om løbende at inddrage de resterende indsatser/idéer/kommentar fra temamødet. Udgangspunktet er at der løbende bliver tilføjet nye indsatser/fokusområder til FIK-politikken. Dog forventer forvaltningen ikke at inddrage alle idéer/indsatser fra temamødet, da nogle ikke er mulige at prioritere grundet f.eks. ressourcer, økonomi eller fordi det hører til i et andet udvalgsområde.

 

Forvaltningen vil, hvis FIK-politikken godkendes, tilrette ansøgningsskemaer, så de matcher den nye politik. Forvaltningen vil yderligere komme med et oplæg til udmøntning af de midler, der er reserveret til FIK-politikken på mødet i august.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen A


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at det ændrede oplæg til FIK-politik 2019-2021 godkendes.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 06-06-2019

Anbefalingen blev godkendtsagsnr18-10882_doknr86145-19_v1_høringssvar fra idrætsrådet.pdf.pdf
sagsnr18-10882_doknr76789-19_v1_behandling af høringssvar til fritids-, idræts- og kulturpolitik 2019-2021.docx
sagsnr18-10882_doknr79422-19_v1_fritids-, idræts- og kulturpolitik 2019-2021 - nye tilføjelser.docx
sagsnr18-10882_doknr76879-19_v1_høringssvar fra siv.docx
sagsnr18-10882_doknr79200-19_v1_høringssvar fra kulturelt råd.docx

Bilag

Høringssvar fra Idrætsrådet.pdf
Behandling af høringssvar til Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik 2019-2021
Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik 2019-2021 - nye tilføjelser
Høringssvar fra SIV
Høringssvar fra Kulturelt Råd


269. Evaluering af Idrætstalentlinjen

Evaluering af Idrætstalentlinjen

Sagsfremstilling

Idrætstalentlinjen (ITL) er kørt som et forsøgsprojekt i 2015/2016 og 2016/2017 for 7.-9. klasse på de tre byskoler i Varde og 10iCampus. På budgetseminaret til 2017 afsatte Byrådet 350.000 kr. årligt til videreførelse og udvidelse af ITL i skoleårene fra 2017/2018 til 2019/2020. Beslutningen gav mulighed for i alt fire linjer, hvor der til sammenligning i prøveperioden, som blev afsluttet i sommeren 2017, har kørt tre linjer; badminton, fodbold og håndbold. Golf indgår som den fjerde linje fra skoleåret 2017.

 

ITL er et tilbud til overbygningselever (7.-9. klasse) på de tre byskoler samt 10iCampus, hvor eleverne kan vælge en af de fire idrætstalentlinjer (fodbold, håndbold, badminton og golf). Overbygningselever fra andre af kommunens skoler kan også benytte ITL. På ITL kan eleverne få lejlighed til at dyrke deres idræt i skoletiden 2x2 timer ugentligt. Der arbejdes med at optagelse på de respektive linjer forudsætter en screening i forhold til niveau indenfor den valgte idrætsgren, ligesom der på de enkelte skoler foretages en individuel vurdering af elevernes faglige niveau indenfor skolens øvrige fag. Eleven forbliver i sin stamklasse/distriktsskole, men træningen gennemføres i 4 forskellige haller/idrætsfaciliteter i Varde by. Træningen tilrettelægges i et samarbejde mellem klubtrænere og lærere, og ansvaret for det faglige niveau ved træningen ligger hos de respektive klubtrænere. Eleverne følger udover idrætstalenttilbuddet den lovfastsatte idrætsundervisning på egen årgang på egen skole.

 

Forvaltningen har gennemført en evaluering med hjælp fra skolerne, klubberne og trænerne. Evalueringen fra skolelederne er lavet i samarbejde med skolelederne fra Sct. Jacobi-, Lykkesgård- og Brorsonskolen. Der er enighed blandt skolelederne om, at ITL har haft en positiv udvikling rent skolemæssigt, men også personligt, for eleverne. Skolelederne har en oplevelse af, at vi med ITL fastholder elever, der ellers ville skifte til et lignende skoletilbud i andre kommuner. Ved tidligere evalueringer har elever og lærere givet tilbagemelding om, at de oplevede en større koncentration og motivation omkring skolearbejdet blandt eleverne på ITL. Udviklingen på det personlige niveau bliver bakket op af trænere og klubfolk på ITL. Her oplever trænere ikke, at spillerne udelukkende udvikler deres sportslige præstation, men at eleverne også har været dygtige til at kombinere træning og skolegang.

 

Der har været fald i medlemstallet hos badminton (drenge) og fodbold (piger), hvilket kan skyldes en lavere andel af ansøgere i de to grupper. Fodbold (drenge) viser en fremgang i antallet af ansøgere til sæsonen 2019-20. Herudover har elever fra friskoler i Varde Kommune og elever fra Esbjerg Kommune valgt at flytte til kommunalt regi i Varde Kommune grundet ITL.


Forvaltningens vurdering

Der er blevet foretaget flere evalueringer af ITL, der alle peger i en positiv retning. Det er forvaltningens vurdering, at samarbejdet fungerer godt mellem de implicerede parter, og at det har en positiv effekt på både elevernes, forældrenes og andre impliceredes opfattelse og udbytte af projektet. Projektet har bidraget til et positivt samarbejde i Vardeklyngen, hvor foreninger og skoler mødes. Skolerne har været positive overfor ITL, hvor det faglige udbytte for eleverne er positivt. Det er forvaltningens vurdering, at fire idrætsaktiviteter er tilstrækkeligt, da skolerne ikke kan rumme flere aktiviteter ift. planlægning af skema. Golf er den senest tilkomne aktivitet, og man kan derfor overveje, om den fjerde idræt skal køres på rul/skift, således at flere idrætter vil få muligheden for at være en del af ITL. Det er blevet undersøgt, hvor mange elever, der siden ITL startede, har taget turen til Esbjerg Kommune for at benytte sig af deres eliteidrætsskoletilbud. Antallet af elever der har valgt at gå i skole i Esbjerg er ikke steget. Det koster Varde Kommune 75.555 pr. elev, der flytter til Esbjerg Kommune.

 

Samlet er det forvaltningens vurdering, at ITL har været et positivt tiltag, hvor den gennemførte evaluering peger i retningen af en positiv udvikling af både den enkelte elevs faglige og sportslige niveau, og et tættere samarbejde mellem skole og foreningsliv.

Forvaltningens uddybende vurdering af enkelte elementer, fremgår af vedhæftede bilag.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Folkeskoleloven


Økonomi

ITL finansieres af budget på 350.000 kr. pr. skoleår, i alt 1.400.000 kr. frem til 2020.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler at,

at evalueringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 06-06-2019

Taget til efterretning.

Udvalget sender evalueringen til orientering i Udvalget for Børn og Læring.sagsnr14-14253_doknr65772-19_v1_sv sv evaluering af idrætstalentlinjen 2018-2019.msg
sagsnr14-14253_doknr65707-19_v1_april 2019 sv vs sv evaluering af idrætstalentlinjen 2018-2019 - evaluering af idrætstalentlinjen.docx
sagsnr14-14253_doknr73590-19_v1_itl evaluering klub, skole og trænere.docx
sagsnr14-14253_doknr75356-19_v1_idrætstalentlinjen varde kommune.docx
sagsnr14-14253_doknr55588-19_v1_re sv evaluering af idrætstalentlinjen 2018-2019.msg

Bilag

SV: SV: Evaluering af Idrætstalentlinjen 2018-2019
April 2019 SV: VS: SV: Evaluering af Idrætstalentlinjen 2018-2019 - Evaluering af Idrætstalentlinjen.docx
ITL Evaluering klub, skole og trænere
Idrætstalentlinjen Varde Kommune
Re: SV: Evaluering af Idrætstalentlinjen 2018-2019


270. Godkendelse af reviderede vedtægter for Fællesrådet

Godkendelse af reviderede vedtægter for Fællesrådet

Sagsfremstilling

Fællesrådet ønsker at revidere deres vedtægter så alle foreninger, som ikke har idræt til hovedformål og som er godkendt som folkeoplysende forening i Varde Kommune automatisk er medlem af Varde Fællesråd.

 

De tidligere vedtægter og de reviderede vedtægter er vedlagt.

 

De nye vedtægter skal godkendes af Udvalget for Kultur og Fritid før de er gældende.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen understøtter Fællesrådets ønske om at ændre deres vedtægter, så alle godkendte folkeoplysende foreninger, der ikke er idræt og/eller andre konkurrenceaktiviteter som deres primære formål i Varde Kommune automatisk er medlem af rådet.

Der betales ikke kontingent for et medlemskab af Fællesrådet.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Folkeoplysningslovens § 35, stk. 2


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at de reviderede vedtægter for Fællesrådet godkendes.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 06-06-2019

Anbefalingen blev godkendt

Fraværende:

Henrik Vej Kastrupsensagsnr14-7663_doknr63772-18_v1_vedtægter 2018.pdf
sagsnr14-7663_doknr81573-19_v1_forslag til vedtægter for fællesråd.docx

Bilag

Vedtægter 2018
Forslag til vedtægter for Fællesråd


271. Udvalgsmøderne frem til sommer 2020

Udvalgsmøderne frem til sommer 2020

Sagsfremstilling

Udvalget har tradition for at afholde hvert andet udvalgsmøde ’ude af huset’ hos foreninger, haller, kulturhuse m.m.

 

Udvalget skal nu tage stilling til hvilke steder man ønsker at besøge i efteråret 2019 og foråret 2020.

 

Det bemærkes, at forvaltningen har reserveret den 2. september 2019 til besigtigelsestur under overskriften ’Inspirationstur i forbindelse med potentialekatalog’.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen har følgende forslag til plan for afholdelse af møderne:

 

August: På Rådhuset (temamøde for Byrådet umiddelbart efter)

 

Oktober: Lydum Mølle

 

December: Kulturhuset i Ølgod

 

Februar: Janus Bygningen

 

April: Varde Sportsfiskerforening

 

Juni: 7-Kanten


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at forslag til plan for afholdelse af møder i efteråret 19 og foråret 20 godkendes.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 06-06-2019

Anbefalingen blev godkendt

Fraværende:

Henrik Vej Kastrupsen

272. O Sportspark Blaavandshuk regnskab Q1 2019

O Sportspark Blaavandshuk regnskab Q1 2019

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 3. april at fremrykke driftsstøtten til Sportspark Blaavandshuk til og med 2021 under forudsætning af, at sportsparken overholder sin genopretningsplan. Det følger forvaltningen op på kvartalsvis ved at få tilsendt kvartalsregnskaber og holde et møde med sportsparkens formand, kasserer og ledelse.

 

Sportsparken har indsendt regnskab for Q1 2019, som viser følgende tal:

-         Omsætningen er på 3.223.000 kr. og dermed 345.000 kr. højere end budgetteret.

-         Omkostningerne er på 2.156.000 kr. og dermed 180.000 lavere end budgetteret.

-         Resultatet efter afdrag for Q1 er på 675.000 kr. og dermed 483.000 kr. højere end budgetteret.

 

Forvaltningen har på den baggrund holdt møde med sportsparken d. 9. maj. Sportsparken forventer, at de positive resultater fortsætter i Q2 og året ud og planlægger bl.a. med lavere personaleomkostninger end først budgetteret.

 

Næste møde om Q2 2019 er fastsat til primo september, da Q2-regnskabet først foreligger medio august pga. sommerferien.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen ser positive takter hos Sportspark Blaavandshuk, idet de på både omsætning og omkostninger klarer sig bedre end budgetteret. Forvaltningen vurderer også, at den nye ledelse er kommet godt i gang og hurtigt har fået føling med sportsparkens drift og organisation.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 06-06-2019

Taget til efterretning

Fraværende:

Henrik Vej Kastrupsensagsnr19-2941_doknr85417-19_v1_2019.03.31 spb resultat.pdf.pdf

Bilag

2019.03.31 SPB Resultat.pdf


273. O Aktiviteter for juni og juli 2019

O Aktiviteter for juni og juli 2019

Sagsfremstilling

Kultur og Fritid har følgende aktiviteter i juni og juli 2019, som udvalget kan deltage i.

 

Navn på aktivitet

Sted

Tid

Kick-off arrangement til Klassefighten 2019

Varde Bibliotek

6. juni

Kl. 10.00

Indvielse af ny forhal på Varde Bibliotek

Varde Bibliotek

8. juni

Kl. 10.00

Fernisering KS 19

Janusbygningen

15. juni
kl. 14.00

Tråd v. Musik & Billedskolen

Kulturspinderiet

Varde Torv

22. juni

Kl. 10.30 - 16.30

Varde Sommerspil - 7-Kanten

Arnbjerg

27. juni - 13. juli

Landsstævnet for folkedansere og spillemænd

Varde Kommune

15. - 19. juli

Reception for Byrådet den 19. juli

 


Konsekvens i forhold til visionen

ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning

 


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 06-06-2019

Taget til efterretning

Fraværende:

Henrik Vej Kastrupsen

274. Kommende sager

Kommende sager

Sagsfremstilling
 • Temadrøftelse – Varde Bibliotek (august)
 • Temadrøftelse – Musik & Billedskolen
 • Evaluering af Vardes Kulturelle Rygsæk for de mindste og kulturbørnehaver
 • Genopretning af gebyrkontoen
 • Evaluering af Spil Dansk
 • Samarbejdsprojekter mellem Kultur og Fritid og Social og Sundhed
 • Udmøntning af midler til FIK-politik

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 06-06-2019

Taget til efterretning

Fraværende:

Henrik Vej Kastrupsen

275. Gensidig orientering

Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Orientering ved formanden

 • Møde med SIV
 • Brev til kulturminister Mette

 

 

Orientering ved forvaltningen

 • Status på studieturen

 

 

 

Gensidig orientering


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 06-06-2019

Drøftet

Fraværende:

Henrik Vej Kastrupsen